J AARVERSLAG Koninklijke Boskalis Westminster nv. We move the earth to a better place

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2001. Koninklijke Boskalis Westminster nv. We move the earth to a better place"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2001 Koninklijke Boskalis Westminster nv We move the earth to a better place

2 Jaarverslag 2001 Koninklijke Boskalis Westminster nv We move the earth to a better place 3

3 Coastway De nieuwste aanwinst van Boskalis: midsize hopper Coastway (4.900 m 3 ). Dit schip werd in februari 2002 in gebruik genomen en is speciaal ontworpen om met een geringe diepgang en een groot laadvermogen, in ondiepe wateren vooroever en strandsuppletie, alsmede bagger en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Veelal gaat het dan om het baggeren van slib, zand, grint en zachte klei. Het baggeren van zwaar gepakte grondsoorten is mogelijk doordat het schip met een zware jetinstallatie is uitgerust. Daarnaast is de Coastway voorbereid voor ontzilting van zeezand. 4

4 Inhoudsopgave Bedrijfsprofiel 6 Missie, doelstellingen en strategie 8 Uitgangspunten van het ondernemingsbeleid 10 Personalia 16 Kerncijfers 18 Investor Relations 20 Bericht aan aandeelhouders 24 Verslag van de Raad van Bestuur over Bericht van de Raad van Commissarissen 40 Jaarrekening Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat 45 Geconsolideerde balans na voorgestelde winstbestemming 48 Geconsolideerde winst en verliesrekening 49 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 50 Toelichting bij de geconsolideerde balans en winst en verliesrekening 51 Vennootschappelijke balans na voorgestelde winstbestemming 58 Vennootschappelijke winst en verliesrekening 59 Toelichting bij de vennootschappelijke balans en winst en verliesrekening 60 Overige gegevens 63 Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming 63 Voorstel winstbestemming 64 Accountantsverklaring 64 Stichting Continuïteit KBW 65 Verslag 65 Onafhankelijkheidsverklaring 65 Tien jaar Boskalis 66 We move the earth to a better place: Milieubewust baggeren 9 Het draait om mensen 15 International Dredging Academy 19 Zorgen voor de wereld van morgen 23 Milieu, veiligheid en economie 29 Het milieu vraagt creativiteit en flexibiliteit 39 Ruimte voor de natuur 43 Organisatie 67 Juridische Structuur 70 De wereld van Boskalis 71 Adressen van de werkmaatschappijen 72 Materieeloverzicht 75 Begrippenlijst 76 Alle bedragen in dit verslag zijn in euro s ( ), tenzij anders vermeld. Een aantal van de in dit verslag vermelde projecten is uitgevoerd in samenwerking met andere ondernemingen. Van dit verslag is een Engelse vertaling beschikbaar. The Annual Report is available in an English translation. 5

5 Bedrijfsprofiel We move the earth to a better place. Boskalis, een internationaal toonaangevend bedrijf met een unieke marktpositie Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationale dienstverlener op het gebied van maritieme infrastructuur, waarvan de kernactiviteiten zich richten op aanleg en onderhoud van havens en waterwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast is het bedrijf in tal van thuismarkten werkzaam in een breed scala van aanverwante activiteiten zoals zand en grindwinning, droog grondverzet, milieuactiviteiten, marine offshore services, munitieberging en tunnelbouw. Boskalis is internationaal zeer gespreid. Het bedrijf heeft een unieke marktpositie met tien thuismarkten die tezamen circa 60% van de omzet genereren. Daarnaast wordt gewerkt in meer dan 50 landen verspreid over vijf continenten. De onderneming is in het afgelopen decennium gegroeid met gemiddeld meer dan 10% per jaar. Deze groei werd deels autonoom gerealiseerd en deels door overname van en of deelname in andere maatschappijen. Ervan uitgaande dat de wereldhandel zich ook in de komende jaren in stijgende lijn zal ontwikkelen, streeft Boskalis naar handhaving van dit groeitempo. De onderneming heeft een solide financiële basis en een gezonde kasstroom. Kernactiviteiten Aanleg en onderhoud van havens en waterwegen. Door het groeiende wereldhandelsvolume stijgt de behoefte aan havens langs de internationale scheepvaartroutes. Niet alleen worden de havens groter en dieper door schaalvergroting van onder andere containerschepen, ook het aantal havens groeit, doordat steeds meer landen deelnemen aan de mondiale productie en uitwisseling van goederen. Daarbij concurreren de gevestigde havens met elkaar om regionale leiderschapsposities, bijvoorbeeld in Azië (Singapore, Hong Kong), WestEuropa (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Felixstowe) en NoordAmerika (New York, Halifax). Daarnaast worden havens aangelegd of verbeterd in tal van landen die zich industrieel ontwikkelen, bijvoorbeeld India, Maleisië en Mexico. Met de stijgende vraag naar grotere en diepere havens groeit ook de noodzaak om deze op diepte te houden, hetgeen resulteert in stijgende onderhoudsvolumes, in het bijzonder in gebieden met sterke stroming of getijdenverschillen. Creatie van land in water. De wereldbevolking groeit nog steeds en economische centra kampen met congestie en overbevolking. Oplossingen voor de groeiende schaarste aan land worden gezocht in de aanleg van nieuwe gebieden. Boskalis speelt hierbij een prominente rol. Een bijzonder voorbeeld hiervan is het meerjarige ontwikkelingsprogramma van Singapore, waar de kostprijs van een m2 nieuw opgespoten land zich gunstig verhoudt ten opzichte van de commerciële waarde. Bescherming van kusten en oevers. Ook hier ziet Boskalis voortgaande marktgroei, door de mondiaal toenemende aandacht voor milieubescherming en de voortdurende groei van het toerisme. Sterke groei containerhavendoorvoer (in miljoenen TEU) 600 ZuidAmerika 500 NoordAmerika 400 Australazië 300 Oost Azië 200 Afrika 100 Midden Oosten / Indisch subcontinent 0 ZuidEuropa / Middellandse Zee NoordEuropa 6

6 Aanverwante activiteiten Naast deze kernactiviteiten heeft Boskalis nog een breed scala van aanverwante activiteiten, zoals offshorediensten, zandhandel, droog grondverzet, milieuactiviteiten, munitieberging, rotsfragmentatie onder water en aanleg van pijpleidingen. Deze activiteiten vormen een verbreding van het dienstenpakket met doorgaans aantrekkelijke marges. Markten De wereldbaggermarkt bestaat uit vele deelmarkten, die elk hun eigen ontwikkeling kennen, waardoor de markt als geheel heterogeen is en verschillen in dynamiek met zich meebrengt. De jaarlijkse omzet op de wereldbaggermarkt bedraagt circa I 7 mrd en groeit gestaag met circa 5% per jaar. De helft daarvan (circa I 3,5 mrd) wordt in vrij toegankelijke markten behaald. Deze vrije markten worden voor circa 60% bediend door vijf grote WestEuropese baggerbedrijven, terwijl circa 40% van de vrije omzet door talrijke kleinere regionale en lokale spelers wordt behaald. Boskalis is met een aandeel van circa 20% marktleider in het segment van de vrije markten. In de minder toegankelijke markten wordt het baggerwerk veelal door lokale spelers of staatsbedrijven uitgevoerd en bestaat voor private internationale baggerbedrijven zoals Boskalis geen ruimte. Het afgelopen decennium kende omvangrijke liberalisering van de wereldhandel en economische ontwikkeling van traditioneel gesloten markten. Hierdoor is de vrije markt gegroeid ten gunste van professionele baggerbedrijven, die schaalgrootte en concurrerende kostenniveaus hebben. Belangrijke toetredingsdrempels tot de wereldbaggermarkt zijn schaalgrootte, professionele medewerkers, technische kennis, een breed inzetbare vloot, cost leadership en financiële slagkracht. Door haar grote geografische spreiding kan een wereldspeler als Boskalis zich evenwichtig ontwikkelen. De belangrijkste opdrachtgevers van Boskalis zijn te vinden bij overheden (nationaal, regionaal en lokaal), exploitanten van havens, internationale projectontwikkelaars, oliemaatschappijen, mijnbouwondernemingen en andere aannemingsmaatschappijen. Boskalis biedt haar opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen concurrerende prijzen. Thuismarkten. Boskalis volgt al vele jaren een thuismarktstrategie, waarmee zij zich onderscheidt van haar concurrenten. Een thuismarkt geeft Boskalis permanente aanwezigheid in landen waar dat commercieel aantrekkelijk is. De kracht van het concept is gelegen in de stabiele stroom van opdrachten en de mogelijkheid tot verbreding van het activiteitenpakket. Een thuismarktorganisatie heeft een lokaal commercieel gezicht, een eigen vloot en infrastructuur en weet zich gesteund door de financiële en technische kracht van de mondiale Boskalis organisatie. Vooral in de thuismarkten bestaat de mogelijkheid om met aanverwante activiteiten extra marges te genereren. Boskalis heeft inmiddels tien thuismarkten in Europa en daarbuiten die tezamen ongeveer 60% van de concernomzet realiseren: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland, Zweden, Portugal, Nigeria, Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. In sommige thuismarkten werkt Boskalis samen met sterke lokale partners. De thuismarkten vormen een stabiele en gezonde basis voor het concern. Internationale projectenmarkt. Circa 40% van de omzet is afkomstig van de internationale projectenmarkt, die zich vooral richt op baggeren, kust en oeverwerken. Het gaat daarbij vaak om grotere investeringswerken voor nieuwbouw en/of uitbreiding. Daarbij wordt op projectbasis regelmatig in combinatie met derden gewerkt, enerzijds om klanten optimaal te kunnen bedienen, anderzijds om risico s te delen. Specialistische niche markten. Ongeveer 5% van de omzet is afkomstig uit specialistische niche markten, waar Boskalis uitsluitend aanverwante activiteiten aanbiedt, zoals de offshore markt en de markt voor rotsfragmentatie onder water. 7

7 Missie, doelstellingen en strategie Transparant, consistent en resultaatgericht Missie Alle inspanningen van Boskalis zijn gericht op handhaving en versterking van haar leidende positie in de wereldmarkt van baggerdiensten. De onderneming wil daarbij excelleren in winstgevendheid en waardecreatie voor haar aandeelhouders. Boskalis wil een aantrekkelijke werkgever zijn, de eerste keuze van de klant en een goed burger in die landen waar het concern werkzaam is. Doelstellingen De centrale doelstelling van Boskalis is groei. De onderneming stelt zich voor de komende jaren ten doel om de nettowinst jaarlijks met gemiddeld 10% te laten groeien en een rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen te behalen van tenminste 15%. Strategie Groei in de thuismarkten door: waar mogelijk uitbreiding van het aantal thuismarkten; verbreding van het dienstenpakket met baggerplus activiteiten, die bovengemiddelde waardecreatie bieden; versterking van bestaande posities in lokale markten. Groei op de internationale projectenmarkt door: sterke fundamentals en Boskalis mondiale aanwezigheid; vooruitstrevend investeringsbeleid in vlootvernieuwing en procestechnologie; inspelen op opening van traditioneel gesloten markten door globalisering van de wereldhandel en privatiseringsprocessen; versterking van de positie door concentratie in de bedrijfstak, zo mogelijk via overnames en/of allianties. Om haar groeidoelstelling te kunnen bereiken heeft Boskalis de beschikking over: een wereldwijd netwerk van thuismarktorganisaties, kantoren, agenten en werkplaatsen; ervaren, betrokken en professionele medewerkers; een omvangrijke en gevarieerde vloot; hoogstaande technische kennis; goede kwaliteitszorg en informatietechnologie; een sterke financiële structuur; een inventieve en ondernemende bedrijfscultuur. Deze elementen dragen bij aan het onderscheidend positioneren van de onderneming in de markt. Er wordt continu gewerkt aan versterking van de concurrentiepositie. Boskalis zal blijven investeren in mensen en middelen door: training en opleiding van medewerkers, verdere vlootoptimalisatie, verbetering van productieprocessen (gesteund door onderzoek) en ontwikkeling en versterking van organisatiestructuren met behulp van onder meer kwaliteitssystemen en netwerken op het gebied van de informatie en communicatietechnologie (ICT). Boskalis streeft bij het aanbieden van haar diensten naar een optimale balans tussen de functionaliteit van haar werkwijzen en de gevolgen daarvan voor het milieu. 8

8 W E MOVE THE EARTH TO A BETTER PLACE M ILIEUBEWUST BAGGEREN Milieubewust baggeren is een belangrijk begrip dat diverse ladingen heeft. Sinds eeuwen hebben de Nederlanders hun activiteiten afgestemd op de aanwezigheid van het water, maar ook omgekeerd de loop van het water aan hun wensen aangepast. Met dijken, kaden en kribben is in het verleden het water steeds verder in een keurslijf gedwongen. Dit is waterbouw in haar essentie, aanpassing van het (natte) milieu, ten faveure van de instandhouding of verbetering van leefomstandigheden. In meer recente jaren heeft milieubewust baggeren betekenis gekregen voor het opruimen van verontreinigde waterbodems of gronden, waarbij overheden investeren in herstel van originele omstandigheden. Daarnaast worden baggertechnieken voortdurend aangepast om nadelige effecten op het milieu te minimaliseren. Daarbij wordt Boskalis gedreven door zowel de eisen van haar klanten als wetgeving en haar eigen kwaliteitsnormen. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen groeien heeft Boskalis bewust gekozen voor een consistente aanpak. Boskalis heeft haar organisatie onderworpen aan kwaliteitsgerichte internationale standaarden zoals ISO en ISM, waarin milieuverantwoord handelen een vanzelfsprekendheid is. Dit komt ondermeer tot uiting in het aanpassen van een groot deel van de vloot aan strenge regels betreffende afvalstoffenbehandeling, een proactieve opstelling in de uitvoering van milieugevoelige projecten en een bijzondere aandacht voor saneringsprojecten. Boskalis is tevens een actieve gesprekspartner met diverse overheden ten behoeve van de technische onderbouwing van internationale regelgeving op het gebied van milieubewust baggeren en berging van baggerspecie. In dit jaarverslag wordt milieubewust baggeren en het milieubewust uitvoeren van werken door Boskalis geïllustreerd met enkele spraakmakende projecten: in het Ketelmeer, aan de oostzijde van het IJsselmeer, Nederland, wordt een groot waterbodemsaneringsproject uitgevoerd, waarbij de modernste milieubagger en surveytechnieken worden toegepast; op het land heeft Boskalis Dolman, Nederland, een aantal installaties in operatie, waar een schonere grond weer een plaats op de aarde krijgt; bij het baggeren van grond nabij Ruwais, Qatar, is door actieve bewaking en verantwoord procesbeheer vermeden dat naburig waardevol koraal nadelig beïnvloed zou worden door de werkzaamheden; in de Biesbosch, Nederland, is ter compensatie van bij rivierbeheersmaatregelen verloren gegane natuurwaarden een nieuw gebied ontsloten voor natuurlijke ontwikkeling en voor recreatieve doeleinden. Realisatie van vrijwel al deze projecten is mogelijk geworden dankzij een actieve bijdrage van Boskalis, mede op basis van langjarig onderzoek en creatieve planontwikkeling. 9

9 Boskalis: Uitgangspunten van het ondernemingsbeleid De belangrijkste succesfactoren voor een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van maritieme infrastructuur zijn: ondernemerschap en risicobeheersing; transparantie in Corporate Governance; slagvaardigheid van het personeel; kennis en kunde op vakgebied; een brede en veelzijdige vloot; efficiënte organisatie en communicatiestructuren. Doeltreffend scoren op bovenstaande factoren bepaalt het succes van de onderneming. Ondernemerschap en risicobeheersing Ondernemerschap is het dagelijks werken met onzekerheden, kansen en risico s. Het internationale ondernemerschap is bij Boskalis hoog ontwikkeld en wordt vanuit de top van het bedrijf via het adagium vrijheid in gebondenheid gestimuleerd. Verregaande decentralisatie met betrekking tot marktbewerking en het aannemen van werken is gekoppeld aan regelmatige terugkoppeling, coördinatie en rapportage. De risico s die verbonden zijn aan het internationale baggerbedrijf, waar Boskalis dagelijks rekening mee dient te houden, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld, te weten: Economische en marktrisico s. De markten van Boskalis zijn heterogeen en vertonen vaak verschillende ontwikkelingen. Door een wereldwijde spreiding van haar activiteiten, haar brede, veelzijdige en internationaal gespreide vloot en door het bezit van sterke thuismarktposities, is Boskalis goed in staat in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op individuele deelmarkten. Bovendien is de baggerindustrie voor een groot deel gericht op onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, zodat economische ontwikkelingen op langere termijn van grotere betekenis zijn dan kortstondige economische fluctuaties. 10

10 De baggerindustrie is een kapitaalintensieve bedrijfstak met hoge toetredingsdrempels. Op grote projecten wordt vaak sterk op prijs geconcurreerd. Costleadership is een belangrijke succesfactor waaraan zowel qua investeringsbeleid als speerpunt in de bedrijfsvoering veel aandacht geschonken wordt. Operationele risico s. Bij het maken van kostprijscalculaties en het uitvoeren van werken bestaan verschillende risico s, variërend van afwijkende grondcondities en wisselende weersomstandigheden tot en met problemen met de technische inzetbaarheid van het materieel. Boskalis richt zich op de beheersing van die risico s, door grondige werkvoorbereiding en maatregelen, zoals grondonderzoek, het bijhouden van goed toegankelijke databases van historische ervaringen, het gebruik van gedetailleerde risicoanalysetechnieken, enzovoorts. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het (bij)scholen en trainen van medewerkers, het uitvoeren van een gecertificeerd Quality Assurance programma en het onderhouden van materieel. Voorts worden risico s waar mogelijk verzekerd. De kern van de bekwaamheden en het vakmanschap van Boskalis ligt in de capaciteit om met deze risico s goed en verantwoord om te gaan. Financiële risico s. Met betrekking tot politieke en betalingsrisico s hanteert Boskalis een strikt acceptatie en dekkingsbeleid. In principe worden betalingsrisico s door middel van bankgaranties, verzekeringen, e.d. afgedekt, tenzij sprake is van kredietwaardige eersteklas debiteuren. Een groot deel van de opdrachten wordt gecontracteerd in vreemde valuta. Posities in vreemde valuta worden in principe volledig afgedekt, meestal door middel van valutatermijncontracten. Financiële derivaten (valutatermijncontracten, opties, renteswaps, etc.) worden niet gebruikt voor zover geen sprake is van onderliggende reële transacties. Zoals in de aannemerij gebruikelijk is staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van bankgaranties, voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers. Omdat het voor een ongestoorde bedrijfsvoering essentieel is dat voldoende ruime krediet en vooral bankgarantiefaciliteiten ter beschikking blijven staan, voert Boskalis een behoudend financieringsbeleid. Per einde 2001 kon de vennootschap beschikken over zeer ruime, grotendeels niet gebruikte krediet en bankgarantiefaciliteiten. Transparantie in Corporate Governance Duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording beschouwt Boskalis als hoekstenen van goed bestuur en ondernemerschap. De onderneming kent daartoe een degelijk systeem van Corporate Governance. Zoals uit dit jaarverslag blijkt, zijn de doelstellingen duidelijk gedefinieerd en heeft de onderneming een heldere strategie. De toekomstperspectieven en daaraan verbonden risico s zijn zo volledig mogelijk in kaart gebracht. De belangen van alle bij de onderneming betrokkenen dienen gewaarborgd te zijn. Veel aandacht wordt besteed aan Investor Relations en de omgang met aandeelhouders. 11

11 Slagvaardigheid van het personeel Boskalis plaatst de medewerkers centraal. Zij vormen de kritische succesfactor van de onderneming, die in haar dagelijkse bedrijfsvoering wisselende omstandigheden en uitdagende operationele situaties kent. Het bedrijf werkt wereldwijd met hoogwaardige technische productiemiddelen en heeft daarbij te maken met zeer uiteenlopende fysieke en culturele omstandigheden. Naast Nederlanders zijn er ook veel andere nationaliteiten werkzaam, zowel aan de wal als op de vloot. Het is van groot belang dat in zo n complexe omgeving mensen kunnen samenwerken en zich kunnen ontplooien. Boskalis streeft naar een aantrekkelijke werkomgeving waar de kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut. Daarvoor is een actief personeelsbeleid noodzakelijk waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers voorop staat. Het beleid is gebaseerd op een continue afstemming van de behoeftes van de onderneming en de aanwezige kwaliteit van de medewerkers. Hiertoe dient een samenhangend programma van Human Resource Development dat bestaat uit toekomstverkenning, planning, ontwikkeling, training en beloning. Een belangrijk HR instrument daarbij is het Competentiemanagement programma, dat gericht is op een systematische ontwikkeling van medewerkers langs de lijnen van hun talenten en competenties. Kennis en kunde op vakgebied Onderzoek en ontwikkeling. Een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces vormt de ontwikkeling van technologische kennis en kunde. Boskalis beschikt daartoe over een uitgebreide R&Dafdeling, die onderzoeks en ontwikkelingswerk uitvoert door middel van computersimulaties in eigen laboratoria, op de werken in binnen en buitenland en aan boord van de schepen. Doelstelling is het vergroten van het inzicht in baggerprocessen en het verbeteren van materieel, productiemodellen en rekennormen. Engineering capaciteit. In toenemende mate worden grote infrastructurele werken als Design & Construct projecten aanbesteed, waarbij de engineering capaciteit van Boskalis en het eigen ingenieursbureau Hydronamic bv van groot belang zijn. Deze worden zowel ingezet tijdens ontwerp en aanbestedingsfasen van werken als tijdens de uitvoeringsfasen. Door al in de ontwerpfase rekening te houden met werkmethoden en mogelijkheden van het ter beschikking staande materieel, kunnen wat kostprijs en uitvoeringsduur betreft efficiënte oplossingen worden voorgesteld. Een brede en veelzijdige vloot Boskalis beschikt over een omvangrijke en veelzijdige vloot. Alle soorten baggermaterieel zijn aanwezig, zodat wereldwijd het juiste werktuig kan worden ingezet. Door middel van vlootvernieuwing en aanpassing van bestaande eenheden wordt gewerkt aan modernisering van de vloot. Vlootautomatisering is daarbij sterk ontwikkeld. Vloot en hulpmaterieel worden nauwgezet onderhouden en waar nodig gemoderniseerd en verbeterd. Met uitzondering van het basismaterieel in de thuismarkten, wordt al het materieel van Boskalis centraal beheerd door de afdeling Materieelbeheer in Papendrecht. Materieelbeheer opereert als reder die zijn eenheden beschikbaar stelt ten behoeve van de werkmaatschappijen in binnen en buitenland. De kwaliteit van de dienstverlening van Materieelbeheer krijgt grote aandacht. De organisatie is gecertificeerd volgens ISMCode. Een Plant Management Systeem draagt zorg voor een optimale inzet en een gestructureerd beheer van de schepen. Binnen het vlootmanagement speelt de zorg voor de veiligheid van schepen en bemanningen een grote rol. 12

12 Efficiënte organisatie en communicatiestructuren Gezondheid, veiligheid en milieu. Het beleid van Boskalis is erop gericht dat alle medewerkers hun werk uitvoeren onder gezonde, veilige en milieuvriendelijke omstandigheden. Het voorkomen van gevaarlijke en/of ongezonde omstandigheden geldt voor alle medewerkers, inclusief die van onderaannemers en toeleveranciers als belangrijke doelstelling. Dit uitgangspunt wordt verwoord in de door Boskalis gehanteerde slogan Safety is in your hands. Teneinde het veiligheidsbewustzijn en de kennis van veiligheidsrisico s te vergroten, organiseert Boskalis trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, zowel op kantoor als op de werken. Daarnaast worden risico s geïnventariseerd als aanzet tot de vermindering ervan. Zorg voor de bescherming van het milieu is een onderdeel van de kwaliteitszorg en het dagelijks denken en doen bij Boskalis. Voortdurend doet het bedrijf onderzoek naar de mogelijkheden van milieuvriendelijkere baggerprocessen. In dat kader worden technieken ontwikkeld die bijdragen aan het voorkomen van onnodige belasting van het milieu bij de uitvoering van baggerwerken. Deze activiteiten leiden tot een structurele, systematische en inzichtelijke aanpak op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Gezond, veilig en milieuvriendelijk werken vereist samenwerking en communicatie, niet alleen onderling binnen het bedrijf, maar ook met derden, partners en dienstverlenende instanties. Kwaliteitsborging. Uitgangspunten van de kwaliteitszorg bij Boskalis zijn zowel het willen voldoen aan de eisen van de klant, volgens plan en op efficiënte wijze, als het verder professionaliseren van de interne organisatie. Er worden veel inspanningen geleverd om doorlopend verbeteringen aan te brengen in zowel de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van werken als de materieelstelling en de personeelsplanning en begeleiding: zij vertegenwoordigen kritische succesfactoren. De ingevoerde kwaliteitssystemen zijn opgebouwd rondom het primaire proces van Boskalis: het aannemen en uitvoeren van bagger en baggergerelateerde werken. Deze systemen zijn gecertificeerd volgens ISO9001 en deels volgens ISO9002. Informatie en communicatietechnologie. Behalve een instrument voor efficiencyverbetering en verzorging van bestuurlijke informatie beschouwt Boskalis informatie en communicatietechnologie (ICT) als een gereedschap dat het werk kan faciliteren, maar bovenal als een middel om slagvaardiger in de markt te kunnen opereren. Boskalis werkt aan een integraal ICTsysteem dat de volledige bedrijfsvoering omspant, wereldwijd op alle niveaus in de organisatie; van projecten via landenorganisaties naar het hoofdkantoor in Papendrecht. Het gebruik van moderne, standaard software, hardware en communicatietechnieken is daarvoor essentieel. Om zorg te dragen voor een doeltreffende invoering van de nieuwe standaard, worden intern opleidingen voor medewerkers georganiseerd. 13

13 Jurong Tuas, Singapore, een grootschalig project waarbij teamwork tussen alle partijen heel belangrijk is. 14

14 H ET DRAAIT OM MENSEN K ERNCOMPETENTIES VOOR SUCCES: P ROFESSIONALITEIT, S AMENWERKING, ONDERNEMERSCHAP Groot geworden door inzet en vakmanschap, verder groeien door professionaliteit, samenwerking en ondernemerschap. Daarmee geeft Boskalis vorm aan het personeelsbeleid. Het opstellen van de kerncompetenties was snel gedaan. Voor de invoering ervan is een stevige marsroute uitgezet. Peter Berdowski: Boskalis heeft altijd een sterke eigen cultuur gehad. Een grote homogeniteit onder de mensen die er werkten; dat gaf het bedrijf een heel krachtige uitstraling. In het verleden heeft die sterke eigen cultuur het bedrijf gered toen het slecht ging. In het midden van de jaren tachtig, toen de hele baggerwereld in een diep dal zat, is Boskalis er dankzij de loyaliteit en de knokkersmentaliteit van de eigen mensen weer bovenop gekomen. Dat waren toen onze kernkwaliteiten: inzet en vakmanschap vormden de kurk waarop het bedrijf bleef drijven. Inmiddels zijn we in een tijdperk aangeland dat om andere sleutelbegrippen vraagt. Inzet en vakmanschap zijn nog altijd belangrijk, maar het zijn niet meer alleen de begrippen waar het bedrijf op draait. Zowel binnen als buiten het bedrijf zijn allerlei elementen een rol gaan spelen waar we vroeger op een heel andere manier mee omgingen. Het kwaliteitsmanagement bijvoorbeeld, en de grote aandacht die er is voor het trio health, safety & environment. Dat heeft consequenties voor ons arbobeleid, maar op een aantal punten ook voor hoe we werken opzetten, projecten voorbereiden, aannemen en uitvoeren. In de contractsfeer speelt het concept van publiekprivate samenwerking een steeds grotere rol. Daarbij hoort ook dat je uitzoekt en laat zien wat de maatschappelijke en milieutechnische impact van ons werk is. Het is een groter complex geworden, waar we rekening mee moeten en willen houden. Zoals onze mensen in het verleden vorm hebben gegeven aan dat ondernemerschap, was het vooral een aangelegenheid van individuen. Managers die een totaaloverzicht hadden, en die van daaruit de markt bewerkten. Dat is verleden tijd. Er zijn teveel terreinen om door één man bespeeld te kunnen worden. Wij hebben nu teamspelers nodig. Mensen die kunnen samenwerken: niet alleen met hun collega s binnen Boskalis, maar ook met disciplines daarbuiten. Voor grote contracten wordt in toenemende mate met meerdere contractors gewerkt. Dat stelt hoge eisen aan de vaardigheid om samen te kunnen werken. Professionaliteit betekent anno nu een optimale contractvoorbereiding en een optimaal management. Teamwerkers ontstaan niet zomaar; die moet je opleiden, trainen. Bij een professioneel personeelsbeleid hoort bovendien dat je je mensen inzet op die plekken waar ze tot hun recht komen. Dus zullen we veel meer moeten kijken naar individuele mogelijkheden, en wegen vrijmaken om die tot hun recht te laten komen. Voor de Raad van Bestuur betekent dat, dat competentiemanagement hoog op de agenda staat. We zijn gericht aan de slag om dat ondernemerschap, die samenwerkingsvaardigheid en die professionaliteit bij onze mensen te ontwikkelen. En we verwachten dat dat een wisselwerking op gang brengt. Onze medewerkers zullen zich dus bewust moeten worden van hun eigen competentieprofiel. Vaak zal dat inhouden dat ze kwaliteiten waarover ze nu in onvoldoende mate beschikken, gaan ontwikkelen. En op het moment dat die behoefte er is om zich daar in te ontwikkelen, moeten er mogelijkheden voor zijn. Daar zorgen we voor. Daarbij hecht ik eraan te benadrukken dat competentiemanagement geen doel op zich is, of een middel om mensen op een bepaalde functie vast te pinnen; integendeel. Het gaat er juist om dat het bedrijf en de medewerkers elkaar vinden in de optimale invulling van een carrière. En daar werken we hard aan. 15

15 Personalia Raad van Commissarissen ir. S.D. de Bree, voorzitter (64) oudvoorzitter Raad van Bestuur DSM N.V. voorzitter Raad van Commissarissen Stork N.V. voorzitter Raad van Commissarissen Parenco B.V. lid Raad van Commissarissen Fondation Maison de la Chimie, Parijs director of Entergy Corp, New Orleans, USA eerste benoeming: 1998, lopende termijn: drs. M.W. Dekker (63) voormalig algemeen directeur NPM Capital N.V. lid Raad van Commissarissen Algemeen Trust Kantoor N.V., Amsterdam lid Raad van Commissarissen Arklow Shipping Ltd, Ierland lid Raad van Commissarissen Creyf s Interim N.V.SA, Antwerpen voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Flower Group B.V. lid raad van Commissarissen FinAce B.V. lid Raad van Commissarissen Fugro N.V. lid Raad van Commissarissen IHC Holland N.V. lid Raad van Commissarissen JSI N.V. lid Raad van Commissarissen F. van Lanschot Bankiers N.V. lid Raad van Commissarissen Macintosh N.V. eerste benoeming: 1989, lopende termijn: M. van der Vorm MBA (43) voorzitter Raad van Bestuur HAL Holding N.V. lid Raad van Commissarissen Anthony Veder Group N.V. lid Raad van Commissarissen Koninklijke Vopak N.V. eerste benoeming: 1993, lopende termijn: mr. A.A. Westerlaken (47) voorzitter Raad van Bestuur s Heeren Loo Zorggroep lid Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit (VU) en VU Medisch Centrum lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) lid Raad van Toezicht Stichting Algemeen Christelijk ROCASA eerste benoeming: 1999, lopende termijn: J. Aalberts (62) voorzitter Raad van Bestuur Aalberts Industries N.V. lid Raad van Commissarissen Stork N.V. lid Raad van Commissarissen Van der Moolen Holding N.V. eerste benoeming: 2001, lopende termijn: Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij bezitten geen aandelen Koninklijke Boskalis Westminster nv of hierop betrekking hebbende optierechten. 16

16 Raad van Bestuur ing. R. van Gelder BA, voorzitter (56) lid Raad van Bestuur sinds 1985 voorzitter Raad van Bestuur sinds 1993 lid Raad van Commissarissen Delta Lloyd Investment Fund lid Raad van Commissarissen HES Beheer N.V. lid Raad van Commissarissen Brunel International N.V. voorzitter International Association of Dredging Contractors lid Adviesraad ABN AMRO Bank N.V. bestuurslid Nederland Maritiem Land dr. P.A.M. Berdowski, vicevoorzitter (44) lid Raad van Bestuur sinds 1997 vicevoorzitter Raad van Bestuur sinds 2001 lid Raad van Commissarissen Amega Holding B.V. lid Raad van Commissarissen Scope Publishing B.V. voormalig Managing Partner Krekel Van der Woerd Wouterse V.l.n.r: ing. K.G. van Nes, ing. R. van Gelder BA, dr. P.A.M. Berdowski ing. K.G. van Nes (57) lid Raad van Bestuur sinds 2000 voormalig directievoorzitter Boskalis bv te Rotterdam diverse vroegere bestuursfuncties bij CB, CSB, NVWB en CUR Secretaris mr. M.M.A. van den Berg (40) Bovenstaande gegevens gelden per 12 maart

17 Kerncijfers 1) (bedragen x J 1 miljoen, tenzij anders vermeld) Omzet verricht werk Omzet opgeleverd werk Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 2) EBIT (= Bedrijfsresultaat) 3) 97,7 84,4 EBITDA 4) 159,9 139,6 Nettoresultaat 77,7 67,2 Afschrijvingen 62,2 55,2 Cashflow 139,9 122,4 Eigen vermogen 2) 345,0 300,3 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 2/8) Aantal medewerkers 2) Kengetallen (in procenten) Bedrijfsresultaat in % van de omzet 9,0 9,6 Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 5) 16,9 15,9 *) Rentabiliteit eigen vermogen 6) 24,1 23,7 Solvabiliteit 2/7) 35,2 34,4 Gegevens per aandeel (bedragen x 1,00) Winst per aandeel 8/9) 3,00 2,61 Cashflow 8) 5,40 4,75 Eigen vermogen 2/8) 13,32 11,65 Dividend per aandeel 1,20 1,05 Koersinformatie Euronext Amsterdam (Certificaten van) aandelen (bedragen x 1,00) Laagste/hoogste koers 25,15/37,15 16,50/30,50 Slotkoers per einde jaar 30,10 26,30 Koers/winst verhouding 10,0 10,1 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Per 31 december. 3) Bestaat uit het resultaat voor interest, resultaat nietgeconsolideerde deelnemingen en belastingen. 4) Bestaat uit het resultaat voor interest, resultaat nietgeconsolideerde deelnemingen, belastingen en afschrijvingen. 5) Nettoresultaat + rentelasten in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (vaste activa + vlottende activa kortlopende schulden). 6) Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen. 7) Eigen vermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa). 8) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen. 9) Tot en met het boekjaar 2001 is het verwateringseffect vrijwel nihil. *) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 18

18 I NTERNATIONAL D REDGING A CADEMY ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST In een bedrijf dat zo snel groeit als Boskalis, is het vinden van goed personeel een voortdurende zorg. Nederland blijft daarvoor bronland nummer één, maar met het oog op de toekomst wordt ook elders gezocht. Boskalis nam een opmerkelijk initiatief door een eigen opleidingsinstituut voor vlootpersoneel te creëren. Mensen opleiden aan boord, dat doen we al zo lang we bestaan. In Nederland is er ook een baggerschool, daar kwamen in het verleden veel schoolverlaters vandaan. Het opleiden gebeurde aan boord maar een gestructureerde eigen Boskalis opleiding was er niet, de noodzaak daarvoor ontbrak. Nu is dat anders, we moeten mensen meer planmatig gaan opleiden. Personeelsmanager DirkJan van Leeuwen, samen met collega Peter Tijmes verantwoordelijk voor de nieuwe opleiding, vertelt er graag over. Een exclusieve opleiding. Boskalis heeft een flinke stap gezet: een opleiding gecreëerd die exclusief voor Boskalis mensen opleidt voor de vloot. Juist dat exclusieve is bijzonder. Boskalis maakte daarvoor afspraken met het STC, het Scheepvaart en Transport College. De buitenlandse en Nederlandse studenten die aan deze studie deelnemen hebben een goede nautische opleiding achter de rug en voor hen is de opleiding een introductie in het baggeren, een opleiding, die volgens ons noodzakelijk is om ze in de toekomst eventueel een officiersfunctie aan boord te laten vervullen. Onze opleiding biedt tevens de mogelijkheid om Nederlanders die niet uit de baggerbranche komen een vakopleiding te bieden. Dit verruimt ook onze mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijmes: In bijeenkomsten voor scheepsofficieren bereiden we iedereen voor op de toekomst. We schetsen de achtergronden van de opleiding en van de keuzes die we hebben gemaakt om naast de Nederlandse bronnen, die er altijd zullen blijven, nu ook mensen uit het buitenland aan te trekken. Ook de structuur en de inhoud van de opleiding krijgen aandacht. Op die manier hopen we iedereen mee te nemen, en betrokkenheid te kweken bij de zittende mensen, want zij zijn het tenslotte, die uiteindelijk de loopbaan van de nieuwe collega s moeten faciliteren. Het STC heeft de International Dredging Academy exclusief voor Boskalis ontwikkeld. Het STC ontwierp het studiemateriaal, dat werd getoetst door een commissie, bestaande uit een kapitein, een hoofdschipper en een hoofdwerktuigkundige en drie baggerspecialisten van Boskalis. De lesstof werd door Boskalis vastgesteld. 19

19 Investor relations Boskalis hecht veel waarde aan goede communicatie met bestaande en potentiële aandeelhouders, institutionele beleggers en financiële analisten. Hoofddoelstelling is daarbij om helderheid te geven over het proces van waardecreatie binnen de onderneming, opdat de waardering van het aandeel Boskalis zoveel mogelijk in overeenstemming is met de ontwikkelingen en vooruitzichten van de markten en de prestaties van Boskalis daarin. Intensieve communicatie met media en beleggers Boskalis voert een actief Investor Relations beleid met een open communicatie met analisten, aandeelhouders, beleggers en media. Door middel van een regelmatige informatiestroom wordt beleggers inzicht verschaft in zowel de dagelijkse gang van zaken als de strategie, de business drivers en de kritische succesfactoren van de onderneming. Boskalis richt zich in haar communicatie met name op beleggers die geïnteresseerd zijn in het lange termijn potentieel van small cap groeifondsen. Daarbij wordt naast institutionele beleggers ook veel aandacht besteed aan particuliere beleggers. Het aandeel Boskalis wordt internationaal met veel belangstelling gevolgd en regelmatig worden nieuwe contacten gelegd met beleggers in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Boskalis heeft een eigen website op het internet (www.boskalis.com) waarop naast financiële informatie ook informatie te vinden is over de ontwikkeling van het bedrijf in algemene zin, vacatures, de vloot, projecten en de laatste persberichten. Ook de presentaties aan analisten worden op de site gepubliceerd. De website wordt voortdurend onderhouden en verder ontwikkeld. Koers gestegen met 14% Tegen een achtergrond van negatieve koersontwikkelingen op de beurs in het algemeen, vervolgde het aandeel Boskalis zijn groei. Na de koersstijging van 47% in 2000 groeide het aandeel in 2001 van I 26,30 naar I 30,10, een stijging van ruim 14%. Beleggers zagen het aandeel Boskalis als een stabiele factor in hun portefeuilles en veel analisten kwalificeerden het aandeel als koopwaardig. Aandelen Koninklijke Boskalis Westminster nv zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam. 40 Ontwikkeling aandelenkoers in euro s, tegen slotkoersen (1 januari 1999 t/m 31 december 2001) Evenals in 1999 en 2000 overtrof de performance van het Boskalis aandeel in 2001 die van de leidende marktindices: Boskalis koers: +14% +47% +30% AEXindex: 20% 5% 25% Midkapindex: 20% 8% +1% Het dividendrendement op aandelen Boskalis bedroeg in 2001 circa 3,5% (I 1,05 per aandeel), waarmee het totale rendement in 2001 ruim 18% bedroeg. Aandeelhouderswaarde gegroeid Deze statistieken illustreren dat de in het verslagjaar gecreëerde bedrijfswaarde zich heeft vertaald in aandeelhouderswaarde; de marktkapitalisatie van de vennootschap steeg van I 677 miljoen naar I 780 miljoen, terwijl ruim I 27 miljoen contant dividend werd uitgekeerd. Het beleid is gericht op verdere groei van de aandeelhouderswaarde. 20

20 Aandelenbelang Bij Boskalis zijn per 12 maart 2002 de volgende aandeelhouders met een belang van meer dan 5% bekend: HAL Holding N.V. 29% Commercial Union Assurance PLC 5% Naast deze vaste aandeelhouders is het grootste deel van de Boskalis aandelen in buitenlandse handen, naar schatting 20% in de Verenigde Staten en Canada, 25% in het Verenigd Koninkrijk en de rest in een twaalftal landen in Europa. Dividendbeleid Het uitgangspunt van het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaarstellen van 30% tot 40% van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor uitkering in de vorm van dividend. Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening zal aan aandeelhouders over het jaar 2001 een contant dividend worden uitgekeerd van I 1,20. Euronext notering Het aandeel Boskalis maakt op de Euronext beurs deel uit van de Next 150 Index en wordt daar continu verhandeld. Boskalis is van mening dat fondsen die in de Next 150 Index zijn opgenomen ook in Amsterdam een Midkap kwalificatie behoren te hebben. Aandelen gedecertificeerd Op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is op 9 mei 2001 het besluit genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot decertificering van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Vrijwel alle aandelen in administratie van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster zijn inmiddels ten titel van royement overgedragen aan de betreffende certificaathouders. Financiële agenda Agenda in maart Publicatie voorlopige jaarcijfers mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei Aandeel noteert exdividend 21 mei Betaalbaarstelling dividend over augustus Publicatie halfjaarcijfers 2002 Informatie Investor Relations Drs. R.T. Berends RA Telefoon Telefax Internet 21

21 Boven: Het depot IJsseloog, wakend over haar omgeving. Onder: De speciaal ontwikkelde milieuschijfcutter De Vecht. 22

22 Z ORGEN VOOR DE WERELD VAN MORGEN MET DE TECHNIEK VAN VANDAAG In het Nederlandse Ketelmeer, dat weer geschikt wordt gemaakt voor de watersportrecreatie, wordt m 3 vervuild slib afgegraven, een laag variërend in dikte van twintig centimeter tot drie meter. Dankzij speciaal ontwikkelde geavanceerde apparatuur kan Boskalis dit tot op de centimeter nauwkeurig. Frank Stikkel, projectleider: Meten, meten, meten, dat is belangrijk in dit werk. Wij werken hier vaak met minimaal tien, maar veelal vijftig metingen per vierkante meter om onszelf te controleren. Die metingen worden uitgevoerd met een multibeam echolood. Dankzij deze peilplaatjes van de bodem kunnen wij onze voortgang nauwkeurig volgen. En dat is nodig, want de eisen zijn streng. Om te voorkomen dat er verontreinigd slib achterblijft of dat we juist schone grond weghalen, moeten wij ons bij het baggeren bewegen tussen een smalle bandbreedte van + 1,5 centimeter en 3,5 centimeter. Twintig jaar geleden was dat op deze schaal ondenkbaar geweest. Maar dankzij de ontwikkelingen in de high tech kunnen wij het nu wel. Roeland Neelissen, Research & Development: Speciaal voor dit soort werk hebben wij de milieuschijfcutter De Vecht ontwikkeld. Een uniek baggerschip dat dankzij geavanceerde computersystemen aan boord enorm nauwkeurig werkt. De constructie van de schijfcutter en zuigmond zorgt er bovendien voor dat er nauwelijks vertroebeling van het water optreedt tijdens het baggeren. Het slib wordt via leidingen rechtstreeks naar het depot geperst. Dit depot, in het midden van het meer, is mede door Boskalis aangelegd. IJsseloog heet het heel toepasselijk: wakend over haar omgeving. 23

23 Bericht aan aandeelhouders Dames en heren aandeelhouders, In een bewogen jaar, waarin economische stagnatie, internationale politieke spanningen en teruglopende aandelenbeurzen de boventoon voerden, heeft Koninklijke Boskalis Westminster nv uitstekende resultaten weten te behalen. De omzet steeg met 13% tot ruim boven de b 1 miljard grens en de winst per aandeel met 15% tot b 3,00. De koers van ons aandeel noteerde aan het einde van het jaar 14% hoger dan aan het begin, terwijl zowel de AEX als de AMXindex met circa 20% terugliepen. Uw onderneming is gericht op duurzame groei en die hebben we ook in het turbulente jaar 2001 weten te realiseren. Het op duurzame groei gerichte beleid dat de afgelopen jaren consequent is gevoerd en ook voor de komende jaren onverminderd wordt voortgezet, vindt haar grondslag enerzijds in de lange termijn vooruitzichten op de internationale baggermarkten die wij kansrijk achten, en anderzijds in de brede positie die wij op die markten innemen in combinatie met het vermogen daarin succesvol te opereren. Maar ook voor de meer concrete kortere termijn zijn wij vertrouwensvol gestemd. De orderportefeuille is goed gevuld en voor 2002 mag naar verdere groei van onze activiteiten en resultaten worden uitgekeken. Evenals in het afgelopen jaar kunnen onze inspanningen de komende periode kort worden samengevat als een synthese van zaaien en oogsten. In de wereld van het mondiale baggerbedrijf gaat de zon nooit onder. Succes draait daarbij om: professionele mensen, stateoftheart materieel en geavanceerde systemen. De organisatie is daarbij continu in beweging. Het zaaien is vooral gericht op allereerst opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers en de recrutering van jonge professionals. Daarnaast worden aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van belangrijke vlootsegmenten. Last but not least worden veel energie en middelen gestoken in de ontwikkeling en implementatie van ICT, kwaliteitsborgings en veiligheidssystemen. Bovenstaande elementen vormen tezamen met kansrijke marktvooruitzichten, de basis voor onze groeikansen. Ten aanzien van het oogsten zijn de speerpunten van het beleid vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding van onze thuismarktposities, succesvolle uitvoering van de grotere internationale projecten en de realisatie van goede bezettingsgraden en resultaten van onze voornaamste vlooteenheden. Groei en ontwikkeling staan bij Boskalis centraal en zijn van vitaal belang voor onze medewerkers en hun ontplooiingsmogelijkheden, maar ook voor de kwaliteit waarmee we onze klanten en markten kunnen bedienen. Succes in termen van groei van activiteiten en bedrijfsresultaten zal vooral ook moeten worden vertaald naar groei van aandeelhouderswaarde. Uw onderneming is het enige ter beurze genoteerde baggerbedrijf op de wereld en dient daarbij niet alleen haar eigen bedrijf, maar tevens de gang van zaken op de wereldbaggermarkt zo transparant mogelijk te maken. In dit verband verwijzen wij (voor u wellicht ten overvloede) naar de regelmatige berichtgeving in de media, analistenrapporten van vrijwel alle belangrijke financiële instellingen, onze eigen website, voordrachten op tal van investeringsbijeenkomsten en de relevante hoofdstukken in ons jaarverslag. Boskalis handhaaft onverkort haar doelstelling om over een langere periode jaarlijks de nettowinst met gemiddeld 10% te laten groeien en daarbij een rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen van tenminste 15% te behalen. Mede gezien de samenstelling van de orderportefeuille en de goede positie die Boskalis op de meeste van haar markten inneemt, verwacht de Raad van Bestuur voor 2002 een groei van de nettowinst van 510%. Met genoegen stellen wij u voor het dividend uit de resultaten te verhogen naar b 1,20 per aandeel (2000: b 1,05 per aandeel). 24

24 Vraag naar baggerdiensten blijft stevig De vraag naar baggerdiensten is in 2001 onverminderd stevig gebleven. Infrastructuur in het algemeen en maritime infrastructuur voor zowel de ontwikkelde als de in ontwikkeling zijnde regio s vormen de ruggengraat voor toekomstige economische groei en ontwikkeling. Lange termijn vooruitzichten bepalend voor gunstig marktklimaat Ondanks stagnatie van de economische groei op dit moment, blijven de vooruitzichten ten aanzien van de wereldeconomie en het daaraan gerelateerde wereldhandelsvolume op langere termijn gunstig. De wereldbevolking groeit, er is tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden, internationale markten blijven hun grenzen verleggen en de vraag naar vervoer, of dat nu over water, op de weg of door de lucht gebeurt, neemt alleen maar toe. Onze producten en markten zijn aan deze factoren direct gerelateerd. Het verlenen van baggerdiensten en het werken aan de maritieme infrastructuur van morgen is een wereldvak met toekomst. Schuivende panelen vragen mondiale capability en geven per saldo goed werkaanbod Een brede mondiale spreiding geeft Boskalis de gelegenheid in te spelen op de schuivende panelen van het wereldpodium. Het werkaanbod in Europa en Noord Amerika is de afgelopen jaren gespreid en licht stijgend. Veel werk is op dit moment onderhanden in Singapore en Hong Kong en zal zich naar verwachting ook de komende jaren op dit niveau zo handhaven. De marktsituatie in ZuidAmerika is de afgelopen tijd verzwakt; herstel dient zich nog niet aan. Afrika is en blijft matig, maar in het MiddenOosten zal de komende jaren aanzienlijk meer werk worden uitgevoerd dan in de afgelopen jaren. Per saldo een levendig marktbeeld met goede kansen (vooral ook voor Boskalis). Thuismarkten en regionale allianties basis voor unieke marktpositie Boskalis heeft in het afgelopen decennium een reeks van thuismarktposities en regionale allianties opgebouwd die de basis vormt van haar hedendaagse unieke marktpositie. Naast onze armada voor de grote internationale projecten geven de thuismarktposities ons de gelegenheid in te spelen op een meer continue stroom van middelgrote en kleinere projecten met locale kennis, materieel en kostenstructuur dicht bij de klant. Alliantie Archirodon Afgelopen jaar hebben we de positie in het MiddenOosten verder uit kunnen breiden middels het verwerven van een 30%participatie in Archirodon; een positie die ons in staat stelt goed in te spelen op het verhoogde activiteitenniveau dat wij voor de komende jaren verwachten in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en het NoordAfrikaanse en Middellandse Zee gebied. Consolidatie gunstig voor markt en investeringsdiscipline Evenals in 2000 hebben wij in het afgelopen jaar initiatieven genomen met het oogmerk tot verdere consolidatie in onze bedrijfstak te komen. In mei brachten wij een bod uit op HAM, dat echter in het najaar fuseerde met Ballast Nedam Baggeren. De hiermee tot stand gekomen consolidatie is gunstig voor de markt en investeringsdiscipline in de industrie. Wij blijven alert op andere consolidatiemogelijkheden. 25

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2.

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2. Jaarverslag 2010 Ker ncijfers Kerncijfers Omzet (x 1 miljoen) 2.500 2.175 2.094 2.000 2.674 Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 240 227,9 Investeringen (x 1 miljoen) 400 33 320 8 1.500 180 240 72

Nadere informatie

2011 jaarverslag verslag jaar 2011

2011 jaarverslag verslag jaar 2011 JAARVERSLAG 2011 jaarverslag 2011 kerncijfers (Bedragen x 1 miljoen, tenzij anders vermeld) 2011 2010 Omzet (verricht werk)* 2.801 2.674 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.489 3.248 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 KERNCIJFERS (In miljoenen EUR, tenzij anders vermeld)* 2014 2013 Omzet 3.167 3.144 Orderportefeuille 3.286 3.323 EBITDA 945,9 757,2 Nettoresultaat van strategische deelnemingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 KERNCIJFERS (In miljoenen EUR, tenzij anders vermeld) 2012 2011 Omzet (verricht werk)* 3.081 2.801 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 4.106 3.489 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2010 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

Corporate SoCial responsibility VerSlag 2010

Corporate SoCial responsibility VerSlag 2010 Corporate Social Responsibility Verslag 2010 Rapportagescope Activiteit Entiteit Financieel Waardeketen Maatschappij Veiligheid Medewerkers Milieu Corporate Boskalis Baggeren & Grondverzet Harbour Towage

Nadere informatie

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.

Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro. MARINER FUGRO N.V. Jaarverslag 2008 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v.

jaar versla g 2009 fugr o n.v f u g r o n. v. fugro n.v. Jaarverslag 2009 Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Telefoon 070-3111422 Telefax 070-3202703 E-mail: holding@fugro.com www.fugro.com Handelsregisternummer 27120091

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

Heijmans N.V. Jaarverslag 2004. Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling

Heijmans N.V. Jaarverslag 2004. Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling Heijmans N.V. Jaarverslag 2004 Vernieuwend ondernemer in Bouw, Infrastructuur en Vastgoedontwikkeling Heijmans N.V. Profiel Wat wij zijn en wat we doen: Vastgoedontwikkeling, Bouw en Infrastructuur Heijmans

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 Ondernemingsdoelstelling De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005

Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005 J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 B U I L D I N G B R I D G E S C O N N E C T I N G M A R K E T S Athlon Holding N.V. Jaarverslag 2005 1 Tenzij anders vermeld, zijn marktcijfers afkomstig van Datamonitor,

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening

Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening Jaarrapport 25 Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening KERNPUNTEN 25 > Omzet 63,4 miljoen (24 61,2 miljoen) > Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen 9,8 miljoen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Royal Vopak Annual report 2008

Royal Vopak Annual report 2008 Royal Vopak Annual report 2008 Kerngegevens Opbrengsten uit dienstverlening EUR 1.001,1 miljoen Bedrijfsresultaat EUR 385,3 miljoen * Nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders EUR 251,2 miljoen Winst

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie