Jaarverslag Inhoud. Stichting Gilde De Baronie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Inhoud. Stichting Gilde De Baronie"

Transcriptie

1 Stichting Gilde De Baronie Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuur 2 Bericht van de voorzitter 3 Secretarieel 3 Financieel 4 Publiciteit 6 Stadsgidsen en Grote Kerk 7 Fietsgilde 8 Natuurwandelingen 9 PC begeleiding 9 Conversatie Moderne Talen 11 Taalmaatjesgilde 12 Winter Efteling 13 Werkplan Aanvullende informatie 14

2 Stichting Gilde De Baronie Viandenlaan EG Breda Telefoon: KvK: Bestuur * Carel Stapel Jan Kuijpers Henny Diks Frans van den Broek Sef Stroeken Marcel Braun Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid * per 31 december

3 Van de voorzitter Carel Stapel Het jaar 2014 was vooral een jaar van stabiliteit en van nieuwe ideeën voor de toekomst die nog uitgewerkt moesten worden. Daaronder enkele door Gilde Nederland ontwikkelde projecten "Coach4You" en "Power" en de voorstellen van de Adviesgroep n.a.v. het NHTV onderzoek naar de toekomst van Gilde De Baronie. Een dankwoord aan Jan Kuijpers, onze vicevoorzitter en voormalig penningmeester, is hier gepast. Jan is eind 2014 onverwacht in een neerwaartse gezondheidsspiraal geraakt die zijn voorgenomen afscheid op de Nieuwjaarsreceptie doorkruiste en die een normaal afscheid onmogelijk heeft gemaakt. Daarom op deze plaats een eerbetoon aan Jan Kuijpers, die Gilde De Baronie veilig door financieel moeilijke tijden loodste voor hij zijn penningmeesterschap overdroeg. De activiteiten van Gilde De Baronie werden op inspirerende wijze ondersteund door de nieuwe Publiciteitscoördinator Ger van Mourik, die ook heeft meegewerkt aan een facelift van de website. De Stadsgidsen verrasten ons opnieuw met een nieuwe rondleiding, ditmaal in doorgaans voor bezoekers verborgen gedeelten van de Grote Kerk en de Fietsgidsen namen zich voor het aantal middagtochten nota bene te verdubbelen, terwijl de Natuurgidsen als hartenkreet hadden te mogen doorgaan met hun Gildewandelingen. PC-Oefenen maakte noodgedwongen pas op de plaats om zich in te werken met de nieuwe administratiesoftware. Conversatie Moderne Talen floreert buitengewoon en overweegt na de recente uitbreiding met Duits nu ook conversatie Chinees. De Taalmaatjes hebben een geweldig jaar achter de rug en maken zich op om de groeiambities in het kader van BredaTaal in te vullen. Kortom een jaar waarin de toekomstbestendige levenslust van Gilde De Baronie door de gulle inzet van haar vrijwilligers opnieuw stevig is bevestigd. Dank en hulde aan ieder die zo enthousiast bijdroeg aan het bereiken van de Gilde doelen in 2014, het jaar dat we feestelijk, smakelijk en vooral gezellig afsloten met het buffet na afloop van de Nieuwjaarsreceptie! Verslag van de secretaris Henny Diks De medewerkers/sters van het secretariaat werden in 2014 geconfronteerd met vele computer problemen. Het overzetten van de oude programmatuur naar de nieuwe software ging niet geheel probleemloos. Gelukkig zagen we tegen het einde van het jaar weer licht 3

4 aan de horizon en we hopen dat in het nieuwe jaar de programmatuur feilloos kan werken. Het project PC Oefenen heeft hiervan veel last ondervonden wat we zeer betreuren. Er zijn dit jaar enkele personele wijzigingen geweest. We hebben afscheid genomen van Imelda Bruyns en Olaf Visser. We mochten hiervoor verwelkomen Risma Boedjarath en Marleen Huijbregts en we hopen dat zij zich thuis zullen voelen bij het Gilde. Het afgelopen jaar waren enkele medewerkers/sters ook tijdelijk afwezig om gezondheidsredenen. Christina werd om die reden adequaat vervangen door Imelda Bruyns waarvoor onze hartelijke dank. Ook ben ik zelf tijdelijk afwezig geweest maar Christina en Marcel hebben dit vakkundig opgelost, waarvoor dank. De inzet van de secretariaat medewerksters hebben het mogelijk gemaakt om het jaar 2014 als een voorspoedig jaar te kunnen kenmerken. We danken hen hiervoor en zijn blij dat ze in 2015 ook weer een positieve bijdrage willen leveren. Verslag van de penningmeester Frans van den Broek In dit jaar heeft het Gilde een exploitatieverlies geleden van 1.388,-. Dit is veroorzaakt door grotere uitgaven die we gedaan hebben met betrekking tot de aanschaf van nieuwe laptops e.d. benodigd voor ons Project PC Oefenen. Ook een nieuwe Telefooncentrale voor het hoofdkantoor was noodzakelijk. Hogere uitgaven voor de Nieuwjaarsreceptie en kosten software hebben mede tot dit verlies geleid. Door terugboeking van een overbodig geworden reservering van 3.487,- hebben we dit verlies kunnen compenseren, zodat een en ander uiteindelijk resulteert in een netto resultaat van 2.099,-. Dit bedrag werd toegevoegd aan het eigen vermogen. De grotere uitgaven hebben z`n weerslag gehad op onze banksaldi. De rentebaten hebben dit slechts gedeeltelijk opgevangen. Zoals bekend zijn de rentetarieven op dit moment op een historisch laagtepunt. Ons liquide vermogen is dan ook per 31 december ruim 5.000,- lager dan vorig jaar. Gezien de relatief zeer ruime reserves die in het verleden zijn opgebouwd, kunnen we deze vermindering ook in het subsidieloze tijdperk, makkelijk opvangen. De Projecten hebben financieel gemiddeld naar tevredenheid gewerkt. De mindere ontvangsten van het Project Wandelingen werden ruimschoots gecompenseerd door de groter opbrengsten van het Project Conversatie. 4

5 Gezien de grote financiële buffers die het Gilde heeft en de positieve vooruitzichten betreffende de deelnames aan onze projecten, kunnen we concluderen dat het Gilde er financieel gezond voorstaat. Een tevreden penningmeester. Verslagen van de werkgroepen De coördinatoren van de werkgroepen hebben voor hun groep jaarverslagen gemaakt die hierna worden opgenomen. We kennen de volgende werkgroepen: - Publiciteit - Stadsrondleidingen - Natuurwandelingen - Fietstochten - PC begeleiding - Conversatie Moderne Talen - Taalmaatjes - Winter Efteling Waar relevant hebben we in een grafiek de ontwikkeling van het aantal deelnemers aan de verschillende projecten weergegeven gedurende de laatste vijf jaar. Publiciteit Ger van Mourik Dit verslag behelst de periode vanaf 1 juli Vanaf die datum is Ger van Mourik als PR-coördinator aangesteld als opvolger van de eerdere coördinator. Na een eerste analyse van de communicatie binnen en buiten Gilde De Baronie is een plan van aanpak gepresenteerd aan het bestuur en de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Als eerste is, ook op basis van het rapport van enkele NHTV studenten, de huisstijl vernieuwt met een nieuw logo als basis. De nieuwe huisstijl heeft geresulteerd in een nieuwe opmaak van alle gangbare folders. Deze zijn in kleine aantallen van plm. 100 stuks geprint voor verspreiding en promotie. Van de folders van de stadsgidsen en het fietsgilde zullen begin 2015 grotere aantallen extern worden gedrukt. Om de publiciteit te verbreden is ook een facebook account aangemaakt, waarop, parallel aan de informatie op de website, actuele gebeurtenissen 5

6 worden geplaatst. Tevens is, ter promotie, een nieuwe korte video geproduceerd op basis van de videobeelden uit de bestaande promotiefilm. Voor de kerstmanifestatie in de Grote Kerk van Breda zijn vrijwilligers verzameld die bij de stand van het Gilde informatie konden verschaffen over de verschillende activiteiten. Ook is hiervoor een nieuwe rolbanner gemaakt die de oude, met gedateerde informatie, heeft vervangen. Volgens het plan van aanpak is in 2014 een start gemaakt van een analyse van de gegeven informatie op de huidige website. Deze zal in 2015, waar nodig worden aangepast. Ook de vormgeving van de diverse webpagina s is hier onderdeel van. Verder is meerdere malen ondersteuning verleend bij het verzorgen en aanleveren van teksten in verschillende weekbladen. Stadsgidsen en Grote Kerk Sef Stroeken Zoals uit bijgaande tabel blijkt, heeft de publieke belangstelling voor onze activiteiten ondanks de recessie nauwelijks geleden. Ook in 2014 hebben wij de vijftien stadsgidsen van het Gilde het publiek een breed scala aan rondleidingen kunnen aanbieden. In januari hebben we besloten tot een meer efficiënte taakverdeling die -naar inmiddels is gebleken- duidelijk vruchten heeft afgeworpen. Er is nu een aparte contactpersoon voor rondleidingen in de persoon van Jan Joosen. De coördinatie en uitvoering van PR-activiteiten is volledig in handen van Jan Korebrits; financiële zaken worden geregeld door Evert Klomp die tevens indien nodig- kan optreden als plaatsvervanger van de algemeen coördinator, Sef Stroeken. Harrie Doeland zorgt voor onze maandelijkse vergadernotulen Stadswandelingen In maart is besloten de Nassauwandeling elke 2 de donderdag van de maand aan te bieden. De Grote Kerk wordt veel bezocht (ook als er geen rondleidingen zijn). Om de baliemedewerkers(-sters) te ondersteunen heeft Jan Korebrits een FAQ-overzicht samengesteld met behulp waarvan zij antwoord kunnen geven op veelgestelde vragen. Zoals elk jaar waren de gecombineerde Nassaudag/Kastelendag 2014 op 9 juni en de Open Monumentendag op 13 en 14 september dankzij de enthousiaste medewerking van onder meer onze gidsen een daverend succes. Onder leiding van een gids kon men deelnemen aan rondleidingen in de Grote Kerk, het Stadhuis, de KMA en Torenbeklimmingen. 6

7 In juli werd na uitgebreid overleg met de directeur van de Grote Kerk, drs. W. van der Vis, besloten een extra dimensie toe te voegen aan onze rondleidingen in de kerk onder de naam De Grote Kerk Backstage. De eerste rondleidingen startten in november. Jan Korebrits heeft een draaiboek voor deze rondleiding geschreven waarbij kleine groepjes belangstellenden worden rondgeleid in doorgaans niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals de Kapittelzaal, de Consistoriekamer, de keuken, het steegje aan de Noordzijde, de schachtruimte in de toren en de hoge kappen boven het plafondgewelf. Voorlopig worden deze rondleidingen op twee zaterdagen per maand gehouden. Samen met de Stichting Belcrum hebben de stadsgidsen in 2014 een nieuwe rondleiding uitgezet. Vierhonderd jaar geleden in 1614 werd begonnen met de bouw van het Speelhuis te midden van het Belcrumbos en de omringende jachtterreinen waar de Nassaus hun gasten ontvingen. Vanwege het enthousiasme van de bezoekers wordt in 2015 de Belcrum-wandeling voortgezet. Al met al was 2014 mede dankzij de grote inzet en creativiteit van onze gidsen een vruchtbaar jaar voor de Stadsgidsen van Gilde de Baronie. Aanvullende informatie op bladzijde 14 Fietsgilde Josje Teulings Op 11 januari 2014 is de oprichter van het fietsgilde Pierre van de Wijngaart overleden. Gedurende bijna 15 jaar heeft Pierre leiding gegeven aan het fietsgilde. Hij was de stuwende kracht die het fietsgilde op de kaart heeft gezet. Hij werd door gidsen en deelnemers op handen gedragen. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef Pierre tot op het laatst geïnteresseerd in het wel en wee van het fietsgilde. Wij hebben veel aan hem te danken. In 2014 waren er in totaal 69 tochten gepland. Zes daarvan konden vanwege slecht weer Fietsgilde niet doorgaan. En met 1141 deelnemers hebben we geen record gebroken, maar we mogen zeker tevreden zijn met dit resultaat Vooral de middagtochten konden zich verheugen in een grote belangstelling Daarom is besloten het aantal daarvan volgend seizoen te verdubbelen. Een hoogtepunt was de tocht in het kader van 70 jaar bevrijding van Breda die werd afgesloten met een bezoek aan het Maczekmuseum Deze route werd twee keer gereden met in totaal 87 deelnemers die de tocht dankzij subsidie van de Gemeente Breda en het Vfonds gratis aangeboden kregen. De samenwerking met het bestuur van het Maczek-museum is ook bijzonder goed verlopen. 7

8 Het aantrekken van nieuwe deelnemers en gidsen om op die manier wat verjonging te bewerkstelligen blijft een probleem. Nu mensen langer moeten doorwerken gaan ze, als ze eenmaal vrij zijn, niet zo makkelijk meer een dergelijke verplichting, om bv. als fietsgids beschikbaar te zijn, aan. Een enquête onder onze vaste deelnemers ( bestand van circa 230 adressen) leverde behalve bijna unanieme tevredenheid niet veel bruikbare informatie op. Met 12 trouwe gidsen gaan we een nieuw seizoen tegemoet met meer kortere middagtochten en een nog gevarieerder aanbod dan voorheen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Natuurwandelingen Ad van de Laar en Henk Martens Ook dit jaar maakten we weer 26 wandelingen op 26 verschillende locaties, met een totaal van 390 deelnemers. Het minste aantal per wandeling was 7, het grootste aantal 22 deelnemers. Geen enkele valpartij of ander ongeval. Het was voor de deelnemers en ons gidsen een geweldig prachtig natuurbelevingjaar En we hopen dat we dit nog jaren als Gilde van de Baronie Gidsen voor onze deelnemers mogen en kunnen verzorgen. PC begeleiding Philip Oronsaye Inleiding Het eerste jaar zit er al op. De bedoeling van dit jaar was om een proefje te nemen in de reeks samenhangende activiteiten gericht op het realiseren van het doel. Tijdens de kennismaking met het team kreeg ik van sommigen verdiepende informatie en inzichten vanuit verschillende perspectieven beschreven. Mijn doel was om enkele handelingen te observeren om te kunnen bepalen wat er werkelijk gebeurt in de processen. Objectieve observatie was onmisbaar om verspillen en inefficiëntie op te sporen in de werkwijze waarop het werk op dat moment werd uitgevoerd. Een digitaal formulier werd ingevoerd naast het papierformulier om gebruikers een keuze te bieden en voor een snellere afhandeling van aanmeldingen i.p.v. eerst downloaden, afdrukken, invullen, in een envelop met postzegel en opsturen enz. Het is misschien een kleine stap maar in de goede richting. De administratie hanteert nog steeds geen geautomatiseerde maar handmatige processen om administratieve intensieve taken uit te voeren, zoals inschrijfformulieren ordenen, verwerken van inschrijvingen, genereren van rapporten en roosters. In het algemeen lijkt me deze manier van werken minder 8

9 efficiënt in verhouding met de tijd die besteedt wordt om een aanmelding rond te krijgen. Door iets eenvoudigs te implementeren, bijvoorbeeld een systeem dat administratieve stromen verder optimaliseert en volgens hele eenvoudige routes automatiseert, kan de efficiëntie verhoogd worden. Mijn belangrijkste intentie is om gezamenlijk de coördinatie effectiever en efficiënter te maken en met meer plezier en succes. Planning De verwarringen veroorzaakt door het onvolledige en soms onjuiste overzicht was voor ons allemaal voelbaar. Na het lanceren van een webformulier was het resultaat direct voelbaar. Het belangrijkste voordeel is dat aanvragen sneller werden afgehandeld. Daarnaast draagt het zo bij aan kosten- en milieubesparing. Het nieuwe coördinatieteam heeft informatie verzameld en verkregen over de pc activiteit. De targets zijn geëvalueerd en kansen gespot die omgezet zijn in concrete plannen. Wij zijn overgestapt naar een nieuwe registratieomgeving. Ontdekken PC oefenplaats en wennen aan de kinderziektes heeft voor 250 heel wat frustratie/ irritatie/ergernis gezorgd bij zowel administratie als begeleiders. De 200 administratie heeft zich moeten aanpassen 150 aan de snel veranderende situatie en 100 vervolgens een vertaalslag moeten maken naar een gewenst managementsysteem. Dit 50 platform moet passende ondersteuning 0 bieden zodat de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment terecht komt. En uiteraard tegen minimale kosten. Behoeften Begeleiders moeten te allen tijde bevoegd zijn actuele gegevens in het evenementendraaiboek zelf te raadplegen. Administratie van Pc oefenen uitbreiden met nog 1 extra vrijwilliger. Het coördinatieteam versterken/uitbreiden met minstens één extra vrijwilliger. De telefoonvergoeding vervangen door het ter beschikking stellen van een mobieltje. Structurele oplossing voor eventuele IT storingen. Klein budget voor inkt, printpapier en consumpties tijdens bijeenkomsten. Toekomst Om klaar te zijn voor de toekomst en de ontwikkelingen die wij kunnen verwachten moeten wij ons bovenal richten op inbreiding en niet alleen maar op uitbreiding. De huidige ruimtes worden nu niet optimaal en maximaal gebruikt. De komende tijd zal meer aandacht besteedt worden aan het benutten van de beschikbare capaciteiten en de mogelijkheden tot continuering en uitbreiding. Deze processen en de ontwikkelingen moeten steeds geëvalueerd worden. Sinds de invoering van het managementsysteem is het niet duidelijk of het belangrijkste doel, namelijk de bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en de communicatie tussen de locaties te verbeteren, bereikt is. 9

10 Het team We hebben de computer begeleiding samen in een team van 10 vrijwilligers uitgevoerd. Het was heel belangrijk om te weten wat er leeft bij de vrijwilligers: de motivatie om het werk te doen, inzet, kwaliteit en de onderdelen die zij leuk vinden. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen omdat we alle vrijwilligers wisten te behouden en de situatie te stabiliseren en de rust in het team te laten wederkeren. Ondanks de minimale externe publiciteit is het ons gelukt om de activiteiten stabiel te draaien. LOCATIE TIELRODESTRAAT Deze locatie wordt draaiend gehouden door 6 begeleiders op maandag, dinsdag en woensdag. LOCATIE HEKSENWIEL Deze locatie wordt door 4 begeleiders gedraaid op maandag en donderdag. Tevens is er geïnvesteerd in het opwaarderen van computersystemen ten behoeve van pc-oefenen. LOCATIE IJPELAAR (Pilot) Dit proefproject moet indicaties opleveren over omvang, inpassing en haalbaarheid van het definitieve project. Aanvullende informatie op bladzijde 15 Conversatie Moderne Talen Anton Stoffels Twee feiten speelden bij Conversatie moderne talen een belangrijke rol in 2014: Een verdere groei van het aantal cursisten. De aanpak van de wachtlijstproblematiek. Sinds het seizoen 2011/2012 is het aantal cursisten ieder jaar in een snel tempo gegroeid. Dit gebeurde over de gehele linie van de conversatie moderne talen. Dit verschijnsel leidde er toe, dat zowel de cursusruimte als de groepsgrootte extra aandacht verdiende. In het verleden was uitgegaan van een groepsgrootte van 8 deelnemers/deelneemsters per werkgroep. Na de verhuizing van het Gilde van de locatie Kapelhof naar Vianden, in 2011, ontstond er een behoefte bij docenten en cursisten om de bijeenkomsten van sommige groepen te laten plaatsvinden in een zaal op de begane grond in plaats van op de eerste verdieping. Deze zaal bood meer ruimte, waardoor met grotere groepen kon worden gewerkt. Bovendien hoefden docenten en/of cursisten, die moeilijk ter been waren, de trap naar de eerste verdieping niet te gebruiken. Deze tendens heeft zich in het jaar 2014 voortgezet. De wachtlijsten, die in de loop van het vorige seizoen waren ontstaan, konden echter niet voldoende worden weggewerkt. De belangstelling voor het volgen van een cursus conversatie moderne talen nam verder toe. Het aantal deelnemers nam in 2014 toe van ca. 70 (in 2013) naar

11 Na de introductie van de cursus Italiaans in 2013, werd in september 2014 begonnen met een cursus Duits, nadat hiervoor een docent was gevonden. De aantallen cursisten in de groepen waren als volgt: Duits (nieuw in 2014): 9 cursisten Engels: 29 cursisten Frans: 43 cursisten Italiaans: 7 cursisten Spaans: 11 cursisten Hoewel het totaal aantal deelnemers/deelneemsters volgens dit overzicht op 99 uitkomt, moet er rekening mee worden gehouden, dat sommige deelnemers twee of drie cursussen volgden en, in een enkel geval, enige docenten zelf een cursus volgden. Een tweede belangrijk aspect, dat hierboven werd vermeld, was de aanpak van de wachtlijsten, die waren ontstaan. Vooral de werkgroep Frans werd met dit verschijnsel geconfronteerd. Om deze problematiek aan te pakken werd in de zomer van 2014 een advertentiecampagne gestart in de regionale bladen. Deze leverde enige, naar zou blijken, uitstekende, nieuwe docenten op, waardoor voor de sector Frans het probleem van een jarenlange wachttijd kon worden opgelost. Er ontstonden daardoor in 2014 twee nieuwe werkgroepen Franse conversatie, waardoor het aantal werkgroepen Frans op vijf kwam. Het aantal docenten kwam door de uitbreiding in 2014 op een totaal van 10. Het totaal aantal werkgroepen in de moderne talen kwam in 2014 op 12. Deze Conversatie waren als volgt verdeeld: 120 Duits: Engels: 4 80 Frans: 5 60 Italiaans: 1 40 Spaans: 1 20 Samenvattend hebben de conversatiegroepen moderne talen zich in de afgelopen vier jaren verdubbeld van ca. 43 in 2011, naar 90 in Het aantal docenten, dat in was, werd in 2014 verdubbeld naar 10. Het aantal talen werd van 3 (2011) op 5 (2014) gebracht door de introductie van Duits en Italiaans. Het streven is, om dit aantal uit te breiden, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan de Chinese taal. Een nader onderzoek naar de behoefte hieraan zal nodig zijn. Tot nu toe kan worden gesproken van een florerend project Conversatie moderne talen. Aanvullende informatie op bladzijde 15 11

12 Taalmaatjesgilde Désiré van den Berg Dit jaar was voor het Taalmaatjesgilde zeer intensief. Wij hebben over het hele jaar genomen 64 Deelnemers geholpen met het leren spreken en begrijpen van het Nederlands. Meestal zijn deze gesprekken bij de deelnemers thuis. Het aantal Taalmaatjes bedroeg 59. Een aanzienlijk aantal vrijwilligers die zich hebben willen inzetten voor anderstaligen, die graag beter Nederlands willen spreken en verstaan. Het is opmerkelijk hoeveel vrijwilligers zich gemeld hebben op ons spreekuur of per mail interesse toonden. Wij hebben dit jaar zowel aan het begin als aan het einde een tweetal cursussen kunnen aanbieden aan onze Taalmaatjes. Cursus Effectief oefenen met Taal en de cursus Werken met Taalmateriaal.Deze beide cursussen zijn gehouden voor 40 Taalmaatjes. Het Taalmaatjesgilde is aangesloten bij BredaTaal, een samenwerkingsverband van particuliere organisaties en verenigingen die zich bezighouden met taal voor anderstaligen. Binnen dit verband hebben wij gestaan op de markt in de Heksenwiel en de Markt voor Werving van Vrijwilligers georganiseerd door Breda Actief. Kortom een actief jaar door de enthousiaste inzet van onze Taalmaatjes en Coördinatoren. Winter Efteling Sjack Heeren. Winter Efteling , Wederom waren wij uitgenodigd om tijdens de winter Efteling aanwezig te zijn op de Beierse markt. Hier hebben ongeveer 60 mensen, in de periode van 6 november 2014 tot 1 februari 2015 aan deelgenomen met 30 disciplines. Dit naar volle tevredenheid van de Efteling. Op 19 maart 2015 gaan we dit seizoen evalueren en afsluiten met een gezellig samenzijn. Hopelijk krijgen we weer een vervolg tijdens de winter

13 Werkplan 2015 Carel Stapel De nieuwe ideeën voor de toekomst die in 2014 aan de orde zijn gesteld zullen in 2015 in concrete plannen worden vertaald. De administratie software die zowel de basisadministratie als enkele projecten waaronder PC begeleiding moet ondersteunen zal verder worden ingevoerd en van een handleiding worden voorzien. De in 2014 ingezette verandering van onze overlegcultuur wordt in 2015 verder vormgegeven. Het vergaderschema met de coördinatoren en de financiële doelstellingen per project worden zo geprogrammeerd dat ze zowel houvast als vrijheid bieden. 13

14 Aanvullende informatie Stadswandeling en Grote Kerk Activiteit Torenbeklimmingen Grote Kerk Combi Toren + Grote Kerk Kleine dingen in de Grote Kerk Backstage Grote Kerk Nassauroute Stadswandelingen Geveltjesroute Speuren naar het verleden Ginneken Princenhage Beeldenroute Begijnhofroute Stadhuis Vergeten Prins Lezingen Kastelendag KMA/Nassaudag VVV Open Monumentendag-route Brabantse Heemdag Belcrum Modern Breda aantal deelnemers Totaal Stadswandeling en Grote Kerk Toren Kerk Combi Kerk+Toren Stad

15 Fietsgilde route deelnemers route deelnemers Landloperroute Zoutroute 66 - Adr. Van Kampeerauto Bloemencorsoroute Regte Heideroute Tour de Baronie Halderbergeroute P vd Wijngaartroute A Acht dorpenroute Rondom Breda Pannenhoefroute Snertroute De Groote oorlog 84 - Kersttocht Drimmelenroute Zundert-Wenhout Bergse Vestingroute Bevrijdingsroute Suikerroute Aa of Weerrijs route Moerenroute Hoogstraten Middagroute totaal PC Oefenplaatsen locatie deelnemers Tielrodestraat Heksenwiel Ypelaar -- 9 totaal Conversatie Moderne Talen taal deelnemers Frans Engels Spaans Italiaans 7 6 Duits (nieuw) 9 - totaal

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2015 Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 19-12-2014 Dit jaarplan vormt een afgeleide van het Beleidsplan Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 2011-2015. In het jaarplan 2015 wordt in het kort de organisatie

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Stichting M aaslan d Gilde Oss en omstreken Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss T (0412) 65 32 49 Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Inleiding Dit beleidsplan van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.,

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nederlands Engels Rekenen. De inhoud van deze tweede nieuwsbrief: (Pre-)pilots Nederlands en rekenen januari/februari 2012

Nieuwsbrief. Nederlands Engels Rekenen. De inhoud van deze tweede nieuwsbrief: (Pre-)pilots Nederlands en rekenen januari/februari 2012 april 0 Deze nieuwsbrief beoogt om alle docenten Nederlands, Engels en rekenen uit eerste hand te informeren over ontwikkelingen en regelgeving met betrekking tot de drie vakken. De nieuwsbrief kent geen

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen.

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. CURSUSSEN Windows 10 Basis incl. Intern&Email 9 lessen prijs 75 Cursussen najaar gestart. Nieuwe cursussen starten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Roosendaal, april 2015 1

Jaarverslag 2014 Roosendaal, april 2015 1 Jaarverslag 2014 Roosendaal, april 2015 1 Voorwoord. Alstublieft, ons jaarverslag 2014 voor u! Het is mij een genoegen u het jaarverslag 2014 van Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) aan te bieden.

Nadere informatie

Klachtenverslag 2014

Klachtenverslag 2014 Klachtenverslag 2014 maart 2015 Openbaar Klachtenverslag 2014 Spring! 1 Inleiding Iedere ouder, van wie een kind bij een peuterspeelzaal van Spring! Peuterspeelzalen geplaatst is, kan een klacht indienen

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet SeniorWeb augustus t/m december 2015 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de Bibliotheek aan de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1

JAARVERSLAG 2014. Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Vergaderingen 4 Adviezen 4 Werkgroepen 4 - Werkgroep VIA Valkenburg 4 - t Gilde 4/5 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos.

Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos. Nieuwsbrief juni 2014 Vrienden van Canilos, Hier onze nieuwste nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen: Gerhard Caubo stopt als voorzitter van Canilos. Canilos Snuffelwinkel. Benefietdiner voor de kettinghonden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Roosendaal, mei 2014 1

Jaarverslag 2013 Roosendaal, mei 2014 1 Jaarverslag 2013 Roosendaal, mei 2014 1 Alstublieft, ons jaarverslag 2013 voor u! Het is mij een genoegen u het jaarverslag 2013 van Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) aan te bieden. Ik doe dat

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Cursus informatie VCL & VTL

Cursus informatie VCL & VTL Cursus informatie VCL & VTL Update augustus 2015. Alle VCL en VTL basis cursussen voor het najaar (november) zijn gepland. De mogelijkheden kunt u vinden in de bijlage. Uitsluitend de ledenadministrateur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Woord vooraf van onze voorzitter

Woord vooraf van onze voorzitter Woord vooraf van onze voorzitter Beste ouders, Hierbij de nieuwe editie van de OC-Special. Het OC-jaar loopt van april 2012 tot en met maart 2013 In deze special wordt de OC aan jullie voorgesteld; we

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1

Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1 Jaarverslag 2012 Roosendaal, april 2013 1 Voorwoord Doel De doelstelling van Stichting Ouderen Achter de Computer, welke doelstelling elders in dit verslag gedetailleerd is omschreven is feitelijk het

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2012 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Redactieadres: Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht E-mail: e.grit@mytylschoolutrecht.nl Agenda Donderdag 14 november: Vrijdag 15 november: volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis Keuzemenu onderwijs herdenken Vluchtoord Inschrijven bij tim@stichtingc.nl. 1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl 2. Vertaling Vluchtoord naar vluchtelingenproblematiek

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...3 Externe contacten...4 Interne organisatie...4 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...7 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar.

Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar. STICHTING MAASLAND GILDE OSS E.O. JAAROVERZICHT 2008 Voorwoord Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar. Op 21 december 2008 overleed onverwacht

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring Conversatie Samenspraak Stitch & Bitch Stadswandelingen Virtuele wandelingen Tekenen en schilderen Struikelstenen Muziek Natuurwandelingen Atoomschuilkelder 0 Jaarplan 2016 van Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Dr. Hauschka Producttrainingen

Dr. Hauschka Producttrainingen Dr. Hauschka Producttrainingen 2014 Training Gezichtsverzorging Basis Training Gezichtsverzorging Intensief Training Lichaamsverzorging Verdiepingstrainingen Training Product- en Verkooptips Inleiding

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

voor jong en oud Zondag 20 december MAANDAG 21 december

voor jong en oud Zondag 20 december MAANDAG 21 december Programma voor jong en oud Zondag 20 december De door Bredanaars geschilderde verdwenen schilderijen Vang jouw verloren geraakte schilderij Vincent vertelt over herinneringen aan Brabant Verbeelding van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers

Nieuwsbrief Vrijwilligers Nieuwsbrief Vrijwilligers juli 2011 In deze nieuwsbrief: Vertegenwoordiging van vrijwilligers Enquête vrijwilligers In Memoriam: Fer van Lieshout en Henny Oosterom Vrijwillige fotografen gezocht Nieuw

Nadere informatie

Natuureducatie Centrum D n Nieuwe Hof, Bosstraat 25, 5553 CK VALKENSWAARD, telefoon 040-201 83 95

Natuureducatie Centrum D n Nieuwe Hof, Bosstraat 25, 5553 CK VALKENSWAARD, telefoon 040-201 83 95 IVN instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een duurzame samenleving. Lidmaatschap Donateur 12,50 per jaar,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

ONTMOET UW DOELGROEP OP

ONTMOET UW DOELGROEP OP ONTMOET UW DOELGROEP OP Woonmarkt Den Haag, Zaterdag 31 oktober 2015 Van 11.00 tot 16.00 uur, Grote Kerk Den Haag Woonmarkt Den Haag is een evenement van Focus Vanuit Kracht Projecten B.V., Postbus 9720,

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd.

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd. Voorzitter Verdiessen neemt afscheid als voorzitter Helaas door drukke werkzaamheden ziet dhr. Cor Verdiesen zich genoodzaakt zijn functie als voorzitter in november 2000 neer ter leggen. Het bestuur vraag

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. september 2012 - augustus 2013

Jaarrekening 2013. september 2012 - augustus 2013 Jaarrekening 2013 september 2012 - augustus 2013 Datum: 12 september 2013 2 Voorwoord Deze jaarrekening geeft inzage in de balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) van Stichting Ichthus

Nadere informatie

VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK

VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK Dit enquêteformulier is u toegestuurd door het Deputaatschap Mediazaken. Wij verzoeken u het formulier uit te printen en uiterlijk 17 april ingevuld

Nadere informatie