MPGPD GPD ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MPGPD2013042610320815 GPD 26.04.2013 0815. ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 I 1 MPGPD GPD ezondheid &;i1,!,..iug d zhz. Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorz iening ZuidHolland Zuid

2 INHO UDSOPG AVE A. INLEIDING Directietoelichting Paragrafen Weerstandvermogen Risico's Beoordeling reservepositie Bedrijfsvoering..., Verbonden partijen... 7 B. PROGRAMMAPLAN SECTOR Doelstellingen Producten/activiteiten en resultaten Voortgang investeringen Financieel Budgettaire kaders Exploitatiebegroting Begrotingsanalyse Reservepositie/risico's Meerjarenperspectief Personeel C. PRODUCTBEGROTING SECTOR Productbegroting Toelichtingen Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen Stelselwijziging Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Voorzieningen Financiële positie D. BIJLAGEN Pagina 2 van 29

3 A. INLEIDING 1. Directietoelichting De Ambulancedienst ZuidHolland Zuid heef t sinds 2012 enorme v eranderingen ondergaan in organisatie en management. Maar tijdens deze veranderingen is het werk doorgegaan. Alles is er steeds op gericht geweest om de regio te voorzien van ambulancezorg van het hoogste niveau door zeer goed opgeleide medewerkers. Nadat begin 2012 een onderzoek is gedaan naar de managementstijl en besluitv orming binnen de ambulancedienst, zijn de daaruit v oortkomende aanbev elingen in de rest van het jaar zijn doorgevoerd. Daarmee is 2012 het jaar van grote veranderingen geweest voor de Ambulancedienst. In het management zijn v ele wijzigingen geweest, waardoor er inmiddels sprake is v an een nieuw managementteam en nieuwe teamleiders. Doel van de v eranderingen is om te komen tot een transparante organisatie met een moderne open managementstijl, die op 1 januari 2014 zal aansluiten bij de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. In v erband hiermee is de samenwerkingsrelatie met het Serv ice Centrum Drechtsteden ook onderwerp van discussie. Voorlopig blijft de Ambulancedienst aangesloten bij dit SCD. Aan het einde van 2012 is de personele reorganisatie afgerond en is het nieuwe management er op gericht de veranderingen in stijl met kracht door te voeren. Hiervoor is gekozen om te starten met een nieuwe missie en een nieuwe visie als basis voor een meerjarenbeleidsplan. Deze nieuwe missie (zie onder B.2.) doet recht aan het doel om de kwaliteit te blijven garanderen, maar te zorgen voor transparantie en een hoge mate v an integriteit. Ondanks alle tijd en energie die de veranderingen hebben gekost, blijft de nadruk van de organisatie liggen bij het werk op straat. Meer dan ooit prof ileert de Ambulancedienst zich als partner in de keten van zorg en openbare veiligheid met veel samenwerkingsverbanden op lokaal, (boven)regionaal en landelijk niv eau. De vergunningv erlening, noodzakelijk door het in werking treden van de Tijdelijke W et Ambulancezorg (TW AZ) per 1 januari 2013 is gerealiseerd en de samenwerking binnen Ambulancezorg Nederland en met name de Ambulancediensten in Rotterdam Rijnmond is v ersterkt. Op de meldkamer is na een lange v oorbereiding het nieuwe ProQAsysteem geimplementeerd, waarmee ZuidHolland Zuid beschikt ov er een modern geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierdoor kan veel beter dan v oorheen worden gegarandeerd dat er bij een melding de nodige zorg wordt verleend. Voor de medewerkers van de meldkamer was dit een verandering, maar zij bereiden zich ook voor op een nog grotere verandering: samenv oeging met de meldkamer Rotterdam Rijnmond. Alle v eranderingen bij de Ambulancedienst en de meldkamer v ragen v eel flexibiliteit van de medewerkers. Deze wordt opgebracht door de wetenschap dat de hoge kwaliteit v an de zorg geborgd moet worden in een moderne en transparante dienst. Pagina 3 van 29

4 2. P a r a g r a f e n 2.1. Weerstand vermog en Risico's Binnen de Regio ZHZ heef t een risicoinventarisatie en waardering plaatsgev onden. Het risicoprof iel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend: 1. Taakstelling productiecijfers 2. W ijzigingen in financieringssystematiek 3. Claims door het niet adequaat uitvoeren v an activ iteiten richting patiënten. Het risico onder 3 is moeilijk kwantif iceerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. Taakstelling productiecijfers Via de nacalculatie wordt jaarlijks aan de NZA en de zorgverzekeraars v erantwoording af gelegd over de gerealiseerde ongewogen ritten, gewogen ritten en het aantal gereden kilometers. Ov er de jaren 2011, 2012 en 2013 v indt geen nacalculatie plaats, aangezien het budget is bevroren op de cijfers van de realisatie Dit is een afspraak uit het op 11 maart 2010 ondertekend Convenant tussen de toenmalige minister v an Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN). W anneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 215% per jaar (cumulatief 7,5% ov er 3 jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt in De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei over de periode 2011 t/m In de periode 2007 tot en met 2010 lieten de productiecijfers jaarlijks een stijging zien van het aantal declarabele ritten van 4% tot ruim 5% in 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal declarabele ritten 2011 is, voor het eerst in jaren, met 0,35% gedaald ten opzichte van Het aantal declarabele ritten 2012 is 1,2% hoger dan de realisatie Dit betekent dat in 2013 voor het jaar 2012 niet de maximale korting zal worden toegepast. In de begroting 2013 is op v oorhand rekening gehouden gehouden met de maximale budgettaire korting vanwege het mogelijk niet geheel realiseren v an de geprognosticeerde groei van 7,5%. In de eerste Burap 2013 zal de daadwerkelijke korting voor 2011 en 2012 worden bepaald en v erwerkt. Om bij een v aststaand budget, maar stijgende kosten het huidige zorgniv eau te kunnen handhav en zal de komende jaren mogelijk moeten worden ingeteerd op de RAK Ambulancezorg. Pagina 4 van 29

5 2.W ijzigingen in f inancieringssystematiek In opdracht van de minister van VW S voert AZN een kostenonderzoek uit in de ambulancezorg. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de vormen van zorg en vervoersdif ferentiatie. Daarnaast komt er een nieuwe bekostigings en f inancieringssystematiek. De nieuwe systematiek dient continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen en dient optimaal te prikkelen tot doelmatig werken. De nieuwe systematiek treedt in werking op 1 januari 2014 en v indt budgettair neutraal plaats. Het ministerie van Financiën heeft bij brief van 7 september 2012 kenbaar gemaakt, dat de regeling tot v rijstelling v an v ennootschapsbelasting ov er de Reserv e Aanvaardbare Kosten met ingang van voornoemde datum wordt opgezegd. Dit betekent dat aan het eind van het boekjaar 2012 toevoegingen aan de RAK niet meer ten laste van de fiscale winst kunnen plaatsvinden en dat de RAK op dat moment fiscaal geheel zou moeten vrijvallen. Om continuïteitsproblemen te voorkomen, mag de RAK in vijf jaar in gelijke delen vrijv allen. Daarnaast is in het kader v an de totstandkoming v an de Landelijke Meldkamerorganisatie aangekondigd dat RAVen naar rato v an hun huidige bijdrage aan de meldkamer zullen bijdragen aan de realisatie van de Landelijke Meldkamer. Dit zou betekenen dat de sector 25% tot 50% van haar huidige budget voor de meldkamer ambulancezorg zou verliezen. Ultimo oktober heef t ov er deze onderwerpen een extra ledenv ergadering v an AmbulanceZorg Nederland plaatsgev onden. Gebleken is dat ov er v oornoemde onderwerpen tussen de ministeries van VWS en V81] onvoldoende afstemming is geweest en dat er daarnaast sprake zou zijn v an tegenstrijdigheden met het nieuwe regeerakkoord. Begin november is AZN met beide ministeries in overleg getreden over deze onderwerpen. Het is nu nog niet mogelijk een oordeel te geven over de status en hardheid van de voorgenomen (financiële) maatregelen. AZN heeft ten aanzien van het invoeren van vennootschapsbelasting ov er de RAK het ministerie v an Financiën verzocht, deze maatregel op te schorten. Voor de RAV ZHZ zal het mogelijk inv oeren v an de vennootschapsbelasting ,= in Ook begin 2013 is dit nog het standpunt van AZN Beoordeling reservepositie De Ambulancedienst beschikt niet over eigen v ermogen. De activiteiten v an de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de NZA voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt di t v erantwoord in een zogenaamde' reserv e aanv aardbare kosten' (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt hierover in artikel 5.3: " Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan de aanvaardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan v oor gezondheidszorg het v erschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanv aardbare Kosten" toe te v oegen. De ambulancediensten mogen de Reserv e aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst ten gunste v an eigenaars / aandeelhouders beschouwen. Saldo per 1 januari 7017 Nagekomen baten / lasten Resultaatbestemming 2011 Saldo per 31 december 2012 Exploitatie resultaat 2012 Saldo na resultaat verwerking RAK CPA C C C C RAK Ambulancedienst C Totaal RAK RAV C C De risico's inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgav en in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels van de NZA en de begroting zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek ov erleg. Uitgav en buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betref fende partijen. Pagina 5 van 29

6 Volgens de regiobrede risicoinventarisatie is bij een gemiddeld risicoprofiel een weerstandsv ermogen benodigd van 10% v an de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsv ermogen v an C 1,4 miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012 na verwerking van het resultaat 2011 ruim C 2,9 miljoen..,.. _ ""'$wm d d E M. Aan wezige I,MS ig Overschot T ekort 40 WW W e %i 1 i molm o g en 2013 C C C C C C C C C C C C C C C Bedrijfsvoering De RAV bestaat uit de Ambulancedienst en de Meldkamer. De bedrijfsvoering van de ambulancedienst v indt v anaf 2006 plaats v anuit de hoof dvestiging te Zwijndrecht. De exploitatie van de MKA is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale v an Politie, Ambulance en Brandweer en wordt gev oerd door de Regiopolitie ZuidHolland Zuid. Aansturing op hoof dlijnen vindt plaats door de directies v an de drie deelnemende onderdelen. De organisatie kent de v olgende organisatorische indeling: Directieteam 2,61 ETE Bedrir'isbureán 0,89 FTE 6,62 FTE Formatie politie Zwijn&eeht 37,43 FTE Conrdreeht 35,82 FTE g ; r s ~ Pa0endreeht 41,14 FTE De RAV heeft de balans gev onden tussen patiëntenzorg (kwaliteit v an zorg, responstijden) personele zorg en f inanciën (zonder FLO). Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden zoals werken binnen budget zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patientenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Speerpunten daarin zijn beschikbaarheid conf orm het ref erentiekader (2008) en personele zorg. Ambulances per dagdeel werkdagen zaterdagen zondagen Feitelijk Fei tel i j k ,3 14, , , 7 7, , 7 Pagina 6 van 29

7 iw enselijk(s&b 2008) De tienden zijn te verklaren door de tijdblokken Bijv : van zijn 7 ambulances paraat en van zijn dat er 9. De RAV zit nog niet op 100% van de benodigde financiering volgens S&B Doelstelling is om met de uitbreiding van de paraatheid, onder voorwaarde v an een gelijk aantal ritten, in 2014 in 95% van alle Al ritten binnen de 15 minuten ter plaatse te zijn Verbonden partijen Dit onderdeel is niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Pagina 7 van 29

8 B. PROGRAMMAPLAN SECTOR 1. Doelstellingen De Ambulancedienst ZuidHolland Zuid is een vooruitstrevende professionele.organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg lev ert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De af handeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgev oerd door hoog gekwalif iceerde medewerkers. Kritische succesfactor.... Productie Prestatie 4indicator ' ' ', "' Aantal ritten (excl. loze en vwsritten),normering 2,,f2914:'. 1 ormermg, : Realisatie 201;2%......, Kwaliteit ambulancevervoer Spoedvervoer Al < 15 min (landelijke norm) 95% 95% 94,5% Spoedvervoer.A1 < 15min (afspraak met zorgverzzekieraars) 95% 95% 94, 5% Spoedvervoer A2 < 30 min 95% 95% 97, 8% Betrokkenheid personeel Ziekteverzuim < 5 % < 5 % 4, 0% Kennisniveau personeel (selectieve profcheck) 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 100% score 5jaarlijkse selectieve profcheck 2. Producten/activiteiten en resultaten F a i n i l r a i l M E M M E E M E M M E M i _ i 3 Í ~.? 3 ' 7, Z :,. _. M :, Meldkamer ambulancezorg 1 Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcocirdinatie 2 Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement Ambulance hulpverlening 1 Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulp/ragen 2 Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid visie en missie voor de komende jaren v astgesteld. Missie De Regionale Ambulance Voorziening ZuidHolland Zuid is een transparante zorginstelling met prof essionele medewerkers die hoogwaardige ambulancezorg v erleent. W e werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. De RAV ZHZ onderscheidt zich door: Visie W ij zijn een transparante prof essionele zorginstelling waar, op een integere en respectvolle wijze, hoogwaardige ambulancezorg wordt geleverd. Pagina 8 van 29

9 vastgelegd. belanghebbenden worden ov ertroff en. Bovenstaande leidt tot een aantal v astgestelde Succes Bepalende F acto ren: 1. Meer klant en serv icegerichte houding 2. Optimaliseren v an responstijden 3. Gerichter stages v oor ketenpartners aanbieden 4. (pro)actiev er communiceren 5. Betere samenwerking tussen ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg 6. Meer respectv olle samenwerking tussen medewerkers 7. Iedere medewerker is v erantwoordelijk v oor zijn eigen deskundigheid en bekwaamheid 8. Vergroten v an duurzame inzetbaarheid v an de medewerkers 9. Feedback van medewerkers beter vertalen naar v erbeteracties 10. Meer duurzaam ondernemen 11. Versterken maatschappelijke betrokkenheid 12. Beter gestructureerde planning en controlcyclus 13. Bedrijfsprocessen v astgelegd in kwaliteitshandboek 14. Meer bestuurlijk comf ort Deze zijn v ertaald naar Kritische Succes Factoren, concrete actiepunten, waar in 2013 en 2014 nadrukkelijk inv ulling aan zal worden gegeven. KLANTEN EN PARTNERS Gedragscode is bekend (1000/0) en wordt nageleefd Verbeteracties n.a.v. analyse adzhztevreden.n1 PR en (sociale) mediabeleid Prestaties op adzhz.nl tonen Stagiaires v an ketenpartners (> 30) Onderzoeksstages v anuit ketenpartners (>2) Al prestaties >95% Dalende trend van de Intaketijd MKA Uitruktijden (aanwezigheidsdienst en paraat respectiev elijk 2 en 1 minuut) 95% W achttijden B vervoer (breng en haal respectievelijk 10 en 30 min.) > 80% MEDEWERKERS Gedragscode is bij alle medewerkers bekend en wordt nageleef d Uitwisseling tussen AD en MKA vindt plaats Samenwerkingsincidenten registreren en bespreken Klacht en conflictmelding (100 /0) behandeld door teamleiders Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon Portf olio wordt door medewerker continu geactualiseerd Portf olio bespreken in jaargesprek (100 /0) Ziektev erzuim ligt onder het landelijk (branche)gemiddelde Vaststellen beleid duurzame inzetbaarheid en participatie PAM Vaststellen en implementeren van verbeteracties o.b.v. uitkomsten onderzoeken Pagina 9 van 29

10 M A A T S C H A P P I J Integraal beleid duurzaam ondernemen Promotie en v oorlichting, bv schoolbezoeken (> 20) Ev enementenbeleid m.b.t. participatie Dalende trend v oertuigschade Reductie van brandstof gebruik BESTUUR EN FINANCIERS Proactiev e contacten met bestuurders en beleidsambtenaren Integrale planning en controlcyclus Managementgesprekken Managementrapportages en Burap Beschreven en v astgestelde processen (bv onderhoud v oertuigen, materiaal en voorraadbeheer) Geactualiseerde documenten kwaliteitssysteem 3. Voort gang inve steringen Investeringen DB / AB (ov ergehev eld) Krediet Voortgang t.o.v. planning Kredieten overgeheveld uit 2012 Ambulance Jnek Verwachte levering le kwartaal 2013 Ambulance Jrrek Verwachte levering le kwartaal 2013 Ambulance Jrrek Verwachte levering le kwartaal 2013 Inrichting post Dordrecht Jrrek Inrichting nieuwe post Dordrecht ERFsets 2012 Jnek Hardware is medio januari geleverd. Software ERF Jrrek % betaald. Start ERF april Software VMS Jrrek % betaald. Start VMS april Investering en 2013 Ambulances 3 st. Begroting Aanschaf 3 ambulances voor het spoedvervoer Brancards 3 st Begroting Brancards t.b.v nieuwe ambulances Brancards 3 st a mbu's uit 2012 Burap Investering en 2014 Ambulances 2 st Begroting Brancards 2 st Begroting 'Totaal Financieel Budgettaire kaders Voor de ambulancedienst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen v an de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheel gebudgetteerd. Jaarlijks worden met de ziektekostenverzekeraars af spraken gemaakt ov er het te vergoeden aantal ambulanceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar. Deze productie afspraak is tevens de basis voor het budget van de Centrale Post Ambulanceverv oer. De budgetten v olgen een eigen ontwikkeling v oor wat betref t de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwikkeling. De begroting v oor de ambulancezorg is v oorlopig gebaseerd op de uitgangspunten v olgens de begrotingsv oorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetv oorschrif ten. Pagina 10 van 29

11 4. 2. Exploitatiebegroting 2014 Hieronder is de gecomprimeerde productbegroting weergegev en. Alle bedragen luiden X C Producten Realisatie 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Verschil begroting Lasten' Baten' Saldo Lastenl Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten! Saldo Am bulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming : Beg ro tin gsanalyse De financiële begroting 2014 wijkt af van de begroting In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. Bedragen x C LASTEN Voordelen Nadelen, Saldo Totaal Analyse Onrecht Inc. Struct. Inc. Struct. effecten verwijzing> matio Lasten Ambulancedienst Personeelslasten A nee Renteen afschrijvingen B nee Huisvestingskosten C nee Overige algemene bedrijfskosten D nee Sectorspecifieke kosten E nee Storting in reserves en voorzieningen F nee Subtotaal , 201 Lasten MKA Personeelslasten I Overige algemene bedrijfskosten Storting in reserves en voorzieningen K Subtotaal nee Totaal lasten BATEN Baten Ambulancedienst Overige baten Gedetacheerd personeel 3 3 Budget G Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) H Subtotaal nee nee Baten MKA Budget MKA L Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat) 4 4 nee Subtotaal Totaal baten TOTAAL GENERAAL TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING Ambulancedienst A. Personeelskosten C ,negatief Oorzaak. Op basis van de resultaten 2012, de nieuwe CAO Ambulancezorg, en de m.i.v gewijzigde bekostigingsregeling FLO heef t een herrekening plaatsgev onden v an de salarislasten. Hierin is het nieuwe f ormatieplan, voortv loeiend uit het reorganisatietraject in 2012, begrepen. Dit heeft geleid tot een versterking van het bedrijfsbureau alsmede het op de benodigde formatie brengen van het operationeel personeel.. Hierbij dient te worden opgemerkt dat v ergelijking plaatsv indt ten opzichte van de primitieve begroting 2013, die bij de l e Burap zal worden geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen in 2012/2013. Gevolg. De salariskosten stijgen ten opzichte v an de begroting 2013 met C , structureel. Oorzaak De overige personeelskosten zijn geactualiseerd op basis v an de resultaten Het budget voor opleidingskosten is mede bepaald op basis van het in maart 2013 vastgestelde beleid. Pagina 11 van 29

12 Gevolg De overige personeelskosten nemen per saldo C , toe ten opzichtev an de begroting 2013 structureel. B. Rente en afschrijvingen C , positief Oorzaak In 2012 zijn een groot aantal inv esteringen (v oertuigen en automatisering) niet volledig af gerond. Deze zijn doorgeschov en naar (medio) Deze inv esteringen die allen in 5 jaar worden afgeschreven hebben in 2014 voor het eerst een volledige afschrijvingslast. In de primitieve begroting 2013 is nog gerekend met een volledig jaar kapitaallasten. Gevolg De kapitaallasten zijn ten opzichte v an de begroting 2013 C , lager incidenteel. C. Huisvestingskosten C , negatief Oorzaak Conform de meerjarenonderhoudsbegroting v an de panden in eigendom zal in 2014 onderhoud worden gepleegd. Daarnaast is een budget v an C 2.000,= per post beschikbaar voor f acilitair onderhoud v an de post. Gevolg De ov erige huisvestingskosten zijn jaarlijks C , hoger structureel. D. Overige algemene bedrijfskosten C , positief Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een eigenstandig contract met het SCD. Van de in het pakket opgenomen diensten zal op onderdelen die in het verleden niet werden gebruikt, zoals intranet en telef onie, wel gebruik worden gemaakt. Dit leidt tot lagere telefoniekosten. Daarnaast is de contractuele bijdrage aan het SCD lager. Gevolg De bijdrage aan het SCD en de telefoniekosten zijn C , lager structureel. Oorzaak De accountantskosten zijn ten opzichte van de begroting 2013 met C , gestegen. Dit betref t de kosten van landelijke opdrachten (FLO/VOP). Gevolg De accountantskosten zijn C , hoger dan begroot structureel. Oorzaak De externe advieskosten zijn hoger, vanwege de inzet v an externen v oor zaken die v oortvloeien uit het reorganisatietraject en de inv lechting in de Veiligheidsregio ZHZ. Gevolg De externe advieskosten zijn toegenomen met C , structureel. E. Sectorspecifieke kosten C 3.000, positief Oorzaak Hoewel het aantal verreden kilometers van de voertuigen ongeveer gelijk blijft zijn de brandstof kosten enorm gestegen. Gevolg De in de begroting 2014 opgenomen brandstof kosten zijn C , structureel hoger. Oorzaak In 2011 heef t Europese Aanbesteding plaatsgev onden van de wagenparkv erzekering ingaande het boekjaar Vanwege het grote aantal schadegev allen in af gelopen jaren is de premie aanzienlijk toegenomen. Gevolg De v erzekeringskosten zijn C , hoger structureel. Oorzaak In 2013 is een DVO afgesloten met de Veiligheidsregio ZHZ voor het uitvoeren van het onderhoud aan de voertuigen. De verwachting is dat de kosten hierdoor niet zullen stijgen. Daarnaast wordt ingaande 2013 met Mercedes gereden, waarbij de verwachting is dat het bandenv erbruik zal af nemen (allseason banden in plaats van zomer en winterbanden). Gevolg De bijzondere onderhoudskosten v an de voertuigen en het bandenverbruik zijn C , structureel lager. Oorzaak Het budget van de verbandmiddelen is in 2014 begrepen in het budget klein materiaal. Vanwege de invoering v an het v oorraadbeheerssysteem begin 2013 zal kunnen worden bespaard op het verbruik van de disposables. Pagina 12 van 29

13 Gevolg De kosten verbandmiddelen en overig klein materiaal zijn C , structureel lager. F. Storting in voorzieningen C , positief Oorzaak De stortingen van de voorziening PLBuren en de v oorziening onderhoud gebouwen in eigendom zijn opnieuw bepaald. Gevolg Ten opzichte van de begroting 2013 leidt tot een lagere storting in de voorzieningen v an C , incidenteel. F. Budget C , positief Oorzaak Met de reeds bekende indexen voor 2013, de voorlopige index 2014 en de geprognosticeerde korting op het budget in 2013 heef t een berekening v an het budget 2014 plaatsgevonden. Dit leidt tot een hoger budget ten opzichte van de primitieve begroting 2013, waarbij dient te worden opgemerkt dat het budget 2013 bij de l e burap 2013 zal worden geactualiseerd met v orenstaande gegev ens. Gevolg Het budget ambulancedienst is C , hoger structureel. H. Onttrekking RAK Ambu C , negatief Oorzaak De primitieve begroting 2013 sluit met een nadeel van C , wat uit de RAK wordt onttrokken. De begroting 2014 is sluitend, waardoor geen onttrekking aan de reserve hoeft plaats te v inden. Gevolg De onttrekking aan de RAK is C , lager incidenteel. Meldkamer AmbulanceZorg 1. Personeelskosten C , voordelig Oorzaak In het nieuwe formatieplan is 0,5 fte ICT medewerker opgenomen; een verlaging met 0,5 fte. Daarnaast vindt toerekening van directieuren plaats via de post externe adv ieskosten. In het v erleden was 0,5f te directeur begrepen in de salariskosten. Gevolg Een daling v an de oename v an de personeelslasten C , structureel. Oorzaak De bijdrage in de exploitatie van de GMC is C , lager dan de bijdrage Gevolg incidenteel. J. Overige algemene bedrijfskosten C , negatief Oorzaak De automatiseringskosten zijn C , hoger. Dit betref t de bijdrage v rije marge gelden 2014 welke zal worden ingezet v oor ondersteuning ProQA. Gevolg De automatiseringskosten zijn C , hoger incidenteel. Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCDkosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C , hoger structureel. Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een zelfstandig contract met het SCD. 15% van de SCDkosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C , hoger structureel. K. Storting in de reserves C , negatief Oorzaak De begroting 2014 sluit met een verwacht voordelig resultaat van C , dat gedoteerd wordt aan de Reserve Aanvaardbare Kosten CPA. Gevolg De dotatie aan de reserve is C , hoger incidenteel. Pagina 13 van 29

14 L. Budget CPA C , positief Oorzaak Het budget 2014 is geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaat Opgemerkt dient te worden dat het budget zoals opgenomen in de primitiev e begroting 2013 hierop nog dient te worden aangepast (Burap ) Gevolg Het budget is C , hoger structureel Reservepositie/risico's De Reserve Aanv aardbare kosten ambulancedienst, zijnde de egalisatiereserve v oor exploitatieoverschotten en tekorten v an de ambulancedienst bedraagt per 31 december 2012 (na v erwerking resultaat 2012) C ,. De Reserve Aanv aardbare kosten CPA, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieov erschotten en tekorten van de meldkamer bedraagt per 31 december 2012 (na verwerking resultaat 2012) C ,. ' l i á r AaWiN ez eg e,:benoiliffir ' ' O f éisciii6 Teliskri. 3,..# weerstandi~rriciyen,2..4.: 2012 C C C , 2013 C C C C C C C C C C C Meerjarenperspectief Bij het meerjarenperspectief is het jaar 2014 doorgetrokken. Voor wat betref t het produkt ambulancezorg geldt dat het budget en de CAO vast staan. Voor wat betreft de MKA geldt dat de meerjarenbegroting v oor de GMC ZuidHolland Zuid is gehanteerd. Pr oducten Raming Raming Raming Rami ng Am bulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming Lasten' Baten' Saldo Lasten' Bateni Saldo Lasten' Batenl Saldo Lastenl_ Bateni S aldo Personeel In 2011 is de medewerkertevredenheid gemeten. Bijna 70% van de medewerkers heeft de v ragenlijst ingev uld. Zij waarderen de Ambulancedienst als werkgever op de onderdelen algemeen, communicatie, inf ormatiev erstrekking en samenwerking met een 7, % van de onze medewerkers zou de ambulancedienst bij anderen aanbev elen als werkgever. In 2012 is de RAV ZuidHolland Zuid gereorganiseerd op managementniveau en is de stijl en structuur van leidinggeven veranderd. Er is nu vooral sprake v an faciliterend en coachend leiderschap met duidelijke aandacht v oor sturing op gedrag en prestaties. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt middels een nieuw te beschrijv en personeelsbeleid waarin nadaikkelijk aandacht is v oor instroomdoorstroomuitstroom v an personeel, opleiding & ontwikkeling op zowel individueel als organisatiebreed niv eau en de duurzame inzetbaarheid v an onze medewerkers. Met name voor de oudere medewerkers wordt hierop beleid ontwikkeld. Daarnaast ligt de nadruk op de prof essionaliteit v an onze medewerkers. Ook wordt in 2013 nadrukkelijk geïnv esteerd in een integriteitsbeleid v oor de gehele organisatie wat zich op het gebied van personeelszorg vertaalt in een nog op te stellen gesdragscode. Pagina 14 van 29

15 Het ziekteverzuimpercentage bij de RAV ZHZ bedroeg in ,0% en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2011 (4,0%). In de vaststelling van de personele formatie en het aantal effectieve uren per jaar is rekening gehouden met een ziekteverzuim van 5%. Hiermee worden de kosten in de hand gehouden. W aar mogelijk wordt erop ingezet om zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te reintegreren in hun functie. Indien dat niet mogelijk is wordt, in overleg met de ARBOdienst, gekeken naar andere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is het behouden van de verbinding tussen de medewerker en werkgever. Ook wordt in 2013 v erder invulling gegev en aan de (vooralsnog v rijwillige) periodieke arbeidskundige monitor (PAM). Het aantrekken v an nieuwe medewerkers is voor de operationele functies v an ambulancechauff eur, ambulanceverpleegkundige en zorgambulancebegeleider v ooralsnog geen probleem. Dit ligt anders voor de f unctie v an verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg (MKA). De MKA heeft net als andere MKA's in Nederland moeite met het op peil houden van de formatie, gelet op de eisen welke worden gesteld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de (Tijdelijke) W et Ambulancezorg. Hier wordt structureel gebruik gemaakt v an extern ingehuurde prof essionals. De v erwachting is ov erigens dat de MKA ZuidHolland Zuid in 2013 of 2014 samen zal gaan met MKA Rijnmond; een gevolg v an politieke besluitvorming. Voorbereidingen hiertoe zijn in v olle gang. "Géraanide Srni tie Bez etting ultimo 2012 Ambulancedienst 122,1 121,2 118,7 Meldkamer Ambblancezorg 2,9 3,4 2,9 Geraamd ziektev erz uim 2014 ' Geraamd z iektev erz uim Z iektev erz uim ,0% 5,0% 4,1% C. PRODUCTBEGROT ING SECT OR 1. Produc tbegr oting De programma's van de Regio ZHZ zijn grotendeels parallel met de sectoren af gebakend. Producten Realisatie 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Ambulancezorg Meldkamer Ambulancezorg Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten Resultaat na bestemming Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo Lasten' Baten' Saldo T oelich tingen 2.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De begroting is opgemaakt met inachtneming van de v oorschrif ten die het Besluit begroting en verantwoording prov incies en gemeenten daarv oor geef t. Pagina 15 van 29

16 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis v an historische kosten. Tenzij bij het desbetref fende balanshoof d anders is vermeld, worden de activ a en passiv a opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen v oor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde v an het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele v erbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde v an jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van v ergelijkbaar volurne worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsv indt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoev e van gepensioneerden, ov erlopende vakantiegelden v erlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De ref erentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Stelselwijziging Met ingang van 2007 zijn de voorzieningen voor middelen derden ex artikel 44 lid 2 BBV in de jaarrekening verv allen en gecategoriseerd als overlopende post Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings c.q. vervaardigingsprijs v erminderd met de afschrijvingen en waardev erminderingen die naar v erwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschrev en. De af schrijving v an de geactiv eerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming v an het gerelateerde materiële v aste actief. Af sluitkosten van opgenomen geldleningen worden af geschreven in de looptijd v an de betrokken geldlening Materiële vaste activa De Regio ZHZ beschikt uitsluitend ov er materiële v aste activa met een economisch nut. Deze materiële v aste activ a zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Specif ieke inv esteringsbijdragen v an derden worden op de desbetreff ende inv estering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden v anaf het jaar v an ingebruikneming lineair afgeschreven in de v erwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een ev entuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet af geschrev en. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere v ermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heef t een dergelijke v ermindering ov erigens niet plaatsgev onden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijv ingstermijnen bedragen in jaren: 50 jaar: nieuwbouw bedrijf sgebouwen 20 jaar: verbouw bedrijf sgebouwen 20 jaar: inrichting en inv entaris Maasplaza Dordrecht Pagina 16 van 29

17 10 jaar: telef ooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijf sgebouwen; groot onderhoud bedrijf sgebouwen 10 jaar: medisch inventaris in ambulances 5 jaar: ambulances, piketauto's, brancards en C2000 apparatuur niet: gronden en terreinen Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde v an de aandelen onv erhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden Vlottende activa Voorraden De grond en hulpstof f en (magazijnv oorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als "onderhanden werken" opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de v erv aardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omv at de kosten die rechtstreeks aan de v erv aardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs) Vorderingen en overlopende activa De v orderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een v oorziening in mindering gebracht. De v oorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag v an de betrokken v erplichting c.q. het v oorzienbare v erlies. De onderhoudsegalisatiev oorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake gef ormuleerd zijn Financiële positie Geraamd verloop immateriële vaste activa Niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Geraamd verloop materiële vaste activa Omschrijving Boekwaarde Inv esteringen Desinv es Afschrijvingen Bijdragen v an Afwaarde Boekwaarde te r in a e n de r d e n rin ae n Gronden en terreinen Gebo uwen Vervo ermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totalen Geraamd verloop financiële vaste activa Niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Pagina 17 van 29

18 Geraamd verloop reserves en voorzieningen Vrije reserves Niet van toepassng Bestemmingsreserves Reserve aanvaardbare kosten CPA Reserve aanvaardbare kosten Ambul ancezorg Voor zi eningen Voorziening verlofsparen Voorziening onderhoud posten Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorzienin Sociaal Plan Voorziening afwikkeling fscaliteiten Totaal Reserves en voorzieningen Pagina 18 van 29

19 D. BIJLAGEN Staat van geraamde personeelsf ormatie Staat v an geraamde personeelslasten Staat v an v aste activa (geprognosticeerd) Staat van reserv es (geprognosticeerd) Staat van v oorzieningen (geprognosticeerd) Verdelingsmatrix (geprognosticeerd): functionele en categorale begroting Pagina 19 van 29

20 Staat v an geraamde personeelsformatie BEGR OT ING 2014 OVERZICHT PERSONELE STERKTE On rechiafrifig *.: FORMATIEVE STERKTE begroot 2014 begroot WANTAINPERSONEEIISLEDEN 2012 F'431g3:r ' 2014 begnoot begroot Directieteam 0, 61 4, 61 2, Medisch manager 0,89 0,89 0,89 i Bedrijfsbureau 10,45 6,23 6, Tea mleiders 0,00 0,00 2, Verpleegkundigen 56,73 55,62 54, Chauffeurs 45,38 49,52 49, Zorga mbu la nce 7, 51 7,76 9, Totaal huidig personeel 1 2 1, , , Voormalig personeel 15,24 15,14 17, Totaal voor malig 15, , , TOTAAL 1 3 6, , , Pagina 20 van 29

21 Staat v an geraamde personeelslasten Begroting 2014 Staat van geraamde personeelslasten Kostenplaats Formatie Nettolasten begroting 2014 Nettolasten begroting 2013 Netto lasten begroting 2012 Directieteam Bedrijfsbureau Operationeel Verpleegkundigen Chauffeurs Zorgambulance Subtotaal personeelslasten Ambu 2,61 5,12 2,00 54,21 49,52 9,16 122, CPA Medisch adviseur CPA Overige medewerkers Subtotaal personeelslasten MKA 0,89 1,50 2, , Totaal 125, Voormalig personeel 17, Totaal 142, Pagina 21 van 29

22 Staat v an vaste activa (geprognosticeerd) Wordt nog door het secretariaat ingevoegd. Pagina 22 van 29

23 Staat van reserves en v oorzieningen (geprognosticeerd) Begr o t ing 2014 Staat van reserves en voorzieningen Vorig begrotingsjaar : Huidig begrotingsjaar: Vrije reserves Niet van toepaspng, pevrernen irtp pservps Reserve aanvaardbare kosten CPA Reserve aanvaardbare kosten Pm bulancezorg , , Voorzieni ngen ' Voorziening verlofsparen Voor zi ening. onderhoud posten o o Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget : Voorzienin Sociaal Plan o o VOorziening ahrkikkeling fiscaliteiten : o o Totaal Reserves en voorzieningen Pagina 23 van 29

24 Verdelingsmatrix (geprognosticeerd) VERDELINGSMATRIX LASTEN EN BATEN RAV Totaal : sal en soc. uitkeringen Rente Afschrijvingen Personeel Energie Duurzame belastingen niet reserveringen overige vertasten voorr nallo derden goederen heffingen duur zame rekeningen goederen LASTEN. Ambulanc edienst Meldkamer Ambulancezorg Totaal lasten BATEN Totaal Rente vbrooedi ngen Over ige Inkortlens Inkomens Reserveringen personeel goederen overdrac hten overdrachten diensten v/h' Rilk gemeenten Am bul anrsdienst Meldkamer Ambulancezorg Chauffeursdiensten huisartsen Totaal Baten ' Pagina 24 van 29

25 Exploitatie ov erzichten begroting 2014 RAV Zuid Holland Zuid +Begil rotirigi201:41arribulateedgen~ 4i7.1v sirk ~ ~ 5 ~, ',C i ~ e,ittán"y Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Produkijeciifers Aantal ambulances o.b.v. Vergunning Aantal te rijden ambulanceritten (decl) Daarvan declarabel Daarvan EHBOritten Niet declarabel (loos en voorwaardensch) Aantal kilometers Daarvan declarabel , Daarvan niet declarabel For m Di rectieteam 4,61 0,61 2,61 4,11 2,61 Bedrijfsbureau 4,23 8,45 5,12 4,23 4,62 Teamleiders 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Verpleegkundigen 52,36 56,73 54,21 55,62 54,21 Chauffeurs 49,53 45,38 49,52 49,52 49,52 Zorgambulance 7,89 7,51 9,16 7,76 9,16 Voormalig personeel 14,64 14,64 15,24 15,14 17,00 Totale formatie (excl. voormalig personeel) 118,62 118,68 122,62 121,24 122,12 lskosten Salarissen FLO/FPU voormalig pers IZA voormalig personeel Sal.uitk. UWV ZW /WAO Doorbetaling S*Bmeldkamer sirbtotaal salarissen en sociale lasten ' WSWpersoneel Personeel van derden subtotaal personeel van derden Woonwerk vergoeding Reis en verblijfkosten Teléfoonkostenvergoeding 61 Opleidingskosten Beroepskleding Bedrijfs Gez. Dienst Koffie personeel Uitgaven ondernemingsraad Overige personeelskosten Mobiele telefoons subtotaal overige personeelskosten totaal personeelskosten ' Rente en afschriivinaen Rentekosten Afschrijvingen : totaal rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Huur Maasplaza / Leerpark Huur Gorinchem (+service) Huur Papendrecht Verwarming en verlichting Kleine inventaris Belastingen (gebouwen) Verzekeringen (gebouwen) l a Schoonmaakkosten derden Schoohmaakarti kelen Klein onderhoudsmateriaal Overige huisvestingskstn totaal huisvestingskosten Pagina 25 van 29 Printdaturn:

26 RAV Zuid Holland Zuid Bedffitih#1,201"4!Aitbtla rfcëdhárstm.1% A f f E ~. " ; ",. a t t r. S. C ~ ~ 1 ~ Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Overige algemene bedrijfskosten Onderhoud +verv.software Onderhoud inventaris Kopieerkosten Drukwerk Kantoorbehoeften ' Telefoonkosten Voorlichting&communicatie Porti kosten Representatiekosten , Boeken en tijdschriften ,.._ '.ociti Incas Sokristen Afboeking oninbare posten Vergaderkosten Contributies. ' Accountantskosten Doorbelasting SCD Bestuurlijke bijdrage GGD Externe advieskosten Verzekering W.A Transitiekosten naar VRZHZ Overige algemene kosten Verschillenrekening totaal overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedriifskosten Brandstof auto's Motorrijtuigenbelasting Verzekering auto's Onderhoud auto's Huur auto's Overige kosten auto's 473 Kosten Kiltunnel Opleidingen SOSA. Banderniérvang. ambulances Auto onderdel. ambulances. Bijz. onderhd ambulances Olie+smeermid. am bulances Schadekosten ambulances Schadeuitk. arnbulahces Kosten afhijsingen brandweer Kosten opgeschaalde zorg Verbandm iddelen Medicijnen Zuurstof/entonox Overig klein materiaal Reinigen linnengoed Onderhd medische i nvent Overige materiële kosten Nagekomen lasten totaal sectorspecifieke bedrijfskosten Dotaties reserves en voorzieningen Storting in reserves Storting in voorzieningen totaal dotaties reserves en voorzieningen totaal lasten I Pagina 26 van 29

27 RAV Zuid Holland Zuid SHABRgebting/ 2014,AMbUtancediegst2R2E. 4" AW BIlas, Ai.: ARKAA.., Omschrijv ing Jaa rr eke ning Ja ar re ke ning Be gr ot in g Be g ro t in g Beg ro ting Ve r g oe d ing e n Overige baten Gedetacheerd personeel Basistarief ambulancerit , Kilometervergoeding ambulancerit Budgettaire korting taakstelling produktie Vergoeding FLOregeling Ministerie VWS totaal vergoedingen : _ b Ov erige baten Onttrekking reserve/voorz Rente belegde reserves totaal overige baten 't o ta a l b at e n Il sultaat resititaathenaling Nza budget incl.,nacalculatie Correctie ivm niet realiseren prod.groei 7,5% Vergoeding FLOregeling Ministerie VWS : Totale lasten Onttrekking voorzieningen Detacheringsvergceding , Exploitatieresultaat Nagekomen baten 'Nagekomen lasten Toevoeging reserve aanvaardbare kosten , Pagina 27 van 29

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Jaarrekening & Jaarverslag 2014

Jaarrekening & Jaarverslag 2014 Jaarrekening & Jaarverslag 2014 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Datum Voorzitter T. Smit 25-6-2014 Secretaris G. Kolhorn 25-6-2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Jaarrekening 2014 8 2.1 Balans

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3 4 Inhoudsopgave Beleidsbegroting. 3 1. Voorwoord/inleiding...

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2014 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2014... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en overzicht baten en lasten in de jaarrekening... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Deel 1 Jaarverslag 1 Algemeen 4 2 Externe ontwikkelingen 6 3 Interne ontwikkelingen 7 4

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Begroting 2015. Concept. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal. Postbus 194 9500 AD Stadskanaal

Begroting 2015. Concept. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal. Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Concept Begroting 2015 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696242 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2 BEGROTING

Nadere informatie