De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen in ontwikkelingslanden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de economische wetenschappen Katrien Van Wymeersch onder leiding van Prof. G. Rayp 1

2 Ondergetekende Katrien Van Wymeersch bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld. 1

3 Woord vooraf Ik dank prof.glenn Rayp en Katrien Stevens voor de hulp en begeleiding die ze mij hebben gegeven bij het verwezenlijken van deze thesis. Ook dank aan Nico Gobin voor de hulp met het econometrisch gedeelte. Verder wil ik ook mijn ouders en vrienden bedanken voor de morele ondersteuning. i

4 Inhoudsopgave I. Inleiding. 1 II. Theorie Het doel van kapitaalcontroles Betalingsbalans- en macro-economische overwegingen Het vermijden van speculatieve aanvallen Prudentiële motivatie Sequentiële liberalisatie Andere motieven Drie theoretische modellen Een model van financiële repressie Politieke economie-model Speltheoretisch model Samenvattende tabel en besluit 42 III. Empirie Kapitaalcontroles in de praktijk Kapitaalcontroles op (korte termijn) instromen Kapitaalcontroles op uitstromen Langdurige en omvangrijke kapitaalcontroles Kapitaalcontroles om prudentiële redenen De Tobin taks Overzicht van de empirische literatuur Eigen empirisch onderzoek Maatstaven voor kapitaalcontroles Modelspecificatie Bevindingen. 65 IV. Algemeen besluit 71 V. Lijst van geraadpleegde werken ii -

5 Lijst van figuren Figuur 2.1. : Het financiële systeem en economische groei...4 Figuur 2.2. : Perfecte kapitaalmobiliteit vaste wisselkoersen..8 Figuur 2.3. : Perfecte kapitaalimmobiliteit vaste wisselkoersen 10 Figuur 2.4. : Perfecte kapitaalmobiliteit vlottende wisselkoersen.. 11 i

6 Lijst van tabellen Tabel 2.1. : De pay-offs van buitenlandse investeerders 38 Tabel 2.2. : Nash evenwichten.. 39 Tabel 2.3. : Samenvatting theorieën.. 42 Tabel 3.1. : Vereist renteverschil om transactieheffing te compenseren bij beleggingen...49 Tabel 3.2. : Interpretatie van index 4A.. 60 Tabel 3.3. : Enkele statistieken van de gebruikte var. voor verschillende sub-samples. 64 Tabel 3.4. : Kapitaalcontroles en economische groei 66 Tabel 3.5. : Kapitaalcontroles en investeringen ii -

7 I. Inleiding De afgelopen twee decennia werden gekenmerkt door een enorme toename van kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden 1. Verschillende factoren hebben hierin een rol gespeeld, zoals o.a. de technologische vooruitgang en de toegenomen informatisering, die de kost van internationaal kapitaalverkeer aanzienlijk hebben verminderd. Onder druk van het IMF en de VS schaften vele landen hun kapitaalcontroles af, eerst de Europese landen en Japan, daarna verscheidene ontwikkelingslanden (Eichengreen, 1998). De voornaamste motivatie van ontwikkelingslanden om hun kapitaalcontroles af te schaffen was de hoop meer buitenlandse investeringen aan te trekken en zo de economische groei te stimuleren. Tot voor de eerste financiële crisissen was de visie gangbaar dat liberalisering van de kapitaalstromen voordelig is, omdat het kapitaal op die manier zijn weg vindt naar de meest productieve investeringen 2. Kapitaalmobiliteit stelt een land ook in staat om korte termijn inkomensfluctuaties af te vlakken. Bovendien wordt het investeringsrisico geminimaliseerd door internationale diversificatie, dat de investeerders ook beschermt tegen nationale (asymmetrische) schokken (Quinn, 1997). Men ging er ook van uit dat kapitaalinvoer landen de mogelijkheid zou bieden om zich makkelijker een toegang te verschaffen tot internationaal verkrijgbare technologieën, en zodoende landen zou helpen bij de ontwikkeling van een gesofisticeerd financieel systeem. Maar sinds de gedeeltelijke omkering van deze stromen vanaf 94 en de opeenvolgende crisissen waarmee de ontwikkelingslanden sindsdien te maken kregen, kende de visie dat geglobaliseerde financiële markten de efficiënte allocatie van kapitaal bevorderen en economische groei en stabiliteit stimuleren, steeds minder bijval. De recente Oost-Aziatische crisis heeft de belangstelling gevestigd op de problemen veroorzaakt door snelle en 1 Ter illustratie: de netto private kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden stegen van 36 miljard per jaar voor de periode naar 230 miljard USD per jaar voor de periode , wat meer dan het zesvoud is (Bailliu, 2000). 2 In een situatie van financiële openheid zal de prijs die in een land aan productiefactoren betaald wordt de wereldprijs benaderen. Bijgevolg zullen binnenlandse ondernemingen slechts investeren als de actuele netto waarde van een project > 0, hetgeen de economische groei zou moeten stimuleren (Quinn, 1997) 1

8 destabiliserende kapitaalstromen van en naar landen met een open kapitaalrekening. Naarmate landen financieel opener worden, worden de kapitaalstromen meer en meer van korte termijn en makkelijk omkeerbaar. Bovendien worden zulke korte termijnkapitaalstromen vooral beïnvloed door verschillen in de korte termijnrente, en niet door langere termijn factoren, zoals de opbrengstvoet van investeringen (O Donnell, 2001). Het is daarom niet ondenkbaar dat, ten gevolge van de toegenomen snelheid en de omkeerbaarheid van kapitaalstromen, het directe positieve effect van financiële openheid op economische groei grotendeels teniet wordt gedaan door de negatieve gevolgen van de toegenomen volatiliteit van kapitaalstromen (O Donnell, 2001). De bezorgdheid groeide dan ook dat ontwikkelingslanden die te maken kregen met grote instromen van kapitaal, zoals de Zuid-Oost Aziatische landen voor de crisis van 1998, in toenemende mate kwetsbaar werden voor plotse en destabiliserende uitstromen van kapitaal. De terughoudendheid ten opzichte van kapitaalcontroles is daardoor in de loop der jaren sterk verminderd. Zelfs het IMF erkent nu dat voor ontwikkelingslanden de voordelen van het zonder meer openstellen van hun kapitaalrekening meestal ver te zoeken zijn en dat kapitaalcontroles een (tijdelijke) rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van een degelijk financieel apparaat en bijbehorend regulerend systeem in ontwikkelingslanden 3. Want de grootste oorzaak van de talrijke financiële crisissen van het afgelopen decennium blijkt het feit dat de meeste ontwikkelingslanden niet beschikken over de vereiste instituties om grote in- en uitstromen van kapitaal efficiënt te verwerken. Vele ontwikkelingslanden zien daarom in kapitaalcontroles een manier om hun economie (tijdelijk) af te schermen van de invloeden van de internationale financiële markten. De opeenvolgende financiële crisissen hebben ook bij onderzoekers geleid tot een hernieuwde belangstelling voor kapitaalcontroles 4. Over de invloed van kapitaalcontroles op investeringen en economische groei bestaat nog veel onduidelijkheid en onenigheid. Zo blijkt die invloed in belangrijke mate af te hangen van de motivatie die landen hebben om kapitaalcontroles in te voeren. We zullen daarom trachten na te gaan waarom (ontwikkelings)landen kapitaalcontroles invoeren en wat hun invloed is op investeringen en economische groei. 3 zie IMF Annual Report 2000, Chapter 4, p terwijl papers en studies over kapitaalcontroles van voor de jaren 90 nog tamelijk schaars zijn, is er vanaf de jaren 90, en in het bijzonder vanaf de jaren (wat toevallig samenvalt met het begin van de Aziatische crisis) een enorme belangstelling voor het onderwerp (zie lijst van geraadpleegde werken) - 2 -

9 Deze thesis heeft een theoretisch luik en een empirisch luik. Het theoretische luik bestaat uit twee delen. In 2.1. wordt een bondig overzicht gegeven van de mogelijke motivaties die landen kunnen hebben om kapitaalcontroles in te voeren. Deel 2.2. behandelt drie modellen die de invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen weergeven : een model van financiële repressie, een politieke-economie model en een speltheoretisch model. In elk van deze modellen worden kapitaalcontroles ingevoerd met een specifiek doel voor ogen, en dit zal bepalen wat het uiteindelijke effect zal zijn van kapitaalcontroles op de econmische groei en de investeringen. Het empirische luik bestaat uit drie delen. In deel 3.1. zullen we voor enkele landen nagaan wat in de praktijk hun motivatie was/is om kapitaalcontroles in te voeren. Verder bespreken we in dit deel ook de Tobin taks, omdat dit één van de meest besproken en meest omstreden voorstellen is om het internationaal kapitaalverkeer aan banden te leggen. Deel 3.2. is een bondig overzicht van de empirische literatuur omtrent financiële liberalisatie en kapitaalcontroles. In deel 3.3. worden dan de resultaten van het eigen empirisch onderzoek weergegeven. We sluiten af met een algemeen besluit, waarin onze belangrijkste bevindingen worden samengevat

10 II. Theorie 2.1. Het doel van kapitaalcontroles In theorie leidt de volledige liberalisering van de kapitaalmarkt tot een situatie van optimale allocatie van het kapitaal, m.a.w. het kapitaal wordt ingezet daar waar dat het productiefst is. In een model van perfecte concurrentie en rationele verwachtingen leiden vrije kapitaalstromen dus tot een welvaartstoename 5. Het verband tussen het financiële systeem en economische groei ziet er volgens Levine (1997) als volgt uit : Figuur 2.1. : Het financiële systeem en economische groei Marktimperfecties - informatiekosten - transactiekosten Financiële markten en intermediairen Financiële functies - besparingen mobiliseren - middelen alloceren - corporate controle uitoefenen - risico management vergemakkelijken - vergemakkelijken van handel in goederen en diensten, contracten - 4 -

11 Groeikanalen - kapitaalaccumulatie - technologische innovatie Groei Bron : Levine Ross, 1997, p 691 De kosten verbonden aan het verwerven van informatie en het doorvoeren van transacties vormen de belangrijkste drijfveren voor het oprichten van financiële markten en instituties. Door de transactie- en informatiekosten te reduceren, komen financiële systemen tegemoet aan hun primaire doelstelling/functie : de allocatie van middelen (in tijd en ruimte) vergemakkelijken (Levine, 1997). Deze primaire functie kan opgesplitst worden in vijf basisfuncties 6 : - besparingen mobiliseren - allocatie van middelen - monitoring van ondernemingen en managers - risico management : diversificatie, hedging, pooling, - het vergemakkelijken van handel in goederen en diensten Levine beschouwt twee kanalen waarlangs deze vijf functies de economische groei kunnen beïnvloeden: kapitaalaccumulatie en technologische innovatie. Een eerste categorie groeimodellen betreft kapitaalaccumulatie en vertrekt van ofwel kapitaalexternaliteiten, ofwel van de productie van kapitaalgoederen bij constante schaalopbrengsten 7 om tot de steady state-groei per capita te komen. De functies van het financiële systeem hebben in deze modellen een invloed op de steady state-groei doordat ze de spaarquote wijzigen of doordat ze de besparingen realloceren tussen de verschillende kapitaalproducerende technologieën. (Levine, 1997) Een tweede categorie groeimodellen betreft technologische innovatie en vertrekt van de uitvinding van nieuwe productieprocessen en goederen. In deze modellen hebben de functies 5 voor een eenvoudig model van kapitaalinstromen en endogene groei zie Bailliu (2000) 6 voor een meer gedetailleerde uitwerking van deze vijf basisfuncties, zie Levine (1997) - 5 -

12 van het financiële systeem een invloed op de steady state-groei doordat ze de graad van technologische innovatie beïnvloeden. (Levine, 1997) Uit dit overzicht kan men duidelijk afleiden dat de efficiëntie van de financiële sector, waarin de allocatie van besparingen naar investeringen plaatsvindt, een belangrijke determinant is voor de lange termijnperformantie van een economie. In werkelijkheid is de werking van de financiële markten, vooral in ontwikkelingslanden, verre van perfect : onderontwikkelde of onbestaande marktsegmenten, slecht functionerende instellingen, corruptie. Dit motiveert het gebruik van second best argumenten, die stellen dat in geval van distorties in het economische model het soms mogelijk is om de welvaart te verhogen door het invoeren van andere distorties (Dooley, 1996). In principe kunnen zich oneindig veel soorten van marktfalingen voordoen, en dus bestaan er ook oneindig veel vormen van welvaartverhogende second best maatregelen, waaronder kapitaalcontroles. De motivaties van regeringen om kapitaalcontroles in te voeren kunnen daarom ook heel uiteenlopend zijn. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen : 1) betalingsbalans- en macro-economische overwegingen 2) het vermijden van speculatieve aanvallen 3) prudentiële motivatie (bescherming binnenlandse banksector) 4) sequentiële liberalisatie 5) andere redenen Uiteraard zullen de argumenten elkaar in sommige gevallen enigszins overlappen Betalingsbalans- en macro-economische overwegingen Onder deze noemer beschouwen we kapitaalcontroles die om de volgende redenen worden ingevoerd : - meer autonomie voor het binnenlands monetair beleid - destabiliserende volatiele korte termijn kapitaalstromen indijken - de binnenlandse belastingbasis te behouden - de binnenlandse besparingen in het land te houden 7 Men veronderstelt ook dat er geen gebruik wordt gemaakt van niet hernieuwbare factoren - 6 -

13 A. Meer autonomie voor het binnenlands monetair beleid Het probleem van het verlies van een autonoom monetair beleid stelt zich bij landen met een vast wisselkoerssysteem. Bij vrije internationale kapitaalbewegingen van en naar een land met vaste of sterk beheerste wisselkoers, verliest de overheid de controle over haar monetair beleid. Er bestaat als het ware een onbehaaglijke driehoek tussen vrij kapitaalverkeer, vaste wisselkoersen en een onafhankelijk monetair beleid : de drie kunnen niet tegelijkertijd in stand gehouden worden. Vrij kapitaalverkeer en een vaste wisselkoers betekent dat er geen sprake meer kan zijn van een onafhankelijk monetair beleid (Vander Vennet, 2000). Hierna wordt dit aan de hand van een eenvoudig IS-LM-BP schema aangetoond. Het monetair en het wisselkoersbeleid spelen een belangrijke rol in het stabiliseren van de output. De verminderde effectiviteit van deze instrumenten omwille van toenemende kapitaalmobiliteit kan nefaste gevolgen hebben voor de macro-economische stabiliteit van een land. Het fiscaal beleid kan echter ook een belangrijke rol spelen in de stabilisatie van de output, zelfs al zijn de kapitaalmarkten sterk geïntegreerd. Dus als er een instrument voor handen is, zoals het fiscaal beleid, om de doelstelling van binnenlandse stabilisatie te bereiken, dan is het waarschijnlijk voordelig om de kapitaalrekening te liberaliseren. In werkelijkheid is het fiscaal beleid in vele ontwikkelingslanden sterk onderontwikkeld, dus is het ook niet optimaal om de kapitaalcontroles af te schaffen, vooralleer alle beperkingen op het efficiënt gebruik van het fiscaal beleid zijn geëlimineerd (Dooley, 1996). We zullen nu aantonen dat wanneer er vrije internationale kapitaalbewegingen zijn van en naar een land en de wisselkoers is vast of sterk beheerst, de overheid dan de controle over haar monetair beleid verliest. Dit doen we aan de hand van een eenvoudig IS-LM-BP schema 8 : 8 voor een meer gedetailleerde uitwerking van het IS-LM-BP schema verwijzen we naar Heylen,

14 Figuur 2.2. : perfecte kapitaalmobiliteit vaste wisselkoersen reële intrest IS 1 LM 1 LM 2 A B BP r 2 Y 1 Bron : Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 5 output De IS-curve duidt voor ieder niveau van de lange termijnrente de hoogte van de reële gewenste bestedingen voor goederen en diensten aan. Op elk punt van de IS-curve geldt dat de investeringen gelijk zijn aan de nationale besparingen (vandaar IS : Investment and National Saving) (Heylen, 1999, p ). De negatieve helling van de IS-curve is een gevolg van de negatieve invloed die een hogere rente heeft op de investeringen (Heylen, 1999, p 135). De LM-curve stelt alle combinaties voor van de reële rente en het reële inkomensniveau waarbij de geldmarkt in evenwicht is (m.a.w. waarbij er een evenwicht is van de Liquidity Preference en de Money Supply). De LM-curve heeft een positieve helling aangezien een toename van het reële inkomen zal leiden tot een verhoogde reële vraag naar transactiegeld (Heylen, 1999, p 277). De BP-curve is de meetkundige plaats van alle combinaties van reële intrest en reëel inkomen waarvoor de betalingsbalans in evenwicht is. De hellingsgraad van de curve is afhankelijk van de marginale importquote en van de graad van kapitaalmobiliteit. Hoe groter de marginale importquote of hoe kleiner de graad van kapitaalmobiliteit, des te steiler de BPcurve. 9 Rechts van de BP-curve is er een zone van extern tekort : in elk punt is de intrestvoet te laag voor de overeenkomstige output en import. Er zal bijgevolg niet voldoende kapitaalinvoer gegenereerd worden. Links van de BP-curve is er een zone van extern 9 Vander Vennet, 2000, Deel 2, hoofdstuk 2, p 1-8 -

15 overschot : in elk punt is de intrestvoet te hoog voor de overeenkomstige output en import. Er zal bijgevolg meer kapitaal ingevoerd worden dan nodig (Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 2). We veronderstellen een systeem van vaste wisselkoersen. We veronderstellen ook dat in het geval van vaste wisselkoersen de monetaire autoriteiten steriliserend optreden : ze zullen de effecten van een betalingsbalansonevenwicht op het binnenlandse geldaanbod ongedaan maken 10. Deze veronderstelling is nodig om endogene LM-verschuivingen uit te schakelen. In het geval van niet-sterilisatie veroorzaakt een betalingsbalanstekort onder vaste wisselkoersen een vermindering van het geldaanbod, en bijgevolg een verschuiving van de LM-curve naar links. We beschouwen nu een situatie van perfecte kapitaalmobiliteit, wat resulteert in een horizontale BP-curve. De binnenlandse effecten zijn immers perfecte substituten voor de buitenlandse effecten, waardoor de intrestvoet die geldt op de wereldmarkt ook van kracht zal zijn op de binnenlandse markt. Is dit niet het geval, dan zullen er onmiddellijk evenwichtsherstellende kapitaalstromen op gang komen (Vander Vennet, 2000, Deel 2, Hoofdstuk 2, p 2). In dergelijke situatie is sterilisatie onmogelijk. Een rentevoet verschillend van de wereldintrest brengt kapitaalstromen op gang die te omvangrijk zijn voor de monetaire autoriteiten om er vat op te hebben. We vertrekken op figuur 2.2. van een evenwicht op de goederen en dienstenmarkt, de kapitaalmarkt, de geldmarkt en de betalingsbalans. Ons uitgangspunt is A, het snijpunt van IS, LM en BP. Een expansief monetair beleid leidt tot een verschuiving van LM 1 naar LM 2. De intrestvoet daalt tot r 2, wat kapitaaluitvoer zal veroorzaken. Het geldaanbod neemt af, waardoor de LM-curve terugschuift naar LM 1. Het uiteindelijke evenwicht ligt terug bij A. Bij vaste wisselkoersen en perfecte kapitaalmobiliteit verliest men dus het monetair beleid als instrument om de output te beïnvloeden 11. Kapitaalcontroles die de kapitaalmobiliteit verminderen, zullen ertoe leiden dat de binnenlandse rente in veel mindere mate bepaald wordt door de buitenlandse. Een expansief monetair beleid (een verschuiving naar rechts van de LM-curve) leidt tot een uitbreiding van 10 Om een betalingsbalanstekort en dus een vermindering van het geldaanbod te steriliseren kunnen de monetaire autoriteiten op de secundaire markt overheidspapieren aankopen, hun rentevoeten verlagen of de reservevereisten versoepelen (Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2 p 2). Om een betalingsbalansoverschot en dus een verhoging van het geldaanbod te steriliseren kunnen de monetaire autoriteiten overheidspapieren op de secundaire markt verkopen, hun rentevoeten verhogen of de reserveverplichtingen strenger maken (Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 3). 11 Via het budgettair beleid kan men onder vaste wisselkoersen de output wel beïnvloeden. Een expansief budgettair beleid resulteert in een verschuiving van de IS-curve. De intrestvoet stijgt en veroorzaakt kapitaalinvoer. Het geldaanbod neemt toe, LM verschuift, en er ontstaat een nieuw evenwicht. De output Y zal gestegen zijn

16 het geldaanbod en bijgevolg een daling van de rente. De kapitaalcontroles zullen een massale uitstroom van kapitaal verhinderen. De BP-curve wordt hierdoor steiler, en in het geval dat de kapitaalcontroles elke vorm van internationaal financieel verkeer verhinderen, is de BPcurve zelfs volledig vertikaal. Zoals in onderstaande figuur duidelijk wordt, kan men nu via het monetair beleid de output (op korte termijn) wel beïnvloeden. Figuur 2.3. : Perfecte kapitaalimmobiliteit vaste wisselkoersen reële intrest BP 1 IS LM 1 LM 2 A B r 2 Bron : Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 3 Y 1 Y 2 output Een expansief monetair beleid leidt tot een verschuiving van de LM-curve naar rechts. De rente daalt tot r 2. Het nieuwe evenwicht ligt in B. Dit evenwicht wordt gekenmerkt door een betalingsbalanstekort. De monetaire autoriteiten zullen steriliserend optreden om de effecten van het betalingsbalanstekort op het binnenlandse geldaanbod ongedaan te maken waardoor LM 2 blijft gelden 12. De output stijgt van Y 1 tot Y 2. In het geval van vlottende wisselkoersen is het monetair beleid onder perfecte kapitaalmobiliteit in het IS-LM-BP-model wel in staat de output te beïnvloeden : 12 Men dient echter in te zien dat een dergelijk sterilisatiebeleid hoogstens op korte termijn realistisch is. Bij sterilisatiebeleid blijft het betalingsbalanstekort immers bestaan en zo ook de noodzaak tot wisselmarktinterventies. Geleidelijk aan zou de centrale bank al haar internationale reserves verliezen, en moet de LM-curve uiteindelijk terugschuiven naar LM 1. (Heylen, 1999, p 346)

17 Figuur 2.4. : perfecte kapitaalmobiliteit vlottende wisselkoersen reële intrest IS 1 IS 2 LM 1 r 3 LM 2 A B BP r 2 Y 1 Y 2 output Bron : Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 5 Een expansief monetair beleid verschuift LM 1 naar LM 2. Het grotere geldaanbod doet de rente dalen tot r 2 waardoor de munt deprecieert. Door deze depreciatie zal de export toenemen, waardoor de reële bestedingen stijgen en IS 1 naar IS 2 verschuift, zodat er een nieuw evenwicht ontstaat in B. De output is gestegen van Y 1 tot Y 2. (Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 2, p 5) Maar zelfs in het geval van vlottende wisselkoersen kan het monetair beleid hinder ondervinden van grote kapitaalstromen die op gang komen door intrestverschillen in binnenen buitenland, omdat deze sterke schommelingen in de wisselkoers kunnen veroorzaken. Bij toenemende kapitaalmobiliteit zal de binnenlandse korte termijnrente in toenemende mate bepaald worden door de buitenlandse korte termijnrente en de verwachtingen i.v.m. de korte termijnevolutie van de wisselkoers 13. Meestal gebruikt men dan kapitaalcontroles op uitstromen om (bij een lage binnenlandse rente) de depreciatiedruk op de nominale wisselkoers te vermijden zonder dat het daarbij nodig is om monetair te verstrakken, zoals dat anders wel het geval zou moeten zijn. Controles op instromen moeten (bij een hoge binnenlandse rente) de appreciatie van de 13 Dit wordt verklaard door de ongedekte intrestpariteit theorie: i a = i b + E t ( e), waarbij i a : de intrest in land a, i b : de intrest in land b en E t ( e) : de verwachte relatieve wisselkoerswinst (of verlies) (in %) (Vander Vennet, 2000, deel 2, hoofdstuk 1, p 6). Bij perfecte kapitaalimmobiliteit gaat deze intrestpariteit niet op en zal een land in staat zijn om de rente aan te passen naargelang de schokken die zich voordoen. Een gesloten kapitaalrekening vereist echter wel een evenwicht op de handelsbalans, wat een belemmering betekent voor de flexibiliteit van de wisselkoers. In het geval van perfecte kapitaalmobiliteit gaat de intrestpariteit wel op en vormt een belemmering voor de aanpassing van de binnenlandse rente, maar de reële wisselkoers heeft meer bewegingsvrijheid (Lougani, Razin en Yuen, 1997)

18 wisselkoers ten gevolge van kapitaalinstromen vermijden, zonder dat het monetair beleid haar binnenlandse doelstellingen moet opgeven (bv. inflatiebestrijding). (Johnston, 2000) B. Destabiliserende volatiele korte termijn kapitaalstromen indijken Valutamarkten zijn zeer liquide en reageren zeer snel op schokken. Bepaalde factoren, zoals prijs- en loonrigiditeiten en de onomkeerbaarheid van investeringen zorgen ervoor dat de reële economie zich trager aanpast. Deze verschillen in aanpassingssnelheid, en de grote exogene volatiliteit van de financiële markten, kunnen leiden tot grote wisselkoersschommelingen met negatieve effecten voor de reële economische activiteit (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995). Tobin stelde voor om deze korte termijn kapitaalstromen af te remmen 14 via een wereldwijde uniforme belasting op valutatransacties, die de korte termijn kapitaalstromen zou afremmen en verwaarloosbare effecten zou hebben op de lange termijnstromen (zie ook deel 2.3.). In wordt een theoretisch model van Cordella (1998) uitgewerkt dat aantoont dat een belasting op korte termijn kapitaalinstromen de volatiliteit van de opbrengsten uit investeringen kan doen afnemen. Aangezien reële investeringen meestal onomkeerbaar zijn, zal een hoge volatiliteit van de opbrengsten er een negatieve invloed op hebben. (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995). C. De belastingbasis behouden Massale outflows van kapitaal naar offshore centra waar (bijna) geen belastingen geheven worden, kunnen de binnenlandse belastingbasis aantasten. Belastingontduiking ondermijnt m.a.w. de mogelijkheid van de overheid om belastingen te innen. De belastingsopbrengsten zullen door de ontduiking minder hoog zijn dan zou moeten, m.a.w. de marginale kost van belastingsinning stijgt met de graad van ontduiking. Kapitaalcontroles moeten dan de kapitaalvlucht en belastingontduiking tegengaan (Bai en Wei, 2000). In sommige landen is het fiscaal systeem onvoldoende ontwikkeld, en zijn de opbrengsten uit belastingen niet voldoende om de uitgaven van de overheid te dekken. Bij een onvoldoende ontwikkeld fiscaal beleid kan met het fiscaal deficit financieren via een inflation tax (Dooley, 1996). De inflation tax is de jaarlijkse daling van de reële geldhoeveelheid in handen van het publiek ten gevolge van inflatie (Heylen, 1999, p 649). De belastingbasis is de reële geldhoeveelheid, de belastingvoet wordt bepaald door de inflatiegraad. Het product van beide is de belastingopbrengst waarmee de overheid haar uitgaven financiert. Men moet de idee van belasting als volgt interpreteren : 14 throwing sand in the wheels of international finance, zie Eichengreen, Tobin en Wyplosz (1995)

19 - de overheid drukt geld, waarmee ze goederen en diensten kan kopen - door de toename van de geldhoeveelheid zullen de prijzen stijgen, waardoor de koopkracht van het geld dat de gezinnen in hun bezit hebben, daalt - er wordt bijgevolg welvaart overgedragen van de gezinnen en de bedrijven naar de overheid, net zoals bij de klassieke belastingen (Heylen, 1999, p 649) Beperkingen op het bezit van vreemde valuta moet de mogelijkheid van binnenlandse economische agenten verminderen om de inflation tax te vermijden. Het geval waarin de overheid inkomsten tracht te innen uit seignorage wordt in verder uitgewerkt. Met seignorage bedoelen we de reële middelen waarop de overheid beslag kan leggen door geldcreatie. Door meer basisgeld in omloop te brengen kan ze meer goederen en diensten kopen (Heylen, 1999, p 644). D. Binnenlandse besparingen in het land houden Kapitaalcontroles op outflows kunnen ook ingevoerd worden om de binnenlandse besparingen in het land te houden. Is de private opbrengst van binnenlandse effecten lager dan de sociale opbrengsten, bij voorbeeld omdat er positieve externaliteiten uitgaan van binnenlands geïnvesteerd kapitaal, dan is dit een mogelijk motief om kapitaalcontroles in te voeren op outflows en/of het stimuleren van inflows (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995). Maar wanneer binnenlandse investeerders geen buitenlandse activa meer mogen bezitten, wordt hun mogelijkheid tot diversificatie van de portefeuille fel beknot. Bovendien neemt de gevoeligheid van de portefeuille voor binnenlandse macro-economische schokken aanzienlijk toe (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995) Het vermijden van speculatieve aanvallen In een situatie van grote kapitaalmobiliteit kunnen, bij vaste wisselkoersen, speculatieve aanvallen ontstaan tegen landen met een inconsistent beleid. Dit is bijvoorbeeld het geval als een overheid twee macro-economische beleidsobjectieven voorop plaatst die onderling tegenstrijdig zijn, bv. binnenlandse kredietexpansie en vaste wisselkoersen (Grilli en Milesi- Ferretti, 1995). Een overheid dat haar deficiet wil financieren, kan voor de binnenlandse activa van de centrale bank een groeivoet vooropstellen die niet consistent is met de vaste nominale wisselkoers en de groei in de vraag naar geld (Dooley, 1996). De reële vraag naar geld ligt bij perfecte kapitaalmobiliteit en onder koopkrachtpariteit vast, en dus zal een

20 stijging in het binnenlandse deel van de geldbasis onmiddellijk worden gecompenseerd door veranderingen in de internationale reserves. Wanneer de internationale reserves van de centrale bank onder een bepaald niveau zakken, verwacht men dat de centrale bank de vaste wisselkoers zal opgeven, en dat de munt vrij zal zweven. Het doel van een speculatieve aanval is om een depreciatie van de munt te veroorzaken (Dooley, 1996). Landen proberen doorgaans de situatie in eerste instantie te verbeteren via sterilisatieoperaties. Deze maatregelen betekenen echter een kost voor de centrale bank aangezien er aanzienlijke verschillen kunnen zijn tussen de uitgiftekost van effecten en de opbrengst uit vreemde activa. Bovendien verhelpen ze de instroom van kapitaal niet aangezien de rente hoog blijft. In veel gevallen zijn landen na een tijdje wel verplicht om kapitaalcontroles in te voeren (Dooley, 1996). Speculatieve aanvallen komen echter niet enkel voor in landen met een inconsistent beleid. Het financiële systeem is van nature tamelijk onstabiel. Dit vloeit voornamelijk voort uit het feit dat de meeste financiële markten gekenmerkt worden door imperfecte informatie (Eichengreen, 1998). Een gevolg hiervan is herd behaviour of kuddegedrag. Economische agenten laten zich in hun beslissingen leiden door de beslissingen van anderen) 15. Zo kan een plotseling verlies van vertrouwen, om welke reden dan ook, gegrond of ongegrond, een golf van paniek doen ontstaan en massale kapitaaluitstromen veroorzaken die een vaste wisselkoerssysteem in elkaar kunnen doen storten.(eichengreen, 1998) De rol die kapitaalcontroles kunnen spelen in de context van speculatieve aanvallen hebben te maken met het feit dat de private sector zijn aangehouden hoeveelheid geld niet meer kan aanpassen via de handel van binnenlands geld in ruil voor vreemde valuta of omgekeerd, maar enkel nog via handel in goederen en diensten Prudentiële motivatie Hieronder vallen kapitaalcontroles die als doel hebben om de financiële instituties te beschermen en hun financiële gezondheid te garanderen. Een eerste reden om in dit verband 15 zie ook het theoretische model van Cordella (1998) infra

21 kapitaalcontroles in te voeren is het feit dat buitenlands kapitaal dikwijls risicovoller is dan binnenlands kapitaal en wel om de volgende twee redenen : - Internationale transacties worden gekenmerkt door een aantal typische risico s die binnenlandse transacties niet hebben, zoals een landenrisico 16, een soevereiniteitsrisico 17 en een transfertrisico Verschillen in supervisory en accounting standaarden kunnen ook een reden zijn, net zoals het feit dat landen vaak moeilijkheden hebben om de binnenlandse wetten af te dwingen op buitenlands kapitaal. Kapitaalcontroles worden ook aangewend om de exposure van de binnenlandse financiële instellingen op de wisselmarkt te verminderen en de duur van de passiva in handen van de financiële instellingen te verlengen, om zo de stabiliteit van het financieel systeem te beschermen. Voor banken is het verschil in liquiditeit tussen de activa en de passiva soms problematisch. De leningen (= activa) die ze uitgeven zijn meestal veel minder liquide dan hun deposito s (= passiva). Omwille van de imperfecte informatie omgeving en de lange termijn relatie die banken kunnen opbouwen met hun klanten, kunnen ze beter dan de andere marktpartijen de kredietwaardigheid van hun leners inschatten. In tijden van crisis trekken de economische agenten hun deposito s terug, en zullen banken enkel nog middelen kunnen binnenrijven door activa te verkopen, wat hun balans nog meer uit evenwicht haalt. Door de talrijke transacties tussen banken onderling zullen problemen bij de ene bank automatisch problemen veroorzaken bij andere banken. Zo kan een plotseling verlies van vertrouwen bij de depositohouders, om welke reden dan ook, gegrond of ongegrond, een golf van paniek doen ontstaan die het gehele banksysteem in elkaar kan doen storten (Eichengreen, 1998). Een andere prudentiële motivatie reden om kapitaalcontroles in te voeren is het infant industry -argument. Landen moeten hun financiële instituties, instrumenten en markten goed ontwikkelen vooraleer ze hun kapitaalrekening openstellen. Voor vele ontwikkelingslanden is het van groot belang dat vooral de positie van de banksector verstevigd wordt, aangezien ze de belangrijkste financiële intermediairs zijn 19. Het is reeds veelvuldig aangetoond dat landen 16 is het risico dat een aanzienlijk deel van de debiteuren in een land in gebreke blijven wat betreft de terugbetaling van hun buitenlandse schuld omwille van macro-economische, politieke instabiliteit of andere redenen (Johnston, 1998) 17 is het risico dat een land niet meer in staat is om haar buitenlandse schuld terug te betalen (Johnston, 1998) 18 is het risico dat een buitenlandse debiteur niet in staat is om op tijd de benodigde valuta te verkrijgen om zijn buitenlandse schuld terug te betalen (Johnston, 1998) 19 dit was het geval in Korea en Thailand, twee landen die zwaar werden getroffen door de Aziatische crisis (Johnston, 1998)

22 met een zwakke of onderontwikkelde banksector die financiële liberalisering doorvoeren een verhoogde kans op bankcrisissen lopen 20. De prudentiële rol van kapitaalcontroles is echter beperkt, en wel om de volgende redenen : ten eerste vormen kapitaalcontroles een ernstige belemmering voor de diversificatie van de portefeuille. Het investeringsrisico neemt hierdoor aanzienlijk toe, de liquiditeit en kwaliteit van de financiële activa gaan erop achteruit, waardoor de ontwikkeling van financiële markten sterk belemmerd wordt (Johnston en Tamirisa, 1998). Ten tweede is de kans reëel dat economische agenten, bij pogingen om de kapitaalcontroles te omzeilen, naar instrumenten grijpen die meer risicovol en minder gereguleerd zijn, hetgeen leidt tot een stijging van het systematisch risico 21 (Johnston en Tamirisa, 1998) Sequentiële liberalisatie Geleidelijke liberalisering van de kapitaalstromen brengt minder risico s met zich mee dan de kapitaalrekening open te stellen zonder overgangsperiode. Het is belangrijk dat landen beschikken over voldoende ontwikkelde financiële markten, instellingen en instrumenten, en een stabiele macro-economische omgeving, vooraleer ze hun kapitaalrekening openstellen. We zullen hiervoor twee argumenten aanhalen. Ten eerste geldt ook hier het infant industry -argument (Johnston en Tamirisa, 1998). Kapitaalcontroles kunnen aangewend worden om minder ontwikkelde (financiële) markten te beschermen en ze de mogelijkheid geven om te profiteren van schaalvoordelen en leereffecten. Het infant industry -motief kan kapitaalcontroles echter alleen maar rechtvaardigen als de kapitaalmarkt niet efficiënt werkt. Bij een perfect werkende kapitaalmarkt is het beter om maatregelen te treffen die rechtstreeks ingrijpen daar waar de distortie zich voordoet, zoals directe subsidiëring, Het infant industry -argument is daarom een duidelijk voorbeeld van een second best argument. Ten tweede is er het feit dat een land dat een macro-economisch stabilisatieprogramma opzet en handelsliberalisatie doorvoert, moeilijkheden zal ondervinden om tegelijkertijd ook haar kapitaalstromen te liberaliseren. Ontwikkelingslanden die structurele hervormingen doorvoeren, worden gekenmerkt door een beleid van hoge rentes, bedoeld om de inflatie te 20 zie Bailliu (2000), Barth, Caprio en Levine (1998), Demirgüç-Kunt en Detragiache (1998) 21 Theoretisch kan het risico van een portefeuille van risicodragende financiële activa worden opgesplitst in een onsystematische component, nl. het specifieke of ondernemingsgebonden risico, en een systematische component, nl. het marktgebonden risico (Vander Vennet, 2000, deel 1, hoofdstuk 5, p 32)

23 stabiliseren. Tegelijkertijd liberalisatie van de kapitaalstromen doorvoeren zou kunnen leiden tot een reële appreciatie van de wisselkoers, of een stijging van de volatiliteit van de wisselkoers, wat de inspanningen tot handelsliberalisatie kan tegenwerken. Het is in deze situatie dan ook beter om liberalisatie van de kapitaalrekening uit te stellen tot wanneer alle handelsrestricties effectief opgeheven zijn (Dooley, 1996). Zoals uit het voorgaande blijkt, is het aangewezen om eerst handelsliberalisatie door te voeren voor men de kapitaalrekening liberaliseert. De kapitaalrekening op zich kan ook sequentieel geliberaliseerd worden. Sommige regels bij het sequentieel openstellen van de kapitaalrekening lijken voor de hand te liggen : men moet bijvoorbeeld lange termijnkapitaalstromen voor de korte termijnstromen liberaliseren 22 (Johnston, 1998). Hoewel kapitaalinstromen op korte termijn niet echt een risico vormen voor individuele banken en investeerders worden ze vaak beschouwd als speculatief en destabiliserend. Lange termijn kapitaalbewegingen zijn stabieler en wenselijker omdat ze, meer dan korte termijnstromen, te maken hebben met de reële economisch situatie. Lange termijninflows komen bijvoorbeeld typisch op gang na een grondige economische herstructurering. Korte termijninstromen zijn dikwijls het gevolg van sterke intrestverschillen met het buitenland. Maar het is heel moeilijk om in praktijk een algemene volgorde voorop te stellen waarin de kapitaalcontroles op de verschillende kapitaalstromen zou moeten geliberaliseerd worden. Financiële liberalisatie is een zeer complex proces, dat o.a. bemoeilijkt wordt door het feit dat het steeds moeilijker wordt om kapitaalstromen in een bepaalde categorie (korte termijn of lange termijn) onder te verdelen (Johnston, 1998) Andere motieven. Een mogelijke motivatie voor het invoeren van kapitaalcontroles is herverdeling : men wil middelen realloceren van kapitaal naar arbeid door het kapitaal te belasten. Kapitaalcontroles moeten in dat geval verhinderen dat de belastingen worden ontvlucht. Het lijkt aannemelijk dat dit meer voorkomt in landen met een linkse overheid. (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995) 22 een ander voorbeeld is dat de liberalisatie van foreign direct investment voorrang zou moeten krijgen op de liberalisatie van portfolio investment (Johnston, 1998)

24 Grote landen hebben meer mogelijkheden om hun investeringen te diversifiëren, en hebben bijgevolg minder baat bij de liberalisering van hun kapitaalrekening dan kleinere landen. Dit argument voorspelt dus dat kapitaalcontroles meer voorkomen in grote landen dan in kleine. (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995) Ook de openheid van een land heeft een invloed op de intensiteit van de kapitaalcontroles : enerzijds zijn open economieën meer gevoelig voor externe schokken en dus meer geneigd om kapitaalcontroles in te voeren om deze schokken op te vangen. Anderzijds zijn er in een open economie meer mogelijkheden om de controles te omzeilen, en daarom is financiële liberalisatie complementair aan handelsliberalisatie. (Grilli en Milesi-Ferretti, 1995) Kapitaalcontroles kunnen ook een weerspiegeling zijn van de optimale graad van interventie volgens een bepaalde overheid (Johnston en Tamirisa, 1998). In landen waarvan de overheid allerhande economische activiteiten meer reguleert dan in andere landen, is het logisch dat de kans op kapitaalcontroles ook groter zal zijn. Kapitaalcontroles kunnen een instrument zijn om uitstromen naar offshore-centra van kapitaal afkomstig uit de criminaliteit tegen te houden. Outflows van kapitaal afkomstig van corruptie en belastingontduiking kunnen (naast een vermindering van de belastingbasis, wat onder werd besproken) een vertekening van de economische data veroorzaken. Omtrent criminele financiële praktijken zijn nauwelijks data beschikbaar. Nochtans is het voor een overheid noodzakelijk om deze te kennen, wil ze een goed zicht hebben op de economische situatie in een land. De distorties in de data zullen de inspanningen van de overheid bemoeilijken om een efficiënt economisch beleid te voeren (Quirk, 1997). Door de massale outflows zal de geldvraag verschuiven van het éne land naar het andere, en leiden tot misleidende monetaire data. Men kan immers niet meer nagaan welk geld door welke centrale bank oorspronkelijk werd uitgegeven en in welk land de depositohouder werkelijk woont. Dit zal als gevolg hebben dat de rente- en wisselkoersvariabiliteit toeneemt, wat een negatieve invloed heeft op de economische groei (Quirk, 1997). Kapitaalcontroles zijn echter geen ideaal instrument aangezien ze de ontwikkeling van parallelle markten 23, die nauwe 23 zo is er de hawala in India en Pakistan. Dit parallel banksysteem is gebaseerd op overeenkomsten tussen familie en/of bendes. Ze maken geen gebruik van geschreven contracten maar wel van mondelinge overeenkomsten die afgedwongen worden via de dreiging van geweld als vergelding. In China bestaat een analoog systeem, de fie chien, dat ook gebaseerd is op vertrouwen, familiebanden, lokale sociale structuren, en de dreiging van uitsluiting als men het vertrouwen schendt (Williams, 1997)

25 banden hebben met de onderwereld, stimuleren (Quirk, 1997). In dat geval zou bij voorbeeld de verbetering van de prudentiële supervisie, die de activiteiten van de banken nauwgezet volgt, een betere optie zijn. Volgens Johnson en Mitton (2001) is er nog een reden waarom landen kapitaalcontroles invoeren. Zij menen dat kapitaalcontroles als een soort scherm fungeren dat overheden toelaat om binnenlandse ondernemingen voor te trekken. In vele van die landen bestaan er informele relaties tussen ondernemingen, politici en banken 24. Dit systeem van informele relaties is beter in stand te houden wanneer het relatief afgezonderd is van internationale kapitaalstromen. Tegelijkertijd zal ook de kans op bad loans toenemen omwille van verkeerde incentives die de kapitaalcontroles met zich meebrengen. Johnson en Mitton vonden in het geval Maleisië het bewijs dat ondernemingen met sterke banden met de politiek meer lijden onder macro-economische schokken die de mogelijkheid van de overheid ondermijnen om privileges en subsidies toe te staan. Ondernemingen met sterke banden met de politiek zullen ook meer voordeel hebben bij de invoering van kapitaalcontroles aangezien ze hierdoor meer subsidies krijgen. Hieruit mag echter niet besloten worden dat politiek favoritisme de Aziatische crisis van heeft veroorzaakt. Het is immers helemaal niet duidelijk of het kapitalisme zoals het in vele Aziatische landen werkt, namelijk gebaseerd op relaties, suboptimaal is voor die landen. Hoewel ondernemingen met politieke banden harder getroffen werden door de crisis, heeft dit waarschijnlijk niets te maken gehad met inefficiënt beheer. Door de crisis verloren voorheen bevoordeelde bedrijven hun subsidies, maar deze werden na de invoering van kapitaalcontroles hersteld (Johnson en Mitton, 2001). Het snelle herstel van Maleisië na de invoering van de kapitaalcontroles toont volgens sommigen aan dat kapitaalcontroles groeibevorderend kunnen zijn Drie theoretische modellen De bestaande theoretische modellen omtrent de invloed van kapitaalcontroles op economische groei verschaffen ons geen eenduidig antwoord. De theoretische modellen omtrent de invloed van kapitaalcontroles op economische groei en investeringen zijn overigens niet erg talrijk. 24 In de literatuur wordt dit fenomeen vaak aangeduid met de term crony capitalism, en vaak genoemd als één van de mogelijke oorzaken van de Aziatische crisis (zie bv. Eichengreen, 1998). 25 zie Kaplan en Rodrik,

26 De meeste auteurs beperken zich tot een empirisch onderzoek. De uitkomst van de verschillende modellen hangt meestal af van het doel waarvoor de controles worden ingevoerd, en op welke vorm van kapitaal ze geheven worden. Daarom worden in wat volgt drie modellen besproken. In elk van de modellen schuilt er een verschillende motivering achter de invoering van de kapitaalcontroles. Er is ook een verschil tussen de kapitaalcontroles : in het eerste model gaat het om kapitaalcontroles op uitstromen, in het tweede op de binnenlandse kapitaalvoorraad en in het derde op de instromen. Het ligt voor de hand dat de verschillende kapitaalcontroles ook verschillende effecten teweegbrengen. Roubini en Sala-i-Martin (1992) tonen aan dat financiële repressie en kapitaalcontroles die bedoeld zijn om de belastingsbasis te vergroten een negatieve invloed hebben op de economische groei. Zij doen dit aan de hand van een model dat vertrekt vanuit de geldvraag, waarbij financiële ontwikkeling een negatieve invloed heeft op de geldvraag. Een overheid die inkomsten uit seignorage nastreeft, zal zich hierdoor genoodzaakt zien om de financiële ontwikkeling tegen te gaan. Kapitaalcontroles op outflows zullen noodzakelijk zijn om kapitaalvlucht te vermijden. In dit model gaan kapitaalcontroles gepaard met een lage graad van financiële ontwikkeling. De financiële repressie zal een negatieve invloed hebben op investeringen en groei. Chanda (2001) toont aan de hand van een politieke economie -model aan : ten eerste dat kapitaalcontroles op de binnenlandse kapitaalvoorraad bevorderlijk zijn voor de groei aangezien ze de binnenlandse kapitaalvoorraad vergroten, en ten tweede dat heterogeniteit binnen een economie de positieve effecten van kapitaalcontroles afzwakt. Cordella (1998) toont aan dat een belasting op kapitaalinstromen bank runs kan vermijden, en zo de verwachte opbrengst van investeringen doet toenemen. Hij doet dit aan de hand van een speltheoretisch model Een model van financiële repressie Het model van Roubini en Sala-i-Martin (1992) vertrekt van volgend uitgangspunt : de overheid beslist om geen volledige financiële ontwikkeling toe te laten, m.a.w. te kiezen voor een systeem van financiële repressie. Ze kan hierdoor gemakkelijk inkomsten genereren

27 Deze inkomsten worden in het model voorgesteld als een inflation tax 26. Aangezien de graad van kapitaalaccumulatie een fundamentele determinant is voor lange termijn groei, is de efficiëntie van de financiële sector, waarin de allocatie van besparingen naar investeringsprojecten plaatsvindt, potentieel belangrijk voor de lange termijn performantie van een economie. Het is bijgevolg logisch dat financiële repressie een negatieve invloed zal hebben op de economische groei. Het model van Roubini en Sala-i-Martin is eigenlijk een model van de geldvraag en impliceert dat meer financiële ontwikkeling de noodzaak zal verminderen voor economische agenten om geld bij zich te hebben. Financiële ontwikkeling leidt immers tot een reductie van de transactiekosten voor het converteren van niet-liquide naar liquide activa. Doordat economische agenten minder behoefte hebben aan geld, zal er ook minder inflatie zijn. Hierdoor vermindert de inflation tax basis en zodoende ook de mogelijkheid van de overheid om seignorage te genereren. Met seignorage of muntloon bedoelen we de reële middelen waarop de overheid beslag kan leggen door geldcreatie. Door meer basisgeld in omloop te brengen kan ze immers meer goederen en diensten kopen. (Heylen, 1999, p 644) Kapitaalcontroles zullen in dit model nodig zijn om kapitaalvlucht naar het buitenland te vermijden. Deze kapitaalcontroles worden in het model van Roubini en Sala-i-Martin niet expliciet in het model gebracht, maar het model vertrekt vanuit de assumptie dat kapitaalvlucht naar het buitenland niet mogelijk is, m.a.w. dat er kapitaalcontroles geheven worden op de outflows van kapitaal. Het model De economie wordt bevolkt door oneindig lang levende consumenten wiens nutsfunctie wordt bepaald door het enige consumptiegoed en door de reële geldvoorraad. De reële geldhoeveelheid stelt mensen in staat om consumentengoederen te kopen zonder naar de bank te moeten om obligaties om te zetten in geld. Het marginaal nut van geld daalt met de graad van financiële ontwikkeling. Dit komt doordat financiële ontwikkeling een negatief effect heeft op de transactiekosten (de kosten om een obligatie in geld om te zetten). Vraagzijde : We veronderstellen een intertemporele nutsfunctie waaruit men ook de ogenblikkelijke nutsfunctie kan halen : 26 de inflation tax is echter niet de enige bron van inkomsten voor een overheid die financiële repressie uitoefent op de financiële sector. De overheid kan de financiële sector bij voorbeeld ook verplichten om de

28 U = 0 e -ρt N(t)u(c(t),m(t))dt (1) met ρ de individuele discontovoet, N(t) is het totaal aantal mensen dat leeft op tijdstip t en we veronderstellen dat N(t) een exogene groeivoet n heeft. Als we de initiële bevolking gelijkstellen aan 1, dan is N(t) = e nt. Het ogenblikkelijke nut per capita u( ) is een functie van de consumptie per capita, c(t), en van de reële geldhoeveelheid m(t). Opdat het model oplosbaar zou zijn, veronderstellen we dat de ogenblikkelijke nutsfuctie er als volgt uitziet 27 : u( ) = [c(t) α m(t) β(a) ] 1-σ /(1-σ) (2) waarbij σ positief is en β (A) < 0. Economische agenten worden verondersteld hun nutsfunctie te maximaliseren onder de volgende budgetbeperking : ( ) F N + V N c F N + M PN = r τ (3) Waarbij F staat voor de niet-monetaire activa, zoals kapitaal en obligaties, M is het nominale geld, τ is de belastingsvoet op inkomen, r is de reële intrestvoet op reële activa F en V zijn de lump-sum transfers van de overheid. Vergelijking (3) stelt dat de besparingen per capita (de niet-geconsumeerde middelen) gelijk zijn aan de investeringen per capita plus de verandering in de geldhoeveelheid. In onderstaande vergelijking vervangen we de variabelen uit vergelijking (3) door hun reële per capita versies (m = M/PN, f = F/N ; v = V/N, k = K/N) en overheidsschuld te financieren tegen een rente die lager ligt dan de marktrente. 27 Merk op dat deze nutsfunctie als eigenschap heeft dat het marginale nut van geld een dalende functie is in A, m.a.w. β (A)[c α(1-σ) m β(a)(1-σ)-1 ](1+ln(m)) <

DETERMINANTEN VAN DE FINANCIËLE CRISIS IN TURKIJE

DETERMINANTEN VAN DE FINANCIËLE CRISIS IN TURKIJE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 DETERMINANTEN VAN DE FINANCIËLE CRISIS IN TURKIJE Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Licentiaat in de Economische

Nadere informatie

De rentemarge van banken

De rentemarge van banken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 De rentemarge van banken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2000-2001 Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

BELASTINGCONCURRENTIE IN DE EUROPESE UNIE EN HET BELEID VAN DE EU-COMMISSIE

BELASTINGCONCURRENTIE IN DE EUROPESE UNIE EN HET BELEID VAN DE EU-COMMISSIE ACADEMIEJAAR 2008-2010 BELASTINGCONCURRENTIE IN DE EUROPESE UNIE EN HET BELEID VAN DE EU-COMMISSIE Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Algemene Economie Mattias Willems

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

The European Commission has proposed a financial transaction tax (ftt).

The European Commission has proposed a financial transaction tax (ftt). Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2012 Beoordeling van de economische impact van een belasting op financiële transacties in België Florence SMETS

Nadere informatie

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse J.P. Hania Onderzoeksrapport WO&E nr. 587 Juni

Nadere informatie

2 Overzicht van de theoretische en empirische literatuur

2 Overzicht van de theoretische en empirische literatuur 1 Inleiding Het bedrijfsleven in Europa is voor externe financiering sterk afhankelijk van banken. Als bancaire kredietverlening om de een of andere reden terugloopt, kunnen alternatieve financieringsbronnen

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Valutaspeculatie: een obstakel op de weg naar een Europese munt

Valutaspeculatie: een obstakel op de weg naar een Europese munt DOSSIER EMU De bekroning van de Europese monetaire integratie in de vorm van één munt is een ideaal dat door de EMs-landen die aan het wisselkoersmechanisme van het E M s deelnemen zonder aarzeling wordt

Nadere informatie

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop

Nadere informatie

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de Europese FTT

Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de Europese FTT ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Fiscale Economie Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 21 211 Masterproef De Griekse schuldencrisis: een analyse van oorzaken en mogelijke scenario's Promotor

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 VERGELIJKING INSTRUMENTARIUM VOOR MONETAIR BELEID: ECB-FED. EVOLUTIE FINANCIËLE CRISIS Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële

Nadere informatie

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt»

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» «Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» Van Leemputten Geert Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen.

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser

lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser Staatsuitgeverij, 's-gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Nadere informatie

Interactie tussen bankrisico en landenrisico

Interactie tussen bankrisico en landenrisico UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Interactie tussen bankrisico en landenrisico Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in

Nadere informatie

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr. 10 17 november 2000 ISSN 1374-2132 Financiële transfers tussen de Belgische gewesten Actualisering en vooruitblik in dit nummer... Financiële transfers tussen de

Nadere informatie

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper dr. R.G.M. Kemp Zoetermeer, maart 2005 ISBN: 90-371-0942-X Bestelnummer: A200413 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het

Nadere informatie