WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders"

Transcriptie

1 Informatieblad Onderwijs Anders Nog krap zeven maanden en dan zal het onderwijs op de Barchschole anders vorm gegeven worden. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan, we zijn allemaal een of twee keer bij basisschool Wittering.nl geweest. Ook hebben we een basisschool in Doetinchem en Lent bezocht. We hebben veel gepraat over waar we naar toe willen met ons onderwijs. Nu gaan we de laatste maanden voor de kanteling in en zullen we over veel zaken een besluit gaan nemen, keuzes en afspraken gaan maken. Dit houdt ons momenteel erg bezig. Om u mee te nemen als ouders in het proces hebben we dit informatieblad geschreven. Hierin hebben we getracht overzichtelijk weer te geven wat we al hebben gedaan, waar we nu mee bezig zijn en wat we nog gaan doen. WAAROM? Er zijn een aantal redenen waarom de Barchschole de keuze heeft gemaakt om de kanteling te willen maken naar een ander onderwijsconcept. Aspecten die mee hebben gewogen in de besluitvorming zijn bijvoorbeeld: 1) De wens om het onderwijs meer aan te laten sluiten bij het tempo en de interesses van het kind. Het kind moet meer eigenaar worden van zijn eigen leerproces. a) In de wet is een van de inspectie indicatoren als volgt: De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau b) In een landelijks inspectierapport werd duidelijk dat de motivatie binnen het onderwijs als te laag werd bestempeld: circa 10 procent van de leerling binnen het basisonderwijs is niet gemotiveerd. c) Het methodeboek is vaak nog te leidend voor alle leerlingen, met als doel om de leerstof voor de basisschool bij de kinderen onder de knie te krijgen. Wel werken we op verschillende niveaus, geven we instructie op drie niveaus, maar alle leerlingen moeten de basisstof in ongeveer dezelfde tijd verwerken. 2) Passend onderwijs; er zijn binnen het nieuwe systeem meer mogelijkheden om goed af te kunnen stemmen op wat het kind nodig heeft; ook kinderen met speciale noden en behoeften zullen we beter kunnen bedienen. Waardoor de grens die we nu hebben bereikt voor kinderen met zorg verlegd zal kunnen worden. 3) De krimp van het leerlingenaantal dwingt ons om met combinatiegroepen te werken. Door een andere onderwijsvorm te kiezen, blijft verantwoord en kwalitatief goed onderwijs behapbaar.

2 Hierboven ziet u een foto van de mindmap die wij met elkaar hebben gemaakt. Hierop staan allerlei onderwerpen waar we mee bezig zijn geweest, mee bezig zijn of wat nog gaat komen. Deze mindmap hangt in de personeelskamer zodat we dit dagelijks zien en er over kunnen praten. Hieronder zullen per onderwerp aangeven wat de stand van zaken is. BARCHSCHOLE 24.8 Het getal 24.8 staat voor 24 augustus 2015; dit is de eerste schooldag van het schooljaar en de eerste dag waarop we gaan werken volgens het nieuwe onderwijssysteem. VIJF GELIJKE DAGEN Er zal gewerkt gaan worden met een continue rooster om vanuit een duidelijke structuur te werken. Een belangrijke reden voor een continue rooster is dat kinderen in een constante pedagogische situatie met hun leerkrachten en begeleiders zijn. Er zijn geen onderbrekingen met overblijven en er is zoveel mogelijk ruimte voor rust, ritme en regelmaat. Een 5 gelijke dagen model houdt in dat kinderen van 8.30 tot uur op school zijn. Beukenlaan 24, 7244 BB Barchem

3 Na de lestijd is er ruimte voor het team om voor te bereiden en te overleggen. Deze tijd is essentieel en cruciaal om onder andere de unit weer voor te bereiden op de volgende dag, rapportage die geschreven moet worden, oudergesprekken te voeren, leerling besprekingen en overleg over wat er bijgesteld moet worden binnen het kernconcept (zie uitleg Kernconcept verderop). MISSIE & VISIE De Barchschole heeft een missie en visie maar deze is niet meer toereikend voor het nieuwe concept. We zijn bezig met het herschrijven van onze missie & visie. We werken aan een mooie slogan/kreet die onze missie weergeeft. Binnenkort zullen wij de MR, OV en u als ouders hier deelgenoot van maken. We vinden het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en feedback kunnen geven rondom dit onderwerp. We willen werken vanuit een krachtige missie en met een aantal kernwaarden van waaruit wij ons onderwijs op willen gaan bouwen. Deze waarden zijn niet nieuw, dit zijn bekende waarden zoals de Barchschole deze al jaren uit draagt. Hierbij kunt u denken aan: Vertrouwen; Ambitie; Verantwoordelijkheid; Respectvol; Verwondering; Pret & Plezier; Onderzoekend & Ondernemend We werken toe naar een kort en bondig stuk. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan hebben we gemerkt. ONDERWIJS We kunnen onder dit kopje heel veel noemen want onderwijs is waar alle gesprekken over gaan. Vorig jaar is de keuze unaniem door het team gemaakt om het anders te willen gaan doen, ander onderwijs meer passend in de tijd van nu; onderwijs anders. Door de bezoeken die de afgelopen weken hebben gemaakt aan Wittering.nl hebben we veel kunnen zien hoe zij hun onderwijs vorm geven. Veel van de dingen die zij doen zullen wij over gaan nemen en een aantal zaken zullen we anders gaan doen. De komende studiedag van 4 maart a.s. gaan we met elkaar aan het werk om onze gedachten en ideeën te concretiseren naar bijvoorbeeld een dag- planning. Hoe willen we dat een schooldag eruit komt te zien?

4 Waarbij we het belangrijk vinden dat de leerling ruimte krijgt om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en te experimenteren. Daarnaast willen we veel tijd blijven besteden aan rekenen, spelling, taal en lezen, omdat deze vaardigheden de basis vormen voor al het leren en kinderen deze moeten beheersen om zich te ontwikkelen. Onderwerpen waar we de komende tijd mee bezig gaan zijn: Hoe gaan we vakken als gymnastiek, muziek, dans/drama inzetten in het nieuwe concept? Hoe gaan we Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) laten terug komen in ons onderwijs? Is zwemmen een activiteit welke we onder schooltijd plaats willen laten vinden? Wat zijn andere mogelijkheden hierin? Hoe gaan we het buitenspelen organiseren? Hoe starten we het schooljaar; dit zijn de gouden weken in groepsvorming, kamp unit 4 in september? Hoe starten we in de ochtend? Hoe geven we instructies? Hoe kunnen we zo aansluiten bij het kind dat het zich optimaal kan ontwikkelen? Wat is de rol van de ouders à als overlegpartner, meehelpen in de school enzovoort? En zo kunnen we nog een hele rij vragen bedenken en die zullen ook vroeg of laat in het proces aan de orde komen. We willen ons bij alles de vraag stellen: wat voegt het toe voor ons onderwijs? We willen de onderwijstijd namelijk zo effectief en efficiënt mogelijk benutten zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierin zijn we ambitieus en dat willen we ook blijven. LEERLINGEN Onze leerlingen weten dat het volgend jaar anders gaat; maar hoe anders is dan anders? Dat is een vraag die zeker gesteld wordt door de oudere kinderen. Terecht ook natuurlijk, zij zijn nieuwsgierig. Op dit moment zijn de groepen 7 en 8 al echt bezig om het onderwijs anders vorm te geven. Zij werken in de middagen in verschillende hoeken, alleen, samen met een ander kind of in een groepje. Zij mogen hierin zelf keuzes maken. Ook groep 3 heeft een eigen atelier en een constructiehoek waarin zij zelfstandig mogen werken op de gang. Ook zijn de kasten in hun klas meer open en liggen de materialen op een vaste plek (gestructureerd en overzichtelijk). In groep 4 en 5 wordt het buurlokaal ingezet door de kinderen waarin zij zelfstandig kunnen werken aan hun taken. Ook zij hebben een atelier en een constructiehoek. Groep 6 mag ook gebruik maken van deze hoeken. Alle kinderen vanaf groep 3 werken inmiddels met een eigen laatje; dit maakt dat kinderen meer flexibel zijn. Zij hoeven niet iedere dag op eenzelfde plek te zitten bijvoorbeeld.

5 De komende tijd willen we bezig met welke afspraken we gaan maken met elkaar rondom bijvoorbeeld: Gebruik van de liniaal- stem ; In rust werken, wat betekent dat? Als je loopt, dan loop je met een doel en doelgericht; Gebruik van binnen- schoenen in plaats van sloffen in verband met geluid; Hoe informeren we onze leerlingen verder de komende tijd? OUDERS Vorig jaar heeft de school de keuze die zij hebben gemaakt om het onderwijs anders te gaan vorm geven met u gedeeld. Er is een ouderklankbord groep geformeerd en deze is een paar keer bij een gekomen. U heeft een aantal ouderavonden gehad waarin onder andere Ton van Rijn u heeft meegenomen in de wereld van Onderwijs Anders. Daarnaast heeft er met regelmaat informatie gestaan in de nieuwsbrief. U bent op de hoogte dat er wat gaat gebeuren en misschien kunt u zich er ook al aardig een beeld van vormen. We willen u blijven informeren over waar we mee bezig zijn, vandaar ook dit informatieblad waarin we alles even op een rijtje zetten. Wanneer wij meer zaken duidelijk hebben en wij nieuwe punten te vertellen hebben zal er ook een informatieavond of iets dergelijks gepland worden. De komende tijd zullen we een inventarisatieformulier naar u mailen waarop u kunt aangeven waar uw talenten liggen en hoe u dit in kunt en wilt zetten voor onze school en de kinderen. De MR zal meedenken op beleidsniveau. De OV zal ook in het nieuwe concept een rol spelen in de organisatie rondom festiviteiten, afsluitingen van de kernconcepten enzovoort. Ook zijn we in samenwerking met Avonturijn aan het inventariseren of er een mogelijkheid is om buitenschoolse opvang vorm te geven. LEERKRACHTEN Het team heeft zoals u inmiddels weet een bewuste keuze gemaakt om voor dit onderwijsconcept te gaan. Zij zijn van binnenuit gemotiveerd om dit te gaan doen en hiervoor te gaan. Er is veel enthousiasme en daarnaast is het ook spannend want iets nieuws aangaan betekent ook los laten van oude manieren van werken en oude patronen. Dit is een proces waar we inzitten met elkaar en door veel te delen en te praten over wat er speelt zijn we elkaar tot steun en komen we steeds weer een stap verder.

6 We hebben ervoor gekozen om het eerste jaar geen Pabo studenten aan te nemen. Na het eerste half jaar bekijken we of er ruimte is voor stagiaires vanuit het MBO. We kiezen hiervoor omdat wij onze aandacht volledig willen richten op ons eigen proces. Ook zijn er nog veel vragen, dingen om te onderzoeken en zaken waarover we een keuze gaan maken binnenkort, bijvoorbeeld: Blijft de term juf en meester bestaan? Welke talenten heb ik en waar wil ik me in ontwikkelen? Hoe gaan we ons taakbeleid vorm geven? Hoe is straks de taakverdeling in op unit- niveau en op school- niveau? Hoe geven we elkaar feedback om de samenwerking te optimaliseren? Hoe weet ik wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Coachende houding in plaats van een instruerende houding; Hoe lopen we onze rondes door de unit? Wanneer is er weer ruimte om stagiaires te begeleiden? KERNCONCEPTEN Voor kinderen in het basisonderwijs gaat het om het inzicht in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de grotere wereld; ze kijken steeds verder om zich heen. Dit alles is bij elkaar ondergebracht in tien kernconcepten. In het kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen: Mens & Maatschappij Macht (bijvoorbeeld: wie is de baas?) Binding (bijvoorbeeld: bij wie hoor ik?) Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld: waarom zien we steeds hetzelfde patroon?) Communicatie (bijvoorbeeld: hoe breng ik mijn boodschap over?) Natuur & Techniek Energie (bijvoorbeeld: waarom werkt iets?) Kracht en Golven (bijvoorbeeld: hoe sterk is iets?) Materie (bijvoorbeeld: waar is het van gemaakt?) Groei en Leven (bijvoorbeeld: wat is leven en hoe ontwikkelt iets?) Tijd en ruimte (bijvoorbeeld: hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?) Getalbegrip (bijvoorbeeld: hoe ver is het naar huis?) Per kernconcept is er een handleiding, waarin onder andere een zogenaamde mindmap is opgenomen. In de mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. Alle kerndoelen (die zijn opgenomen in de verschillende leerlijnen), die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen, die verderop worden beschreven.

7 Belangrijk bij het leren van de inzichten is het praktisch handelen. Het kwartje moet vallen, is de uitdrukking in Nederland. De basis van begrip ligt er dan en de leerlingen gaan dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden. Na de zomervakantie gaan we van start met het kernconcept Binding. Vervolgens komt het kernconcept Energie, Kracht & Golven dan volgt Macht & Regels en we sluiten volgend schooljaar af met Groei & Leven. Zie ook kopje Jaarplanning. Naast het werken met kernconcepten zal er veel aandacht zijn voor creatieve en motorische ontwikkeling en natuurlijk voor rekenen, taal, schrijven en lezen. Deze laatste vaardigheden vormen de basis van al het leren en kinderen moeten deze beheersen om zich te ontwikkelen. In een schooldag komen alle aspecten dagelijks aan bod. Hierover later meer informatie. RAPPORTAGE Een cijferrapport heeft volgend jaar in onze school geen toegevoegde waarde meer, omdat we kinderen niet meer met elkaar willen vergelijken. Kinderen hebben hun eigen leerontwikkeling. Ging dat vroeger vooral om taal en rekenen, op een moderne basisschool wordt de totale ontwikkeling in beeld gebracht. We doen dat met behulp van leerlijnen, observaties en een kind- ontwikkel- volgsysteem. In een moderne basisschool wordt een kind steeds breder gevolgd en gaan we meer uit van de capaciteiten van elke kind. Dit wil niet zeggen dat we niet regelmatig meten waar uw kind staat ten opzichte van andere kinderen, zodat zowel het kind als u kunnen inschatten wat er van het kind verwacht wordt als het gaat om leervermogen en prestaties. Prestaties zijn ook voor een kind belangrijk als het maar niet uitmondt in ik ben beter dan jij..!. De toetsen worden straks niet meer klassikaal afgenomen, maar individueel of in een klein groepje. Op de Barchschole gaan we ervoor, dat alle kinderen het optimale uit zichzelf halen. Een kind met een VWO talent moet dat niveau dan ook halen om zo het onderwijs te krijgen wat voor dat kind gemaakt is. Het programma (de verwachtingen) voor dit kind zullen dan ook anders zijn, dan voor een kind met andere talenten. Kinderen op de Barchschole leren straks op verschillende manieren, bouwen inzichten op en verrichten grote en kleine prestaties. Binnen Parnassys (het administratie software systeem waarmee wij onder andere onze kinderen volgen in hun ontwikkeling) volgen wij de kinderen op de verschillende leerlijnen. Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen. Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet. In Nederland heeft de overheid de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Deze beschrijven wat leerlingen moeten beheersen aan het eind van de basisschool. Op de site kunt u deze leerlijnen met de kerndoelen terug vinden.

8 Binnen Parnassys hebben we al onze leerlingen op de leerlijnen gezet ; de leerkrachten hebben per kind bekeken wat zij al beheersen en wat nog niet. Op deze manier krijgen wij onze leerlingen nog beter in beeld en kunnen we onze instructies nog beter afstemmen op dat wat het kind nodig heeft. Dit zal ons startpunt zijn voor komend schooljaar. Aan de hand van deze wetenschap zullen wij ieder kind een passend aanbod geven of dat wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Door dat wij ons schooljaar in kwartalen gaan opbouwen (zie kopje jaarplanning), ziet u deze structuur ook terug in de rapportages. In elk kwartaal is er een vorm van rapportage. De vormen zouden er als volgt uit kunnen zien (we zijn hierover nog in gesprek met elkaar): Ontwikkelingsgesprek: hierin wordt de ontwikkeling van het kind uitvoerig met de ouders doorgesproken. Wat zien we? Hoe verhoudt zich dat tot een gemiddelde ontwikkeling van een kind in Nederland? Verloopt de ontwikkeling harmonisch of zijn er pieken en dalen in de te onderscheiden ontwikkelingsgebieden? Spiegelblad: dit is een schriftelijke vorm. Hierin geeft zowel het kind, de leerkracht als de ouder zijn of haar beeld op papier over de voorgaande periode. Door te spiegelen aan elkaar ontstaat er een compleet beeld. Portfolio van het kind: Kinderen verzamelen allerlei opbrengsten van zichzelf in een kind portfolio. Zowel werk, als verslagen, foto s of misschien wel filmmateriaal, het kan allemaal. Het portfolio geeft een beeld van het kind in de praktijk van de school; het niveau van het werk en de uitwerkingen van de kernconcepten. Het kind presenteert zichzelf middels dit portfolio aan ouders en leerkracht. Ontwikkelingsverslag; hierin geeft de leerkracht een verslag over de afgelopen periode. Beschreven wordt de ontwikkeling op leerlijnen (domeinen) en de bereikte doelen (kernconcepten). Zoals we er nu naar kijken zal er in het eerste kwartaal dat een kind start op de Barchschole een ontwikkelingsgesprek plaats vinden. Daarna volgen de andere rapportages, in genoemde volgorde. Het betekent dus voor de leerkracht, dat elk kwartaal een aantal ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd, een aantal spiegelbladen wordt ingevuld, een aantal portfolio s wordt besproken en een aantal ontwikkelingsverslagen wordt geschreven. Daarnaast leren ouders een nieuwe voor hen onbekende en vaak onderbelichte vorm van rapporteren. Kinderen (en vaak ook ouders en teamleden) sluiten een kwartaal af op verschillende manieren. Denk aan theater, tentoonstellingen, presentaties, PowerPoint/Prezi producten, open podium, voorstellingen, debatten. De resultaten van kinderen gedurende een kwartaal worden daarin goed weergegeven. Ook dit is een vorm van rapporteren, omdat de inbreng van uw kind duidelijk te herkennen is. JAARPLANNING In het nieuwe schooljaar gaan we werken met een andere structuur dan we gewend zijn. Het jaar zal opgedeeld worden in 4 periodes van 10 weken. Per kwartaal worden er twee studiedagen ingepland. Tijdens deze dagen bereiden wij de kernconcepten voor, hebben we trainingen, evalueren we met elkaar, leren van elkaar en schrijven we handelingsplannen enzovoort.

9 In de eerste twee jaar zal er per 10 weken een kernconcept centraal staan. In het eerste jaar zullen dit zijn: 1. Binding; 2. Energie samen met kracht & golven; 3. Macht; 4. Groei & leven. In het tweede jaar zullen dit zijn: 1. Communicatie; 2. Evenwicht & kringloop; 3. Tijd & ruimte; 4. Materie. Het kernconcept Getalbegrip zal terug komen in de andere kernconcepten. Ieder kernconcept wordt afgesloten, dit kan middels een voorstelling, expositie, symposium, feest, debat, of iets dergelijks. Tijdens deze afsluitingen bent u als ouder van harte welkom om te zien waar uw kind mee bezig is geweest en wat het heeft geleerd. We zien deze momenten ook als rapportage (zie uitleg bij kopje rapportage). VERBOUWING In de nieuwe situatie vanaf 24 augustus a.s. hebben we geen klassen meer maar werken we in units. De Barchschole heeft straks in samenwerking met Avonturijn vier units. De speelleergroep zal straks unit 1 worden en zij blijven vooralsnog in hun eigen lokaal. De school zal intern verbouwd gaan worden. Er zullen drie units gerealiseerd worden waarin gewerkt gaat worden. De interne verbouwing zal ongeveer een week of drie duren als er aan een gesloten gewerkt kan worden. Het is nog niet bekend wanneer dit plaats gaat vinden. Bart van der Most van PHB zal ons begeleiden tijdens het bouwproces. Ook bij dit onderwerp zijn er nog veel vragen, dingen om te onderzoeken en zaken waarover we een keuze gaan maken binnenkort, bijvoorbeeld: Gaan Tiny en Frederique samen kantoor houden in de personeelsruimte zodat de twee kamers van hen vrij komen voor oudergesprekken, individueel werken, maken van toetsen enzovoort; Welke kleuren gaan we gebruiken? Waar willen we de digiborden? Hoe zit het met de akoestiek? Momenteel is Bart bezig met het maken van de juiste tekeningen en dan kunnen we weer verder met dit proces.

10 TOT SLOT Zoals u heeft gelezen zijn we op veel fronten hard aan het werk en gebeurt er van alles. Woensdag 4 maart a.s. hebben we een studiedag waarin we met elkaar weer een aantal stappen willen zetten. We zullen u hier over ter zijne tijd informeren, via de nieuwsbrief of een infoblad en verder op dit schooljaar (medio mei/juni) zullen we u ook weer uitnodigen voor een avond op school. Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust.

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, In de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de afgelopen periode veel tijd hebben gestoken in de zoektocht naar een nieuw onderwijsconcept. Als team hebben we gekozen voor

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Inleiding Voor u ligt de eerste gezamenlijke informatiebrief van de en de Overkant. Middels deze brief willen wij de ouders van beide scholen informeren over

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Waarom verhuizing 1 januari?

Waarom verhuizing 1 januari? Verslag informatieavond 24 juni 2015 Basisschool De Schelven. Tips- aandachtspunten, voordelen, knelpunten, vragen en antwoorden over fusie Schelven met de Weijerhof Tijdens en na de informatieavond over

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

MISSIE & VISIE. Missie

MISSIE & VISIE. Missie MISSIE & VISIE Missie De Paschalisschool is een veilige plaats waarbinnen de leerlingen hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen ontplooien. De school helpt kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Onderwijs van deze tijd,

Onderwijs van deze tijd, 12 mei 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Zoals u allen bekend is er afgelopen maandag een ouderinformatieavond geweest. Op die avond hebben wij de aanwezige ouders geïnformeerd over de volgende stap

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit Belangrijke 8 november data: 2013, Jaargang 8, nummer 5 Maandag 11 november Evaluatieavond ouders groep 123 18 nov t/m 22 nov driehoeksgesprekken na schooltijd Maandag 25 november Informatieavond voor

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f Nummer 1, 28 augustus 2015 N i e u w s b r i e f www.dekeizerskroonpijnacker.nl info@dekeizerskroonpijnacker.nl tel: 015-361 30 05 Belangrijke data Donderdag 3 september vergadering OV, 20.00 uur Zondag

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Kind-ontwikkelplan 2.4 ingevuld voorbeeld met in rood tips!

Kind-ontwikkelplan 2.4 ingevuld voorbeeld met in rood tips! Kind-ontwikkelplan 2.4 ingevuld voorbeeld met in rood tips! Algemene gegevens Naam kind Geboortedatum 22-08-2005 Doelstelling Welke doelen staat er centraal voor dit kind het komende half jaar? Het eerste

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 oktober 2016

Nieuwsbrief 12 oktober 2016 Nieuwsbrief 12 oktober 2016 Kinderboekenweek Vorige week woensdag is de Kinderboekenweek geopend met een toneelstukje en muziek door de leerkrachten. Daarna hebben verschillende opa s en oma s in de groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans. Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen

Nieuwsbrief 17. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans. Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 2-3-2017 Nieuwsbrief 17 Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen De deur voor de onderbouw was dicht Of alle kinderen door de hoofdingang naar binnen wilden komen..

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse

Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse Informatiebrochure De ontwikkeling van het kind staat centraal Een waardengestuurde school Leren voor de maatschappij van morgen 2012 De gebruikte

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten Astrid van den Hurk Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten De Toverbal, Venray Hoe leren kinderen? De wereld rondom ons In ons hoofd De boekenwereld op school 2. Bostypen Men onderscheidt

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Nummer 7 maart 2015 Geachte ouders/ verzorgers, U ontvangt Nieuwsflits B&B nummer 7. Dit keer komen de personeelsleden aan het woord die dagelijks met de kinderen werken binnen

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015 Inspectiebezoek Maandag 24 augustus was de inspecteur van het onderwijs op bezoek bij De Vuurvogel. Hij heeft lessen bezocht, gesproken met het team, ouders en kinderen en daarnaast allerlei zaken bekeken.

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas

Nieuws uit CBS Het Kompas Nieuws uit CBS Het Kompas We zijn al aan begin van week 3. Gelukkig zijn alle kinderen weer gezond op school gearriveerd. Aan de start van dit schooljaar mochten we Pieterjan, Jop en Dean in groep 1/2

Nadere informatie

Onze identiteit, missie en visie vormen het uitgangspunt van ons dagelijks handelen.

Onze identiteit, missie en visie vormen het uitgangspunt van ons dagelijks handelen. DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL in schoolplanperiode 2015-2019 In het voorjaar van 2015 hebben wij een nieuw schoolplan geschreven waarin we beschrijven welke accenten we de komende periode willen leggen in

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 9 13 MAART 2015 Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij http://dicht.by/a3926860? utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares http://dicht.by/a3933491?

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem. Rommelpiet bezocht het Palet Dinsdagnacht was

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.nl In het kleine dorp St.Agatha vindt u een school van de toekomst. Jenaplanschool Lindekring brengt de wereld dichterbij

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie