Voor de leerkracht van groep 1 en 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de leerkracht van groep 1 en 2"

Transcriptie

1 Voor de leerkracht van groep 1 en 2

2 Handleiding Taaltas voor de leerkracht van groep 1 en 2 Taaltas is een educatief programma dat ontwikkeld is door de Bibliotheek Hoogeveen, OBS Apollo Hoogeveen en Stap-in Hoogeveen(Stichting Welzijn Hoogeveen). Het programma is in samenwerking met de gemeente Hoogeveen tot stand gekomen. De bibliotheek zorgt voor het materiaal, Stap-in zorgt voor ondersteuning van de ouderbijeenkomsten. Het geheel is een vervanging van het Centraal prentenboekenproject en het SWW programma Knapzak. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid van grote invloed is op de leerresultaten van kinderen. Jonge kinderen zijn afhankelijk van de leerkrachten, maar zeker ook van de ouders voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Wanneer ouders met hun kind thuis veel oefenen in aansluiting op het schoolprogramma zijn de leerresultaten van deze kinderen beter! Taaltas biedt een programma waarbij school en ouders samen aan dezelfde thema s werken. Doel van Taaltas: taalontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 stimuleren het lees- en voorleesplezier bij kinderen en ouders te vergroten ouderparticipatie vergroten Het effect van Taaltas zit vooral in de samenhang school en thuis: hetzelfde prentenboek, dezelfde woorden, de herkenning voor de kinderen. Kinderen zijn dagelijks bezig met het vergroten van hun kennis en het opdoen van vaardigheden. Pagina 1

3 Hoe werkt Taaltas? De bibliotheek heeft 25 collecties (oorspronkelijk: Centraal prentenboekenproject), die bestaan uit de volgende onderdelen: een prentenboek per leerling voor school en voor thuis een speelontdekboek voor de leerkracht een werkboek per leerling voor thuis een kwartet voor op school en een kwartet per leerling voor thuis een memorie/woordkaartspel op school en een memorie/woordkaartspel per leerling voor thuis aanvulling voor de verteltafel op school en materiaal voor de woordmuur De scholen kunnen per schooljaar uit deze 25 collecties maximaal vier collecties kiezen (d.m.v. inschrijving). Een collectie is drie weken beschikbaar voor de school. De Taaltas periode duurt twee weken, de overige tijd is voor het ophalen en inleveren van alle materialen. Tijdpad en activiteit: 1. Opgave voor Taaltas: scholen kunnen zich door middel van een opgave formulier dat wordt toegezonden door de bibliotheek aan de scholen opgeven voor maximaal 4 collecties per schooljaar. Na opgave ontvangt de school een bevestiging van de bibliotheek. 2. Ontvangst Taaltas door de school: De bibliotheek maakt met de school een afspraak over de manier en het tijdstip waarop de taaltassen voor de kinderen op school worden gebracht of op worden gehaald door leerkrachten. 3. Eerste contact Stap-in met school: Minimaal 2 weken voor aanvang van een Taaltas neemt de Stap-in medewerker contact op met de betreffende leerkracht. Er wordt een overleg gepland waarin afspraken worden gemaakt over de eerste en tweede bijeenkomst, de taak van de leerkracht, de taak van de Stap-in medewerker, de kinderen die worden aangemeld voor Taaltas thuis 4. Start van Taaltas: een ouderbijeenkomst in de groep met de kinderen. De ouders ontvangen uitleg en informatie over de collectie die in de groep centraal staat. De ouderbijeenkomst wordt geleid door de leerkracht, een medewerker van Stap-in is aanwezig bij de eerste bijeenkomst, onder schooltijd. 5. Uitleg van de spelregels van Taaltas: alle aanwezigen wordt uitgelegd dat de materialen uit de Taaltas: leenmaterialen zijn. Met de ouders wordt afgesproken hoe om te gaan met het zoekraken van materialen. 6. In ontvangst nemen van de Taaltas : alle aanwezige ouders ontvangen de Taaltas en conformeren zich aan de spelregels zoals door de school opgesteld. 7. In de groep: de klas gaat aan het werk met alle materialen en de verteltafel van het boek. 8. Bezoek de ouders die niet aanwezig waren: de Stap-in medewerker ontvangt van school de namen van die ouders die niet aanwezig waren. Deze ouders worden z.s.m. na de ouderbijeenkomst bezocht. De medewerker legt de spelregels uit, onderzoekt of het gezin ondersteuning nodig heeft en laat de Taaltas voor het betreffende kind achter. 9. Tweede ouderbijeenkomst: aan het eind van de periode (14 dagen) wordt een tweede ouderbijeenkomst georganiseerd door de school. Het onderwerp van deze bijeenkomst is vastgesteld op de eerste ouderbijeenkomst in samen spraak met ouders. School kan de Stap-in medewerker vragen een thema/voorlichtingsactiviteit te presenteren tijdens deze ouderbijeenkomst. Daarnaast worden ouders in de gelegenheid gesteld bevindingen met elkaar te delen. Pagina 2

4 Afspraken die van belang zijn: Hoe gaat de school om met de ouders die zich afmelden? Een idee is om bij de ouder aan te geven dat hij/ zij voor vervanging kan zorgen. Hoe gaat de school om met het inleveren en natellen van de materialen? Een idee is om (hulp)ouders van andere groepen te vragen aanwezig te zijn bij de laatste ouderbijeenkomst en deze de materialen van de andere ouders te laten tellen als deze ouders zelf bij de bijeenkomst zijn. Direct na de bijeenkomst krijgen zij te horen of alles klopt. Als er iets ontbreekt, wordt uitgelegd hoe hier mee om te gaan. Het is handig om bij inname van de Taaltas een kaartje met de naam van het kind in de tas te doen. Dit alles kan in overleg met de Stap-in medewerker georganiseerd worden. Tip: weeg de pakjes. Dan zie je snel of er een kaartje ontbreekt. Kijk hoe klassenouders/andere ouders/bibliotheekouders/taaltasouders betrokken kunnen worden bij het samen verantwoordelijk zijn voor alles wat er in en rond Taaltas gebeurt op school. Pagina 3

5 Bijlage 1: Taken Taken bibliotheek: De bibliotheek draagt zorg voor: - de collecties en de materialen die daarbij horen. - de Taaltas voor de kinderen. - de inschrijving op een collectie. - de verspreiding van een collectie. Taken school: De school draagt zorg voor: - de lessen in de klas. - de ouders te motiveren en te stimuleren om deel te nemen. - voor het verspreiden van ouderinformatie. - het voorbereiden en uitvoeren van de ouderbijeenkomsten. - het onderhouden van contact met de medewerker van Stap-in. - de ouders waarvan op voorhand duidelijk is dat zij extra ondersteuningnodig hebben aan te melden bij Stap-in. Criteria hiervoor zijn: Laaggeletterdheid Laag opgeleid De Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn Een negatieve score hebben op het Van Wiechen onderzoek - Samen met Stap-in voor het retourneren van de geleende materialen. Taken Stap-in: Stap-in draagt zorg voor: - een format- brief waarin ouderinformatie wordt gegeven. - aanwezigheid bij de ouderbijeenkomst en kan ingezet worden om onderdelen van de ouderavond te begeleiden. - indien dit wenselijk is een thema voor de bijeenkomst. - bezoeken aan ouders die extra ondersteuning nodig hebben. - bezoeken aan ouders die niet aanwezig zijn bij de ouderbijeenkomst. - een terugkoppeling aan de leerkracht. - de communicatie met het SMW (op tijd uitnodigen voor de ouderbijeenkomst). - het retourneren van de geleende materialen ( samen met de school). Taken Stap-in / School / Maatschappelijk Werk ( gezamenlijk) - voorlichting aan de scholen Pagina 4

6 Bijlage 2 : Wat is een verteltafel? De verteltafel is een plaats waar enkele kinderen een verhaal uit een (prenten)boek naspelen. Het is een verrijkte leeromgeving rondom een bepaald verhaal of (prenten)boek. Het is een plek waar kinderen met behulp van zelfgemaakte attributen het verhaal op verschillende manieren spelend kunnen vertellen. De verteltafel hoeft niet per se een tafel te zijn, maar het kan ook een deken op de grond, een koffer, een afgeschermde hoek in de klas of de zand/watertafel zijn. Duidelijk zal zijn dat er bij de verteltafel één boek centraal staat. Welke doelen worden door de verteltafel bereikt? De verteltafel is geschikt voor kleuters, 7-8 jarigen en zelfs nog oudere kinderen. Hierbij komen verschillende ontwikkelingsdoelen aan de orde. Enkele belangrijke doelen die aan de orde komen zijn: Omgaan met de verteltafel bevordert de mondelinge taalvaardigheid en de beginnende geletterdheid. Als kinderen handelend omgaan met de materialen die in het verhaal voorkomen, kunnen ze spelenderwijs nieuwe woorden leren! Deze woorden worden vervolgens geautomatiseerd en kunnen van hieruit actief gebruikt worden in hun spel (actieve woordenschat). De verteltafel bevordert hun spelontwikkeling. Ze kiezen rollen, spelen met elkaar, ze verplaatsen zich in de personages van het verhaal en kunnen hun emoties hierin uiten. Tevens biedt de verteltafel een goede ontwikkeling bij kinderen waarbij het spel niet zelf op gang komt. Het stimuleert hun spel! De verteltafel stimuleert communicatieve aspecten. Door een rol te kiezen spelen ze met elkaar het spel na, ze reageren op elkaar. De verteltafel stimuleert cognitieve aspecten. Bij het werken met de verteltafe l ligt het voor de hand dat de kinderen hardop denken en vertellen. Een belangrijke voorwaarde voor het hardop denken is het internaliseren van woordbetekenissen en taalstructuren. Door verhalen op verschillende manieren te vertellen en na te spelen, krijgen kinderen grip op de verhaallijn van geschreven teksten. Door het herhaald spelen aan de verteltafel leren kinderen naar verhalen te luisteren. Ze leren dat verhalen een bepaalde opbouw hebben: een begin, een ontwikkeling en een eind. Tevens leren ze dat er in een verhaal verschillende personages optreden. Kinderen leren dat een verhaal zich altijd afspeelt in een bepaalde omgeving en dat er altijd een tijdsverloop is. Ze leren wat een prentenboek is, dat er in een prentenboek een verhaal zit en dat er in een verhaal verschillende emoties plaatsvinden. Ze leren dat een verhaal waarbij ze zich betrokken voelen van zichzelf kunnen maken. Kinderen leren hoe je om moet gaan met een boek. Kinderen komen met boekentaal in aanraking. Voor anderstalige kinderen is de verteltafel een effectief middel bij het leren van hun tweede taal. Pagina 5

7 Stappenplan Wanneer je gaat werken met de verteltafel is het handig om een bepaalde volgorde aan te houden, zodat de belangrijkste facetten van de verteltafel aan de orde komen. De stappen die achtereenvolgens uitgevoerd worden om een goede bijdrage te leveren aan de verteltafel zijn: Je leest het (prenten)boek voor. Samen met de kinderen het verhaal navertellen en met de kinderen de attributen die in het verhaal voorkomen bespreken. Je bouwt samen met de kinderen de verteltafel op. (Dit kan enkele dagen in beslag nemen, omdat de kinderen ook attributen zelf maken en/of meebrengen.) Daarna lees je het verhaal nog eens voor en introduceer je de verteltafel. De kinderen krijgen ruimschoots de gelegenheid om met de verteltafel en attributen te spelen en alles te verkennen. Je leest het boek voor en de kinderen voeren de handelingen uit. Dit ter introductie, zodat alle kinderen weten wat de bedoeling is. De kinderen lezen het boek en jij voert de handelingen uit. (Bovenstaande twee handelingen kunnen ook omgedraaid worden.) De kinderen werken in groepjes met de verteltafel. Jij observeert. Vervolgens werken de kinderen zelfstandig met de verteltafel. Leuke informatie: Pagina 6

8 Bijlage 3 :Woordenschat We onderscheiden vier didactische stappen in ons woordenschatonderwijs, volgens de viertaktstrategie: 1. voorbewerken 2. semantiseren 3. consolideren 4. controleren Bij het voorbewerken gaat het om activeren van de voorkennis van de leerlingen en om het betrokken maken: leerlingen moeten aandacht krijgen voor het onderwerp en de nieuwe, te leren woorden. Je opent bij de kinderen als het ware dat deel van het woordensc hatnetwerk waarbij de aan te leren woorden kunnen worden aangehaakt. Direct daarna volgt het semantiseren: de betekenis van het woord of de woorden wordt verduidelijkt. Dit gebeurt niet los, maar in de context waarin het woord aan de orde is. De kinderen b egrijpen vanaf dat moment de betekenis, maar ze moeten de woorden ook nog onthouden. Daarvoor is er het consolideren, het inoefenen van het woord. Het consolideren gaat door totdat alle kinderen de woorden hebben onthouden (dat wil zeggen: totdat de nieuwe woorden een plek hebben gekregen in het netwerk van de woordenschat). Om te weten of het woordleerproces geslaagd is, gaan we controleren. Praktijkvoorbeeld: Voorbewerken De leerkracht van groep 2 haalt met een heel geheimzinnig gezicht een envelop uit haar tas. Semantiseren Kijk nou eens. Dit is een envelop. Een envelop is van papier (kijk maar) en een envelop is gemaakt om brieven in te stoppen. Zou er in deze envelop ook een brief zitten. Ja hoor, er zit een brief in de envelop. (haalt de brief eruit) Nu ik de brief uit de envelop heb gehaald kunnen we lezen. (leest een korte brief voor) Nu stop ik de brief weer deze enveloppe van papier Consolideren Leerkracht vertelt een kort verhaaltje waarin 5 keer het woord envelop voorkomt. De kinderen hebben allemaal een envelop. Als ze het woord envelop horen steken ze deze zo snel mogelijk omhoog. Controleren Leerkracht schrijft een briefje en vraagt aan het taalzwakste kind: waar doen we de brief in? In deze tas, deze doos of in deze envelop? En later vraagt ze: waar zullen we de brief indoen? We behandelen niet alleen losse woorden maar ook groepjes van woorden die bij elkaar horen. Bij het woord envelop zou je meteen adres en postzegel kunnen meenemen. Dit noemen we dan een woordcluster. We consolideren de woorden middels de woordmuur. Het woordweb In het woordweb leggen we betekenisverbindingen met andere woorden. Dit maken we zichtbaar door middel van lijnen. Pagina 7

9 De parachute De woordparachute gebruiken we als hulpmiddel om samen met de leerlingen hiërarchische betekenisrelaties in structuur te brengen. De kast De trap In een woordtrap wordt een verloop of verandering weergegeven. Pagina 8

WOORDENSCHAT De 4-Takt KWALITEITSKAART. ALGEMENE De 4-Takt. Didactisch

WOORDENSCHAT De 4-Takt KWALITEITSKAART. ALGEMENE De 4-Takt. Didactisch WOORDENSCHAT De 4-Takt Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Er was eens Activiteitencyclus Dorien Stolwijk Annie van der Beek José Hillen Willy van Elsäcker Inhoudsopgave Belangrijke achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan

Pedagogisch beleids- en werkplan Pedagogisch beleids- en werkplan Inleiding Hoofdstuk 1 Doelstelling van Klein maar dapper 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Voordeel voor ouders 1.4 Openingstijden 1.5 Vooral gericht op taalonderwijs 1.6 Nauwe

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Taalontwikkeling van het jonge kind:

Taalontwikkeling van het jonge kind: Mondelinge taalvaardigheid Woordenschat en woordgebruik heeft een passieve woordenschat van gemiddeld 7000 woorden heeft een actieve woordenschat van gemiddeld 3500 woorden gebruikt een nieuw geleerd woord

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Het coöperatief leren

Het coöperatief leren Het coöperatief leren Coöperatief leren gaat uit van op samenwerking gerichte activiteiten en prestaties. De basiskenmerken komen samen in het woord: GIPS Gelijke deelname Individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2 Annie van der Beek en Dorien Stolwijk Met medewerking van Marit Persoon en Karlijn Brouwers

Nadere informatie

Onderbouw, groep 1 & 2

Onderbouw, groep 1 & 2 Onderbouw, groep 1 & 2 Vooral kleutergroepen zijn gewend om spelenderwijs te leren. Veel werkvormen van coöperatief leren kunnen in spelvorm aangeboden worden. De kinderen leren daar veel van; ze zijn

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Inhoud WOORD VOORAF... 3 WAAROM EEN SCHOOLGIDS?... 5 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL... 6 1.1 ACHTERGROND VAN DE SCHOOL... 6 1.2 COÖRDINATOR, LERAREN EN BESTUUR...

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

Kinderen uit reguliere groepen zijn beter in staat een stripverhaaltje te verwoorden dan OgOkinderen. Bron: Ontwikkelingsgericht woordjes leren

Kinderen uit reguliere groepen zijn beter in staat een stripverhaaltje te verwoorden dan OgOkinderen. Bron: Ontwikkelingsgericht woordjes leren Van Kuyk, 1996: Ontwikkelingsgerichte met extra programmagerichte woordenschatstimulering leidt (ook) bij allochtone leerlingen tot betere taalprestaties. Anne Vermeer: Werkvormen die sterk ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders GGD Amsterdam, november 2011 Juan Walter, Soerdjpersad Biere, Ryan Mohammed Said Dilrosun, Helga Shirley

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie