MPGPD GPD ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MPGPD2013042610320815 GPD 26.04.2013 0815. ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 I 1 MPGPD GPD ezondheid &;i1,!,..iug d zhz. Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorz iening ZuidHolland Zuid

2 INHO UDSOPG AVE A. INLEIDING Directietoelichting Paragrafen Weerstandvermogen Risico's Beoordeling reservepositie Bedrijfsvoering..., Verbonden partijen... 7 B. PROGRAMMAPLAN SECTOR Doelstellingen Producten/activiteiten en resultaten Voortgang investeringen Financieel Budgettaire kaders Exploitatiebegroting Begrotingsanalyse Reservepositie/risico's Meerjarenperspectief Personeel C. PRODUCTBEGROTING SECTOR Productbegroting Toelichtingen Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen Stelselwijziging Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Voorzieningen Financiële positie D. BIJLAGEN Pagina 2 van 29

3 A. INLEIDING 1. Directietoelichting De Ambulancedienst ZuidHolland Zuid heef t sinds 2012 enorme v eranderingen ondergaan in organisatie en management. Maar tijdens deze veranderingen is het werk doorgegaan. Alles is er steeds op gericht geweest om de regio te voorzien van ambulancezorg van het hoogste niveau door zeer goed opgeleide medewerkers. Nadat begin 2012 een onderzoek is gedaan naar de managementstijl en besluitv orming binnen de ambulancedienst, zijn de daaruit v oortkomende aanbev elingen in de rest van het jaar zijn doorgevoerd. Daarmee is 2012 het jaar van grote veranderingen geweest voor de Ambulancedienst. In het management zijn v ele wijzigingen geweest, waardoor er inmiddels sprake is v an een nieuw managementteam en nieuwe teamleiders. Doel van de v eranderingen is om te komen tot een transparante organisatie met een moderne open managementstijl, die op 1 januari 2014 zal aansluiten bij de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. In v erband hiermee is de samenwerkingsrelatie met het Serv ice Centrum Drechtsteden ook onderwerp van discussie. Voorlopig blijft de Ambulancedienst aangesloten bij dit SCD. Aan het einde van 2012 is de personele reorganisatie afgerond en is het nieuwe management er op gericht de veranderingen in stijl met kracht door te voeren. Hiervoor is gekozen om te starten met een nieuwe missie en een nieuwe visie als basis voor een meerjarenbeleidsplan. Deze nieuwe missie (zie onder B.2.) doet recht aan het doel om de kwaliteit te blijven garanderen, maar te zorgen voor transparantie en een hoge mate v an integriteit. Ondanks alle tijd en energie die de veranderingen hebben gekost, blijft de nadruk van de organisatie liggen bij het werk op straat. Meer dan ooit prof ileert de Ambulancedienst zich als partner in de keten van zorg en openbare veiligheid met veel samenwerkingsverbanden op lokaal, (boven)regionaal en landelijk niv eau. De vergunningv erlening, noodzakelijk door het in werking treden van de Tijdelijke W et Ambulancezorg (TW AZ) per 1 januari 2013 is gerealiseerd en de samenwerking binnen Ambulancezorg Nederland en met name de Ambulancediensten in Rotterdam Rijnmond is v ersterkt. Op de meldkamer is na een lange v oorbereiding het nieuwe ProQAsysteem geimplementeerd, waarmee ZuidHolland Zuid beschikt ov er een modern geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierdoor kan veel beter dan v oorheen worden gegarandeerd dat er bij een melding de nodige zorg wordt verleend. Voor de medewerkers van de meldkamer was dit een verandering, maar zij bereiden zich ook voor op een nog grotere verandering: samenv oeging met de meldkamer Rotterdam Rijnmond. Alle v eranderingen bij de Ambulancedienst en de meldkamer v ragen v eel flexibiliteit van de medewerkers. Deze wordt opgebracht door de wetenschap dat de hoge kwaliteit v an de zorg geborgd moet worden in een moderne en transparante dienst. Pagina 3 van 29

4 2. P a r a g r a f e n 2.1. Weerstand vermog en Risico's Binnen de Regio ZHZ heef t een risicoinventarisatie en waardering plaatsgev onden. Het risicoprof iel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend: 1. Taakstelling productiecijfers 2. W ijzigingen in financieringssystematiek 3. Claims door het niet adequaat uitvoeren v an activ iteiten richting patiënten. Het risico onder 3 is moeilijk kwantif iceerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. Taakstelling productiecijfers Via de nacalculatie wordt jaarlijks aan de NZA en de zorgverzekeraars v erantwoording af gelegd over de gerealiseerde ongewogen ritten, gewogen ritten en het aantal gereden kilometers. Ov er de jaren 2011, 2012 en 2013 v indt geen nacalculatie plaats, aangezien het budget is bevroren op de cijfers van de realisatie Dit is een afspraak uit het op 11 maart 2010 ondertekend Convenant tussen de toenmalige minister v an Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN). W anneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 215% per jaar (cumulatief 7,5% ov er 3 jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt in De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei over de periode 2011 t/m In de periode 2007 tot en met 2010 lieten de productiecijfers jaarlijks een stijging zien van het aantal declarabele ritten van 4% tot ruim 5% in 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal declarabele ritten 2011 is, voor het eerst in jaren, met 0,35% gedaald ten opzichte van Het aantal declarabele ritten 2012 is 1,2% hoger dan de realisatie Dit betekent dat in 2013 voor het jaar 2012 niet de maximale korting zal worden toegepast. In de begroting 2013 is op v oorhand rekening gehouden gehouden met de maximale budgettaire korting vanwege het mogelijk niet geheel realiseren v an de geprognosticeerde groei van 7,5%. In de eerste Burap 2013 zal de daadwerkelijke korting voor 2011 en 2012 worden bepaald en v erwerkt. Om bij een v aststaand budget, maar stijgende kosten het huidige zorgniv eau te kunnen handhav en zal de komende jaren mogelijk moeten worden ingeteerd op de RAK Ambulancezorg. Pagina 4 van 29

5 2.W ijzigingen in f inancieringssystematiek In opdracht van de minister van VW S voert AZN een kostenonderzoek uit in de ambulancezorg. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de vormen van zorg en vervoersdif ferentiatie. Daarnaast komt er een nieuwe bekostigings en f inancieringssystematiek. De nieuwe systematiek dient continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen en dient optimaal te prikkelen tot doelmatig werken. De nieuwe systematiek treedt in werking op 1 januari 2014 en v indt budgettair neutraal plaats. Het ministerie van Financiën heeft bij brief van 7 september 2012 kenbaar gemaakt, dat de regeling tot v rijstelling v an v ennootschapsbelasting ov er de Reserv e Aanvaardbare Kosten met ingang van voornoemde datum wordt opgezegd. Dit betekent dat aan het eind van het boekjaar 2012 toevoegingen aan de RAK niet meer ten laste van de fiscale winst kunnen plaatsvinden en dat de RAK op dat moment fiscaal geheel zou moeten vrijvallen. Om continuïteitsproblemen te voorkomen, mag de RAK in vijf jaar in gelijke delen vrijv allen. Daarnaast is in het kader v an de totstandkoming v an de Landelijke Meldkamerorganisatie aangekondigd dat RAVen naar rato v an hun huidige bijdrage aan de meldkamer zullen bijdragen aan de realisatie van de Landelijke Meldkamer. Dit zou betekenen dat de sector 25% tot 50% van haar huidige budget voor de meldkamer ambulancezorg zou verliezen. Ultimo oktober heef t ov er deze onderwerpen een extra ledenv ergadering v an AmbulanceZorg Nederland plaatsgev onden. Gebleken is dat ov er v oornoemde onderwerpen tussen de ministeries van VWS en V81] onvoldoende afstemming is geweest en dat er daarnaast sprake zou zijn v an tegenstrijdigheden met het nieuwe regeerakkoord. Begin november is AZN met beide ministeries in overleg getreden over deze onderwerpen. Het is nu nog niet mogelijk een oordeel te geven over de status en hardheid van de voorgenomen (financiële) maatregelen. AZN heeft ten aanzien van het invoeren van vennootschapsbelasting ov er de RAK het ministerie v an Financiën verzocht, deze maatregel op te schorten. Voor de RAV ZHZ zal het mogelijk inv oeren v an de vennootschapsbelasting ,= in Ook begin 2013 is dit nog het standpunt van AZN Beoordeling reservepositie De Ambulancedienst beschikt niet over eigen v ermogen. De activiteiten v an de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de NZA voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt di t v erantwoord in een zogenaamde' reserv e aanv aardbare kosten' (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt hierover in artikel 5.3: " Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan de aanvaardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan v oor gezondheidszorg het v erschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanv aardbare Kosten" toe te v oegen. De ambulancediensten mogen de Reserv e aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst ten gunste v an eigenaars / aandeelhouders beschouwen. Saldo per 1 januari 7017 Nagekomen baten / lasten Resultaatbestemming 2011 Saldo per 31 december 2012 Exploitatie resultaat 2012 Saldo na resultaat verwerking RAK CPA C C C C RAK Ambulancedienst C Totaal RAK RAV C C De risico's inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgav en in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels van de NZA en de begroting zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek ov erleg. Uitgav en buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betref fende partijen. Pagina 5 van 29

6 Volgens de regiobrede risicoinventarisatie is bij een gemiddeld risicoprofiel een weerstandsv ermogen benodigd van 10% v an de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsv ermogen v an C 1,4 miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012 na verwerking van het resultaat 2011 ruim C 2,9 miljoen..,.. _ ""'$wm d d E M. Aan wezige I,MS ig Overschot T ekort 40 WW W e %i 1 i molm o g en 2013 C C C C C C C C C C C C C C C Bedrijfsvoering De RAV bestaat uit de Ambulancedienst en de Meldkamer. De bedrijfsvoering van de ambulancedienst v indt v anaf 2006 plaats v anuit de hoof dvestiging te Zwijndrecht. De exploitatie van de MKA is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale v an Politie, Ambulance en Brandweer en wordt gev oerd door de Regiopolitie ZuidHolland Zuid. Aansturing op hoof dlijnen vindt plaats door de directies v an de drie deelnemende onderdelen. De organisatie kent de v olgende organisatorische indeling: Directieteam 2,61 ETE Bedrir'isbureán 0,89 FTE 6,62 FTE Formatie politie Zwijn&eeht 37,43 FTE Conrdreeht 35,82 FTE g ; r s ~ Pa0endreeht 41,14 FTE De RAV heeft de balans gev onden tussen patiëntenzorg (kwaliteit v an zorg, responstijden) personele zorg en f inanciën (zonder FLO). Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden zoals werken binnen budget zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patientenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Speerpunten daarin zijn beschikbaarheid conf orm het ref erentiekader (2008) en personele zorg. Ambulances per dagdeel werkdagen zaterdagen zondagen Feitelijk Fei tel i j k ,3 14, , , 7 7, , 7 Pagina 6 van 29

7 iw enselijk(s&b 2008) De tienden zijn te verklaren door de tijdblokken Bijv : van zijn 7 ambulances paraat en van zijn dat er 9. De RAV zit nog niet op 100% van de benodigde financiering volgens S&B Doelstelling is om met de uitbreiding van de paraatheid, onder voorwaarde v an een gelijk aantal ritten, in 2014 in 95% van alle Al ritten binnen de 15 minuten ter plaatse te zijn Verbonden partijen Dit onderdeel is niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Pagina 7 van 29

8 B. PROGRAMMAPLAN SECTOR 1. Doelstellingen De Ambulancedienst ZuidHolland Zuid is een vooruitstrevende professionele.organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg lev ert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De af handeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgev oerd door hoog gekwalif iceerde medewerkers. Kritische succesfactor.... Productie Prestatie 4indicator ' ' ', "' Aantal ritten (excl. loze en vwsritten),normering 2,,f2914:'. 1 ormermg, : Realisatie 201;2%......, Kwaliteit ambulancevervoer Spoedvervoer Al < 15 min (landelijke norm) 95% 95% 94,5% Spoedvervoer.A1 < 15min (afspraak met zorgverzzekieraars) 95% 95% 94, 5% Spoedvervoer A2 < 30 min 95% 95% 97, 8% Betrokkenheid personeel Ziekteverzuim < 5 % < 5 % 4, 0% Kennisniveau personeel (selectieve profcheck) 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 2. Producten/activiteiten en resultaten F a i n i l r a i l M E M M E E M E M M E M i _ i 3 Í ~.? 3 ' 7, Z :,. _. M :, Meldkamer ambulancezorg 1 Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcocirdinatie 2 Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement Ambulance hulpverlening 1 Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulp/ragen 2 Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid visie en missie voor de komende jaren v astgesteld. Missie De Regionale Ambulance Voorziening ZuidHolland Zuid is een transparante zorginstelling met prof essionele medewerkers die hoogwaardige ambulancezorg v erleent. W e werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. De RAV ZHZ onderscheidt zich door: Visie W ij zijn een transparante prof essionele zorginstelling waar, op een integere en respectvolle wijze, hoogwaardige ambulancezorg wordt geleverd. Pagina 8 van 29

9 vastgelegd. belanghebbenden worden ov ertroff en. Bovenstaande leidt tot een aantal v astgestelde Succes Bepalende F acto ren: 1. Meer klant en serv icegerichte houding 2. Optimaliseren v an responstijden 3. Gerichter stages v oor ketenpartners aanbieden 4. (pro)actiev er communiceren 5. Betere samenwerking tussen ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg 6. Meer respectv olle samenwerking tussen medewerkers 7. Iedere medewerker is v erantwoordelijk v oor zijn eigen deskundigheid en bekwaamheid 8. Vergroten v an duurzame inzetbaarheid v an de medewerkers 9. Feedback van medewerkers beter vertalen naar v erbeteracties 10. Meer duurzaam ondernemen 11. Versterken maatschappelijke betrokkenheid 12. Beter gestructureerde planning en controlcyclus 13. Bedrijfsprocessen v astgelegd in kwaliteitshandboek 14. Meer bestuurlijk comf ort Deze zijn v ertaald naar Kritische Succes Factoren, concrete actiepunten, waar in 2013 en 2014 nadrukkelijk inv ulling aan zal worden gegeven. KLANTEN EN PARTNERS Gedragscode is bekend (1000/0) en wordt nageleefd Verbeteracties n.a.v. analyse adzhztevreden.n1 PR en (sociale) mediabeleid Prestaties op adzhz.nl tonen Stagiaires v an ketenpartners (> 30) Onderzoeksstages v anuit ketenpartners (>2) Al prestaties >95% Dalende trend van de Intaketijd MKA Uitruktijden (aanwezigheidsdienst en paraat respectiev elijk 2 en 1 minuut) 95% W achttijden B vervoer (breng en haal respectievelijk 10 en 30 min.) > 80% MEDEWERKERS Gedragscode is bij alle medewerkers bekend en wordt nageleef d Uitwisseling tussen AD en MKA vindt plaats Samenwerkingsincidenten registreren en bespreken Klacht en conflictmelding (100 /0) behandeld door teamleiders Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon Portf olio wordt door medewerker continu geactualiseerd Portf olio bespreken in jaargesprek (100 /0) Ziektev erzuim ligt onder het landelijk (branche)gemiddelde Vaststellen beleid duurzame inzetbaarheid en participatie PAM Vaststellen en implementeren van verbeteracties o.b.v. uitkomsten onderzoeken Pagina 9 van 29

10 M A A T S C H A P P I J Integraal beleid duurzaam ondernemen Promotie en v oorlichting, bv schoolbezoeken (> 20) Ev enementenbeleid m.b.t. participatie Dalende trend v oertuigschade Reductie van brandstof gebruik BESTUUR EN FINANCIERS Proactiev e contacten met bestuurders en beleidsambtenaren Integrale planning en controlcyclus Managementgesprekken Managementrapportages en Burap Beschreven en v astgestelde processen (bv onderhoud v oertuigen, materiaal en voorraadbeheer) Geactualiseerde documenten kwaliteitssysteem 3. Voort gang inve steringen Investeringen DB / AB (ov ergehev eld) Krediet Voortgang t.o.v. planning Kredieten overgeheveld uit 2012 Ambulance Jnek Verwachte levering le kwartaal 2013 Ambulance Jrrek Verwachte levering le kwartaal 2013 Ambulance Jrrek Verwachte levering le kwartaal 2013 Inrichting post Dordrecht Jrrek Inrichting nieuwe post Dordrecht ERFsets 2012 Jnek Hardware is medio januari geleverd. Software ERF Jrrek % betaald. Start ERF april Software VMS Jrrek % betaald. Start VMS april Investering en 2013 Ambulances 3 st. Begroting Aanschaf 3 ambulances voor het spoedvervoer Brancards 3 st Begroting Brancards t.b.v nieuwe ambulances Brancards 3 st a mbu's uit 2012 Burap Investering en 2014 Ambulances 2 st Begroting Brancards 2 st Begroting 'Totaal Financieel Budgettaire kaders Voor de ambulancedienst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen v an de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheel gebudgetteerd. Jaarlijks worden met de ziektekostenverzekeraars af spraken gemaakt ov er het te vergoeden aantal ambulanceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar. Deze productie afspraak is tevens de basis voor het budget van de Centrale Post Ambulanceverv oer. De budgetten v olgen een eigen ontwikkeling v oor wat betref t de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwikkeling. De begroting v oor de ambulancezorg is v oorlopig gebaseerd op de uitgangspunten v olgens de begrotingsv oorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetv oorschrif ten. Pagina 10 van 29

11 4. 2. Exploitatiebegroting 2014 Hieronder is de gecomprimeerde productbegroting weergegev en. Alle bedragen luiden X C Producten Realisatie 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Verschil begroting Lasten' Baten' Saldo Lastenl Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten! Saldo Am bulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming : Beg ro tin gsanalyse De financiële begroting 2014 wijkt af van de begroting In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. Bedragen x C LASTEN Voordelen Nadelen, Saldo Totaal Analyse Onrecht Inc. Struct. Inc. Struct. effecten verwijzing> matio Lasten Ambulancedienst Personeelslasten A nee Renteen afschrijvingen B nee Huisvestingskosten C nee Overige algemene bedrijfskosten D nee Sectorspecifieke kosten E nee Storting in reserves en voorzieningen F nee Subtotaal , 201 Lasten MKA Personeelslasten I Overige algemene bedrijfskosten Storting in reserves en voorzieningen K Subtotaal nee Totaal lasten BATEN Baten Ambulancedienst Overige baten Gedetacheerd personeel 3 3 Budget G Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) H Subtotaal nee nee Baten MKA Budget MKA L Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) 4 4 nee Subtotaal Totaal baten TOTAAL GENERAAL TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING Ambulancedienst A. Personeelskosten C ,negatief Oorzaak. Op basis van de resultaten 2012, de nieuwe CAO Ambulancezorg, en de m.i.v gewijzigde bekostigingsregeling FLO heef t een herrekening plaatsgev onden v an de salarislasten. Hierin is het nieuwe f ormatieplan, voortv loeiend uit het reorganisatietraject in 2012, begrepen. Dit heeft geleid tot een versterking van het bedrijfsbureau alsmede het op de benodigde formatie brengen van het operationeel personeel.. Hierbij dient te worden opgemerkt dat v ergelijking plaatsv indt ten opzichte van de primitieve begroting 2013, die bij de l e Burap zal worden geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen in 2012/2013. Gevolg. De salariskosten stijgen ten opzichte v an de begroting 2013 met C , structureel. Oorzaak De overige personeelskosten zijn geactualiseerd op basis v an de resultaten Het budget voor opleidingskosten is mede bepaald op basis van het in maart 2013 vastgestelde beleid. Pagina 11 van 29

12 Gevolg De overige personeelskosten nemen per saldo C , toe ten opzichtev an de begroting 2013 structureel. B. Rente en afschrijvingen C , positief Oorzaak In 2012 zijn een groot aantal inv esteringen (v oertuigen en automatisering) niet volledig af gerond. Deze zijn doorgeschov en naar (medio) Deze inv esteringen die allen in 5 jaar worden afgeschreven hebben in 2014 voor het eerst een volledige afschrijvingslast. In de primitieve begroting 2013 is nog gerekend met een volledig jaar kapitaallasten. Gevolg De kapitaallasten zijn ten opzichte v an de begroting 2013 C , lager incidenteel. C. Huisvestingskosten C , negatief Oorzaak Conform de meerjarenonderhoudsbegroting v an de panden in eigendom zal in 2014 onderhoud worden gepleegd. Daarnaast is een budget v an C 2.000,= per post beschikbaar voor f acilitair onderhoud v an de post. Gevolg De ov erige huisvestingskosten zijn jaarlijks C , hoger structureel. D. Overige algemene bedrijfskosten C , positief Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een eigenstandig contract met het SCD. Van de in het pakket opgenomen diensten zal op onderdelen die in het verleden niet werden gebruikt, zoals intranet en telef onie, wel gebruik worden gemaakt. Dit leidt tot lagere telefoniekosten. Daarnaast is de contractuele bijdrage aan het SCD lager. Gevolg De bijdrage aan het SCD en de telefoniekosten zijn C , lager structureel. Oorzaak De accountantskosten zijn ten opzichte van de begroting 2013 met C , gestegen. Dit betref t de kosten van landelijke opdrachten (FLO/VOP). Gevolg De accountantskosten zijn C , hoger dan begroot structureel. Oorzaak De externe advieskosten zijn hoger, vanwege de inzet v an externen v oor zaken die v oortvloeien uit het reorganisatietraject en de inv lechting in de Veiligheidsregio ZHZ. Gevolg De externe advieskosten zijn toegenomen met C , structureel. E. Sectorspecifieke kosten C 3.000, positief Oorzaak Hoewel het aantal verreden kilometers van de voertuigen ongeveer gelijk blijft zijn de brandstof kosten enorm gestegen. Gevolg De in de begroting 2014 opgenomen brandstof kosten zijn C , structureel hoger. Oorzaak In 2011 heef t Europese Aanbesteding plaatsgev onden van de wagenparkv erzekering ingaande het boekjaar Vanwege het grote aantal schadegev allen in af gelopen jaren is de premie aanzienlijk toegenomen. Gevolg De v erzekeringskosten zijn C , hoger structureel. Oorzaak In 2013 is een DVO afgesloten met de Veiligheidsregio ZHZ voor het uitvoeren van het onderhoud aan de voertuigen. De verwachting is dat de kosten hierdoor niet zullen stijgen. Daarnaast wordt ingaande 2013 met Mercedes gereden, waarbij de verwachting is dat het bandenv erbruik zal af nemen (allseason banden in plaats van zomer en winterbanden). Gevolg De bijzondere onderhoudskosten v an de voertuigen en het bandenverbruik zijn C , structureel lager. Oorzaak Het budget van de verbandmiddelen is in 2014 begrepen in het budget klein materiaal. Vanwege de invoering v an het v oorraadbeheerssysteem begin 2013 zal kunnen worden bespaard op het verbruik van de disposables. Pagina 12 van 29

13 Gevolg De kosten verbandmiddelen en overig klein materiaal zijn C , structureel lager. F. Storting in voorzieningen C , positief Oorzaak De stortingen van de voorziening PLBuren en de v oorziening onderhoud gebouwen in eigendom zijn opnieuw bepaald. Gevolg Ten opzichte van de begroting 2013 leidt tot een lagere storting in de voorzieningen v an C , incidenteel. F. Budget C , positief Oorzaak Met de reeds bekende indexen voor 2013, de voorlopige index 2014 en de geprognosticeerde korting op het budget in 2013 heef t een berekening v an het budget 2014 plaatsgevonden. Dit leidt tot een hoger budget ten opzichte van de primitieve begroting 2013, waarbij dient te worden opgemerkt dat het budget 2013 bij de l e burap 2013 zal worden geactualiseerd met v orenstaande gegev ens. Gevolg Het budget ambulancedienst is C , hoger structureel. H. Onttrekking RAK Ambu C , negatief Oorzaak De primitieve begroting 2013 sluit met een nadeel van C , wat uit de RAK wordt onttrokken. De begroting 2014 is sluitend, waardoor geen onttrekking aan de reserve hoeft plaats te v inden. Gevolg De onttrekking aan de RAK is C , lager incidenteel. Meldkamer AmbulanceZorg 1. Personeelskosten C , voordelig Oorzaak In het nieuwe formatieplan is 0,5 fte ICT medewerker opgenomen; een verlaging met 0,5 fte. Daarnaast vindt toerekening van directieuren plaats via de post externe adv ieskosten. In het v erleden was 0,5f te directeur begrepen in de salariskosten. Gevolg Een daling v an de oename v an de personeelslasten C , structureel. Oorzaak De bijdrage in de exploitatie van de GMC is C , lager dan de bijdrage Gevolg incidenteel. J. Overige algemene bedrijfskosten C , negatief Oorzaak De automatiseringskosten zijn C , hoger. Dit betref t de bijdrage v rije marge gelden 2014 welke zal worden ingezet v oor ondersteuning ProQA. Gevolg De automatiseringskosten zijn C , hoger incidenteel. Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCDkosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C , hoger structureel. Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCDkosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C , hoger structureel. K. Storting in de reserves C , negatief Oorzaak De begroting 2014 sluit met een verwacht voordelig resultaat van C , dat gedoteerd wordt aan de Reserve Aanvaardbare Kosten CPA. Gevolg De dotatie aan de reserve is C , hoger incidenteel. Pagina 13 van 29

14 L. Budget CPA C , positief Oorzaak Het budget 2014 is geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaat Opgemerkt dient te worden dat het budget zoals opgenomen in de primitiev e begroting 2013 hierop nog dient te worden aangepast (Burap ) Gevolg Het budget is C , hoger structureel Reservepositie/risico's De Reserve Aanv aardbare kosten ambulancedienst, zijnde de egalisatiereserve v oor exploitatieoverschotten en tekorten v an de ambulancedienst bedraagt per 31 december 2012 (na v erwerking resultaat 2012) C ,. De Reserve Aanv aardbare kosten CPA, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieov erschotten en tekorten van de meldkamer bedraagt per 31 december 2012 (na verwerking resultaat 2012) C ,. ' l i á r AaWiN ez eg e,:benoiliffir ' ' O f éisciii6 Teliskri. 3,..# weerstandi~rriciyen,2..4.: 2012 C C C , 2013 C C C C C C C C C C C Meerjarenperspectief Bij het meerjarenperspectief is het jaar 2014 doorgetrokken. Voor wat betref t het produkt ambulancezorg geldt dat het budget en de CAO vast staan. Voor wat betreft de MKA geldt dat de meerjarenbegroting v oor de GMC ZuidHolland Zuid is gehanteerd. Pr oducten Raming Raming Raming Rami ng Am bulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming Lasten' Baten' Saldo Lasten' Bateni Saldo Lasten' Batenl Saldo Lastenl_ Bateni S aldo Personeel In 2011 is de medewerkertevredenheid gemeten. Bijna 70% van de medewerkers heeft de v ragenlijst ingev uld. Zij waarderen de Ambulancedienst als werkgever op de onderdelen algemeen, communicatie, inf ormatiev erstrekking en samenwerking met een 7, % van de onze medewerkers zou de ambulancedienst bij anderen aanbev elen als werkgever. In 2012 is de RAV ZuidHolland Zuid gereorganiseerd op managementniveau en is de stijl en structuur van leidinggeven veranderd. Er is nu vooral sprake v an faciliterend en coachend leiderschap met duidelijke aandacht v oor sturing op gedrag en prestaties. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt middels een nieuw te beschrijv en personeelsbeleid waarin nadaikkelijk aandacht is v oor instroomdoorstroomuitstroom v an personeel, opleiding & ontwikkeling op zowel individueel als organisatiebreed niv eau en de duurzame inzetbaarheid v an onze medewerkers. Met name voor de oudere medewerkers wordt hierop beleid ontwikkeld. Daarnaast ligt de nadruk op de prof essionaliteit v an onze medewerkers. Ook wordt in 2013 nadrukkelijk geïnv esteerd in een integriteitsbeleid v oor de gehele organisatie wat zich op het gebied van personeelszorg vertaalt in een nog op te stellen gesdragscode. Pagina 14 van 29

15 Het ziekteverzuimpercentage bij de RAV ZHZ bedroeg in ,0% en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2011 (4,0%). In de vaststelling van de personele formatie en het aantal effectieve uren per jaar is rekening gehouden met een ziekteverzuim van 5%. Hiermee worden de kosten in de hand gehouden. W aar mogelijk wordt erop ingezet om zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te reintegreren in hun functie. Indien dat niet mogelijk is wordt, in overleg met de ARBOdienst, gekeken naar andere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is het behouden van de verbinding tussen de medewerker en werkgever. Ook wordt in 2013 v erder invulling gegev en aan de (vooralsnog v rijwillige) periodieke arbeidskundige monitor (PAM). Het aantrekken v an nieuwe medewerkers is voor de operationele functies v an ambulancechauff eur, ambulanceverpleegkundige en zorgambulancebegeleider v ooralsnog geen probleem. Dit ligt anders voor de f unctie v an verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg (MKA). De MKA heeft net als andere MKA's in Nederland moeite met het op peil houden van de formatie, gelet op de eisen welke worden gesteld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de (Tijdelijke) W et Ambulancezorg. Hier wordt structureel gebruik gemaakt v an extern ingehuurde prof essionals. De v erwachting is ov erigens dat de MKA ZuidHolland Zuid in 2013 of 2014 samen zal gaan met MKA Rijnmond; een gevolg v an politieke besluitvorming. Voorbereidingen hiertoe zijn in v olle gang. "Géraanide Srni tie Bez etting ultimo 2012 Ambulancedienst 122,1 121,2 118,7 Meldkamer Ambblancezorg 2,9 3,4 2,9 Geraamd ziektev erz uim 2014 ' Geraamd z iektev erz uim Z iektev erz uim ,0% 5,0% 4,1% C. PRODUCTBEGROT ING SECT OR 1. Produc tbegr oting De programma's van de Regio ZHZ zijn grotendeels parallel met de sectoren af gebakend. Producten Realisatie 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Ambulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo T oelich tingen 2.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De begroting is opgemaakt met inachtneming van de v oorschrif ten die het Besluit begroting en verantwoording prov incies en gemeenten daarv oor geef t. Pagina 15 van 29

16 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis v an historische kosten. Tenzij bij het desbetref fende balanshoof d anders is vermeld, worden de activ a en passiv a opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen v oor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde v an het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele v erbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde v an jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van v ergelijkbaar volurne worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsv indt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoev e van gepensioneerden, ov erlopende vakantiegelden v erlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De ref erentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Stelselwijziging Met ingang van 2007 zijn de voorzieningen voor middelen derden ex artikel 44 lid 2 BBV in de jaarrekening verv allen en gecategoriseerd als overlopende post Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings c.q. vervaardigingsprijs v erminderd met de afschrijvingen en waardev erminderingen die naar v erwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschrev en. De af schrijving v an de geactiv eerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming v an het gerelateerde materiële v aste actief. Af sluitkosten van opgenomen geldleningen worden af geschreven in de looptijd v an de betrokken geldlening Materiële vaste activa De Regio ZHZ beschikt uitsluitend ov er materiële v aste activa met een economisch nut. Deze materiële v aste activ a zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Specif ieke inv esteringsbijdragen v an derden worden op de desbetreff ende inv estering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden v anaf het jaar v an ingebruikneming lineair afgeschreven in de v erwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een ev entuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet af geschrev en. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere v ermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heef t een dergelijke v ermindering ov erigens niet plaatsgev onden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijv ingstermijnen bedragen in jaren: 50 jaar: nieuwbouw bedrijf sgebouwen 20 jaar: verbouw bedrijf sgebouwen 20 jaar: inrichting en inv entaris Maasplaza Dordrecht Pagina 16 van 29

17 10 jaar: telef ooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijf sgebouwen; groot onderhoud bedrijf sgebouwen 10 jaar: medisch inventaris in ambulances 5 jaar: ambulances, piketauto's, brancards en C2000 apparatuur niet: gronden en terreinen Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde v an de aandelen onv erhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden Vlottende activa Voorraden De grond en hulpstof f en (magazijnv oorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als "onderhanden werken" opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de v erv aardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omv at de kosten die rechtstreeks aan de v erv aardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs) Vorderingen en overlopende activa De v orderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een v oorziening in mindering gebracht. De v oorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag v an de betrokken v erplichting c.q. het v oorzienbare v erlies. De onderhoudsegalisatiev oorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake gef ormuleerd zijn Financiële positie Geraamd verloop immateriële vaste activa Niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Geraamd verloop materiële vaste activa Omschrijving Boekwaarde Inv esteringen Desinv es Afschrijvingen Bijdragen v an Afwaarde Boekwaarde te r in a e n de r d e n rin ae n Gronden en terreinen Gebo uwen Vervo ermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totalen Geraamd verloop financiële vaste activa Niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Pagina 17 van 29

18 Geraamd verloop reserves en voorzieningen Vrije reserves Niet van toepassng Bestemmingsreserves Reserve aanvaardbare kosten CPA Reserve aanvaardbare kosten Ambul ancezorg Voor zi eningen Voorziening verlofsparen Voorziening onderhoud posten Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorzienin Sociaal Plan Voorziening afwikkeling fscaliteiten Totaal Reserves en voorzieningen Pagina 18 van 29

19 D. BIJLAGEN Staat van geraamde personeelsf ormatie Staat v an geraamde personeelslasten Staat v an v aste activa (geprognosticeerd) Staat van reserv es (geprognosticeerd) Staat van v oorzieningen (geprognosticeerd) Verdelingsmatrix (geprognosticeerd): functionele en categorale begroting Pagina 19 van 29

20 Staat v an geraamde personeelsformatie BEGR OT ING 2014 OVERZICHT PERSONELE STERKTE On rechiafrifig *.: FORMATIEVE STERKTE begroot 2014 begroot WANTAINPERSONEEIISLEDEN 2012 F'431g3:r ' 2014 begnoot begroot Directieteam 0, 61 4, 61 2, Medisch manager 0,89 0,89 0,89 i Bedrijfsbureau 10,45 6,23 6, Tea mleiders 0,00 0,00 2, Verpleegkundigen 56,73 55,62 54, Chauffeurs 45,38 49,52 49, Zorga mbu la nce 7, 51 7,76 9, Totaal huidig personeel 1 2 1, , , Voormalig personeel 15,24 15,14 17, Totaal voor malig 15, , , TOTAAL 1 3 6, , , Pagina 20 van 29

21 Staat v an geraamde personeelslasten Begroting 2014 Staat van geraamde personeelslasten Kostenplaats Formatie Nettolasten begroting 2014 Nettolasten begroting 2013 Netto lasten begroting 2012 Directieteam Bedrijfsbureau Operationeel Verpleegkundigen Chauffeurs Zorgambulance Subtotaal personeelslasten Ambu 2,61 5,12 2,00 54,21 49,52 9,16 122, CPA Medisch adviseur CPA Overige medewerkers Subtotaal personeelslasten MKA 0,89 1,50 2, , Totaal 125, Voormalig personeel 17, Totaal 142, Pagina 21 van 29

22 Staat v an vaste activa (geprognosticeerd) Wordt nog door het secretariaat ingevoegd. Pagina 22 van 29

23 Staat van reserves en v oorzieningen (geprognosticeerd) Begr o t ing 2014 Staat van reserves en voorzieningen Vorig begrotingsjaar : Huidig begrotingsjaar: Vrije reserves Niet van toepaspng, pevrernen irtp pservps Reserve aanvaardbare kosten CPA Reserve aanvaardbare kosten Pm bulancezorg , , Voorzieni ngen ' Voorziening verlofsparen Voor zi ening. onderhoud posten o o Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget : Voorzienin Sociaal Plan o o VOorziening ahrkikkeling fiscaliteiten : o o Totaal Reserves en voorzieningen Pagina 23 van 29

24 Verdelingsmatrix (geprognosticeerd) VERDELINGSMATRIX LASTEN EN BATEN RAV Totaal : sal en soc. uitkeringen Rente Afschrijvingen Personeel Energie Duurzame belastingen niet reserveringen overige vertasten voorr nallo derden goederen heffingen duur zame rekeningen goederen LASTEN. Ambulanc edienst Meldkamer Ambulancezorg Totaal lasten BATEN Totaal Rente vbrooedi ngen Over ige Inkortlens Inkomens Reserveringen personeel goederen overdrac hten overdrachten diensten v/h' Rilk gemeenten Am bul anrsdienst Meldkamer Ambulancezorg Chauffeursdiensten huisartsen Totaal Baten ' Pagina 24 van 29

25 Exploitatie ov erzichten begroting 2014 RAV Zuid Holland Zuid +Begil rotirigi201:41arribulateedgen~ 4i7.1v sirk ~ ~ 5 ~, ',C i ~ e,ittán"y Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Produkijeciifers Aantal ambulances o.b.v. Vergunning Aantal te rijden ambulanceritten (decl) Daarvan declarabel Daarvan EHBOritten Niet declarabel (loos en voorwaardensch) Aantal kilometers Daarvan declarabel , Daarvan niet declarabel For m Di rectieteam 4,61 0,61 2,61 4,11 2,61 Bedrijfsbureau 4,23 8,45 5,12 4,23 4,62 Teamleiders 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Verpleegkundigen 52,36 56,73 54,21 55,62 54,21 Chauffeurs 49,53 45,38 49,52 49,52 49,52 Zorgambulance 7,89 7,51 9,16 7,76 9,16 Voormalig personeel 14,64 14,64 15,24 15,14 17,00 Totale formatie (excl. voormalig personeel) 118,62 118,68 122,62 121,24 122,12 lskosten Salarissen FLO/FPU voormalig pers IZA voormalig personeel Sal.uitk. UWV ZW /WAO Doorbetaling S*Bmeldkamer sirbtotaal salarissen en sociale lasten ' WSWpersoneel Personeel van derden subtotaal personeel van derden Woonwerk vergoeding Reis en verblijfkosten Teléfoonkostenvergoeding 61 Opleidingskosten Beroepskleding Bedrijfs Gez. Dienst Koffie personeel Uitgaven ondernemingsraad Overige personeelskosten Mobiele telefoons subtotaal overige personeelskosten totaal personeelskosten ' Rente en afschriivinaen Rentekosten Afschrijvingen : totaal rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Huur Maasplaza / Leerpark Huur Gorinchem (+service) Huur Papendrecht Verwarming en verlichting Kleine inventaris Belastingen (gebouwen) Verzekeringen (gebouwen) l a Schoonmaakkosten derden Schoohmaakarti kelen Klein onderhoudsmateriaal Overige huisvestingskstn totaal huisvestingskosten Pagina 25 van 29 Printdaturn:

26 RAV Zuid Holland Zuid Bedffitih#1,201"4!Aitbtla rfcëdhárstm.1% A f f E ~. " ; ",. a t t r. S. C ~ ~ 1 ~ Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Overige algemene bedrijfskosten Onderhoud +verv.software Onderhoud inventaris Kopieerkosten Drukwerk Kantoorbehoeften ' Telefoonkosten Voorlichting&communicatie Porti kosten Representatiekosten , Boeken en tijdschriften ,.._ '.ociti Incas Sokristen Afboeking oninbare posten Vergaderkosten Contributies. ' Accountantskosten Doorbelasting SCD Bestuurlijke bijdrage GGD Externe advieskosten Verzekering W.A Transitiekosten naar VRZHZ Overige algemene kosten Verschillenrekening totaal overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedriifskosten Brandstof auto's Motorrijtuigenbelasting Verzekering auto's Onderhoud auto's Huur auto's Overige kosten auto's 473 Kosten Kiltunnel Opleidingen SOSA. Banderniérvang. ambulances Auto onderdel. ambulances. Bijz. onderhd ambulances Olie+smeermid. am bulances Schadekosten ambulances Schadeuitk. arnbulahces Kosten afhijsingen brandweer Kosten opgeschaalde zorg Verbandm iddelen Medicijnen Zuurstof/entonox Overig klein materiaal Reinigen linnengoed Onderhd medische i nvent Overige materiële kosten Nagekomen lasten totaal sectorspecifieke bedrijfskosten Dotaties reserves en voorzieningen Storting in reserves Storting in voorzieningen totaal dotaties reserves en voorzieningen totaal lasten I Pagina 26 van 29

27 RAV Zuid Holland Zuid SHABRgebting/ 2014,AMbUtancediegst2R2E. 4" AW BIlas, Ai.: ARKAA.., Omschrijv ing Jaa rr eke ning Ja ar re ke ning Be gr ot in g Be g ro t in g Beg ro ting Ve r g oe d ing e n Overige baten Gedetacheerd personeel Basistarief ambulancerit , Kilometervergoeding ambulancerit Budgettaire korting taakstelling produktie Vergoeding FLOregeling Ministerie VWS totaal vergoedingen : _ b Ov erige baten Onttrekking reserve/voorz Rente belegde reserves totaal overige baten 't o ta a l b at e n Il sultaat resititaathenaling Nza budget incl.,nacalculatie Correctie ivm niet realiseren prod.groei 7,5% Vergoeding FLOregeling Ministerie VWS : Totale lasten Onttrekking voorzieningen Detacheringsvergceding , Exploitatieresultaat Nagekomen baten 'Nagekomen lasten Toevoeging reserve aanvaardbare kosten , Pagina 27 van 29

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden BG.3 Gemeenschappelijke Regeling Financiële verantwoording 2009 1 Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 6 Balans per 31 december 2009 7 Programmarekening over 2009 8 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden Financiële verantwoording 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 7 Balans per 31 december 2011 8 Programmarekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Begroting 2015 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Begroting 2015 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid Begroting 2015 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 1. Directietoelichting... 3 2. Paragrafen... 4 2.1. Weerstandvermogen... 4 2.1.1. Risico s... 4 2.1.2. Beoordeling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de. STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l.

Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de. STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l. Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l. Financieel overzicht 2012 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Voortgang aangegane verplichtingen liquidatieplan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 1. Directietoelichting... 3 2. Paragrafen... 4 2.1. Weerstandvermogen... 4 2.1.1. Risico s... 4 2.1.2. Beoordeling

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel - 0 -

JAARREKENING Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel - 0 - JAARREKENING 2016 Stichting Voedselbank Bommelerwaard - 0 - Inhoudsopgave Algemeen 2 Grondslagen van waardering 3 4 Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie