1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools"

Transcriptie

1 s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen 3. Standaardiseren bemalingsberekeningen 4. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand. 5. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten. 6. Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied. 7. Opstellen maatschappelijke kosten en baten analyse voor een peilbesluit 8. Ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan. 9. 'Doorlatendheidstesten', van veldwerk naar advies. 10. 'Onttegel de stad!'

2 s/afstudeeronderzoeken Marketing niveau : HBO/WO betreft : Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools Marketing Invullen en vormgeven van social media uitingen voor onder andere een wervingscampagne en digitaal gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van rekentools (vormgeving). Begeleider Frans Versloot Binnen ons bedrijf ontwikkelen we regelmatig nieuwe producten, zoals rekentools en innovatieve ontwerpen. Dat is technisch allemaal heel aardig, maar het mist een aansprekende vorm. We zoeken een stagiair die ons verder kan helpen om die dingen die wij maken in een aansprekende vormgeving online beschikbaar te maken. Daarnaast hebben we onder andere ons wervingsprogramma voor nieuwe medewerkers vanaf 2014 meer gebaseerd op social media, waaronder een aantal Faceboek-groepen en Facebook-activiteiten (die ook werkelijke activiteiten zijn). Ook hiervoor geld dat we de inhoud op orde hebben, maar niet de vorm. Wareco heeft recent twee rekentools ontwikkeld. Deze tools zijn interessant voor onze klanten. De tools werken nu en zijn geprogrammeerd in Python. Opdracht: breng de tools in een gebruiksvriendelijke vorm (eventueel in samenwerking met de programmeur) en breng ze in een aantrekkelijke vorm op onze website. De tweede vraag is onder andere onderdeel van de wervingscampagne voor nieuwe medewerkers die wij nu willen starten (jan 14). Onderdeel van de wervingscampagne is het geven van workshops op vijf universiteiten in het land. De workshops gaan over (civiel)technische vraagstukken voor ingenieurs. Het gaat om één workshop per maand, de eerste in februari. Nu willen we in de aanloop naar elke workshop een social media discussie op gang brengen over het onderwerp van de eerstvolgende workshop. Deze discussie vindt in eerste instantie plaats tussen de leden van de betreffende studieverenigingen. Opdracht: Richt een omgeving in voor een succesvolle social media discussie. We denken aan de volgende onderdelen: - Inrichten van workshoppagina s op Facebook, Twitter en LinkedIN (dit zijn dus geen Wareco reclame pagina s, maar pagina s die inhoudelijke discussie aanmoedigen). stage social media voor FVE

3 2 - Bedenken van een aanpak/benadering waarmee de leden/volgers/vrienden van de studieverenigingen naar die pagina s worden gehaald en deelnemen aan de discussie (bijvoorbeeld directe mailing naar de leden is een aanpak, maar hoe/wat?). - Opstellen van afspraken/acties voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen richt social media dusdanig in en stel samenwerkingsafspraken op voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen. - Idee over de nazorg / opvolging van de social media discussies.. Eindresultaat Voor de rekentools een aansprekende en goedwerkende vormgeving die onder andere via onze website te benaderen is. Voor social media een onderliggend beleid en uitvoeringsprogramma waarvan we gebruik kunnen maken voor zowel werving en selectie als andere uitingen in het kader voor onze werkzaamheden. stage social media voor FVE

4 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : U job.stageWaterbeheer.ghg-glg niveau : WO, Bachelor of Master thematisch onderzoek (2 tot 3 maanden) betreft :. nieuwe methode GHG/GLG Begeleider Waterbeheer Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen Johan Bouma GHG s en GLG s (Gemiddelde Hoogste/Laagste Grondwaterstanden) geven waardevolle informatie over grondwaterstandsfluctuaties in een gebied. Voor de formele bepaling hiervan dienen gedurende minimaal 8 jaar meetgegevens te worden verzameld. Dit is gebaseerd op metingen die éénmaal per 2 weken plaatsvinden. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van automatisch registrerende dataloggers, waarmee dagelijks de grondwaterstanden worden geregistreerd. In kortere tijd wordt derhalve veel meer grondwaterstandsdata verzameld dan vroeger. Voorgestelde Uitvoering Hoe kunnen representatieve hoge en lage grondwaterstanden (RHG/RLG) worden bepaald uit korte meetreeksen van loggers? Welke methode is hiervoor het meest geschikt? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een statistische methode op basis van percentielen; welke percentielwaarde is hiervoor dan representatief? En wat is de minimale meetreeks die hiervoor nodig is voor een betrouwbare uitspraak? Deel 1 bestaat uit een literatuurstudie, contact leggen met andere instanties die hier ook mee te maken hebben (zoals TNO) en bepalen welke statistische methode het meest geschikt is. Deel 2 bestaat uit het testen van je door jezelf ontwikkelde methode door daadwerkelijk bepalen van de RHG en RLG uit de vele langjarige meetreeksen die bij Wareco beschikbaar zijn van bijvoorbeeld de gemeente Delft. U job.stageWaterbeheer.ghg-glg

5 s/afstudeeronderzoeken water niveau : HBO/WO betreft : standaardiseren bemalingsberekeningen Water Begeleider Bemalingen voor rioolsleuven en bouwputten Rick Oosterhoff Om de effecten van bemaling te berekeningen worden grondwatermodellen gebruikt. Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling is een eenvoudig of een complex model nodig. Het komt relatief vaak voor dat de gegevens over de locatie beperkt zijn of dat de te modelleren situatie min of meer gelijk is aan eerdere situaties. We vermoeden dat met een aantal standaardsituaties een groot deel van onze bemalingsadviezen valt samen te vatten, waarbij met een beperkte set variabelen redelijk betrouwbare modelresultaten te halen zijn. Is het mogelijk op basis van eerder door Wareco uitgebrachte bemalingsadviezen een aantal standaard situaties te bepalen, die meer dan 50% van onze adviezen representeren? Kunnen die standaardsituaties in een GIS-omgeving gemodelleerd worden? Hoe betrouwbaar is zo n standaardaanpak ten opzichte van maatwerk? Eindresultaat Computermodel waarmee voor een aantal standaardsituaties door invoering van een beperkte set variabelen het bemalingseffect kan worden berekend en gevisualiseerd.

6 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand Begeleider Waterbeheer Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand: vervolgonderzoek Maarten Kuiper West-Nederland wordt grotendeels bedekt met een slecht waterdoorlatende klei- en veenlaag, een zgn. deklaag. Vele hydrologische ingrepen worden gedaan in deze deklaag. Gedacht kan worden aan het graven van oppervlaktewater, peilveranderingen in open water, het aanleggen van drainages, bemalingen voor bouwputten, etc. Afhankelijk van de bodemgesteldheid van de deklaag hebben de hydrologische ingrepen invloed op de freatische grondwaterstand. Het is op dit moment onvoldoende bekend hoe het effect van hydrologische ingrepen op de grondwaterstand in gebieden met een kleiige ondergrond optimaal kan worden ingeschat. Vaak wordt gebruik gemaakt van generieke literatuurwaarden, waardoor mogelijk over- of onderschatting van effecten plaatsvindt. Meer kennis is gewenst over het bepalen van hydrologische parameters van klei-/veenlagen in relatie tot het uitvoeren van effectberekeningen in slecht doorlatende lagen. Een student van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in 2011 gedurende een half jaar bij Wareco onderzoek uigevoerd naar dit onderwerp. Het onderzoek bestond uit een veldstudie (met mooie interessante resultaten) en een modelstudie. Hieruit zijn diverse nieuwe onderzoeksvragen naar voren gekomen, bijvoorbeeld: Op welke wijze kunnen effecten het beste worden berekend met een numeriek model. Is een koppeling met een oppervlaktewater- en/of onverzadigde zone model nodig? Wat is de betrouwbaarheid van de modelinstrumentaria voor stroming door kleibodems? Bij voorkeur maakt ook een studie naar veldmetingen onderdeel uit van de stage- of afstudeeropdracht. Dit is een uitstekende kans om je tanden te zetten in een sterk inhoudelijke uitdaging. effect hydro ingrepen op grondwaterstand_mku

7 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Begeleider Waterbeheer Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Maarten Kuiper In diverse grondwateronderzoeken, pompproeven en effectstudies wordt onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen het freatische grondwater en onderliggende spanningspakketten. Kennis over de interactie is bijvoorbeeld van (groot) belang om schade bij bouwputbemalingen te voorkomen, om kwelstromen in beeld te krijgen, om effecten van oppervlaktewaterpeilwijzigingen te berekenen, etc. Door de onderzoeken zijn in de loop van de tijd veel metingen beschikbaar gekomen van de grondwaterstand en de stijghoogte. Soms komt het voor dat een gemeten verandering in de grondwaterstand en stijghoogte niet eenduidig te verklaren zijn op basis van alleen grondwaterstroming. Mogelijk speelt een ander effect een belangrijke rol: dat van het gewicht van freatisch water op de stijghoogte in spaningspakketten. Dit onderwerp is ondermeer aangehaald in het specialistische vakblad Stromingen van de NHV. Een beter begrip van het effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten is een onderwerp bij uitstek om een vernieuwend en inhoudelijk uitdagende afstudeer- of stageonderzoek op te richten. Voorgestelde?? uitvoering effect van gewichtsverandering op _MKU

8 2 Terug naar Index effect van gewichtsverandering op _MKU

9 s/afstudeeronderzoeken [fun/water] niveau : WO betreft : Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied Funderingen/Water Waardering van het economisch droogterisico in stedelijk gebied bij Klimaatscenario s Begeleider Stan Geurts van Kessel (Wareco), Manfred Wienhoven (Ecorys) Bij een ontwikkeling volgens een droog klimaatscenario (G+ en W+) is een toename in de watervraag vanuit de stad te verwachten. Wordt hierin niet voorzien dan dreigt een toename van het risico op zettingsschade door het verzakken van constructies en mogelijk ook schadekosten van paalrot. De mogelijke funderingsschade wordt geschat op ca. 40 miljard (Deltares, 2013). De veronderstelling hierbij is dat schade optreedt aan alle voor lage grondwaterstanden gevoelige panden. Dit is een zeer simplistische benadering. Wat is het werkelijke schaderisico? Het feit of wel geen schade optreedt in de vorm van zettingsschade of paalrot en de omvang van de schade, hangt onder meer samen met het niveau en de frequentie en duur waarmee grondwaterstanden uitzakken. Tevens is het moment van optreden van schade in de tijd bepalend voor het schatten van de huidige (contante) waarde van de schade (in verband met confrontatie met de kosten). Relevante vragen: - Weegt de vermeden (droogte)schade aan opstallen e.d. op tegen de kosten van de maatregelen die nodig zijn om het grondwaterpeil op niveau te houden? - Is er een eenduidige relatie te leggen tussen maatregelgrondwaterstand (ingreep-effectrelatie) enerzijds en grondwaterstand/duur/frequentie-economische schade (dosiseffectrelatie) anderzijds? - Is er voldoende informatie beschikbaar om enigszins harde uitspraken te kunnen doen over het moment waarop/ de droogtesituatie waarbij fysieke schade aan funderingen op zal treden? Zowel voor paalfunderingen als funderingen op staal? - Wat zijn de schade (meer)kosten door klimaatverandering, dus los van de schade die er nu al is, of die sowieso zou optreden? Eindresultaat Deze studie bestaat uit verschillende deelvragen. Het resultaat van de stage is het beantwoorden van één of meerdere van bovenstaande vragen.

10 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : Ontwikkelen MKBA instrument voor peilbesluiten" Waterbeheer Het ontwikkelen en testen van een MKBA instrument (maatschappelijke kosten-baten analyse) voor het nemen van peilbesluiten in zettingsgevoelige veengebieden. Begeleiders Stan Geurts van Kessel (Wareco) en Jurgen Bals (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Voor polders in Nederland worden peilbesluiten genomen. Daarin stelt het waterschap een verantwoord oppervlaktewaterpeil vast. Met name in de laagst gelegen veengebieden van Nederland wordt het steeds lastiger om een goede afweging van belangen te maken. Waar het vroeger ging om land- en akkerbouw, is er nu ook een sterke vertegenwoordiging van recreatieschappen, ondernemers, natuurbeheerders en particuliere huiseigenaren. Door maaivelddaling worden tegenstrijdige belangen steeds duidelijker. Er is behoefte aan een MKBA instrument om de situatie hanteerbaar te maken voor bestuurders en belanghebbenden. Dit instrument moet worden ontwikkeld en getoetst, zodat het herhaaldelijk inzetbaar is voor toekomstige peilbesluiten bij verschillende waterschappen. Een groot aantal polders in met name het laaggeleven westen van Nederland bestaat uit zettingsgevoeilige veengronden. Hier wordt het waterpeil afgestemd op het zakkende maaiveld ( peilaanpassing ). Dit wordt gedaan zodat de agrarische functie behouden blijft: op natte grond is de agrarische opbrengst lager. Het aanpassen (verlagen) van het oppervlaktewaterpeil kan echter ook negatieve effecten op bebouwing en infrastructuur hebben. Dit zijn met name negatieve effecten op de funderingen van woningen en verzakking van wegen. Er zijn meerdere polders benoemd waarbij het punt is aangebroken waarbij de kans op het ontstaan van schade groot wordt. Overwogen wordt voor het bebouwde gebied geen peilaanpassing meer toe te passen. Ook kan worden overwogen om polders op de langere termijn een natuurfunctie te geven in plaats van een agrarische functie. Er zijn diverse technische oplossingen mogelijk om schade te voorkomen bij bebouwing en infrastructuur, echter deze brengen kosten met zich mee en sommige kunnen weer negatieve effect hebben op de agrarische functie. Door Wareco is reeds een globale analyse uitgevoerd van mogelijke oplossingen en de bijbehorende kosten. Voor bestuurders en belanghebbenden ontbreekt het echter aan een instrument om gezamenlijk een gedragen besluit te nemen. Een maatschappelijke kosten baten analyse. Hierin is het ook van belang voor de langere termijn een stage mkba voor peilbesluit MRU

11 2 vergelijking te maken. Daarnaast is de uitdaging om de analyse toegankelijk te maken zodat bestuurders een gefundeerde keuze kunnen maken. Eindresultaat Het einderesultaat van het onderzoek is een (visueel) toegankelijk gepresenteerde kosten-batenanalyse. Deze heeft de vorm van een instrument dat herhaaldelijk inzetbaar is bij toekomstige peilbesluiten van verschillende waterschappen. Een analyse waarin de relevante belangen zijn opgenomen en goed zijn vertaald. De bestuurders van waterschap en gemeenten krijgen daarmee inzicht in de consequenties van een keuzealternatief. Achterliggende informatie bij de kosten-batenanalyse omvat technische kenmerken en kostenkengetallen van natuur, landbouw, recreatie, bebouwing, infrastructuur en het oppervlaktewatersysteem. Deze opdracht is geen invuloefening! We zoeken voor deze opdracht iemand met kennis en doortastendheid om een MKBA instrument te ontwikkelen (inhoud en vorm) en deze te testen. stage mkba voor peilbesluit MRU

12 s/afstudeeronderzoeken waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan Water ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteiten en klimaatverandering Begeleider Arnout Linckens/Maria Rus De neerslaghoeveelheid en intensiteit verschilt in Nederland van locatie tot locatie. Als gevolg hiervan verschilt de vuilvracht uit een gemengd riool over Nederland, terwijl de kenmerken van het riool overal hetzelfde zijn. Tijdens deze stage ga je in kaart brengen wat de verschillen zijn tussen de vuilvrachten als gevolg van verschillen in neerslagpatronen en intensiteit in Nederland. Het doel is om uit te vinden hoe de verschillen tussen de meetstations en de voorspelde veranderingen door klimaatverandering zich verhouden. Dit zal in twee stappen gedaan worden. Ten eerste door de verschillen in neerslag in kaart te brengen. De neerslag intensiteit behorende bij een bepaalde herhalingstijd worden berekend en vergeleken. Stap twee is het in kaart brengen van de invloed op de afvoer via het riool, overstort frequentie en het overstort volume middels een modelsimulatie. Wat is de invloed van ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteit en klimaatverandering op afvoer via het riool, overstort frequenties en overstort volumes? Eindresultaat Een overzicht, middels kaarten en tabellen, van de gevonden verschillen.

13 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : doorlatendheidstesten, van veldwerk naar advies Waterbeheer Doorlatendheidstesten veldtools en achterliggende methoden en formules Begeleiders Jouke Rozema/Inge Schuurman (beiden adviseur water bij Wareco) In het werkveld als hydrologisch adviseur is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem essentieel om passend advies te doen bij ondergrondse toepassingen zoals infiltratiemogelijkheden. Om de doorlatendheid van de ondergrond te bepalen zijn verschillende veldmethoden en tools beschikbaar, zoals de dubbele ring infiltrometer en de Aardvark permeameter. Daarnaast is het mogelijk om in het lab korrelgrootteanalyses uit te voeren en aan de hand daarvan de doorlatendheid te berekenen. Om de resultaten van zowel de veld- als labmetingen naar één doorlatendheid om te rekenen zijn verschillende formules voorhanden. Deze formules zijn zowel empirische als analytische benaderingen. In deze stage kan jouw hydrologische kennis én veldervaring samenkomen. Figuur: Voorbeeld van een veldtool, de Aardvark permeameter, bron: Eijkelkamp doorlatendheidstesten

14 2 Eindresultaat Wat zijn de gevoeligheden bij de uitvoering van de metingen? Idee is om een (aantal) dag(en) mee te gaan op veldwerk om metingen uit te voeren. (Veldstudie) Wat zijn de verschillen tussen de toe te passen formules en in hoeverre beïnvloedt een wijziging van deze formule de uitkomsten? (literatuur en desk-studie). Een concrete dataset met resultaten van diverse metingen in één onderzoeksgebied is beschikbaar, zowel uit het veld als uit het laboratorium. Hoe verschillen uitkomsten van deze methoden, welke metingen lijken de meest betrouwbare uitkomsten op te leveren en hoe pakken we een vergelijkbare vraag in het vervolg het beste aan? Een naslagwerk met de gevoeligheden van verschillende meetmethoden, een afweging voor het gebruik van verschillende methodes en formules. voorstel doorlatendheidstesten

15 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : Effecten onttegel de stad!" Stedelijk (grond)water Onttegel de stad! Effect van vertegeling/onttegeling op hemelwaterafvoer, grondwater en hittestress: klimaatadaptatie Begeleiders Jouke Rozema, MSc. / Drs. ing. Maarten Kuiper De afgelopen decennia is het verhard oppervlak de hoeveelheid tegels in tuinen toegenomen. Gemeenten willen graag deze trend van betegelde tuinen in stedelijke gebied doorbreken. Zij doen dit met het idee de hemelwaterafvoer naar de riolering en hittestress in steden te verminderen. Hoeveel hemelwater stroomt eigenlijk van tuinen naar de riolering? Hoeveel hemelwater komt door de verharding en voedt het grondwater? Wat is het effect op de grondwaterstand tussen een betegelde of een onttegelde tuin? In welke mate kan onttegelen en beplanten van tuinen en openbaar terrein hittestress in stedelijk gebied tegengaan? Hoe zijn de resultaten van één tuin op te schalen naar een straat, wijk of de gehele stad? Maken bovenstaande vragen je enthousiast om dit verder te onderzoeken? Dan heeft Wareco Ingenieurs mogelijk een interessante stageplaats voor jou! Uitvoering Naast een verdiepende literatuurstudie zijn er binnen deze stage uitgebreide mogelijkheden voor een veldstudie in samenwerking met een gemeente, waarbij parameters als neerslag, grondwaterstanden, verhardoppervlak, temperatuur et cetera verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Eindresultaat Wie? Een naslagwerk waarin je aanpak, resultaten, analyses en conclusies helder zijn verwoord. (Praktische) toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten en conclusies heeft de voorkeur. - Hands-on! We verwachten dat je initiatief neemt om veldwerk te organiseren (denk aan: regelen proeflocatie, metingen verzorgen); - Aanpakken en doorzetten; een pragmatische insteek! Eigenschappen die goed tot z n recht komen om een (gedeeltelijke) veldstudie en het analyseren van een brede dataset uit te voeren. Wij begeleiden je hierbij graag en op professionele wijze. - Eigen inbreng. Het betreft een breed scala aan te onderzoeken onderwerpen. Samen met jou kunnen we (een gedeelte van) de onderzoeksvragen nader afbakenen. stage Onttegel de stad JOuke

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen

Nadere informatie

1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen

1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen Stages Index 1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen 2. Het belang van zout grondwater in grondwatermodellen van de Nederlandse

Nadere informatie

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Deventer, juni 2013 Universiteit Twente J. Averink 1 2 Titel Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Versie Eind Datum 17-06-2013

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie.

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. Versie 28 februari 2014 Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. 250 miljoen euro per jaar wordt geraamd als extra onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen en rioleringen)

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM Datum: 11 april 2008 Kenmerk: Ka71w.001aoo.brf Betreft: Effecten ondergrondse constructies op de Waterhuishouding Parkzicht,

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

De klimaatbestendige (oude) stad

De klimaatbestendige (oude) stad De klimaatbestendige (oude) stad Peter den Nijs Wareco ingenieurs F3O KANS OP PAALROT Groot deel Nederland Grote verschillen bodemopbouw Grote verschillen in klimaateffect Grote spreiding in risico s 1

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Samenvatting 203 Klimaatverandering leidt volgens de voorspellingen tot een toename van de mondiale temperatuur en tot veranderingen in de mondiale waterkringloop. Deze veranderingen in de waterkringloop

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram Begrippenlijst AMP Druksonde EN (elektroneutraliteit) Gebied GG GLG GXG IR/EC-diagram Maucha-diagram Meetpunt Metingtype Peilbuis Peilschaal Raai Stiff-diagram Tijdreeks Barometer Duurlijn Flume Gebiedgroep

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied mei 2003 (op enkele punten in juni 2007 herzien vanwege de herziening van de Keur in maart 2006) De in deze notitie voorgestelde

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Definitief Uitgebracht aan: Wareco Ingenieurs Auteur J.R. de Graaf Periode 06-05-2015 tot 05-08-2015 Datum 21-8-2015 Status Definitief 21-8-2015 Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Dweilen voor de kraan open gaat

Dweilen voor de kraan open gaat Dweilen voor de kraan open gaat Wisse Beets (Wareco Ingenieurs), Elro Hagens (gemeente Bloemendaal), Marjon ten Hagen (Wareco Ingenieurs De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

Klimaatverandering & schadelast. April 2015 Klimaatverandering & schadelast April 2015 Samenvatting Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond, heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario s van het KNMI (2014) voor klimaatverandering

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente Den Haag (20140884)

Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente Den Haag (20140884) Analyse infiltratie en mogelijke grondwateroverlast, Tortellaan 4, Den Haag Bruning / Gemeente ter plaatse van de Tortellaan 4, Vogelwijk, Den Haag drs. J.T. Buma 1209486-005 Deltares, 2014, B Deltores

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie:

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie: Verkennen van grootschalige potentie van kleinschalige maatregelen Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie worden

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Grondwateroverlast Vogelwijk Den Haag. Definitief

Grondwateroverlast Vogelwijk Den Haag. Definitief Grondwateroverlast Vogelwijk Den Haag Definitief Grondwateroverlast Vogelwijk Den Haag Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Den Haag T.a.v. de heer K. Hufen Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Auteur drs.

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken?

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Kees Broks (STOWA), Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

: Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV)

: Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kwaliteitsborging Dossier Project Betreft : Petra Damsma (RWS) : Tom van Steijn en Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV) : Rob Speets (Royal HaskoningDHV)

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Adviesnota Grondwater

Adviesnota Grondwater Adviesnota Grondwater Droge voeten, schoon water Bij ruimtelijke ontwikkelingen en grondwateroverlast Archimedesweg 1 M. Kramer postadres: D. Kern postbus 156 2300 AD Leiden Registratienummer: 10.33720

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Grondwater in stedelijk gebied

Grondwater in stedelijk gebied Grondwater in stedelijk gebied Kruisbestuiving met de afdeling riolering 29 mei 2013 Jacqueline Flink Waterbalans Grondwateraanvulling uit neerslag??? Grondwateraanvulling GBKA (~ BGT) goede info over

Nadere informatie

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf Jelle Buma Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem - Wetgeving - Maatregelen Waterschade Binnenhof (1998) Oorzaak: te diep gebaggerd Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Thema: Leven met water in de stad Speech: - Geweldig om zoveel professionals bezig te zien met groen en water in stedelijk gebied! - In het Deltaprogramma

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond Tongeren in de omgeving van het natuurgebied De Kevie

Grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond Tongeren in de omgeving van het natuurgebied De Kevie Grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond Tongeren in de omgeving van het natuurgebied De Kevie Agentschap Infrastructuur: Wegen en verkeer Limburg 27 maart 2007 Definitief rapport

Nadere informatie

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei

Workshop Plan van aanpak PWS. Maandag 19 mei Workshop Plan van aanpak PWS Maandag 19 mei Belang goed plan van aanpak Deadline 10 juni Goed plan van aanpak Onderzoek wordt een gemakkelijke invuloefening Het wordt duidelijk waar zich problemen voordoen

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; meetperiode november 2006 - september 2007 (ronde 1) Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Grontmij Nederland bv Alkmaar,

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Gemiddelde hoogste grondwaterstand

Gemiddelde hoogste grondwaterstand Gemiddelde hoogste grondwaterstand GHG in meter beneden maaiveld 0,0 0,0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 > 2,0 begrenzing peilgebieden Gemiddeld hoogste grondwaterstand 0 0.5 1 1.5

Nadere informatie

Verslag Concept. Onderzoek & Projecten Projecten. 19 januari 2012. Jeroen.ponten@waternet.nl. 16 januari 2012, 20.00 uur

Verslag Concept. Onderzoek & Projecten Projecten. 19 januari 2012. Jeroen.ponten@waternet.nl. 16 januari 2012, 20.00 uur Concept Aan Kopie aan en tijd bespreking 16 januari 2012, 20.00 uur Jeroen.ponten@waternet.nl Plaats bespreking Eerste Helmersstraat 106, SBOW Onderwerp bespreking Polderriool: 1 e Helmersstraat, G. Brandtstraat,

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s Studienamiddag OVO ZULTE 12/06/2014 ing. Ward Bresseleers raadgevend ingenieur studiebureau Declerck & partners Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s 2 INLEIDING VLAREM II Concept veilig

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk

Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk Introductie Welkom bij AquaFlux. Wij zijn een adviesbureau op het gebied van grondwaterbeheer

Nadere informatie

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen 1 Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen Peter van der Meer Samenvatting In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre het mogelijk is verschillen

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Opbolling van grondwater onder de wegverharding

Opbolling van grondwater onder de wegverharding 7/7/2015 Opbolling van grondwater onder de wegverharding Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de berekende grondwaterstand in het wegcunet Definitief verslag Martijn Asschert Colofon Auteur: M.C. Asschert

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie