ZITTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING 1952 1953 2979"

Transcriptie

1 ZITTING Wijziging van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 MEMORIE VAN TOELICHTING No. 3 Artikel I Artikel 5. Bij de opheffing van het K.N.I.L.-centrum Nederland" te Nijmegen werd het archief van dit kantoor, alsmede het met de afwikkeling van de werkzaamheden belaste personeel, wegens gebrek aan plaatsruimte bij de afdeling Militaire Personeelszaken, ondergebracht in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" te Arnhem. Aangezien zich later de mogelijkheid voordeed het personeel naar 's-gravenhage over te brengen terwijl voor de zeer omvangrijke archiewn ruimte kon worden gereserveerd in de kelders van de Technische Hogeschool te Delft, is, ter bestrijding van de kosten verband houdende met deze overbrenging, een verhoging van het artikel noodzakelijk. Artikel 12. In de loop van 1952 moest worden overgegaan tot uitbetaling van de tiitkcringjn als bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit aan enige ambtenaren, die in 1951 en voorafgaande jaren een aanstelling in vaste Rijksdienst bij dit Ministerie hadden verkregen en die blijkens een beschikking van de Pensioenraad hun diensttijd als arbeidscontractant hadden ingekocht. Tevens moesten deze uitkeringen worden betaalbaar gesteld aan die leden van het personeel van de afdeling Militaire Personeelszaken, die door reorganisatie en vermindering van werkzaamheden zijn ontslagen. Daar hierop bij de oorspronkelijke raming niet was gerekend, dient het op dit artikel uitgetrokken bedrag thans met f te worden verhoogd. Artikel 14. Gebleken is dat voor betalingen aan de Pensioenraad van bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen f 5000 meer benodigd was dan oorspronkelijk was geraamd. Artikel 15. Gebleken is dat ten laste van het onderhavige artikel, boven het in de oorspronkelijke begroting daarop uitgetrokken bedrag, nog diverse uitgaven moesten worden gedaan betreffende 1950 en voorafgaande dienstjaren. Deze uitgaven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 1. Het door Nederland verschuldigde aandeel in de door de Republiek Indonesië over 1950 in Nederland betaalde pensioenen, R.T.C.-wachtgelden, A.O.O.R.-uitkeringen. enz., na aftrek van de reeds betaalde bedragen ƒ Personele- en materiële uitgaven voor de landmacht Nieuw-Guinea over Idem van de landmacht Nederlandse Antillen over 1947 en Idem van de landmacht Suriname over 1943 t/m 1946 en Reiskosten voor de Gouverneur van Suriname over Pensioenen aan voormalige leden van de landmacht Nederlandse Antillen over Kindertoelage op pensioenen van voormalige leden van de landmacht Suriname over 1946 t/m S. Restitutie van in Suriname betaalde passage- en verzekeringskosten voor de leden van de Surinaamse delegatie ter R.T.C.-Conferentie over ƒ Nagekomen passagekosten van een deelnemer aan de R.T.C.-Conferentie in ƒ Artikel 21. Overeenkomstig de door de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangclegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen" ingediende begroting voor 1952 bedraagt het aandeel van de Republiek Indonesië in de beheerskosten van de Stichting f , welk bedrag betrekking heeft op het beheer van de eigen pensioenen. Ingevolge het besluit genomen op de Tweede Ministersconferentie heeft Nederland de verplichting tot betaling van i gedeelte van deze kosten op zich genomen, zodat hiervoor voor 1952 een bedrag van f dient te worden uitgetrokken. Artikel 25. Een verhoging van f van het aanvankelijk als stelpost op dit artikel uitgetrokken bedrag is, in verband met een van het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesië ontvangen raming van de te verwachten betalingen aan R.T.C.-wachtgelden en onderstanden, noodzakelijk gebleken. Artikel 28. Daar het eenvierde gedeelte van de netto uitgaven dat Nederland moet betalen voor eigen pensioenen, duurtetoeslagen en kindertoelagen, alsmede voor iandspensioenen, onderstanden en verdere uitkeringen hoger is dan was geraamd, dient het op dit artikel uitgetrokken bedrag met f te worden verhoogd. Artikel 30. Voor pensioenen aan gewezen personeel van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" is f 6000 meer benodigd dan was geraamd. Artikel 38. Als gevolg van het feit dat een aantal uit Nieuw- Guinea teruggekeerde ex-k.n.i.l.-militairen nog recht op verlofsbezoldiging kon doen gelden, dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd. Artikel 48. De verhoging van de raming van dit artikel houdt verband met de inpassing van de rangen en salarissen van het personeel van het Koninklijk Koloniaal Militair Inva- Iidenhuis Bronbeek" in het B.B.R.A en de herziening van de normen voor de toekenning van de vacantietoelagen. Artikel 54. Tijdens de afwezigheid van de Gouverneur van Suriname is aan diens plaatsvervanger een bedrag van f 1930 uitbetaald voor remuneratie en representatiekosten. Daar op deze uitgaven bij de oorspronkelijke raming niet was gerekend, dient het onderhavige artikel hiermede te worden verhoogd. Artikel 55. De werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname hebben een zodanige omvang aangenomen. dat het noodzakelijk bleek over te gaan tot uitzending van een comptabele in de rang van adjunct-commies en tot aantrekking ter plaatse van een steno-typiste en een bode koerier. In verband hiermede dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd.

2 5 Artikel 56. Ter uitbreiding van de recreatiemogelijkheden is overgegaan tot de aanleg van een zwembad in de tuin van het Gouvernementshuis van Suriname, waarvoor een bedrag van f 9269 was benodigd. De verdere verhoging is een gevolg van de reis van de Gouverneur van Suriname naar Nederland in 1952 voor overleg met de Regering in verband met de conferentie Nederland-Suriname-de Nederlandse Antillen. Artikel 57. In verband met een aan de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur verleend voorschot voor de aankoop van een auto, is een verhoging van het artikel met [8463 noodzakelijk. De aflossingsbedragen op dit voorschot worden geboekt tra bate van de Middelen. De verdere verhoging is een gevolg van de betaalde reiskosten naar Suriname van de uitgezonden comptabele en de meerdere uitgaven voor bureaukosten in verband met de plaats gehad hebbende personeelsuitbreiding. Artikel 61A. Ten gevolge van een herberekening van de aan het huispersoneel van de Gouverneur toegekende onderstanden bij wijze van pensioen is een bedrag van f 71 meer benodigd. Artikel 63. De verhoging van de raming van dit artikel vloeit voort uit het feit, dat met ingang van 1 Juli 1951 de toelage van de Adjudant van de Gouverneur is verhoogd en inmiddels meer exacte cijfers over het salaris van de Adjudant zijn verkregen. Artikel 65. De werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur hebben een zodanige omvang aangenomen, dat het noodzakelijk was het personeel uit te breiden met een secretaresse in de rang van adjunct-commies. Het salaris over 1952 kon worden gekweten uit artikel 63, aangezien de salarissen van de kamerbewaarder en de bode-koerier dat jaar nog ten laste van de begroting van de Nederlandse Antillen werden betaald. Voor de passagekosten ad. f1596 is een verhoging van het onderhavige artikel noodzakelijk. Artikel 67. Teneinde een bestaande discriminatie met onder gelijke omstandigheden gepensionneerde ambtgenoten uit de weg te ruimen, diende de aan de oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen B. W. Th. van Slobbe toegekende toeslag op diens Gouverneurspensioen gerekend van 1 November 1947 te worden verhoogd. In verband hiermede dient op het onderhavige artikel f1945 meer te worden uitgetrokken. Artikel 68. De verhoging van de raming van dit artikel houdt verband met de herziening van de normen voor de toekenning van de vacantietoelagen. Artikel II Artikel 22. Verwezen moge worden naar de toelichting bij artikel 27 onder Artikel IV. Artikel 24. Ten gevolge van de gewijzigde remisekoers van het Indonesische betaalmiddel kan dit artikel met f worden verminderd. Artikel 29. Volgens de begroting voor het jaar 1952 van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen" zullen de uitgaven van dit artikel beneden de raming blijven. Artikel 37. Aangezien de werkzaamheden verbonden aan de afwikkeling van het v.m. K.N.I.L. zijn verminderd, kon een deel van het bij de afdeling Militaire Personeelszaken werkzame personeel worden ontslagen. Artikel 39. Daar voor overtochtskosten minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is geraamd, kan de raming van dit artikel met f worden verminderd. Artikel 49. Het onderhoud van de gebouwen van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek" te Arnhem zal voortaan door de Rijksgebouwendienst worden verzorgd, in verband waarmede het artikel met t kan worden verminderd. Deze vermindering wordt echter gedeeltelijk teniet gedaan door het feit, dat als gevolg van de prijsstijging van tarieven en brandstoffen voor het onderdeel brandstof, verlichting, gas en water" f meer is uitgegeven dan was geraamd. Artikel 71. In verband met het nog niet l'unctiniinercn van de Voorlichtingsdienst in Suriname kan dit artikel voorshands met f 1400 worden verminderd. Artikel 78. Verwezen moge worden naar de toelichting bij artikel 78 A onder Artikel III. Artikel III Artikel 5A. Als gevolg van de bij Koninklijk Besluit van 7 November 1952, Stb. 551 geregelde overdracht van taken zijn de afdelingen Sociale- en Ambtenarenzaken en Militaire Personeelszaken, alsmede een gedeelte van de afdeling Complabiliteit van het voormalige Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen per 1 Januari 1953 overgegaan naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De voorbereidingen voor deze overgang moesten reeds in 1952 worden getroffen en daar de voor evengenoemde afdelingen aan het Binnenhof 7 beschikbare kantoorruimte absoluut onvoldoende was, moest naar een ruimer pand worden omgezien, waarvoor het gebouw van de Coöperatie De Volharding" aan de Grote Markt 22. alhier kon worden ingehuurd. De kosten van de verhuizing naar en de inrichting van dit gebouw, zomede van de exploitatiekosten over de laatste maanden van 1952 bedragen f Voorgesteld wordt een nieuw artikel tot dit bedrag in te voegen. Aangetekend moge nog worden dat de in het pand Binnenhof 7 vrijgekomen kantoorruimte ter beschikking is gesteld van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Artikel 15A. De invoeging van het onderhavige artikel houdt verband met het feit. dat in 1952 ten laste van dit begrotingshoofdstuk nog diverse betalingen c.q. verrekeningen moesten geschieden betreffende 1950 en voorafgaande dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren. Deze betalingen c.q. verrekeningen kunnen als volgt worden gespecificeerd: a. Personeelsuitgaven. 1. Door het Ministerie van Oorlog in 1947 en i 948 gedane betalingen voor delegaties en pensioenbijdragen van bij de landmacht in Suriname gedetacheerde militairen van de K.L f Door het Ministerie van Oorlog in 1948 en 1949 gedane betalingen voor delegaties van bij de landmacht in de Nederlandse Antillen gedetacheerde militairen van de K.L Personeelsuitgaven voor de landmacht in Suriname over 1946 t m Personeelsuitgaven voor de landmacht Nederlandse Antillen over 1948 en ƒ h. Algemene uitgaven. Restitutie van in Suriname in 1'J49 gedane betalingen voor het motorjacht Oranje" van de Gouverneur ƒ e. Specifieke uitgaven. 1. Verrekening met het Ministerie van Financiën van door de Netherlands Purchasing Commission te New-York gedane aankopen voor materiële uitgaven ten behoeve van de landmacht in Suriname over de jaren 1946 t/'m f Materiële uitgaven voor de landmacht in Surinamc over 1947 en 194S Materiële uitgaven voor de landmacht Nederlandse Antillen over 1948 en ƒ

3 6 tl. Overige uitgaven. Restitutie van in Suriname gedane betalingen voor pensioenen van voormalige leden van de landmacht in Suriname over 1948 ƒ Artikel I9A. Du artikel omvat de administratiekosten, vacatiegelden en kantoorhuur van de Commissie achterstallige betalingen, welke commissie is ingesteld bij de beschikking van de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.'an 4 December 1951, No. 28. De taak van de/e commissie is: u. na te gaan of en zo ja op welke wijze en in welke omvang door thans in Nederland, doch tijdens de oorlog in lndonesië gevestigde personen schade i> geleden als gevolg van de wijze, waarop door de Indonesische overheid de op Haar rustende verplichtingen, ontstaan op een aan de souvereiniteitsoverdracht voorafgaand tijdstip, zijn of worden afgewikkeld en hoe zulk een schade eventueel kan worden hersteld: b. in haar uit «voortvloeiende beschouwing van de rehabilitatieuitkeringen, backpa) van pensioenen en salarissen en in onderling verband met de/e. mede te betrekken de ge\ van het door de Indonesische overheid ingenomen standpunt inzake hel vraagstuk van de vergoeding van materiële OOrlogS* schade: c. na te gaan of er al dan niet aanleiding bestaat en zo ja in hoeverre om te bevorderen dat door de Indonesische Regering de terugbetaling van gedurende de bezetting van lndonesië in Nederland uitbetaalde delegaties en dergelijke uitkerin* gen geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. Artikel 28A. Bij de wet van 21 December Sth is een regeling vastgesteld, houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen. Aangezien deze bijslag krachtens artikel 7 van de wet wor.lt toegekend gerekend van 1 Januari moet voor 1^52 gerekend worden op een bedrag van f in welk bedrag tevens de bijslag over de jaren 1950 en 1951 is begrepen. Artikel 2HB. Bij de wet van 23 April é7//> is een regeling vastgesteld, houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische wed uwenpensioenen en wezenonderstanden. Aangezien de/e bijslag krachtens ariikel 6 van de wet wordt toegekend gerekend van 1 Januari moet voor l l >52 worden gerekend op een bedrag van f zijnde 3 jaren a f I 's jaars. Ariikel 46A. In verband met de overdracht van de SOUVCreiniteit over Indonesië en de daarop volgende opheffing van het K.N.I.L.. werden de op dat tijdstip nog in dienst zijnde militairen. die voor afvloeiing in aanmerking wensten te komen, ingevolge het Koninklijk Besluit van 20 Juli Stb. K op 25 Juli 1950 eervol uit de militaire dienst ontslagen met aanspraak op een sociale voorziening als bedoeld in de artikelen 39 t/m 41 van Hoofdstuk V van de..regeling 1! betreffende militaire aangelegenheden" van de wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië. Stb. J 570. Het uitgangspunt ter Ronde Tafel Conlerentic was. dat de reorganisatie van het K.N.I.L. binnen een bepaalde termijn haar beslag moest hebben gekregen en dat het personeel vóór een bepaalde datum in zijn geheel zou zijn Overgegaan of afgevloeid en terstond in het genot van een sociale voorziening zou kunnen worden gesteld. Een deel van de K.N.I.L. militairen, die geen recht op pensioen konden doen gelden, doch die op grond van artikel 41 aanspraak hadden op een wachtgeld gedurende de termijn van 2 5 gedeelte van de door hen volbrachte diensttijd met een minimum van 1 jaar en een maximum van 5 jaar. kon in verband met de nog niet voltooide reorganisatie op 25 Juü 1950 nog niet de militaire dienst verlaten. Betrokkenen kregen met ingang van 26 Juli 1950 de tijdelijke K.L. status en bleven in het genot van de tot die dag genoten inkomsten. Hel lag aanvankelijk in de bedoeling deze status voor korte tijd te handhaven, doch de gang van /aken iieeft er toe geleid, dat hieraan eerst omstreeks 30 Juni 1951 en in sommige gevallen zelfs eerst ruim een jaar na de opheffing san het K.N.I.L. een einde kon worden gemaakt, aangezien betrokkenen eerst op of na die datum hier te lande zijn aangekomen. Bij de regeiing van hun wachtgeld werd hier te lande in overeenstemming met het terzake door het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesië ingenomen standpunt, uitgegaan van het formeel on 25 Juli 1950 verleend ontslag en het «vachtgeld vastgesteld op de 26 Juli d.a.v.. waarbij verrekening plaats vond met de na die datum genoten activiteitsbezoldiging, hetgeen er op neer kwam. dat het wachtgeld over het tijdvak van 26 Juli 1950 tot de dag van aankomst hier te lande niet werd uitbetaald. Dit wachtgeld, dat na het verstrijken van de termijn waarvoor hei is toegekend geheel ophoudt, bedraagt gedurende de eerste zes maanden 80 %, gedurende de daarop volgende twaalf maanden 60 % en over de eventueel nog resterende periode 40 ",', van de laatstelijk genoten activiteitsbezoldiging op 25 Juli 1950 en draagt een zuiver sociaal karakter met de bedoeling de betrokkenen, wier bestaanszekerheid door de opheffing van het K.N.I.L. zo abrupt een einde nam. in de gelegenheid te stellen zich in de burgermaatschappij een bestaan te verwerven. Vorenbedoelde verrekening van hun wachtgeld met de na 25 Juli 1950 genoten activiteitsbezoldiging heelt voor velen echter het gevolg gehad, dat zij de eerste periode van 80 '.',', geheel of nagenoeg geheel niet hebben genoten en zelfs een gedeelte van de 60 % periode moesten ontberen, terwijl bovendien de duur van het wachtgeld belangrijk werd verkort. Verscheidene ingekomen bewaren van betrokkenen tegen de datum van ingang van hun wachtgeld hebben dan ook aanlciding gegeven deze materie nader te onderzoeken, waarbij is gebleken dat in Indonesië terzake een andere gedragslijn is gevolgd volgens we'kc de wachtgeldtermijn eerst ingaat op de datum waarop betrokkenen feitelijk de militaire dienst verlaten. n.1. op de dag na 25 Juli 1950 waarop zij burger worden, hetgeen hier te lande overeen zou komen met de dag waarop betrokkenen in Nederland zijn aangekomen. Door deze methode. waarvan de billijkheid moet worden erkend, zijn alle hiervoren bedoelde bezwaren ondervangen, terwijl aard en opzet van de wachtgeldregeling weder volledig tot hun recht komen. Met betrekking tot de wachtgelden, welke ten laste van Nederland kwamen, werd de billijkheid van verschuiving van de ingangsdatum reeds erkend en in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de ontwerp-begroting voor 1952 ') stelden vele leden reeds de vraag of een soortgelijke voorziening niet eveneens diende te worden getroffen voor het gewezen K.N.I.L. personeel, waarvan de sociale voorzieningen ten laste van de geldmiddelen van Indonesië komen. Aangezien de Republiek Indonesië terzake definitief een afw ijzend standpunt heelt ingenomen komt het alleszins billijk voor, dat Nederland de tengevolge van de vertraging in de rcorganisatieprocethire gedupeerden schadeloos stelt door bijpassing van het ontbrekende. Hiertoe wordt invoeging van een nieuw artikel voorgesteld, waarop voor het jaar 1952 een bedrag van f benodigd is. Artikel 53A. Ter voorbereiding van de conferentie Nederland-Suriname-Nederlandsc Antillen dienden ook voor 1952 gelden beschikbaar te zijn. Artikel 53B. De kosten van de conferentie Nederland- Suriname-Nederlandse Antillen hebben f bedragen. Artikel 57A. Aangezien de in 1949 door de Gouverneur van Suriname bij zijn benoeming uit de hem toegekende uitrustingskosten aangeschafte tweede-hands auto zodanige slijtage verschijnselen vertoonde, dat van een normale bedrijfszekerheid niet meer kon worden gesproken, was vervanging van dit voertuig door een nieuw niet te vermijden. Eveneens was vernieuwing noodzakelijk van de motor van het ter beschikking van de Gouverneur staande jacht Oranje". De uit deze voorzieningen voortvloeiende kosten hebben totaal f bedragen. ') Gedrukte stukken. Zitting no. 5. blz. 14.

4 7 Artikel 57B. Voor de iiitrustingskosten van de naar Snriname uitgezonden comptabele was een bedrag van f 2400 benodigd. Artikel S7C, Voor het verrichten van enige noodzakelijke reparaties aan het kantoorgebouw van het Kabinet van de Gouverneur werd op artikel 32A bis van hoofdstuk X1IIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 reeds een bedrag van f 2400 toegestaan. Over dit bedrag is echter niet beschikt, daar in de uitvoering van deze werkzaamheden een dusdanige vertraging is opgetreden, dal zij eerst in de loop van 1952 zijn gereed gekomen. Bovenden bleek het, in verband met de slechte toestand van het gebouw en de uitbreiding van het personeel, noodzakelijk over te gaan tot het aanbrengen van verdere verbeteringen, weshalve wordt voorgesteld dit artikel in te voegen tot een bedrag van f Artikel 65A. Voor de uitrustingskostcn van de naar de Nederlandse Antillen uitgezonden secretaresse ter beschikking van het Kabinet van de Gouverneur is een bedrag van f 1400 benodigd. Artikel 65B. Op artikel 56 B van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 werd een bedrag van I toegestaan voor het treffen van enige voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Over dit bedrag is echter niet beschikt daar de betreffende voorzieningen eerst in 1952 zijn opgeleverd en dus ten laste van de begroting van dat dienstjaar moeten komen. In verband hiermede wordt voorgesteld dit nieuwe artikel in te voegen. Artikel 72A. In verband met de toegenomen wcrkzaamheden van de Voorlichtingsdienst in de Nederlandse Antillen diende tot aantrekking van een administratieve kracht in de rang van adjunct-commies te worden overgegaan. De personeelsformatie laat de aanneming van een zodanige kracht toe. doch voor de uitrustingskosten zal een nieuw artikel dienen te worden ingevoegd tot een bedrag van f Artikelen 76A en 76B. Ingevolge de wet van 12 Juni Stb. 340, houdende voorziening in aansluiting op de afwikkeling van de financiële scheiding tussen Kerk en Staat in Indonesië, zijn ten laste van de begroting voor 1952 aan de Stichting voor de Protestantse Kerk in Indonesië en aan de Stichting Centraal Indisch Missie Bureau uitkeringen gedaan respectievelijk ten bedrage van f (eerste termijn) en f Artikel 78A. In het aanvankelijk ten behoeve van de Stichling voor Nederlands Onderwijs in Indonesië uitgetrokken subsidiebedrag zijn onder meer begrepen toelagen irt Nederlandse courant aan de door de Stichting uit te zenden leerkrachten. In deze constructie is het evenwel niet mogelijk belasting te heffen over die inkomsten van de leerkrachten, welke in feite worden betaald ten laste van de Rijksbegroting. Ten einde dit ongewenste gevolg te vermijden is een afzonderlijk begrotingsartikel opgenomen, terwijl om te bereiken dat een rechtsbetrekking tussen de Staat en de leerkrachten aanwezig is, een overeenkomst tussen de Staat en de Stichting zal worden afgesloten. Artikel 78B. Door de reorganisatie van het onderwijs van de Republiek Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht ondervinden Indonesische studenten, die hier te lande aan instellingen van hoger onderwijs komen studeren, veelal moeilijkheden bij hun studie. Gezien het feit dat het voor Nederland van belang moet worden geacht, dat buitenlandse studenten aan Nederlandse Universiteiten studeren, moest in verband hiermede worden overgegaan tot het instellen van een aanpassingscursus, waarvoor de uitgaven in 1952 rond f hebben bedragen. Artikel 82A. Het op dit artikel aangevraagde bedrag betreft het nadelig saldo van de begroting 1952 van de Stichting Het Nationaal Nieuw-Guinee Comité" te 's-gravenhage, welke stichting zich ten doel stelt het bestuderen en verzamelen van gegevens over Nieuw-Guinea. hel verbreiden van die kennis onder het Nederlandse volk en het verstrekken van materiële hulp aan de inwoners van Nederlands Nieuw-Guinea. Gezien het belang dat Nederland en Nieuw-Guinea hebben bij de werkzaamheden van voornoemde stichting, wordt voorgesteld haar voor 1952 een subsidie tot een bedrag van I 4400 toe te kennen. Artikel 92A. Voor de kosten van aanleg en onderhoud van oorlogsgraven in Indonesië, Thailand en Birma zal naar schatting voorlopig een bedrag van f benodigd zijn. Artikel 92B. De op dit artikel binnenslijns opgenomen bedragen corresponderen met het in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 suppletoir aangevraagde bedrag voor nieuwbouw van de Koninklijke Landmacht in Suriname. Artikel IV Artikel 19. Teneinde ten laste van dit artikel tevens te kunnen voldoen de uitgaven van de commissies als bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L.. dient de omschrijving hiervan te worden verruimd. Artikel 20. In 1952 werden niet alle kosten van het lnformatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis ten laste van het Rijk genomen, maar een subsidie, als bijdrage in de kosten, verleend. In verband hiermede dient de omschrijving van dit artikel te worden gewijzigd. Artikel 27. In verband met de door de Republiek lndonesië met ingang van I Januari 1951 gestaakte uitbetaling van pensioenen aan hier te lande gevestigde gewezen overheidsdienaren van Indonesië, die de Indonesische nationaliteit bczitten. was het noodzakelijk aan de financiële moeilijkheden van de betrokken Indonesiërs tegemoet te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de redenen, welke luin verblijf hier te lande voorshands tot een noodzakelijkheid maken, te eniger lijd zouden kunnen blijken niet meer aanwezig te zijn, zodat zij zonder bezwaar weer naar Indonesië zouden kunnen terugkeren. Een verhoging van dit artikel met f ter bestrijding van de uit deze regeling voortvloeiende kosten is noodzakelijk. Extra kosten zal de voorgestelde voorziening niet met zich medebrengen, aangezien artikel 22 (Uitgaven, voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen verleende garanties) met een gelijk bedrag kan worden verminderd. (Zie Artikel II). Artikel 32. De verhoging van de binnenslijnse bedragen van dit artikel hangt samen met de in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 suppletoir aangevraagde verhoging van de personele- en materiële uitgaven voor de Koninklijke Landmacht in Suriname. Artikel 33. Bij Koninklijk Besluit van 13 April 1952, Sth. 224 is op de pensioenen, welke worden genoten ten laste van het Rijk door in Nederland gevestigde gewezen militairen van de voormalige landmacht in Suriname, gerekend van 1 Januari 1950 af, tijdelijk een bijslag verleend op de voet van de wet van 21 December 1951, Sth Voor deze bijslag over de jaren 1950 t m 1952 dient de raming van dit artikel met f te worden verhoogd. De verdere verhoging is een gevolg van de vervroegde pensionnering van een aantal militairen van de landmacht Suriname als gevolg van de reorganisatie en opheffinc van het K.N.I.L. Artikel 35. Volgens artikel 1 van het Koninklijk besluit van 12 Februari Sth. I 56, hebben o.m. de gepensionneerde militairen van de landmacht in de Nederlandse Antillen, te rekenen van 1 Januari 1946 recht op duurtetoeslag en kindertoelage. Abusievelijk is verzuimd de kindertoelage, gerekend van genoemd tijdstip af, aan de rechthebbenden uit te betalen, zodat

5 8 alsnog de achterstallige kindcrtoclagc moest worden voldaan, waarmede over 1952 een bedrag van f gemoeid is. De verdere verhoging dient voor de in de toelichting op artikel 33 genoemde bijslag, die bij hetzelfde Koninklijk Besluit tevens is toegekend aan de in Nederland gevestigde gewezen militairen van de voormalige Landmacht in de Nederlandse Antillen. Artikel 36. Ten laste van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor hel dienstjaar 1951 zijn in dat jaar verplichtingen aangegaan tot een bedrag van f (X)ü ten behoeve van de landmacht in Nieuw-Guinea, welke verplichtingen eerst in 1952 zijn gerealiseerd. In verband hiermede zou van de te dezer zake op de begroting 1951 toegestane gelden een bedrag van f I met toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet bij koninklijk besluit worden overgebracht naar hoofdstuk XIII B dienstjaar 1952, ware het niet dat te beginnen met laatstgenoemd dienstjaar de uitgaven voor de landmacht Nieuw- Guinea zijn opgenomen in hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting. Met het oog hierop wordt hoofdstuk XIII B 1951 verminderd met f I en zal een gelijk bedrag op hoofdstuk VIII A 1952 worden aangevraagd. Het onderhavige artikel is in overeenstemming met het vorenstaande gewijzigd, terwijl tevens is opgenomen een verdere op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting suppletoir aangevraagde verhoging van f voor personele- en materiële uitgaven voor de Koninklijke Landmacht in Nieuw-Guinea. Artikel 53. Als gevolg van het per 1 Maart 1952 verleende eervol ontslag aan een bij het Commissariaat voor Surinaamse Zaken gedetacheerde commies konden de binnenslijns uitgetrokken bedragen worden verminderd: de verhoging van het artikel met f 511 houdt verband met de omstandigheid. toegelicht bij artikel 68. onder Artikel I. Artikel 79. In verband met de noodzakelijk gebleken uitbreiding van het personeel van de Afdeling Nieuw-Guinea en de benoeming per I October 1951 van een adviseur voor staatkundige aangelegenheden betreffende Nieuw-Guinea. zijn de uitgaven ten laste van dit artikel verhoogd. Een deel van de personeelsuitgaven komt ten laste van de begroting van Nieuw-Guinea. waarvoor binnenslijns een bedrag is uitgetrokken. Zie overigens de toelichting bij artikel 68 onder Artikel I. Artikel 83. Voor de opneming van de binnenslijnse aftrekpost moge worden verwezen naar de toelichting van artikel 83 in de Memorie van Toelichting van het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XIIIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 '). In de oorspronkelijke wet is deze aftrekpost abusievelijk weggelaten. Voor de verhoging van het uitgetrokken bedrag moge worden verwezen naar de toelichting van artikel 68 onder Artikel I. Artikel 85. Meer dan te voren het geval was is het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam bezig zich te oriënteren op het gebied van de tropen in het algemeen, in tegenstelling met vroeger toen het Instituut zich in het bijzonder op Indonesië toelegde. In dit stadium van overgang, hetwelk uiteraard aan documentatie en dergelijke meerdere kosten met zich brengt, is het van algemeen belang het Instituut te steunen om zodoende de ervaring, welke he> op Indonesisch terrein reeds lang bezat, uit te breiden tot andere tropische gebieden. Mede omdat in deze omstandigheden niet meer gerekend kan worden op een subsidie van de Regering van Indonesië wordt voorgesteld de subsidie over 1952 met f te verhogen. Artikel 88. Bij minnelijke schikking van de Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage krachtens artikel 19 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een regeling getroffen in het rechtsgeding tussen de Staat en de erven Raedt van Oldenbarnevelt. Het rechtsgeding betrof een vordering van de weduwe en kinderen jegens de Staat e.a. wegens aansprakelijkheid voor de dood van Ir. Raedt van Oldenbarnevelt. Ingevolge deze schikking is aan de weduwe voor haar leven ezn toelage van f250 per maand toegekend, ingaande 1 September Voorts is aan haar en haar beide zoons een uitkering ineens van elk f 5000 toegekend en een vergoeding voor juridische bijstand van f 800. Voor deze uitgaven is een verhoging van dit artikel met f noodzakelijk. Artikel 93. De vermindering van de binnenslijnse bedragen van dit artikel vloeit voort uit een conforme vermindering van het voor nieuwbouw voor de Koninklijke Landmacht in Nieuw- Guinea uitgetrokken bedrag op hoofdstuk VIIIA der Rijksbegroting voor het dienstjaar De Minister van Overzeese W. J. A. KERNRAMP. ) Gedrukte snikken. Zitting I , no. 2. blz. 15. Rijksdelen.

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 september 1999 Rapportnummer: 1999/396

Rapport. Datum: 8 september 1999 Rapportnummer: 1999/396 Rapport Datum: 8 september 1999 Rapportnummer: 1999/396 2 Klacht Op 15 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Apeldoorn, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGESf! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGESf! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 1993 N LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de September 1993 tot wijziging van het Experimenteerbesluit comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1992, no. 113). IN NAAM DER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling Investeringsfonds voor Verenigingen Van het GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling tot het verlenen van bijdragen aan Verenigingen, c.q. Stichtingen, behorende tot en lid van het

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 954 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 163 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering onder meer in verband met correctie op de berekening van de aanvullende beurs, alsmede van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De vakorganisaties ABVA/KABO en CFO Dienstleiding Belastingdienst Bijlagen: 1. hoorverslag AAC/00.00102 22 september 2000 2. arbitrageverzoek AAC.71 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN WET van 2 december 1952, regelende de wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen in Suriname (G.B. 1952 no. 111), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1955 no. 38,

Nadere informatie

UITSPRAAK HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST

UITSPRAAK HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST UITSPRAAK 4 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/063HR JMH/AT HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ARREST in de zaak van: LOYALIS CONTRACTMANAGEMENT B.V., voorheen genaamd USZO DIENSTEN B.V., gevestigd te Heerlen, EISERES

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao,

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 3 de juli 2012 houdende tijdelijke regels betreffende de Postspaarbank (Tijdelijke Postspaarbankverordening 2010). IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010 VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 6429127, Fax: 075 6429100, E-mail: r.vanlang@wormerland.nl, privé: 072 5895429

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Klacht 1 Achtergrond 2 Onderzoek 3 Bevindingen 3 Beoordeling en conclusie 5 KLACHT Op 31 augustus 1993 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van artikel 57bis van de Huisvestingscode MEMORIE VAN TOELICHTING. Stuk 295 (1989-1990) - Nr.

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van artikel 57bis van de Huisvestingscode MEMORIE VAN TOELICHTING. Stuk 295 (1989-1990) - Nr. Stuk 295 (1989-1990) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1989-1990 14 FEBRUARI 1990 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van artikel 57bis van de Huisvestingscode MEMORIE VAN TOELICHTING DAMES EN HEREN, Door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 77a 24 222 Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 02-02-2015) Besluit van 19 juni 1996, houdende vaststelling van de regeling inzake de aanvullende voorzieningen bij werkloosheid van rijksambtenaren (Besluit bovenwettelijke uitkeringen

Nadere informatie