In Zuidwijk zit je goed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Zuidwijk zit je goed"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 In Zuidwijk zit je goed 1

2 Jaarverslag 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ). Wij hopen u een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de werkzaamheden die ons gedurende een bijzonder roerig jaar bezig hielden. Highlights: Er werd een start gemaakt met uitvoering van de renovatieplannen voor de Lo s De website werd goed bezocht Er was een succesvol en druk bezocht Zuidwijkspektakel. In verschillende buurten waren één of meerdere buurtactiviteiten. Het project Liefde voor Zuidwijk kwam driemaal bijeen. Er werd een versneld verzelfstandigingsproces ingezet bij de buurtgroepen. Er is een bewonersbijeenkomst (jaarvergadering) gehouden op 11 oktober Er vond een interne heroriëntatie van de bewonersorganisatie plaats, op rol en haalbare taken voor de komende jaren. Het vrijwilligersbeleid: De juiste vrijwilliger op de juiste plek werd uitgevoerd. Het bestuur evalueerde in januari en juni. In januari werd de sociaal sofa officieel in gebruik genomen. Er was een goed bezochte geraniumdag op 28 mei. Interne ontwikkelingen: De veranderende samenleving dwingt de bewonersorganisatie tot een voortdurende kritische kijk op haar werkzaamheden en het aanpassen ervan, mede daardoor vond er intern een heroriëntatie plaats op rol- en taakgebieden. Het vrijwilligersbeleid werd vormgegeven en uitgevoerd onder de werktitel; De juiste vrijwilliger op de juiste plaats Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een kennismakingsgesprek waarin de wensen van de vrijwilliger en mogelijkheden van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarnaast werd, in nauwe samenwerking met het opbouwwerk een vervolg gemaakt om het buurtgroepen beleid te herzien, onder de werktitel; Liefde voor Zuidwijk Er werd bij deze bijeenkomsten nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van een goede communicatie en zelfredzaamheid van de buurtgroepen. Iedere werk- en buurtgroep had een afvaardiging naar de coördinatiegroep. In december 2011 telde de BOZ 93 actieve vrijwilligers. Zie bijlagen 1 + 2: namenlijst actieve vrijwilligers en organogram. 2

3 Liefde voor Zuidwijk: Het doel van liefde voor Zuidwijk is: dat buurtgroepen en buurtnetwerken zich nadrukkelijker bezig gaan houden met de sociale problematiek van hun buurt. In 2011 zijn er drie bijeenkomsten gehouden met alle buurtgroepen samen. Deze werden met wisselend succes bezocht. (respectievelijk 31,28 en 36 deelnemers) Inhoudelijk is het een enerverende zoektocht om goede aansluiting te vinden bij zo veel mogelijk vrijwilligers en een gezamenlijk belang en doel te formuleren. Een verzelfstandigingsproces werd ingezet om in 2012 de buurtgroepen zoveel mogelijk selfsupporting te laten zijn. Regelmatige uitwisseling van informatie en goede communicatie zijn cruciaal in dit proces. Voortzetting van deze zoektocht gaat verder vorm krijgen en plaatsvinden in Herstructurering in 2011: In 2011 is duidelijk geworden dat er een aantal besluiten zijn/worden teruggedraaid op het gebied van de herstructurering in Zuidwijk. Burgen: In het Hof van Zuidwijk -west gaat gefaseerd gebouwd worden. Het Hof van Zuidwijk -midden is in 2011 geheel verhuurd. De Britsenburg is eind 2011 gesloopt maar er komt voorlopig geen nieuwbouw. Velden: De nieuwbouw Bornerveld en hoek Slinge is afgerond en geheel bewoond. De maisonnettes achter het Bornerveld aan het Brekelsveld/Biezeveld zijn grondig opgeknapt. De portiekwoningen aan het Hijkerveld zijn uit verhuisd en worden gerenoveerd tot starterwoningen op de koopmarkt. De renovatie van de winkelwoningen aan het Hijkerveld is afgerond. Lo s: De start van deze renovatie is in de loop van 2011 gefaseerd van start gegaan. Er is een buurtpost waar Vestia en de aannemer spreekuur houden. Bij overleggen rond de herstructurering zit de BOZ aan tafel en heeft haar inbreng. De klankbordgroep Velden kwam een aantal keren bij elkaar inclusief het planteam Brekelsveld-Biezeveld en werd ondersteund door Urbannerdam. 3

4 Toekomst Larenkamp: Aan het einde van dit verslag jaar wordt het duidelijk dat de Bewonersorganisatie Zuidwijk niet langer in de Larenkamp kan blijven.na de bibliotheek gaan ook wij de LCC Larenkamp verlaten en zullen elders in de wijk gehuisvest worden. Wat er voor de rest in de Larenkamp gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Deskundigheidsbevordering: Daar waar nodig en gewenst werd deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van het volgen van een cursus of extra ondersteuning en begeleiding bij het uit te voeren werk. Er werd door een 7 mensen een cursus notuleren gevolgd. Daarnaast volgde een redactielid de vervolgcursus journalistiek schrijven. Werving: Werving van nieuwe vrijwilligers stond hoog op de prioriteitenlijst. De BOZ heeft zich bij voortduring bekend gemaakt bij nieuwe bewoners van Zuidwijk. Evaluatiedag bestuur: Op 24 mei heeft het bestuur, samen met de opbouwwerker en administratief ondersteuner, een dag besteed aan het evalueren van het afgelopen jaar en het bepalen van speerpunten en plannen voor de rest van het jaar en de daarna gelegen toekomst. Dagelijks werk: Naast incidentele en/of grootschalige activiteiten zoals het succesvolle Zuidwijkspektakel of Liefde voor Zuidwijk ging het dagelijks werk uiteraard gewoon door. Daarbij moet worden gedacht aan huurderbelangen, het dagelijks sociaal- en fysiek beheer, de behandeling van klachten en vragen van bewoners en daar waar noodzakelijk het bieden van de helpende hand en het luisterend oor. Er was, met uitzondering van de vakantieperiodes, wekelijks een overleg van het dagelijks bestuur (DB). Lopende zaken maakten het voor DB-leden noodzakelijk meerdere keren per week te overleggen. Daarnaast namen zij het gehele jaar door deel aan diverse in- en externe overleggen. De voorzitter had een gemiddelde taakbelasting van 24 uur per week. Het DB bestond uit 5 leden inclusief ondersteuning. Het voltallige bestuur kwam eenmaal per maand bij elkaar. Dagelijks bestuursleden, coördinatiegroepsleden en opbouwwerkondersteuning waren onder andere betrokken bij: Externe overleggen : Overleg over wijkaangelegenheden binnen het huurdersplatform Zuidwijk- Pendrecht. Deelname aan de adviescommissie WWI gelden. De programmagroep Zuidwijk. De werkgroep Bespeelbaarheid Zuidwijk middels het opbouwwerk. Indien relevant voor Zuidwijk werden Deelraadsvergaderingen bezocht. Deelname aan bijeenkomsten rond woonservicegebieden. Nauw overleg met collega-instellingen binnen de deelgemeente Charlois. 4

5 Samen met de andere bewonersorganisaties binnen Charlois werd gesproken over de toekomstige rol en functie van bewonersorganisaties. Werkgroep sociaal en fysiek dagelijks beheer. Diverse fysieke buurtschouwen. Deelname aan de begeleidingscommissies van Zorgcentrum-Zuid (Slinge 5) en van het Sociaal Medisch Centrum Zuid. De BOZ en opbouwwerk namen plaats in de commissie. Overleg met de landelijke huurdersraad Vestia (LHV) waar de BOZ een onderdeel van is. Deelname aan klankbordgroep Ahoy. Deelname aan de klankbordgroep kerklocatie Slinge Interne overleggen: De diverse werk- en buurtgroepen van de bewonersorganisatie zijn: coördinatiegroep en denktank buurtgroep Burgen buurtgroep Horsten. buurtgroep Mare-Rode s. buurtgroep Lo s buurtgroep Steinen. buurtgroep Kampen. buurtgroep Velden klankbordgroep Velden- Lo s bewonerscommissie hoge- en lage Boekenrode. bewonerscommissie hoog Drakenburg bewonerscommissie Keyenburg bewonerscommissie Beukenhorst werkgroep wijkwinkel. redactie "Zuidwijker". klankbordgroep website. Naast het deelnemen aan bovengenoemde overleggen waren er structurele contacten, overleg en werd ondersteuning gegeven aan overige bewonersinitiatieven zoals de Vrouwen van de Velden (VVV), diverse bewonerscommissies, maar ook met beheergroepen rond speelplekken en groepen bewoners die actief waren op buurt en/of straatniveau (vitale kernen). De buurt- en werkgroepen van de BOZ zijn dit jaar nauwelijks aangevuld; er zijn mensen weggegaan door bijvoorbeeld verhuizing naar een andere wijk, het krijgen van een reguliere baan of andere omstandigheden. Onze buurt- en werkgroepen bleven dit jaar matig op sterkte wat vrijwilligers betreft. Alle buurten hebben een bewonersnetwerk waaronder een buurtgroep, die zich bezighoudt met het bevorderen van participatie en betrokkenheid van bewoners en het sociaal- en fysiek beheer in de buurten. De buurtnetwerken werden hierbij ondersteund door het opbouwwerk. Daarnaast zaten er meestal vertegenwoordigers van Vestia Rotterdam- Zuid en zeer incidenteel politie aan tafel. 5

6 Verder verleende de BOZ facilitaire- en opbouwwerkondersteuning en onderhield contact met de volgende projecten en zelforganisaties: Vrouwen van de Velden Speeltuin Jeugdveld en Speeltuin Bodelo De stichting Opzoomer door Bewonerscommissie Hoog Drakenburg Bewonerscommissie Keyenburg Bewoners commissie hoge- en lage Boekenrode Bewonerscommissie Beukenhorst Bewonerscommissie Hietkamp Geraniummarkt: Op zaterdag 28 mei hebben we een drukke dag gehad met het gratis uitdelen van geraniums. De bewoners van Zuidwijk, die in april hun bon uit de Zuidwijker hadden ingeleverd, konden die dag hun tasje met bloeiende geraniums afhalen. Dat deze actie aansloeg bij de Zuidwijkers bleek wel aan de lange rij wachtenden die zich al ruim voor de afgesproken tijd opstelden, dit om toch vooral niet te laat te komen, gelukkig konden de wachtenden zich vermaken op het terras alwaar zij een kop koffie konden krijgen en een praatje konden maken. Onze leus, in Zuidwijk zit je goed zelfs achter de geraniums, sloeg bij iedereen aan. Zuidwijkspektakel: Het Zuidwijkspektakel van 2011 mag gerekend worden tot een van de succesvolste, dankzij de medewerking van talloze vrijwilligers uit diverse organisaties en de vele sponsors die Zuidwijk een warm hart toedragen. Zuidwijkers konden genieten van een keur aan artiesten en andere voorstellingen. Voor de jeugd was er ook dit jaar van alles georganiseerd op de scholierendag op vrijdag. De zaterdag was zoals voorgaande jaren een spektakel in en om de grote tent. Zangers en zangeressen sloten het spektakel met een spetterende show af op zaterdagavond. Administratieve en opbouwwerkondersteuning: De werkzaamheden van de opbouwwerkondersteuning zijn gedurende het verslagjaar met regelmaat geëvalueerd en besproken. De wensen met betrekking tot de ondersteuning zijn opgenomen in het werkplan en aanvraag tot opbouwwerkondersteuning Deze aanvraag werd voor een niet afdoend gedeelte gehonoreerd. In 2011 werd de Bewonersorganisatie Zuidwijk opdrachtgever van de opbouwwerkondersteuning en administratieve ondersteuning. Tegen de stroom in werd de BOZ gedwongen om mee te gaan in de wijziging in de subsidiestromen. Ondanks dat wij over de inzet heel tevreden waren is er helaas een einde gekomen aan de samenwerking met de opbouwwerk ondersteuning. Door de openbare aanbesteding is CW buiten de boot gevallen en komen er voor ons deels onbekende organisaties in Charlois werken. Het bestuur van de BOZ vindt het heel onverstandig dat alle opgebouwde kennis en kunde in een keer aan de kant geschoven zijn. 6

7 De vrijwilligers van de BOZ zijn van mening dat het zonder de opgebouwde expertise en stimulans van haar opbouwwerkondersteuning het werk binnen de buurtgroepen niet mee zal vallen en spreken dat ook uit naar het bestuur. Dit alles maakt het een stuk moeilijker om te blijven uitdragen waar de BOZ groot in is namelijk haar Liefde voor Zuidwijk. Verder werd aan de jongerenwerker van Charlois Welzijn huisvesting aangeboden waar wederom dankbaar gebruik van werd gemaakt. Aan het einde van dit verslagjaar is er op gepaste wijze afscheid genomen van de medewerkers van Charlois Welzijn. De buurtgroepleden hebben dat op hun eigen manier in de laatste vergaderingen gedaan en het bestuur middels een etentje. Onze goede wensen vergezellen hen. Buurtgroepen & buurtnetwerken: Alle buurtgroepen, netwerken en bewonerscommissies werden in 2011 ondersteund door het opbouwwerk. Foto s van diverse buurtactiviteiten en andere bijzondere bijeenkomsten en momenten kunt u bezien op Watch out was gedurende het hele jaar actief in Zuidwijk en zat waar mogelijk aan tafel bij de buurtgroepbijeenkomsten. Buurtgroep Burgen: In 2011 is de buurtgroep 6 maal in vergadering bij elkaar geweest De buurtgroep telt 11 leden en zijn woonachtig in zowel de huur- als koopwoningen. Een afgevaardigde van Watch Out is bij elke vergadering aanwezig om zo goed op de hoogte te blijven van wat er in de Burgenbuurt gebeurt. Ook een vertegenwoordiger van Vestia Rotterdam-zuid is aanwezig bij de vergaderingen. De herstructurering blijft een belangrijk punt in de vergaderingen van de Buurtgroep zoals: Herinrichting Schuilenburg waar 16 parkeerplaatsen zullen terugkeren tot groot genoegen van de omwonenden. Herinrichting Keyenburg is inmiddels afgerond alleen de bomen met bijbehorende boomroosters komen later vanwege het plantseizoen en de beschikbaarheid van de bomen (begin 2012). Ook de vuilcontainers moeten nog worden geplaatst. Het vervuilen van de wijk veel wegwaaiend papier en vuil, maar ook de hondenuitlaatplaatsen worden tot ergernis slecht schoongehouden. Ook constateert de buurtgroep dat er steeds meer (loslopende) honden uitgelaten worden daar waar het niet is toegestaan. Hof van Zuidwijk west, daarvan is besloten dat er in drie fasen gebouwd gaat worden. Begonnen wordt met 36 woningen aan de Schuilenburg die in de dure verhuur gaan, als de planning bekend is horen de bewoners dit. Toermalijn, de ontwikkeling van deze locatie is gestart en het voorlopig ontwerp is bijna afgerond. Vestia moet nog wel het besluit nemen om de ontwikkeling wel of niet voort te zetten, dit is afhankelijk van de marktsituatie. Britsenburg, de sloop van deze woningen is gestart en zal in maart 2012 afgerond zijn. Over het werk aan de plas aan de zuidzijde van de Burgen (Waterburg) is nog weinig bekend Buurtgroepleden raken teleurgesteld en ontmoedigd over het onderhoud van de buurt. Het duurt veel te lang voor er door instanties wordt gereageerd en bovendien is het 7

8 gevoel dat er ook niets of nauwelijks iets aan de klachten wordt gedaan. Dat we in een renovatie/sloopbuurt wonen is allang achterhaald. We wonen in een buurt waar nieuwbouw wordt gepleegd en dat er daardoor bouwoverlast plaatsvindt is begrijpelijk. Maar het normale onderhoud moet gewoon doorgaan en dat hapert. Blijkt dat er veel te vaak gebeld moet worden om iets voor elkaar te krijgen. Zo wordt het ook steeds moeilijker om bewoners gemotiveerd te krijgen en te houden. Maar er is ook een spetterend buurtfeest gegeven op 21 mei 2011 waar heel veel oude en nieuwe bewoners met elkaar in gesprek zijn gegaan en elkaar zo wat beter hebben leren kennen. Dit feest is georganiseerd door de actieve bewoners van Doornenburg-Gildenburg en Poelenburg-Maldenburg aangevuld door de buurtgroepleden. De meesten zitten in beide groepen. Ook heeft de buurtgroep zich gebogen over de wijze waarop er volgend jaar gewerkt moet gaan worden, zonder ondersteuning. Dit proces loopt nog verder in Buurtgroep Horsten: In het afgelopen jaar werden 6 bijeenkomsten voor de buurt gehouden. De buurtgroep bestaat uit 18 leden waarvan gemiddeld 9 leden aanwezig zijn bij de vergadering. De subgroep spelen en activiteiten is in het gehele jaar diverse malen extra bijeengekomen i.v.m. de organisatie van buurtactiviteiten (zomer-oranjefeest augustus 2011 en winterfeest december/januari) Ook heeft er wederom in oktober jl. weer een Halloweenfeest plaatsgevonden. Daarnaast is gesproken over de herindeling van het speelveldje Ellenhorst welke in november van extra beplanting zal worden voorzien. Verder besproken agendapunten hadden veel relatie met spelen en veiligheid, veiligheidsgevoel, verkeerssituaties en overlast gevende activiteiten wat als zodanig door de bewoners werd ervaren. Verder blijft de wens om een voetbalveldje (pannaveld) in en/of nabij de rand van de buurt te realiseren om zo tegemoet te komen aan het spelen van de jongere jeugd van 7 12 jaar nadrukkelijk aanwezig. Er zijn in de afgelopen jaar diverse schouwen geweest in samenspraak met de Deelgemeente, diensten, opbouwwerk en bewonersorganisatie. Wat verder achterbleef was de nieuwe aanplant van die delen van heggen die door onzorgvuldig gebruik vervangen dienden te worden. Hopen dat de komende periode aangepakt zou kunnen worden. Activiteiten welke een groot succes bleken, was het organiseren van buurtfeesten waaronder Hup Oranje 40 jaar. Hierbij waren zeer veel kinderen betrokken die gebruik maakten van het springkussen en de rommelmarkt. Dit bleek na een verplaatste datum ondanks het slechte weer ook nu een succes. Dank voor alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet en ook de bijdrage van de Roteb, steunpunt Vaerhorst was zeer welkom. Daarnaast ook dank aan de diverse winkeliers welke e.a. hebben kunnen bijdragen. 8

9 Andere aandachtpunten welke door de komst van de bezuinigingen vanuit de gemeente/deelgemeente zijn en worden opgelegd betreft de verdere organisatie van de bewonersgroepen en de mogelijke samensmelten van buurtoverleggen van diverse buurten. Denk hierbij aan een samengaan van buurtgroep Horsten met Mare Rodes of Burgen. Buurtgroep Mare Rodes: De buurtgroep Mare Rodes heeft te kampen gehad met vertrek van meerdere buurtgroepleden. Werving van enthousiaste bewoners in dit gebied gaat erg moeizaam, maar stond wel hoog op de agenda. Bewoners voelden zich niet betrokken en dat is mede reden geweest tot het afhaken van buurtgroepsleden. Bij traag vloeibare processen zoals voorheen bij slapen doen we s nachts is het moeilijk mensen gemotiveerd te houden. Er zijn contacten gelegd met de VMBO school aan de Slinge (voorheen Novacollege). Dit heeft samenwerking opgeleverd. De buurtgroep is vertegenwoordigd in het overleg met scholen, buurtbewoners en AH in verband met de overlast door scholieren in de pauzes van de scholen. Voor 2012 is er een samenwerkingsproject opgezet met leerlingen en de deelnemers uit bovengenoemde groep. Vanuit deze samenwerking moet er verbetering tot stand worden gebracht in Contacten met bewoners aan het 55 plus complex aan de Bredevoorde/Slinge is gelegd er is een kleine enquête gehouden onder de bewoners om de vraag en behoefte van bewoners aan contacten in de nabije omgeving te inventariseren. Erg veel vraag was er niet maar ondertussen zijn de onderlinge contacten in het complex wel verbeterd. De ontwikkeling van de kerklocatie Slinge werd gevolgd door een klankbordgroep waarin bewoners uit de directe omgeving van de kerklocatie zitting hebben gehad. De bewonersorganisatie faciliteerde deze groep. De buurtgroep kwam 7 maal bij elkaar en had 5 bewonersleden. De buurtgroep heeft afvaardiging in de coördinatiegroep en een deelnemer uit deze buurtgroep heeft alle buurtschouwen meegelopen. Buurtgroep de Lo s: In 2011 is buurtgroep de Lo s 6 maal bijeengekomen. Bij de vergaderingen was een vertegenwoordiger van Vestia betrokken. De buurtagent is een enkele keer gekomen en de vertegenwoordigers van Watch Out zijn meerder keren aanwezig geweest. Ongeveer om de twee maanden is de buurtgroep bij elkaar gekomen. Het aantal leden is dit jaar stabiel gebleven, ondanks de pogingen om nieuwe leden te werven. De sfeer en daadkracht in de groep is positief. De onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest; Uitbreiding deelnemers: Dit jaar zijn geen specifieke activiteiten georganiseerd om nieuwe deelnemers te werven. Samenwerking Kerk; Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de buurt, heeft de kerk aan de Espelo ruimte ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten en een herdenkingsdienst. Dit is zeer gewaardeerd. 9

10 Buitenruimte; Ten aanzien van de buitenruimte zijn de volgende resultaten bereikt in 2011: Het gebied langs de Zuiderparkweg blijft goed onderhouden. In het kader van de renovatiewerkzaamheden, pakt Vestia ook een deel van het buitengebied aan. Resultaten zijn pas volgend jaar bekend. De staat van de straatverlichting is nog steeds goed in het gebied rondom de Bentelo. De voetgangersoversteek langs de Zuiderparkweg is eindelijk aangepakt. Het voetpad en in mindere mate het fietspad staan droog als het geregend heeft. Bezuinigingen leiden tot nieuwe ideeën om de buurtgroepen van de Velden en die van de Lo's samen te voegen. In december vinden de eerste gezamenlijke gesprekken plaats. Het Halloweenfeest kon dit jaar niet doorgaan, hopelijk volgend jaar wel. Er zijn wel kinderen op eigen initiatief langs de deur gegaan. Buurtgroep Steinen: In het jaar 2011 heeft de Buurtgroep Steinen 6 keer vergaderd. Helaas was de bezetting minimaal omdat de buurtgroep sowieso al weinig leden heeft maar ook doordat de leden verstek moesten laten gaan door omstandigheden als ziekte, werk, vakantie of andere oorzaken. Mede hierdoor was er weinig potentieel om buurtactiviteiten te organiseren. Wel is er een samenvoeging tot stand gekomen met de Buurtgroep Kampen om krachten en ervaringen te bundelen en meer te kunnen doen en betekenen voor onze buurten. Er is gekozen voor een samenvoeging tussen de Buurtgroepen van de Kampen en de Steinen omdat deze buurten met vergelijkbare problematieken te maken hebben. Daarbij is de sociale samenhang en het verschil in leefstijlen jong & oud bij beide buurten een aandachtspunt. De Buurtgroep Steinen blijft proberen om meer mensen enthousiast te maken zitting te nemen bij de Buurtgroep. Buurtgroep Kampen: De buurtgroep Kampen kwam in 2011 zes maal bij elkaar. Contacten met de Matrix, Pameijer, het jongerenwerk, de Wereld op Zuid en Vestia zijn middels het opbouwwerk verstevigd. Gezamenlijk met Vestia en eerder genoemde partijen werd een kookcursus voor jongeren uit de Matrix georganiseerd, twee vrijwilligers begeleidt door iemand van het KSH zorgden dat de jongeren wekelijks boodschappen gingen doen en daarna gezamenlijk de maaltijd gingen bereiden om deze daarna samen te nuttigen. Deze cursus werd afgesloten met een diner voor genodigden en een leuk kookboekje. Er werd een plan gemaakt voor een vervolgcursus voor jongeren uit Zuidwijk in Wat we vooral bereikt hebben is, dat we regelmatige contacten met de volgende organisaties hebben gehad. Het Pameijer Trainingshuis(Hesselskamp) De Matrix Watch Out. De Wereld op Zuid 10

11 Deze mensen gaven ons inzicht in hun werk in de buurt wij als buurtgroepleden konden vragen stellen over diverse zaken die betrekking hadden op de buurt. Samen konden we zo relevante signalen bespreken en kennis en ervaring uitwisselen. Aan het eind van 2011 hebben we afscheid moeten nemen van het ondersteunend opbouwwerk. We zullen deze ondersteuning zeker gaan missen.in december 2011 zijn we de samenwerking aangegaan met de Buurtgroep Steinen Buurtgroep Velden: De buurtgroep Velden heeft 7 keer vergaderd in Onderwerpen die aan de orde kwamen:. Herstructurering van de Noordelijke Veldenbuurt De nieuwbouw aan het Bornerveld en Slinge is medio 2011 gereed gekomen. De renovatie van het Brekels/Biezenveld is voltooid. De benedenwoningen hebben een eigen opgang gekregen d.m.v. een trapje. De trappenhuizen zijn opnieuw betegeld en het geheel heeft een goede uitstraling. De winkelwoningen aan het Hijkerveld zijn gerenoveerd en verhuurd. Op 14 december is er met een klein feestje voor de bewoners de oplevering gevierd van de 1 e fase. De uitverhuizing van groene fase is zo goed als gebeurd. De woningen aan de Slinge zijn allen leeg. Op het Hijkerveld zijn nog enkele woningen bewoond. De sloop van de woningen in de oranje fase is in oktober begonnen. Daar komt voorlopig nog geen nieuwbouw. Als alles gesloopt is wordt de grond ingezaaid. Moeilijkheden in de Noordelijke Veldenbuurt Ook in 2011, zijn en bleven er veel problemen in de Noordelijke Veldenbuurt.. Er werd veel gestolen uit- en brand gesticht in de sloopwoningen. Politie en Vestia hebben de handen vol aan de problemen. Speelplaatsen De speeltuin Jeugdveld is gelukkig ook dit jaar weer druk in gebruik. Vestia heeft met een behoorlijke renovatie van het gebouwtje een goed clubhuis neer gezet waar het prettig toeven is. De speeltuin is 17 september officieel geopend door wethouder Alexandra van Huffelen. Er wordt nog wel aan een voetbalveldje gewerkt. Bewonerscommissie Merxveld/Meerleveld Begin dit jaar heeft de bewonerscommissie van het Merxveld/Meerleveld zich aangesloten bij de Buurtgroep Velden. In 2012 gaan wij samen met de Buurtgroep Lo s en hopen op een vruchtbare samenwerking. Bewonerscommissie Lage- en Hoge Boekenrode: De bewonerscommissie kwam eens per kwartaal bij elkaar en heeft 11 bewonersleden. De commissie werd ondersteund door het ondersteunend opbouwwerk. De bijeenkomsten zijn veelal besteed aan het neerleggen van klachten bestemd voor Vestia. Deze klachten betroffen o.a. liftonderhoud, schoonmaak en de inzet huismeester. Vestia zat aan tafel en heeft getracht deze klachten zo goed mogelijk op te lossen of te beantwoorden. 11

12 Daarnaast maakte de commissie zich ernstige zorgen over de ontoereikendheid van mantelzorg en burenhulp, de meeste bewoners zijn oud (85 +) en missen een stukje Love and care in zorg en aandacht. Men kan elkaar als buren of als partners nauwelijks meer helpen terwijl men toch geacht wordt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het probleem is verder opgepakt door het opbouwwerk en diverse partijen zoals, thuiszorg, Vestia en Deelgemeente spreken hier nu verder over in het kader van de ontwikkeling woonservicegebieden voor Zuidwijk. Aan het einde van 2011 namen drie leden van de commissie afscheid, leeftijd, gezondheid en de traag vloeibaarheid van processen waarin ( geen ) succes wordt ervaren zijn hier debet aan. Lage Boekenrode: Vestia en het opbouwwerk hebben gezamenlijk opgetrokken in het houden van een huis aan huis interview in de Lage Boekenrode. Dit interview had voornamelijk het doel inzicht te krijgen in de wensen van de bewoners rond vrije tijd en contacten. Daarnaast ook om het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte door bewoners te meten. Gezamenlijk is door Vestia en opbouwwerk gezocht naar enthousiaste vrijwilligers om de gemeenschappelijke ruimte te bemannen. Deze zoektocht is succesvol geweest. Er zijn zes vrijwilligers gevonden die twee middagen in de week de recreatieruimte open houden zodat de bewoners terecht kunnen voor een spelletje en een praatje. Daarnaast is er een bingoavond gehouden en werd er aandacht aan Sinterklaas en Kerstviering besteed. Deze activiteiten mogen succesvol worden genoemd. Bewoners spreken elkaar weer en de gezamenlijk activiteiten zorgen voor een onderlinge band die lange tijd ontbrak. De ruimte en activiteiten zijn nadrukkelijk aangeboden aan het 55+ complex Bredevoorde/Slinge omdat zij geen eigen ruimte bezitten. Alle activiteiten werden middels affiches en of mailingen kenbaar gemaakt. Bewonerscommissie Keyenburg: De bewonerscommissie Keyenburg heeft in 2011 geen vergaderingen gehouden. Dat wil niet zeggen dat er niets is gedaan voor de bewoners van het complex. Er is aan beide achterzijden bij de hekken (na overleg met Vestia) een nieuwe vloer gestort, zodat er nu geen water meer op blijft liggen wat na enige tijd steeds groen uitsloeg. Ook is er overleg geweest over de storingen van de lift in de centrale hal. De tijd tussen de melding en reparatie was te lang. Hier wordt nu extra aandacht aan gegeven. Eind 2011 is er na lang zoeken ook weer een glazenwasser gevonden die elke vier weken komt zemen. Verder houden de leden van de commissie zich hoofdzakelijk bezig met de (sociale) leefbaarheid in en om het complex. Bewonerscommissie Hoog Drakenburg: In 2011 is de bewonerscommissie acht keer bijeen geweest. In deze vergaderingen werden diverse onderwerpen besproken veel al met betrekking tot het onderhouden en in goede staat houden van het gebouw. Tijdens sommige vergaderingen werd een medewerker van Vestia uitgenodigd om zaken in verband met of rondom het gebouw in goede staat te houden. In 2011 werden bewoners uitgenodigd om kennis te maken met het reanimeren van personen. Er werd een aantal bewoners gevraagd om indien dit nodig zou zijn, door middel van de AED apparatuur, die ons door Vestia ter beschikking werd 12

13 gesteld, te leren reanimeren met behulp van deze apparatuur. Er is een groep bewoners die hiervoor de nodige kennis hebben gekregen en van tijd tot tijd bijeen komen. De activiteiten kaarten en zingen vinden wekelijks plaats in de recreatieruimte. Er werden diverse gezellige avonden gehouden in de recreatieruimte waarvoor bewoners werden uitgenodigd. In september konden bewoners zich inschrijven voor een bustour. Uiteraard moest men hiervoor betalen. De bewonerscommissie heeft een nieuwe voorzitter. Vanwege het overlijden van de pennigmeester de Heer C.den Boef, is er een nieuwe penningmeester aangesteld. De wijkwinkel: Het directe contact met bewoners uit de wijk is een deel van het bestaansrecht van de wijkwinkel. Dat blijkt ook uit het aantal bezoekers en vooral uit het aantal handelingen, die de enthousiaste groep wijkwinkeliers dit jaar weer heeft verwerkt. Hun kennis van zaken wordt door vele veranderingen vaak op de proef gesteld, maar zij proberen daar steeds zoveel mogelijk kennis over te vergaren zodat zij hun bezoekers adequaat kunnen bijstaan. Uit de diverse handelingen blijkt wel, dat de hulp die geboden wordt elke keer wat verder verlegd wordt naar het sociale vlak. Vooral het aantal verschillende formulieren neemt elk jaar toe. Om dit duidelijk te maken is er een bijlage in het jaarverslag te vinden, waaruit die diversiteit blijkt. Ook al loopt het aantal bezoekers wat terug ten opzichte van vorig jaar, het aantal handelingen blijft hoog. Hieruit is op te maken dat de wijkwinkel een belangrijke wijkfunctie heeft en dat ondanks bezuinigingen de wijkwinkel niet meer is weg te denken uit onze wijk, wat ook tijdens de raadstafel in november duidelijk is verwoord naar de politiek. De wijkwinkeliers hebben een taak en die taak zullen zij ook het komende jaar naar beste kunnen vervullen. In bijlage 3 vind u de cijfers. Zuidwijker: Met veel plezier heeft de redactie ook dit jaar er weer voor gezorgd dat er 9 Zuidwijkers uitkwamen, inclusief de extra Zuidwijk Spektakel krant in full color. Na de overstap in het begin van het jaar naar een andere opmaker en drukker, heeft de krant een frissere uitstraling gekregen. Dat we proberen er zoveel mogelijk actuele zaken in te vermelden, spreekt voor zich, maar om aan die kopij te komen, was af en toe een worsteling voor de redactie. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage van het Bewonersfonds Zuidwijk, zijn we er toch weer in geslaagd een volle Zuidwijker op de geplande data te laten verschijnen, Website: De website 'bozuidwijk.nl' heeft als doel bewoners en professionals zo goed mogelijk te voorzien van relevante informatie over de BOZ en haar werkzaamheden. Zo is er een pagina met belangrijke telefoonnummers van instanties en hulpdiensten. De buurtnetwerk-pagina's geven activiteiten weer die in de buurt hebben plaatsgevonden. Ook staan hier de buurtspelers vermeld. Sommige 13

14 bewonerscommissies, zoals van de Keyenburg en Drakenburg, hebben een eigen pagina met actuele gegevens en contactgegevens van actieve vrijwilligers. Voor de wijkwinkel en de wijkkrant staan er adressen, openingstijden, inleverdata voor kopij etc. Ook jaarverslagen en jaarplannen staan op de site. In een archief zijn ook oudere gegevens via de site op te vragen. Gebeurtenissen die van belang zijn voor Zuidwijk, zoals evenementen en buurtbijeenkomsten, worden verslagen, gefotografeerd en/of gefilmd en op de site gezet. Zo is er een uitgebreide foto en filmreportage van het Zuidwijk spektakel. Naast diverse fotopagina's staat er een uitgebreid fotoalbum en een historisch overzicht op de site. Verder staat de wijkkrant 'De Zuidwijker' op de website, op dezelfde dag als de papieren krant in de wijk verspreid wordt. Er is een maandelijkse agenda op de site voor evenementen in Zuidwijk, zoals gebeurtenissen in Ahoy, speeltuin Jeugdveld, LCC Larenkamp, TOS, etc., en actuele gegevens vanuit de Wijkwinkel. De site is gebouwd en wordt onderhouden door B3 Projects en is door de ondersteunend opbouwwerker vormgegeven. De website is regelmatig getoetst door een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers van de BOZ. Bij het schrijven van dit verslag is de website drie jaar actief en om deze website een levend document te laten zijn wordt het aantal bezoeken van de website en het aantal bezoeken van de verschillende pagina's gemeten. Op die manier kan onderzocht worden welke onderwerpen aan een behoefte voorzien. Ook wordt er gebruik gemaakt van een vraag van de maand om de mening van bezoekers te meten over zaken die Zuidwijk aangaan. In bijlage 4 vindt u bezoekersaantallen en andere wetenswaardigheden over de site. In bijlage 5 vindt u de antwoorden op de maandelijkse vragen. Landelijk Huurdersraad Vestia: De in 2010 opgerichte LHV vergaderde in dit verslagjaar diverse malen, op verschillende locaties ook bij de Bewonersorganisatie Zuidwijk. Zo hebben de leden van de Rotterdamse regio, van de LHV, een nieuwe kandidaat voor de raad van commissarissen van Vestia voorgedragen. Dit was een zeer intensief karwei; er hadden zich 62 kandidaten gemeld waarvan er uiteindelijk 2 zijn overgebleven en die zijn voorgedragen, waarna de RvC van Vestia er 1 benoemd heeft. Ook is er over andere onderwerpen gepraat nl. isolatie van woningen, energielabel, afrekening servicekosten, fusie met Stadswonen (studentenhuisvesting), huur en toewijzingsbeleid en bewonersparticipatie. Deze vergaderingen vragen veel van het bestuur daar zij niet altijd in Rotterdam kunnen plaatsvinden. Tenten en statafels: Van de mogelijkheid om tenten en statafels van de BOZ te kunnen lenen is door bewoners 26 x gebruik gemaakt. 14

15 Ledenvergadering: De ledenvergadering is gehouden op 11 oktober.de opkomst was teleurstellend te noemen zeker gezien het werk dat er aan voorafging. Dagje uit: Als dank voor al het verzette werk heeft de deelgemeente een bindingsdag aangeboden en zijn we op 18 mei naar Leerdam geweest alwaar wij een glasblazerij bezochten, boottocht over de Linge hebben gemaakt en de dag hebben afgesloten met een lekkere maaltijd in de Kapelburg. Bestuurssamenstelling Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: mw. J. Philips - van de Wetering voorzitter a.i. + penningmeester mw. E.M. van Houte Vogel secretaris dhr. H. Philips 2 e penningmeester mw. A.W. Leentjes - Alphenaar algemeen bestuurslid mw. E.M. de Vaan - Vogelzang algemeen bestuurslid mw. H. Verwoerd - de Graad algemeen bestuurslid (tot ) mw. M.A.W. Wolfs - Spook algemeen bestuurslid Tot slot bedankt het bestuur van de bewonersorganisatie nadrukkelijk al haar vrijwilligers die weer veel werk hebben verzet voor een beter Zuidwijk want voor ons allen is het motto: In Zuidwijk zit je goed Rotterdam Zuidwijk, 25 maart2012. Het Bestuur, Voor deze: Mw. J.Philips- van de Wetering 15

JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed

JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed 1 INHOUD Voorwoord Bestuurssamenstelling Deskundigheidsbevordering Jaarvergadering Evaluatie dagelijks Bestuur Interne ontwikkelingen blz.3 Bestuurstaken blz. 4

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag S T I C H T I N G S P R I N T Inhoudelijk Jaarverslag 2014-2015 J a a r v e r s l a g 2 0 1 4-2015 2 Inhoudsopgave V o o r w o o r d... 3 O r g a n i s a t i e... 4 A c t i v i t e i t e n... 5 O p z o

Nadere informatie

1. Norbertuswijk De wijk wordt begrensd door de Venrayseweg, Meterikseweg, Irenestraat, en Westerholtstraat en is onderverdeeld in 5 deelbuurten.

1. Norbertuswijk De wijk wordt begrensd door de Venrayseweg, Meterikseweg, Irenestraat, en Westerholtstraat en is onderverdeeld in 5 deelbuurten. JAARVERSLAG 2010 1. Norbertuswijk De wijk wordt begrensd door de Venrayseweg, Meterikseweg, Irenestraat, en Westerholtstraat en is onderverdeeld in 5 deelbuurten. 2. Wijkcomité Norbertus Doel van het Wijkcomité

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

groen = afgehandeld Oranje = wordt aan gewerkt Wit = nog niet opgepakt Dit alles resulteert in de volgende actiepunten:

groen = afgehandeld Oranje = wordt aan gewerkt Wit = nog niet opgepakt Dit alles resulteert in de volgende actiepunten: Stand van zaken actieprogramma Wierden West/Centrum Versie 1 juli 2014 Het actieprogramma is tot stand gekomen n.a.v.: - de met 60-plussers op 20 juni 2013 - met behulp van de 24 woonservice criteria is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012 Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli 2011 30 juni 2012 Bestuur Op 1 juli 2011 bestaat het bestuur uit: Marloes Gommeren Voorzitter Sophie Brus Secretaris Rico Noij Penningmeester Jiska Geertsen Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december STOK WERKPLAN 2013 De vereniging STOK behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex wanneer het gaat over zaken, die vele of alle huurders aangaan. Het STOK-bestuur vergadert maandelijks en heeft circa

Nadere informatie

Rapportage Verenigingsondersteuner

Rapportage Verenigingsondersteuner 2016 Rapportage Verenigingsondersteuner GSC ESDO & HSV Escamp RAPPORTAGE 2016 STICHTING NSA NIJVERHEIDSWEG 23D, 3762 EP SOEST T: 088 24 68 100 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Fase 1: Inventarisatiefase 4 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl Inleiding & index Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Wijkcomité Norbertus. Hiermee bieden wij een kort overzicht van de activiteiten en het beleid van het wijkcomité in 2012. U vindt informatie over

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Oprichten Bewonerscommissie

Oprichten Bewonerscommissie Oprichten Bewonerscommissie 1. Waarom en wanneer een bewonerscommissie? 2. Hoe krijg je een bewonerscommissie? 3. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken? 4. Moeten de bewoners dit allemaal zelf

Nadere informatie

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna Laurens Joachim en Anna is een gezellig woonzorgcentrum aan de Slinge in Rotterdam. Er heerst een ongedwongen en open sfeer.

Nadere informatie

8.1 JAARSTUKKEN. Geldig tot: december Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Cor Nonhof wg

8.1 JAARSTUKKEN. Geldig tot: december Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Cor Nonhof wg Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014

Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014 Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 In de speeltuin...4 Activiteiten...5 Leden- en Bezoekersaantallen...6 Het speeltuingebouw...6 Bestuur en vrijwilligers...7 Contact met de

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond april 2013 PAGINA 1 In dit nummer Mijlpaal: Eerste helft renovatie afgerond. Start verhuur en verkoop. De aannemer aan het woord. Stand van zaken De Parkbuurt. Uitvoering en planning openbare ruimte 2013.

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over :

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : Editie 7 april 2016 Beste buurtbewoners, Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : 1. Samen een insectenhotel maken op 23 april 2. Buurtpreventie app in gebruik 3. Algemene Ledenvergadering op 9 mei 4.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Het afgelopen jaar en tot nu toe zijn enerverend geweest voor ons. De nieuwe woningwet houdt in dat bewonersverenigingen meer zeggenschap hebben gekregen.

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch In 2014 zijn diverse activiteiten uitgevoerd door de Dorpsraad. Op onze druk bezochte jaarvergadering van 10 december 2014 in gemeenschapshuis De Stuik hebben

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak

Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak 2015 Verslag 8 september 2015 Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak Welkom. René Baron, stadsdeeldirecteur Escamp, heet alle aanwezigen van harte welkom op het Roemer Visscher College. René is zeer

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie