Investeren in Roemeense landbouwgronden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Roemeense landbouwgronden"

Transcriptie

1 Investeren in Roemeense landbouwgronden

2

3 Inhoud pagina Investeren in Roemeense landbouwgronden 4 1 Een zeker rendement 6 2 Te verwachten hoge voedselprijzen 8 3 Verwachte stijging grondprijzen 10 4 Gunstig ondernemers klimaat in Roemenië 14 5 Propositie Cerestial Farming 16 6 Investeren in Cerestial Farming I BV 18 3 Investeren in Roemeense landbouwgronden

4 Investeren in Roemeense landbouwgronden Stabiele kasstroom en aantrekkelijk rendement StAK Cerestial Farming biedt professionele investeerders de mogelijkheid te investeren in Roemeense landbouw en gronden. Stijgende graan- en grondprijzen en een bewezen track record staan garant voor de jaarlijkse coupon en een potentieel zeer aantrekkelijk eindrendement. Sinds de kredietcrisis bieden beproefde investeringsstrategieën niet langer zekerheid. Nu de historische groeivoet van onze economie terugvalt naar 1 hooguit 2 procent, is het maar de vraag of aandelen ooit weer hun historische rendementen zullen realiseren. Door de toegenomen schuldenlast van overheden, kennen staatsobligaties tegenwoordig niet alleen een theoretisch kredietrisico. Door hoge staatsschulden en ruim monetair beleid, ligt bovendien op de middellange termijn inflatie op de loer. Gezien deze omstandigheden kijken professionele investeerders naar asset classes die de relatieve zekerheid bieden van een aantrekkelijk rendement in combinatie met stabiele kasstromen. De interesse van onder meer Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in infrastructurele voorzieningen als (tol)wegen en parkeergarages spreekt wat dit betreft boekdelen. De aankoop van spoorbedrijf Burlington Northern door Berkshire Hathaway kan ook in dit licht worden bezien. Cerestial Invest Ook investeringen in landbouw en landbouwgronden verschaffen aan investeerders een dergelijke combinatie van relatieve zekerheid en aantrekkelijke rendementen. Cerestial Invest biedt institutionele investeerders daarom de mogelijkheid om te investeren in Roemeense landbouwgronden. Cerestrial Farming koopt landbouwgronden aan in Roemenië. De onderneming verpacht deze gronden aan Moldavi Agriservice Management (MASM), een door Nederlandse boeren geleide agrarische onderneming. MASM is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke exploitatie van de gronden. 4 Investeren in Roemeense landbouwgronden

5 De participanten profiteren op twee manieren van deze constructie: MASM betaalt een jaarlijkse pachtvergoeding over de in pacht genomen gronden. Na verrekening van de beheersvergoeding krijgen de investeerders hieruit een jaarlijks begroot rendement van 5 procent uitgekeerd op geïnvesteerd vermogen. Hiernaast delen de investeerders voor 85 procent in de eventuele meeropbrengst bij verkoop van de gronden. Deze verkoop vindt, na toestemming van de participanten, plaats na 5 jaar met een uitloop naar 10 jaar afhankelijk van de marktomstandigheden. Zie hoofdstuk 5 voor een gedetailleerde beschrijving van de propositie Rendementsontwikkeling Figuur 1: verwacht totaal rendement in relatie tot grondprijsontwikkeling Deze combinatie van jaarlijkse coupon en einduitkering zorgt ervoor dat, bij een exit na vijf tot tien jaar, het verwachte totaalrendement op de participatie ligt binnen een bandbreedte van 40 tot 100 procent, respectievelijk bij een jaarlijkse stijging van de grondprijzen met 5 en 15 procent. Deze rendementsverwachting is gebaseerd op vier bouwstenen: 1 Een zeker rendement 2 Verwachte stijging voedselprijzen 3 Verwachte stijging grondprijzen 4 Gunstige ontwikkeling van het Roemeense ondernemersklimaat Deze bouwstenen worden in dit document toegelicht. 5 Investeren in Roemeense landbouwgronden

6 1 Een zeker rendement Het jaarlijks aan certificaathouders uit te keren rendement van 5 procent kent een laag risicoprofiel. Moldavi Argiservice Management is een kundige onderneming met relevant track record. Als extra garantstelling voor de te betalen pacht geeft MASM de te verkrijgen Europese subsidies in onderpand aan Cerestial Farming SRL. Mocht MASM ondanks deze zekerheden onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan staat holdingmaatschappij Nieuw Effect bovendien garant voor 80 procent van de jaarlijks aan investeerders uit te betalen coupon. De jaarlijkse pachtvergoeding van MASM aan Cerestial Farming SRL kent om de volgende redenen een laag risicoprofiel: Groot Track Record. In de onderneming is een schat aan kennis en ervaring aanwezig op het vlak van (Oost-Europese) landbouw. De holdingmaatschappij Poneco heeft soortgelijke en succesvolle projecten in Polen in haar portefeuille en brengt deze kennis en ervaring in in MASM. Operationeel directeur van MASM is Jan de Lange. De Lange is afkomstig van aardappelproductenspecialist McCain. Hiernaast werkt MASM intensief samen met de Landbouw Universiteit Wageningen. Zo wordt aan de hand van grondmonsters de juiste combinatie van te telen gewassen per specifieke locatie bepaald. Robuust moederbedrijf. Moederbedrijf Poneco voor 100 procent eigenaar van MASM is financieel een robuuste onderneming met een groot eigen vermogen. Dankzij deze financiële slagkracht is MASM in staat geweest te beginnen met het in pacht nemen en verbouwen van gronden. Ook zijn hierdoor voldoende buffers aanwezig om eventuele schommelingen in de productie op te vangen. Minimale kans op misoogsten. Brand en overstroming wereldwijd de belangrijkste oorzaken van misoogsten komen in de hooggelegen gebieden waar Cerestial Farming SRL landbouwgrond zal aankopen, historisch gezien niet voor. Alleen droogte vormt potentieel een risico. Dit risico wordt gemanaged door op de bewerkte gronden ieder jaar meerdere gewassen te telen (elk gewas kent in principe een aanplant van circa 20 procent van de grond). Doordat de verschillende gewassen verschillende groeiseizoenen kennen is het mislukken van een complete oogst, mede gezien het Roemeense klimaat, uiterst onwaarschijnlijk. Conservatieve begroting. Ondanks deze kleine kans op het verloren gaan van gewassen, wordt in de exploitatiebegroting van MASM rekening gehouden met een opbrengst per hectare die 20 procent lager ligt dan waarmee op basis van grondkwaliteit en ervaringscijfers rekening mag worden gehouden. 6 Investeren in Roemeense landbouwgronden

7 Lage graanprijzen. In de exploitatiebegroting is bovendien gerekend met wereldgraanprijzen die 70 procent bedragen van de voor de komende jaren verwachte wereldgraanprijzen (zie de cijfers van het FAO in h2). Ook in het (onwaarschijnlijke) geval dat de wereldgraanprijzen structureel lager uitvallen dan nu wordt verwacht, komt een gezonde exploitatie van MASM niet onder druk te staan. Extra garantie. Als extra garantie voor de te betalen pachtvergoeding geeft MASM de aan haar te verstrekken Europese subsidies in onderpacht aan Cerestial Farming SRL. Het betreft hier gegarandeerde Europese subsidies die worden uitgekeerd als de grond wordt bewerkt. Het totale subsidiebedrag is goed voor 80 procent van de jaarlijkse pachtvergoeding die MASM moet betalen. Na 2013 worden er zelfs nog wat hogere subsidie-niveau s verwacht. Mocht ondanks dit alles Moldavi Agriservice Management onverhoopt niet in staat zijn aan haar pachtverplichtingen te voldoen, dan staat holdingmaatschappij Nieuw Effect garant voor 80 procent van de jaarlijkse coupon aan certificaathouders. Dit betekent dat in het worst case scenario dat MASM failliet gaat, certificaathouders nog steeds een jaarlijks rendement tegemoet kunnen zien van 4 procent. Omdat grondeigendom en bewerking bovendien juridisch van elkaar zijn gescheiden blijven zij, via Cerestial Farming NL en SRL, eigenaar van de aangekochte gronden. Op dat moment kan bijvoorbeeld naar een nieuwe exploitant worden gezocht. 7 Investeren in Roemeense landbouwgronden

8 2 Te verwachten hoge voedselprijzen In de exploitatiebegroting van Moldavi Agriservice Management wordt rekening gehouden met graanprijzen die liggen op 70 procent van de door Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties opgestelde verwachtingen. Nominale grondstofprijzen en voorspellingen oliehoudende zaden rijst tarwe maïs Figuur 2: verwachte ontwikkeling verschillende graanprijzen Bron: FAO Agriculture Outlook 2008 De FAO gaat ervan uit dat de voedselprijzen waaronder die van graan de komende tien jaar structureel hoger zullen liggen dan in de afgelopen twee decennia. De prijzen die werden gerealiseerd in de topjaren 2007 en 2008 worden door de FAO gezien als een eenmalige gebeurtenis. Deze prijsexplosie kwam in de visie van FAO tot stand door een combinatie van mislukte oogsten en financiële speculatie. Veranderende balans tussen vraag en aanbod Dát de FAO deze structureel hogere graanprijs voorspelt, is gebaseerd op een verschuivende verhouding van vraag en aanbod op de wereldvoedsel- en graanmarkten. De vraag naar granen neemt om de volgende redenen toe: De Verenigde Naties verwacht dat de wereldbevolking tussen nu en 2020 groeit van 7 miljard naar 7,3 tot 7,9 miljard (cijfers 2006). Dit zal een aanzienlijke opwaartse druk opleveren op vraag naar granen (en andere primaire) levensbehoeften. 8 Investeren in Roemeense landbouwgronden

9 Belangrijker nog dan de toename van de wereldbevolking is het toenemende welvaartsniveau van een groot deel hiervan. De economische opkomst van landen als Brazilië, Rusland, India en China (en ook de rest van Azië en delen van Afrika) leidt tot een verwestersing van lokale eetpatronen. In deze opkomende landen beginnen energie- en proteïnerijke producten een steeds groter deel van de dagelijkse voedselconsumptie voor hun rekening te nemen. Voor de productie van deze voeding is relatief gezien meer graan nodig. Voor de productie van één kilo rundvlees is bijvoorbeeld 7 kilo graan vereist (bron: United Nations Economic and Social Council). Overheden wereldwijd stimuleren het gebruik van biobrandstoffen; brandstof gemaakt uit planten(resten) waaronder koolzaad. Bijvoorbeeld de Europese Unie wil dat in het jaar 2020 tien procent van de brandstof verbruikt door autoverkeer bestaat uit biobrandstof. Tegelijkertijd staat het aanbod van granen onder druk: Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht dat de mondiale temperatuur in de komende eeuw zal toenemen met 1,1 tot 6,4 graden. Deze klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor het wereldwijd beschikbare landbouwareaal. In veel regio s zal het simpelweg te warm en te droog worden om nog langer landbouw te bedrijven. Volgens berekeningen van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) zal de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond in Noordelijk Afrika bijvoorbeeld dalen met 75 procent. Positief hierbij is dat het IIASA tevens verwacht dat klimaatverandering relatief weinig invloed zal hebben op het Europese landbouwareaal, waaronder dat in Roemenië. De snel groeiende wereldbevolking en haar steeds hogere levensstandaard leidt niet alleen tot een toenemende vraag naar granen en ander voedsel, ook zorgt deze ontwikkeling voor verkleining van het landbouwareaal. Beschikbare landbouwgrond krijgt steeds vaker concurrentie van andere economische functies zoals stadsuitbreiding en de aanleg van industrieterreinen, recreatiegebieden en wegen. Wereldwijd wordt hierdoor in rap tempo grond aan de landbouwproductie onttrokken. Verschraling gronden door onverantwoord beheer. Investeringen in de modernisering en innovatie van de landbouw zijn de afgelopen decennia door historisch lage voedselprijzen achterwege gebleven. 9 Investeren in Roemeense landbouwgronden

10 3 Verwachte stijging grondprijzen Naast de jaarlijkse rentebetaling, deelt de certificaathouder ook in de eventuele winst die na aftrek van kosten wordt gemaakt bij de verkoop van de gronden. Het is de verwachting dat de prijs van landbouwgrond in Roemenië en dan met name de door de onderneming aangekochte gronden de komende jaren om de volgende redenen zal stijgen: Roemenië is historisch gezien de graanschuur van Europa. Een combinatie van vruchtbare grond en het juiste klimaat, maken het land uitermate geschikt voor de teelt van veel gangbare landbouwproducten. De landbouwgronden die STaK Cerestial Farming zal aankopen liggen zowel in West-Roemenië als in de regio Botosani. Het betreft hier zogenoemde Chernozems landbouwgrond. Deze zware, kleiachtige grond is zeer vruchtbaar door een combinatie van voedselrijkheid en vochtvasthoudend vermogen. Ook de klimatologische omstandigheden in beide gebieden zijn goed. De winters zijn over het algemeen koud met matige sneeuwval. Het voorjaar is mild en zonnig. In doorsnee valt in beide regio s 600 tot 800 mm neerslag per jaar. De meeste neerslag valt in de maanden maart tot en met juni. Juli is warm met temperaturen die makkelijk kunnen oplopen tot 35 graden Celsius. Het najaar is droog en zonnig. Grondsamenstelling Roemenië Lokatie B West-Roemenië Lokatie A Botosani Legend Chernozems: Black soil rich in humus Phaeozems: Wet soil that can accomodate to temperature and humidity Figuur 3: locatie aan te kopen gronden. Deze kwaliteit heeft zich echter nog niet vertaald in de prijs. Landbouwgrond is in Roemenië relatief goedkoop in vergelijking met andere Europese landen. 10 Investeren in Roemeense landbouwgronden

11 Grondprijzen in Europa Hoog: huidige markt inzichten van het bedrijf Laag: prijzen 2007 Frankrijk heeft geen open markt, de prijs van land heeft nog een sterk gereguleerde bovengrens Nederland U.K. Schotland Polen Oekraïne Slowakije Rusland Ierland België Servië Frankrijk Roemenië Hongarije Bulgarije Litouwen Figuur 4: landbouwgrondprijzen Europa. Bron: National Statistical Offices, Financial Times. De in geel aangegeven prijzen zijn de eigen marktinzichten van StAK Cerestial Farming. De voornaamste reden voor dit prijsniveau is het versnipperde grondbezit. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bestond er in Roemenië vooral kleinschalige landbouw in combinatie met particulier grondbezit. Onder het communistisch bewind dat volgde, werd het gebruik van deze gronden genationaliseerd. Na de omwenteling in 1989 werd besloten deze gronden terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige grondbezitters. Dit leidde uiteraard tot een verdere versnippering ten opzichte van de al versnipperde situatie voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Cerestial koopt deze kleinschalige landbouwgronden op en voegt ze samen tot aaneengesloten percelen die geschikt zijn voor grootschalige en moderne landbouw. Naast deze schaalvergroting zal de prijs van deze landbouwgronden naar verwachting verder stijgen, doordat Roemenië is toegetreden tot de Europese Unie (2007) en de geplande invoering van de euro (2014): - Doordat Roemenië onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, is het voor agrarische ondernemers uit andere EU-lidstaten steeds makkelijker om actief te worden in Roemenië. Door deze toenemende vraag zullen de prijzen van landbouwgronden steeds meer naar het Europees gemiddelde nijgen. - De Europese Unie voert, in samenwerking met de Roemeense regering, een actief beleid ter ontwikkeling van de Roemeense agrarische sector. In de periode komt 11 Investeren in Roemeense landbouwgronden

12 Roemenië, via het SAPAR-programma, in aanmerking voor structurele EU-hulp ter waarde van 30 miljard euro. 60 procent van dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van de Roemeense agrarische sector en het platteland. Als dit beleid succesvol is zullen de grondprijzen automatisch stijgen. - De toetreding tot het eurogebied heeft op zichzelf bewezen inflatoire effecten, ook voor landbouwgrond. Tevens belangrijk om te vermelden is, dat Poneco/Moldova Agriservice Management een specialist is in het duurzaam beheren van gronden. Door het toepassen van innovatieve technieken en het steeds wisselen van type beplanting, zal de vruchtbaarheid, en dus de waarde ervan, toenemen. De verwachting is dat de gemiddelde opbrengst per hectare zal verdrievoudigen ten opzichte van de huidige situatie. De potentieel belangrijkste driver onder stijgende grondprijzen is echter de mogelijkheid dat de graanprijzen hoger uitvallen dan nu door de FAO wordt voorspeld. FAO Food Price Index Food Commodity Price Index Figuur 5: meest recente ontwikkeling voedsel- en graanprijzen. Bron: De bovenstaande grafieken maken duidelijk dat deze ontwikkeling zich op dit moment lijkt te voltrekken. Begin 2011 lagen de wereldvoedselprijzen alweer op het topniveau van voor de kredietcrisis. Dit zou erop kunnen duiden dat de piekprijzen van medio 12 Investeren in Roemeense landbouwgronden

13 2008 wel eens geen incident zouden kunnen zijn geweest, maar dat de voedselprijzen de komende jaren nieuwe hoogtes zullen gaan opzoeken. Dat zal uiteraard leiden tot een navenante stijging van de prijzen van landbouwgronden. Tot slot willen we erop wijzen dat landbouwgrond historisch gezien een goede hedge vormt tegen inflatie. Een voorbeeld hiervan vinden we in de inflatoire periode Terwijl de totale inflatie over dit decennium 110 procent bedroeg (US Consumer Price Index) steeg de waarde van hoogwaardige Amerikaanse landbouwgronden met 271 procent. Ter vergelijking: in dezelfde periode lukte het aandelen niet de geldontwaarding bij te benen. De Standard & Poor's 500 Index steeg in deze tien jaar slechts met 81 procent (bron: Financieel Dagblad). 13 Investeren in Roemeense landbouwgronden

14 4 Gunstig ondernemersklimaat in Roemenië Gezien de ontwikkeling van het Roemeense ondernemersklimaat lijken de institutionele risico s van een investering in Roemeense landbouwgrond beperkt te zijn. De toetreding tot de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat onder meer belasting- en arbeidsmarktwetgeving voldoen aan Westerse standaarden. Roemenië neemt mede hierdoor een middenpositie in op de toonaangevende Global Competitiveness Index. In de aanloop naar en sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2007 is het ondernemersklimaat in Roemenië sterk verbeterd. Sinds de toekenning van het lidmaatschap zijn onder meer de tarieven (voor buitenlandse ondernemingen) voor dividend- en vennootschapsbelasting naar beneden gebracht en is de arbeidswetgeving flexibeler gemaakt. Ook heeft Roemenië een groot aantal wetten ingevoerd om zijn openbaar bestuur en zijn gerechtelijk apparaat te moderniseren. Hierbij dient te worden aangemerkt dat het de overheid nog moeite kost deze uit te voeren en te handhaven. Hoewel bureaucratie, machtsmisbruik en corruptie nog steeds voorkomen, zijn het geen wijdverbreide problemen die het voeren van een onderneming in Roemenië ernstig hinderen. Global Competitiveness Index Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat Roemenië op de toonaangevende Global Competitiveness Index (GCI) van het World Economic Forum (rapport 2010, 2011) de 67 e plaats inneemt (van 139 onderzochte landen). Het volgt hiermee op geringe afstand van West-Europese landen als Spanje (42) en Italië (48), staat net achter Rusland (63) en houdt Griekenland (83) achter zich. Wat betreft voormalige Oostbloklanden is Roemenië qua huidig ondernemingsklimaat een middenmoter (10 landen hebben een betere score, 13 een slechtere. Hoogste positie 33, laagste 121). Deze GCI komt onder meer tot stand door in elk onderzocht land enquêteonderzoeken te houden onder ondernemers (The Executive Opinion Survey). Een vergelijking van door de respondenten genoemde obstakels voor zakendoen tussen Roemenië en Nederland, levert de onderstaande cijfers op. (Voor beide landen zijn de vijf meest genoemde obstakels opgenomen.) 14 Investeren in Roemeense landbouwgronden

15 Obstakel voor zaken doen genoemd door percentage genoemd door percentage respondenten Nederland respondenten Roemenië Toegang tot financiering 21,3 % 15,9 % Arbeidsrecht 17,0 % 5,2% Infrastructuur 6,4 % 13,9 % Bureaucratie 15 % 12,2 % Belastingdruk/-regels 7,85 % 11,4 % Opleidingsniveau personeel 7,2 % 4,7 % Voorspelbaarheid overheidsbeleid 6,0 % 8,6 % Nederlandse investeringen Opvallend is overigens dat Nederland volgens officiële Roemeense overheidscijfers de grootste investeerder in het land is. Dit is mede te danken aan enkele grote holdings die geregistreerd zijn in Nederland, maar vooral elders actief zijn. Ook zonder deze grote buitenlandse ondernemingen behoort Nederland echter tot de belangrijkste investeerders in Roemenië. Bedrijven als ING, Shipyards en Philips zijn substantieel vertegenwoordigd in het land en ook Nederlandse MKB-bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden naar Roemenië (EVD, 2009). Actieve stimulering Misschien wel het belangrijkst om te vermelden, is dat het Roemeense ondernemingsklimaat bij uitstek gunstig is voor agrarische activiteiten. Het Roemeens platteland dreigt leeg te lopen doordat veel jongeren naar de steden trekken. De komst van nieuwe agrarische ondernemers ook buitenlandse wordt daarom actief gestimuleerd door de Roemeense overheid. 15 Investeren in Roemeense landbouwgronden

16 5 Propositie Cerestial Farming Hoe zit het beleggingsconstruct in elkaar? Newton Casanova StAK Cerestial NL raad van advies Nieuw Effect Poneco 100% Cerestial SRL pacht 100% MASM Participanten stellen aan Cerestial Farming NL kapitaal ter beschikking in de vorm van een hybride converteerbare lening. Zij worden hiermee certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming. Het fonds Cerestial I zal een totale omvang krijgen van 12 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de ideale omvang van een akkerbouwbedrijf. Indien de beoogde omvang niet wordt bereikt, zal de initiatiefnemer, Nieuw Effect, het fonds aanvullen tot tenminste 6 miljoen euro. Cerestial Farming NL is 100 procent eigenaar van Cerestrial Farming SRL, een Roemeense vennootschap die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke aankoop van de land bouwgronden. Deze getrapte constructie is noodzakelijk omdat alleen een vennootschap onder Roemeens recht eigenaar van de desbetreffende gronden mag zijn. Van elke door participanten ter beschikking gestelde 4000 euro, brengt Cerestial Farming NL 3995 euro in in Cerestial SRL. Voor de resterende 5 euro wordt de participant certificaathouder in Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming (StAK Cerestial Farming). 16 Investeren in Roemeense landbouwgronden

17 Cerestial Farming SRL koopt van dit geld tegen een vastgestelde prijs van 4000 euro per hectare Roemeense landbouwgrond aan. In dit bedrag is naast de grondprijs, het samenvoegen en cultiveren van de gronden, het notarieel transport, de kosten van de cliëntenremissier en het inschrijven in het kadaster verwerkt. Raad van advies en Ernst & Young zijn toezichthouder De Raad van Advies van Cerestial NL ziet toe op de kwaliteit van deze gronden. In deze Raad van advies hebben Cor Klaver (ex Ab nam r o, ex Agrarisch makelaar), Piet Berkhout (ex ABNAMRO, agrarische divisie) en Louis Laan (ondernemer/ investeerder) zitting. Ernst & Young controleert of elke voor dit doel door de participanten ingebrachte euro daadwerkelijk aan de aanschaf van landbouwgronden wordt uitgegeven. Als het fonds vol is en uiterlijk voor 1 januari 2013, wordt de hybride converteerbare lening omgezet in aandelen. De participanten zijn vanaf dat moment dus aandeelhouder in Cerestial Farming NL. Via Cerestial Farming NL en Cerestial Farming SRL zijn zij 100 procent eigenaar van de aangekochte gronden. Cerestial Farming SRL geeft de aangekochte gronden in pacht aan Moldavi Agriservice Management (MASM). MASM bewerkt de gronden. Uit de pacht die MASM via Cerestial Farming SRL aan Cerestial Farming NL betaalt, wordt de jaarlijkse coupon aan investeerders betaalt. MASM brengt alle aan haar toekomende Europese (landbouw)subsidies als onderpand voor de te betalen pacht in. Mocht ondanks dit onderpand MASM niet aan zijn pachtverplichtingen kunnen voldoen dan staat Holdingmaatschappij Nieuw Effect garant voor 80 procent van het begrote jaarlijks aan participanten uit te keren rendement. De Belastingdienst merkt de rentebetalingen aan participanten aan als dividendbetalingen en heft hierover navenant belasting. Na vijf tot tien jaar wordt in overleg met de aandeelhouders besloten de gronden te verkopen. De participanten delen hierbij voor 85 procent in de eventueel gegenereerde meerwaarde. 17 Investeren in Roemeense landbouwgronden

18 6 Investeren in Cerestial Farming I BV Juridisch kader: Cerestial Farming I BV is een Beleggingsmaatschappij zoals omschreven in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). De beleggingsmaatschappij is vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de WFT. Eigenaarschap: Aandeelhouders in Cerestial Farming I BV, zijn voor 100 procent eigenaar van Roemeense landbouwgronden. Winst en dividend: Aandeelhouders delen voor 85 procent in de eventuele winst bij verkoop van deze gronden. (De overige 15 procent wordt als performance vergoeding aan de initiatiefnemers vergoed). Gedurende de looptijd ontvangen aandeelhouders bovendien een gegarandeerd rendement van 4% en een beoogd rendement van 5%. (Dit rendement wordt gefinancierd uit de pachtopbrengsten gemaakt met de in bezit zijnde gronden). Fiscaal voordeel: Aangezien de fiscus de inleg van aandeelhouders aanmerkt als risicodragend kapitaal, wordt deze coupon aangemerkt als dividend (en navenant belast) en blijft de eventuele winst bij exit onbelast binnen de BV. Doelgroep: Cerestial Farming I BV is bestemd voor professionele institutionele beleggers; participatie is mogelijk vanaf ,- per participatie. Er kan op een veelvoud aan participaties ingetekend worden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat eventuele vervolgstortingen gezien zullen worden als additioneel op bestaande beleggingen en niet als gescheiden beleggingen. De aandelen van Cerestial Farming I BV worden aan een zo klein mogelijke groep professionele beleggers aangeboden. Maatwerk: Op basis van de individuele wensen van beleggers kan desgewenst een pasklaar beleggingsvoorstel worden gemaakt. De daadwerkelijke beleggingsovereenkomst komt tot stand via een door Ernst & Young opgesteld beleggingscontract. Bestuur: Het bestuur van de Beleggingsmaatschappij wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming I en zal mede worden gevormd uit beleggers. Het bestuur is ondermeer verantwoordelijk voor alle beslissingen over aanen verkoop van de gronden. Controle: Ernst & Young treedt op als controlerend accountant en ziet er ondermeer op toe dat het hiertoe door aandeelhouders beschikbaar gestelde kapitaal binnen de exploitatiebegroting wordt aangewend voor de aanschaf van gekwalificeerde gronden. 18 Investeren in Roemeense landbouwgronden

19 Beleggingshorizon: De beleggingshorizon van Cerestial Farming I BV bedraagt in principe 5 jaar, of zoveel korter of langer als waar marktomstandigheden toe nopen. De beoogde exit geschiedt door verkoop, in zijn geheel of in delen en met of zonder pachter, van de in bezit zijnde landbouwgronden. Aandeelhouders beslissen, in overleg met het bestuur, over deze verkoop. Alternatieve exits: In overleg met het bestuur kunnen de aandeelhouders er ook voor kiezen de BV om te zetten in een beursgenoteerd fonds (N.V.). De aandelen worden dan vrij verhandelbaar waardoor het aan de oorspronkelijke participanten vervolgens vrijstaat om op elk moment uit te stappen. Tussentijds uitstappen: Een individuele voortijdige exit is alleen mogelijk als hierover bij aanvang van de participatie afspraken zijn gemaakt, of na overleg met het bestuur in geval van een dringende tussentijdse reden. Interesse? Neem contact op met de heer P. Beerents: T Investeren in Roemeense landbouwgronden

20 Cerestial Farming I BV Rokkeveenseweg 20a 2712 XZ Zoetermeer secretariaat: T +31 (0) F +31 (0) beleggingen: De heer P. Beerents T

MKBi Agri: solide en rendementvol

MKBi Agri: solide en rendementvol MKBi Agri: solide en rendementvol De samenwerking tussen MKBi en Interfarms brengt het beste van twee werelden samen Liquide investering met beperkte risico s Het risicoprofiel van landbouwgrond is laag

Nadere informatie

Presentatie Themadagen Granen. De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector

Presentatie Themadagen Granen. De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector Presentatie Themadagen Granen De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector Wie is Theeuwes Holding? 112 jaar oud familiebedrijf Handel, verwerking en productie van granen, oliehoudende zaden

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Agrarische erfpacht Agrarische erfpacht, een alternatieve

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Long Duration Overlay. Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen

Long Duration Overlay. Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen Long Duration Overlay Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen 2 AEGON: wereldwijde expertise voor financiële veiligheid AEGON N.V. is met ongeveer 27.000 medewerkers wereldwijd

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be)

Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be) Landbouw in Oekraïne 12/05/2011 Oekraïne (foto s zijn terug te vinden op www.liba.be) Oekraïne is groter dan elk land van de EU. De goede ligging van het land, gecombineerd met de vruchtbare bodems, geeft

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012 Meer met minder Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI 6 juni 2012 Inhoud presentatie Mondiale trends die van invloed zijn op toekomstige watervraag Nationale

Nadere informatie

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Stop met dromen begin met plannen maken. Iedereen heeft zo zijn dromen. Wilde dromen, zoals

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw Is er nog eten over 20 jaar Fred Klein Productschap Akkerbouw 1 Productschap Akkerbouw Taken van het Productschap Akkerbouw: Is er voor alle bedrijven en werknemers die akkerbouwproducten telen, verwerken

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Graanprijzen zijn aan het crashen!

INVINCO BENELUX. Graanprijzen zijn aan het crashen! Graanprijzen zijn aan het crashen! 2 BELEGGERS OPGELET! Sommige markten zijn uitstekend voorspelbaar. Bedenk maar wat er gebeurt als het aanbod de vraag fors gaat overschrijden. Die voorspelbaarheid maakt

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie Datum: 26/05/2011 Onderwerp: Beheerscomité granen Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Europese Commissie : C5 Robin.thiers@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Afdeling

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Propositie Terneuzen. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Kadastrale aanduiding: Sectie:

Propositie Terneuzen. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Kadastrale aanduiding: Sectie: Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond Propositie Terneuzen Kadastrale aanduiding: Gemeente: Sectie: Nr: Oppervlakte: Terneuzen U 1083 Circa 2,53 hectare Omschrijving kadastraal object:

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet.

Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet. Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet Inhoud Waarom? Zorgwekkende berichten: landbouwbedrijven die opgedoekt

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds Veel gestelde vragen Q & A s Wat zijn de voordelen van omvormen naar een beleggingsfonds? Omvormen van individuele participaties naar een gemeenschappelijk

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Even voorstellen: 20 jaar ervaring met aandelen Beleggingsadviseur Portfolio Manager @ BNP Trader en Portfolio Manager Pro @ Probeleggen!

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Pop up is de toekomst

Pop up is de toekomst Pop up is de toekomst Trotter, een pop-up product, het eerste geïndustrialiseerde mobiele reclamebord met de uitstraling van straatmeubilair, Dutch Design. Trotter is een bedrijf met een kraakheldere visie

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?

Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd? Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd? Jacques Van Outryve Europees en landbouwjournalist Jacques@van-outryve.be Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant 8 en 12 januari 2016 Het nieuwe Europa Relevantie

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 2 Pensioen: turen naar de vrijheid 50 jaar lang werken we toe naar ons pensioen Dan willen we onafhankelijk zijn En

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie