Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli 2013. 1. Thema van de catechese"

Transcriptie

1 Catechese 2 in thuisprogramma WJD te Delft, 27 juli Thema van de catechese In verbondenheid met paus Franciscus en met de jongeren in Rio houden we ook hier in Delft catechese. We volgen het catechese-programma dat in Rio wordt gegeven. Catechese betekent: de inhoud van ons geloof onder woorden brengen, uitleggen en overdragen. De catechese hier in Delft en in Rio is nauw verbonden met het thema van de WJD Iedere WJD heeft een eigen thema, gekozen door de paus. Ook de WJD van dit jaar in Rio. De vorige paus, paus Benedictus XVI, gaf aan de WJD in Rio als thema mee: 'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen'. De woorden van het thema zijn woorden uit de Bijbel. Ze zijn afkomstig uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Matteus: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19). 2. Het evangelie = de blijde Boodschap van Jezus Christus In het evangelie staat de persoon van Jezus Christus centraal 1. In het eerste hoofdstuk begint het evangelie van Matteus uit te leggen dat de heilsgeschiedenis van God in het Oude Testament verbonden is met de persoon van Jezus Christus (de zogeheten geslachtslijst). Jezus is de vervulling van Gods belofte, Hij is de Messias (de Gezalfde, de Christus). Zo staat Jezus in het evangelie van Matteus centraal. Dat is ook zo in de andere drie evangeliën. De evangeliën brengen naar voren wie Jezus is: de mens geworden Zoon van God. Het evangelie verkondigt tevens de boodschap die Jezus uitdraagt. In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt gezegd: De evangelies zijn het hart van de hele Schrift, omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van het vleesgeworden Woord, onze Verlosser" 2. Ter illustratie nu eerst drie citaten uit het evangelie van Marcus, Lucas en Johannes. Hieruit blijkt duidelijk dit oogmerk van het evangelie: (a) Het evangelie van Marcus heeft als openingszin: 'Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God' 3 ; (b) In voorwoord van het evangelie van Lucas staat: 'ik besloot [..] voor u een 1 Dat geldt ook voor catechese. Zie Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) nn N. 426: In het middelpunt van het geloofsonderricht vinden wij in wezen één persoon: die van Jezus van Nazaret, enige Zoon van de Vader [..] die voor ons geleden heeft en gestorven is en die nu, verrezen, met ons voor altijd leeft ( ). N. 427: In het geloofsonderricht moet Christus, het mens geworden Woord en de Zoon van God, onderwezen worden, al het andere enkel, in zoverre het naar Hem verwijst. 2 CKK n. 125 (met citaat uit Vaticanum II, Dei Verbum 18-19). Zie ook CKK nn ; Mc. 1, 1

2 ordelijk verslag te schrijven met de bedoeling u te doen zien, hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt' 4 ; (c) Bijna aan het einde van het Johannes-evangelie staat: 'Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn Naam' 5. Aldus verkondigt het evangelie aan ons dat Jezus de Zoon is van God, dat de boodschap van Jezus de Blijde Boodschap is van Gods liefde, dat Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis: Hij is voor ons gestorven. Dat het woord van Jezus betrouwbaar is, dat Jezus is opgestaan uit de dood: dat Hij leeft. Kortom, het evangelie spoort ons aan om Jezus te volgen: geloof in Hem, vertrouw op Hem, bouw je leven op Hem: Hij leeft! 3. Jezus leeft We halen eerst even het laatste deel van het evangelie naar voren. Toen Jezus stierf aan het kruis, leek het alsof alles ten einde was: op een dood spoor. Het evangelie vertelt ons dat de gestorven Jezus werd begraven 6. De leerlingen en andere vrienden van Jezus waren werkelijk in een grafstemming. De zware steen die zij voor de ingang van Jezus' graf hadden gerold, lag als het ware ook op hun hart. Maar het evangelie eindigt niet met de dood en de begrafenis van Jezus. Integendeel, het evangelie verkondigt dat Jezus leeft. Wanneer de leerlingen het graf bezoeken, blijkt dat het graf leeg is. Het evangelie vertelt ons: Jezus is niet meer in het graf, Hij is verrezen 7. Dat is de Blijde Boodschap van Pasen: Jezus leeft! Ook vertellen de evangeliën dat Jezus na zijn verrijzenis meerdere keren bij zijn leerlingen op bezoek ging, dat Hij aan hen verscheen: bijv. aan Maria Magdalena 8 ; aan de apostelen in huis 9 ; langs het water bij het meer 10 ; onderweg 11, en op de berg: Mt. 28, Lc. 1, Joh. 20, Mt. 27, 57-66; Mc. 15, 42-47; Lc. 23, 50-56; Joh. 19, Mt. 28, 6-8; Mc. 16, 6; Lc. 24, 6; Joh. 20, Joh. 20, Joh. 20, Joh Lc. 24, (Emmausgangers); Mc. 16, 12-13

3 Op de berg gaf Jezus uiteindelijk aan zijn leerlingen de speciale opdracht: 'Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen'. Het zijn de woorden die het thema vormen van de WJD Jezus, de verrezen Heer, vraagt aan zijn leerlingen om de Blijde Boodschap door te geven aan anderen en om hen te dopen. In het boek Handelingen kunnen we lezen dat de apostelen trouw zijn aan hun van Jezus ontvangen opdracht Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Bijvoorbeeld de apostel Petrus houdt een toespraak en verkondigt aan zijn toehoorders de gekruisigde en verrezen Jezus Christus. En Petrus doopt na afloop ongeveer drieduizend mensen die zich aansluiten 12. Jezus leeft. Hij blijft bij ons. In Mt. 28, 20b belooft Jezus: 'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld'. Daarom gaan wij -eeuwen later- in de viering van de eucharistie bewust staan wanneer het evangelie wordt voorgelezen. We hebben de goede gewoonte om te staan bij het evangelie omdat we geloven dat Jezus zelf, de levende Heer, in de woorden van het evangelie aan het woord is 13. Wij zijn geroepen om hoorders te zijn van Jezus' woorden en ook verkondigers en uitvoerders ervan. Als leerlingen van de levende Heer luisteren wij naar het Woord van God om er naar te handelen Leerling zijn van Jezus: leren van Jezus Jezus is een echte leraar. Dat is ook de mening van de rijke jongeling in het evangelie, die aan Jezus de vraag stelde: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? 15. Jezus Christus is een goede leraar in de woorden die Hij spreekt en ook in de daden die Hij stelt in zijn leven temidden van de mensen: wat Jezus van ons vraagt doet Hij ook zelf. a. Allereerst de woorden die Jezus spreekt. Van de woorden van Jezus mogen wij leren. Op de eerste plaats maakt Jezus gebruik van de beeldende taal van gelijkenissen of parabels. Het evangelie zegt:: 'Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen' 16, en: 'Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij 12 Handelingen 2, CKK n. 127: Het viervoudig evangelie neemt in de Kerk een unieke plaats in: hiervan getuigen de verering die de liturgie eraan toekent 14 Cfr. Lc. 8, 21: Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen. 15 Mc. 10, Mt. 13, 3

4 hun niets' 17. Als we een beetje vertrouwd zijn met de teksten van de evangelien, dan kennen we allemaal wel een aantal gelijkenissen, bijv. van de zaaier die zaait op verschillende soorten grond: rotsachtige bodem, ondiepe grond, grond met onkruid en distels, goede vruchtbare grond 18. De Catechismus stelt dat de parabels zijn als spiegels voor de mens: neemt hij als een rotsgrond of als een goede aarde het woord in zich op? 19 Ook kunnen we in het evangelie lezen dat Jezus als leraar zijn woorden spreekt in gesprek met mensen, bijvoorbeeld met de schriftgeleerde Nicodemus. De farizeeer Nicodemus komt bij Jezus voor gesprek in het nachtelijk uur en hij zegt tegen Jezus: Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is 20. Een ander voorbeeld is Jezus gesprek met Maria, de zus van de gestorven Lazarus. Jezus zegt tegen haar: Ik ben de verrijzenis en het leven, Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? 21 Als leerlingen van de Heer kunnen we niet anders dan te beginnen met aandachtig luisteren naar Jezus woorden in het evangelie 22. b. Ook van de dingen die Jezus doet in het evangelie, van de daden die Jezus verricht kunnen wij leren. De daden des Heren mogen wij als leerlingen met aandacht lezen en zien, ervan leren en ze navolgen. (1) Jezus is trouw aan het gebed tot zijn Vader. De Catechismus zegt: Wanneer Jezus bidt, leert Hij ons al hoe wij moeten bidden 23. In het evangelie kunnen we lezen dat wanneer Jezus aan het bidden is tot zijn Vader, de leerlingen op een keer aan Jezus vragen: Heer, leer ons bidden 24. (2) Ook verricht Jezus daden van liefde en naastenliefde en spoort Hij aldoende zijn leerlingen aan de naaste daadwerkelijk lief te hebben. Jezus zegt: al wat je gedaan 17 Mt. 13, 34. Zie ook CKK n. 546: Door middel van zijn parabels, die heel typerend zijn voor zijn onderricht, roept Jezus mensen op zijn koninkrijk binnen te gaan. De catechismus geeft vervolgens vele voorbeelden van gelijkenissen in de evangelien. 18 Mt. 13, CKK n Joh. 3, 2 21 Joh. 11, Cfr Lc. 10, CKK n In n vermeldt de Catechismus tevens drie gelijkenissen van Jezus aangaande het gebed, n.l. Lc. 11, 5-13; Lc. 18, 1-8; Lc. 18, Zie ook n. 2621: In zijn onderricht leert Jezus zijn leerlingen te bidden met een zuiver hart, een levend en volhardend geloof en een kinderlijke vrijmoedigheid. Hij roept hen op tot waakzaamheid en nodigt hen uit hun smeekbeden aan God aan te bieden in zijn naam. Jezus Christus verhoort zelf de gebeden die tot Hem gericht worden. 24 Lc. 11, 1-13;

5 hebt voor de geringsten van mijn broeders hebt gij voor mij gedaan 25. En Jezus zegt in het Johannes-evangelie: Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad 26 (3) Heel indringend is de voetwassing die Jezus verricht bij het laatste avondmaal. Het wassen van voeten was destijds een werkje voor een knecht, maar Jezus doet het zelf en zegt: Als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten hebt gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb 27 (4) Jezus is daadwerkelijk een leraar waar het gaat om vergeving en barmhartigheid. In het huis van een farizeeer schenkt Jezus uitdrukkelijk vergeving aan een vrouw die als zondares bekend staat maar die boetvaardig is 28. Aan een overspelige vrouw die op het punt staat vanwege haar zonde gestenigd te worden, zegt Jezus: Ga heen en zondig van nu af niet meer 29. En tot de tollenaar Zacheus in Jericho zegt Jezus: vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn 30. Uiteindeljk bidt Jezus, wanneer Hij, na beschimpingen en folteringen aan het kruis te sterven hangt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen 31. Daarom stelt de Catechismus van de Katholieke Kerk: het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de zondaars 32. Willen wij als leerlingen echt naar Jezus woorden luisteren en ze bewaren in ons hart, en ze in praktijk brengen? Dat kan alleen maar als wij werkelijk van Jezus willen leren, van zijn woorden en van zijn daden. Als leerling van Jezus, laat je je raken door Zijn woorden en daden. Het is nodig om je in je leven te laten vormen door Jezus 33. Omdat Jezus verrezen is uit de dood en leeft kan Hij ook nu onze leraar, herder en vriend zijn, in de gemeenschap van de Kerk. 25 Mt. 25, Zie ook de parabel van de barnhartige samaritaan: Lc. 10, Joh. 15, Joh. 13, Lc. 7, Joh. 8, Lc. 10, Lc. 23, CKK n Benedictus XVI, boodschap voor de 28 e wereldjongerendagen, n. 2: Daarom moet ieder van jullie je elke dag laten vormen door het woord van God. Dat zal jullie tot vrienden van de Heer Jezus maken en jullie in staat stellen andere jonge mensen naar vriendschap met Hem te leiden.

6 5. Vertrouwen op Jezus: geloven in Jezus Jezus Christus, de levende Heer, vraagt aan ons als zijn leerlingen om werkelijk op Hem te vertrouwen. Dat betekent: -Geloven dat Jezus leeft (Jezus is niet alleen iemand uit het verleden, Hij is ook nu dichtbij ons); -Geloven dat Jezus van je houdt en in jou geïnteresseerd is, dat Hij jou roept met jouw talenten; -Je leven durven toevertrouwen aan de Heer door eerlijk te zijn t.o.v. jezelf en tegenover God, vergeving vragen en ontvangen voor je zonden (sacrament van de biecht), je angsten aan Hem voorleggen (ook Jezus heeft angst gekend 34 ); -Je talenten aan Hem aanbieden: de bereidheid hebben om instrument van God te zijn; -Geloven dat Jezus jou de Kerk heeft gegeven om in de gemeenschap van geloof samen te leren, te vieren, te dienen en te leven in geloof en liefde. Belangrijk is te beseffen dat het woord van God, het evangelie, ook het woord is van de Kerk. Jezus heeft aan ons, Zijn Kerk, de Blijde Boodschap toevertrouwd: om op te schrijven, om ervan te leven, om door te geven Jezus volgen: je leven bouwen op Jezus Als leerling van Jezus ben je uitgenodigd je leven op Jezus te bouwen. Om dat te kunnen en daarin te groeien zijn de volgende punten vitaal: -Je leven met Jezus vraagt om in gesprek te blijven met Jezus in het gebed, alleen in je binnenkamer 36 en in de gemeenschap van de Kerk; -Je relatie met Jezus, de levende Heer, heeft gevolgen voor de omgang met de mensen om je heen (wanneer het gaat om: eerlijk zijn, naastenliefde, vergeving, zuivere intenties, etc); -Iedere dag vraagt om bekering (zo nodig vergeving van zonden in het sacrament van boete en verzoening: de biecht); -Je leven in geloof is nooit zonder moeilijkheden (nodig is om er iets voor over te hebben, het teken van het kruis betekent overwinning maar veronderstelt ook lijden en offer 37 ); -Leven in geloof kan niet alleen op eigen kracht: het is een gave van God, van Gods genade: het is daarom nodig om de sacramenten blijven vieren, de troost en wijsheid te 34 Lc. 22, CKK n. 126; Bij het tot stand komen van de evangelies kan men drie fasen onderscheiden: 1. Het keven en de leer van Jezus, 2. De mondelinge Overlevering, 3. De geschreven evangelies. Tenslotte hebben zij de vorm van de prediking behouden, altijd zó dat zij ons de zuivere waarheid over Jezus meedeelden. Verwezen wordt tevens naar Vaticanum II, Dei Verbum artt Cfr. Mt. 6, 6 37 Paus Franciscus, homilie palmzondag 2013: Het kruis van Christus omarmen met liefde, leidt nooit tot verdriet maar tot de vreugde gered te zijn.

7 vragen en te ontvangen van de heilige Geest, de bijstand van je engelbewaarder te aanvaarden en te ondervinden 38 ); -Je leven in geloof heeft goede voorbeelden nodig: kijk naar de heiligen als vrienden van God, zij zijn onze voorsprekers: d.w.z. zij bidden met je mee tot God. Kortom: je levensweg als leerling van Jezus is een levenslange tocht met Jezus Christus in kracht van de heilige Geest, in de gemeenschap van de Kerk, van dag tot dag, met vallen en opstaan. 7. Tot slot (door Hem en met Hem en in Hem) Het eerste woord van het WJD-thema is: Ga. Dat betekent: in beweging komen naar je medemens om te getuigen van je geloof in Jezus. Maar dat kan pas nadat je eerst zelf tot Jezus bent genaderd, d.w.z. -je hart bewust richten op de Heer en je door Hem laten raken -je leven actief verbinden met de Heer en Zijn Kerk -ervoor kiezen je leven in het licht te stellen van het evangelie Pas wanneer je zelf tot Jezus genaderd bent, pas dan kun je vanuit Jezus vertrekken en in Zijn Naam gaan om anderen te winnen voor de Heer, anderen tot leerlingen van Christus te maken (is catechese van morgen: ga en wees missionarissen...) 8. VRAGEN voor nu in gesprekgroepjes -Geloof je dat Jezus leeft? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? -Wat zou je heel graag van Jezus willen leren? -Wat is voor jou het belangrijkste om over Jezus aan anderen te vertellen? + J. van den Hende Bisschop van Rotterdam 38 CKK n. 336: Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als behoeder en herder naar het leven te leiden.

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde III

Doop van kinderen Orde III Doop van kinderen Orde III Presentatie De voorganger leidt de doopbediening kort met eigen woorden in. Hij noemt daarbij de namen van de doopouders en de dopeling(en). Onderwijzing Jezus Christus heeft

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Sterker dan de dood. Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden, in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Sterker dan de dood. Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden, in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. PAROCHIE HERZELE HOUTEM 5 6 november 2016 32 ste zondag door het jaar C Sterker dan de dood Intredelied: Eens komt de grote zomer (ZJ 918, 1-2) Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Alle ouders, dopelingen, peters en meters nemen vooraan plaats in de kerk. 1. OPENING VAN DE DIENST Welkom Het leven verliest hier even zijn gewone gang.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Doopvont en wijwater Levend water

Doopvont en wijwater Levend water Doopvont en wijwater Levend water Nieuw leven NIn veel kerken is een doopkapel te vinden nabij de ingang van de kerk. Door het sacrament van de doop met water (begieting) wordt iemand opgenomen in de Kerk,

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie