WOORD VOORAF. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind."

Transcriptie

1

2

3 WOORD VOORAF Beste ouders, De keuze van een basisschool is een belangrijke stap in het leven van een kind. Uw kind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Basischolen verschillen tegenwoordig steeds meer in de manier van werken, sfeer, opbrengsten en kwaliteit. Een school voor je kind kies je dan ook met zorg. Immers, ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Op die manier kan er een betrokkenheid zijn tussen school en ouders wat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind. Wij vinden het als team belangrijk dat u veel informatie krijgt over de school die uw kind al bezoekt of gaat bezoeken. In deze schoolgids willen wij u informeren, waar onze school voor staat en op welke manier we dit willen doen. We hebben beschreven wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven en te verbeteren. Naast deze schoolgids krijgt u ieder schooljaar nog onze schoolkalender. Hierin staan die zaken vermeld die voor het betreffende schooljaar van belang zijn, zoals data van vakanties en vrije dagen, geplande activiteiten en nog meer organisatorische informatie. Gedurende het schooljaar zullen we u middels uitgebreide info en nieuwsbrieven en natuurlijk onze schoolwebsite op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen. Als er wensen zijn met betrekking tot de schoolgids of als U suggesties heeft voor verbetering dan horen wij dat graag. Wij hopen dat uw kind op onze school een prettige tijd mag beleven, en dat wij met u als ouder/verzorger heel prettig kunnen samenwerken in het belang van uw kind.. Mocht u na het lezen van de gids nog behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact op met de directie van onze school. Namens, Het onderwijzend team De ouderraad De medezeggenschapsraad Pierre Albert Directeur

4 INHOUDSOPGAVE 1 De school 2 2 Onze Visie / Missie 3 Schoolconcept 3 Doelen, inhoud en organisatie van 6 het onderwijs 3.0. Onderwijstijd Onderwijsdoelen Inhoud van het onderwijs Vak- en vormingsgebieden Waardering en evaluatie Groeperingsvormen Afstemming onderwijs op behoeften 10 leerlingen 3.7. Leertijd Didactisch handelen ICT beleid Cultuureducatie Buitenschoolse en bijzondere 12 activiteiten in schooljaar 3.12 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Pedagogisch klimaat Onze doelen Ons concept: De sociaal sterke 13 groep 4.3. Bewaking pedagogisch klimaat 15 5 De resultaten/opbrengsten van ons 17 onderwijs 6. Instroom-doorstroom-uitstroom Aanmelding nieuwe leerlingen Aansluiten en samenwerken met 20 voorschoolse voorzieningen 6.3. Leerlingvolgsysteem Doorstroombeleid Naar het voortgezet onderwijs 24 7 ZORGPLAN Schoolspecifiek zorgplan Visie op de zorg Functie IB (Interne begeleider) Concretisering zorgniveaus Groepsbespreking/analysegesprekken Leerlingbespreking Procedure toetsen Diagnostische onderzoeken Sociaal-emotionele ontwikkeling Afbuigende leerlijn/ontwikkelings 28 pespectief Extra zorg (hoog) begaafde leerlingen Doorstroombeleid Evaluatie en analyses Zorgprofiel Passend onderwijs 29 8 DE LERAREN Team van leraren Begeleiding stagiaires Nascholing leraren Vervanging leraren DE OUDERS De Medezeggenschapsraad De oudervereniging Ouderparticipatie Kwaliteitsbeleid binnen onze school 38 Ontwikkelingsplan 10.1 Kwaliteitszorg Onze beleidsvoornemens ALGEMENE ZAKEN Voorzieningen gebouw Schooltijden Ouderavonden Leerplicht Verlof en leerplicht Schoolverzuim Toezicht op de speelplaats Extern zorgteam Verzekering Voor- tussen en naschoolse opvang Verjaardagen Hoofdluis Jaarkalender Klachtenregeling Wettelijke regelgeving Toelaten / Schorsen / verwijderen van 55 leerlingen Communicatie matrix Informatieplicht van school aan ouders KINDANTE 59

5 1. DE SCHOOL Katholieke basisschool Overhoven Geldersestraat AT Sittard Internet: De naam van de school verwijst naar de wijk, waarin de school ligt. In deze naam komt tot uitdrukking dat de school een wezenlijk deel uitmaakt van de hechte gemeenschap van de wijk Overhoven. Directeur: Dhr. Pierre Albert Bestuur: Kindante Arendstraat KT Sittard tel EEN SPRONG VOORUIT OP EIGEN KRACHT SAMEN MET ANDEREN Goed gestructureerd onderwijs met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordeijkheid College van bestuur drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden 2

6 2. ONZE VISIE / MISSIE Schoolconcept 2.1. De visie/missie en identiteit van de school Een sprong vooruit Op eigen kracht Samen met anderen Goed gestructureerd onderwijs met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordelijkheid Een sprong vooruit: (competentie) * Kwalitatief goed onderwijs aangepast aan de toekomstige, vernieuwende, veranderende samenleving. * Het optimale uit kinderen halen. * Kennis van de basisvaardigheden. * Hoge realistische doelen * Je kunt niet alles meer weten in een snel veranderende wereld: -kennis leren zoeken -gebruik maken van vernieuwende media (ICT) * Nieuwe methodes die voldoen aan de doelen en de visie van onze school. * Hoge opbrengsten Op eigen kracht (autonomie) * Het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling. (leerlingvolgsysteem) * Adaptief onderwijs, rekening houden met verschillen tussen kinderen * Zelfstandig werken. * Elkaar helpen: groepswerk, maatjeswerk, tutor lezen * Met oog voor keuzemogelijkheden (planbord, crea-middagen) en zelfverantwoordelijkheid Samen met anderen (relatie) * Goede communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. * Respect voor elkaar, acceptatie in gedrag en taalgebruik. * Pedagogisch klimaat/schoolklimaat: zorgen voor een veilige leeromgeving, rust, orde, regelmaat en structuur. * Leren omgaan met elkaar, sociale vaardigheden, waarden en normen * Onderwijsconcept : De sociaal sterke groep * Leren samenwerken en communiceren * Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van kinderen. * Samenwerking met de wijk en externe deskundigen 3

7 Schoolconcept Een sprong vooruit Op eigen kracht Samen met anderen In de vorige paragraaf hebben we vermeld wat we bedoelen met onze bovengenoemde visie. In deze visie gaan we uit van de 3 basisbehoeften waaraan moet worden voldaan om goed te kunnen leren en tot een goede ontwikkeling te kunnen komen. De 3 basisbehoeften zijn: -Competentie (een sprong vooruit) -Autonomie (op eigen kracht) -Relatie (samen met anderen) Goed gestructureerd onderwijs met oog voor zelfverantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Ons uitgangspunt is goed gestructureerd onderwijs. Middels effectieve instructie willen we zoveel mogelijk uit de talenten van de kinderen halen. Bij de basisvakken gaan we uit van het effectief instructiemodel. In dit model werken we op 3 niveaus: Het doel is kinderen zo lang mogelijk mee te laten doen met de groep om hen te laten profiteren van de instructie en interactie in de groep, waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen, goede leerprestaties behalen en zich gewaardeerd voelen in deze ontwikkeling. Instructie en Organisatie: We gaan hierbij uit van de instructiebehoeften van de leerlingen. De instructiebehoefte van een leerling geeft aan welke mate van instructie (en hoeveel leertijd) een kind nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Hierbij onderscheiden wij: De instructieonafhankelijke leerlingen, zij volgen verkorte instructie (aanpak 3) De instructiegevoelige leerlingen, zij volgen de basisinstructie (aanpak 2) De instructieafhankelijke leerlingen, zij volgen de verlengde instructie (aanpak 1) Voor de instructie onafhankelijke leerlingen met verkorte instructie is er verrijkingsstof (convergente differentiatie) De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt in groepsplannen In ons Onderwijs maken wij gebruik van modern media: *ICT en moderne software. De school beschikt over een ruim aanbod van computers. We hebben voor de kinderen de beschikking over een zeer goed geoutilleerd computerlokaal met glasvezelverbinding. Daarnaast hebben we in onze groepslokalen de krijtborden vervangen door digitale smartboarden. Bij deze borden kunnen we gebruik maken van moderne software en onze lessen auditief en visueel ondersteunen. Op deze manier wordt het Onderwijs aantrekkelijker voor de kinderen en kunnen we beter aansluiten op de behoeften van de kinderen. 4

8 Met oog voor zelfverantwoordelijkheid Wij willen de structuur, het kennisaspect en het niveau van ons onderwijs blijven bewaken, maar daarnaast de kinderen ook meer ruimte geven om mee te denken en te praten over organisatorische en inhoudelijke aspecten in bijvoorbeeld een leerlingenraad, maar zeker ook binnen het onderwijsleerproces door meer zelfstandig leren met eigen verantwoordelijkheid voor planning en uitvoering van taken. Waarom en hoe? Kinderen verschillen van elkaar. Het ene kind snapt iets sneller dan het andere kind. Sommige kinderen kunnen moeilijkere taken aan dan andere. Niet elk kind heeft alle uitleg nodig. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en om kinderen ook meer inbreng te geven in hun eigen leren, hebben we gekozen om met een planbord te werken. Een planbord gebruiken is een manier waarop kinderen geholpen worden om zelf taken te leren inplannen. We willen kinderen hierin begeleiden en leren hoe ze dat kunnen doen. Daarom zijn we in alle groepen gestart met het werken met een planbord. Op het planbord staat het dagprogramma genoteerd; wat de leerlingen zelfstandig kunnen maken en wat ze kunnen doen als ze klaar zijn.. De moettaken zijn verplicht voor de kinderen. De magtaken zijn educatieve taken die kinderen niet hoeven te doen, maar die ze kunnen doen. Dit kan als ze klaar zijn, maar soms ook om even tussendoor iets van een andere aard te kunnen doen. Om voldoende materialen te hebben om kinderen te blijven uitdagen en kinderen ook op een andere manier dan alleen uit boeken te laten leren tijdens het werken met het planbord, proberen we een rijke leeromgeving te creeren. Hiervoor ontwikkelen we op dit moment o.a. een aantal rekenkisten. De leerkracht vervult een begeleidende rol. Soms werkt een leerkracht met een klein groepje kinderen even apart omdat die kinderen nog meer hulp nodig hebben om zo n taak zelf op te pakken. Leerkrachten kunnen op deze manier de kinderen meer op maat begeleiden. Eigen keuzemogelijkheden Ons onderwijs biedt kinderen ook keuzemogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens het werken met het planbord zijn er al keuzemogellijkheden voor het kind wat betreft de Moet en de verschillende Magtaken. Bij de creatieve vakken organiseren we Crea middagen. Tijdens deze middagen bieden we de kinderen verschillende creatieve workshops aan, waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen. Deze middagen zijn groepsdoorbrekend. Kinderen uit verschillende groepen werken in dezelfde workshop. Kinderen in de bovenbouw kunnen bij het maken van boekbesprekingen, spreekbeurten en powerpoint presentaties vaak hun eigen thema s interesses kiezen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij onze visie concreet gestalte geven. Basisschool Overhoven een school waar het goed vertoeven is Een goede balans tussen hoge realistische leerdoelen en een prettig pedagogisch klimaat zijn uitgangspunten in ons onderwijs. Het werken aan het pedagogisch klimaat, middels de sociaal sterke groep wordt nog nader in deze gids uitgewerkt. Op een plek waar het welbevinden van het kind goed is, zal hij/zij zich ook beter ontwikkelen. 5

9 3. DOELEN, INHOUD EN ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.0. Onderwijstijd De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan minder uren naar school dan de leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat op dit moment op onze school 880 uur per jaar, voor de hogere groepen is dat minimaal 1000 uur per jaar. (verantwoording in jaargids) Dit komt op onze school tot uitdrukking in het feit dat de kinderen van groep 1 t/m 4 elke vrijdagmiddag vrij hebben en een aantal extra dagen in het schooljaar. Een overzicht van vakanties en vrije dagen wordt aan de ouders kenbaar gemaakt, middels de jaarkalender. Ook worden maatregelen genomen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. Om de onderwijstijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken wordt 5 minuten voor aanvang van de lestijd gebeld Onderwijsdoelen Scholen dienen, binnen de afgesproken beleidskaders, een eigen gezicht te ontwikkelen of te behouden. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid en autonoom voor wat betreft hun onderwijsvisie. Ze dienen hierover wel verantwoording af te leggen. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben middels de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra invloed gehad op de doelen voor de komende jaren. Daarnaast zijn er vanuit het ministerie en bovenschools management doelen geformuleerd. Deze doelen staan beschreven in het hoofdstuk rond beleidsopties. Daarnaast hebben wij als school zelf hoge realistische doelen gesteld wat opbrengsten betreft. De onderwijskundige doelen staan beschreven in de verschillende hoofdstukken van deze schoolgids, in ons jaarplan en worden geevalueerd in ons jaarverslag Inhoud van het onderwijs, het leerstofaanbod Een van de belangrijkste doelen in dit opzicht zijn -voldoen aan de door het ministerie gestelde kerndoelen -wij bieden de leerstof van de genoemde methoden aan tot en met niveau van groep 8 -wij bieden een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod -wij passen het leerstofaanbod aan, aan de behoeften van de leerlingen De vak- en vormingsgebieden De door ons gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen en zijn eigentijds De onderbouw: groep 1 en 2 In deze groepen werken wij met het evidence based VVE programma: Ik en Ko Het hoofddoel van KO-totaal is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid van alle kinderen, zodat taalachterstanden in groep 3 worden voorkomen. Daarbij legt het peuterprogramma Puk & Ko de basis voor een succesvolle start in groep 1 van het basisonderwijs. 6

10 Doelen op het gebied van de taalontwikkeling Ik & Ko legt daarop de nadruk op mondelinge taalvaardigheid, maar in elk thema van Ik & Ko komen tevens de schriftelijke taalvaardigheden aan bod. Woordenschatuitbreiding vindt in elke activiteit plaats.(passieve en actieve woordenschat) Voor elk thema bepalen we de beginsituatie van de woordenschat. Op het einde van het thema herhalen we de toets om te kijken of er vooruitgang is geboekt. Rekenaspect Bij Ik & Ko is een speciaal rekenonderdeel ontwikkeld, Ik en Ko rekenen heeft vijf rekenactiviteiten bij elk thema. Deze hebben betrekking op de volgende domeinen, ontleend aan de Tal-groep van het Freudenthalinstituut (Tal-groep, 1999 en 2004).: - tellen, getalbegrip, meten, tijd en meetkunde De belangrijkste uitgangspunten van KO-totaal zijn verwerkt in de activiteiten: - het stimuleren de brede ontwikkeling van jonge kinderen; - ze cdoen een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen; - ze zijn speels van opzet en stimuleren jonge kinderen om zelf dingen te ontdekken; -ze lokken interactie uit tussen leidster/leerkracht en de kinderen en tussen de kinderen onderling; - ze bieden een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen; - ze garanderen een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar; - ze doen waar mogelijk een beroep op de ouders; - ze kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Groepen 3 t/m 8 Nederlandse Taal Het taalonderwijs is veelomvattend. Vanaf groep 4 werken we met de methode Nieuwe Taalactief. Deze bestaat uit de onderdelen: taalverwerving, spelling en woordenschat. Per week besteden we afhankelijk van de groep gemiddeld 4.5 tot 5 uur per week aan taal. We gebruiken bij deze methode ook digibord software (Taal en woordenschat) en oefensoftware Woordenschat Lezen In de groepen 1 en 2 wordt de kinderen al de mogelijkheid geboden te spelen met letters en woorden, we noemen dit ontluikende geletterdheid. Verder wordt er aandacht besteed aan de voorwaarden om te leren lezen. In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen, met behulp van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen Vanaf schooljaar zijn we gestart met het tutor lezen.(oudere leerlingen helpen jongere leerlingen bij lezen) In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Estafette. Deze methode voor voortgezet technisch lezen sluit goed aan op de individuele behoeften van de leerlingen. We leren de kinderen niet alleen technisch te lezen, maar ook het begrijpend en studerend lezen neemt een centrale plaats in. We gebruiken hiervoor de methode Tekstverwerken en Nieuwsbegrip.. Bovendien is er aandacht voor leesplezier. Om dit te bevorderen werken we o.a. samen met de bibliotheek en zijn er leesbevorderingsactiviteiten.in de vorm van het project : De rode draad De school heeft een leescoördinator. In groep 3 lezen de kinderen elke dag, in de overige groepen is dat ongeveer 3 uur per week. 7

11 Rekenen en Wiskunde Vanaf groep 3 werken we met Pluspunt ; een realistische rekenmethode. Per week besteden we gemiddeld 5 uur per groep aan rekenen. Leerkrachten gaan zich extra verdiepen in rekenen. Ze volgen de cursus: Met Sprongen vooruit. Schrijven Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Pennenstreken. We hanteren de methode t/m groep 6 In groep 3 besteden we de meeste tijd aan het schrijven; ruim 2½ uur per week. In de overige groepen is dat gemiddeld 1 uur. Engels In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal volgens de methode Just do it. Doel is een eerste kennismaking met het vak Engels Tijdsduur per week 30 min Godsdienst/Catechese Onze school is een katholieke school, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De christelijke waarden en normen vormen het uitgangspunt en worden niet alleen in de lessen catechese uitgedragen, maar ook in de gewone dagelijkse gang van zaken.. Daarnaast komen ook andere culturen aan de orde. De kinderen kunnen op onze school in groep 4 De Eerste Heilige Communie doen en in groep 8 Het Vormsel Wereldoriënterende zaakvakken In de groepen 1 en 2 werken we met thema s uit het programma Ik en Ko. In groepen 3 gebruiken we de thema s uit Veilig leren lezen en Veilig de Wereld door. De methodes die wij gebruiken in de groepen 5 t/m 8 voldoen volledig aan de door het Ministerie gestelde doelen. Voor een aantal vakken loopt de methode van groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 gebeurt dit in afzonderlijke vakken. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: * Aardrijkskunde: Wijzer door de Wereld * Natuur/milieu: Wijzer door de natuur waarin ook techniek en gezond gedrag is opgenomen * Geschiedenis: Wijzer door de tijd * Verkeer/Sociale Redzaamheid: Wijzer door het Verkeer Op onze school sluiten we ons verkeersonderwijs af, met een theoretisch en praktisch verkeersexamen Tijdsduur onderbouw: 1 tot 2 uur per week. Voor de bovenbouw totaal van deze vakken ongeveer 3 tot 4 uur Wetenschap en Techniek In schooljaar zijn wij gestart met het project STEM Kindante. Dit schooljaar is de adoptiefase. In samenwerking met Mad Science en CNME worden lessen Wetenschap en Techniek aangeboden in alle groepen. De jaren daarna wordt het uitgebreid en gaan de leerkrachten zelf steeds meer de lessen overnemen. 8

12 Actief burgerschap en sociale integratie Dit is bij ons geen apart vak, maar komt in de verschillende vakgebieden terug. Het verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; - sociale integratie van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties; - bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur Lichamelijke Oefening Spel en beweging In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Vanaf groep 3 maken we gebruik van onze gymzaal. We gebruiken het leerplan: Basislessen Bewegingsonderwijs. Groep 3 t/m 8 heeft 2 keer per week gymnastiek. Expressievakken In de groepen 1 en 2 is binnen elk thema expressie opgenomen. Vanaf groep 3 zijn er aparte lessen muziek, tekenen en handvaardigheid. We maken hierbij gebruik van leerplannen. We hanteren de muziekmethode Moet je doen. Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken we ook de methode Uit de Kunst. Crea middagen: Daarnaast zijn er voor de groepen 3 t/m 8 per jaar een aantal Crea middagen. Ouders en leerkrachten bereiden een aantal creatieve workshops voor waar kinderen uit kunnen kiezen. Het begrip Crea heeft een ruime invulling. Het gaat hier niet alleen om tekenen en handvaardigheid, maar ook om andere vormen van expressie zoals dans, muziek, koken, toneel, techniek enz kunnen aan de orde komen. De Crea middagen zijn groepsdoorbrekend. Dit wil zeggen dat kinderen uit verschillende groepen eenzelfde workshop kunnen bezoeken. Per week besteden we gemiddeld 3 uur aan expressie Waardering en evaluatie Naast observaties zijn er proefwerken, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. De resultaten op deze testen bepalen de waardering op het rapport. De kinderen krijgen 3 x per jaar een rapport. Voor het eerste en tweede rapport is er een individuele ouderavond. Na het derde rapport is er een gesprek op basis van: leerkracht vindt een gesprek nodig en/of ouder wenst een gesprek. Naar aanleiding van de methode onafhankelijke toetsen voert de interne begeleider analyse en groepsbesprekingen met de leerkrachten. Er wordt gekeken welke leerlingen de komende periode extra hulp nodig hebben. De zorg staat beschreven in het zorgplan Naar aanleiding van de toetsresultaten vinden er evaluaties op schoolniveau plaats. In kader van kwaliteitsbeleid stellen wij minimaal een keer per jaar een schoolzelfevaluatie opbrengsten op. De behaalde resultaten op de Eindtoets en de tussentijdse toetsen worden vergeleken met onze doelstellingen en de inspectienormen. Op basis hiervan vinden analyses plaats en worden verbeterpunten opgesteld. Dit wordt in een document vastgelegd. De evaluatie van de doelen op schoolniveau worden ook beschreven in het jaarverslag. 9

13 3.5. Groeperingsvormen De kinderen werken in hun eigen jaargroep en hebben 1 of 2 vaste groepsleerkrachten. Onze school werkt volgens een gedifferentieerd leerstof-jaarklassensysteem. Het zal duidelijk zijn dat er binnen een groep verschillen zijn in aanleg, tempo en interesse. We houden rekening met deze verschillen. Dit betekent dat er regelmatig gewerkt wordt in kleinere, heterogene of homogene groepen. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk binnen dit systeem plaats in te ruimen voor groepsgerichte en individuele begeleiding. (instructiegroep) Afhankelijk van het aantal leerlingen en de groepssamenstelling hebben we op school ook vaker gecombineerde groepen Afstemming onderwijs op behoeften leerlingen In ons onderwijsconcept hebben we al vermeld dat we ons planbord inzetten bij de afstemming tussen de verschillen bij kinderen. Het ene kind snapt iets sneller dan het andere kind. Sommige kinderen kunnen moeilijkere taken aan dan andere. Niet elk kind heeft alle uitleg nodig. (zie ook effectief instructiemodel) Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en om kinderen ook meer inbreng te geven in hun eigen leren, hebben we gekozen om met een planbord te gaan werken. ( Mag en Moettaken) In deze planperiode gaan we ook het werken met groepsplannen voor taal, lezen en rekenen meer gestalte geven We volgen de 1 zorgroute en handelingsgericht werken Afhankelijk van de vorderingen van de leerlingen wordt het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. (aanpak 1-2-3) Binnen de zorg wordt bekeken welke leerstof past bij een leerling met een specifieke problematiek. Voor de meer begaafde leerlingen is er extra stof. Op dit moment is er binnen de school een werkgroep Meer en hoogbegaafdheid Ze ontwikkelen beleid. Voor deze kinderen werken we met de Pitttige plustorens. Er is binnen de school een Vooruitgroep in ontwikkeling. Daarnaast kunnen de meer begaafde leerlingen hun sociale competenties ontwikkelen door andere kinderen te helpen (sociale aspect). Dit gebeurt o.a. bij tutor-lezen, maar ook bij spelactiviteiten begeleiden oudere leerlingen de jongere leerlingen Leertijd Onze doelen: -We programmeren voldoende onderwijstijd Wij zorgen ervoor dat de onderwijstijd niet alleen voldoet aan de gestelde minimumeis, maar dat er voldoende reserve uren zijn ingepland voor onvoorziene omstandigheden. -We zorgen ervoor dat weinig tijd verloren gaat binnen de geplande onderwijstijd. Dit trachten we te bereiken door 5 minuten voor aanvang van de schooltijd te bellen, zodat we op de geplande tijd met de lessen kunnen beginnen. -In zijn algemeenheid is er voor de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Kinderen met een handelingsplan en kinderen die tijdelijk extra aandacht moeten besteden aan bepaalde vakken, krijgen hier de tijd voor. Een van onze doelen is om de tijd voor onderwijs en leren nog meer af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een groep en/of leerling die bijvoorbeeld zeer goed is in rekenen en minder goed is in lezen, 10

14 zou binnen het rooster bijvoorbeeld een half uur meer kunnen gaan lezen en minder gaan rekenen Didactisch handelen Onze visie: Een sprong vooruit, op eigen kracht, samen met anderen Ons didactisch concept : goed gestructureerd onderwijs, met oog voor zelfverantwoordelijkheid en keuze mogelijkheden. We hanteren als uitgangspunt het model van effectieve instructie Onze doelstellingen zijn: -de leraren zorgen in hun lessen voor duidelijkheid en structuur in hun instructie en verwerking. -de leraren zorgen dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. -de leraren bespreken meerdere leerstrategieën en stimuleren bij de leerlingen het gebruik hiervan. Daarnaast heeft de zwakke leerling meer behoefte aan structuur en een oplossingsstrategie -de leraren houden rekening met verschillen tussen leerlingen en passen hier hun lessen op aan. -de leraren organiseren hun lessen efficiënt en doelmatig. -de leerlingen worden meer zelfverantwoordelijk voor hun leerproces. Het onderwijsleerproces verloopt doelmatig, mede door de aanwezigheid van een goed toegankelijke groepsadministratie. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons schoolconcept ICT-beleid In ons Onderwijs maken wij gebruik van modern media: ICT en moderne software. De school beschikt over een ruim aanbod van computers. We hebben voor de kinderen de beschikking over een zeer goed geoutilleerd computerlokaal met glasvezelverbinding. Digitale borden Daarnaast hebben we in onze groepslokalen de krijtborden vervangen door digitale smartboarden. Bij deze borden kunnen we gebruik maken van moderne software en onze lessen auditief en visueel ondersteunen. Op deze manier wordt het onderwijs aantrekkelijker voor de kinderen en kunnen we beter aansluiten op de behoeften van de kinderen. Website We hebben in eigen beheer een website ontworpen, Ouders en andere externen worden over allerlei zaken geïnformeerd via onze website Enkele toepassingsgebieden: educatieve software (methodisch en methode onafhankelijk) digibord software internet (glasvezelverbinding) interne communicatie Officepakketten (PowerPoint, Word,Outlook enz) administratie software (Esis) en Leerlingvolgsysteem Onze ICT doelen staan vermeld in ons jaarplan en jaarverslag 11

15 3.10. Cultuureducatie Cultuureducatie is een heel breed begrip. We gaan uit van een cultuureducatief programma, waarin onze kinderen een aanbod krijgen m.b.t. verschillende disciplines. Bijvoorbeeld de kunstvormen dans, muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunsten en literatuur. Maar ook het cultureel erfgoed en de omgeving leren kennen, ervaren en beleven staan centraal. We hebben contacten met verschillende culturele instellingen die een breed aanbod hebben voor onze school. Zo maken we gebruik van projecten en voorstellingen van Artamuse, Laagland en Klassefilm. We bezoeken voorstellingen in de schouwburg. We gebruiken literatuurprojecten van Biblionova. Ook maken we gebruik van het museum het Domein. Hier bekijken we tentoonstellingen of we maken onze eigen kunst in het atelier. Daarnaast gaan we in het kader van Cultureel erfgoed de streek in met de projecten van het CNME centrum ; De rollen. We wandelen bijvoorbeeld een Bokkenrijderspad of onderzoeken water in het stadspark in Sittard Buitenschoolse en bijzondere activiteiten in een schooljaar Naast het leren en werken, nemen bijzondere activiteiten op onze school een belangrijke plaats in. De meeste activiteiten worden voorbereid en georganiseerd door leerkrachten en ouders van de oudervereniging. We noemen hier slechts enkele activiteiten: sport- en spellendag, boekenweek, excursies, St. Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, schoolreis, schoolverlaterskamp, afsluitingsactiviteiten einde schooljaar, afsluiting van projecten enz Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Als een leerling onze school bezoekt volgt hij de lessen die op het activiteitenplan van de school staan. Er zijn slechts enkele uitzonderingen: *Op grond van medische redenen kan het zijn dat kinderen de lessen lichamelijke opvoeding niet volgen. *In de praktijk van alledag volgen alle kinderen de godsdienst lessen. Wel is het zo dat kinderen- na overleg tussen ouders en school- vrijstelling kunnen krijgen voor o.a. vieringen in de kerk. 12

16 4. Pedagogisch klimaat 1. Onze doelen 2. Ons concept: De sociaal sterke groep 3. Bewaken pedagogisch klimaat 3.0. De sociokring 3.1. De OK thermometer 3.2. Leerlingenraad 3.3. Leerlingvolgsysteem pedagogisch klimaat (SCOL) 4.1. Onze doelstellingen rond het pedagogisch klimaat zijn: *De leraren van onze school zorgen voor een veilig en structurerend pedagogisch klimaat door: -zorgvuldig te zijn in het eigen taalgebruik -het respect tussen kinderen te bevorderen en een prettige sfeer te creëren -het zelfvertrouwen van de kinderen te ondersteunen -beschikbaar te zijn bij problemen -pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten zoveel mogelijk tegen te gaan -op schoolniveau en klassenniveau besproken gedragsregels te hanteren *De leraren van onze school zorgen dat zij hun leerlingen voldoende stimuleren en uitdagen, door: -een uitdagende leeromgeving te creëren in een ordelijk lokaal -de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren *Het schoolklimaat te bevorderen door: -op een positieve manier met elkaar om te gaan -de school zorgt voor een aangename, motiverende omgeving voor leerlingen -de school stimuleert de betrokkenheid van ouders -de school speelt een functionele rol binnen de wijk -de school zorgt voor veiligheid 4.2. Ons concept : De sociaal sterke groep Er zijn op schoolniveau duidelijke afspraken gemaakt over omgangsvormen, als het gaat om de manier waarop we met elkaar dienen om te gaan. Onze concept : De sociaal sterke groep Ons doel: * Samen zorgen we voor een goede/veilige school, waarin we prettig met elkaar omgaan * Kinderen leren hoe te handelen in een situatie en weten wat gewenst en ongewenst gedrag is, Incorrect gedrag wordt niet getolereerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een sociaal sterke groep. *Als er al ruzie is, leren we de kinderen hoe we het samen oplossen. 13

17 Hiervoor hanteren wij 3 hoofdregels We gaan prettig met elkaar om We gaan correct met elkaar om Ik verbeter de omgang Hulpregels bij ruzie : 1. Als je ruzie krijgt, probeer je het samen op te lossen OF je zegt Stop, hou op! 2. Lukt dit niet dan ga je naar de juf of meester. De twee die ruzie hebben moeten komen en er volgt een driehoek gesprek volgens vaste afspraken. 3. De conflictjuf of meester gaat in gesprek met kinderen die vaker betrokken zijn bij conflictjes. Als kinderen zich onrechtvaardig behandeld voelen mogen ze dat ook bespreken met de conflictjuf of meester 4. Word je buiten school lastig gevallen dan bespreek je dit met je ouders en meldt dit bij de conflictjuf/meester. Op onze school is de interne begeleider en de directeur de conflictjuf of meester. Om een frisse start te maken van dit project, is het nodig om niet meer te beginnen over oude ruzies en gebeurtenissen (oude koeien). Derhalve hebben wij een vuurkorfverbrandin gehoudeng. Leerlingen en leerkrachten hebben oude ruzies, verdriet en boosheid opgeschreven. Deze worden symbolisch verbrand. Regels Bij een ruzie en goed omgaan met elkaar is het belangrijk dat je ook weet welke regels er zijn en wanneer je straf hebt verdiend. Dit moet voor alle kinderen, juffen en meesters duidelijk zijn. De 100% regel: er zijn regels waar altijd bij overtreding een sanctie op volgt, zonder dat dit afhankelijk is van het oordeel van de leerkracht. Bij zwaarder lichamelijk geweld volgt altijd straf. We accepteren geen zwaar lichamelijk geweld of je nu begonnen bent met de ruzie of niet, er volgt altijd straf. Op deze manier worden bij ons op school geen problemen opgelost. Verder worden de ouders hiervan in kennis gesteld en moet het kind op school nablijven.(10 a 15 min). Schelden Als iemand begint te schelden of als een meningsverschil uit de hand loopt volgt er een gesprek met de juf of de meester op de speelplaats. Met dit gesprek willen we bereiken dat je beter leert omgaan met ruzies. Dit heeft meer effect dan straf. Wel komt je naam in het logboekje. Bij discriminerende opmerkingen krijgt het kind wel straf en wordt dit genoteerd in het logboek. We gebruiken het logboekje dagelijks tijdens de pauzes Conflicten worden samen met de namen van de betreffende kinderen genoteerd. Notatie is van belang om patronen (trends) te kunnen ontdekken en bespreekbaar te maken. De bedoeling is dat het conflict besproken en opgelost wordt en waar nodig meteen een time out toegewezen wordt. 14

18 Op de speelplaats zijn time-out plekken: Dit is een plek waar het kind, dat zich niet aan de afspraken houdt, een tijdje kan nadenken over zijn fouten en van waaruit hij of zij kan zien hoe andere kinderen spelen Bewaken pedagogisch klimaat Om het pedagogisch klimaat op groepsniveau en op individueel niveau te bewaken gebruiken we onderstaande werkvormen en materialen: De sociokring Om kinderen ook te leren beter om te gaan met elkaar hebben wij op school de sociokring De sociaal-emotionele kring is een werkvorm die in elke groep een keer per week wordt gehanteerd, op eenzelfde dag en eenzelfde tijdstip. Op onze school vindt de sociokring in alle groepen plaats op de vrijdagochtend om uur. Het is een krachtig hulpmiddel om het pedagogisch klimaat in de groep en op school te bevorderen en te bewaken. Tijdens deze kring vindt een terugblik op de afspraak van de week plaats en worden thema s en conflicten besproken en oplossingen bedacht. Daarnaast is er in elke klas het verbeterbord. Hier staat het gezamenlijk doel van deze week op. Als een afspraak gelukt is wordt dit gevierd. De strook met het verbeterpunt gaat in de gouden doos. Daarna maken de kinderen met de meester of juf een nieuwe afspraak voor de volgende week. Deze afspraak staat op het verbeterbord dat hangt in elke klas. Vaste onderdelen tijdens de sociokring zijn verder de: -complimentenronde : kinderen geven andere kinderen een compliment -de yell: elke groep heft een eigen yell gemaakt. Deze yell wordt gezamenlijk uitgesproken en geeft de saamhorigheid aan De OK Thermometer Het welbevinden van de kinderen staat in : De sociaal sterke groep centraal Op individueel niveau vult het kind in de eigen groep de OK thermometer in. We vragen de kinderen of het zich prettig voelt in de groep! Hoe de sfeer in de groep is, hoe de omgang is met andere kinderen en de leerkracht. De OK thermometer wordt elke 2 maanden door de kinderen ingevuld. Met de OK-groepsthermometer kan het welbevinden van de kinderen geëvalueerd worden Leerlingenraad Op school hebben wij een leerlingenraad opgericht. Enerzijds vanwege het feit dat kinderen meer inspraak zouden willen hebben, anderzijds om met kinderen in gesprek te gaan over allerlei zaken op school, waaronder het pedagogisch klimaat en welbevinden. Per groep - in de groepen 5 t/m 8 - vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in de leerlingenraad. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar. Binnen de groep wordt er indien mogelijk een meisje en een jongen gekozen. De voorzitter van de raad is een lid van de directie Leerlingvolgsysteem pedagogisch klimaat (SCOL) De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is voor ons belangrijk. Derhalve hebben wij niet alleen een leerlingvolgsysteem van de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar brengen wij ook jaarlijks, met behulp van de SCOL, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale competenties van het kind in kaart. 15

19 De SCOL Sociale Competentie ObservatieLijst is een scorelijst per leerling die de leerkracht een of twee maal per jaar invult: een keer rond de herfstvakantie en een mogelijk tweede keer in het voorjaar om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te kunnen volgen Daarnaast is er een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 zitten. De leerlingen uit deze groepen vullen zelf ook een of tweemaal per jaar de scorelijst zelfstandig in. Ze geven nu zelf aan hoe ze zich voelen. Na het invullen kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het resultaten van de LeerlingSCOL (per leerling en per groep), oed en betrouwbaar beeld te vormen. Op basis van de uitslag kunnen er een aantal vervolgstappen worden gezet: -Zijn er opvallende zaken op groepsniveau: *Er kunnen lessen worden gegeven over dit specifieke onderwerp *Het onderwerp kan besproken worden in de sociokring -Zijn er opvallende zaken op individueel niveau: *Waar nodig vinden gesprekken plaats met de kinderen *Ouders kunnen worden ingeschakeld *Het probleem kan besproken worden in de sociokring *Waar nodig wordt externe hulp gezocht De SCOL onderscheidt 8 sociale competenties 1. Ervaringen delen Deelt de leerling met anderen wat hem bezighoudt, zowel de positieve als de negatieve ervaringen? Heeft hij plezier met andere leerlingen? 2. Aardig doen Benadert de leerling andere leerlingen op een positieve manier en draagt hij zorg voor anderen? 3. Samen werken en doen Kan de leerling met anderen iets tot stand brengen: overleggen, afspraken maken en ideeën inbrengen? 4. Een taak uitvoeren Hoe gaat de leerling om met opdrachten? Denk hierbij niet alleen aan schoolse taken, maar ook aan andere taken, zoals het huishouden, huiswerk maken of materiaal opruimen. 5. Jezelf presenteren Hoe beweegt de leerling zich onder de mensen; hoe gemakkelijk maakt hij zich kenbaar? 6. Een keuze maken Gaat de leerling impulsief te werk? Blijft hij bij een beslissing? Hoe gemakkelijk hakt hij een knoop door? In hoeverre beslist de leerling zelf en in hoeverre laat hij zich leiden door anderen? 7. Opkomen voor jezelf Hoe gaat de leerling om met weerstand? Kan hij voor zichzelf zorgen? Vraagt hij op tijd om hulp? 8. Omgaan met ruzie Kan de leerling een verschil van mening of een belangentegenstelling oplossen, zonder dat het leidt tot een grote ruzie 16

20 5. DE RESULTATEN/ OPBRENGSTEN VAN ONS ONDERWIJS Opbrengstgericht werken is een van de sleutelwoorden in ons huidig onderwijsstelsel. We onderschrijven het belang hiervan. Een van onze doelen is namelijk ook het optimale uit kinderen halen. We willen wel opmerken dat wij van mening zijn dat er een goede balans moet zijn tussen het resultaat en opbrengstgericht werken en het pedagogisch klimaat en welbevinden van de kinderen. In het inspectie rapport concludeerde de inspectie het volgende: de resultaten van de schoolverlaters liggen in de afgelopen jaren boven het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie. Voor de opbrengsten hebben wij van de inspectie een hoge score gehaald. We hebben de laatste jaren vaker boven de door de inspectie gestelde bovengrens gescoord.. We realiseren ons dat gezien de wijzigingen in de leerlingenpopulatie het niveau mogelijk zou kunnen dalen. We blijven echter hoge realistische doelen stellen Voorwaarde om opbrengstgericht te werken, is het hebben van duidelijk omschreven doelen op groeps- en schoolniveau. Het stellen van doelen is ook de eerste fase in de door ons gehanteerde PDCA cyclus. Binnen deze cyclus onderscheiden wij de volgende fasen: PLAN: Formuleren van doelen/resultaten/normen DO: uitvoeren en meten van de resultaten Check: analyse van de resultaten: zijn de beoogde doelen bereikt? ACT: vaststellen van verbeterpunten: welke acties zijn nodig? Het is van groot belang om op gezette tijden systematisch, gestandaardiseerde informatie te verzamelen over de leerontwikkeling van alle leerlingen door het afnemen van methodeonafhankelijke toetsen (CITO-LOVS). Doordat deze toetsen landelijk genormeerd zijn, bieden deze toetsen ons informatie over: -de effectiviteit van het gegeven onderwijs in de afgelopen periode -het biedt leerkrachten handvatten om het onderwijs aan te passen voor de komende periode. Onze uitgangspunten Deze uitgangspunten zijn opgesteld naar aanleiding van adviezen van de inspectie en schoolaanzet Formuleer hoge maar realistische doelen Formuleer niet alleen doelen in termen van gemiddelde vaardigheidsscores, maar ook in termen van percentages van verschillende niveaus 17

21 Doelen basisschool Overhoven: Eindtoets CITO CITO LOVS Tussenopbrengsten -De resultaten van onze leerlingen zijn hoger dan het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie -De resultaten van de Cito eindtoets zijn op een niveau bovengrens. Inspectie beoordeling=goed. De aangepaste systematiek maakt nu voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school -De vaardigheidsscores bij de verschillende toetsen liggen boven de door de inspectie gestelde normen (zie overzichten per toets) -Per vakgebied hebben wij hogere, realistische doelen gesteld op basis van gemiddelde vaardigheidsscores. Waar de inspectie normen heeft gesteld hebben wij die verhoogd met 5 % Doelen in termen van percentages van verschillende niveaus. Met ongeveer 30% gewichten leerlingen is onderstaand streven een reëel doel. - Het streven is 25 % of minder D en E leerlingen bij de verschillende toetsen uit het Cito LOVS - Het streven is 25% of meer A leerlingen Ons doel blijft : - dat de resultaten van onze leerlingen hoger zijn dan het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie - de leerlingen beheersen aan het einde van onze basisschool vaardigheden op een niveau dat minimaal verwacht mag worden - dat de leerlingen zich ontwikkelen naar verwachting - dat de leerlingen met succes hun schoolloopbaan vervolgen en goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs Om het leerrendement en de opbrengsten gedurende hun schoolloopbaan goed te volgen maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem en brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart (SCOL).Op basis van deze gegevens stellen we ons onderwijs bij. In kader van kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken stellen wij minimaal een keer per jaar een schoolzelfevaluatie opbrengsten op. De behaalde resultaten op de Eindtoets en de tussentijdse toetsen worden vergeleken met onze doelstellingen en de inspectienormen. Op basis hiervan vinden analyses plaats en worden verbeterpunten opgesteld. Dit wordt in een document vastgelegd. Verder hanteren wij onze eigen trendwatch. In dit instrument evalueren wij andere door ons gestelde doelen op het gebied van: marktaandeel; gewichten; bezoek peuterspeelzaal; instroom-doorstroom en uitstroom gegevens; doublures, verwijzingen enz. Ons document Opbrengstgericht werken ligt op school ter inzage. Een samenvatting is te vinden in ons jaarverslag (website). In het jaarverslag kunt U ook de CITO scores van de afgelopen 5 jaar vinden. Daarnaast kunt U ook zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze kinderen in de afgelopen jaren zijn gegaan. 18

22 6. INSTROOM DOORSTROOM - UITSTROOM 6.1. De aanmelding van nieuwe leerlingen Mochten ouders geïnteresseerd zijn in onze school, dan kunnen ze een afspraak maken voor een gesprek en een kijkje komen nemen op onze school. Reguliere aanmelding: Rond de maand november/december vragen we de ouders van de kinderen die in het komende schooljaar 4 jaar worden, zich nu reeds aan te melden. Op deze manier kunnen we al een planning maken voor het komende schooljaar. In onze nieuwe systematiek moeten wij in januari al een prognose maken van het aantal leerlingen, dat waarschijnlijk op 1 oktober op school zal zijn. Procedure bij aanmelding: -De ouders melden het kind aan op de school van hun keuze -Voordat de kinderen op school zitten is er reeds een informatie-avond voor de ouders -Een paar weken voordat de kinderen naar school komen, krijgen de kinderen een uitnodiging voor 6 kijkmiddagen. Bij deze uitnodiging zit een intakeformulier. De ouders wordt gevraagd om dit intakeformulier in te vullen en mee te nemen naar de eerste kijkmiddag. -Als de kinderen ongeveer 6/8 weken op school zijn nodigt de groepsleerkracht de ouders uit voor een gesprek. In dat gesprek wisselen ouders en leerkrachten hun bevindingen uit van de eerste weken op school. De leerkracht bekijkt dan ook samen met de ouders het ingevulde intakeformulier. Aanmelding leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: In het kader van passend onderwijs is er binnen het samenwerkingsverband in deze regio een speciale procedure afgesproken bij het plaatsen van leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben: Ouders melden hun kind tenminste 10 weken voordat ze 4 jaar worden aan op school. Van ouders wordt verwacht dat ze bij de aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In die periode doet de school onderzoek en kijken ze of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Heeft het bestuur na deze 10 weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. De school heeft een zorgplicht. Ze is niet verplicht om de leerling te plaatsen. Uitgangspunt van de zorgplicht is wel dat de school altijd eerst onderzoekt of zij zelf een passende plek kan bieden en dat de school bij weigering of verwijdering verantwoordelijk is om een plek op een andere basisschool of school voor speciaal basisonderwijs te bieden waar de leerling geplaatst kan worden. Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 19

23 Bij tussentijdse aanmelding in de loop van het jaar die niet het gevolg zijn van verhuizingenwordt conform gemaakte afspraken eerst contact opgenomen met de school waar het kind zit. In speciale gevallen kunnen wij ervoor kiezen om een proefplaatsing af te spreken met de ouders. Na deze periode deelt de directie haar besluit inzake wel of niet plaatsing mede aan de ouders. * Kijk/introductie middagen voor de kinderen De kinderen krijgen een paar weken voor hun vierde verjaardag een uitnodiging. De kinderen mogen voor het eerst naar school komen op de dag dat ze 4 jaar worden. In de 2 weken vooraf mogen ze 3 middagen per week komen kijken en meedraaien. Op de eerste middag mogen de ouders- als ze dat willen- een uurtje erbij blijven In de laatste 3 weken worden bij voorkeur geen kinderen meer voor de zomervakantie geplaatst. * Informatieavond voor de ouders We organiseren een ouderavond voordat de kinderen op school zitten. We hebben gemerkt, dat met name ouders van nieuwe leerlingen een aantal vragen hebben. Op deze avond komen o.a. de volgende punten aan de orde: - informatie over de school - dagindeling en programma van een 4 jarige op onze school (PowerPoint); - een aantal praktische zaken; - wat kunnen ouders doen om het onderwijs thuis te ondersteunen - informatie van de ouderraad en de medezeggenschapsraad Twee keer per jaar worden deze avonden, meestal in de maanden januari en september, georganiseerd. Op deze manier proberen wij ouders en kinderen voor te bereiden op hun komst naar onze school Aansluiten en samenwerken met voorschoolse voorzieningen Als de kinderen op 4 jarige leeftijd naar school komen, hebben de meeste kinderen al gebruik gemaakt van voorschoolse voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een andere voorziening. Voor ons als school is het heel belangrijk om te weten wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van het kind. Op deze manier kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het kind. Bij voorkeur maken wij gebruik van een aatal informatiebronnen: *Informatie van de ouders: Tijdens de aanmelding en het intakegesprek vragen wij de ouders om zoveel mogelijk informatie die ons verder kan helpen bij het bepalen van de beginsituatie en de begeleiding van de kinderen. Daarnaast vragen we de ouders ook om ons intakeformulier in te vullen. *Informatie van voorschoolse voorzieningen. In het kader van VVE hebben wij met name contacten met peuterspeelzalen. We hebben een samenwerking en koppeloverleg met peuterspeelzaal Suske en Wiske. Deze peuterspeelzaal is ook gehuisvest in ons gebouw. In het kader van VVE trachten we ons onderwijs en aanpak zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 20

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard. E-mail website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.nl SCHOOLGIDS EEN SPRONG VOORUIT OP EIGEN KRACHT SAMEN MET ANDEREN

Nadere informatie

Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is

Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is Kernbegrippen Structuur kleinschaliger Sfeer Laagdrempelig Hoge opbrengsten Ons schoolconcept GOED GESTRUCTUREERD ONDERWIJS MET OOG VOOR ZELFVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Montessori basisschool Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 22OD Onderzoeksnummer : 121784 Datum schoolbezoek : 4 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE VRIJHEID, LOCATIE 1

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE VRIJHEID, LOCATIE 1 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE VRIJHEID, LOCATIE 1 School : o.b.s. De Vrijheid, locatie 1 Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 16NS Onderzoeksnummer : 94962 Datum schoolbezoek : 18 en 19 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 26 mei 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 17 oktober 2011.

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 26 mei 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 17 oktober 2011. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Gouden Griffel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 122749 Datum schoolbezoek : 26 mei 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie