Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk. Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk. Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen"

Transcriptie

1 Taaltherapie bij kinderen: van theorie naar praktijk Eric Manders K.U. Leuven Lessius Antwerpen

2 Indeling Jong, jonger, piepjong? Direct of indirect? Directe therapievormen: Therapeutgestuurd, kindgericht of hybride? Volgens ontwikkelingstadium? Volgens uitvalsdomein? Evidence based practice?

3 Jong, jonger, piepjong??

4 Jong, jonger, piepjong? Voordelen van vroege interventie: Vroegtijdige opsporing Vroegtijdige diagnose Vroeg gestarte behandeling

5 Jong, jonger, piepjong? Vroege diagnostiek leidt tot vroege behandeling van achterstanden en tot het ontwikkelen van therapieprogramma s, bedoeld voor (zeer) jonge kinderen Voorbeeld: beginnende communicatie (van den Dungen & den Boon)

6 Jong, jonger, piepjong? Nadeel: Gevaar voor oververwijzing, waardoor kinderen met een vertraagde neurologische rijping (zogenaamde laatbloeiers ) reeds op zeer jonge leeftijd het etiket taalgestoord of taalvertraagd opgekleefd krijgen

7 Gevaar voor overwijzing: onderzoek Dale et al. (2003)

8 Conclusie Dale et al. (2003) Gevaar voor overbehandeling!!

9 Jong, jonger, piepjong: mogelijke strategieën Vroege diagnose Vroege interventie Wait and see: afwachten Watchfull waiting nauwlettend opvolgen

10 Direct of indirect? Oorspronkelijk vooral directe therapie Later meer nadruk op indirecte begeleiding Informeel: advisering Formeel: ouderprogramma s

11 Voorbeelden van indirecte begeleiding Hanen -programma Visite Video-interactiebegeleiding TOLK

12 Indirecte therapie: argumenten Onvoldoende stimulering? Slechte synchronisatie ouder/kind? Van elkaar vervreemd raken, neerwaartse spiraal

13 Effectiviteit van indirecte therapie: studies van Gibbard (1994) Studie 1: E-groep: ouderbegeleiding m.b.t. oefeningen en activiteiten taalstimulatie C-groep: geen begeleiding Resultaten: kinderen uit de E-groep bleken grote vooruitgang gemaakt te hebben in vgl. met pre-test en in vgl. met kinderen uit C-groep Studie 2: Conditie 1: individuele therapie (8 kinderen, 6 m. therapie, 1 x/w.) Conditie 2: ouder-training gericht op taalstimulering (9 kinderen, 11 oudersessies, 1 x/2w.) Conditie 3: ouder-training, gericht op algemene, cognitieve stimulering (8 kinderen, 11 oudersessies, 1x/2w.) Resultaten: Directe en indirecte therapie even effectief Indirecte therapie zou kostenbesparend zijn (later genuanceerd!)

14 Effectiviteit van de Hanen - kursus Onderzoeken van Girolametto et al., waarbij meestal één groep ouders de Hanen -cursus volgde en een andere op een wachtlijst stond Voornaamste resultaten: 1. Communicatief gedrag van de moeders (ouders) verbeterde o.i.v. de oudertraining Meer volgen en aanpassen Minder regulerend/corrigerend gedrag 2. Soms, maar niet altijd verbetering van de taalprestaties van de kinderen Taalontwikkeling van de kinderen gaat in meerdere onderzoeken niet echt meer vooruit dan bij C-groep

15 Effectiviteit van de Hanen - kursus Studie van Baxendale & Hesketh (2003): vergelijking van conventionele therapie met het Hanen -programma Resultaten: 1. op geen enkel evaluatiemoment bleken er verschillen te zijn tussen beide therapiegroepen 2. Kind- en ouderfactoren zullen bepalen welke therapievorm het meest aangewezen is

16 Keuzebepalende kindfactoren (Baxendale & Hesketh, 2003) Kinderen met vooral receptieve taalproblemen bleken meer baat te hebben bij indirecte aanpak (Hanen ) Kinderen met vooral expressieve problemen hadden meer voordeel bij een klinische (directe) aanpak Kinderen met gemengde taalproblemen (E + R) maakten vooruitgang bij beide therapievormen

17 Keuzebepalende ouderfactoren (Baxendale & Hesketh, 2003) Intensieve oudertraining (b.v. Hanen ) is wellicht niet aangewezen voor ouders die uit zichzelf al adequate interactiestrategieën hanteren De ontwikkeling van een interactie-screening instrument zou nuttig kunnen zijn om die ouders te identificeren, die baat hebben bij een dergelijk programma Verwachtingen en voorkeuren van de ouders (incl. leerstijlen) zullen eveneens belangrijke factoren zijn bij het bepalen van de therapiekeuze

18 Direct indirect: conclusie Doordachte keuze voor directe of indirecte benadering is nodig, afhankelijk van een aantal kind- en ouderfactoren Vaak niet nodig te kiezen maar beter te opteren voor een gecombineerde aanpak!! Twee vliegen in één klap!

19 Directe interventie Therapeutgestuurd, kindgericht of hybride? Gebaseerd op ontwikkelingsniveau? Gebaseerd op uitvalsdomein?

20 Processen voor interventie: basisbenaderingen Therapeut gestuurde benadering (= clinician directed) Kindgerichte benadering (= child centered) Hybride benaderingen (= mixed) Meest natuurlijk Minst natuurlijk kindgericht hybried therapeut gedirigeerd

21 Therapeut gestuurde benadering Uitgangspunt: de therapeut bepaalt welk materiaal zal worden gebruikt, hoe dat zal worden gebruikt, welke bekrachtigingstypes en frequenties zullen worden toegepast, welke responsen als correct zullen worden beschouwd, in welke volgorde de activiteiten zullen plaatsvinden,... Technieken Drill Imitatietechnieken (voor-nazeg) Modeling

22 Therapeut gestuurde benadering: voor en nadelen Voordelen Duidelijke specificatie van de ling. stimuli Duidelijke instructies/criteria Gebruik van bekrachtiging om aantal responsen te doen toenemen Max. aantal responsen per tijdseenheid kan worden ontlokt Aangetoonde effectiviteit Nadelen Weinig motiverend en kindvriendelijk eerder tot zeer onnatuurlijk!

23 Kindgerichte benaderingen Uitgangspunt: in een natuurlijke context wordt op een kindvriendelijke wijze taal ontlokt. Het kind mag hierbij zelf initiatief nemen Varianten: indirecte taalstimulering Zelf-spraak/parallel spraak Expansies Extensies Opbouwen/afbreken Zinsherformulering whole language benadering Alle componenten van taal zijn tegelijk aanwezig en interageren in elke vorm van taalgebruik Taalgebruik heeft altijd plaats binnen een bepaalde context en die context of situatie is essentieel voor de betekenistoekenning Whole language ziet taalleren als een actief, constructief proces, eerder dan als een passief proces

24 Hybride benadering Uitgangspunten: richten zich op één of een beperkt aantal taaldoelstellingen de therapeut behoudt een zekere mate van controle op keuze van activiteiten en materialen, maar wel zodanig dat het kind spontaan tot de doeluitingen kan komen de therapeut gebruikt talige stimuli niet enkel om te antwoorden op de communicatiepogingen van het kind, maar ook om een model te geven en de doeluitingen extra te benadrukken

25 Hybride benaderingen: voorbeelden Gerichte stimulatie (focused stimulation) Verticale structurering Milieu-leren Incidenteel leren Script therapie

26 Voor welke aanpak kiezen? Het beste is wat het betreffende kind het meest helpt: de ene keer of voor het ene kind zal dat een zeer gestructureerde oefening zijn (nazeg-oefening), een andere keer of voor een ander kind zal dat een zeer kindgerichte aanpak zijn. Soms kan de activiteit voor het kind zeer vrij en natuurlijk lijken, terwijl de therapeut toch op een zeer gestructureerde wijze taalaanbod geeft (cf. gerichte stimulatie, hybride benadering) Meest natuurlijk Minst natuurlijk kindgericht hybride therapeut gedirigeerd

27 Directe Taaltherapie: volgens ontwikkelingsstadium? Gebaseerd op het begripsniveau (Goorhuis en Schaerlaekens) Gebaseerd op het taalproductieniveau (van den Dungen en Verboog)

28 Volgens het begripsniveau (Goorhuis & de Boer, Goorhuis & Schaerlaekens) Stadium 1: het taalbegripsniveau is nog onduidelijk Stadium 2: het taalbegrip ligt tussen 1 en 1;6 jaar Stadium 3: taalbegrip ligt tussen 1;6 en 2;6 jaar Stadium 4: taalbegrip ligt tussen 2;6 en 3;6 jaar Stadium 5: taalbegrip ligt tussen 3;6 en 5;0 jaar Stadium 6: taalbegrip ligt boven 5;0 jaar

29 Volgens het taalproductieniveau (van den Dungen en Verboog) Niet of nauwelijks sprekende kinderen (taalproductieniveau tussen 0 en 1;6 jaar) Kinderen met taalproductieniveau tussen 1;6 en 6;0 jaar Kinderen met taalproductieniveau van 6 jaar en ouder

30 Therapie volgens probleemdomein van den Dungen (2006) onderscheidt doelen 1. per deeldomein: Pragmatiek Woordenschat Fonologie Grammatica Communicatie en participatie 2. per doelpopulatie Kinderen met SLI Kinderen met auditieve stoornissen Kinderen met verstandelijke beperkingen

31 Therapie volgens probleemdomein Manders & Zink (2002) Semantisch georiënteerd Morfo-syntactisch georiënteerd Pragmatisch georiënteerd

32 Therapie op semantische basis: doelstellingen 1. Woorden leren 2. Leren woorden leren 3. Leren over woorden (Verhallen)

33 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Woorden leren: 1. Welke woorden? 2. Welke aspecten van woorden? 3. Terloops versus systematisch? scripts thema s

34 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Leren woorden leren: Op eigen kracht wo.schat leren uitbreiden -> leren vragen naar betekenis van woorden -> betekenis leren halen uit de context, gebruik makend van drie operaties 1. Selectief informatie uitfilteren 2. Selectief combineren van relevante cues 3. Selectief vergelijken met voorkennis, inpassen van nieuwe kennis

35 Therapie op semantische basis: inhoud en werkwijze Leren over woorden: subdoelen 1. Leren wat het betekent om een woord te kennen 2. Leren dat woordbetekenissen variëren 3. Relaties tussen woorden kennen en manipuleren 4. Leren om figuurlijk taalgebruik te herkennen en te gebruiken 5. Leren woorden waarderen

36 Therapie op semantische basis: materialen Concreet materiaal: Realistische voorwerpen -> miniatuurvoorwerpen Afbeeldingen: - realistische afbeeldingen (b.v. color cards), pas (veel) later niet-realistische platen (b.v. Scarry) - situatieplaten Combinatie concreet materiaal-afbeeldingen Boeken Bestaande programma s

37 Therapie op morfo-syntactisch vlak: uitgangspunt Vertrekken vanuit objectieve test- en analysegegevens Taaltests: T.V.K. Schlichting-test T.A.K. CELF-4-NL Spontane taal- Analysemethodes: GRAMAT TARSP TOAST STAP

38 Therapie op morfo-syntactisch vlak: inhoud en werkwijze Voorkeur: therapievorm waarin communicatie en gespreksprincipes centraal staan (kindgericht) Soms nodig: methodes waarbij via gestructureerde oefeningen en imitatie gewerkt wordt (therapeutgestuurd)

39 Therapie op morfo-syntactisch vlak: specifieke programma s Functionele Imitatie van Taalstructuren (FIT) Taalachterstand en Taalverwerving (TenT) Transparant Transparant Supplement Transparant + WESP Zeg het maar helemaal Visuele Cue Programma Werkwoordproductie op woord- en zinsniveau

40 Therapie op morfo-syntactisch vlak: Algemene therapieprogramma s 1. Taaltraining Mondjesmaat 2. Mond vol Taal Andere materialen: 1. Syntaxmemory 2. Kopieerboek taalspelletjes 3. Verb tenses 4. Logische reeksen 5. Lotto- en memoryspelen 6. Leesboeken en vertelplaten

41 Pragmatisch georiënteerde taaltherapie Gebaseerd op het model van Roth & Spekman: communicatieve intentie context organisatie van het gesprek presuppositie

42 Pragmatisch georiënteerde taaltherapie: algemene principes Communicatie staat centraal Gebruik maken van natuurlijke contexten Natuurlijke contexten creëren of nabootsen positieve, coöperatieve sfeer, interesse voor het uitwisselen van nieuwe informatie (-> beurtwisselingen)

43 Eerste objectief: ontwikkelen van communicatieve ingesteldheid en pragmatisch bewustzijn Niet: Aanbrengen woordenschat Inoefenen syntaxis Wel: Uitlokken van basale communicatieve functies: -aandacht trekken -actie vragen -protesteren -

44 Voorbeeld therapieprogramma voor het ontwikkelen van vroege communicatiefuncties en pragmatisch bewustzijn Beginnende Communicatie (van den Dungen & den Boon (2001)

45 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001) Omschrijving: therapieprogramma bedoeld om kinderen, die nog niet of nauwelijks spreken en volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen te leren communiceren Inhoud: Verantwoording Practisch deel met werkvormen voor het aanleren van communicatieve functies

46 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001): opbouw van het programma Deel 1: preverbale fase (9 15 m.) Interactiefuncties (3) Controlefuncties (3) Representatiefuncties (3) Expressiefuncties (2) Sociale functie (1)

47 Voorbeeld controlefunctie 1 Kind kan zonder woorden iets afwijzen, weigeren, protesteren Oneetbare dingen weigeren Eten weigeren dat het niet lekker vindt Bepaalde activiteiten weigeren (gepakt worden, kietelen, )

48 Voorbeeld representatiefunctie 2 Kind kan zonder woorden informatie geven Aandacht vestigen op speelgoed of een voorwerp dat stuk is Aandacht vestigen op iets dat op of leeg is Aandacht vestigen op iets onverwacht dat gebeurt

49 Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001): opbouw van het programma Deel 2: vroegverbale fase (15-24 m.) Interactiefuncties (4) Expressiefuncties (4) Representatiefuncties (7) Controlefuncties (7) Sociale functies (2)

50 Voorbeeld representatiefunctie Kind kan met een niet specifiek woord de aandacht op iets vestigen Aandacht vestigen op voorwerpen, die verplaatst of ergens geplaatst worden Aandacht vestigen op iets bijzonders, nieuws, opvallends in een bekende situatie met die, kijk, hoor

51 Specifieke contexten, ontlokkende elementen: voorbeelden Doorzichtige doos Constructiespel Voorwerpen zichtbaar maar onbereikbaar opstellen Één stuk gereedschap aanbieden, andere achterhouden Kapot gereedschap geven Dingen laten rondslingeren Signalen (telefoon e.a.) negeren Gebruik maken van alledaagse interactiesituaties, hierbij ongewone elementen introduceren

52 Kinderen beter leren communiceren (Kingma-van den Hoogen, 2010) Doel: kinderen met talige leeftijd vanaf 2 jaar leren om de bedoeling van hun boodschap beter en/of adequater over te brengen in een natuurlijke setting Doelgroep: kinderen met A.S.S., bij uitbreiding kinderen met TOS, die hun intenties onvoldoende kunnen overbrengen (beperkingen in de communicatieve functies)

53 Communicatieve functies uit het programma 1. Representatiefuncties (9) 2. Controlefuncties (16) 3. Expressiefuncties (2) 4. Interactiefuncties (3) - Gebaseerd op Wells (1985) - Stemt +/- overeen met comm.functies uit het programma Beginnende communicatie (van den Dungen en den Boon, 2001)

54 Opbouw van de oefeningen Doelstelling Situatie Voorbeelduitingen Materiaal Werkwijze Bij de meeste comm.functies worden ook handreikingen verstrekt naar de ouders en de leerkracht toe i.f.v. generalisatie

55 Voorbeeld interactiefunctie 3 Doelstelling: kind reageert op een vraag om verduidelijking van een referent Situatie: in het verkeer Voorbeelduitingen: K.: ik wil met de rode auto spelen V.: met welke rode auto? K.: met die grote Materiaal: - diverse auto s, poppetjes,. Werkwijze: logopediste en kind spelen met de auto s. Logopedist staat model voor de betreffende functie in een rollenspel en lokt nadien een impliciete uiting van het kind uit door hem/haar te vragen met welke auto/poppetje hij wil spelen. Vervolgens vraagt hij om verduidelijking van de referent

56 Spelprocedures voor het oefenen van pragmatische vaardigheden Scherm-spellen Over-de-schouder spel Wie-spel Bijvoeg-spel Alternatieven spel

57 Oefengang van Conant et al. 1. Verstopspellen 2. Communicatieve lotto 3. Actie-instructiespel 4. Speelgoed-afbeelding vergelijkingsspel 5. Identieke opstellingspel 6. Actie-raadspel

58 Oefengang van Johnston et al. Zes aspecten: Topicalisatie Conversatie Registers Gebruik van aangepaste syntactische vormen Effectief taalgebruik Non-verbale communicatie

59 Het Babbelspel Het Babbelspel is bedoeld voor twee tot zes spelers vanaf zeven jaar, verdeeld over twee niveau s: zeven tot twaalf jaar - twaalf jaar en ouder

60 Het Babbelspel: doel Spelenderwijs inzicht krijgen in sociale (taal)vaardigheden Deze vaardigheden zijn opgesplitst in 6 rubrieken, die op het spelbord aangeduid zijn met 6 verschillende kleuren: -Praten over een onderwerp -Praten over jezelf -Non-verbale opdrachten -Rollenspel -Uiten van meningen over jezelf, over anderen en over diverse onderwerpen Per rubriek zijn er verder 80 opdrachtkaarten in overeenkomstige kleuren.

61 Voorbeelden opdrachtkaarten

62 Referentiële Communicatietaak (naar Johnston et al. 1984)

63 Dubbeldam Dubbeldam bestaat uit twee identieke locaties, waar de mensen die er wonen altijd alles hetzelfde willen. Men kan hierbij één kind een bepaalde situatie laten opbouwen, die een andere kleuter dan moet namaken. Ook kan men werken met opdrachtkaarten en met de dobbelsteen. Als het tussenschot gebruikt wordt, moet het nabouwen gebeuren op auditieve basis. Verdeeld door Rolf - ontwikkelingsmaterialen (www.rolf.nl/catalogus)

64 Ontwikkelingsmateriaal Communicatie (Rolf)

65 Ontwikkelingsmateriaal Communicatie (Rolf) Doel: Kinderen leren communiceren en oefenen van het actief taalgebruik door elkaar te vertellen wat er op de plaat te zien is. De verteller kan, als de pionnen geplaatst zijn, d.m.v. een gekleurde ring, zelf controleren of de ander de opdracht goed heeft uitgevoerd. Materiaal: - 10 kunststof themaplaten, formaat 40 x 32 cm; - 48 gekleurde pionnen; - 2 opzetblokken; - 1 handleiding met verschillende spelmogelijkheden aan.

66 Communicatie (Rolf) 10 themaplaten met volgende totaalsituaties: 1. supermarkt (hoeveelheden); 2. strand (doe-activiteiten); 3. rondom het huis (kleur, vorm, grootte en hoeveelheid); 4. verkeer (voertuigen, simpele verkeersbegrippen); 5. boerderij (dieren met jongen); 6. bos (ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 7. sneeuwpret (ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 8. circus (kleur, ruimtelijke begrippen en hoeveelheidsbegrippen); 9. camping (ruimtelijke situaties, vormen); 10. ziekenhuis (ruimtelijke situaties).

67 Barrier games (Jarred & Roelofs)

68 Besluit m.b.t. therapie volgens deeldomein Trainen van syntactische vaardigheden is er op gericht het kind te leren hoe hij of zij de dingen moet zeggen Oefenen van semantische vaardigheden is bedoeld om het kind betekenissen te leren Het oefenen van pragmatische vaardigheden heeft tot doel om het kind of de volwassene te leren iets te bereiken door in een aangepaste vorm betekenisvolle dingen te zeggen, die boven dien aangepast zijn aan de situatie

69 Uitdaging voor de toekomst: Evidence Based Practice? Evidence Based Practice biedt niet enkel een model om op een systematische wijze onderzoeksevidentie te verzamelen en te beschouwen, maar ook een manier om therapeutische beslissingen te nemen door de beste wetenschappelijke bewijsvoering te integreren met persoonlijke ervaringen en met de waarden en voorkeuren van de patiënt/cliënt

70 Evidence Based Practice? Probleem: vinden van goede bewijsvoering m.b.t. taaltherapie bij kinderen

71 Uitdaging voor de toekomst: EBP Er zijn vele programma s en oefenmaterialen op de markt voor taaltherapie bij kinderen Bijna geen enkele daarvan is wetenschappelijk getoetst volgens de EBP-criteria, noch in Nederland en België, noch in de V.S. (zie Cirrin & Gillam, 2008) Voorlopige oplossing: Gezien de schaarste aan evidentie m.b.t. de efficiëntie van taaltherapiemethodes en programma s voor kinderen met taalstoornissen, moeten logopedisten doen wat ze altijd gedaan hebben: therapeutische inzichten en kind- en ouderfactoren meer laten doorwegen in het klinisch beslissingsproces dan EBonderzoeksresultaten (Cirrin & Gillam, 2008)

Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos. 2 Stappen bij het opstellen van een behandelplan 29

Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos. 2 Stappen bij het opstellen van een behandelplan 29 Inhoud Inleiding 15 Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos 1 Het computerprogramma 23 1.1 Inleiding 23 1.2 Doel van het computerprogramma Behandeldoelen tos 23 1.3 Doelgroep en gebruikers

Nadere informatie

Wat is een specifieke taalontwikkelingsstoornis? dr Ellen Gerrits, logopedist Congres TaalStaal 9 november 2012 Koninklijke Auris Groep

Wat is een specifieke taalontwikkelingsstoornis? dr Ellen Gerrits, logopedist Congres TaalStaal 9 november 2012 Koninklijke Auris Groep Wat is een specifieke taalontwikkelingsstoornis? dr, logopedist Congres 9 november 2012 Koninklijke Auris Groep Over welke kinderen praten we vandaag? Engels: Specific Language Impairment: Is SLI wel zo

Nadere informatie

In contact door ondersteund communiceren

In contact door ondersteund communiceren COCPvg: In contact door ondersteund communiceren Elise Brinkman EMB Congres 6 maart 2014 COCPvg Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende personen met een meervoudige beperking

Nadere informatie

1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington

1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington 1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington 2. Autisme: Kwalitatieve verschillen op 3 gebieden: taalvaardigheden, sociale vaardigheden en beperkte/

Nadere informatie

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Programma Kennismaken Presentatie Jong geleerd Warming-up Pauze Praktische oefening Afsluiting Jong geleerd over het belang van actieve stimulering van ontluikende

Nadere informatie

Hoe help ik mijn taalgestoorde kind versie maart 2012. Logopediepraktijk Het Praathuis Roelien van Halsema Mirjam Hermans Kim Ruiter Marieke Luten

Hoe help ik mijn taalgestoorde kind versie maart 2012. Logopediepraktijk Het Praathuis Roelien van Halsema Mirjam Hermans Kim Ruiter Marieke Luten Logopediepraktijk Het Praathuis Roelien van Halsema Mirjam Hermans Kim Ruiter Marieke Luten Hoe help ik mijn taalgestoorde kind? Onderstaande adviezen zijn een samenvatting uit Kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Aantekeningen naar aanleiding van de workshop van Ellen Gerrits tijdens het congres TOS in Utrecht op 18 mei 2017

Aantekeningen naar aanleiding van de workshop van Ellen Gerrits tijdens het congres TOS in Utrecht op 18 mei 2017 Aantekeningen naar aanleiding van de workshop van Ellen Gerrits tijdens het congres TOS in Utrecht op 18 mei 2017 Kinderen met TOS zijn slimme kinderen die moeite hebben met praten en vertellen, en met

Nadere informatie

Taalstimulering voor kinderen en volwassenen. Taal en taalbeleid 3 februari 2014

Taalstimulering voor kinderen en volwassenen. Taal en taalbeleid 3 februari 2014 Taalstimulering voor kinderen en volwassenen Taal en taalbeleid 3 februari 2014 Enkele stellingen Taalontwikkeling 1. Voortalige fase: van 0 tot 1 jaar 2. Vroegtalige fase: van 1 tot 2,5 jaar Eentalige

Nadere informatie

ONDERZOEK OVER EN MET STAP

ONDERZOEK OVER EN MET STAP ONDERZOEK OVER EN MET STAP Anne Baker STAP cursus april 2010 1 Inhoud van deze presentatie Achtergrond: gebruik van spontane taal analyses Het ontstaan van STAP : de verantwoording Verder onderzoek met

Nadere informatie

7-15 jaar. Ontwikkeld en uitgegeven door

7-15 jaar. Ontwikkeld en uitgegeven door 7-15 jaar Ontwikkeld en uitgegeven door Artikelcode: HC1086 Het originele babbelspel is een uitgave van Baert NV - Essenestraat 16-1740 Ternat www.baert.com Copyright Baert NV Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven

Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven Herbert Roeyers Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen HGR-CSS Brussel, 20 juni 2014 Vroegtijdige interventie bij kinderen

Nadere informatie

Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind

Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind 15 december 2016 Drs. F. Sobieraj klinisch linguïst / logopedist Kentalis Een landelijke organisatie gespecialiseerd in diagnostiek,

Nadere informatie

gebaren bij jonge kinderen met TOS

gebaren bij jonge kinderen met TOS Het gebruik van gebaren bij jonge kinderen met TOS Karin Wiefferink, Maaike Diender, Marthe Wijs, Bernadette Vermeij Vaak wordt in interactie met jonge kinderen met TOS de gesproken taal ondersteund met

Nadere informatie

Het onderzoek. Taalontwikkeling. Inhoud. Lezing Kannercyclus 10 december 2012. Autismespectrumstoornissen. Jarymke Maljaars

Het onderzoek. Taalontwikkeling. Inhoud. Lezing Kannercyclus 10 december 2012. Autismespectrumstoornissen. Jarymke Maljaars Autismespectrumstoornissen BEGRIP ALS STRUIKELBLOK: Taal bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking FENOTYPE KANNERCYCLUS 1 december 212 COGNITIE BIOLOGIE O M G E V I N G GENOTYPE Autisme

Nadere informatie

Audiologisch centrum, spraaktaalteam

Audiologisch centrum, spraaktaalteam TOS en Meertaligheid Onderwijsdag 25 mei 2016 Maaike Diender, klinisch linguïst Els de Jong, teamleider spraaktaalteam/logo-akoepedist Audiologisch centrum, spraaktaalteam Gehooronderzoek Logopedisch onderzoek

Nadere informatie

Pragmatiek en communicatie beïnvloed door een autismespectrumstoornis

Pragmatiek en communicatie beïnvloed door een autismespectrumstoornis Pragmatiek en communicatie beïnvloed door een autismespectrumstoornis 10 februari 2017 Zorgbehoeften van de leerling met autisme Zorg dat ik boodschappen kan begrijpen Zorg dat ik de organisatie van een

Nadere informatie

Ouders maken het verschil

Ouders maken het verschil Ouders maken het verschil 1 + 2 = meer dan 3 Indirecte therapie bij kinderen met TOS Jeanne Verheugt, communicatief begeleider Martina de Groot, logopedist spraaktaalpatholoog USZ Kentalis RZON Alle Taal

Nadere informatie

COCP COCP. Workshop. Doel COCP-programma. Wat is daarvoor nodig? Methodische kern COCP. Inhoudelijke kern. Margriet Heim

COCP COCP. Workshop. Doel COCP-programma. Wat is daarvoor nodig? Methodische kern COCP. Inhoudelijke kern. Margriet Heim Workshop COCP Margriet Heim Marjan Veen Frank Velthausz COCP Communicatieve Ontwikkeling niet-sprekende personen en hun Communicatiepartners Succesvolle methoden, 1 Succesvolle methoden, 2 Doel COCP-programma

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE Samenvatting versie voor mensen met afasie en naasten Afasie is een taalstoornis, geen intelligentiestoornis Juli 2017 1 van 23 Inhoud Inleiding... 3 H1:

Nadere informatie

Ik heb vragen rond 'expressieve taalstoornis' of 'taalstoornis' alleen en begon nu wat te twijfelen of dat synoniemen zijn voor dysfasie of niet.

Ik heb vragen rond 'expressieve taalstoornis' of 'taalstoornis' alleen en begon nu wat te twijfelen of dat synoniemen zijn voor dysfasie of niet. Vraag In de aanloop naar volgend schooljaar krijgen we heel wat vragen rond de type 7 taal-spraak groep. Onder andere over welke 'termen' ok of niet ok zijn ifv opmaak gemotiveerd verslag / verslag. Ik

Nadere informatie

Pivotal Response Treatment. SCHOOLJAAR: Anita Bieleman Silke Polman

Pivotal Response Treatment. SCHOOLJAAR: Anita Bieleman Silke Polman Pivotal Response Treatment SCHOOLJAAR: 2011-2012 Anita Bieleman Silke Polman De beperkte motivatie tot interactie bij mensen met autisme is van grote invloed op hun verdere ontwikkeling. Het is het kernprobleem

Nadere informatie

Siméa Nienke Lam de Waal, MA Dr. Annette Scheper

Siméa Nienke Lam de Waal, MA Dr. Annette Scheper Vertelvaardigheid: Kleuters versus kinderen met SLI Siméa 11-04-2013 Nienke Lam de Waal, MA Dr. Annette Scheper Inhoud Waar hebben we het over? Achtergrond Onderzoeksvragen Methode Resultaten Discussie

Nadere informatie

Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap

Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap Prof. dr. Bea Maes, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, K.U.Leuven 1. Centrale rol van taal en communicatie

Nadere informatie

TAALLEREN IN INTERACTIE

TAALLEREN IN INTERACTIE TAALLEREN IN INTERACTIE alleen voor cluster 2? Ciska Heertjes-Groen Logopediste Taalbrug SO Begeleidster TII SBO INHOUD Video opname TOS klas op de Taalbrug SO Wat zie je? Wat is taalleren in interactie?

Nadere informatie

Protocol Project Uniforme signalering spraaktaalproblemen. kinderen INHOUD

Protocol Project Uniforme signalering spraaktaalproblemen. kinderen INHOUD Protocol Project Uniforme signalering spraaktaalproblemen bij jonge kinderen Versie geïntegreerd model van Wiechen 2/jarigen 1 november 2011 INHOUD 1. Inleiding 2. Taal A. De normale taalontwikkeling en

Nadere informatie

De inzet van robots in de behandeling van autisme. Bibi Huskens en Rianne Verschuur

De inzet van robots in de behandeling van autisme. Bibi Huskens en Rianne Verschuur De inzet van robots in de behandeling van autisme Bibi Huskens en Rianne Verschuur In samenwerking met: Emilia Barakova TU/e Jan Gillesen TU/e Tino Lourens TiViPe Met dank aan: Agentschap NL Deelnemende

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling Diagnostiek en behandeling Hans Kaffener Diagnostiek en behandeling Kennismaking met de Doelgroep TOS in theorie en in beleving Wat biedt Kentalis diagnostiek en behandeling Hoe kom je bij Kentalis? verwijsmogelijkheden

Nadere informatie

Een gedifferentieerde kijk op de behandeling van pragmatische problemen. Marja Borgers

Een gedifferentieerde kijk op de behandeling van pragmatische problemen. Marja Borgers Een gedifferentieerde kijk op de behandeling van pragmatische problemen Marja Borgers Doel van deze workshop Het fenomeen pragmatiek en pragmatische problemen enigszins uitdiepen Verschillende typen pragmatische

Nadere informatie

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt.

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt. KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek : Datum gesprek : KIJK! Lijst 1. Basiskenmerken Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig

Nadere informatie

Taaltests. Limitatieve lijst RIZIV Preverb Fonologie Lexicon Semantiek Morfologie Syntaxis Prag Leeftijd Normen uitgave

Taaltests. Limitatieve lijst RIZIV Preverb Fonologie Lexicon Semantiek Morfologie Syntaxis Prag Leeftijd Normen uitgave Taaldiagnostiek in Nederland en Vlaanderen: meerwaarde van de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA) Inge Zink Taaldiagnostiek Nederlandse taalgebied Taaltests Limitatieve lijst RIZIV Preverb

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Werkboek Pragmatische vaardigheden

Werkboek Pragmatische vaardigheden Werkboek Pragmatische vaardigheden Een product van kwaliteitskring 044, KTV (Kring Ter Verrijking), Borculo Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding...2 Opbouw...3 Overzicht van pragmatische vaardigheden...4

Nadere informatie

Therapiekeuze bij verstaanbaarheidsproblemen. Waarom dit onderwerp? Goed nieuws! Therapiekeuze bij verstaanbaarheidsproblemen

Therapiekeuze bij verstaanbaarheidsproblemen. Waarom dit onderwerp? Goed nieuws! Therapiekeuze bij verstaanbaarheidsproblemen Therapiekeuze bij verstaanbaarheidsproblemen Regiodag logopedie 27 mei 2014 Waarom dit onderwerp? Maaike Diender Klinisch linguïst Audiologisch centrum Alkmaar: ACHN Kinderen 2-5 jaar, 2010-2013 Geen spraakproductieprobleem

Nadere informatie

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek Het spraaktaalteam van het ACHN Multidisciplinair team bestaat uit: Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen)

Nadere informatie

TAALSTOORNIS KINDEREN: PROBLEMEN MET DE PRODUCTIE VAN SPRAAKKLANKEN

TAALSTOORNIS KINDEREN: PROBLEMEN MET DE PRODUCTIE VAN SPRAAKKLANKEN INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS TAALSTOORNIS KINDEREN: PROBLEMEN MET DE PRODUCTIE VAN SPRAAKKLANKEN Meertaligheid en fonologische stoornis TAALSTOORNIS KINDEREN: PROBLEMEN MET DE PRODUCTIE VAN SPRAAKKLANKEN

Nadere informatie

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek:

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek: Charter voor onderzoek en behandeling van spraak-, taal- en communicatieproblemen bij de ziekte van Huntington Versie voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en patiënten 1. ONDERZOEK Voorwaarden bij onderzoek:

Nadere informatie

Thema avond Lezen. Basisschool Oostenwind te Raalte Donderdag 16 januari 2014 Hanneke Berenpas, Logopedist

Thema avond Lezen. Basisschool Oostenwind te Raalte Donderdag 16 januari 2014 Hanneke Berenpas, Logopedist Thema avond Lezen Basisschool Oostenwind te Raalte Donderdag 16 januari 2014 Hanneke Berenpas, Logopedist Programma Verloop taalontwikkeling in vogelvlucht Stimuleren taalontwikkeling Spraak/taalproblemen

Nadere informatie

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel Workshops en cursussen H E R S E N W E R K Scholing en advies op het gebied van hersenletsel 2016 Hersenwerk Hersenwerk is een organisatie die kennis en wetenschap verzamelt en verspreidt op het gebied

Nadere informatie

Uitgangsvragen en aanbevelingen

Uitgangsvragen en aanbevelingen Uitgangsvragen en aanbevelingen behorende bij de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van afasie bij volwassenen. De aanbevelingen dienen te worden gelezen in relatie tot de tekst in de desbetreffende

Nadere informatie

Effectiveness of a self-regulated remedial program for handwriting difficulties

Effectiveness of a self-regulated remedial program for handwriting difficulties Effectiveness of a self-regulated remedial program for handwriting difficulties Van Waelvelde, De Roubaix A, Steppe L, et al. (2017) Effectiveness of a self-regulated remedial program for handwriting difficulties.

Nadere informatie

Het stimuleren van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis

Het stimuleren van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis Het stimuleren van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis Herbert Roeyers Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen VVL Congres, Berchem, 14 maart 2014 Pervasieve

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

Kan een kind meer talen

Kan een kind meer talen Kan een kind meer talen...ook als het een auditieve of co Meertaligheid is geen oorzaak van taalstoornissen de één is er beter in dan de ander dat geldt ook voor kinderen met een zintuiglijke, communicatieve,

Nadere informatie

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling

SCHEMA AFASIE. Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling SCHEMA AFASIE Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 4 Wat is voor

Nadere informatie

Bepaling van het taalbegrip bij kinderen tot en met 25 maanden. Liesbeth Schlichting Rijksuniversiteit Groningen

Bepaling van het taalbegrip bij kinderen tot en met 25 maanden. Liesbeth Schlichting Rijksuniversiteit Groningen Bepaling van het taalbegrip bij kinderen tot en met 25 maanden Liesbeth Schlichting Rijksuniversiteit Groningen Taalstoornissen Primair: specifieke taalontwikkelingsstoornissen (SLI) Secondair: niet-specifiek

Nadere informatie

TOS en Dyslexie. De grenzen van mijn taal....zijn de grenzen van mijn wereld

TOS en Dyslexie. De grenzen van mijn taal....zijn de grenzen van mijn wereld TOS en Dyslexie De grenzen van mijn taal....zijn de grenzen van mijn wereld Inhoud: Wie zijn wij? Wat is een TOS? TOS en dyslexie, cormobiditeit TOS en dyslexie, dé aanpak Wie zijn wij? Auris: helpt mensen

Nadere informatie

Samen naar woorden zoeken

Samen naar woorden zoeken Samen naar woorden zoeken Diagnostiek en behandeling van woordvindingsproblemen in de logopedische praktijk Lieke Cools Amsterdam, 7 november 2014 Symposium Stichting dysfatische ontwikkeling Praktijk

Nadere informatie

Logopedie bij oudere kinderen

Logopedie bij oudere kinderen Logopedie bij oudere kinderen Inhoud en vorm van de behandeling van kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 8 tot 12 jaar auteurs gerda bruinsma HOGESCHOOLDOCENT EN JUNIOR

Nadere informatie

Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties

Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties Ronde 3 Joost Hillewaere Eekhoutcentrum Contact: joost.hillewaere@kuleuven-kulak.be Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties 1. Inleiding Waarom leren kinderen taal op school? Taal heeft

Nadere informatie

Ergotherapie bij Parkinsonpatiënten ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEHANDELING

Ergotherapie bij Parkinsonpatiënten ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEHANDELING Ergotherapie bij Parkinsonpatiënten ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEHANDELING Observatie Beperkingen komen vaak voor bij volgende motorische activiteiten: Transfers Houding Reiken en grijpen Balans Stappen

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

STOP 4-7 programma. Samen sterker Terug. Pad

STOP 4-7 programma. Samen sterker Terug. Pad STOP 4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad STOP 4-7 PROGRAMMA Samen sterker Terug Op Pad Ecologisch (samen) en positief (sterker terug op pad) Een vroeg interventie- of preventieprogramma: kindtraining

Nadere informatie

COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN

COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN CURSUS VOOR ERGOTHERAPEUTEN OPLEIDING TOT CPCRT-GECERTIFICEERD THERAPEUT De cursus richt zich op de ergotherapeutische diagnostiek, benadering en behandeling

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Normale taalontwikkeling Hoofdstuk 2 Ontwikkelingsdysfasie

Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Normale taalontwikkeling Hoofdstuk 2 Ontwikkelingsdysfasie Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 Normale taalontwikkeling 15 1.1 Taalontwikkeling: een multidimensioneel gebeuren 16 1.2 Componenten van de taalontwikkeling 18 1.3 Fasen in de taalontwikkeling 21 1.4 Besluit

Nadere informatie

CKG Centrum voor het jonge kind-taalstimulatie

CKG Centrum voor het jonge kind-taalstimulatie CKG Centrum voor het jonge kind-taalstimulatie Voor taalstimulatie zijn onderstaande pakketten voorhanden: Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode High Scope. Deze methode gaat

Nadere informatie

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte.

Schema Afasie. 1 De logopedist neemt bij het vermoeden van een afasie de ScreeLing af, bij voorkeur binnen een week na de beroerte. Schema Afasie Stap Methodisch handelen nr. Uitgangsvraag nr. Aanbeveling Verwijzing en aanmelding 3 Welke invloed hebben duur en intensiteit van afasietherapie op het herstel van de afasie? 11 De logopedist

Nadere informatie

Methodiek/Ouderprogramma bij VVE

Methodiek/Ouderprogramma bij VVE Factsheet Het ei van Columbus Naam Methodiek Ontwikkelaar Gegevens Contactpersoon: Integraalprogramma (methodiek voor psz en po) mét aanvullend ouderprogramma Rezulto Onderwijsadvies, ITTA Universiteit

Nadere informatie

kijkwijzer hoger onderwijs de les de docent taalontwikkelend lesgeven

kijkwijzer hoger onderwijs de les de docent taalontwikkelend lesgeven kijkwijzer hoger onderwijs taalontwikkelend lesgeven de docent 1. Is het taalaanbod van de docent rijk, verzorgd en afgestemd op de studenten? Zijn de formuleringen op het niveau van studenten? Drukt de

Nadere informatie

Communiceren kun je leren?!

Communiceren kun je leren?! Communiceren kun je leren?! Communicatie; wat is goed communiceren? En hoe leer je goed communiceren? Wat is communicatie nu eigenlijk? Communiceren is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Communicatie:

Nadere informatie

Bas past op opa. Bas helpt mama

Bas past op opa. Bas helpt mama Schoolrijpheid Bas project - Compleet programma voor taal en voorbereidend rekenen voor peuters en kleuters Bas prentenboeken met illustraties van Dagmar Stam Bas project Voor peuters De slab van Bas In

Nadere informatie

12/04/2015. Effectieve behandeling van kleuters. morfosyntaxis bij kleuters met S- TOS. Morfosyntaxis. Thijs (4;9 jaar) Problemen in morfosyntaxis

12/04/2015. Effectieve behandeling van kleuters. morfosyntaxis bij kleuters met S- TOS. Morfosyntaxis. Thijs (4;9 jaar) Problemen in morfosyntaxis Morfosyntaxis Effectieve behandeling van morfosyntaxis bij kleuters met S- TOS MSc Anouk Bruggink Simea congres 2015 Syntaxis: Zinsbouw van een taal: Woorden in groepen samenvoegen Woorden/groepen woorden

Nadere informatie

Bio (EEG) feedback. Reflecties vanuit de klinische praktijk. Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven

Bio (EEG) feedback. Reflecties vanuit de klinische praktijk. Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven Bio (EEG) feedback Reflecties vanuit de klinische praktijk Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven Neurofeedback -Een vraag uit de spreekkamer- Minimaal 1500 Literatuur 2008 literatuur search

Nadere informatie

Pivotal Response Treatment

Pivotal Response Treatment Pivotal Response Treatment Congres Rino April 2014 Sabien van Lommel Centrum Autisme Rivierduinen Voorburg 4/24/2014 Pivotal Response Treatment Gericht op Pivotal Areas = kerngebieden Een gedragstherapeutische

Nadere informatie

16/10/2015. Het Triple P Systeem. Triple P versterkt elke ouder! Hilde Weekers, Oktober 2015

16/10/2015. Het Triple P Systeem. Triple P versterkt elke ouder! Hilde Weekers, Oktober 2015 Het Triple P Systeem. Triple P versterkt elke ouder! Hilde Weekers, Oktober 2015 Design: Triple P Communications 2011 1 Waarom hebben we programma s voor opvoedingsondersteuning nodig? Een verontrustend

Nadere informatie

Intellectuele ontwikkeling

Intellectuele ontwikkeling Intellectuele ontwikkeling De Zwitserse psycholoog Jean Piaget heeft onderzoek gedaan op onder andere het gebied van denkontwikkeling in de leeftijd van nul tot veertien jaar. Ontwikkeling van het denken

Nadere informatie

PRATEN MET JE KIND: HOE DOE JE DAT?

PRATEN MET JE KIND: HOE DOE JE DAT? Lezingen ronde 3: Taalontwikkeling PRATEN MET JE KIND: HOE DOE JE DAT? Wat ouders van late talkers leren tijdens het Hanen ouderprogramma Target Word Congres Jeugd In Onderzoek 13-03-2017 1 Astrid Kruythoff-Broekman

Nadere informatie

Logopedie en apps. Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen. Kennis in Bedrijf 27 november 2014. Ilse Hoeben

Logopedie en apps. Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen. Kennis in Bedrijf 27 november 2014. Ilse Hoeben Logopedie en apps Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen Kennis in Bedrijf 27 november 2014 Ilse Hoeben MSc en Logopedist Docent opleiding logopedie Technologie 27 november 2014 2 Invloed digitale

Nadere informatie

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand DTT Stapsgewijs vaardigheden leren Elly: is veel opener geworden. Nynke: is echt vooruit gegaan. Yvo: begrijpt meer. DTT Stapsgewijs vaardigheden

Nadere informatie

WAT DOET DE LOGOPEDIST?

WAT DOET DE LOGOPEDIST? TAAL Afasie Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een

Nadere informatie

MWidW bij peuters en kleuters met TOS

MWidW bij peuters en kleuters met TOS MWidW bij peuters en kleuters met TOS Prof. dr. Paul Leseman, promotor (UU) Dr. Maartje Kouwenberg, copromotor (Auris) Dr. Connie Fortgens, copromotor (Auris) Marike Kempen MSc, promovenda (Auris & UU)

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties. Informatie voor verwijzers

Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties. Informatie voor verwijzers Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties Informatie voor verwijzers Zie jij wat ik zie? Kinderen met CVI Visuele problemen en beperkingen in het dagelijks

Nadere informatie

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van Richtlijn Cognitieve revalidatie Niveau A (1) Het is aangetoond dat.. Aandacht Het is aangetoond dat aandachtstraining gedurende de eerste 6 weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen

Nadere informatie

Checklist: Lees- en spellingproblemen en meertaligheid

Checklist: Lees- en spellingproblemen en meertaligheid 170185/1536 April 2017 Checklist: Lees- en spellingproblemen en meertaligheid In te vullen door: school (leerkracht/ib er) in overleg met ouders, eventueel met iemand die als tolk kan fungeren. Als er

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Late fouten in het taalbegrip van kinderen

Late fouten in het taalbegrip van kinderen 1 Late fouten in het taalbegrip van kinderen Petra Hendriks Hoogleraar Semantiek en Cognitie Center for Language and Cognition Groningen Rijksuniversiteit Groningen 2 De misvatting Actief versus passief

Nadere informatie

1 Doel en doelgroepen

1 Doel en doelgroepen 1 Doel en doelgroepen Het doel van dit programma is meerledig. De verschillende doelstellingen worden hieronder kort besproken. In paragraaf 1.2 worden de doelgroepen van het therapieprogramma voor de

Nadere informatie

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009 Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen Rob Neyens 22.10.2009 Programma 1. Theorie: wat is autisme? 1.1 Buitenkant 1.2 Binnenkant 2. Praktijk: hoe omgaan met autisme? 2.1 Remediëren 2.2 Compenseren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

1. Wat is taalontwikkeling?

1. Wat is taalontwikkeling? 1. Wat is taalontwikkeling? Mensen willen graag hun wensen, gevoelens en ervaringen delen met anderen. Dit doen ze zowel met woorden als met hun lichaam (lachen, huilen, wijzen,...). Een kind leert daarvoor

Nadere informatie

ZELF DOEN! Definitie indirecte logopedie. Enquête indirecte logopedie. Enquête indirecte logopedie. Therapievormen indirecte logopedie

ZELF DOEN! Definitie indirecte logopedie. Enquête indirecte logopedie. Enquête indirecte logopedie. Therapievormen indirecte logopedie Definitie indirecte logopedie ZELF DOEN! Klinisch linguïst / onderzoeker Logopedie waarbij ouders leren de taal-spraakontwikkeling adequaat te stimuleren en passende feedback te geven op uitingen van het

Nadere informatie

Inhoud. Dankbetuiging iv. Een korte toelichting op enkele termen. Wat je moet weten voor je begint. Woordenlijst 420. Aanbevolen kinderboeken 422

Inhoud. Dankbetuiging iv. Een korte toelichting op enkele termen. Wat je moet weten voor je begint. Woordenlijst 420. Aanbevolen kinderboeken 422 Inhoud Dankbetuiging iv Een korte toelichting op enkele termen v Wat je moet weten voor je begint vi 1 Verdiep je in de communicatie van je kind 1 2 Stel doelen door je kennis over je kind te gebruiken

Nadere informatie

Versterk spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang met anderen.

Versterk spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang met anderen. Versterk spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang met anderen. ik en de anderen omgaan met emoties communicatie omgaan met stress Een babbelspel voor kinderen vanaf 7 jaar waar emotionele intelligentie

Nadere informatie

Informatie boekje CO-OP benadering

Informatie boekje CO-OP benadering Informatie boekje CO-OP benadering Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Heerlen, 2013 Dit informatieboekje is tot stand gekomen op vraag van therapeuten, ouders, partners en andere betrokkenen.

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 4 onderwijs

Logopedie in het cluster 4 onderwijs Logopedie in het cluster 4 onderwijs mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement richt zich op de

Nadere informatie

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Cecile Blansjaar: orthopedagoog/autisme specialist Gedragskundige Stichting de Waerden Mede oprichter De Sociale Bron Wat is Autisme? In Nederland

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Taal 100: een werkwijze om de taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren

Taal 100: een werkwijze om de taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren Ronde 7 Jeanny Duyf & Jørgen Hofmans TeleacNOT Contact: Jeanny.duyf@teleacnot.nl Website met digitale boekenhoek voor groep 4 Kinderen pakken steeds minder zomaar een boek om te lezen en kunnen daardoor

Nadere informatie

Evidence-based - Wat een feest! Ellen Gerrits Alle Taal Centraal 2014

Evidence-based - Wat een feest! Ellen Gerrits Alle Taal Centraal 2014 Evidence-based - Wat een feest! Alle Taal Centraal 2014 Evidence-based logopedie (EBL) Evidence-based logopedie (EBL) Een klinische beslissing nemen op basis van het best beschikbare bewijs 5 stappen in

Nadere informatie

Dyslexiewijzer. Waarom deze dyslexiewijzer? De rol van de logopedist bij dyslexie

Dyslexiewijzer. Waarom deze dyslexiewijzer? De rol van de logopedist bij dyslexie Dyslexiewijzer Dyslexiewijzer Waarom deze dyslexiewijzer? Voordat kinderen met het leesonderwijs in aanraking komen, kunnen ze al verwezen worden naar een logopedist. Zij hebben dan een logopedische stoornis

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Aspecten van cognitief functioneren in Autisme Spectrum Stoornissen. Executieve functies en autisme (Hill, 2004)

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Aspecten van cognitief functioneren in Autisme Spectrum Stoornissen. Executieve functies en autisme (Hill, 2004) Dia 1 Aspecten van cognitief functioneren in Autisme Spectrum Stoornissen Een reactie van Bibi Huskens Dia 2 Executieve functies en autisme (Hill, 2004) Problemen in: Planning Inhibitie Schakelvaardigheid

Nadere informatie

Stoornis of breder? De stoornis beschrijven De 5 aspecten in een handzaam schema! Casuïstiek Conclusie

Stoornis of breder? De stoornis beschrijven De 5 aspecten in een handzaam schema! Casuïstiek Conclusie Overzicht diagnostisch instrumentarium spraak-taalonderzoek Edith Hofsteede-Botden Rianneke Crielaard Kentalis Sint-Michielsgestel Team Spraak-Taal Overzicht diagnostisch instrumentarium spraak-taalonderzoek

Nadere informatie

In: Vroeg, vakblad vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Jaargang 29 maart 2012, p.12-14.

In: Vroeg, vakblad vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Jaargang 29 maart 2012, p.12-14. Praten met Gebaren In: Vroeg, vakblad vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Jaargang 29 maart 2012, p.12-14. Trude Schermer Nederlandse Gebarentaal en Nederlands

Nadere informatie

Taalontwikkeling bij Tweelingen

Taalontwikkeling bij Tweelingen TWINSpiratie-avond Taalontwikkeling bij Tweelingen Hoofddorp 17 november 2008 Suzanne Lagerweij TWINSpiratie Taalontwikkeling bij Tweelingen Theorie Pauze Praktijk Afsluiting Taalontwikkeling bij Tweelingen

Nadere informatie

Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve verwerkingsproblemen Auditieve verwerkingsproblemen definitie, diagnostiek, (be)handelen Jessica van Herel de Frel Logopedist / spraak taalpatholoog Koninklijke Auris Groep, AC Rotterdam j.v.herel@auris.nl 19 april 2012 Inhoud

Nadere informatie

Behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen met een cluster 2 indicatie

Behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen met een cluster 2 indicatie Behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen met een cluster 2 indicatie Beschrijving van frequentie, duur en inhoud Afstudeerproject van: Frederieke Apeldoorn Laura Vinke José Vonhof Opdrachtgevers

Nadere informatie

Beginnende communicatie

Beginnende communicatie Beginnende communicatie Therapieprogramma voor communicatieve functies in de preverbale en vroegverbale fase Leen van den Dungen, Nelleke den Boon Al heel vroeg komt de communicatie tussen een kind en

Nadere informatie

Engelse taal. Kennisbasis Engelse taal op de Pabo

Engelse taal. Kennisbasis Engelse taal op de Pabo Engelse taal Belang van het vak Engels geven in het basisonderwijs is investeren in de mensen van de toekomst die studeren, werken en recreëren in verschillende landen van Europa en de wereld. Door de

Nadere informatie

Evidence based handelen binnen de logopedie. Consequenties voor de logopedische begeleiding gekoppeld aan de onderwijszorgprofielen

Evidence based handelen binnen de logopedie. Consequenties voor de logopedische begeleiding gekoppeld aan de onderwijszorgprofielen Evidence based handelen binnen de logopedie Consequenties voor de logopedische begeleiding gekoppeld aan de onderwijszorgprofielen Inleiding Logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie

Nadere informatie