Private Placement Information India 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Private Placement Information India 2"

Transcriptie

1 Private Placement Information India 2 VASTGOEDFONDSEN MPC Capital

2

3 Private Placement Informatiebrochure MPC India 2 1 april Het copyright op deze PPI berust bij MPC Capital Investments GmbH. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPC Capital Investments GmbH. 3

4 Inhoudsopgave 5 1. Definities 6 2. Opmerkingen vooraf 7 3. Inleiding 8 4. Het beleggingsvoorstel Risico s De aanbieder Enkele financiële gegevens Juridische aspecten Fiscale aspecten Informatie over afwikkeling en service 4 INHoudsoPGave

5 1. Definities In deze Private Placement Informatiebrochure ( PPI ) worden definities gebruikt. tenzij in deze PPI uitdrukkelijk anders is vermeld en behoudens de elders in de PPI gehanteerde definities, hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis: Beheerder Managementgesellschaft sachwert Rendite-fonds Indien GmbH, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Fonds sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH & Co. KG, een personenvennootschap naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRa Inschrijfformulier het formulier dat strekt tot participatie in het fonds Inschrijfformulier voor Nederlandse investeerders c.q. beleggers de basis vormt voor participatie in het fonds Project een door een projectmaatschappij in India te ontwikkelen en te realiseren bouwproject, een en ander zoals nader omschreven in het Prospectus en de PPI Projectmaatschappij een (participatie)maatschappij of rechtspersoon naar het recht van India (die een Project realiseert) Prospectus het door MPC Capital Investments opgestelde en gepubliceerde document inclusief alle reeds beschikbare en toekomstige addenda Sapphire Capital sapphire Capital Limited, een rechtspersoon naar het recht van Mauritius, gevestigd en kantoorhoudend in het Rogers House, 5 Pres ident John Kennedy street, Port-Louis (Mauritius), ingeschreven in het handelsregister (van Mauritius) onder nummer MPC Capital Investments MPC Capital Investments GmbH, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Trustmaatschappij tvp treuhand- und verwaltungsgesellschaft mbh, een rechtspersoon naar het recht van duitsland, gevestigd en kantoorhoudend te Hamburg (duitsland), Palmaille 67, ingeschreven in het handelsregister van het amtsgericht te Hamburg (duitsland) onder nummer HRB Participant een belegger in het fonds Participatie een belegging in het fonds Participatiebedrag het bedrag waarvoor een Participant belegt in het fonds (exclusief de door een Participant te storten emissievergoeding) Trustovereenkomst de overeenkomst tussen een Participant en de trustmaatschappij op grond waarvan de trustmaatschappij ten behoeve van een Participant één of meer participaties zal houden 2 Vennootschapscontract de overeenkomst (naar het recht van duitsland) op grond waarvan het fonds is opgericht 3 Portfoliomaatschappij een (participatie)maatschappij of rechtspersoon naar het recht van Mauritius die een belang heeft in Indiase projectmaatschappijen PPI het onderhavige door MPC Capital Investments opgestelde en gepubliceerde document dat samen met het Prospectus en het definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. de in het Prospectus gehanteerde definities kunnen afwijken van de in deze PPI gehanteerde definities. 1 op pagina van het Prospectus zijn de statuten van het fonds (het vennootschapscontract ) integraal opgenomen zoals deze luidden ten tijde van het opstellen van het Prospectus. 2 op pagina van het Prospectus is de tekst van de trustovereenkomst integraal opgenomen. 3 Zie voetnoot 1. definities 5

6 2. Opmerkingen vooraf 2.1. GROnDSlaG Van DE BElEGGInG Het aanbod om te beleggen in het fonds is gebaseerd op de volgende bescheiden: het in de duitse taal opgestelde Prospectus inclusief de volgende reeds beschikbare en toekomstige addenda: nummer 1 d.d. 5 februari 2009; nummer 2 d.d. 1 september 2009; nummer 3 d.d. 15 februari 2010; nummer 4 d.d. 19 maart 2010; nummer 5 d.d. 1 april 2010; de in de Nederlandse taal opgestelde PPI; het Inschrijfformulier. Hoewel bij het vertalen van de aan Participanten ter beschikking gestelde stukken naar de Nederlandse taal de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen discrepanties bestaan tussen de duitse documenten en de Nederlandse documenten. In dat geval zullen de duitse documenten prevaleren. Wij gaan ervan uit dat een belegger de duitse taal voldoende beheerst om de stukken die in de duitse taal zijn opgesteld te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Indien een belegger de duitse taal niet of niet voldoende beheerst, laat de desbetreffende belegger zich bijstaan door een persoon die de duitse taal wel voldoende beheerst om de stukken die in de duitse taal zijn opgesteld te kunnen lezen en begrijpen, zodat ook de belegger de stukken begrijpt. de PPI is enkel en alleen opgesteld ten behoeve van beleggers die woonachtig zijn in Nederland. teneinde een goed beeld te kunnen vormen van het voorstel om te beleggen in het fonds is het onontbeerlijk dat een belegger zowel de PPI als het Prospectus leest. Beide documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien alleen de PPI wordt gelezen kan dit tot gevolg hebben dat een ontoereikend beeld ontstaat van het beleggingsvoorstel, de prognoses en de risico s DOElGROEP Het aanbod om te beleggen in het fonds is gericht op een doelgroep die door zijn eigen (commerciële) ervaring met investeren en/of beleggen een duidelijk gevoel heeft voor het risicoprofiel. Met een geplande looptijd tot eind 2013 vormt de participatie een investering/belegging voor de middellange termijn en is ongeschikt als oudedagsvoorziening. Beleggers dienen daarom te beschikken over een passende investerings- en/of beleggingshorizon. Bij onverwachte negatieve economische ontwikkelingen kan de belegging in het fonds leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van het participatiebedrag (en de 5 % emissievergoeding). Beleggers wordt aangeraden zich door een belastingadviseur te laten adviseren voor wat betreft de fiscale gevolgen van het beleggen in het fonds TOEzICHT op grond van de PPI bedraagt het participatiebedrag voor in Nederland gevestigde Participanten ten minste eur per Participant. Hierdoor kan voor het aanbieden van de participaties gebruik gemaakt worden van een vrijstelling van de vergunningsen prospectusplicht in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds staat derhalve niet onder toezicht van de autoriteit financiële Markten en de Nederlandsche Bank. Het Prospectus en de PPI zijn niet ter goedkeuring voorgelegd aan de autoriteit financiële Markten. de inhoud en/of de juistheid van de inhoud van de in het Prospectus vermelde mededelingen en opgaven is niet gecontroleerd door de duitse Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (de duitse tegenhanger van de autoriteit financiële Markten). de Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht heeft enkel en alleen gecontroleerd of het Prospectus compleet is en voldoet aan de formaliteiten die de duitse wet stelt aan prospectussen. 6 opmerkingen vooraf

7 3. Inleiding India is het op één na grootste land ter wereld en bovendien een land dat ronduit indrukwekkende ontwikkelingscijfers laat zien. de bevolking van India bestaat al uit meer dan 1,1 miljard mensen en groeit jaarlijks met gemiddeld 1,5 %. de economie van India groeit mee: actuele prognoses gaan uit van een groei van 8,6 % in 2010 (2009: 6,5 %). In 2011 wordt gerekend op een groei van 8,2 %. 4 daarmee laat het subcontinent nog steeds groeicijfers zien die duidelijk boven het globale gemiddelde liggen. India zal volgens de prognoses tegen 2020 de op twee na grootste economie ter wereld zijn. Momenteel leeft rond de 30 % van de Indiërs in steden; in het jaar 2025 zullen dat er naar alle waarschijnlijkheid 37 % zijn. 5 de consumentenvraag neemt vooral in de steden continu toe: volgens de voorspellingen zal deze de komende 20 jaar met maar liefst 68 % stijgen. de consumptiebehoeften nemen navenant toe bij de eveneens snel groeiende Indiase middenklasse: hier ontstaat een megamarkt voor shopping- en entertainmentcomplexen. Het fonds investeert in krachtig groeiende segmenten die gekenmerkt worden door een hoge vraag vanuit de jonge middenklasse van India. Het fonds heeft tot doel om indirect te investeren in elf projecten in India (de Projecten ). de Projecten kunnen worden onderscheiden in: Malls. Een mall is een grootschalig shoppingcentrum naar Westerse snit, dat naast talrijke detailhandelwinkels tevens restaurants en dikwijls een multiplexbioscoop en een hotel omvat; Market Cities. Een Market City is een kleine wijk binnen de grote steden. deze herbergt alles wat jonge Indiërs in hun vrije tijd zoeken: uitgebreide shoppingmogelijkheden, restaurants, bioscopen en fitnessstudio s. dit concept is relatief nieuw in India en heeft een zeer goede respons ontvangen. deze projecten zijn meestal gelegen op centrale locaties; Hotels. Het betreffen hotels in de hogere prijsklasse. In dit segment is een grote vraag naar investeringen door derden. de doelgroep die wenst te overnachten in exclusieve hotels beschikt over de nodige financiële middelen en is aanwezig. Het aanbod is echter zeer beperkt. de Projecten worden deels aangevuld met de ontwikkeling van kantoren en/of woningen die worden verhuurd of verkocht. de Projecten zijn meestal gelegen op centrale locaties. Zij worden ontwikkeld door de Indiase partners the Phoenix Mills en entertainment World developers. In eerste instantie was voorzien om te investeren in 21 Pro jecten. Later is besloten het emissievolume te verlagen tot 101 miljoen euro. daarop is geïnvesteerd in 11 reeds geïdentificeerde Projecten (zie ook pagina 8 van het eerste addendum op het Prospectus). Het fonds heeft (indirect) geïnvesteerd en belegd in 4 Malls, 4 MarketCities en 3 hotels. voor een uitvoerige beschrijving van alle Projecten wordt verwezen naar pagina 44 tot en met 65 van het Prospectus, het eerste addendum op het Prospectus d.d. 5 februari 2009 en addendum nummer 4 d.d. 19 maart OVERzICHT Van DE PROJECTEn Van DE PORTEFEUIllE Malls Market Cities Hotels treasure Island Raipur treasure Island Bhilai Market City Mumbai Market City Pune Hotel Mumbai Hotel Pune treasure Island Jabalpur treasure Island Chandigarh treasure Market City Indore Market City Chennai Hotel agra 4 dekabank, deka Immobilien Monitor, prognose-update van 31 maart Bron: thema forschung das Wissenschaftsmagazin der tu darmstadt 1/2008 McKinsey Global Institute. INLeIdING 7

8 4. Het beleggingsvoorstel 4.1. HET aanbod En DE InSCHRIJFTERMIJn door ondertekening en toezending van het Inschrijfformulier en acceptatie door de trustmaatschappij kunnen Participanten die woonachtig zijn in Nederland beleggen in het fonds. de participaties in het fonds worden ook buiten Nederland aangeboden; vanzelfsprekend in duitsland, maar ook in andere europese landen. Beleggers kunnen inschrijven in het fonds totdat het volledige commanditaire kapitaal van het fonds is geplaatst. de inschrijftermijn eindigt eerder indien vóór voormelde sluitingsdatum op het volledige emissievolume en de overtekeningsreserve is ingeschreven DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Het fonds investeert indirect in de Indiase Projecten, en wel door middel van een belang van 90 % in sapphire Capital. sapphire Capital houdt 100 % van de aandelen van 12 Portfoliomaatschappijen op Mauritius, die wederom de participaties in de 11 Indiase Projectmaatschappijen houden. ook andere investeerders investeren in de Indiase Projectmaatschappijen. elke Projectmaatschappij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van een Project. de structuur van het fonds is schematisch weergegeven op pagina 117 van het Prospectus. dit schema is overigens slechts een voorbeeld ten aanzien van een indirecte investering in één Portfoliomaatschappij op Mauritius die investeert in één Indiase Projectmaatschappij. voor elke Projectmaatschappij kan een vergelijkbaar schema worden opgesteld. Het fonds is een personenvennootschap naar duits recht dat voor wat betreft de rechtsvorm tot op zekere hoogte vergeleken kan worden met de Nederlandse commanditaire vennootschap. de juridische structuur van het fonds wordt nader beschreven in hoofdstuk 8 van de PPI looptijd Van HET FOnDS de resterende looptijd van het fonds bedraagt ongeveer 3,5 jaar bij een veronderstelde toetreding per 1 juli Het fonds zal waarschijnlijk eindigen op 31 december Het fonds kan vervolgens twee keer worden verlengd met een periode van telkens één jaar. Mitsdien kan het fonds eindigen uiterlijk op 31 december HET EMISSIEVOlUME En HET PaRTICIPaTIEBEDRaG Het totale emissievolume bedraagt eur vermeerderd met een overtekeningsreserve van eur Bij de in het Prospectus vermelde prognoses is geen rekening gehouden met een eventuele overtekening. voor de Nederlandse markt is geen minimaal of maximaal gedeelte van het totale emissievolume vastgesteld. In afwijking van het bepaalde in het Prospectus bedraagt het minimale participatiebedrag voor een Participant die woonachtig is in Nederland eur (exclusief 5 % emissievergoeding). een Participant kan met een hoger bedrag dan eur beleggen in het fonds. dit hogere bedrag dient wel een veelvoud te zijn van eur op het Inschrijfformulier kan het gewenste participatiebedrag worden vermeld. Het participatiebedrag per Participant kan maximaal 1 % van het totale emissievolume van eur bedragen GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST Gerekend over de totale looptijd van het fonds bedraagt de geprognosticeerde totaalopbrengst voor een Participant die woonachtig is in Nederland circa 190 % van het participatiebedrag exclusief emissievergoeding (vóór belastingen). In het geprognosticeerde totale rendement is de terugbetaling van het participatiebedrag begrepen. de prognose is onderhevig aan de risico s zoals vermeld in het Prospectus en de PPI BETalInG Van HET PaRTICIPaTIEBEDRaG Het participatiebedrag en de emissievergoeding (5 % van het participatiebedrag) dienen door de Participanten te worden voldaan: na acceptatie door de Trustmaatschappij; en nadat de Trustmaatschappij de Participant schriftelijk om betaling heeft verzocht. de betalingsgegevens zijn vermeld in het Inschrijfformulier. 8 Het BeLeGGINGsvooRsteL

9 4.7. OVERDRaaGBaaRHEID Van EEn PaRTICIPaTIE overdracht of bezwaring van participaties is in beginsel op grond van artikel 17 van het vennootschapcontract slechts toegestaan onder de volgende twee voorwaarden waaraan dient te worden voldaan: schriftelijke toestemming van de Beheerder; en schriftelijke toestemming van de Trustmaatschappij. een Participant die woonachtig is in Nederland mag zijn participaties echter alleen overdragen of bezwaren voor zover de te verkopen of te bezwaren participaties ten minste eur bedragen. voor zover de Participant zijn participaties wenst te verkopen aan een ander dan degenen binnen de besloten kring als omschreven in artikel 17 lid 2 van het vennootschapscontract, heeft de trustmaatschappij een optierecht dat uitgeoefend moet worden binnen één week na het aanbod tot koop ExITSTRaTEGIE Het fonds heeft tot doel om zijn resultaten te behalen uit: de verkoop van Projecten nadat de Projecten geheel of nagenoeg geheel zullen zijn verhuurd; de verkoop van de door de Portfoliomaatschappijen gehouden participaties in de Projectmaatschappijen; de verkoop van de door Sapphire Capital gehouden participaties in de Portfoliomaatschappijen; en/of de verkoop van de door het Fonds gehouden participatie in sapphirecapital. ten aanzien van de wijze waarop de verkoopopbrengsten en rendementen worden terugbetaald aan de Participanten wordt verwezen naar pagina 121 en 122 van het Prospectus. Het BeLeGGINGsvooRsteL 9

10 5. Risico s 5.1. OPMERkInGEn VOORaF In het duitse Prospectus is de informatie opgenomen die de uitgever van belang acht voor het nemen van een beslissing door de duitse beleggers. dezelfde risico s, met uitzondering van de duitse belastingrisico s, gelden mutatis mutandis ook voor Nederlandse beleggers. de hierna bij wijze van voorbeeld genoemde risico s zijn enkel bedoeld om een eerste indruk te geven van de aan de participaties verbonden risico s. voor een goede beoordeling of zal worden belegd in het fonds is het zorgvuldig doornemen van de gehele PPI en het gehele Prospectus van essentieel belang en een absolute voorwaarde. een volledig overzicht van de risico s die zijn verbonden aan participatie is in de duitse taal vermeld in het Prospectus (pagina 17 tot en met 28). daarnaast wordt verwezen naar addenda één tot en met vijf bij het Prospectus. daarnaast wordt gewezen op een specifiek risico dat geldt voor een Participant die woonachtig is in Nederland inzake de keuze van het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank: op het vennootschapscontract en op de trustovereenkomst is duits recht van toepassing. eventuele geschillen daaromtrent zullen naar het duitse recht worden beslecht door de bevoegde rechter te Hamburg (duitsland). dit kan tot problemen leiden ten aanzien van de inschatting omtrent de afloop van eventuele juridische geschillen. voorts kunnen aan dergelijke rechtsgeschillen hoge kosten verbonden zijn, hoger dan wanneer Nederlands recht van toepassing zou zijn dan wel wanneer een Nederlandse rechter bevoegd zou zijn. de economische ontwikkeling van een participatie is afhankelijk van diverse in de toekomst gelegen omstandigheden die de waardeontwikkeling van een participatie negatief kunnen beïnvloeden; niet alleen algemene risico s (zoals een dramatische verslechtering van de economie en aldus van het bestedingsgedrag), maar ook specifieke risico s voor projectontwikkelingen (zoals vertragingen, bouwrisico s en faillissementen van partners tijdens de projectontwikkelingsfase). Het maximale risico voor de belegger bestaat uit het totale verlies van zijn participatiebedrag en de emissievergoeding van 5 % alsmede, indien de risico s die de belegger bedreigen (zie pagina 28 van het duitse Prospectus) intreden, in verdere vermogensnadelen in de vorm van verlies van buitenlandse vermogenswaarden en betalingsverplichtingen voor een individuele financiering van de belegging. Met een geplande looptijd van ongeveer 5 jaar vanaf de oprichting van het fonds is een participatie geconcipieerd als middellange kapitaalbelegging. een Participant dient om die reden bij zijn inschrijving op participaties een navenante investerings- en beleggingshorizon te hanteren. ten aanzien van de belastingtechnische consequenties van een participatie wordt geadviseerd advies in te winnen bij een deskundig belastingadviseur. In de PPI en het Prospectus zijn niet uiteengezet de consequenties van belegging in het fonds die voortvloeien uit de individuele omstandigheden van een Participant, en evenmin de daaraan verbonden risico s voor een individuele Participant RISICO S Van DE PROJECTOnTwIkkElInG door middel van participaties neemt de Participant al in een vroeg stadium deel in de added value -keten van een flink aantal projecten in onroerend goed op verschillende locaties in India. Het resultaat van het fonds, dat mede afhankelijk is van het resultaat van de Projectmaatschappijen, bestaat in essentie uit een planconforme ontwikkeling, bouw en verhuur van de Projecten en de winstgevende verkoop van deze Projecten op een zo kort mogelijke termijn. Het is in beginsel niet de bedoeling dat het fonds voor een lange periode zal investeren of beleggen in de Projecten. de economische ontwikkeling van een participatie is aldus van verschillende factoren in de toekomst afhankelijk en is gekoppeld aan specifieke onzekerheden. Met betrekking tot de afzonderlijke Projecten zouden onder andere de projectontwikkelingskosten respectievelijk de bouwkosten hoger of de bouwtijd langer kunnen uitvallen dan geprognosticeerd. ten aanzien van de verhuur van de Projecten bestaat het risico dat de mogelijkheden tot verhuur of de huuropbrengsten negatief van de verwachtingen kunnen afwijken. Met betrekking tot de verkoopbaarheid van de Projecten zouden de rendementsverwachtingen van investeerders in onroerend goed van dit type te hoog gespannen kunnen blijken, zodat bij de verkoop van een Project dit tot een lager beleggingsresultaat kan leiden dan geprognosticeerd. Bij verkoop van een belang in een Projectmaatschappij kan dit leiden tot een gedeeltelijke of zelfs algeheel geen terugbetaling van de oorspronkelijke investering. aan een belegging in het fonds zijn derhalve hogere risico s verbonden dan aan een belegging of investering in langdurig verhuurd onroerend goed waarbij het beleggingsresultaat uit lopende huurinkomsten gerealiseerd wordt. daarnaast kunnen bij afzonderlijke Projecten door uiteenlopende oorzaken vertragingen optreden bijvoorbeeld omdat vergunningen van instanties nog niet zijn afgegeven, de aannemer of de onderaannemer het Project niet tijdig conform de planning voltooit, de weersomstandigheden de oplevering vertragen enzovoorts. tevens kunnen bij de nog af te sluiten bouw-, materiaalleverings- en dienstverleningscontracten hogere bouw- en opleveringskosten in rekening worden gebracht dan is geprognosticeerd. of dit negatief zal uitwerken op de geprognosticeerde opbrengsten, hangt in belangrijke mate af van de realiseerbare rendementen op het tijdstip van de verkoop van de Projecten. een in zijn totaliteit lagere verkoopsopbrengst van alle Projecten respectievelijk hogere kosten dan oorspronkelijk geprognosticeerd zullen de uitkeringen aan de Participanten negatief beïnvloeden. omdat het merendeel van de geplande kosten van de Projecten berust op nog niet afgesloten overeenkomsten met aannemers 10 RIsICo s

11 en onderaannemers, kan dat leiden tot hogere projectontwikkelingskosten en/of bouwkosten. Hetzelfde geldt met betrekking tot nog af te sluiten bouwfinancieringen voor bepaalde Projecten. de in de prognoses aangenomen financieringskosten berusten gedeeltelijk op schattingen. de daadwerkelijke financieringskosten kunnen hoger of lager uitvallen. Kostenoverschrijdingen worden in eerste instantie via de liquiditeit gefinancierd. Mocht het niet mogelijk blijken de benodigde bouwfinancieringen voor de Projecten te verkrijgen, zullen de Projectmaatschappijen, die hiermee geconfronteerd worden, nieuwe aandelen uitgeven en deze aan de aandeelhouder(s) aanbieden. Indien de aandelen niet door de aandeelhouder(s) worden verworven, worden deze aan derden te koop aangeboden. voor de Participant zal dit leiden tot een geringere procentuele participatie in de Projectmaatschappijen en een geringere participatie in het resultaat. desbetreffende Portfoliomaatschappij op Mauritius en/of verkoop van de desbetreffende participatie in holdingmaatschappij sapphirecapital op Mauritius. In verband met de verkoop van de desbetreffende aandelen kunnen hogere kosten of lagere opbrengsten ontstaan dan geprognosticeerd, die de rentabiliteit van de fondsmaatschappij kunnen verminderen. de looptijd van het fonds eindigt op 31 december 2013, met dien verstande dat de looptijd van het fonds twee keer met één jaar kan worden verlengen. van deze mogelijkheid tot verlenging zal naar verwachting gebruik worden gemaakt indien sprake is van vertraging in de realisering van een Project, wat een lager beleggingsrendement dan geprognosticeerd tot gevolg kan hebben (zie voor verdere informatie hieromtrent 19 van het vennootschapscontract) looptijd, REnDEMEnTEn En UITkERInGEn doel van het fonds is de realisatie van verkoopwinsten uit de verkoop van de participaties in de Indiase Projectmaatschappijen c.q. de Portfoliomaatschappijen op Mauritius en de daaropvolgende verkoop van haar aandelen in sapphire Capital. de verkoop van de participaties in de Projectmaatschappijen c.q. Portfoliomaatschappijen is steeds gepland na oplevering van de Projecten en de daaropvolgende ingebruikname daarvan (voor details met betrekking tot de exitstrategie zie ook hoofdstuk 4.8. van de PPI). de hoogte van mogelijke uitkeringen wordt in belangrijke mate bepaald door de economische ontwikkeling van de Projecten en van de realiseerbare verkoopopbrengsten van de afzonderlijke Projecten. een uitkering aan een Participant is alleen mogelijk, indien het fonds ten gevolge van de verkoop van aandelen in sapphire Capital over voldoende liquiditeit beschikt. de verkooptijdstippen en de realiseerbare verkoopopbrengsten van de Projecten zijn afhankelijk van uiteenlopende macro-economische en regionale factoren, alsmede van de ontwikkeling van de microlocatie en de concurrentiesituatie van vergelijkbare projecten in onroerend goed. deze factoren zijn in hun totaliteit niet voorspelbaar en door het fonds niet te beïnvloeden. de Indiase onroerendgoedmarkt staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling, de transparantie is bij lange na niet op het niveau van de europese en Noord-amerikaanse markt. Het ontbreekt deels aan liquiditeit op de onroerendgoedmarkten. daarnaast volgt de infrastructuur nog niet snel genoeg de snelle ontwikkelingen in de steden. In zoverre bestaat het risico dat de Projecten niet binnen de beschouwingsperiode verkocht zullen worden, en dat de prognosticeerde verkoopopbrengsten niet haalbaar zullen blijken. dit kan een negatief effect op het economische rendement van een participatie hebben. een uitkering uit een projectontwikkeling aan de Participanten is pas voorzien na verkoop van de aandelen in de desbetreffende Indiase Projectmaatschappij of verkoop van de aandelen in de 5.4. ValUTaRISICO S omdat de investeringen in en de verkoop van de participaties in de Indiase Projectmaatschappijen geschieden in Indiase Rupee, welke verkoopopbrengsten vervolgens door het fonds worden omgezet in euro, dragen de Participanten het risico van veranderingen in de wisselkoers. de kosten van de Projecten kunnen ten gevolge van een verslechtering van de koers van de euro ten opzichte van de Indiase Rupee hoger uitvallen respectievelijk leiden tot een verminderde verkoopopbrengst (omgerekend in euro). Hieruit kunnen overeenkomstig lagere opbrengsten voor de Participant resulteren. een prognose omtrent de toekomstige ontwikkeling van de wisselkoers van de Indiase Rupee ten opzichte van de euro kan niet worden gegeven. de Participant draagt zodoende het risico van een lager (economisch) rendement van zijn participaties ten gevolge van een negatieve ontwikkeling van de wisselkoers. dit risico bestaat ook bij verkoop van participaties. Hetzelfde geldt in geval van eventuele terugbetaling van het gehele of gedeeltelijke participatiebedrag bij het einde van het fonds wijzigingen In DE BElaSTInGwETGEVInG een wijziging in de belastingtechnische randvoorwaarden (fiscale wetten, jurisprudentie en beheerinstructies) in duitsland, op Mauritius en/of in India kan niet worden uitgesloten. evenmin kan worden uitgesloten dat de tussen deze landen overeengekomen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden gewijzigd. dit kan voor de Participant ongunstiger belastingconsequenties tot gevolg hebben dan zoals hieronder beschreven. Zo kan met name niet worden gegarandeerd dat de op het tijdstip van de prospectusopstelling geldende belastingtechnische randvoorwaarden gedurende de gehele looptijd van het fonds ongewijzigd blijven. evenmin kan een garantie met betrekking tot de in de belastingtechnische grondslagen beschreven fiscale gevolgen worden gegeven. Ingrijpende wijzigingen kunnen de rentabiliteit van de participatie van de Participant in aanzienlijke mate negatief beïnvloeden. India en Mauritius zijn momenteel met elkaar in gesprek over de thans tussen beide landen bestaande overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. deze besprekingen RIsICo s 11

12 zijn onlangs opgeschort. Het was op het tijdstip van de prospectusopstelling niet mogelijk om nu reeds te voorzien of, en zo ja wanneer deze zullen worden voortgezet. een nieuwe regeling van deze bilaterale overeenkomst heeft voor de Participant uitsluitend economische gevolgen, omdat alleen de Projectmaatschappijen en de Portfoliomaatschappijen onder deze overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting vallen, de Participant zelf echter niet. om die reden kan voor winsten uit de verkoop van aandelen in de Projectmaatschappijen een hogere totale belasting gaan gelden, wanneer India een belastingsrecht voor dergelijke verkoopwinsten zou verkrijgen. over de vervreemdingswinst die wordt behaald met de verkoop van onroerend goed uit de vaste activa op het niveau van de Indiase Projectontwikkelingsmaatschappijen wordt bij een minimumduur van het aandelenbezit van 36 maanden een belastingtarief van 22,66 % (in plaats van 21,115 %) geheven, en anders een belastingtarief van 33,99 % (in plaats van 42,23 %). In dit verband is tevens van belang erop te wijzen dat in India momenteel een belastingrechtelijke procedure loopt, waarvan de uitkomst van essentieel belang kan zijn voor de belasting van verkopen van aandelen in buitenlandse holdingmaatschappijen, die indirect aandelen in Indiase kapitaalvennootschappen met Indiase vermogensentiteiten houden. Wanneer deze procedure zal zijn afgerond valt momenteel niet te zeggen. een positieve beslissing ten gunste van de Indiase belastingautoriteiten zou echter gelijktijdig het risico kunnen inhouden dat de geplande verkoopwinsten in de toekomst ook bij verkoop in India van de aandelen in de Portfoliomaatschappijen tegen de bovengenoemde tarieven belast gaan worden, en dat dit er eventueel tevens toe zal leiden dat beleggers in India persoonlijk een belastingaangifte moeten indienen. Niet uit te sluiten is dat nieuwe regelingen in de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting tussen India en Mauritius c.q. de uitkomst van de lopende belastingrechtelijke procedure in voorkomende gevallen gevolgen zullen/zal hebben voor de in hoofdstuk 9 van de PPI en de op pagina van het Prospectus beschreven belastingtechnische randvoorwaarden, die tot ongunstigere belastingtechnische consequenties voor de Participant zullen leiden algemene nakomingrisico S de afzonderlijke Projectmaatschappijen en daarmee dus indirect het fonds dragen het risico dat partners bij de Projecten zoals aannemers, onderaannemers en architecten met wie de Projectmaatschappijen overeenkomsten hebben gesloten, hun contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomen. dit kan zijn oorzaak vinden in de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, de goede trouw van de wederpartijen en in de kredietwaardigheid van de wederpartijen. Komen de wederpartijen onverschillig om welke redenen hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig na, dan kan dat leiden tot extra kosten voor de desbetreffende Projectmaatschappij en aldus tot onzekerheden ten aanzien van de oplevering van het Project; dit kan de geprognosticeerde rentabiliteit van het fonds negatief beïnvloeden OPzEGGInG VEnnOOTSCHaPSCOnTRaCT En OVERDRaaGBaaRHEID Van DE PaRTICIPaTIE opzegging van het vennootschapscontract is voor het eerst mogelijk op 31 december verkoop van een participatie is met voorafgaande toestemming van de Beheerder en de trustmaatschappij in beginsel te allen tijde toegestaan. desalniettemin kan het vanwege de beperkte verhandelbaarheid voorkomen dat een participatie op het gewenste verkooptijdstip niet of niet voor een adequate prijs kan worden verkocht. Principieel dient te worden gewezen op het feit dat de secundaire markt voor gesloten fondsen niet is gereglementeerd en slechts over een beperkte liquiditeit beschikt, zodat verkoop eventueel niet of niet voor een adequate prijs mogelijk is. een Participant die woonachtig is in Nederland mag zijn participaties slechts overdragen of bezwaren indien de participaties ten minste eur bedragen aansprakelijkheidsrisico S Van DE PaRTICIPanTEn de Participant participeert in een personenvennootschap naar duits recht, die geldt als bijzondere personenvennootschap ( commanditaire vennootschap ). de aansprakelijkheid van de Participant wordt geregeld door de voor de commanditaire vennoten geldende wetgeving conform 171 en volgende van het duitse HGB (Handelsgesetzbuch Wetboek van Koop handel). de aansprakelijkheid van de Participanten is dientengevolge beperkt tot het bedrag zoals vermeld in het duitse handelsregister ( aansprakelijkheidsbedrag ), dat conform de in het vennootschapscontract vastgelegde regeling 10 % van het participatiebedrag (exclusief emissievergoeding) van de desbetreffende Participant bedraagt. dit geldt onafhankelijk van het feit of de Participant als lastgever deelneemt in de commanditaire vennootschap of later rechtstreeks als commanditaire vennoot participeert. op grond van de vigerende wettelijke bepalingen is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de Participant terzake van zijn participaties ten minste een bedrag ter hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag heeft betaald. de aansprakelijkheid tot maximaal het aansprakelijkheidsbedrag herleeft, indien de Participant uitkeringen ontvangt van het fonds, welke uitkeringen 12 RIsICo s

13 leiden tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van zijn kapitaalinbreng, voor zover de inbreng die in de vennootschap achterblijft de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag niet meer bereikt. de Participant is voor de duur van de participatie in het fonds aansprakelijk voor de verplichtingen van het fonds. Na beëindiging van de participatie in het fonds bestaat een voortgezet tijdelijk aansprakelijkheidsregime, te weten: voor verplichtingen die bestaan op het moment van beëindiging van een participatie geldt een voortgezette aansprakelijkheid tot 5 jaar na uitschrijving als commanditaire vennoot uit het duitse handelsregister; en een vergelijkbare aansprakelijkheid voor een periode van 5 jaar ontstaat na liquidatie van het fonds terzake van alle verplichtingen van het fonds die opeisbaar worden na inschrijving van de liquidatie van het fonds in het duitse handelsregister. RIsICo s 13

14 6. De aanbieder de aanbieder van de participaties is MPC Capital Investments GmbH, een 100 % dochteronderneming van de beursgenoteerde vennootschap MPC Münchmeyer Petersen Capital ag, die kapitaalbeleggingen voor particuliere investeerders en beleggers ontwikkelt, initieert en verkoopt. MPC Münchmeyer Petersen Capital ag stelt bij ieder fondsconcept hoge eisen aan kwaliteit en zekerheid. dat deze eisen zich uitstekend laten combineren met de realisatie van innovatieve en moderne fondsconcepten, bewijst de succesvolle geschiedenis op indrukwekkende wijze. MPC Münchmeyer Petersen Capital ag behoort tot de MPC Groep die meer dan 160 jaar internationaal actief is op het gebied van scheepsbouw, handel en financiën, en is in 1994 door de MPC Groep opgericht. de jarenlange ervaringen en verreikende connecties van de ondernemingsgroep op de scheepvaartmarkt stellen MPC Münchmeyer Petersen Capital ag in staat om met succes van start te gaan in het productsegment scheepsparticipaties. Bovendien omvat het productpalet van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag internationale onroerendgoedfondsen, private equityfondsen, levensverzekeringsfondsen, beleggingsfondsen, vermogensstructuurfondsen, opportunityfondsen, energie- en grondstoffondsen, gestructureerde producten en verzekeringsoplossingen. Per 30 juni 2009 heeft het concern MPC Münchmeyer Petersen Capital ag in totaal 305 fondsen en kapitaalbeleggingen uitgegeven met een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer eur 18,5 miljard. Hiervan zijn 251 fondsen en kapitaalbeleggingen met een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer eur 17 miljard geïnitieerd door MPC Capital Investments. volgens het gecontroleerde halfjaarlijkse verslag per 30 juni 2009 bedraagt het eigen vermogen van het concern van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag eur 55 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt 20 % van de balanswaarde. Circa cliënten vertrouwen op de prestaties van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag; ongeveer een kwart van hen heeft al meer dan eens gekozen voor een fonds van MPC Münchmeyer Petersen Capital ag. Het aandeel in MPC Münchmeyer Petersen Capital ag wordt sinds 28 september 2000 aan de beurs verhandeld en is sinds 21 december 2009 opgenomen in de Prime standard van de gereguleerde markt van de duitse beurs. voor actuele informatie omtrent MPC Capital ag voor wat betreft de Investor Relations wordt verwezen naar de website 14 de aanbieder

15 7. Enkele financiële gegevens 7.1. GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST Het onderstaande overzicht toont de geprognosticeerde cashflow voor een Participant die woonachtig is in Nederland en op grond van de Nederlandse wetgeving in Nederland belastingplichtig is. de financiële uitgangspunten en prognoses zijn voorts gebaseerd op een participatiebedrag van eur plus 5 % emissievergoeding. Bij de berekening van de fiscale gevolgen is ervan uitgegaan dat de stijging van de waarde in het economische verkeer van het door het fonds gehouden belang in sapphire Capital pas wordt gerealiseerd op het moment van verkoop van een participatie in een Portf - oliomaatschappij op Mauritius en/of een Indiase Projectmaatschappij. daarnaast is in de berekeningen rekening gehouden met de geprognosticeerde huurinkomsten, die slechts gedeeltelijk zijn gebaseerd op reeds afgesloten huurcontracten. voorts is aangenomen dat de Nederlandse Participanten in 2010 zullen participeren in het fonds, en dat het participatiebedrag op dat tijdstip door de Nederlandse Participanten in het fonds is gestort. verder is aangenomen dat het fonds de verkoop van de participatie in sapphire Capital en daarmee de uitkeringen in 2013 volledig zal realiseren, en dat de Participanten in datzelfde jaar de daarover verschuldigde inkomstenbelasting zullen betalen. tenslotte is ervan uitgegaan dat het fonds uiterlijk op 31 december 2013 zal eindigen. GEPROGnOSTICEERDE TOTaalOPBREnGST na BElaSTInG OP BaSIS Van PaRTICIPaTIE VanaF In EUR 2011 In EUR 2012 In EUR 2013 In EUR 1 GEBOnDEn kapitaal (BIJ aanvang Van HET JaaR) winstuitkering VERSCHUlDIGDE BElaSTInG 1 ( ) / TE OnTVanGEn BElaSTInG 2.3 kapitaalinbreng ( / ) TERUGBETalInG kapitaalinbreng (+) TOTalE OPBREnGST HERlEEFDE aansprakelijkheid afrondingsverschillen zijn mogelijk. 1 Belastingheffing in box 3. 2 de Participanten zijn tegenover de schuldeisers van het fonds direct of indirect aansprakelijk voor 10 % van het participatiebedrag. uitgaande van een participatiebedrag van eur bedraagt de aansprakelijkheid van een Participant jegens de schuldeisers van het fonds maximaal eur Zie ook hoofdstuk 8.4. van de PPI. over de looptijd van het fonds gerekend bedraagt de geprognosticeerde totale opbrengst voor een Participant (inclusief de jaarlijkse rendementen en terugbetaling van het participatiebedrag) na belasting circa 175 % van het participatiebedrag (inclusief 5 % emissievergoeding). enige financiële GeGeveNs 15

16 7.2. GEPROGnOSTICEERD InVESTERInGS- En FInanCIERInGSSCHEMa Het onderstaande overzicht betreft het geprognosticeerde investerings- en financieringsschema. dit overzicht is overgenomen van pagina 12 van het eerste addendum bij het Prospectus en aangevuld met de inhoud van addendum nummer 4, pagina 16 e.v., d.d. 19 maart voor een toelichting op het geprognosticeerde investerings- en financieringsschema wordt verwezen naar pagina 94 tot en met 98 van het Prospectus en pagina 13 van het eerste addendum bij het Prospectus. GEPROGnOSTICEERD InVESTERInGS- En FInanCIERInGSSCHEMa Geconsolideerd investeringsen financieringsschema 7 Investerings- en financieringsschema 8 a. GEPlanDE BESTEDInG Van MIDDElEn in % in EUR in % in EUR 1. aanschaf-/bouwkosten Van DE OnROEREnDGOED- PROJECTEn In InDIa 1, 3, 4 82, liquiditeitsreserve / aanschafkosten Van DE HOlDInGMaaTSCHaPPIJ OP MaURITIUS 3 3, , kosten BEMIDDElInG BIJ InVESTERInG 2, 4 0, , advieskosten InVESTERInGSSTRaTEGIE 2, 4 0, , kosten TUSSEnFInanCIERInG EIGEn VERMOGEn 4 0, , OPRICHTInGSkOSTEn 2 0, , kosten COnCEPT, MaRkETInG En OPSTEllEn PROSPECTUS 2, 4 0, , kosten BIJEEnBREnGEn EIGEn VERMOGEn 4 4, , afwikkelingskosten TRUSTMaaTSCHaPPIJ 2, 4 0, , kosten COnTROlE BESTEDInG MIDDElEn 2 0, , BEMIDDElInGSkOSTEn FInanCIERInG(En) 2 1, , kosten waarborging PlaaTSInG EIGEn VERMOGEn 4 1, , kosten JURIDISCHE En FISCalE adviezen 2, 4 0, , OVERIGE kosten 0, , EMISSIEVERGOEDInG OVER HET TE VERkRIJGEn COMManDITaIRE kapitaal 3, , liquiditeitsreserve FOnDSMaaTSCHaPPIJ 1, , TOTalE InVESTERInG 100, , B. GEPlanDE HERkOMST Van MIDDElEn 1. VREEMD VERMOGEn 1, 3, 4 34, UITSTEl Van COnTRaCTUElE VORDERInGEn 2, , VERPlICHTE InBREnG DOOR PaRTICIPanTEn 5 60, , COMManDITaIRE InBREnG BIJ OPRICHTInG 6 0, , EMISSIEVERGOEDInG OVER HET TE VERkRIJGEn COMManDITaIRE kapitaal 3, , TOTalE FInanCIERInG 100, , deze posten luiden in Indiase Rupee (INR) en zijn ten behoeve van opname in het schema tegen een gemiddelde wisselkoers van eur 1 = INR 65,18 omgerekend in euro s. 2 deze posten zijn inclusief omzetbelasting. 3 deze posten hebben betrekking op het direct op emittent c.q. indirect op het niveau van holdingmaatschappij sapphire Capital op Mauritius, de Portfoliomaatschappijen op Mauritius en de Indiase Projectmaatschappijen vallende aandeel. 4 In deze posten zijn geringe verschillen mogelijk op grond van de afronding op eur Iedere Participant is over zijn verplichte inbreng een emissievergoeding verschuldigd van 5 % van het participatiebedrag, die wordt gebruikt ter dekking van de kosten van het bijeenbrengen van het eigen vermogen. 6 over de commanditaire inbreng bij oprichting is geen emissievergoeding verschuldigd. 7 Het geconsolideerde investerings- en financieringsschema geeft de geplande besteding van middelen en de geplande herkomst van middelen voor de totale investering in en financiering van het fonds op alle vennootschappelijke niveaus (emittent, holdingmaatschappij sapphire Capital op Mauritius, Portfoliomaatschappijen op Mauritius en Indiase Projectmaatschappijen) weer. 8 Het totale investeringsbedrag van het niet geconsolideerde investerings- en financieringsschema vormt de referentiegrootheid voor de regeling die is opgenomen in 4.8 van het vennootschapscontract. 16 enige financiële GeGeveNs

17 8. Juridische aspecten 8.1. OPMERkInGEn VOORaF de PPI en met name dit hoofdstuk bevat summiere informatie over de juridische aspecten van het fonds. dit hoofdstuk van de PPI bevat algemene informatie over de structuur van het fonds en de participatie. In dit hoofdstuk van de PPI wordt niet ingegaan op juridische gevolgen voor de Participanten wegens het feit dat het fonds in duitsland is gevestigd en via op Mauri tius gevestigde rechtspersonen investeert in Indiase projectmaatschappijen. Kwesties met betrekking tot het internationaal privaatrecht worden niet behandeld; evenmin wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de rendementen van het fonds wegens (mogelijke) toepasselijkheid van de diverse rechtsstelsels DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Het fonds kan als volgt schematisch worden weergegeven. DE STRUCTUUR Van HET FOnDS Participanten Participant (kommanditist) (direct) Participant (lastgever) (indirect) Trustmaatschappij (lasthebber) (oprichtingskommanditist) Beheerder MPC Capital Investments (oprichtingskommanditist) (oprichtingskommanditist) Fonds Sachwert Rendite-Fonds Indien 2 GmbH & Co. kg Verwaltung Sachwert Rendite Fonds Indien 2 GmbH (komplementär) Het fonds is juridisch gestructureerd als een personenvennootschap naar duits recht, meer in het bijzonder als een bijzondere personenvennootschap ( kommanditgesellschaft ), waarvan ten minste 1 vennoot onbeperkt aansprakelijk is jegens crediteuren van de personenvennootschap ( komplementär ) en ten minste 1 vennoot beperkt aansprakelijk is jegens crediteuren van de personenvennootschap ( kommanditist ). de Kommanditgesellschaft wordt geregistreerd in het duitse handelsregister. Hetzelfde geldt voor de gegevens van de Komplementär en de Kommanditisten. ten aanzien van elke Kommanditist wordt in het duitse handelsregister tevens het bedrag vermeld, waarvoor de desbetreffende Kommanditist aansprakelijk is jegens crediteuren van de Kommanditgesellschaft. komplementäre kunnen niet alleen natuurlijke personen maar ook rechtspersonen zijn. In casu is verwaltung sachwert Renditefonds Indien 2 GmbH de enige Komplementär. verwaltung sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH is een rechtspersoon naar duits recht met in beginsel een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking. de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking is in dit geval gelijk aan het minimum geplaatste kapitaal van eur kommanditisten van het fonds zijn in casu de bij de oprichting van het fonds beperkt aansprakelijke vennoten, te weten de Beheerder, de trustmaatschappij en MPC Capital Investments. Participant een Participant participeert in eerste instantie in het fonds als lastgever van de trustmaatschappij, welke handelt als lasthebber van alle Participanten. daardoor participeert een Participant in eerste instantie indirect in het fonds. een Participant heeft vervolgens de mogelijkheid om rechtstreeks te participeren in het fonds als Kommanditist. om dit te bewerkstelligen zal de trustmaatschappij als lasthebber de door haar namens de Participant gehouden participatie overdragen aan de Participant en wordt de Participant geregistreerd in het duitse handelsregister als Kommanditist. de kosten die zijn verbonden aan het legaliseren van een volmacht tot wijziging van het duitse handelsregister zijn voor rekening van de Participant. op grond van artikel 4.9. van de trustovereenkomst is de lastgever bevoegd de rechten verbonden aan de door de trustmaatschappij, als lasthebber namens de Participant, gehouden participatie zelf exclusief uit te oefenen. JuRIdIsCHe aspecten 17

18 8.3. DIRECTIE de komplementär verwaltung sachwert Rendite-fonds Indien 2 GmbH is niet bevoegd om de directie over het fonds te voeren. de Beheerder voert de directie over het fonds ( Geschäftsführende kommandistin ). een Participant die via de trustmaatschappij participeert in het fonds is jegens derden niet rechtstreeks aansprakelijk voor de schulden van het fonds. een dergelijke Participant is echter verplicht de trustmaatschappij te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijk is voor de participatie die zij voor de lastgever houdt aansprakelijkheid een Kommanditist is aansprakelijk tot het bedrag dat is vermeld in het duitse handelsregister (aansprakelijkheidsbedrag). op grond van het vennootschapscontract is de aansprakelijkheid van de Kommanditisten beperkt tot 10 % van het participatiebedrag. voorbeeld Indien het participatiebedrag eur bedraagt, bedraagt het aansprakelijkheidsbedrag eur ; dit laatste bedrag wordt dan ook vermeld in het duitse handelsregister. op grond van de vigerende wettelijk bepalingen is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de Participant terzake van zijn participaties ten minste een bedrag gelijk aan het aansprakelijkheidsbedrag heeft voldaan aan de Kommanditgesellschaft. de aansprakelijkheid tot maximaal het aansprakelijkheidsbedrag herleeft, indien de Participant uitkeringen ontvangt van het fonds, welke uitkeringen leiden tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van zijn kapitaalinbreng, voor zover de inbreng die in de vennootschap achterblijft de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag niet meer bereikt TRUSTMaaTSCHaPPIJ En PaRTICIPanTEn de relatie tussen de trustmaatschappij en de Participanten wordt beheerst door de trustovereenkomst. als lasthebber beheert de trustmaatschappij de participaties namens de Participanten. In deze hoedanigheid verwittigt de trustmaatschappij de Participanten over het afgelopen boekjaar, informeert de trustmaatschappij de Participanten over belangrijke gebeurtenissen van het fonds en beantwoordt de trustmaatschappij vragen van individuele Participanten. de trustmaatschappij verzorgt eveneens de schriftelijke correspondentie. Indien beslissingen worden genomen, zal de trustmaatschappij stemmen in overeenstemming met de door haar van de Participanten ontvangen instructies. Indien een Participant verzuimt zijn stemrecht uit te oefenen en geen instructies verstrekt aan de trustmaatschappij zal de trustmaatschappij zich onthouden van het uitoefenen van het stemrecht op de door de desbetreffende Participant gehouden participaties. voorbeeld Indien bij een participatie van eur uitkeringen bestaande uit terugbetalingen ter hoogte van eur plaatsvinden en de inbreng die in de vennootschap achterblijft derhalve tot onder het aansprakelijkheidsbedrag daalt, is de Participant aansprakelijk voor het verschil van eur de Participant is voor de duur van de participatie in het fonds aansprakelijk voor de verplichtingen van het fonds. Na beëindiging van de participatie in het fonds bestaat een voort gezet tijdelijk aansprakelijkheidsregime, te weten: voor verplichtingen die bestaan op het moment van beëindiging van een participatie geldt een voortgezette aansprakelijkheid tot 5 jaar na uitschrijving als commanditaire vennoot uit het duitse handelsregister; en een vergelijkbare aansprakelijkheid voor een periode van 5 jaar ontstaat na liquidatie van het fonds terzake van alle verplichtingen van het fonds die opeisbaar worden na inschrijving van de liquidatie van het fonds in het duitse handelsregister. 18 JuRIdIsCHe aspecten

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Woningfonds Apeldoorn CV

Woningfonds Apeldoorn CV Prospectus Woningfonds Apeldoorn CV Annexum heeft een bijzondere vastgoedbelegging voor u geselecteerd die bestaat uit drie woontorens gelegen te Apeldoorn. BELEGGEN IN EEN BIJZONDER NEDERLANDS VASTGOED

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS

PROSPECTUS HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS PROSPECTUS HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS 12.000.000 Participaties (á 5.000) - Emissie 2015 Geliberaliseerde jonge grondgebonden huurwoningen in de Randstad HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS 3 november 2014 Huurwoningen

Nadere informatie

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

MKB Obligaties. Prospectus

MKB Obligaties. Prospectus MKB Obligaties Prospectus Colofon Dit Prospectus is op 1 juli 2015 gepubliceerd in verband met de Aanbieding en Uitgifte van MKB Obligaties door MKB Mixfonds III B.V. De MKB Obligaties zijn een initiatief

Nadere informatie

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V.

PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. PROSPECTUS WILGENHAEGE STEDEKROON N.V. Uitgegeven op 28 maart 2007 Laatst gewijzigd per 8 november 2010 De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en beleggers lopen de mogelijkheid dat zij

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Prospectus PARKING FUND NEDERLAND IV

Prospectus PARKING FUND NEDERLAND IV Prospectus PARKING FUND NEDERLAND IV INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 14 4. Definities... 16 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG

8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG 8,0% Listed Junior Secured Bond MS HANZE GÖTEBORG Dit Prospectus is op 7 oktober 2011 gepubliceerd door Hanzevast capital nv Het copyright op dit Prospectus berust bij Hanzevast capital nv. Niets uit deze

Nadere informatie

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen Informatiememorandum Werknemers Pensioen Mixfondsen Werknemers Pensioen Mixfonds - Defensief Werknemers Pensioen Mixfonds Werknemers Pensioen Mixfonds - Offensief ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Woningen en Winkels in heel Nederland

Woningen en Winkels in heel Nederland Brede risicospreiding Een Fonds met een 20-jarige historie Stabiel direct rendement Toezicht DNB en Beheerder met AFM vergunning En deelname vanaf 5.000,- Woningen en Winkels in heel Nederland PROSPECTUS

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV Haerzathe Investments Haerzathe Investments ProsPectus obligatiefonds HaerzatHe studentenunits i bv Haerzathe Studentenunits I B.V. 1 Colofon Dit

Nadere informatie

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 Beleggingsfonds Ducatus Participaties I (een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht) PARTICIPATIES OP NAAM Dit prospectus ( Prospectus ) is opgesteld

Nadere informatie

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus in verband met de uitgifte van 320 participaties van 12.500,- (exclusief 3,0% emissiekosten) (totaal 4.000.000,-) in AEFIDES VASTGOED IX CV gevestigd te Groningen

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. Informatiememorandum VOORWOORD Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie