Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli 2013. 1. Thema van de catechese"

Transcriptie

1 Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese In verbondenheid met paus Franciscus en met de jongeren in Rio houden we ook hier in Delft catechese. We volgen het catechese-programma dat in Rio wordt gegeven. Catechese betekent: de inhoud van ons geloof onder woorden brengen, uitleggen en overdragen. De catechese hier in Delft en in Rio is nauw verbonden met het thema van de WJD Iedere WJD heeft een eigen thema, gekozen door de paus. Ook de WJD van dit jaar in Rio. De vorige paus, paus Benedictus XVI, gaf aan de WJD in Rio als thema mee: 'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen'. De woorden van het thema zijn woorden uit de Bijbel. Ze zijn afkomstig uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Matteus: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19). 2. Het evangelie = de blijde Boodschap van Jezus Christus In het evangelie staat de persoon van Jezus Christus centraal 1. In het eerste hoofdstuk begint het evangelie van Matteus uit te leggen dat de heilsgeschiedenis van God in het Oude Testament verbonden is met de persoon van Jezus Christus (de zogeheten geslachtslijst). Jezus is de vervulling van Gods belofte, Hij is de Messias (de Gezalfde, de Christus). Zo staat Jezus in het evangelie van Matteus centraal. Dat is ook zo in de andere drie evangeliën. De evangeliën brengen naar voren wie Jezus is: de mens geworden Zoon van God. Het evangelie verkondigt tevens de boodschap die Jezus uitdraagt. In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt gezegd: De evangelies zijn het hart van de hele Schrift, omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van het vleesgeworden Woord, onze Verlosser" 2. Ter illustratie nu eerst drie citaten uit het evangelie van Marcus, Lucas en Johannes. Hieruit blijkt duidelijk dit oogmerk van het evangelie: (a) Het evangelie van Marcus heeft als openingszin: 'Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God' 3 ; (b) In voorwoord van het evangelie van Lucas staat: 'ik besloot [..] voor u een 1 Dat geldt ook voor catechese. Zie Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) nn N. 426: In het middelpunt van het geloofsonderricht vinden wij in wezen één persoon: die van Jezus van Nazaret, enige Zoon van de Vader [..] die voor ons geleden heeft en gestorven is en die nu, verrezen, met ons voor altijd leeft ( ). N. 427: In het geloofsonderricht moet Christus, het mens geworden Woord en de Zoon van God, onderwezen worden, al het andere enkel, in zoverre het naar Hem verwijst. 2 CKK n. 125 (met citaat uit Vaticanum II, Dei Verbum 18-19). Zie ook CKK nn ; Mc. 1, 1

2 ordelijk verslag te schrijven met de bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt' 4 ; (c) Bijna aan het einde van het Johannes-evangelie staat: 'Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam' 5. Aldus verkondigt het evangelie aan ons dat Jezus de Zoon is van God, dat de boodschap van Jezus de Blijde Boodschap is van Gods liefde, dat Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis: Hij is voor ons gestorven. Dat het woord van Jezus betrouwbaar is, dat Jezus is opgestaan uit de dood: dat Hij leeft. Kortom, het evangelie spoort ons aan om Jezus te volgen: geloof in Hem, vertrouw op Hem, bouw je leven op Hem: Hij leeft! 3. Jezus leeft We halen eerst even het laatste deel van het evangelie naar voren. Toen Jezus stierf aan het kruis, leek het alsof alles ten einde was: op een dood spoor. Het evangelie vertelt ons dat de gestorven Jezus werd begraven 6. De leerlingen en andere vrienden van Jezus waren werkelijk in een grafstemming. De zware steen die zij voor de ingang van Jezus' graf hadden gerold, lag als het ware ook op hun hart. Maar het evangelie eindigt niet met de dood en de begrafenis van Jezus. Integendeel, het evangelie verkondigt dat Jezus leeft. Wanneer de leerlingen het graf bezoeken, blijkt dat het graf leeg is. Het evangelie vertelt ons: Jezus is niet meer in het graf, Hij is verrezen 7. Dat is de Blijde Boodschap van Pasen: Jezus leeft! Ook vertellen de evangeliën dat Jezus na zijn verrijzenis meerdere keren bij zijn leerlingen op bezoek ging, dat Hij aan hen verscheen: bijv. aan Maria Magdalena 8 ; aan de apostelen in huis 9 ; langs het water bij het meer 10 ; onderweg 11, en op de berg: Mt. 28, Lc. 1, Joh. 20, Mt. 27, 57-66; Mc. 15, 42-47; Lc. 23, 50-56; Joh. 19, Mt. 28, 6-8; Mc. 16, 6; Lc. 24, 6; Joh. 20, Joh. 20, Joh. 20, Joh Lc. 24, (Emmausgangers); Mc. 16, 12-13

3 Op de berg gaf Jezus uiteindelijk aan zijn leerlingen de speciale opdracht: 'Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen'. Het zijn de woorden die het thema vormen van de WJD Jezus, de verrezen Heer, vraagt aan zijn leerlingen om de Blijde Boodschap door te geven aan anderen en om hen te dopen. In het boek Handelingen kunnen we lezen dat de apostelen trouw zijn aan hun van Jezus ontvangen opdracht Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Bijvoorbeeld de apostel Petrus houdt een toespraak en verkondigt aan zijn toehoorders de gekruisigde en verrezen Jezus Christus. En Petrus doopt na afloop ongeveer drieduizend mensen die zich aansluiten 12. Jezus leeft. Hij blijft bij ons. In Mt. 28, 20b belooft Jezus: 'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld'. Daarom gaan wij -eeuwen later- in de viering van de eucharistie bewust staan wanneer het evangelie wordt voorgelezen. We hebben de goede gewoonte om te staan bij het evangelie omdat we geloven dat Jezus zelf, de levende Heer, in de woorden van het evangelie aan het woord is 13. Wij zijn geroepen om hoorders te zijn van Jezus' woorden en ook verkondigers en uitvoerders ervan. Als leerlingen van de levende Heer luisteren wij naar het Woord van God om er naar te handelen Leerling zijn van Jezus: leren van Jezus Jezus is een echte leraar. Dat is ook de mening van de rijke jongeling in het evangelie, die aan Jezus de vraag stelde: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? 15. Jezus Christus is een goede leraar in de woorden die Hij spreekt en ook in de daden die Hij stelt in zijn leven temidden van de mensen: wat Jezus van ons vraagt doet Hij ook zelf. a. Allereerst de woorden die Jezus spreekt. Van de woorden van Jezus mogen wij leren. Op de eerste plaats maakt Jezus gebruik van de beeldende taal van gelijkenissen of parabels. Het evangelie zegt:: 'Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen' 16, en: 'Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij 12 Handelingen 2, CKK n. 127: Het viervoudig evangelie neemt in de Kerk een unieke plaats in: hiervan getuigen de verering die de liturgie eraan toekent 14 Cfr. Lc. 8, 21: Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen. 15 Mc. 10, Mt. 13, 3

4 hun niets' 17. Als we een beetje vertrouwd zijn met de teksten van de evangelien, dan kennen we allemaal wel een aantal gelijkenissen, bijv. van de zaaier die zaait op verschillende soorten grond: rotsachtige bodem, ondiepe grond, grond met onkruid en distels, goede vruchtbare grond 18. De Catechismus stelt dat de parabels zijn als spiegels voor de mens: neemt hij als een rotsgrond of als een goede aarde het woord in zich op? 19 Ook kunnen we in het evangelie lezen dat Jezus als leraar zijn woorden spreekt in gesprek met mensen, bijvoorbeeld met de schriftgeleerde Nicodemus. De farizeeer Nicodemus komt bij Jezus voor gesprek in het nachtelijk uur en hij zegt tegen Jezus: Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is 20. Een ander voorbeeld is Jezus gesprek met Maria, de zus van de gestorven Lazarus. Jezus zegt tegen haar: Ik ben de verrijzenis en het leven, Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? 21 Als leerlingen van de Heer kunnen we niet anders dan te beginnen met aandachtig luisteren naar Jezus woorden in het evangelie 22. b. Ook van de dingen die Jezus doet in het evangelie, van de daden die Jezus verricht kunnen wij leren. De daden des Heren mogen wij als leerlingen met aandacht lezen en zien, ervan leren en ze navolgen. (1) Jezus is trouw aan het gebed tot zijn Vader. De Catechismus zegt: Wanneer Jezus bidt, leert Hij ons al hoe wij moeten bidden 23. In het evangelie kunnen we lezen dat wanneer Jezus aan het bidden is tot zijn Vader, de leerlingen op een keer aan Jezus vragen: Heer, leer ons bidden 24. (2) Ook verricht Jezus daden van liefde en naastenliefde en spoort Hij aldoende zijn leerlingen aan de naaste daadwerkelijk lief te hebben. Jezus zegt: al wat je gedaan 17 Mt. 13, 34. Zie ook CKK n. 546: Door middel van zijn parabels, die heel typerend zijn voor zijn onderricht, roept Jezus mensen op zijn koninkrijk binnen te gaan. De catechismus geeft vervolgens vele voorbeelden van gelijkenissen in de evangelien. 18 Mt. 13, CKK n Joh. 3, 2 21 Joh. 11, Cfr Lc. 10, CKK n In n vermeldt de Catechismus tevens drie gelijkenissen van Jezus aangaande het gebed, n.l. Lc. 11, 5-13; Lc. 18, 1-8; Lc. 18, Zie ook n. 2621: In zijn onderricht leert Jezus zijn leerlingen te bidden met een zuiver hart, een levend en volhardend geloof en een kinderlijke vrijmoedigheid. Hij roept hen op tot waakzaamheid en nodigt hen uit hun smeekbeden aan God aan te bieden in zijn naam. Jezus Christus verhoort zelf de gebeden die tot Hem gericht worden. 24 Lc. 11, 1-13;

5 hebt voor de geringsten van mijn broeders hebt gij voor mij gedaan 25. En Jezus zegt in het Johannes-evangelie: Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad 26 (3) Heel indringend is de voetwassing die Jezus verricht bij het laatste avondmaal. Het wassen van voeten was destijds een werkje voor een knecht, maar Jezus doet het zelf en zegt: Als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten hebt gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb 27 (4) Jezus is daadwerkelijk een leraar waar het gaat om vergeving en barmhartigheid. In het huis van een farizeeer schenkt Jezus uitdrukkelijk vergeving aan een vrouw die als zondares bekend staat maar die boetvaardig is 28. Aan een overspelige vrouw die op het punt staat vanwege haar zonde gestenigd te worden, zegt Jezus: Ga heen en zondig van nu af niet meer 29. En tot de tollenaar Zacheus in Jericho zegt Jezus: vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn 30. Uiteindeljk bidt Jezus, wanneer Hij, na beschimpingen en folteringen aan het kruis te sterven hangt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen 31. Daarom stelt de Catechismus van de Katholieke Kerk: het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de zondaars 32. Willen wij als leerlingen echt naar Jezus woorden luisteren en ze bewaren in ons hart, en ze in praktijk brengen? Dat kan alleen maar als wij werkelijk van Jezus willen leren, van zijn woorden en van zijn daden. Als leerling van Jezus, laat je je raken door Zijn woorden en daden. Het is nodig om je in je leven te laten vormen door Jezus 33. Omdat Jezus verrezen is uit de dood en leeft kan Hij ook nu onze leraar, herder en vriend zijn, in de gemeenschap van de Kerk. 25 Mt. 25, Zie ook de parabel van de barnhartige samaritaan: Lc. 10, Joh. 15, Joh. 13, Lc. 7, Joh. 8, Lc. 10, Lc. 23, CKK n Benedictus XVI, boodschap voor de 28 e wereldjongerendagen, n. 2: Daarom moet ieder van jullie je elke dag laten vormen door het woord van God. Dat zal jullie tot vrienden van de Heer Jezus maken en jullie in staat stellen andere jonge mensen naar vriendschap met Hem te leiden.

6 5. Vertrouwen op Jezus: geloven in Jezus Jezus Christus, de levende Heer, vraagt aan ons als zijn leerlingen om werkelijk op Hem te vertrouwen. Dat betekent: -Geloven dat Jezus leeft (Jezus is niet alleen iemand uit het verleden, Hij is ook nu dichtbij ons); -Geloven dat Jezus van je houdt en in jou geïnteresseerd is, dat Hij jou roept met jouw talenten; -Je leven durven toevertrouwen aan de Heer door eerlijk te zijn t.o.v. jezelf en tegenover God, vergeving vragen en ontvangen voor je zonden (sacrament van de biecht), je angsten aan Hem voorleggen (ook Jezus heeft angst gekend 34 ); -Je talenten aan Hem aanbieden: de bereidheid hebben om instrument van God te zijn; -Geloven dat Jezus jou de Kerk heeft gegeven om in de gemeenschap van geloof samen te leren, te vieren, te dienen en te leven in geloof en liefde. Belangrijk is te beseffen dat het woord van God, het evangelie, ook het woord is van de Kerk. Jezus heeft aan ons, Zijn Kerk, de Blijde Boodschap toevertrouwd: om op te schrijven, om ervan te leven, om door te geven Jezus volgen: je leven bouwen op Jezus Als leerling van Jezus ben je uitgenodigd je leven op Jezus te bouwen. Om dat te kunnen en daarin te groeien zijn de volgende punten vitaal: -Je leven met Jezus vraagt om in gesprek te blijven met Jezus in het gebed, alleen in je binnenkamer 36 en in de gemeenschap van de Kerk; -Je relatie met Jezus, de levende Heer, heeft gevolgen voor de omgang met de mensen om je heen (wanneer het gaat om: eerlijk zijn, naastenliefde, vergeving, zuivere intenties, etc); -Iedere dag vraagt om bekering (zo nodig vergeving van zonden in het sacrament van boete en verzoening: de biecht); -Je leven in geloof is nooit zonder moeilijkheden (nodig is om er iets voor over te hebben, het teken van het kruis betekent overwinning maar veronderstelt ook lijden en offer 37 ); -Leven in geloof kan niet alleen op eigen kracht: het is een gave van God, van Gods genade: het is daarom nodig om de sacramenten blijven vieren, de troost en wijsheid te 34 Lc. 22, CKK n. 126; Bij het tot stand komen van de evangelies kan men drie fasen onderscheiden: 1. Het keven en de leer van Jezus, 2. De mondelinge Overlevering, 3. De geschreven evangelies. Tenslotte hebben zij de vorm van de prediking behouden, altijd zó dat zij ons de zuivere waarheid over Jezus meedeelden. Verwezen wordt tevens naar Vaticanum II, Dei Verbum artt Cfr. Mt. 6, 6 37 Paus Franciscus, homilie palmzondag 2013: Het kruis van Christus omarmen met liefde, leidt nooit tot verdriet maar tot de vreugde gered te zijn.

7 vragen en te ontvangen van de heilige Geest, de bijstand van je engelbewaarder te aanvaarden en te ondervinden 38 ); -Je leven in geloof heeft goede voorbeelden nodig: kijk naar de heiligen als vrienden van God, zij zijn onze voorsprekers: d.w.z. zij bidden met je mee tot God. Kortom: je levensweg als leerling van Jezus is een levenslange tocht met Jezus Christus in kracht van de heilige Geest, in de gemeenschap van de Kerk, van dag tot dag, met vallen en opstaan. 7. Tot slot (door Hem en met Hem en in Hem) Het eerste woord van het WJD-thema is: Ga. Dat betekent: in beweging komen naar je medemens om te getuigen van je geloof in Jezus. Maar dat kan pas nadat je eerst zelf tot Jezus bent genaderd, d.w.z. -je hart bewust richten op de Heer en je door Hem laten raken -je leven actief verbinden met de Heer en Zijn Kerk -ervoor kiezen je leven in het licht te stellen van het evangelie Pas wanneer je zelf tot Jezus genaderd bent, pas dan kun je vanuit Jezus vertrekken en in Zijn Naam gaan om anderen te winnen voor de Heer, anderen tot leerlingen van Christus te maken (is catechese van morgen: ga en wees missionarissen...) 8. VRAGEN voor nu in gesprekgroepjes -Geloof je dat Jezus leeft? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? -Wat zou je heel graag van Jezus willen leren? -Wat is voor jou het belangrijkste om over Jezus aan anderen te vertellen? + J. van den Hende Bisschop van Rotterdam 38 CKK n. 336: Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als behoeder en herder naar het leven te leiden.

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 17:1-26 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 17) Jezus bidt voor zichzelf (17:1-5)... 1 Jezus bidt

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Zondagsschool 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Zondagsschool 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Zondagsschool 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Zondagsschool 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2013 Intellectual

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5)

Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5) Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5) Liturgie Votum en zegenbede Gezang 20:1,2 Wet Psalm 119:14 Geloofsbelijdenis Psalm

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 15:1-27 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 15) Blijf in Jezus Christus (vers 4, 15:1-8)... 1 Blijf

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Sta eens stil en denk eens na!

Sta eens stil en denk eens na! Sta eens stil en denk eens na! Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie