Investeren in Roemeense landbouwgronden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Roemeense landbouwgronden"

Transcriptie

1 Investeren in Roemeense landbouwgronden

2

3 Inhoud pagina Investeren in Roemeense landbouwgronden 4 1 Een zeker rendement 6 2 Te verwachten hoge voedselprijzen 8 3 Verwachte stijging grondprijzen 10 4 Gunstig ondernemers klimaat in Roemenië 14 5 Propositie Cerestial Farming 16 6 Investeren in Cerestial Farming I BV 18 3 Investeren in Roemeense landbouwgronden

4 Investeren in Roemeense landbouwgronden Stabiele kasstroom en aantrekkelijk rendement StAK Cerestial Farming biedt professionele investeerders de mogelijkheid te investeren in Roemeense landbouw en gronden. Stijgende graan- en grondprijzen en een bewezen track record staan garant voor de jaarlijkse coupon en een potentieel zeer aantrekkelijk eindrendement. Sinds de kredietcrisis bieden beproefde investeringsstrategieën niet langer zekerheid. Nu de historische groeivoet van onze economie terugvalt naar 1 hooguit 2 procent, is het maar de vraag of aandelen ooit weer hun historische rendementen zullen realiseren. Door de toegenomen schuldenlast van overheden, kennen staatsobligaties tegenwoordig niet alleen een theoretisch kredietrisico. Door hoge staatsschulden en ruim monetair beleid, ligt bovendien op de middellange termijn inflatie op de loer. Gezien deze omstandigheden kijken professionele investeerders naar asset classes die de relatieve zekerheid bieden van een aantrekkelijk rendement in combinatie met stabiele kasstromen. De interesse van onder meer Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in infrastructurele voorzieningen als (tol)wegen en parkeergarages spreekt wat dit betreft boekdelen. De aankoop van spoorbedrijf Burlington Northern door Berkshire Hathaway kan ook in dit licht worden bezien. Cerestial Invest Ook investeringen in landbouw en landbouwgronden verschaffen aan investeerders een dergelijke combinatie van relatieve zekerheid en aantrekkelijke rendementen. Cerestial Invest biedt institutionele investeerders daarom de mogelijkheid om te investeren in Roemeense landbouwgronden. Cerestrial Farming koopt landbouwgronden aan in Roemenië. De onderneming verpacht deze gronden aan Moldavi Agriservice Management (MASM), een door Nederlandse boeren geleide agrarische onderneming. MASM is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke exploitatie van de gronden. 4 Investeren in Roemeense landbouwgronden

5 De participanten profiteren op twee manieren van deze constructie: MASM betaalt een jaarlijkse pachtvergoeding over de in pacht genomen gronden. Na verrekening van de beheersvergoeding krijgen de investeerders hieruit een jaarlijks begroot rendement van 5 procent uitgekeerd op geïnvesteerd vermogen. Hiernaast delen de investeerders voor 85 procent in de eventuele meeropbrengst bij verkoop van de gronden. Deze verkoop vindt, na toestemming van de participanten, plaats na 5 jaar met een uitloop naar 10 jaar afhankelijk van de marktomstandigheden. Zie hoofdstuk 5 voor een gedetailleerde beschrijving van de propositie Rendementsontwikkeling Figuur 1: verwacht totaal rendement in relatie tot grondprijsontwikkeling Deze combinatie van jaarlijkse coupon en einduitkering zorgt ervoor dat, bij een exit na vijf tot tien jaar, het verwachte totaalrendement op de participatie ligt binnen een bandbreedte van 40 tot 100 procent, respectievelijk bij een jaarlijkse stijging van de grondprijzen met 5 en 15 procent. Deze rendementsverwachting is gebaseerd op vier bouwstenen: 1 Een zeker rendement 2 Verwachte stijging voedselprijzen 3 Verwachte stijging grondprijzen 4 Gunstige ontwikkeling van het Roemeense ondernemersklimaat Deze bouwstenen worden in dit document toegelicht. 5 Investeren in Roemeense landbouwgronden

6 1 Een zeker rendement Het jaarlijks aan certificaathouders uit te keren rendement van 5 procent kent een laag risicoprofiel. Moldavi Argiservice Management is een kundige onderneming met relevant track record. Als extra garantstelling voor de te betalen pacht geeft MASM de te verkrijgen Europese subsidies in onderpand aan Cerestial Farming SRL. Mocht MASM ondanks deze zekerheden onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan staat holdingmaatschappij Nieuw Effect bovendien garant voor 80 procent van de jaarlijks aan investeerders uit te betalen coupon. De jaarlijkse pachtvergoeding van MASM aan Cerestial Farming SRL kent om de volgende redenen een laag risicoprofiel: Groot Track Record. In de onderneming is een schat aan kennis en ervaring aanwezig op het vlak van (Oost-Europese) landbouw. De holdingmaatschappij Poneco heeft soortgelijke en succesvolle projecten in Polen in haar portefeuille en brengt deze kennis en ervaring in in MASM. Operationeel directeur van MASM is Jan de Lange. De Lange is afkomstig van aardappelproductenspecialist McCain. Hiernaast werkt MASM intensief samen met de Landbouw Universiteit Wageningen. Zo wordt aan de hand van grondmonsters de juiste combinatie van te telen gewassen per specifieke locatie bepaald. Robuust moederbedrijf. Moederbedrijf Poneco voor 100 procent eigenaar van MASM is financieel een robuuste onderneming met een groot eigen vermogen. Dankzij deze financiële slagkracht is MASM in staat geweest te beginnen met het in pacht nemen en verbouwen van gronden. Ook zijn hierdoor voldoende buffers aanwezig om eventuele schommelingen in de productie op te vangen. Minimale kans op misoogsten. Brand en overstroming wereldwijd de belangrijkste oorzaken van misoogsten komen in de hooggelegen gebieden waar Cerestial Farming SRL landbouwgrond zal aankopen, historisch gezien niet voor. Alleen droogte vormt potentieel een risico. Dit risico wordt gemanaged door op de bewerkte gronden ieder jaar meerdere gewassen te telen (elk gewas kent in principe een aanplant van circa 20 procent van de grond). Doordat de verschillende gewassen verschillende groeiseizoenen kennen is het mislukken van een complete oogst, mede gezien het Roemeense klimaat, uiterst onwaarschijnlijk. Conservatieve begroting. Ondanks deze kleine kans op het verloren gaan van gewassen, wordt in de exploitatiebegroting van MASM rekening gehouden met een opbrengst per hectare die 20 procent lager ligt dan waarmee op basis van grondkwaliteit en ervaringscijfers rekening mag worden gehouden. 6 Investeren in Roemeense landbouwgronden

7 Lage graanprijzen. In de exploitatiebegroting is bovendien gerekend met wereldgraanprijzen die 70 procent bedragen van de voor de komende jaren verwachte wereldgraanprijzen (zie de cijfers van het FAO in h2). Ook in het (onwaarschijnlijke) geval dat de wereldgraanprijzen structureel lager uitvallen dan nu wordt verwacht, komt een gezonde exploitatie van MASM niet onder druk te staan. Extra garantie. Als extra garantie voor de te betalen pachtvergoeding geeft MASM de aan haar te verstrekken Europese subsidies in onderpacht aan Cerestial Farming SRL. Het betreft hier gegarandeerde Europese subsidies die worden uitgekeerd als de grond wordt bewerkt. Het totale subsidiebedrag is goed voor 80 procent van de jaarlijkse pachtvergoeding die MASM moet betalen. Na 2013 worden er zelfs nog wat hogere subsidie-niveau s verwacht. Mocht ondanks dit alles Moldavi Agriservice Management onverhoopt niet in staat zijn aan haar pachtverplichtingen te voldoen, dan staat holdingmaatschappij Nieuw Effect garant voor 80 procent van de jaarlijkse coupon aan certificaathouders. Dit betekent dat in het worst case scenario dat MASM failliet gaat, certificaathouders nog steeds een jaarlijks rendement tegemoet kunnen zien van 4 procent. Omdat grondeigendom en bewerking bovendien juridisch van elkaar zijn gescheiden blijven zij, via Cerestial Farming NL en SRL, eigenaar van de aangekochte gronden. Op dat moment kan bijvoorbeeld naar een nieuwe exploitant worden gezocht. 7 Investeren in Roemeense landbouwgronden

8 2 Te verwachten hoge voedselprijzen In de exploitatiebegroting van Moldavi Agriservice Management wordt rekening gehouden met graanprijzen die liggen op 70 procent van de door Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties opgestelde verwachtingen. Nominale grondstofprijzen en voorspellingen oliehoudende zaden rijst tarwe maïs Figuur 2: verwachte ontwikkeling verschillende graanprijzen Bron: FAO Agriculture Outlook 2008 De FAO gaat ervan uit dat de voedselprijzen waaronder die van graan de komende tien jaar structureel hoger zullen liggen dan in de afgelopen twee decennia. De prijzen die werden gerealiseerd in de topjaren 2007 en 2008 worden door de FAO gezien als een eenmalige gebeurtenis. Deze prijsexplosie kwam in de visie van FAO tot stand door een combinatie van mislukte oogsten en financiële speculatie. Veranderende balans tussen vraag en aanbod Dát de FAO deze structureel hogere graanprijs voorspelt, is gebaseerd op een verschuivende verhouding van vraag en aanbod op de wereldvoedsel- en graanmarkten. De vraag naar granen neemt om de volgende redenen toe: De Verenigde Naties verwacht dat de wereldbevolking tussen nu en 2020 groeit van 7 miljard naar 7,3 tot 7,9 miljard (cijfers 2006). Dit zal een aanzienlijke opwaartse druk opleveren op vraag naar granen (en andere primaire) levensbehoeften. 8 Investeren in Roemeense landbouwgronden

9 Belangrijker nog dan de toename van de wereldbevolking is het toenemende welvaartsniveau van een groot deel hiervan. De economische opkomst van landen als Brazilië, Rusland, India en China (en ook de rest van Azië en delen van Afrika) leidt tot een verwestersing van lokale eetpatronen. In deze opkomende landen beginnen energie- en proteïnerijke producten een steeds groter deel van de dagelijkse voedselconsumptie voor hun rekening te nemen. Voor de productie van deze voeding is relatief gezien meer graan nodig. Voor de productie van één kilo rundvlees is bijvoorbeeld 7 kilo graan vereist (bron: United Nations Economic and Social Council). Overheden wereldwijd stimuleren het gebruik van biobrandstoffen; brandstof gemaakt uit planten(resten) waaronder koolzaad. Bijvoorbeeld de Europese Unie wil dat in het jaar 2020 tien procent van de brandstof verbruikt door autoverkeer bestaat uit biobrandstof. Tegelijkertijd staat het aanbod van granen onder druk: Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht dat de mondiale temperatuur in de komende eeuw zal toenemen met 1,1 tot 6,4 graden. Deze klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor het wereldwijd beschikbare landbouwareaal. In veel regio s zal het simpelweg te warm en te droog worden om nog langer landbouw te bedrijven. Volgens berekeningen van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) zal de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond in Noordelijk Afrika bijvoorbeeld dalen met 75 procent. Positief hierbij is dat het IIASA tevens verwacht dat klimaatverandering relatief weinig invloed zal hebben op het Europese landbouwareaal, waaronder dat in Roemenië. De snel groeiende wereldbevolking en haar steeds hogere levensstandaard leidt niet alleen tot een toenemende vraag naar granen en ander voedsel, ook zorgt deze ontwikkeling voor verkleining van het landbouwareaal. Beschikbare landbouwgrond krijgt steeds vaker concurrentie van andere economische functies zoals stadsuitbreiding en de aanleg van industrieterreinen, recreatiegebieden en wegen. Wereldwijd wordt hierdoor in rap tempo grond aan de landbouwproductie onttrokken. Verschraling gronden door onverantwoord beheer. Investeringen in de modernisering en innovatie van de landbouw zijn de afgelopen decennia door historisch lage voedselprijzen achterwege gebleven. 9 Investeren in Roemeense landbouwgronden

10 3 Verwachte stijging grondprijzen Naast de jaarlijkse rentebetaling, deelt de certificaathouder ook in de eventuele winst die na aftrek van kosten wordt gemaakt bij de verkoop van de gronden. Het is de verwachting dat de prijs van landbouwgrond in Roemenië en dan met name de door de onderneming aangekochte gronden de komende jaren om de volgende redenen zal stijgen: Roemenië is historisch gezien de graanschuur van Europa. Een combinatie van vruchtbare grond en het juiste klimaat, maken het land uitermate geschikt voor de teelt van veel gangbare landbouwproducten. De landbouwgronden die STaK Cerestial Farming zal aankopen liggen zowel in West-Roemenië als in de regio Botosani. Het betreft hier zogenoemde Chernozems landbouwgrond. Deze zware, kleiachtige grond is zeer vruchtbaar door een combinatie van voedselrijkheid en vochtvasthoudend vermogen. Ook de klimatologische omstandigheden in beide gebieden zijn goed. De winters zijn over het algemeen koud met matige sneeuwval. Het voorjaar is mild en zonnig. In doorsnee valt in beide regio s 600 tot 800 mm neerslag per jaar. De meeste neerslag valt in de maanden maart tot en met juni. Juli is warm met temperaturen die makkelijk kunnen oplopen tot 35 graden Celsius. Het najaar is droog en zonnig. Grondsamenstelling Roemenië Lokatie B West-Roemenië Lokatie A Botosani Legend Chernozems: Black soil rich in humus Phaeozems: Wet soil that can accomodate to temperature and humidity Figuur 3: locatie aan te kopen gronden. Deze kwaliteit heeft zich echter nog niet vertaald in de prijs. Landbouwgrond is in Roemenië relatief goedkoop in vergelijking met andere Europese landen. 10 Investeren in Roemeense landbouwgronden

11 Grondprijzen in Europa Hoog: huidige markt inzichten van het bedrijf Laag: prijzen 2007 Frankrijk heeft geen open markt, de prijs van land heeft nog een sterk gereguleerde bovengrens Nederland U.K. Schotland Polen Oekraïne Slowakije Rusland Ierland België Servië Frankrijk Roemenië Hongarije Bulgarije Litouwen Figuur 4: landbouwgrondprijzen Europa. Bron: National Statistical Offices, Financial Times. De in geel aangegeven prijzen zijn de eigen marktinzichten van StAK Cerestial Farming. De voornaamste reden voor dit prijsniveau is het versnipperde grondbezit. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bestond er in Roemenië vooral kleinschalige landbouw in combinatie met particulier grondbezit. Onder het communistisch bewind dat volgde, werd het gebruik van deze gronden genationaliseerd. Na de omwenteling in 1989 werd besloten deze gronden terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige grondbezitters. Dit leidde uiteraard tot een verdere versnippering ten opzichte van de al versnipperde situatie voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Cerestial koopt deze kleinschalige landbouwgronden op en voegt ze samen tot aaneengesloten percelen die geschikt zijn voor grootschalige en moderne landbouw. Naast deze schaalvergroting zal de prijs van deze landbouwgronden naar verwachting verder stijgen, doordat Roemenië is toegetreden tot de Europese Unie (2007) en de geplande invoering van de euro (2014): - Doordat Roemenië onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, is het voor agrarische ondernemers uit andere EU-lidstaten steeds makkelijker om actief te worden in Roemenië. Door deze toenemende vraag zullen de prijzen van landbouwgronden steeds meer naar het Europees gemiddelde nijgen. - De Europese Unie voert, in samenwerking met de Roemeense regering, een actief beleid ter ontwikkeling van de Roemeense agrarische sector. In de periode komt 11 Investeren in Roemeense landbouwgronden

12 Roemenië, via het SAPAR-programma, in aanmerking voor structurele EU-hulp ter waarde van 30 miljard euro. 60 procent van dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van de Roemeense agrarische sector en het platteland. Als dit beleid succesvol is zullen de grondprijzen automatisch stijgen. - De toetreding tot het eurogebied heeft op zichzelf bewezen inflatoire effecten, ook voor landbouwgrond. Tevens belangrijk om te vermelden is, dat Poneco/Moldova Agriservice Management een specialist is in het duurzaam beheren van gronden. Door het toepassen van innovatieve technieken en het steeds wisselen van type beplanting, zal de vruchtbaarheid, en dus de waarde ervan, toenemen. De verwachting is dat de gemiddelde opbrengst per hectare zal verdrievoudigen ten opzichte van de huidige situatie. De potentieel belangrijkste driver onder stijgende grondprijzen is echter de mogelijkheid dat de graanprijzen hoger uitvallen dan nu door de FAO wordt voorspeld. FAO Food Price Index Food Commodity Price Index Figuur 5: meest recente ontwikkeling voedsel- en graanprijzen. Bron: De bovenstaande grafieken maken duidelijk dat deze ontwikkeling zich op dit moment lijkt te voltrekken. Begin 2011 lagen de wereldvoedselprijzen alweer op het topniveau van voor de kredietcrisis. Dit zou erop kunnen duiden dat de piekprijzen van medio 12 Investeren in Roemeense landbouwgronden

13 2008 wel eens geen incident zouden kunnen zijn geweest, maar dat de voedselprijzen de komende jaren nieuwe hoogtes zullen gaan opzoeken. Dat zal uiteraard leiden tot een navenante stijging van de prijzen van landbouwgronden. Tot slot willen we erop wijzen dat landbouwgrond historisch gezien een goede hedge vormt tegen inflatie. Een voorbeeld hiervan vinden we in de inflatoire periode Terwijl de totale inflatie over dit decennium 110 procent bedroeg (US Consumer Price Index) steeg de waarde van hoogwaardige Amerikaanse landbouwgronden met 271 procent. Ter vergelijking: in dezelfde periode lukte het aandelen niet de geldontwaarding bij te benen. De Standard & Poor's 500 Index steeg in deze tien jaar slechts met 81 procent (bron: Financieel Dagblad). 13 Investeren in Roemeense landbouwgronden

14 4 Gunstig ondernemersklimaat in Roemenië Gezien de ontwikkeling van het Roemeense ondernemersklimaat lijken de institutionele risico s van een investering in Roemeense landbouwgrond beperkt te zijn. De toetreding tot de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat onder meer belasting- en arbeidsmarktwetgeving voldoen aan Westerse standaarden. Roemenië neemt mede hierdoor een middenpositie in op de toonaangevende Global Competitiveness Index. In de aanloop naar en sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2007 is het ondernemersklimaat in Roemenië sterk verbeterd. Sinds de toekenning van het lidmaatschap zijn onder meer de tarieven (voor buitenlandse ondernemingen) voor dividend- en vennootschapsbelasting naar beneden gebracht en is de arbeidswetgeving flexibeler gemaakt. Ook heeft Roemenië een groot aantal wetten ingevoerd om zijn openbaar bestuur en zijn gerechtelijk apparaat te moderniseren. Hierbij dient te worden aangemerkt dat het de overheid nog moeite kost deze uit te voeren en te handhaven. Hoewel bureaucratie, machtsmisbruik en corruptie nog steeds voorkomen, zijn het geen wijdverbreide problemen die het voeren van een onderneming in Roemenië ernstig hinderen. Global Competitiveness Index Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat Roemenië op de toonaangevende Global Competitiveness Index (GCI) van het World Economic Forum (rapport 2010, 2011) de 67 e plaats inneemt (van 139 onderzochte landen). Het volgt hiermee op geringe afstand van West-Europese landen als Spanje (42) en Italië (48), staat net achter Rusland (63) en houdt Griekenland (83) achter zich. Wat betreft voormalige Oostbloklanden is Roemenië qua huidig ondernemingsklimaat een middenmoter (10 landen hebben een betere score, 13 een slechtere. Hoogste positie 33, laagste 121). Deze GCI komt onder meer tot stand door in elk onderzocht land enquêteonderzoeken te houden onder ondernemers (The Executive Opinion Survey). Een vergelijking van door de respondenten genoemde obstakels voor zakendoen tussen Roemenië en Nederland, levert de onderstaande cijfers op. (Voor beide landen zijn de vijf meest genoemde obstakels opgenomen.) 14 Investeren in Roemeense landbouwgronden

15 Obstakel voor zaken doen genoemd door percentage genoemd door percentage respondenten Nederland respondenten Roemenië Toegang tot financiering 21,3 % 15,9 % Arbeidsrecht 17,0 % 5,2% Infrastructuur 6,4 % 13,9 % Bureaucratie 15 % 12,2 % Belastingdruk/-regels 7,85 % 11,4 % Opleidingsniveau personeel 7,2 % 4,7 % Voorspelbaarheid overheidsbeleid 6,0 % 8,6 % Nederlandse investeringen Opvallend is overigens dat Nederland volgens officiële Roemeense overheidscijfers de grootste investeerder in het land is. Dit is mede te danken aan enkele grote holdings die geregistreerd zijn in Nederland, maar vooral elders actief zijn. Ook zonder deze grote buitenlandse ondernemingen behoort Nederland echter tot de belangrijkste investeerders in Roemenië. Bedrijven als ING, Shipyards en Philips zijn substantieel vertegenwoordigd in het land en ook Nederlandse MKB-bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden naar Roemenië (EVD, 2009). Actieve stimulering Misschien wel het belangrijkst om te vermelden, is dat het Roemeense ondernemingsklimaat bij uitstek gunstig is voor agrarische activiteiten. Het Roemeens platteland dreigt leeg te lopen doordat veel jongeren naar de steden trekken. De komst van nieuwe agrarische ondernemers ook buitenlandse wordt daarom actief gestimuleerd door de Roemeense overheid. 15 Investeren in Roemeense landbouwgronden

16 5 Propositie Cerestial Farming Hoe zit het beleggingsconstruct in elkaar? Newton Casanova StAK Cerestial NL raad van advies Nieuw Effect Poneco 100% Cerestial SRL pacht 100% MASM Participanten stellen aan Cerestial Farming NL kapitaal ter beschikking in de vorm van een hybride converteerbare lening. Zij worden hiermee certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming. Het fonds Cerestial I zal een totale omvang krijgen van 12 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de ideale omvang van een akkerbouwbedrijf. Indien de beoogde omvang niet wordt bereikt, zal de initiatiefnemer, Nieuw Effect, het fonds aanvullen tot tenminste 6 miljoen euro. Cerestial Farming NL is 100 procent eigenaar van Cerestrial Farming SRL, een Roemeense vennootschap die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke aankoop van de land bouwgronden. Deze getrapte constructie is noodzakelijk omdat alleen een vennootschap onder Roemeens recht eigenaar van de desbetreffende gronden mag zijn. Van elke door participanten ter beschikking gestelde 4000 euro, brengt Cerestial Farming NL 3995 euro in in Cerestial SRL. Voor de resterende 5 euro wordt de participant certificaathouder in Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming (StAK Cerestial Farming). 16 Investeren in Roemeense landbouwgronden

17 Cerestial Farming SRL koopt van dit geld tegen een vastgestelde prijs van 4000 euro per hectare Roemeense landbouwgrond aan. In dit bedrag is naast de grondprijs, het samenvoegen en cultiveren van de gronden, het notarieel transport, de kosten van de cliëntenremissier en het inschrijven in het kadaster verwerkt. Raad van advies en Ernst & Young zijn toezichthouder De Raad van Advies van Cerestial NL ziet toe op de kwaliteit van deze gronden. In deze Raad van advies hebben Cor Klaver (ex Ab nam r o, ex Agrarisch makelaar), Piet Berkhout (ex ABNAMRO, agrarische divisie) en Louis Laan (ondernemer/ investeerder) zitting. Ernst & Young controleert of elke voor dit doel door de participanten ingebrachte euro daadwerkelijk aan de aanschaf van landbouwgronden wordt uitgegeven. Als het fonds vol is en uiterlijk voor 1 januari 2013, wordt de hybride converteerbare lening omgezet in aandelen. De participanten zijn vanaf dat moment dus aandeelhouder in Cerestial Farming NL. Via Cerestial Farming NL en Cerestial Farming SRL zijn zij 100 procent eigenaar van de aangekochte gronden. Cerestial Farming SRL geeft de aangekochte gronden in pacht aan Moldavi Agriservice Management (MASM). MASM bewerkt de gronden. Uit de pacht die MASM via Cerestial Farming SRL aan Cerestial Farming NL betaalt, wordt de jaarlijkse coupon aan investeerders betaalt. MASM brengt alle aan haar toekomende Europese (landbouw)subsidies als onderpand voor de te betalen pacht in. Mocht ondanks dit onderpand MASM niet aan zijn pachtverplichtingen kunnen voldoen dan staat Holdingmaatschappij Nieuw Effect garant voor 80 procent van het begrote jaarlijks aan participanten uit te keren rendement. De Belastingdienst merkt de rentebetalingen aan participanten aan als dividendbetalingen en heft hierover navenant belasting. Na vijf tot tien jaar wordt in overleg met de aandeelhouders besloten de gronden te verkopen. De participanten delen hierbij voor 85 procent in de eventueel gegenereerde meerwaarde. 17 Investeren in Roemeense landbouwgronden

18 6 Investeren in Cerestial Farming I BV Juridisch kader: Cerestial Farming I BV is een Beleggingsmaatschappij zoals omschreven in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). De beleggingsmaatschappij is vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de WFT. Eigenaarschap: Aandeelhouders in Cerestial Farming I BV, zijn voor 100 procent eigenaar van Roemeense landbouwgronden. Winst en dividend: Aandeelhouders delen voor 85 procent in de eventuele winst bij verkoop van deze gronden. (De overige 15 procent wordt als performance vergoeding aan de initiatiefnemers vergoed). Gedurende de looptijd ontvangen aandeelhouders bovendien een gegarandeerd rendement van 4% en een beoogd rendement van 5%. (Dit rendement wordt gefinancierd uit de pachtopbrengsten gemaakt met de in bezit zijnde gronden). Fiscaal voordeel: Aangezien de fiscus de inleg van aandeelhouders aanmerkt als risicodragend kapitaal, wordt deze coupon aangemerkt als dividend (en navenant belast) en blijft de eventuele winst bij exit onbelast binnen de BV. Doelgroep: Cerestial Farming I BV is bestemd voor professionele institutionele beleggers; participatie is mogelijk vanaf ,- per participatie. Er kan op een veelvoud aan participaties ingetekend worden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat eventuele vervolgstortingen gezien zullen worden als additioneel op bestaande beleggingen en niet als gescheiden beleggingen. De aandelen van Cerestial Farming I BV worden aan een zo klein mogelijke groep professionele beleggers aangeboden. Maatwerk: Op basis van de individuele wensen van beleggers kan desgewenst een pasklaar beleggingsvoorstel worden gemaakt. De daadwerkelijke beleggingsovereenkomst komt tot stand via een door Ernst & Young opgesteld beleggingscontract. Bestuur: Het bestuur van de Beleggingsmaatschappij wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Cerestial Farming I en zal mede worden gevormd uit beleggers. Het bestuur is ondermeer verantwoordelijk voor alle beslissingen over aanen verkoop van de gronden. Controle: Ernst & Young treedt op als controlerend accountant en ziet er ondermeer op toe dat het hiertoe door aandeelhouders beschikbaar gestelde kapitaal binnen de exploitatiebegroting wordt aangewend voor de aanschaf van gekwalificeerde gronden. 18 Investeren in Roemeense landbouwgronden

19 Beleggingshorizon: De beleggingshorizon van Cerestial Farming I BV bedraagt in principe 5 jaar, of zoveel korter of langer als waar marktomstandigheden toe nopen. De beoogde exit geschiedt door verkoop, in zijn geheel of in delen en met of zonder pachter, van de in bezit zijnde landbouwgronden. Aandeelhouders beslissen, in overleg met het bestuur, over deze verkoop. Alternatieve exits: In overleg met het bestuur kunnen de aandeelhouders er ook voor kiezen de BV om te zetten in een beursgenoteerd fonds (N.V.). De aandelen worden dan vrij verhandelbaar waardoor het aan de oorspronkelijke participanten vervolgens vrijstaat om op elk moment uit te stappen. Tussentijds uitstappen: Een individuele voortijdige exit is alleen mogelijk als hierover bij aanvang van de participatie afspraken zijn gemaakt, of na overleg met het bestuur in geval van een dringende tussentijdse reden. Interesse? Neem contact op met de heer P. Beerents: T Investeren in Roemeense landbouwgronden

20 Cerestial Farming I BV Rokkeveenseweg 20a 2712 XZ Zoetermeer secretariaat: T +31 (0) F +31 (0) beleggingen: De heer P. Beerents T

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2014 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2013 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 15 JAARREKENING 30 Geconsolideerde

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT JAARVERSLAG 2014 FAGOED JAARVERSLAG 2014 3 Algemene gegevens RAAD VAN TOEZICHT Prof.dr. C.P. Veerman, voorzitter Ing. Ph. van den Hoek, secretaris *) Drs. H.M. van den Heuvel RBA CAIA Drs. R. van Klinkenberg

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

MKBi Agri: solide en rendementvol

MKBi Agri: solide en rendementvol MKBi Agri: solide en rendementvol De samenwerking tussen MKBi en Interfarms brengt het beste van twee werelden samen Liquide investering met beperkte risico s Het risicoprofiel van landbouwgrond is laag

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Investeren in Nederland

Investeren in Nederland Februari 2013 Position paper Investeren in Nederland Nederland staat voor grote uitdagingen. Bij zowel banken als de overheid ontbreken de financiële middelen om een impuls te geven aan de economie. Verzekeraars

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V.

M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V. M a t a n z a s I n v e s t e r i n g s m e m o r a n d u m S t a e t e L a n d t C. V. M e i 2 0 0 6 B e l a n g r i j k e m e d e d e l i n g e n Mogelijke investeerders in Staete Landt C.V. wordt nadrukkelijk

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V.

JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V. Leyenburg Woningfonds CV Jaarverslag 2014» ³ ² ¹»³»² JAARVERSLAG 2014 LEYENBURG WONINGFONDS C.V. Het jaar 2014 is voor Leyenburg Woningfonds C.V. (het fonds) grosso modo verlopen met een nulresultaat,

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving en pacht

Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving en pacht Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving en pacht Een eerste verkenning Gerdien Meijerink Ben Kamphuis LEI Nota September2011 Projectcode 2271000155 LEI, onderdeel van

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie