Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli 2013. 1. Thema van de catechese"

Transcriptie

1 Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese In verbondenheid met paus Franciscus en met de jongeren in Rio houden we ook hier in Delft catechese. We volgen het catechese-programma dat in Rio wordt gegeven. Catechese betekent: de inhoud van ons geloof onder woorden brengen, uitleggen en overdragen. De catechese hier in Delft en in Rio is nauw verbonden met het thema van de WJD Iedere WJD heeft een eigen thema, gekozen door de paus. Ook de WJD van dit jaar in Rio. De vorige paus, paus Benedictus XVI, gaf aan de WJD in Rio als thema mee: 'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen'. De woorden van het thema zijn woorden uit de Bijbel. Ze zijn afkomstig uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Matteus: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19). 2. Het evangelie = de blijde Boodschap van Jezus Christus In het evangelie staat de persoon van Jezus Christus centraal 1. In het eerste hoofdstuk begint het evangelie van Matteus uit te leggen dat de heilsgeschiedenis van God in het Oude Testament verbonden is met de persoon van Jezus Christus (de zogeheten geslachtslijst). Jezus is de vervulling van Gods belofte, Hij is de Messias (de Gezalfde, de Christus). Zo staat Jezus in het evangelie van Matteus centraal. Dat is ook zo in de andere drie evangeliën. De evangeliën brengen naar voren wie Jezus is: de mens geworden Zoon van God. Het evangelie verkondigt tevens de boodschap die Jezus uitdraagt. In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt gezegd: De evangelies zijn het hart van de hele Schrift, omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van het vleesgeworden Woord, onze Verlosser" 2. Ter illustratie nu eerst drie citaten uit het evangelie van Marcus, Lucas en Johannes. Hieruit blijkt duidelijk dit oogmerk van het evangelie: (a) Het evangelie van Marcus heeft als openingszin: 'Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God' 3 ; (b) In voorwoord van het evangelie van Lucas staat: 'ik besloot [..] voor u een 1 Dat geldt ook voor catechese. Zie Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) nn N. 426: In het middelpunt van het geloofsonderricht vinden wij in wezen één persoon: die van Jezus van Nazaret, enige Zoon van de Vader [..] die voor ons geleden heeft en gestorven is en die nu, verrezen, met ons voor altijd leeft ( ). N. 427: In het geloofsonderricht moet Christus, het mens geworden Woord en de Zoon van God, onderwezen worden, al het andere enkel, in zoverre het naar Hem verwijst. 2 CKK n. 125 (met citaat uit Vaticanum II, Dei Verbum 18-19). Zie ook CKK nn ; Mc. 1, 1

2 ordelijk verslag te schrijven met de bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt' 4 ; (c) Bijna aan het einde van het Johannes-evangelie staat: 'Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam' 5. Aldus verkondigt het evangelie aan ons dat Jezus de Zoon is van God, dat de boodschap van Jezus de Blijde Boodschap is van Gods liefde, dat Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis: Hij is voor ons gestorven. Dat het woord van Jezus betrouwbaar is, dat Jezus is opgestaan uit de dood: dat Hij leeft. Kortom, het evangelie spoort ons aan om Jezus te volgen: geloof in Hem, vertrouw op Hem, bouw je leven op Hem: Hij leeft! 3. Jezus leeft We halen eerst even het laatste deel van het evangelie naar voren. Toen Jezus stierf aan het kruis, leek het alsof alles ten einde was: op een dood spoor. Het evangelie vertelt ons dat de gestorven Jezus werd begraven 6. De leerlingen en andere vrienden van Jezus waren werkelijk in een grafstemming. De zware steen die zij voor de ingang van Jezus' graf hadden gerold, lag als het ware ook op hun hart. Maar het evangelie eindigt niet met de dood en de begrafenis van Jezus. Integendeel, het evangelie verkondigt dat Jezus leeft. Wanneer de leerlingen het graf bezoeken, blijkt dat het graf leeg is. Het evangelie vertelt ons: Jezus is niet meer in het graf, Hij is verrezen 7. Dat is de Blijde Boodschap van Pasen: Jezus leeft! Ook vertellen de evangeliën dat Jezus na zijn verrijzenis meerdere keren bij zijn leerlingen op bezoek ging, dat Hij aan hen verscheen: bijv. aan Maria Magdalena 8 ; aan de apostelen in huis 9 ; langs het water bij het meer 10 ; onderweg 11, en op de berg: Mt. 28, Lc. 1, Joh. 20, Mt. 27, 57-66; Mc. 15, 42-47; Lc. 23, 50-56; Joh. 19, Mt. 28, 6-8; Mc. 16, 6; Lc. 24, 6; Joh. 20, Joh. 20, Joh. 20, Joh Lc. 24, (Emmausgangers); Mc. 16, 12-13

3 Op de berg gaf Jezus uiteindelijk aan zijn leerlingen de speciale opdracht: 'Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen'. Het zijn de woorden die het thema vormen van de WJD Jezus, de verrezen Heer, vraagt aan zijn leerlingen om de Blijde Boodschap door te geven aan anderen en om hen te dopen. In het boek Handelingen kunnen we lezen dat de apostelen trouw zijn aan hun van Jezus ontvangen opdracht Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Bijvoorbeeld de apostel Petrus houdt een toespraak en verkondigt aan zijn toehoorders de gekruisigde en verrezen Jezus Christus. En Petrus doopt na afloop ongeveer drieduizend mensen die zich aansluiten 12. Jezus leeft. Hij blijft bij ons. In Mt. 28, 20b belooft Jezus: 'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld'. Daarom gaan wij -eeuwen later- in de viering van de eucharistie bewust staan wanneer het evangelie wordt voorgelezen. We hebben de goede gewoonte om te staan bij het evangelie omdat we geloven dat Jezus zelf, de levende Heer, in de woorden van het evangelie aan het woord is 13. Wij zijn geroepen om hoorders te zijn van Jezus' woorden en ook verkondigers en uitvoerders ervan. Als leerlingen van de levende Heer luisteren wij naar het Woord van God om er naar te handelen Leerling zijn van Jezus: leren van Jezus Jezus is een echte leraar. Dat is ook de mening van de rijke jongeling in het evangelie, die aan Jezus de vraag stelde: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? 15. Jezus Christus is een goede leraar in de woorden die Hij spreekt en ook in de daden die Hij stelt in zijn leven temidden van de mensen: wat Jezus van ons vraagt doet Hij ook zelf. a. Allereerst de woorden die Jezus spreekt. Van de woorden van Jezus mogen wij leren. Op de eerste plaats maakt Jezus gebruik van de beeldende taal van gelijkenissen of parabels. Het evangelie zegt:: 'Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen' 16, en: 'Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij 12 Handelingen 2, CKK n. 127: Het viervoudig evangelie neemt in de Kerk een unieke plaats in: hiervan getuigen de verering die de liturgie eraan toekent 14 Cfr. Lc. 8, 21: Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen. 15 Mc. 10, Mt. 13, 3

4 hun niets' 17. Als we een beetje vertrouwd zijn met de teksten van de evangelien, dan kennen we allemaal wel een aantal gelijkenissen, bijv. van de zaaier die zaait op verschillende soorten grond: rotsachtige bodem, ondiepe grond, grond met onkruid en distels, goede vruchtbare grond 18. De Catechismus stelt dat de parabels zijn als spiegels voor de mens: neemt hij als een rotsgrond of als een goede aarde het woord in zich op? 19 Ook kunnen we in het evangelie lezen dat Jezus als leraar zijn woorden spreekt in gesprek met mensen, bijvoorbeeld met de schriftgeleerde Nicodemus. De farizeeer Nicodemus komt bij Jezus voor gesprek in het nachtelijk uur en hij zegt tegen Jezus: Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is 20. Een ander voorbeeld is Jezus gesprek met Maria, de zus van de gestorven Lazarus. Jezus zegt tegen haar: Ik ben de verrijzenis en het leven, Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? 21 Als leerlingen van de Heer kunnen we niet anders dan te beginnen met aandachtig luisteren naar Jezus woorden in het evangelie 22. b. Ook van de dingen die Jezus doet in het evangelie, van de daden die Jezus verricht kunnen wij leren. De daden des Heren mogen wij als leerlingen met aandacht lezen en zien, ervan leren en ze navolgen. (1) Jezus is trouw aan het gebed tot zijn Vader. De Catechismus zegt: Wanneer Jezus bidt, leert Hij ons al hoe wij moeten bidden 23. In het evangelie kunnen we lezen dat wanneer Jezus aan het bidden is tot zijn Vader, de leerlingen op een keer aan Jezus vragen: Heer, leer ons bidden 24. (2) Ook verricht Jezus daden van liefde en naastenliefde en spoort Hij aldoende zijn leerlingen aan de naaste daadwerkelijk lief te hebben. Jezus zegt: al wat je gedaan 17 Mt. 13, 34. Zie ook CKK n. 546: Door middel van zijn parabels, die heel typerend zijn voor zijn onderricht, roept Jezus mensen op zijn koninkrijk binnen te gaan. De catechismus geeft vervolgens vele voorbeelden van gelijkenissen in de evangelien. 18 Mt. 13, CKK n Joh. 3, 2 21 Joh. 11, Cfr Lc. 10, CKK n In n vermeldt de Catechismus tevens drie gelijkenissen van Jezus aangaande het gebed, n.l. Lc. 11, 5-13; Lc. 18, 1-8; Lc. 18, Zie ook n. 2621: In zijn onderricht leert Jezus zijn leerlingen te bidden met een zuiver hart, een levend en volhardend geloof en een kinderlijke vrijmoedigheid. Hij roept hen op tot waakzaamheid en nodigt hen uit hun smeekbeden aan God aan te bieden in zijn naam. Jezus Christus verhoort zelf de gebeden die tot Hem gericht worden. 24 Lc. 11, 1-13;

5 hebt voor de geringsten van mijn broeders hebt gij voor mij gedaan 25. En Jezus zegt in het Johannes-evangelie: Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad 26 (3) Heel indringend is de voetwassing die Jezus verricht bij het laatste avondmaal. Het wassen van voeten was destijds een werkje voor een knecht, maar Jezus doet het zelf en zegt: Als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten hebt gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb 27 (4) Jezus is daadwerkelijk een leraar waar het gaat om vergeving en barmhartigheid. In het huis van een farizeeer schenkt Jezus uitdrukkelijk vergeving aan een vrouw die als zondares bekend staat maar die boetvaardig is 28. Aan een overspelige vrouw die op het punt staat vanwege haar zonde gestenigd te worden, zegt Jezus: Ga heen en zondig van nu af niet meer 29. En tot de tollenaar Zacheus in Jericho zegt Jezus: vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn 30. Uiteindeljk bidt Jezus, wanneer Hij, na beschimpingen en folteringen aan het kruis te sterven hangt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen 31. Daarom stelt de Catechismus van de Katholieke Kerk: het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de zondaars 32. Willen wij als leerlingen echt naar Jezus woorden luisteren en ze bewaren in ons hart, en ze in praktijk brengen? Dat kan alleen maar als wij werkelijk van Jezus willen leren, van zijn woorden en van zijn daden. Als leerling van Jezus, laat je je raken door Zijn woorden en daden. Het is nodig om je in je leven te laten vormen door Jezus 33. Omdat Jezus verrezen is uit de dood en leeft kan Hij ook nu onze leraar, herder en vriend zijn, in de gemeenschap van de Kerk. 25 Mt. 25, Zie ook de parabel van de barnhartige samaritaan: Lc. 10, Joh. 15, Joh. 13, Lc. 7, Joh. 8, Lc. 10, Lc. 23, CKK n Benedictus XVI, boodschap voor de 28 e wereldjongerendagen, n. 2: Daarom moet ieder van jullie je elke dag laten vormen door het woord van God. Dat zal jullie tot vrienden van de Heer Jezus maken en jullie in staat stellen andere jonge mensen naar vriendschap met Hem te leiden.

6 5. Vertrouwen op Jezus: geloven in Jezus Jezus Christus, de levende Heer, vraagt aan ons als zijn leerlingen om werkelijk op Hem te vertrouwen. Dat betekent: -Geloven dat Jezus leeft (Jezus is niet alleen iemand uit het verleden, Hij is ook nu dichtbij ons); -Geloven dat Jezus van je houdt en in jou geïnteresseerd is, dat Hij jou roept met jouw talenten; -Je leven durven toevertrouwen aan de Heer door eerlijk te zijn t.o.v. jezelf en tegenover God, vergeving vragen en ontvangen voor je zonden (sacrament van de biecht), je angsten aan Hem voorleggen (ook Jezus heeft angst gekend 34 ); -Je talenten aan Hem aanbieden: de bereidheid hebben om instrument van God te zijn; -Geloven dat Jezus jou de Kerk heeft gegeven om in de gemeenschap van geloof samen te leren, te vieren, te dienen en te leven in geloof en liefde. Belangrijk is te beseffen dat het woord van God, het evangelie, ook het woord is van de Kerk. Jezus heeft aan ons, Zijn Kerk, de Blijde Boodschap toevertrouwd: om op te schrijven, om ervan te leven, om door te geven Jezus volgen: je leven bouwen op Jezus Als leerling van Jezus ben je uitgenodigd je leven op Jezus te bouwen. Om dat te kunnen en daarin te groeien zijn de volgende punten vitaal: -Je leven met Jezus vraagt om in gesprek te blijven met Jezus in het gebed, alleen in je binnenkamer 36 en in de gemeenschap van de Kerk; -Je relatie met Jezus, de levende Heer, heeft gevolgen voor de omgang met de mensen om je heen (wanneer het gaat om: eerlijk zijn, naastenliefde, vergeving, zuivere intenties, etc); -Iedere dag vraagt om bekering (zo nodig vergeving van zonden in het sacrament van boete en verzoening: de biecht); -Je leven in geloof is nooit zonder moeilijkheden (nodig is om er iets voor over te hebben, het teken van het kruis betekent overwinning maar veronderstelt ook lijden en offer 37 ); -Leven in geloof kan niet alleen op eigen kracht: het is een gave van God, van Gods genade: het is daarom nodig om de sacramenten blijven vieren, de troost en wijsheid te 34 Lc. 22, CKK n. 126; Bij het tot stand komen van de evangelies kan men drie fasen onderscheiden: 1. Het keven en de leer van Jezus, 2. De mondelinge Overlevering, 3. De geschreven evangelies. Tenslotte hebben zij de vorm van de prediking behouden, altijd zó dat zij ons de zuivere waarheid over Jezus meedeelden. Verwezen wordt tevens naar Vaticanum II, Dei Verbum artt Cfr. Mt. 6, 6 37 Paus Franciscus, homilie palmzondag 2013: Het kruis van Christus omarmen met liefde, leidt nooit tot verdriet maar tot de vreugde gered te zijn.

7 vragen en te ontvangen van de heilige Geest, de bijstand van je engelbewaarder te aanvaarden en te ondervinden 38 ); -Je leven in geloof heeft goede voorbeelden nodig: kijk naar de heiligen als vrienden van God, zij zijn onze voorsprekers: d.w.z. zij bidden met je mee tot God. Kortom: je levensweg als leerling van Jezus is een levenslange tocht met Jezus Christus in kracht van de heilige Geest, in de gemeenschap van de Kerk, van dag tot dag, met vallen en opstaan. 7. Tot slot (door Hem en met Hem en in Hem) Het eerste woord van het WJD-thema is: Ga. Dat betekent: in beweging komen naar je medemens om te getuigen van je geloof in Jezus. Maar dat kan pas nadat je eerst zelf tot Jezus bent genaderd, d.w.z. -je hart bewust richten op de Heer en je door Hem laten raken -je leven actief verbinden met de Heer en Zijn Kerk -ervoor kiezen je leven in het licht te stellen van het evangelie Pas wanneer je zelf tot Jezus genaderd bent, pas dan kun je vanuit Jezus vertrekken en in Zijn Naam gaan om anderen te winnen voor de Heer, anderen tot leerlingen van Christus te maken (is catechese van morgen: ga en wees missionarissen...) 8. VRAGEN voor nu in gesprekgroepjes -Geloof je dat Jezus leeft? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? -Wat zou je heel graag van Jezus willen leren? -Wat is voor jou het belangrijkste om over Jezus aan anderen te vertellen? + J. van den Hende Bisschop van Rotterdam 38 CKK n. 336: Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als behoeder en herder naar het leven te leiden.

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest Homiletische suggesties bij het doopsel van kinderen Inleiding Dit document biedt enige homiletische suggesties aan die gebruikt kunnen worden in een doopviering. Elke suggestie tracht aan de hand van

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE - OPENINGSRITEN - BEGROETING In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. VERWELKOMING OPENINGSLIED: OPENINGSGEBED NAAMGEVING Toen God op de laatste dag van de week

Nadere informatie

ONS KIND, HEER GOD, OOK UW KIND

ONS KIND, HEER GOD, OOK UW KIND 1. VERWELKOMING Inleidingswoord door de priester en/of de ouders. + In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 2. DANKGEBED De ouders en de hele familie- en vriendenkring mogen dit kind

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

VERZOENINGSVIERING ADVENT 2014. De Herder en de herders

VERZOENINGSVIERING ADVENT 2014. De Herder en de herders VERZOENINGSVIERING ADVENT 2014 De Herder en de herders Ze begrijpen er niets van, zei hij lachend. Lucas zegt dat er herders bij Jezus op bezoek kwamen. En Matteüs beweert dat het wijzen waren. Ze begrijpen

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8 Wie heeft de sleutel? Romeinen 8: 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 1 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 2 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Orde van dienst voor. Witte Donderdag. 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek

Orde van dienst voor. Witte Donderdag. 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek Orde van dienst voor Witte Donderdag 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek Voorganger: Organist: ds. D.J. de Rooij Frits Top Witte Donderdag Toelichting op de bloemschikking Op deze avond staat

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie