Jaarverslag Inhoud. Stichting Gilde De Baronie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Inhoud. Stichting Gilde De Baronie"

Transcriptie

1 Stichting Gilde De Baronie Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuur 2 Bericht van de voorzitter 3 Secretarieel 3 Financieel 4 Publiciteit 6 Stadsgidsen en Grote Kerk 7 Fietsgilde 8 Natuurwandelingen 9 PC begeleiding 9 Conversatie Moderne Talen 11 Taalmaatjesgilde 12 Winter Efteling 13 Werkplan Aanvullende informatie 14

2 Stichting Gilde De Baronie Viandenlaan EG Breda Telefoon: KvK: Bestuur * Carel Stapel Jan Kuijpers Henny Diks Frans van den Broek Sef Stroeken Marcel Braun Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid * per 31 december

3 Van de voorzitter Carel Stapel Het jaar 2014 was vooral een jaar van stabiliteit en van nieuwe ideeën voor de toekomst die nog uitgewerkt moesten worden. Daaronder enkele door Gilde Nederland ontwikkelde projecten "Coach4You" en "Power" en de voorstellen van de Adviesgroep n.a.v. het NHTV onderzoek naar de toekomst van Gilde De Baronie. Een dankwoord aan Jan Kuijpers, onze vicevoorzitter en voormalig penningmeester, is hier gepast. Jan is eind 2014 onverwacht in een neerwaartse gezondheidsspiraal geraakt die zijn voorgenomen afscheid op de Nieuwjaarsreceptie doorkruiste en die een normaal afscheid onmogelijk heeft gemaakt. Daarom op deze plaats een eerbetoon aan Jan Kuijpers, die Gilde De Baronie veilig door financieel moeilijke tijden loodste voor hij zijn penningmeesterschap overdroeg. De activiteiten van Gilde De Baronie werden op inspirerende wijze ondersteund door de nieuwe Publiciteitscoördinator Ger van Mourik, die ook heeft meegewerkt aan een facelift van de website. De Stadsgidsen verrasten ons opnieuw met een nieuwe rondleiding, ditmaal in doorgaans voor bezoekers verborgen gedeelten van de Grote Kerk en de Fietsgidsen namen zich voor het aantal middagtochten nota bene te verdubbelen, terwijl de Natuurgidsen als hartenkreet hadden te mogen doorgaan met hun Gildewandelingen. PC-Oefenen maakte noodgedwongen pas op de plaats om zich in te werken met de nieuwe administratiesoftware. Conversatie Moderne Talen floreert buitengewoon en overweegt na de recente uitbreiding met Duits nu ook conversatie Chinees. De Taalmaatjes hebben een geweldig jaar achter de rug en maken zich op om de groeiambities in het kader van BredaTaal in te vullen. Kortom een jaar waarin de toekomstbestendige levenslust van Gilde De Baronie door de gulle inzet van haar vrijwilligers opnieuw stevig is bevestigd. Dank en hulde aan ieder die zo enthousiast bijdroeg aan het bereiken van de Gilde doelen in 2014, het jaar dat we feestelijk, smakelijk en vooral gezellig afsloten met het buffet na afloop van de Nieuwjaarsreceptie! Verslag van de secretaris Henny Diks De medewerkers/sters van het secretariaat werden in 2014 geconfronteerd met vele computer problemen. Het overzetten van de oude programmatuur naar de nieuwe software ging niet geheel probleemloos. Gelukkig zagen we tegen het einde van het jaar weer licht 3

4 aan de horizon en we hopen dat in het nieuwe jaar de programmatuur feilloos kan werken. Het project PC Oefenen heeft hiervan veel last ondervonden wat we zeer betreuren. Er zijn dit jaar enkele personele wijzigingen geweest. We hebben afscheid genomen van Imelda Bruyns en Olaf Visser. We mochten hiervoor verwelkomen Risma Boedjarath en Marleen Huijbregts en we hopen dat zij zich thuis zullen voelen bij het Gilde. Het afgelopen jaar waren enkele medewerkers/sters ook tijdelijk afwezig om gezondheidsredenen. Christina werd om die reden adequaat vervangen door Imelda Bruyns waarvoor onze hartelijke dank. Ook ben ik zelf tijdelijk afwezig geweest maar Christina en Marcel hebben dit vakkundig opgelost, waarvoor dank. De inzet van de secretariaat medewerksters hebben het mogelijk gemaakt om het jaar 2014 als een voorspoedig jaar te kunnen kenmerken. We danken hen hiervoor en zijn blij dat ze in 2015 ook weer een positieve bijdrage willen leveren. Verslag van de penningmeester Frans van den Broek In dit jaar heeft het Gilde een exploitatieverlies geleden van 1.388,-. Dit is veroorzaakt door grotere uitgaven die we gedaan hebben met betrekking tot de aanschaf van nieuwe laptops e.d. benodigd voor ons Project PC Oefenen. Ook een nieuwe Telefooncentrale voor het hoofdkantoor was noodzakelijk. Hogere uitgaven voor de Nieuwjaarsreceptie en kosten software hebben mede tot dit verlies geleid. Door terugboeking van een overbodig geworden reservering van 3.487,- hebben we dit verlies kunnen compenseren, zodat een en ander uiteindelijk resulteert in een netto resultaat van 2.099,-. Dit bedrag werd toegevoegd aan het eigen vermogen. De grotere uitgaven hebben z`n weerslag gehad op onze banksaldi. De rentebaten hebben dit slechts gedeeltelijk opgevangen. Zoals bekend zijn de rentetarieven op dit moment op een historisch laagtepunt. Ons liquide vermogen is dan ook per 31 december ruim 5.000,- lager dan vorig jaar. Gezien de relatief zeer ruime reserves die in het verleden zijn opgebouwd, kunnen we deze vermindering ook in het subsidieloze tijdperk, makkelijk opvangen. De Projecten hebben financieel gemiddeld naar tevredenheid gewerkt. De mindere ontvangsten van het Project Wandelingen werden ruimschoots gecompenseerd door de groter opbrengsten van het Project Conversatie. 4

5 Gezien de grote financiële buffers die het Gilde heeft en de positieve vooruitzichten betreffende de deelnames aan onze projecten, kunnen we concluderen dat het Gilde er financieel gezond voorstaat. Een tevreden penningmeester. Verslagen van de werkgroepen De coördinatoren van de werkgroepen hebben voor hun groep jaarverslagen gemaakt die hierna worden opgenomen. We kennen de volgende werkgroepen: - Publiciteit - Stadsrondleidingen - Natuurwandelingen - Fietstochten - PC begeleiding - Conversatie Moderne Talen - Taalmaatjes - Winter Efteling Waar relevant hebben we in een grafiek de ontwikkeling van het aantal deelnemers aan de verschillende projecten weergegeven gedurende de laatste vijf jaar. Publiciteit Ger van Mourik Dit verslag behelst de periode vanaf 1 juli Vanaf die datum is Ger van Mourik als PR-coördinator aangesteld als opvolger van de eerdere coördinator. Na een eerste analyse van de communicatie binnen en buiten Gilde De Baronie is een plan van aanpak gepresenteerd aan het bestuur en de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Als eerste is, ook op basis van het rapport van enkele NHTV studenten, de huisstijl vernieuwt met een nieuw logo als basis. De nieuwe huisstijl heeft geresulteerd in een nieuwe opmaak van alle gangbare folders. Deze zijn in kleine aantallen van plm. 100 stuks geprint voor verspreiding en promotie. Van de folders van de stadsgidsen en het fietsgilde zullen begin 2015 grotere aantallen extern worden gedrukt. Om de publiciteit te verbreden is ook een facebook account aangemaakt, waarop, parallel aan de informatie op de website, actuele gebeurtenissen 5

6 worden geplaatst. Tevens is, ter promotie, een nieuwe korte video geproduceerd op basis van de videobeelden uit de bestaande promotiefilm. Voor de kerstmanifestatie in de Grote Kerk van Breda zijn vrijwilligers verzameld die bij de stand van het Gilde informatie konden verschaffen over de verschillende activiteiten. Ook is hiervoor een nieuwe rolbanner gemaakt die de oude, met gedateerde informatie, heeft vervangen. Volgens het plan van aanpak is in 2014 een start gemaakt van een analyse van de gegeven informatie op de huidige website. Deze zal in 2015, waar nodig worden aangepast. Ook de vormgeving van de diverse webpagina s is hier onderdeel van. Verder is meerdere malen ondersteuning verleend bij het verzorgen en aanleveren van teksten in verschillende weekbladen. Stadsgidsen en Grote Kerk Sef Stroeken Zoals uit bijgaande tabel blijkt, heeft de publieke belangstelling voor onze activiteiten ondanks de recessie nauwelijks geleden. Ook in 2014 hebben wij de vijftien stadsgidsen van het Gilde het publiek een breed scala aan rondleidingen kunnen aanbieden. In januari hebben we besloten tot een meer efficiënte taakverdeling die -naar inmiddels is gebleken- duidelijk vruchten heeft afgeworpen. Er is nu een aparte contactpersoon voor rondleidingen in de persoon van Jan Joosen. De coördinatie en uitvoering van PR-activiteiten is volledig in handen van Jan Korebrits; financiële zaken worden geregeld door Evert Klomp die tevens indien nodig- kan optreden als plaatsvervanger van de algemeen coördinator, Sef Stroeken. Harrie Doeland zorgt voor onze maandelijkse vergadernotulen Stadswandelingen In maart is besloten de Nassauwandeling elke 2 de donderdag van de maand aan te bieden. De Grote Kerk wordt veel bezocht (ook als er geen rondleidingen zijn). Om de baliemedewerkers(-sters) te ondersteunen heeft Jan Korebrits een FAQ-overzicht samengesteld met behulp waarvan zij antwoord kunnen geven op veelgestelde vragen. Zoals elk jaar waren de gecombineerde Nassaudag/Kastelendag 2014 op 9 juni en de Open Monumentendag op 13 en 14 september dankzij de enthousiaste medewerking van onder meer onze gidsen een daverend succes. Onder leiding van een gids kon men deelnemen aan rondleidingen in de Grote Kerk, het Stadhuis, de KMA en Torenbeklimmingen. 6

7 In juli werd na uitgebreid overleg met de directeur van de Grote Kerk, drs. W. van der Vis, besloten een extra dimensie toe te voegen aan onze rondleidingen in de kerk onder de naam De Grote Kerk Backstage. De eerste rondleidingen startten in november. Jan Korebrits heeft een draaiboek voor deze rondleiding geschreven waarbij kleine groepjes belangstellenden worden rondgeleid in doorgaans niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals de Kapittelzaal, de Consistoriekamer, de keuken, het steegje aan de Noordzijde, de schachtruimte in de toren en de hoge kappen boven het plafondgewelf. Voorlopig worden deze rondleidingen op twee zaterdagen per maand gehouden. Samen met de Stichting Belcrum hebben de stadsgidsen in 2014 een nieuwe rondleiding uitgezet. Vierhonderd jaar geleden in 1614 werd begonnen met de bouw van het Speelhuis te midden van het Belcrumbos en de omringende jachtterreinen waar de Nassaus hun gasten ontvingen. Vanwege het enthousiasme van de bezoekers wordt in 2015 de Belcrum-wandeling voortgezet. Al met al was 2014 mede dankzij de grote inzet en creativiteit van onze gidsen een vruchtbaar jaar voor de Stadsgidsen van Gilde de Baronie. Aanvullende informatie op bladzijde 14 Fietsgilde Josje Teulings Op 11 januari 2014 is de oprichter van het fietsgilde Pierre van de Wijngaart overleden. Gedurende bijna 15 jaar heeft Pierre leiding gegeven aan het fietsgilde. Hij was de stuwende kracht die het fietsgilde op de kaart heeft gezet. Hij werd door gidsen en deelnemers op handen gedragen. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef Pierre tot op het laatst geïnteresseerd in het wel en wee van het fietsgilde. Wij hebben veel aan hem te danken. In 2014 waren er in totaal 69 tochten gepland. Zes daarvan konden vanwege slecht weer Fietsgilde niet doorgaan. En met 1141 deelnemers hebben we geen record gebroken, maar we mogen zeker tevreden zijn met dit resultaat Vooral de middagtochten konden zich verheugen in een grote belangstelling Daarom is besloten het aantal daarvan volgend seizoen te verdubbelen. Een hoogtepunt was de tocht in het kader van 70 jaar bevrijding van Breda die werd afgesloten met een bezoek aan het Maczekmuseum Deze route werd twee keer gereden met in totaal 87 deelnemers die de tocht dankzij subsidie van de Gemeente Breda en het Vfonds gratis aangeboden kregen. De samenwerking met het bestuur van het Maczek-museum is ook bijzonder goed verlopen. 7

8 Het aantrekken van nieuwe deelnemers en gidsen om op die manier wat verjonging te bewerkstelligen blijft een probleem. Nu mensen langer moeten doorwerken gaan ze, als ze eenmaal vrij zijn, niet zo makkelijk meer een dergelijke verplichting, om bv. als fietsgids beschikbaar te zijn, aan. Een enquête onder onze vaste deelnemers ( bestand van circa 230 adressen) leverde behalve bijna unanieme tevredenheid niet veel bruikbare informatie op. Met 12 trouwe gidsen gaan we een nieuw seizoen tegemoet met meer kortere middagtochten en een nog gevarieerder aanbod dan voorheen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Natuurwandelingen Ad van de Laar en Henk Martens Ook dit jaar maakten we weer 26 wandelingen op 26 verschillende locaties, met een totaal van 390 deelnemers. Het minste aantal per wandeling was 7, het grootste aantal 22 deelnemers. Geen enkele valpartij of ander ongeval. Het was voor de deelnemers en ons gidsen een geweldig prachtig natuurbelevingjaar En we hopen dat we dit nog jaren als Gilde van de Baronie Gidsen voor onze deelnemers mogen en kunnen verzorgen. PC begeleiding Philip Oronsaye Inleiding Het eerste jaar zit er al op. De bedoeling van dit jaar was om een proefje te nemen in de reeks samenhangende activiteiten gericht op het realiseren van het doel. Tijdens de kennismaking met het team kreeg ik van sommigen verdiepende informatie en inzichten vanuit verschillende perspectieven beschreven. Mijn doel was om enkele handelingen te observeren om te kunnen bepalen wat er werkelijk gebeurt in de processen. Objectieve observatie was onmisbaar om verspillen en inefficiëntie op te sporen in de werkwijze waarop het werk op dat moment werd uitgevoerd. Een digitaal formulier werd ingevoerd naast het papierformulier om gebruikers een keuze te bieden en voor een snellere afhandeling van aanmeldingen i.p.v. eerst downloaden, afdrukken, invullen, in een envelop met postzegel en opsturen enz. Het is misschien een kleine stap maar in de goede richting. De administratie hanteert nog steeds geen geautomatiseerde maar handmatige processen om administratieve intensieve taken uit te voeren, zoals inschrijfformulieren ordenen, verwerken van inschrijvingen, genereren van rapporten en roosters. In het algemeen lijkt me deze manier van werken minder 8

9 efficiënt in verhouding met de tijd die besteedt wordt om een aanmelding rond te krijgen. Door iets eenvoudigs te implementeren, bijvoorbeeld een systeem dat administratieve stromen verder optimaliseert en volgens hele eenvoudige routes automatiseert, kan de efficiëntie verhoogd worden. Mijn belangrijkste intentie is om gezamenlijk de coördinatie effectiever en efficiënter te maken en met meer plezier en succes. Planning De verwarringen veroorzaakt door het onvolledige en soms onjuiste overzicht was voor ons allemaal voelbaar. Na het lanceren van een webformulier was het resultaat direct voelbaar. Het belangrijkste voordeel is dat aanvragen sneller werden afgehandeld. Daarnaast draagt het zo bij aan kosten- en milieubesparing. Het nieuwe coördinatieteam heeft informatie verzameld en verkregen over de pc activiteit. De targets zijn geëvalueerd en kansen gespot die omgezet zijn in concrete plannen. Wij zijn overgestapt naar een nieuwe registratieomgeving. Ontdekken PC oefenplaats en wennen aan de kinderziektes heeft voor 250 heel wat frustratie/ irritatie/ergernis gezorgd bij zowel administratie als begeleiders. De 200 administratie heeft zich moeten aanpassen 150 aan de snel veranderende situatie en 100 vervolgens een vertaalslag moeten maken naar een gewenst managementsysteem. Dit 50 platform moet passende ondersteuning 0 bieden zodat de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment terecht komt. En uiteraard tegen minimale kosten. Behoeften Begeleiders moeten te allen tijde bevoegd zijn actuele gegevens in het evenementendraaiboek zelf te raadplegen. Administratie van Pc oefenen uitbreiden met nog 1 extra vrijwilliger. Het coördinatieteam versterken/uitbreiden met minstens één extra vrijwilliger. De telefoonvergoeding vervangen door het ter beschikking stellen van een mobieltje. Structurele oplossing voor eventuele IT storingen. Klein budget voor inkt, printpapier en consumpties tijdens bijeenkomsten. Toekomst Om klaar te zijn voor de toekomst en de ontwikkelingen die wij kunnen verwachten moeten wij ons bovenal richten op inbreiding en niet alleen maar op uitbreiding. De huidige ruimtes worden nu niet optimaal en maximaal gebruikt. De komende tijd zal meer aandacht besteedt worden aan het benutten van de beschikbare capaciteiten en de mogelijkheden tot continuering en uitbreiding. Deze processen en de ontwikkelingen moeten steeds geëvalueerd worden. Sinds de invoering van het managementsysteem is het niet duidelijk of het belangrijkste doel, namelijk de bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en de communicatie tussen de locaties te verbeteren, bereikt is. 9

10 Het team We hebben de computer begeleiding samen in een team van 10 vrijwilligers uitgevoerd. Het was heel belangrijk om te weten wat er leeft bij de vrijwilligers: de motivatie om het werk te doen, inzet, kwaliteit en de onderdelen die zij leuk vinden. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen omdat we alle vrijwilligers wisten te behouden en de situatie te stabiliseren en de rust in het team te laten wederkeren. Ondanks de minimale externe publiciteit is het ons gelukt om de activiteiten stabiel te draaien. LOCATIE TIELRODESTRAAT Deze locatie wordt draaiend gehouden door 6 begeleiders op maandag, dinsdag en woensdag. LOCATIE HEKSENWIEL Deze locatie wordt door 4 begeleiders gedraaid op maandag en donderdag. Tevens is er geïnvesteerd in het opwaarderen van computersystemen ten behoeve van pc-oefenen. LOCATIE IJPELAAR (Pilot) Dit proefproject moet indicaties opleveren over omvang, inpassing en haalbaarheid van het definitieve project. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Conversatie Moderne Talen Anton Stoffels Twee feiten speelden bij Conversatie moderne talen een belangrijke rol in 2014: Een verdere groei van het aantal cursisten. De aanpak van de wachtlijstproblematiek. Sinds het seizoen 2011/2012 is het aantal cursisten ieder jaar in een snel tempo gegroeid. Dit gebeurde over de gehele linie van de conversatie moderne talen. Dit verschijnsel leidde er toe, dat zowel de cursusruimte als de groepsgrootte extra aandacht verdiende. In het verleden was uitgegaan van een groepsgrootte van 8 deelnemers/deelneemsters per werkgroep. Na de verhuizing van het Gilde van de locatie Kapelhof naar Vianden, in 2011, ontstond er een behoefte bij docenten en cursisten om de bijeenkomsten van sommige groepen te laten plaatsvinden in een zaal op de begane grond in plaats van op de eerste verdieping. Deze zaal bood meer ruimte, waardoor met grotere groepen kon worden gewerkt. Bovendien hoefden docenten en/of cursisten, die moeilijk ter been waren, de trap naar de eerste verdieping niet te gebruiken. Deze tendens heeft zich in het jaar 2014 voortgezet. De wachtlijsten, die in de loop van het vorige seizoen waren ontstaan, konden echter niet voldoende worden weggewerkt. De belangstelling voor het volgen van een cursus conversatie moderne talen nam verder toe. Het aantal deelnemers nam in 2014 toe van ca. 70 (in 2013) naar

11 Na de introductie van de cursus Italiaans in 2013, werd in september 2014 begonnen met een cursus Duits, nadat hiervoor een docent was gevonden. De aantallen cursisten in de groepen waren als volgt: Duits (nieuw in 2014): 9 cursisten Engels: 29 cursisten Frans: 43 cursisten Italiaans: 7 cursisten Spaans: 11 cursisten Hoewel het totaal aantal deelnemers/deelneemsters volgens dit overzicht op 99 uitkomt, moet er rekening mee worden gehouden, dat sommige deelnemers twee of drie cursussen volgden en, in een enkel geval, enige docenten zelf een cursus volgden. Een tweede belangrijk aspect, dat hierboven werd vermeld, was de aanpak van de wachtlijsten, die waren ontstaan. Vooral de werkgroep Frans werd met dit verschijnsel geconfronteerd. Om deze problematiek aan te pakken werd in de zomer van 2014 een advertentiecampagne gestart in de regionale bladen. Deze leverde enige, naar zou blijken, uitstekende, nieuwe docenten op, waardoor voor de sector Frans het probleem van een jarenlange wachttijd kon worden opgelost. Er ontstonden daardoor in 2014 twee nieuwe werkgroepen Franse conversatie, waardoor het aantal werkgroepen Frans op vijf kwam. Het aantal docenten kwam door de uitbreiding in 2014 op een totaal van 10. Het totaal aantal werkgroepen in de moderne talen kwam in 2014 op 12. Deze Conversatie waren als volgt verdeeld: 120 Duits: Engels: 4 80 Frans: 5 60 Italiaans: 1 40 Spaans: 1 20 Samenvattend hebben de conversatiegroepen moderne talen zich in de afgelopen vier jaren verdubbeld van ca. 43 in 2011, naar 90 in Het aantal docenten, dat in was, werd in 2014 verdubbeld naar 10. Het aantal talen werd van 3 (2011) op 5 (2014) gebracht door de introductie van Duits en Italiaans. Het streven is, om dit aantal uit te breiden, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan de Chinese taal. Een nader onderzoek naar de behoefte hieraan zal nodig zijn. Tot nu toe kan worden gesproken van een florerend project Conversatie moderne talen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 11

12 Taalmaatjesgilde Désiré van den Berg Dit jaar was voor het Taalmaatjesgilde zeer intensief. Wij hebben over het hele jaar genomen 64 Deelnemers geholpen met het leren spreken en begrijpen van het Nederlands. Meestal zijn deze gesprekken bij de deelnemers thuis. Het aantal Taalmaatjes bedroeg 59. Een aanzienlijk aantal vrijwilligers die zich hebben willen inzetten voor anderstaligen, die graag beter Nederlands willen spreken en verstaan. Het is opmerkelijk hoeveel vrijwilligers zich gemeld hebben op ons spreekuur of per mail interesse toonden. Wij hebben dit jaar zowel aan het begin als aan het einde een tweetal cursussen kunnen aanbieden aan onze Taalmaatjes. Cursus Effectief oefenen met Taal en de cursus Werken met Taalmateriaal.Deze beide cursussen zijn gehouden voor 40 Taalmaatjes. Het Taalmaatjesgilde is aangesloten bij BredaTaal, een samenwerkingsverband van particuliere organisaties en verenigingen die zich bezighouden met taal voor anderstaligen. Binnen dit verband hebben wij gestaan op de markt in de Heksenwiel en de Markt voor Werving van Vrijwilligers georganiseerd door Breda Actief. Kortom een actief jaar door de enthousiaste inzet van onze Taalmaatjes en Coördinatoren. Winter Efteling Sjack Heeren. Winter Efteling , Wederom waren wij uitgenodigd om tijdens de winter Efteling aanwezig te zijn op de Beierse markt. Hier hebben ongeveer 60 mensen, in de periode van 6 november 2014 tot 1 februari 2015 aan deelgenomen met 30 disciplines. Dit naar volle tevredenheid van de Efteling. Op 19 maart 2015 gaan we dit seizoen evalueren en afsluiten met een gezellig samenzijn. Hopelijk krijgen we weer een vervolg tijdens de winter

13 Werkplan 2015 Carel Stapel De nieuwe ideeën voor de toekomst die in 2014 aan de orde zijn gesteld zullen in 2015 in concrete plannen worden vertaald. De administratie software die zowel de basisadministratie als enkele projecten waaronder PC begeleiding moet ondersteunen zal verder worden ingevoerd en van een handleiding worden voorzien. De in 2014 ingezette verandering van onze overlegcultuur wordt in 2015 verder vormgegeven. Het vergaderschema met de coördinatoren en de financiële doelstellingen per project worden zo geprogrammeerd dat ze zowel houvast als vrijheid bieden. 13

14 Aanvullende informatie Stadswandeling en Grote Kerk Activiteit Torenbeklimmingen Grote Kerk Combi Toren + Grote Kerk Kleine dingen in de Grote Kerk Backstage Grote Kerk Nassauroute Stadswandelingen Geveltjesroute Speuren naar het verleden Ginneken Princenhage Beeldenroute Begijnhofroute Stadhuis Vergeten Prins Lezingen Kastelendag KMA/Nassaudag VVV Open Monumentendag-route Brabantse Heemdag Belcrum Modern Breda aantal deelnemers Totaal Stadswandeling en Grote Kerk Toren Kerk Combi Kerk+Toren Stad

15 Fietsgilde route deelnemers route deelnemers Landloperroute Zoutroute 66 - Adr. Van Kampeerauto Bloemencorsoroute Regte Heideroute Tour de Baronie Halderbergeroute P vd Wijngaartroute A Acht dorpenroute Rondom Breda Pannenhoefroute Snertroute De Groote oorlog 84 - Kersttocht Drimmelenroute Zundert-Wenhout Bergse Vestingroute Bevrijdingsroute Suikerroute Aa of Weerrijs route Moerenroute Hoogstraten Middagroute totaal PC Oefenplaatsen locatie deelnemers Tielrodestraat Heksenwiel Ypelaar -- 9 totaal Conversatie Moderne Talen taal deelnemers Frans Engels Spaans Italiaans 7 6 Duits (nieuw) 9 - totaal

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Project Broodnodig 2007-2008

Evaluatieverslag Project Broodnodig 2007-2008 Evaluatieverslag Project Broodnodig 2007-2008 Stichting Kocon Katwijk, september 2008 Colofon Auteurs: Jacoline Stol en Thea Guijt Contactpersonen: Thea Guijt, e-mail : tsaguijt@xs4all.nl, tel. 071-4015216

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 2 Deel I Gilde Zwolle blz. 3 - Samenstelling van het bestuur. blz. 3 - Werkzaamheden van het bestuur. blz. 3 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden. Jaarverslag 2014 Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.nl Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en

Nadere informatie