Stichting School 4 Kids India

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting School 4 Kids India"

Transcriptie

1 Stichting School 4 Kids India Beleidsplan Stichting ter bevordering van onderwijs in India 1 Haarlem, juni 2014

2 Inhoudsopgave 1. Visie 3 2. Doelstellingen 3 a. Korte toelichting op visie en doelstellingen b. Uitwerking van doelstellingen voor de Wallaby school c. Uitwerking van doelstellingen voor samenwerking d. Tijdpad voor werken met/verwezenlijken van doelen e. Controleerbaarheid van doelstellingen 3. Organisatiestructuur van School 4 Kids India 4. Financieel plan Bijlage 1: Situatieschets van onderwijs in India a. De Grondwet b. Stimulansen op weg naar 2015 c. Hindernissen op weg naar 2015 d. Structuur van het Indiase schoolsysteem Bijlage 2: Situatieschets van de lokale partner: Wallaby school te Varanasi Bijlage 3: Verklaring van afkortingen Bijlage 4: Teachers checklist 2

3 1. Visie Ieder kind heeft recht op onderwijs. Goed onderwijs is een voorwaarde voor goede toekomstmogelijkheden. 2. Doelstellingen Door inzet van coaching, bijlessen, collegiale consultaties en (teacher)meetings zal stichting School 4 Kids India bijdragen aan een stijging van onderwijsniveau op didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk gebied op de Wallaby school (Ashapur, India) en op andere Engelstalige scholen in Varanasi. Doelstelling 1: Schoolcertificering behalen Fase 1: jaar 1-3 Uitbreiding Wallaby Homeschool t/m class 12 Examens en certificering voor de leerlingen Doelstelling 2: Verbeteren van lesprogramma Kwaliteitsverhoging onderwijs/realiseren kerndoelen en eindtermen Verbeteren van niveau Engels van de leerlingen Verbeteren van niveau Engels van de leerkrachten Toepassingsgericht onderwijs bieden/planmatig leren werken Doelstelling 3: Pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren Leren werken met lesmethoden en leermiddelen Leren uitvoeren van niveautoetsing Leren geven van Secondary education Doelstelling 4: Meer kinderen goed onderwijs bieden Kinderen tot onderwijs stimuleren Meer onderwijsplaatsen realiseren Fase 2: jaar 4-6 Doelstelling 5: Samenwerking tussen scholen tot stand brengen Structureel overleg tussen schooldirecties Uitwisseling van ervaringen/leermiddelen tussen scholen Vormen van een scholengemeenschap Scholen leren fondsen te werven 3

4 2a. Korte toelichting op visie en doelstellingen Stichting School 4 Kids India zal zich inzetten om te zorgen dat ieder kind in Varanasi, India optimale onderwijskansen krijgt. Vooral meisjes en de armste kinderen (dalits) zullen gemotiveerd worden om naar school te gaan. Ouders/verzorgers zullen naar vermogen bijdragen in de onderwijskosten. In de eerste fase (jaar 1 3) beoogt de stichting de leerlingen een opleiding te bieden die aansluit bij een door de Indiase overheid en vervolgopleidingen erkend exameninstituut. De stichting zal leerkrachten coachen, hun pedagogische en didactische kwaliteiten verbeteren, en de beheersing van de Engelse taal verder ontwikkelen. Door bovengenoemde werkzaamheden biedt de stichting meer kinderen in Varanasi goed onderwijs. In fase 2 (jaar 4-6) beoogt de stichting het concept, tot stand gekomen op de Wallaby Homeschool, ook op andere scholen te introduceren. Hiertoe zal zij samen gaan werken met andere Engelstalige scholen in Varanasi. De stichting zal scholen voorzien van informatie/tips t.a.v. lesmateriaal en ondersteunen bij de aankoop hiervan. De nadruk zal liggen op faciliteren. Ook zal de stichting werken aan zichtbaarheid naar buiten voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Door het bouwen en bijhouden van Engels- en Nederlandstalige websites voor deze scholen wordt het makkelijker om (financiële) steun van buiten aan te trekken. Voor deze steun richten wij ons in eerste instantie op Nederland, maar ook willen we, door de sites ook Engelstalig te maken, inspelen op Indiase hulp. De doelstellingen zijn gebaseerd op de conclusies van de International Conference on Teacher Management and Development in Udaipur, India (2009). Daar was onder meer de conclusie dat het zelfbewustzijn van leraren versterkt moet worden. Zij moeten worden uitgedaagd om hun onderwijs veel meer zelf vorm te geven, aangepast aan de lokale omstandigheden en behoeften van hun leerlingen. Toepassingsgericht onderwijs is hierbij een belangrijk middel. Ook was de conclusie dat leerkrachten meer van elkaar kunnen/moeten leren. Stichting School 4 Kids India onderschrijft deze conclusies en de veranderingen die nodig zijn in de Indiase onderwijscultuur. Door middel van teamcoaching gaat School 4 Kids India de gestelde doelen realiseren. Het School 4 Kids India project is self supportive; Indiërs zullen worden gecoacht en opgeleid om werkzaamheden binnen de scholen, directie en bovenschools bestuur zelfstandig uit te voeren. Tenslotte is het een non-profit project. De bestuursleden krijgen geen salaris. De stichting heeft een, door de Nederlandse belastingdienst erkende, ANBI-status. Bij opheffing van de stichting zullen alle resterende gelden door het bestuur zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed. 4

5 2b. Uitwerking van doelstellingen fase 1 (Wallaby school): Doelstelling 1: Schoolcertificering behalen De Wallaby Homeschool heeft een eigen gekozen, Engelstalig programma en is geen regeringsschool (NGO). Zij mogen geen certificaten afgeven, aangezien zij niet volgens de vereiste CBSE*- of CISCE*-programs werken. Via het thuisstudieprogramma van Lighthouse Academy (ACE) kunnen leerlingen van class 9 t/m class 12 bij ons hun voortgezet onderwijs volgen, examens afleggen en afsluiten met een wereldwijd geaccrediteerd diploma. Als gevolg van certificering is de Wallaby Homeschool uitgebreid tot class 12. Leerlingen hoeven de school niet, zoas eerst, in class 5 te verlaten om uiteindelijk op een Hindischool hun papieren te halen. Zo n overstap is ongewenst, omdat de leerlingen gewend zijn aan het Oxford curriculum en Engelstalig onderwijs. Ook is onderwijs op de Wallaby school, in tegenstelling tot Hindi-onderwijs, gericht op planmatig werken en toepassen van kennis i.p.v. feitenkennis. De denk- en werkwijze tussen de Wallaby Homeschool en Hindi-scholen is erg verschillend, waardoor een soepele overgang naar class 6 op een Hindi-school erg moeilijk zal worden. Aangezien de Wallaby Homeschool via het Lighthouse Academy certificaten afgeeft, zullen de leerlingen hier dus ook Secondary (tot class 10) en Senior Secondary (tot class 12) kunnen doen. De stichting helpt in contacten (onderhouden) met Lighthouse Academy en biedt financiële middelen om class 8 t/m 12 van boeken te voorzien, aansluitend bij het ACE curriculum. Voor class UKG t/m 7 zal zij Oxford Press India aankopen. Ook zal de stichting leerkrachten coachen in het werken met deze leermiddelen. Doelstelling 2: Verbeteren van onderwijsniveau Met behulp van het Oxford Press India en ACE-curriculum zullen de leerlingen van de klassen UKG t/m class 12 de kerndoelen en eindtermen jaarlijks halen. Huidige resultaten van het werken met deze curricula zijn erg positief. Onderwijs op niveau. Door middel van niveautoetsen zal dit jaarlijks gecontroleerd worden. Door bijlessen voor leerlingen en het inzetten van de methode Skyline voor English communication and expression zal het niveau van Engels in school stijgen, waardoor de toekomstkansen voor de leerlingen vergroot worden; ze zullen meer kansen op de arbeidsmarkt hebben, bv. gericht op werken met toeristen in Varanasi. Door veel Engels te praten onder, maar ook na schooltijd, zal het niveau van Engels van de leerkrachten stijgen. Het geven van lessen uit de methode Skyline voor English communication and expression zal hierin bijdragen. Ook zullen teachersmeetings, maar ook ongedwongen vrije tijdsbesteding worden ingezet. Door middel van taalspellen als Scrabble, lezen van Engelse teksten, kijken van Engelse films, luisteren naar Engelstalige muziek e.d. en hierover praten of gewoon spontane gesprekken wordt de Engelse taal op een vrije manier getraind en zal vervolgens makkelijker inzetbaar zijn in school. Doordat leerkrachten beter met de Engelse taal uit de voeten kunnen, zijn ze ook makkelijker inzetbaar in alle klassen. Roostertechnisch is dit ook een pluspunt; het hoeft geen probleem meer te zijn om leerkrachten te plaatsen in class 3 en hoger. Leerkrachten zullen ook met deze boeken met meer tekst uit de voeten kunnen. Door het geven van toepassingsgericht onderwijs leren kinderen de informatie uit hun boeken toepassen in het dagelijks leven. Door het maken van werkstukken, projecten en werken vanuit thema s leren ze zelf leerstof te verwerken en/of passende informatie te vinden (documentatiecentrum, leerboeken en internet) met als doel dit om te zetten tot een eigen document. Door zich deze werkwijze eigen te maken, zullen zij op latere leeftijd 5

6 ook beter in staat zijn om opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen om te zetten in daden. Doelstelling 3: Pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren De stichting zal door coaching van de leerkrachten hun pedagogische en didactische kwaliteiten vergroten. Hierbij zal collegiale consultatie in de vorm van klassenobservaties en coachingsgesprekken worden ingezet. De stichting zal zorg dragen voor coaching van leerkrachten in het gebruik van de nieuwe boeken en het werken in nieuwe klassen. Hiertoe zullen teachersmeetings worden ingezet. De stichting zal leerkrachten coachen in het uitvoeren van niveautoetsing. De stichting draagt de niveautoetsen aan, gebaseerd op de kerndoelen en eindtermen. Leerkrachten leren de toetsen afnemen, interpreteren en ook leren ze vervolgacties te nemen n.a.v. toetsuitslagen. Op deze wijze blijven leerkrachten zich bewust van het niveau(stijging) binnen hun klas/de school en blijft zichtbaar waar bij de klas/individuele leerling extra aan gewerkt moet worden. De stichting begeleid in het vinden van de juiste middelen tot niveaubijstelling. Doelstelling 4: Meer kinderen goed onderwijs bieden Ten gevolge van groei tot class 12 zal de Wallaby Homeschool ook meer kinderen gaan aannemen. De stichting streeft naar een maximale groei tot 120 leerlingen op de Wallaby Homeschool in de gestelde periode. De stichting streeft niet alleen naar groei in de lengte (groei t/m class 12), maar ook naar groei in de breedte (tot 10 leerlingen per groep). De stichting zal zorg dragen voor een klassenuitrusting gebaseerd op dit leerlingaantal. Dit betekent dat de stichting meubilair en leerboeken/-middelen aan zal schaffen om te zorgen dat de Wallaby Homeschool optimaal is toegerust op het totale leerlingaantal. De stichting zal kinderen tot onderwijs stimuleren. Getracht wordt om kinderen van de straat in de school te brengen. Hiertoe zullen gesprekken met ouders/verzorgers worden ingezet. Wanneer onderwijsgelden niet betaald kunnen worden, zal geprobeerd worden om een sponsor ( in Nederland) te vinden, die maandelijks 20,- wil doneren om te zorgen dat onderwijsmiddelen voor het betreffende kind betaald kunnen worden. Op deze manier kunnen de onderwijsgelden voor ouders erg laag blijven (Rs. 50 p/mnd). 6

7 2c. Uitwerking van doelstellingen fase 2 (samenwerking met Engelstalige scholen in Varanasi): Doelstelling 5: Samenwerking tussen scholen tot stand brengen De stichting draagt zorg voor het aangaan van een samenwerkingsverband met verschillende (Christelijke) Engelstalige primair onderwijs scholen in Varanasi. Door onderhouden van contacten binnen dit verband zullen schoolteams in staat worden gesteld om van elkaar te leren. De stichting draagt zorgt voor het aanzetten tot communicatie binnen deze organisatiestructuur. Teams zullen worden uitgedaagd om bij elkaar te kijken (collegiale consultatie) en, in teachersmeetings, met elkaar te praten over onderwijs; wat zijn sterke punten van jouw school en hoe kunnen die op een andere school worden toegepast en waarin wil je tips? Het samenwerkingsverband zal bijdragen tot verbetering van communicatie tussen scholen. Hiertoe zullen vergaderingen met schooldirecteuren en bovenschools bestuur worden ingezet. Directie zal ervaren dat ze niet alles zelf hoeven uit vinden en oplossen, maar dat men ook steun aan elkaar kan hebben. Waar nodig zal de stichting ondersteunen bij verbeteringen binnen de organisatiestructuur van scholen. De stichting observeert op alle scholen binnen het verband en gaat hierover gesprekken aan met de verschillende teams. Hierdoor kan zij achterhalen waarin scholen hulp nodig hebben. De stichting zal hierin met tips en/of materialen ondersteunen. Binnen het samenwerkingsverband zal de stichting zorg dragen voor communicatie over leermiddelen, kern- en einddoelen, rapportkaarten en niveautests. Op alle scholen zal een passend programma op niveau worden gedraaid, dat zal zorgen voor de hoogst haalbare scores. Verslaglegging in de vorm van rapporten gebeurt jaarlijks op 2 of 3 momenten en dit is tevens een reflectiemoment voor scholen om te bekijken of zij aan alle kerndoelen toekomen en de eindtermen halen. Waar nodig zal de stichting hierbij verder begeleiden door het aandragen van checklists, reportcards, level tests, overzichten van kerndoelen/eindtermen en suggesties voor leermiddelen. Ook financieel zal de stichting, waar nodig, hierbij ondersteunen. De stichting zal werken aan de zichtbaarheid naar buiten, waardoor scholen binnen het verband beter gevonden en bezocht zullen worden, maar ook eerder en meer financiële hulp zullen ontvangen van buitenaf. Dit zal de stichting onder andere doen door het maken van websites voor de desbetreffende scholen. Ook marketing via vanuit de stichting zal bijdragen aan verdere ondersteuning. De stichting zal scholen coachen in het werven van fondsen. 7

8 2d. Tijdpad voor realisering van de doelstellingen: Enkele van de gestelde doelen zullen over de gehele periode van 6 jaar doorlopen. Ze blijven aandacht nodig hebben, echter in de loop van de tijd zal de nadruk verschuiven naar andere doelen. Coaching op pedagogische, didactisch en Engels niveau blijft bv. belangrijk. In onderstaand tijdpad zal dan ook een startjaar aangegeven worden. Enkele doelen zullen daadwerkelijk in dit jaar worden voltooid, andere lopen door. Voorop staat dat de eerste 3 jaar ontwikkeling van/op de Wallaby Homeschool en verkenning op het gebied van Engelstalige scholen in Varanasi centraal staan. In jaar 4-6 zal de stichting zich meer gaan focussen op oprichting, invulling en onderhouden van het samenwerkingsverband en het faciliteren van leermiddelen voor scholen binnen dit verband. In de start- en verkennende fase zullen uitvoerende werkzaamheden (lesgeven/coachen/ contacten leggen/aanschaf materialen/ontwikkeling (les)materiaal) in handen zijn van Gerda Kappert. In de loop van de jaren zal dit, indien mogelijk, worden uitgebreid met andere (Nederlandse) leerkrachten en/of stagiaires. Contacten hiertoe zullen in principe worden gelegd door Gerda Kappert tijdens terugkomstmomenten in Nederland. Voorop staat dat alle leden van het uitvoerend team enkele jaren onderwijservaring moeten hebben en in staat zijn tot coaching. Verder onderschrijft de stichting in haar doelstellingen en werkwijze het nut van een self supportive project. In de praktijk zal dit betekenen dat werk van het uitvoerend team moet bijdragen in deze ontwikkeling; ondersteuning is goed, overnemen van werkzaamheden niet. Het team moet boven scholen binnen het samenwerkingsverband blijven staan, om het geheel te kunnen blijven overzien en te zorgen dat scholen niet afhankelijk van hun hulp worden. Jaar 1: Fase 1: Stijging van het niveau Engels bij leerlingen en leerkrachten Uitbreiden van toepassingsgericht onderwijs Onderzoek naar en communicatie over certificering Onderzoek naar examennormen en het daarbij horende onderwijsniveau Start coaching van leerkrachten t.b.v. pedagogische en didactische kwaliteiten Start met het werken met niveautesten ter controle op het behalen van de kern- en einddoelen Leerkrachten begeleiden in het werken met het nieuwe Oxford Press India curriculum Onderwijs aansluiten bij resultaten uit niveautesten en daardoor verbetering van onderwijsresultaten/verhoging van het onderwijsniveau Jaar 2: Realisering van schoolcertificaten/diploma s via Lighthouse Academy (ACE) Uitbreiding naar class 12 Aanschaf vervolg huidige leerlijn Oxford Press India voor class 6-7, passend bij de examennormen en toepassingsgericht onderwijs Aanschaf ACE class 8-12, passend bij zelfstandig en toepassingsgericht onderwijs Inwerken van leerkrachten met nieuwe boeken/leermiddelen 8

9 Jaar 3: Groei naar 70 leerlingen Leerkrachten begeleiden in het werken met het nieuwe Oxford Press India curriculum class 6-7 & ACE voor class 8-12 Huisvesting toerusten op het groeiende leerlingaantal, qua meubilair en leerboeken/- middelen Fase 2: Jaar 4 & 5: Starten van een samenwerkingsverband met Engelstalige scholen in Varanasi Scholen leren van elkaar binnen het samenwerkingsverband op team- en individueel niveau Start communicatie tussen directies van de scholen en de stichting Communicatie met directie en teams over/aandragen en faciliteren van leermiddelen, overzichten van kerndoelen en eindtermen, rapportkaarten en niveautesten. Jaar 6: Verbeteren van zichtbaarheid van de scholen binnen het samenwerkingsverband Overdragen van coachingsrol aan locals (self supportive) 9

10 2d. Controleerbaarheid van de doelstellingen Doelstellingen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Doel 1: Schoolcertificering behalen Doel 2: Verbeteren van onderwijsniveau D C B B B Doel 3: Pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren Doel 4: Meer kinderen onderwijs bieden Doel 5: Samenwerking tussen scholen tot stand brengen Toelichting: Doel 1: Schoolcertificering behalen Aangegeven in de tabel zijn het aantal leerlingen dat, bij afsluiting van elk jaar, hun certificaat (SSC en/of HSSC) gehaald zullen hebben. Deze cijfers zijn gebaseerd op de Wallaby Homeschool voor de eerste 3 jaren. In jaar 4 zal de eerste leerling op de Wallaby Homeschool in class 12 zitten en dus examen doen. In jaar 1-3 worden er geen cretificaten behaald, i.v.m. de nieuwe ontwikkeling van doorgroei naar VO in De cijfers van jaar 4-5 zijn gericht op uitbreiding naar 3 scholen. Het zijn indicatiecijfers, gericht op groei en op de praktijk van de Wallaby Homeschool. Doel 2: Verbeteren van onderwijsniveau Aangegeven in de tabel zijn de gemiddelde rapportcijfers voor Engels (luisteren/spreken/ schrijven/lezen) op de Wallaby school. Bij start in 2011 was dit gemiddeld een F: een zware onvoldoende (lager dan een 4). Door inzet van de nieuwe leerlijn en aanvullende leermiddelen, zal het niveau van Engels elk jaar stijgen, tot een gemiddeld B-niveau bereikt is (ong. een 8). Dit niveau wordt vastgehouden en, waar mogelijk, verder uitgebreid in de loop van de jaren. Doel 3: Pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren Uitgegaan wordt van de teachers checklist in bijlage 4. Deze wordt jaarlijks door de leerkracht zelf, door de directeur en door de coach ingevuld. Hier zijn ontwikkelingsgesprekken aan gekoppeld: de leerkrachten stellen zichzelf ontwikkelingsdoelen en/of worden hierin geadviseerd en begeleid. De directeur leert vanuit deze gesprekken hoe zij haar leerkrachten op hoger niveau kan laten functioneren. In de controleerbaarheidsmatrix is te zien wat het minimum aantal beheerste vaardigheidspunten per leerkracht behoort te zijn. Door teachersmeetings, collegiale consultatie en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken zal dit aantal 10

11 in de loop van de jaren groeien en zullen leerkrachten steeds beter toegerust zijn in de beheersing van leerkrachtvaardigheden. Doel 4: Meer kinderen onderwijs bieden Aangegeven in de tabel zijn de leerlingaantallen op de school/scholen, waar de stichting werkzaam is. Jaar 1-3 zijn gebaseerd op de Wallaby Homeschool. Bij start in 2011 zitten er 30 leerlingen op deze school. In 3 jaar tijd zal dit groeien naar 70 leerlingen. Dit is een wenselijk aantal, waarbij toegekomen wordt aan de capaciteit van de school (qua team/huisvesting). Jaar 4-5 zijn indicatiecijfers uitgaande van groei van het aantal scholen/komen tot een samenwerkingsverband en 30 leerlingen per nieuw aangesloten school. In jaar 5 wordt een stijging van 5 leerlingen verwacht voor de, in jaar 3 aangesloten, scholen. Voor jaar 4 gaan we uit van 75 Wallaby kinderen en 2x30 schoolkinderen op de nieuw te ondersteunen scholen. Voor jaar 5 gaan we uit van 80 Wallaby leerlingen, 2x35 leerlingen op de nieuw te ondersteunen scholen. Doel 5: Samenwerking tussen scholen tot stand brengen Aangegeven in de tabel zijn het aantal scholen waarbinnen de stichting werkzaam zal zijn. In jaar 1-3 is dit alleen de modelschool, de Wallaby Homeschool. In jaar 4-5 groeit dit uit naar 3 scholen. 11

12 3. Organisatiestructuur van School 4 Kids India Taken algemeen directeur a. het opstellen van het beleidsplan van de stichting; b. het verwerven van financiële middelen; c. uitvoering van het beleidsplan tot realisatie van doelen; d. onderhouden van communicatie/overleg met het bestuur; e. het beheer van het archief. Taken bestuur a. vertegenwoordiging van de stichting; b. het in overleg met de directeur opstellen van het beleidsplan van de stichting c. het toezicht houden op de uitvoering van het beleidsplan; d. het beheer van de financiële middelen; Taken voorzitter a. algemeen coördinerend op te treden binnen de stichting; b. het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van het bestuur en bijeenkomsten met de directeur; Taken secretaris a. het notuleren van de bestuursvergaderingen en vergaderingen met de directeur; b. het voeren van correspondentie; c. het uitbrengen van een algemeen jaarverslag; Taken penningmeester a. het beheer van de geldmiddelen van de stichting; b. het (doen) voeren van de boekhouding en de financiële administratie; c. het jaarlijks opstellen van een financieel verslag; d. het jaarlijks opstellen van een begroting; Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen directeur : Donald Thiery : Judith Prins : Wouter Huizinga : Gerda Kappert 12

13 4. Financieel plan: Baten / Lasten Baten , Baten uit eigen fondsenwerving , Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring , Scholen voor Scholen , Nalatenschappen Eigen loterijen en prijsvragen Verkoop goederen 3.000, Koken voor onderwijs in India 1.000, Indiase goederenmarkt 2.000, Overige baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden 3.000, Rotary / Lions / Kiwanis 3.000, Subsidies van overheden Baten uit beleggingen 170, Ontvangen rente 170, Overige baten Lasten ,00 ########## , , ,00 Bestedingen aan de doelstelling ,00 ########## , , ,00 Doelstelling 1: Schoolcertificering behalen 7.950, , , , ,00 Kosten: Schoolboeken 750,00 500, , ,00 Kosten: Documentatiecentrum , ,00 Kosten: Examengeld Wallaby school ,00 600, ,00 Kosten: docent/coach (lesgeven, contacten leggen, organiseren) 7.200, , , , ,00 Doelstelling 2: Verbeteren lesprogramma 4.900, , , , ,00 Kosten: Internetabonnementen - 240,00 240,00 960, ,00 Kosten: lesmateriaal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kosten: docent/coach (bijlessen Engels) 4.800, , , , ,00 Doelstelling 3: Pedagogische & didactische vaardigheden verbeteren 7.500, , , , ,00 Kosten: Instrumenten 300, ,00 900,00 Kosten: docent/coach (coachen, inkopen) 7.200, , , , ,00 Doelstelling 4: Meer kinderen goed onderwijs bieden 9.900,00 ########## , , ,00 Kosten: vaste leerkracht Wallaby school 3.300, , , , ,00 Kosten: computers Wallaby school 1.800, Kosten: computers samenwerkingsscholen , ,00 Kosten: Meubilair 1 lokaal Wallaby ,00 500,

14 school Kosten: uitbreiding Wallaby school , Kosten: docent/coach (leerkracht selecteren, lesgeven, inkopen) 4.800, , , , ,00 Doelstelling 5: Samenwerking tussen scholen tot stand brengen , , , ,00 Kosten: docent/coach (contacten leggen, adviseren, coachen, organiseren) , , , ,00 Kosten: visa en tickets NL - India 1.350, , , , ,00 Kosten eigen fondsenwerving 1.600, Scholen voor Scholen pakket 100, Sponsormarkt 1.000, Drukwerk e.d. 500, Kosten gezamenlijke acties Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Kosten van beheer en administratie 800, Bank 200, Verzekeringen 200, Administratie Anbi 50, CBF Controleverklaring 350, Onvoorziene kosten (5%) 1.700, , , , ,00 Resultaat 1.970,00 ########## ########## ########## ########## De maandelijkse gelden bestaan uit sponsorgeld van sponsoren in Nederland die maandelijks/jaarlijks een door hun gekozen bedrag overmaken. Zij zijn hiertoe een overeenkomst aangegaan met de stichting. Verder komen gelden binnen door (eenmalige) giften, door verkopen (o.a. bij kerken). Voornaamste inkomsten komen voort uit ons Scholen 4 Scholen traject, waartoe een educatief pakket ontwikkeld is. Scholen kunnen deze kostloos gebruiken, mits zij een sponsoractie voor de stichting organiseren. Salaris zal maandelijks op de 20 e van de maand door de penningmeester worden overgemaakt naar de algemeen directeur. Gelden ter verwezenlijking van doelen zullen worden ingezet na toestemming van het bestuur. Bij opheffing van de stichting zullen alle resterende gelden door het bestuur zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed. *** 14

15 Bijlage 1: Situatieschets van onderwijs in India: 1a. De Grondwet In de Indiase Grondwet staat beschreven dat per 1960 alle kinderen tussen 6 en 14 jaar gratis basisonderwijs moeten volgen. De regering heeft de taak daarvoor te zorgen. Dat doel is niet gehaald. Het streefjaar 1960 schuift op naar 1970, 1980 en weer later naar 1990, 2000 en naar In de Millenniumverklaring staat dat alle kinderen tussen 6 en 14 jaar vanaf 2015 onderwijs moeten krijgen (Millenniumdoel 2). In september 2000 werd door de VN op de Algemene Vergadering de Millenniumverklaring afgelegd. Basisdoelstelling is Armoede de wereld uit! In de 8 doelstellingen hieronder is bij punt 2 en 3 te zien hoe onderwijs een rol kan spelen bij deze armoedebestrijding. 1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 gehalveerd zijn ten opzichte van Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger lijdt. 2. We zorgen ervoor dat tegen 2015 alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen. 3. Meisjes moeten dezelfde kansen krijgen als jongens: in basis- en middelbaar onderwijs tegen 2005, op alle onderwijsniveaus tegen Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 met twee derde zijn teruggebracht ten opzichte van De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van Tegen 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. 7. Tegen 2015 voeren we overal een goed milieubeleid en stoppen we het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater wordt gehalveerd en de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken worden aanzienlijk verbeterd. 8. We gaan wereldwijd samenwerken op het gebied van ontwikkeling. We maken afspraken over goed bestuur,we maken eerlijke handel tussen landen mogelijk en er komt een eerlijk financieel systeem. We lossen het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden op en we zorgen dat ontwikkelingslanden kunnen beschikken over nieuwe technologieën. We zoeken samen met ontwikkelingslanden naar manieren om fatsoenlijk werk te creëren voor jongeren. De meest recente cijfers geven aan dat 44,3% van de Indiase bevolking analfabeet is. Een derde van de 105 miljoen kinderen tussen 6 en 10 jaar gaat niet naar school; 60% van alle meisjes maakt de lagere school niet af. 15

16 1b. Stimulansen op weg naar 2015 India heeft in 1993 twee internationale verdragen getekend die rechtvaardigheid en ontwikkeling moeten bevorderen. Het zijn het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind en het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van de Vrouw. Daardoor is India verplicht om voor goed onderwijs te zorgen voor alle kinderen. Ook moet het land jongens en meisjes gelijk behandelen op school. India heeft vanaf zijn onafhankelijkheid groot belang gehecht aan de ontwikkeling van het onderwijs. Een groot deel van de onderwijsbegroting gaat naar het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Daardoor staat het land hoog op de wereldranglijst als het gaat om het aantal mensen met een wetenschappelijke opleiding. Onderwijsbonden en andere maatschappelijke organisaties streven al jarenlang voor meer en beter onderwijs. Dat moet voor meisjes even toegankelijk zijn als voor jongens. Het moet voor kinderen van dalits en uit lagere kasten even toegankelijk als voor kinderen uit hogere kasten. Ze voeren lobby bij de nationale regering van India. Daarbij voeren ze gezamenlijk de Campaign for the Right to Education. (Millenniumdoel 2) India kent tussen 1991 en de eeuwwisseling sterke economische groei, maar die groei is niet overal even sterk. In gebieden die in 1991 de meest welvarende van India waren, is die het sterkst. Ook is kennis een uitvoerproduct is geworden dat voor het land veel geld opbrengt. Grote bedrijven uit het buitenland laten Indiërs voor hen werken, omdat veel Indiërs een hoge opleiding hebben genoten. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die software voor computers maken en callcenters. Hun voorkeur gaat uit naar Indiërs, omdat dit goedkopere krachten zijn. De bevolking van India groeit sinds 1990 steeds langzamer, waardoor de vraag naar onderwijsplaatsen iets afneemt en makkelijker voor ieder kind een passende plek kan worden gevonden. 16

17 1c. Hindernissen op weg naar 2015 Veel Indiërs vinden dat meisjes moeten worden voorbereid om later te trouwen, het huishouden te doen en kinderen groot te brengen. Zo is de traditie. Ouders vinden het vaak niet nodig dat hun dochters naar school gaan. De meeste ouders doen meer moeite om hun zoons te helpen om hun plaats in de samenleving te vinden en een manier om aan de kost te komen. Dit verklaart waarom minder meisjes dan jongens naar school gaan of hun opleiding afmaken. In 1995 bv. kan 62,4% van de vrouwen niet lezen en schrijven, terwijl dat bij de mannen om maar 48% gaat. India kent veel armen en heeft een kleine rijke bevolkingsgroep. Op het platteland is de armoede groter dan in grote steden, in het noordoosten is die groter dan in het rijkere westen en zuiden van het land en onder vrouwen, dalits en mensen uit lage kasten is de armoede groter dan bij andere groepen. Dalits, adivasi (afstammelingen van de oorspronkelijke inwoners van India) en migrantenarbeiders hebben te maken met discriminatie en onderdrukking. Hun kinderen krijgen minder kans om goed onderwijs te volgen dan kinderen van andere bevolkingsgroepen. Sommige kinderen, die oud genoeg zijn om naar school te mogen gaan, brengen een groot deel van of zelfs al hun tijd door met werken. Hoewel kinderarbeid bij wet verboden is, komt het in India op grote schaal voor. Ondanks de afgenomen bevolkingsgroei zijn er nog te veel kinderen ten opzichte van het aantal scholen; er is een groot gebrek aan onderwijsplaatsen. Door het gebrek aan onderwijsplaatsen erkent de overheid het nut van oprichting van private schools door NGO s wel (Non-Governmental Organisation). Ze verstrekt echter geen subsidies. Governmental Schools krijgen deze subsidies wel. NGO s kunnen een goede bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan scholen maar omdat zij geen financiële steun hierbij krijgen van de overheid is dat in veel gevallen lastig. Veelal gaan schoolgelden van de leerlingen geheel op aan salarissen voor de leerkrachten. Er blijft geen geld over voor onderwijsinvulling en verbetering. In verhouding gaat er weinig overheidsgeld naar primair onderwijs. Het gevolg is dat India laag op de wereldranglijst staat als het gaat om het aantal mensen dat kan lezen en schrijven. De bevolking van India groeit steeds langzamer, toch kan aan de vraag naar onderwijs niet worden voldaan. Er is een tekort van twee miljoen leraren. Dit tekort wordt veelal ingevuld door para-teachers ; lokale moeders zonder onderwijsopleiding die worden ingezet om op de kinderen te passen. Leraren moeten veelal enorme afstanden afleggen om hun werk te bereiken, waardoor het te vaak voorkomt dat ze niet aanwezig zijn. Op veel scholen zijn te weinig leraren aanwezig. Veelal heeft een leerkracht wel 3 of meer klassen onder zijn hoede. Lerarenopleidingen zijn voor veel Indiërs te duur. Een opleiding tot leerkracht primair onderwijs duurt twee jaar en kost 800,-. Een master aan de universiteit tot leerkracht voortgezet onderwijs kost 3000,-. Er worden enkele beurzen uitgereikt aan talentvolle en kansarme toekomstig leerkrachten, maar de kans hierop is erg klein. 17

18 Op (te) veel Indiase scholen worden nog lijfstraffen gegeven, al wordt er landelijk steeds meer aandacht besteed aan het afschaffen van deze straffen, o.a. door All India Teachers Forum for Child Rights. De leerresultaten zullen hoger zijn, wanneer kinderen in een veilige omgeving onderwijs krijgen. Binnen het hele onderwijssysteem is een hiërarchische cultuur zichtbaar. Op alle gebieden wordt zoveel van boven gestuurd dat er weinig initiatief is om zelf na te denken over de invulling van onderwijs. Dit geldt voor lerarenopleidingen, leraren en leerlingen. India wordt zo nu en dan getroffen door een natuurramp van grote omvang. In 2001 richt een aardbeving enorme verwoestingen aan in Gujarat en in o.a wordt Noord-India getroffen door overstromingen. Gewapende conflicten en sociale onrust verstoren het dagelijkse en economische leven. Eén van de conflicten is gesitueerd in Kasjmir en Jammu, waar Kasjmiri strijden voor onafhankelijkheid. Bovendien is Kasjmir inzet van een grensgeschil tussen India en Pakistan. Verder is er op verschillende plaatsen onenigheid tussen hindoes en moslims (Uttar Pradesh, Gujarat). Voor veel families in India is het moeilijk hun kinderen naar school te sturen. Voor ieder kind moet schoolgeld betaald worden. De Indiase regering stopt momenteel veel geld in onderwijs om gratis onderwijsplaatsen te creeëren voor kinderen uit erg arme gezinnen. Eenmaal op school lopen de kosten dan toch weer zo op (boekengeld, maaltijdenbijdrage, uniformen,...), zodat arme kinderen alsnog niet op school kunnen blijven. Het is voor veel ouders moeilijk de verplichte schooluniformen, boeken en schriften te bekostigen. Veel kinderen krijgen daarom geen onderwijs. Op het platteland gaan twee van de drie kinderen niet naar school. Niet alleen vinden ouders school te duur, ze hebben ook liever dat hun kinderen hen helpen op het land. Ook in de steden krijgen veel kinderen geen onderwijs; zo'n twee van de vijf gaat niet naar school. 18

19 Nursery (peuterspeelzaal): Leeftijd: 3 ½ t/m 4 ½ jaar 1d. Structuur van het Indiase onderwijssysteem Kindergarden (kleuterschool groep 1 en 2 in het Nederlandse schoolsysteem): LKG (Lower Kindergarden) UKG (Upper Kindergarden) Leeftijd: 4 ½ t/m 6 jaar Primair onderwijs (basisschool groepen 3 t/m 8 en brugjaar Voortgezet Onderwijs in het Nederlandse schoolsysteem): Lower Primary School (classes I t/m V) Leeftijd: 6 t/m11 jaar Middle School (classes VI t/m VIII) Leeftijd: 11 t/m 13 jaar Secundair onderwijs (Voortgezet Onderwijs): Secondary School (classes IX en X) Leeftijd: 13 t/m 15 jaar Certificaat/diploma: Secondary School Certificate Senior Secondairy school (Junior College)(classes XI en XII) Leeftijd: 15 t/m 17 jaar Certificaat/diploma: Higher Secondary School Certificate Onderwijs in India bestaat uit twee delen. De eerste tien jaar zijn gericht op algemeen onderwijs, gevolgd door twee jaar middelbaar onderwijs. Deze laatste twee jaar zijn veelal gericht op voorbereiding tot een universitaire studie (Senior Secondair onderwijs). In class X krijgen de leerlingen, na het succesvol afronden van een erkend examen, het Secondary School Certificate. Dit certificaat is nodig bij aanname op Junior Colleges. Veelal gelden hierbij ook aanvullende eisen met betrekking tot vakkenpakket en/of cijferlijsten. Junior College duurt twee jaar en wordt afgesloten met een HSSC. Naast dit certificaat zijn ook vakkenpakket- en cijferoverzichten nodig bij toelating tot een universitaire studie. 19

20 Bijlage 2: Situatieschets van de lokale partner: de Wallaby Homeschool te Varanasi Lokale parner van de stichting is de Wallaby school. Zij werd opgericht in 2002 door Margreet Diment en Shashi Gupta. Beide vrouwen zijn aangesloten bij YWAM (Youth with a Mission). Margreet en haar echtgenoot Kym startten, in samenwerking met locals, 11 jaar geleden een weduwenproject momenteel gesitueerd in een ashram in Ashapur. Varanasi is één van de zeven heilige pelgrimssteden van India. Hindoes en Boeddhisten komen hier o.a. om te sterven, gecremeerd te worden en, volgens hun religie, het Nirwana te bereiken. Wanneer een man overlijdt, is de weduwe vaak niet meer welkom in de schoonfamilie: zij kost (erfenis)geld. Veel weduwen worden, met of zonder kinderen, op straat gezet. Weduwenhuis Asha Bhavan (Huis van Hoop) biedt opvangmogelijkheden voor deze vrouwen en hun kinderen, maar in deze ashram worden de vrouwen ook opgeleid tot een vak. Door de opvang van weduwen met kinderen en het bereiken van schoolleeftijd van de kinderen van de beide oprichters, ontstond de behoefte aan een school. Margreet en Shashi namen het initiatief tot een thuisschool, maar al snel verhuisde de Wallaby school naar de tweede etage van de ashram/het weduwenhuis. Er zitten inmiddels 30 leerlingen op de school. Het betreft hier kinderen van de medewerkers en weduwen uit de ashram, waarin de school nog steeds gesitueerd is, maar ook de armste kinderen van Ashapur. De bijdrage voor school bedraagt Rs. 50 ( 0,75) p/mnd.. Momenteel hebben bijna alle kinderen een sponsor. De ouders betalen wel een klein bedrag: zij blijven zo gemotiveerd hun kind naar school te laten gaan. Als het gratis is, hechten mensen er minder waarde aan. Vanuit de gedachte van home-education is bij oprichting gekozen voor een Australische methode. Kym, de echtgenoot van Margreet, is Australiër. Doordat de afstanden tot school in Australië vaak erg groot zijn, spelen veel scholen hierop in door thuisonderwijsmethodes te ontwikkelen. De leerlingen maken het werk thuis en kunnen via mail (post of computer) hulp vragen aan hun leerkrachten. Bij afronding van een blok moet de toets opgestuurd worden. Deze wordt nagekeken en becijferd. De school houdt deze gegevens bij en maakt rapporten en vervolgadviezen gebaseerd op deze peilmomenten. Daar de Wallaby school Engelstalig onderwijs wilde geven en zelfstandigheid wilde vergroten, werd gestart met een Australische methode. Engelstalig onderwijs werd vanaf de start belangrijk gevonden, omdat dit de toekomstmogelijkheden voor de kinderen vergroot, bv. voor werk in het nabijgelegen toeristische Varanasi of Sarnath. Tijdens werken met deze Australische methode bleek echter wel dat het niveau van Engels van de methode wel erg hoog lag; zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Aangezien de methode ook bij alle vakken erg talig was, was dit een beperking. Ook was de te leren stof geheel gericht op Australië. De wens ontstond om toch meer aan te sluiten bij de belevingswereld van het Indiase kind, dus werd gestart met zoeken naar nieuwe boeken. Inmiddels zijn UKG t/m class 7 overgestapt op het curriculum van Oxford Press India. De sterke punten van de eerder gebruikte methode zijn bewaard gebleven; nog steeds ligt de nadruk op toepassing van kennis, plan-/projectmatig denken, samenwerken, zelfstandigheid vergroten en Engelstalig onderwijs. Het niveau van het Engels is nu echter passender en bovendien is alle info gericht op India en wordt dit in m.n. class 4-7 uitgebouwd naar Azië en de rest van de wereld. Daar de Wallaby school geen schoolcertificaten af mag geven (NGO), zullen de meeste kinderen na class 5 onze school verlaten, om op een Hindi-school dit certificaat te behalen. Geen wenselijke ontwikkeling, omdat de kinderen dan te maken krijgen met heel anders vorm gegeven onderwijs. Op Hindi-scholen draait het m.n. om het reproduceren van zo veel mogelijk informatie. Hierbij wordt niet gekeken of het kind eraan toe is om deze info tot zich te nemen 20

21 en het ook toe kan passen. Dit gaat ten koste van de ontwikkelpunten waar de Wallaby school zo veel waarde aan hecht. In verband met deze ongewenste ontwikkeling is de Wallaby Homeschool in 2012 uitgegroeid tot Voortgezet Onderwijsschool met gebruikmaking van het ACE-curriculum van Lighthouse Accademy. Het Wallaby team bestaat uit bovengenoemde dames, inmiddels aangevuld met veelal vaste medewerkers. Hierdoor kan een hoge mate van continuïteit in de school/het onderwijsprogramma gebracht worden. Wanneer vrijwilligers de school bezoeken, ondersteunen zij meestal met specifieke lessen en/of ondersteunende activiteiten. Ook geven enkele ouders les op school, waardoor zij lagere onderwijskosten voor hun kinderen hoeven betalen. Door enthousiasme, flexibiliteit en inzet bij het vaste, vrijwillige en ouderteam slagen de leerkrachten er in om een goede bijdrage te leveren aan de (cognitieve) ontwikkeling van de kinderen. Een Wallaby schooljaar start in april en loopt door tot maart. De maanden mei en juni zijn zomervakantiemaanden. De leerlingen gaan elk jaar 36 weken naar school. Een schooldag duurt van uur met 20 minuten pauze. s Middags gaan de leerlingen van UKG-class 7 naar school van 14:00-16:00 uur. Op school wordt in de pauze fruit uitgedeeld. Elke 2 à 3 weken houden de leerkrachten een teachersmeeting o.l.v. Margreet. Hierin worden o.a. schoolontwikkeling, -programma, roosters, didactische en pedagogische punten besproken. 21

22 Bijlage 3: verklaring van afkortingen CBSE CISCE NIOS AISSC ISCE ISC SSC HSSC NGO LKG UKG - Central Board of Secondary Education - Council for the Indian School Certificate Examinations - National Institute of Open Schooling - All India Secondary/Senior School Certificate - Indian Certificate of Secondary Education - Indian School Certificate - Secondary School Certificate - Higher Secondary School Certificate - Non-Govermental Organisation - Lower Kindergarden - Upper Kindergarden 22

23 Bijlage 4: Teachers checklist Quality Indicators Personal evaluation Top priority Caring Demonstrates active listening Shows concern for students' emotional and physical well-being Displays interest in and concern about the students' lives outside school Creates a supportive and warm classroom climate Fairness and respect Responds to misbehavior on an individual level Treats students equally Creates situations for all students to succeed Shows respect to all students Enthusiasm Shows enthusiasm for the lesson material Takes pleasure in teaching Demonstrates involvement in learning activities outside school Motivation Maintains high-quality work Returns student work in a timely manner Provides students with meaningful feedback Dedication to teaching Possesses a positive attitude about life, students and teaching Spends time outside school preparing lessons Participates in collegial activities Accepts responsibility for student outcomes Seeks professional development Participates in staff development training Opens up to new teaching methods Reflective practice Knows areas of personal strengths and weaknesses Uses reflection to improve teaching Sets high expectations for personal classroom performance Demonstrates high efficacy Organization Handles routine tasks promptly, efficiently, and consistently Prepares materials in advance; ready to use Organizes classroom space efficiently 23

24 Classroom management Uses consistent and proactive discipline Establishes routines for all daily tasks and needs Maintains procedures and routines Orchestrates smooth and quick transitions between lessons Limits disruption and interruptions Balances variety and challenge in student activities Multitasks Is aware of all activities in the classroom Anticipates potential problems Interactions with students Maintains professional role while being friendly Gives students responsibility Knows students' interests both in and out of school Values what students say Interacts in fun, playful manner; jokes when appropriate Disciplining students Interprets and responds to inappropriate behavior promptly Implements rules of behavior fairly and consistently Makes sure students are familiar with school- and classroom rules Stimulates and rewards positive behavior Uses appropriate and acceptable disciplinary measures Makes sure there is a connection between disciplinary measure and the shown misbehavior Teachers' expectations Shares high expectations for self and students Orients the classroom experience toward improvement and growth Stresses student responsibility and accountability Content & expectations Sets overall high expectations toward improvement and growth in the classroom to all individual students Gives clear examples and offers guided practice Stresses student responsibility and accountability in meeting expectations Teaches strategies to support reflection on learning progress Monitoring student progress Targets questions to lesson objectives Thinks through likely misconceptions that may occur during instruction and monitors students for these misconceptions 24

25 Gives clear, specific, and timely feedback Re-teaches students who did not achieve mastery and offers tutoring to students who seek additional help Responding to student needs & abilities Instruction Suits instruction to students' individual achievement levels and needs Monitors and assesses student progress Knows and understands students as individuals in terms of ability, achievement, learning styles, and needs Focuses classroom time on teaching and learning Starts lessons with suitable instructions depending on individual students levels Gives interactive instruction Links instruction to real life situations of the students Organizes content for effective presentation Carefully links learning objectives and activities Explores student understanding by asking questions Considers student attention span and learning styles when designing lessons Develops objectives, questions, and activities that reflect higher and lower level cognitive skills as appropriate for the content and the students Varies instructional strategies, types of assignments, and activities Questioning Questioning reflects lesson content or -goals Varies question type to maintain interest Prepares questions in advance Uses wait time during questioning Uses open instead of closed questions Complexity Is concerned with having students learn and demonstrate understanding of meaning rather than memorization Stresses meaningful conceptualization, emphasizing the student's knowledge of the world Emphasizes higher order thinking skills Coaches students to use content in assignments Homework Clearly explains homework Relates homework to the content under study and to student capacity Grades, comments on, and discusses homework in class 25

26 26

Dagelijks melk en brood voor 21 leerlingen uit onze armste families Winterkleding voor 325 kinderen in december/januari

Dagelijks melk en brood voor 21 leerlingen uit onze armste families Winterkleding voor 325 kinderen in december/januari Beste allen, Het afgelopen half jaar heb ik wederom voor S4KI in Varanasi, India mogen werken aan onze doelstellingen. Ik kijk terug op een goede periode vol vooruitgang. Dit is de eerste periode waarin

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

52. Op weg naar rijkere breukenlessen

52. Op weg naar rijkere breukenlessen 52. Op weg naar rijkere breukenlessen Op naar rijkere breukenlessen Maaike Koopman, Marieke Thurlings en Perry den Brok Onderzoek naar breukenlessen: introductie PROO onderzoek (411-10-703) De rol van

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Stichting Schooling for Life Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Achtergrond Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Stichting Socionext te Amsterdam. Jaarverslag 2013. Toelichting

Stichting Socionext te Amsterdam. Jaarverslag 2013. Toelichting Stichting Socionext te Amsterdam Jaarverslag 2013 Toelichting 1. Bestuursverslag 1.1 Doelstellingen, strategie en beleid 1.2 De Challenges 1.3 Organisatie en Bestuur 1.4 Fondsenwerving 1.5 Bestedingsverslag

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs Wat bieden wij aan? - Geschikte ruimte waar kinderen in alle rust

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015

Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Verpak je project! PETS 2015 Bert Bruns (RC Schoonhoven, bert.bruns@bridges2beyond.nl) 7 maart 2015 Projecten, fondsen werven en duurzaamheid Fondsenwerven hoort bij Rotary! Niet altijd makkelijk:! Mooie

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Stichting Maanda Deventer JAARVERSLAG 2013

Stichting Maanda Deventer JAARVERSLAG 2013 Stichting Maanda Deventer JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Doelen 2013...4 Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid...4 Fondsenwerving...4 Public Relations en communicatie:...4 Internet...4 Social

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 1. Algemeen 1.1. Bestuurders en doel Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht. De bestuurders in 2009 waren: J. Plantinga, Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Gambia School Children. Ook informeren wij u over onze plannen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2012 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Pagina Voorwoord 2 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Family Development. Albanië. Project nummer 524

Family Development. Albanië. Project nummer 524 Family Development Albanië Project nummer 524 De Partner De uitvoerende partner voor dit project is Tabitha Foundation. Deze Albanese NGO werd in 2003 opgericht en werkt al sinds de oprichting samen met

Nadere informatie

Ontwikkelingsstage India

Ontwikkelingsstage India Ontwikkelingsstage India 1. Informatie over India en de YuvaLok stichting India is met 1,17 miljard inwoners het land met de op één na grootste populatie ter wereld. India kent verscheidene groeperingen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Vooraf. Canada. NOC- NSF, NBB. LTAD: oude wijn, nieuwe zakken? Physicheskoy kulturnye (Gomelski). Ben Ponsioen. Duitse methode.

Vooraf. Canada. NOC- NSF, NBB. LTAD: oude wijn, nieuwe zakken? Physicheskoy kulturnye (Gomelski). Ben Ponsioen. Duitse methode. Vooraf Canada. NOC- NSF, NBB. LTAD: oude wijn, nieuwe zakken? Physicheskoy kulturnye (Gomelski). Ben Ponsioen. Duitse methode. Vooraf (vervolgd) Wij: Opleidingsplan. Overzicht vaardigheden bolwerk. SelecOebeleid.

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION 1. INLEIDING De Stichting Omara Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 12 september 2011 (statuten 73887/JA) en gevestigd in de

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania.

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. Beleidsplan Stichting FOTAS 2012-2015 1.1 Wie we zijn Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. De studenten

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland 2014 2018 Kamer van koophandel: 41131886 ANBI: 8160.94.032 Oegstgeest, 24 november 2013 1 Inhoudsopgave Pag. 1. Calcutta Rescue Nederland a. Wie zijn wij

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 en 2015

Beleidsplan 2014 en 2015 Beleidsplan 2014 en 2015 Statutaire naam Stichting Narangi Oprichtingsdatum 4 oktober 2010 Kamer van Koophandel 51043068 RSIN 823056417 IBAN ABN AMRO NL 95 ABNA 0 5715 36 042 Postadres Annastraat 7-K 2513

Nadere informatie

ICT ontmoet Onderwijs Van visie naar invulling

ICT ontmoet Onderwijs Van visie naar invulling ICT ontmoet Onderwijs Van visie naar invulling IC opleiding in een nieuw jasje. Hoe is ICT hierbij ingezet? Waarom? Door: Jildert van Yperen: Kerndocent / Regie opleiding Intensive Verpleegkunde, Adviseur

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan 2010 2013 Nieuwe kansen, samen bouwen Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com Maak het verschil Stage in Ghana www.one-love-foundation.com Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij? Hoe wij werken Behoefte Gezondheidszorg Algemeen Kliniek Educatie Algemeen Lesgeven stages Stages gezondheidszorg

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Augmented Reality as a Game Changer

Augmented Reality as a Game Changer Augmented Reality as a Game Changer Putting Augmented Reality to work, TWNKLS.com 13 oktober 2015 Smart Maintenance http://www.smc-congres.nl/ Gerben Harmsen www.twnkls.com Alexander Apostolovski alexander@apostolovski.com

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie