NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE Opgericht 12 november 1984 Website: NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering op het Bondsbureau te Utrecht, gehouden op 18 april 2015 Aanwezig 31 leden en 1 gast: Mevrouw Beereboom, de heren de Baar, de Belder, van den Bold, Boom, Buitenkamp, Caarls, Daverschot, van Dooremalen, Groeneveld, Hellebrekers, Heijs, Holstege, Hospers, Hulkenberg, Jans (alleen bij agendapunt 8), Janssen, Matthijssen, van der Linden, Petrusma, Selis, Slabbinck, Spijkerman, Stroom, Verberne, Voerman, Voorbraak, van Welie, van Werkhoven, Wiersma en Zonjée. Gast: de heer C. Nogarede. Afwezig met kennisgeving 13 leden: de heren Adema, van den Berg, Coenen, Coutant, Dehé, Goofers, Hillesum, Ickenroth, Jorissen, Muys, Prange, Tukker en Wilderbeek. 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer Janssen, opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, in het bijzonder de heer Nogarede, lid van de Adviescie. Juryzaken van de KNBF, die vandaag bij ons te gast is. Hij toont zich verheugd over de grote opkomst. Die vergde voor de aanvang enige herschikking van de tafels en stoelen, maar aansluitend was iedereen dan alsnog verzekerd van een goede plaats. Mededeling wordt gedaan van ziekte van de heren Ickenroth en Tukker. De laatste onderging afgelopen week een ernstige operatie, waarbij een tumor uit de pancreas werd verwijderd, maar hij is gelukkig weer van de intensive care af, zodat nu het herstel kan beginnen. Voor beiden gaat een beterschapskaart ter ondertekening rond, om onze beide leden een hart onder de riem te steken. Vervolgens krijgt de heer Ton Hulkenberg het woord. 2. Presentatie: Danzig, correspondentie van 1 oktober 1939 tot eind maart Ton Hulkenberg verhaalt over wat er postaal zoal is voorgevallen in de periode tussen de aansluiting van de Freie Stadt Danzig bij het Duitse Rijk (1 oktober 1939, een zondag) tot de bezetting door de Russen, eind maart 45. Dat doet hij aan de hand van enige geschiedkundige wetenswaardigheden, een fors aantal poststukken en postwaardestukken en de in deze periode vaak lastig te vinden stempeltypes. Bij de aansluiting werd de Danziger Gulden afgeschaft en vervangen door de Reichsmark. De courante zegelwaarden werd overdrukt met Deutsches Reich en veelal ook een nieuwe frankeerwaarde; deze emissie kent 14 waarden, van 3 Pfennig tot 2 Reichsmark en staat bekend als de Danziger afscheidsserie.

2 Hij diende eigenlijk ook ter overbrugging, want de post in Danzig was namelijk sterk verweven in de stedelijke administratie, die werkte met gesloten boekjaren en het lopende boekjaar diende daartoe wel nog te worden volgemaakt. Meer informatie hierover en de verdere achtergronden is te vinden in artikel van de heer Hulkenberg in het Maandblad Filatelie, nummer 07/08 van Tarief vanaf naar het buitenland * 25 + R 30 = 55 Pfennig Na de aansluiting werd direct controle over de uitgaande correspondentie doorgevoerd. Die vinden we terug in het stempel VON DERWEHRMACHT ZUGELASSEN. Dit bestaat in twee types, waarvan die met de dikke V van Von bepaald schaars is (afgebeeld is hier de dunne versie). Mengfrankeringen met Duitse zegels waren in de overgangsperiode tot officieel niet toegestaan, wat voor het publiek maar moeilijk te begrijpen was, maar ze werden wel oogluikend toegelaten door de postbeambten. In de meeste gevallen betreft het maakwerk. Vanaf aanvang 1940 zien we de eerste Hindenburgfrankeringen van Danzig. Ton toont verschillende postukken uit dit tijdsgewricht en verklaart voor ons ook de tarieven ervan voor de volle 100%. Uit de stukken blijkt dat in Danzig bij de ter postbezorging van post naar het buitenland voor de censuur eerst een zogenaamd aannamestempel werd afgeslagen (veelal met de oude zgn. traliestempels), voordat de frankering werd ontwaard. Dat laatste gebeurde meestal binnen het zelfde uur of in het volgende uur. Het blijkt dat in de gangbare stempels al spoedig ook wijzigingen werden aangebracht. Zo werd Freie Stadt uit voorkomende stempels gekapt. Datzelfde gold ook voor de sterren links en rechts van het uurkarakter. Die moesten verdwijnen want men vond ze teveel lijken op de Jodenster. Soms verdween zo ook het hele uurkarakter! 2

3 Tarief : * tot 100 gr Waarde, V (14x10/500 RM) 140, + 50 (Behandlungsgebühr) = 2,14 RM Maar bij de Absenderfreistempels, de zogenaamde roodfrankeringen, zien we dat gebruik van stempels met de tekst Freie Stadt soms nog wel een poos doorloopt: december 39 Danzig, 10 mei 1940 Zoppot. De bedrijven waren hierin kennelijk minder fanatiek dan de officiële post. Qua stempels zijn bij Danzig in deze periode tal van echte rariteiten te vinden, die je als gewoon verzamelaar op het eerste gezicht echt niet zou vermoeden. Zo blijkt het stempel Danzig Oliva e uit 1943 maar 5x geregistreerd te zijn. En Danzig1 x zou tot dusver inderdaad ook maar een keer zijn gesignaleerd. Op enkele pakketkaarten naar Berlijn komt een stempel voor dat de Bestellgebuhr is terugbetaald aan de afzender. Dat gebeurde als de geadresseerde het pakket zelf kwam afhalen aan het loket. Hoewel deze Bestellgebuhr op 12 augustus 1944 werd afgeschaft, bleef in de praktijk de aanrekening ervan in de hoogte van het port nog enige tijd doorgaan. Kennelijk lazen de Danziger postbeambten hun circulaires niet erg grondig of ze waren kort van memorie. Apart is een poststempel met een verzet van 10 uren. Dat zagen we bij een kleiner kantoor was de bezetting daarvan soms aan beperkte uren gebonden? De betekenis van de blauwe stempels 1 tot en met 6 op correspondentie naar Berlijn staat niet vast. Vermoedelijk staan die voor een aanduiding van bepaalde bestelroutes of postsectoren. 3

4 Een aparte categorie in de overgangsperiode vormen de bijzondere briefkaarten van het Winter Hilfs Werk (WHW) van het Duitse Rijk. Die werden namelijk toen al wel gebruikt. De verklaring hiervoor is, dat er ofwel al heel snel een tekort was ontstaan aan reguliere afscheidsbriefkaarten (ja, die waren er ook!), of dat van Duitse zijde aan post te Danzig was gevraagd om medewerking te verlenen voor het goede doel. Hoe dit ook zij, in elk geval was van de WHW kaarten een onbekend gebleven oplage voorhanden aan de Danziger kantoren, die was aangekocht van de Reichspost. We kennen van de Reichspost tal van propaganda- en beeldpostkaarten en ongekende aantallen bijzondere (propaganda)stempels die het Hitler regime uitdroegen en bejubelden. Dit tot grote vreugde van de verzamelaars, wier aantal tijdens de jaren tot ongekend grote hoogten steeg Maar hoewel volgens voorschrift elke OPD (OberPostDirection) bijzondere briefkaarten in de verkoop zou moeten hebben, zijn er daarvan, verzonden uit Danzig relatief weinig te vinden. Soms zijn ze wel te vinden, zelfs een voor Wien (Wenen). Invloeden van wijzigende omstandigheden door WO II laten zich ook bij Danzig mooi documenteren. Zo waren er 6 postkantoren in de stad Danzig tot aan het uitbreken van de WO II, maar in verband met de aan- en doorvoer van veldpost bleek al snel een extra kantoor noodzakelijk. Dat kreeg in het stempel toepasselijk nummer 7 (a of b, beide komen voor). Opmerkelijk is dat in aanvang in het veldpoststempel van Danzig in kleine letters dzg werd ingevoegd. Dat was tegen de voorschriften van de veldpost in, je mocht onderweg of bij aankomst immers niet kunnen afleiden waar de post exact vandaag kwam. 4

5 Gevolg was dat dit weer snel werd gekapt, echter het Romeinse cijfer onder in het veldpoststempel (I t/m V, al is het laatste nooit gedocumenteerd) was voor de veldpostgasten net zo gemakkelijk herkenbaar en dus verdween ook dit korte tijd daarna uit het stempel. Ook komen we te weten dat Stutthoff een tijd lang een concentratiekamp bij Danzig is geweest. Een luchtpostverbinding met de Lati naar Rio de Janeiro was op 13 oktober 1941 nog wel mogelijk, maar hield kort daarna van Duitse zijde op te bestaan. Toen Finland op 14 september 1944 van kamp wisselde, kregen de daar aanwezige Duitsers de vrije aftocht, maar daarna was er geen privépostverkeer tussen de beide landen meer mogelijk. Kleine kantoortjes, die al eerder ooit gesloten waren, zien we weer tijdelijk geopend onder het motto all hands on deck, als in de loop van 1944 enorme verplaatsingen plaatsvinden van vluchtelingen uit Memel en Ost Preussen en zich van het front terugtrekkende troepen. Die brachten namelijk een hausse aan postverzending met zich mee. Dit levert voor de verzamelaar wel soms leuke noodstempels op, die voor ontwaarding van postwaarden of voor officiële doeleinden maar heel korte tijd zijn gebruikt. In Danzig komen gedurende de oorlogsperiode veel reclame machinestempels voor. Maar ook hier verkijk je je als gewone Duitslandverzamelaar soms aardig: zo blijkt het stempel Stunder der Jagdflieger van eind november/begin december 1944 in Danzig maar 5 dagen in gebruik te zijn geweest. Wanneer de insluiting door de Russen een feit is, slaan de bezetters bij Zoppot vervolgens een wig in het gebied. Vanaf dat moment is postverkeer tussen de beide delen slechts mogelijk per schip of per vliegtuig (bij Langfuhr). Voor dat laatste is wel een luchtrecht van 5 Pfennig extra verschuldigd. In deze eindfase van de oorlog zien we dat door het uitvallen van verbindingslijnen en de Einkesselung, door het gebruik voor luchtpost de 5 Pfennig Hitlerzegels opraken. Hierdoor plakt de burger noodzakelijkerwijs met wat men nog in huis heeft of wat er qua zegel het dichtst bij komt om aan het tarief te voldoen. Overfrankeringen dus, van 1 tot 3 Pfennig (in de afbeelding: 3 Pf). De laatste bekende datum van de Danziger veldpost is 15 maart 1945 Ton ontvangt een waarderend applaus voor zijn voordracht. Op de vraag of de Danzigers nu wel zo enthousiast waren met de aansluiting in 39 en de komst van het Hitlerregime merkt hij op, dat uit die tijd twee bijzondere stempels bekend zijn: Danzig/der Fuhrer hat uns befreit/1. Sept en Danzig grusst jubelnd/seinen Fuhrer und Befreier/Adolf Hitler/19.Sept 39. Dat zegt op zich niet veel, want de Luxemburgers kenden ook dit soort stempels en het gros van de bevolking daar liep bepaald niet warm voor wat in hun geval een invasie resp. bezetting was. 5

6 Maar in de Danziger regio had men jarenlang gruwelpropaganda voor de oren en onder ogen gekregen die handelden over hoe de Duitse minderheid in Polen werd vervolgd. En dus was men wel blij, ja. Henk Slabbinck merkt op, dat Rainer von Scharpen, een eminent postwaardestukkenkenner en verzamelaar, destijds met de laatste veilige boot (dus niet de Gustlof) uit Danzig heeft weten te ontkomen. Verder kan worden vastgesteld aan de hand van de zegels op veel getoonde poststukken, de propagandakaarten, de propaganda- en sloganstempels en de waarschuwingen op de latere Hitlerbriefkaarten dat de Reichspost in alle opzichte achter de nazi-ideologie stond en er het hare aan heeft bijgedragen om het gedachtegoed te helpen uitdragen. Het mag dan ook niet verbazen dat na de capitulatie de post in Duitsland op enkele uitzonderingen in de Sowjetzone na- geruime periode volledig werd stilgelegd. De organisatie van de post kwam onder geallieerd toezicht (denk aan de AM posten) en onderging een flinke zuivering. 3. Filatelistische rondvraag. Op een brief van Ton Voorbraak met een 1 penny frankering uit 1900 van Grimsby naar Kralingen prijkt een blauw stempel met de letter V. Hij vraagt zich af wat dit betekent. Het antwoord komt van Arie Zonjee: omdat er indertijd klachten waren gerezen omtrent de vertraagde bezorging van brieven die met de boot uit Engeland kwamen, is er enige tijd een controle uitgevoerd op de wijze van bestelling. De V staat hier voor voormiddag, de ochtendboot. Dat is ook in lijn met het aankomststempel. Waar het stempel werd geplaatst, is niet duidelijk: aan boord van het schip misschien? Wie hierover nadere informatie heeft, laat hij zich melden In verband met problemen met de verbinding met de beamer vallen de overige plaatjes uit de rondvraag uit. Het betrof een antwoord op de eerder vraag van Adam van der Linden betreffende de overdruk op een 5 cent traliezegel van Dat blijkt een overdruk te zijn van de Unie, een politieke beweging, die postaal werd gedoogd. 6

7 Verder zijn er nog enkele meldingen binnen gekomen van privé vervaardigde antwoordbriefkaarten, gefrankeerd met Juliana en face, verzonden door jeugdherbergen uit Luxemburg, België, Italië en Frankrijk. Er moet dus een bepaling zijn geweest in UPU verband die toestond dat van privé vervaardigde briefkaarten met aanhangende antwoordkaarten het antwoorddeel met gewone zegels uit het land van verzending mochten worden vooruitgefrankeerd als betaald antwoord. Helaas ontbreekt hiervan nog steeds een schriftelijke bron. 4. Ingekomen stukken. Inmiddels hier de KNBF Nieuwsbrief no. 60 bijgekomen. Ze worden alle voor kennisgeving aangenomen. Melding wordt gemaakt van de ontvangst van een oproep van Arie Zonjee aan onze leden voor deelname aan de tentoonstelling in New York in Belangstellenden worden verzocht z.s.m. contact met hem op te nemen. De laatste drie afleveringen van The London Filatelist worden in de doorzending gegeven. Helaas ontbreekt nog steeds een aantal nummers van de Documents Philatelique van de Franse Academie: 217, 218, 220, 221 en 222. Zo dreigt een hiaat in de Bondsbibliotheek. Vraag: kan ons lid Frans Jorissen hiervoor wellicht een oplossing bieden? Ton Voorbraak heeft zijn collecties The Postal History of Edinburgh, (waar hij in 1997 in Sindelfingen de Goldene Posthorn mee won) en British Mail Overseas (waar hij eind 2014 een presentatie van heeft gegeven en die meedoet met de tentoonstelling in mei a.s. in Londen te boek gesteld. Het zijn buitengewoon fraaie boekwerken geworden, met harde kaft en in full color. Hij laat exemplaren van de beide boeken rondgaan. Ze zijn verkrijgbaar via print on demand. Liefhebbers kunnen die desgewenst ook bij hem bestellen tegen 30 Euro per boek, excl, verzendkosten: De secretaris stelt, in het belang van de continuïteit van de filatelie, dat we als leden van de Academie eigenlijk allemaal onze betere collecties op deze wijze te boek zouden moeten gaan stellen. Dan blijven ze ook na verkoop ter raadpleging voorhanden voor onze gespecialiseerde navolgers. Edwin Voerman meldt ons dat de Philatelistenclub Rotterdam in het kader van haar 110- jarig bestaan een 147-tal pagina s kleurrijk geïllustreerd boek het publiceert. Dat handelt grotendeels over de kleur van postzegels (18 hoofdstukken, 115 pagina s, van de hand van Rien de Jong) en deel over de 5 cent Bontkraag op particuliere en particulier bedrukte postwaarden (3 hoofdstukken, 30 pagina s, van de hand van Harry Trip). De prijs hiervan bedraagt 24,95 Euro excl. 5 Euro verzendkosten. Een flyer wordt ter vergadering uitgereikt. 7

8 Intermezzo: beeldverslag van de Display te Londen op 9 april Vervolgens geeft de secretaris met grote dank aan de ad hoc benoemde hulpsecretaris, Gert Holstege - een korte beeldimpressie van de zeer geslaagde display die we in Londen mochten houden op 9 april jl. Dit in aanvulling op het al eerder rondgezonden verslagje daarvan. We zien de vier commissarissen in actie, van begin tot eind, tijdens de eigenlijke display toelichting gevend op poststukken of een geschiedkundig of postaal verloop en de nodige vragen beantwoordend van leden van de Royal en van de Dutch Collectors Circle of Great Britain. We kregen er tal van complimenten voor zowel de getoonde bijdragen alsook voor het feit dat de meeste teksten van een Engelse toelichting waren voorzien en voor de bijbehorende fraaie uitgevoerde uitgebreide hand out, die in groten getal gretig aftrek vond onder de 110 bezoekers. Een bijzonder mooie opkomst! Met toestemming van de Royal worden aan de vergadering ook enkele opnames getoond uit de Gray collectie, de grootst bekende verzameling van de eerste emissie van Nederland (het copyright op alle afbeeldingen daaruit berust bij de Royal, die de collectie in eigendom heeft; ze mogen dus niet verder verspreid worden en ook niet op de site worden opgenomen). In een private session, onder leiding van Alan Huggings, de voorzitter het collectie comité van de Royal, en in aanwezigheid van Dr Karl Louis, zoon van de bekende, onlangs overleden keurmeester en Nathan Bouscher, neef van Ronald, de bekende handelaar, beiden namen Corinphila en Gerard van Welie en uw secretaris gingen meer dan honderdvijftig bladen rond met proeven, zegels, ongebruikt, geplaat, met interpanneaux van de verschillende waarden, grotere ongebruikte eenheden, gestempeld materiaal en tal van boeiende brieven met enkel-, meervoudige en mengfrankeringen van de nummers 1, 2 en 3. En dat was nog maar een klein deel van de collectie! De kleuren van de ongebruikte eenheden waren ongekend fris, alsof ze zo van het postkantoor kwamen. Een mekka voor de liefhebber en een unieke ervaring. Ruud meldt voorts, dat de Royal op donderdag 14 mei a.s. een open dag organiseert. Eenieder is dan heren: mits voorzien van een stropdas- welkom. U dient u dan wel bij binnenkomst eerst in te schrijven in het guestbook bij de ingang. Bijzonder is dat dan in een display de tweede emissie uit de collectie van Gray zal worden getoond. De bronzen plaquette met inscriptie die uw secretaris uit handen van de voorzitter van de Royal, Chris King, mocht ontvangen, als blijk van waardering voor het organiseren van de display, gaat ten slotte rond in de vergadering. Aan het achteraf ingekomen verzoek van Chris King om de gehele display in te scannen om op de site van de Royal te plaatsen, kan helaas geen gehoor meer worden gegeven. De collecties zijn al weer terug bij de eigenaren en het is een monnikenwerk om alles goed gescand en gecoördineerd te krijgen, nog afgezien van de tijd die het zou kosten om alles correct aan te leveren. Voor ons is het wel een tip voor een volgend event. De commissarissen hebben op de terugweg het idee opgevat, te gaan voor een reprise op eigen bodem tijdens de komende Postex. Aan alle deelnemers aan de display heeft de secretaris daarom inmiddels verzocht om weer hun medewerking te verlenen. Ook is de organisatie van de Postex in de persoon van de heer Ben Mol inmiddels aangeschreven. Die toont zich enthousiast, maar heeft voor de 52 kaders van de Academie een akkoord van medebestuursleden nodig. Wij wachten de reactie af. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om de collecties uit de display ook voor Groningen aan te melden. Daar komt men immers nog aanmeldingen te kort. Ieder kan dan zelf zijn eigen collectie inhangen of meegegeven aan een collega. Het bestuur zal de mogelijkheden bezien. Ook het aantal beschikbare hand outs nadat de leden zijn voorzien van een eigen exemplaar- dient nog nader te worden vastgesteld. 8

9 Het lijkt de vergadering geen bezwaar dat die in de Engelse taal zijn uitgevoerd, eerder een voordeel in het kader van promotie van de Nederlandse filatelie in internationaal verband. Gevraagd naar de frequentie van dit soort displays en wie daar zoal aan deelnemen, blijkt dat deze eens in de 14 dagen worden gehouden. Veel leden van de Royal zelf geven daar invulling aan vanuit hun eigen collecties, maar ook jubilerende Britse gespecialiseerde verenigingen en buitenlandse verenigingen, zoals de Amerikaanse Collectors Club, de Chicago Collectors Club, de Franse Academie worden graag uitgenodigd. Daarnaast worden regelmatig lezingen verzorgd door leden uit binnenen buitenland, met ter ondersteuning daarbij de nodige beelden zoals wij dat kennen in onze eigen kring. De Royal is elke werkdag open voor leden en wie in de omgeving woont komt er graag om zich te verdiepen in de bibliotheek of na afspraak- in een van de aanwezige collecties. In de huiskamer kan men zich verpozen in een van de vele boeken onder het genot van een cup of tea or coffee with a bisquit. 5. Bestuursaangelegenheden. De voorzitter geeft het woord aan de vicevoorzitter aangezien zowel hijzelf als uw secretaris aftredend zijn en de vraag voor herbenoeming aan de orde is, bij gebrek aan tegenkandidaten. Ofschoon reeds in de vorige vergadering in Den Bosch vanuit de vergadering onverkort voor een prolongatie van beiden in hun rol was gestemd, dient dit statutair te worden vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van april. De vergadering geeft aan, het beleid graag op de huidige wijze voortgezet te zien en bekrachtigt vervolgens unaniem de herbenoeming van de beide heren. 6. Vaststelling jaarstukken en rapportage van de Kascommissie over De penningmeester heeft in het kader van het betrachten van maximale transparantie ons via de mail aanvullend nog verblijd met alle relevante financiële stukken, overzichten en saldi over het afgelopen jaar. Dit biedt een integraal beeld van de financiële gang van zaken van onze Academie in De wijze waarop de rente-inkomsten zover de lopende rekeningen zijn geboekt is volgens de in de ALV van 2012 gemaakte afspraak. De rente is opgenomen in de vermelde eindsaldi. De heer van den Bold informeert naar de begroting voor 2015, het onderdeel subsidie KNBF. De heer van der Linden geeft aan, dat dit de aanvrage betreft voor de paginasubsidie, waartoe in het afgelopen jaar is besloten in de vergadering om hiervoor een aanvrage in te dienen. De aanvrage is nog in behandeling bij de Bond. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. Vervolgens voert namens de Kascommissie, de heren Hans van Dooremalen en Luc Selis, de laatste het woord. Hij verklaart dat het gezamenlijk oordeel van de Kascommissie is, dat de overlegde boekhouding en de bijgevoegde stukken een getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid. Zij stellen derhalve voor, het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het achterliggende jaar. 9

10 vervolg notulen en besluitenlijst van: 18 april 2015 De vergadering zegt de Kascommissie dank voor de verrichte werkzaamheden, geeft het bestuur een waarderend applaus en verleent het vervolgens decharge. 7. Display Nederlandse postgeschiedenis bij de Royal Philatelic Society in Londen op 9 april De secretaris stelt alle aanwezigen in het bezit van een exemplaar van de hand out. Er wordt ook een exemplaar geschonken aan de Bondsbibliotheek. Vervolgens komt de financiële verantwoording aan de orde. De sterk gestegen koers van het pond heeft mede geleid tot een in de ogen van de vergadering acceptabele overschrijding. Andere kosten zijn wat hoger uitgevallen dan aanvankelijk geraamd als gevolg van in GB gestegen prijzen. De verantwoording wordt conform geaccordeerd. Besloten wordt om de deelnemers die verzekeringskosten hebben gedeclareerd, voor 100% te compenseren. Voor degenen die hiervan wensen af te zien bestaat en de mogelijkheid, hun bedrag aan de Academie te doteren. Zij gelieven zich daartoe in verbinding te stellen met de penningmeester. Vervolgens worden de commissarissen bedankt voor hun zorgen en goede diensten. Bijzondere waardering wordt uitgesproken voor de heren Ickenroth, Hellebrekers en Groenevelt voor hun noeste vertaalwerkzaamheden, wat een aantal malen de vorm van een iteratief proces in de praktijk heeft aangenomen. Ook wordt nadrukkelijk een bijzonder woord van dank gericht aan de vice-voorzitter, Gerrit Matthijssen, die in dit project als coördinator optrad en die rol met verve heeft vervuld. Hij stuurde op de nodige momenten aan en bij en fungeerde ook als aanjager en heeft de zaak op de rails gehouden. Vervolgens wordt kort gedelibereerd over de prijs die gevraagd zal worden voor de resterende de hand outs. Aangezien de kostprijs hiervan per exemplaar dicht tegen de zes Euro ligt, wordt besloten die op 6 Euro stellen. 8. Site Academie. De heer Harrie Jans woont kort alleen dit deel van de vergadering bij. Hij meldt dat de site op korte termijn zal worden bijgewerkt met (het filatelistisch cv en de foto van) de nieuwe leden en ander aangeleverd materiaal, zoals artikelen en resumés van gehouden presentaties. Ook de nieuwe leden krijgen uiteraard een eigen inlogcode. De gebruikersnaam is als volgt opgebouwd: voornaam.tussenvoegsel.achternaam (tussenvoegsel alleen indien van toepassing, maar bv: van.der.). Dus steeds met een punt achter elk onderdeel. De inlogcode (uw password) voor het besloten deel van de site bestaat uit de postcode (cijfers en letters aan elkaar, ook voor de buitenlandse leden, maar zij dienen de voorafgaande landscode bv. Bachterwege te laten). Zelf wijzigen van dit password is mogelijk, maar als er onverhoopt iets fout gaat, kan Harrie u alleen nog helpen door een reset, waardoor de oorspronkelijke hiervoor vermelde toegangscode weer in werking treedt). Hoe logt u in op het besloten gedeelte? U gaat op de openingspagina naar de knop leden login rechtsboven in balk, klikt die aan en viert dan uw inlogcode in. 10

11 U vindt daar dan de verslagen van alle bijeenkomsten met de besluitenlijsten, de display, sinds kort ook resumes van gehouden lezingen, de statuten en het huishoudelijke reglement, het voordracht formulier voor nieuwe kandidaten en de actuele adressenlijst van onze leden. Vergeet u na uw bezoek niet om even uit te loggen. Dat doet u door terug te gaan naar het deel voor de algemene leden. Als de uitlog knop verschijnt, klikt u die aan. De heer Jans meldt dat op de site van de hand van onze voorzitter inmiddels een zeer uitgebreide inventarisatie van alle mogelijke soorten Nederlandse stempels is opgenomen. Dit levenswerk van hem wordt in de praktijk al veelvuldig geraadpleegd en blijkt een goede publiekstrekker voor de Academie. De heer Janssen meldt hierop dat er nog heel wat meer stempelmateriaal bij hem in voorbereiding is. De heer Jans verzoekt daarop de penningmeester om rekening te houden in zijn budget met enige extra kosten voor uitbreiding van de capaciteit van onze site. Want er staat nu 1,5 GB in pdf vorm op. En daar komt ook vanuit de leden nog het nodige bij. Aanlevering van artikelen voor op de site dient in drie delen te gebeuren: 1. Het stuk in pdf, geheel opgemaakt en inclusief plaatjes 2. Het stuk in Word, zonder opmaak en zonder plaatjes 3. Alle plaatjes (in 300 dpi) los Alle artikelen a.u.b. tevoren toezenden aan de heren van der Linden, van Werkhoven en Verberne voor een korte screening. De laatste zorgt in samenwerking met de heer Jans vervolgens voor plaatsing op de site. Op de site staat inmiddels al wel een resume van de lezingen die de heet Hotze Wiersma heeft gegeven over de plattelandspost. Dat is nu nog even alleen een lap tekst, maar die zal nog verder worden aangekleed door de heer Verberne met passende plaatjes uit de presentatie. De heer Selis informeert of de plaatjes beveiligd zijn tegen downloaden. Dit omdat er langs die weg erg veel gebruik wordt gemaakt van andermans materiaal, zonder diens medeweten. De heer Jans geeft aan, de plaatjes in de toekomst van een watermerk van de Academie te kunnen te voorzien. Aldus wordt besloten. Wat de mailadressen betreft geldt dat alleen mail kan worden verstuurd naar het mailadres van een lid van de Academie. Bijvoorbeeld in geval van vragen van bezoekers. Die mail wordt dan automatisch doorgeleid naar en komt terecht in de mailbox van uw eigen mailadres. De heer Jans wordt vriendelijk bedankt voor zijn toelichting en hij verlaat de vergadering. 9. Kandidatencommissie Er zijn momenteel geen mededelingen van de Kandidatencommissie. 10. Mededelingen Redactiecommissie De Redactie meldt dat voor de novembereditie inmiddels voldoende materiaal aanwezig is. Wel is nog materiaal nodig voor de Notities van april De nieuwe en ook alle zittende leden -en zeker degenen die nog niet eerder een bijdrage aan de Notities hebben geleverd!- worden van harte uitgenodigd om ook (weer eens) een bijdrage te leveren aan de Notities. Op vraag van de heer de Baar, die meldt dat thans 86 exemplaren worden geleverd aan leden en abonnees en twee extra aan de auteurs, of de oplage wellicht moet worden teruggebracht van 110 naar 100 omdat er op deze wijze een redelijke restvoorraad wordt gecreëerd, stelt de vergadering het op prijs om vooralsnog de huidige oplage van 110 aan te houden. Nieuwe leden kunnen ontbrekende nabestellen of sets van alle nog aanwezige exemplaren (enkele nummers zijn uitverkocht) verkrijgen tegen een fixed price bij de heer Petrusma. 11

12 11. Notulen en besluitenlijst van 21 maart Worden overeenkomstig vastgesteld. De heer Prange heeft gemeld dat zijn lezing op 19 september zal gaan over de Duitsers in de Italiaanse koloniën tijdens WOII. De heer van Welie zal dan op 21 november zijn voordracht houden over de Insulinde. In de laatste vergadering zullen tevens de voordrachten voor het jaar 2016 worden vastgesteld. 12. Rondvraag. Jaarlijks uitstapje van de Academie. Afgelopen jaar hebben we in het kader van het 30-jarig jubileum voor wie in de gelegenheid was een uitstapje gemaakt (met belangstellende eega s) naar Haarlem. Dat is zo goed bevallen dat we besloten hebben om jaarlijks op herhaling te gaan. Een of enkele leden samen bereiden dit dan voor met een dagprogramma, een filatelistisch item tijdens de borrel en een afsluiting met een gezamenlijke maaltijd. Leden en hun partners kunnen als zij dat willen, deelnemen tegen kostprijs. Die wordt ruim tevoren bekend gemaakt. Dit jaar zullen we het genoegen mogen smaken om te gast te zijn in de Zuidelijke Nederlanden en wel de sinjorenstad Antwerpen. Als datum is gekozen zaterdag 22 augustus. Noteert u die dus alvast maar in de agenda! Het organiserend comité bestaat dit keer uit de heren Luc Selis, Adam van der Linden en Ruud Verberne. Op de mededeling van Luc, dat getracht wordt het evenement niet al te ver van het Centraal Station te plannen zodat leden ook met de trein kunnen komen, wordt opgemerkt dat de auto veelal sneller is en leden eventueel met elkaar kunnen meerijden. Het organisatiecomité zal zich nader beraden. Het definitieve programma en verdere details volgen in de komende maanden. De introductie van de deelstreep op briefkaarten. Naar aanleiding van een vraag in de novembervergadering over het waarom van de taxatie van een aan de voorzijde beschreven briefkaart uit 1907, waarbij kwam vast te staan dat het mogen beschrijven van briefkaarten aan de voorzijde lange tijd niet was toegestaan, maar soms wel werd gedoogd en dat dit bij UPU definitief werd gewijzigd, hetgeen leidde tot de introductie van de deelstreep op briefkaarten, vestigt de heer Hellebrekers graag nog eens de aandacht op het boeiende artikel van de hand van onze collega Jan van den Berg over de achtergronden van dit onderwerp en de introductie van die deelstreep, dat is opgenomen in de Postzak 194, p. 301, van Mei Het voortbestaan van het Muscom, bij ons verzamelaars beter bekend als het POSTMUSEUM, wordt ter sprake gebracht door de heer Gert Holstege. Het museum is ook toegankelijk met de bekende museumjaarkaart. Maar het blijkt dat de instandhouding van het museum geen eenvoudige zaak is. Gedacht wordt daarom aan de instelling van een Kring van Vrienden van het Muscom. Wim Dik, (ex-lid van de Raad van Toezicht van het Muscom en ex CEO van de KPN) heeft zich inmiddels bereid verklaard om de kar te gaan trekken in de rol van voorzitter. Het museum beschikt over een eigen, uitgebreide bibliotheek en over diverse collecties. We moeten het niet zo ver willen laten komen als in België, waar inmiddels helaas geen postmuseum meer bestaat. Hij ziet graag dat alle filatelisten in ons land en allen die de filatelie verder een warm hart toedragen meedoen. Ons filatelisten interesseert vooral het onderzoek gedeelte. Post.NL gaat meedoen en gedacht wordt ook aan sponsoring via de verschillende leveranciers (bv. Philips, voor bv. de verlichting). In navolging van Duitsland, waar men dat doet om bibliotheken in stand te houden, zouden er ook veilingen kunnen worden georganiseerd om middelen te verkrijgen om het museum in stand te helpen houden. 12

13 Naast het Postmuseum staan in ons land voor de verzamelaars die onderzoek willen plegen dan nog het Nationaal Archief (het oude PTT archief) ter beschikking, al moet je je daar wel eerst door een forse papierwinkel heen worstelen om daar ook werkelijk in te geraken, en het Museum annex archief van Johan Enschede & Zn., dat inmiddels wordt overgebracht naar het Noord Hollands Archief, waar het weer goed toegankelijk zal zijn. Tussen de verschillende instellingen bestaat soms wel een overlap, maar in de meeste gevallen ontbreekt die juist niet waar het de oudere emissies betreft. Over de Bondsbibliotheek in Baarn heerst onzekerheid. De bibliotheek zou er weg moeten uit de bestaande locatie, maar concrete plannen ontbreken. De heer Caarls krijgt van Luc Selis tot slot de toezegging voor hulp bij de vertaling van vaktechnische termen een artikel in de Collectors Club over watermerken van de Eerste Emissie van Nederland. De vice-voorzitter sluit vervolgens de vergadering op een door de storing in de verbinding met de beamer wat vroeger tijdstip dan normaal (12.30 uur). Hij wenst iedereen een behouden thuisreis en goed weekend. Verslag en Besluitenlijst: Ruud Verberne Secretaris Cees Janssen Voorzitter Resterende vergaderdata 2015 : 18 april, 19 september en 21 november Programma bijeenkomsten maart 2015: Presentatie door de heer Hotze Wiersma: De plattelandspost april 2015: Algemene Ledenvergadering. Presentatie door de heer Ton Hulkenberg: Danzig, correspondentie van 1 oktober 1939 tot eind maart september 2015: Presentatie door de heer Vincent Prange: Duitsers in de Italiaanse koloniën tijdens WO II november 2015: Presentatie door de heer Gerard van Welie: De Insulinde. 13

14 Onderwerpen van blijvende aandacht 1) Aanleveren artikelen voor de website door alle leden, bij de secretaris en de heer van Werkhoven. Grotere bestanden kunnen worden ingezonden via mijnbestand.nl. 2) Aanvullend materiaal voor de beamer, of voor een rondgang, indien tijd resteert aansluitend aan het vergadergedeelte, blijft altijd welkom. 3) Nieuwe leden: svp uw eigen notities nazien op ontbrekende nummers. Manco s zijn te bestellen bij de heer Petrusma. Voor zo compleet mogelijke sets kan een fixed price worden afgesproken. 4) De Bondsbrief: 5) Mailadres voor kopij ten behoeve van de Notities: Nog even de spelregels voor het aanleveren van artikelen: - tekst aanleveren als Word-bestand zonder opmaak, met daarin genummerd de afbeeldingen op de plaats waar ze gewenst zijn; - afbeeldingen als jpeg of tiff bestand, gescand in 300dpi (niet meer dan 6 afbeeldingen tegelijk per versturen); - een extra bestand, met de tekst en afbeeldingen gecombineerd, wordt op prijs gesteld, maar wel in een lage resolutie, bijvoorbeeld als pdf. Dit bestand wordt alleen voor lezen gebruikt om een beeld van het totale artikel te krijgen. De correcties worden door de redactie in het tekstbestand gemaakt. Bij de drukker worden tekst en afbeeldingen gescheiden voor opmaak ingeleverd. De door auteur zelf gemaakte opmaak moet meestal worden aangepast, omdat Notities een specifiek formaat (kleiner dan A4) en een eigen lettertype heeft; - de proefopmaak van de drukker wordt als pdf (alleen lezen!) toegezonden aan de auteurs voor een laatste controle. 6) Ten behoeve van de voordracht van mogelijke kandidaten voor de Academie is een intakeformulier beschikbaar bij de secretaris van de Academie, bij de secretaris van de Kandidatencommissie. Het is ook direct te downloaden via het besloten deel van de site. Ook is daar een model filatelistisch cv voorhanden als richtlijn voor eventuele kandidaten. 7) PM: Opzetten van een eenvoudige structuur van de Nederlandse posttarieven voor op de site 8) PM: de mogelijkheid bezien om te komen tot een overzicht van tarieven, van toepassing per in NL uitgegeven zegel. Over beide items zal ook afstemming plaatsvinden en samenwerking worden gezocht met Po&Po en ons lid Gert Holstege. 14

15 NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE BESLUITENLIJST per 18 april Opgericht 12 november Nr: Datum: Inhoud: Project: onderwerpen van blijvende waarde voor de site De redactiecommissie gaat na, van welke artikelen de eerste pagina digitaal beschikbaar kan worden gesteld op de site Voor het opbouwen en uitdragen van de Postverdragen van NL wordt aansluiting gezocht bij de DASV (K. de Baar, tot 1795 en H. Wiersma aansluitend tot 1815) en zal een zoekfunctie worden opgenomen. (de Baar, Wiersma, Janssen, redactie site) Leden van de Academie stellen de kartrekkers in kennis van in hun bezit zijnde Post verdragen tot 1813 (incl. de Zuidelijke Nederlanden) en in hun bezit zijnde informatie of artikelen daarover. S.v.p. inzenden aan K.de Baar en in cc aan de secretaris Vernieuwde site: besloten wordt een website commissie in het leven te roepen die de teksten screent van artikelen en ze na vaststelling doorgeleidt aan de webmaster. De cie. bestaat uit de heren van der Linden, van Werkhoven en Verberne Besloten wordt om de ingezonden cv s, die zeer divers zijn, voorlopig in de huidige vorm aan te houden om recht te doen aan de eigenheid van elk lid. Na enige tijd zal worden geëvalueerd, hoe dat in de praktijk overkomt en of aanpassing wenselijk is en zo ja, op welke wijze. De sitemaster, de heer Jans, kent elk lid een eigen mailadres toe volgens het formaat: Post die hiernaar wordt gezonden door bezoekers wordt automatisch doorgeleid naar de eigen vaste mailbox van de geadresseerde. Aangezien we toegankelijkheid willen uitstralen naar de buitenwacht. besluit de vergadering voor opname van de voornaam op de wijze: voornaam.tussenvoegsel.achternaam in het mailadres Aanlevering van artikelen voor op de site dient in drie delen te gebeuren: 1. Het stuk in pdf, geheel opgemaakt en inclusief plaatjes 2. Het stuk in Word, zonder opmaak en zonder plaatjes 3. Alle plaatjes (in 300 dpi) los Artikelen dienen tevoren langs de website commissie te worden gezonden, zie boven Notities: de prijs voor de losse verkoop geldt op aanvraag. 15

16 De heer Petrusma fungeert als contactpersoon Kascommissie. De heer Tukker volgt de heer Hospers op als lid van de Kascommissie. De heer van Dooremalen fungeert over 2011 als 2 e lid van de Kascommissie De heer Tukker geniet een rustjaar over 2013; in zijn plaats treedt de heer Selis aan als derde lid De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2013 gevoerde beleid. Over 2014 zal de heer Tukker met de heer Selis deelnemen in de Kascommissie; de heer van Dooremalen geniet dan een rustjaar In verband met ziekte van de heer Tukker heeft de heer van Dooremalen de honneurs voor hem voor het verslagjaar waargenomen. De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2014 gevoerde beleid Kandidatencie. De heer Jorissen wordt benoemd tot voorzitter van de Kandidatencie Display bij de Royal in Londen. De vergadering besluit om op 9 april 2015 over de Nederlandse postgeschiedenis in 588 bladen (in 40 kaders van 12 en 12 van 9 bladen) een display te organiseren bij de Royal Philatelic Society in Londen, gevestigd 41 Devonshire Place, London (zie: Voor de inrichting zijn 4 groepen rond tijdsperioden geformeerd, met als trekker/groepshoofden de heren H. Wiersma (periode ), R. Verberne ( ), A. van der Linden ( ) en mw. D. Beereboom (1948 heden). De heer Matthijssen coördineert het geheel en verzorgt tevens de processuele kant. Aanmelding voor deelname en aanlevering van onderwerpen geschiedt aan hem, de secretaris en de groepshoofden De penningmeester wordt verzocht om voor de display in London een reservering op te nemen in de begrotingen van 2013 en Deelnemers worden verzocht de Engelse werktitel van hun bijdrage(n) te vermelden en het plan en de inleiding bij te sluiten. De inleiding en het plan zullen in het Engels worden vertaald. De teksten bij de poststukken zelf mogen gewoon in het Nederlands, of desgewenst kort in het Engels worden opgesteld. Voor dit laatste kan hulp worden gearrangeerd. De invulling van de hand out, die de rode draad vormt van hetgeen wordt getoond, vindt uiterlijk begin januari plaats. De Academie wijst voor deze gelegenheid een aantal commissarissen aan, die zorg zullen dragen voor transport, ophanging en afnemen van de stukken. Zij krijgen achteraf de reis- en hotelkosten op nota vergoed. 16

17 De vergadering besluit dat elke deelnemer dient op te komen voor de verzekeringskosten van zijn inzending, maar voteert een bedrag van 400 Euro, evenredig te verdelen over het aantal kaders, als tegemoetkoming De financiële verantwoording van de gemaakte kosten wordt conform geaccordeerd. Besloten wordt om de deelnemers die verzekeringskosten hebben gedeclareerd, voor 100% te compenseren. Voor degenen die hiervan wensen af te zien bestaat en de mogelijkheid, hun bedrag aan de Academie te doteren. Zij gelieven zich daartoe in verbinding te stellen met de penningmeester Besloten wordt de mogelijkheid te onderzoek voor een herhaling van de display op vaderlandse bodem, bv. bij Groningen 2015 en/of de Postex Lidmaatschap Academie. Besloten wordt om de lidmaatschapsbijdrage ingaande te verhogen van 50 naar 60 Euro. Jubileum - jaarlijks uitstapje Besloten wordt om in het kader van het 30-jarig jubileum voor de leden een uitstap in Haarlem te organiseren in de middag van 23 augustus 2014 en die middag af te sluiten met een gezamenlijke borrel en een gezellige dis bij Stempels. De heer Voerman wordt lid van het organiserend comité Deelname aan het evenement geldt ook voor partners van leden van de Academie. Aanmeldingen dienen in principe voor eind april plaats te vinden. De bijdrage voor elke deelnemer aan de maaltijd wordt vastgesteld op 30 Euro Naar aanleiding van het succes van de Jubileumviering in Haarlem wordt besloten om jaarlijks een uitstapje te organiseren voor leden van de Academie en hun partners, af te sluiten met een lezing en dinertje. De programmering & organisatie komt bij toerbeurt in handen van enkele samenwerkende leden van onze Academie. Deelname is uiteraard facultatief en voor eigen kosten De organisatie voor het uitstapje in 2015 is in handen van de heren Selis, van der Linden en Verberne en het reisdoel is Antwerpen De datum voor het uitstapje in 2015 is bepaald op zaterdag 22 augustus Eega s zijn wederom van harte welkom! Programmadetails en kosten volgen in de komende maanden. Bestuurlijk De heer C. Janssen en de heer R.J.A. Verberne worden met algemene stemmen herbenoemd in de functie van voorzitter resp. secretaris. 17

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen.

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen. HOOFDSTUK 6 P O R T V R IJ D O M In sommige gevallen behoeven geen betalingen plaats te vinden voor de door de postdiensten te verrichten prestaties. Die poststukken kunnen dan door de afzenders ongefrankeerd

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering. Uitvaartvereniging Voerendaal Kerkplein 43 6367 EN Voerendaal. Huishoudelijk Reglement Artikel 1 De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

In feite zijn postwaardestukken groot uitgevallen postzegels met schrijfruimte!

In feite zijn postwaardestukken groot uitgevallen postzegels met schrijfruimte! H O O F D S T U K 8 POSTWAARDESTUKKEN Een postwaardestuk is een postaal stuk met een officieel erkende ingedrukte waardeaanduiding, bijvoorbeeld een zegelafdruk, een embleem of een opschrift waaruit blijkt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie