Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 5 april Datum faillissement: 14 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 5 april 2012. Datum faillissement: 14 februari 2012"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 5 april 2012 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids R-C: mw. mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming: Transportbedrijf Omzetgegevens: EUR Personeel gemiddeld 2011: 36 Saldo einde verslagperiode: EUR ,24 Verslagperiode: Bestede uren in verslag periode: Bestede uren Totaal: 14 februari 2012 t/m 4 april 132,8 UUR 132,8 UUR 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Tot 12 juli 2011 werd de onderneming van VRT BV gedreven in de eenmanszaak Van Roemburg Transporten met als enig bestuurder mevrouw J.M.A. van Roemburg-Wiegmans ( mevrouw Van Roemburg- Wiegmans ). Op 12 juli 2011 heeft de oprichting plaatsgevonden van Postea Nunc Est Beheer BV (grootmoeder), Van Roemburg Beheer BV (moeder) en van Roemburg Transporten BV (dochter). De gehele eenmanszaak is op 12 juli 2011 ingebracht in de dochter (via de grootmoeder en de moeder) als storting in natura op aandelen. Vanaf 12 juli 2011 is de juridische structuur daarmee als volgt: Alle aandelen van VRT BV worden gehouden door Van Roemburg Beheer BV. Alle aandelen van Van Roemburg Beheer BV worden gehouden door Postea Nunc Est Beheer BV. Alle aandelen van Postea Nunc Est Beheer BV worden gehouden door mevrouw J.M.A. van Roemburg-Wiegmans ( mevrouw Van Roemburg ). De directie van VRT BV bestaat uit: de heer M.H.L. Grasmeijer, de heer H. Grasmeijer en Van Roemburg Beheer BV. Blijkens de statuten zijn 2 gezamenlijk handelend bestuurders bevoegd VRT BV te vertegenwoordigen. De bestuurder van Van Roemburg Beheer BV is Postea Nunc est Beheer BV. De bestuurder van Postea Nunc Est Beheer BV worden gehouden door mevrouw Van Roemburg. 1.2 Winst en verlies Blijkens financiele informatie van de eenmanszaak was sprake: In 2008 van een winst van EUR In 2009 van een verlies van EUR (59.000)

2 In 2010 van een verlies van EUR ( ) 1.3 Balanstotaal Eind 2011 bedroeg het balanstotaal EUR Lopende procedures Vooralsnog geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Er was sprake van de volgende verzekeringen (+ premie 2 de kwartaal 2012): WEGAS 307,05 Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) 530,54 Ziekteverzuim 2.687,57 Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering 1.479,63 Brandbedrijfsschade 596,84 Wagenpark ,05 Totaal ,68 De verzekeringsportefeuille was in beheer bij de tussenpersoon Gipon te Baarn. De premie is door de curator voor het 1 ste kwartaal 2012 voldaan gelet op de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten tot 19 maart 2012 (zie verder punt 6). 1.6 Huur De ondernemingsactiviteiten werden uitgeoefend vanuit een bedrijfspand aan de Machineweg 21A te Nederhorst den Berg dat in eigendom toebehoort aan Postea Nunc Est Beheer BV doch tot juli 2011 in eigendom toebehoorde aan VRT BV. Er is sprake van een huurovereenkomst. De curator zal in overleg met de bestuurder/aandeelhouder/verhuurder bezien per welke datum de huurovereenkomst dient te eindigen mede gelet op de gebeurtenissen (inbreng) in juli Oorzaak faillissement Reeds over het boekjaar 2009 was sprake van een verlieslatende situatie bij toen nog de eenmanszaak Van Roemburg Transporten. Ook in 2010 zette de verlieslatende situatie zich voort (zie punt 1.2). In oktober 2010 is de eigenaar van de eenmanszaak, de heer G. van Roemburg, overleden. Vervolgens heeft de weduwe, mevrouw Van Roemburg, de onderneming voortgezet. Begin 2011 is toen onderzocht of en op welke wijze de onderneming kon worden voortgezet dan wel diende te worden beëindigd gelet op de verlizen die reeds werden geleden. Er zijn toen pogingen gedaan de onderneming te voor EUR 1,-- te verkopen maar dat is niet gelukt. Ook is onderzocht of de onderneming kon worden gestaakt. Gelet op het aantal werknemers, circa 36, zou het beëindigen van de onderneming tot een aanzienlijke afkoopsom van de arbeidsovereenkomsten hebben geleid. Uit gesprekken van de curator met de weduwe en haar adviseurs is in elk geval duidelijk geworden dat de weduwe, mevrouw Van Roemburg, op emotionele gronden, zo kort na het overlijden van haar echtgenoot, begin 2011 (nog) niet in staat was tot beëindiging van de activiteiten te besluiten. In maart 2011 zijn vervolgens de gebroeders Gransmeijer, neven van de overleden heer G. van roemburg, in beeld gekomen die hebben aangeven bereid te zijn de onderneming over te nemen. Beide broers zijn met ingang van maart 2011 in dienst getreden van de eenmanszaak. PAG. 2

3 Naar de curator heeft begrepen beschikten beide broers echter niet over de financiële middelen om een overname van de onderneming en noodzakelijk werkkapitaal te financieren. Desondanks is besloten om de onderneming, die zoals al aangegeven verlieslatend was, in te brengen in VRT BV (zie punt 1.1) met het oog op een overname door de beide broers Grasmeier. Opmerkelijk is dat beide broers Grasmeier lange tijd in de veronderstelling waren dat zij ook aandeelhouder waren vanaf oprichting van VRT BV. Slechts eind 2012 (toen de boekhoudster een exemplaar van de oprichtingsakte onder ogen kreeg) bleek dat zij geen aandeelhouder waren. Na de inbreng op 12 juli 2011 is de onderneming voortgezet vanuit VRT BV. Bij de inbreng was de krediet faciliteit door VRT BV overgenomen waarvan het krediet op dat moment al volledig was gebruikt. Voorts is in oktober 2011 sprake van een schuldoverneming van EUR 1.1 miljoen door VRT BV van schulden die verband hielden met het onroerend goed dat toebehoorde aan de eenmanszaak doch bij de oprichting van VRT BV niet werd ingebracht. VRT BV beschikte dan ook over weinig tot geen werkkapitaal (het krediet was steeds nagenoeg volledig getrokken) en had daarnaast de verplichting tot forse aflossingen op een lening terwijl zij niet over het onderliggende actief (het OG) beschikte. De bestuurders van VRT BV hadden daarbij geen tot beperkte kennis van en inzicht in de administratie. Bij oprichting was sprake van een onvolledige administratie aangezien, naar de curator heeft begrepen, de computer waar de administratie op was opgeslagen vlak voor de inbreng op 12 juli 2011 was gecrashed. Daarenboven was de administratrice van de eenmanszaak in juni 2011 vertrokken zonder dat een deugdelijke overdracht aan een opvolger had plaats gevonden. Vanaf juli 2011 is men toen overgegaan op een nieuwe online administratie software (Afas) doch de oude administratie diende nog te worden ingevoerd. Het was de nieuwe boekhouder ook steeds onduidelijk of en wat nog moest worden ingevoerd en of de boekhouding in VRT startte vanaf 12 juli 2011 of vanaf 1 januari 2011 (zoals later de bedoeling bleek te zijn). VRT BV heeft dan ook vanaf haar oprichting tot februari 2012 administratief in het donker geopereerd. Slechts op 8 februari 2012 heeft de accountant van de eenmanszaak (die er was bijgehaald omdat de nood echt te hoog werd) nog een aantal journaalposten ingevoerd waardoor enigszins inzicht kon worden verkregen in de financiële situatie van VRT BV. Die bleek op dat moment dermate ernstig (een verlies van circa EUR ) dat direct besloten is het faillissement aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging Op 15 februari 2012 is de werknemers mondeling ontslag aangezegd. Tevens is melding gemaakt van het ontslag bij vakcentrale FNV op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. Circa 12 werknemers PAG. 3

4 waren lid van het FNV. Voor zover de curator heeft kunnen nagaan waren er geen werknemers lid van een andere vakbond. De intake met het UWV heeft plaats gevonden op 22 februari 2012 ten kantore van VRT BV. - Ontslag werknemers (mondeling en schriftelijk) - Contact met UWV - Contact met vakbonden ivm WMCO 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving Vooralsnog geen onroerende zaken aangetroffen 3.2 Verkoopopbrengst Vooralsnog Nvt 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving Diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen waaronder: - Inventaris; - Palletwagens en overige middelen ten dienste aan het transport bedrijf; - Vrachtwagens (zowel lease als eigendom van VRT BV); - Overige bedrijfswagens (eigendom van VRT BV) 3.6 Verkoopopbrengst Nog onbekend. Alle bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en getaxeerd door van Beusekom Taxaties en zullen worden geveild. 3.7 Boedelbijdrage Nog onbekend. Bij de lease contracten was sprake van zowel operational lease (als financial lease. Aan de hand van de taxaties is komen vast te staan dat er sprake is van een restwaarde van de wagens die de resterende lease verplichtingen te boven gaat. In overleg met de leasemaatschappijen en het veilingbedrijf wordt thans bekeken op welke wijze de hoogst mogelijke opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er is sprake van een bodemvoorrecht op de bodemzaken - Overleg met taxateur en lease maatschappijen; VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving Er was sprake van een aantal lopende cont(r)acten die voor enige tijd (tot 19 maart) zijn voortgezet (zie verder punt 6) Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage PAG. 4

5 ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving Eind 2011 is door een lease maatschappij (Daimler vertegenwoordigd door Stern lease)) een 3-tal lease contracten beëindigd aangezien niet de volledige eerste aanbetaling zou zijn voldaan door VRT BV. De afwikkeling van deze contracten heeft er toe geleid dat door Daimler Financial Services een bedrag van circa EUR 7.700,46 aan de boedel is voldaan Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Op datum faillissement bedroeg de uitstaande debiteuren portefeuille totaal circa EUR Opbrengst Nog onbekend. Er wordt op de ABN Amro rekening van VRT BV betaald door debiteuren. 4.3 Boedelbijdrage Vooralsnog cfm separatistenregeling. De curator is in gesprek met ABN Amro over de behandeling van diverse zekerheden welke zijn gesteld in oktober Inventarisatie debiteuren, contact met ABN Amro 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Totale vordering van ABN Amro uit hoofde van de debet stand op de rekening courant bedraagt thans circa EUR Daarnaast heeft VRT BV zich in oktober 2011 verbonden voor een aanzienlijke schuld van EUR welke verband hield met OG waarover zij niet beschikt. De aflossingen welke daarmee verband hielden werden vanaf de rekening courant van VRT BV voldaan. De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de schuldovername alsmede de aflossingen onverplicht zijn geschied. 5.2 Leasecontracten Op datum faillissement was sprake van 11 lease contracten waarvan 3 operational lease en 8 financial lease contracten. In december 2011 waren reeds 3 lease contracten terzake Mercedes vrachtwagens beëindigd en 2 operational lease contracten met lage Landen Lease zijn vlak voor faillissement beeindigd. Inmiddels zijn de overige 3 operational lease contracten eveneens beëindigd. Deze wagens zijn opgehaald in opdracht van de lessor (Cosmo Wagenpark Beheer). 5.3 Beschrijving zekerheden De zekerheden van ABN Amro Bank bestaan uit: - Krediet hypotheekrecht van EUR in hoofdsom op het bedrijfspand aan op OG (zie ook 5.1) - Verpanding bedrijfsinventaris; - Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden - Verpanding van alle vorderingen op derden. 5.4 Separatistenpositie Zie onder 5.3. De zekerheden zijn echter gevestigd in oktober 2011 op PAG. 5

6 5.5 Boedelbijdragen Nog niet van toepassing een moment dat VRT BV daartoe niet verplicht was en voorts heeft de zekerheidsstelling op dat moment er ook niet toe geleid dat VRT BV over nieuwe financiële middelen beschikte. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er is sprake van 1 partij die een voorraad had opgeslagen in het bedrijfspand van VRT BV. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog nvt 5.8 Retentierechten Vooralsnog nvt - Diverse correspondentie en contact met ABN en overige zakelijk gerechtigden 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden Gedurende de periode vanaf 15 februari tot en met 19 maart is de onderneming voortgezet door de curator. 6.2 Financiële verslaglegging In het volgend verslag zal de curator verantwoording afleggen over de periode waarin de onderneming is voortgezet door een overzicht te geven van de baten en lasten over de betreffende periode. - Contact met contracts partijen; - Contact met leveranciers van diesel; - Instructie aan en overleg met bestuurders. DOORSTART 6.3 Beschrijving Nvt 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In opdracht van de curator heeft een accountant een onderzoek gedaan naar de boekhouding over de periode vanaf 1 januari In het volgend verslag zal de curator hier nader over kunnen berichten. 7.2 Depot jaarrekeningen Nvt ivm datum oprichting. 7.3 Goedk. verkl. accountant Nvt 7.4 Stortingsverpl. aandelen De eenmanszaak is ingebracht als storting op aandelen bij oprichting bij wijze van inbreng in natura als bedoeld in artikel 2:204a BW. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. - Onderzoek administratie met accountant; PAG. 6

7 - Diverse gesprekken met bestuurders en administratrice; - Gesprekken met accountants van VRT en eenmanszaak 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus EUR , Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling - 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Vooralsnog nvt 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Nog onbekend Plan van aanpak - Verder onderzoek pauliana en inbreng eenmanszaak in VRT BV 10.3 Indiening volgend verslag 30 juni Opmaken verslag PAG. 7

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 28 november 2013 Gegevens gefailleerde: De heer Henderikus Alexander Weessies (01-03- 1973), wonende te Willemsoord 4, 9997

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie