Lekker leren! AccentAcademie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekker leren! AccentAcademie 2015-2016"

Transcriptie

1 Lekker leren! AccentAcademie Scholings- en ondersteuningsactiviteiten AccentAcademie

2 Voorwoord Lekker leren! Met veel genoegen bieden we het scholingsplan Lekker leren van de AccentAcademie aan. Lekker leren! richt zich op de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen, op het pedagogisch- en didactisch handelen van de leerkracht en op het creëren van een warm, stabiel pedagogisch klimaat. Het nieuwe aanbod van cursussen in het scholingsplan Lekker leren! is gebaseerd op de evaluaties van het scholingsprogramma , op de resultaten van De lat omhoog van januari 2015 en op de aangedragen ideeën en opbouwende kritische reflecties van veel Accentmedewerkers. Met dit scholingsplan Lekker leren willen we maximale ontplooiingskansen bieden aan leerlingen en medewerkers. Leren van en met elkaar loopt als een rode draad door het scholingsplan. In totaal worden er ruim 75 verschillende cursussen aangeboden. Een groot gedeelte hiervan wordt verzorgd door eigen Accentmedewerkers. De cursussen uit het scholingsplan Lekker leren! zijn gegroepeerd rond de volgende drie onderdelen: Ondersteuning op maat door een Collegiale Intensieve Ondersteuning(CIO). Scholing voor schoolteams. Scholing voor individuele leerkrachten. Aan de scholings- en ondersteuningsactiviteiten vanuit de AccentAcademie Lekker leren! zijn in principe geen kosten verbonden. Mei Namens de AccentAcademie, Peter Putman en Hennie van Schilt 1

3 Inhoudsopgave: Praktische zaken Ondersteuning op maat door Collegiale Intensieve Ondersteuning (CIO) CIO voor de leerkracht ingezet via het zorgteam CIO Klassekids CIO voor leerkrachten die met jonge kinderen werken (groepen 1 en 2) Scholingsaanbod voor schoolteams Sociaal emotionele ontwikkeling / pedagogisch klimaat - Taakspel - Groepsplan gedrag - Gespreksvoering met ouders - Teach like a champion - Zien - In gesprek met het kind Didactische ontwikkeling - Sturen op data: het gebruik van de Data-muur Het bouwen, analyseren en de vertaling naar het planmatig handelen - Coöperatief leren - Effectieve verslaglegging Spelling - Verkorte basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal spelling - Cursus Voortgezet Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal spelling - Cursus Fonemisch bewustzijn in de doorgaande lijn groep Aanbod voor intern begeleiders: technisch lezen en spelling - CIO-ondersteuning bij Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal Rekenen - Hoe krijg ik ieder kind aan het rekenen?, Startersgroep - Hoe krijg ik iedereen binnen de school aan het rekenen?, Vervolggroep Lezen Begrijpend lezen - Opbrengsten begrijpend lezen/begrijpend luisteren verbeteren Technisch lezen - Woordenschat zo doe je dat! 2

4 Aanbod voor een gedeelte van het schoolteam Toetsen - Onderwijscafé thema: de Cito-eindtoets en de overgang PO/VO - Bijeenkomst analyseren en afstemming plan van aanpak n.a.v. de januari-toetsen Rekenen - Van visie tot rekenbeleid, gericht op de toekomst - Hoe rekent de ZML-leerling eigenlijk Hoogbegaafdheid - Themabijeenkomst: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen - Themabijeenkomst: Slimme kleuters: hoe zorg je voor voldoende uitdaging? - Themabijeenkomst: Leren leren voor begaafde leerlingen, aanleren van werk- en leerstrategieën bij het werken aan verrijkingsopdrachten - Intervisiebijeenkomsten - Basiscursus Passend onderwijs voor begaafde leerlingen - Beleid voor begaafde leerlingen - CIO-ondersteuning bij de invoer van het DHH Lezen Technisch lezen - Succeservaringen met lezen in groep 3 - Lezen in de bovenbouw - Technisch lezen en vloeiend lezen groep 4 en 5 - Het leesbeleidsplan ParnasSys - Training Groepsplan in ParnasSys voor IB en directie - Teamscholing over het maken van groepsplannen in ParnasSys voor leerkrachten - Kenniskring ParnasSys Aanbod voor individuele medewerkers Kinderen met een kort lontje Angstige kinderen Kinderen en seksualiteit Psychologisch onderzoek: neuropsychologische functies Psychologisch onderzoek: persoonlijkheidsontwikkeling Psychologisch onderzoek: intelligentieonderzoek Leren kun je observeren De Knienenbult, een excellente school Het Integraal Kindcentrum: wat is dat? Meervoudige intelligentie presentatie De Broekhof De Dalton-principes presentatie t Warmelinck 3

5 Met zelfkennis komen tot zelfsturing in je loopbaan Accent in beweging!, Loopclinic met Lars Duistermaat ICT - Ontdek samen ict-mogelijkheden t.b.v. het onderwijs - ICT en klassenmanagement - Mijn klas.nl - Gebruik van Word en PowerPoint - Verdiepingscursus MOO NLP de sleutel tot succesvol leren Beeldende vorming op de basisschool Ervaar kunst & kunstenaar kunstlessen op de basisschool Master-opleidingen (deelmodules) i.s.m. de Onderwijsspecialisten Modules Domein Begeleiden BBOP1: Professioneel eigen leiderschap en begeleiden (verplichte module) BOGC2: Oplossingsgerichte communicatie en begeleiding BCOM1: Communicatie en coaching binnen begeleidingsprocessen Modules Domein Gedrag GAUT3: Communicatie en autisme GGAUT4: Sociaal gedrag en autisme GGDR1A: Omgaan met externaliserend gedrag GDR2A: Omgaan met internaliserend gedrag GVLB2: Neuropsychologie GSEO3: Sociaal-emotionele competentieontwikkeling afstemmen op de groep Modules Domein Leren LMOT3: Gedrag en motoriek LTAP1: Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen LTAA3: Dyslexie Modules: Alle domeinen DIV1: Omgaan met verschillen in de klassensituatie PLM1: Planmatig denken en handelen 4

6 Praktische zaken Inschrijven via het opgaveformulier Schoolteams en individuele medewerkers van de Accentscholen kunnen zich voor een cursus inschrijven in overleg met de schooldirecteur. Hiervoor dient het opgaveformulier AccentAcademie Lekker leren! gebruikt te worden. De registratie in het lerarenregister Leerkrachten dienen zich te registreren in het lerarenregister. In 2017 is de registratie in het lerarenregister verplicht. Met de registratie in het lerarenregister toont de leerkracht aan dat hij aan zijn bekwaamheid wil werken. Om geregistreerd te blijven toont de leerkracht periodiek aan dat hij voldoende professionaliseringsactiviteiten heeft ondernomen om bekwaam te blijven. De registratie krijgt in 2017 een wettelijke status: alleen leerkrachten die geregistreerd zijn, mogen onderwijs geven. Voor de registratie zijn 160 registeruren (RU) nodig over een periode van vier jaar. Daarvan hebben tenminste 100 uren betrekking op het primaire proces: de vakinhoudelijke bekwaamheid en de pedagogisch- didactische bekwaamheid. In het lerarenregister kunnen de volgende activiteiten aangemeld worden als registeruren: een opleiding, een cursus, een studiedag, een conferentie, overige activiteiten buiten en binnen de school en professionele zelfstudie. Deelname aan activiteiten is aantoonbaar door een diploma of certificaat. Voor meer informatie over het Lerarenregister zie: De scholingstrajecten Lekker leren! van de AccentAcademie zijn veelal goedgekeurd door het Lerarenregister. Deelnemers ontvangen een certificaat met het aantal registeruren (RU) wanneer de scholingsactiviteit goed en volledig is afgerond. Dit certificaat geldt als bewijs voor het Lerarenregister en kan door het Lerarenregister opgevraagd worden. In het scholingsprogramma Lekker leren! staat bij een aantal trainingen de registeruren aangegeven en bij een aantal trainingen niet. De registeruren zijn dan nog niet bekend en zullen tijdens de training bekend worden gemaakt. Afmelden voor een scholingsactiviteit Wanneer schoolteams of individuele medewerkers zich hebben ingeschreven voor een scholingsactiviteit wordt er op hun aanwezigheid gerekend. Bij calamiteiten dienen deelnemers zich tijdig te melden bij de opd 5

7 Ondersteuning op maat door Collegiale Intensieve Ondersteuning (CIO) CIO voor de leerkracht ingezet via het zorgteam De leerkracht signaleert dat het onderwijs in de groep onvoldoende afgestemd is op de behoefte van één of meerdere leerlingen. De leerkracht verzorgt extra ondersteuning binnen de groep in de vorm van pre-teaching / verlengde instructie etc. De internbegeleider wordt van deze extra ondersteuning op de hoogte gebracht tijdens de groepsbespreking en in overleg met de internbegeleider worden doelen gesteld en afspraken gemaakt. Conform de 1-zorgroute worden de ouders geïnformeerd (stap 1 van de zorgroute). Ondanks de extra aandacht en ondersteuning blijft de handelingsverlegenheid betreffende de achterstand / voorsprong. De leerkracht bespreekt dit met de internbegeleider tijdens de groepsbespreking. Het kan zijn dat de internbegeleider nog voldoende adviezen heeft, zo niet dan kan men een beroep doen op het lichtste zorgarrangement: de CIO. Dit wordt besproken in het zorgteamoverleg met de leerkracht, de internbegeleider, de directeur en de orthopedagoog (stap 4 van de zorgroute). De CIO-ondersteuning wordt uitgevoerd door collega s van Accent. Zij worden ondersteund door de OPD en kenmerken zich door professionele eigenschappen zoals: heel goed naar kinderen kunnen kijken; gestructureerd en snel kunnen werken; kennis hebben van gedrags- en leerproblemen; zeer bekwaam zijn en ervaring hebben in het schrijven van een groepshandelingsplan; laagdrempelig zijn voor collega's. De CIO komt gedurende enkele dagen of dagdelen bij de leerkracht in de groep. Ze observeert, werkt met één of meerdere kinderen en analyseert de dossiers van de kinderen. De intern begeleider levert alle toetsgegevens en niveaus aan. Vervolgens gaat de CIO de onderwijsbehoefte van de kinderen clusteren. Daarna rapporteert de CIO naar de leerkracht, de internbegeleider en de directeur. De CIO voegt de kennis over de gedragsproblematiek en de vaardigheid in het klassenmanagement samen en deelt dit met de leerkracht, de internbegeleider en de directeur. Tijdens het zorgteamoverleg kan ook gekozen worden voor ondersteuning door School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Dit is een ondersteuning die nadrukkelijk gericht is op de interactie tussen leerkracht en de leerling. De internbegeleider en de directeur participeren niet bij deze ondersteuningsvorm. In overleg met de leerkracht vindt wel een verslaggeving plaats naar de internbegeleider en de directeur. Bij de inzet van de School Video Interactie Begeleiding volgen we de volgende stappen: intakegesprek door de CIO met de leerkracht; filmopnames in de groep op, in onderling overleg, vastgestelde momenten; bespreken van de opnames en komen tot afspraken (doelgedrag); nieuwe opnames maken en nabespreken. 6

8 CIO Klassekids Deze collegiale ondersteuning is bedoeld voor een leerkracht waarbij de kinderen in zijn of haar groep veel ongewenst gedrag naar elkaar laten zien. Bij Klassekids staat gewenst gedrag centraal. Het gaat niet om het aanwijzen van fouten, missers of schuldigen, maar om het benoemen van positief gedrag. Tijdens de training wordt de leerkracht actief ingezet. Deze draagt zorg voor de transfer vanuit de training naar de klas, het schoolplein en de school. De training biedt de leerkracht bovendien de gelegenheid het groepsproces te observeren en met een andere bril naar de leerlingen te kijken. KlasseKids richt zich op een positief klimaat in de groep. Het geeft handvatten voor een positieve aanpak bij het proces van groepsvorming. Door middel van KlasseKidsoefeningen wordt gewerkt aan de groei van een positieve sfeer in een groep, een klimaat waar iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en zo kan groeien, plezier kan maken en succes kan ervaren. KlasseKids is voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Vanaf de middenbouw bestaat de KlasseKidstraining uit tien lessen (waarvan één met ouders) en een informatieavond voor de ouders van de groep en de leerkrachten van de school. Voor de onderbouw bestaat de KlasseKidstraining uit minimaal vijf lessen. Tijdens de training wordt de leerkracht actief ingezet. Deze draagt zorg voor de transfer vanuit de training naar de klas, het schoolplein en de school. De training biedt de leerkracht bovendien de gelegenheid het groepsproces te observeren en met een andere bril naar de leerlingen te kijken. KlasseKids is een vorm van co-teaching. Via modeling geven de trainers goede voorbeelden van een oplossingsgerichte attitude, instructie en taalgebruik. Na de training van tien lessen is er de mogelijkheid om na een periode, bijvoorbeeld in een volgende groep, de training in het kort te herhalen en te borgen! Dit kan door: - drie herhalingslessen met als slot het KlasseKidskwartet en/of - KlasseKids borgen door middel van beelden met als slot een Ogu (zie ook Binden Borgen Beeld voor leerlingen in het basisonderwijs) Deze intensieve begeleiding van een groep wordt uitgevoerd door twee Accentcollega s: Petra Damkot en Lars Duistermaat, die als Klassekids-trainer gecertificeerd zijn. Data: in overleg. CIO voor leerkrachten die met jonge kinderen werken (groepen 1 en 2) Ondersteuning op maat ter verdieping van het aanbod Ontluikende geletterdheid en Ontluikende gecijferdheid. Het optimaliseren van het analyseren van de onderwijsbehoefte van kinderen en het planmatig handelen conform de 1-zorgroute staat centraal. Een ondersteuning op maat voor hoogbegaafde kleuters is ook mogelijk. Tijdens een eerste intake met de directeur en de internbegeleider(s) wordt het traject en de duur van het traject doorgesproken en vastgelegd. Het traject zal zoveel mogelijk op maat gemaakt worden. De ondersteuning wordt verzorgd door Collegiale Intensieve Ondersteuning van Lia Wiggers. Data: in overleg. 7

9 Scholingsaanbod voor schoolteams Nieuwe leerkrachten en leerkrachten die voor het eerst op een school werken waar een bepaald scholingstraject al gevolgd is, kunnen ook ingeschreven worden voor dit scholingsaanbod. Sociaal emotionele ontwikkeling/ pedagogisch klimaat Taakspel Taakspel is een middel om taakgericht gedrag bij kinderen te doen toenemen. Door probleemgedrag direct en veel aandacht te geven blijft probleemgedrag in stand of neemt het toe (negatieve controle op gedrag). Het Taakspel maakt gebruik van de positieve controle op gedrag waarbij het gewenste gedrag direct en veel aandacht krijgt en het ongewenste gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. Om de omschakeling van een negatieve controle naar een positieve controle op gedrag door de leerkracht mogelijk te maken is het Taakspel bedacht. Het Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, dus het gaat niet ten koste van de onderwijstijd voor de leerlingen. Taakspel moet precies volgens de regels worden gespeeld, anders kan het een negatieve uitwerking hebben. Om Taakspel goed te implementeren is begeleiding nodig. Scholen kunnen als team het Taakspel invoeren. Voordat een team gaat starten wordt er met de school voor de zomervakantie een intake gedaan, waarbij duidelijke informatie over Taakspel wordt gegeven. Het team volgt drie keer een training gedurende een middag in een jaar: de invoeringstraining in september, de uitbreidingstraining in januari en de generalisatietraining in april. De leerkrachten krijgen tijdens het eerste jaar tien keer een klassenobservatie met nagesprek, zodat de leerkrachten het Taakspel op de juiste manier gaan vormgeven. Als de leerkrachten na tien observaties hebben laten zien het Taakspel op de goede manier te spelen worden ze gecertificeerd. De intern begeleider wordt getraind gedurende twee jaar om de leerkrachten goed te begeleiden en het Taakspel goed te borgen op school. Nieuwe leerkrachten op deze scholen moeten ook de trainingen volgen. Ze kunnen dan op school begeleid worden door hun intern begeleider. Ook invalkrachten kunnen de drie trainingen volgen, de begeleiding moet dan op een school plaatsvinden waar Taakspel wordt gegeven. Het is ook mogelijk om de drie trainingen alvast te volgen en in een volgend jaar op school de Taakspellessen te geven. De cursus wordt verzorgd door Riny Kappert Data in overleg: de eerste twee trainingen dienen in september 2015 en januari 2016 plaats te vinden. De generalisatietraining dient in april 2016 gepland te worden. 8

10 Benodigde uren voor de eerste twee trainingen: 2.15 uur Benodigde uren voor de generalisatietraining: 2 uur Taakspel is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 25 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Groepsplan gedrag Het gelijknamige boek van Kees van Overveld is de leidraad voor deze teamscholing. Scholen die voor gedrag een groepsplan willen maken, kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens een eerste intake met de directeur en de internbegeleider(s) wordt het traject en de duur van het traject doorgesproken en vastgelegd. Het traject zal zoveel mogelijk op maat gemaakt worden. Het kan bestaan uit een aantal teamscholingen en gesprekken met directeur en de internbegeleider. De teamscholing zal bestaan uit inhoudelijke teambijeenkomsten over: Hoe ziet een groepsplan gedrag eruit. Het sociaal emotioneel leren. Gedrag en gedragsproblemen. De begeleiding duurt maximaal een jaar. Gedurende het jaar zal worden gewerkt aan de invoering van groepsplannen gedrag op uw school. De kennis van leerkrachten wordt vergroot over de processen die ertoe doen op het gebied van sociaal emotioneel leren. Groepsplan gedrag is gebaseerd op de theorieën van het handelingsgericht werken, het opbrengstgericht werken en Positive Behavior support. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school hiermee een aanbod van planmatig werken aan gedrag en sociaal emotioneel leren. Het groepsplan gedrag kan worden gezien als een praktische uitwerking van het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). De bijeenkomsten worden gegeven door Annie Klumpenhouwer. Locatie: op de eigen school. Data: in overleg. Groepsplan gedrag is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 20 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Gespreksvoering met ouders Leerkrachten worden vaardig in het voeren van gesprekken met ouders op een dusdanige wijze dat zij tot werkelijk pedagogisch partnerschap komen. Tijdens de training komen verschillende gespreksvormen aan bod. Na de training is de cursist in staat om in een gesprek met ouders de zorg over de leerling te delen en de cursist is zich daarbij bewust van de valkuilen die er bestaan in de gespreksvoering met ouders. De cursist is zich bewust van valkuilen en zijn of haar eigen positie in het gesprek. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school daarmee een aanbod waar het gaat om het 9

11 actief organiseren van pedagogisch partnerschap. Ter voorbereiding wordt van de cursisten verwacht dat ze de opgegeven literatuur bestuderen. Verder wordt een actieve participatie in de vorm van een rollenspel en het verwerken van de huiswerkopdracht verwacht. Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst wordt van de cursist verwacht dat hij of zij een oudergesprek voert waarbij door een medecursist een observatie wordt verricht die tijdens de tweede bijeenkomst besproken zal worden. De bijeenkomsten worden verzorgd door Manuela Jansen. Locatie: op de eigen school. Data: in overleg. Gespreksvoering met ouders is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 8 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Teach like a champion Teamscholing en implementatietraject op maat. To teach like a champion. Welke leerkracht voelt daar niet voor? Het boek is een must voor elke leerkracht die gereedschappen wil om het beste uit zijn leerlingen te halen. Het gaat om een gereedschapskist met 49 specifieke, concrete en uitvoerbare technieken, gebundeld rond onderwerpen als: hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen, hoe houd je leerlingen bij de les, hoe bouw je aan een goede groepscultuur. De kennis van de leerkrachten wordt vergroot ten aanzien van de technieken die er zijn om het vak van leerkracht goed te kunnen uitoefenen. Door het toepassen van de technieken van Teach like a champion kunnen de leerkrachten het eigen gedrag veranderen waardoor het gedrag van kinderen verandert. De relatie met opbrengstgericht werken komt duidelijk naar voren in de doelstellingen en in de diverse technieken. De teamscholing zal bestaan uit 3 inhoudelijke teambijeenkomsten. Na de eerste bijeenkomst wordt door de school een keuze gemaakt m.b.t. de technieken die zij willen implementeren. Annie Klumpenhouwer zal deze cursus verzorgen. Locatie: op de eigen school Data: in overleg Teach like a champion is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 16 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. 10

12 Zien Scholen die Zien gebruiken, wisselen onder begeleiding van een deskundige, ervaringen uit. Schoolteams interpreteren samen de uitkomsten in Zien en stellen vervolgens plannen op. Chiel Noort, onderwijsadviseur bij de Driestar-educatief, zal de trainingen verzorgen. Locatie: in overleg Datum: één bijeenkomst in overleg Maximaal 25 personen per groep. In gesprek met het kind Tijdens deze bijeenkomst wordt uitvoerig stilgestaan bij de diverse soorten gesprekken die gevoerd kunnen worden met een kind. Na afloop van de bijeenkomst kennen de leerkrachten een aantal werkvormen om het kind te ondersteunen tijdens het gesprek en een aantal werkvormen om het kind te stimuleren zich met taal te uiten. Leerkrachten worden vaardig in het kiezen van de passende ondersteunende werkvorm bij de verschillende soorten gesprekken die met een kind gevoerd kunnen worden. Leerkrachten worden zich bewust dat een goede voorbereiding essentieel is en dat daarnaast hun houding bepalend is voor het verloop van het gesprek. Inhoud en werkwijze: Tijdens deze bijeenkomst komen de diverse soorten gesprekken die gevoerd kunnen worden met kinderen aan de orde zoals het kind-leerkracht-ouder gesprek, het oplossingsgerichte gesprek, het gesprek over het welbevinden en het gesprek om de onderwijsbehoefte duidelijk te krijgen. Niet alle kinderen zijn gemakkelijke praters. Het ene kind heeft het niet vaak over gevoelens en het andere drukt zich minder goed uit over feitelijke gebeurtenissen. Er komen veel praktische oefenvormen aan bod die kinderen stimuleren om spontaan te praten en die aansluiten op de belevingswereld van een kind. Na afloop van deze bijeenkomst voeren alle leerkrachten een gesprek met een kind aan de hand van een gekozen werkvorm. De ervaringen zullen weer besproken worden tijdens een teambijeenkomst op schoolniveau. De bijeenkomst wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer. Vooraf vindt een gesprek plaats om de vraag van de school te verhelderen. Datum: één bijeenkomst in overleg. Locatie: op de eigen school. In gesprek met het kind is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 5 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. 11

13 Didactische ontwikkeling Sturen op data: het gebruik van de Data-muur Het bouwen, analyseren en de vertaling naar het planmatig handelen Met behulp van een Data-muur kun je de onderwijsopbrengsten in beeld brengen en een analyse op groep- en schoolniveau uitvoeren. Welke factoren zijn van invloed op het rendement van het onderwijs in de diverse groepen en op het rendement van de school? Welke factoren kun je genereren ten behoeve van het planmatig handelen van de groepsleerkracht en de interne begeleider. De schoolontwikkeling wordt vervolgens afgestemd op het geheel van gegevens. De daadwerkelijke opbrengsten van de school worden bij de training gebruikt. Het schoolteam werkt samen in een Professionele LeerGemeenschap. Zij worden daarbij ondersteund door Jeroen Bloemenkamp en Marleen Willemsen. Data: in overleg (twee keer 2 uur) Locatie: in overleg Coöperatief leren Tijdens de workshop Coöperatief leren worden de theoretische principes van coöperatief leren besproken en vertaald naar het dagelijks handelen van de leerkracht. Verder wordt er aandacht besteed aan de keuzes die de school kan maken. Wat past bij de schoolontwikkeling? De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. De workshop wordt verzorgd door Lia Wiggers. Vooraf vindt een gesprek plaats om de vraag van de school te verhelderen. Datum: in overleg Locatie: op de eigen school Coöperatief leren is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 4 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Effectieve verslaglegging Op welke wijze maak ik een goed leesbaar verslag van b.v. een observatie? Op welke wijze schrijf ik een groepsplan, een ontwikkelingsperspectief en een effectieve evaluatie? Leerkrachten worden vaardig in het effectief observeren en verslagleggen (rapporteren) van leerlinggedrag en leerlingvaardigheden. Na afloop van de training is de cursist in staat om gericht leerlinggedrag te observeren en te registreren om daarmee richting te kunnen geven aan het eigen 12

14 handelen en beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. De leerkracht ontwikkelt een meer onderzoekende analytische houding t.a.v. zijn of haar eigen handelen in de groep. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school daarmee een aanbod waardoor beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Ter voorbereiding wordt van de leerkrachten verwacht dat ze de opgegeven literatuur bestuderen. Kennis van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken wordt als bekend verondersteld. Het programma kent een afwisseling van hoorcollege en opdrachten. De cursist maakt kennis met verschillende observatie-werkvormen en krijgt handvatten hoe tot goede verslaglegging te komen. Daartoe wordt van de cursist tevens verwacht dat ter voorbereiding van de tweede bijeenkomst een eigen observatie wordt uitgewerkt. De cursus wordt verzorgd door Manuela Jansen en Wendy Zweerink. Data: in overleg. Locatie: op de eigen school. Effectieve verslaglegging is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 10 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. SPELLING: Verkorte basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal spelling Bent u werkzaam op een school waar met ZLKLS of Staal spelling wordt gewerkt, maar u weet er nog niet alles van, dan is dit een geschikt aanbod. In deze cursus gaan we versneld door de basisstof heen. Deze cursus is ook geschikt voor nieuwe collega s en collega s die onbekend zijn met ZLKLS. Denk aan invallers, bij wisseling van groep of om even de puntjes op de i te zetten als u al met de methodiek werkt. Zo leer je kinderen lezen en spellen is een preventieve instructiemethodiek met als doel het eigen handelen effectiever te maken. Door deze preventieve instructiemethode aan te bieden kunnen problemen zoals gebrekkige letterkennis, vastzitten aan globaalwoorden, de eerste letter vergeten, niet goed kunnen analyseren, te lang spellend of globaal lezen, problemen met het lezen van lange woorden, problemen met het schrijven van woorden met open- of gesloten lettergreep voorkomen worden. Inzicht in het lees-spellingproces is een noodzaak om heldere instructie te kunnen geven. Een instructie die uitsluitend oefeningen bevat die met technisch lezen of spelling te maken hebben. De inhoud beslaat groep 3 tot en met 8 en is op iedere methode toe te passen. In de methode Staal spelling is de methodiek van ZLKLS opgenomen. De vormgeving is anders, de inhoud is gelijk wat betreft spelling. Deze cursus vormt de basistraining die noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de doorgaande lijn spelling. 13

15 1 e bijeenkomst: - Behandeling van de klankzuivere periode. - Alle kernonderdelen worden behandeld inclusief de klankgebaren. - Borging in de lesschema s wordt geoefend. 2 e bijeenkomst: - Behandeling van de niet-klankzuivere periode (t/m eind groep 3 half groep 4). - Alle kernonderdelen worden behandeld. - Borging in lesschema s wordt geoefend. - Bespreken van een aantal lees- en spellingtoetsen. De scholing wordt verzorgd door mevrouw drs. J.L.M. Schraven en Dike van den Berg Data: woensdag 30 september uur uur, maandag 12 oktober uur. Deelnemers: leerkrachten, intern begeleiders, ondersteuners. Maximaal 20 personen. Locatie: nieuwhessen. Literatuur: Vooraf bestuderen van deel 1 van de map ZLKLS en meenemen naar de cursus: Map: Zo leer je kinderen lezen en spellen. (2013) José Schraven (te bestellen via:www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl) Cursus Voortgezet Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal spelling Mein vaader wil zeluf stopen met rooken. Dit zien we liever niet! Helaas worden er veel spellingfouten gemaakt. De methodiek ZLKLS geef u allerlei handvatten om het lees- en spellingonderwijs te verbeteren. Deze cursus vormt het vervolg op de basiscursus. Zo ontstaat er een doorgaande lijn van aanvankelijk tot voortgezet lezen en spellen door de hele school. Onderdelen die deze cursus centraal staan: - de samenhang tussen lezen en spelling - de leerlijn lezen en de leerlijn spelling - lesritme en herhaling - instructie bij de leesonderdelen - instructie bij de spellingonderdelen - vastleggen (borgen) in logboeken en weeklesschema s 14

16 De scholing wordt verzorgd door mevrouw drs. J.L.M. Schraven en Dike van den Berg Datum: donderdag 7 januari 2016 en maandag 18 januari 2016 Deelnemers: leerkrachten, internbegeleiders, ondersteuners Maximaal 20 personen. Tijd: van uur uur Locatie: nieuwhessen Literatuur: Vooraf bestuderen van deel 1 en 2 van de map ZLKLS en meenemen naar de cursus: Map: Zo leer je kinderen lezen en spellen. (2013) José Schraven (te bestellen via:www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl) Cursus Fonemisch bewustzijn in de doorgaande lijn groep 2-3 Het verkrijgen van inzicht in de drie onderdelen die belangrijk zijn om het fonemisch bewustzijn te oefenen bij de oudste kleuters. Tijdens deze middag gaan we aan de hand van themawoorden/woordveld oefenen met welke woorden het zinvol is om het fonemisch bewustzijn te oefenen. Ook kijken we welke oefeningen daarbij belangrijk zijn. Op deze manier ontstaat een soepele overgang naar groep 3. Er wordt gewerkt vanuit de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Een vervolg met ZLKLS in de volgende groepen is gewenst, maar niet noodzakelijk. Centraal staan: - Auditieve analyse - auditieve synthese - klantekenkoppeling door middel van klankgebaren - Multi-sensoriële aanpak De scholing wordt verzorgd door Dike van den Berg Datum: 1 bijeenkomst, datum nader te bepalen met elkaar Deelnemers: leerkrachten groep 1-2-3, internbegeleiders en ondersteuners Tijd: uur Maximaal 20 personen Locatie: nieuwhessen Literatuur: Vooraf bestuderen van deel 1 van de map ZLKLS en meenemen naar de cursus: Map: Zo leer je kinderen lezen en spellen. (2013) José Schraven (te bestellen via:www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl) Alle scholingen ZLKLS zijn gevalideerd door het Lerarenregister. 15

17 Aanbod voor intern begeleiders: technisch lezen en spelling Vallen de resultaten voor lezen en spelling op uw school tegen? Slaat de methode niet aan? Ziet u gefrustreerde kinderen? Mist u een duidelijke doorgaande lijn? Merkt u dat niemand eigenlijk precies weet hoe de spellingregels duidelijk uitgelegd kunnen worden? Dan is de methodiek Zo leer je lezen en spellen waarschijnlijk iets voor uw school. Dit aanbod is speciaal opgezet voor IB-ers. Hoe kan ik mijn team dat met de methodiek ZLKLS werkt of misschien gaat werken, optimaal begeleiden? Het heeft de voorkeur dat de IB-er de basiscursus ZLKLS heeft gevolgd. Bijeenkomst 1: Hoe werkt de methodiek ZLKLS Een korte uitleg/herhaling van de methodiek. Kijkwijzer Hoe analyseer je een les ZLKLS? De lesopbouw wordt stap voor stap besproken. D.m.v. de ontwikkelde kijkwijzer kan de IB-er de lessen analyseren. Deze lessen worden met de leerkracht besproken a.d.h.v. de kijkwijzer. Bijeenkomst 2: Toetsen Hoe analyseer je de AVI, DMT en Cito spelling. De toetsen worden besproken. Waar let je op bij afname? Wat noteer je? Hoe analyseer je de toets? Hoe verwerk je de analyse in de lessen? Adhv opnames oefenen we hiermee. Bijeenkomst 3: Ib-ers nemen beelden van de lessen mee. De afgenomen toetsen bespreken. Lees- en spellingverbeterplan. Hoe zet je ZLKLS in een werkplan. Wat moet er nog gebeuren om de methodiek zo goed mogelijk te implementeren binnen de school. De scholing wordt verzorgd door mevrouw drs. J.L.M.Schraven (bijeenkomst 2 en 3) en Dike van den Berg Datum: dinsdag 3 november 2015, maandag 14 december 2015, donderdag 18 februari 2016 Tijd: van uur uur Locatie: nieuwhessen 16

18 CIO-ondersteuning bij Zo leer je kinderen lezen en spellen (zlkls)/staal De school kan voor deze CIO-ondersteuning in aanmerking komen als de basiscursus door het schoolteam gevolgd is. De ondersteuning volgt al na de eerste cursusdag. U bent bezig met de invoering van de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen in de school. Dat wil zeggen dat u uw methode wat meer los moet laten en andere onderdelen moet toevoegen. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Wilt u weten of u op de goede weg zit? Bijvoorbeeld: zit er voldoende tempo in de les, kloppen de dagelijkse dictees, zijn de lesschema s wel voldoende concreet ingevuld, staan in het team alle neuzen dezelfde kant op, worden de categorieën in elke groep op dezelfde manier verwoord (duidelijke rode draad door de school), etc. U kunt CIO-ondersteuning aanvragen om deze vragen te beantwoorden. Ook als u werkt met Staal Spelling, is het belangrijk dat u weet hoe en waarom de methode op deze wijze is opgebouwd. Er staat letterlijk uitgeschreven wat u moet zeggen. In principe is het blindelings te volgen. Maar.het is belangrijk dat u een methode niet volgt, maar gebruikt waar het nodig is. De CIO-ondersteuning bestaat uit: - Het bekijken van video-opnames van de lees- spellinglessen met behulp van een kijkwijzer. Dat kan met de ib-er die het later terugkoppelt met de leerkracht of meteen met de leerkracht - Het bespreken van de gemaakte lesschema s, logboeken. - Het bespreken van de vragen van de school. Doel: samen kijken wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten, zodat de methodiek optimaal geïmplementeerd wordt. De ondersteuning wordt verzorgd door Collegiale Intensieve Ondersteuning van Dike van den Berg Dike heeft haar opleiding tot CIO-zlkls bij José Schraven gevolgd. REKENEN: Hoe krijg ik ieder kind aan het rekenen? Startersgroep 1 e jaar: Leerkrachten groep 1 t/m 8 Data: Tijd: Locatie: Dinsdag 6 oktober, 8 december, 16 februari uur (inloop vanaf uur) nader te bepalen Afgelopen schooljaar hebben opnieuw veel leerkrachten inspiratie opgedaan om het rekenonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Ook dit schooljaar zijn er opnieuw drie bijeenkomsten voor 17

19 leerkrachten die het als een uitdaging zien om door goede afstemming op rekenbehoeften van het kind, de rekenontwikkeling beter en effectiever in de groep of de school te laten verlopen. Daarbij krijgt u volop feedback op uw eigen praktische ervaringen. U krijgt inzicht in de wijze waarop getalbeelden bij kinderen ontwikkeld worden en u wordt op ideeën gebracht om rekenproblemen voor een kind concreet en visueel te maken. Alleen al ontdekken welke procedures er voor een rekensom nodig zijn, toont het belang van kennis van doorgaande leerlijnen. Kortom vanuit de praktische invalshoek aan de slag met de laatste inzichten rondom rekendidactiek, dyscalculie en diagnostiek. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Roel Roelofs, rekenexpert met werkervaring bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, is zelf directeur basisonderwijs en auteur van diverse rekenuitgaven. Hoe krijg ik iedereen binnen de school aan het rekenen? Vervolggroep 2 e jaar: Leerkrachten groep 1 t/m 8 Data: Tijd: Locatie: Donderdag 17 september, 5 november, 14 januari uur (inloop vanaf uur) nader te bepalen Als vervolg op de bijeenkomsten van de startersgroep bieden we de leerkrachten een vervolg aan op de bijeenkomsten Hoe krijg ik ieder kind aan het rekenen. In dit tweede jaar zullen de deelnemers in de drie bijeenkomsten zich vooral richten op hun specifieke onderwijssituatie op het gebied van rekenen. Aan de hand van gerichte ontwikkelingsplannen zal er gewerkt worden aan een verbetertraject voor het rekenonderwijs. Hierbij staan analyse, diagnostiek, afstemming op onderwijsbehoeften en plan van aanpak centraal. In tegenstelling tot het eerste scholingsjaar zal in deze bijeenkomsten naast de praktische kennis ook worden ingegaan op de theoretische onderbouwing van de rekendidactiek. U krijgt zoveel mogelijk gerichte feedback op casuïstiek uit uw specifieke onderwijssituatie en/of algemene vragen over rekenonderwijs. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Roel Roelofs, rekenexpert met werkervaring bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, is zelf directeur basisonderwijs en auteur van diverse rekenuitgaven. 18

20 LEZEN: Begrijpend lezen: Opbrengsten begrijpend lezen/ begrijpend luisteren verbeteren Op welke wijze kunnen we de opbrengsten van het begrijpend lezen en begrijpend luisteren verbeteren? Ondersteuning bij de optimalisering van het begrijpend lezen en het begrijpend luisteren op de school is mogelijk met de inzet van een CIO. Tijdens een eerste intake met de directeur en de internbegeleider(s) wordt het traject en de duur van het traject doorgesproken en vastgelegd. Het traject zal zoveel mogelijk op maat gemaakt worden. Het kan bestaan uit een aantal teamscholingen, observaties en gesprekken met directeur en de internbegeleider. De CIO wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer, Marleen Willemsen en Riny Kappert. Technisch lezen: Woordenschat zo doe je dat! Voor schoolteams groepen 1 t/m 8 Het woord is aan u! Met de introductie van de referentieniveaus maakte de overheid een speerpunt van taalonderwijs. Ook uw school maakt zich uiteraard sterk voor de vergroting van de taalvaardigheid van uw leerlingen. U weet dat lezen, schrijven en spreken essentieel zijn voor de verdere leercarrière en later voor een maatschappelijke loopbaan. Een vitaal onderdeel van taalvaardigheid is de woordenschat die leerlingen opbouwen. Bij de training Woordenschat, zo doe je dat! is het woord aan u. U verwerft de meest actuele inzichten om het woordenschatonderwijs op uw school naar een hoger plan te tillen. Wat steek ik ervan op? Leerlingen komen bij u op school binnen met grote verschillen in hun woordenschat. Daar ligt een bijzondere uitdaging. Door in een vroeg stadium actief aandacht te besteden aan dit thema, helpt u leerlingen een woordenschat op te bouwen, waarmee ze verder kunnen. Daarin speelt de manier waarop u zichzelf uitdrukt een grote rol. Deze trainingsbijeenkomsten geven antwoord op vragen als: Welke woorden kies ik tijdens het lesgeven? Hoe behandel ik deze woorden? Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen deze woorden onthouden en gebruiken? Voor wie: Drie bijeenkomsten voor schoolteams leerkrachten van groep 1 tot en met 8, internbegeleiders (taalcoördinatoren) en directeuren. 19

21 Bij inschrijving voor deze module volgt het hele schoolteam en de internbegeleider de 3 bijeenkomsten. De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de internbegeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. Inhoud: Een goede woordenschat opbouwen, is meer dan woorden aanleren. Belangrijk is dat leerlingen werkelijk beleven hoe u omgaat met onbekende woorden, hoe u ze uitspreekt en hoe u op zoek gaat naar de betekenis. Want leerlingen kopiëren uw gedrag en gaan daardoor zelf spelenderwijs op zoek naar de betekenis van nieuwe woorden. In deze bijeenkomsten ontdekt u hoe u dit proces spelenderwijs kunt stimuleren. Concrete praktijkopdrachten ondersteunen de theoretische beginselen. In deze bijeenkomsten gaan theorie en praktijk hand in hand. U krijgt inzicht in de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs en de daarbij bruikbare didactiek. U doet kennis op en ontwikkelt praktische vaardigheden. Gedurende de module kunt u aan de slag om het woordenschatonderwijs op uw eigen school te verbeteren. Woordenschat speelt een grote rol in het schoolsucces van leerlingen. Leerlingen komen met grote verschillen in woordenschat de basisschool binnen. Het is belangrijk om hier effectief aandacht aan te blijven besteden, in de onderbouw en ook in de groepen 4 tot en met 8. U krijgt tijdens deze training de recente inzichten rondom woordenschat toegelicht, zowel wat betreft het aanleren van nieuwe woorden, als het aanleren van woordleerstrategieën. Hierbij is modeling een belangrijke didactiek: leerlingen leren zo hoe wij omgaan met nieuwe woorden. De modeling techniek heeft aantoonbaar resultaat. Tijdens de training krijgt u achtergrondinformatie over modeling en u gaat er zelf actief mee oefenen. Met deze twee bijeenkomsten wordt beoogd dat u: Kennis heeft van de meest actuele inzichten in woordenschatonderwijs Vaardigheid opdoet in de techniek modeling Tips en handvatten heeft gekregen om woordenschatonderwijs op uw eigen school te verbeteren De bijeenkomsten zijn bij uitstek gericht op uw eigen onderwijspraktijk. De kennis en vaardigheden die u verwerft, zet u direct in. Daarmee draagt u bij aan effectief en kwalitatief taalonderwijs. Wanneer: Omdat u voor dit aanbod met het hele team inschrijft, zijn hieronder de perioden aangegeven wanneer de scholing plaats vindt. De specifieke data voor de uitvoering van de scholing worden in overleg met u vastgesteld. Bijeenkomst 1: oktober 2015 Bijeenkomst 2: februari 2016 Bijeenkomst 3: april

22 Plaats: omdat u voor dit aanbod met het hele team inschrijft, wordt de scholing op uw school gegeven. Door: Karin van der Mortel en wellicht Annemieke Kool (bij een groot aantal inschrijvingen) Literatuur: De With, T. e.a. (2013). Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren. Amersfoort: CPS Aanbod voor een gedeelte van het schoolteam Nieuwe leerkrachten en leerkrachten die voor het eerst op een school werken waar een bepaald scholingstraject al gevolgd is, kunnen ook ingeschreven worden voor dit scholingsaanbod. TOETSEN Onderwijscafé thema: de Cito-eindtoets en de overgang PO/VO Tijdens het onderwijscafé is er gelegenheid om het informeel leren rond een bepaald thema vorm te geven. Het thema De cito-eindtoets en de overgang PO/VO is bedoeld voor leerkrachten van groep 7 en 8, internbegeleiders en directeuren. De volgende vragen komen aan de orde: -op welke wijze kun je de leerlingen voorbereiden op de Cito-eindtoets; -welke dilemma s spelen er bij de overgang PO/VO. Het onderwijscafé wordt gehouden op 3 februari 2016 in de teamkamer van de Meeander. Tijdstip: uur. Arjan Nieuwenhuis, Petra Bruil en Jeroen Bloemenkamp zorgen voor de voorbereiding. Bijeenkomst analyseren en afstemming plan van aanpak n.a.v. de januari-toetsen In januari 2016 zijn de toetsen Taal voor Kleuters (TvK) en de Rekentoetsen afgenomen in de groepen 1 en 2. Tijdens een bijeenkomst ga je aan de slag om de toetsen te analyseren en stem je het plan van aanpak af. De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. De bijeenkomst en de eventuele CIO worden verzorgd door Lia Wiggers. Datum: in overleg 21

23 REKENEN: Van visie tot rekenbeleid, gericht op de toekomst Rekenbeleid: Intern Begeleiders/directeuren/rekenspecialisten (maximaal 10 deelnemers) Startbijeenkomst: Woensdag 2 september 2015 Tijd: uur (inloop vanaf uur) Feedback-periodes: november - januari Afsluitende bijeenkomst: Woensdag 16 maart 2016 Tijd: Locatie: uur (inloop vanaf uur) nader te bepalen Werktijd Rekenbeleidsplan: 8 x 2,5 uur = 20 uur De opbrengst van deze masterclass is een rekenbeleidsplan gericht op uw school. Tijdens een startbijeenkomst krijgt u inzicht in en kennis van een raamwerk voor rekenbeleid. U maakt op schoolniveau keuzes en gaat na deze masterclass zelf aan de slag met het uitwerken van dit beleidsplan op maat voor de jaren Hiervoor reserveert u binnen uw organisatie ongeveer 20 uur voor. Gedurende het schooljaar krijgt u tweemaal gerichte digitale feedback. Thema s die aan de orde komen zijn: Doel rekenbeleidsplan, visie/missie rekenonderwijs, investeringsplan, de professionele leerkracht, toetsbeleid, rekenpromotie, educatief partnerschap, protocol ERWD, tijdpad. Tijdens een afsluitende bijeenkomst geeft u een presentatie van uw beleidsplan en krijgt u opnieuw feedback, waarna uw rekenbeleidsplan wordt vastgesteld voor de komende vier jaar. Deze masterclass wordt verzorgd door Roel Roelofs, rekenexpert met werkervaring bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, is zelf directeur basisonderwijs en auteur van diverse rekenuitgaven. Hoe rekent de ZML-leerling eigenlijk Doelgroep: Bijeenkomsten: Tijd: Leerkrachten die aan de hand van eigen casuïstiek praktisch advies vragen uur Woensdag 30 september, 27 januari, 1 juni Locatie: nader te bepalen Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen leerkrachten steeds meer te maken met zeer moeilijk lerende kinderen. Hoe geef je rekenen aan deze bijzondere doelgroep en hoe organiseer je dit in een groep? Aan de hand van vooraf ingebrachte casuïstiek ga je in drie werkbijeenkomsten aan de slag met deze uitdaging. Hoe geef je vorm en inhoud aan toegepast rekenen. De bijeenkomsten zijn in de periode van de Cito-toetsen LOVS en worden gegeven door Johan van der Werf (Collegiaal Intensief Ondersteuner voor rekenen) en Roel Roelofs, rekenexpert met 22

24 werkervaring bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, tevens directeur basisonderwijs en auteur van diverse rekenuitgaven. De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. HOOGBEGAAFDHEID: Alle trainingen van Sylvia Drent zijn gevalideerd door het Lerarenregister. Themabijeenkomst: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (voorheen Praktische toepassingen in de groep) Hoe kun je passend onderwijs bieden aan de begaafde leerlingen? Tijdens deze middag ligt het accent op de begeleiding van begaafde leerlingen binnen de eigen groep. We gaan in op compacten en verrijken en het werken met leerlijnen. Hoe maak je de keuze voor een bepaalde leerlijn en hoe zorg je voor een structureel aanbod en een doorgaande lijn. Maar niet alleen het leerstofaanbod is van belang. Begaafde leerlingen hebben ook begeleiding nodig van de leerkracht om ervoor te zorgen dat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het werken aan verrijkingsopdrachten mag niet vrijblijvend zijn. Wat vraagt dit van leerkrachten en hoe organiseer je dit in je klas? Notabene: tijdens deze bijeenkomst wordt alleen aandacht besteed aan groep 3-8, voor groep 1-2 is er de themabijeenkomst Slimme kleuters. Deelnemers: maximaal 20 deelnemers Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders De themabijeenkomst wordt verzorgd door Sylvia Drent Tijdstip: uur Datum: donderdag 10 september 2015 Locatie: nader te bepalen Themabijeenkomst: Slimme kleuters: hoe zorg je voor voldoende uitdaging? Dit is een praktische middag bedoeld voor leerkrachten van groep 1-2. Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral kijken hoe je structureel verrijkingsonderwijs kunt vormgeven bij kleuters. Aan de hand van praktische opdrachten worden de aangeboden voorbeelden en suggesties direct in praktijk gebracht, zodat iedereen concrete voorbeelden en ideeën meekrijgt, die direct toepasbaar zijn in de groep. Deelnemers: maximaal 15 deelnemers Doelgroep: leerkrachten groep 1-2 en intern begeleiders De themabijeenkomst wordt verzorgd door Sylvia Drent Datum: dinsdag 15 maart 2016 Tijdstip: uur Locatie: nader te bepalen 23

25 Themabijeenkomst: Leren leren voor begaafde leerlingen, aanleren van werk- en leerstrategieën bij het werken aan verrijkingsopdrachten Wanneer begaafde leerlingen gaan werken aan verrijkingsopdrachten, blijkt vaak dat ze niet beschikken over adequate werk en leerstrategieën. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen vastlopen met hun verrijkingswerk en uitdagingen op leergebied gaan vermijden. Dit kan op termijn leiden tot onderpresteren en faalangst. In deze bijeenkomst gaan we in op het belang van het aanleren van werk- en leerstrategieën bij begaafde leerlingen en het ontwikkelen van een positieve leerhouding. Ook wordt ingegaan op de rol van de leerkracht en het belang van een goede begeleiding en feedback. Deelnemers: maximaal 20 deelnemers Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders De themabijeenkomst wordt verzorgd door Sylvia Drent Tijdstip: uur Datum: donderdag 12 november 2015 Locatie: nader te bepalen Intervisiebijeenkomsten Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor scholen die al beleid voor begaafde leerlingen ontwikkeld hebben. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in op de knelpunten die scholen tegenkomen bij het uitvoeren van dit beleid en vragen die er zijn vanuit de praktijk. Maar er is ook aandacht voor de positieve ervaringen en tips die scholen voor elkaar hebben. Verder is er in deze bijeenkomsten aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en kan er dieper ingegaan worden op een onderwerp of thema. Doelgroep: intervisiegroep Tijdstip: uur Data: groep 1: 10 november 2015 en 5 april 2016 groep 2: 17 november 2015 en 12 april 2016 De bijeenkomsten worden verzorgd door Sylvia Drent Locatie: nader te bepalen Groep 1: Triangel-Broekhof-Groen van Prinsterer-Meeander-Bosmark-Hoeksteen Groep 2: Koningin Wilhelminaschool-Bataaf-De Höve-Julianaschool-Bontebrug Basiscursus Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders Tijdstip: drie dagen van uur Data: maandag 14 september, maandag 12 oktober en maandag 9 november 2015 Locatie: De Meeander 24

26 Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders die meer willen weten over de signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde leerlingen. De eerste dag van de cursus staat centraal wat nu precies begaafdheid is en hoe je het kunt signaleren en diagnosticeren in je groep. De tweede dag staat de didactische begeleiding centraal. Welke aanpassingen kun je maken in het leerstofaanbod, zodat dit recht doet aan de leereigenschappen van begaafde leerlingen. We gaan hierbij in op de mogelijkheid van vervroegde doorstroming en het maken van structurele aanpassingen in het onderwijsaanbod in de vorm van compacten en verrijken. De derde dag gaan we in op de begeleiding van slimme kleuters en leerlingen die onderpresteren. Ook is er tijdens deze dag aandacht voor begaafde kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals leer- en of gedragsproblematiek. Iedere les bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte met werkopdrachten. Kosten: 450, - per cursist De kosten zijn voor rekening van de school! De cursus wordt verzorgd door Sylvia Drent Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers Beleid voor begaafde leerlingen Doelgroep: directeur en intern begeleider van school Tijdstip: twee dagen van uur Data: maandag 11 januari 2016 en maandag 1 februari 2016 Locatie: De Meeander Steeds meer scholen besteden aandacht aan de begeleiding van begaafde leerlingen. Op de meeste scholen zijn er grote verschillen tussen leerkrachten in de manier waarop ze deze begeleiding vormgeven. Van daaruit ontstaat de behoefte van scholen aan vaste afspraken en een doorgaande lijn binnen de school. In deze cursus wordt aan de hand van een format, dat is gebaseerd op het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, ter plekke een beleidsplan geschreven. Hierin kunnen scholen vastleggen hoe ze om willen gaan met de signalering, diagnostiek en begeleiding van de begaafde leerlingen binnen hun school. Na afloop van de cursusdagen beschikt de school over een kant en klaar schoolspecifiek beleidsplan. Voorwaarden voor deelname: scholen moeten beschikken over voldoende basiskennis (inhoud boek en/of cursus Passend onderwijs voor begaafde leerlingen) en beschikken over het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (meer informatie op Kosten: 600, - per school (bij twee deelnemers) en 800, - (bij drie deelnemers) De kosten zijn voor rekening van de school! De cursus wordt verzorgd door Sylvia Drent Deelnemers: minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers (max. 3 personen van één school) 25

27 CIO-ondersteuning bij de invoer van het DHH De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. De CIO wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer. LEZEN: Technisch lezen: Succeservaringen met lezen in groep 3 In groep 3 vindt het aanvankelijk leesonderwijs plaats. Leerkrachten willen er graag alles aan doen om het leren lezen te laten slagen, zodat kinderen succes ervaren en met plezier op weg gaan zelfstandige lezers te worden. Een effectieve aanpak waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen is hierbij een voorwaarde. Tijdens deze bijeenkomsten is effectief leesonderwijs het uitgangspunt. Er zal veel aandacht zijn voor de wijze waarop, met de methode die wordt gebruikt, de gestelde doelen kunnen worden behaald. Er wordt indien gewenst, ook aandacht geschonken aan actuele methode ontwikkelingen. Voor wie: Voor scholen die hun aanpak en resultaten van het aanvankelijk leesonderwijs willen optimaliseren. De leerkrachten van groep 3 en interne begeleiders (evt. taalcoördinatoren) in het basisonderwijs. Bij inschrijving voor deze module volgen in elk geval de leerkrachten van groep 3 en de interne begeleider de 3 bijeenkomsten. De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en schoolspecifieke ondersteuning zijn dan integraal. De CIO wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer, Marleen Willemsen en Riny Kappert. Inhoud: Tijdens deze bijeenkomsten staan in ieder geval de volgende elementen van het aanvankelijk leesonderwijs centraal: Concretisering van effectief aanvankelijk leesonderwijs De praktische verbeterpunten voor de eigen praktijk Het voorkomen van problemen De effectieve interventies bij risicolezers Wat steek ik er van op? U weet wat effectief aanvankelijk leesonderwijs inhoudt 26

28 U weet wat belangrijke accenten binnen het aanvankelijk leesonderwijs zijn U weet welke interventies van belang zijn U heeft concrete handreikingen gekregen voor in de klas Werkwijze Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u inzicht in de meest recente praktisch relevante kennis en vaardigheden rond dit thema. De bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van informatieoverdracht en (reflectie-)oefeningen en activiteiten gericht op de eigen praktijk. De bijeenkomsten zijn zo gepland dat zij (bijna) parallel lopen met de interventieperioden van groep 3: de start, de herfst- en de lente signalering. Wanneer: Bijeenkomst 1: 8 september 2015 van uur tot uur Bijeenkomst 2: 24 november 2015 van uur tot uur Bijeenkomst 3: 29 maart 2016 van uur tot uur Door: Karin van de Mortel Literatuur: Van de Mortel, K., Bouwman, A. (2015). Handboek Lezen. Amersfoort: CPS Lezen in de bovenbouw Hoe onderhoudt u de leesresultaten? Hoe houdt u de leerlingen aan het lezen??? Wat steek ik ervan op? Na afloop van deze studiedag: heeft u zicht op welke wijze u het lezen kunt onderhouden in de bovenbouw heeft u zicht op het belang van het leesonderhoud voor risicolezers heeft u een beeld van interventies voor risicolezers heeft u kennisgenomen van organisatievormen waarmee u lezen boeiend, afwisselend en instructief houdt bent u op de hoogte van de wijze waarop u vloeiend lezen kunt toepassen weet u op welke wijze u lezen boeiend kunt houden Voor wie: Leerkrachten van groep 6, groep 7 en groep 8, taalcoördinatoren, interne begeleiders. Bij inschrijving voor deze module volgen in elk geval de leerkrachten van groep 6, 7, 8 en de interne begeleider de 2 bijeenkomsten. De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke 27

29 ondersteuning zijn dan integraal. De CIO wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer, Marleen Willemsen en Riny Kappert. Inhoud: Vloeiend kunnen lezen verhoogt de resultaten van het begrijpend leesonderwijs. Wanneer er hard is gewerkt door de andere collega s om leerlingen de gewenste streefdoelen te laten behalen, dan moet de leesvaardigheid in de bovenbouw (voor een aantal leerlingen) verder onderhouden worden. In ieder geval moeten alle leerlingen gemotiveerd blijven voor lezen. Door lezen leren leerlingen. En ze komen tenslotte naar school om te leren! Op welke wijze realiseert u boeiend en motiverend leesonderwijs in de bovenbouw? Deze bijeenkomsten richten zich op het onderhouden van vloeiend lezen, leesbelevingleesmotivatie. Het begrijpend lezen komt wellicht zijdelings aan de orde, maar is geen doelstelling van de bijeenkomsten. Werkwijze: Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u inzicht in de recente relevante kennis en vaardigheden rond dit thema. Er zal ook worden ingegaan op de inzichten ten aanzien van vloeiend lezen. Het vloeiend kunnen lezen heeft een belangrijk positief effect op de resultaten van het begrijpend lezen. Informeren en toespitsen op de eigen school specifieke situatie wisselen elkaar af. Wanneer: Bijeenkomst 1: 17 november 2015 van uur tot uur Bijeenkomst 2: 1 maart 2016 van uur tot uur Door: Karin van de Mortel Literatuur: Van de Mortel, K., Bouwman, A. (2015). Handboek Lezen. Amersfoort: CPS Technisch lezen en vloeiend lezen groep 4 en 5. Ongeveer 10 jaar geleden kreeg het technisch lezen in verbetertrajecten heel veel aandacht, mede door de financiële facilitering vanuit de overheid. Recentelijk is er vanuit de gedachte van opbrengst gericht werken opnieuw veel nadruk gelegd op woorden decoderen en zinnen vlot kunnen lezen. Dit is juist, maar tevens ook een beperking van de leesvaardigheid: lezen is meer dan AVI en DMT scores. Hoe optimaliseert u de leesontwikkeling van uw leerlingen? De recente inzichten! Voor wie: Twee bijeenkomsten voor leerkrachten van groep 4 en 5, interne begeleiders (en taalcoördinatoren). Bij inschrijving voor deze module volgt ook de interne begeleider de 2 bijeenkomsten. 28

30 De inzet van een CIO is mogelijk. De CIO is ondersteunend voor de leerkracht en de interne begeleider bij de verdere implementatie en borging. Scholingsaanbod en school specifieke ondersteuning zijn dan integraal. De CIO wordt verzorgd door Annie Klumpenhouwer, Marleen Willemsen en Riny Kappert. Wat steek ik ervan op? Na afloop van deze bijeenkomsten: heeft u zicht op welke factoren het vlot leren lezen positief beïnvloeden heeft u zicht op het belang van vloeiend lezen heeft u een beeld van goede instructievaardigheden heeft u kennisgenomen van verschillende organisatievormen bent u op de hoogte van diverse effectieve aanpakken en methodes weet u op welke wijze u zwakke lezers kunt opvangen Inhoud: Vlot technisch kunnen lezen verhoogt de resultaten van het begrijpend leesonderwijs. Vlot leren lezen is leren decoderen, in een voldoende tempo en met weinig fouten. Scholen die hun resultaten van begrijpend lezen willen verbeteren, zorgen er eerst voor dat hun aanpak van het vloeiend lezen op orde is. Vloeiend lezen gaat verder dan decoderen: vloeiend lezen omvat vlot lezen: lezen met expressie is een pijler onder leesbegrip. Hoe bereikt u de (hoge) streefdoelen met uw leerlingen? Op welke wijze realiseert u boeiend, uitdagend en effectief technisch leesonderwijs met uw groep? Werkwijze: Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u inzicht in de meest recente praktisch relevante kennis en vaardigheden rond dit thema. Er zal ook worden ingegaan op de inzichten ten aanzien van vloeiend lezen omdat het vloeiend kunnen lezen zo n hoge correlatie heeft (een belangrijk positief effect) op de resultaten van het begrijpend lezen. Informeren en toespitsen op de eigen school specifieke situatie wisselen elkaar af. De bijeenkomsten besteden ook aandacht aan actuele methode-ontwikkelingen. Leesplezier en leesmotivatie worden integraal aangeboden. Rekent u er op dat het gewenst is dat u de aangereikte literatuur leest. Wanneer: Bijeenkomst 1: 12 november 2015 van uur tot uur Bijeenkomst 2: 10 maart 2016 van uur tot uur Door: Karin van de Mortel Literatuur: Van de Mortel, K., Bouwman, A. (2015). Handboek Lezen. Amersfoort: CPS (Wordt uitgereikt) 29

31 Het leesbeleidsplan In 2015 hebben nog al wat scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun leesbeleidsplan voor te leggen voor feedback. De feedback is via de mail aangeboden en door middel van een gesprek toegelicht. Er was veel positieve respons op dit aanbod. Daarom heeft het bestuur van Accent besloten dit aanbod te handhaven. Voor wie: Directies van scholen die hun leesbeleidsplan willen optimaliseren Directies van scholen die in 2015 hun leesbeleidsplan (gedeeltelijk) hebben aangepakt en die dit verder willen uitbouwen Werkwijze U krijgt de mogelijkheid om uw leesbeleidsplan met ondersteuning op te stellen tijdens een school overstijgende bijeenkomst. U krijgt via de mail feedback op uw eigen leesbeleidsplan. U heeft een school specifiek ondersteunend gesprek over de feedback. Wanneer: Bijeenkomst Leesbeleidsplan voor ib en directies, school overstijgend: 12 oktober 2015 van 9.30 uur tot uur Bijeenkomst feedback op het leesbeleidsplan op basis van individuele gesprekken: 4 april 2016, tijdstip in overleg In de tussenliggende periode werkt u aan het concept leesbeleidsplan. Half maart 2016 mailt u uw concept. Door: Karin van de Mortel Directeuren en internbegeleiders die in het schooljaar hebben deelgenomen aan het traject Leesbeleidsplan krijgen ook de mogelijkheid om het in met Karin te bespreken. PARNASSYS: De afgelopen jaren heeft een Accent-werkgroep zich gebogen over de (on)mogelijkheden van het groepsplan in ParnasSys. De aanbevelingen van de werkgroep zijn gedeeld met ParnasSys. Nu heeft ParnasSys het groepsplan verfijnd. De Training Groepsplan in ParnasSys is bedoeld voor directeuren en internbegeleiders die het groepsplan in ParnasSys gebruiken of in de toekomst willen gaan gebruiken. 30

32 De training Teamscholing over het maken van groepsplannen in ParnasSys voor leerkrachten is een vervolg op de Training Groepsplan in ParnasSys voor IB en directie en bedoeld ter implementatie van het groepsplan in ParnasSys. Training Groepsplan in ParnasSys voor IB en directie In deze training krijgt u ParnasSys-kennis op niveau en worden de fijne kneepjes van het ParnasSysgebruik onder de loep genomen. Hoe kunnen groepsplannen op een efficiënte manier in ParnasSys worden gemaakt? Er is aandacht voor goed gebruik door de leerkrachten en voor de effectieve inrichting achter de schermen. Inhoud van de training: Deze training gaat over de visie op goed onderwijs en over werken aan een handelingsgerichte en opbrengstgerichte cultuur. We leren met ParnasSys OGW en HGW geïntegreerd toe te passen op groepsniveau. Een belangrijk item daarbij is de groepskaart. De groepskaart kan het werken in de klas doelmatig en efficiënt ondersteunen. We lopen daarom de keuzemogelijkheden langs en richten de groepskaart in. We volgen het handelingsgerichte deel van de cyclus via het waarnemen, begrijpen en wegen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een aanpak die past bij de leerkracht en de groep, het maken van een plan op basis en clusterniveaus, het uitvoeren van het plan en evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden. De training wordt gegeven door Cornee Bezemer. Datum: 1 oktober 2015 van uur Locatie: Kulturhus Lintelo Teamscholing over het maken van groepsplannen in ParnasSys voor leerkrachten In deze cursus leren leerkrachten efficiënt werken met de groepskaart / groepsoverzicht in ParnasSys. Aan het eind van de bijeenkomst weten de leerkrachten hoe er een groepsplan in ParnasSys kan worden gemaakt. Inhoud van de cursus: We leren met ParnasSys OGW en HGW geïntegreerd toe te passen op groepsniveau. Een belangrijk item daarbij is de groepskaart. De groepskaart kan het werken in de klas doelmatig en efficiënt ondersteunen. We lopen daarom de keuzemogelijkheden langs en richten de groepskaart in. We volgen het handelingsgerichte deel van de cyclus via het waarnemen, begrijpen en wegen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een aanpak die past bij de leerkracht en de groep, het 31

33 maken van een plan op basis en clusterniveaus, het uitvoeren van het plan en evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden. Voorwaarden voor de cursus: De IB er heeft de verdiepingstraining ParnasSys & HGW voor IB en directie gevolgd. De groepskaart is HGW-proof ingericht. De formats voor de groepsplannen zijn op de juiste manier ingericht. De training wordt gegeven door Cornee Bezemer. Datum: één bijeenkomst in overleg Locatie: de eigen school Kenniskring ParnasSys Gedurende het schooljaar wordt een tweetal bijeenkomsten georganiseerd waarvoor leerkrachten, internbegeleiders en directeuren zich kunnen opgeven om te kunnen sparren over allerlei ParnasSysvraagstukken. Voorbeelden van good-practice zullen vervolgens gedeeld worden met de scholen van Accent. Voorafgaand aan de bijeenkomsten kun je vragen indienen. Jan Willem Duenk zal de bijeenkomsten leiden. Data: in overleg. Aanbod voor individuele medewerkers Kinderen met een kort lontje Hoe komt het dat sommige kinderen zo onvoorstelbaar boos worden. Snappen zij de ander minder. Kunnen ze er met andere woorden niks aan doen. Of hebben ze wellicht een verkeerd voorbeeld in hun directe omgeving? Maar vooral, hoe ga je er als leerkracht mee om? Leerkrachten worden vaardig in het toepassen van cognitieve, gedragstherapeutische principes m.b.t. agressief gedrag van kinderen in de groep. Tijdens de training wordt een korte inleiding gegeven in cognitieve gedragstherapie en hoe deze uitgevoerd kan worden binnen de schoolsetting. Na afloop van de training is de cursist in staat om op een constructieve manier binnen zijn of haar groep vorm te geven aan de begeleiding van een leerling met externaliserend gedrag. De cursist is zich na afloop bewust van de mogelijkheden, maar ook van de beperkingen die een cognitief gedragstherapeutische aanpak kent. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school daarmee een antwoord/aanbod voor kinderen met externaliserende gedragsproblematiek. Leerkrachten bestuderen vooraf de opgegeven literatuur en brengen een eigen casus in. 32

34 Enige kennis van ontwikkelingsproblemen als autisme en ADHD wordt bekend verondersteld. Het programma kent een afwisseling van hoorcolleges en opdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen casus. De cursist krijgt tevens (in)zicht op gedragstherapeutische principes zoals die zich bij hem persoonlijk manifesteren. De bijeenkomst wordt verzorgd door Manuela Jansen. Datum: Tijdstip: uur Locatie: nieuwhessen Kinderen met een kort lontje is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 6 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Angstige kinderen Angst is de meest krachtige emotie die we kennen. Wanneer je ooit echt, echt bang / angstig bent geweest, dan verlamt alleen al de herinnering aan die gebeurtenis je! Kinderen die met angstig gedrag de wereld tegemoet treden, worden enorm in hun ontwikkeling belemmerd. Veel volwassenen die een depressie doormaken, waren als kind al angstig. Hoe herken je angstklachten en hoe reageer je er als leerkracht op? Wat kun jij voor jouw leerling betekenen? Leerkrachten worden vaardig in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische principes m.b.t. angstig gedrag van kinderen in de groep. Tijdens de training wordt uitvoerig stilgestaan bij het concept angst en wat dit voor de ontwikkeling van een kind betekent. De cursist heeft na afloop van de middag kennis van pathologische kinderangst en is zich bewust van de mogelijkheden, maar ook van de beperkingen die een cognitief gedragstherapeutische aanpak kent. De cursist maakt daarbij kennis met verschillende evidence based programma s die binnen de groep te gebruiken zijn. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school daarmee een aanbod voor kinderen met angstproblematiek en emotieregulatieproblemen. Ter voorbereiding wordt van de leerkracht verwacht dat de opgegeven literatuur bestudeerd is. Enige kennis van ontwikkelingsproblematiek wordt aangeraden i.v.m. het literatuurniveau. Het programma kent het karakter van een hoorcollege met enige korte werkvormen waarin de cursist ook zicht krijgt op de wijze waarop hij zelf angst en spanning hanteert (copingmechanismen). De cursist heeft na afloop kennis van angstpathologie en is zich bewust van zijn eigen strategieën en hoe die zich verhouden tot kwetsbare leerlingen. De bijeenkomst wordt verzorgd door Manuela Jansen. Datum: Tijdstip: uur Locatie: nieuwhessen Angstige kinderen is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 3 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. 33

35 Kinderen en seksualiteit De meeste basisschoolleerlingen zijn weleens verliefd, hebben verkering en liefdesverdriet. Kinderen kunnen zelfs heel dwingend zijn in relaties. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Er komt veel seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling voor. Wanneer is dat misbruik? Leerkrachten hebben kennis van kinderseksualiteit en wat er verstaan wordt onder de normale ontwikkeling en wanneer er sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen kinderen en hoe daarop te reageren. Tijdens de studiemiddag wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip seksualiteit waarbij uitgegaan wordt van een brede visie op dit begrip. Er spelen aspecten als genderidentiteit, relationele ontwikkeling en lichamelijke sensitiviteit een rol. Na afloop van de studiemiddag heeft de leraar niet alleen kennis van het onderwerp maar is hij ook in staat om binnen de rol en verantwoordelijkheid als leerkracht bij te dragen aan een positieve ontwikkeling op het gebied van seksualiteit en kan hij adequate interventie inzetten wanneer er sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag. In de vorm van een hoorcollege wordt uiteengezet hoe een normale ontwikkeling verloopt. Tevens wordt uitvoerig stilgestaan bij hoe te reageren op ongewenst seksueel gedrag. De leerkracht maakt daarbij kennis met het zogenaamde vlaggensysteem dat nadrukkelijk handvatten geeft hoe te reageren. Na afloop van de cursus worden literatuuradviezen gegeven. De bijeenkomst wordt verzorgd door Manuela Jansen. Datum: Tijdstip: uur Locatie: nieuwhessen Kinderen en seksualiteit is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 3 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Psychologisch onderzoek: neuropsychologische functies De ontwikkeling van de neuropsychologische functies komen steeds meer aan de orde als de vermogens, vaardigheden en leerstijlen van kinderen besproken worden. Middels psychologisch onderzoek kunnen de aandachtfuncties, de geheugenfuncties en de executieve functies in beeld gebracht worden, maar hoe doen ze dat en wat betekenen die uitslagen nou eigenlijk? Tijdens deze cursus wordt een korte inleiding gegeven in de oorsprong en het doel van neuropsychologisch onderzoek, waarna ingegaan wordt op de verschillende neuropsychologische functies. Waar hebben we het dan over, hoe hebben zij invloed op het doen en denken en hoe kunnen eventuele tekorten/stoornissen in deze functies in beeld gebracht worden? Op een praktische wijze zullen verschillende neuropsychologische tests aan bod komen en enkele casussen zullen gezamenlijk doorgenomen worden. Op deze manier zullen de deelnemers vaardig worden in het interpreteren van de uitslagen op neuropsychologische tests. 34

36 De deelnemers hebben na afloop van de cursus hun kennis over neuropsychologisch onderzoek en de verschillende neuropsychologische functies vergroot. Zij zullen hierdoor beter in staat zijn af te wegen of een dergelijke onderzoek wenselijk is. Zij weten welke vragen middels een neuropsychologisch onderzoek beantwoord kunnen worden en zullen de uitkomsten beter begrijpen. De deelnemers zullen de uitslagen op neuropsychologische tests globaal kunnen interpreteren. Naar aanleiding van de uitslag en het onderzoeksverslag zullen zij beter in staat zijn de uitkomsten om te zetten naar een handelingsgerichte aanpak voor in de klas. De deelnemers krijgen huiswerk mee in de vorm van verplichte literatuur (o.a. stukken uit de boeken Gedrag in uitvoering en Breinsleutels ), waaraan een praktische opdracht gekoppeld wordt. Verder dienen twee casussen uitgewerkt te worden. De bijeenkomsten worden verzorgd door Nathalie Holkenborg. Aantal bijeenkomsten: 2 Data: op woensdagmiddag 28 oktober en 11 november 2015 Tijdstipt: van uur Locatie: nieuwhessen De cursus Psychologisch onderzoek: neuropsychologische functies is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 10 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Psychologisch onderzoek: persoonlijkheidsontwikkeling Hoe kan het dat het ene kind heel vrij en onderzoekend is en het andere juist veel geremder of zelfs angstig? Hoe krijgt een kind dat in ontwikkeling is uiteindelijk een eigen persoonlijkheid en welke invloed heeft zijn karakter/temperament op zijn emotionele ontwikkeling, zijn sociale vaardigheden en zijn welbevinden? Middels psychologisch onderzoek kunnen veel van deze aspecten in kaart gebracht worden, maar hoe doen ze dat en wat betekenen de uitslagen voor de praktijk? Tijdens deze cursus wordt het containerbegrip de sociaal-emotionele ontwikkeling uit elkaar getrokken en zal vooral ingegaan worden op de persoonlijkheidsontwikkeling. De Big Five zal besproken worden en de ego-ontwikkeling (het theoretisch kader van Loevinger) komt uitgebreid aan bod, waarna de persoonlijkheidsvragenlijsten NPV J en ZAL C op een praktische wijze doorgenomen worden. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers kunnen daarnaast tests die vooral de sociaal - cognitieve vaardigheden, de stemming en/of gedragsmatige aspecten in beeld brengen besproken worden. De deelnemers hebben na afloop van de cursus hun kennis over persoonlijkheidsonderzoek bij kinderen vergroot. Zij begrijpen beter hoe de verschillende stadia van de ego-ontwikkeling de emoties en het gedrag van kinderen kleuren. Zij weten welke vragen middels een persoonlijkheidsonderzoek beantwoord kunnen worden en zullen de uitkomsten beter begrijpen. Zij zullen hierdoor beter in staat zijn af te wegen of een dergelijke onderzoek wenselijk is. De deelnemers zullen de uitslagen op persoonlijkheidstests globaal kunnen interpreteren. Naar 35

37 aanleiding van de uitslagen en het onderzoeksverslag zullen zij beter in staat zijn de uitkomsten om te zetten naar een handelingsgerichte aanpak voor in de klas. De deelnemers krijgen huiswerk mee in de vorm van verplichte literatuur (o.a. stukken over de theorie van de ego-ontwikkeling van Loevinger). Verder dienen twee casussen uitgewerkt te worden. De bijeenkomsten worden verzorgd door Nathalie Holkenborg. Aantal bijeenkomsten: 2 Data: op woensdagmiddag 13 januari en 27 januari 2016 Tijdstipt: van uur Locatie: nieuwhessen De cursus Psychologisch onderzoek: persoonlijkheidsontwikkeling is opnieuw gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 10 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Psychologisch onderzoek: intelligentieonderzoek Regelmatig worden kinderen aangemeld voor een onderzoek naar hun intellectuele vermogens, maar wat betekenen die uitslagen op een intelligentietest nou precies? Tijdens deze cursus wordt een korte inleiding gegeven in de oorsprong en het doel van intelligentieonderzoek, waarna op een praktische wijze de testbatterij van de WISC III doorgenomen wordt. Door samen aan de slag te gaan met casussen uit de praktijk zullen de deelnemers vaardig worden in het aflezen en interpreteren van WISC III profielen. Wat betekenen de uitslagen op de afzonderlijke subtests, wat zeggen die uitslagen ten opzichte van elkaar (dynamische profielinterpretatie), wanneer spreek je van een disharmonisch intelligentieprofiel en wat betekent de uitslag voor het handelen/de begeleiding in de groep? De deelnemers hebben na afloop van de cursus hun kennis over intelligentieonderzoek vergroot en zullen beter in staat zijn af te wegen of een dergelijke onderzoek wenselijk is. Zij weten welke vragen middels een intelligentieonderzoek beantwoord kunnen worden en zullen de uitkomsten beter begrijpen. De deelnemers zullen de WISC III profielen globaal kunnen interpreteren. Naar aanleiding van de uitslag en het onderzoeksverslag zullen zij beter in staat zijn de uitkomsten om te zetten naar een handelingsgerichte aanpak voor in de klas. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers zal ook aandacht geschonken worden aan de WPPSI III, de zogenaamde kleuterversie van de WISC III. De deelnemers krijgen huiswerk mee in de vorm van verplichte literatuur (o.a. artikelen van Y. Kaldenbach en N. Pameijer), waaraan een praktische opdracht gekoppeld wordt. Verder dienen twee casussen uitgewerkt te worden. De bijeenkomsten worden verzorgd door Nathalie Holkenborg. 36

38 Aantal bijeenkomsten: 3 Data: op woensdagmiddag 9 en 23 september en 7 oktober 2015 Tijdstipt: van uur Locatie: nieuwhessen De cursus Psychologisch onderzoek: persoonlijkheidsontwikkeling is opnieuw gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 15 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. Leren kun je observeren. Onder de titel Leren kun je observeren hebben Gertjan Boog, Dolf Janson en Dick Memelink in 2012 een heel praktisch en bruikbaar boek geschreven voor leerkrachten in het basis en speciaal onderwijs. Met dit boek hebben ze een zeer belangrijk instrument dat de specifieke leer en ondersteuningsbehoeften van kinderen in beeld kan brengen, weer goed onder de aandacht gebracht. Onder andere vanuit dit boek wordt tijdens de training het doel en het belang van het observeren van kinderen doorgenomen. Welke observatietechnieken zijn er en welke techniek kun je het beste toepassen bij welke vraagstelling? Wat zijn de voorwaarden voor een goede observatie en hoe zorg je dat je zogenaamde mis en foutmetingen voorkomt? Hoe rapporteer je observatiegegevens, maar ook, hoe interpreteer je ze en wat zijn dan de conclusies waarmee je aan de slag gaat? Het is al lang bewezen dat observeren een zeer belangrijk onderdeel is van (handelingsgerichte) diagnostiek. Met deze training kunnen de kennis en vaardigheden van de dagelijkse praktijk van observeren in de klas weer opgefrist en aangescherpt worden. Tijdens de training zal onder meer gewerkt worden met beeldfragmenten waarmee tijdens de bijeenkomsten praktisch geoefend wordt. De deelnemers krijgen na de eerste bijeenkomst ook een observatie opdracht mee. De bijeenkomsten worden verzorgd door Manuela Jansen. Data: Tijdstip: van uur Locatie: nieuwhessen Leren kun je observeren is gevalideerd door het Lerarenregister. De scholing is met 8 RU (registeruren) opgenomen in het registerleraar.nl. De Knienenbult: een excellente school. In januari 2015 heeft de Knienenbult het predicaat excellent gekregen. Op weg naar een Excellente School. Daarvoor is geen routekaart of reisadvies beschikbaar. Een school is excellent als er op alle lagen in de schoolorganisatie toegevoegde waarde is. Tijdens de les, het oudergesprek, het teamoverleg en de voortgangsgesprekken is voelbaar dat de school handelt vanuit één visie op goed onderwijs. Excellentie omvat meerdere thema s. Alleen als die in samenhang worden aangepakt, kan er sprake zijn van excellentie. Excellentie is dus geen zaak van 37

39 het inzetten van een paar instrumenten, het gaat om de diepere laag in de school van waaruit de school handelt. (www.excellente scholen.nl) Hoe ziet het excellentieprofiel van de Knienenbult eruit? Hoe wordt het onderwijs op de Knienenbult ingericht? Hoe werken de teamleden op de school en wat moet je kunnen om op onze excellente school te kunnen werken? De bijeenkomst wordt verzorgd door Eveline Hupkes Datum: 09 maart 2016 Tijstip: van uur Locatie: De Knienenbult Het Integraal Kindcentrum: wat is dat? Het Integraal Kindcentrum is, als vervolg op de brede school gedachte, in opmars. In deze bijeenkomst staat de vraag wat een Integraal Kindcentrum is en wat het betekent voor alle betrokkenen centraal. Hoe ziet een IKC eruit? Waarin onderscheidt het IKC zich van de Multifunctionele Accommodatie of de Brede School? Wat betekent het als we een Integraal Kindcentrum worden? Deze vragen analyseren we vanuit het perspectief van de school, de betrokken partners (kinderopvang), de ouders en de medewerkers. De meest belangrijke vraag is echter: wat wordt het kind er beter van? Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijgt u niet alleen informatie, maar wordt u ook uitgedaagd mee te denken en mee te discussiëren over deze belangrijke ontwikkeling in onderwijsland. De bijeenkomst wordt verzorgd door Margriet Hofstee van Kinderopvang Zonnekinderen, betrokken partner in het Integraal Kindcentrum De Bosmark. Datum: woensdag 2 maart 2016 Tijdstip: van uur Locatie: De Bosmark Meervoudige intelligentie presentatie De Broekhof Basisschool De Broekhof is vanaf juni 2014 een gecertificeerde Vier X Wijzer school. Vier X Wijzer scholen werken vanuit de principes van de meervoudige intelligentie. Welke principes zijn dat en welk effect heeft het op de leerling en zijn prestaties? De bijeenkomst wordt verzorgd door Jan-Willem Duenk en Rita Wisselink. Datum: 13 april 2016 Tijdstip: uur Locatie: De Broekhof 38

40 De Dalton-principes presentatie t Warmelinck De principes van het Daltononderwijs worden uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Welke principes zijn over te nemen op de reguliere basisschool? Tijdens de training worden praktische handvatten gegeven om direct mee aan de slag te gaan. De bijeenkomst wordt verzorgd door Mieke Hebbink en Lia Wiggers. Datum: 30 maart 2016 Tijstip: van uur Locatie: t Warmelinck. Met zelfkennis komen tot zelfsturing in je loopbaan Misschien herken je dit: je bent gewoon gaan werken en van het een in het ander gerold. Dan kan zich ineens een vraag voordoen als past dit nog wel bij mij? of hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn beroep? Als je je werkleven ziet als een verhaal, in welk hoofdstuk zit je dan nu? Begin je net, ben je je nog volop aan het ontwikkelen of zoek je misschien een diepere betekenis? Elke levensfase heeft zijn eigen vragen, karakteristieken, behoeften en uitdagingen, of je nu een twintiger bent of een vijftiger. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: Hoe kom ik tot een betere tijdsverdeling tussen werk en privé? Waar komt mijn huidige onvrede vandaan? Hoe kom ik tot een keuze uit de kansen die ik heb? Uitstel van de pensioenleeftijd. Wat betekent langer blijven werken voor mij en hoe wil ik daarmee omgaan? Wat heb ik nodig om ook echt te realiseren wat ik wil? Hoe geef ik vorm aan mijn verdere toekomst? Wanneer je wat langer met dit soort vragen rondloopt kan de behoefte ontstaan om terug te blikken op je werkleven en vooruit te kijken op de mogelijke toekomst. Dit traject helpt je om vanuit vernieuwd inzicht stuurman te worden in je eigen werk en leven. De doelen van de training zijn: Het geven van handreikingen voor een (nieuwe) oriëntatie op de eigen (loopbaan-)ontwikkeling; Het bewust en doelgericht leren omgaan met de eigen mogelijkheden, kwaliteiten en capaciteiten. Met de eigen grenzen en dat wat haalbaar is en effectief inspelen op omstandigheden. Ruud Spaargaren, loopbaanbegeleider/trainer/adviseur, van bureau Weerzien zal de bijeenkomsten verzorgen. 39

41 Deze training kan voor maximaal vijf deelnemers worden ingezet. Na een eerste bijenkomst neem je het besluit om wel of niet door te gaan. Data: zeven dagdelen nader te bepalen Locatie: in overleg Accent in beweging! Loopclinic met Lars Duistermaat Start op een laagdrempelige manier met hardlopen/sporten door een loopclinic van topsporter Lars Duistermaat te volgen. M.b.v. een loopclinic kun je op een verantwoorde manier starten met hardlopen. Je krijgt tips hoe je zelf verder aan je conditie kunt werken, of eventueel kunt aansluiten bij een atletiek/loopvereniging. Je volgt 4 clinics in een tijdsbestek van 8 weken (1x per 2 weken). Daarnaast krijg je een 8-weken schema met huiswerk. Dit betreft opdrachten die je leren tussen de 20/30 minuten hard te lopen. Data en tijdstip: in overleg ICT Om ervoor te zorgen dat alle Accentmedewerkers ICT-vaardig zijn en blijven is er een scholingsaanbod opgezet waar elke medewerker aan deel kan nemen. U leert afhankelijk van uw niveau hoe u uw eigen ICT-vaardigheden kunt versterken en hoe u een stapje verder ook die van uw leerlingen kunt versterken. Het doel van de scholingen is om u zó te bekwamen dat u ICT voor u kunt laten werken. Ontdek samen ict-mogelijkheden t.b.v. het onderwijs Het internet staat bol van educatieve software. Maar welke software is interessant en voegt echt iets toe voor jouw groep? Je gaat samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden of je ontdekt toepassingen die je kunt integreren in je dagelijks aanbod. We werken er naar toe dat we een aantal ontdekkingen kunnen delen met alle leerkrachten van Accent. Twee bijeenkomsten met maximaal 12 deelnemers. De bijeenkomsten worden verzorgd door Job van Essen. Data: en Tijdstip: van uur Locatie: in overleg ICT en klassenmanagement Hoe leer ik ict effectief toe te passen in mijn groep? Het succes van tablets op school wordt maar gedeeltelijk bepaald door wat het apparaat wel of niet kan, maar vooral door wat een leerkracht zijn leerlingen er wel en niet mee laat doen. 40

42 In de cursus nemen we de organisatie rondom tablets in de school onder de loep en van daaruit gaan we inzoomen naar ons eigen klassenmanagement. Daarnaast kijken we kritisch naar wat de leerlingen doen op de computer, welke omstandigheden en welke ict-toepassingen dragen bij aan de opbrengst van ons onderwijs? Het doel van de bijeenkomst is dat een ieder, leerkracht en/of ICT coördinator, handreikingen en ideeën krijgt over de inzet van ICT in ons onderwijs. Twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden verzorgd door Imalda Dragt. Data: en Tijdstip: van uur Locatie: De Klimop Mijn klas.nl Mijnklas.nl (voorheen Ambrasoft) geeft enorme mogelijkheden om jouw leerlingen te kunnen begeleiden. Je ontdekt alle mogelijkheden die het programma te bieden heeft. Daarnaast leer je hoe je instellingen kunt gebruiken om maatwerk aan leerlingen te leveren en hoe je de gegevens kunt gebruiken. De bijeenkomst wordt verzorgd door Janine Kolkman samen met Vera Venes Datum: Tijdstip: van uur Locatie: de Hoeksteen Groenlo Gebruik van Word en PowerPoint Een bijeenkomst voor Word en één voor PowerPoint. Word Maak in een handomdraai prachtige documenten in Word! Je ontdekt tijdens deze workshop dat een document opmaken slechts een kwestie van enkele muisklikken is! Ook leerkrachten die weinig ICTaffiniteit hadden waren vorig jaar enthousiast over het gemak waarmee Word werkt. Daarbij maken we ook de vertaling naar de groepen: want na de workshop kun je niet alleen jezelf, maar ook kinderen makkelijk op gang helpen! PowerPoint PowerPoint heeft eindeloos veel mogelijkheden om mooi te presenteren. In deze workshop leer je hoe al die mogelijkheden je gemakkelijk kunnen helpen bij het maken van een presentatie. Bovendien leer je "office-principes" waardoor je ook makkelijker met andere programma's kunt 41

43 werken. Een aanrader voor de beginnende en gevorderde gebruiker die meer wil leren over PowerPoint (en Office). Data: bijeenkomst Word: bijeenkomst PowerPoint: Tijdstip: van uur De bijeenkomsten worden verzorgd oor Marco König. Locatie: de Triangel Verdiepingscursus MOO Om Mijn Omgeving Online voor jou en voor de kinderen goed te kunnen laten werken is deze workshop opgezet. Elke school heeft de kick-off-training gehad en werkt met M.O.O. Tijdens deze workshop leer je kneepjes, tips & trucs om M.O.O. meer werk voor je te laten doen. Want wist je dat in M.O.O. allerlei handige gadgets zitten die je met een muisklik voor je kunt laten werken? Twee bijeenkomsten. Data: en Tijdstip: van uur Astrid Wensink en Vera Venes Locatie: De Bosmark NLP de sleutel tot succesvol leren Zou je meer invloed willen hebben op leerlingen met faalangst, gedragsproblemen en onzekerheid en wil je de communicatie met leerlingen, ouders en collega s versterken? Ben je nieuwsgierig naar de werking van jouw brein en dat van de leerlingen en wil je graag weten hoe je het brein in kunt zetten om de leerresultaten te vergroten? The Succes Factory start in het schooljaar 2015/2016 met een cursus NLP & Onderwijs, speciaal voor leerkrachten en IB ers uit het primair onderwijs. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en leert je om op een eenvoudige maar zeer doeltreffende wijze jouw communicatie meer effectief in te zetten. Geen onnodige luxe, want waar vroeger het accent vooral op het lesgeven lag, is de leerkracht anno nu vooral ook bezig met begeleiden, competentiegericht leren en het bieden van passend onderwijs. Met deze NLP cursus van 4 middagen leer je meer over de werking van het brein en krijg je handvatten om leerresultaten te kunnen vergroten. Je krijgt tools waarmee je meer grip krijgt op het gedrag van leerlingen waardoor je ze beter en sneller kunt helpen bij faalangst, gedragsproblemen en/of onzekerheid. 42

44 Tot slot is meer kennis over communicatie en gedrag uiteraard ook inzetbaar in jouw contacten met ouders en collega s. Kortom, wil jij ook het maximale uit je vak als leerkracht/docent halen? Schrijf je dan nu in voor de NLP & Onderwijs training van The Succes Factory. Kijk voor meer info over NLP op Vier bijeenkomsten van 3 uur. Data: , , en Tijdstip: van uur De training wordt verzorgd door Miranda Leenders Locatie: nieuwhessen Beeldende vorming op de basisschool Laat je verrassen door de ontelbare mogelijkheden die het vak beeldende vorming biedt! Vier workshopavonden waarop je: praktisch bezig bent, experimenteert en ontdekt. werkt met nieuwe en bekende technieken, materialen en gereedschappen. je verwondert over wat mogelijk is, het kind en de kunstenaar in jezelf weer aanspreekt. inspiratie opdoet voor je eigen lessen beeldende vorming. een inspiratieboek aanlegt. plezier ervaart in het beeldend werken. De workshops Workshop 1: weven anders, wol slingeren en vormen met kranten en stofstroken. Workshop 2: werken met schuimrubber, span- en afbindtechnieken. Workshop 3: monotype, stempelen en sjabloneren. Workshop 4: werken met papier-machépulp, karton pellen en werken met hout. De workshops worden gegeven door Joke Bruggink-Klompenhouwer. Vakleerkracht beeldende vorming op Cbs De Triangel in Aalten. Tijdstip: Eén keer per 14 dagen op de maandagavond van uur met ingang van half september. Locatie: het atelier van basisschool De Triangel (locatie hoog), Berkenhovestraat 35, 7122 ZX in Aalten. 43

45 Ervaar kunst & kunstenaar - kunstlessen op de basisschool Kunstenaars en hun kunst kunnen een bron van inspiratie zijn voor de lessen beeldende vorming. Beschouwen en reflecteren is daarbij een belangrijk onderdeel. Een volgende stap is het ervaren en dus zelf aan het werk gaan in de stijl van een bepaalde kunstenaar. Hierdoor wordt de verbinding met de kunstenaar en zijn kunst en de beleving ervan, voor de leerling nog diepgaander. De kunst afkijken..een beetje van de kunstenaar en een beetje van jezelf.. en daardoor jezelf ontwikkelen. Ervaar kunst & kunstenaar is een praktijkgerichte doe-cursus van vier avonden, waarin de volgende onderdelen aan bod komen: Beelden beschouwen met kinderen, hoe doe je dat? Praktische vaardigheden; zelf aan het werk gaan in de stijl van verschillende kunstenaars. Het aanleggen van een beeld- en inspiratieboek Hoe maak je zelf een kunstles? Voorbeelden, werkvormen en praktische tips uit de praktijk. De workshops worden gegeven door Joke Bruggink-Klompenhouwer. Vakleerkracht beeldende vorming op Cbs De Triangel in Aalten. Tijdstip: Eén keer per 14 dagen op de maandagavond van uur met ingang van half januari Locatie: het atelier van basisschool De Triangel (locatie hoog), Berkenhovestraat 35, 7122 ZX in Aalten. MASTER-OPLEIDINGEN Deelmaster - Een opleidingstraject voor leraren Samen met de Onderwijsspecialisten biedt Accent de mogelijkheid voor het volgen van deelmasters aan. Deze Deelmasters kunnen prima gebruikt worden als opstap naar de reguliere master-sen. Tevens heb je met afronding van de Deelmaster voldaan aan de criteria uit het lerarenregister. Door de Deelmaster te volgen hoef je (nog) geen aanspraak op de lerarenbeurs te maken. De beurs kun je op een later tijdstip inzetten voor een mastertitel. 44

Samen leren! AccentAcademie 2016-2017

Samen leren! AccentAcademie 2016-2017 Samen leren! AccentAcademie 2016-2017 Scholings- en ondersteuningsactiviteiten AccentAcademie 2016-2017 Samen leren! Met veel genoegen bieden we het scholingsplan 2016-2017 Samen leren! van de AccentAcademie

Nadere informatie

Passie voor leren! AccentAcademie 2014-2015

Passie voor leren! AccentAcademie 2014-2015 Passie voor leren! AccentAcademie 2014-2015 Scholings- en ondersteuningsactiviteiten AccentAcademie 2014-2015 Het aanbod 2014-2015 van de AccentAcademie Passie voor leren! Het scholingsaanbod 2014-2015

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

Aanbod. AccentAcademie 2013-2014

Aanbod. AccentAcademie 2013-2014 Aanbod AccentAcademie 2013-2014 Scholings- en ondersteuningsactiviteiten AccentAcademie 2013-2014 Schoolteams en individuele medewerkers van de Accentscholen kunnen zich voor een cursus inschrijven via

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Personeelsinfomiddag, Op 25 mei was het zover. Een personeelsinfomiddag van Dynamiek in een geheel nieuw jasje. 15 scholen lieten in hun marktkraam zien waar zij zo ontzettend trots op zijn.

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Zorgplan. Accent wsns

Zorgplan. Accent wsns Zorgplan Accent wsns 2013-2014 INHOUD Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent De functie van het zorgplan Kengetallen per 01 oktober 2012 De routing van het zorgplan De relatie van het zorgplan met

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Scholingsbrochure

Scholingsbrochure Scholingsbrochure 2017 2018 1 Inhoud Scholingsbrochure 2017 2018... 1 Inleiding... 3 Het aanbod... 3 Omschrijvingen van de trainingen:... 4 1. Master Class passend opbrengstgericht werken... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 2012 In dit overzicht vindt u het overzicht van trainingen, cursussen, workshops en coachingstrajecten van de academie in schooljaar 2011-2012. Het aanbod is opgebouwd aan de hand van:

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen:

Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen: Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen: groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Gebaseerd op groepsplan voorbereidend lezen vco Drakensteyn / Gerard Regeling Handreiking groepsplannen M.Forrer en Yvonne

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen De ijsberg in de polder Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen Inhoud van presentatie Initiatief Organisatie Inhoud Afstemming en evaluatie Resultaten van lln Conclusies Initiatief

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Nascholingsaanbod 2015/2016. www.leerkracht.nu. Jolanda Roelfsema (MA)

Nascholingsaanbod 2015/2016. www.leerkracht.nu. Jolanda Roelfsema (MA) Nascholingsaanbod 2015/2016 Jolanda Roelfsema (MA) www.leerkracht.nu NASCHOLINGSAANBOD 2015/2016 Welkom bij Leerkracht.nu! In deze brochure leest u meer over het nascholingsaanbod van Leerkracht.nu! Dit

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw SLO doelen: taal, rekenen en sociaal-emotioneel PO Conferentie,Zwolle Donderdag 3 november 2011 Gäby van der Linde Wat komt

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Op weg naar passend onderwijs

Op weg naar passend onderwijs Op weg naar passend onderwijs status geleding datum bespreking directeuren overleg en 25 maart 2014 intern begeleiders vastgesteld college van bestuur 26 mei 2014 J.L. de Vriend waarnemend voorzitter college

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie