Private Placement Information India 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Private Placement Information India 2"

Transcriptie

1 Private Placement Information India 2 VASTGOEDFONDSEN MPC Capital

2

3 Private Placement Informatiebrochure MPC India 2 1 april Het copyright op deze PPI berust bij MPC Capital Investments GmbH. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPC Capital Investments GmbH. 3

4 Inhoudsopgave 5 1. Definities 6 2. Opmerkingen vooraf 7 3. Inleiding 8 4. Het beleggingsvoorstel Risico s De aanbieder Enkele financiële gegevens Juridische aspecten Fiscale aspecten Informatie over afwikkeling en service 4 INHoudsoPGave

5 1. Definities In deze Private Placement Informatiebrochure ( PPI ) worden definities gebruikt. tenzij in deze PPI uitdrukkelijk anders is vermeld en behoudens de elders in de PPI gehanteerde definities, hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis: Beheerder Managementgesellschaft sachwert Rendite-fonds Indien GmbH, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Fonds sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH & Co. KG, een personenvennootschap naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRa Inschrijfformulier het formulier dat strekt tot participatie in het fonds Inschrijfformulier voor Nederlandse investeerders c.q. beleggers de basis vormt voor participatie in het fonds Project een door een projectmaatschappij in India te ontwikkelen en te realiseren bouwproject, een en ander zoals nader omschreven in het Prospectus en de PPI Projectmaatschappij een (participatie)maatschappij of rechtspersoon naar het recht van India (die een Project realiseert) Prospectus het door MPC Capital Investments opgestelde en gepubliceerde document inclusief alle reeds beschikbare en toekomstige addenda Sapphire Capital sapphire Capital Limited, een rechtspersoon naar het recht van Mauritius, gevestigd en kantoorhoudend in het Rogers House, 5 Pres ident John Kennedy street, Port-Louis (Mauritius), ingeschreven in het handelsregister (van Mauritius) onder nummer MPC Capital Investments MPC Capital Investments GmbH, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Trustmaatschappij tvp treuhand- und verwaltungsgesellschaft mbh, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Participant een belegger in het fonds Participatie een belegging in het fonds Participatiebedrag het bedrag waarvoor een Participant belegt in het fonds (exclusief de door een Participant te storten emissievergoeding) Trustovereenkomst de overeenkomst tussen een Participant en de trustmaatschappij op grond waarvan de trustmaatschappij ten behoeve van een Participant één of meer participaties zal houden 2 Vennootschapscontract de overeenkomst (naar het recht van duitsland) op grond waarvan het fonds is opgericht 3 Portfoliomaatschappij een (participatie)maatschappij of rechtspersoon naar het recht van Mauritius die een belang heeft in Indiase projectmaatschappijen PPI het onderhavige door MPC Capital Investments opgestelde en gepubliceerde document dat samen met het Prospectus en het definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. de in het Prospectus gehanteerde definities kunnen afwijken van de in deze PPI gehanteerde definities. 1 op pagina van het Prospectus zijn de statuten van het fonds (het vennootschapscontract ) integraal opgenomen zoals deze luidden ten tijde van het opstellen van het Prospectus. 2 op pagina van het Prospectus is de tekst van de trustovereenkomst integraal opgenomen. 3 Zie voetnoot 1. definities 5

6 2. Opmerkingen vooraf 2.1. GROnDSlaG Van DE BElEGGInG Het aanbod om te beleggen in het fonds is gebaseerd op de volgende bescheiden: het in de duitse taal opgestelde Prospectus inclusief de volgende reeds beschikbare en toekomstige addenda: nummer 1 d.d. 5 februari 2009; nummer 2 d.d. 1 september 2009; nummer 3 d.d. 15 februari 2010; nummer 4 d.d. 19 maart 2010; nummer 5 d.d. 1 april 2010; de in de Nederlandse taal opgestelde PPI; het Inschrijfformulier. Hoewel bij het vertalen van de aan Participanten ter beschikking gestelde stukken naar de Nederlandse taal de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen discrepanties bestaan tussen de duitse documenten en de Nederlandse documenten. In dat geval zullen de duitse documenten prevaleren. Wij gaan ervan uit dat een belegger de duitse taal voldoende beheerst om de stukken die in de duitse taal zijn opgesteld te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Indien een belegger de duitse taal niet of niet voldoende beheerst, laat de desbetreffende belegger zich bijstaan door een persoon die de duitse taal wel voldoende beheerst om de stukken die in de duitse taal zijn opgesteld te kunnen lezen en begrijpen, zodat ook de belegger de stukken begrijpt. de PPI is enkel en alleen opgesteld ten behoeve van beleggers die woonachtig zijn in Nederland. teneinde een goed beeld te kunnen vormen van het voorstel om te beleggen in het fonds is het onontbeerlijk dat een belegger zowel de PPI als het Prospectus leest. Beide documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien alleen de PPI wordt gelezen kan dit tot gevolg hebben dat een ontoereikend beeld ontstaat van het beleggingsvoorstel, de prognoses en de risico s DOElGROEP Het aanbod om te beleggen in het fonds is gericht op een doelgroep die door zijn eigen (commerciële) ervaring met investeren en/of beleggen een duidelijk gevoel heeft voor het risicoprofiel. Met een geplande looptijd tot eind 2013 vormt de participatie een investering/belegging voor de middellange termijn en is ongeschikt als oudedagsvoorziening. Beleggers dienen daarom te beschikken over een passende investerings- en/of beleggingshorizon. Bij onverwachte negatieve economische ontwikkelingen kan de belegging in het fonds leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van het participatiebedrag (en de 5 % emissievergoeding). Beleggers wordt aangeraden zich door een belastingadviseur te laten adviseren voor wat betreft de fiscale gevolgen van het beleggen in het fonds TOEzICHT op grond van de PPI bedraagt het participatiebedrag voor in Nederland gevestigde Participanten ten minste eur per Participant. Hierdoor kan voor het aanbieden van de participaties gebruik gemaakt worden van een vrijstelling van de vergunningsen prospectusplicht in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds staat derhalve niet onder toezicht van de autoriteit financiële Markten en de Nederlandsche Bank. Het Prospectus en de PPI zijn niet ter goedkeuring voorgelegd aan de autoriteit financiële Markten. de inhoud en/of de juistheid van de inhoud van de in het Prospectus vermelde mededelingen en opgaven is niet gecontroleerd door de duitse Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (de duitse tegenhanger van de autoriteit financiële Markten). de Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht heeft enkel en alleen gecontroleerd of het Prospectus compleet is en voldoet aan de formaliteiten die de duitse wet stelt aan prospectussen. 6 opmerkingen vooraf

7 3. Inleiding India is het op één na grootste land ter wereld en bovendien een land dat ronduit indrukwekkende ontwikkelingscijfers laat zien. de bevolking van India bestaat al uit meer dan 1,1 miljard mensen en groeit jaarlijks met gemiddeld 1,5 %. de economie van India groeit mee: actuele prognoses gaan uit van een groei van 8,6 % in 2010 (2009: 6,5 %). In 2011 wordt gerekend op een groei van 8,2 %. 4 daarmee laat het subcontinent nog steeds groeicijfers zien die duidelijk boven het globale gemiddelde liggen. India zal volgens de prognoses tegen 2020 de op twee na grootste economie ter wereld zijn. Momenteel leeft rond de 30 % van de Indiërs in steden; in het jaar 2025 zullen dat er naar alle waarschijnlijkheid 37 % zijn. 5 de consumentenvraag neemt vooral in de steden continu toe: volgens de voorspellingen zal deze de komende 20 jaar met maar liefst 68 % stijgen. de consumptiebehoeften nemen navenant toe bij de eveneens snel groeiende Indiase middenklasse: hier ontstaat een megamarkt voor shopping- en entertainmentcomplexen. Het fonds investeert in krachtig groeiende segmenten die gekenmerkt worden door een hoge vraag vanuit de jonge middenklasse van India. Het fonds heeft tot doel om indirect te investeren in elf projecten in India (de Projecten ). de Projecten kunnen worden onderscheiden in: Malls. Een mall is een grootschalig shoppingcentrum naar Westerse snit, dat naast talrijke detailhandelwinkels tevens restaurants en dikwijls een multiplexbioscoop en een hotel omvat; Market Cities. Een Market City is een kleine wijk binnen de grote steden. deze herbergt alles wat jonge Indiërs in hun vrije tijd zoeken: uitgebreide shoppingmogelijkheden, restaurants, bioscopen en fitnessstudio s. dit concept is relatief nieuw in India en heeft een zeer goede respons ontvangen. deze projecten zijn meestal gelegen op centrale locaties; Hotels. Het betreffen hotels in de hogere prijsklasse. In dit segment is een grote vraag naar investeringen door derden. de doelgroep die wenst te overnachten in exclusieve hotels beschikt over de nodige financiële middelen en is aanwezig. Het aanbod is echter zeer beperkt. de Projecten worden deels aangevuld met de ontwikkeling van kantoren en/of woningen die worden verhuurd of verkocht. de Projecten zijn meestal gelegen op centrale locaties. Zij worden ontwikkeld door de Indiase partners the Phoenix Mills en entertainment World developers. In eerste instantie was voorzien om te investeren in 21 Pro jecten. Later is besloten het emissievolume te verlagen tot 101 miljoen euro. daarop is geïnvesteerd in 11 reeds geïdentificeerde Projecten (zie ook pagina 8 van het eerste addendum op het Prospectus). Het fonds heeft (indirect) geïnvesteerd en belegd in 4 Malls, 4 MarketCities en 3 hotels. voor een uitvoerige beschrijving van alle Projecten wordt verwezen naar pagina 44 tot en met 65 van het Prospectus, het eerste addendum op het Prospectus d.d. 5 februari 2009 en addendum nummer 4 d.d. 19 maart OVERzICHT Van DE PROJECTEn Van DE PORTEFEUIllE Malls Market Cities Hotels treasure Island Raipur treasure Island Bhilai Market City Mumbai Market City Pune Hotel Mumbai Hotel Pune treasure Island Jabalpur treasure Island Chandigarh treasure Market City Indore Market City Chennai Hotel agra 4 dekabank, deka Immobilien Monitor, prognose-update van 31 maart Bron: thema forschung das Wissenschaftsmagazin der tu darmstadt 1/2008 McKinsey Global Institute. INLeIdING 7

8 4. Het beleggingsvoorstel 4.1. HET aanbod En DE InSCHRIJFTERMIJn door ondertekening en toezending van het Inschrijfformulier en acceptatie door de trustmaatschappij kunnen Participanten die woonachtig zijn in Nederland beleggen in het fonds. de participaties in het fonds worden ook buiten Nederland aangeboden; vanzelfsprekend in duitsland, maar ook in andere europese landen. Beleggers kunnen inschrijven in het fonds totdat het volledige commanditaire kapitaal van het fonds is geplaatst. de inschrijftermijn eindigt eerder indien vóór voormelde sluitingsdatum op het volledige emissievolume en de overtekeningsreserve is ingeschreven DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Het fonds investeert indirect in de Indiase Projecten, en wel door middel van een belang van 90 % in sapphire Capital. sapphire Capital houdt 100 % van de aandelen van 12 Portfoliomaatschappijen op Mauritius, die wederom de participaties in de 11 Indiase Projectmaatschappijen houden. ook andere investeerders investeren in de Indiase Projectmaatschappijen. elke Projectmaatschappij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van een Project. de structuur van het fonds is schematisch weergegeven op pagina 117 van het Prospectus. dit schema is overigens slechts een voorbeeld ten aanzien van een indirecte investering in één Portfoliomaatschappij op Mauritius die investeert in één Indiase Projectmaatschappij. voor elke Projectmaatschappij kan een vergelijkbaar schema worden opgesteld. Het fonds is een personenvennootschap naar duits recht dat voor wat betreft de rechtsvorm tot op zekere hoogte vergeleken kan worden met de Nederlandse commanditaire vennootschap. de juridische structuur van het fonds wordt nader beschreven in hoofdstuk 8 van de PPI looptijd Van HET FOnDS de resterende looptijd van het fonds bedraagt ongeveer 3,5 jaar bij een veronderstelde toetreding per 1 juli Het fonds zal waarschijnlijk eindigen op 31 december Het fonds kan vervolgens twee keer worden verlengd met een periode van telkens één jaar. Mitsdien kan het fonds eindigen uiterlijk op 31 december HET EMISSIEVOlUME En HET PaRTICIPaTIEBEDRaG Het totale emissievolume bedraagt eur vermeerderd met een overtekeningsreserve van eur Bij de in het Prospectus vermelde prognoses is geen rekening gehouden met een eventuele overtekening. voor de Nederlandse markt is geen minimaal of maximaal gedeelte van het totale emissievolume vastgesteld. In afwijking van het bepaalde in het Prospectus bedraagt het minimale participatiebedrag voor een Participant die woonachtig is in Nederland eur (exclusief 5 % emissievergoeding). een Participant kan met een hoger bedrag dan eur beleggen in het fonds. dit hogere bedrag dient wel een veelvoud te zijn van eur op het Inschrijfformulier kan het gewenste participatiebedrag worden vermeld. Het participatiebedrag per Participant kan maximaal 1 % van het totale emissievolume van eur bedragen GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST Gerekend over de totale looptijd van het fonds bedraagt de geprognosticeerde totaalopbrengst voor een Participant die woonachtig is in Nederland circa 190 % van het participatiebedrag exclusief emissievergoeding (vóór belastingen). In het geprognosticeerde totale rendement is de terugbetaling van het participatiebedrag begrepen. de prognose is onderhevig aan de risico s zoals vermeld in het Prospectus en de PPI BETalInG Van HET PaRTICIPaTIEBEDRaG Het participatiebedrag en de emissievergoeding (5 % van het participatiebedrag) dienen door de Participanten te worden voldaan: na acceptatie door de Trustmaatschappij; en nadat de Trustmaatschappij de Participant schriftelijk om betaling heeft verzocht. de betalingsgegevens zijn vermeld in het Inschrijfformulier. 8 Het BeLeGGINGsvooRsteL

9 4.7. OVERDRaaGBaaRHEID Van EEn PaRTICIPaTIE overdracht of bezwaring van participaties is in beginsel op grond van artikel 17 van het vennootschapcontract slechts toegestaan onder de volgende twee voorwaarden waaraan dient te worden voldaan: schriftelijke toestemming van de Beheerder; en schriftelijke toestemming van de Trustmaatschappij. een Participant die woonachtig is in Nederland mag zijn participaties echter alleen overdragen of bezwaren voor zover de te verkopen of te bezwaren participaties ten minste eur bedragen. voor zover de Participant zijn participaties wenst te verkopen aan een ander dan degenen binnen de besloten kring als omschreven in artikel 17 lid 2 van het vennootschapscontract, heeft de trustmaatschappij een optierecht dat uitgeoefend moet worden binnen één week na het aanbod tot koop ExITSTRaTEGIE Het fonds heeft tot doel om zijn resultaten te behalen uit: de verkoop van Projecten nadat de Projecten geheel of nagenoeg geheel zullen zijn verhuurd; de verkoop van de door de Portfoliomaatschappijen gehouden participaties in de Projectmaatschappijen; de verkoop van de door Sapphire Capital gehouden participaties in de Portfoliomaatschappijen; en/of de verkoop van de door het Fonds gehouden participatie in sapphirecapital. ten aanzien van de wijze waarop de verkoopopbrengsten en rendementen worden terugbetaald aan de Participanten wordt verwezen naar pagina 121 en 122 van het Prospectus. Het BeLeGGINGsvooRsteL 9

10 5. Risico s 5.1. OPMERkInGEn VOORaF In het duitse Prospectus is de informatie opgenomen die de uitgever van belang acht voor het nemen van een beslissing door de duitse beleggers. dezelfde risico s, met uitzondering van de duitse belastingrisico s, gelden mutatis mutandis ook voor Nederlandse beleggers. de hierna bij wijze van voorbeeld genoemde risico s zijn enkel bedoeld om een eerste indruk te geven van de aan de participaties verbonden risico s. voor een goede beoordeling of zal worden belegd in het fonds is het zorgvuldig doornemen van de gehele PPI en het gehele Prospectus van essentieel belang en een absolute voorwaarde. een volledig overzicht van de risico s die zijn verbonden aan participatie is in de duitse taal vermeld in het Prospectus (pagina 17 tot en met 28). daarnaast wordt verwezen naar addenda één tot en met vijf bij het Prospectus. daarnaast wordt gewezen op een specifiek risico dat geldt voor een Participant die woonachtig is in Nederland inzake de keuze van het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank: op het vennootschapscontract en op de trustovereenkomst is duits recht van toepassing. eventuele geschillen daaromtrent zullen naar het duitse recht worden beslecht door de bevoegde rechter te Hamburg (duitsland). dit kan tot problemen leiden ten aanzien van de inschatting omtrent de afloop van eventuele juridische geschillen. voorts kunnen aan dergelijke rechtsgeschillen hoge kosten verbonden zijn, hoger dan wanneer Nederlands recht van toepassing zou zijn dan wel wanneer een Nederlandse rechter bevoegd zou zijn. de economische ontwikkeling van een participatie is afhankelijk van diverse in de toekomst gelegen omstandigheden die de waardeontwikkeling van een participatie negatief kunnen beïnvloeden; niet alleen algemene risico s (zoals een dramatische verslechtering van de economie en aldus van het bestedingsgedrag), maar ook specifieke risico s voor projectontwikkelingen (zoals vertragingen, bouwrisico s en faillissementen van partners tijdens de projectontwikkelingsfase). Het maximale risico voor de belegger bestaat uit het totale verlies van zijn participatiebedrag en de emissievergoeding van 5 % alsmede, indien de risico s die de belegger bedreigen (zie pagina 28 van het duitse Prospectus) intreden, in verdere vermogensnadelen in de vorm van verlies van buitenlandse vermogenswaarden en betalingsverplichtingen voor een individuele financiering van de belegging. Met een geplande looptijd van ongeveer 5 jaar vanaf de oprichting van het fonds is een participatie geconcipieerd als middellange kapitaalbelegging. een Participant dient om die reden bij zijn inschrijving op participaties een navenante investerings- en beleggingshorizon te hanteren. ten aanzien van de belastingtechnische consequenties van een participatie wordt geadviseerd advies in te winnen bij een deskundig belastingadviseur. In de PPI en het Prospectus zijn niet uiteengezet de consequenties van belegging in het fonds die voortvloeien uit de individuele omstandigheden van een Participant, en evenmin de daaraan verbonden risico s voor een individuele Participant RISICO S Van DE PROJECTOnTwIkkElInG door middel van participaties neemt de Participant al in een vroeg stadium deel in de added value -keten van een flink aantal projecten in onroerend goed op verschillende locaties in India. Het resultaat van het fonds, dat mede afhankelijk is van het resultaat van de Projectmaatschappijen, bestaat in essentie uit een planconforme ontwikkeling, bouw en verhuur van de Projecten en de winstgevende verkoop van deze Projecten op een zo kort mogelijke termijn. Het is in beginsel niet de bedoeling dat het fonds voor een lange periode zal investeren of beleggen in de Projecten. de economische ontwikkeling van een participatie is aldus van verschillende factoren in de toekomst afhankelijk en is gekoppeld aan specifieke onzekerheden. Met betrekking tot de afzonderlijke Projecten zouden onder andere de projectontwikkelingskosten respectievelijk de bouwkosten hoger of de bouwtijd langer kunnen uitvallen dan geprognosticeerd. ten aanzien van de verhuur van de Projecten bestaat het risico dat de mogelijkheden tot verhuur of de huuropbrengsten negatief van de verwachtingen kunnen afwijken. Met betrekking tot de verkoopbaarheid van de Projecten zouden de rendementsverwachtingen van investeerders in onroerend goed van dit type te hoog gespannen kunnen blijken, zodat bij de verkoop van een Project dit tot een lager beleggingsresultaat kan leiden dan geprognosticeerd. Bij verkoop van een belang in een Projectmaatschappij kan dit leiden tot een gedeeltelijke of zelfs algeheel geen terugbetaling van de oorspronkelijke investering. aan een belegging in het fonds zijn derhalve hogere risico s verbonden dan aan een belegging of investering in langdurig verhuurd onroerend goed waarbij het beleggingsresultaat uit lopende huurinkomsten gerealiseerd wordt. daarnaast kunnen bij afzonderlijke Projecten door uiteenlopende oorzaken vertragingen optreden bijvoorbeeld omdat vergunningen van instanties nog niet zijn afgegeven, de aannemer of de onderaannemer het Project niet tijdig conform de planning voltooit, de weersomstandigheden de oplevering vertragen enzovoorts. tevens kunnen bij de nog af te sluiten bouw-, materiaalleverings- en dienstverleningscontracten hogere bouw- en opleveringskosten in rekening worden gebracht dan is geprognosticeerd. of dit negatief zal uitwerken op de geprognosticeerde opbrengsten, hangt in belangrijke mate af van de realiseerbare rendementen op het tijdstip van de verkoop van de Projecten. een in zijn totaliteit lagere verkoopsopbrengst van alle Projecten respectievelijk hogere kosten dan oorspronkelijk geprognosticeerd zullen de uitkeringen aan de Participanten negatief beïnvloeden. omdat het merendeel van de geplande kosten van de Projecten berust op nog niet afgesloten overeenkomsten met aannemers 10 RIsICo s

11 en onderaannemers, kan dat leiden tot hogere projectontwikkelingskosten en/of bouwkosten. Hetzelfde geldt met betrekking tot nog af te sluiten bouwfinancieringen voor bepaalde Projecten. de in de prognoses aangenomen financieringskosten berusten gedeeltelijk op schattingen. de daadwerkelijke financieringskosten kunnen hoger of lager uitvallen. Kostenoverschrijdingen worden in eerste instantie via de liquiditeit gefinancierd. Mocht het niet mogelijk blijken de benodigde bouwfinancieringen voor de Projecten te verkrijgen, zullen de Projectmaatschappijen, die hiermee geconfronteerd worden, nieuwe aandelen uitgeven en deze aan de aandeelhouder(s) aanbieden. Indien de aandelen niet door de aandeelhouder(s) worden verworven, worden deze aan derden te koop aangeboden. voor de Participant zal dit leiden tot een geringere procentuele participatie in de Projectmaatschappijen en een geringere participatie in het resultaat. desbetreffende Portfoliomaatschappij op Mauritius en/of verkoop van de desbetreffende participatie in holdingmaatschappij sapphirecapital op Mauritius. In verband met de verkoop van de desbetreffende aandelen kunnen hogere kosten of lagere opbrengsten ontstaan dan geprognosticeerd, die de rentabiliteit van de fondsmaatschappij kunnen verminderen. de looptijd van het fonds eindigt op 31 december 2013, met dien verstande dat de looptijd van het fonds twee keer met één jaar kan worden verlengen. van deze mogelijkheid tot verlenging zal naar verwachting gebruik worden gemaakt indien sprake is van vertraging in de realisering van een Project, wat een lager beleggingsrendement dan geprognosticeerd tot gevolg kan hebben (zie voor verdere informatie hieromtrent 19 van het vennootschapscontract) looptijd, REnDEMEnTEn En UITkERInGEn doel van het fonds is de realisatie van verkoopwinsten uit de verkoop van de participaties in de Indiase Projectmaatschappijen c.q. de Portfoliomaatschappijen op Mauritius en de daaropvolgende verkoop van haar aandelen in sapphire Capital. de verkoop van de participaties in de Projectmaatschappijen c.q. Portfoliomaatschappijen is steeds gepland na oplevering van de Projecten en de daaropvolgende ingebruikname daarvan (voor details met betrekking tot de exitstrategie zie ook hoofdstuk 4.8. van de PPI). de hoogte van mogelijke uitkeringen wordt in belangrijke mate bepaald door de economische ontwikkeling van de Projecten en van de realiseerbare verkoopopbrengsten van de afzonderlijke Projecten. een uitkering aan een Participant is alleen mogelijk, indien het fonds ten gevolge van de verkoop van aandelen in sapphire Capital over voldoende liquiditeit beschikt. de verkooptijdstippen en de realiseerbare verkoopopbrengsten van de Projecten zijn afhankelijk van uiteenlopende macro-economische en regionale factoren, alsmede van de ontwikkeling van de microlocatie en de concurrentiesituatie van vergelijkbare projecten in onroerend goed. deze factoren zijn in hun totaliteit niet voorspelbaar en door het fonds niet te beïnvloeden. de Indiase onroerendgoedmarkt staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling, de transparantie is bij lange na niet op het niveau van de europese en Noord-amerikaanse markt. Het ontbreekt deels aan liquiditeit op de onroerendgoedmarkten. daarnaast volgt de infrastructuur nog niet snel genoeg de snelle ontwikkelingen in de steden. In zoverre bestaat het risico dat de Projecten niet binnen de beschouwingsperiode verkocht zullen worden, en dat de prognosticeerde verkoopopbrengsten niet haalbaar zullen blijken. dit kan een negatief effect op het economische rendement van een participatie hebben. een uitkering uit een projectontwikkeling aan de Participanten is pas voorzien na verkoop van de aandelen in de desbetreffende Indiase Projectmaatschappij of verkoop van de aandelen in de 5.4. ValUTaRISICO S omdat de investeringen in en de verkoop van de participaties in de Indiase Projectmaatschappijen geschieden in Indiase Rupee, welke verkoopopbrengsten vervolgens door het fonds worden omgezet in euro, dragen de Participanten het risico van veranderingen in de wisselkoers. de kosten van de Projecten kunnen ten gevolge van een verslechtering van de koers van de euro ten opzichte van de Indiase Rupee hoger uitvallen respectievelijk leiden tot een verminderde verkoopopbrengst (omgerekend in euro). Hieruit kunnen overeenkomstig lagere opbrengsten voor de Participant resulteren. een prognose omtrent de toekomstige ontwikkeling van de wisselkoers van de Indiase Rupee ten opzichte van de euro kan niet worden gegeven. de Participant draagt zodoende het risico van een lager (economisch) rendement van zijn participaties ten gevolge van een negatieve ontwikkeling van de wisselkoers. dit risico bestaat ook bij verkoop van participaties. Hetzelfde geldt in geval van eventuele terugbetaling van het gehele of gedeeltelijke participatiebedrag bij het einde van het fonds wijzigingen In DE BElaSTInGwETGEVInG een wijziging in de belastingtechnische randvoorwaarden (fiscale wetten, jurisprudentie en beheerinstructies) in duitsland, op Mauritius en/of in India kan niet worden uitgesloten. evenmin kan worden uitgesloten dat de tussen deze landen overeengekomen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden gewijzigd. dit kan voor de Participant ongunstiger belastingconsequenties tot gevolg hebben dan zoals hieronder beschreven. Zo kan met name niet worden gegarandeerd dat de op het tijdstip van de prospectusopstelling geldende belastingtechnische randvoorwaarden gedurende de gehele looptijd van het fonds ongewijzigd blijven. evenmin kan een garantie met betrekking tot de in de belastingtechnische grondslagen beschreven fiscale gevolgen worden gegeven. Ingrijpende wijzigingen kunnen de rentabiliteit van de participatie van de Participant in aanzienlijke mate negatief beïnvloeden. India en Mauritius zijn momenteel met elkaar in gesprek over de thans tussen beide landen bestaande overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. deze besprekingen RIsICo s 11

12 zijn onlangs opgeschort. Het was op het tijdstip van de prospectusopstelling niet mogelijk om nu reeds te voorzien of, en zo ja wanneer deze zullen worden voortgezet. een nieuwe regeling van deze bilaterale overeenkomst heeft voor de Participant uitsluitend economische gevolgen, omdat alleen de Projectmaatschappijen en de Portfoliomaatschappijen onder deze overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting vallen, de Participant zelf echter niet. om die reden kan voor winsten uit de verkoop van aandelen in de Projectmaatschappijen een hogere totale belasting gaan gelden, wanneer India een belastingsrecht voor dergelijke verkoopwinsten zou verkrijgen. over de vervreemdingswinst die wordt behaald met de verkoop van onroerend goed uit de vaste activa op het niveau van de Indiase Projectontwikkelingsmaatschappijen wordt bij een minimumduur van het aandelenbezit van 36 maanden een belastingtarief van 22,66 % (in plaats van 21,115 %) geheven, en anders een belastingtarief van 33,99 % (in plaats van 42,23 %). In dit verband is tevens van belang erop te wijzen dat in India momenteel een belastingrechtelijke procedure loopt, waarvan de uitkomst van essentieel belang kan zijn voor de belasting van verkopen van aandelen in buitenlandse holdingmaatschappijen, die indirect aandelen in Indiase kapitaalvennootschappen met Indiase vermogensentiteiten houden. Wanneer deze procedure zal zijn afgerond valt momenteel niet te zeggen. een positieve beslissing ten gunste van de Indiase belastingautoriteiten zou echter gelijktijdig het risico kunnen inhouden dat de geplande verkoopwinsten in de toekomst ook bij verkoop in India van de aandelen in de Portfoliomaatschappijen tegen de bovengenoemde tarieven belast gaan worden, en dat dit er eventueel tevens toe zal leiden dat beleggers in India persoonlijk een belastingaangifte moeten indienen. Niet uit te sluiten is dat nieuwe regelingen in de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting tussen India en Mauritius c.q. de uitkomst van de lopende belastingrechtelijke procedure in voorkomende gevallen gevolgen zullen/zal hebben voor de in hoofdstuk 9 van de PPI en de op pagina van het Prospectus beschreven belastingtechnische randvoorwaarden, die tot ongunstigere belastingtechnische consequenties voor de Participant zullen leiden algemene nakomingrisico S de afzonderlijke Projectmaatschappijen en daarmee dus indirect het fonds dragen het risico dat partners bij de Projecten zoals aannemers, onderaannemers en architecten met wie de Projectmaatschappijen overeenkomsten hebben gesloten, hun contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomen. dit kan zijn oorzaak vinden in de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, de goede trouw van de wederpartijen en in de kredietwaardigheid van de wederpartijen. Komen de wederpartijen onverschillig om welke redenen hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig na, dan kan dat leiden tot extra kosten voor de desbetreffende Projectmaatschappij en aldus tot onzekerheden ten aanzien van de oplevering van het Project; dit kan de geprognosticeerde rentabiliteit van het fonds negatief beïnvloeden OPzEGGInG VEnnOOTSCHaPSCOnTRaCT En OVERDRaaGBaaRHEID Van DE PaRTICIPaTIE opzegging van het vennootschapscontract is voor het eerst mogelijk op 31 december verkoop van een participatie is met voorafgaande toestemming van de Beheerder en de trustmaatschappij in beginsel te allen tijde toegestaan. desalniettemin kan het vanwege de beperkte verhandelbaarheid voorkomen dat een participatie op het gewenste verkooptijdstip niet of niet voor een adequate prijs kan worden verkocht. Principieel dient te worden gewezen op het feit dat de secundaire markt voor gesloten fondsen niet is gereglementeerd en slechts over een beperkte liquiditeit beschikt, zodat verkoop eventueel niet of niet voor een adequate prijs mogelijk is. een Participant die woonachtig is in Nederland mag zijn participaties slechts overdragen of bezwaren indien de participaties ten minste eur bedragen aansprakelijkheidsrisico S Van DE PaRTICIPanTEn de Participant participeert in een personenvennootschap naar duits recht, die geldt als bijzondere personenvennootschap ( commanditaire vennootschap ). de aansprakelijkheid van de Participant wordt geregeld door de voor de commanditaire vennoten geldende wetgeving conform 171 en volgende van het duitse HGB (Handelsgesetzbuch Wetboek van Koop handel). de aansprakelijkheid van de Participanten is dientengevolge beperkt tot het bedrag zoals vermeld in het duitse handelsregister ( aansprakelijkheidsbedrag ), dat conform de in het vennootschapscontract vastgelegde regeling 10 % van het participatiebedrag (exclusief emissievergoeding) van de desbetreffende Participant bedraagt. dit geldt onafhankelijk van het feit of de Participant als lastgever deelneemt in de commanditaire vennootschap of later rechtstreeks als commanditaire vennoot participeert. op grond van de vigerende wettelijke bepalingen is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de Participant terzake van zijn participaties ten minste een bedrag ter hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag heeft betaald. de aansprakelijkheid tot maximaal het aansprakelijkheidsbedrag herleeft, indien de Participant uitkeringen ontvangt van het fonds, welke uitkeringen 12 RIsICo s

13 leiden tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van zijn kapitaalinbreng, voor zover de inbreng die in de vennootschap achterblijft de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag niet meer bereikt. de Participant is voor de duur van de participatie in het fonds aansprakelijk voor de verplichtingen van het fonds. Na beëindiging van de participatie in het fonds bestaat een voortgezet tijdelijk aansprakelijkheidsregime, te weten: voor verplichtingen die bestaan op het moment van beëindiging van een participatie geldt een voortgezette aansprakelijkheid tot 5 jaar na uitschrijving als commanditaire vennoot uit het duitse handelsregister; en een vergelijkbare aansprakelijkheid voor een periode van 5 jaar ontstaat na liquidatie van het fonds terzake van alle verplichtingen van het fonds die opeisbaar worden na inschrijving van de liquidatie van het fonds in het duitse handelsregister. RIsICo s 13

14 6. De aanbieder de aanbieder van de participaties is MPC Capital Investments GmbH, een 100 % dochteronderneming van de beursgenoteerde vennootschap MPC Münchmeyer Petersen Capital ag, die kapitaalbeleggingen voor particuliere investeerders en beleggers ontwikkelt, initieert en verkoopt. MPC Münchmeyer Petersen Capital ag stelt bij ieder fondsconcept hoge eisen aan kwaliteit en zekerheid. dat deze eisen zich uitstekend laten combineren met de realisatie van innovatieve en moderne fondsconcepten, bewijst de succesvolle geschiedenis op indrukwekkende wijze. MPC Münchmeyer Petersen Capital ag behoort tot de MPC Groep die meer dan 160 jaar internationaal actief is op het gebied van scheepsbouw, handel en financiën, en is in 1994 door de MPC Groep opgericht. de jarenlange ervaringen en verreikende connecties van de ondernemingsgroep op de scheepvaartmarkt stellen MPC Münchmeyer Petersen Capital ag in staat om met succes van start te gaan in het productsegment scheepsparticipaties. Bovendien omvat het productpalet van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag internationale onroerendgoedfondsen, private equityfondsen, levensverzekeringsfondsen, beleggingsfondsen, vermogensstructuurfondsen, opportunityfondsen, energie- en grondstoffondsen, gestructureerde producten en verzekeringsoplossingen. Per 30 juni 2009 heeft het concern MPC Münchmeyer Petersen Capital ag in totaal 305 fondsen en kapitaalbeleggingen uitgegeven met een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer eur 18,5 miljard. Hiervan zijn 251 fondsen en kapitaalbeleggingen met een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer eur 17 miljard geïnitieerd door MPC Capital Investments. volgens het gecontroleerde halfjaarlijkse verslag per 30 juni 2009 bedraagt het eigen vermogen van het concern van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag eur 55 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt 20 % van de balanswaarde. Circa cliënten vertrouwen op de prestaties van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag; ongeveer een kwart van hen heeft al meer dan eens gekozen voor een fonds van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag. Het aandeel in MPC Münchmeyer Petersen Capital ag wordt sinds 28 september 2000 aan de beurs verhandeld en is sinds 21 december 2009 opgenomen in de Prime standard van de gereguleerde markt van de duitse beurs. voor actuele informatie omtrent MPC Capital ag voor wat betreft de Investor Relations wordt verwezen naar de website 14 de aanbieder

15 7. Enkele financiële gegevens 7.1. GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST Het onderstaande overzicht toont de geprognosticeerde cashflow voor een Participant die woonachtig is in Nederland en op grond van de Nederlandse wetgeving in Nederland belastingplichtig is. de financiële uitgangspunten en prognoses zijn voorts gebaseerd op een participatiebedrag van eur plus 5 % emissievergoeding. Bij de berekening van de fiscale gevolgen is ervan uitgegaan dat de stijging van de waarde in het economische verkeer van het door het fonds gehouden belang in sapphire Capital pas wordt gerealiseerd op het moment van verkoop van een participatie in een Portf - oliomaatschappij op Mauritius en/of een Indiase Projectmaatschappij. daarnaast is in de berekeningen rekening gehouden met de geprognosticeerde huurinkomsten, die slechts gedeeltelijk zijn gebaseerd op reeds afgesloten huurcontracten. voorts is aangenomen dat de Nederlandse Participanten in 2010 zullen participeren in het fonds, en dat het participatiebedrag op dat tijdstip door de Nederlandse Participanten in het fonds is gestort. verder is aangenomen dat het fonds de verkoop van de participatie in sapphire Capital en daarmee de uitkeringen in 2013 volledig zal realiseren, en dat de Participanten in datzelfde jaar de daarover verschuldigde inkomstenbelasting zullen betalen. tenslotte is ervan uitgegaan dat het fonds uiterlijk op 31 december 2013 zal eindigen. GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST na BElaSTInG OP BaSIS Van PaRTICIPaTIE VanaF In EUR 2011 In EUR 2012 In EUR 2013 In EUR 1 GEBOnDEn kapitaal (BIJ aanvang Van HET JaaR) winstuitkering VERSCHUlDIGDE BElaSTInG 1 ( ) / TE OnTVanGEn BElaSTInG 2.3 kapitaalinbreng ( / ) TERUGBETalInG kapitaalinbreng (+) TOTalE OPBREnGST HERlEEFDE aansprakelijkheid afrondingsverschillen zijn mogelijk. 1 Belastingheffing in box 3. 2 de Participanten zijn tegenover de schuldeisers van het fonds direct of indirect aansprakelijk voor 10 % van het participatiebedrag. uitgaande van een participatiebedrag van eur bedraagt de aansprakelijkheid van een Participant jegens de schuldeisers van het fonds maximaal eur Zie ook hoofdstuk 8.4. van de PPI. over de looptijd van het fonds gerekend bedraagt de geprognosticeerde totale opbrengst voor een Participant (inclusief de jaarlijkse rendementen en terugbetaling van het participatiebedrag) na belasting circa 175 % van het participatiebedrag (inclusief 5 % emissievergoeding). enige financiële GeGeveNs 15

16 7.2. GEPROGnOSTICEERD InVESTERInGS- En FInanCIERInGSSCHEMa Het onderstaande overzicht betreft het geprognosticeerde investerings- en financieringsschema. dit overzicht is overgenomen van pagina 12 van het eerste addendum bij het Prospectus en aangevuld met de inhoud van addendum nummer 4, pagina 16 e.v., d.d. 19 maart voor een toelichting op het geprognosticeerde investerings- en financieringsschema wordt verwezen naar pagina 94 tot en met 98 van het Prospectus en pagina 13 van het eerste addendum bij het Prospectus. GEPROGnOSTICEERD InVESTERInGS- En FInanCIERInGSSCHEMa Geconsolideerd investeringsen financieringsschema 7 Investerings- en financieringsschema 8 a. GEPlanDE BESTEDInG Van MIDDElEn in % in EUR in % in EUR 1. aanschaf-/bouwkosten Van DE OnROEREnDGOED- PROJECTEn In InDIa 1, 3, 4 82, liquiditeitsreserve / aanschafkosten Van DE HOlDInGMaaTSCHaPPIJ OP MaURITIUS 3 3, , kosten BEMIDDElInG BIJ InVESTERInG 2, 4 0, , advieskosten InVESTERInGSSTRaTEGIE 2, 4 0, , kosten TUSSEnFInanCIERInG EIGEn VERMOGEn 4 0, , OPRICHTInGSkOSTEn 2 0, , kosten COnCEPT, MaRkETInG En OPSTEllEn PROSPECTUS 2, 4 0, , kosten BIJEEnBREnGEn EIGEn VERMOGEn 4 4, , afwikkelingskosten TRUSTMaaTSCHaPPIJ 2, 4 0, , kosten COnTROlE BESTEDInG MIDDElEn 2 0, , BEMIDDElInGSkOSTEn FInanCIERInG(En) 2 1, , kosten waarborging PlaaTSInG EIGEn VERMOGEn 4 1, , kosten JURIDISCHE En FISCalE adviezen 2, 4 0, , OVERIGE kosten 0, , EMISSIEVERGOEDInG OVER HET TE VERkRIJGEn COMManDITaIRE kapitaal 3, , liquiditeitsreserve FOnDSMaaTSCHaPPIJ 1, , TOTalE InVESTERInG 100, , B. GEPlanDE HERkOMST Van MIDDElEn 1. VREEMD VERMOGEn 1, 3, 4 34, UITSTEl Van COnTRaCTUElE VORDERInGEn 2, , VERPlICHTE InBREnG DOOR PaRTICIPanTEn 5 60, , COMManDITaIRE InBREnG BIJ OPRICHTInG 6 0, , EMISSIEVERGOEDInG OVER HET TE VERkRIJGEn COMManDITaIRE kapitaal 3, , TOTalE FInanCIERInG 100, , deze posten luiden in Indiase Rupee (INR) en zijn ten behoeve van opname in het schema tegen een gemiddelde wisselkoers van eur 1 = INR 65,18 omgerekend in euro s. 2 deze posten zijn inclusief omzetbelasting. 3 deze posten hebben betrekking op het direct op emittent c.q. indirect op het niveau van holdingmaatschappij sapphire Capital op Mauritius, de Portfoliomaatschappijen op Mauritius en de Indiase Projectmaatschappijen vallende aandeel. 4 In deze posten zijn geringe verschillen mogelijk op grond van de afronding op eur Iedere Participant is over zijn verplichte inbreng een emissievergoeding verschuldigd van 5 % van het participatiebedrag, die wordt gebruikt ter dekking van de kosten van het bijeenbrengen van het eigen vermogen. 6 over de commanditaire inbreng bij oprichting is geen emissievergoeding verschuldigd. 7 Het geconsolideerde investerings- en financieringsschema geeft de geplande besteding van middelen en de geplande herkomst van middelen voor de totale investering in en financiering van het fonds op alle vennootschappelijke niveaus (emittent, holdingmaatschappij sapphire Capital op Mauritius, Portfoliomaatschappijen op Mauritius en Indiase Projectmaatschappijen) weer. 8 Het totale investeringsbedrag van het niet geconsolideerde investerings- en financieringsschema vormt de referentiegrootheid voor de regeling die is opgenomen in 4.8 van het vennootschapscontract. 16 enige financiële GeGeveNs

17 8. Juridische aspecten 8.1. OPMERkInGEn VOORaF de PPI en met name dit hoofdstuk bevat summiere informatie over de juridische aspecten van het fonds. dit hoofdstuk van de PPI bevat algemene informatie over de structuur van het fonds en de participatie. In dit hoofdstuk van de PPI wordt niet ingegaan op juridische gevolgen voor de Participanten wegens het feit dat het fonds in duitsland is gevestigd en via op Mauri tius gevestigde rechtspersonen investeert in Indiase projectmaatschappijen. Kwesties met betrekking tot het internationaal privaatrecht worden niet behandeld; evenmin wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de rendementen van het fonds wegens (mogelijke) toepasselijkheid van de diverse rechtsstelsels DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Het fonds kan als volgt schematisch worden weergegeven. DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Participanten Participant (kommanditist) (direct) Participant (lastgever) (indirect) Trustmaatschappij (lasthebber) (oprichtingskommanditist) Beheerder MPC Capital Investments (oprichtingskommanditist) (oprichtingskommanditist) Fonds Sachwert Rendite-Fonds Indien 2 GmbH & Co. kg Verwaltung Sachwert Rendite Fonds Indien 2 GmbH (komplementär) Het fonds is juridisch gestructureerd als een personenvennootschap naar duits recht, meer in het bijzonder als een bijzondere personenvennootschap ( kommanditgesellschaft ), waarvan ten minste 1 vennoot onbeperkt aansprakelijk is jegens crediteuren van de personenvennootschap ( komplementär ) en ten minste 1 vennoot beperkt aansprakelijk is jegens crediteuren van de personenvennootschap ( kommanditist ). de Kommanditgesellschaft wordt geregistreerd in het duitse handelsregister. Hetzelfde geldt voor de gegevens van de Komplementär en de Kommanditisten. ten aanzien van elke Kommanditist wordt in het duitse handelsregister tevens het bedrag vermeld, waarvoor de desbetreffende Kommanditist aansprakelijk is jegens crediteuren van de Kommanditgesellschaft. komplementäre kunnen niet alleen natuurlijke personen maar ook rechtspersonen zijn. In casu is verwaltung sachwert Renditefonds Indien 2 GmbH de enige Komplementär. verwaltung sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH is een rechtspersoon naar duits recht met in beginsel een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking. de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking is in dit geval gelijk aan het minimum geplaatste kapitaal van eur kommanditisten van het fonds zijn in casu de bij de oprichting van het fonds beperkt aansprakelijke vennoten, te weten de Beheerder, de trustmaatschappij en MPC Capital Investments. Participant een Participant participeert in eerste instantie in het fonds als lastgever van de trustmaatschappij, welke handelt als lasthebber van alle Participanten. daardoor participeert een Participant in eerste instantie indirect in het fonds. een Participant heeft vervolgens de mogelijkheid om rechtstreeks te participeren in het fonds als Kommanditist. om dit te bewerkstelligen zal de trustmaatschappij als lasthebber de door haar namens de Participant gehouden participatie overdragen aan de Participant en wordt de Participant geregistreerd in het duitse handelsregister als Kommanditist. de kosten die zijn verbonden aan het legaliseren van een volmacht tot wijziging van het duitse handelsregister zijn voor rekening van de Participant. op grond van artikel 4.9. van de trustovereenkomst is de lastgever bevoegd de rechten verbonden aan de door de trustmaatschappij, als lasthebber namens de Participant, gehouden participatie zelf exclusief uit te oefenen. JuRIdIsCHe aspecten 17

18 8.3. DIRECTIE de komplementär verwaltung sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH is niet bevoegd om de directie over het fonds te voeren. de Beheerder voert de directie over het fonds ( Geschäftsführende kommandistin ). een Participant die via de trustmaatschappij participeert in het fonds is jegens derden niet rechtstreeks aansprakelijk voor de schulden van het fonds. een dergelijke Participant is echter verplicht de trustmaatschappij te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijk is voor de participatie die zij voor de lastgever houdt aansprakelijkheid een Kommanditist is aansprakelijk tot het bedrag dat is vermeld in het duitse handelsregister (aansprakelijkheidsbedrag). op grond van het vennootschapscontract is de aansprakelijkheid van de Kommanditisten beperkt tot 10 % van het participatiebedrag. voorbeeld Indien het participatiebedrag eur bedraagt, bedraagt het aansprakelijkheidsbedrag eur ; dit laatste bedrag wordt dan ook vermeld in het duitse handelsregister. op grond van de vigerende wettelijk bepalingen is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de Participant terzake van zijn participaties ten minste een bedrag gelijk aan het aansprakelijkheidsbedrag heeft voldaan aan de Kommanditgesellschaft. de aansprakelijkheid tot maximaal het aansprakelijkheidsbedrag herleeft, indien de Participant uitkeringen ontvangt van het fonds, welke uitkeringen leiden tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van zijn kapitaalinbreng, voor zover de inbreng die in de vennootschap achterblijft de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag niet meer bereikt TRUSTMaaTSCHaPPIJ En PaRTICIPanTEn de relatie tussen de trustmaatschappij en de Participanten wordt beheerst door de trustovereenkomst. als lasthebber beheert de trustmaatschappij de participaties namens de Participanten. In deze hoedanigheid verwittigt de trustmaatschappij de Participanten over het afgelopen boekjaar, informeert de trustmaatschappij de Participanten over belangrijke gebeurtenissen van het fonds en beantwoordt de trustmaatschappij vragen van individuele Participanten. de trustmaatschappij verzorgt eveneens de schriftelijke correspondentie. Indien beslissingen worden genomen, zal de trustmaatschappij stemmen in overeenstemming met de door haar van de Participanten ontvangen instructies. Indien een Participant verzuimt zijn stemrecht uit te oefenen en geen instructies verstrekt aan de trustmaatschappij zal de trustmaatschappij zich onthouden van het uitoefenen van het stemrecht op de door de desbetreffende Participant gehouden participaties. voorbeeld Indien bij een participatie van eur uitkeringen bestaande uit terugbetalingen ter hoogte van eur plaatsvinden en de inbreng die in de vennootschap achterblijft derhalve tot onder het aansprakelijkheidsbedrag daalt, is de Participant aansprakelijk voor het verschil van eur de Participant is voor de duur van de participatie in het fonds aansprakelijk voor de verplichtingen van het fonds. Na beëindiging van de participatie in het fonds bestaat een voort gezet tijdelijk aansprakelijkheidsregime, te weten: voor verplichtingen die bestaan op het moment van beëindiging van een participatie geldt een voortgezette aansprakelijkheid tot 5 jaar na uitschrijving als commanditaire vennoot uit het duitse handelsregister; en een vergelijkbare aansprakelijkheid voor een periode van 5 jaar ontstaat na liquidatie van het fonds terzake van alle verplichtingen van het fonds die opeisbaar worden na inschrijving van de liquidatie van het fonds in het duitse handelsregister. 18 JuRIdIsCHe aspecten

19 9. Fiscale Aspecten 9.1. Inleiding en uitgangspunten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de fiscale aspecten die verbonden zijn aan participatie in het project door beleggers die woonachtig zijn in Nederland. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De Participant/natuurlijke persoon waarop deze paragraaf van toepassing is, is in Nederland binnenlands belastingplichtig voor de heffing van inkomstenbelasting; De Participant/rechtspersoon waarop deze paragraaf van toepassing is, is in Nederland binnenlands belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting, en de kapitaaldeelname in het fonds wordt niet op enigerlei wijze toegerekend aan een door die rechtspersoon buiten Nederland gedreven onderneming of aldaar gedreven zelfstandig deel van een onderneming; De Participant belegt door middel van kapitaaldeelname in het Fonds; Het Fonds wordt voor Duitse fiscale doeleinden aangemerkt als een transparante entiteit 6 ; Het Fonds wordt voor Nederlandse fiscale doeleinden aangemerkt als een niet-transparante entiteit; Het Fonds wordt voor Nederlandse en Duitse fiscale doeleinden niet geacht een onderneming te drijven; De Participant/natuurlijke persoon is noch feitelijk noch krachtens toepasselijke woonplaatsbepalingen uit het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland woonachtig in Duitsland en geniet geen inkomsten die door dat verdrag aan Duitsland zijn toegewezen voor de heffing van inkomstenbelasting; De Participant/natuurlijke persoon is geen inwoner van Mauritius; De Participant/natuurlijke persoon neemt deel aan het project als belegger vanuit zijn privévermogen; De participatie in het project wordt niet toegerekend aan een door de Participant/natuurlijke persoon gedreven onderneming, een zelfstandig deel van een onderneming of een activiteit in de zin van de Wet Inkomstenbelasting Algemene opmerkingen Omdat de belastingwetgeving en jurisprudentie voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is het van belang kennis te nemen van de fiscale aspecten die verbonden zijn aan de participatie door Participanten in het Fonds. De informatie in deze paragraaf is opgesteld naar de stand van de per 1 april 2010 geldende Nederlandse fiscale wetgeving en de tot op dat moment bij ons bekende en gepubliceerde jurisprudentie. Wij hebben in dit hoofdstuk geen oordeel gevormd over de juistheid van prognoses, noch hebben wij ons gericht op de fiscale kwalificatie en verdragstoepassing van de liquiditeitsstroom van India naar Mauritius. Voor de gevolgen van latere wetswijzigingen of verdragswijzigingen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens kunnen uit het onderstaande geen conclusies worden getrokken met betrekking tot onderwerpen en/of situaties die niet specifiek worden behandeld. De hierna opgenomen analyse van de fiscale aspecten is van algemene aard. Er wordt uitdrukkelijk niet beoogd een uitputtend overzicht te geven van alle fiscale consequenties die van toepassing zouden kunnen zijn op beleggers. In individuele gevallen kunnen de fiscale gevolgen afwijken van de hier beschreven gevolgen. De specifieke fiscale behandeling van een belegger hangt af van haar of zijn specifieke feiten en omstandigheden. Potentiële beleggers dienen derhalve te allen tijde ten aanzien van de voor hen van belang zijnde fiscale aspecten verbonden aan de belegging, vooraf advies in te winnen bij hun professionele belastingadviseur Financiële analyse Structuur De particuliere investeerder neemt één of meer participaties in het Fonds. Het Fonds is qua rechtsvorm enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse commanditaire vennootschap. Omdat deze entiteit vanuit Duitsland wordt bestuurd en naar Duits recht is opgericht, is de fiscale woonplaats van het Fonds gelegen in Duitsland. Het Fonds houdt een participatie van 90 % in Holdingmaatschappij Sapphire Capital op Mauritius (hierna: Sapphire). Sapphire is opgericht naar het civiele recht van Mauritius en is vergelijkbaar met de Nederlandse besloten vennootschap. Sapphire is statutair en feitelijk gevestigd op Mauritius. Sapphire bezit een twaalftal 100 % belangen in verschillende beleggingsvehikels, die eveneens op Mauritius zijn gevestigd, en die allen participeren in zogenaamde special purpose vehicles, die verantwoordelijk zijn voor de projectontwikkeling in India. 6 In geval van een transparante entiteit wordt voor fiscale doeleinden door deze entiteit heen gekeken, en worden bezittingen, schulden, winsten en verliezen van deze entiteit rechtstreeks toegerekend aan de Participant. FISCALE ASPECTEN 19

20 Overdraagbaarheid van participaties overdracht of bezwaring van participaties is in beginsel op grond van artikel 17 van het vennootschapcontract slechts toegestaan onder de volgende twee voorwaarden waaraan dient te worden voldaan: schriftelijke toestemming van de Beheerder; en schriftelijke toestemming van de Trustmaatschappij. een Nederlandse Participant mag zijn participaties echter alleen overdragen of bezwaren voor zover de te verkopen of te bezwaren participaties ten minste eur bedragen. voor zover de Participant zijn participaties wenst te verkopen aan een ander dan degenen binnen de besloten kring als omschreven in artikel 17 lid 2 van het vennootschapscontract, heeft de trustmaatschappij een optierecht dat uitgeoefend moet worden binnen één week na het aanbod tot koop BElaSTInGHEFFInG Inkomstenbelasting voor duitse fiscale doeleinden is het fonds een transparante entiteit. de bezittingen, schulden en resultaten van deze entiteit worden voor duitse fiscale doeleinden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten. Het fonds is in duitsland niet onderworpen aan vennootschapsbelasting over de resultaten. ook is geen duitse dividendbelasting verschuldigd over de uitdelingen aan de Participanten. de Nederlandse particuliere investeerders zullen in duitsland niet in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken, omdat het fonds naar duits fiscaal recht niet geacht wordt (aldaar) een onderneming te drijven. een Nederlandse particuliere investeerder behoeft geen aangifte in duitsland te doen. voor Nederlandse fiscale doeleinden is het fonds daarentegen een niet-transparante entiteit. als gevolg van de non-transparantie wordt de Nederlandse particuliere investeerder belast voor zijn kapitaaldeelname in het fonds. Indien in het fonds een belang van minder dan 5 % wordt gehouden, zijn de inkomsten uit de kapitaaldeelname voor Nederlandse inkomstenbelastingdoeleinden te kwalificeren als inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Jaarlijks wordt het inkomen forfaitair bepaald, en dit bedraagt 4 % van de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de kapitaaldeelname. de gemiddelde waarde wordt bepaald door de waarde per 1 januari en per 31 december van het heffingstijdvak bij elkaar te tellen en door twee te delen. over het aldus bepaalde inkomen is 30 % Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd. de werkelijke resultaten die de Participant behaalt met zijn kapitaaldeelname, zijn bij de bepaling van deze belastingheffing niet relevant. voorbeeld een Participant heeft een kapitaaldeelname met een gemiddelde waarde in het economische verkeer van eur Het forfaitaire rendement wordt dan vastgesteld op eur de verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt dan eur aangezien de belegging waarschijnlijk gefinancierd zal zijn uit middelen die eerder al deel uitmaakten van de grondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen of met een schuld, zal de totale grondslag voor de bepaling van het forfaitaire inkomen waarschijnlijk niet significant toe- of afnemen door deelname aan het project. dit kan in een individuele situatie anders zijn. In voorkomende gevallen dient u zich te laten adviseren door uw belastingadviseur. Bij een kapitaaldeelname van 5 % of meer in het fonds zal heffing van Nederlandse inkomstenbelasting plaatsvinden volgens de regels voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Indien sprake mocht zijn van een aanmerkelijk belang, bedraagt de verschuldigde belasting 25 % van het saldo van de daadwerkelijk genoten inkomsten, verminderd met de aftrekbare kosten. Bij het bepalen van de 5 % grens worden belangen van personen die kunnen kiezen voor fiscaal partnerschap samengeteld. voor bloed- en aanverwanten van degene die de 5 % grens overschrijdt gelden bijzondere regels. van een kapitaaldeelname van 5 % of meer zal niet snel sprake zijn, aangezien het de bedoeling is om op het niveau van het fonds voor een bedrag van ca. eur 100 miljoen eigen vermogen bijeen te brengen Dividendbelasting er is sprake van een middellijke deelname in een op Mauritius gevestigde vennootschap. op Mauritius wordt geen dividendbelasting geheven. op uitdelingen van de vennootschap wordt daarom geen dividendbelasting ingehouden Vennootschapsbelasting voor Participanten/rechtspersonen die in Nederland binnenlands belastingplichtig zijn, geldt dat de inkomsten uit de participatie worden belast met vennootschapsbelasting volgens het reguliere regime. 20 fiscale aspecten

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt:

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt: De partijen, 1. A. Persoon, geboren op 15-02-1970 (hierna "Vennoot 1"), 2. B. Persoon, geboren op 02-04-1978 (hierna "Vennoot 2"), overwegende, dat de vennoten een samenwerking willen aangaan bij het ondernemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie