In Zuidwijk zit je goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Zuidwijk zit je goed"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 In Zuidwijk zit je goed 1

2 Jaarverslag 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ). Wij hopen u een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de werkzaamheden die ons gedurende een bijzonder roerig jaar bezig hielden. Highlights: Er werd een start gemaakt met uitvoering van de renovatieplannen voor de Lo s De website werd goed bezocht Er was een succesvol en druk bezocht Zuidwijkspektakel. In verschillende buurten waren één of meerdere buurtactiviteiten. Het project Liefde voor Zuidwijk kwam driemaal bijeen. Er werd een versneld verzelfstandigingsproces ingezet bij de buurtgroepen. Er is een bewonersbijeenkomst (jaarvergadering) gehouden op 11 oktober Er vond een interne heroriëntatie van de bewonersorganisatie plaats, op rol en haalbare taken voor de komende jaren. Het vrijwilligersbeleid: De juiste vrijwilliger op de juiste plek werd uitgevoerd. Het bestuur evalueerde in januari en juni. In januari werd de sociaal sofa officieel in gebruik genomen. Er was een goed bezochte geraniumdag op 28 mei. Interne ontwikkelingen: De veranderende samenleving dwingt de bewonersorganisatie tot een voortdurende kritische kijk op haar werkzaamheden en het aanpassen ervan, mede daardoor vond er intern een heroriëntatie plaats op rol- en taakgebieden. Het vrijwilligersbeleid werd vormgegeven en uitgevoerd onder de werktitel; De juiste vrijwilliger op de juiste plaats Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een kennismakingsgesprek waarin de wensen van de vrijwilliger en mogelijkheden van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarnaast werd, in nauwe samenwerking met het opbouwwerk een vervolg gemaakt om het buurtgroepen beleid te herzien, onder de werktitel; Liefde voor Zuidwijk Er werd bij deze bijeenkomsten nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van een goede communicatie en zelfredzaamheid van de buurtgroepen. Iedere werk- en buurtgroep had een afvaardiging naar de coördinatiegroep. In december 2011 telde de BOZ 93 actieve vrijwilligers. Zie bijlagen 1 + 2: namenlijst actieve vrijwilligers en organogram. 2

3 Liefde voor Zuidwijk: Het doel van liefde voor Zuidwijk is: dat buurtgroepen en buurtnetwerken zich nadrukkelijker bezig gaan houden met de sociale problematiek van hun buurt. In 2011 zijn er drie bijeenkomsten gehouden met alle buurtgroepen samen. Deze werden met wisselend succes bezocht. (respectievelijk 31,28 en 36 deelnemers) Inhoudelijk is het een enerverende zoektocht om goede aansluiting te vinden bij zo veel mogelijk vrijwilligers en een gezamenlijk belang en doel te formuleren. Een verzelfstandigingsproces werd ingezet om in 2012 de buurtgroepen zoveel mogelijk selfsupporting te laten zijn. Regelmatige uitwisseling van informatie en goede communicatie zijn cruciaal in dit proces. Voortzetting van deze zoektocht gaat verder vorm krijgen en plaatsvinden in Herstructurering in 2011: In 2011 is duidelijk geworden dat er een aantal besluiten zijn/worden teruggedraaid op het gebied van de herstructurering in Zuidwijk. Burgen: In het Hof van Zuidwijk -west gaat gefaseerd gebouwd worden. Het Hof van Zuidwijk -midden is in 2011 geheel verhuurd. De Britsenburg is eind 2011 gesloopt maar er komt voorlopig geen nieuwbouw. Velden: De nieuwbouw Bornerveld en hoek Slinge is afgerond en geheel bewoond. De maisonnettes achter het Bornerveld aan het Brekelsveld/Biezeveld zijn grondig opgeknapt. De portiekwoningen aan het Hijkerveld zijn uit verhuisd en worden gerenoveerd tot starterwoningen op de koopmarkt. De renovatie van de winkelwoningen aan het Hijkerveld is afgerond. Lo s: De start van deze renovatie is in de loop van 2011 gefaseerd van start gegaan. Er is een buurtpost waar Vestia en de aannemer spreekuur houden. Bij overleggen rond de herstructurering zit de BOZ aan tafel en heeft haar inbreng. De klankbordgroep Velden kwam een aantal keren bij elkaar inclusief het planteam Brekelsveld-Biezeveld en werd ondersteund door Urbannerdam. 3

4 Toekomst Larenkamp: Aan het einde van dit verslag jaar wordt het duidelijk dat de Bewonersorganisatie Zuidwijk niet langer in de Larenkamp kan blijven.na de bibliotheek gaan ook wij de LCC Larenkamp verlaten en zullen elders in de wijk gehuisvest worden. Wat er voor de rest in de Larenkamp gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Deskundigheidsbevordering: Daar waar nodig en gewenst werd deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van het volgen van een cursus of extra ondersteuning en begeleiding bij het uit te voeren werk. Er werd door een 7 mensen een cursus notuleren gevolgd. Daarnaast volgde een redactielid de vervolgcursus journalistiek schrijven. Werving: Werving van nieuwe vrijwilligers stond hoog op de prioriteitenlijst. De BOZ heeft zich bij voortduring bekend gemaakt bij nieuwe bewoners van Zuidwijk. Evaluatiedag bestuur: Op 24 mei heeft het bestuur, samen met de opbouwwerker en administratief ondersteuner, een dag besteed aan het evalueren van het afgelopen jaar en het bepalen van speerpunten en plannen voor de rest van het jaar en de daarna gelegen toekomst. Dagelijks werk: Naast incidentele en/of grootschalige activiteiten zoals het succesvolle Zuidwijkspektakel of Liefde voor Zuidwijk ging het dagelijks werk uiteraard gewoon door. Daarbij moet worden gedacht aan huurderbelangen, het dagelijks sociaal- en fysiek beheer, de behandeling van klachten en vragen van bewoners en daar waar noodzakelijk het bieden van de helpende hand en het luisterend oor. Er was, met uitzondering van de vakantieperiodes, wekelijks een overleg van het dagelijks bestuur (DB). Lopende zaken maakten het voor DB-leden noodzakelijk meerdere keren per week te overleggen. Daarnaast namen zij het gehele jaar door deel aan diverse in- en externe overleggen. De voorzitter had een gemiddelde taakbelasting van 24 uur per week. Het DB bestond uit 5 leden inclusief ondersteuning. Het voltallige bestuur kwam eenmaal per maand bij elkaar. Dagelijks bestuursleden, coördinatiegroepsleden en opbouwwerkondersteuning waren onder andere betrokken bij: Externe overleggen : Overleg over wijkaangelegenheden binnen het huurdersplatform Zuidwijk- Pendrecht. Deelname aan de adviescommissie WWI gelden. De programmagroep Zuidwijk. De werkgroep Bespeelbaarheid Zuidwijk middels het opbouwwerk. Indien relevant voor Zuidwijk werden Deelraadsvergaderingen bezocht. Deelname aan bijeenkomsten rond woonservicegebieden. Nauw overleg met collega-instellingen binnen de deelgemeente Charlois. 4

5 Samen met de andere bewonersorganisaties binnen Charlois werd gesproken over de toekomstige rol en functie van bewonersorganisaties. Werkgroep sociaal en fysiek dagelijks beheer. Diverse fysieke buurtschouwen. Deelname aan de begeleidingscommissies van Zorgcentrum-Zuid (Slinge 5) en van het Sociaal Medisch Centrum Zuid. De BOZ en opbouwwerk namen plaats in de commissie. Overleg met de landelijke huurdersraad Vestia (LHV) waar de BOZ een onderdeel van is. Deelname aan klankbordgroep Ahoy. Deelname aan de klankbordgroep kerklocatie Slinge Interne overleggen: De diverse werk- en buurtgroepen van de bewonersorganisatie zijn: coördinatiegroep en denktank buurtgroep Burgen buurtgroep Horsten. buurtgroep Mare-Rode s. buurtgroep Lo s buurtgroep Steinen. buurtgroep Kampen. buurtgroep Velden klankbordgroep Velden- Lo s bewonerscommissie hoge- en lage Boekenrode. bewonerscommissie hoog Drakenburg bewonerscommissie Keyenburg bewonerscommissie Beukenhorst werkgroep wijkwinkel. redactie "Zuidwijker". klankbordgroep website. Naast het deelnemen aan bovengenoemde overleggen waren er structurele contacten, overleg en werd ondersteuning gegeven aan overige bewonersinitiatieven zoals de Vrouwen van de Velden (VVV), diverse bewonerscommissies, maar ook met beheergroepen rond speelplekken en groepen bewoners die actief waren op buurt en/of straatniveau (vitale kernen). De buurt- en werkgroepen van de BOZ zijn dit jaar nauwelijks aangevuld; er zijn mensen weggegaan door bijvoorbeeld verhuizing naar een andere wijk, het krijgen van een reguliere baan of andere omstandigheden. Onze buurt- en werkgroepen bleven dit jaar matig op sterkte wat vrijwilligers betreft. Alle buurten hebben een bewonersnetwerk waaronder een buurtgroep, die zich bezighoudt met het bevorderen van participatie en betrokkenheid van bewoners en het sociaal- en fysiek beheer in de buurten. De buurtnetwerken werden hierbij ondersteund door het opbouwwerk. Daarnaast zaten er meestal vertegenwoordigers van Vestia Rotterdam- Zuid en zeer incidenteel politie aan tafel. 5

6 Verder verleende de BOZ facilitaire- en opbouwwerkondersteuning en onderhield contact met de volgende projecten en zelforganisaties: Vrouwen van de Velden Speeltuin Jeugdveld en Speeltuin Bodelo De stichting Opzoomer door Bewonerscommissie Hoog Drakenburg Bewonerscommissie Keyenburg Bewoners commissie hoge- en lage Boekenrode Bewonerscommissie Beukenhorst Bewonerscommissie Hietkamp Geraniummarkt: Op zaterdag 28 mei hebben we een drukke dag gehad met het gratis uitdelen van geraniums. De bewoners van Zuidwijk, die in april hun bon uit de Zuidwijker hadden ingeleverd, konden die dag hun tasje met bloeiende geraniums afhalen. Dat deze actie aansloeg bij de Zuidwijkers bleek wel aan de lange rij wachtenden die zich al ruim voor de afgesproken tijd opstelden, dit om toch vooral niet te laat te komen, gelukkig konden de wachtenden zich vermaken op het terras alwaar zij een kop koffie konden krijgen en een praatje konden maken. Onze leus, in Zuidwijk zit je goed zelfs achter de geraniums, sloeg bij iedereen aan. Zuidwijkspektakel: Het Zuidwijkspektakel van 2011 mag gerekend worden tot een van de succesvolste, dankzij de medewerking van talloze vrijwilligers uit diverse organisaties en de vele sponsors die Zuidwijk een warm hart toedragen. Zuidwijkers konden genieten van een keur aan artiesten en andere voorstellingen. Voor de jeugd was er ook dit jaar van alles georganiseerd op de scholierendag op vrijdag. De zaterdag was zoals voorgaande jaren een spektakel in en om de grote tent. Zangers en zangeressen sloten het spektakel met een spetterende show af op zaterdagavond. Administratieve en opbouwwerkondersteuning: De werkzaamheden van de opbouwwerkondersteuning zijn gedurende het verslagjaar met regelmaat geëvalueerd en besproken. De wensen met betrekking tot de ondersteuning zijn opgenomen in het werkplan en aanvraag tot opbouwwerkondersteuning Deze aanvraag werd voor een niet afdoend gedeelte gehonoreerd. In 2011 werd de Bewonersorganisatie Zuidwijk opdrachtgever van de opbouwwerkondersteuning en administratieve ondersteuning. Tegen de stroom in werd de BOZ gedwongen om mee te gaan in de wijziging in de subsidiestromen. Ondanks dat wij over de inzet heel tevreden waren is er helaas een einde gekomen aan de samenwerking met de opbouwwerk ondersteuning. Door de openbare aanbesteding is CW buiten de boot gevallen en komen er voor ons deels onbekende organisaties in Charlois werken. Het bestuur van de BOZ vindt het heel onverstandig dat alle opgebouwde kennis en kunde in een keer aan de kant geschoven zijn. 6

7 De vrijwilligers van de BOZ zijn van mening dat het zonder de opgebouwde expertise en stimulans van haar opbouwwerkondersteuning het werk binnen de buurtgroepen niet mee zal vallen en spreken dat ook uit naar het bestuur. Dit alles maakt het een stuk moeilijker om te blijven uitdragen waar de BOZ groot in is namelijk haar Liefde voor Zuidwijk. Verder werd aan de jongerenwerker van Charlois Welzijn huisvesting aangeboden waar wederom dankbaar gebruik van werd gemaakt. Aan het einde van dit verslagjaar is er op gepaste wijze afscheid genomen van de medewerkers van Charlois Welzijn. De buurtgroepleden hebben dat op hun eigen manier in de laatste vergaderingen gedaan en het bestuur middels een etentje. Onze goede wensen vergezellen hen. Buurtgroepen & buurtnetwerken: Alle buurtgroepen, netwerken en bewonerscommissies werden in 2011 ondersteund door het opbouwwerk. Foto s van diverse buurtactiviteiten en andere bijzondere bijeenkomsten en momenten kunt u bezien op Watch out was gedurende het hele jaar actief in Zuidwijk en zat waar mogelijk aan tafel bij de buurtgroepbijeenkomsten. Buurtgroep Burgen: In 2011 is de buurtgroep 6 maal in vergadering bij elkaar geweest De buurtgroep telt 11 leden en zijn woonachtig in zowel de huur- als koopwoningen. Een afgevaardigde van Watch Out is bij elke vergadering aanwezig om zo goed op de hoogte te blijven van wat er in de Burgenbuurt gebeurt. Ook een vertegenwoordiger van Vestia Rotterdam-zuid is aanwezig bij de vergaderingen. De herstructurering blijft een belangrijk punt in de vergaderingen van de Buurtgroep zoals: Herinrichting Schuilenburg waar 16 parkeerplaatsen zullen terugkeren tot groot genoegen van de omwonenden. Herinrichting Keyenburg is inmiddels afgerond alleen de bomen met bijbehorende boomroosters komen later vanwege het plantseizoen en de beschikbaarheid van de bomen (begin 2012). Ook de vuilcontainers moeten nog worden geplaatst. Het vervuilen van de wijk veel wegwaaiend papier en vuil, maar ook de hondenuitlaatplaatsen worden tot ergernis slecht schoongehouden. Ook constateert de buurtgroep dat er steeds meer (loslopende) honden uitgelaten worden daar waar het niet is toegestaan. Hof van Zuidwijk west, daarvan is besloten dat er in drie fasen gebouwd gaat worden. Begonnen wordt met 36 woningen aan de Schuilenburg die in de dure verhuur gaan, als de planning bekend is horen de bewoners dit. Toermalijn, de ontwikkeling van deze locatie is gestart en het voorlopig ontwerp is bijna afgerond. Vestia moet nog wel het besluit nemen om de ontwikkeling wel of niet voort te zetten, dit is afhankelijk van de marktsituatie. Britsenburg, de sloop van deze woningen is gestart en zal in maart 2012 afgerond zijn. Over het werk aan de plas aan de zuidzijde van de Burgen (Waterburg) is nog weinig bekend Buurtgroepleden raken teleurgesteld en ontmoedigd over het onderhoud van de buurt. Het duurt veel te lang voor er door instanties wordt gereageerd en bovendien is het 7

8 gevoel dat er ook niets of nauwelijks iets aan de klachten wordt gedaan. Dat we in een renovatie/sloopbuurt wonen is allang achterhaald. We wonen in een buurt waar nieuwbouw wordt gepleegd en dat er daardoor bouwoverlast plaatsvindt is begrijpelijk. Maar het normale onderhoud moet gewoon doorgaan en dat hapert. Blijkt dat er veel te vaak gebeld moet worden om iets voor elkaar te krijgen. Zo wordt het ook steeds moeilijker om bewoners gemotiveerd te krijgen en te houden. Maar er is ook een spetterend buurtfeest gegeven op 21 mei 2011 waar heel veel oude en nieuwe bewoners met elkaar in gesprek zijn gegaan en elkaar zo wat beter hebben leren kennen. Dit feest is georganiseerd door de actieve bewoners van Doornenburg-Gildenburg en Poelenburg-Maldenburg aangevuld door de buurtgroepleden. De meesten zitten in beide groepen. Ook heeft de buurtgroep zich gebogen over de wijze waarop er volgend jaar gewerkt moet gaan worden, zonder ondersteuning. Dit proces loopt nog verder in Buurtgroep Horsten: In het afgelopen jaar werden 6 bijeenkomsten voor de buurt gehouden. De buurtgroep bestaat uit 18 leden waarvan gemiddeld 9 leden aanwezig zijn bij de vergadering. De subgroep spelen en activiteiten is in het gehele jaar diverse malen extra bijeengekomen i.v.m. de organisatie van buurtactiviteiten (zomer-oranjefeest augustus 2011 en winterfeest december/januari) Ook heeft er wederom in oktober jl. weer een Halloweenfeest plaatsgevonden. Daarnaast is gesproken over de herindeling van het speelveldje Ellenhorst welke in november van extra beplanting zal worden voorzien. Verder besproken agendapunten hadden veel relatie met spelen en veiligheid, veiligheidsgevoel, verkeerssituaties en overlast gevende activiteiten wat als zodanig door de bewoners werd ervaren. Verder blijft de wens om een voetbalveldje (pannaveld) in en/of nabij de rand van de buurt te realiseren om zo tegemoet te komen aan het spelen van de jongere jeugd van 7 12 jaar nadrukkelijk aanwezig. Er zijn in de afgelopen jaar diverse schouwen geweest in samenspraak met de Deelgemeente, diensten, opbouwwerk en bewonersorganisatie. Wat verder achterbleef was de nieuwe aanplant van die delen van heggen die door onzorgvuldig gebruik vervangen dienden te worden. Hopen dat de komende periode aangepakt zou kunnen worden. Activiteiten welke een groot succes bleken, was het organiseren van buurtfeesten waaronder Hup Oranje 40 jaar. Hierbij waren zeer veel kinderen betrokken die gebruik maakten van het springkussen en de rommelmarkt. Dit bleek na een verplaatste datum ondanks het slechte weer ook nu een succes. Dank voor alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet en ook de bijdrage van de Roteb, steunpunt Vaerhorst was zeer welkom. Daarnaast ook dank aan de diverse winkeliers welke e.a. hebben kunnen bijdragen. 8

9 Andere aandachtpunten welke door de komst van de bezuinigingen vanuit de gemeente/deelgemeente zijn en worden opgelegd betreft de verdere organisatie van de bewonersgroepen en de mogelijke samensmelten van buurtoverleggen van diverse buurten. Denk hierbij aan een samengaan van buurtgroep Horsten met Mare Rodes of Burgen. Buurtgroep Mare Rodes: De buurtgroep Mare Rodes heeft te kampen gehad met vertrek van meerdere buurtgroepleden. Werving van enthousiaste bewoners in dit gebied gaat erg moeizaam, maar stond wel hoog op de agenda. Bewoners voelden zich niet betrokken en dat is mede reden geweest tot het afhaken van buurtgroepsleden. Bij traag vloeibare processen zoals voorheen bij slapen doen we s nachts is het moeilijk mensen gemotiveerd te houden. Er zijn contacten gelegd met de VMBO school aan de Slinge (voorheen Novacollege). Dit heeft samenwerking opgeleverd. De buurtgroep is vertegenwoordigd in het overleg met scholen, buurtbewoners en AH in verband met de overlast door scholieren in de pauzes van de scholen. Voor 2012 is er een samenwerkingsproject opgezet met leerlingen en de deelnemers uit bovengenoemde groep. Vanuit deze samenwerking moet er verbetering tot stand worden gebracht in Contacten met bewoners aan het 55 plus complex aan de Bredevoorde/Slinge is gelegd er is een kleine enquête gehouden onder de bewoners om de vraag en behoefte van bewoners aan contacten in de nabije omgeving te inventariseren. Erg veel vraag was er niet maar ondertussen zijn de onderlinge contacten in het complex wel verbeterd. De ontwikkeling van de kerklocatie Slinge werd gevolgd door een klankbordgroep waarin bewoners uit de directe omgeving van de kerklocatie zitting hebben gehad. De bewonersorganisatie faciliteerde deze groep. De buurtgroep kwam 7 maal bij elkaar en had 5 bewonersleden. De buurtgroep heeft afvaardiging in de coördinatiegroep en een deelnemer uit deze buurtgroep heeft alle buurtschouwen meegelopen. Buurtgroep de Lo s: In 2011 is buurtgroep de Lo s 6 maal bijeengekomen. Bij de vergaderingen was een vertegenwoordiger van Vestia betrokken. De buurtagent is een enkele keer gekomen en de vertegenwoordigers van Watch Out zijn meerder keren aanwezig geweest. Ongeveer om de twee maanden is de buurtgroep bij elkaar gekomen. Het aantal leden is dit jaar stabiel gebleven, ondanks de pogingen om nieuwe leden te werven. De sfeer en daadkracht in de groep is positief. De onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest; Uitbreiding deelnemers: Dit jaar zijn geen specifieke activiteiten georganiseerd om nieuwe deelnemers te werven. Samenwerking Kerk; Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de buurt, heeft de kerk aan de Espelo ruimte ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten en een herdenkingsdienst. Dit is zeer gewaardeerd. 9

10 Buitenruimte; Ten aanzien van de buitenruimte zijn de volgende resultaten bereikt in 2011: Het gebied langs de Zuiderparkweg blijft goed onderhouden. In het kader van de renovatiewerkzaamheden, pakt Vestia ook een deel van het buitengebied aan. Resultaten zijn pas volgend jaar bekend. De staat van de straatverlichting is nog steeds goed in het gebied rondom de Bentelo. De voetgangersoversteek langs de Zuiderparkweg is eindelijk aangepakt. Het voetpad en in mindere mate het fietspad staan droog als het geregend heeft. Bezuinigingen leiden tot nieuwe ideeën om de buurtgroepen van de Velden en die van de Lo's samen te voegen. In december vinden de eerste gezamenlijke gesprekken plaats. Het Halloweenfeest kon dit jaar niet doorgaan, hopelijk volgend jaar wel. Er zijn wel kinderen op eigen initiatief langs de deur gegaan. Buurtgroep Steinen: In het jaar 2011 heeft de Buurtgroep Steinen 6 keer vergaderd. Helaas was de bezetting minimaal omdat de buurtgroep sowieso al weinig leden heeft maar ook doordat de leden verstek moesten laten gaan door omstandigheden als ziekte, werk, vakantie of andere oorzaken. Mede hierdoor was er weinig potentieel om buurtactiviteiten te organiseren. Wel is er een samenvoeging tot stand gekomen met de Buurtgroep Kampen om krachten en ervaringen te bundelen en meer te kunnen doen en betekenen voor onze buurten. Er is gekozen voor een samenvoeging tussen de Buurtgroepen van de Kampen en de Steinen omdat deze buurten met vergelijkbare problematieken te maken hebben. Daarbij is de sociale samenhang en het verschil in leefstijlen jong & oud bij beide buurten een aandachtspunt. De Buurtgroep Steinen blijft proberen om meer mensen enthousiast te maken zitting te nemen bij de Buurtgroep. Buurtgroep Kampen: De buurtgroep Kampen kwam in 2011 zes maal bij elkaar. Contacten met de Matrix, Pameijer, het jongerenwerk, de Wereld op Zuid en Vestia zijn middels het opbouwwerk verstevigd. Gezamenlijk met Vestia en eerder genoemde partijen werd een kookcursus voor jongeren uit de Matrix georganiseerd, twee vrijwilligers begeleidt door iemand van het KSH zorgden dat de jongeren wekelijks boodschappen gingen doen en daarna gezamenlijk de maaltijd gingen bereiden om deze daarna samen te nuttigen. Deze cursus werd afgesloten met een diner voor genodigden en een leuk kookboekje. Er werd een plan gemaakt voor een vervolgcursus voor jongeren uit Zuidwijk in Wat we vooral bereikt hebben is, dat we regelmatige contacten met de volgende organisaties hebben gehad. Het Pameijer Trainingshuis(Hesselskamp) De Matrix Watch Out. De Wereld op Zuid 10

11 Deze mensen gaven ons inzicht in hun werk in de buurt wij als buurtgroepleden konden vragen stellen over diverse zaken die betrekking hadden op de buurt. Samen konden we zo relevante signalen bespreken en kennis en ervaring uitwisselen. Aan het eind van 2011 hebben we afscheid moeten nemen van het ondersteunend opbouwwerk. We zullen deze ondersteuning zeker gaan missen.in december 2011 zijn we de samenwerking aangegaan met de Buurtgroep Steinen Buurtgroep Velden: De buurtgroep Velden heeft 7 keer vergaderd in Onderwerpen die aan de orde kwamen:. Herstructurering van de Noordelijke Veldenbuurt De nieuwbouw aan het Bornerveld en Slinge is medio 2011 gereed gekomen. De renovatie van het Brekels/Biezenveld is voltooid. De benedenwoningen hebben een eigen opgang gekregen d.m.v. een trapje. De trappenhuizen zijn opnieuw betegeld en het geheel heeft een goede uitstraling. De winkelwoningen aan het Hijkerveld zijn gerenoveerd en verhuurd. Op 14 december is er met een klein feestje voor de bewoners de oplevering gevierd van de 1 e fase. De uitverhuizing van groene fase is zo goed als gebeurd. De woningen aan de Slinge zijn allen leeg. Op het Hijkerveld zijn nog enkele woningen bewoond. De sloop van de woningen in de oranje fase is in oktober begonnen. Daar komt voorlopig nog geen nieuwbouw. Als alles gesloopt is wordt de grond ingezaaid. Moeilijkheden in de Noordelijke Veldenbuurt Ook in 2011, zijn en bleven er veel problemen in de Noordelijke Veldenbuurt.. Er werd veel gestolen uit- en brand gesticht in de sloopwoningen. Politie en Vestia hebben de handen vol aan de problemen. Speelplaatsen De speeltuin Jeugdveld is gelukkig ook dit jaar weer druk in gebruik. Vestia heeft met een behoorlijke renovatie van het gebouwtje een goed clubhuis neer gezet waar het prettig toeven is. De speeltuin is 17 september officieel geopend door wethouder Alexandra van Huffelen. Er wordt nog wel aan een voetbalveldje gewerkt. Bewonerscommissie Merxveld/Meerleveld Begin dit jaar heeft de bewonerscommissie van het Merxveld/Meerleveld zich aangesloten bij de Buurtgroep Velden. In 2012 gaan wij samen met de Buurtgroep Lo s en hopen op een vruchtbare samenwerking. Bewonerscommissie Lage- en Hoge Boekenrode: De bewonerscommissie kwam eens per kwartaal bij elkaar en heeft 11 bewonersleden. De commissie werd ondersteund door het ondersteunend opbouwwerk. De bijeenkomsten zijn veelal besteed aan het neerleggen van klachten bestemd voor Vestia. Deze klachten betroffen o.a. liftonderhoud, schoonmaak en de inzet huismeester. Vestia zat aan tafel en heeft getracht deze klachten zo goed mogelijk op te lossen of te beantwoorden. 11

12 Daarnaast maakte de commissie zich ernstige zorgen over de ontoereikendheid van mantelzorg en burenhulp, de meeste bewoners zijn oud (85 +) en missen een stukje Love and care in zorg en aandacht. Men kan elkaar als buren of als partners nauwelijks meer helpen terwijl men toch geacht wordt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het probleem is verder opgepakt door het opbouwwerk en diverse partijen zoals, thuiszorg, Vestia en Deelgemeente spreken hier nu verder over in het kader van de ontwikkeling woonservicegebieden voor Zuidwijk. Aan het einde van 2011 namen drie leden van de commissie afscheid, leeftijd, gezondheid en de traag vloeibaarheid van processen waarin ( geen ) succes wordt ervaren zijn hier debet aan. Lage Boekenrode: Vestia en het opbouwwerk hebben gezamenlijk opgetrokken in het houden van een huis aan huis interview in de Lage Boekenrode. Dit interview had voornamelijk het doel inzicht te krijgen in de wensen van de bewoners rond vrije tijd en contacten. Daarnaast ook om het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte door bewoners te meten. Gezamenlijk is door Vestia en opbouwwerk gezocht naar enthousiaste vrijwilligers om de gemeenschappelijke ruimte te bemannen. Deze zoektocht is succesvol geweest. Er zijn zes vrijwilligers gevonden die twee middagen in de week de recreatieruimte open houden zodat de bewoners terecht kunnen voor een spelletje en een praatje. Daarnaast is er een bingoavond gehouden en werd er aandacht aan Sinterklaas en Kerstviering besteed. Deze activiteiten mogen succesvol worden genoemd. Bewoners spreken elkaar weer en de gezamenlijk activiteiten zorgen voor een onderlinge band die lange tijd ontbrak. De ruimte en activiteiten zijn nadrukkelijk aangeboden aan het 55+ complex Bredevoorde/Slinge omdat zij geen eigen ruimte bezitten. Alle activiteiten werden middels affiches en of mailingen kenbaar gemaakt. Bewonerscommissie Keyenburg: De bewonerscommissie Keyenburg heeft in 2011 geen vergaderingen gehouden. Dat wil niet zeggen dat er niets is gedaan voor de bewoners van het complex. Er is aan beide achterzijden bij de hekken (na overleg met Vestia) een nieuwe vloer gestort, zodat er nu geen water meer op blijft liggen wat na enige tijd steeds groen uitsloeg. Ook is er overleg geweest over de storingen van de lift in de centrale hal. De tijd tussen de melding en reparatie was te lang. Hier wordt nu extra aandacht aan gegeven. Eind 2011 is er na lang zoeken ook weer een glazenwasser gevonden die elke vier weken komt zemen. Verder houden de leden van de commissie zich hoofdzakelijk bezig met de (sociale) leefbaarheid in en om het complex. Bewonerscommissie Hoog Drakenburg: In 2011 is de bewonerscommissie acht keer bijeen geweest. In deze vergaderingen werden diverse onderwerpen besproken veel al met betrekking tot het onderhouden en in goede staat houden van het gebouw. Tijdens sommige vergaderingen werd een medewerker van Vestia uitgenodigd om zaken in verband met of rondom het gebouw in goede staat te houden. In 2011 werden bewoners uitgenodigd om kennis te maken met het reanimeren van personen. Er werd een aantal bewoners gevraagd om indien dit nodig zou zijn, door middel van de AED apparatuur, die ons door Vestia ter beschikking werd 12

13 gesteld, te leren reanimeren met behulp van deze apparatuur. Er is een groep bewoners die hiervoor de nodige kennis hebben gekregen en van tijd tot tijd bijeen komen. De activiteiten kaarten en zingen vinden wekelijks plaats in de recreatieruimte. Er werden diverse gezellige avonden gehouden in de recreatieruimte waarvoor bewoners werden uitgenodigd. In september konden bewoners zich inschrijven voor een bustour. Uiteraard moest men hiervoor betalen. De bewonerscommissie heeft een nieuwe voorzitter. Vanwege het overlijden van de pennigmeester de Heer C.den Boef, is er een nieuwe penningmeester aangesteld. De wijkwinkel: Het directe contact met bewoners uit de wijk is een deel van het bestaansrecht van de wijkwinkel. Dat blijkt ook uit het aantal bezoekers en vooral uit het aantal handelingen, die de enthousiaste groep wijkwinkeliers dit jaar weer heeft verwerkt. Hun kennis van zaken wordt door vele veranderingen vaak op de proef gesteld, maar zij proberen daar steeds zoveel mogelijk kennis over te vergaren zodat zij hun bezoekers adequaat kunnen bijstaan. Uit de diverse handelingen blijkt wel, dat de hulp die geboden wordt elke keer wat verder verlegd wordt naar het sociale vlak. Vooral het aantal verschillende formulieren neemt elk jaar toe. Om dit duidelijk te maken is er een bijlage in het jaarverslag te vinden, waaruit die diversiteit blijkt. Ook al loopt het aantal bezoekers wat terug ten opzichte van vorig jaar, het aantal handelingen blijft hoog. Hieruit is op te maken dat de wijkwinkel een belangrijke wijkfunctie heeft en dat ondanks bezuinigingen de wijkwinkel niet meer is weg te denken uit onze wijk, wat ook tijdens de raadstafel in november duidelijk is verwoord naar de politiek. De wijkwinkeliers hebben een taak en die taak zullen zij ook het komende jaar naar beste kunnen vervullen. In bijlage 3 vind u de cijfers. Zuidwijker: Met veel plezier heeft de redactie ook dit jaar er weer voor gezorgd dat er 9 Zuidwijkers uitkwamen, inclusief de extra Zuidwijk Spektakel krant in full color. Na de overstap in het begin van het jaar naar een andere opmaker en drukker, heeft de krant een frissere uitstraling gekregen. Dat we proberen er zoveel mogelijk actuele zaken in te vermelden, spreekt voor zich, maar om aan die kopij te komen, was af en toe een worsteling voor de redactie. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage van het Bewonersfonds Zuidwijk, zijn we er toch weer in geslaagd een volle Zuidwijker op de geplande data te laten verschijnen, Website: De website 'bozuidwijk.nl' heeft als doel bewoners en professionals zo goed mogelijk te voorzien van relevante informatie over de BOZ en haar werkzaamheden. Zo is er een pagina met belangrijke telefoonnummers van instanties en hulpdiensten. De buurtnetwerk-pagina's geven activiteiten weer die in de buurt hebben plaatsgevonden. Ook staan hier de buurtspelers vermeld. Sommige 13

14 bewonerscommissies, zoals van de Keyenburg en Drakenburg, hebben een eigen pagina met actuele gegevens en contactgegevens van actieve vrijwilligers. Voor de wijkwinkel en de wijkkrant staan er adressen, openingstijden, inleverdata voor kopij etc. Ook jaarverslagen en jaarplannen staan op de site. In een archief zijn ook oudere gegevens via de site op te vragen. Gebeurtenissen die van belang zijn voor Zuidwijk, zoals evenementen en buurtbijeenkomsten, worden verslagen, gefotografeerd en/of gefilmd en op de site gezet. Zo is er een uitgebreide foto en filmreportage van het Zuidwijk spektakel. Naast diverse fotopagina's staat er een uitgebreid fotoalbum en een historisch overzicht op de site. Verder staat de wijkkrant 'De Zuidwijker' op de website, op dezelfde dag als de papieren krant in de wijk verspreid wordt. Er is een maandelijkse agenda op de site voor evenementen in Zuidwijk, zoals gebeurtenissen in Ahoy, speeltuin Jeugdveld, LCC Larenkamp, TOS, etc., en actuele gegevens vanuit de Wijkwinkel. De site is gebouwd en wordt onderhouden door B3 Projects en is door de ondersteunend opbouwwerker vormgegeven. De website is regelmatig getoetst door een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers van de BOZ. Bij het schrijven van dit verslag is de website drie jaar actief en om deze website een levend document te laten zijn wordt het aantal bezoeken van de website en het aantal bezoeken van de verschillende pagina's gemeten. Op die manier kan onderzocht worden welke onderwerpen aan een behoefte voorzien. Ook wordt er gebruik gemaakt van een vraag van de maand om de mening van bezoekers te meten over zaken die Zuidwijk aangaan. In bijlage 4 vindt u bezoekersaantallen en andere wetenswaardigheden over de site. In bijlage 5 vindt u de antwoorden op de maandelijkse vragen. Landelijk Huurdersraad Vestia: De in 2010 opgerichte LHV vergaderde in dit verslagjaar diverse malen, op verschillende locaties ook bij de Bewonersorganisatie Zuidwijk. Zo hebben de leden van de Rotterdamse regio, van de LHV, een nieuwe kandidaat voor de raad van commissarissen van Vestia voorgedragen. Dit was een zeer intensief karwei; er hadden zich 62 kandidaten gemeld waarvan er uiteindelijk 2 zijn overgebleven en die zijn voorgedragen, waarna de RvC van Vestia er 1 benoemd heeft. Ook is er over andere onderwerpen gepraat nl. isolatie van woningen, energielabel, afrekening servicekosten, fusie met Stadswonen (studentenhuisvesting), huur en toewijzingsbeleid en bewonersparticipatie. Deze vergaderingen vragen veel van het bestuur daar zij niet altijd in Rotterdam kunnen plaatsvinden. Tenten en statafels: Van de mogelijkheid om tenten en statafels van de BOZ te kunnen lenen is door bewoners 26 x gebruik gemaakt. 14

15 Ledenvergadering: De ledenvergadering is gehouden op 11 oktober.de opkomst was teleurstellend te noemen zeker gezien het werk dat er aan voorafging. Dagje uit: Als dank voor al het verzette werk heeft de deelgemeente een bindingsdag aangeboden en zijn we op 18 mei naar Leerdam geweest alwaar wij een glasblazerij bezochten, boottocht over de Linge hebben gemaakt en de dag hebben afgesloten met een lekkere maaltijd in de Kapelburg. Bestuurssamenstelling Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: mw. J. Philips - van de Wetering voorzitter a.i. + penningmeester mw. E.M. van Houte Vogel secretaris dhr. H. Philips 2 e penningmeester mw. A.W. Leentjes - Alphenaar algemeen bestuurslid mw. E.M. de Vaan - Vogelzang algemeen bestuurslid mw. H. Verwoerd - de Graad algemeen bestuurslid (tot ) mw. M.A.W. Wolfs - Spook algemeen bestuurslid Tot slot bedankt het bestuur van de bewonersorganisatie nadrukkelijk al haar vrijwilligers die weer veel werk hebben verzet voor een beter Zuidwijk want voor ons allen is het motto: In Zuidwijk zit je goed Rotterdam Zuidwijk, 25 maart2012. Het Bestuur, Voor deze: Mw. J.Philips- van de Wetering 15

JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed

JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed JAARVERSLAG 2012 In Zuidwijk zit je goed 1 INHOUD Voorwoord Bestuurssamenstelling Deskundigheidsbevordering Jaarvergadering Evaluatie dagelijks Bestuur Interne ontwikkelingen blz.3 Bestuurstaken blz. 4

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 3 2. Bestuur 18 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei 22 4. Wervingscommissie 25 5. Het spreekuur van de VHB 26 6.

Nadere informatie

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Verslag van de totstandkoming van de buurtspiegel en een buurtvisie van bewoners en ondernemers Dr. Sima Nieborg Bewoners en ondernemers Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Nadere informatie

Duwoners jaarverslag 2012

Duwoners jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Duwoners jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Aantal leden 1.4 Complexen 1.5 Jubileum Duwoners 4 4 4 4 4 4 2. Bestuur van de vereniging

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad - verenigingsblad Lorentzlaan Auteur: onbekend Bron: bekend Gebiedsvisie Buurt 15 4 Meer aandacht overlast arbeidsmigranten 12 Buurt 15 droomt en doet! 4 Beweegredenen toegangspassen 13 Kunstwerk op het

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2013

Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Inhoudelijk Jaarverslag 2013 (inclusief Signaleringsrapportage) van wijkcentrum d Oude Stadt Wijkcentrum d Oude Stadt * Nieuwe Doelenstraat 55 * 1012 CP Amsterdam tel 020-638 22 05 * fax 020 638 40 26

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag 2 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie