EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Handelsonderneming Koekkoek B.V., tevens handelend onder de naam KA-4 DESIGN, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1506 PW) Zaandam, aan de Pieter Ghijsenlaan 29, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , hierna verder te noemen: Koekkoek en/of de Vennootschap. Faillissementsnummer : F 11/798 Faillissementsdatum : 22 december 2011 Verslagnummer : 01 Datum : 19 januari 2012 Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Curator : mr. C.M. de Breet Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : Groothandel in sanitair artikelen, sanitair installatiemateriaal, dakbedekking, staal, isolatiematerialen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen. Omzetgegevens : , , , (t/m november) ,- Personeel per faill. datum : 65 Verslagperiode : 22 december 2011 t/m 18 januari 2012 Uren in verslagperiode 22 december 2011 t/m 17 januari 2012 : 174,5 uur (bijlage 1) Bestede uren totaal : 174,5 uur Saldo faillissementsrekening : Nog nihil. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, opdrachtgevers, financiers en andere betrokkenen. Voor vervreemdingen, zoals in dit verslag genoemd, is toestemming verleend door de rechtercommissaris. Boedelbedragen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

2 2 van INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Koekkoek is in de vorm van eenmanszaak gestart in februari Sinds 14 december 1983 is Koekkoek een besloten vennootschap. Enig aandeelhouder van de Vennootschap is Gebroeders Koekkoek Beheer B.V. Bestuurders van Koekkoek waren Koekkoek Beheer B.V. en R. Koekkoek Beheer B.V. Deze vennootschappen werden vertegenwoordigd door de heer C.H. Koekkoek respectievelijk R.C. Koekkoek. Beiden waren alleen en zelfstandig bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Naast de vestiging in Zaandam aan de Pieter Ghijsenlaan 29 had Koekkoek nog 16 nevenvestigingen op de volgende locaties: Mariastraat 18G, 1404 HN Bussum; Willem de Zwijgerlaan 344, 1055 RD Amsterdam; Zeeburgerpad 19, 1018 AH Amsterdam; De Corantijn 11, 1689 AN Zwaag; Volume 59, 1446 WG Purmerend, H.J.E. Wenckebachweg 101, 1096 AL Amsterdam; Kleine Veenkade 40, 2518 PK s-gravenhage; Palmpolstraat 18, 1327 CG Almere: Saturnusweg 5, 3741 GW Baarn; Zeilmakerstraat 30, 1991 JC Velserbroek; Ampèreweg 1A, 2627 BG Delft; Flevoweg 2B, 2318 BZ Leiden; Jan Kriegestraat 10, 3443 TJ Woerden; Goudsesingel 28, 3011 KB Rotterdam; Jan Kriegestraat 3-5, 3443 TJ Woerden; Tandwielstraat 16, 3083 AV Rotterdam Winst en verlies ,00 (winst) ,00 (verlies) 2011 t/m november ,00 (verlies)

3 3 van Balanstotaal , , , Lopende procedures Volgens opgave van de bestuurders zouden er geen lopende procedures zijn. De advocaat van Koekkoek hield zich bezig met de incasso van vorderingen Verzekeringen Koekkoek had de gebruikelijke verzekeringen. Via haar tussenpersoon Kok Assurantiën heeft de curator een overzicht van de lopende verzekeringen ontvangen. In samenspraak met de pandhouder, ABN AMRO Bank, zal nog bekeken worden welke verzekeringen kunnen worden beëindigd Huur Koekkoek huurde op de diverse locaties. De huur voor de diverse locaties bedroeg in totaal ,- op jaarbasis. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden de huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw. met de diverse verhuurders opgezegd. Er zal nog nader overleg gevoerd worden met de diverse verhuurders over de oplevering van de verschillende locaties Oorzaak faillissement De curator onderzoekt nog welke oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen. Dit zal de komende verslagperiode(s) worden voorgezet. In het aandeelhoudersbesluit van de Vennootschap van 21 december 2011 waarbij de aandeelhouders besloten tot aanvraag van het faillissement van Koekkoek is het volgende uiteengezet: De voorzitter stelt het navolgende aan de orde: De aandeelhouder heeft heden besloten het faillissement aan te vragen voor de vennootschap Handelsonderneming Koekkoek B.V. De reden van dit besluit is dat de marktomstandigheden in de markt waar Handelsonderneming Koekkoek B.V. werkzaam is door de economische crisis zeer slecht zijn geworden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de bouwsector de

4 4 van 12 afgelopen jaren flinke klappen te verduren heeft gehad, waardoor er beduidend minder vraag naar bouwmaterialen is vanuit de markt. Door de huidige economische crisis betalen de afnemers bovendien zeer slecht, in die zin dat betaaltermijnen ruimschoots worden overschreden en Handelsonderneming Koekkoek B.V. het afgelopen jaar bovendien met een groot aantal faillissementen van afnemers te maken heeft gehad. De schade die zij hierdoor heeft geleden is aanzienlijk. Tevens is het eerst zeer recentelijk gebleken dat er een rekenfout in de gebruikte administratiesoftware zit, waardoor over een langere periode door Handelsonderneming Koekkoek B.V. met foutieve marges is gerekend. Hierdoor zijn onder meer voorraden niet goed geadministreerd, waardoor onder meer de door de bank gewenste dekkingsgraad ten aanzien van het verstrekte krediet niet meer wordt gehaald. Deze fout is eerst onlangs door Microsoft en Deloitte geconstateerd. De ABN AMRO Bank N.V. heeft naar aanleiding van het voorgaande de directie van Handelsonderneming Koekkoek B.V. in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van enkele weken via een externe financier met een aanvullende financiering te komen. De directie van Handelsonderneming Koekkoek B.V. heeft de afgelopen weken met verschillende partijen om de tafel gezeten en getracht deze partijen ervan te overtuigen dat de onderneming levensvatbaar is. Geen van de partijen waarmee is gesproken is bereid gebleken zodanig in de onderneming te investeren, dat een faillissement op korte termijn kan worden afgewend. Naar aanleiding van het afhaken van de laatste investeerders heeft de bank het krediet definitief ingetrokken. Gelet op het feit dat het krediet is ingetrokken is het niet meer mogelijk om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Voorgesteld wordt daarom per omgaande het faillissement van Handelsonderneming Koekkoek B.V. aan te vragen en de heer R. Koekkoek te machtigen een verzoek daartoe bij de rechtbank te Amsterdam in te dienen. Diverse besprekingen, correspondentie met bestuurders en derden, telefoongesprekken, onderzoek stukken, bezoeken op locatie etc.

5 5 van PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement De Vennootschap had ten tijde van het faillissement 65 werknemers in dienst. De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris bij brief van 27 december 2011 opgezegd. Met het UWV heeft een intake plaatsgevonden Aantal in jaar voor faillissement Circa Datum ontslagaanzegging 27 december Diverse correspondentie, telefoongesprekken UWV en bezoek intake. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Volgens opgave heeft de Vennootschap geen onroerende zaken in eigendom Verkoopopbrengst Niet van toepassing Hoogte hypotheek Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Op de diverse locaties van Koekkoek zijn kantoorinventaris, roerende zaken, wagenpark en andere bedrijfsmiddelen aangetroffen. De zaken zijn voor het grootste

6 6 van 12 gedeelte eigendom van de Vennootschap en door NTAB getaxeerd. In het kader van een (mogelijke) doorstart zal de curator trachten deze zaken te verkopen Verkoopopbrengst 3.7. Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd. Mogelijk zal ten behoeve van de belastingdienst de inventaris worden verkocht. Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving Voorraad: De Vennootschap heeft een grote hoeveelheid voorraad bestaande uit sanitair en aanverwante artikelen. De voorraad is getaxeerd. De curator zal in het kader van een doorstart trachten de voorraad te verkopen. Tevens is op diverse locaties een showroomvoorraad aangetroffen. Onderhandenwerk: Volgens opgave van de bestuurder zou hiervan geen sprake zijn Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Correspondentie en telefoongesprekken.

7 7 van 12 Andere Activa Beschrijving Aan andere activa is aangetroffen: handelsnaam Koekkoek B.V., merknaam KA-4 DESIGN, website, relatie- en klantenportefeuille, goodwill. Daarnaast is de Vennootschap houder van aandelen in SGN (Sanitair Groep Nederland B.V.) Verkoopopbrengst Volgt uit het voorafgaande. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Per faillissementsdatum bedraagt de debiteurenpositie ongeveer ,-. Vanaf faillissementsdatum zijn op de rekeningen van de Vennootschap diverse betalingen ontvangen. De ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de debiteuren. 4.2 Opbrengst In het kader van een mogelijke doorstart zal de curator trachten de debiteurenportefeuille te verkopen. 4.3 Boedelbijdrage Correspondentie en overleg met ABN AMRO Bank en Mirus. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) De Vennootschap hield bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank N.V. en de ING Bank N.V. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering van de ABN AMRO Bank N.V ,-. Op de rekening van de Vennootschap bij de ING Bank N.V. stond per

8 8 van 12 faillissementsdatum een creditsaldo. De curator zal verzoeken het creditsaldo naar een derdenrekening te laten overmaken. 5.2 Leasecontracten De Vennootschap leasde een aantal voertuigen bij Noord Lease. De voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald. De Vennootschap zou ook diverse andere zaken (waaronder telefoon, printers etc.) leasen. Dit wordt nog nader onderzocht. 5.3 Beschrijving zekerheden De ABN AMRO Bank heeft ter zekerheid van haar vorderingen een pandrecht op debiteuren, bedrijfs- en handelsvoorraden, bedrijfsinventaris, intellectuele eigendomsrechten alsmede borgstellingen. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Diverse crediteuren hebben zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen. De curator is aan het onderzoeken op welke wijze deze eigendomsvoorbehouden kunnen worden afgewikkeld. De rechtbank heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden vanaf 22 december 2011 afgeroepen. 5.7 Reclamerechten Een aantal crediteuren heeft het recht van reclame ingeroepen. De curator zal dit, net zoals bij de eigendomsvoorbehouden, zo spoedig mogelijk trachten af te wikkelen. 5.8 Retentierechten Een aantal crediteuren beroepen zich op retentierecht, alsmede een pandrecht op de goederen die zij vervoeren ten behoeve van de Vennootschap. Diverse correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met de ABN AMRO Bank.

9 9 van DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De activiteiten zijn per 22 december 2011 gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Bij het tweede openbaar verslag zal de curator een financieel verslag verstrekken. Doorstart 6.3 Beschrijving De curator is drukdoende een doorstart te realiseren. De activa zijn getaxeerd. Inmiddels zijn er gesprekken met diverse kandidaten gaande. 6.4 Verantwoording 6.5 Boedelbijdrage Diverse besprekingen, onderzoek, correspondentie, telefoongesprekken etc. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Nederpel De Block & Partners heeft op verzoek van de curator en met toestemming van de rechter-commissaris de financiële administratie van de Vennootschap veiliggesteld. De curator zal in de komende verslagperiode(s) de administratie nader bestuderen en hier op terugkomen. 7.2 Depot jaarrekeningen Dit dient nog te worden onderzocht. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Niet vereist.

10 10 van Stortingsverplichting aandelen Dit dient nog te worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zal zoals gebruikelijk een onderzoek plaatsvinden naar mogelijk onbehoorlijk bestuurd. 7.6 Paulianeus handelen Er zal zoals gebruikelijk een onderzoek plaatsvinden of er sprake is (geweest) van paulianeus handelen. Geen. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, salaris over de boedelperiode, kosten voor het veiligstellen van de administratie etc. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De vorderingen van de fiscus dienen nog in kaart te worden gebracht. Er zal naar verwacht een vordering ex artikel 29 lid 2 Wet Ob worden ingediend. 8.3 Preferente vordering(en) van het UWV Nog in onderzoek. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog niet bekend. Bij het tweede openbaar verslag zal een crediteurenlijst worden overgelegd. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend.

11 11 van Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Aanschrijven van crediteuren alsmede beoordelen van ingediende vorderingen en volgt uit voorafgaande. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartijen Er zijn thans geen procedures aangespannen. Derhalve niet van toepassing. 9.2 Aard procedure Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld Plan van aanpak - Getracht zal worden een doorstart te realiseren; - De administratie zal worden onderzocht; - De verzekeringen dienen te worden beoordeeld en zo nodig beëindigd; - Met diverse partijen zal er gesproken moeten worden om verder inzicht te krijgen over de oorzaken van het faillissement; - Er zal worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur; - Er zal worden onderzocht of er sprake is van mogelijk paulianeus handelen Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 19 april 2012 ingediend, waarbij dan ook een financieel verslag alsmede een crediteurenlijst worden bijgevoegd.

12 12 van 12 Opstellen verslag en volgt uit het voorgaande. Amsterdam, 19 januari 2012 C.M. de Breet Curator

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en belanghebbenden.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en belanghebbenden. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel, aan

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 maart 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Caruton B.S.O. B.V. Faillissementsnummer : C 02/14/768 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie