ZITTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING 1952 1953 2979"

Transcriptie

1 ZITTING Wijziging van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 MEMORIE VAN TOELICHTING No. 3 Artikel I Artikel 5. Bij de opheffing van het K.N.I.L.-centrum Nederland" te Nijmegen werd het archief van dit kantoor, alsmede het met de afwikkeling van de werkzaamheden belaste personeel, wegens gebrek aan plaatsruimte bij de afdeling Militaire Personeelszaken, ondergebracht in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" te Arnhem. Aangezien zich later de mogelijkheid voordeed het personeel naar 's-gravenhage over te brengen terwijl voor de zeer omvangrijke archiewn ruimte kon worden gereserveerd in de kelders van de Technische Hogeschool te Delft, is, ter bestrijding van de kosten verband houdende met deze overbrenging, een verhoging van het artikel noodzakelijk. Artikel 12. In de loop van 1952 moest worden overgegaan tot uitbetaling van de tiitkcringjn als bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit aan enige ambtenaren, die in 1951 en voorafgaande jaren een aanstelling in vaste Rijksdienst bij dit Ministerie hadden verkregen en die blijkens een beschikking van de Pensioenraad hun diensttijd als arbeidscontractant hadden ingekocht. Tevens moesten deze uitkeringen worden betaalbaar gesteld aan die leden van het personeel van de afdeling Militaire Personeelszaken, die door reorganisatie en vermindering van werkzaamheden zijn ontslagen. Daar hierop bij de oorspronkelijke raming niet was gerekend, dient het op dit artikel uitgetrokken bedrag thans met f te worden verhoogd. Artikel 14. Gebleken is dat voor betalingen aan de Pensioenraad van bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen f 5000 meer benodigd was dan oorspronkelijk was geraamd. Artikel 15. Gebleken is dat ten laste van het onderhavige artikel, boven het in de oorspronkelijke begroting daarop uitgetrokken bedrag, nog diverse uitgaven moesten worden gedaan betreffende 1950 en voorafgaande dienstjaren. Deze uitgaven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 1. Het door Nederland verschuldigde aandeel in de door de Republiek Indonesië over 1950 in Nederland betaalde pensioenen, R.T.C.-wachtgelden, A.O.O.R.-uitkeringen. enz., na aftrek van de reeds betaalde bedragen ƒ Personele- en materiële uitgaven voor de landmacht Nieuw-Guinea over Idem van de landmacht Nederlandse Antillen over 1947 en Idem van de landmacht Suriname over 1943 t/m 1946 en Reiskosten voor de Gouverneur van Suriname over Pensioenen aan voormalige leden van de landmacht Nederlandse Antillen over Kindertoelage op pensioenen van voormalige leden van de landmacht Suriname over 1946 t/m S. Restitutie van in Suriname betaalde passage- en verzekeringskosten voor de leden van de Surinaamse delegatie ter R.T.C.-Conferentie over ƒ Nagekomen passagekosten van een deelnemer aan de R.T.C.-Conferentie in ƒ Artikel 21. Overeenkomstig de door de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangclegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen" ingediende begroting voor 1952 bedraagt het aandeel van de Republiek Indonesië in de beheerskosten van de Stichting f , welk bedrag betrekking heeft op het beheer van de eigen pensioenen. Ingevolge het besluit genomen op de Tweede Ministersconferentie heeft Nederland de verplichting tot betaling van i gedeelte van deze kosten op zich genomen, zodat hiervoor voor 1952 een bedrag van f dient te worden uitgetrokken. Artikel 25. Een verhoging van f van het aanvankelijk als stelpost op dit artikel uitgetrokken bedrag is, in verband met een van het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesië ontvangen raming van de te verwachten betalingen aan R.T.C.-wachtgelden en onderstanden, noodzakelijk gebleken. Artikel 28. Daar het eenvierde gedeelte van de netto uitgaven dat Nederland moet betalen voor eigen pensioenen, duurtetoeslagen en kindertoelagen, alsmede voor iandspensioenen, onderstanden en verdere uitkeringen hoger is dan was geraamd, dient het op dit artikel uitgetrokken bedrag met f te worden verhoogd. Artikel 30. Voor pensioenen aan gewezen personeel van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" is f 6000 meer benodigd dan was geraamd. Artikel 38. Als gevolg van het feit dat een aantal uit Nieuw- Guinea teruggekeerde ex-k.n.i.l.-militairen nog recht op verlofsbezoldiging kon doen gelden, dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd. Artikel 48. De verhoging van de raming van dit artikel houdt verband met de inpassing van de rangen en salarissen van het personeel van het Koninklijk Koloniaal Militair Inva- Iidenhuis Bronbeek" in het B.B.R.A en de herziening van de normen voor de toekenning van de vacantietoelagen. Artikel 54. Tijdens de afwezigheid van de Gouverneur van Suriname is aan diens plaatsvervanger een bedrag van f 1930 uitbetaald voor remuneratie en representatiekosten. Daar op deze uitgaven bij de oorspronkelijke raming niet was gerekend, dient het onderhavige artikel hiermede te worden verhoogd. Artikel 55. De werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname hebben een zodanige omvang aangenomen. dat het noodzakelijk bleek over te gaan tot uitzending van een comptabele in de rang van adjunct-commies en tot aantrekking ter plaatse van een steno-typiste en een bode koerier. In verband hiermede dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd.

2 5 Artikel 56. Ter uitbreiding van de recreatiemogelijkheden is overgegaan tot de aanleg van een zwembad in de tuin van het Gouvernementshuis van Suriname, waarvoor een bedrag van f 9269 was benodigd. De verdere verhoging is een gevolg van de reis van de Gouverneur van Suriname naar Nederland in 1952 voor overleg met de Regering in verband met de conferentie Nederland-Suriname-de Nederlandse Antillen. Artikel 57. In verband met een aan de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur verleend voorschot voor de aankoop van een auto, is een verhoging van het artikel met [8463 noodzakelijk. De aflossingsbedragen op dit voorschot worden geboekt tra bate van de Middelen. De verdere verhoging is een gevolg van de betaalde reiskosten naar Suriname van de uitgezonden comptabele en de meerdere uitgaven voor bureaukosten in verband met de plaats gehad hebbende personeelsuitbreiding. Artikel 61A. Ten gevolge van een herberekening van de aan het huispersoneel van de Gouverneur toegekende onderstanden bij wijze van pensioen is een bedrag van f 71 meer benodigd. Artikel 63. De verhoging van de raming van dit artikel vloeit voort uit het feit, dat met ingang van 1 Juli 1951 de toelage van de Adjudant van de Gouverneur is verhoogd en inmiddels meer exacte cijfers over het salaris van de Adjudant zijn verkregen. Artikel 65. De werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur hebben een zodanige omvang aangenomen, dat het noodzakelijk was het personeel uit te breiden met een secretaresse in de rang van adjunct-commies. Het salaris over 1952 kon worden gekweten uit artikel 63, aangezien de salarissen van de kamerbewaarder en de bode-koerier dat jaar nog ten laste van de begroting van de Nederlandse Antillen werden betaald. Voor de passagekosten ad. f1596 is een verhoging van het onderhavige artikel noodzakelijk. Artikel 67. Teneinde een bestaande discriminatie met onder gelijke omstandigheden gepensionneerde ambtgenoten uit de weg te ruimen, diende de aan de oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen B. W. Th. van Slobbe toegekende toeslag op diens Gouverneurspensioen gerekend van 1 November 1947 te worden verhoogd. In verband hiermede dient op het onderhavige artikel f1945 meer te worden uitgetrokken. Artikel 68. De verhoging van de raming van dit artikel houdt verband met de herziening van de normen voor de toekenning van de vacantietoelagen. Artikel II Artikel 22. Verwezen moge worden naar de toelichting bij artikel 27 onder Artikel IV. Artikel 24. Ten gevolge van de gewijzigde remisekoers van het Indonesische betaalmiddel kan dit artikel met f worden verminderd. Artikel 29. Volgens de begroting voor het jaar 1952 van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen" zullen de uitgaven van dit artikel beneden de raming blijven. Artikel 37. Aangezien de werkzaamheden verbonden aan de afwikkeling van het v.m. K.N.I.L. zijn verminderd, kon een deel van het bij de afdeling Militaire Personeelszaken werkzame personeel worden ontslagen. Artikel 39. Daar voor overtochtskosten minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is geraamd, kan de raming van dit artikel met f worden verminderd. Artikel 49. Het onderhoud van de gebouwen van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" te Arnhem zal voortaan door de Rijksgebouwendienst worden verzorgd, in verband waarmede het artikel met t kan worden verminderd. Deze vermindering wordt echter gedeeltelijk teniet gedaan door het feit, dat als gevolg van de prijsstijging van tarieven en brandstoffen voor het onderdeel brandstof, verlichting, gas en water" f meer is uitgegeven dan was geraamd. Artikel 71. In verband met het nog niet l'unctiniinercn van de Voorlichtingsdienst in Suriname kan dit artikel voorshands met f 1400 worden verminderd. Artikel 78. Verwezen moge worden naar de toelichting bij artikel 78 A onder Artikel III. Artikel III Artikel 5A. Als gevolg van de bij Koninklijk Besluit van 7 November 1952, Stb. 551 geregelde overdracht van taken zijn de afdelingen Sociale- en Ambtenarenzaken en Militaire Personeelszaken, alsmede een gedeelte van de afdeling Complabiliteit van het voormalige Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen per 1 Januari 1953 overgegaan naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De voorbereidingen voor deze overgang moesten reeds in 1952 worden getroffen en daar de voor evengenoemde afdelingen aan het Binnenhof 7 beschikbare kantoorruimte absoluut onvoldoende was, moest naar een ruimer pand worden omgezien, waarvoor het gebouw van de Coöperatie De Volharding" aan de Grote Markt 22. alhier kon worden ingehuurd. De kosten van de verhuizing naar en de inrichting van dit gebouw, zomede van de exploitatiekosten over de laatste maanden van 1952 bedragen f Voorgesteld wordt een nieuw artikel tot dit bedrag in te voegen. Aangetekend moge nog worden dat de in het pand Binnenhof 7 vrijgekomen kantoorruimte ter beschikking is gesteld van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Artikel 15A. De invoeging van het onderhavige artikel houdt verband met het feit. dat in 1952 ten laste van dit begrotingshoofdstuk nog diverse betalingen c.q. verrekeningen moesten geschieden betreffende 1950 en voorafgaande dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren. Deze betalingen c.q. verrekeningen kunnen als volgt worden gespecificeerd: a. Personeelsuitgaven. 1. Door het Ministerie van Oorlog in 1947 en i 948 gedane betalingen voor delegaties en pensioenbijdragen van bij de landmacht in Suriname gedetacheerde militairen van de K.L f Door het Ministerie van Oorlog in 1948 en 1949 gedane betalingen voor delegaties van bij de landmacht in de Nederlandse Antillen gedetacheerde militairen van de K.L Personeelsuitgaven voor de landmacht in Suriname over 1946 t m Personeelsuitgaven voor de landmacht Nederlandse Antillen over 1948 en ƒ h. Algemene uitgaven. Restitutie van in Suriname in 1'J49 gedane betalingen voor het motorjacht Oranje" van de Gouverneur ƒ e. Specifieke uitgaven. 1. Verrekening met het Ministerie van Financiën van door de Netherlands Purchasing Commission te New-York gedane aankopen voor materiële uitgaven ten behoeve van de landmacht in Suriname over de jaren 1946 t/'m f Materiële uitgaven voor de landmacht in Surinamc over 1947 en 194S Materiële uitgaven voor de landmacht Nederlandse Antillen over 1948 en ƒ

3 6 tl. Overige uitgaven. Restitutie van in Suriname gedane betalingen voor pensioenen van voormalige leden van de landmacht in Suriname over 1948 ƒ Artikel I9A. Du artikel omvat de administratiekosten, vacatiegelden en kantoorhuur van de Commissie achterstallige betalingen, welke commissie is ingesteld bij de beschikking van de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.'an 4 December 1951, No. 28. De taak van de/e commissie is: u. na te gaan of en zo ja op welke wijze en in welke omvang door thans in Nederland, doch tijdens de oorlog in lndonesië gevestigde personen schade i> geleden als gevolg van de wijze, waarop door de Indonesische overheid de op Haar rustende verplichtingen, ontstaan op een aan de souvereiniteitsoverdracht voorafgaand tijdstip, zijn of worden afgewikkeld en hoe zulk een schade eventueel kan worden hersteld: b. in haar uit «voortvloeiende beschouwing van de rehabilitatieuitkeringen, backpa) van pensioenen en salarissen en in onderling verband met de/e. mede te betrekken de ge\ van het door de Indonesische overheid ingenomen standpunt inzake hel vraagstuk van de vergoeding van materiële OOrlogS* schade: c. na te gaan of er al dan niet aanleiding bestaat en zo ja in hoeverre om te bevorderen dat door de Indonesische Regering de terugbetaling van gedurende de bezetting van lndonesië in Nederland uitbetaalde delegaties en dergelijke uitkerin* gen geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. Artikel 28A. Bij de wet van 21 December Sth is een regeling vastgesteld, houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen. Aangezien deze bijslag krachtens artikel 7 van de wet wor.lt toegekend gerekend van 1 Januari moet voor 1^52 gerekend worden op een bedrag van f in welk bedrag tevens de bijslag over de jaren 1950 en 1951 is begrepen. Artikel 2HB. Bij de wet van 23 April é7//> is een regeling vastgesteld, houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische wed uwenpensioenen en wezenonderstanden. Aangezien de/e bijslag krachtens ariikel 6 van de wet wordt toegekend gerekend van 1 Januari moet voor l l >52 worden gerekend op een bedrag van f zijnde 3 jaren a f I 's jaars. Ariikel 46A. In verband met de overdracht van de SOUVCreiniteit over Indonesië en de daarop volgende opheffing van het K.N.I.L.. werden de op dat tijdstip nog in dienst zijnde militairen. die voor afvloeiing in aanmerking wensten te komen, ingevolge het Koninklijk Besluit van 20 Juli Stb. K op 25 Juli 1950 eervol uit de militaire dienst ontslagen met aanspraak op een sociale voorziening als bedoeld in de artikelen 39 t/m 41 van Hoofdstuk V van de..regeling 1! betreffende militaire aangelegenheden" van de wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië. Stb. J 570. Het uitgangspunt ter Ronde Tafel Conlerentic was. dat de reorganisatie van het K.N.I.L. binnen een bepaalde termijn haar beslag moest hebben gekregen en dat het personeel vóór een bepaalde datum in zijn geheel zou zijn Overgegaan of afgevloeid en terstond in het genot van een sociale voorziening zou kunnen worden gesteld. Een deel van de K.N.I.L. militairen, die geen recht op pensioen konden doen gelden, doch die op grond van artikel 41 aanspraak hadden op een wachtgeld gedurende de termijn van 2 5 gedeelte van de door hen volbrachte diensttijd met een minimum van 1 jaar en een maximum van 5 jaar. kon in verband met de nog niet voltooide reorganisatie op 25 Juü 1950 nog niet de militaire dienst verlaten. Betrokkenen kregen met ingang van 26 Juli 1950 de tijdelijke K.L. status en bleven in het genot van de tot die dag genoten inkomsten. Hel lag aanvankelijk in de bedoeling deze status voor korte tijd te handhaven, doch de gang van /aken iieeft er toe geleid, dat hieraan eerst omstreeks 30 Juni 1951 en in sommige gevallen zelfs eerst ruim een jaar na de opheffing san het K.N.I.L. een einde kon worden gemaakt, aangezien betrokkenen eerst op of na die datum hier te lande zijn aangekomen. Bij de regeiing van hun wachtgeld werd hier te lande in overeenstemming met het terzake door het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesië ingenomen standpunt, uitgegaan van het formeel on 25 Juli 1950 verleend ontslag en het «vachtgeld vastgesteld op de 26 Juli d.a.v.. waarbij verrekening plaats vond met de na die datum genoten activiteitsbezoldiging, hetgeen er op neer kwam. dat het wachtgeld over het tijdvak van 26 Juli 1950 tot de dag van aankomst hier te lande niet werd uitbetaald. Dit wachtgeld, dat na het verstrijken van de termijn waarvoor hei is toegekend geheel ophoudt, bedraagt gedurende de eerste zes maanden 80 %, gedurende de daarop volgende twaalf maanden 60 % en over de eventueel nog resterende periode 40 ",', van de laatstelijk genoten activiteitsbezoldiging op 25 Juli 1950 en draagt een zuiver sociaal karakter met de bedoeling de betrokkenen, wier bestaanszekerheid door de opheffing van het K.N.I.L. zo abrupt een einde nam. in de gelegenheid te stellen zich in de burgermaatschappij een bestaan te verwerven. Vorenbedoelde verrekening van hun wachtgeld met de na 25 Juli 1950 genoten activiteitsbezoldiging heelt voor velen echter het gevolg gehad, dat zij de eerste periode van 80 '.',', geheel of nagenoeg geheel niet hebben genoten en zelfs een gedeelte van de 60 % periode moesten ontberen, terwijl bovendien de duur van het wachtgeld belangrijk werd verkort. Verscheidene ingekomen bewaren van betrokkenen tegen de datum van ingang van hun wachtgeld hebben dan ook aanlciding gegeven deze materie nader te onderzoeken, waarbij is gebleken dat in Indonesië terzake een andere gedragslijn is gevolgd volgens we'kc de wachtgeldtermijn eerst ingaat op de datum waarop betrokkenen feitelijk de militaire dienst verlaten. n.1. op de dag na 25 Juli 1950 waarop zij burger worden, hetgeen hier te lande overeen zou komen met de dag waarop betrokkenen in Nederland zijn aangekomen. Door deze methode. waarvan de billijkheid moet worden erkend, zijn alle hiervoren bedoelde bezwaren ondervangen, terwijl aard en opzet van de wachtgeldregeling weder volledig tot hun recht komen. Met betrekking tot de wachtgelden, welke ten laste van Nederland kwamen, werd de billijkheid van verschuiving van de ingangsdatum reeds erkend en in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de ontwerp-begroting voor 1952 ') stelden vele leden reeds de vraag of een soortgelijke voorziening niet eveneens diende te worden getroffen voor het gewezen K.N.I.L. personeel, waarvan de sociale voorzieningen ten laste van de geldmiddelen van Indonesië komen. Aangezien de Republiek Indonesië terzake definitief een afw ijzend standpunt heelt ingenomen komt het alleszins billijk voor, dat Nederland de tengevolge van de vertraging in de rcorganisatieprocethire gedupeerden schadeloos stelt door bijpassing van het ontbrekende. Hiertoe wordt invoeging van een nieuw artikel voorgesteld, waarop voor het jaar 1952 een bedrag van f benodigd is. Artikel 53A. Ter voorbereiding van de conferentie Nederland-Suriname-Nederlandsc Antillen dienden ook voor 1952 gelden beschikbaar te zijn. Artikel 53B. De kosten van de conferentie Nederland- Suriname-Nederlandse Antillen hebben f bedragen. Artikel 57A. Aangezien de in 1949 door de Gouverneur van Suriname bij zijn benoeming uit de hem toegekende uitrustingskosten aangeschafte tweede-hands auto zodanige slijtage verschijnselen vertoonde, dat van een normale bedrijfszekerheid niet meer kon worden gesproken, was vervanging van dit voertuig door een nieuw niet te vermijden. Eveneens was vernieuwing noodzakelijk van de motor van het ter beschikking van de Gouverneur staande jacht Oranje". De uit deze voorzieningen voortvloeiende kosten hebben totaal f bedragen. ') Gedrukte stukken. Zitting no. 5. blz. 14.

4 7 Artikel 57B. Voor de iiitrustingskosten van de naar Snriname uitgezonden comptabele was een bedrag van f 2400 benodigd. Artikel S7C, Voor het verrichten van enige noodzakelijke reparaties aan het kantoorgebouw van het Kabinet van de Gouverneur werd op artikel 32A bis van hoofdstuk X1IIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 reeds een bedrag van f 2400 toegestaan. Over dit bedrag is echter niet beschikt, daar in de uitvoering van deze werkzaamheden een dusdanige vertraging is opgetreden, dal zij eerst in de loop van 1952 zijn gereed gekomen. Bovenden bleek het, in verband met de slechte toestand van het gebouw en de uitbreiding van het personeel, noodzakelijk over te gaan tot het aanbrengen van verdere verbeteringen, weshalve wordt voorgesteld dit artikel in te voegen tot een bedrag van f Artikel 65A. Voor de uitrustingskostcn van de naar de Nederlandse Antillen uitgezonden secretaresse ter beschikking van het Kabinet van de Gouverneur is een bedrag van f 1400 benodigd. Artikel 65B. Op artikel 56 B van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 werd een bedrag van I toegestaan voor het treffen van enige voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Over dit bedrag is echter niet beschikt daar de betreffende voorzieningen eerst in 1952 zijn opgeleverd en dus ten laste van de begroting van dat dienstjaar moeten komen. In verband hiermede wordt voorgesteld dit nieuwe artikel in te voegen. Artikel 72A. In verband met de toegenomen wcrkzaamheden van de Voorlichtingsdienst in de Nederlandse Antillen diende tot aantrekking van een administratieve kracht in de rang van adjunct-commies te worden overgegaan. De personeelsformatie laat de aanneming van een zodanige kracht toe. doch voor de uitrustingskosten zal een nieuw artikel dienen te worden ingevoegd tot een bedrag van f Artikelen 76A en 76B. Ingevolge de wet van 12 Juni Stb. 340, houdende voorziening in aansluiting op de afwikkeling van de financiële scheiding tussen Kerk en Staat in Indonesië, zijn ten laste van de begroting voor 1952 aan de Stichting voor de Protestantse Kerk in Indonesië en aan de Stichting Centraal Indisch Missie Bureau uitkeringen gedaan respectievelijk ten bedrage van f (eerste termijn) en f Artikel 78A. In het aanvankelijk ten behoeve van de Stichling voor Nederlands Onderwijs in Indonesië uitgetrokken subsidiebedrag zijn onder meer begrepen toelagen irt Nederlandse courant aan de door de Stichting uit te zenden leerkrachten. In deze constructie is het evenwel niet mogelijk belasting te heffen over die inkomsten van de leerkrachten, welke in feite worden betaald ten laste van de Rijksbegroting. Ten einde dit ongewenste gevolg te vermijden is een afzonderlijk begrotingsartikel opgenomen, terwijl om te bereiken dat een rechtsbetrekking tussen de Staat en de leerkrachten aanwezig is, een overeenkomst tussen de Staat en de Stichting zal worden afgesloten. Artikel 78B. Door de reorganisatie van het onderwijs van de Republiek Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht ondervinden Indonesische studenten, die hier te lande aan instellingen van hoger onderwijs komen studeren, veelal moeilijkheden bij hun studie. Gezien het feit dat het voor Nederland van belang moet worden geacht, dat buitenlandse studenten aan Nederlandse Universiteiten studeren, moest in verband hiermede worden overgegaan tot het instellen van een aanpassingscursus, waarvoor de uitgaven in 1952 rond f hebben bedragen. Artikel 82A. Het op dit artikel aangevraagde bedrag betreft het nadelig saldo van de begroting 1952 van de Stichting Het Nationaal Nieuw-Guinee Comité" te 's-gravenhage, welke stichting zich ten doel stelt het bestuderen en verzamelen van gegevens over Nieuw-Guinea. hel verbreiden van die kennis onder het Nederlandse volk en het verstrekken van materiële hulp aan de inwoners van Nederlands Nieuw-Guinea. Gezien het belang dat Nederland en Nieuw-Guinea hebben bij de werkzaamheden van voornoemde stichting, wordt voorgesteld haar voor 1952 een subsidie tot een bedrag van I 4400 toe te kennen. Artikel 92A. Voor de kosten van aanleg en onderhoud van oorlogsgraven in Indonesië, Thailand en Birma zal naar schatting voorlopig een bedrag van f benodigd zijn. Artikel 92B. De op dit artikel binnenslijns opgenomen bedragen corresponderen met het in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 suppletoir aangevraagde bedrag voor nieuwbouw van de Koninklijke Landmacht in Suriname. Artikel IV Artikel 19. Teneinde ten laste van dit artikel tevens te kunnen voldoen de uitgaven van de commissies als bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L.. dient de omschrijving hiervan te worden verruimd. Artikel 20. In 1952 werden niet alle kosten van het lnformatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis ten laste van het Rijk genomen, maar een subsidie, als bijdrage in de kosten, verleend. In verband hiermede dient de omschrijving van dit artikel te worden gewijzigd. Artikel 27. In verband met de door de Republiek lndonesië met ingang van I Januari 1951 gestaakte uitbetaling van pensioenen aan hier te lande gevestigde gewezen overheidsdienaren van Indonesië, die de Indonesische nationaliteit bczitten. was het noodzakelijk aan de financiële moeilijkheden van de betrokken Indonesiërs tegemoet te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de redenen, welke luin verblijf hier te lande voorshands tot een noodzakelijkheid maken, te eniger lijd zouden kunnen blijken niet meer aanwezig te zijn, zodat zij zonder bezwaar weer naar Indonesië zouden kunnen terugkeren. Een verhoging van dit artikel met f ter bestrijding van de uit deze regeling voortvloeiende kosten is noodzakelijk. Extra kosten zal de voorgestelde voorziening niet met zich medebrengen, aangezien artikel 22 (Uitgaven, voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen verleende garanties) met een gelijk bedrag kan worden verminderd. (Zie Artikel II). Artikel 32. De verhoging van de binnenslijnse bedragen van dit artikel hangt samen met de in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 suppletoir aangevraagde verhoging van de personele- en materiële uitgaven voor de Koninklijke Landmacht in Suriname. Artikel 33. Bij Koninklijk Besluit van 13 April 1952, Sth. 224 is op de pensioenen, welke worden genoten ten laste van het Rijk door in Nederland gevestigde gewezen militairen van de voormalige landmacht in Suriname, gerekend van 1 Januari 1950 af, tijdelijk een bijslag verleend op de voet van de wet van 21 December 1951, Sth Voor deze bijslag over de jaren 1950 t m 1952 dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd. De verdere verhoging is een gevolg van de vervroegde pensionnering van een aantal militairen van de landmacht Suriname als gevolg van de reorganisatie en opheffinc van het K.N.I.L. Artikel 35. Volgens artikel 1 van het Koninklijk besluit van 12 Februari Sth. I 56, hebben o.m. de gepensionneerde militairen van de landmacht in de Nederlandse Antillen, te rekenen van 1 Januari 1946 recht op duurtetoeslag en kindertoelage. Abusievelijk is verzuimd de kindertoelage, gerekend van genoemd tijdstip af, aan de rechthebbenden uit te betalen, zodat

5 8 alsnog de achterstallige kindcrtoclagc moest worden voldaan, waarmede over 1952 een bedrag van f gemoeid is. De verdere verhoging dient voor de in de toelichting op artikel 33 genoemde bijslag, die bij hetzelfde Koninklijk Besluit tevens is toegekend aan de in Nederland gevestigde gewezen militairen van de voormalige Landmacht in de Nederlandse Antillen. Artikel 36. Ten laste van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor hel dienstjaar 1951 zijn in dat jaar verplichtingen aangegaan tot een bedrag van f (X)ü ten behoeve van de landmacht in Nieuw-Guinea, welke verplichtingen eerst in 1952 zijn gerealiseerd. In verband hiermede zou van de te dezer zake op de begroting 1951 toegestane gelden een bedrag van f I met toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet bij koninklijk besluit worden overgebracht naar hoofdstuk XIII B dienstjaar 1952, ware het niet dat te beginnen met laatstgenoemd dienstjaar de uitgaven voor de landmacht Nieuw- Guinea zijn opgenomen in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting. Met het oog hierop wordt hoofdstuk XIII B 1951 verminderd met f I en zal een gelijk bedrag op hoofdstuk VIII A 1952 worden aangevraagd. Het onderhavige artikel is in overeenstemming met het vorenstaande gewijzigd, terwijl tevens is opgenomen een verdere op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting suppletoir aangevraagde verhoging van f voor personele- en materiële uitgaven voor de Koninklijke Landmacht in Nieuw-Guinea. Artikel 53. Als gevolg van het per 1 Maart 1952 verleende eervol ontslag aan een bij het Commissariaat voor Surinaamse Zaken gedetacheerde commies konden de binnenslijns uitgetrokken bedragen worden verminderd: de verhoging van het artikel met f 511 houdt verband met de omstandigheid. toegelicht bij artikel 68. onder Artikel I. Artikel 79. In verband met de noodzakelijk gebleken uitbreiding van het personeel van de Afdeling Nieuw-Guinea en de benoeming per I October 1951 van een adviseur voor staatkundige aangelegenheden betreffende Nieuw-Guinea. zijn de uitgaven ten laste van dit artikel verhoogd. Een deel van de personeelsuitgaven komt ten laste van de begroting van Nieuw-Guinea. waarvoor binnenslijns een bedrag is uitgetrokken. Zie overigens de toelichting bij artikel 68 onder Artikel I. Artikel 83. Voor de opneming van de binnenslijnse aftrekpost moge worden verwezen naar de toelichting van artikel 83 in de Memorie van Toelichting van het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XIIIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 '). In de oorspronkelijke wet is deze aftrekpost abusievelijk weggelaten. Voor de verhoging van het uitgetrokken bedrag moge worden verwezen naar de toelichting van artikel 68 onder Artikel I. Artikel 85. Meer dan te voren het geval was is het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam bezig zich te oriënteren op het gebied van de tropen in het algemeen, in tegenstelling met vroeger toen het Instituut zich in het bijzonder op Indonesië toelegde. In dit stadium van overgang, hetwelk uiteraard aan documentatie en dergelijke meerdere kosten met zich brengt, is het van algemeen belang het Instituut te steunen om zodoende de ervaring, welke he> op Indonesisch terrein reeds lang bezat, uit te breiden tot andere tropische gebieden. Mede omdat in deze omstandigheden niet meer gerekend kan worden op een subsidie van de Regering van Indonesië wordt voorgesteld de subsidie over 1952 met f te verhogen. Artikel 88. Bij minnelijke schikking van de Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage krachtens artikel 19 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een regeling getroffen in het rechtsgeding tussen de Staat en de erven Raedt van Oldenbarnevelt. Het rechtsgeding betrof een vordering van de weduwe en kinderen jegens de Staat e.a. wegens aansprakelijkheid voor de dood van Ir. Raedt van Oldenbarnevelt. Ingevolge deze schikking is aan de weduwe voor haar leven ezn toelage van f250 per maand toegekend, ingaande 1 September Voorts is aan haar en haar beide zoons een uitkering ineens van elk f 5000 toegekend en een vergoeding voor juridische bijstand van f 800. Voor deze uitgaven is een verhoging van dit artikel met f noodzakelijk. Artikel 93. De vermindering van de binnenslijnse bedragen van dit artikel vloeit voort uit een conforme vermindering van het voor nieuwbouw voor de Koninklijke Landmacht in Nieuw- Guinea uitgetrokken bedrag op hoofdstuk VIIIA der Rijksbegroting voor het dienstjaar De Minister van Overzeese W. J. A. KERNRAMP. ) Gedrukte snikken. Zitting I , no. 2. blz. 15. Rijksdelen.

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 507 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38 50 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 38 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; s-gravenhage, 30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd.

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd. 5. LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING LANDSVERORDENING van 6 januari 1966 regelende het recht van de werknemer op tegemoetkoming bij ziekte; tekst in P.B. 1966, no. 15 (met verbeterblad); inwtr. m.i.v.

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 131

Zitting 1973-1974 - 12 131 Zitting 1973-1974 - 12 131 Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven MEMORIE VAN ANTWOORD (Ontvangen 11 april 1974) Nr. 8 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1972 en 1972-1973) Algemeen

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 603 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet ziekteverzekering

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van de stichting "ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" HOOFDSTUK I

PENSIOENREGLEMENT. van de stichting ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG HOOFDSTUK I PENSIOENREGLEMENT van de stichting "ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" HOOFDSTUK I Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend?

RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend? RCR 2013/8: Agentuurovereenkomst. Hoe dient de klantenvergoeding aan het einde van een agentuurovereenkomst te worden berekend? Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 2 november 2012 Magistraten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

ZITTING 1962 1963 6000

ZITTING 1962 1963 6000 ZITTING 1962 1963 6000 Wet op de dividendbelasting 1960 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden bij brief van 17 januari 1963) Nr. 11 ALGEMEEN De ondergetekenden menen uit het voorlopig verslag te mogen afleiden

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) ADL-woning: begeleiding: burgerservicenummer: CAK: regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Voorstel van wet Wij Willem-Alexander bij

Nadere informatie

KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING KORT OVERZICHT van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ZIEKTEVERZEKERING ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING CESSANTIAREGELING UITGAVE VAN: de Sociale Verzekeringsbank

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector brieven en beleidsbesluiten. Besluit van 15 december 2005, nr.

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector brieven en beleidsbesluiten. Besluit van 15 december 2005, nr. Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven 1 Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven en Zorgverzekeringswet 1 Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971 Singapore Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 CAO HOOFDSTUK I DEFINITIES... 6 HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER... 8 HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... 9

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 2 I N H O U D S O P G A V E COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Blz. PERSONEELSBELEID 3 Hoofdstuk

Nadere informatie