Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152"

Transcriptie

1 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek plaatsen reclame 2014-X0326 Steenweg plaatsen reclame 2014-X0327 Churchill-laan aanbrengen nieuwe gevelbeplating voorgevel 2014-X0328 Slegersstraat, Noord-Parallelweg en Parallelweg uitbreiding fietsenstalling bij station t Hout 2014-X0329 Raktweg plaatsen 4 units t.b.v. windsurfvereniging Berkendonk 2014-X0330 Bouvignehof plaatsen overkapping aan tuinhuis 2014-X0331 Buys Ballotstraat gevelrenovatie 2014-X0332 Fon Groffenplein 18A plaatsen overkapping 2014-X0333 Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1) Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 Verlenging beslistermijn (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Deltaweg kadastraal Z oprichten gezondheidscentrum 2013-X1233 Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2) Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Registratienr. : Vossenbeemd plaatsen reclame 2014-X0289 Marktstraat plaatsen reclame 2014-X0298 Watermolenwal plaatsen reclame 2014-X0267 Koeveldsestraat oprichten bijgebouw 2014-X0236 In het plantsoen aan de Wederhof (Rijpelberg) plaatsen kunstwerk Carat t Bumpke 2014-X0238 Nieuwveld oprichten berging 2014-X0184 Lambert Colenstraat wijzigen bouwvergunning (carport) 2014-X0213 Mierloseweg 13A plaatsen reclame 2014-X0292 Weijerbeemd verzoek ontheffing bestemmingsplan voor evenement 2014-X0052 Complex realiseren scootmobielruimte 2014-X0204 Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2) Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Registratienr. : Grasbeemd realisatie tussenvloeren 2014-X0084 Ingediende evenementenvergunningen (1) Locatie: Datum indiening: Omschrijving: Registratienr.: Speeltuin Helmond-West Slinger/rommelmarkt Peeleik Brouwhuiskermis

2 Verleende evenementenvergunningen (2) Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.: Omgeving Croy EyeOn Night Run (vrijdag 2 mei 2014) Stadspark De Warande Carat-concerten Weyerbeemd Autocross 2014 Weyerbeemd 27 en 28 september Verleende vergunningen op/in/aan/over de openbare weg (2) Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.: Engelenbeemden bouwplaatsinrichting nieuwbouw 11 woningen Brand aan de Engelenbeemden, Brandevoort (periode 22 april tot 29 december 2014) Verleende terrasvergunningen (2) Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratie nr : Havenweg ,00 bij 8,00 meter, 9,00 bij 8,00 meter (1 april 2014 tot 1 april 2019) U kunt bij de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken informatie krijgen over deze verleende vergunning, via telefoonnummer (0492) of Openbare orde en veiligheid De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken ingediend. Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr./ Datum registratie: Horeca H Erol Heistraat 48 Drank- en Horeca vergunning / APV KWF Kankerbestrijding Gemeente Helmond Aanvraag collectevergunning / Mo-Jo Havenweg Aanvraag terrasvergunning / Fanface Unitas Gemeente Helmond Aanvraag klein kansspel, loterij / St. Gehandicapte Kind Gemeente Helmond Aanvraag collectevergunning / Gasterij De Vlinder Havenweg 6 Aanvraag terrasvergunning / De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken verleend. Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr./Datum verzending: APV KWF Kankerbestrijding Gemeente Helmond Collectevergunning 1 t/m / Dierenbescherming Gemeente Helmond t/m 4 oktober / U kunt bij de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken informatie krijgen over ingediende aanvragen en verleende vergunningen, via telefoonnummer (0492) of Tegen verleende vergunningen kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat lopen de dag nadat het besluit is verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending). U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Postbus 950, 5700 AZ Helmond, of u kunt dit digitaal indienen. Kijkt u hiervoor op Als u een bezwaarschrift indient, wordt het besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u wel een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch. Bezwaar maken? Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk. Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te s-hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel

3 Verlenging sluitingsuur horeca tijdens Koningsnacht De burgemeester van Helmond heeft besloten, dat op grond van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, tijdens de koningsnacht van vrijdag 25 april 2014 op zaterdag 26 april 2014 de cafés en cafetaria s vergunning hebben de gehele nacht geopend te zijn. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hoogeind - Beemdweg Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad op 11 maart 2014 het bestemmingsplan Hoogeind - Beemdweg gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 april 2014 zes weken ter inzage. Het plan betreft zowel de bedrijven Jansen Recycling en Remat Chemie als de woonwagenlocatie aan de Beemdweg. Inzage plan U kunt het plan bekijken op de gemeentelijke website en de landelijke website (deze digitale versie is juridisch bindend). Identificatiecode NL.IMRO BP Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer of via Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan: Toelichting In paragraaf 1.3 toevoegen het bestemmingsplan In hoofdzaak Someren Paragraaf 4.4 Geluidhinder aanpassen naar aanleiding van het nieuwe onderzoek dat is gedaan naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen. H 5 Overige functionele aspecten herschrijven, zodanig dat de achtergrond van het plan vollediger en in chronologische volgorde wordt verwoord (dit hoofdstuk is als bijlage bij dit raadsbesluit toegevoegd). Akoestisch rapport, hogere waardenbesluit en luchtkwaliteitsrapport aanpassen omdat er naar aanleiding van de zienswijzen gerekend is met meer verkeersbewegingen. Verbeelding Strook tussen Jansen en het kampje omzetten van de bestemming Bedrijventerrein naar de bestemming Groen. Op perceel F00242 categorie 2-3 vervangen door categorie 2-4. Regels b toevoegen: met uitzondering van gebouwen die reeds hoger zijn gebouwd en waarvoor vergunning is verleend a: voor terreinafscheidingen de maximum hoogte veranderen van 2 naar 3 m c toevoegen: ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf 3 is een bouwwerk, geen gebouw zijnde ten dienste van een puinrecyclingbedrijf toegestaan met een maximum hoogte van 25 meter. 3.4 f toevoegen: met uitzondering van geluidhinderlijke inrichtingen ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf g vervangen met de zin: risicovolle inrichtingen waarvan de PR-contour de inrichtingsgrens dan wel de bestemming Verkeer Verblijfsgebied overschrijdt, met uitzondering van de bestaande PR-contour van het bestaande bedrijf Remat aan de Vossenbeemd sub c en 7.2 sub b verwijderen : achter gronden toevoegen: met de bestemming Leiding - Gas. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

4 Wet geluidhinder - bestemmingsplan Hoogeind - Beemdweg Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 25 februari 2014 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 55 db vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Hoogeind - Beemdweg. De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen de woonwagenstandplaatsen aan de Beemdweg ten gevolge van de bedrijven op het bedrijventerrein Hoogeind. Inzage U kunt het besluit en akoestisch onderzoek vanaf 29 april 2014 bekijken op de gemeentelijke website Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer of via Tegen het besluit kan met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stiphout-Zuid Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad op 11 maart 2014 het bestemmingsplan Stiphout-Zuid gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 april 2014 zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van ca. 95 grondgebonden woningen en aanleg van infrastructuur. Het plangebied is gelegen aan de zuidrand van Stiphout en wordt (globaal) begrensd door de Hortsedijk, Schootense Dreef en Vogelenzang. Inzage plan U kunt het plan bekijken op de gemeentelijke website en de landelijke website (deze digitale versie is juridisch bindend). Identificatiecode NL.IMRO BP Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer of via De planregels en de verbeelding zijn ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Alleen de toelichting kent een aanpassing in paragraaf Inventarisatie bodemkwaliteit in plangebied. Onder punt 7 is de volgende zin verwijderd: Het betreft ook de delen ten zuiden van de Stilpot en ten oosten van de Gasthuisstraat waar woningen gepland zijn. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

5 Wet bodembescherming (Wbb) Havenweg 1 Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen. Locatie: Havenweg 1 (vml. Obragas-terrein) (AA ) Melder: Gemeente Helmond, Ingenieursbureau Helmond Datum: Betreft: De wijziging heeft betrekking op de tijdelijke wijziging van het gebruik van de locatie als openbaar groen. Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Bezwaar maken is niet mogelijk. Hebt u vragen over deze kennisgeving? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stiphout 2e ontsluiting Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad op 11 maart 2014 het bestemmingsplan Stiphout-2e ontsluiting gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 april 2014 zes weken ter inzage. Het plangebied is gelegen tussen de Gerwenseweg en de Schootense Dreef. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een nieuwe weg, de 2e ontsluiting Stiphout, mogelijk alsmede de bouw van een paardenhouderij en een te verplaatsen woonboerderij. Ook regelt het bestemmingsplan de hiervoor noodzakelijke natuurcompensatie. Inzage plan U kunt het plan bekijken op de gemeentelijke website en de landelijke website (deze digitale versie is juridisch bindend). Identificatiecode NL.IMRO BP Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer of via Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan: - Toelichting hoofdstuk 2.2 Provinciaal beleid is aangevuld met tekst inzake de inpassing van de paardenhouderij. - Planregels: - Artikel onder f: de maximum oppervlakte is gewijzigd in m2. - Artikel onder b: de maximum inhoud is gewijzigd in m3. - Artikel 3.6.1: is aangevuld zodat een beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bestemmingsvlak met een omvang van meer dan m2; een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger; twee of meer zelfstandige bedrijven; al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2. - Artikel 16.2: is verwijderd omdat Gedeputeerde Staten inmiddels het besluit tot grenswijziging EHS hebben genomen. De aan dit artikel gerelateerde gebiedsaanduidingen op de Verbeelding zijn eveneens verwijderd. - Artikel 17.1 onder e: betrof een afwijkingsmogelijkheid voor de bouw van communicatiemasten. Dit onderdeel is verwijderd en het artikel is hernummerd. Voor een compleet overzicht en beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit van 11 maart 2014 en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

6 Wet geluidhinder - bestemmingsplan Stiphout - 2e ontsluiting Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 oktober 2013 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 54 db ten behoeve van het bestemmingsplan Stiphout-2e ontsluiting. De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen twee woningen aan de Schootenseweg en een woonwagenstandplaats aan het Fon Groffenplein ten gevolge van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. Inzage U kunt het besluit en akoestisch onderzoek vanaf 29 april 2014 bekijken op de gemeentelijke website Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer of via Tegen het besluit kan met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. Anterieure exploitatieovereenkomst project Binderseind te Helmond Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat gemeente Helmond op 7 resp. 11 april 2014 een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro zijn aangegaan met Stichting Woonpartners. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond, plaatselijk bekend Binderseind 2 tot en met 34 (even nummers) en Heistraat 197 tot en met 211 (oneven nummers), kadastraal bekend als (gedeelten van) gemeente Helmond, sectie I nummers 796, 1455, 1750, 1988, 1989, 2179 en 3038 (ged.), groot ongeveer m2 (exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. Conform het bepaalde in artikel van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt deze stukken alleen inzien op afspraak. Een afspraak maken kan via of tel De stukken worden dan voor u klaar gelegd. Wet bodembescherming (Wbb) Besluit ingevolge artikel 40 Wbb. Het Ingenieursbureau Helmond gaat een bodemsanering uitvoeren ter plaatse van Altenahof, Gaasterland, Kennemerland, Gooisehof en Sallandhof te Helmond (locatiecode AA ). Het college van B&W stemt in met het ingediende deelsaneringsplan. Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep tegen dit besluit in te stellen. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus , 2500 EA s-gravenhage of digitaal via het digitaal loket van de Raad van State. instellen per is niet mogelijk. Door middel van een voorlopige voorziening kan worden verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd. Daarvoor dient men een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De definitieve besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken na de bekendmaking van het besluit ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. U kunt de stukken zonder afspraak inzien op maandag van tot uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 70 Datum : 29-04-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie