Stichting Actie Calcutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Actie Calcutta"

Transcriptie

1 Stichting Actie Calcutta

2 VOORWOORD Ook in 2012 heeft het mogelijk maken van onderwijs voor jongeren in drie deelstaten van India, te weten West Benghalen, Jharkhand en Orissa, centraal gestaan. Daarmee werd recht gedaan aan de belangrijkste statutaire doelstelling van SAC waarin dit streven expliciet is verwoord. Het zal duidelijk zijn dat sponsoring van onderwijsmogelijkheden niet alleen zorgt voor de kaders waarbinnen goed onderwijs kan worden gegeven. Ook de medewerking van de omgeving rondom de scholen speelt daarbij steeds meer een cruciale rol! Onderwijs is steeds meer Community Based en komt steeds meer tot stand met inspraak van de lokale omgeving. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap speelt zodoende een belangrijke rol bij de totstandkoming van kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs start aan de basis. Vandaar dat SAC zich mede richt op de ondersteuning van dorpsschooltjes (Balwadi s) die zijn opgezet ter voorbereiding van het reguliere basisonderwijs. SAC benadrukt daarbij dat de gegeven steun een tijdelijk karakter heeft. Het duurzaamheidsprincipe duurzaamheid in de zin van zelfredzaamheid speelt dan ook een belangrijke rol. Met voldoening kunnen wij dan ook melden dat bij één van de eerste Balwadi projecten de financiering van 30 van de 33 door SAC gesponsorde schooltjes door de overheid (na drie jaar) is overgenomen. Het Balwadi onderwijs gaat daardoor een duurzame toekomst tegemoet! Door voortdurende onlusten in Orissa, en met name in het Kandhamal district, heeft SAC moeten besluiten tot geleidelijke terugtrekking uit tot nu toe gesponsorde locaties. De onmogelijkheid tot het (verantwoord) afleggen van bezoeken, maar ook de jarenlange sponsering hebben SAC daartoe doen besluiten. Voor zover mogelijk zullen de afgebouwde locaties worden vervangen door nieuwe locaties, zij het dat de nieuwe locaties in eerste instantie een gesponsorde periode van drie jaren wordt toebedeeld. Deze periode kan na evaluatie mogelijk worden verlengd. In april 2012 is voor het eerst de Raad van Advies bijeen geweest. In een gezamenlijk gesprek met het voltallige bestuur heeft de RvA haar gedachten verwoord omtrent de wijze waarop naar haar mening de statutaire doelstellingen van SAC het beste kunnen worden gerealiseerd. Tevens is daarbij richting gegeven aan de wijze waarop; SAC verwacht veel van dit adviesorgaan in de begeleiding van haar activiteiten. Tot slot rest ons nog een speciaal woord van dank aan onze sponsoren en alle vrijwilligers. Hun bijdragen en inzet hebben er voor gezorgd dat ook in 2012 SAC zijn statutaire doelstellingen heeft kunnen waar maken. 1

3 Inhoud 1 BESTUURSVERSLAG OVERIGE BESTUURSACTIVITEITEN A ACTIEPLAN DOELSTELLING EN STRATEGIE A MOTIVATIE B VERSCHUIVING BINNEN DE REGIO'S IN INDIA C MILLENNIUMDOELEN D LEER EN VERBETERPUNTEN E OORSPRONG GOVERNANCE A ONTWIKKELING (TERUGLOOP) SPONSORSCHAPPEN SAC B PERSONELE BEZETTING en KOSTENPERCENTAGE C MARKETING EN COMMUNICATIE D PROJECTEN E SPONSORING F SAMENWERKINGSVERBANDEN FINANCIEEL VERSLAG BELEIDSPLAN A ACTIEPLAN B EVALUATIE VAN ACTIEPLAN C HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT D VERANDERINGEN IN INDIA E WAARMEE WORDT SAC GECONFRONTEERD F STERKE KANTEN VAN SAC G VERBETERPUNTEN VOOR SAC H WAAR LIGGEN KANSEN VOOR SAC I BEDREIGINGEN J DE KOMENDE JAREN PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE JAREN VERANTWOORDINGSVERKLARING BESTUUR JAARREKENING BEGROTING CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

4 1 BESTUURSVERSLAG 2012 Statutaire naam van SAC: Vestigingsplaats van SAC: Rechtsvorm van SAC: Stichting Actie Calcutta Eindhoven Stichting Stichting Actie Calcutta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer Statutenwijzigingen hebben in 2012 niet plaatsgevonden. De laatste statutenwijziging vond plaats in het jaar De samenstelling van het Algemeen Bestuur was op 31 december 2012 als volgt: Joke Jansen Eindhoven Voorzitter Peter Rooimans Eindhoven Secretaris Wim de Jongh Eindhoven Penningmeester Jan Wullems Eindhoven Bestuurslid Projecten Mieke Hillenaar Eindhoven Bestuurslid Sponsoring Leendert Hoogendam Eindhoven Bestuurslid Bureauzaken Joke Karman Eindhoven Bestuurslid Marketing & Communicatie Bovengenoemde bestuursleden zijn voor de eerste keer benoemd in de volgende jaren: Joke Jansen: maart 2008 Peter Rooimans: oktober 2005 Wim de Jongh: september 2009 Jan Wullems: februari 2012 Mieke Hillenaar: juni 2009 Leendert Hoogendam: juni 2006 Joke Karman: december 2012 De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden zijn herbenoembaar. Voor wat betreft de nevenfuncties kan worden vermeld dat Joke Jansen in 2012 na haar pensionering als adjunct-directeur van Fontys Hogeschool ICT nog diverse adviseurschappen bij Fontys Hogeschool heeft vervuld en daarnaast gestalte geeft aan de TOP * ACE opleiding Automotive in Helmond. Wim de Jongh is werkzaam als zelfstandig accountant en als penningmeester van Stichting De Jonge Onderzoekers Eindhoven. De overige bestuursleden vervullen geen nevenfuncties. 3

5 De oprichtingsvergadering van de Raad van Advies vond plaats op 12 april 2012 tijdens een bijeenkomst met het Algemeen Bestuur van SAC. De volgende leden zijn toegetreden tot de Raad van Advies van SAC: Jacqueline Le Grand, directeur Le Grand Consultancy Frans van Rijswijk, voormalig lid Raad van Bestuur Fontys Hogescholen Mark van den Tweel, algemeen directeur Ronald McDonald Kinderfonds. In onderling overleg is vervolgens besloten dat de Raad van Advies de volgende punten bij de invulling van haar activiteiten centraal zal stellen: Gevraagd en ongevraagd advies Promoten van de naamsbekendheid Begeleiding bij groei van de organisatie Visie met betrekking tot ontwikkeld en nieuw beleid Gebruik maken van het netwerk van de RvA voor fondsenwerving. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de Raad van Advies een grote bijdrage zal leveren aan de verwezenlijking van de doelen die SAC voor ogen heeft. Oudere leerlingen worden ingeschakeld Een aantal delta studenten van Fontys Hogescholen (0pleiding ICT) heeft zich in de eerste helft van 2012 bereid verklaard tot het creëren van een nieuwe website voor SAC ter vervanging van de bestaande gedateerde website. Punten die daarbij van belang waren, zoals: Hoe wordt de functionaliteit van de website ingevuld en Welke onderwerpen moeten aan de orde komen? zijn daarbij besproken met vertegenwoordigers van SAC, maar ook met externe adviseurs. Het resultaat is uiteindelijk een flitsende en aansprekende website geworden. De nieuwe benaming daarvan: (dus zonder koppelteken) is door het Algemeen Bestuur overgenomen. 4

6 In 2012 heeft zich een bestuurswisseling en een bestuursaanvulling voltrokken. Gerard Vijverberg, die binnen het bestuur als hoofdaandachtsgebied projecten voor zijn rekening nam, is vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens van 75 jaar, afgetreden en opgevolgd door Jan Wullems die in de Algemeen Bestuur vergadering van 13 februari 2012 officieel tot zijn opvolger werd benoemd. Het bestuur dankt Gerard Vijverberg voor zijn grote inzet en toewijding voor SAC in de afgelopen jaren. Mede door zijn toedoen is de realisatie van de door SAC beoogde doelen weer een stuk dichterbij gekomen. In de Algemeen Bestuur vergadering van 10 december 2012 is Joke Karman benoemd tot lid van het Algemeen bestuur met als hoofdaandachtsgebied Marketing en Communicatie. Naamsbekendheid is een van de marketing doelstellingen waar SAC hard aan werkt. In het kader hiervan is besloten om een kleine impressie van het filmmateriaal over SAC (reizen) op de website en op YouTube te zetten. Daarnaast heeft SAC ook een kort filmpje laten uitzenden via de nationale TV (SOCUTERA). Hoewel het aantal kijkers aanzienlijk was heeft deze actie nagenoeg geen resultaat opgeleverd. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat slechts bij regelmatige herhaling, en dus aanzienlijke investeringen, een dergelijke actie voor het vergroten van de naamsbekendheid kans van slagen heeft. Het beleid van SAC heeft zich in 2012 meer en meer gericht op het onderzoeken van de mogelijkheid tot samenwerking met lokale Social Development Centres. Gebleken is dat deze Centres vaak samenwerken met meerdere lokale NGO's en op die manier plannen uitwerken en realiseren om tot onderwijs (faciliteiten) te komen voor de vele kansarme jongeren in het gebied waarin zij werkzaam zijn. Uit de contacten die SAC met vertegenwoordigers van deze centra heeft gehad is gebleken dat de aansturing van de door hen (mede) opgezette schooltjes en de opvang van jongeren op een efficiënte en verantwoorde wijze geschiedt. Tevens wordt er in het kader van het streven naar zelfredzaamheid geprobeerd de overheid, bij gebleken goed functioneren van de schooltjes, de financiering na twee of drie jaren te laten overnemen. In een aantal gevallen is men daarin reeds geslaagd en geldt dit als voorbeeld voor de realisatie van een duurzame opzet! Naast bovenstaand heeft SAC een beleidswijziging doorgevoerd met betrekking tot de criteria voor ondersteuning van locaties. Bij nieuwe locaties wordt in principe steun toegezegd voor maximaal 5 jaren. Ook dit moet gezien worden in het kader van ons streven naar duurzaamheid (zelfredzaamheid). In het kader van het onderwijs in India vindt SAC het zinvol om ook aandacht te gaan besteden aan de Indiase wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Daaruit mag worden opgemaakt dat ook de bekostiging van het onderwijs geheel of gedeeltelijk voor rekening van de overheid zal komen. Aangezien dit in een groot aantal gevallen nog niet gebeurt zal SAC tezamen met relevante Social Development Centres hiertoe in 2013 actie ondernemen. Diverse gesprekken met de sponsorcommissie hebben geresulteerd in een voorstel om de bestaande benaming voor sponsorschappen enigszins aan te passen. De keuze voor de verschillende sponsorschappen wordt daardoor eenvoudiger en duidelijker. Voortaan zal er dan ook alleen nog sprake zijn van een kind sponsorschap of een groep sponsorschap, 5

7 waarbij het groep sponsorschap kan worden onderverdeeld in een Algemeen - dan wel een Specifiek groep sponsorschap. Gekoppeld aan het voorgaande is door het Algemeen Bestuur besloten de tot nu toe geldende leeftijdsgrens voor sponsoring (van 18 jaar) te vervangen door: Beëindiging van de studie of het verlaten van het hostel. Het bestuur is van mening dat door deze wijziging ook de keuzemogelijkheid op de website eenvoudiger en duidelijker is geworden. Evenals in voorgaande jaren heeft het bestuur ook in 2012 gebruik gemaakt van een brainstorming sessie om gebruik te maken van de input van bestuursleden en vrijwilligers ter voorbereiding op beleidsontwikkelingen met betrekking tot diverse onderwerpen. Centraal stond in 2012 de vraag: Waar willen we als SAC over 5 à 10 jaar staan. Hieraan gekoppeld was de vraag of we als SAC zouden moeten streven naar groei, consolidatie dan wel het accepteren van krimp. Een meerderheid heeft zich tijdens deze sessie uitgesproken voor (geleidelijke) groei, waarbij strategisch investeren als belangrijk werd gezien als SAC zelf zou kunnen evalueren en monitoren. De genoemde opmerkingen zullen mede als bouwstenen kunnen dienen voor een toekomstige beleidslijn waarin de groei dan wel stabilisatie van SAC wordt verankerd. Samenwerking met de lokale overheid in India wordt door SAC als erg belangrijk gezien! Met name de omstandigheden waaronder spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre het lokale bedrijfsleven bereid is mee te denken/mee te helpen om het onderwijs voor onze doelgroep te faciliteren. Wij spreken de verwachting uit dat in 2013 hier meer duidelijkheid over zal komen. Ook in India werkt de leerlingen-hulplijn 6

8 2 OVERIGE BESTUURSACTIVITEITEN Hoewel uit de beleidsvoornemens de visie en de missie van SAC kan worden opgemaakt heeft het bestuur ter bevordering van de transparantie van haar activiteiten gemeend beide verklaringen expliciet te moeten verwoorden. Genoemde verklaringen laten zich als volgt omschrijven: VISIE: Arme kinderen in Noordoost India volgen onderwijs als voorbereiding op een gelijkwaardige participatie in de maatschappij. MISSIE: De wereld openen voor arme kinderen in Noordoost India via het stimuleren van onderwijsdeelname door: 1. Creëren van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs 2. Het aanbieden van Community Based onderwijs, kleuteronderwijs, basisonderwijs, beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs 3. Ter beschikking stellen van onderwijsmaterialen Afgelopen jaar is verder gewerkt aan het opstellen van de criteria op basis waarvan de hostels en scholen kunnen worden gerankt. De noodzaak van een goede financiële rapportage ter beoordeling van genoemde criteria blijft derhalve onverminderd aanwezig. SAC heeft met genoegen kunnen constateren dat de kwaliteit van de rapportage een duidelijke verbetering heeft ondergaan. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van Calcutta Rescue Nederland (CRN) is besloten gezamenlijk de ondersteuning van de Brickfield Schools (bij de steenfabrieken in de omgeving van Calcutta) ter hand te nemen. SAC en CRN kunnen dan samen optrekken bij de realisatie van projecten; SAC voor het onderwijs en CRN voor de medische zorg voor de kinderen. De marketing activiteiten hebben in 2012 een nieuwe impuls gekregen. Niet alleen is er een nieuw bestuurslid benoemd met als hoofd aandachtsgebied: Marketing & Communicatie, ook is er een Commissie Fondsenwerving in het leven geroepen. Deze commissie is gevraagd suggesties en ideeën aan te reiken voor het genereren van de benodigde fondsen. Daarnaast blijft het benaderen van bedrijven een hoge prioriteit behouden en blijft het van belang na te gaan op welke manier het mogelijk is om sponsors aan ons te binden. 7

9 In 2012 is er tweemaal door bestuursleden een werkbezoek aan India gebracht. Het eerste werkbezoek betrof een regulier bezoek aan verschillende locaties in Orissa die op de nominatie stonden bezocht te worden. Het tweede werkbezoek stond in het teken van de introductie van Jan Wullems als bestuurslid voor projecten. Kennismaking en monitoring van projecten stonden daarbij centraal. Voorafgaand aan deze reizen heeft het bestuur nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht waaraan naar haar mening tijdens de reizen speciaal aandacht moest worden besteed, zoals daar waren: Welke nieuwe locaties komen in aanmerking voor kind sponsorschappen en welke voor groep sponsorschappen Benadruk overal de beleidsaanpassing binnen SAC waarbij de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid en zelfredzaamheid Monitor de financiële rapportage ter plekke Wat zijn de voorwaarden waaronder de (lokale) overheid bereid is de financiering van schooltjes over te nemen In 2013 zal begonnen worden met de voorbereidingen van het 40-jarig bestaan van SAC in 2014! SAC heeft de intentie om hier de nodige aandacht aan te besteden en hoopt van harte dat het werven van nieuwe sponsors als bekroning op dit jubileum jaar mag worden gezien. 8

10 De organisatiestructuur van SAC per ultimo 2012 kan als volgt worden weergegeven: De visie en doelstelling van SAC vindt zijn weerspiegeling in bovenstaande organisatiestructuur. Zoals als eerder vermeld is inmiddels een adequate invulling van de M&C vacature in het bestuur gevonden in de persoon van Joke Karman. Zij wordt bijgestaan door enkele externe adviseurs die zich bereid hebben verklaard desgevraagd hun adviezen om niet te willen geven. In de rij voor de lunch 9

11 2A ACTIEPLAN 2012 Het actieplan 2012 stond in het teken van het continueren van de kwaliteitscyclus die telkens een kalenderjaar omvat. De daarin verwoorde doelstellingen zullen steeds zo goed mogelijk meetbaar gemaakt moeten zijn zodat aan het begin van het nieuwe jaar het bestuur zichzelf een spiegel zal kunnen voorhouden. Het is evident dat de in 2012 te realiseren actiepunten wederom een grote verscheidenheid vertonen, waarbij moet worden opgemerkt dat onderstaande actiepunten niet als limitatief kunnen worden aangemerkt. Marketing & Communicatie Opstellen communicatieplan voor India en communicatieplan sponsors zodat het beleid (duurzaam en all inclusive ) duidelijk wordt Uit de communicatie naar India moet duidelijk worden dat we openstaan voor nieuwe locaties en projecten en waarom we andere locaties afbouwen Vernieuwen website Benaderen van ten minste 10 bedrijven met de vraag ons werk te ondersteunen Opstellen overzicht fundraising activiteiten en plan van aanpak maken voor benadering van bepaalde fondsen Communiceren met de directeuren van de Social Development Centres Nieuwe keuzes maken t.a.v. fundraising i.s.m. Raad van Advies Sponsorlocaties Samenwerkingsproject Balasore ter verkrijging van de ranking van de hostels Realisatie afbouw locaties waar we meer dan 15 jaar hulp verlenen Samenwerkingsverbanden zoeken plaatselijke NGO s en overheden Algemeen Onderzoeken hoe de lokale overheid meer kan worden betrokken bij de financiering van hostels en scholen Opbouwen relaties plaatselijke overheden en instanties Relaties opbouwen in India en in Nederland (grote hulpverleners) die ons helpen nieuwe NGO s te beoordelen. IT Sponsorprogramma gebruiksvriendelijker maken Opzetten nieuwe archiveringsstructuur Medewerkers Samenstelling SAC vrijwilligers inrichten, zodat er voor ieder een backup is Vacatures invullen Projecten Afronden procedure-beschrijving projecten De doelstellingen die in bovengenoemd actieplan 2012 zijn verwoord, zijn slechts 10

12 gedeeltelijk gerealiseerd. Oorzaak daarvan is de benodigde tijd en het gegeven dat SAC een vrijwilligersorganisatie is. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn de afbouw van locaties waar SAC meer dan 15 jaar hulp verleent, de opbouw van relaties met plaatselijke overheden en de communicatie met directeuren van de (vele) Social Development Centres. De vooralsnog niet afgeronde doelstellingen zullen daarom weer opgenomen worden in het actieplan DOELSTELLING EN STRATEGIE Het faciliteren van onderwijsmogelijkheden voor jongeren in drie deelstaten van India (West-Bengalen, Jharkhand en Orissa), blijft - ter invulling van de statutaire doelstelling - centraal staan bij de door SAC ontwikkelde activiteiten. Ook in 2012 is deze doelstelling in een breder perspectief geplaatst door ook de medische zorg, de voeding en het onderdak als belangrijke voorwaarden te blijven beschouwen. Het duidelijkst komt dit tot uiting in de samenwerkingsprojecten die met Calcutta Rescue Nederland voor de Brickfield schooltjes worden opgezet. 3A MOTIVATIE Duurzaamheid in de zin van zelfredzaamheid en all inclusive zijn de twee speerpunten van beleid die SAC ook in 2012 centraal heeft gesteld. Duurzaamheid houdt in dat de ondersteuning van scholen of hostels niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Niet alleen is SAC van mening dat er een tijdslimiet moet worden gesteld aan de periode van ondersteuning. Ook lokale initiatieven die de mate van zelfredzaamheid bevorderen worden dan ook door SAC van harte ondersteund. Uitgangspunt moet blijven dat de door SAC gegeven hulp niet alleen moet worden gezien als een hefboom voor goed onderwijs maar ook ter ondersteuning van het streven om binnen niet al te lange tijd op eigen benen te kunnen staan. All inclusive houdt in dat ook de omgeving in de meest brede zin van het woord bij bovengenoemde ontwikkeling wordt betrokken. Door de lokale gemeenschap geïnitieerde spaarvormen als aanloop voor toekomstige investeringen vormen hiervan een duidelijk voorbeeld en worden door SAC waar mogelijk aangemoedigd. Helaas moet in een groot aantal gevallen worden geconstateerd dat initiatieven ter verwezenlijking van bovengenoemde zelfredzaamheid niet of onvoldoende uit de verf komen. Dit ondanks het gegeven dat men het duurzaamheidsprincipe wel degelijk onderschrijft. 11

13 3B VERSCHUIVING BINNEN DE REGIO'S IN INDIA Door de voortdurende onlusten in het Kandhamal district in Orissa is het te riskant om de locaties in dit district te gaan bezoeken. In 2012 zijn er in deze regio dan ook geen werkbezoeken meer afgelegd, waardoor een monitoring niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De beleidswijziging die dit tot gevolg heeft gehad hield in dat over gegaan diende te worden tot geleidelijke afbouw van deze locaties. Hoewel SAC het betreurt zich te moeten terugtrekken uit deze regio, biedt dit tegelijkertijd een perspectief voor andere regio's waar mogelijk tot ondersteuning van nieuwe locaties zou kunnen worden overgegaan. Evaluatie van het nieuw in gang gezette beleid heeft regelmatig door het bestuur, en met name door de sponsorcommissie, plaatsgevonden. Omdat de voorstellen van de sponsorcommissie met betrekking tot de geleidelijke afbouw van bovengenoemde locaties door het Algemeen Bestuur zijn overgenomen is het in gang gezette beleid meetbaar geworden, terwijl ook de gevolgen door de communicatie met India tijdens de diverse evaluatie momenten konden worden meegenomen. De risico's voor het behalen van de doelstelling (afbouw van locaties in risicovolle regio's en van reeds lang gesteunde locaties, maar ook het honoreren van aanvragen van nieuwe locaties) zijn niet erg groot. De in het actieplan 2013, het beleidsplan en de meerjarenbegroting geformuleerde doelstellingen daarentegen blijven op een aantal punten onzeker. 3C MILLENNIUMDOELEN In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Daartoe zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd. Voor SAC zijn de millenniumdoelen nummer 2: Alle kinderen naar school en nummer 3: Gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs als uitgangspunt van beleid doorslaggevend. SAC blijft goed onderwijs aan kinderen zien als een mogelijkheid om uiteindelijk de armoedecirkel te doorbreken. SAC ziet in bovenstaande ook een spin-off van haar beleid naar andere millenniumdoelstellingen zoals daar zijn: De halvering van de armoede (nr. 1) Meer mensen in een duurzaam leefmilieu (nr. 6) 3D LEER EN VERBETERPUNTEN Binnen het kader van de hierboven geformuleerde doelstelling en strategie kunnen een aantal leer- en verbeterpunten worden geformuleerd. Als voornaamste punten kunnen worden genoemd: 12

14 Het formuleren van randvoorwaarden voor de samenwerking met lokale Social Development Centres en lokale NGO's Het initiëren van acties voor het werven van fondsen Communicatie over het terugtrekken uit locaties bij het niet meer kunnen bezoeken van deze locaties c.q. bij reeds zeer lange ondersteuning door SAC. SAC ziet de oplossing van genoemde leer- en verbeterpunten als randvoorwaarde voor een kwalitatief goede invulling van de reeds verwoorde doelstelling en strategie. 3E OORSPRONG SAC vindt zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen een Nederlandse zakenman tijdens een reis naar het toenmalige Calcutta (nu: Kolkata), onder de indruk raakte van de activiteiten van moeder Teresa. Moeder Teresa zorgde voor de opvang van straatkinderen, bood hen onderdak en verzorgde onderwijsmogelijkheden. Hierdoor kregen de (kansloze) kinderen uitzicht op een beter bestaan. Uiteindelijk is in 1974 in Nederland een Stichting in het leven geroepen die zich ten doel stelde onderwijs aan kansarme jongeren mogelijk te maken door sponsoring vanuit Nederland aan een gelimiteerd aantal kinderen. Tot eind vorige eeuw concentreerde SAC zich vooral op de sponsoring van kinderen en slechts in geringe mate op projecten. De laatste jaren neemt het aandeel van projectsponsoring ten opzichte van kindsponsoring toe. Een effectief marketing beleid blijft voor bovengenoemde activiteiten van groot belang. De hieruit voortvloeiende doelstelling is door het bestuur door de terugloop van sponsors bijgesteld. Het niveau van het aantal door sponsors gesteunde kinderen is in 2012 gedaald tot bijna De in het vorige jaarverslag uitgesproken vrees is daarmee helaas bewaarheid geworden. Toch zal SAC proberen om door middel van een in het voorjaar 2013 te starten campagne het niveau weer enigszins op te krikken. 13

15 4 GOVERNANCE De aansturing van de SAC organisatie en de invulling van de activiteiten die SAC tot haar doelstellingen rekent weerspiegelen de uitvoering van de governance ideeën zoals SAC die voor ogen heeft. De manier waarop gelden worden verworven en besteed speelt daarbij een belangrijke rol. De relatie met het aantal kinderen dat daardoor in de gelegenheid wordt gesteld om onderwijs te volgen is evident. Zoals eerder gemeld wordt SAC daarentegen geconfronteerd met een dalende tendens van sponsorschappen. Wil SAC het aantal gesponsorde kinderen enigszins op peil houden dan is aanspreken van de in het verleden opgebouwde reserves onvermijdelijk. Hoewel het bestuur de noodzaak van een dergelijke ingreep inziet heeft het haar doen besluiten een aparte Commissie Fondsenwerving in het leven te roepen. In deze commissie hebben behalve enkele bestuursleden ook een drietal externe adviseurs zitting genomen die op het gebied van fondsenwerving de nodige ervaring meebrengen. SAC hoopt en verwacht door middel van deze commissie de neergaande lijn in de fondsenwerving te kunnen ombuigen. April 2012 is tijdens een bijeenkomst met het voltallige bestuur de nieuwe Raad van Advies geïnstalleerd. Behalve een kennismaking met de zittende bestuursleden van SAC is tevens de vraag besproken: Waar wil SAC over 5 jaar staan? en Hoe kunnen we dat op een reële manier bereiken? De vragen die toen werden opgeworpen zijn meegenomen in de brainstorm sessie die enige tijd later met bestuursleden en vertegenwoordigers van de diverse kerngroepen is gehouden. Het bestuur heeft de criteria voor de geleidelijke afbouw van sponsorschappen op locaties die al erg lang worden ondersteund inmiddels duidelijk in kaart gebracht. Deze criteria zijn ook duidelijk gecommuniceerd met de desbetreffende locaties in India. Over het algemeen kan gezegd worden dat er begrip is voor het standpunt dat het bestuur de duurzaamheid in de zin van zelfredzaamheid tot een van de speerpunten van beleid heeft gemaakt. Het beleid dat het bestuur vervolgens heeft ontwikkeld voor de toekenning van nieuwe sponsorschappen op nieuwe locaties een eerste toekenning voor een periode van 3 jaar wordt in India met begrip geaccepteerd. SAC probeert op deze wijze immers te bewerkstelligen dat de locatie na deze eerste periode door inventieve initiatieven de ondersteuning overbodig maakt! Doel van de sponsorschappen blijft het ondersteunen van onderwijs en onderwijsfaciliteiten voor jongeren in de regio's waar SAC werkzaam is in India. Zonder deze steun kunnen deze jongeren geen onderwijs volgen vanwege armoede en / of onwetendheid van de ouders. Grofweg twee derde van de gesponsorde kinderen behoren tot de inheemse stammen (Scheduled Tribes), en een derde tot de kastelozen (Scheduled Casts, Dalits). De ontwikkelingen die naast het reguliere onderwijs van belang zijn en die door SAC van harte worden ondersteund zijn enerzijds de scholing in Tuition of Coaching Classes (bijlesof huiswerk begeleidingsgroepen) en anderzijds het Balwadi onderwijs (dorpsschooltjes en kleuterklasjes). Deze laatste onderwijsvorm is erg belangrijk omdat deze de basis vormt voor een goede onderwijsontwikkeling en tevens community based is. De bevolking wordt actief betrokken bij het leerproces en ziet hoe de jongeren een goede basis krijgen voor het volgen van het reguliere onderwijs. 14

16 Transparantie blijft een absolute noodzaak wil men een goed en gefundeerd oordeel kunnen geven over de manier waarop ter beschikking gestelde gelden worden of zijn besteed. SAC streeft er dan ook naar de terugrapportage via de moderne media zo goed mogelijk in stand te houden. De terugrapportage heeft zowel betrekking op projecten als op de financiële rapportage van de locaties. Bij deze laatste rapportages kan worden gezien hoe de ter beschikking gestelde gelden zijn besteed. Beide rapportages vormen voor het bestuur een handvat voor controle op en ontwikkeling van bestaand c.q. nieuw beleid. Tevens wordt hiermee voldaan aan de door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) uitgevaardigde richtlijnen voor Goede Doelen Organisaties. Het bestuur van SAC heeft na visitatie en tussentijdse controles een goedkeurende verklaring gekregen van het CBF. 4A ONTWIKKELING (TERUGLOOP) SPONSORSCHAPPEN SAC De grafiek geeft het totaal doorbetaalde sponsorschappen voor kindsponsoring weer, gesplitst in ontvangsten algemeen, naam- en groepsponsorschappen en de aanvulling welke SAC heeft betaald. Hieruit blijkt duidelijk de terugloop van ontvangen kindsponsorschappen, waardoor helaas ook de doorbetaling beperkt moest worden. 15

17 4B PERSONELE BEZETTING en KOSTENPERCENTAGE Zoals kan worden opgemaakt uit het organogram op pagina 9 is het bestuur sinds lange tijd weer voltallig door de invulling van de Marketing & Communicatie vacature. SAC is en blijft een vrijwilligersorganisatie. Noch het bestuur, noch de overige vrijwilligers ontvangen enige bezoldiging. Personeelskosten zijn derhalve niet aanwezig. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving in 2012 bedroeg: 4,2%. De kosten van beheer en administratie: 4,9%. 4C MARKETING EN COMMUNICATIE De Marketing en Communicatie commissie heeft zich onder andere ten doel gesteld de naamsbekendheid van SAC te vergroten en de fondsenwerving verder te optimaliseren. Om deze organisatiedoelen te bereiken, meet zij dit aan haar kernwaarden zoals daar zijn: Betrouwbaar Betrokken Bescheiden / onbaatzuchtig Transparant / toegankelijk Daadkrachtig De M&C commissie heeft als marketing doelstelling voor de komende 3 jaren geformuleerd: per jaar 10% meer sponsors en per jaar 5% meer inkomsten voor projecten. SAC focust zich daarbij op een aantal primaire doelgroepen: A: privé personen B: ondernemingen C: non-profit instellingen Naast bovengenoemde doelgroepen is het de intentie dat SAC zich ook blijft richten op de huidige sponsors en donateurs. De externe analyse leidt er toe dat de noodzaak des te groter is geworden omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt en geldgevers kritischer worden en meer concrete resultaten willen zien. De interne analyse laat zien dat fondsenwerving vooral plaats vindt via de vrijwilligers van SAC, door persoonlijke contacten met particulieren, bedrijven, scholen etc. Ook worden regelmatig bedragen ontvangen uit erfenissen en legaten. 16

18 De communicatie doelstelling om uiteindelijk meer donateurs en sponsors te werven concentreert zich op een drietal uitgangspunten: 1: Een grotere naamsbekendheid bewerkstelligen door het vergroten van kennis van doelgroepen: Wie is SAC? Waar staat SAC voor en waarom? Waarom heeft SAC mijn hulp nodig? SAC kampt met een lage naamsbekendheid. Naamsbekendheid opbouwen (met een heel beperkt budget) is één van de uitdagingen waar SAC voor staat. 2: Een positieve houding richting SAC creëren: SAC moet worden gezien als een daadkrachtige organisatie, die werkt met enthousiaste onbetaalde medewerkers waardoor een zeer hoog percentage van mijn donatie naar India gaat Als donateur spreekt mij dit aan omdat ik het belangrijk vind dat mensen belangeloos mensen helpen. Ik heb vertrouwen in de Stichting en haar beleid hetgeen ook bedrijven en sponsors zal aanspreken vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 3: Actie: Zorg dat men naar de website van SAC gaat voor meer informatie Laat mensen / bedrijven vaste donateur worden Laat mensen / bedrijven contact opnemen met SAC. Reeds in gang gezet: Voor het jaar 2013 is SAC een overeenkomst aangegaan met een externe fondsenwerver die op basis van no cure no pay zal proberen fondsen voor ons binnen te halen. Sponsoren verwachten normaal gesproken een eigen inbreng van de Stichting van ongeveer 50% (gezien onze financiële positie kan met 50% inbreng van SAC hooguit tot bijgedragen worden). Ook is er een vijfjarig contract afgesloten met kledinginzamelaar Perfect Logistic Quality (PLQ) die voor ons zo n 360 gemeenten aanschrijft om een vergunning te verkrijgen ter inzameling. De kosten van de eventueel verkregen vergunning(en) komen voor rekening van SAC. Verder heeft SAC geen onkosten. Over de opbrengst per opgehaalde kilo kleding is een afspraak gemaakt. 17

19 4D PROJECTEN Dit jaar was er een lichte afname in de projectactiviteit van SAC. We hebben een aantal aanvragen gekregen, waarvan we er veel hebben kunnen honoreren. De aanvragen zijn getoetst aan de hand van criteria die in de projectprocedure zijn vastgelegd. Aangevraagde projecten In 2012 zijn 28 projecten in behandeling genomen: 14 projecten zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur 10 projectaanvragen afgewezen 4 projecten zijn nog in behandeling. In 2012 zijn er bovendien vier projecten geaccepteerd die in 2010 zijn aangevraagd. Het totale bedrag voor nieuw geaccepteerde projecten in 2012 is Afgesloten projecten In 2012 zijn 21projecten afgerond. Deze projecten zijn in verschillende jaren aangevraagd. 2008: Mainstreaming dropouts in Midnapore De bouw van een jongenshostel in Belpahari De bouw van een multi purpose hall in Basmata 2009: Verpleegstersopleiding in Kuruda, eerste lichting Aanschaf van medicijnen in Chilimpur Ondersteuning van 20 Brickfield Scholen in de omgeving van Calcutta Bouw van een toiletgebouw voor het jongens- en meisjeshostel in Lavanyadeipur 2010: Verpleegstersopleiding in Kuruda, tweede lichting Aanleg van een waterleiding systeem in Taldangal Ondersteuning van een naaicursus in Sitapahar Mainstreaming drop outs in Midnapore 2011: Bouw van een toiletgebouw en aanschaf van een generator voor Baghmara Transformatoren en elektriciteit voor het jongens- en meisjeshostel in Ghatiduba Aanschaf van apparatuur voor het trainingscentrum van Chetana Transformator en generator voor het jongenshostel van Kusudia Mainstreaming voor 30 studenten van Nuapadi, Vikas Sadan Inrichting van het jongenshostel in Kusudia Generator voor het jongenshostel in Dubuna 18

20 Hieronder volgt een beschrijving van enkele projecten: Mainstreaming project voor 30 studenten in Nuapadi, Vikas Sadan In het opleidingscentrum Vikas Sadan in Balasore in de deelstaat Orissa heeft SAC, met hulp van ASML Foundation, een project ondersteund om 30 studenten aan een vervolgopleiding te helpen. Dit is een éénjarig project. Deze studenten hadden hun metric examen (klas 10, leeftijd 16 jaar) gedaan maar waren met lage punten geslaagd. Ze hebben dan weinig kans op de arbeidsmarkt. Onder intensieve en deskundige leiding in het Vikas Sadan centre hebben de studenten heel veel bijgeleerd. Van de 30 studenten gaan er nu 20 door naar de klassen 11 en 12. Zij krijgen hiervoor een beurs van de overheid. Deze technische opleiding geeft een garantie voor een baan als leraar. De overige 10 studenten gaan naar een beroepsopleiding. Heel veel dank aan ASML Foundation. Verpleegstersopleiding in het Jyothi Ziekenhuis in Kuruda De verpleegstersopleiding van het Jyothi Ziekenhuis in Kuruda is van start gegaan in oktober 2008 met de eerste lichting van 20 studentes. De totale opleiding duurt 3½ jaar. Deze opleiding is door SAC in de afgelopen periode financieel ondersteund door middel van twee projecten. We hebben hierbij hulp gekregen van ASML Foundation en het Van der Poel Sharity fonds. De verpleegsters van de eerste lichting werken allemaal in het Jyothi Ziekenhuis, in het eerste jaar voor een gereduceerd salaris. Hierdoor kan de opleiding voor de andere lichtingen gefinancierd worden samen met de bijdrage van de huidige studentes. Balwadi onderwijs in Dumka Dit is het onderwijs aan de kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. Het is de eerste kennismaking van de kinderen met het onderwijs. Het vindt plaats in de dorpen, zodat de kinderen niet naar een hostel hoeven maar thuis bij hun ouders kunnen blijven. De meeste dorpen hebben een klein gemeenschapshuis waar de kinderen les krijgen. Ook de grotere kinderen, die al naar school gaan, worden daar geholpen met bijles. De ouders zijn direct betrokken. Bijna alle kinderen die dit Balwadi onderwijs gevolgd hebben gaan door naar de reguliere school. Vroeger was dat nauwelijks mogelijk vanwege het feit dat deze kinderen thuis een andere taal spreken. De kinderen zijn door het Balwadi onderwijs schoolrijp geworden. In de 12 dorpen krijgen 178 jongens en 252 meisjes kleuteronderwijs en waar nodig bijles. De meeste kinderen zijn tribalen (60%). Voor vier locaties is er nog geen gebouwtje. Hier krijgen de kinderen les in de open lucht, meestal onder een boom. Twee maal per jaar wordt er een oudervergadering gehouden per locatie (dorp). In de dorpen zijn Self Help Groups van vrouwen geformeerd. 19

21 Betaald in 2012 voor uitvoering van projecten In onderstaand grafiek wordt een overzicht gegeven van de uitgaven in 2012 voor de uitvoering van projecten. De projecten zijn ondergebracht in de volgende categorieën: Gebouw en verbouwing Onderwijs Inrichting Sanitair Betaald in 2012 voor uitvoering van projecten: Sanitair Onderwijs Gebouw en verbouwing Inrichting E SPONSORING De sponsorcommissie heeft zich in het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met het beleid aangaande de toekenning van sponsorschappen aan organisaties in India. In het verleden heeft SAC vrijwel nooit afspraken gemaakt over de duur van de steun. Sponsoring werd gewoonlijk stilzwijgend elk jaar verlengd. In het kader van ons streven naar duurzaamheid en zelfredzaamheid van de gesteunde organisaties is het beleid nu dat de sponsoring in principe geldt voor een afgesproken aantal jaren. 20

22 Het al of niet toekennen van sponsorschappen is nu mede afhankelijk van de volgende criteria: Wordt er gewerkt aan zelfstandigheid, duurzaamheid Is het onderwijs ingebed in de lokale structuur ( community based ) Wordt er samengewerkt met regionale opleidingscentra Wordt er gewerkt aan een goed contact met de lokale overheden Is het contact met de ouders goed georganiseerd Is er een bijdrage van de ouders, hoe gering ook Onze doelstelling: het bevorderen van onderwijs voor kinderen van arme ouders blijft voorop staan. Werkzaamheden Deze worden door vrijwilligers verricht. Het contact met de sponsors en met de gesponsorde instanties in India wordt onderhouden door medewerkers op ons kantoor in Geldrop. We willen in dit verslag een aantal bijzondere werkzaamheden memoreren: Elk jaar verzorgt de commissie een kerstgroet voor onze sponsors en donateurs. Een aantal vrijwilligers is daar al vanaf augustus druk mee bezig. De kerstkaart moet ontworpen worden, in India gedrukt, en naar alle locaties verstuurd met duidelijke instructies. De gesponsorde kinderen kunnen dan de kaarten versieren met een tekening en een groet voor de sponsor. Vanaf januari komen de financiële rapportages binnen die alle gesponsorde organisaties elk jaar moeten overleggen. Het gaat hierbij niet alleen om de bijdrage van SAC. Bij de beoordeling van nut en noodzaak van onze steun is het van belang om te weten in hoeverre de gesteunde locaties in staat zijn om eigen inkomsten te genereren. Bij de analyse van de rapportages staat dan ook ons streven naar duurzaamheid voorop. 4F SAMENWERKINGSVERBANDEN Samenwerking vond in 2012 plaats met de volgende organisaties: Calcutta Rescue Nederland (financiering projecten en sponsoring van kinderen) Stichting Kinderhulp Bodgaya (informatie uitwisseling) Partnership Foundation Nederland (Rainbow Homes) Stichting Pastoor Vekemansfonds (sponsoring kinderen) Stichting Pandilla (financiering projecten) Stichting Liliana Fonds (informatie uitwisseling) In het kader van de door de overheid aangemoedigde samenwerking van ontwikkelingsorganisaties streeft ook SAC naar samenwerkingsvormen waardoor de missie die zij nastreeft ten behoeve van jongeren in India nog effectiever kan worden gerealiseerd. 21

23 5 FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat ad Echter dit is niet een gevolg van hogere inkomsten dan uitgaven, maar het is vooral een gevolg van een vrijval in de jaarrekening ad van een lange termijnverplichting aan de locaties in het Kandhamal district in het bisdom Bhubaneswar. Hiervoor zijn in het verleden bedragen gereserveerd, maar in verband met afbouw van de activiteiten van SAC in Kandhamal is deze reservering vrijgevallen ten gunste van Zonder deze vrijval zou er een feitelijk tekort ad zijn geweest. De jaarlijkse reguliere ontvangsten voor kindsponsoring blijven niet toereikend om de gebruikelijke betalingen voor kindsponsoring te doen, SAC vult dit aan uit reserves en vrije giften. Ook voor 2013 is opnieuw begroot dat er een deel uit de reserves hiervoor zal worden aangewend, maar de sponsoring van kinderen in India is helaas opnieuw neerwaarts bijgesteld. Voor de langere termijn zijn hogere inkomsten noodzakelijk om de gebruikelijke betalingen te kunnen blijven verrichten. Zonder hogere inkomsten zal SAC in de toekomst helaas genoodzaakt worden haar sponsoring aan India nog verder te beperken. Uiteraard zullen op naam bestemde bijdragen voor kinderen en donaties 100% doorbetaald blijven worden, maar SAC zal dan geen aanvullende betalingen meer kunnen doen. Baten De baten uit fondsenwerving kwamen uit op afgerond , dit was lager dan in De donatiegelden voor kindsponsoring daalden ten opzichte van 2011 met Bestemde giften voor projecten en vrij besteedbare giften daalden met De inkomsten uit nalatenschappen en overige inkomsten waren lager. Hiertegenover stonden hogere overige inkomsten. De baten uit spaargelden waren hoger dan in Lasten In de begroting was al met een daling van de inkomsten rekening gehouden en de bestedingen zijn daar in 2012 grotendeels op afgestemd. Voor kindsponsoring werd in 2012 circa betaald aan India, op basis van 100 per kind gemiddeld voor kinderen. De ontvangen bedragen voor kindsponsoring waren voor ruim kinderen uitgaande van 100 per kind. Het verschil is gedekt uit een reservering voor een verplichting uit het verleden en uit vooruitontvangsten in het verleden. De uitvoering van projecten bedroeg in 2012 circa De financiering vond plaats uit hiervoor ontvangen giften groot circa en voor het restant uit vrije giften en eigen middelen. De kosten voor werving baten en voor beheer en administratie zijn relatief gering van omvang. Dit is vooral te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Hierdoor konden alle werkzaamheden verricht worden zonder dat daarvoor arbeidsbeloning hoefde te worden betaald. Deze kosten zijn tezamen uitgekomen op , begroot was eveneens De kosten van werving van baten bedroegen 4,2% van de totale baten en de kosten van beheer en administratie 4,9%. 22

24 Begroting 2013 De begroting voor 2013 is bij de jaarrekening hierna in het jaarverslag opgenomen. Voor 2013 moet voor de kindsponsoring helaas opnieuw rekening gehouden worden met een dalende tendens. Voor de opbrengsten voor projecten is in de begroting van 2013 uitgegaan van een stijging. Per saldo is baten uit eigen fondsenwerving en renteopbrengsten begroot, nagenoeg gelijk aan de inkomsten hiervoor in Voor bestedingen aan de doelstellingen kindsponsoring en projecten is begroot. De kosten voor werving baten en beheer en administratie zijn lager begroot op Per saldo geeft de begroting 2013 een tekort te zien groot circa De vrijwilligers van SAC blijven zich ten volle inzetten toch de nodige extra baten te verwerven en het dan nog resterende tekort kan bestreden worden uit reserveringen voor de doelstelling in het verleden. 23

25 6 BELEIDSPLAN A ACTIEPLAN 2013 Het actieplan 2013 staat in het teken van het continueren van de kwaliteitscyclus die telkens een kalenderjaar omvat. De daarin verwoorde doelstellingen zullen steeds zo goed mogelijk meetbaar gemaakt moeten zijn zodat aan het begin van het nieuwe jaar het bestuur zichzelf een spiegel zal kunnen voorhouden. Het is evident dat de in 2013 te realiseren actiepunten wederom een grote verscheidenheid vertonen, waarbij moet worden opgemerkt dat onderstaande actiepunten niet als limitatief kunnen worden aangemerkt. Marketing & Communicatie Benaderen van enkele bedrijven met de vraag ons werk te ondersteunen Opstellen overzicht fundraising activiteiten en plan van aanpak maken en uitvoeren voor benadering van bepaalde fondsen Communiceren met de directeuren van de Social Development Centres Nieuwe keuzes maken t.a.v. fundraising i.s.m. Raad van Advies Opstarten van een campagne voor werving van meer sponsors. Sponsorlocaties Realisatie afbouw locaties waar we meer dan 15 jaar hulp verlenen Samenwerkingsverbanden zoeken met plaatselijke (Indiase) en Nederlandse NGO s en overheden. Algemeen Onderzoeken hoe de lokale overheid meer kan worden betrokken bij de financiering van hostels en scholen Opbouwen relaties plaatselijke overheden en instanties Relaties opbouwen in India en in Nederland (grote hulpverleners) die ons helpen nieuwe NGO s te beoordelen voor fondsenwerving bij commerciële instellingen. IT Sponsorprogramma gebruiksvriendelijker maken Opzetten nieuwe archiveringsstructuur Foto archief. Medewerkers Samenstelling SAC vrijwilligers inrichten, zodat er voor ieder een backup is Vacatures invullen. Projecten Ondersteuning verlenen aan fondsenwerving. 24

26 6B EVALUATIE VAN ACTIEPLAN 2012 De meeste in het actieplan 2012 geformuleerde doelstellingen zijn meetbaar gemaakt en inmiddels ook afgerond dan wel in gang gezet. Tussentijds heeft regelmatig een evaluatie plaatsgevonden in het kader van de kwaliteitscyclus die telkens een jaar omvat. Enkele belangrijke doelstellingen zoals daar waren: Het vernieuwen van de website, Het opstellen van de fundraising activiteiten en Afronden procedure-beschrijvingen projecten zijn inmiddels tot tevredenheid van het bestuur gerealiseerd. Gemeten aan het onderliggende verwachtingspatroon spreekt het bestuur haar waardering uit voor de inzet van vrijwilligers die deze doelstellingen mogelijk hebben gemaakt! 6C HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT Sponsorwerving en het verkrijgen van externe financiering blijven ook in de komende jaren speerpunten van beleid. SAC spreekt haar vertrouwen uit in de Commissie Fundraising en hoopt dat deze de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk kan waarmaken. Het gebruik van social media kan daartoe zeker bijdragen. Het aantal vrijwilligers is in het afgelopen jaar weer verder toegenomen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ook in Zuidoost Brabant een kerngroep is gevormd. SAC streeft er naar om ook in Limburg te zijner tijd een soortgelijke kerngroep te kunnen opzetten. De in 2012 verder vervolmaakte intranet faciliteit heeft de mogelijkheid tot het meewerken op afstand verder vergroot. De flexibiliteit van medewerkers is daardoor alleen maar toegenomen. De nieuwe website is modern en toegankelijk voor iedereen en sluit aan bij de moderne inzichten met betrekking tot transparantie en duidelijkheid. Duurzaamheid en transparantie blijven bij SAC hoog in het vaandel staan. Met fondsenwerving blijven zij de speerpunten van beleid binnen SAC! 6D VERANDERINGEN IN INDIA Het wettelijk verankerd recht op onderwijs voor ieder kind, Community Based onderwijs, maar ook het begrip duurzaamheid zijn uitgangspunten waar men zich in India steeds meer van bewust wordt. De eerste stappen zijn door Social Development Centres in samenwerking met diverse lokale NGO's en lokale overheden reeds gezet en dienen als voorbeeld voor toekomstig beleid. Het Balwadi onderwijs, waar de lokale overheid in een aantal gevallen de financiering na drie jaren van goed functioneren heeft overgenomen, is hiervan een treffend voorbeeld! Ook de acties die door de Self Help Groups van vrouwen in een groot aantal gevallen zijn geïnitieerd hebben zeker daartoe bijgedragen. 25

27 Ontwikkelingen op dit gebied gaan langzaam, maar dragen stap voor stap bij aan een betere toekomst voor kansarme jongeren. De steeds voortdurende onlusten in bepaalde gedeelten van India, met name in Kandhamal, vormen een negatieve tendens die verdere ontwikkelingen zoals SAC en andere NGO's die voor staan zouden kunnen belemmeren. SAC is daarom van mening dat de lokale overheid haar verantwoordelijkheid in deze moet nemen en waarmaken. 6E WAARMEE WORDT SAC GECONFRONTEERD Ontwikkelingen bij de moderne media (Twitter, Facebook, Hyves, etc.) Bezuiniging op ontwikkelingshulp Combinatie van bedrijven en goede doelen Veranderingen in de sponsormarkt Noodzaak aansprekend maken website Ontwikkelen doelgroepen beleid Zoeken samenwerking met andere NGO s 6F STERKE KANTEN VAN SAC Betrouwbaarheid Flexibiliteit Onbezoldigde / professionele vrijwilligers Communicatie o.a. via nieuwsbrief en website Geringe overhead kosten Samenwerking met Nederlandse en Indiase NGO s Goede contacten in India Monitoring van gelden via financiële rapportage vanuit India en via bezoek ter plaatse Transparantie Samenspraak met de Raad van Advies 6G VERBETERPUNTEN VOOR SAC Naamsbekendheid Bewerken van de markt Innovatiekracht Meten van effectiviteit van hulp Gebruik maken van de moderne media Beoordeling kwaliteit van het onderwijs 6H WAAR LIGGEN KANSEN VOOR SAC Opvoeren interactie met belangrijke klanten Ontwikkeling benaderingsplan belangrijke klanten 26

28 Classificatie belangrijke klanten Introductie intranet mogelijkheden Gebruik maken van Ambassadeurs van SAC Benchmarking eigen aanbod ten opzichte van andere NGO s Meten tevredenheid met betrekking tot kwaliteit Faciliteren financiers bij keuzeprocessen 6I BEDREIGINGEN Verlies van (vooral particuliere) sponsors Concurrentie andere NGO s Te traag innovatieproces Wegvallen (gedeeltelijk) van ontwikkelingshulp Onvolledige rapportage uit India Onvoldoende medewerking van de Indiase overheid Ontbreken van voldoende naamsbekendheid Invullen vacatures Koers rupee ten opzichte van de euro 6J DE KOMENDE JAREN De komende jaren zullen vooral in het teken staan van implementatie van in het (recente) verleden in gang gezette beleidswijzigingen. SAC zal daarbij geconfronteerd worden met enerzijds lastige keuzes die gemaakt moeten worden in het kader van het duurzaamheidsstreven, en anderzijds met de mogelijkheid tot het bieden van toekomstperspectief door het accepteren van ondersteuning van nieuwe locaties, zij het voor in eerste instantie een beperkte periode. Om de effectiviteit van de hulpverlening zo veel mogelijk te bevorderen blijft SAC streven naar samenwerkingsverbanden met anderen NGO's, zowel in Nederland als in India. Zoals eerder vermeld in dit jaarverslag zijn de eerste resultaten daarvan duidelijk zichtbaar in de vorm van de Brickfield schooltjes waar niet alleen via SAC het onderwijs een belangrijke rol speelt, maar ook goed op de gezondheid van de kinderen wordt ingespeeld door Calcutta Rescue Nederland. De samenwerking met de lokale NGO's manifesteert zich vooral via de Social Development Centres. Deze SDC's en NGO's verzorgen bij voorbeeld in nauw overleg de aansturing van de Rainbow homes en boeken daarmee goede resultaten. De verwezenlijking van de missie van SAC komt zodoende weer een stukje dichterbij! 27

1 BESTUURSVERSLAG 2011

1 BESTUURSVERSLAG 2011 VOORWOORD Bij de vele activiteiten die SAC in het jaar 2011 heeft ontwikkeld, bleef het faciliteren van onderwijs voor jongeren in drie deelstaten in India (West Benghalen, Jharkhand en Orissa) als belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Actie Calcutta

Stichting Actie Calcutta Stichting Actie Calcutta VOORWOORD Bij de vele activiteiten die SAC in het jaar 2013 heeft ontwikkeld, bleef het faciliteren van onderwijs voor jongeren in drie deelstaten in India (West Bengalen, Jharkhand

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

SAC. Jaarverslag 2009. Inhoud

SAC. Jaarverslag 2009. Inhoud VOORWOORD SAC heeft met voldoening kunnen vaststellen dat ook in 2009 de statutaire doelstelling het faciliteren van onderwijs voor kansarme jongeren in drie deelstaten van India via door haar ter beschikking

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Informatie 1. Het werk van de Stichting. * Ons doel * Welke gebieden * Onze hulp daar

Informatie 1. Het werk van de Stichting. * Ons doel * Welke gebieden * Onze hulp daar Stichting Actie Calcutta Correspondentie adres: Postbus: 309, 5660 AH Geldrop Bezoekadres: Mierloseweg 55E, 5567 JB Geldrop Tel.: 040-2852722 E-mail info@actie-calcutta.nl www.actie-calcutta.nl Informatie

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland 2014 2018 Kamer van koophandel: 41131886 ANBI: 8160.94.032 Oegstgeest, 24 november 2013 1 Inhoudsopgave Pag. 1. Calcutta Rescue Nederland a. Wie zijn wij

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug Beleidsplan concept

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug Beleidsplan concept 1. INLEIDING Voor u ligt het (concept) beleidsplan 2016-2019 van de Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug. In dit plan wordt in het kort de oorsprong en de historie van de vereniging beschreven. Vervolgens

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ayesha

Beleidsplan Stichting Ayesha Beleidsplan Stichting Ayesha Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting Ayesha 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Ayesha 4. Besteding van de financiële middelen 2 1. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

AD MOOSDIJK FOUNDATION

AD MOOSDIJK FOUNDATION stichting AD MOOSDIJK FOUNDATION BELEIDSPLAN 2011-2021 Schijndel, 29 april 2011 1 Inhoudsopgave Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Inleiding Hoofdstuk 1 - Ad Moosdijk Foundation Hoofdstuk 2 Doelstelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation.

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. De Tulsun foundation is opgericht in 2016 door Karel Kinds met als doel de kwaliteit van leven van kinderen in Oekraïne te verbeteren

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie