WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders"

Transcriptie

1 Informatieblad Onderwijs Anders Nog krap zeven maanden en dan zal het onderwijs op de Barchschole anders vorm gegeven worden. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan, we zijn allemaal een of twee keer bij basisschool Wittering.nl geweest. Ook hebben we een basisschool in Doetinchem en Lent bezocht. We hebben veel gepraat over waar we naar toe willen met ons onderwijs. Nu gaan we de laatste maanden voor de kanteling in en zullen we over veel zaken een besluit gaan nemen, keuzes en afspraken gaan maken. Dit houdt ons momenteel erg bezig. Om u mee te nemen als ouders in het proces hebben we dit informatieblad geschreven. Hierin hebben we getracht overzichtelijk weer te geven wat we al hebben gedaan, waar we nu mee bezig zijn en wat we nog gaan doen. WAAROM? Er zijn een aantal redenen waarom de Barchschole de keuze heeft gemaakt om de kanteling te willen maken naar een ander onderwijsconcept. Aspecten die mee hebben gewogen in de besluitvorming zijn bijvoorbeeld: 1) De wens om het onderwijs meer aan te laten sluiten bij het tempo en de interesses van het kind. Het kind moet meer eigenaar worden van zijn eigen leerproces. a) In de wet is een van de inspectie indicatoren als volgt: De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau b) In een landelijks inspectierapport werd duidelijk dat de motivatie binnen het onderwijs als te laag werd bestempeld: circa 10 procent van de leerling binnen het basisonderwijs is niet gemotiveerd. c) Het methodeboek is vaak nog te leidend voor alle leerlingen, met als doel om de leerstof voor de basisschool bij de kinderen onder de knie te krijgen. Wel werken we op verschillende niveaus, geven we instructie op drie niveaus, maar alle leerlingen moeten de basisstof in ongeveer dezelfde tijd verwerken. 2) Passend onderwijs; er zijn binnen het nieuwe systeem meer mogelijkheden om goed af te kunnen stemmen op wat het kind nodig heeft; ook kinderen met speciale noden en behoeften zullen we beter kunnen bedienen. Waardoor de grens die we nu hebben bereikt voor kinderen met zorg verlegd zal kunnen worden. 3) De krimp van het leerlingenaantal dwingt ons om met combinatiegroepen te werken. Door een andere onderwijsvorm te kiezen, blijft verantwoord en kwalitatief goed onderwijs behapbaar.

2 Hierboven ziet u een foto van de mindmap die wij met elkaar hebben gemaakt. Hierop staan allerlei onderwerpen waar we mee bezig zijn geweest, mee bezig zijn of wat nog gaat komen. Deze mindmap hangt in de personeelskamer zodat we dit dagelijks zien en er over kunnen praten. Hieronder zullen per onderwerp aangeven wat de stand van zaken is. BARCHSCHOLE 24.8 Het getal 24.8 staat voor 24 augustus 2015; dit is de eerste schooldag van het schooljaar en de eerste dag waarop we gaan werken volgens het nieuwe onderwijssysteem. VIJF GELIJKE DAGEN Er zal gewerkt gaan worden met een continue rooster om vanuit een duidelijke structuur te werken. Een belangrijke reden voor een continue rooster is dat kinderen in een constante pedagogische situatie met hun leerkrachten en begeleiders zijn. Er zijn geen onderbrekingen met overblijven en er is zoveel mogelijk ruimte voor rust, ritme en regelmaat. Een 5 gelijke dagen model houdt in dat kinderen van 8.30 tot uur op school zijn. Beukenlaan 24, 7244 BB Barchem

3 Na de lestijd is er ruimte voor het team om voor te bereiden en te overleggen. Deze tijd is essentieel en cruciaal om onder andere de unit weer voor te bereiden op de volgende dag, rapportage die geschreven moet worden, oudergesprekken te voeren, leerling besprekingen en overleg over wat er bijgesteld moet worden binnen het kernconcept (zie uitleg Kernconcept verderop). MISSIE & VISIE De Barchschole heeft een missie en visie maar deze is niet meer toereikend voor het nieuwe concept. We zijn bezig met het herschrijven van onze missie & visie. We werken aan een mooie slogan/kreet die onze missie weergeeft. Binnenkort zullen wij de MR, OV en u als ouders hier deelgenoot van maken. We vinden het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en feedback kunnen geven rondom dit onderwerp. We willen werken vanuit een krachtige missie en met een aantal kernwaarden van waaruit wij ons onderwijs op willen gaan bouwen. Deze waarden zijn niet nieuw, dit zijn bekende waarden zoals de Barchschole deze al jaren uit draagt. Hierbij kunt u denken aan: Vertrouwen; Ambitie; Verantwoordelijkheid; Respectvol; Verwondering; Pret & Plezier; Onderzoekend & Ondernemend We werken toe naar een kort en bondig stuk. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan hebben we gemerkt. ONDERWIJS We kunnen onder dit kopje heel veel noemen want onderwijs is waar alle gesprekken over gaan. Vorig jaar is de keuze unaniem door het team gemaakt om het anders te willen gaan doen, ander onderwijs meer passend in de tijd van nu; onderwijs anders. Door de bezoeken die de afgelopen weken hebben gemaakt aan Wittering.nl hebben we veel kunnen zien hoe zij hun onderwijs vorm geven. Veel van de dingen die zij doen zullen wij over gaan nemen en een aantal zaken zullen we anders gaan doen. De komende studiedag van 4 maart a.s. gaan we met elkaar aan het werk om onze gedachten en ideeën te concretiseren naar bijvoorbeeld een dag- planning. Hoe willen we dat een schooldag eruit komt te zien?

4 Waarbij we het belangrijk vinden dat de leerling ruimte krijgt om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en te experimenteren. Daarnaast willen we veel tijd blijven besteden aan rekenen, spelling, taal en lezen, omdat deze vaardigheden de basis vormen voor al het leren en kinderen deze moeten beheersen om zich te ontwikkelen. Onderwerpen waar we de komende tijd mee bezig gaan zijn: Hoe gaan we vakken als gymnastiek, muziek, dans/drama inzetten in het nieuwe concept? Hoe gaan we Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) laten terug komen in ons onderwijs? Is zwemmen een activiteit welke we onder schooltijd plaats willen laten vinden? Wat zijn andere mogelijkheden hierin? Hoe gaan we het buitenspelen organiseren? Hoe starten we het schooljaar; dit zijn de gouden weken in groepsvorming, kamp unit 4 in september? Hoe starten we in de ochtend? Hoe geven we instructies? Hoe kunnen we zo aansluiten bij het kind dat het zich optimaal kan ontwikkelen? Wat is de rol van de ouders à als overlegpartner, meehelpen in de school enzovoort? En zo kunnen we nog een hele rij vragen bedenken en die zullen ook vroeg of laat in het proces aan de orde komen. We willen ons bij alles de vraag stellen: wat voegt het toe voor ons onderwijs? We willen de onderwijstijd namelijk zo effectief en efficiënt mogelijk benutten zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierin zijn we ambitieus en dat willen we ook blijven. LEERLINGEN Onze leerlingen weten dat het volgend jaar anders gaat; maar hoe anders is dan anders? Dat is een vraag die zeker gesteld wordt door de oudere kinderen. Terecht ook natuurlijk, zij zijn nieuwsgierig. Op dit moment zijn de groepen 7 en 8 al echt bezig om het onderwijs anders vorm te geven. Zij werken in de middagen in verschillende hoeken, alleen, samen met een ander kind of in een groepje. Zij mogen hierin zelf keuzes maken. Ook groep 3 heeft een eigen atelier en een constructiehoek waarin zij zelfstandig mogen werken op de gang. Ook zijn de kasten in hun klas meer open en liggen de materialen op een vaste plek (gestructureerd en overzichtelijk). In groep 4 en 5 wordt het buurlokaal ingezet door de kinderen waarin zij zelfstandig kunnen werken aan hun taken. Ook zij hebben een atelier en een constructiehoek. Groep 6 mag ook gebruik maken van deze hoeken. Alle kinderen vanaf groep 3 werken inmiddels met een eigen laatje; dit maakt dat kinderen meer flexibel zijn. Zij hoeven niet iedere dag op eenzelfde plek te zitten bijvoorbeeld.

5 De komende tijd willen we bezig met welke afspraken we gaan maken met elkaar rondom bijvoorbeeld: Gebruik van de liniaal- stem ; In rust werken, wat betekent dat? Als je loopt, dan loop je met een doel en doelgericht; Gebruik van binnen- schoenen in plaats van sloffen in verband met geluid; Hoe informeren we onze leerlingen verder de komende tijd? OUDERS Vorig jaar heeft de school de keuze die zij hebben gemaakt om het onderwijs anders te gaan vorm geven met u gedeeld. Er is een ouderklankbord groep geformeerd en deze is een paar keer bij een gekomen. U heeft een aantal ouderavonden gehad waarin onder andere Ton van Rijn u heeft meegenomen in de wereld van Onderwijs Anders. Daarnaast heeft er met regelmaat informatie gestaan in de nieuwsbrief. U bent op de hoogte dat er wat gaat gebeuren en misschien kunt u zich er ook al aardig een beeld van vormen. We willen u blijven informeren over waar we mee bezig zijn, vandaar ook dit informatieblad waarin we alles even op een rijtje zetten. Wanneer wij meer zaken duidelijk hebben en wij nieuwe punten te vertellen hebben zal er ook een informatieavond of iets dergelijks gepland worden. De komende tijd zullen we een inventarisatieformulier naar u mailen waarop u kunt aangeven waar uw talenten liggen en hoe u dit in kunt en wilt zetten voor onze school en de kinderen. De MR zal meedenken op beleidsniveau. De OV zal ook in het nieuwe concept een rol spelen in de organisatie rondom festiviteiten, afsluitingen van de kernconcepten enzovoort. Ook zijn we in samenwerking met Avonturijn aan het inventariseren of er een mogelijkheid is om buitenschoolse opvang vorm te geven. LEERKRACHTEN Het team heeft zoals u inmiddels weet een bewuste keuze gemaakt om voor dit onderwijsconcept te gaan. Zij zijn van binnenuit gemotiveerd om dit te gaan doen en hiervoor te gaan. Er is veel enthousiasme en daarnaast is het ook spannend want iets nieuws aangaan betekent ook los laten van oude manieren van werken en oude patronen. Dit is een proces waar we inzitten met elkaar en door veel te delen en te praten over wat er speelt zijn we elkaar tot steun en komen we steeds weer een stap verder.

6 We hebben ervoor gekozen om het eerste jaar geen Pabo studenten aan te nemen. Na het eerste half jaar bekijken we of er ruimte is voor stagiaires vanuit het MBO. We kiezen hiervoor omdat wij onze aandacht volledig willen richten op ons eigen proces. Ook zijn er nog veel vragen, dingen om te onderzoeken en zaken waarover we een keuze gaan maken binnenkort, bijvoorbeeld: Blijft de term juf en meester bestaan? Welke talenten heb ik en waar wil ik me in ontwikkelen? Hoe gaan we ons taakbeleid vorm geven? Hoe is straks de taakverdeling in op unit- niveau en op school- niveau? Hoe geven we elkaar feedback om de samenwerking te optimaliseren? Hoe weet ik wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Coachende houding in plaats van een instruerende houding; Hoe lopen we onze rondes door de unit? Wanneer is er weer ruimte om stagiaires te begeleiden? KERNCONCEPTEN Voor kinderen in het basisonderwijs gaat het om het inzicht in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de grotere wereld; ze kijken steeds verder om zich heen. Dit alles is bij elkaar ondergebracht in tien kernconcepten. In het kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen: Mens & Maatschappij Macht (bijvoorbeeld: wie is de baas?) Binding (bijvoorbeeld: bij wie hoor ik?) Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld: waarom zien we steeds hetzelfde patroon?) Communicatie (bijvoorbeeld: hoe breng ik mijn boodschap over?) Natuur & Techniek Energie (bijvoorbeeld: waarom werkt iets?) Kracht en Golven (bijvoorbeeld: hoe sterk is iets?) Materie (bijvoorbeeld: waar is het van gemaakt?) Groei en Leven (bijvoorbeeld: wat is leven en hoe ontwikkelt iets?) Tijd en ruimte (bijvoorbeeld: hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?) Getalbegrip (bijvoorbeeld: hoe ver is het naar huis?) Per kernconcept is er een handleiding, waarin onder andere een zogenaamde mindmap is opgenomen. In de mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. Alle kerndoelen (die zijn opgenomen in de verschillende leerlijnen), die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen, die verderop worden beschreven.

7 Belangrijk bij het leren van de inzichten is het praktisch handelen. Het kwartje moet vallen, is de uitdrukking in Nederland. De basis van begrip ligt er dan en de leerlingen gaan dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden. Na de zomervakantie gaan we van start met het kernconcept Binding. Vervolgens komt het kernconcept Energie, Kracht & Golven dan volgt Macht & Regels en we sluiten volgend schooljaar af met Groei & Leven. Zie ook kopje Jaarplanning. Naast het werken met kernconcepten zal er veel aandacht zijn voor creatieve en motorische ontwikkeling en natuurlijk voor rekenen, taal, schrijven en lezen. Deze laatste vaardigheden vormen de basis van al het leren en kinderen moeten deze beheersen om zich te ontwikkelen. In een schooldag komen alle aspecten dagelijks aan bod. Hierover later meer informatie. RAPPORTAGE Een cijferrapport heeft volgend jaar in onze school geen toegevoegde waarde meer, omdat we kinderen niet meer met elkaar willen vergelijken. Kinderen hebben hun eigen leerontwikkeling. Ging dat vroeger vooral om taal en rekenen, op een moderne basisschool wordt de totale ontwikkeling in beeld gebracht. We doen dat met behulp van leerlijnen, observaties en een kind- ontwikkel- volgsysteem. In een moderne basisschool wordt een kind steeds breder gevolgd en gaan we meer uit van de capaciteiten van elke kind. Dit wil niet zeggen dat we niet regelmatig meten waar uw kind staat ten opzichte van andere kinderen, zodat zowel het kind als u kunnen inschatten wat er van het kind verwacht wordt als het gaat om leervermogen en prestaties. Prestaties zijn ook voor een kind belangrijk als het maar niet uitmondt in ik ben beter dan jij..!. De toetsen worden straks niet meer klassikaal afgenomen, maar individueel of in een klein groepje. Op de Barchschole gaan we ervoor, dat alle kinderen het optimale uit zichzelf halen. Een kind met een VWO talent moet dat niveau dan ook halen om zo het onderwijs te krijgen wat voor dat kind gemaakt is. Het programma (de verwachtingen) voor dit kind zullen dan ook anders zijn, dan voor een kind met andere talenten. Kinderen op de Barchschole leren straks op verschillende manieren, bouwen inzichten op en verrichten grote en kleine prestaties. Binnen Parnassys (het administratie software systeem waarmee wij onder andere onze kinderen volgen in hun ontwikkeling) volgen wij de kinderen op de verschillende leerlijnen. Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen. Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet. In Nederland heeft de overheid de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Deze beschrijven wat leerlingen moeten beheersen aan het eind van de basisschool. Op de site kunt u deze leerlijnen met de kerndoelen terug vinden.

8 Binnen Parnassys hebben we al onze leerlingen op de leerlijnen gezet ; de leerkrachten hebben per kind bekeken wat zij al beheersen en wat nog niet. Op deze manier krijgen wij onze leerlingen nog beter in beeld en kunnen we onze instructies nog beter afstemmen op dat wat het kind nodig heeft. Dit zal ons startpunt zijn voor komend schooljaar. Aan de hand van deze wetenschap zullen wij ieder kind een passend aanbod geven of dat wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Door dat wij ons schooljaar in kwartalen gaan opbouwen (zie kopje jaarplanning), ziet u deze structuur ook terug in de rapportages. In elk kwartaal is er een vorm van rapportage. De vormen zouden er als volgt uit kunnen zien (we zijn hierover nog in gesprek met elkaar): Ontwikkelingsgesprek: hierin wordt de ontwikkeling van het kind uitvoerig met de ouders doorgesproken. Wat zien we? Hoe verhoudt zich dat tot een gemiddelde ontwikkeling van een kind in Nederland? Verloopt de ontwikkeling harmonisch of zijn er pieken en dalen in de te onderscheiden ontwikkelingsgebieden? Spiegelblad: dit is een schriftelijke vorm. Hierin geeft zowel het kind, de leerkracht als de ouder zijn of haar beeld op papier over de voorgaande periode. Door te spiegelen aan elkaar ontstaat er een compleet beeld. Portfolio van het kind: Kinderen verzamelen allerlei opbrengsten van zichzelf in een kind portfolio. Zowel werk, als verslagen, foto s of misschien wel filmmateriaal, het kan allemaal. Het portfolio geeft een beeld van het kind in de praktijk van de school; het niveau van het werk en de uitwerkingen van de kernconcepten. Het kind presenteert zichzelf middels dit portfolio aan ouders en leerkracht. Ontwikkelingsverslag; hierin geeft de leerkracht een verslag over de afgelopen periode. Beschreven wordt de ontwikkeling op leerlijnen (domeinen) en de bereikte doelen (kernconcepten). Zoals we er nu naar kijken zal er in het eerste kwartaal dat een kind start op de Barchschole een ontwikkelingsgesprek plaats vinden. Daarna volgen de andere rapportages, in genoemde volgorde. Het betekent dus voor de leerkracht, dat elk kwartaal een aantal ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd, een aantal spiegelbladen wordt ingevuld, een aantal portfolio s wordt besproken en een aantal ontwikkelingsverslagen wordt geschreven. Daarnaast leren ouders een nieuwe voor hen onbekende en vaak onderbelichte vorm van rapporteren. Kinderen (en vaak ook ouders en teamleden) sluiten een kwartaal af op verschillende manieren. Denk aan theater, tentoonstellingen, presentaties, PowerPoint/Prezi producten, open podium, voorstellingen, debatten. De resultaten van kinderen gedurende een kwartaal worden daarin goed weergegeven. Ook dit is een vorm van rapporteren, omdat de inbreng van uw kind duidelijk te herkennen is. JAARPLANNING In het nieuwe schooljaar gaan we werken met een andere structuur dan we gewend zijn. Het jaar zal opgedeeld worden in 4 periodes van 10 weken. Per kwartaal worden er twee studiedagen ingepland. Tijdens deze dagen bereiden wij de kernconcepten voor, hebben we trainingen, evalueren we met elkaar, leren van elkaar en schrijven we handelingsplannen enzovoort.

9 In de eerste twee jaar zal er per 10 weken een kernconcept centraal staan. In het eerste jaar zullen dit zijn: 1. Binding; 2. Energie samen met kracht & golven; 3. Macht; 4. Groei & leven. In het tweede jaar zullen dit zijn: 1. Communicatie; 2. Evenwicht & kringloop; 3. Tijd & ruimte; 4. Materie. Het kernconcept Getalbegrip zal terug komen in de andere kernconcepten. Ieder kernconcept wordt afgesloten, dit kan middels een voorstelling, expositie, symposium, feest, debat, of iets dergelijks. Tijdens deze afsluitingen bent u als ouder van harte welkom om te zien waar uw kind mee bezig is geweest en wat het heeft geleerd. We zien deze momenten ook als rapportage (zie uitleg bij kopje rapportage). VERBOUWING In de nieuwe situatie vanaf 24 augustus a.s. hebben we geen klassen meer maar werken we in units. De Barchschole heeft straks in samenwerking met Avonturijn vier units. De speelleergroep zal straks unit 1 worden en zij blijven vooralsnog in hun eigen lokaal. De school zal intern verbouwd gaan worden. Er zullen drie units gerealiseerd worden waarin gewerkt gaat worden. De interne verbouwing zal ongeveer een week of drie duren als er aan een gesloten gewerkt kan worden. Het is nog niet bekend wanneer dit plaats gaat vinden. Bart van der Most van PHB zal ons begeleiden tijdens het bouwproces. Ook bij dit onderwerp zijn er nog veel vragen, dingen om te onderzoeken en zaken waarover we een keuze gaan maken binnenkort, bijvoorbeeld: Gaan Tiny en Frederique samen kantoor houden in de personeelsruimte zodat de twee kamers van hen vrij komen voor oudergesprekken, individueel werken, maken van toetsen enzovoort; Welke kleuren gaan we gebruiken? Waar willen we de digiborden? Hoe zit het met de akoestiek? Momenteel is Bart bezig met het maken van de juiste tekeningen en dan kunnen we weer verder met dit proces.

10 TOT SLOT Zoals u heeft gelezen zijn we op veel fronten hard aan het werk en gebeurt er van alles. Woensdag 4 maart a.s. hebben we een studiedag waarin we met elkaar weer een aantal stappen willen zetten. We zullen u hier over ter zijne tijd informeren, via de nieuwsbrief of een infoblad en verder op dit schooljaar (medio mei/juni) zullen we u ook weer uitnodigen voor een avond op school. Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust.

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Inleiding Voor u ligt de eerste gezamenlijke informatiebrief van de en de Overkant. Middels deze brief willen wij de ouders van beide scholen informeren over

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse

Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse Het nieuwe onderwijsconcept voor basisschool de Schutse Informatiebrochure De ontwikkeling van het kind staat centraal Een waardengestuurde school Leren voor de maatschappij van morgen 2012 De gebruikte

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Nummer 7 maart 2015 Geachte ouders/ verzorgers, U ontvangt Nieuwsflits B&B nummer 7. Dit keer komen de personeelsleden aan het woord die dagelijks met de kinderen werken binnen

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit

Nieuwsbrief. De schoolafspraak die de komende 2 weken in de school centraal staat is: Regel 3 We lachten iemand toe en niet uit Belangrijke 8 november data: 2013, Jaargang 8, nummer 5 Maandag 11 november Evaluatieavond ouders groep 123 18 nov t/m 22 nov driehoeksgesprekken na schooltijd Maandag 25 november Informatieavond voor

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014

Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Nieuwsbrief 1-10 sept. 2014 Start schooljaar 2014 2015. Het is verbazingwekkend hoe snel alle kinderen de weg naar hun nieuwe lokaal weer gevonden hebben na de vakantie. Voor de meesten is het inderdaad

Nadere informatie

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten Astrid van den Hurk Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten De Toverbal, Venray Hoe leren kinderen? De wereld rondom ons In ons hoofd De boekenwereld op school 2. Bostypen Men onderscheidt

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Informatiefolder CBS Tamarinde

Informatiefolder CBS Tamarinde Informatiefolder CBS Tamarinde Plezier staat voorop. Kinderen komen met plezier naar school. Dat vinden wij een belangrijke voorwaarde. Als je je op je plek weet en mag zijn wie je bent ontstaat kan leren

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Waarom verhuizing 1 januari?

Waarom verhuizing 1 januari? Verslag informatieavond 24 juni 2015 Basisschool De Schelven. Tips- aandachtspunten, voordelen, knelpunten, vragen en antwoorden over fusie Schelven met de Weijerhof Tijdens en na de informatieavond over

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2015-2016 1

Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2015-2016 1 De Doornick katholieke basisschool Blauwe Hoek 40 6686 AE Doornenburg Tel. :0481-421208 Fax :0481-431067 E-mail :doornick@delinge.nl Website :www.dedoornick.nl Nieuwsbrief De Doornick nummer 1, 11 september

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f Nummer 1, 28 augustus 2015 N i e u w s b r i e f www.dekeizerskroonpijnacker.nl info@dekeizerskroonpijnacker.nl tel: 015-361 30 05 Belangrijke data Donderdag 3 september vergadering OV, 20.00 uur Zondag

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Educatief programma Feiten & meningen

Educatief programma Feiten & meningen Educatief programma Feiten & meningen Handleiding voor docenten De tentoonstelling Zwart&Wit is een tentoonstelling die vragen oproept, meningen laat horen en feiten presenteert. Het educatief programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10. 13 e jaargang Vrijdag 29 januari 2016. Scholendienst. Kindcentrum. Andere schooltijden. Directeur

Nieuwsbrief nr. 10. 13 e jaargang Vrijdag 29 januari 2016. Scholendienst. Kindcentrum. Andere schooltijden. Directeur Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 10 13 e jaargang Vrijdag 29 januari 2016 Scholendienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem. Rommelpiet bezocht het Palet Dinsdagnacht was

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER:

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER: SEPTEMBER 2015 Nieuwsbrief Jaarvergadering Woensdag 30 September is de jaarvergadering van de oudervereniging van onze school. Deze avond start om 20.00 uur. De oudervereniging stelt deze avond een aantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Hoe mijn je de uitspraak dat professionalisering belangrijk is (post HBOopleiding) met het inzetten van MBO-ers?

Hoe mijn je de uitspraak dat professionalisering belangrijk is (post HBOopleiding) met het inzetten van MBO-ers? Reactie Ik mis beweging LO Is begrijpend lezen en NMB niet te zwaar voor deze jonge kinderen Hoe mijn je de uitspraak dat professionalisering belangrijk is (post HBOopleiding) met het inzetten van MBO-ers?

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

Zomervakantie We beginnen weer op maandag 17 augustus!!!!

Zomervakantie We beginnen weer op maandag 17 augustus!!!! WEEKKAART MAANDAG 29 JUNI 2015 VRIJDAG 3 JULI 2015 www.prinsesirene.nl MAANDAG 29 JUNI DINSDAG 30 JUNI Hieperdepiep Hoera!! Ellen H. is jarig! Kennismaken met de nieuwe groep Hieperdepiep Hoera!! Tim is

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Kinderen van de Heerdstee

Kinderen van de Heerdstee 25 september 2014 Kinderen van de Heerdstee Het schooljaar is al weer 6 weken oud, zo snel gaat de tijd. Zoals altijd wordt er op onze school veel aandacht besteed aan kinderkunst en het is dan ook elke

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind Op Openbare Basisschool De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Met elke culturele

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

News. Het Octaaf. 21 augustus 2015. Dear parents,

News. Het Octaaf. 21 augustus 2015. Dear parents, Dear parents, Alweer een nieuwsbrief? Dat gaat niet direct een gewoonte worden hoor! We merken echter dat we bij het opstarten van de school veel informatie voor u hebben en verzamelen deze liever in een

Nadere informatie

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1 Verbanden 1 Rekenen en Wiskunde Verbanden 1 bestrijkt de basisvaardigheden van Verbanden: de verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Doelgroep

Nadere informatie

infogids 2013/2014 MASTER 1

infogids 2013/2014 MASTER 1 2013/2014 1 Vijftien beloften aan het kind 1 We beloven goed naar je te luisteren, als jij zegt wat je wilt leren. 2 We helpen je om goede vragen te stellen, zodat jij kunt bepalen wat je wilt leren. 3

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand?

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand? Vraag Afspraken maken Beter samen leven in de klas en in de school. Samen leven en samen leren kan niet zonder de nodige afspraken en regels. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen inspraak

Nadere informatie

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG Wierden Telefoon 0546-572675 E-mail: info@detouwladder.nl Website: www.detouwladder.nl Van de

Nadere informatie

infogids 2015/2016 Master 1

infogids 2015/2016 Master 1 2015/2016 1 Vijftien beloften aan het kind 1 We beloven goed naar je te luisteren, als jij zegt wat je wilt leren. 2 We helpen je om goede vragen te stellen, zodat jij kunt bepalen wat je wilt leren. 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Alkmaar, 1 september 2014 Beste ouders van onze leerlingen in 1Vwo-X, De kop is er af. De introductieweek is voorbij. Leerlingen en begeleiders hadden er zin in en met het

Nadere informatie