JP13-4 Implemenatie SEPA , en Begeleiding en ondersteuing SHM s in financiële moeilijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JP13-4 Implemenatie SEPA 1.5.2.2, 4.1.1.1 en 2.1.1.2. Begeleiding en ondersteuing SHM s in financiële moeilijkheden"

Transcriptie

1

2 Interne werking en patrimonium Actoren ondersteunen Beleidsdoelstellingen uitvoeren Nieuwe regelgeving 1 ALGEMEEN Het VMSW-Jaarplan 2013 focust op een aantal procesverbeteringen die de VMSW in de loop van 2013 wil doorvoeren, initiatieven die ze wil nemen of projecten die ze wil opstarten. Hierbij wordt, net zoals vorig jaar, gefocust op deze procesverbeteringen, initiatieven of projecten die het verschil moeten maken. Onderstaande tabel geeft de diverse procesverbeteringen, initiatieven of projecten uit het Jaarplan 2013 weer; hierbij kunnen een vijftal groepen onderscheiden worden: 1) deze die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving, sectoraal of algemeen geldend, 2) deze die er uitdrukkelijk op gericht zijn de beleidsdoelstellingen Wonen mee te helpen realiseren 3) deze die focussen op de ondersteuning van de diverse sociale woonactoren 4) deze die betrekking hebben op de interne VMSW-werking of haar patrimoniumbeheer 5) deze plannen die generiek verplicht moeten opgenomen worden in een jaarplan. VMSW Jaarplan 2013 Aanleiding of doelstelling Voorwerp Jaarplanfiche Doelstellingencascade JP13-1 FS3 communicatie en uitrol en P&P-K. Herregodts JP13-2 Nieuw UP proces en- besluit P&P-K. Herregodts JP13-3 Implementatie nieuw leningenbesluit FIN-F. De Broeck JP13-4 Implemenatie SEPA , en FIN-F. De Broeck JP13-5 Design & build uitrollen PRR-K. Spitaels JP13-6 Renovatieplanning ERP PRR-K. Spitaels JP13-7 Onderhandelen van SWBC s met steden-gemeenten P&P-K. Herregodts JP13-8 Het Rollend Grondfonds (RGF) beheren P&P-K. Herregodts JP13-9 Actualisering ABC-Bouw PRR-K. Spitaels JP13-10 Ondersteuning nieuwe raden van bestuur van SHM s en P&P-K. Herregodts JP13-11 Begeleiding en ondersteuing SHM s in financiële moeilijkheden P&P-K. Herregodts JP13-12 Ondersteuning SVK s ON-P. De Vooght JP13-13 Ondersteuning Wonen-Welzijn P&P-K. Herregodts JP13-14 Erfgoedwaardeonderzoek ism IVA Onroerend Erfgoed PRR-K. Spitaels JP13-15 Onderling beter afstemmen van functie en optreden van ingenieurs en architecten en PRR-K. Spitaels JP13-16 Betalingsprocessen stroomlijnen FIN-F. De Broeck JP13-17 Afdeling ON uitbouwen volgens concept dienstencentrum , , , en ON-P. De Vooght JP13-18 VMSW-Patrimoniumbeheer ON-P. De Vooght JP13-19 Koloniën 40: herinrichting, energie en duurzaamheid ON-P. De Vooght Verplicht JP13-a Diversiteitsplan ON-P. De Vooght JP13-b Preventieplan AD-H. Lyben

3 2 MEER IN HET BIJZONDER Belangrijk om aan te stippen is dat meerdere componenten ook reeds (deels) terug te vinden waren in het Jaarplan Dit is niet abnormaal omdat een aantal procesverbeteringen (b.v. en in het bijzonder in het kader van de nieuwe organisatiestructuur) over meerdere jaren lopen, niet in het minst omdat er ook een belangrijk en alomvattend informaticaproject (Prisma) aan gekoppeld is. Ook andere projecten lopen over meerdere jaren (bvb. ERP-2020). Het feit dat het een meerjarenproject is wordt aangegeven door het gebruik van het symbool. Daarnaast werd op een vorige raadszitting ook afgesproken dat we de resultaten van de Tevredenheidenquete 2012 mee zouden nemen in ons Jaarplan Naast de globaal zeer goede beoordeling van de VMSW werking werden bij deze enquete ook een aantal pijnpunten gedetecteerd. De drie belangrijkste remedieerbare 1 waren: 1. de coördinatie van bouw- en infrastructuurwerken: hier gaat het niet enkel om het nog steeds niet (volledig) opgelost zijn van het oud zeer dat er te velde woningen worden gebouwd zonder infrastructuur of omgekeerd, maar ook op het intern afstemmen van de werkwijze en de planning tussen ingenieurs en architecten; na zes jaar VMSW raakt het geduld van onze klanten terecht stilaan op. 2. enigszins daarmee samenhangend kwam uit de bevraging ook naar boven hoe groot het belang is van de ambtenaren die ter plekke de contacten met de klanten verzorgen, opnieuw voornamelijk de ingenieurs en architecten. Dit is niet echt een pijnpunt, maar eerder een vaststelling. Maar het niet steeds op één lijn zitten van opeenvolgende aanspreekpunten blijkt door nogal wat klanten als negatief te worden ervaren. Ook daarop wordt ingezet. 3. alhoewel de VMSW qua informatieverstrekking heel hoog scoort, worden de informatiesessies minder goed ontvangen. Daaraan zal aandacht besteed worden door duidelijk te maken wat men kan verwachten en tot wie we ons willen richten. Onze sprekers moeten voor een boeiende sessie zorgen. Jaarplanfiche 15 focust uitdrukkelijk op voornoemde punten 1 en 2 terwijl de aandacht voor goede, boeiende, doel- en doelgroepgerichte infosessies wordt meegenomen in diverse jaarplanfiches. Herkenninsteken voor de koppeling aan de tevredenheidenquete is het symbool. De maatregelen, projecten of initiatieven uit het VMSW-Jaarplan 2013 worden ook telkens gekaderd binnen de doelstellingencascade van de VMSW; de referentie naar de overeenstemmende positie in de doelstellingencascade wordt daarom in elke jaarplanfiche uitdrukkelijk opgenomen. Over de uitvoering van het Jaarplan wordt, zoals reeds eerder afgesproken, gerapporteerd via het Kwartaalrapport uit de managementrapportering. Eventuele nieuwe initiatieven die in de loop van 2013 worden opgestart zullen uiteraard steeds aan bod komen via de rubriek het noteren waard in het Maandrapport van de managementrapportering. Zo nodig kent deze melding een vervolg via een Verslag aan de raad van bestuur. 1 de VMSW ontsnapt uiteraard ook niet aan het algemene verwijt aan administraties (maar ook aan grote privébedrijven) van bureaucratie, gebrek aan flexibiliteit en creativiteit.

4 3 DE DETAILFICHES Op de hiernavolgende pagina s worden de klassieke projectfiches gepresenteerd. Hierop wordt, achtereenvolgens en na nummering en algemene omschrijving, ingegaan op: - wie is verantwoordelijk en wie treedt op als sponsor? - waarover gaat deze fiche? - wat is de doelstelling van deze procesverbetering, dit initiatief of dit project? - welke timing wordt vooropgesteld? - met welke randvoorwaarden dient rekening gehouden te worden? - welke kost is hieraan verbonden: personeel, informatica, communicatie en/of externe opdracht? - de positie in de Doelstellingencascade van de VMSW via de koppeling aan SD, OD en (sub)prestatie.

5 JAARPLANFICHE 1 FS3 Infoverstrekking aan begunstigden, aanpassing interne en externe procedures P&P Ludwig Lemmens & Annisa Albdiouni P&P Kurt Herregodts Uitvoering geven aan het (lang verwachte) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten (FS3). sociale woonactoren informeren werking & procedures (intern & extern) aanpassenen producten aanpassen Alles zo organiseren dat initiatiefnemers gestimuleerd worden verder te werken aan de doelstellingen van het grond- en pandenbeleid TIMING Einde 2012 Goedkeuring en publicatie Besluitverwacht tegen einde 2012 Verlening marktconforme kredieten SHM s naar een initiële looptijd van 30 jaar opdat ze in aanmerking blijven komen voor GSC(lopend) Eerste trimester 2013 Implementatie van FS3-leningen Opzetten SAP om link FS3-lening en tegemoetkoming te koppelen Informatie verstrekken aan alle mogelijke initiatiefnemers in verband met nieuwe subsidiëring van sociale woonprojecten Implementatie v/d nieuwe initiatiefnemers in SAP, eventuele aanpassing leningenreglementering en procedures bij betalingen Medewerking Wonen Vlaanderen voor informatiesessies Intern ingrijpend voor werkwijzen binnen P&P en FIN wel sterke werklastverhoging (cfr. verslag 2.7 op raad van bestuur van 7 december 2012), geen bijkomend personeel Aanpassingen Prisma en SAP Infosessies organiseren (gedifferentieerd doelpubliek!) Opdrachten aan CapGemini voor SAP en Cronos voor Prisma (reeds deels uitgevoerd in 2012, verdere aapassingen voorzien in plan 2013) VMSW-PRESTATIELINK Alle hoofd- en subprestaties van O.D. 1.5

6 JAARPLANFICHE 2 Implementatie van en communicatie omtrent nieuw UP proces en -besluit ( interne en externe actoren) P&P Ludwig Lemmens P&P Kurt Herregodts Overleg omtrent, implementatie van en communicatie over een nieuw IP-UP-besluit Komen tot een flexibel Ip-Up, gericht op de beleidslijnen zonder de praktische noden en contraintes uit het oog te verliezen TIMING Einde 2012 Eerste conceptuele vergaderingen met Kabinet Wonen, WoVla en VMSW Data in 2013 Volledig afhankelijk van de politieke voortgang en beslissingen in dit dossier. In de opvolging van dit Jaarplanintem zullen, zodra mogelijk, streefdata voorgesteld worden. Politieke bedoeling is een inwerkingtreding in 2013 met het oog op het programma 2014 Medewerking Wonen-Vlaanderen en kabinet Wonen Tijdige politieke beslissingen Normale taak 0, 20 VTE Woonforum 2013 (hopelijk haalbaar), Provinciale trefmomenten n.a.v. aantreden van nieuwe raden van bestuur SHM s, ad-hoc infosessies Eventuele aanpassingen aan Prisma i.f.v. bepalingen Besluit VMSW-PRESTATIELINK

7 JAARPLANFICHE 3 Implementeren gevolgen nieuw Leningenbesluit: processen, organisatie, informatica, communicatie + aanpassing Intern Leningenreglement FIN5-6-7 Bert Simoens FIN Fabienne De Broeck Integratie gevolgen harmonisatie sociale leningen in (al dan niet aan te passen) VMSWorganisatiestructuur, inclusief communicatie dienaangaande en informatica-aanpassingen Overleg actoren: terugkoppeling en implementatieoverleg nieuw geharmoniseerd leningenbesluit, inclusief operationele en informaticagevolgen Voorbereiding (inclusief actorenoverleg) en goedkeuring door de raad van bestuur van een nieuw Intern Leningenreglement ifv harmonisatie sociale leningen en operationele gevolgen Aanbieden van een nieuw product sociale leningen, identiek aan dit aangeboden door het VWF, op basis van een nieuw geharmoniseerd leningenbesluit en een daarbij aansluitend nieuw Intern Leningenreglement, dat is overlegd met alle actoren, en dit functioneel ondersteund door een aangepaste infromaticaomgeving, organisatiestructuur en werkmethoden TIMING Einde 2012 Geharmoniseerd leningenbesluit in ontwerp Doorheen 2013 Aanpassing informatica en interne reglementering en processen en overleg met andere actoren (VWF en leningverstrekkende SHM s) Tijdige beslissing Vlaamse regering Normale taak personeel: B. Simoens, R. Van Daele, R. Verstappen, P. Savaete, J. Vandenput Mogelijk SOPRA RFE nieuw kredietproduct + Evolan Originator (bedrag onbekend afhankelijk van gekozen opties, wellicht grote kost) personeelsinzet: J. Pollez en vervanger Informatiecampagne: aangepast aan nieuw besluit: raming euro SOPRA of andere (zie plan 2013) VMSW-PRESTATIELINK

8 JAARPLANFICHE 4 SEPA Single Euro Payments Area de eengemaakte Europese betaalruimte FIN02 Inge Bouckhout FIN - Fabienne De Broeck Aanpassen betalingsverrichtingen aan SEPA Het doel van SEPA is een Europese betaalmarkt te creëren waarbij de betaalverschillen tussen de lidstaten verdwijnen en allebetalingen binnen Europa binnenlandse betalingen worden TIMING Einde 2012 Overschrijvingen die manueel ingevoerd worden in Isabel 6 worden nu reeds als SEPA-betalingen ingevoerd Eind december 2013 SEPA-overschrijvingen uit SAP en Sopra; SDD Core (domiciliëring) uit Sopra Integratie van het mandatensysteem voor SDD Core voor hypothecaire ontleners Welke randvoorwaarde(-n), intern en/of extern B. Simoens, R. Van Daele, R. Verstappen (SDD Core en mandatensysteem, omzetting rekeningnummers in Sopra naar SEPA) F. De Prest, S. Dönmez (omzetting rekeningnummers in SAP naar SEPA) I. Bouckhout (omzetting rekeningnummers in SAP naar SEPA voor FIN02). Projectmanagement voor aanpassingen in SAP (Frederik De Prest) en Sopra (Johny Polez) Nihil Opdrachten aan CapGemini en Sopra voorzien in plan 2013 VMSW-PRESTATIELINK en (SAP) en (Sopra)

9 JAARPLANFICHE 5 Uitrol van Design and Build-Procedure PRR - Koen Spitaels PRR - Koen Spitaels Opzetten van een procedure waarbij gronden worden ingevuld met sociale woningen door een team dat ontwerp, vergunningen en bouw coördineert. Oorspronkelijk opzet was kleine percelen ikv grond en panden te laten invullen maar dat is uitgebreid naar grotere gronddelen van SHM s om sneller het sociaal objectief te kunnen invullen Sneller sociaal objectief kunnen invullen zodat de doelstellingen van het GPB-decreet kunnen worden gehaald TIMING Momenteel is de procedure uitgeschreven en juridisch (extern) geadviseerd. Het herwerkt ontwerp wordt eind november ter advies voorgelegd aan VVH, VLEM, VCB, Bouwunie en Individuele SHM s. Aan de SHM s wordt ook gevraagd eigen gronden voor te stellen Infobrieven aan nieuwe gem/ocmw-besturen en bevraging naar gronden Ontvangen en verwerken adviezen, selectie van de aangeboden gronden die in aanmerking komen Lancering van de oproep en jurering van de kandidaten Toewijzingen ; bijkomende werven kunnen binnen de procedure 3 jaar lang besteld worden. Voldoende medewerking van SHM s en gemeenten om gronden te bebouwen Respons van bouwondernemingen en fabricanten Onderzocht moet worden of werftoezicht aan toezichters GPB kan worden toevertrouwd. Zoniet is bijkomende procedure voor aanstelling werfopvolgers nodig. Huidig personeel + werftoezichters extern Geen bijkomende soft- of hardware Publiciteit in bouwwereld noodzakelijk Externe werfopvolging (al dan niet in uitbreiding van GPB-opvolgers) VMSW-PRESTATIELINK

10 JAARPLANFICHE 6 Renovatieplanning ERP-2020 PRR - Bernard Wallijn PRR - Koen Spitaels Ondersteunen van de opmaak van een planning, op SHM-niveau, voor de energetische upgrade van het woningpatrimonium Vermindering CO2 uitstoot met 20%; daarom hebben, tegen 2020, alle sociale huurwoningen energiezuinige verwarming, dubbele beglazing en dakisolatie TIMING Tegen einde van het jaar zijn alle planningen van SHM op beter peil gebracht Medewerking van alle SHM s Positieve ondersteuning vanuit het Beleid opdracht voor de bestaande cel PRR, geen extra mankracht eventueel hulp bij opmaak rekenbladen VMSW-PRESTATIELINK

11 JAARPLANFICHE 7 Onderhandelen van Ontwerp-Sociaal Woonbeleidsconvenanten (SWBC s) met steden/gemeenten P&P Myriam Aelbrecht P&P Kurt Herregodts 25 steden/gemeenten hadden op datum van de eerste voortgangtoets > 9% sociaal huuraanbod. Deze gemeenten/steden kunnen een SWBC afsluiten met de Vlaamse regering om een toezegging over de financiering van een bijkomend sociaal huuraanbod te verkrijgen.vmsw is decretaal belast met de voorbereidende onderhandelingen met de steden/gemeenten Afsluiten van SWBC tussen de Vlaamse regering en de stad/gemeente voor de periode , dit na overleg door VMSW met betrokken stad/gemeente om een toename van het sociaal huuraanbod te verwezelijken TIMING nog vast te leggen Start afhankelijk van voorafgaande beleidsbeslissingen ivm procedure en inhoud van een SWBC. In de opvolging van dit Jaarplanintem zullen, zodra mogelijk, streefdata voorgesteld worden Aanvragen van steden/gemeenten & aansluitende projectaanmeldingen voor UP Ondertekening van SWBC door minister Samenwerking actoren [A2A = 0,10 VTE] + [A1 = 0,40 VTE] + [B2 = 0,20 VTE] gerichte briefwisseling naar de betrokken steden/gemeenten VMSW-PRESTATIELINK

12 JAARPLANFICHE 8 Het Rollend Grondfonds (RGF) beheren P&P Marc Bernaert, Bert Landuyt en An Pelsmaekers P&P - Kurt Herregodts Het RGF is een intern financieringsfonds in beheer van de VMSW. Gedurende een periode van vier jaar wordt een leningsmachtiging verstrekt aan het RGF (via de VMSW). Het betreft een globaal bedrag van 50 miljoen euro. De VMSW leent en lost dit bedrag af met een 100% gewestwaarborg; het Vlaams Gewest vergoedt de rente (rentesubsidie). Het RGF heeft als doelstelling grondbeleidsmaatregelen te nemen in de 50 % duurste gemeenten van Vlaanderen, die noodzakelijk worden geacht om een hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen. Er bestaat een specifieke regeling voor gronden: 1. gelegen in het Vlabinvest-gebied en te kaderen binnen de Vlabinvestdoelstellingen 2. bestemd voor grootschalige projecten met een gemengde bestemming in de andere geselecteerde gemeenten TIMING Einde Opstart van het RGF, aanschrijving van betrokken gemeenten, procedureafspraken met raad van bestuur VMSW, eerste verwervingen Opmaak en validering van een verwervings- en ontwikkelingsstrategie met de bedoeling dat tegen eind 2013 circa 30 miljoen euro aan leningsmachtigingen voor grondverwervingen zouden worden vastgelegd er voldoende haalbare voorstellen tot verwerving bij de VMSW worden ingediend 1 A1 in dienst vanaf 15/07/2012 tot eind 2020 (tijdelijk kader GPB) Kost integratie in Prisma (opvolgingssysteem projecten + fonds) Naar gemeenten & SHM s Eventueel, deel uitmakend van aanpassingen Prisma VMSW-PRESTATIELINK

13 JAARPLANFICHE 9 Actualisatie ABC-Bouw Actualisering ABC-Bouw PRR Bernard Wallyn, Paul Claus, Chantal Buyl, Eric Ruell PRR Koen Spitaels De richtlijnen en bestekken moeten aangepast worden aan reglementeringen die in beweging zijn (b.v. toegankelijkheid, isolatienormen, wetgeving overheidsopdrachten ) en aan nieuwe inzichten, produkten en produktnormen TIMING Data in 2013 A: afhankelijk van evolutie regelgeving; indien in 2013 geen stappen in wetgeving overheidsopdrachten gezet worden, wordt gestart met actualisatie op andere vlakken. B: dringend te finaliseren in de loop van 2013 C: wordt aangepakt na finalisatie B met integratie van infrastructuur en woningbouw Tijdige aanpassing van de Federale wetgeving inzake overheidsopdrachten. Probleem met afwezigheid trekker Chantal Buyl en andere bijkomende werkdruk. Moet worden opgelost begin 2013 Aanpassing website Publiciteit en infosessies Verzorgen drukwerk (plan 2013) VMSW-PRESTATIELINK

14 JAARPLANFICHE 10 Ondersteuning nieuwe raden van bestuur van SHM s P&P Gerd De Keyser P&P - Kurt Herregodts Organisatie van provinciale roadshows (samen met WoVla) en opmaak van een handleiding sociale huisvesting in een notedop gericht op de lokale verantwoordelijken (gemeente en OCMW) en op de nieuwe raden van bestuur van de SHM s, die in het voorjaar 2013 (tgv de gemeenteraadsverkiezingen) zullen samengesteld worden Noodzakelijke kennisopbouw bij de lokale beleidsverantwoordelijken van de SHM-bestuurders TIMING Overleg met VVH-VLEM + WoVla maart-april : handleiding sociale huisvesting in een notedop klaar + roadshow met WoVla Sessie op Woonforum 2013 Extern: positieve respons op het overleg met VVH-VLEM + WoVla Intern: samenwerking met andere afdelingen inzake opmaak handleiding sociale huisvesting in een notedop. Opmaak handleiding : alle keyfuncties P&P + insteek andere afdelingen Roadshows + Woonforum 2013: keyfuncties P&P Standaardondersteuning inzake de organisatie van de roadshow + vormgeving en druk handleiding Druk handleiding (opgenomen in VMSW-plan 2013) VMSW-PRESTATIELINK 1.7 en

15 JAARPLANFICHE 11 Begeleiding en ondersteuning SHM s in financiële moeilijkheden P&P Marijn Van Laere, Ronald Koopman en Gerd De Keyser P&P Kurt Herregodts Periodiek overleg (meerdere malen per jaar) tussen SHM en VMSW over de vorderingen in hun Plan van Aanpak of Saneringsplan en/of over hun financiële toestand Financiële situatie van de SHM s verbeteren TIMING Einde 2012 Opstarten overlegvergaderingen nieuwe stijl en verder Formele opstart met 8 SHM s begin 2013 Ernaar streven dat tegen eind 2015 alle actuele negatieve saldi RC zijn weggewerkt Positieve medewerking SHM s Ondersteuning, zo nodig, via toezichthouder inzet, over het jaar heen van 2 VTE s, verdeeld over 4 personen VMSW-PRESTATIELINK

16 JAARPLANFICHE 12 Ondersteuning SVK's : verdere integratie in de werking van de VMSW ON6 - Andree Brouwers ON - Piet De Vooght De decretaal bepaalde ondersteuningsopdracht t.a.v. sociale verhuurkantoren op hetzelfde niveau brengen als de door het VOB geleverde dienstverlening, en zo mogelijk verder uitbouwen Door integratie in de ruimere werking van de VMSW (samenwerking met, Juridische zaken, Kennisbeheer, ) de ondersteuningsopdracht verder uitbouwen TIMING Einde 2012 opdracht is sinds 1 juli toegewezen aan VMSW beperkt behoud van expertise (slechts 1 overstap) aanwerving en inwerking andere krachten nog volop bezig daarnaast 5 provinciale overlegvergaderingen gehouden, 1 Vlaams overleg en 2 vormingsmomenten grote tijdsinvestering in uitwerking promotiecampagne waarbij, i.s.m. Wonen-Vlaanderen, een extern bureau voor promotiecampagne werd geselecteerd april-mei Woonforum 2013: presentatie SVK-logo Lanceren promotiecampagne voor SVK's Nieuwe software voor administratie SVK's impact van nieuw erkennings- en subsidiebesluit slagen als team (4 nieuwe collega's) Nihil; gedekt door beheersvergoeding SVK's Projectwerking rond nieuwe administratiesoftware; kosten gedragen door / gedeeld met sector Promotiecampagne, betaald door kabinet Wonen Campagne- en mediaopdrachten VMSW-PRESTATIELINK

17 JAARPLANFICHE 13 Ondersteuning Wonen/Welzijn P&P Gerd De Keyser P&P - Kurt Herregodts Systhematiek ivm kennisdeling op het gebied van Wonen-Welzijn uitwerken. Een structurele kennisuitwisseling ivm wonen-welzijn mogelijk maken zodat actoren op het terrein van elkaar kunnen leren en dat vernieuwende, grensverleggende projecten kunnen herhaald worden. Kennisdoorstroming tussen terrein en beleid vlotter laten verlopen zodat de regelgeving niet langer/minder achter de feiten (op het terrein) aan holt. TIMING Einde 2012 Resultaten good practices actoren Wonen (kent vertraging tov jaarplan 2012 omdat contact werd opgenomen met Kenniscentrum Vlaamse Steden. Die waren van oordeel dat methodiek moest bijgesleuteld worden. Intussen zijn SHM s bevraagd (via fiches) en de deadline daarvoor was 15/9/12. Respons is na aandringen vrij goed Bevraging welzijnsactoren via DepWVG (VMSW niet direct bij betrokken) Kennisdelingwebsite klaar Probleemoplossende samenwerking + website afhankelijk van de bevraging welzijnsactoren, waar VMSW geen invloed op heeft inzet van 0,50 VTE, binnen huidig kader. Nog niet duidelijk: te overleggen met kabinet en interdepartementale cel Wonen Welzijn Nog niet duidelijk: te overleggen met kabinet en interdepartementale cel Wonen Welzijn VMSW-PRESTATIELINK

18 JAARPLANFICHE 14 Mee aansturen en monitoren v/h onderzoeksproject Erfgoedwaarde patrimonium (ism. IVA Onroerend Erfgoed) PRR2A - Paul Claus PRR - Koen Spitaels Mee aansturen en monitoren via de werkgroep erfgoedwaarde patrimonium van het gezamenlijk gefinancierd onderzoeksproject met IVA Onroerend Erfgoed gericht op een wetenschappelijk gefundeerde screening van het bestaande huurpatrimonium op mogelijke erfgoedwaarde Opmaken van een definitieve selectie van sociale huisvestingsprojecten/wijken waarvoor specifieke erfgoedregels gelden en dit aan de hand van de criteria zeldzaamheid, herkenbaarheid, authenticiteit, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde; de geselecteerde sociale woonwijken worden onderworpen aan een uitgebreid onderzoek bestaande uit: plaatsbezoek, beschrijving esthetisch en fysisch voorkomen, bouwfysische toestand, literatuuronderzoek Het de SHM s mogelijk maken hun renovatieplanning hierop probleemloos (of met minder problemen) te laten aansluiten. TIMING Eind augustus 2014 Eind augustus 2016 Voorzien einde van de snelscreening Oplevering van een voorlopige lijst Oplevering definitieve selectie Oplevering wetenschappelijk onderbouwd beheersplan Voortgang project is afhankelijk van correcte en tijdige uitvoering van de screening door IVA Onroerend Erfgoed Paul Claus, Wouter Bosmans, Bert Landuyt (opvolging werkgroep) Via kennisbeheer, Guy Desmaele (GIS-laag) Later te bepalen Overeenkomst VMSW IVA Onroerend Erfgoed, te betalen in kwartaalschijven, goed voor: ,85 euro in 2012, ,72 euro in 2013, ,11 euro in VMSW-PRESTATIELINK TOTAAL: euro te indexeren

19 JAARPLANFICHE 15 Onderling beter afstemmen van functie en optreden van ingenieurs en architecten PRR Directeur (vervanger K. Herregodts) PRR - Koen Spitaels Onderling beter afstemmen van functie en optreden van ingenieurs en architecten als eerste aanspreekpunt inzake projectrealisatie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen Timing infrastructuur en woningbouw t.o.v. elkaar optimaliseren, procedures vereenvoudigen en intern afstemmen van de werkwijze en planning van ingenieurs en architecten + continuïteitsverzekering door goed gebruik van Prisma TIMING Einde 2013 Procedures afgestemd na eerste jaar aparte opvolgingsmomenten over projectingenieurs en sectorarchitecten met SHM s en andere actoren Goede afstemming en communicatie met programmatie (en vice-versa) binnen huidige bezetting, geen bijkomend personeel gebruik van Prisma individueel per externe actor geen VMSW-PRESTATIELINK en 1.4.1

20 JAARPLANFICHE 16 Rationalisatie en stroomlijning van de betalingsprocessen FIN 04 Frederik De Prest FIN - Fabienne De Broeck De VMSW voert heel wat betalingen uit voor zichzelf of voor sociale huisvestingsmaatschappijen; de bedoeling is de processen en controles te stroomlijnen, zeker nu, te gevolge van FS3, bijvoorbeeld ook SBR- of SSI-subsidies vanuit de VMSW zouden vertrekken. (Het gaat niet om de betalingen met betrekking tot het hypothecaire proces) Processen en procedures op gelijke leest schoeien TIMING Einde 2012 Nagaan welke controles nodig zijn Eerste en tweede trimester2013 Onderscheiden van de verschillende (nieuwe) types betalingen Welke vastleggingen bijhouden in welk systeem hoe zorgen voor communicatie tussen systemen Uittekenen procedures Voor het definiëren van het volledige takenplaatje en de timing is eerst de publicatie van het FS3- besluit nodig Afstemming tussen de werkwijzes van en tussen de afdelingen FIN-P&P- PRR Desgevallend kleinere aanpassingen aan Prisma, belangrijke in SAP Nihil Opdracht voor SAP aan CapGemini (cfr. plan 2013) VMSW-PRESTATIELINK 1.5.1

21 JAARPLANFICHE 17 Afdeling Ondersteuning uitbouwen volgens concept dienstencentrum ON Piet De Vooght ON Piet De Vooght De wijze waarop de afdeling ON haar klanten ondersteunt wordt stelselmatig verder uitgewerkt volgens de belangrijkste principes van een dienstencentrum, met duidelijkheid over het aanbod, inspraak voor klanten, dienstverleningsafspraken, eventueel kostentoewijzing, Efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening verhogen Hogere klantentevredenheid over de geleverde dienstverlening TIMING klantenfora voor vraaggestuurd dienstenaanbod voor ICT, & HRM en Facilitair management zijn operationeel dienstencatalogus met dienstverleningsafspraken (SLA's) over alle te leveren dienstverlening, intern en extern, is klaar, raadpleegbaar en bruikbaar analyse of kostentoewijzing per klantengroep aangewezen is performantiemeting op basis van SLA's is mogelijk Binnen de afdeling zijn enkele andere projecten lopende die mogelijks een impact op deze timing kunnen hebben, zie o.m. de fiches JP13-18 (patrimoniumbeheer) en JP13-19 (herinrichting K40, energie & duurzaamheid), de verdere uitbouw van de personeelsadministratiesoftware, het jaarplan ICT, binnen bestaande bezetting beperkt; voorzien in jaarplan ICT VMSW-PRESTATIELINK , , , en

22 JAARPLANFICHE 18 Het eigen VMSW-SW-Patrimoniumplan verdiepen en implementeren ON4 Dirk GOVAERT ON - Piet DE VOOGHT Ontwikkeling en uitvoering van een VMSW Patrimoniumbeheersplan Opvolging en coördinatie van het dagelijks beheer en de uitbating van het VMSW patrimonium Uitbouw en coördinatie van een actualiseringplan teneinde het VMSW-patrimonium op het niveau van de geldende normering te brengen Implementatie van de actualiseringplannen per site (opvolging en coördinatie) TIMING Start van de werken aan Blok 6 (kleinste gebouw) Hoedhaar, Lokeren Voortontwerp renovatie van Hoogbouwplein klaar Concept voor masterplan EGKS-wijk door ontwerpbureau klaar Concept voor masterplan Kijkdorp Knokke-Heist door ontwerpbureau klaar Afstemming over de invulling van bouwgrond Hoedhaar (studio s) met stadsplan Lokeren klaar. Alle technische hindernissen kunnen voorzien worden Projecten kunnen gekaderd worden binnen de geldende stedebouwkundige voorschriften Aangepaste regelgeving collectieve energiebevoorrading Vlotte medewerking van de beheerders (SHM s)m.b.t. ontruiming en herhuisvesting van zittende huurders Binnen actuele bezetting: 1 VTE ON4 + samenwerking met FIN04, PRR 4. & -5 + Sectorarchitect. Verder onderzoek naar eventuele aanpassingen in SAP om te komen tot een volwaardige beheertool Via eigen website en eventuele site beheerders (SHM s) Ontwerpbureau(s) (mogelijk verschillende ontwerpers per site) VMSW-PRESTATIELINK

23 JAARPLANFICHE 19 Gebouwherinrichting met integratie van energie- en duurzaamheidsstrategie ON4 Dirk GOVAERT ON - Piet DE VOOGHT Uitwerking en opstart integrale herinrichting Koloniën 40, met inbegrip van eerder vooropgestelde doelen het stelselmatig terugdringen van het energieverbruik volgens het principe ALARA - As Low As Reasonably Achievable, zo laag als redelijkerwijze mogelijk is, rekening houdend met de haalbare inspanningen en de noodzakelijke financiële investeringen. integratie van duurzaamheidcriteria in bestekken en offertevragen op basis van de thema's die door MVO Vlaanderen gehanteerd worden. Aandacht voor labels die duurzaamheid garanderen bij de dagelijkse aankopen. opvolging van het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten en de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling ook toepassen in Patrimoniumbeheer. efficiënter ruimtegebruik in een vorm van anders werken reductie v/h energieverbruik met 50% t.o.v. referentiejaar 2008 reductie van de CO2-uitstoot in eigen gebouwen en de dagelijkse werking van de VMSW. integratie van een energie- of milieu- of MVO- managementplan (bvb. ISO50001of ISO14001/ EMAS of ISO26000) op middellange tot lange termijn. TIMING verdere uitbouw van een geïntegreerd FM plan, opgebouwd rond. duurzaamheid As is To Be (opname van deeltrajecten uit. Jaarplan 2012) Permanent renovatieconcept eigen kantoorgebouw klaar op basis van FM plan To Be duurzaamheidstrategie V.O.: deelname aan de werkgroepen voor het uitschrijven van productfiches voor duurzame overheidsopdrachten goedgekeurde VMSW-begroting rekening houden met haalbaarheid, rendementen en terugverdientermijn gebruik van raamovereenkomsten (bvb. door AFM) cel Logistiek & beheer gebouw, binnen bestaand kader implementatie of uitbreiding van gebouwbeheersystemen (GBS) intern via Woonnet, extern via VMSW-site VITO DALKIA Aannemer(s) voor specifieke projecten Ontwep/studiebureau (voorzien in VMSW-begroting 2013 afzonderlijke dossiers steeds ter goedkeuring aan raad van bestuur) VMSW-PRESTATIELINK

24 JAARPLANFICHE a Diversiteit op de werkvloer ON 3 Tanja Vervloessem + werkgroep diversiteit ON - Piet DE VOOGHT Het gelijke kansen en diversiteitsplan moet geïntegreerd worden in de cyclus van de jaarlijkse ondernemingsplannen en jaarrapporten. Diversiteit in het personeelsbestand bevorderen en de thematiek onder de aandacht brengen bij het personeel (sensibilisering). TIMING Einde 2013 Minstens 2 stageplaatsen aanbieden aan personen uit de doelgroepen Anderstalige personeelsleden begeleiden door bv. een opleiding Nederlands Verbetering van de monitoring van personen met een functiebeperking of chronische ziekte om hen een gepaste ondersteuning te kunnen bieden Het thema diversiteit in beeld brengen op de werkvloer Intern (ON3 + werkgroep diversiteit) VMSW-PRESTATIELINK

25 JAARPLANFICHE b Globaal preventieplan en Preventieplan 2013 AD Bert Simoens AD Hubert Lyben Uitvoeren van verschillende maatregelen zoals voorzien in het globaal preventieplan en het jaaractieplan 2013: bepalen van een kader voor acties inzake psychosociaal welzijn, in samenwerking met externe dienst opmaak van een nieuw globaal preventieplan in overleg met directie, vakbonden, vertrouwenspersonen, vrijwilligers inzake EHBO en evacuatie, en via participatieve risicoanalyse (personeelsbevraging, groepsgesprek, etc) veiligheidsplan inzake chemische en gevaarlijke producten, ook na te leven door personeel van externe firma s (bv. kuisfirma s) verdere verfijning van aanpak brandrisico, met bijkomende analyse van de menselijke risicofactoren (bv. omgang met apparaten) optimalisering van de geautomatiseerde systemen die in werking treden bij evacuatie Het optimaal verzekeren van de veiligheid en het welzijn van de VMSW-personeelsleden en van de externe personeelsleden die regelmatig binnen de VMSW werkzaam zijn, zodat een klimaat geschapen wordt waarbinnen elk personeelslid zich gesteund weet door de instelling en gemotiveerd kan zijn om mee te werken aan de VMSW-doelstellingen. TIMING 31/3/2013 Veiligheidsplan inzake gevaarlijke producten 30/6/2013 Actieplan psychosociaal welzijn 30/6/2013 Optimalisering geautomatiseerde systemen 15/9/2013 Globaal preventieplan /9/2013 Analyse risicofactoren brandveiligheid Medewerking van de hierboven vernoemde actoren (louter intern) of beperkt (afhankelijk van tussenkomst IDEWE bij acties inzake psychosociaal welzijn) VMSW-PRESTATIELINK

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 VMSW Afdeling PROJECTEN Ir Bernard Wallyn Aanleiding Strategische doelstelling Vlaamse Regering In 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

Mevrouw Liesbeth Homans

Mevrouw Liesbeth Homans Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/11 datum 23 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Annemie

Nadere informatie

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens 1. Inleiding GPB 2020: 64.000 nieuwe sociale woningen + ERP 2020: 50.000 bestaande sociale huurwoningen = + 15.000.000.000,00 Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Het financieringsbesluit (FS3) Kurt Herregodts, Ludwig Lemmens

Het financieringsbesluit (FS3) Kurt Herregodts, Ludwig Lemmens Het financieringsbesluit (FS3) Kurt Herregodts, Ludwig Lemmens Financieringsbesluit Nieuw Financieringsbesluit FS3 VMSW Ludwig Lemmens & Kurt Herregodts Financieringsbesluit - algemeen Gekaderd tussen

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT Werf 3 (deeltaak 1): Renovatieadvies voor de (nieuwe) woningeigenaar Inhoud van het renovatieadvies vastleggen: o Omschrijving van de inhoudelijke elementen die in het renovatieadvies aan bod moeten komen,

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Aanpasbaar bouwen, kostprijs?

Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Hannelore Knevels, sectorarchitect vmsw Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Inhoud presentatie 1. Situering VMSW 2. C2008 3. Kostprijs aanpasbaar bouwen 4. Voorbeeldprojecten 5.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest Stand van zaken Inhoud presentatie I. Situering van de context II. Energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw of vernieuwbouw III. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010

Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010 Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010 Spreker Ronald Koopman, adjunct van de directeur, afdeling Planning en Programmatie VMSW 1. Wat regelt het Ministerieel Besluit? a.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 INHOUD Het kader De doelstellingen van Procesbeheer Aanpak inzake Procesbeheer De doelstellingen van OBIC Aanpak

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010. Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO

Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010. Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO Verslag van de activiteiten Werkingsjaar 2010 Werkgroepen Studiedagen Opleidingen Toekomstperspectieven VLARIO VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum Rioleringen in Vlaanderen. 412 leden 19% 1%

Nadere informatie

9164 BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2014 MONITEUR BELGE

9164 BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2014 MONITEUR BELGE 9164 BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2014 MONITEUR BELGE Gelet op het voorstel tot Basisreglement van de leningen door de raad van bestuur van de VMSW tijdens zijn zittingen van 12 november en 10 december 2013,

Nadere informatie

Wat? Waarom? zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding

Wat? Waarom? zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding E1 zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding Wat? Waarom? Energiebesparende acties bouw je niet op los zand. Het is belangrijk om eerst het energieverbruik in kaart te brengen en de

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Sociale passiefwoningen. Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo

Sociale passiefwoningen. Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo Sociale passiefwoningen Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo C.V. ZONNIGE KEMPEN TEL.: 014/54.19.41 GROTE MARKT 39 FAX: 014/54.19.51 2260 WESTERLO email: info@zonnigekempen.be Sociale passiefwoningen

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

OPENINGSTOESPRAAK WOONFORUM 2012

OPENINGSTOESPRAAK WOONFORUM 2012 OPENINGSTOESPRAAK WOONFORUM 2012 16 maart 2012 Metropolis Antwerpen Door Luc Deconinck, voorzitter raad van bestuur VMSW ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN Mijn sociale huisvestingsmaatschappij gaat een oude wijk afbreken. Wat moet er gebeuren met de lening die op de woningen rust? Hoe kan ik als architect voldoen aan

Nadere informatie

Workshop consultants Europese fondsen 18 juni 2009

Workshop consultants Europese fondsen 18 juni 2009 Workshop consultants Europese fondsen 18 juni 2009 Inhoud Aanleiding Europees project Aanstelling consultant Verloop en knelpunten Evaluatie Aanleiding Europees project Herontwikkeling stationsomgeving:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 Aantal Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing Wordt

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie