Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen"

Transcriptie

1 Internationale Handel in Goederen Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2014 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit eigen applicaties geautomatiseerde statistiekopgaven verstrekken aan het CBS. De handleiding is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Met vragen over deze handleiding kunt u zich wenden tot: CBS Contact Center Antwoordnummer WC Heerlen telefoon (van en uur) telefax Internet

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Intrahandel en Extrahandel Elektronisch berichtenverkeer Telefoonnummer Nihil-opgave Correctieposten Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Inzendtermijn Verantwoordelijkheid Aangiftedrempel INTRASTAT 7 2 Toelichting op de structuur van het bestand 7 3 Specificaties bestanden via upload 8 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel 9 5 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van het voorlooprecord 10 6 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Toelichting op de velden van de datarecords 11 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen 15 8 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van het voorlooprecord 17 9 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Toelichting op de velden van de datarecords 18 pagina 2

3 10 lijsten codelijst 1 Goederenstroom 24 codelijst 2 Vervoerwijze 25 codelijst 3 Container 26 codelijst 4 Statistisch stelsel 27 codelijst 5 Transactie 28 codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU 29 codelijst 7 Landencodering volgens de Geonomenclatuur, landen en gebieden die tot het statistisch registratiegebied van de EU behoren 35 codelijst 8 Land douaneaangifte 36 codelijst 9 EU-land verzending 37 codelijst 10 EU-land bestemming 38 codelijst 11 Factuurvaluta 39 codelijst 12 Binnenlandse vervoerwijze 42 pagina 3

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van computerprogramma's voor het samenstellen van de statistiekopgaven van de Internationale Handel in Goederen. Statistiekopgaven die voldoen aan de richtlijnen in deze handleiding kunnen via upload (zie 3) en via (zie 4) naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden verzonden. Op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet) bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig en volledig te verstrekken. Meer informatie over de CBS-wet en de wijziging van de CBS-wet in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening per 1 januari 2005, vindt u op Ook voor de Extrahandel kunnen ondernemingen informatieplichtig zijn indien zij een vereenvoudigde regeling zijn overeengekomen met de Douane. 1.2 Intrahandel en Extrahandel In deze handleiding bij de record lay-out voor de statistiekopgave Internationale Handel wordt gesproken over Intra- en Extrahandel. Met Intrahandel wordt bedoeld de goederenhandel met lidstaten van de Europese Unie (EU), zie codelijst Landen en gebieden van de EU. De statistische opgave vindt plaats in het kader van het INTRASTAT stelsel. De invoer van goederen uit de EU wordt ICV genoemd (Intra Communautaire Verwerving), de uitvoer naar EUlidstaten ICL (Intra Communautaire Levering). Met Extrahandel wordt bedoeld de handel met landen buiten de EU ("derde landen"). Voor de statistiekopgave Internationale Handel in Goederen wordt onder Extrahandel mede begrepen de handel - binnen de EU - van zogenaamde douanegoederen. Kortom: onder Extrahandel vallen alle door de douane gecontroleerde goederenstromen. Het CBS registreert de Extrahandel als regel aan de hand van gegevens die worden ontleend aan de douaneaangifte. Voor ondernemingen die veel handel drijven met landen buiten de EU bestaat de mogelijkheid, de gebruikelijke douaneformaliteiten te vervangen door een vereenvoudigde regeling. Dit kan vooral interessant zijn voor ondernemingen die ten minste 10 zendingen per maand van buiten de EU ontvangen of naar landen buiten de EU verzenden. Voor de vereenvoudigde wijze van douaneafhandeling moet een vergunning worden aangevraagd bij het hoofd van het douanedistrict waaronder uw onderneming ressorteert. Bij het verlenen van de vergunning zal onder andere als voorwaarde worden gesteld dat met het CBS een regeling is getroffen over de rechtstreekse levering van de benodigde gegevens aan het CBS. De Extrahandel is met een aantal velden uitgebreid zoals EORINR-aangever, EORINR-informatieplichtige, Land douaneaangifte, EU-land verzending of bestemming, Factuurvaluta, Binnenlandse vervoerwijze en Douaneregeling. Vanaf 2012 zijn deze velden verplicht. Indien u voor extrahandel de 7 nieuwe variabelen invult, is de record lay-out 144 posities. In alle overige gevallen is de record lay-out 115 posities. Zie 4 (record lay-out 115 posities ) en 7 (record lay-out 144 posities ). pagina 4

5 1.3 Elektronisch berichtenverkeer De Regeling statistieken goederenverkeer is gewijzigd bij Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 november 2007, WJZ en is op grond van artikel II in werking getreden per 1 januari 2008 en gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling is vastgesteld dat gebruik wordt gemaakt van de volgende gegevensdragers: computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van de directeurgeneraal van het CBS overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaardindeling voor elektronische waarneming van het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie computerbestanden die zijn opgesteld met behulp van door het CBS opgestelde software In afwijking hiervan kunt u, alleen in het geval dat u niet beschikt over apparatuur om de gegevens elektronisch aan te leveren, voor de opgave gebruik maken van de originele door het CBS beschikbaar gestelde formulieren. Om in aanmerking te komen voor het verstrekken van gegevens via bovengenoemde formulieren geldt een aparte procedure. U kunt hiervoor contact opnemen met telefoonnummer Telefoonnummer Om sneller met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren, bestaat de mogelijkheid om het telefoonnummer van de aangever in de record lay-out elektronische aanlevering te vermelden. Hiervoor is in het voorlooprecord het veld Telefoonnummer aangever gecreëerd. Dit veld bestaat uit 15 posities en is opgebouwd in raw format. Dit wil zeggen dat deze opbouw overeenkomt met het telefoonnummer, zoals dit gebruikt wordt bij mobiele telefoons. Als voorbeeld wordt hierna het telefoonnummer van de servicedesk berichtgevers: weergegeven. De opbouw van het telefoonnummer ziet er als volgt uit: landcode +31, netnummer 45, abonneenummer Het telefoonnummer moet links uitgelijnd worden. 1.5 Nihil-opgave Indien in een verslagmaand geen invoer/icv of uitvoer/icl heeft plaatsgevonden moet een "nihil-opgave" worden ingezonden. Een nihil-opgave bestaat uit het voorlooprecord (recordtype 9801), een of meer datarecords van de goederenstro(o)m(en) waarvoor de nihil-opgave wordt gedaan en het afsluitrecord. In het datarecord worden de velden "Gewicht", "Bijzondere maatstaf" en "Factuurwaarde" en, indien van toepassing, Statistische waarde, gevuld met 0. Voorts moeten de velden "Transactieperiode", "Goederenstroom", "Informatieplichtige", "Land van herkomst/bestemming" en Statistisch stelsel worden ingevuld. Als de nihil-opgave de handel met EU landen betreft, vult u in het veld "Land van herkomst/bestemming" de code QV in. Als de nihil-opgave bedoeld is voor Extrahandel, kiest u de code QW. In het veld Statistisch stelsel dient de code 00 te worden ingevuld, behalve bij wederuitvoer en doorvoer. Heeft de nihil-opgave betrekking op wederuitvoer (enkel mogelijk bij goederenstroom 7), dient in het veld Statistisch stelsel code 02 te worden ingevuld. Heeft de nihil-opgave betrekking op doorvoer, dient in het veld Statistisch stelsel code 03 te worden ingevuld. pagina 5

6 1.6 Correctieposten In de statistiekopgave kunnen correctieposten worden aangeleverd. Deze posten worden in het datarecord in het veld Correctiepost aangeduid met een C. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. De volgende velden mogen afwijken t.o.v. de oorspronkelijke statistiekopgave: Gewicht teken, Gewicht, Bijzondere maatstaf teken, Bijzondere maatstaf, Factuurwaarde teken, Factuurwaarde, Staistische waarde teken, Statistische waarde. 1.7 Vereenvoudigde Intrastat-opgave van transacties met geringe waarde Voor bedrijven die enkel of hoofdzakelijk kleinschalig handel drijven, heeft de Europese Commissie middels Verordening EG nr. 1982/2004, een drempel per transactie vastgesteld. Voor transacties met een waarde van minder dan 200 kunt u in het Intrastat-stelsel volstaan met een sterk vereenvoudigde opgave. In uw Intrastat-opgave hoeft u slechts 4 kenmerken te vermelden. Een van deze kenmerken is een speciale goederencode die in de plaats komt van de code waaronder de goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur worden ingedeeld. De kenmerken zijn: goederenstroom ICV (code 6) of ICL (code 7) code van het land van herkomst c.q. bestemming goederencode factuurwaarde Onder deze regeling vallen niet alleen facturen met een waarde beneden de 200 doch ook gedeelten van een factuur voor zover de waarde per afzonderlijke goederencode beneden dit bedrag blijft. De transacties met gelijke kenmerken mogen per maand bijeen worden geteld en op één regel worden opgegeven. 1.8 Inzendtermijn Met betrekking tot de inzendtermijn is bepaald dat de opgave uiterlijk op de tiende werkdag na afloop van een verslagmaand door het CBS ontvangen dient te zijn. 1.9 Verantwoordelijkheid Een informatieplichtige kan de statistiekopgave uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever (b.v. een expediteur). De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij de informatieplichtige berusten. pagina 6

7 1.10 Aangiftedrempel INTRASTAT De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2014 gewijzigd van naar De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2014 als volgt geregeld: Bedrijven die in 2013 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU of voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van per jaar overschrijden moeten gedurende het gehele jaar 2014 maandelijks een statistiekopgave aan het CBS blijven verstrekken. De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken. Bedrijven die niet in 2013, maar wel in 2014 de drempel van overschrijden, worden in 2014 opgaveplichtig met ingang van de maand waarin de overschrijding plaatsvindt. De opgaveplicht geldt vervolgens voor de gehele rest van het jaar: een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft ingevoerd uit de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave voor de invoer verstrekken (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor heeft uitgevoerd naar lidstaten van de EU en in september voor , moet over september de eerste keer een opgave doen voor de uitvoer (voor ) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van Toelichting op de structuur van de bestanden Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. Bij bestanden met een fixed recordlengte moet de recordlengte 115 of 144 (uitsluitend bij de uitgebreide record lay-out extrahandel) posities zijn. De volgende gegevens moeten op elk bestand dat aangeleverd wordt aanwezig zijn: Voorlooprecord : een record van het type 9801 met gegevens over de aangever en de opgave. Datarecords : per informatieplichtige per goederenstroom: een of meer datarecords. Afsluitrecord : een record van het type 9899 als teken dat het einde van het bestand is bereikt en dat het bestand volledig is. N.B. Indien een veld niet van toepassing is moet het worden gevuld met spaties of nullen. pagina 7

8 3 Specificaties bestanden via upload Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling van de hierna beschreven "record lay-out elektronische aanlevering" (zie 5 en 8). U kunt uw maandelijks in te zenden bestanden via upload aanbieden bij het CBS. U heeft hiervoor geen specifieke software nodig. Uploaden van bestanden doet u door via uw internetbrowser een beveiligde verbinding met het CBS te maken. Het HTTPS-protocol (HyperText Transfer Protocol Secure) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via het Internet. Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, een correspondentienummer en het controlenummer. Wilt u van de uploadmogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een naar met als onderwerp Ih-u. In deze vermeldt u verder: het BTW-nummer van de aangever; de bedrijfsnaam van de aangever; het adres van de aangever; de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon. De enquêtecode, het correspondentienummer, het controlenummer en de internetlink worden u dan via e- mail toegezonden. Zodra het bestand verstuurd is, krijgt u de bevestiging, dat het bestand ontvangen is bij het CBS. Desgewenst kunt u deze ontvangstbevestiging afdrukken. pagina 8

9 4 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (115 posities) voor intra- en/of extrahandel Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde intra Vaste waarde extra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) numeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer numeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever numeriek Reserve Spaties Datarecords Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde intra Vaste waarde extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong betisch Spaties Land van herkomst/bestemming betisch Vervoerwijze Container , 1 0 Verkeersgebied/haven Numeriek Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek 00 Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer numeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek 000 Reserve Spaties Afsluitrecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde intra Vaste waarde extra Recordtype Reserve Spaties pagina 9

10 5 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiek-opgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. pagina 10

11 6 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Regelnummer Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Land van oorsprong Land van herkomst Land van bestemming Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij Extrahandel en dan alleen bij invoer en bij bepaalde entrepottransacties, vooral in die gevallen waar in het veld Goederenstroom de code 3 of 6 is gebruikt. Het land van oorsprong is het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie Het land vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer/icv in Nederland via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land dat op het ogenblik van uitvoer/icl bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. pagina 11

12 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Vervoerwijze Container Toelichting De wijze waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of heb ben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerswijze. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Dit veld is niet van toepassing bij Intrahandel (vullen met 0). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied Dit veld is met ingang van 2005 niet meer van toepassing (vullen met haven 00). Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 en 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbsvooruwbedrijf.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat, het Ministerie van Financiën. pagina 12

13 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Toelichting Taric Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. Indien u Extrahandel aangeeft, dient u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 2-cijferige Taric-code te vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën). In alle andere gevallen vullen met teken Gewicht Bijzondere maatstaf In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewicht uitgedrukt in hele kilogrammen. Voor handel met landen binnen de EU (INTRA-handel) geldt: bij goederen waarbij géén maatstaf gevraagd wordt, moet het gewicht worden aangegeven, afgerond op hele kilo's. Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbsvooruwbedrijf.nl/gn). Bij de desbetreffende goederencode staat dan in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode) een streepje (-). Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Voor handel met landen buiten de EU (EXTRA-handel) geldt: gewicht altijd aangeven. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbsvooruwbedrijf.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). pagina 13

14 Toelichting op de velden van de datarecords (vervolg) Omschrijving Factuurwaarde Statistische Waarde Administratie Correctiepost Toelichting De factuurwaarde aangeven in hele euro s. De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. Als de factuurwaarde niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de goederen gelden afwijkende bepalingen. Dat is onder andere het geval bij gratis zendingen, veredelingsverkeer en tijdelijke in- en uitvoer. Voor dergelijke transacties moet niet het factuurbedrag, doch de werkelijke waarde worden aangegeven. Bij verzending of ontvangst ná loonveredeling is dat de oorspronkelijke waarde verhoogd met de veredelingskosten. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Statistische waarde aangeven in hele euro's. Behoeft niet te worden ingevuld bij Intrahandel. Bij invoer uit landen buiten de EU wordt de "Statistische waarde" als volgt gedefinieerd: de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze de EU binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen de EU binnenkomen). Bij uitvoer naar landen buiten de EU geldt: de statistische waarde is de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het Nederlands grondgebied verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst worden voor het binnenlandse traject enerzijds en het buitenlandse traject anderzijds, kan voor de berekening van de statistische waarde desgewenst worden volstaan met een benadering, waarbij met behulp van een formule bijvoorbeeld de factuurwaarde wordt omgerekend. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 mag dit veld zijn. Een referentie die u naar eigen behoefte kunt gebruiken (b.v. factuurnummer nummer). Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. Indien een record een correctiepost betreft, in dit veld een C vermelden. Preferentie Indien u Extrahandel aangeeft, moet u - uitsluitend bij invoer (goederenstromen 3 en 6) - de 3-cijferige communautaire preferentiecode vermelden (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel B1 van Kluwer / Samsom). In alle andere gevallen vullen met 000. pagina 14

15 7 Record lay-out elektronische aanlevering 2014 (144 posities) voor extrahandel met 7 nieuwe variabelen Voorlooprecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Aangever (BTW-nr) BTW-nummer Verslagperiode JJJJMM Aangever (naam) numeriek Registratienummer CBS Numeriek Versienummer numeriek Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Telefoonnummer aangever numeriek Reserve Spaties EORINR-aangever numeriek Filler Spaties pagina 15

16 Datarecord Omschrijving positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Transactieperiode JJJJMM Goederenstroom Informatieplichtige BTW-nummer Regelnummer Numeriek Land van oorsprong betisch Land van herkomst/bestemming betisch Vervoerwijze Container , 1 Verkeersgebied/haven Numeriek 00 Statistisch stelsel Transactie Goederencode Numeriek Taric Numeriek Gewicht teken ,- Gewicht Numeriek Bijzondere maatstaf teken ,- Bijzondere maatstaf Numeriek Factuurwaarde teken ,- Factuurwaarde Numeriek Statistische waarde teken ,- Statistische waarde Numeriek Administratienummer numeriek Reserve Spaties Correctiepost Spatie of C Preferentie Numeriek Reserve Spaties EORINR-informatieplichtige numeriek Land douaneaangifte betisch EU land verzending/bestemming betisch Factuurvaluta betisch Binnenlandse vervoerwijze Numeriek Douaneregeling Numeriek Afsluitrecord Omschrijving Positie lengte Waardebereik Vaste waarde extra Recordtype Reserve Spaties pagina 16

17 8 Toelichting op de velden van het voorlooprecord Omschrijving Aangever (BTW-nr) Verslagperiode Aangever (Naam) Registratienummer CBS Versienummer Creatiedatum Creatietijd Telefoonnummer EORINR-aangever Toelichting Nederlands BTW-nummer van de onderneming die de statistiek-opgave naar het CBS zendt (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Naam van de onderneming die de opgave naar het CBS zendt. Registratienummer van de software-applicatie. Dit nummer werd in het verleden door het CBS op aanvraag aan systeemhuizen verstrekt. Systeemhuizen die een registratienummer toegekend hebben gekregen mogen dit nummer blijven gebruiken. In alle andere gevallen dit veld vullen met spaties. Versienummer van de software-applicatie, aan te geven door het systeemhuis. Indien niet bekend vul dit veld met spaties. Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Telefoonnummer van de aangever. Deze informatie is nodig om snel met de aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren. Dit nummer is toegekend door de Douane. Merendeels is dit een Nederlands EORI-nummer ( NL, 9 cijfers aangevuld met 6 spaties; bijv. NL ). Bij een buitenlands EORInummer begint het nummer met de 2-letterige alfacode van het het EU-land aangevuld met een alfanummerieke codering van maximaal 15 posities. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. pagina 17

18 9 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Transactieperiode Goederenstroom Informatieplichtige Regelnummer Land van oorsprong Land van herkomst Land van bestemming Toelichting Jaar en maand waarin de feitelijke goederenverplaatsing plaatsvond. Aanduiding van de aard van de goederenstroom; zie codelijst Goederenstroom. BTW-nummer van de informatieplichtige waarvoor opgave wordt gedaan (negen cijfers, B, 2 cijfers; bijv B01). Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Het land waar de goederen zijn voortgebracht of vervaardigd of waar de goederen ingrijpend zijn be- of verwerkt. Het land van oorsprong wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met spaties. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU vanwaar de goederen met bestemming de EU zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer in de EU via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Het land buiten de EU dat op het ogenblik van uitvoer (Land van bestemming is buiten de EU) bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. pagina 18

19 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Toelichting Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU. Zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. N.B. De 2-letterige alfacode moet links worden aangelijnd met als 3 e positie een spatie. Vervoerwijze Container De wijze waarop de goederen de EU zijn binnengekomen of hebben verlaten. Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. Onder "zeevaart" wordt tevens verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ("roll on/roll off"). Deze wijze van vervoer moet u dus niet als "wegvervoer" coderen; zie codelijst vervoerwijze. Bij goederenstroom 3 mag dit veld 0 zijn. Er is sprake van vervoer per container (code 0: geen containervervoer - code 1: containervervoer). Bij vervoerwijze 7 wordt dit veld gevuld met 0. Verkeersgebied/ Niet van toepassing (vullen met 00). haven Statistisch Stelsel Transactie Goederencode Het statistisch stelsel is een nadere verbijzondering van de goederenstroom. De coderingen bij Statistisch Stelsel stellen het CBS in staat de "normale" in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer, wederuitvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden; zie codelijst Statistisch Stelsel. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 00). De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie); zie codelijst Transactie. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met 0). De 8-cijferige goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur wordt beschikbaar gesteld via Internet (www.cbsvooruwbedrijf.nl/gn). De Gecombineerde Nomenclatuur is o.a. ook opgenomen in publicaties van Eurostat en het Ministerie van Financiën. pagina 19

20 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Taric...teken Gewicht Bijzondere maatstaf Factuurwaarde Statistische Waarde Toelichting De Taric-code staat voor Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie. (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel). Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met 00. In dit veld kunt u aangeven met het teken "-" of "+" of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Dit geldt voor de velden gewicht, maatstaf, factuurwaarde en statistische waarde. Negatieve waarden kunnen voorkomen in geval van correcties op eerder verstrekte opgaven. In geval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Voor handel met landen buiten de EU (EXTRA-handel) geldt: gewicht altijd aangeven. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Voor een aantal goederen moet u de bijzondere maatstaf aangeven (geen gewicht, maar bv. aantal stuks, paren, liters of m²). Raadpleeg hiervoor de Gecombineerde Nomenclatuur, de kolom bijzondere maatstaf (www.cbsvooruwbedrijf.nl/gn). De bijzondere maatstaf is bij de desbetreffende goederencode vermeld, in de kolom bijzondere maatstaf (achter de omschrijving van de goederencode). (rechts uitlijnen met voorloopnullen). De waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt. De factuurwaarde aangeven in hele euro s. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld niet van toepassing (vullen met ). Bij invoer (Land van herkomst buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van bestemming binnenkomen (inclusief vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens van het land waar de goederen het EU-land van bestemming binnenkomen). Bij uitvoer (Land van bestemming buiten de EU): de waarde die de goederen hebben op de plaats en het tijdstip waarop ze het EU-land van verzending verlaten. Omdat vervoers- en verzekeringskosten vrijwel nooit uitgesplitst pagina 20

21 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Toelichting worden voor het EU traject enerzijds en het traject buiten de EU anderzijds, kan voor de berekening van de statistische waarde desgewenst worden volstaan met een benadering, waarbij met behulp van een formule bijvoorbeeld de factuurwaarde wordt omgerekend. Statistische waarde aangeven in hele euro's. (rechts uitlijnen met voorloopnullen). Bij goederenstroom 1 of 2 mag dit veld zijn. Administratie nummer Correctiepost Preferentie EORINRinformatieplichtige Land douaneaangifte Een referentie die u naar eigen behoefte kunt gebruiken (b.v. factuurnummer). Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. Indien een record een correctiepost betreft, in dit veld een C vermelden. De Preferentie-code staat voor Communautaire Preferentiecode (zie b.v. Boekwerk Heffingen bij Invoer deel II van het Ministerie van Financiën of Handboek voor In- en uitvoer deel B1). Dit veld moet uitsluitend worden ingevuld bij invoer (Land van herkomst is buiten de EU) goederenstroom 3 of 6. In alle andere gevallen vullen met 000. EORI-nummer van de informatieplichtige. Dit nummer is toegekend door de Douane. Merendeels is dit een Nederlands EORI-nummer ( NL, 9 cijfers aangevuld met 6 spaties; bijv. NL ). Bij een buitenlands EORI-nummer begint het nummer met de 2-letterige alfacode van het EU-land aangevuld met een alfanummerieke codering van maximaal 15 posities. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Het EU-land waar de douaneaangifte is ingediend of, bij een vereenvoudigde procedure, het EU-land waar de vergunning voor deze procedure door de Douane is afgegeven. Meestal is dat Nederland, maar bij een grensoverschrijdende vergunning kan dat een ander EU-land zijn. Land douaneaangifte wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. pagina 21

22 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Toelichting Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld dan niet van toepassing (vullen met spaties). EU-land verzending EU-land bestemming Factuurvaluta Het EU-land vanwaar de goederen met bestemming een land buiten de EU zijn verzonden. Indien de goederen vóór uitvoer (Land van bestemming buiten de EU) via één of meer EU-landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als EU-land van verzending het laatste EU-land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het EU-land van verzending wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Dit veld moet dan uitsluitend worden ingevuld bij uitvoer (Land van bestemming buiten de EU) goederenstroom 5 en 7. In alle andere gevallen vullen met spaties. Het EU-land dat op het ogenblik van invoer (Land van herkomst buiten de EU) bekend is als het EU-land waarvoor de goederen uiteindelijk bestemd zijn. Indien op het ogenblik van invoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als EU-land van bestemming het eerste EU-land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. Het EU-land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Geonomenclatuur van de EU; zie codelijst Landenlijst, alfabetisch. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Dit veld moet dan uitsluitend worden ingevuld bij invoer (Land van herkomst is buiten de EU) goederenstroom 3 en 6. In alle andere gevallen vullen met spaties. Valuta waarin de factuur is uitgedrukt. Deze codering is volgens een 3-letterige alfacode; zie codelijst Valuta. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld dan niet van toepassing (vullen met spaties). pagina 22

23 Toelichting op de velden van de datarecords Omschrijving Binnenlandse vervoerwijze Douaneregeling Toelichting Wijze van vervoer binnen de EU. Bij invoer (Land van herkomst is buiten de EU) de wijze van vervoer binnen de EU tot de plaats van aankomst in EUland van bestemming. Bij uitvoer (Land van bestemming is buiten de EU) de wijze van vervoer binnen de EU vanaf de plaats van vertrek in EU-land van verzending; zie codelijst vervoerwijze. Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld dan niet van toepassing (vullen met een spatie). ring conform het eerste deelvak van vak 37 van het Enig Document van de douane (bijv. bij invoer regeling 4000). Vanaf 2012 is dit gegeven verplicht. Bij goederenstroom 1 of 2 is dit veld dan niet van toepassing (vullen met spaties). pagina 23

24 10 lijsten lijst 1 Goederenstroom Goederenstroom Aanduiding van de aard van de goederenstroom Omschrijving 1 Entrepotuitvoer van onder het stelsel van douane-entrepots gebrachte goederen 2 Entrepotopslag onder het stelsel van douane-entrepots 3 Entrepotuitslag naar Nederland van onder het stelsel van douane-entrepots gebrachte goederen 5 Entrepotuitvoer van fiscaal vrije goederen (b.v. in geval van prefinanciering) 6 Invoer/intra-communautaire verwerving (ICV) 7 Uitvoer/intra-communautaire levering (ICL) Voor Intrastat-opgaven zijn alleen de codes 6 (ICV) en 7 (ICL) van toepassing. pagina 24

25 lijst 2 Vervoerwijze Vervoerwijze Wijze waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of hebben verlaten Omschrijving 0 Onbekend (Alleen bij goederenstroom 3) 1 Zeevaart 2 Spoorvervoer 3 Wegvervoer 4 Luchtvaart 5 Postzendingen 7 Pijpleidingvervoer 8 Binnenvaart Indien de wijze van vervoer niet bekend is, moet de vermoedelijke wijze van vervoer worden aangegeven. pagina 25

26 lijst 3 Container Container Aanduiding container-/geen containervervoer Omschrijving 0 Geen containervervoer 1 Containervervoer Voor INTRASTAT-opgaven is het kenmerk Container niet van toepassing. Bij Goederenstroom code 3 is het kenmerk Container niet van toepassing. pagina 26

27 lijst 4 Statistisch Stelsel Statistisch Stelsel Nadere verbijzondering van de aard van de goederenstroom Omschrijving 00 Reguliere invoer/icv en uitvoer/icl 01 Statistisch stelsel 01 is per 1 januari 2008 niet meer van toepassing; zie statistisch stelsel Wederverkoop (ICL of uitvoer) van onbewerkte goederen, die eerder vanuit het buitenland zijn verworven of ingeklaard en waarbij een Nederlander eigenaar van de goederen is. 03 a) Invoer of verwerving van goederen, waarvan bij inklaring of verwerving in Nederland reeds bekend is, dat ze in onbewerkte staat worden doorgeleverd naar andere EU-lidstaten of worden uitgevoerd naar derde landen en waarbij een buitenlander eigenaar van de goederen blijft. b) Doorlevering (ICL) van onbewerkte goederen, welke eerder in Nederland zijn ingeklaard of verworven met bestemming andere EU-lidstaten en waarbij een buitenlander eigenaar van de goederen blijft. c) Uitvoer van onbewerkte goederen die vanuit een andere lidstaat naar Nederland zijn vervoerd en waarvoor de uitvoerformaliteiten in Nederland worden vervuld. 04 Verwerving/levering vóór eigen voorraadverplaatsing (fictieve zending) 05 Verwerving/levering ná eigen voorraadverplaatsing (fictieve zending) 10 Actieve douaneveredeling met toepassing van het terugbetalings-systeem. 11 Actieve douaneveredeling met toepassing van het schorsingssysteem 12 Passieve douaneveredeling 13 Behandeling onder douanetoezicht 17 Vereenvoudigde ABC-transactie (alleen bij ICT-module in CBS-IRIS) 18 Levering niet naar ICT-listing (alleen bij ICT module in CBS-IRIS) 19 Levering niet naar CBS, wèl naar ICT-module, geen ABC-transactie (alleen bij ICTmodule in CBS-IRIS) Voor INTRASTAT-opgaven zijn de codes 11, 12, en 13 niet van toepassing. Voor de ICT-module in CBS-IRIS zijn enkel de codes 17, 18 en 19 van toepassing. Bij Goederenstroom code 1 en 2 is het kenmerk Statistisch Stelsel niet van toepassing. pagina 27

28 lijst 5 Transactie Transactie De aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen Omschrijving 1 Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiële of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde transacties) 2 Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie 3 Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiële tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. Verzending van hulpgoederen) 4 Verrichtingen met het oog op loonveredeling zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker 5 Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) 6 Tijdelijke in- en uitvoer en retour tijdelijke in- en uitvoer (huur, operationele leasing, bruikleen, uitvoering van werk e. d.) 7 Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere intergouvernementele programma s voor gezamenlijke fabricage 8 Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt 9 Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld, waaronder goederenbewegingen waarbij niet-ingezetenen eigenaar van de goederen blijven zonder dat er in Nederland veredeling heeft plaatsgevonden Bij Goederenstroom code 1 en 2 is het kenmerk Transactie niet van toepassing. pagina 28

29 lijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. betisch gerangschikt AE PG AF MU AE FI AL SC DZ WF SC VI AS SC TF AD AO AI KM AQ AG AR AM AW SH AU AZ PT BS BH UM ES BD BB BY PW BE A Abu Dhabi Admiraliteitseilanden Afghanistan Agalega-eilanden Ajman Ålandeilanden Albanië Aldabra Algerije Alofi Alphonse Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaans-Samoa Amiranten Amsterdameiland Andorra Angola Anguilla Anjouan Antarctica Antigua en Barbuda Argentinië Armenië Aruba Ascension Australië Azerbeidzjan Azoren B Bahama's Bahrein Baker Balearen Bangladesh Barbados Belarus Belau België BZ BJ BM PS BT MM PG BI BO BQ BA BW PG BV BR IO VG BN BN PG BG BF CH AO KH CH CA ES MU KY CF XC XL IO CL CN CX FM PF Belize Benin Bermuda Bezette Palestijnse gebieden Bhutan Birma Bismarckarchipel Boeroendi Bolivia Bonaire Bosnië-Herzegovina Botswana Bougainville Bouveteiland Brazilië Brits gebied in de Indische Oceaan Britse Maagdeneilanden Brunei Brunei Darussalam Buka Bulgarije Burkina Faso Büsingen C Cabinda Cambodja Campione d'italia Canada Canarische Eilanden Cargados Carajoseilanden Caymaneilanden Centraal-Afrikaanse Republiek Ceuta Chafarinas Chagoseilanden Chili China Christmaseiland Chuuk Clippertoneiland pagina 29

30 CC SC CO MT KM CG CD CK SC CR TF CU CW CY LA DK PG SC DJ DM DO AE PN DE EC EG SV GQ ER EE ET FO FK SC Cocoseilanden Coëtivy Colombia Comino Comoren Congo Congo (Democratische Republiek) Cookeilanden Cosmoledo Costa Rica Crozeteilanden Cuba Curaçao Cyprus D Democratische Volksrepubliek Laos Denemarken D'Entrecasteaux Desroches Djibouti Dominica Dominicaanse Republiek Dubai Ducie Duitsland E Ecuador Egypte El Salvador Equatoriaal-Guinea Eritrea Estland Ethiopië F Faeröer Falklandeilanden Farquhar FJ PH FI FR TF FR PF SC AE GA EC GM PF PS PF GE GH GI MT KM YT GD GR GL FR GU GT GN GW GY HT HM VA DE PN HN HU Fiji Filipijnen Finland Frankrijk Franse zuidelijke gebieden Frans-Guyana Frans-Polynesië Frégate en Silhouette Fujairah G Gabon Galapagoseilanden Gambia Gambiereilanden Gazastrook Genootschapseilanden Georgië Ghana Gibraltar Gozo Grande Comore Grande-Terre Grenada Griekenland Groenland Groot-Brittannië Guadeloupe Guam Guatemala Guinee Guinee-Bissau Guyana H Haïti Heard- en McDonaldeilanden Heilige Stoel Helgoland Henderson Honduras Hongarije pagina 30

31 HK UM Hongkong Howland FM HR Kosrae Kroatië I L IE IS IN ID IQ IR IL IT CI JM NO JP UM YE UM JO Ierland Ijsland India Indonesië Irak Iran (Islamitische Republiek) Israël Italië Ivoorkust J Jamaica Jan Mayen Japan Jarvis Jemen Johnston Jordanië SC MY LA PG LS LV LB LR LY LY LI NC LT IT PG NC LU La Digue Labuan Laos Lavongai Lesotho Letland Libanon Liberia Libië Libische-Arabische Socialistische Volksrepubliek Liechtenstein Lifou Litouwen Livigno Louisiaden Loyaliteitseilanden Luxemburg M CV CM PA KZ CC KE TF UM TW KG KI KW KP KR XK K Kaapverdië Kameroen Kanaaleilanden Kanaalzone (voorheen) Kazachstan Keelingeilanden Kenia Kerguelen Kingman Kinmen Kirgizië Kiribati Koeweit Korea (Democratische Volksrepubliek) Korea (Republiek) Kosovo MO MK MG PT SC NI MW MV MY MY ML MT FK NC MA PF MH Macau Macedonië (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) Madagaskar Madeira Mahé Maïseilanden Malawi Maldiven Maleisië Maleisisch schiereiland Mali Malta Malvinas Man Maré Marokko Marquesaseilanden Marshalleilanden pagina 31

32 FR TW MR MU FR XL MX FM UM KM MD MD FR MN ME MS MZ MM NA NR UM NL AN NP PG PG NI NC NZ NE NG NU MP PG YE KP NO NF Martinique Matsu Mauritanië Mauritius Mayotte Melilla Mexico Micronesia Midway Mohéli Moldavië Moldova Monaco Mongolië Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar N Namibië Nauru Navassa Nederland Nederlandse Antillen Nepal New Britain New Ireland Nicaragua Nieuw-Caledonië Nieuw-Zeeland Niger Nigeria Niue Noordelijke Marianen Noordelijke Salomonseilanden Noord-Ierland Noord-Jemen (voorheen) Noord-Korea Noorwegen Norfolk UG UA PN UZ OM PG AT PS MY NC PK PW UM YT PA PG PY TZ TW XL XL PE PN SC FM PL PT SC SC US QA Oeganda Oekraïne Oeno Oezbekistan Oman Oostelijk deel van Nieuw-Guinea Oostenrijk Oost-Jeruzelem Oost-Maleisië Ouvéa P Pakistan Palau Palmyra Pamanzi Panama Papoea-Nieuw-Guinea Paraguay Pemba Penghu Peñón de Alhucemas Peñón de Vélez de la Gomera Peru Pitcairneilanden Plate Pohnpei Polen Portugal Praslin Providence Puerto Rico Q Qatar R O AE FR Ras al Kaimah Réunion pagina 32

33 MU RO AQ RU RU RW BQ MY BL KN LC VC PM SB WS SM ST SA MY SN XS SC AE SL SG BQ SX SI SK SD SO ES LK MU SH TF SR NO SZ SY Rodrigues Roemenië Ross Rusland Russische Federatie Rwanda S Saba Sabah Saint Barthelemy Saint Kitts en Nevis Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadines Saint-Pierre en Miquelon Salomonseilanden Samoa San Marino Sao Tomé en Principe Saoedi-Arabië Sarawak Senegal Servië Seychellen ShariJah Sierra Leone Singapore Sint-Eustatius Sint-Maarten (zuidelijk deel) Slovenië Slowakije Sudan Somalië Spanje Sri Lanka St. Brandoneilanden St. Helena St-Pauleiland Suriname Svalbardarchipel Swaziland Syrië (Arabische Republiek) TJ PF TW TZ TZ TH TL TG TK TO TT SH PG TD CZ PF TN TR TM TC TV AE UY VU VA VE UM AE US VN T Tadzjikistan Tahiti Taiwan Tanganjika Tanzania Thailand Timor-Leste Togo Tokelau-eilanden Tonga Trinidad en Tobago Tristan da Cunha Trobriand Tsjaad Tsjechië Tuamotueilanden Tunesië Turkije Turkmenistan Turks-en Caicoseilanden Tuvalu U Umm al Qaiwain Uruguay V Vanuatu Vaticaanstad Venezuela Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Staten Vietnam W pagina 33

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU.

Codelijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. lijst 6 Landencodering volgens de Geonomenclatuur van de EU. betisch gerangschikt A BH Bahrein Baker Abu Dhabi ES Balearen AF FI AL DZ WF VI AS AD AO AI KM AQ AG AR AM AW SH AU AZ PT Admiraliteitseilanden

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2015 INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 2,20 2,20 0,40 Albanië 2,20 2,20 0,40 Algerije 2,20 2,20 0,40 Andorra 1,05 0,75 0,40 Angola 2,20 2,20 0,40 Anguilla 2,20 2,20 0,40 Antigua en Barbuda 2,20 2,20 0,40 Argentinië 2,20 2,20 0,40

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 1,82 1,82 0,33 Albanië 1,82 1,82 0,33 Algerije 1,82 1,82 0,33 Andorra 0,87 0,62 0,33 Angola 1,82 1,82 0,33 Anguilla 1,82 1,82 0,33 Antigua en Barbuda 1,82 1,82 0,33 Argentinië 1,82 1,82 0,33

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Steden bestemmingen Land / Netcode Per minuut België, Antwerpen 323 0,0390 België, Brussel 322 0,0390 Duitsland, Berlijn 4930 0,0338 Duitsland,

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates Beltarieven Trunking versie 1.92 2016 Tarieven in Euro s, excl. BTW Bestemming Starttarief Per minuut Nederland-Onnet 0,0000 0,0000 Nederland vast 0,0470 0,0175 Nederland 085 0,0470 0,0249 Nederland 088

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa

Voor Intrastat aangiften zijn de alfabetische landencodes van de lidstaten voorgeschreven. Alfa LANDENNAAMLIJST (Geldig met ingang van 1 januari 2005) Deze landennaamlijst bevat voor alle landen of gebieden, ongeacht hun politieke status, de ISO alfa codes en de numerieke codes volgens de Geonomenclatuur

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates Beltarieven Trunking versie 1.91 2016 Tarieven in Euro s, excl. BTW Bestemming Starttarief Per minuut Nederland-Onnet 0,0000 0,0000 Nederland vast 0,0470 0,0175 Nederland 085 0,0470 0,0249 Nederland 088

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 december 2012 (OR. en) 17975/12 SPG 28 WTO 406 DELACT 55

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 december 2012 (OR. en) 17975/12 SPG 28 WTO 406 DELACT 55 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 december 2012 (OR. en) 17975/12 SPG 28 WTO 406 DELACT 55 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare service en vertrouw

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Tarieven Office Plus. Voorwaarden bij de tarieven 1 Algemene Basis Voorwaarden Ziggo 2 Aanvullende Voorwaarden Office Basis.

Tarieven Office Plus. Voorwaarden bij de tarieven 1 Algemene Basis Voorwaarden Ziggo 2 Aanvullende Voorwaarden Office Basis. Tarieven Office Plus Voorwaarden bij de tarieven 1 Algemene Basis Voorwaarden Ziggo 2 Aanvullende Voorwaarden Office Basis Office Plus 2 lijnen 4 lijnen 12m 24m 36m 12m 24m 36m 30/4 # maanden abonnement

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Pagina 1/5 Versie 2016/01 - DPD EXPRESS Looptijden 2016 Druk- en zetfouten voorbehouden.

Pagina 1/5 Versie 2016/01 - DPD EXPRESS Looptijden 2016 Druk- en zetfouten voorbehouden. Afrika Algerije (DZ*) 5-7 Angola (OA*) 4-5 Benin (BJ*) 4-5 Botswana (BW*) 4-5 Burkina Faso (BF*) 3-5 Burundi (BI*) 4-6 Canarische Eilanden (IC) 2-5 Centraal-Afrikaanse Republiek (CF*) 5-7 Comoren (KM*)

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie:

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie: Gesprekstarieven ISDN20&30 Service Referentie: Corp 0609 Versie: 0609 www.telecollectief.nl Gesprekstarieven Nationaal WLR Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal On Net ISDN (incl. 10% extra korting)

Nadere informatie