Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk. Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk. Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen"

Transcriptie

1 Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen

2 Indeling Jong, jonger, piepjong? Direct of indirect? Directe therapievormen: Therapeutgestuurd, kindgericht of hybride? Volgens ontwikkelingstadium? Volgens uitvalsdomein? Evidence based practice?

3 Jong, jonger, piepjong??

4 Jong, jonger, piepjong? Voordelen van vroege interventie: Vroegtijdige opsporing Vroegtijdige diagnose Vroeg gestarte behandeling

5 Jong, jonger, piepjong? Vroege diagnostiek leidt tot vroege behandeling van achterstanden en tot het ontwikkelen van therapieprogramma s, bedoeld voor (zeer) jonge kinderen Voorbeeld: beginnende communicatie (van den Dungen & den Boon)

6 Jong, jonger, piepjong? Nadeel: Gevaar voor oververwijzing, waardoor kinderen met een vertraagde neurologische rijping (zogenaamde laatbloeiers ) reeds op zeer jonge leeftijd het etiket taalgestoord of taalvertraagd opgekleefd krijgen

7 Gevaar voor overwijzing: onderzoek Dale et al. (2003)

8 Conclusie Dale et al. (2003) Gevaar voor overbehandeling!!

9 Jong, jonger, piepjong: mogelijke strategieën Vroege diagnose Vroege interventie Wait and see: afwachten Watchfull waiting nauwlettend opvolgen

10 Direct of indirect? Oorspronkelijk vooral directe therapie Later meer nadruk op indirecte begeleiding Informeel: advisering Formeel: ouderprogramma s

11 Voorbeelden van indirecte begeleiding Hanen -programma Visite Video-interactiebegeleiding TOLK

12 Indirecte therapie: argumenten Onvoldoende stimulering? Slechte synchronisatie ouder/kind? Van elkaar vervreemd raken, neerwaartse spiraal

13 Effectiviteit van indirecte therapie: studies van Gibbard (1994) Studie 1: E-groep: ouderbegeleiding m.b.t. oefeningen en activiteiten taalstimulatie C-groep: geen begeleiding Resultaten: kinderen uit de E-groep bleken grote vooruitgang gemaakt te hebben in vgl. met pre-test en in vgl. met kinderen uit C-groep Studie 2: Conditie 1: individuele therapie (8 kinderen, 6 m. therapie, 1 x/w.) Conditie 2: ouder-training gericht op taalstimulering (9 kinderen, 11 oudersessies, 1 x/2w.) Conditie 3: ouder-training, gericht op algemene, cognitieve stimulering (8 kinderen, 11 oudersessies, 1x/2w.) Resultaten: Directe en indirecte therapie even effectief Indirecte therapie zou kostenbesparend zijn (later genuanceerd!)

14 Effectiviteit van de Hanen - kursus Onderzoeken van Girolametto et al., waarbij meestal één groep ouders de Hanen -cursus volgde en een andere op een wachtlijst stond Voornaamste resultaten: 1. Communicatief gedrag van de moeders (ouders) verbeterde o.i.v. de oudertraining Meer volgen en aanpassen Minder regulerend/corrigerend gedrag 2. Soms, maar niet altijd verbetering van de taalprestaties van de kinderen Taalontwikkeling van de kinderen gaat in meerdere onderzoeken niet echt meer vooruit dan bij C-groep

15 Effectiviteit van de Hanen - kursus Studie van Baxendale & Hesketh (2003): vergelijking van conventionele therapie met het Hanen -programma Resultaten: 1. op geen enkel evaluatiemoment bleken er verschillen te zijn tussen beide therapiegroepen 2. Kind- en ouderfactoren zullen bepalen welke therapievorm het meest aangewezen is

16 Keuzebepalende kindfactoren (Baxendale & Hesketh, 2003) Kinderen met vooral receptieve taalproblemen bleken meer baat te hebben bij indirecte aanpak (Hanen ) Kinderen met vooral expressieve problemen hadden meer voordeel bij een klinische (directe) aanpak Kinderen met gemengde taalproblemen (E + R) maakten vooruitgang bij beide therapievormen

17 Keuzebepalende ouderfactoren (Baxendale & Hesketh, 2003) Intensieve oudertraining (b.v. Hanen ) is wellicht niet aangewezen voor ouders die uit zichzelf al adequate interactiestrategieën hanteren De ontwikkeling van een interactie-screening instrument zou nuttig kunnen zijn om die ouders te identificeren, die baat hebben bij een dergelijk programma Verwachtingen en voorkeuren van de ouders (incl. leerstijlen) zullen eveneens belangrijke factoren zijn bij het bepalen van de therapiekeuze

18 Direct indirect: conclusie Doordachte keuze voor directe of indirecte benadering is nodig, afhankelijk van een aantal kind- en ouderfactoren Vaak niet nodig te kiezen maar beter te opteren voor een gecombineerde aanpak!! Twee vliegen in één klap!

19 Directe interventie Therapeutgestuurd, kindgericht of hybride? Gebaseerd op ontwikkelingsniveau? Gebaseerd op uitvalsdomein?

20 Processen voor interventie: basisbenaderingen Therapeut gestuurde benadering (= clinician directed) Kindgerichte benadering (= child centered) Hybride benaderingen (= mixed) Meest natuurlijk Minst natuurlijk kindgericht hybried therapeut gedirigeerd

21 Therapeut gestuurde benadering Uitgangspunt: de therapeut bepaalt welk materiaal zal worden gebruikt, hoe dat zal worden gebruikt, welke bekrachtigingstypes en frequenties zullen worden toegepast, welke responsen als correct zullen worden beschouwd, in welke volgorde de activiteiten zullen plaatsvinden,... Technieken Drill Imitatietechnieken (voor-nazeg) Modeling

22 Therapeut gestuurde benadering: voor en nadelen Voordelen Duidelijke specificatie van de ling. stimuli Duidelijke instructies/criteria Gebruik van bekrachtiging om aantal responsen te doen toenemen Max. aantal responsen per tijdseenheid kan worden ontlokt Aangetoonde effectiviteit Nadelen Weinig motiverend en kindvriendelijk eerder tot zeer onnatuurlijk!

23 Kindgerichte benaderingen Uitgangspunt: in een natuurlijke context wordt op een kindvriendelijke wijze taal ontlokt. Het kind mag hierbij zelf initiatief nemen Varianten: indirecte taalstimulering Zelf-spraak/parallel spraak Expansies Extensies Opbouwen/afbreken Zinsherformulering whole language benadering Alle componenten van taal zijn tegelijk aanwezig en interageren in elke vorm van taalgebruik Taalgebruik heeft altijd plaats binnen een bepaalde context en die context of situatie is essentieel voor de betekenistoekenning Whole language ziet taalleren als een actief, constructief proces, eerder dan als een passief proces

24 Hybride benadering Uitgangspunten: richten zich op één of een beperkt aantal taaldoelstellingen de therapeut behoudt een zekere mate van controle op keuze van activiteiten en materialen, maar wel zodanig dat het kind spontaan tot de doeluitingen kan komen de therapeut gebruikt talige stimuli niet enkel om te antwoorden op de communicatiepogingen van het kind, maar ook om een model te geven en de doeluitingen extra te benadrukken

25 Hybride benaderingen: voorbeelden Gerichte stimulatie (focused stimulation) Verticale structurering Milieu-leren Incidenteel leren Script therapie

26 Voor welke aanpak kiezen? Het beste is wat het betreffende kind het meest helpt: de ene keer of voor het ene kind zal dat een zeer gestructureerde oefening zijn (nazeg-oefening), een andere keer of voor een ander kind zal dat een zeer kindgerichte aanpak zijn. Soms kan de activiteit voor het kind zeer vrij en natuurlijk lijken, terwijl de therapeut toch op een zeer gestructureerde wijze taalaanbod geeft (cf. gerichte stimulatie, hybride benadering) Meest natuurlijk Minst natuurlijk kindgericht hybride therapeut gedirigeerd

27 Directe Taaltherapie: volgens ontwikkelingsstadium? Gebaseerd op het begripsniveau (Goorhuis en Schaerlaekens) Gebaseerd op het taalproductieniveau (van den Dungen en Verboog)

28 Volgens het begripsniveau (Goorhuis & de Boer, Goorhuis & Schaerlaekens) Stadium 1: het taalbegripsniveau is nog onduidelijk Stadium 2: het taalbegrip ligt tussen 1 en 1;6 jaar Stadium 3: taalbegrip ligt tussen 1;6 en 2;6 jaar Stadium 4: taalbegrip ligt tussen 2;6 en 3;6 jaar Stadium 5: taalbegrip ligt tussen 3;6 en 5;0 jaar Stadium 6: taalbegrip ligt boven 5;0 jaar

29 Volgens het taalproductieniveau (van den Dungen en Verboog) Niet of nauwelijks sprekende kinderen (taalproductieniveau tussen 0 en 1;6 jaar) Kinderen met taalproductieniveau tussen 1;6 en 6;0 jaar Kinderen met taalproductieniveau van 6 jaar en ouder

30 Therapie volgens probleemdomein van den Dungen (2006) onderscheidt doelen 1. per deeldomein: Pragmatiek Woordenschat Fonologie Grammatica Communicatie en participatie 2. per doelpopulatie Kinderen met SLI Kinderen met auditieve stoornissen Kinderen met verstandelijke beperkingen

31 Therapie volgens probleemdomein Manders & Zink (2002) Semantisch georiënteerd Morfo-syntactisch georiënteerd Pragmatisch georiënteerd

32 Therapie op semantische basis: doelstellingen 1. Woorden leren 2. Leren woorden leren 3. Leren over woorden (Verhallen)

33 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Woorden leren: 1. Welke woorden? 2. Welke aspecten van woorden? 3. Terloops versus systematisch? scripts thema s

34 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Leren woorden leren: Op eigen kracht wo.schat leren uitbreiden -> leren vragen naar betekenis van woorden -> betekenis leren halen uit de context, gebruik makend van drie operaties 1. Selectief informatie uitfilteren 2. Selectief combineren van relevante cues 3. Selectief vergelijken met voorkennis, inpassen van nieuwe kennis

35 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Leren over woorden: subdoelen 1. Leren wat het betekent om een woord te kennen 2. Leren dat woordbetekenissen variëren 3. Relaties tussen woorden kennen en manipuleren 4. Leren om figuurlijk taalgebruik te herkennen en te gebruiken 5. Leren woorden waarderen

36 Therapie op semantische basis: materialen Concreet materiaal: Realistische voorwerpen -> miniatuurvoorwerpen Afbeeldingen: - realistische afbeeldingen (b.v. color cards), pas (veel) later niet-realistische platen (b.v. Scarry) - situatieplaten Combinatie concreet materiaal-afbeeldingen Boeken Bestaande programma s

37 Therapie op morfo-syntactisch vlak: uitgangspunt Vertrekken vanuit objectieve test- en analysegegevens Taaltests: T.V.K. Schlichting-test T.A.K. CELF-4-NL Spontane taal- Analysemethodes: GRAMAT TARSP TOAST STAP

38 Therapie op morfo-syntactisch vlak: inhoud en werkwijze Voorkeur: therapievorm waarin communicatie en gespreksprincipes centraal staan (kindgericht) Soms nodig: methodes waarbij via gestructureerde oefeningen en imitatie gewerkt wordt (therapeutgestuurd)

39 Therapie op morfo-syntactisch vlak: specifieke programma s Functionele Imitatie van Taalstructuren (FIT) Taalachterstand en Taalverwerving (TenT) Transparant Transparant Supplement Transparant + WESP Zeg het maar helemaal Visuele Cue Programma Werkwoordproductie op woord- en zinsniveau

40 Therapie op morfo-syntactisch vlak: Algemene therapieprogramma s 1. Taaltraining Mondjesmaat 2. Mond vol Taal Andere materialen: 1. Syntaxmemory 2. Kopieerboek taalspelletjes 3. Verb tenses 4. Logische reeksen 5. Lotto- en memoryspelen 6. Leesboeken en vertelplaten

41 Pragmatisch georiënteerde taaltherapie Gebaseerd op het model van Roth & Spekman: communicatieve intentie context organisatie van het gesprek presuppositie

42 Pragmatisch georiënteerde taaltherapie: algemene principes Communicatie staat centraal Gebruik maken van natuurlijke contexten Natuurlijke contexten creëren of nabootsen positieve, coöperatieve sfeer, interesse voor het uitwisselen van nieuwe informatie (-> beurtwisselingen)

43 Eerste objectief: ontwikkelen van communicatieve ingesteldheid en pragmatisch bewustzijn Niet: Aanbrengen woordenschat Inoefenen syntaxis Wel: Uitlokken van basale communicatieve functies: -aandacht trekken -actie vragen -protesteren -

44 Voorbeeld therapieprogramma voor het ontwikkelen van vroege communicatiefuncties en pragmatisch bewustzijn Beginnende Communicatie (van den Dungen & den Boon (2001)

45 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001) Omschrijving: therapieprogramma bedoeld om kinderen, die nog niet of nauwelijks spreken en volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen te leren communiceren Inhoud: Verantwoording Practisch deel met werkvormen voor het aanleren van communicatieve functies

46 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001): opbouw van het programma Deel 1: preverbale fase (9 15 m.) Interactiefuncties (3) Controlefuncties (3) Representatiefuncties (3) Expressiefuncties (2) Sociale functie (1)

47 Voorbeeld controlefunctie 1 Kind kan zonder woorden iets afwijzen, weigeren, protesteren Oneetbare dingen weigeren Eten weigeren dat het niet lekker vindt Bepaalde activiteiten weigeren (gepakt worden, kietelen, )

48 Voorbeeld representatiefunctie 2 Kind kan zonder woorden informatie geven Aandacht vestigen op speelgoed of een voorwerp dat stuk is Aandacht vestigen op iets dat op of leeg is Aandacht vestigen op iets onverwacht dat gebeurt

49 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001): opbouw van het programma Deel 2: vroegverbale fase (15-24 m.) Interactiefuncties (4) Expressiefuncties (4) Representatiefuncties (7) Controlefuncties (7) Sociale functies (2)

50 Voorbeeld representatiefunctie Kind kan met een niet specifiek woord de aandacht op iets vestigen Aandacht vestigen op voorwerpen, die verplaatst of ergens geplaatst worden Aandacht vestigen op iets bijzonders, nieuws, opvallends in een bekende situatie met die, kijk, hoor

51 Specifieke contexten, ontlokkende elementen: voorbeelden Doorzichtige doos Constructiespel Voorwerpen zichtbaar maar onbereikbaar opstellen Één stuk gereedschap aanbieden, andere achterhouden Kapot gereedschap geven Dingen laten rondslingeren Signalen (telefoon e.a.) negeren Gebruik maken van alledaagse interactiesituaties, hierbij ongewone elementen introduceren

52 Kinderen beter leren communiceren (Kingma-van den Hoogen, 2010) Doel: kinderen met talige leeftijd vanaf 2 jaar leren om de bedoeling van hun boodschap beter en/of adequater over te brengen in een natuurlijke setting Doelgroep: kinderen met A.S.S., bij uitbreiding kinderen met TOS, die hun intenties onvoldoende kunnen overbrengen (beperkingen in de communicatieve functies)

53 Communicatieve functies uit het programma 1. Representatiefuncties (9) 2. Controlefuncties (16) 3. Expressiefuncties (2) 4. Interactiefuncties (3) - Gebaseerd op Wells (1985) - Stemt +/- overeen met comm.functies uit het programma Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001)

54 Opbouw van de oefeningen Doelstelling Situatie Voorbeelduitingen Materiaal Werkwijze Bij de meeste comm.functies worden ook handreikingen verstrekt naar de ouders en de leerkracht toe i.f.v. generalisatie

55 Voorbeeld interactiefunctie 3 Doelstelling: kind reageert op een vraag om verduidelijking van een referent Situatie: in het verkeer Voorbeelduitingen: K.: ik wil met de rode auto spelen V.: met welke rode auto? K.: met die grote Materiaal: - diverse auto s, poppetjes,. Werkwijze: logopediste en kind spelen met de auto s. Logopedist staat model voor de betreffende functie in een rollenspel en lokt nadien een impliciete uiting van het kind uit door hem/haar te vragen met welke auto/poppetje hij wil spelen. Vervolgens vraagt hij om verduidelijking van de referent

56 Spelprocedures voor het oefenen van pragmatische vaardigheden Scherm-spellen Over-de-schouder spel Wie-spel Bijvoeg-spel Alternatieven spel

57 Oefengang van Conant et al. 1. Verstopspellen 2. Communicatieve lotto 3. Actie-instructiespel 4. Speelgoed-afbeelding vergelijkingsspel 5. Identieke opstellingspel 6. Actie-raadspel

58 Oefengang van Johnston et al. Zes aspecten: Topicalisatie Conversatie Registers Gebruik van aangepaste syntactische vormen Effectief taalgebruik Non-verbale communicatie

59 Het Babbelspel Het Babbelspel is bedoeld voor twee tot zes spelers vanaf zeven jaar, verdeeld over twee niveau s: zeven tot twaalf jaar - twaalf jaar en ouder

60 Het Babbelspel: doel Spelenderwijs inzicht krijgen in sociale (taal)vaardigheden Deze vaardigheden zijn opgesplitst in 6 rubrieken, die op het spelbord aangeduid zijn met 6 verschillende kleuren: -Praten over een onderwerp -Praten over jezelf -Non-verbale opdrachten -Rollenspel -Uiten van meningen over jezelf, over anderen en over diverse onderwerpen Per rubriek zijn er verder 80 opdrachtkaarten in overeenkomstige kleuren.

61 Voorbeelden opdrachtkaarten

62 Referentiële Communicatietaak (naar Johnston et al. 1984)

63 Dubbeldam Dubbeldam bestaat uit twee identieke locaties, waar de mensen die er wonen altijd alles hetzelfde willen. Men kan hierbij één kind een bepaalde situatie laten opbouwen, die een andere kleuter dan moet namaken. Ook kan men werken met opdrachtkaarten en met de dobbelsteen. Als het tussenschot gebruikt wordt, moet het nabouwen gebeuren op auditieve basis. Verdeeld door Rolf - ontwikkelingsmaterialen (www.rolf.nl/catalogus)

64 Ontwikkelingsmateriaal Communicatie (Rolf)

65 Ontwikkelingsmateriaal Communicatie (Rolf) Doel: Kinderen leren communiceren en oefenen van het actief taalgebruik door elkaar te vertellen wat er op de plaat te zien is. De verteller kan, als de pionnen geplaatst zijn, d.m.v. een gekleurde ring, zelf controleren of de ander de opdracht goed heeft uitgevoerd. Materiaal: - 10 kunststof themaplaten, formaat 40 x 32 cm; - 48 gekleurde pionnen; - 2 opzetblokken; - 1 handleiding met verschillende spelmogelijkheden aan.

66 Communicatie (Rolf) 10 themaplaten met volgende totaalsituaties: 1. supermarkt (hoeveelheden); 2. strand (doe-activiteiten); 3. rondom het huis (kleur, vorm, grootte en hoeveelheid); 4. verkeer (voertuigen, simpele verkeersbegrippen); 5. boerderij (dieren met jongen); 6. bos (ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 7. sneeuwpret (ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 8. circus (kleur, ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 9. camping (ruimtelijke situaties, vormen); 10. ziekenhuis (ruimtelijke situaties).

67 Barrier games (Jarred & Roelofs)

68 Besluit m.b.t. therapie volgens deeldomein Trainen van syntactische vaardigheden is er op gericht het kind te leren hoe hij of zij de dingen moet zeggen Oefenen van semantische vaardigheden is bedoeld om het kind betekenissen te leren Het oefenen van pragmatische vaardigheden heeft tot doel om het kind of de volwassene te leren iets te bereiken door in een aangepaste vorm betekenisvolle dingen te zeggen, die boven dien aangepast zijn aan de situatie

69 Uitdaging voor de toekomst: Evidence Based Practice? Evidence Based Practice biedt niet enkel een model om op een systematische wijze onderzoeksevidentie te verzamelen en te beschouwen, maar ook een manier om therapeutische beslissingen te nemen door de beste wetenschappelijke bewijsvoering te integreren met persoonlijke ervaringen en met de waarden en voorkeuren van de patiënt/cliënt

70 Evidence Based Practice? Probleem: vinden van goede bewijsvoering m.b.t. taaltherapie bij kinderen

71 Uitdaging voor de toekomst: EBP Er zijn vele programma s en oefenmaterialen op de markt voor taaltherapie bij kinderen Bijna geen enkele daarvan is wetenschappelijk getoetst volgens de EBP-criteria, noch in Nederland en België, noch in de V.S. (zie Cirrin & Gillam, 2008) Voorlopige oplossing: Gezien de schaarste aan evidentie m.b.t. de efficiëntie van taaltherapiemethodes en programma s voor kinderen met taalstoornissen, moeten logopedisten doen wat ze altijd gedaan hebben: therapeutische inzichten en kind- en ouderfactoren meer laten doorwegen in het klinisch beslissingsproces dan EBonderzoeksresultaten (Cirrin & Gillam, 2008)

Artikels EVOLUTIE VAN DE SPRAAK-/TAALDIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND: EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT

Artikels EVOLUTIE VAN DE SPRAAK-/TAALDIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND: EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT EVOLUTIE VAN DE SPRAAK-/TAALDIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND: EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT Inge Zink ExpORL, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, K.U.Leuven, Multidisciplinair

Nadere informatie

Story Grammar Training

Story Grammar Training Universiteit Utrecht Opleiding MSc Logopediewetenschap Clinical Language, Speech, and Hearing Sciences Master s Thesis Story Grammar Training Effectstudie naar de vertelvaardigheid bij kinderen met een

Nadere informatie

Werkboek Pragmatische vaardigheden

Werkboek Pragmatische vaardigheden Werkboek Pragmatische vaardigheden Een product van kwaliteitskring 044, KTV (Kring Ter Verrijking), Borculo Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding...2 Opbouw...3 Overzicht van pragmatische vaardigheden...4

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

taalontwikkeling van nul tot twaalf

taalontwikkeling van nul tot twaalf taalontwikkeling van nul tot twaalf RAAMPLAN DEEL 2 Josje Sijtstra, Cor Aarnoutse, Ludo Verhoeven Oktober 1999 Expertisecentrum Nederlands inhoud 1 Inleiding 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Van nul tot twaalf Functionele

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Muziektherapeutische Sova-training voor Jongeren met een LVB. www.muzieksova.nl. Paula Huizinga van den Belt. Mei 2013

Muziektherapeutische Sova-training voor Jongeren met een LVB. www.muzieksova.nl. Paula Huizinga van den Belt. Mei 2013 Muziektherapeutische Sova-training voor Jongeren met een LVB www.muzieksova.nl Paula Huizinga van den Belt Mei 2013 Verantwoordingsdocument voor een muziektherapeutische sociale vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Inouk Boerma, onderwijsadviseur SBZW Anita Manders, onderwijsadviseur Edux Marjolein Markhorst, onderwijsadviseur Drielanden educatieve dienstverlening Inleiding Sinds de

Nadere informatie

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk Lezen om te leren praten 1 Vroegtijdig leren lezen is belangrijk In de komende nummers van Down+Up zullen vier artikelen verschijnen over het thema Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom.

Nadere informatie

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat 58 Jarymke Maljaars en Ilse Noens Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat Introductie casus Pieter is een achtjarige jongen met de autistische stoornis en een ernstige verstandelijke

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Literatuurstudie naar de effectiviteit en meerwaarde van logopedisch onderzoek en behandeling bij logopedische stoornissen in de klinische fase na een CVA/TIA

Nadere informatie

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring Een gereedschapskist vol ervaring Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer... iii 1. De begeleider van netwerken...1 2. Ondernemersnetwerken en het groepsproces...3 3. Ondernemersnetwerken en het innovatieproces...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Jes! Het Zwolsche Brugproject

Jes! Het Zwolsche Brugproject Interventie Jes! Het Zwolsche Brugproject Samenvatting Doel Algemene doel van "JES! Het Zwolsche Brugproject" is de nadelige effecten van een scheiding op kinderen, zoals onaangepast gedrag of twijfels

Nadere informatie

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Juni 2002 Geactualiseerd december 2006 Bestelwijze De brochure is te bestellen door te bellen met het secretariaat 0182-547888 of mailen

Nadere informatie

DOE-KIJK-LUISTER-ZEG: COMMUNICATIEVE INTERVENTIES VOOR KINDEREN MET AUTISME

DOE-KIJK-LUISTER-ZEG: COMMUNICATIEVE INTERVENTIES VOOR KINDEREN MET AUTISME DOE-KIJK-LUISTER-ZEG: COMMUNICATIEVE INTERVENTIES VOOR KINDEREN MET AUTISME Doe-kijk-luister-zeg: Communicatieve interventies voor kinderen met autisme Kathleen Ann Quill (red.) Vertaald door Autisme

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Vindplaats Laak Noord Den Haag Leerervaringen van het TalentenKrachtonderzoek naar het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij jonge kinderen

Vindplaats Laak Noord Den Haag Leerervaringen van het TalentenKrachtonderzoek naar het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij jonge kinderen Vindplaats Laak Noord Den Haag Leerervaringen van het TalentenKrachtonderzoek naar het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij jonge kinderen E-boek uitgave van: Kenniscentrum Wetenschap en Techniek

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

LangTech2009. Bijeenkomst Resonansgroep

LangTech2009. Bijeenkomst Resonansgroep TIJDSCHRIFT OVER TOEGEPASTE TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE JAARGANG 5 NUMMER 1 APRIL 2008 Bijeenkomst Resonansgroep Donderdag 22 mei komt de NOTaS-resonansgroep voor het eerst bij elkaar. De resonansgroep

Nadere informatie

Elk kind een lezer (2)

Elk kind een lezer (2) leerlingen zijn betrokken lezers die voorspellingen doen, vragen bij de tekst stellen, bevestiging voor hun vragen zoeken en zichzelf tijdens het lezen corrigeren Het doel van lezen is begrijpen (Stahl2002).

Nadere informatie

Effect van behandelgroepen. Ik voel nattigheid. Opinie: Voortgezet lezen

Effect van behandelgroepen. Ik voel nattigheid. Opinie: Voortgezet lezen Effect van behandelgroepen Ik voel nattigheid Opinie: Voortgezet lezen juni 2014 06 Sinds wanneer werk je als logopedist? In 1994 ben ik afgestudeerd in Utrecht en ben ik gelijk als invaller begonnen in

Nadere informatie

Vroege onderkenning van taalachterstand en taalstoornissen

Vroege onderkenning van taalachterstand en taalstoornissen Vroege onderkenning van taalachterstand en taalstoornissen Samenvatting: Taalontwikkelingsproblemen, meer bepaald taalontwikkelingsvertragingen en - ontwikkelingsstoornissen, vormen een belangrijk gezondheidsprobleem.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Kennis door spel: co-constructie van leidster en kinderen

Kennis door spel: co-constructie van leidster en kinderen Dorian de Haan & Jeannette Schut Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Hogeschool Inholland, Postbus 403, 1800 AK Alkmaar, www.inholland.nl/onderzoek/lectoraten Kennis door spel: co-constructie van

Nadere informatie