Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad."

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 11175/2008/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax november 2008 Gemeenteraad: 10 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 25 NOVEMBER 2008 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Politiebegroting Vaststelling. (276015) De stukken werden op 7 november 2008 aan de gemeenteraadsleden verstuurd. Voorstel: vaststelling

2 2. Dienst Openbare Werken. Politiezone Aalst Huur van drie dienstvoertuigen - type interventievoertuig. Bestek PZ-GD2/09. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (276092) De huurperiode van de dienstvoertuigen met nummerplaten SXI368, SXI372 en SXI380, in gebruik bij de lokale politie Aalst, loopt teneinde op respectievelijk mei, juni en juli De politiezone Aalst vraagt om zeker in de vervanging van deze voertuigen te voorzien. Het meerjarig karakter van het dossier vereist de goedkeuring van de raad. De huurperiode bedraagt 60 maanden. De voertuigen hebben onder meer navolgende technische karakteristieken: type combi, diesel, Euronorm 4 met roetfilter, 5 trapsautomaat, tussen 2000 en 2200 cylinderinhoud Raming huur/maand/voertuig Totale raming huur over 60 maanden/voertuig 1 157,02 EUR btw exclusief 1 400,00 EUR btw inclusief ,20 EUR btw exclusief ,00 EUR btw inclusief Totale raming huur over ,60 EUR btw exclusief 60 maanden/3 voertuigen ,00 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Gewoon budget Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Voorstel : vaststelling

3 3. Dienst Openbare Werken. Politiezone Aalst Meerjarige huur van dispatch/s via nv Astrid. Volgnummer PZ-GD3/09. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (276098) In het kader van de dispatching binnen de lokale politie, wenst de Politiezone Aalst over te gaan tot de huur van een dispatch/s. Dit systeem stelt de politie in staat binnen de gegevensdatabank van het Communicatie Informatie Centrum Oost-Vlaanderen te werken, zonder hierbij rechtstreeks gedispatched te worden door het Communicatie Informatie Centrum Oost-Vlaanderen. De aanschaf van een gehomologeerde dispatch/s kan enkel gebeuren via de nv ASTRID. De huur is meerjarig voor de periode van drie jaar. In de prijs is inbegrepen: 1 dispatch/s, 3 schermen, een printer, een NGI kaart, een ADSLan verbinding en een 24u24 7/7 onderhoud. Het meerjarig karakter van dit dossier vereist de goedkeuring van de raad. Raming 2009 Raming ,57 EUR btw exclusief ,86 EUR btw inclusief ,27 EUR btw exclusief ,37 EUR btw inclusief Raming ,27 EUR btw exclusief ,37 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Gewoon budget Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 f Voorstel : vaststelling 4. Dienst Openbare Werken. Politiezone Aalst Aankoop van uitschuifbare wapenstokken en wapenstokhouders via het federaal raamcontract DMA 2006 R Volgnummer PZ13-1/09. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (276095) De lokale politie Aalst wenst 230 uitschuifbare wapenstokken met wapenstokhouder aan te kopen ten behoeve van het personeel. Het betreffen telescopische wapenstokken van 19,50 cm (ingetrokken) en 51 cm (ontplooid). Vooraleer deze wapenstokken in gebruik worden genomen, zal de nodige training inzake gebruik aan de personeelsleden gegeven worden. De bedoeling is om tegen carnaval 2009 de wapenstokken in gebruik te nemen, voorafgegaan door de nodige opleiding. De aankoop zal gebeuren via het federaal raamcontract DMA 2006 R Krediet ,16 EUR btw exclusief ,00 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Lening Via federaal raamcontract DMA 2006 R3 080 Voorstel : vaststelling

4 5. Dienst Openbare Werken. Politiezone Aalst Aankoop van materiaal voor bewegwijzering educatieve fietsroute. Volgnummer PZ27/08. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (276045) De lokale Politie Aalst wenst een educatieve fietsroute aan te leggen op het grondgebied van de politiezone Aalst. Een educatieve fietsroute kan zich oriënteren naar verschillende doelgroepen. De politiezone Aalst richt zich vooral naar de jeugdige verkeersdeelnemer van 12 à 13 jaar. Dit lijkt een goede en verantwoorde keuze, daar deze jonge zwakke weggebruikers vaak voor het eerst zelfstandig naar de school fietsen. Dergelijk project past volledig binnen de filosofie van de actieplannen verkeersveiligheid en kan volledig gefinancierd worden door het verkeersveiligheidsfonds. Krediet ,04 EUR btw exclusief ,00 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Overboeking gewoon budget Onderhandelingsprocedure artikel 17 & 2,1 a Voorstel : vaststelling 6. Dienst Openbare Werken. Politiezone Aalst Aankoop van borden zone-30 met zonne-energie. Volgnummer PZ41/08. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (276047) In het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst overweegt de lokale politie de aankoop van variabele zone-30 signalisatie. Er wordt voorgesteld borden aan te kopen die autonoom kunnen werken met behulp van een zonnepaneel en batterij. Belangrijk is dat het bord uitgerust is met een schakelklok die zich bovendien automatisch aanpast aan zomer- en wintertijd. Enkel de aankoop van de borden kan gefinancierd worden via de verkeersveiligheidsovereenkomst. De plaatsing, de aansluiting op het elektriciteitsnet en de verbruikslasten zijn ten laste van de stad. Raming ,68 EUR btw exclusief ,00 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Overboeking gewoon budget Onderhandelingsprocedure artikel 17 & 2,1 a Voorstel : vaststelling

5 STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 7. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intergem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (275964) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op woensdag 17 december 2008 om 17 uur in hotel Beveren, Gentseweg 280 te 9120 Beveren. De agenda omvat volgende punten: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen 3. Statutaire mededelingen Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat 8. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. ILvA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (279406) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 22 december 2008 om uur in de administratieve zetel van IlvA, Industrielaan 2, 9320 Erembodegem-Aalst. De agenda omvat de volgende punten: 1. Samenstelling van het bureau (art.40) 2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 3. Goedkeuren actieplan en budget Aanpassing presentiegelden Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat

6 9. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. SOLvA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (279408) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 22 december 2008 om uur in de administratieve zetel van SOLvA, Industrielaan 2, 9320 Erembodegem-Aalst. De agenda omvat de volgende punten: 5. Samenstelling van het bureau (art. 39) 6. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 7. Goedkeuren actieplan en budget Aanpassing presentiegelden Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat 10. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale ILvA. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (275967) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving 11. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale SOLvA. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (275970) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving

7 12. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Fingem. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (275973) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving 13. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Westlede. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (275976) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Dit verslag werd gegeven door Roger D Hondt op de commissie Algemene Zaken van 12 november Voorstel: kennisgeving 14. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Uitoefening van het mandaat van bestuurder bij de intercommunale Intergem. Toelichting bij het beleid. Verslag door de bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenteraad. Kennisgeving. (275979) In toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking brengen de op voordracht van de gemeenteraad benoemde bestuurders: - verslag uit over de uitoefening van hun mandaat; - een toelichting over het beleid gevoerd door de dienstverlenende opdrachthoudende vereniging. Voorstel: kennisgeving

8 15. Vzw Aalsterse Sportcentra. Ontslag als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Akteneming. (280067) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Aalsterse Sportcentra. Voorstel: akteneming 16. Vzw Aalsterse Sportcentra. Benoeming van 1 vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. (280069) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één mandaat in de Algemene Vergadering van de vzw Aalsterse Sportcentra. Voorstel: benoeming 17. Vzw Jeugdanimatie. Ontslag als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Akteneming. (280071) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Jeugdanimatie. Voorstel: akteneming 18. Vzw Jeugdanimatie. Benoeming van 1 vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. (280073) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één mandaat in de Algemene Vergadering van de vzw Jeugdanimatie. Voorstel: benoeming 19. Vzw Jeugdanimatie. Ontslag als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Akteneming. (280074) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de vzw Jeugdanimatie. Voorstel: akteneming 20. Vzw Jeugdanimatie. Voordracht van 1 vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur. (280077) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat voor te dragen voor één mandaat in de Raad van Bestuur van de vzw Jeugdanimatie. Voorstel: voordracht

9 21. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Akteneming. (280079) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: akteneming 22. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van 1 vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. (280081) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één mandaat in de Algemene Vergadering van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming Algemene Administratie 23. Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad. Wijziging. Vaststellen. (264225) Gelet op de procedure die uitgeschreven werd voor de behandeling van verzoekschriften, is het noodzakelijk het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen. Voorstel: Vaststellen aanpassingen huishoudelijk reglement 24. Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring. (275983) De aanpassing van het huishoudelijk reglement van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd op de zitting van 16 september De aanpassing staat nu voor goedkeuring aan de agenda van de gemeenteraad. Het betreft hier een aanpassing van het vergaderuur van het vast bureau. Voorstel: goedkeuring 25. Verzoekschrift over boekencontainers. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (275986) Op 28 augustus 2008, ingeschreven dd. 28 augustus 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Leefmilieu, Mobiliteit, Patrimonium en Landbouw. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring

10 26. Verzoekschrift over ontmanteling stoominfrastructuur. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (275989) Op 28 augustus 2008, ingeschreven dd. 28 augustus 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Openbare Werken, Stadsvernieuwing, Wonen en Energie. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring 27. Verzoekschrift over projecten stad Aalst sportinfrastructuurplan. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (275992) Op 2 september 2008, ingeschreven dd. 2 september 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Ruimtelijke Ordening en Planning, Sport en Gebiedsgerichte werking. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring 28. Verzoekschrift over gevolgen van de audit van de stedelijke brandweer Aalst. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (275995) Op 3 september 2008, ingeschreven dd. 3 september 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Veiligheid. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring 29. Verzoekschrift over dossier parking De Burcht. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (275998) Op 5 september 2008, ingeschreven dd. 5 september 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Leefmilieu, Mobiliteit, Patrimonium en Landbouw. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring 30. Verzoekschrift over rijkswachtkazerne. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (276001) Op 5 september 2008, ingeschreven dd. 5 september 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Openbare Werken, Stadsvernieuwing, Wonen en Energie. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring

11 31. Verzoekschrift over beleid NMBS-stations Oost-Vlaanderen. Gemotiveerd antwoord. Goedkeuring. (276004) Op 16 september 2008, ingeschreven dd. 16 september 2008, werd een verzoekschrift ingediend. Op de gemeenteraad van 30 september 2008 werd dit verzoekschrift verwezen naar de commissie Ruimtelijke Ordening en Planning, Sport en Gebiedsgerichte werking. Heden kan aan de verzoeker een gemotiveerd antwoord worden gegeven. Voorstel: goedkeuring 32. Kerkfabrieken. Budgetwijzigingen Aktename. (276033) Budgetwijzigingen 2008 van de kerkfabrieken: - Sint-Martinus te Aalst; - Sint-Martinus te Gijzegem-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Nieuwerkerken-Aalst; - Heilig Hart te Aalst; - Sint-Antonius van Padua te Aalst; - Sint-Paulus te Aalst. passen in het meerjarenplan Voorstel: aktename 33. Kerkfabrieken. Budgetwijzigingen Goedkeuring. (279427) De budgetwijzigingen 2008 van de Kerkfabrieken - Onze Lieve Vrouw Bijstand Aalst; - Sint-Anna Aalst; - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Erembodegem-Aalst - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Hofstade-Aalst - Sint-Jozef Aalst - Sint-Martinus Moorsel-Aalst - Sint-Jan Evangelist Aalst - Onze Lieve Vrouw Herdersem-Aalst overschrijden het meerjarenplan Voorstel: goedkeuring 34. Kerkfabrieken. Budget Aktename. (276030) Indien de budgetten 2009 van alle kerkfabrieken kaderen in de meerjarenplanningen dient door de gemeenteraad akte genomen te worden van de budgetten Voorstel: aktename

12 35. Gemeenteraadscommissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg. Ontslag als vertegenwoordiger. Akteneming. (280037) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg. Voorstel: akteneming 36. Gemeenteraadscommissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 effectief mandaat. (280039) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één effectief mandaat in de gemeenteraadscommissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg. Voorstel: benoeming 37. Gemeenteraadscommissie Veiligheid. Ontslag als vertegenwoordiger en van het mandaat als plaatsvervanger. Akteneming. (280042) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie Veiligheid en van mevrouw Nele Jansegers als plaatsvervanger in de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: akteneming 38. Gemeenteraadscommissie Veiligheid. Benoeming van vertegenwoordigers voor 1 effectief mandaat en voor 1 plaatsvervangend mandaat. (280044) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouwen Mia De Brouwer en Nele Jansegers dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één effectief mandaat en voor één plaatsvervangend mandaat in de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: benoeming 39. Gemeenteraadscommissie Jeugd, Vrije Tijd, Integraal Drugsbeleid, Internationale Samenwerking. Ontslag als vertegenwoordiger. Akteneming. (280046) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie Jeugd, Vrije Tijd, Integraal Drugsbeleid, Internationale Samenwerking. Voorstel: akteneming

13 40. Gemeenteraadscommissie Jeugd, Vrije Tijd, Integraal Drugsbeleid, Internationale Samenwerking. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 effectief mandaat. (280048) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één effectief mandaat in de gemeenteraadscommissie Jeugd, Vrije Tijd, Integraal Drugsbeleid, Internationale Samenwerking. Voorstel: benoeming 41. Gemeenteraadscommissie Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin. Ontslag als plaatsvervanger. Akteneming. (280050) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als plaatsvervanger in de gemeenteraadscommissie Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin. Voorstel: akteneming 42. Gemeenteraadscommissie Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 plaatsvervangend mandaat. (280052) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één plaatsvervangend mandaat in de gemeenteraadscommissie Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin. Voorstel: benoeming 43. Gemeenteraadscommissie Financiën, Regies, Onderwijs en Juridische Zaken. Ontslag als plaatsvervanger. Akteneming. (280054) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als plaatsvervanger in de gemeenteraadscommissie Financiën, Regies, Onderwijs en Juridische Zaken. Voorstel: akteneming 44. Gemeenteraadscommissie Financiën, Regies, Onderwijs en Juridische Zaken. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 plaatsvervangend mandaat. (280056) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één plaatsvervangend mandaat in de gemeenteraadscommissie Financiën, Regies, Onderwijs en Juridische Zaken. Voorstel: benoeming

14 45. Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie. Ontslag als vertegenwoordiger. Akteneming. (280059) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie. Voorstel: akteneming 46. Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 effectief mandaat. (280061) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één effectief mandaat in de Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie. Voorstel: benoeming 47. Stuurgroep Ontmoetingshuis De Brug. Ontslag als vertegenwoordiger. Akteneming. (280063) Op 17 november 2008 laat de heer Karim Van Overmeire schriftelijk het ontslag weten van mevrouw Mia De Brouwer als vertegenwoordiger in de Stuurgroep Ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: akteneming 48. Stuurgroep Ontmoetingshuis De Brug. Benoeming van vertegenwoordiger voor 1 effectief mandaat. (280065) In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Mia De Brouwer dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor één effectief mandaat in de Stuurgroep Ontmoetingshuis De Brug. Voorstel: benoeming Financiële Dienst - Boekhouding 49. Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2009 aan de politiezone Aalst. (273917) Overeenkomstig de omzendbrief van 27 september 2002 (B.S. 15 oktober 2002) ter toelichting van het decreet van 15 juli 2002, dient de gemeenteraad een afzonderlijk besluit te nemen waarin de gemeentelijke dotatie aan de politiezone wordt vastgesteld. Voorstel: vaststelling.

15 Financiële Dienst - Ontvangerij 50. Proces-verbaal van kasnazicht van de stadskas over het 2de kwartaal Visering. (275544) Het dossier ligt ter inzage. Ontvangsten ,60 Uitgaven ,06 Saldo ,54 Te verantwoorden ,54 Verantwoord ,54 Verschil 0 Voorstel: visering 51. OCMW. Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisgeving. (279424) De gemeenteraad nam in zitting van 18 december 2007 kennis van de jaarrekening 2006 van het OCMW en formuleerde geen opmerkingen. Haar toezicht wordt geregeld door de organieke wet van 17 december 1997 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met latere wijzigingen, in het bijzonder artikel De gouverneur heeft de jaarrekening 2006 definitief goedgekeurd op 9 september Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraad. Voorstel: kennisname 52. Stad. Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisgeving. (279425) Bij brief van 6 oktober 2008 liet de gouverneur ons weten onze begrotings- en jaarrekening 2006 goed te keuren. Hiervan wordt kennisgegeven aan de raadsleden in toepassing van de toezichtsdecreet van 28 april 1993, artikel 16. Voorstel: kennisname

16 Juridische Zaken 53. Algemene Politieverordening van de stad Aalst. Wijzigingen. Vaststelling. (275949) Er dringen zich wijzigingen op aan de Algemene Politieverordening van de stad Aalst: 1. in functie van de beslissing tot het uitzetten en beheren van zwerfkattenkolonies (art. 89 en 141) 2. naar aanleiding van de omzendbrief van 1 december 2006 van de FOD Binnenlandse Zaken en Justitie waarbij bepaald wordt dat agenten en politieambtenaren geen onderzoeken meer mogen voeren met het oog op de onbewoonbaarverklaring van woningen (art. 150) 3. in functie van de vereenvoudiging van en het uitsluiten van interpretatiemogelijkheden bij opgravingen op begraafplaatsen (art. 240) 4. in uitvoering van artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek zoals bepaald door de wet van 25 april 2007 houdende de verplichte vermelding van de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten bij elke officiële of publieke mededeling van de verhuring van een goed bestemd voor bewoning (inlassing van een art. 96 bis). Voorstel: Vaststelling 54. Overeenkomst met addenda van 12 februari 1970 tussen stad Aalst en Securex regio Progecov. Opzeg. (275953) De stad heeft sedert 12 februari 1970 een overeenkomst met de externe dienst Preventie en Bescherming Progecov die tot op heden stilzwijgend verlengd werd. Teneinde tot een nieuwe overeenkomst te komen conform de wetgeving overheidsopdrachten dient het contract van 12 februari 1970 (met de addenda van 24 maart 2000, 22 januari 2001, 13 december 2004, 1 juni 2006 en 11 augustus 2008) tussen Securex regio Progecov en het stadsbestuur van Aalst te worden opgezegd met de bedoeling de opzeg te laten starten op 1 januari 2009, en de overeenkomst te beëindigen op 31 december Voorstel: opzeg overeenkomst met addenda dd. 12 februari 1970 tussen stad Aalst en Securex regio Progecov Personeel - Administratie 55. Wijziging bijlage 1 aanwervingsvoorwaarden sportbeheerder. Goedkeuring. (275960) In zitting van 30 september 2008 werd door de gemeenteraad de bijlage 1 van het administratief statuut met betrekking tot de aanwervingsvoorwaarden van sportbeheerder gewijzigd. De Gouverneur neemt kennis van dit besluit en deelt mee dat de bijlage 1 van het administratief statuut met betrekking tot de aanwervingsvoorwaarden van sportbeheerder conform artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 dient aangepast te worden omdat deze laatste het behalen van het diploma van sportfunctionaris ziet als een verplichting. Voorstel: goedkeuring

17 Internationale Samenwerking 56. Convenant ontwikkelingssamenwerking. Operationaal jaarplan Goedkeuring. (276088) De Vlaamse overheid wenst via een convenant een actief beleid inzake ontwikkelingssamenwerking op het lokale vlak te stimuleren en biedt hiermee een kader aan om het plaatselijke Noord-Zuidbeleid uit te bouwen. Uit de ondertekende convenant, artikel 2: Het door de gemeenteraad na voorafgaandelijk advies van de gemeentelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking (RIS) goedgekeurde operationeel actieplan voor het volgende werkingsjaar wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs ingediend vóór 1 december van het jaar eraan voorafgaand en als volgt geadresseerd: Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), tav de heer Freddy Colson, Administrateur-Generaal, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 Bus 82, 1000 Brussel. Voorstel: goedkeuring Integraal drugsbeleid 57. Oprichting van de interlokale vereniging "Indra". Integrale aanpak van het drugsfenomeen in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw. Vaststellen van de voorwaarden. (273932) Gezien de ernst van het drugsfenomeen binnen de Aalsterse regio willen de stad Aalst en de gemeenten Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw en de provincie Oost- Vlaanderen gaan samenwerken voor de ontwikkeling van een netwerk waarbinnen het fenomeen integraal en intergemeentelijk wordt aangepakt. Zij willen daarbij de bestaande initiatieven en budgetten omtrent preventie en hulpverlening op mekaar gaan afstemmen en een bovenlokaal samenwerkingsverband ontwikkelen. De doelstelling van het samenwerkingsverband wordt als volgt samengevat: De integrale aanpak van het drugsfenomeen door bovenlokale en intersectorale samenwerking bij de uitbouw van een geïntegreerd beleid en aanbod inzake drugspreventie, hulpverlening en handhaving(sbeleid). Op basis van artikel 3 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 kunnen de partners, met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang, samenwerkingsverbanden tot stand brengen met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht. Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw en de provincie Oost-Vlaanderen wensen daarom over te gaan tot de oprichting van een Interlokale Vereniging onder de benaming Indra: Integrale aanpak van het drugsfenomeen in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw. Dergelijk samenwerkingsverband is zonder rechtspersoonlijkheid of beheersoverdracht en wil een welbepaald project van gemeentelijk belang verwezenlijken. Onverminderd andersluidende bepalingen kunnen andere rechtspersonen van publiek en privaat recht hieraan deelnemen (artikel 6 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001) Voorstel: vaststellen voorwaarden

18 Stadspromotie - Public Relations 58. Lastenkohier Winterfoor Aanpassen en wijzigen. Vaststelling. (276012) Ingevolge het KB van 24 september 2006, betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten, is het noodzakelijk het lastenkohier Winterfoor aan te passen en te wijzigen. Anderzijds werd de Winterfoor door alle betrokkenen geëvalueerd. Die evaluatie leidde eveneens tot het voorstellen van enkele wijzigingen zoals de veiligheid van de foorkramen, de verkoop van alcoholische dranken, het aanbieden van namaakwapens, het toepassen van de index op de standplaatsvergoedingen e.a. Voorstel: vaststelling Welzijnszorg 59. Welzijnsforum. Vaststelling statuten. (276026) Het Welzijnsforum is een facultatieve raad (conform artikel 200 van het Gemeentedecreet) met als functies het ondersteunen, coördineren, informeren en vormen van de leden, het sensibiliseren van de leden, de lokale welzijnsactoren en de bevolking, het signaleren van sociale problemen met het oog op beleidsvorming en het adviseren van het lokaal bestuur aangaande materies die tot het welzijnsbeleid en/of het lokaal sociaal beleid behoren. Tevens moet het lokaal bestuur, in uitvoering van artikel 4 5 van het decreet Lokaal Sociaal Beleid, voorzien in participatie en het betrekken van de bevolking en de lokale actoren bij de voorbereiding, de uitvoering en de voortgang van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Het welzijnsforum moet deze participatie mee helpen waarborgen. Voorstel: vaststelling statuten Gezinszorg 60. Lokaal Beleidsplan Kinderopvang. Goedkeuring. (275940) In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het Lokaal Beleid Kinderopvang en mede in uitvoering van het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 26 maart 2008 werd het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang verder uitgewerkt. Het uitgewerkte Lokaal Beleidsplan Kinderopvang werd op 1 oktober 2008 ter advies voorgelegd aan het Lokaal Overleg Kinderopvang en zal bij de voltooiing van het Lokaal Sociaal Beleidsplan worden ingepast volgens het decreet van 19 maart 2004 houdende Lokaal Sociaal Beleid. Voorstel: goedkeuring

19 Jeugd 61. Jeugdbeleidsplan Bijsturing subsidiecriteria met betrekking tot het overdragen van resterende middelen in een reservefonds. Goedkeuring. (275916) Het decreet van 23 december 2005 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid stelt dat elke gemeente een jeugdbeleidsplan dient op te stellen om aanspraak te kunnen maken op de subsidiegelden van de Vlaamse overheid. Deze subsidies slechts kunnen worden uitbetaald aan jongeren en jeugdverenigingen aan de hand van vastgestelde criteria. Om de overdracht van resterende middelen naar een volgend dienstjaar mogelijk te maken wordt een wijziging voorgesteld aan de bij gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2006 vastgestelde criteria. Voorstel: goedkeuring Cultuurcentrum De Werf 62. Cultuurconvenant Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 3 november (276007) Het decreet Lokaal Cultuurbeleid voorziet dat gemeenten met een cultuurcentrum in categorie A in aanmerking komen voor een bijkomende subsidie. Om deze subsidie, die moet aangewend worden ter ondersteuning van bijzondere projecten, te bekomen dient de stad een convenant af te sluiten met de Vlaamse Regering. Op basis van deze convenant kan de stad Aalst voor de periode jaarlijks een bedrag ontvangen van ,- EUR. Gelet op de hoogdringendheid van het dossier werd het reeds ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2008 evenwel onder voorbehoud van bekrachtiging van de gemeenteraad. Voorstel: bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 3 november 2008

20 Onderwijs 63. Basisonderwijs. Convenant korte vervangingen. Vaststellen van de voorwaarden. (276037) Het is mogelijk om vanaf 1 september 2008 personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel te vervangen bij een korte afwezigheid onder voorbehoud van definitieve goedkeuring in de Vlaamse Regering van het ontwerpbesluit betreffende de vervangingen van korte afwezigheden. De voorbije drie schooljaren kon dit ook al door middel van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden (Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006, ministeriële omzendbrief van 16 november 2005). Elke school ontvangt via een vorm van omkadering een aantal vervangingseenheden op voorwaarde dat de vervangingseenheden worden samen gelegd in een samenwerkingsverband en dat er een convenant wordt gesloten met één of meer vakorganisaties over de aanwending van de vervangingseenheden. Door dit systeem kunnen leerkrachten die ziek of afwezig zijn voor minder dan tien aaneensluitende werkdagen vervangen worden, waar voorheen de korte afwezigheid vaak onbezoldigd werd opgevangen door een of meerdere collega's. Voorstel: vaststellen voorwaarden Patrimonium en Huisvesting 64. Stadseigendom Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst. Verhuring van twee lokalen aan de vzw Verenigde Krachtmeters Aalst. Vaststelling van de huurvoorwaarden. (275692) Het betreft de verhuring van twee lokalen in de vroegere gemeenteschool te Nieuwerkerken-Aalst aan de vzw Verenigde Krachtmeters waarvan de huurovereenkomst ten einde loopt op 31 december Beschrijving: Periode: 1 januari 2009 tot 31 december 2011; Voorstel: vaststelling verhuurvoorwaarden

21 65. Sportcentrum Osbroek, Frans Blanckaertdreef te Aalst. Verbruikzaal en annexen. Vaststelling van de procedure tot toewijzing via openbare oproep en van de voorwaarden van de concessieovereenkomst. (33194) De concessieovereenkomst voor de uitbating van de verbruikzaal en annexen toebehorend tot het sportcentrum Osbroek te Aalst kwam te vervallen op 30 juni De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2008 deze concessie te verlengen met één jaar met ingang van 1 juli De concessionaris liet bij brief van 20 augustus 2008 weten dat hij de concessie tegen de geldende voorwaarden slechts wil verderzetten tot 31 december Een nieuwe concessieovereenkomst dient te worden afgesloten met ingang van 1 maart Een openbare oproep tot mededinging voor een nieuwe concessieovereenkomst dient te worden bekendgemaakt nadat de gemeenteraad de procedure en de concessievoorwaarden heeft vastgesteld. Voorstel: vaststelling procedure toewijzing concessie en vaststelling voorwaarden concessieovereenkomst 66. Diverse stedelijke sportinrichtingen. Verhuring aan de vzw Aalsterse Sportcentra. Vaststellen van de voorwaarden. (275696) Het contract tussen de stad Aalst en de vzw Aalsterse Sportcentra loopt ten einde op 31 december Het betreft: 1. sportcentrum Osbroek Aalst; 2. sportcentrum Ten Rozen Aalst; 3. voetbal- en basketbalterrein Beukenhof Aalst; 4. turnzaal (inclusief kleedkamer en sanitair) Capucienenlaan Aalst; 5. sport- en recreatiecentrum Meirbeekstraat Gijzegem-Aalst (omvattende tennisvelden, basketbalveld en een volleybalveld); 6. sportzaal Faluintjes Moorsel-Aalst; 7. sporthal Denderdal Erembodegem-Aalst. De vzw Aalsterse Sportcentra wenst dat met ingang van 1 januari 2009 ook de polyvalente ruimte van het atletiekstadium Osbroek in haar huurovereenkomst met de stad zou worden opgenomen. Om het gebruik ervan te regelen, heeft de vzw met de voormelde club en de vzw Atletiek Land van Aalst een protocol afgesloten die het gebruik ervan door de beide clubs regelt. Dit protocol voorziet onder meer in de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden in die zaal drank te verkopen. Ter vrijwaring van de rechten van de concessionaris van de verbruikzaal van het sportcentrum Osbroek en van de verplichtingen van de stad bij inbreuk hierop, moet worden voorzien in een bepaling die de vzw Aalsterse sportcentra er op straffe van sancties toe verplicht de eerbiediging van die voorwaarden door de gebruikers af te dwingen. Voorstel: vaststellen voorwaarden.

22 67. Gebouw Windowmakers, Industrielaan 6 te Erembodegem-Aalst. Vaststellen van de voorwaarden huurovereenkomst tussen Metalfor nv en de stad Aalst. (275746) Het betreft de inhuring van een deel van het gebouw Windowmakers, gelegen Industrielaan 6 te Erembodegem-Aalst van nv Metalfor met als doel onder te verhuren aan vzw Privat Fire Brigade, waarvan de huurovereenkomst ten einde loopt op 30 november Beschrijving: Oostelijke hal van gebouw Windowmakers, Industrielaan 6 te Erembodegem-Aalst Gekadastreerd te Aalst, 12 e afdeling, sectie B, nr. 1192C Oppervlakte: 1864 m² Duurtijd: drie jaar Voorstel: vaststellen voorwaarden huurovereenkomst 68. Gebouw Windowmakers, Industrielaan 6 te Erembodegem-Aalst. Huurovereenkomst met de vzw Privat Fire Brigade. Wijziging van de duur van de overeenkomst (276042) De stad zal met de nieuwe eigenaar, de nv Metalfor, een huurovereenkomst voor drie jaar afsluiten om een deel van het bedrijfsgebouw Windowmaker, Industrielaan 6 te Erembodegem, verder te kunnen verhuren aan de vzw Privat Fire Brigade die er haar collectie brandweerwagens heeft in ondergebracht. De huidige huurovereenkomst met de vzw Privat Fire Brigade, voor een bepaalde duur van 11 maanden, tot 1 december 2008, voorziet in de mogelijkheid van een omzetting van de huurovereenkomst naar een overeenkomst voor onbepaalde duur in bepaalde omstandigheden. De nieuwe basishuurovereenkomst tussen de stad en de nv Metalflor wordt evenwel voor een bepaalde (beperkte) duur van drie jaar aangegaan. Bijgevolg dient ook de duur van de huurovereenkomst tussen de stad en de vzw Privat Fire Brigade aan die nieuwe realiteit te worden aangepast, zonder dat het hele contract dient te worden herzien. Voorstel: wijziging huurvoorwaarde duur huurovereenkomst (drie jaar)

23 69. Verkoop van distributienetten voor gas, elektriciteit en openbare verlichting aan Intergem. Vaststellen voorwaarden. (275956) Het betreft de verkoop aan Intergem van distributienetten voor elektriciteit en gas en de openbare verlichting in verschillende verkavelingen. Verkavelingsaanvragen die ingediend werden vóór 1 oktober 2007 en waarvan de oplevering van de installaties gebeurde vóór 31 december 2007 vallen nog onder de driehoeksconstructie (eigendomsoverdracht van de installaties van de verkavelaar naar de stad en vervolgens van de stad naar de distributienetbeheerder) Het betreft volgende verkavelingen: - Bredeweg/Papestraat te Nieuwerkerken-Aalst; - Stijn Streuvelsstraat te Erembodegem-Aalst; - Binnenstraat te Aalst; - Steenweg op Dendermonde te Hofstade-Aalst; - Tinnenhoekstraat te Moorsel-Aalst; - Kruisabeelstraat te Moorsel-Aalst; - Kraaiwinkelstraat te Nieuwerkerken-Aalst; - Blauwenbergstraat te Nieuwerkerken-Aalst; - Kwalestraat/Verenigde Natiestraat te Nieuwerkerken-Aalst. Voor de aankoop heeft Intergem ,76 EUR betaald aan de stad. Voorstel: vaststellen voorwaarden Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid 70. Rioleringswerken met aansluitend wegenwerken te Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst. Aankoop van woningen. Goedkeuring. (275762) Voor de rechttrekking van het nieuw aan te leggen voetpad op Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst dienen twee innemingen te worden gerealiseerd. Beide woningen dienen te worden afgebroken. Na aanleg van het voetpad zal de stad de grondrestant kunnen verkopen voor de bouw van een meergezinswoning (raming: ,-EUR). De eigenaars wensen tegen de geschatte waarde te verkopen indien zij een recht van voorkoop krijgen bij de wederverkoop van de grond en hen in ieder geval een recht van doorgang wordt gewaarborgd naar hun achterliggend magazijn. Identificatie: Nieuwerkerken-Dorp nummers 29 en 31 (sectie B nummers 35/k (deel), nummer 38/k) Oppervlakte: 330 m² m² Voorstel: goedkeuring

24 71. Wegenis- en rioleringswerken in de Parijsstraat en Huizekensstraat te Meldert-Aalst. Grondverwerving. (275925) Voor de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Parijsstraat en de Huizekensstraat te Meldert-Aalst zijn er 32 grondverwervingen, het vestigen van erfdienstbaarheidzones, werkzones en pachtverbrekingen noodzakelijk. Thans kan worden overgegaan tot de grondverwerving van de innemingen nummers 9, 10, 11, 13 en 14. Identificatiegegevens Grond gelegen langsheen Zwaneveld en Huizekensstraat te Meldert-Aalst. sectie B nummers 598/Z2, 598/D3, 598/A2, 598/L2, 598/V. Innemingen: 9, 10, 11, 13 en 14. grondverwerving: 167 m². : artikel van de begroting 2008 van het Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring 72. Proces-verbaal van kasnazicht van het Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid over het 1ste trimester Visering. (279956) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil ,89 EUR ,55 EUR ,34 EUR ,34 EUR ,34 EUR 0,00 EUR voorstel: visering

25 73. Proces-verbaal van kasnazicht van het Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid over het 2de trimester Visering. (279958) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil ,27 EUR ,01 EUR ,26 EUR ,26 EUR ,26 EUR 0,00 EUR voorstel: visering 74. Proces-verbaal van kasnazicht van het Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid over het 3de trimester Visering. (279960) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil ,20 EUR ,46 EUR ,74 EUR ,74 EUR ,74 EUR 0,00 EUR voorstel: visering Bedrijf voor Waterbedeling 75. Proces-verbaal van kasnazicht van het Bedrijf voor Waterbedeling over het 1e trimester 2008.Visering. (275903) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil Voorstel: visering ,74 EUR ,80 EUR ,94 EUR ,94 EUR ,94 EUR 0,00 EUR

26 76. Proces-verbaal van kasnazicht van het Bedrijf voor Waterbedeling over het 2e trimester 2008.Visering. (275906) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil Voorstel: visering ,25 EUR ,84 EUR ,41 EUR ,41 EUR ,41 EUR 0,00 EUR 77. Proces-verbaal van kasnazicht van het Bedrijf voor Waterbedeling over het 3e trimester 2008.Visering. (275907) Ontvangsten 2008 Uitgaven 2008 Saldo Te verantwoorden Verantwoord Verschil Voorstel: visering ,75 EUR ,18 EUR ,57 EUR ,57 EUR ,57 EUR 0,00 EUR Ruimtelijke Ordening 78. Masterplan "omgeving Albrechtlaan". Inschrijven in de open oproep nr.17 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Bouwmeester. Goedkeuring. (275935) Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 21 april 2008 akkoord om voor de omgeving van de Albrechtlaan een ruimtelijk onderzoek te laten uitvoeren als uitvoering van het bindend gedeelte van het RSA. Omwille van de diverse problematieken in, en de grootschaligheid van het voorgestelde plangebied werd navolgend besloten om dit te doen via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om de Vlaams bouwmeester te mandateren om het project ruimtelijk onderzoek omgeving Albrechtlaan op te nemen in de open oproep nr.17 en zich akkoord te verklaren met het reglement van de procedure in bijlage (er is geen bestek meer voorzien). Voorstel: goedkeuring

27 Openbare Werken 79. Dienst Openbare Werken. Restauratie van de Sint-Martinuskerk. Fase 3. Bestek DO-190/51/2. Vaststellen verlenging uitvoeringstermijn. (276107) De restauratie fase 3 ving aan op 1 juli 2007 met een uitvoeringstermijn van 200 werkdagen. Op de gemeenteraad van 29 april 2008 werden noodzakelijke bijkomende werken met een verlenging van de uitvoeringstermijn met 45 werkdagen en aanvraag bijkomende restauratiepremie goedgekeurd. Het werfbestuur vraagt om de uitvoeringstermijn bijkomend te verlengen met 46 werkdagen. Aan de hand van de verhouding tussen de oorspronkelijke uitvoeringstermijn en het oorspronkelijk gunningsbedrag, werd de nieuwe termijn berekend. Het verschil met de oorspronkelijke termijn geeft de totale verlenging. De geschatte totale termijn bedraagt 291 werkdagen. De aangevraagde verlenging bedraagt dus = 46 werkdagen. (verantwoording termijnverlenging 2 in bijlage) Voorstel: vaststelling

28 80. Dienst Openbare Werken. Onze Lieve Vrouw van Bijstand, Onze Lieve Vrouwplein 10 te Aalst. Herstellingswerken aan de pastorie. Bestek 164/08. Vaststellen ontwerp en wijze van gunnen. (276111) De pastorie van Onze Lieve Vrouw van Bijstand werd wettelijk beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27 januari De bevloering van de pastorie bestaat in hoofdzaak uit geschilderde motief cementtegels, het ganggedeelte is voorzien van marmertegels. In de verschillende woonruimten zijn ook steeds verschillende tegels voorzien. Op een groot aantal plaatsen liggen de tegels los (verminderde-verdwenen binding van de legmortels). Hierdoor zijn er verzakkingen opgetreden en ontstaan breuken in de eigenlijke tegels. Het onderhoud van de vloeren wordt hierdoor sterk bemoeilijkt. Plaatselijke herstellingen zijn niet mogelijk. In het bestek zijn volgende werken voorzien: - zeer voorzichtige uitbraak van de bestaande bevloering en legmortels zodat deze tegels kunnen worden herbruikt; - herplaatsen van de cement- en marmertegels waarbij de aannemer in zijn bieding de nodige aanvulling van gebroken en/of ontbrekende tegels identiek van tekening uitzicht en formaat als de bestaande dient te voorzien; - leveren en plaatsen van nieuwe plinten - voegwerken van de vloeren - kleine herstellingen aan één keldergewelf (mogelijk na verwijdering vloergedeelte). Een onderhoudspremie voor werken aan beschermde gebouwen wordt aangevraagd. Raming ,00 EUR btw exclusief ,25 EUR btw inclusief Artikel 79007/ Lening + toelage Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 a Voorstel: vaststelling 81. Dienst Openbare Werken. Uitbouw bureauruimtes voor nieuw op te starten initiatieven in de kinderdagverblijven. Volgnummer 186-2/08. Vaststellen principe en wijze van gunnen. (276109) In de opvoedingswinkel Aalst is er nood aan 2 folderkasten. Gezien het concept van de opvoedingswinkel wordt voorgesteld over te gaan tot aankoop van 2 mobiele folderrekken. Raming 661,16 EUR btw exclusief 800,- EUR btw inclusief Artikel 844/ Voorstel: vaststelling Eigen middelen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Artikel 17 2, 1 a

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088)

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2005. Vaststelling. (455088) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 2. Politiezone Aalst 5440. Rekening 2006.

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 2 juni 2014 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-02-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-02-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie