WOORD VOORAF. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind."

Transcriptie

1

2

3 WOORD VOORAF Beste ouders, De keuze van een basisschool is een belangrijke stap in het leven van een kind. Uw kind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Basischolen verschillen tegenwoordig steeds meer in de manier van werken, sfeer, opbrengsten en kwaliteit. Een school voor je kind kies je dan ook met zorg. Immers, ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Op die manier kan er een betrokkenheid zijn tussen school en ouders wat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en respecteren kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van Uw kind. Wij vinden het als team belangrijk dat u veel informatie krijgt over de school die uw kind al bezoekt of gaat bezoeken. In deze schoolgids willen wij u informeren, waar onze school voor staat en op welke manier we dit willen doen. We hebben beschreven wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven en te verbeteren. Naast deze schoolgids krijgt u ieder schooljaar nog onze schoolkalender. Hierin staan die zaken vermeld die voor het betreffende schooljaar van belang zijn, zoals data van vakanties en vrije dagen, geplande activiteiten en nog meer organisatorische informatie. Gedurende het schooljaar zullen we u middels uitgebreide info en nieuwsbrieven en natuurlijk onze schoolwebsite op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen. Als er wensen zijn met betrekking tot de schoolgids of als U suggesties heeft voor verbetering dan horen wij dat graag. Wij hopen dat uw kind op onze school een prettige tijd mag beleven, en dat wij met u als ouder/verzorger heel prettig kunnen samenwerken in het belang van uw kind.. Mocht u na het lezen van de gids nog behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact op met de directie van onze school. Namens, Het onderwijzend team De ouderraad De medezeggenschapsraad Pierre Albert Directeur

4 INHOUDSOPGAVE 1 De school 2 2 Onze Visie / Missie 3 Schoolconcept 3 Doelen, inhoud en organisatie van 6 het onderwijs 3.0. Onderwijstijd Onderwijsdoelen Inhoud van het onderwijs Vak- en vormingsgebieden Waardering en evaluatie Groeperingsvormen Afstemming onderwijs op behoeften 10 leerlingen 3.7. Leertijd Didactisch handelen ICT beleid Cultuureducatie Buitenschoolse en bijzondere 12 activiteiten in schooljaar 3.12 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Pedagogisch klimaat Onze doelen Ons concept: De sociaal sterke 13 groep 4.3. Bewaking pedagogisch klimaat 15 5 De resultaten/opbrengsten van ons 17 onderwijs 6. Instroom-doorstroom-uitstroom Aanmelding nieuwe leerlingen Aansluiten en samenwerken met 20 voorschoolse voorzieningen 6.3. Leerlingvolgsysteem Doorstroombeleid Naar het voortgezet onderwijs 24 7 ZORGPLAN Schoolspecifiek zorgplan Visie op de zorg Functie IB (Interne begeleider) Concretisering zorgniveaus Groepsbespreking/analysegesprekken Leerlingbespreking Procedure toetsen Diagnostische onderzoeken Sociaal-emotionele ontwikkeling Afbuigende leerlijn/ontwikkelings 28 pespectief Extra zorg (hoog) begaafde leerlingen Doorstroombeleid Evaluatie en analyses Zorgprofiel Passend onderwijs 29 8 DE LERAREN Team van leraren Begeleiding stagiaires Nascholing leraren Vervanging leraren DE OUDERS De Medezeggenschapsraad De oudervereniging Ouderparticipatie Kwaliteitsbeleid binnen onze school 38 Ontwikkelingsplan 10.1 Kwaliteitszorg Onze beleidsvoornemens ALGEMENE ZAKEN Voorzieningen gebouw Schooltijden Ouderavonden Leerplicht Verlof en leerplicht Schoolverzuim Toezicht op de speelplaats Extern zorgteam Verzekering Voor- tussen en naschoolse opvang Verjaardagen Hoofdluis Jaarkalender Klachtenregeling Wettelijke regelgeving Toelaten / Schorsen / verwijderen van 55 leerlingen Communicatie matrix Informatieplicht van school aan ouders KINDANTE 59

5 1. DE SCHOOL Katholieke basisschool Overhoven Geldersestraat AT Sittard Internet: De naam van de school verwijst naar de wijk, waarin de school ligt. In deze naam komt tot uitdrukking dat de school een wezenlijk deel uitmaakt van de hechte gemeenschap van de wijk Overhoven. Directeur: Dhr. Pierre Albert Bestuur: Kindante Arendstraat KT Sittard tel EEN SPRONG VOORUIT OP EIGEN KRACHT SAMEN MET ANDEREN Goed gestructureerd onderwijs met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordeijkheid College van bestuur drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden 2

6 2. ONZE VISIE / MISSIE Schoolconcept 2.1. De visie/missie en identiteit van de school Een sprong vooruit Op eigen kracht Samen met anderen Goed gestructureerd onderwijs met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordelijkheid Een sprong vooruit: (competentie) * Kwalitatief goed onderwijs aangepast aan de toekomstige, vernieuwende, veranderende samenleving. * Het optimale uit kinderen halen. * Kennis van de basisvaardigheden. * Hoge realistische doelen * Je kunt niet alles meer weten in een snel veranderende wereld: -kennis leren zoeken -gebruik maken van vernieuwende media (ICT) * Nieuwe methodes die voldoen aan de doelen en de visie van onze school. * Hoge opbrengsten Op eigen kracht (autonomie) * Het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling. (leerlingvolgsysteem) * Adaptief onderwijs, rekening houden met verschillen tussen kinderen * Zelfstandig werken. * Elkaar helpen: groepswerk, maatjeswerk, tutor lezen * Met oog voor keuzemogelijkheden (planbord, crea-middagen) en zelfverantwoordelijkheid Samen met anderen (relatie) * Goede communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. * Respect voor elkaar, acceptatie in gedrag en taalgebruik. * Pedagogisch klimaat/schoolklimaat: zorgen voor een veilige leeromgeving, rust, orde, regelmaat en structuur. * Leren omgaan met elkaar, sociale vaardigheden, waarden en normen * Onderwijsconcept : De sociaal sterke groep * Leren samenwerken en communiceren * Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van kinderen. * Samenwerking met de wijk en externe deskundigen 3

7 Schoolconcept Een sprong vooruit Op eigen kracht Samen met anderen In de vorige paragraaf hebben we vermeld wat we bedoelen met onze bovengenoemde visie. In deze visie gaan we uit van de 3 basisbehoeften waaraan moet worden voldaan om goed te kunnen leren en tot een goede ontwikkeling te kunnen komen. De 3 basisbehoeften zijn: -Competentie (een sprong vooruit) -Autonomie (op eigen kracht) -Relatie (samen met anderen) Goed gestructureerd onderwijs met oog voor zelfverantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Ons uitgangspunt is goed gestructureerd onderwijs. Middels effectieve instructie willen we zoveel mogelijk uit de talenten van de kinderen halen. Bij de basisvakken gaan we uit van het effectief instructiemodel. In dit model werken we op 3 niveaus: Het doel is kinderen zo lang mogelijk mee te laten doen met de groep om hen te laten profiteren van de instructie en interactie in de groep, waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen, goede leerprestaties behalen en zich gewaardeerd voelen in deze ontwikkeling. Instructie en Organisatie: We gaan hierbij uit van de instructiebehoeften van de leerlingen. De instructiebehoefte van een leerling geeft aan welke mate van instructie (en hoeveel leertijd) een kind nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Hierbij onderscheiden wij: De instructieonafhankelijke leerlingen, zij volgen verkorte instructie (aanpak 3) De instructiegevoelige leerlingen, zij volgen de basisinstructie (aanpak 2) De instructieafhankelijke leerlingen, zij volgen de verlengde instructie (aanpak 1) Voor de instructie onafhankelijke leerlingen met verkorte instructie is er verrijkingsstof (convergente differentiatie) De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt in groepsplannen In ons Onderwijs maken wij gebruik van modern media: *ICT en moderne software. De school beschikt over een ruim aanbod van computers. We hebben voor de kinderen de beschikking over een zeer goed geoutilleerd computerlokaal met glasvezelverbinding. Daarnaast hebben we in onze groepslokalen de krijtborden vervangen door digitale smartboarden. Bij deze borden kunnen we gebruik maken van moderne software en onze lessen auditief en visueel ondersteunen. Op deze manier wordt het Onderwijs aantrekkelijker voor de kinderen en kunnen we beter aansluiten op de behoeften van de kinderen. 4

8 Met oog voor zelfverantwoordelijkheid Wij willen de structuur, het kennisaspect en het niveau van ons onderwijs blijven bewaken, maar daarnaast de kinderen ook meer ruimte geven om mee te denken en te praten over organisatorische en inhoudelijke aspecten in bijvoorbeeld een leerlingenraad, maar zeker ook binnen het onderwijsleerproces door meer zelfstandig leren met eigen verantwoordelijkheid voor planning en uitvoering van taken. Waarom en hoe? Kinderen verschillen van elkaar. Het ene kind snapt iets sneller dan het andere kind. Sommige kinderen kunnen moeilijkere taken aan dan andere. Niet elk kind heeft alle uitleg nodig. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en om kinderen ook meer inbreng te geven in hun eigen leren, hebben we gekozen om met een planbord te werken. Een planbord gebruiken is een manier waarop kinderen geholpen worden om zelf taken te leren inplannen. We willen kinderen hierin begeleiden en leren hoe ze dat kunnen doen. Daarom zijn we in alle groepen gestart met het werken met een planbord. Op het planbord staat het dagprogramma genoteerd; wat de leerlingen zelfstandig kunnen maken en wat ze kunnen doen als ze klaar zijn.. De moettaken zijn verplicht voor de kinderen. De magtaken zijn educatieve taken die kinderen niet hoeven te doen, maar die ze kunnen doen. Dit kan als ze klaar zijn, maar soms ook om even tussendoor iets van een andere aard te kunnen doen. Om voldoende materialen te hebben om kinderen te blijven uitdagen en kinderen ook op een andere manier dan alleen uit boeken te laten leren tijdens het werken met het planbord, proberen we een rijke leeromgeving te creeren. Hiervoor ontwikkelen we op dit moment o.a. een aantal rekenkisten. De leerkracht vervult een begeleidende rol. Soms werkt een leerkracht met een klein groepje kinderen even apart omdat die kinderen nog meer hulp nodig hebben om zo n taak zelf op te pakken. Leerkrachten kunnen op deze manier de kinderen meer op maat begeleiden. Eigen keuzemogelijkheden Ons onderwijs biedt kinderen ook keuzemogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens het werken met het planbord zijn er al keuzemogellijkheden voor het kind wat betreft de Moet en de verschillende Magtaken. Bij de creatieve vakken organiseren we Crea middagen. Tijdens deze middagen bieden we de kinderen verschillende creatieve workshops aan, waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen. Deze middagen zijn groepsdoorbrekend. Kinderen uit verschillende groepen werken in dezelfde workshop. Kinderen in de bovenbouw kunnen bij het maken van boekbesprekingen, spreekbeurten en powerpoint presentaties vaak hun eigen thema s interesses kiezen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij onze visie concreet gestalte geven. Basisschool Overhoven een school waar het goed vertoeven is Een goede balans tussen hoge realistische leerdoelen en een prettig pedagogisch klimaat zijn uitgangspunten in ons onderwijs. Het werken aan het pedagogisch klimaat, middels de sociaal sterke groep wordt nog nader in deze gids uitgewerkt. Op een plek waar het welbevinden van het kind goed is, zal hij/zij zich ook beter ontwikkelen. 5

9 3. DOELEN, INHOUD EN ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.0. Onderwijstijd De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan minder uren naar school dan de leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat op dit moment op onze school 880 uur per jaar, voor de hogere groepen is dat minimaal 1000 uur per jaar. (verantwoording in jaargids) Dit komt op onze school tot uitdrukking in het feit dat de kinderen van groep 1 t/m 4 elke vrijdagmiddag vrij hebben en een aantal extra dagen in het schooljaar. Een overzicht van vakanties en vrije dagen wordt aan de ouders kenbaar gemaakt, middels de jaarkalender. Ook worden maatregelen genomen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. Om de onderwijstijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken wordt 5 minuten voor aanvang van de lestijd gebeld Onderwijsdoelen Scholen dienen, binnen de afgesproken beleidskaders, een eigen gezicht te ontwikkelen of te behouden. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid en autonoom voor wat betreft hun onderwijsvisie. Ze dienen hierover wel verantwoording af te leggen. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben middels de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra invloed gehad op de doelen voor de komende jaren. Daarnaast zijn er vanuit het ministerie en bovenschools management doelen geformuleerd. Deze doelen staan beschreven in het hoofdstuk rond beleidsopties. Daarnaast hebben wij als school zelf hoge realistische doelen gesteld wat opbrengsten betreft. De onderwijskundige doelen staan beschreven in de verschillende hoofdstukken van deze schoolgids, in ons jaarplan en worden geevalueerd in ons jaarverslag Inhoud van het onderwijs, het leerstofaanbod Een van de belangrijkste doelen in dit opzicht zijn -voldoen aan de door het ministerie gestelde kerndoelen -wij bieden de leerstof van de genoemde methoden aan tot en met niveau van groep 8 -wij bieden een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod -wij passen het leerstofaanbod aan, aan de behoeften van de leerlingen De vak- en vormingsgebieden De door ons gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen en zijn eigentijds De onderbouw: groep 1 en 2 In deze groepen werken wij met het evidence based VVE programma: Ik en Ko Het hoofddoel van KO-totaal is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid van alle kinderen, zodat taalachterstanden in groep 3 worden voorkomen. Daarbij legt het peuterprogramma Puk & Ko de basis voor een succesvolle start in groep 1 van het basisonderwijs. 6

10 Doelen op het gebied van de taalontwikkeling Ik & Ko legt daarop de nadruk op mondelinge taalvaardigheid, maar in elk thema van Ik & Ko komen tevens de schriftelijke taalvaardigheden aan bod. Woordenschatuitbreiding vindt in elke activiteit plaats.(passieve en actieve woordenschat) Voor elk thema bepalen we de beginsituatie van de woordenschat. Op het einde van het thema herhalen we de toets om te kijken of er vooruitgang is geboekt. Rekenaspect Bij Ik & Ko is een speciaal rekenonderdeel ontwikkeld, Ik en Ko rekenen heeft vijf rekenactiviteiten bij elk thema. Deze hebben betrekking op de volgende domeinen, ontleend aan de Tal-groep van het Freudenthalinstituut (Tal-groep, 1999 en 2004).: - tellen, getalbegrip, meten, tijd en meetkunde De belangrijkste uitgangspunten van KO-totaal zijn verwerkt in de activiteiten: - het stimuleren de brede ontwikkeling van jonge kinderen; - ze cdoen een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen; - ze zijn speels van opzet en stimuleren jonge kinderen om zelf dingen te ontdekken; -ze lokken interactie uit tussen leidster/leerkracht en de kinderen en tussen de kinderen onderling; - ze bieden een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen; - ze garanderen een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar; - ze doen waar mogelijk een beroep op de ouders; - ze kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Groepen 3 t/m 8 Nederlandse Taal Het taalonderwijs is veelomvattend. Vanaf groep 4 werken we met de methode Nieuwe Taalactief. Deze bestaat uit de onderdelen: taalverwerving, spelling en woordenschat. Per week besteden we afhankelijk van de groep gemiddeld 4.5 tot 5 uur per week aan taal. We gebruiken bij deze methode ook digibord software (Taal en woordenschat) en oefensoftware Woordenschat Lezen In de groepen 1 en 2 wordt de kinderen al de mogelijkheid geboden te spelen met letters en woorden, we noemen dit ontluikende geletterdheid. Verder wordt er aandacht besteed aan de voorwaarden om te leren lezen. In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen, met behulp van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen Vanaf schooljaar zijn we gestart met het tutor lezen.(oudere leerlingen helpen jongere leerlingen bij lezen) In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Estafette. Deze methode voor voortgezet technisch lezen sluit goed aan op de individuele behoeften van de leerlingen. We leren de kinderen niet alleen technisch te lezen, maar ook het begrijpend en studerend lezen neemt een centrale plaats in. We gebruiken hiervoor de methode Tekstverwerken en Nieuwsbegrip.. Bovendien is er aandacht voor leesplezier. Om dit te bevorderen werken we o.a. samen met de bibliotheek en zijn er leesbevorderingsactiviteiten.in de vorm van het project : De rode draad De school heeft een leescoördinator. In groep 3 lezen de kinderen elke dag, in de overige groepen is dat ongeveer 3 uur per week. 7

11 Rekenen en Wiskunde Vanaf groep 3 werken we met Pluspunt ; een realistische rekenmethode. Per week besteden we gemiddeld 5 uur per groep aan rekenen. Leerkrachten gaan zich extra verdiepen in rekenen. Ze volgen de cursus: Met Sprongen vooruit. Schrijven Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Pennenstreken. We hanteren de methode t/m groep 6 In groep 3 besteden we de meeste tijd aan het schrijven; ruim 2½ uur per week. In de overige groepen is dat gemiddeld 1 uur. Engels In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal volgens de methode Just do it. Doel is een eerste kennismaking met het vak Engels Tijdsduur per week 30 min Godsdienst/Catechese Onze school is een katholieke school, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De christelijke waarden en normen vormen het uitgangspunt en worden niet alleen in de lessen catechese uitgedragen, maar ook in de gewone dagelijkse gang van zaken.. Daarnaast komen ook andere culturen aan de orde. De kinderen kunnen op onze school in groep 4 De Eerste Heilige Communie doen en in groep 8 Het Vormsel Wereldoriënterende zaakvakken In de groepen 1 en 2 werken we met thema s uit het programma Ik en Ko. In groepen 3 gebruiken we de thema s uit Veilig leren lezen en Veilig de Wereld door. De methodes die wij gebruiken in de groepen 5 t/m 8 voldoen volledig aan de door het Ministerie gestelde doelen. Voor een aantal vakken loopt de methode van groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 gebeurt dit in afzonderlijke vakken. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: * Aardrijkskunde: Wijzer door de Wereld * Natuur/milieu: Wijzer door de natuur waarin ook techniek en gezond gedrag is opgenomen * Geschiedenis: Wijzer door de tijd * Verkeer/Sociale Redzaamheid: Wijzer door het Verkeer Op onze school sluiten we ons verkeersonderwijs af, met een theoretisch en praktisch verkeersexamen Tijdsduur onderbouw: 1 tot 2 uur per week. Voor de bovenbouw totaal van deze vakken ongeveer 3 tot 4 uur Wetenschap en Techniek In schooljaar zijn wij gestart met het project STEM Kindante. Dit schooljaar is de adoptiefase. In samenwerking met Mad Science en CNME worden lessen Wetenschap en Techniek aangeboden in alle groepen. De jaren daarna wordt het uitgebreid en gaan de leerkrachten zelf steeds meer de lessen overnemen. 8

12 Actief burgerschap en sociale integratie Dit is bij ons geen apart vak, maar komt in de verschillende vakgebieden terug. Het verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; - sociale integratie van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties; - bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur Lichamelijke Oefening Spel en beweging In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Vanaf groep 3 maken we gebruik van onze gymzaal. We gebruiken het leerplan: Basislessen Bewegingsonderwijs. Groep 3 t/m 8 heeft 2 keer per week gymnastiek. Expressievakken In de groepen 1 en 2 is binnen elk thema expressie opgenomen. Vanaf groep 3 zijn er aparte lessen muziek, tekenen en handvaardigheid. We maken hierbij gebruik van leerplannen. We hanteren de muziekmethode Moet je doen. Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken we ook de methode Uit de Kunst. Crea middagen: Daarnaast zijn er voor de groepen 3 t/m 8 per jaar een aantal Crea middagen. Ouders en leerkrachten bereiden een aantal creatieve workshops voor waar kinderen uit kunnen kiezen. Het begrip Crea heeft een ruime invulling. Het gaat hier niet alleen om tekenen en handvaardigheid, maar ook om andere vormen van expressie zoals dans, muziek, koken, toneel, techniek enz kunnen aan de orde komen. De Crea middagen zijn groepsdoorbrekend. Dit wil zeggen dat kinderen uit verschillende groepen eenzelfde workshop kunnen bezoeken. Per week besteden we gemiddeld 3 uur aan expressie Waardering en evaluatie Naast observaties zijn er proefwerken, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. De resultaten op deze testen bepalen de waardering op het rapport. De kinderen krijgen 3 x per jaar een rapport. Voor het eerste en tweede rapport is er een individuele ouderavond. Na het derde rapport is er een gesprek op basis van: leerkracht vindt een gesprek nodig en/of ouder wenst een gesprek. Naar aanleiding van de methode onafhankelijke toetsen voert de interne begeleider analyse en groepsbesprekingen met de leerkrachten. Er wordt gekeken welke leerlingen de komende periode extra hulp nodig hebben. De zorg staat beschreven in het zorgplan Naar aanleiding van de toetsresultaten vinden er evaluaties op schoolniveau plaats. In kader van kwaliteitsbeleid stellen wij minimaal een keer per jaar een schoolzelfevaluatie opbrengsten op. De behaalde resultaten op de Eindtoets en de tussentijdse toetsen worden vergeleken met onze doelstellingen en de inspectienormen. Op basis hiervan vinden analyses plaats en worden verbeterpunten opgesteld. Dit wordt in een document vastgelegd. De evaluatie van de doelen op schoolniveau worden ook beschreven in het jaarverslag. 9

13 3.5. Groeperingsvormen De kinderen werken in hun eigen jaargroep en hebben 1 of 2 vaste groepsleerkrachten. Onze school werkt volgens een gedifferentieerd leerstof-jaarklassensysteem. Het zal duidelijk zijn dat er binnen een groep verschillen zijn in aanleg, tempo en interesse. We houden rekening met deze verschillen. Dit betekent dat er regelmatig gewerkt wordt in kleinere, heterogene of homogene groepen. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk binnen dit systeem plaats in te ruimen voor groepsgerichte en individuele begeleiding. (instructiegroep) Afhankelijk van het aantal leerlingen en de groepssamenstelling hebben we op school ook vaker gecombineerde groepen Afstemming onderwijs op behoeften leerlingen In ons onderwijsconcept hebben we al vermeld dat we ons planbord inzetten bij de afstemming tussen de verschillen bij kinderen. Het ene kind snapt iets sneller dan het andere kind. Sommige kinderen kunnen moeilijkere taken aan dan andere. Niet elk kind heeft alle uitleg nodig. (zie ook effectief instructiemodel) Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen en om kinderen ook meer inbreng te geven in hun eigen leren, hebben we gekozen om met een planbord te gaan werken. ( Mag en Moettaken) In deze planperiode gaan we ook het werken met groepsplannen voor taal, lezen en rekenen meer gestalte geven We volgen de 1 zorgroute en handelingsgericht werken Afhankelijk van de vorderingen van de leerlingen wordt het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. (aanpak 1-2-3) Binnen de zorg wordt bekeken welke leerstof past bij een leerling met een specifieke problematiek. Voor de meer begaafde leerlingen is er extra stof. Op dit moment is er binnen de school een werkgroep Meer en hoogbegaafdheid Ze ontwikkelen beleid. Voor deze kinderen werken we met de Pitttige plustorens. Er is binnen de school een Vooruitgroep in ontwikkeling. Daarnaast kunnen de meer begaafde leerlingen hun sociale competenties ontwikkelen door andere kinderen te helpen (sociale aspect). Dit gebeurt o.a. bij tutor-lezen, maar ook bij spelactiviteiten begeleiden oudere leerlingen de jongere leerlingen Leertijd Onze doelen: -We programmeren voldoende onderwijstijd Wij zorgen ervoor dat de onderwijstijd niet alleen voldoet aan de gestelde minimumeis, maar dat er voldoende reserve uren zijn ingepland voor onvoorziene omstandigheden. -We zorgen ervoor dat weinig tijd verloren gaat binnen de geplande onderwijstijd. Dit trachten we te bereiken door 5 minuten voor aanvang van de schooltijd te bellen, zodat we op de geplande tijd met de lessen kunnen beginnen. -In zijn algemeenheid is er voor de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Kinderen met een handelingsplan en kinderen die tijdelijk extra aandacht moeten besteden aan bepaalde vakken, krijgen hier de tijd voor. Een van onze doelen is om de tijd voor onderwijs en leren nog meer af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een groep en/of leerling die bijvoorbeeld zeer goed is in rekenen en minder goed is in lezen, 10

14 zou binnen het rooster bijvoorbeeld een half uur meer kunnen gaan lezen en minder gaan rekenen Didactisch handelen Onze visie: Een sprong vooruit, op eigen kracht, samen met anderen Ons didactisch concept : goed gestructureerd onderwijs, met oog voor zelfverantwoordelijkheid en keuze mogelijkheden. We hanteren als uitgangspunt het model van effectieve instructie Onze doelstellingen zijn: -de leraren zorgen in hun lessen voor duidelijkheid en structuur in hun instructie en verwerking. -de leraren zorgen dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. -de leraren bespreken meerdere leerstrategieën en stimuleren bij de leerlingen het gebruik hiervan. Daarnaast heeft de zwakke leerling meer behoefte aan structuur en een oplossingsstrategie -de leraren houden rekening met verschillen tussen leerlingen en passen hier hun lessen op aan. -de leraren organiseren hun lessen efficiënt en doelmatig. -de leerlingen worden meer zelfverantwoordelijk voor hun leerproces. Het onderwijsleerproces verloopt doelmatig, mede door de aanwezigheid van een goed toegankelijke groepsadministratie. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons schoolconcept ICT-beleid In ons Onderwijs maken wij gebruik van modern media: ICT en moderne software. De school beschikt over een ruim aanbod van computers. We hebben voor de kinderen de beschikking over een zeer goed geoutilleerd computerlokaal met glasvezelverbinding. Digitale borden Daarnaast hebben we in onze groepslokalen de krijtborden vervangen door digitale smartboarden. Bij deze borden kunnen we gebruik maken van moderne software en onze lessen auditief en visueel ondersteunen. Op deze manier wordt het onderwijs aantrekkelijker voor de kinderen en kunnen we beter aansluiten op de behoeften van de kinderen. Website We hebben in eigen beheer een website ontworpen, Ouders en andere externen worden over allerlei zaken geïnformeerd via onze website Enkele toepassingsgebieden: educatieve software (methodisch en methode onafhankelijk) digibord software internet (glasvezelverbinding) interne communicatie Officepakketten (PowerPoint, Word,Outlook enz) administratie software (Esis) en Leerlingvolgsysteem Onze ICT doelen staan vermeld in ons jaarplan en jaarverslag 11

15 3.10. Cultuureducatie Cultuureducatie is een heel breed begrip. We gaan uit van een cultuureducatief programma, waarin onze kinderen een aanbod krijgen m.b.t. verschillende disciplines. Bijvoorbeeld de kunstvormen dans, muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunsten en literatuur. Maar ook het cultureel erfgoed en de omgeving leren kennen, ervaren en beleven staan centraal. We hebben contacten met verschillende culturele instellingen die een breed aanbod hebben voor onze school. Zo maken we gebruik van projecten en voorstellingen van Artamuse, Laagland en Klassefilm. We bezoeken voorstellingen in de schouwburg. We gebruiken literatuurprojecten van Biblionova. Ook maken we gebruik van het museum het Domein. Hier bekijken we tentoonstellingen of we maken onze eigen kunst in het atelier. Daarnaast gaan we in het kader van Cultureel erfgoed de streek in met de projecten van het CNME centrum ; De rollen. We wandelen bijvoorbeeld een Bokkenrijderspad of onderzoeken water in het stadspark in Sittard Buitenschoolse en bijzondere activiteiten in een schooljaar Naast het leren en werken, nemen bijzondere activiteiten op onze school een belangrijke plaats in. De meeste activiteiten worden voorbereid en georganiseerd door leerkrachten en ouders van de oudervereniging. We noemen hier slechts enkele activiteiten: sport- en spellendag, boekenweek, excursies, St. Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, schoolreis, schoolverlaterskamp, afsluitingsactiviteiten einde schooljaar, afsluiting van projecten enz Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Als een leerling onze school bezoekt volgt hij de lessen die op het activiteitenplan van de school staan. Er zijn slechts enkele uitzonderingen: *Op grond van medische redenen kan het zijn dat kinderen de lessen lichamelijke opvoeding niet volgen. *In de praktijk van alledag volgen alle kinderen de godsdienst lessen. Wel is het zo dat kinderen- na overleg tussen ouders en school- vrijstelling kunnen krijgen voor o.a. vieringen in de kerk. 12

16 4. Pedagogisch klimaat 1. Onze doelen 2. Ons concept: De sociaal sterke groep 3. Bewaken pedagogisch klimaat 3.0. De sociokring 3.1. De OK thermometer 3.2. Leerlingenraad 3.3. Leerlingvolgsysteem pedagogisch klimaat (SCOL) 4.1. Onze doelstellingen rond het pedagogisch klimaat zijn: *De leraren van onze school zorgen voor een veilig en structurerend pedagogisch klimaat door: -zorgvuldig te zijn in het eigen taalgebruik -het respect tussen kinderen te bevorderen en een prettige sfeer te creëren -het zelfvertrouwen van de kinderen te ondersteunen -beschikbaar te zijn bij problemen -pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten zoveel mogelijk tegen te gaan -op schoolniveau en klassenniveau besproken gedragsregels te hanteren *De leraren van onze school zorgen dat zij hun leerlingen voldoende stimuleren en uitdagen, door: -een uitdagende leeromgeving te creëren in een ordelijk lokaal -de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren *Het schoolklimaat te bevorderen door: -op een positieve manier met elkaar om te gaan -de school zorgt voor een aangename, motiverende omgeving voor leerlingen -de school stimuleert de betrokkenheid van ouders -de school speelt een functionele rol binnen de wijk -de school zorgt voor veiligheid 4.2. Ons concept : De sociaal sterke groep Er zijn op schoolniveau duidelijke afspraken gemaakt over omgangsvormen, als het gaat om de manier waarop we met elkaar dienen om te gaan. Onze concept : De sociaal sterke groep Ons doel: * Samen zorgen we voor een goede/veilige school, waarin we prettig met elkaar omgaan * Kinderen leren hoe te handelen in een situatie en weten wat gewenst en ongewenst gedrag is, Incorrect gedrag wordt niet getolereerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een sociaal sterke groep. *Als er al ruzie is, leren we de kinderen hoe we het samen oplossen. 13

17 Hiervoor hanteren wij 3 hoofdregels We gaan prettig met elkaar om We gaan correct met elkaar om Ik verbeter de omgang Hulpregels bij ruzie : 1. Als je ruzie krijgt, probeer je het samen op te lossen OF je zegt Stop, hou op! 2. Lukt dit niet dan ga je naar de juf of meester. De twee die ruzie hebben moeten komen en er volgt een driehoek gesprek volgens vaste afspraken. 3. De conflictjuf of meester gaat in gesprek met kinderen die vaker betrokken zijn bij conflictjes. Als kinderen zich onrechtvaardig behandeld voelen mogen ze dat ook bespreken met de conflictjuf of meester 4. Word je buiten school lastig gevallen dan bespreek je dit met je ouders en meldt dit bij de conflictjuf/meester. Op onze school is de interne begeleider en de directeur de conflictjuf of meester. Om een frisse start te maken van dit project, is het nodig om niet meer te beginnen over oude ruzies en gebeurtenissen (oude koeien). Derhalve hebben wij een vuurkorfverbrandin gehoudeng. Leerlingen en leerkrachten hebben oude ruzies, verdriet en boosheid opgeschreven. Deze worden symbolisch verbrand. Regels Bij een ruzie en goed omgaan met elkaar is het belangrijk dat je ook weet welke regels er zijn en wanneer je straf hebt verdiend. Dit moet voor alle kinderen, juffen en meesters duidelijk zijn. De 100% regel: er zijn regels waar altijd bij overtreding een sanctie op volgt, zonder dat dit afhankelijk is van het oordeel van de leerkracht. Bij zwaarder lichamelijk geweld volgt altijd straf. We accepteren geen zwaar lichamelijk geweld of je nu begonnen bent met de ruzie of niet, er volgt altijd straf. Op deze manier worden bij ons op school geen problemen opgelost. Verder worden de ouders hiervan in kennis gesteld en moet het kind op school nablijven.(10 a 15 min). Schelden Als iemand begint te schelden of als een meningsverschil uit de hand loopt volgt er een gesprek met de juf of de meester op de speelplaats. Met dit gesprek willen we bereiken dat je beter leert omgaan met ruzies. Dit heeft meer effect dan straf. Wel komt je naam in het logboekje. Bij discriminerende opmerkingen krijgt het kind wel straf en wordt dit genoteerd in het logboek. We gebruiken het logboekje dagelijks tijdens de pauzes Conflicten worden samen met de namen van de betreffende kinderen genoteerd. Notatie is van belang om patronen (trends) te kunnen ontdekken en bespreekbaar te maken. De bedoeling is dat het conflict besproken en opgelost wordt en waar nodig meteen een time out toegewezen wordt. 14

18 Op de speelplaats zijn time-out plekken: Dit is een plek waar het kind, dat zich niet aan de afspraken houdt, een tijdje kan nadenken over zijn fouten en van waaruit hij of zij kan zien hoe andere kinderen spelen Bewaken pedagogisch klimaat Om het pedagogisch klimaat op groepsniveau en op individueel niveau te bewaken gebruiken we onderstaande werkvormen en materialen: De sociokring Om kinderen ook te leren beter om te gaan met elkaar hebben wij op school de sociokring De sociaal-emotionele kring is een werkvorm die in elke groep een keer per week wordt gehanteerd, op eenzelfde dag en eenzelfde tijdstip. Op onze school vindt de sociokring in alle groepen plaats op de vrijdagochtend om uur. Het is een krachtig hulpmiddel om het pedagogisch klimaat in de groep en op school te bevorderen en te bewaken. Tijdens deze kring vindt een terugblik op de afspraak van de week plaats en worden thema s en conflicten besproken en oplossingen bedacht. Daarnaast is er in elke klas het verbeterbord. Hier staat het gezamenlijk doel van deze week op. Als een afspraak gelukt is wordt dit gevierd. De strook met het verbeterpunt gaat in de gouden doos. Daarna maken de kinderen met de meester of juf een nieuwe afspraak voor de volgende week. Deze afspraak staat op het verbeterbord dat hangt in elke klas. Vaste onderdelen tijdens de sociokring zijn verder de: -complimentenronde : kinderen geven andere kinderen een compliment -de yell: elke groep heft een eigen yell gemaakt. Deze yell wordt gezamenlijk uitgesproken en geeft de saamhorigheid aan De OK Thermometer Het welbevinden van de kinderen staat in : De sociaal sterke groep centraal Op individueel niveau vult het kind in de eigen groep de OK thermometer in. We vragen de kinderen of het zich prettig voelt in de groep! Hoe de sfeer in de groep is, hoe de omgang is met andere kinderen en de leerkracht. De OK thermometer wordt elke 2 maanden door de kinderen ingevuld. Met de OK-groepsthermometer kan het welbevinden van de kinderen geëvalueerd worden Leerlingenraad Op school hebben wij een leerlingenraad opgericht. Enerzijds vanwege het feit dat kinderen meer inspraak zouden willen hebben, anderzijds om met kinderen in gesprek te gaan over allerlei zaken op school, waaronder het pedagogisch klimaat en welbevinden. Per groep - in de groepen 5 t/m 8 - vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in de leerlingenraad. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar. Binnen de groep wordt er indien mogelijk een meisje en een jongen gekozen. De voorzitter van de raad is een lid van de directie Leerlingvolgsysteem pedagogisch klimaat (SCOL) De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is voor ons belangrijk. Derhalve hebben wij niet alleen een leerlingvolgsysteem van de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar brengen wij ook jaarlijks, met behulp van de SCOL, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale competenties van het kind in kaart. 15

19 De SCOL Sociale Competentie ObservatieLijst is een scorelijst per leerling die de leerkracht een of twee maal per jaar invult: een keer rond de herfstvakantie en een mogelijk tweede keer in het voorjaar om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te kunnen volgen Daarnaast is er een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor leerlingen die in groep 6, 7 en 8 zitten. De leerlingen uit deze groepen vullen zelf ook een of tweemaal per jaar de scorelijst zelfstandig in. Ze geven nu zelf aan hoe ze zich voelen. Na het invullen kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het resultaten van de LeerlingSCOL (per leerling en per groep), oed en betrouwbaar beeld te vormen. Op basis van de uitslag kunnen er een aantal vervolgstappen worden gezet: -Zijn er opvallende zaken op groepsniveau: *Er kunnen lessen worden gegeven over dit specifieke onderwerp *Het onderwerp kan besproken worden in de sociokring -Zijn er opvallende zaken op individueel niveau: *Waar nodig vinden gesprekken plaats met de kinderen *Ouders kunnen worden ingeschakeld *Het probleem kan besproken worden in de sociokring *Waar nodig wordt externe hulp gezocht De SCOL onderscheidt 8 sociale competenties 1. Ervaringen delen Deelt de leerling met anderen wat hem bezighoudt, zowel de positieve als de negatieve ervaringen? Heeft hij plezier met andere leerlingen? 2. Aardig doen Benadert de leerling andere leerlingen op een positieve manier en draagt hij zorg voor anderen? 3. Samen werken en doen Kan de leerling met anderen iets tot stand brengen: overleggen, afspraken maken en ideeën inbrengen? 4. Een taak uitvoeren Hoe gaat de leerling om met opdrachten? Denk hierbij niet alleen aan schoolse taken, maar ook aan andere taken, zoals het huishouden, huiswerk maken of materiaal opruimen. 5. Jezelf presenteren Hoe beweegt de leerling zich onder de mensen; hoe gemakkelijk maakt hij zich kenbaar? 6. Een keuze maken Gaat de leerling impulsief te werk? Blijft hij bij een beslissing? Hoe gemakkelijk hakt hij een knoop door? In hoeverre beslist de leerling zelf en in hoeverre laat hij zich leiden door anderen? 7. Opkomen voor jezelf Hoe gaat de leerling om met weerstand? Kan hij voor zichzelf zorgen? Vraagt hij op tijd om hulp? 8. Omgaan met ruzie Kan de leerling een verschil van mening of een belangentegenstelling oplossen, zonder dat het leidt tot een grote ruzie 16

20 5. DE RESULTATEN/ OPBRENGSTEN VAN ONS ONDERWIJS Opbrengstgericht werken is een van de sleutelwoorden in ons huidig onderwijsstelsel. We onderschrijven het belang hiervan. Een van onze doelen is namelijk ook het optimale uit kinderen halen. We willen wel opmerken dat wij van mening zijn dat er een goede balans moet zijn tussen het resultaat en opbrengstgericht werken en het pedagogisch klimaat en welbevinden van de kinderen. In het inspectie rapport concludeerde de inspectie het volgende: de resultaten van de schoolverlaters liggen in de afgelopen jaren boven het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie. Voor de opbrengsten hebben wij van de inspectie een hoge score gehaald. We hebben de laatste jaren vaker boven de door de inspectie gestelde bovengrens gescoord.. We realiseren ons dat gezien de wijzigingen in de leerlingenpopulatie het niveau mogelijk zou kunnen dalen. We blijven echter hoge realistische doelen stellen Voorwaarde om opbrengstgericht te werken, is het hebben van duidelijk omschreven doelen op groeps- en schoolniveau. Het stellen van doelen is ook de eerste fase in de door ons gehanteerde PDCA cyclus. Binnen deze cyclus onderscheiden wij de volgende fasen: PLAN: Formuleren van doelen/resultaten/normen DO: uitvoeren en meten van de resultaten Check: analyse van de resultaten: zijn de beoogde doelen bereikt? ACT: vaststellen van verbeterpunten: welke acties zijn nodig? Het is van groot belang om op gezette tijden systematisch, gestandaardiseerde informatie te verzamelen over de leerontwikkeling van alle leerlingen door het afnemen van methodeonafhankelijke toetsen (CITO-LOVS). Doordat deze toetsen landelijk genormeerd zijn, bieden deze toetsen ons informatie over: -de effectiviteit van het gegeven onderwijs in de afgelopen periode -het biedt leerkrachten handvatten om het onderwijs aan te passen voor de komende periode. Onze uitgangspunten Deze uitgangspunten zijn opgesteld naar aanleiding van adviezen van de inspectie en schoolaanzet Formuleer hoge maar realistische doelen Formuleer niet alleen doelen in termen van gemiddelde vaardigheidsscores, maar ook in termen van percentages van verschillende niveaus 17

21 Doelen basisschool Overhoven: Eindtoets CITO CITO LOVS Tussenopbrengsten -De resultaten van onze leerlingen zijn hoger dan het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie -De resultaten van de Cito eindtoets zijn op een niveau bovengrens. Inspectie beoordeling=goed. De aangepaste systematiek maakt nu voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school -De vaardigheidsscores bij de verschillende toetsen liggen boven de door de inspectie gestelde normen (zie overzichten per toets) -Per vakgebied hebben wij hogere, realistische doelen gesteld op basis van gemiddelde vaardigheidsscores. Waar de inspectie normen heeft gesteld hebben wij die verhoogd met 5 % Doelen in termen van percentages van verschillende niveaus. Met ongeveer 30% gewichten leerlingen is onderstaand streven een reëel doel. - Het streven is 25 % of minder D en E leerlingen bij de verschillende toetsen uit het Cito LOVS - Het streven is 25% of meer A leerlingen Ons doel blijft : - dat de resultaten van onze leerlingen hoger zijn dan het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie - de leerlingen beheersen aan het einde van onze basisschool vaardigheden op een niveau dat minimaal verwacht mag worden - dat de leerlingen zich ontwikkelen naar verwachting - dat de leerlingen met succes hun schoolloopbaan vervolgen en goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs Om het leerrendement en de opbrengsten gedurende hun schoolloopbaan goed te volgen maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem en brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart (SCOL).Op basis van deze gegevens stellen we ons onderwijs bij. In kader van kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken stellen wij minimaal een keer per jaar een schoolzelfevaluatie opbrengsten op. De behaalde resultaten op de Eindtoets en de tussentijdse toetsen worden vergeleken met onze doelstellingen en de inspectienormen. Op basis hiervan vinden analyses plaats en worden verbeterpunten opgesteld. Dit wordt in een document vastgelegd. Verder hanteren wij onze eigen trendwatch. In dit instrument evalueren wij andere door ons gestelde doelen op het gebied van: marktaandeel; gewichten; bezoek peuterspeelzaal; instroom-doorstroom en uitstroom gegevens; doublures, verwijzingen enz. Ons document Opbrengstgericht werken ligt op school ter inzage. Een samenvatting is te vinden in ons jaarverslag (website). In het jaarverslag kunt U ook de CITO scores van de afgelopen 5 jaar vinden. Daarnaast kunt U ook zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze kinderen in de afgelopen jaren zijn gegaan. 18

22 6. INSTROOM DOORSTROOM - UITSTROOM 6.1. De aanmelding van nieuwe leerlingen Mochten ouders geïnteresseerd zijn in onze school, dan kunnen ze een afspraak maken voor een gesprek en een kijkje komen nemen op onze school. Reguliere aanmelding: Rond de maand november/december vragen we de ouders van de kinderen die in het komende schooljaar 4 jaar worden, zich nu reeds aan te melden. Op deze manier kunnen we al een planning maken voor het komende schooljaar. In onze nieuwe systematiek moeten wij in januari al een prognose maken van het aantal leerlingen, dat waarschijnlijk op 1 oktober op school zal zijn. Procedure bij aanmelding: -De ouders melden het kind aan op de school van hun keuze -Voordat de kinderen op school zitten is er reeds een informatie-avond voor de ouders -Een paar weken voordat de kinderen naar school komen, krijgen de kinderen een uitnodiging voor 6 kijkmiddagen. Bij deze uitnodiging zit een intakeformulier. De ouders wordt gevraagd om dit intakeformulier in te vullen en mee te nemen naar de eerste kijkmiddag. -Als de kinderen ongeveer 6/8 weken op school zijn nodigt de groepsleerkracht de ouders uit voor een gesprek. In dat gesprek wisselen ouders en leerkrachten hun bevindingen uit van de eerste weken op school. De leerkracht bekijkt dan ook samen met de ouders het ingevulde intakeformulier. Aanmelding leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: In het kader van passend onderwijs is er binnen het samenwerkingsverband in deze regio een speciale procedure afgesproken bij het plaatsen van leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben: Ouders melden hun kind tenminste 10 weken voordat ze 4 jaar worden aan op school. Van ouders wordt verwacht dat ze bij de aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In die periode doet de school onderzoek en kijken ze of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Heeft het bestuur na deze 10 weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. De school heeft een zorgplicht. Ze is niet verplicht om de leerling te plaatsen. Uitgangspunt van de zorgplicht is wel dat de school altijd eerst onderzoekt of zij zelf een passende plek kan bieden en dat de school bij weigering of verwijdering verantwoordelijk is om een plek op een andere basisschool of school voor speciaal basisonderwijs te bieden waar de leerling geplaatst kan worden. Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 19

23 Bij tussentijdse aanmelding in de loop van het jaar die niet het gevolg zijn van verhuizingenwordt conform gemaakte afspraken eerst contact opgenomen met de school waar het kind zit. In speciale gevallen kunnen wij ervoor kiezen om een proefplaatsing af te spreken met de ouders. Na deze periode deelt de directie haar besluit inzake wel of niet plaatsing mede aan de ouders. * Kijk/introductie middagen voor de kinderen De kinderen krijgen een paar weken voor hun vierde verjaardag een uitnodiging. De kinderen mogen voor het eerst naar school komen op de dag dat ze 4 jaar worden. In de 2 weken vooraf mogen ze 3 middagen per week komen kijken en meedraaien. Op de eerste middag mogen de ouders- als ze dat willen- een uurtje erbij blijven In de laatste 3 weken worden bij voorkeur geen kinderen meer voor de zomervakantie geplaatst. * Informatieavond voor de ouders We organiseren een ouderavond voordat de kinderen op school zitten. We hebben gemerkt, dat met name ouders van nieuwe leerlingen een aantal vragen hebben. Op deze avond komen o.a. de volgende punten aan de orde: - informatie over de school - dagindeling en programma van een 4 jarige op onze school (PowerPoint); - een aantal praktische zaken; - wat kunnen ouders doen om het onderwijs thuis te ondersteunen - informatie van de ouderraad en de medezeggenschapsraad Twee keer per jaar worden deze avonden, meestal in de maanden januari en september, georganiseerd. Op deze manier proberen wij ouders en kinderen voor te bereiden op hun komst naar onze school Aansluiten en samenwerken met voorschoolse voorzieningen Als de kinderen op 4 jarige leeftijd naar school komen, hebben de meeste kinderen al gebruik gemaakt van voorschoolse voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een andere voorziening. Voor ons als school is het heel belangrijk om te weten wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van het kind. Op deze manier kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het kind. Bij voorkeur maken wij gebruik van een aatal informatiebronnen: *Informatie van de ouders: Tijdens de aanmelding en het intakegesprek vragen wij de ouders om zoveel mogelijk informatie die ons verder kan helpen bij het bepalen van de beginsituatie en de begeleiding van de kinderen. Daarnaast vragen we de ouders ook om ons intakeformulier in te vullen. *Informatie van voorschoolse voorzieningen. In het kader van VVE hebben wij met name contacten met peuterspeelzalen. We hebben een samenwerking en koppeloverleg met peuterspeelzaal Suske en Wiske. Deze peuterspeelzaal is ook gehuisvest in ons gebouw. In het kader van VVE trachten we ons onderwijs en aanpak zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 20

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard. E-mail website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.nl SCHOOLGIDS EEN SPRONG VOORUIT OP EIGEN KRACHT SAMEN MET ANDEREN

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

OPERATIONEEL JAARPLAN

OPERATIONEEL JAARPLAN E-mail website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.nl OPERATIONEEL JAARPLAN 2012-2013 Vooraf: We werken volgens

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Giessenburg BRIN-nummer : 04MY Onderzoeksnummer : 90400 Datum schoolbezoek : 13 februari 2007

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij PCBS Willem van Oranje Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YU Onderzoeksnummer : 124238 Datum schoolbezoek : 28 november 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT School : Freinetschool, locatie Hugo de Groot Plaats : Delft BRIN-nummer : 13YL Onderzoeksnummer : 116871

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS PARTICULIERE BASISSCHOOL INAYA

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS PARTICULIERE BASISSCHOOL INAYA UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS PARTICULIERE BASISSCHOOL INAYA TE TILBURG School: Particuliere basisschool Inaya Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 30UH Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL School : de Prinses Julianaschool Plaats : BRUSSEL - BELGIË BRIN-nummer : 02WF Onderzoeksnummer : 117998 Datum schoolbezoek : 26 januari 2010

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE School : basisschool De Rietslenke Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 06JC Onderzoeksnummer : 55940 Datum schoolbezoek : 2 juni 2005 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie