Loon DGA alleen nog belast in de inkomstenbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loon DGA alleen nog belast in de inkomstenbelasting"

Transcriptie

1 Jaargang 10 december 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de laatste Loon DGA alleen nog belast in de inkomstenbelasting De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2007 aangenomen. Door middel van een amendement is hierin opgenomen dat het loon dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de BV ontvangt, vanaf 1 januari 2008 alleen nog in de inkomstenbelasting wordt belast en niet meer in de loonbelasting. De fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder wijzigt in beginsel niet. De BV wordt dan niet meer als inhoudingsplichtige aangemerkt. Het voeren van een loonadministratie voor de DGA is niet meer nodig. Wat uiteraard een werkelijke lastenverlichting is. Deze regeling geldt slechts als er uitsluitend een of meer DGA s in dienst zijn. uitgave van ons nieuwsbulletin in Ook deze uitgave staat weer vol met actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Mocht u meer informatie wensen inzake één of meerdere van de in deze uitgave opgenomen artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op. U vindt onze adres- Nieuwe grensbedragen jaarrekeningverplichtingen gegevens op de achterzijde van dit nieuwsbulletin. Wij wensen u veel leesplezier. Meer kleine en middelgrote ondernemingen kunnen een beroep doen op de uitzonderingen op de jaarrekeningverplichtingen. De reden hiervan is dat de grensbedragen die bepalen welke bedrijven onder de categorieën midden- en kleinbedrijf vallen zijn verhoogd. Als gevolg van deze toepassing van een lichter jaarrekeningregime op een groot aantal ondernemingen, ontstaat er een verlichting van de administratieve lasten van 70 miljoen euro. Het Staatsblad heeft de nieuwe grensbedragen al gepubliceerd. De huidige grensbedragen voor de activa en de nettoomzet zijn voor kleine ondernemingen en Dit wordt door de verhoging respectievelijk en Voor middelgrote ondernemingen bedraagt het balanstotaal voor de activa momenteel en de netto-omzet Dit wordt met dit besluit respectievelijk Het bovenstaande betekent dus een verhoging van ongeveer 20%. Bij de inwerkingtreding eind oktober is bepaald dat de nieuwe grensbedragen al over het boekjaar 2006 kunnen worden toegepast zodat deze besparing op de administratieve lasten van het bedrijfsleven al (ten minste gedeeltelijk) in 2006 gerealiseerd kan worden.

2 Vooruitgang in pensioensituatie van ZZP ers Besparen op uw energie De groep van ZZP ers (zelfstandigen zonder personeel) wordt door de vakcentrale FNV op zo n mensen geschat. Dit zal naar verwachting in 2010 zijn toegenomen tot circa , wat 15% van de beroepsbevolking inhoudt. Dit is dus zeker geen kleine groep, maar naar de mening van de vakcentrale is het een vergeten groep. De FNV noemt inkomensverzekeringen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap veelal onbereikbaar of onbetaalbaar voor deze groep. De FNV meent dat meer dan de helft van de ZZP ers niet verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. De vakcentrale gaat wat doen aan de pensioensituatie. Ze gaat eenmansbedrijfjes die FNV-lid zijn vanaf volgend jaar een collectieve pensioenregeling aanbieden. Zo wordt de mogelijkheid gegeven aan ZZP ers om een gunstiger pensioen op te bouwen. De FNV verwacht binnen enkele weken de onderhandelingen over het nieuwe pensioenfonds met de verzekeraars af te ronden. Minimumloon per 1 januari 2007 U kunt als ondernemer uw energieverbruik fors naar beneden brengen zonder er geld in te investeren. De Energieraad geeft aan dat met rendabele besparingsmaatregelen kleine ondernemers ongeveer 10% op het totale energieverbruik in ons land kunnen besparen. De groep kleine en middelgrote ondernemers is echter geen eenheid. Maatwerk is daarom nodig en in het rapport Een graadje slimmer geeft de raad dit aan. De mogelijkheden om deze besparingen te effectueren gelden ook voor huishoudens en de overheid. In het rapport gaat het niet alleen om tips en voorlichting, maar wordt ook een middel als energiebelasting genoemd. Per 1 januari 2007 wordt het bruto minimumloon verhoogd tot 1.300,80 per maand. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van het minimumloon per 1 januari 2007 bekendgemaakt. Tweemaal per jaar wordt het minimumloon aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Recht op wettelijk minimum Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon. Voor jongeren van 14 jaar en jonger bestaat (nog) geen wettelijk minimumloon. In november 2006 sprak de Hoge Raad zich nog uit tegen een wettelijk minimumloon voor 13- en 14-jarigen (zie bericht op volgende pagina). Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007: per maand 1.300,80, per week 300,20 en per dag 60,04 Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2007 Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 22 jaar 85 % 1.105,70 255,15 51,03 21 jaar 72,5 % 943,10 217,65 43,53 20 jaar 61,5 % 800,00 184,60 36,92 19 jaar 52,5 % 682,90 157,60 31,52 18 jaar 45,5 % 591,85 136,60 27,32 17 jaar 39,5 % 513,80 118,55 23,71 16 jaar 34,5 % 448,80 103,55 20,71 15 jaar 30 % 390,25 90,05 18,01 Een andere suggestie in de fiscale sfeer is het extra belasten van milieuvervuilende producten ten gunste van betere alternatieven. Bij een voortschrijdende techniek mogen er hogere eisen aan apparaten worden gesteld. Zoals eerder de loodvrije benzine ingevoerd werd die goedkoper werd gemaakt dan de loodhoudende. Een ander idee van de raad om tot energiebesparing te komen is om hogere eisen te stellen aan het verbruik van apparaten (bijvoorbeeld verwarmingsketels, tv s en wasmachines). De raad denkt ook dat er naar toe gewerkt kan worden dat op termijn alleen nog energiezuinige lampen worden verkocht. 2

3 Ondernemer niet verplicht administratiesoftware van de fiscus te gebruiken U weet dat u als ondernemer verplicht bent een degelijke, betrouwbare administratie bij te houden. Dat laat u wellicht door ons doen of u houdt (samen met ons) zelf alle cijfers bij. Uit een recente uitspraak van de rechtbank in Breda blijkt dat de administratieverplichting niet eindeloos kan worden opgerekt. Want het voert te ver als een belastinginspecteur eisen gaat stellen aan de inrichting van de boekhouding. Als ondernemer mag u de boekhouding inrichten op een voor u wenselijke manier, mits de Belastingdienst binnen een redelijke termijn inzicht kan verkrijgen in uw cijfers. De ondernemer die in de casus centraal staat, maakt voor zijn administratie gebruik van het softwarepakket SAP R3. De inspecteur in kwestie wil echter dat de ondernemer een speciaal door de Belastingdienst ontwikkeld softwarepakket gebruikt om het voorraadverloop te bepalen. De rechtbank in Breda krijgt de vraag voorgelegd of de administratie moet worden aangeleverd op een door de inspecteur bepaalde wijze, of dat de ondernemer hierin vrij is. Bij de beoordeling van de zaak wijzen de rechters er allereerst op dat de inspecteur een wettelijke bevoegdheid heeft om eisen te stellen aan de inrichting van de boekhouding. Deze eisen mogen, zo redeneren zij, echter niet verder gaan dan noodzakelijk om controle door de Belastingdienst binnen een redelijke termijn mogelijk te maken. Vervolgens stelt het rechtscollege vast dat de boekhouding van de ondernemer in kwestie voldoet aan deze eisen. Daarom mag de inspecteur van de belastingplichtige niet verlangen dat hij gebruikmaakt van een ander softwarepakket, zelfs niet indien dit voor de Belastingdienst efficiënter is. De rechtbank oordeelt daarom ten gunste van de ondernemer. Geen minimumloon voor 13- en 14-jarigen Jongeren van 13 en 14 jaar oud krijgen toch geen recht op een minimumloon. Dit blijkt na een uitspraak van de Hoge Raad, die hiermee een uitspraak van het Haagse gerechtshof en de rechtbank in Den Haag vernietigt. Vakcentrale FNV en CNV Jongeren maakten zich altijd hard voor een minimumloon voor deze jonge werknemers en waren hierover een rechtszaak tegen de Staat begonnen. De Hoge Raad stelt in haar uitspraak dat het uitblijven van minimumloon voor de leeftijd van 13 en 14 jaar geen leeftijdsdiscriminatie is. Sinds 1996 mogen 13- en 14-jarigen licht werk verrichten. Bedrijven hoeven zich, in tegenstelling tot 15-jarigen, bij deze groep niet aan een minimumsalaris te houden. De vakbonden vinden dat iedereen die werkt, moet worden beschermd door een minimumloon. De overheid wil de jongeren niet stimuleren van school weg te blijven en is daarom tegen het recht op minimumloon voor de groep. In tegenstelling tot de Hoge Raad hebben lagere rechtscolleges eerder besloten dat de Staat niet kan hardmaken dat meer 13- en 14-jarigen gaan werken als ze een minimumsalaris verdienen. Volgens de Hoge Raad bestaat er een redelijke en objectieve rechtvaardiging voor het maken van een onderscheid tussen deze leeftijdscategorieën op het punt van het minimumloon. De Hoge Raad stelt dat het internationaal aanvaard is dat jongeren pas na hun 15de verjaardag betaald werk mogen verrichten. Met de lichte klusjes die zij alleen onder toezicht mogen uitvoeren, is het niet de bedoeling daarvan te moeten leven. De Hoge Raad stelt: invoering van een minimumjeugdloon zou de verkeerde indruk kunnen wekken dat inschakeling van deze kinderen in het gewone arbeidsproces aanvaardbaar zou zijn. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

4 Voorstel tot vereenvoudiging oprichting BV s voor kleinere en startende ondernemers De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken dat de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV s) eenvoudiger en flexibeler maakt. De vereenvoudiging van het BV-recht levert het bedrijfsleven veel voordelen op. Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns, waardoor zij beter en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie kunnen versterken. Grotere vrijheid De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en een verruiming van de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden. Afschaffing minimum startkapitaal Daarnaast worden onnodige belemmeringen voor het bedrijfsleven in bestaande regelgeving weggenomen. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij oprichting van de BV inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. Let op Dit wetsvoorstel moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden. Kabinet: landbouwgrond vrijstellen van overdrachtsbelasting Het Kabinet wil de verkrijging van alle cultuurgrond die bestemd is voor toepassing in de landbouw vrijstellen van overdrachtsbelasting. Ter voorkoming van misbruik van de vrijstelling wordt de eis gesteld, dat de grond nog gedurende 10 jaar in de landbouw wordt gebruikt. Dat blijkt uit een brief van minister Zalm van Financiën waarin hij ingaat op vragen vanuit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Werken aan Winst. Het kabinet wil met de cultuurgrondvrijstelling een einde maken aan een wirwar van bestaande vrijstellingen in de agrarische sfeer met ieder hun eigen zeer specifieke en ingewikkelde voorwaarden, schrijft Zalm. Kettingbeding Het enkele feit dat er bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvindt, hoeft niet te betekenen dat alle in deze termijn genoten vrijstellingen op grond van de cultuurgrondvrijstelling komen te vervallen. Pas op het moment dat binnen de termijn de grond feitelijk niet meer als landbouwgrond wordt gebruikt, komen alle eerder verkregen vrijstellingen te vervallen. Door het opnemen van een kettingbeding in de koopovereenkomst kunnen verkopende partijen op eenvoudige wijze financiële risico s uitsluiten en ervoor zorgen dat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen, stelt de minister. Natuurbeheer De heffing van overdrachtsbelasting kan ook achterwege gelaten worden wanneer de verkregen grond een natuurbestemming krijgt. Dit om een drempel weg te nemen voor agrarisch natuurbeheer. Als dit binnen het kader van het landbouwbedrijf plaatsvindt, valt dit binnen de vrijstelling. Opstallen Als de grond binnen tien jaar gebruikt wordt voor de bouw van agrarische bedrijfsopstallen zou in principe alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd zijn omdat de grond niet langer als cultuurgrond wordt benut. In deze specifieke situatie kan heffing van overdrachtsbelasting ook achterwege blijven omdat de bouw van agrarische bedrijfsopstallen gezien kan worden als passend binnen de voortzetting van het agrarische bedrijf. Geen uitzondering voor wijziging door overheidsingrijpen Er is niet overwogen de regeling zo vorm te geven dat een uitzondering wordt gemaakt bij wijziging van grondgebruik door overheidsingrijpen binnen de tienjaarstermijn. In een dergelijke situatie zal de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting in de verkoopprijs verdisconteerd zitten, aldus Zalm. 4

5 Belastingdienst start controle afdracht loonheffingen De Belastingdienst is gestart met het vergelijken van de loonaangiften en de bijbehorende betalingen over de eerste zes tijdvakken van Als er een verschil is tussen het aangegeven bedrag en de betaling, ontvangt de werkgever een aankondigingsbrief. De werkgever moet het verschil binnen twee weken verklaren. Bij het uitblijven van een reactie legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Een boete wordt dan niet opgelegd, wel wordt het verzuim aangemerkt als een aangifte- en/of betaalverzuim. De Belastingdienst legt direct een naheffingsaanslag op als het verschil in totaal meer dan bedraagt. De overige aangiften en betalingen met betrekking tot 2006 worden per kwartaal vergeleken. Daarbij kan wel sprake zijn van een verzuimboete. Zoals al eerder aangekondigd neemt de Belastingdienst met betrekking tot de eerste loontijdvakken onder de Loonaangifte 2006 enige coulance in acht. Daarna geldt het reguliere boeteregime. Adviesraad en een Kenniscentrum voor Microkredieten Er komt een Adviesraad en een Kenniscentrum voor het verzamelen en verspreiden van kennis en ervaring over microkredieten. Dat heeft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken bekend gemaakt na een werkbezoek en een overleg met vertegenwoordigers van banken in Amsterdam. De Adviesraad zal de overheid gaan adviseren over beleid voor microfinanciering, dat zijn leningen aan ondernemers van minder dan Veel kleine ondernemers hebben moeite bij het krijgen van een financiering omdat het om kleine bedragen gaat, waar voor de banken weinig zekerheden tegenover staan. Tevens zijn er moeilijk te beoordelen risico s. Ook is vaak meer begeleiding nodig dan banken kunnen en willen bieden. Inmiddels is er een aantal initiatieven waar ondernemers een dergelijk krediet kunnen krijgen zoals het Startersfonds Zuidoost in Amsterdam waar Van Gennip een bezoek bracht samen met H.K.H. Prinses Maxima. Die initiatieven zijn veelal lokaal en hebben vaak een beperkte looptijd. De Adviesraad en het Kenniscentrum moeten de versnipperde kennis bundelen. Wie vergoedt de schade (on)belast? Wanneer u met de auto in diensttijd ongelukken maakt, wie vergoedt de schade dan? De kantonrechterlijke uitspraak is helder. Maar wanneer is een schadevergoeding belast en wanneer niet? Een wijkverpleegster was tijdens haar avonddienst met haar auto weggegleden en tegen een trottoirband aangereden. Zij eiste van haar werkgever een vergoeding van de autoschade, maar deze weigerde te betalen. Volgens de kantonrechter is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens het werk oploopt. Daarvan kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Daarom dient de werkgever de schade te vergoeden. Belast Stel dat u als ondernemer een schadevergoeding ontvangt, moet u deze dan tot uw winst rekenen? Dat blijkt af te hangen van het karakter van de vergoeding. Bij vergoeding op gederfde winst is deze belast. Is er sprake van een vergoeding die ziet op een blijvend verlies aan arbeidskracht, dan blijft deze onbelast. De Hoge Raad onderkende dit verschil onlangs in een zaak over een ondernemer die slachtoffer was geworden van een verkeersongeval en daardoor moest stoppen met een deel van zijn werkzaamheden. Het hof achtte het destijds aannemelijk dat er geen sprake was van blijvend verlies aan arbeidskracht. Maar volgens de Hoge Raad was het goed mogelijk dat de schadevergoeding mede strekte tot vergoeding van schade wegens het voorgoed niet meer in staat zijn tot het uitoefenen van een deel van de ondernemingsactiviteiten. De Hoge Raad besliste dat het hof zijn huiswerk over moest doen en verwees het terug naar een ander hof. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

6 Cursus duurder door wegvallen BTW-heffing Per 1 april 2007 krijgen werkgevers die medewerkers op cursus willen sturen, een prijsverhoging van ruim 9%. Dit komt door het wegvallen van de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing voor bijna alle beroepsopleidingen. Hierdoor kunnen opleidingsinstituten hun BTW niet langer verrekenen met de kosten die ze maken. Verrekenen Voorheen konden opleidingsinstituten kiezen om al dan niet BTW te factureren. De meeste opleiders deden dit wel, zodat ze de belasting op de kosten voor bijvoorbeeld de huur, konden verrekenen met ontvangen omzetbelasting. Debetstand bij de BV kost altijd rente Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant aan hun BV. Kenmerk van een rekeningcourantverhouding is dat de BV die vordering direct bij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan opeisen. Ondanks die directe opeisbaarheid moet de DGA toch een zakelijke rente over zijn schuld aan de BV vergoeden. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een voordeel uit aanmerkelijk belang, zo heeft Rechtbank Den Haag onlangs beslist. A was directeur en enigaandeelhouder van BV Z. Ultimo 2001 had hij een schuld in rekening-courant aan zijn BV van ruim 2 miljoen euro. De BV bracht A terzake geen rente in rekening. De inspecteur merkte het niet-betalen van rente over de rekening-courantschuld aan als een vermomde uitdeling van winst - een voordeel uit aanmerkelijk belang - tot een bedrag van ruim A verzette zich daartegen: zijns inziens kon rente achterwege blijven omdat sprake was van een direct opeisbare schuld én hij goed was voor zijn geld. Rechtbank Den Haag besliste dat in zakelijke verhoudingen over een schuld in rekening-courantschuld rente moet worden berekend. Door dit na te laten, had de BV haar directeur-aandeelhouder A als aanmerkelijkbelangaandeelhouder een voordeel doen toekomen, waarvan A zich redelijkerwijs bewust moest zijn geweest. De door de inspecteur gehanteerde rentevoet van 4,7% vond de rechtbank niet te hoog. A s beroep werd verworpen. Belastingdienst controleert kilometeradministraties Zoals u inmiddels weet, kunnen werknemers bij de Belastingdienst een Verklaring geen privé-gebruik auto aanvragen als zij met de auto van de zaak op jaarbasis maximaal 500 privé-kilometers afleggen. De werkgever hoeft dan voor de betreffende auto geen bijtelling te verlonen. In de wetgeving is opgenomen dat de inspecteur de werknemer op enig moment kan verzoeken om aan te tonen dat de bijtelling terecht achterwege blijft. Dat moment is bij diverse werknemers nu aangebroken. De Belastingdienst is begonnen met het versturen van brieven waarin zij de werknemer verzoekt om een kilometeradministratie te overleggen waaruit blijkt dat niet of nauwelijks sprake is van privé-gebruik. Daarnaast vraagt de Belastingdienst ook om andere aanvullende gegevens, zoals een kopie van agenda s en onderhoudsfacturen. De Belastingdienst maakt al relatief snel gebruik van de mogelijkheid om werknemers met een verklaring aan de tand te voelen over het privé-gebruik met de auto van de zaak. Het had meer voor de hand gelegen om dat na afloop van dit jaar te doen, als duidelijk is hoeveel privé-kilometers in totaal in 2006 zijn afgelegd. Als de werknemer niet aan de bewijslast kan voldoen, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag aan de werknemer op. De werkgever krijgt dan bericht van de Belastingdienst dat de verklaring is ingetrokken. Hij moet dan met ingang van de betreffende maand weer een tijdsevenredige bijtelling gaan verlonen. Slechts als de werkgever wist dat de verklaring ten onrechte was aangevraagd, kan de naheffingsaanslag aan de werkgever worden opgelegd. 6

7 Toptarief erfenissen en schenkingen niet omlaag De verlaging van het toptarief in de belasting op erfenissen en schenkingen gaat niet door. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het hoogste tarief van 68% naar 63% zou worden verlaagd. Dit toptarief geldt voor de andere verkrijgers. Dit zijn ontvangers van een erfenis of schenking die qua graad van verwantschap niet vallen onder de eerste of tweede tariefgroep. Vrijstellingen De verlaging van het tarief is gesneuveld bij de aanvaarding van het Belastingplan 2007 door de Tweede Kamer op 1 november jongstleden. In plaats van de tariefsverlaging worden wel diverse vrijstellingen in de Successiewet (belasting bij overlijden) verhoogd. Zo gaan de vrijstellingen voor kinderen en (achter)kleinkinderen omhoog van naar Verkoop onderneming telt mee voor urencriterium Wanneer u uw bedrijf verkoopt, is het toegestaan om de hieraan bestede uren mee te tellen voor het urencriterium. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Dit criterium is onder andere van belang voor de zelfstandigenaftrek. Premies sociale verzekeringen 2007 De ministerraad heeft de premies voor de sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld. Overzicht premiepercentages: AOW: werknemers 17,90% ANW: werknemers 1,25% AWBZ werknemers 12,00% WAO/WIA-basispremie (Aof) werkgevers 5,15% WAO-rekenpremie (Aok) werkgevers 0,48% WAO-gemiddelde premie (Aok) werkgevers 0,62% WGA-rekenpremie (werkhervattingskas) werkgevers 0,75% Awf werknemers 3,85% Awf werkgevers 3,30% ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers* 6,50% UFO werkgevers 0,78% FO-ERD ZW 0,72% Sectorpremie gemiddeld werkgevers** 1,48% U niforme opslag op UFO-premie en sectorpremie werkgever *** 0,28% Maximale premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen per dag**** 172,48 Maximale premie-inkomensgrens ZVW per jaar**** ,00 Franchise Awf-premie per dag**** 60,00 * Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden waartegenover een werkgeversvergoeding staat. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4%. ** Moet nog door het UWV worden vastgesteld. *** Deze opslag heeft betrekking op de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang en is onderdeel van het Belastingplan Op het moment van schrijven is aangekondigd dat dit belastingplan op 28 november 2006 als hamerstuk door de Eerste Kamer behandeld zal worden. **** Hierbij wordt uitgegaan van 21,75 werkdagen in een maand. Een aantal premies wijkt af van de cijfers die het Centraal Planbureau op Prinsjesdag heeft gepubliceerd. De WAO-rekenpremie en de WGA-rekenpremie bijvoorbeeld vallen lager uit. De WW-premie voor werknemers gaat omlaag met 1,35% en wordt 3,85%. De WW-premie voor werkgevers daalt met 0,15% en wordt 3,30%. Op 1 mei 1997 verkocht een ondernemer zijn onderneming. In zijn aangifte inkomstenbelasting 1997 claimde hij de zelfstandigenaftrek. De inspecteur was het hier niet mee eens. De uren die de man na 1 mei 1997 had besteed aan de afwikkeling van de verkoop van zijn onderneming telden volgens de inspecteur niet mee. Hierdoor voldeed de man niet aan het urencriterium (1.225 uur werkzaam in de onderneming). De inspecteur werd door het hof in het gelijkgesteld. De man dreef vanaf 1 mei 1997 geen onderneming meer, zodat de uren na mei 1997 niet waren besteed aan het feitelijk drijven van een onderneming. De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad terecht. Deze floot het hof echter terug. De Hoge Raad was van mening dat de afwikkeling van een onderneming nadat deze is gestaakt, wel degelijk samenhangt met het feitelijk drijven van een onderneming. De uren die besteed zijn aan deze afwikkeling kunnen worden beschouwd als in beslag genomen door het feitelijk drijven van een onderneming. De man mocht de uren dus wél meetellen voor het urencriterium. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARTIKELEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON VIA TEL. (076)

8 Administratieve lasten voor horeca sterk verminderd De administratieve lasten voor bedrijven in de horecasector zullen met ruim 30 procent worden verminderd. De lastenvermindering wordt gerealiseerd door vereenvoudiging van het vergunningenstelsel. De vergunning komt voortaan op naam van het bedrijf of de eigenaar. Een nieuwe leidinggevende hoeft nog slechts te worden gemeld. Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet waarmee de ministerraad op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. Een andere aanpassing is dat de burgemeester wordt belast met het gecoördineerd verlenen van de horecavergunning en de gemeentelijke vergunningen. Bovendien kan de burgemeester voortaan horecavergunningen schorsen. De wet gaat ook de alcoholverstrekking in sportkantines regelen. Daarvoor komen uniforme landelijke regels. Nieuw is ook een verbod op alcoholverkoop bij tabaksspeciaalzaken. Horecabedrijven hoeven over een jaar geen brandvergunning meer aan te vragen. Om de regeldruk te verminderen moeten eigenaren van gebouwen waar meer dan vijftig mensen kunnen verblijven, straks alleen melden aan de gemeente dat zij een gebouw in gebruik nemen. De gemeente bepaalt of er controle komt. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Prijzen koopwoningen blijven stijgen De Nederlandse huizenprijzen blijven stijgen. Dit jaar worden koopwoningen gemiddeld 5,5% duurder, volgend jaar vlakken de prijsstijgingen af naar 3,5%. Dat maakt een bekende Nederlandse bank bekend. Volgens deze bank, die leider is op de Nederlandse hypotheekmarkt, zijn het gunstige economische klimaat en de optimistische consument oorzaak voor de verdere prijsstijgingen. De stijgingen blijven ruim boven de verwachte inflatie. Een gemiddeld huis kost nu De nieuwbouwproductie trekt intussen aan. In de twaalf maanden tot en met augustus zijn er nieuwe huizen gereed gekomen, 4,9% meer dan in de twaalf maanden daarvoor. De stijging is vooral het gevolg van meer nieuwe huurwoningen. De bank denkt niet dat het inzakken van de Amerikaanse huizenmarkt op korte termijn over kan slaan op de Nederlandse huizenmarkt. Volgens de onderzoekers zijn er op essentiële punten verschillen tussen beide markten. In Nederland is het economisch dal al gepasseerd, terwijl zich in de VS juist nu een groeivertraging voordoet. Verder is speculeren op prijsstijgingen met een tweede huis in Nederland veel minder gebruikelijk dan in de VS. Bovendien is de korte rente in Europa veel minder fors gestegen dan in de VS. Wie zijn woning kort gefinancierd heeft, is daarom in Nederland nog altijd veel voordeliger uit dan in de VS. En het aanbod in Nederland blijft nog altijd ver achter bij de vraag. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V O O R M E E R I N F O R M AT I E K U N T U C O N TA C T M E T O N S O P N E M E N Takkebijsters 13c 4817 BL BREDA T F E I

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

E en belastinginspecteur kan ná

E en belastinginspecteur kan ná Jaargang 10, nummer 2, juni 2007 I nhoud Blunder belastingdienst verhinderde navordering 1 Doorbetaaldloonregeling nog tot 2008 2 Zelfstandigen- en startersaftrek 65-plussers 2 (Voor)financiering van verbouwing

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 18-06-2008 Nummer: 15-2008 TPG Post hoeft boete werknemer niet te betalen TPG Post, tegenwoordig TNT Post, hoeft de boete die een werknemer kreeg voor een snelheidsovertreding niet

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.27 Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen bronnen Staatscourant 2015 nr. 43624 4 december 2015 De ministeriële regeling tot vaststelling

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

MKB-nieuwsbrief november 2017

MKB-nieuwsbrief november 2017 1. Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA! Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2007

Rekenregels per 1 juli 2007 Rekenregels per 1 juli 2007 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2015 Pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt en voor de toekomst mogelijk afgeschaft Maar liefst 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) In recente whitepapers zoomden we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie