NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE Opgericht 12 november 1984 Website: NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering op het Bondsbureau te Utrecht, gehouden op 18 april 2015 Aanwezig 31 leden en 1 gast: Mevrouw Beereboom, de heren de Baar, de Belder, van den Bold, Boom, Buitenkamp, Caarls, Daverschot, van Dooremalen, Groeneveld, Hellebrekers, Heijs, Holstege, Hospers, Hulkenberg, Jans (alleen bij agendapunt 8), Janssen, Matthijssen, van der Linden, Petrusma, Selis, Slabbinck, Spijkerman, Stroom, Verberne, Voerman, Voorbraak, van Welie, van Werkhoven, Wiersma en Zonjée. Gast: de heer C. Nogarede. Afwezig met kennisgeving 13 leden: de heren Adema, van den Berg, Coenen, Coutant, Dehé, Goofers, Hillesum, Ickenroth, Jorissen, Muys, Prange, Tukker en Wilderbeek. 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer Janssen, opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, in het bijzonder de heer Nogarede, lid van de Adviescie. Juryzaken van de KNBF, die vandaag bij ons te gast is. Hij toont zich verheugd over de grote opkomst. Die vergde voor de aanvang enige herschikking van de tafels en stoelen, maar aansluitend was iedereen dan alsnog verzekerd van een goede plaats. Mededeling wordt gedaan van ziekte van de heren Ickenroth en Tukker. De laatste onderging afgelopen week een ernstige operatie, waarbij een tumor uit de pancreas werd verwijderd, maar hij is gelukkig weer van de intensive care af, zodat nu het herstel kan beginnen. Voor beiden gaat een beterschapskaart ter ondertekening rond, om onze beide leden een hart onder de riem te steken. Vervolgens krijgt de heer Ton Hulkenberg het woord. 2. Presentatie: Danzig, correspondentie van 1 oktober 1939 tot eind maart Ton Hulkenberg verhaalt over wat er postaal zoal is voorgevallen in de periode tussen de aansluiting van de Freie Stadt Danzig bij het Duitse Rijk (1 oktober 1939, een zondag) tot de bezetting door de Russen, eind maart 45. Dat doet hij aan de hand van enige geschiedkundige wetenswaardigheden, een fors aantal poststukken en postwaardestukken en de in deze periode vaak lastig te vinden stempeltypes. Bij de aansluiting werd de Danziger Gulden afgeschaft en vervangen door de Reichsmark. De courante zegelwaarden werd overdrukt met Deutsches Reich en veelal ook een nieuwe frankeerwaarde; deze emissie kent 14 waarden, van 3 Pfennig tot 2 Reichsmark en staat bekend als de Danziger afscheidsserie.

2 Hij diende eigenlijk ook ter overbrugging, want de post in Danzig was namelijk sterk verweven in de stedelijke administratie, die werkte met gesloten boekjaren en het lopende boekjaar diende daartoe wel nog te worden volgemaakt. Meer informatie hierover en de verdere achtergronden is te vinden in artikel van de heer Hulkenberg in het Maandblad Filatelie, nummer 07/08 van Tarief vanaf naar het buitenland * 25 + R 30 = 55 Pfennig Na de aansluiting werd direct controle over de uitgaande correspondentie doorgevoerd. Die vinden we terug in het stempel VON DERWEHRMACHT ZUGELASSEN. Dit bestaat in twee types, waarvan die met de dikke V van Von bepaald schaars is (afgebeeld is hier de dunne versie). Mengfrankeringen met Duitse zegels waren in de overgangsperiode tot officieel niet toegestaan, wat voor het publiek maar moeilijk te begrijpen was, maar ze werden wel oogluikend toegelaten door de postbeambten. In de meeste gevallen betreft het maakwerk. Vanaf aanvang 1940 zien we de eerste Hindenburgfrankeringen van Danzig. Ton toont verschillende postukken uit dit tijdsgewricht en verklaart voor ons ook de tarieven ervan voor de volle 100%. Uit de stukken blijkt dat in Danzig bij de ter postbezorging van post naar het buitenland voor de censuur eerst een zogenaamd aannamestempel werd afgeslagen (veelal met de oude zgn. traliestempels), voordat de frankering werd ontwaard. Dat laatste gebeurde meestal binnen het zelfde uur of in het volgende uur. Het blijkt dat in de gangbare stempels al spoedig ook wijzigingen werden aangebracht. Zo werd Freie Stadt uit voorkomende stempels gekapt. Datzelfde gold ook voor de sterren links en rechts van het uurkarakter. Die moesten verdwijnen want men vond ze teveel lijken op de Jodenster. Soms verdween zo ook het hele uurkarakter! 2

3 Tarief : * tot 100 gr Waarde, V (14x10/500 RM) 140, + 50 (Behandlungsgebühr) = 2,14 RM Maar bij de Absenderfreistempels, de zogenaamde roodfrankeringen, zien we dat gebruik van stempels met de tekst Freie Stadt soms nog wel een poos doorloopt: december 39 Danzig, 10 mei 1940 Zoppot. De bedrijven waren hierin kennelijk minder fanatiek dan de officiële post. Qua stempels zijn bij Danzig in deze periode tal van echte rariteiten te vinden, die je als gewoon verzamelaar op het eerste gezicht echt niet zou vermoeden. Zo blijkt het stempel Danzig Oliva e uit 1943 maar 5x geregistreerd te zijn. En Danzig1 x zou tot dusver inderdaad ook maar een keer zijn gesignaleerd. Op enkele pakketkaarten naar Berlijn komt een stempel voor dat de Bestellgebuhr is terugbetaald aan de afzender. Dat gebeurde als de geadresseerde het pakket zelf kwam afhalen aan het loket. Hoewel deze Bestellgebuhr op 12 augustus 1944 werd afgeschaft, bleef in de praktijk de aanrekening ervan in de hoogte van het port nog enige tijd doorgaan. Kennelijk lazen de Danziger postbeambten hun circulaires niet erg grondig of ze waren kort van memorie. Apart is een poststempel met een verzet van 10 uren. Dat zagen we bij een kleiner kantoor was de bezetting daarvan soms aan beperkte uren gebonden? De betekenis van de blauwe stempels 1 tot en met 6 op correspondentie naar Berlijn staat niet vast. Vermoedelijk staan die voor een aanduiding van bepaalde bestelroutes of postsectoren. 3

4 Een aparte categorie in de overgangsperiode vormen de bijzondere briefkaarten van het Winter Hilfs Werk (WHW) van het Duitse Rijk. Die werden namelijk toen al wel gebruikt. De verklaring hiervoor is, dat er ofwel al heel snel een tekort was ontstaan aan reguliere afscheidsbriefkaarten (ja, die waren er ook!), of dat van Duitse zijde aan post te Danzig was gevraagd om medewerking te verlenen voor het goede doel. Hoe dit ook zij, in elk geval was van de WHW kaarten een onbekend gebleven oplage voorhanden aan de Danziger kantoren, die was aangekocht van de Reichspost. We kennen van de Reichspost tal van propaganda- en beeldpostkaarten en ongekende aantallen bijzondere (propaganda)stempels die het Hitler regime uitdroegen en bejubelden. Dit tot grote vreugde van de verzamelaars, wier aantal tijdens de jaren tot ongekend grote hoogten steeg Maar hoewel volgens voorschrift elke OPD (OberPostDirection) bijzondere briefkaarten in de verkoop zou moeten hebben, zijn er daarvan, verzonden uit Danzig relatief weinig te vinden. Soms zijn ze wel te vinden, zelfs een voor Wien (Wenen). Invloeden van wijzigende omstandigheden door WO II laten zich ook bij Danzig mooi documenteren. Zo waren er 6 postkantoren in de stad Danzig tot aan het uitbreken van de WO II, maar in verband met de aan- en doorvoer van veldpost bleek al snel een extra kantoor noodzakelijk. Dat kreeg in het stempel toepasselijk nummer 7 (a of b, beide komen voor). Opmerkelijk is dat in aanvang in het veldpoststempel van Danzig in kleine letters dzg werd ingevoegd. Dat was tegen de voorschriften van de veldpost in, je mocht onderweg of bij aankomst immers niet kunnen afleiden waar de post exact vandaag kwam. 4

5 Gevolg was dat dit weer snel werd gekapt, echter het Romeinse cijfer onder in het veldpoststempel (I t/m V, al is het laatste nooit gedocumenteerd) was voor de veldpostgasten net zo gemakkelijk herkenbaar en dus verdween ook dit korte tijd daarna uit het stempel. Ook komen we te weten dat Stutthoff een tijd lang een concentratiekamp bij Danzig is geweest. Een luchtpostverbinding met de Lati naar Rio de Janeiro was op 13 oktober 1941 nog wel mogelijk, maar hield kort daarna van Duitse zijde op te bestaan. Toen Finland op 14 september 1944 van kamp wisselde, kregen de daar aanwezige Duitsers de vrije aftocht, maar daarna was er geen privépostverkeer tussen de beide landen meer mogelijk. Kleine kantoortjes, die al eerder ooit gesloten waren, zien we weer tijdelijk geopend onder het motto all hands on deck, als in de loop van 1944 enorme verplaatsingen plaatsvinden van vluchtelingen uit Memel en Ost Preussen en zich van het front terugtrekkende troepen. Die brachten namelijk een hausse aan postverzending met zich mee. Dit levert voor de verzamelaar wel soms leuke noodstempels op, die voor ontwaarding van postwaarden of voor officiële doeleinden maar heel korte tijd zijn gebruikt. In Danzig komen gedurende de oorlogsperiode veel reclame machinestempels voor. Maar ook hier verkijk je je als gewone Duitslandverzamelaar soms aardig: zo blijkt het stempel Stunder der Jagdflieger van eind november/begin december 1944 in Danzig maar 5 dagen in gebruik te zijn geweest. Wanneer de insluiting door de Russen een feit is, slaan de bezetters bij Zoppot vervolgens een wig in het gebied. Vanaf dat moment is postverkeer tussen de beide delen slechts mogelijk per schip of per vliegtuig (bij Langfuhr). Voor dat laatste is wel een luchtrecht van 5 Pfennig extra verschuldigd. In deze eindfase van de oorlog zien we dat door het uitvallen van verbindingslijnen en de Einkesselung, door het gebruik voor luchtpost de 5 Pfennig Hitlerzegels opraken. Hierdoor plakt de burger noodzakelijkerwijs met wat men nog in huis heeft of wat er qua zegel het dichtst bij komt om aan het tarief te voldoen. Overfrankeringen dus, van 1 tot 3 Pfennig (in de afbeelding: 3 Pf). De laatste bekende datum van de Danziger veldpost is 15 maart 1945 Ton ontvangt een waarderend applaus voor zijn voordracht. Op de vraag of de Danzigers nu wel zo enthousiast waren met de aansluiting in 39 en de komst van het Hitlerregime merkt hij op, dat uit die tijd twee bijzondere stempels bekend zijn: Danzig/der Fuhrer hat uns befreit/1. Sept en Danzig grusst jubelnd/seinen Fuhrer und Befreier/Adolf Hitler/19.Sept 39. Dat zegt op zich niet veel, want de Luxemburgers kenden ook dit soort stempels en het gros van de bevolking daar liep bepaald niet warm voor wat in hun geval een invasie resp. bezetting was. 5

6 Maar in de Danziger regio had men jarenlang gruwelpropaganda voor de oren en onder ogen gekregen die handelden over hoe de Duitse minderheid in Polen werd vervolgd. En dus was men wel blij, ja. Henk Slabbinck merkt op, dat Rainer von Scharpen, een eminent postwaardestukkenkenner en verzamelaar, destijds met de laatste veilige boot (dus niet de Gustlof) uit Danzig heeft weten te ontkomen. Verder kan worden vastgesteld aan de hand van de zegels op veel getoonde poststukken, de propagandakaarten, de propaganda- en sloganstempels en de waarschuwingen op de latere Hitlerbriefkaarten dat de Reichspost in alle opzichte achter de nazi-ideologie stond en er het hare aan heeft bijgedragen om het gedachtegoed te helpen uitdragen. Het mag dan ook niet verbazen dat na de capitulatie de post in Duitsland op enkele uitzonderingen in de Sowjetzone na- geruime periode volledig werd stilgelegd. De organisatie van de post kwam onder geallieerd toezicht (denk aan de AM posten) en onderging een flinke zuivering. 3. Filatelistische rondvraag. Op een brief van Ton Voorbraak met een 1 penny frankering uit 1900 van Grimsby naar Kralingen prijkt een blauw stempel met de letter V. Hij vraagt zich af wat dit betekent. Het antwoord komt van Arie Zonjee: omdat er indertijd klachten waren gerezen omtrent de vertraagde bezorging van brieven die met de boot uit Engeland kwamen, is er enige tijd een controle uitgevoerd op de wijze van bestelling. De V staat hier voor voormiddag, de ochtendboot. Dat is ook in lijn met het aankomststempel. Waar het stempel werd geplaatst, is niet duidelijk: aan boord van het schip misschien? Wie hierover nadere informatie heeft, laat hij zich melden In verband met problemen met de verbinding met de beamer vallen de overige plaatjes uit de rondvraag uit. Het betrof een antwoord op de eerder vraag van Adam van der Linden betreffende de overdruk op een 5 cent traliezegel van Dat blijkt een overdruk te zijn van de Unie, een politieke beweging, die postaal werd gedoogd. 6

7 Verder zijn er nog enkele meldingen binnen gekomen van privé vervaardigde antwoordbriefkaarten, gefrankeerd met Juliana en face, verzonden door jeugdherbergen uit Luxemburg, België, Italië en Frankrijk. Er moet dus een bepaling zijn geweest in UPU verband die toestond dat van privé vervaardigde briefkaarten met aanhangende antwoordkaarten het antwoorddeel met gewone zegels uit het land van verzending mochten worden vooruitgefrankeerd als betaald antwoord. Helaas ontbreekt hiervan nog steeds een schriftelijke bron. 4. Ingekomen stukken. Inmiddels hier de KNBF Nieuwsbrief no. 60 bijgekomen. Ze worden alle voor kennisgeving aangenomen. Melding wordt gemaakt van de ontvangst van een oproep van Arie Zonjee aan onze leden voor deelname aan de tentoonstelling in New York in Belangstellenden worden verzocht z.s.m. contact met hem op te nemen. De laatste drie afleveringen van The London Filatelist worden in de doorzending gegeven. Helaas ontbreekt nog steeds een aantal nummers van de Documents Philatelique van de Franse Academie: 217, 218, 220, 221 en 222. Zo dreigt een hiaat in de Bondsbibliotheek. Vraag: kan ons lid Frans Jorissen hiervoor wellicht een oplossing bieden? Ton Voorbraak heeft zijn collecties The Postal History of Edinburgh, (waar hij in 1997 in Sindelfingen de Goldene Posthorn mee won) en British Mail Overseas (waar hij eind 2014 een presentatie van heeft gegeven en die meedoet met de tentoonstelling in mei a.s. in Londen te boek gesteld. Het zijn buitengewoon fraaie boekwerken geworden, met harde kaft en in full color. Hij laat exemplaren van de beide boeken rondgaan. Ze zijn verkrijgbaar via print on demand. Liefhebbers kunnen die desgewenst ook bij hem bestellen tegen 30 Euro per boek, excl, verzendkosten: De secretaris stelt, in het belang van de continuïteit van de filatelie, dat we als leden van de Academie eigenlijk allemaal onze betere collecties op deze wijze te boek zouden moeten gaan stellen. Dan blijven ze ook na verkoop ter raadpleging voorhanden voor onze gespecialiseerde navolgers. Edwin Voerman meldt ons dat de Philatelistenclub Rotterdam in het kader van haar 110- jarig bestaan een 147-tal pagina s kleurrijk geïllustreerd boek het publiceert. Dat handelt grotendeels over de kleur van postzegels (18 hoofdstukken, 115 pagina s, van de hand van Rien de Jong) en deel over de 5 cent Bontkraag op particuliere en particulier bedrukte postwaarden (3 hoofdstukken, 30 pagina s, van de hand van Harry Trip). De prijs hiervan bedraagt 24,95 Euro excl. 5 Euro verzendkosten. Een flyer wordt ter vergadering uitgereikt. 7

8 Intermezzo: beeldverslag van de Display te Londen op 9 april Vervolgens geeft de secretaris met grote dank aan de ad hoc benoemde hulpsecretaris, Gert Holstege - een korte beeldimpressie van de zeer geslaagde display die we in Londen mochten houden op 9 april jl. Dit in aanvulling op het al eerder rondgezonden verslagje daarvan. We zien de vier commissarissen in actie, van begin tot eind, tijdens de eigenlijke display toelichting gevend op poststukken of een geschiedkundig of postaal verloop en de nodige vragen beantwoordend van leden van de Royal en van de Dutch Collectors Circle of Great Britain. We kregen er tal van complimenten voor zowel de getoonde bijdragen alsook voor het feit dat de meeste teksten van een Engelse toelichting waren voorzien en voor de bijbehorende fraaie uitgevoerde uitgebreide hand out, die in groten getal gretig aftrek vond onder de 110 bezoekers. Een bijzonder mooie opkomst! Met toestemming van de Royal worden aan de vergadering ook enkele opnames getoond uit de Gray collectie, de grootst bekende verzameling van de eerste emissie van Nederland (het copyright op alle afbeeldingen daaruit berust bij de Royal, die de collectie in eigendom heeft; ze mogen dus niet verder verspreid worden en ook niet op de site worden opgenomen). In een private session, onder leiding van Alan Huggings, de voorzitter het collectie comité van de Royal, en in aanwezigheid van Dr Karl Louis, zoon van de bekende, onlangs overleden keurmeester en Nathan Bouscher, neef van Ronald, de bekende handelaar, beiden namen Corinphila en Gerard van Welie en uw secretaris gingen meer dan honderdvijftig bladen rond met proeven, zegels, ongebruikt, geplaat, met interpanneaux van de verschillende waarden, grotere ongebruikte eenheden, gestempeld materiaal en tal van boeiende brieven met enkel-, meervoudige en mengfrankeringen van de nummers 1, 2 en 3. En dat was nog maar een klein deel van de collectie! De kleuren van de ongebruikte eenheden waren ongekend fris, alsof ze zo van het postkantoor kwamen. Een mekka voor de liefhebber en een unieke ervaring. Ruud meldt voorts, dat de Royal op donderdag 14 mei a.s. een open dag organiseert. Eenieder is dan heren: mits voorzien van een stropdas- welkom. U dient u dan wel bij binnenkomst eerst in te schrijven in het guestbook bij de ingang. Bijzonder is dat dan in een display de tweede emissie uit de collectie van Gray zal worden getoond. De bronzen plaquette met inscriptie die uw secretaris uit handen van de voorzitter van de Royal, Chris King, mocht ontvangen, als blijk van waardering voor het organiseren van de display, gaat ten slotte rond in de vergadering. Aan het achteraf ingekomen verzoek van Chris King om de gehele display in te scannen om op de site van de Royal te plaatsen, kan helaas geen gehoor meer worden gegeven. De collecties zijn al weer terug bij de eigenaren en het is een monnikenwerk om alles goed gescand en gecoördineerd te krijgen, nog afgezien van de tijd die het zou kosten om alles correct aan te leveren. Voor ons is het wel een tip voor een volgend event. De commissarissen hebben op de terugweg het idee opgevat, te gaan voor een reprise op eigen bodem tijdens de komende Postex. Aan alle deelnemers aan de display heeft de secretaris daarom inmiddels verzocht om weer hun medewerking te verlenen. Ook is de organisatie van de Postex in de persoon van de heer Ben Mol inmiddels aangeschreven. Die toont zich enthousiast, maar heeft voor de 52 kaders van de Academie een akkoord van medebestuursleden nodig. Wij wachten de reactie af. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om de collecties uit de display ook voor Groningen aan te melden. Daar komt men immers nog aanmeldingen te kort. Ieder kan dan zelf zijn eigen collectie inhangen of meegegeven aan een collega. Het bestuur zal de mogelijkheden bezien. Ook het aantal beschikbare hand outs nadat de leden zijn voorzien van een eigen exemplaar- dient nog nader te worden vastgesteld. 8

9 Het lijkt de vergadering geen bezwaar dat die in de Engelse taal zijn uitgevoerd, eerder een voordeel in het kader van promotie van de Nederlandse filatelie in internationaal verband. Gevraagd naar de frequentie van dit soort displays en wie daar zoal aan deelnemen, blijkt dat deze eens in de 14 dagen worden gehouden. Veel leden van de Royal zelf geven daar invulling aan vanuit hun eigen collecties, maar ook jubilerende Britse gespecialiseerde verenigingen en buitenlandse verenigingen, zoals de Amerikaanse Collectors Club, de Chicago Collectors Club, de Franse Academie worden graag uitgenodigd. Daarnaast worden regelmatig lezingen verzorgd door leden uit binnenen buitenland, met ter ondersteuning daarbij de nodige beelden zoals wij dat kennen in onze eigen kring. De Royal is elke werkdag open voor leden en wie in de omgeving woont komt er graag om zich te verdiepen in de bibliotheek of na afspraak- in een van de aanwezige collecties. In de huiskamer kan men zich verpozen in een van de vele boeken onder het genot van een cup of tea or coffee with a bisquit. 5. Bestuursaangelegenheden. De voorzitter geeft het woord aan de vicevoorzitter aangezien zowel hijzelf als uw secretaris aftredend zijn en de vraag voor herbenoeming aan de orde is, bij gebrek aan tegenkandidaten. Ofschoon reeds in de vorige vergadering in Den Bosch vanuit de vergadering onverkort voor een prolongatie van beiden in hun rol was gestemd, dient dit statutair te worden vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van april. De vergadering geeft aan, het beleid graag op de huidige wijze voortgezet te zien en bekrachtigt vervolgens unaniem de herbenoeming van de beide heren. 6. Vaststelling jaarstukken en rapportage van de Kascommissie over De penningmeester heeft in het kader van het betrachten van maximale transparantie ons via de mail aanvullend nog verblijd met alle relevante financiële stukken, overzichten en saldi over het afgelopen jaar. Dit biedt een integraal beeld van de financiële gang van zaken van onze Academie in De wijze waarop de rente-inkomsten zover de lopende rekeningen zijn geboekt is volgens de in de ALV van 2012 gemaakte afspraak. De rente is opgenomen in de vermelde eindsaldi. De heer van den Bold informeert naar de begroting voor 2015, het onderdeel subsidie KNBF. De heer van der Linden geeft aan, dat dit de aanvrage betreft voor de paginasubsidie, waartoe in het afgelopen jaar is besloten in de vergadering om hiervoor een aanvrage in te dienen. De aanvrage is nog in behandeling bij de Bond. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. Vervolgens voert namens de Kascommissie, de heren Hans van Dooremalen en Luc Selis, de laatste het woord. Hij verklaart dat het gezamenlijk oordeel van de Kascommissie is, dat de overlegde boekhouding en de bijgevoegde stukken een getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid. Zij stellen derhalve voor, het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het achterliggende jaar. 9

10 vervolg notulen en besluitenlijst van: 18 april 2015 De vergadering zegt de Kascommissie dank voor de verrichte werkzaamheden, geeft het bestuur een waarderend applaus en verleent het vervolgens decharge. 7. Display Nederlandse postgeschiedenis bij de Royal Philatelic Society in Londen op 9 april De secretaris stelt alle aanwezigen in het bezit van een exemplaar van de hand out. Er wordt ook een exemplaar geschonken aan de Bondsbibliotheek. Vervolgens komt de financiële verantwoording aan de orde. De sterk gestegen koers van het pond heeft mede geleid tot een in de ogen van de vergadering acceptabele overschrijding. Andere kosten zijn wat hoger uitgevallen dan aanvankelijk geraamd als gevolg van in GB gestegen prijzen. De verantwoording wordt conform geaccordeerd. Besloten wordt om de deelnemers die verzekeringskosten hebben gedeclareerd, voor 100% te compenseren. Voor degenen die hiervan wensen af te zien bestaat en de mogelijkheid, hun bedrag aan de Academie te doteren. Zij gelieven zich daartoe in verbinding te stellen met de penningmeester. Vervolgens worden de commissarissen bedankt voor hun zorgen en goede diensten. Bijzondere waardering wordt uitgesproken voor de heren Ickenroth, Hellebrekers en Groenevelt voor hun noeste vertaalwerkzaamheden, wat een aantal malen de vorm van een iteratief proces in de praktijk heeft aangenomen. Ook wordt nadrukkelijk een bijzonder woord van dank gericht aan de vice-voorzitter, Gerrit Matthijssen, die in dit project als coördinator optrad en die rol met verve heeft vervuld. Hij stuurde op de nodige momenten aan en bij en fungeerde ook als aanjager en heeft de zaak op de rails gehouden. Vervolgens wordt kort gedelibereerd over de prijs die gevraagd zal worden voor de resterende de hand outs. Aangezien de kostprijs hiervan per exemplaar dicht tegen de zes Euro ligt, wordt besloten die op 6 Euro stellen. 8. Site Academie. De heer Harrie Jans woont kort alleen dit deel van de vergadering bij. Hij meldt dat de site op korte termijn zal worden bijgewerkt met (het filatelistisch cv en de foto van) de nieuwe leden en ander aangeleverd materiaal, zoals artikelen en resumés van gehouden presentaties. Ook de nieuwe leden krijgen uiteraard een eigen inlogcode. De gebruikersnaam is als volgt opgebouwd: voornaam.tussenvoegsel.achternaam (tussenvoegsel alleen indien van toepassing, maar bv: van.der.). Dus steeds met een punt achter elk onderdeel. De inlogcode (uw password) voor het besloten deel van de site bestaat uit de postcode (cijfers en letters aan elkaar, ook voor de buitenlandse leden, maar zij dienen de voorafgaande landscode bv. Bachterwege te laten). Zelf wijzigen van dit password is mogelijk, maar als er onverhoopt iets fout gaat, kan Harrie u alleen nog helpen door een reset, waardoor de oorspronkelijke hiervoor vermelde toegangscode weer in werking treedt). Hoe logt u in op het besloten gedeelte? U gaat op de openingspagina naar de knop leden login rechtsboven in balk, klikt die aan en viert dan uw inlogcode in. 10

11 U vindt daar dan de verslagen van alle bijeenkomsten met de besluitenlijsten, de display, sinds kort ook resumes van gehouden lezingen, de statuten en het huishoudelijke reglement, het voordracht formulier voor nieuwe kandidaten en de actuele adressenlijst van onze leden. Vergeet u na uw bezoek niet om even uit te loggen. Dat doet u door terug te gaan naar het deel voor de algemene leden. Als de uitlog knop verschijnt, klikt u die aan. De heer Jans meldt dat op de site van de hand van onze voorzitter inmiddels een zeer uitgebreide inventarisatie van alle mogelijke soorten Nederlandse stempels is opgenomen. Dit levenswerk van hem wordt in de praktijk al veelvuldig geraadpleegd en blijkt een goede publiekstrekker voor de Academie. De heer Janssen meldt hierop dat er nog heel wat meer stempelmateriaal bij hem in voorbereiding is. De heer Jans verzoekt daarop de penningmeester om rekening te houden in zijn budget met enige extra kosten voor uitbreiding van de capaciteit van onze site. Want er staat nu 1,5 GB in pdf vorm op. En daar komt ook vanuit de leden nog het nodige bij. Aanlevering van artikelen voor op de site dient in drie delen te gebeuren: 1. Het stuk in pdf, geheel opgemaakt en inclusief plaatjes 2. Het stuk in Word, zonder opmaak en zonder plaatjes 3. Alle plaatjes (in 300 dpi) los Alle artikelen a.u.b. tevoren toezenden aan de heren van der Linden, van Werkhoven en Verberne voor een korte screening. De laatste zorgt in samenwerking met de heer Jans vervolgens voor plaatsing op de site. Op de site staat inmiddels al wel een resume van de lezingen die de heet Hotze Wiersma heeft gegeven over de plattelandspost. Dat is nu nog even alleen een lap tekst, maar die zal nog verder worden aangekleed door de heer Verberne met passende plaatjes uit de presentatie. De heer Selis informeert of de plaatjes beveiligd zijn tegen downloaden. Dit omdat er langs die weg erg veel gebruik wordt gemaakt van andermans materiaal, zonder diens medeweten. De heer Jans geeft aan, de plaatjes in de toekomst van een watermerk van de Academie te kunnen te voorzien. Aldus wordt besloten. Wat de mailadressen betreft geldt dat alleen mail kan worden verstuurd naar het mailadres van een lid van de Academie. Bijvoorbeeld in geval van vragen van bezoekers. Die mail wordt dan automatisch doorgeleid naar en komt terecht in de mailbox van uw eigen mailadres. De heer Jans wordt vriendelijk bedankt voor zijn toelichting en hij verlaat de vergadering. 9. Kandidatencommissie Er zijn momenteel geen mededelingen van de Kandidatencommissie. 10. Mededelingen Redactiecommissie De Redactie meldt dat voor de novembereditie inmiddels voldoende materiaal aanwezig is. Wel is nog materiaal nodig voor de Notities van april De nieuwe en ook alle zittende leden -en zeker degenen die nog niet eerder een bijdrage aan de Notities hebben geleverd!- worden van harte uitgenodigd om ook (weer eens) een bijdrage te leveren aan de Notities. Op vraag van de heer de Baar, die meldt dat thans 86 exemplaren worden geleverd aan leden en abonnees en twee extra aan de auteurs, of de oplage wellicht moet worden teruggebracht van 110 naar 100 omdat er op deze wijze een redelijke restvoorraad wordt gecreëerd, stelt de vergadering het op prijs om vooralsnog de huidige oplage van 110 aan te houden. Nieuwe leden kunnen ontbrekende nabestellen of sets van alle nog aanwezige exemplaren (enkele nummers zijn uitverkocht) verkrijgen tegen een fixed price bij de heer Petrusma. 11

12 11. Notulen en besluitenlijst van 21 maart Worden overeenkomstig vastgesteld. De heer Prange heeft gemeld dat zijn lezing op 19 september zal gaan over de Duitsers in de Italiaanse koloniën tijdens WOII. De heer van Welie zal dan op 21 november zijn voordracht houden over de Insulinde. In de laatste vergadering zullen tevens de voordrachten voor het jaar 2016 worden vastgesteld. 12. Rondvraag. Jaarlijks uitstapje van de Academie. Afgelopen jaar hebben we in het kader van het 30-jarig jubileum voor wie in de gelegenheid was een uitstapje gemaakt (met belangstellende eega s) naar Haarlem. Dat is zo goed bevallen dat we besloten hebben om jaarlijks op herhaling te gaan. Een of enkele leden samen bereiden dit dan voor met een dagprogramma, een filatelistisch item tijdens de borrel en een afsluiting met een gezamenlijke maaltijd. Leden en hun partners kunnen als zij dat willen, deelnemen tegen kostprijs. Die wordt ruim tevoren bekend gemaakt. Dit jaar zullen we het genoegen mogen smaken om te gast te zijn in de Zuidelijke Nederlanden en wel de sinjorenstad Antwerpen. Als datum is gekozen zaterdag 22 augustus. Noteert u die dus alvast maar in de agenda! Het organiserend comité bestaat dit keer uit de heren Luc Selis, Adam van der Linden en Ruud Verberne. Op de mededeling van Luc, dat getracht wordt het evenement niet al te ver van het Centraal Station te plannen zodat leden ook met de trein kunnen komen, wordt opgemerkt dat de auto veelal sneller is en leden eventueel met elkaar kunnen meerijden. Het organisatiecomité zal zich nader beraden. Het definitieve programma en verdere details volgen in de komende maanden. De introductie van de deelstreep op briefkaarten. Naar aanleiding van een vraag in de novembervergadering over het waarom van de taxatie van een aan de voorzijde beschreven briefkaart uit 1907, waarbij kwam vast te staan dat het mogen beschrijven van briefkaarten aan de voorzijde lange tijd niet was toegestaan, maar soms wel werd gedoogd en dat dit bij UPU definitief werd gewijzigd, hetgeen leidde tot de introductie van de deelstreep op briefkaarten, vestigt de heer Hellebrekers graag nog eens de aandacht op het boeiende artikel van de hand van onze collega Jan van den Berg over de achtergronden van dit onderwerp en de introductie van die deelstreep, dat is opgenomen in de Postzak 194, p. 301, van Mei Het voortbestaan van het Muscom, bij ons verzamelaars beter bekend als het POSTMUSEUM, wordt ter sprake gebracht door de heer Gert Holstege. Het museum is ook toegankelijk met de bekende museumjaarkaart. Maar het blijkt dat de instandhouding van het museum geen eenvoudige zaak is. Gedacht wordt daarom aan de instelling van een Kring van Vrienden van het Muscom. Wim Dik, (ex-lid van de Raad van Toezicht van het Muscom en ex CEO van de KPN) heeft zich inmiddels bereid verklaard om de kar te gaan trekken in de rol van voorzitter. Het museum beschikt over een eigen, uitgebreide bibliotheek en over diverse collecties. We moeten het niet zo ver willen laten komen als in België, waar inmiddels helaas geen postmuseum meer bestaat. Hij ziet graag dat alle filatelisten in ons land en allen die de filatelie verder een warm hart toedragen meedoen. Ons filatelisten interesseert vooral het onderzoek gedeelte. Post.NL gaat meedoen en gedacht wordt ook aan sponsoring via de verschillende leveranciers (bv. Philips, voor bv. de verlichting). In navolging van Duitsland, waar men dat doet om bibliotheken in stand te houden, zouden er ook veilingen kunnen worden georganiseerd om middelen te verkrijgen om het museum in stand te helpen houden. 12

13 Naast het Postmuseum staan in ons land voor de verzamelaars die onderzoek willen plegen dan nog het Nationaal Archief (het oude PTT archief) ter beschikking, al moet je je daar wel eerst door een forse papierwinkel heen worstelen om daar ook werkelijk in te geraken, en het Museum annex archief van Johan Enschede & Zn., dat inmiddels wordt overgebracht naar het Noord Hollands Archief, waar het weer goed toegankelijk zal zijn. Tussen de verschillende instellingen bestaat soms wel een overlap, maar in de meeste gevallen ontbreekt die juist niet waar het de oudere emissies betreft. Over de Bondsbibliotheek in Baarn heerst onzekerheid. De bibliotheek zou er weg moeten uit de bestaande locatie, maar concrete plannen ontbreken. De heer Caarls krijgt van Luc Selis tot slot de toezegging voor hulp bij de vertaling van vaktechnische termen een artikel in de Collectors Club over watermerken van de Eerste Emissie van Nederland. De vice-voorzitter sluit vervolgens de vergadering op een door de storing in de verbinding met de beamer wat vroeger tijdstip dan normaal (12.30 uur). Hij wenst iedereen een behouden thuisreis en goed weekend. Verslag en Besluitenlijst: Ruud Verberne Secretaris Cees Janssen Voorzitter Resterende vergaderdata 2015 : 18 april, 19 september en 21 november Programma bijeenkomsten maart 2015: Presentatie door de heer Hotze Wiersma: De plattelandspost april 2015: Algemene Ledenvergadering. Presentatie door de heer Ton Hulkenberg: Danzig, correspondentie van 1 oktober 1939 tot eind maart september 2015: Presentatie door de heer Vincent Prange: Duitsers in de Italiaanse koloniën tijdens WO II november 2015: Presentatie door de heer Gerard van Welie: De Insulinde. 13

14 Onderwerpen van blijvende aandacht 1) Aanleveren artikelen voor de website door alle leden, bij de secretaris en de heer van Werkhoven. Grotere bestanden kunnen worden ingezonden via mijnbestand.nl. 2) Aanvullend materiaal voor de beamer, of voor een rondgang, indien tijd resteert aansluitend aan het vergadergedeelte, blijft altijd welkom. 3) Nieuwe leden: svp uw eigen notities nazien op ontbrekende nummers. Manco s zijn te bestellen bij de heer Petrusma. Voor zo compleet mogelijke sets kan een fixed price worden afgesproken. 4) De Bondsbrief: 5) Mailadres voor kopij ten behoeve van de Notities: Nog even de spelregels voor het aanleveren van artikelen: - tekst aanleveren als Word-bestand zonder opmaak, met daarin genummerd de afbeeldingen op de plaats waar ze gewenst zijn; - afbeeldingen als jpeg of tiff bestand, gescand in 300dpi (niet meer dan 6 afbeeldingen tegelijk per versturen); - een extra bestand, met de tekst en afbeeldingen gecombineerd, wordt op prijs gesteld, maar wel in een lage resolutie, bijvoorbeeld als pdf. Dit bestand wordt alleen voor lezen gebruikt om een beeld van het totale artikel te krijgen. De correcties worden door de redactie in het tekstbestand gemaakt. Bij de drukker worden tekst en afbeeldingen gescheiden voor opmaak ingeleverd. De door auteur zelf gemaakte opmaak moet meestal worden aangepast, omdat Notities een specifiek formaat (kleiner dan A4) en een eigen lettertype heeft; - de proefopmaak van de drukker wordt als pdf (alleen lezen!) toegezonden aan de auteurs voor een laatste controle. 6) Ten behoeve van de voordracht van mogelijke kandidaten voor de Academie is een intakeformulier beschikbaar bij de secretaris van de Academie, bij de secretaris van de Kandidatencommissie. Het is ook direct te downloaden via het besloten deel van de site. Ook is daar een model filatelistisch cv voorhanden als richtlijn voor eventuele kandidaten. 7) PM: Opzetten van een eenvoudige structuur van de Nederlandse posttarieven voor op de site 8) PM: de mogelijkheid bezien om te komen tot een overzicht van tarieven, van toepassing per in NL uitgegeven zegel. Over beide items zal ook afstemming plaatsvinden en samenwerking worden gezocht met Po&Po en ons lid Gert Holstege. 14

15 NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE BESLUITENLIJST per 18 april Opgericht 12 november Nr: Datum: Inhoud: Project: onderwerpen van blijvende waarde voor de site De redactiecommissie gaat na, van welke artikelen de eerste pagina digitaal beschikbaar kan worden gesteld op de site Voor het opbouwen en uitdragen van de Postverdragen van NL wordt aansluiting gezocht bij de DASV (K. de Baar, tot 1795 en H. Wiersma aansluitend tot 1815) en zal een zoekfunctie worden opgenomen. (de Baar, Wiersma, Janssen, redactie site) Leden van de Academie stellen de kartrekkers in kennis van in hun bezit zijnde Post verdragen tot 1813 (incl. de Zuidelijke Nederlanden) en in hun bezit zijnde informatie of artikelen daarover. S.v.p. inzenden aan K.de Baar en in cc aan de secretaris Vernieuwde site: besloten wordt een website commissie in het leven te roepen die de teksten screent van artikelen en ze na vaststelling doorgeleidt aan de webmaster. De cie. bestaat uit de heren van der Linden, van Werkhoven en Verberne Besloten wordt om de ingezonden cv s, die zeer divers zijn, voorlopig in de huidige vorm aan te houden om recht te doen aan de eigenheid van elk lid. Na enige tijd zal worden geëvalueerd, hoe dat in de praktijk overkomt en of aanpassing wenselijk is en zo ja, op welke wijze. De sitemaster, de heer Jans, kent elk lid een eigen mailadres toe volgens het formaat: Post die hiernaar wordt gezonden door bezoekers wordt automatisch doorgeleid naar de eigen vaste mailbox van de geadresseerde. Aangezien we toegankelijkheid willen uitstralen naar de buitenwacht. besluit de vergadering voor opname van de voornaam op de wijze: voornaam.tussenvoegsel.achternaam in het mailadres Aanlevering van artikelen voor op de site dient in drie delen te gebeuren: 1. Het stuk in pdf, geheel opgemaakt en inclusief plaatjes 2. Het stuk in Word, zonder opmaak en zonder plaatjes 3. Alle plaatjes (in 300 dpi) los Artikelen dienen tevoren langs de website commissie te worden gezonden, zie boven Notities: de prijs voor de losse verkoop geldt op aanvraag. 15

16 De heer Petrusma fungeert als contactpersoon Kascommissie. De heer Tukker volgt de heer Hospers op als lid van de Kascommissie. De heer van Dooremalen fungeert over 2011 als 2 e lid van de Kascommissie De heer Tukker geniet een rustjaar over 2013; in zijn plaats treedt de heer Selis aan als derde lid De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2013 gevoerde beleid. Over 2014 zal de heer Tukker met de heer Selis deelnemen in de Kascommissie; de heer van Dooremalen geniet dan een rustjaar In verband met ziekte van de heer Tukker heeft de heer van Dooremalen de honneurs voor hem voor het verslagjaar waargenomen. De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2014 gevoerde beleid Kandidatencie. De heer Jorissen wordt benoemd tot voorzitter van de Kandidatencie Display bij de Royal in Londen. De vergadering besluit om op 9 april 2015 over de Nederlandse postgeschiedenis in 588 bladen (in 40 kaders van 12 en 12 van 9 bladen) een display te organiseren bij de Royal Philatelic Society in Londen, gevestigd 41 Devonshire Place, London (zie: Voor de inrichting zijn 4 groepen rond tijdsperioden geformeerd, met als trekker/groepshoofden de heren H. Wiersma (periode ), R. Verberne ( ), A. van der Linden ( ) en mw. D. Beereboom (1948 heden). De heer Matthijssen coördineert het geheel en verzorgt tevens de processuele kant. Aanmelding voor deelname en aanlevering van onderwerpen geschiedt aan hem, de secretaris en de groepshoofden De penningmeester wordt verzocht om voor de display in London een reservering op te nemen in de begrotingen van 2013 en Deelnemers worden verzocht de Engelse werktitel van hun bijdrage(n) te vermelden en het plan en de inleiding bij te sluiten. De inleiding en het plan zullen in het Engels worden vertaald. De teksten bij de poststukken zelf mogen gewoon in het Nederlands, of desgewenst kort in het Engels worden opgesteld. Voor dit laatste kan hulp worden gearrangeerd. De invulling van de hand out, die de rode draad vormt van hetgeen wordt getoond, vindt uiterlijk begin januari plaats. De Academie wijst voor deze gelegenheid een aantal commissarissen aan, die zorg zullen dragen voor transport, ophanging en afnemen van de stukken. Zij krijgen achteraf de reis- en hotelkosten op nota vergoed. 16

17 De vergadering besluit dat elke deelnemer dient op te komen voor de verzekeringskosten van zijn inzending, maar voteert een bedrag van 400 Euro, evenredig te verdelen over het aantal kaders, als tegemoetkoming De financiële verantwoording van de gemaakte kosten wordt conform geaccordeerd. Besloten wordt om de deelnemers die verzekeringskosten hebben gedeclareerd, voor 100% te compenseren. Voor degenen die hiervan wensen af te zien bestaat en de mogelijkheid, hun bedrag aan de Academie te doteren. Zij gelieven zich daartoe in verbinding te stellen met de penningmeester Besloten wordt de mogelijkheid te onderzoek voor een herhaling van de display op vaderlandse bodem, bv. bij Groningen 2015 en/of de Postex Lidmaatschap Academie. Besloten wordt om de lidmaatschapsbijdrage ingaande te verhogen van 50 naar 60 Euro. Jubileum - jaarlijks uitstapje Besloten wordt om in het kader van het 30-jarig jubileum voor de leden een uitstap in Haarlem te organiseren in de middag van 23 augustus 2014 en die middag af te sluiten met een gezamenlijke borrel en een gezellige dis bij Stempels. De heer Voerman wordt lid van het organiserend comité Deelname aan het evenement geldt ook voor partners van leden van de Academie. Aanmeldingen dienen in principe voor eind april plaats te vinden. De bijdrage voor elke deelnemer aan de maaltijd wordt vastgesteld op 30 Euro Naar aanleiding van het succes van de Jubileumviering in Haarlem wordt besloten om jaarlijks een uitstapje te organiseren voor leden van de Academie en hun partners, af te sluiten met een lezing en dinertje. De programmering & organisatie komt bij toerbeurt in handen van enkele samenwerkende leden van onze Academie. Deelname is uiteraard facultatief en voor eigen kosten De organisatie voor het uitstapje in 2015 is in handen van de heren Selis, van der Linden en Verberne en het reisdoel is Antwerpen De datum voor het uitstapje in 2015 is bepaald op zaterdag 22 augustus Eega s zijn wederom van harte welkom! Programmadetails en kosten volgen in de komende maanden. Bestuurlijk De heer C. Janssen en de heer R.J.A. Verberne worden met algemene stemmen herbenoemd in de functie van voorzitter resp. secretaris. 17

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije.

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije. Polen 1914-1918 Eigenlijk bestond Polen niet in deze periode, De grenzen van Polen zijn in de loop van de geschiedenis zo vaak gewijzigd, dat we daar ook geen houvast aan hebben. Het gebied waar we het

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen

In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen dat na Amsterdam en Rotterdam nu ook in Arnhem een Afdeling Automatische Postverwerkende Systemen (APVS} in gebruik is genomen, waar brieven met behulp

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

DE "BOND" onontbeerlijk voor filatelisten-verenigingen die hun leden echt iets willen bieden.

DE BOND onontbeerlijk voor filatelisten-verenigingen die hun leden echt iets willen bieden. "WAT IS DE BOND"? Pag. 1 DE "BOND" onontbeerlijk voor filatelisten-verenigingen die hun leden echt iets willen bieden. Op 7 juni 2008 werd tijdens het feest t.g.v. haar 100 jarig bestaan aan de Bond het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN

MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN Let op: Wanneer u besteld bij Megadrukwerk.nl, verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in dit document staan beschreven. Versie 1.2 juni 2006 Hiermee

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop

Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop De voorgefrankeerde envelop een envelop waarop gedrukt staat dat de afzender voor het vervoer betaald heeft - is inmiddels een behoorlijk oude

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting

Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting Peter van Swaaij Pagina 1 van 7 Inleiding In juli 2007 zal naar alle waarschijnlijkheid het wettelijk verplichte procuraat

Nadere informatie

Een moderne omschrijving van het begrip 'drukwerk' te vinden in het tarievenboekje 1998 van PTT Post, luidt als volgt:

Een moderne omschrijving van het begrip 'drukwerk' te vinden in het tarievenboekje 1998 van PTT Post, luidt als volgt: DRUKWERK PER POST De gemiddelde Nederlander ontvangt per jaar honderden stuks post; niet alleen brieven, maar ook nota's en bankafschriften, tijdschriften en wenskaarten. Veruit het grootste deel van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma.

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. In de e mail heeft u de gegevens gekregen waarmee u kunt

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

De postwinkel in Nijmegen

De postwinkel in Nijmegen De postwinkel in Nijmegen Sinds zaterdag 11 november 2006 heeft Nijmegen iets nieuws op postgebied. Op de hoek van de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat werd op die datum de 'Winkel van TNT

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie