1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools"

Transcriptie

1 s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen 3. Standaardiseren bemalingsberekeningen 4. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand. 5. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten. 6. Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied. 7. Opstellen maatschappelijke kosten en baten analyse voor een peilbesluit 8. Ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan. 9. 'Doorlatendheidstesten', van veldwerk naar advies. 10. 'Onttegel de stad!'

2 s/afstudeeronderzoeken Marketing niveau : HBO/WO betreft : Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools Marketing Invullen en vormgeven van social media uitingen voor onder andere een wervingscampagne en digitaal gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van rekentools (vormgeving). Begeleider Frans Versloot Binnen ons bedrijf ontwikkelen we regelmatig nieuwe producten, zoals rekentools en innovatieve ontwerpen. Dat is technisch allemaal heel aardig, maar het mist een aansprekende vorm. We zoeken een stagiair die ons verder kan helpen om die dingen die wij maken in een aansprekende vormgeving online beschikbaar te maken. Daarnaast hebben we onder andere ons wervingsprogramma voor nieuwe medewerkers vanaf 2014 meer gebaseerd op social media, waaronder een aantal Faceboek-groepen en Facebook-activiteiten (die ook werkelijke activiteiten zijn). Ook hiervoor geld dat we de inhoud op orde hebben, maar niet de vorm. Wareco heeft recent twee rekentools ontwikkeld. Deze tools zijn interessant voor onze klanten. De tools werken nu en zijn geprogrammeerd in Python. Opdracht: breng de tools in een gebruiksvriendelijke vorm (eventueel in samenwerking met de programmeur) en breng ze in een aantrekkelijke vorm op onze website. De tweede vraag is onder andere onderdeel van de wervingscampagne voor nieuwe medewerkers die wij nu willen starten (jan 14). Onderdeel van de wervingscampagne is het geven van workshops op vijf universiteiten in het land. De workshops gaan over (civiel)technische vraagstukken voor ingenieurs. Het gaat om één workshop per maand, de eerste in februari. Nu willen we in de aanloop naar elke workshop een social media discussie op gang brengen over het onderwerp van de eerstvolgende workshop. Deze discussie vindt in eerste instantie plaats tussen de leden van de betreffende studieverenigingen. Opdracht: Richt een omgeving in voor een succesvolle social media discussie. We denken aan de volgende onderdelen: - Inrichten van workshoppagina s op Facebook, Twitter en LinkedIN (dit zijn dus geen Wareco reclame pagina s, maar pagina s die inhoudelijke discussie aanmoedigen). stage social media voor FVE

3 2 - Bedenken van een aanpak/benadering waarmee de leden/volgers/vrienden van de studieverenigingen naar die pagina s worden gehaald en deelnemen aan de discussie (bijvoorbeeld directe mailing naar de leden is een aanpak, maar hoe/wat?). - Opstellen van afspraken/acties voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen richt social media dusdanig in en stel samenwerkingsafspraken op voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen. - Idee over de nazorg / opvolging van de social media discussies.. Eindresultaat Voor de rekentools een aansprekende en goedwerkende vormgeving die onder andere via onze website te benaderen is. Voor social media een onderliggend beleid en uitvoeringsprogramma waarvan we gebruik kunnen maken voor zowel werving en selectie als andere uitingen in het kader voor onze werkzaamheden. stage social media voor FVE

4 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : U job.stageWaterbeheer.ghg-glg niveau : WO, Bachelor of Master thematisch onderzoek (2 tot 3 maanden) betreft :. nieuwe methode GHG/GLG Begeleider Waterbeheer Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen Johan Bouma GHG s en GLG s (Gemiddelde Hoogste/Laagste Grondwaterstanden) geven waardevolle informatie over grondwaterstandsfluctuaties in een gebied. Voor de formele bepaling hiervan dienen gedurende minimaal 8 jaar meetgegevens te worden verzameld. Dit is gebaseerd op metingen die éénmaal per 2 weken plaatsvinden. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van automatisch registrerende dataloggers, waarmee dagelijks de grondwaterstanden worden geregistreerd. In kortere tijd wordt derhalve veel meer grondwaterstandsdata verzameld dan vroeger. Voorgestelde Uitvoering Hoe kunnen representatieve hoge en lage grondwaterstanden (RHG/RLG) worden bepaald uit korte meetreeksen van loggers? Welke methode is hiervoor het meest geschikt? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een statistische methode op basis van percentielen; welke percentielwaarde is hiervoor dan representatief? En wat is de minimale meetreeks die hiervoor nodig is voor een betrouwbare uitspraak? Deel 1 bestaat uit een literatuurstudie, contact leggen met andere instanties die hier ook mee te maken hebben (zoals TNO) en bepalen welke statistische methode het meest geschikt is. Deel 2 bestaat uit het testen van je door jezelf ontwikkelde methode door daadwerkelijk bepalen van de RHG en RLG uit de vele langjarige meetreeksen die bij Wareco beschikbaar zijn van bijvoorbeeld de gemeente Delft. U job.stageWaterbeheer.ghg-glg

5 s/afstudeeronderzoeken water niveau : HBO/WO betreft : standaardiseren bemalingsberekeningen Water Begeleider Bemalingen voor rioolsleuven en bouwputten Rick Oosterhoff Om de effecten van bemaling te berekeningen worden grondwatermodellen gebruikt. Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling is een eenvoudig of een complex model nodig. Het komt relatief vaak voor dat de gegevens over de locatie beperkt zijn of dat de te modelleren situatie min of meer gelijk is aan eerdere situaties. We vermoeden dat met een aantal standaardsituaties een groot deel van onze bemalingsadviezen valt samen te vatten, waarbij met een beperkte set variabelen redelijk betrouwbare modelresultaten te halen zijn. Is het mogelijk op basis van eerder door Wareco uitgebrachte bemalingsadviezen een aantal standaard situaties te bepalen, die meer dan 50% van onze adviezen representeren? Kunnen die standaardsituaties in een GIS-omgeving gemodelleerd worden? Hoe betrouwbaar is zo n standaardaanpak ten opzichte van maatwerk? Eindresultaat Computermodel waarmee voor een aantal standaardsituaties door invoering van een beperkte set variabelen het bemalingseffect kan worden berekend en gevisualiseerd.

6 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand Begeleider Waterbeheer Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand: vervolgonderzoek Maarten Kuiper West-Nederland wordt grotendeels bedekt met een slecht waterdoorlatende klei- en veenlaag, een zgn. deklaag. Vele hydrologische ingrepen worden gedaan in deze deklaag. Gedacht kan worden aan het graven van oppervlaktewater, peilveranderingen in open water, het aanleggen van drainages, bemalingen voor bouwputten, etc. Afhankelijk van de bodemgesteldheid van de deklaag hebben de hydrologische ingrepen invloed op de freatische grondwaterstand. Het is op dit moment onvoldoende bekend hoe het effect van hydrologische ingrepen op de grondwaterstand in gebieden met een kleiige ondergrond optimaal kan worden ingeschat. Vaak wordt gebruik gemaakt van generieke literatuurwaarden, waardoor mogelijk over- of onderschatting van effecten plaatsvindt. Meer kennis is gewenst over het bepalen van hydrologische parameters van klei-/veenlagen in relatie tot het uitvoeren van effectberekeningen in slecht doorlatende lagen. Een student van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in 2011 gedurende een half jaar bij Wareco onderzoek uigevoerd naar dit onderwerp. Het onderzoek bestond uit een veldstudie (met mooie interessante resultaten) en een modelstudie. Hieruit zijn diverse nieuwe onderzoeksvragen naar voren gekomen, bijvoorbeeld: Op welke wijze kunnen effecten het beste worden berekend met een numeriek model. Is een koppeling met een oppervlaktewater- en/of onverzadigde zone model nodig? Wat is de betrouwbaarheid van de modelinstrumentaria voor stroming door kleibodems? Bij voorkeur maakt ook een studie naar veldmetingen onderdeel uit van de stage- of afstudeeropdracht. Dit is een uitstekende kans om je tanden te zetten in een sterk inhoudelijke uitdaging. effect hydro ingrepen op grondwaterstand_mku

7 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Begeleider Waterbeheer Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Maarten Kuiper In diverse grondwateronderzoeken, pompproeven en effectstudies wordt onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen het freatische grondwater en onderliggende spanningspakketten. Kennis over de interactie is bijvoorbeeld van (groot) belang om schade bij bouwputbemalingen te voorkomen, om kwelstromen in beeld te krijgen, om effecten van oppervlaktewaterpeilwijzigingen te berekenen, etc. Door de onderzoeken zijn in de loop van de tijd veel metingen beschikbaar gekomen van de grondwaterstand en de stijghoogte. Soms komt het voor dat een gemeten verandering in de grondwaterstand en stijghoogte niet eenduidig te verklaren zijn op basis van alleen grondwaterstroming. Mogelijk speelt een ander effect een belangrijke rol: dat van het gewicht van freatisch water op de stijghoogte in spaningspakketten. Dit onderwerp is ondermeer aangehaald in het specialistische vakblad Stromingen van de NHV. Een beter begrip van het effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten is een onderwerp bij uitstek om een vernieuwend en inhoudelijk uitdagende afstudeer- of stageonderzoek op te richten. Voorgestelde?? uitvoering effect van gewichtsverandering op _MKU

8 2 Terug naar Index effect van gewichtsverandering op _MKU

9 s/afstudeeronderzoeken [fun/water] niveau : WO betreft : Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied Funderingen/Water Waardering van het economisch droogterisico in stedelijk gebied bij Klimaatscenario s Begeleider Stan Geurts van Kessel (Wareco), Manfred Wienhoven (Ecorys) Bij een ontwikkeling volgens een droog klimaatscenario (G+ en W+) is een toename in de watervraag vanuit de stad te verwachten. Wordt hierin niet voorzien dan dreigt een toename van het risico op zettingsschade door het verzakken van constructies en mogelijk ook schadekosten van paalrot. De mogelijke funderingsschade wordt geschat op ca. 40 miljard (Deltares, 2013). De veronderstelling hierbij is dat schade optreedt aan alle voor lage grondwaterstanden gevoelige panden. Dit is een zeer simplistische benadering. Wat is het werkelijke schaderisico? Het feit of wel geen schade optreedt in de vorm van zettingsschade of paalrot en de omvang van de schade, hangt onder meer samen met het niveau en de frequentie en duur waarmee grondwaterstanden uitzakken. Tevens is het moment van optreden van schade in de tijd bepalend voor het schatten van de huidige (contante) waarde van de schade (in verband met confrontatie met de kosten). Relevante vragen: - Weegt de vermeden (droogte)schade aan opstallen e.d. op tegen de kosten van de maatregelen die nodig zijn om het grondwaterpeil op niveau te houden? - Is er een eenduidige relatie te leggen tussen maatregelgrondwaterstand (ingreep-effectrelatie) enerzijds en grondwaterstand/duur/frequentie-economische schade (dosiseffectrelatie) anderzijds? - Is er voldoende informatie beschikbaar om enigszins harde uitspraken te kunnen doen over het moment waarop/ de droogtesituatie waarbij fysieke schade aan funderingen op zal treden? Zowel voor paalfunderingen als funderingen op staal? - Wat zijn de schade (meer)kosten door klimaatverandering, dus los van de schade die er nu al is, of die sowieso zou optreden? Eindresultaat Deze studie bestaat uit verschillende deelvragen. Het resultaat van de stage is het beantwoorden van één of meerdere van bovenstaande vragen.

10 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : Ontwikkelen MKBA instrument voor peilbesluiten" Waterbeheer Het ontwikkelen en testen van een MKBA instrument (maatschappelijke kosten-baten analyse) voor het nemen van peilbesluiten in zettingsgevoelige veengebieden. Begeleiders Stan Geurts van Kessel (Wareco) en Jurgen Bals (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Voor polders in Nederland worden peilbesluiten genomen. Daarin stelt het waterschap een verantwoord oppervlaktewaterpeil vast. Met name in de laagst gelegen veengebieden van Nederland wordt het steeds lastiger om een goede afweging van belangen te maken. Waar het vroeger ging om land- en akkerbouw, is er nu ook een sterke vertegenwoordiging van recreatieschappen, ondernemers, natuurbeheerders en particuliere huiseigenaren. Door maaivelddaling worden tegenstrijdige belangen steeds duidelijker. Er is behoefte aan een MKBA instrument om de situatie hanteerbaar te maken voor bestuurders en belanghebbenden. Dit instrument moet worden ontwikkeld en getoetst, zodat het herhaaldelijk inzetbaar is voor toekomstige peilbesluiten bij verschillende waterschappen. Een groot aantal polders in met name het laaggeleven westen van Nederland bestaat uit zettingsgevoeilige veengronden. Hier wordt het waterpeil afgestemd op het zakkende maaiveld ( peilaanpassing ). Dit wordt gedaan zodat de agrarische functie behouden blijft: op natte grond is de agrarische opbrengst lager. Het aanpassen (verlagen) van het oppervlaktewaterpeil kan echter ook negatieve effecten op bebouwing en infrastructuur hebben. Dit zijn met name negatieve effecten op de funderingen van woningen en verzakking van wegen. Er zijn meerdere polders benoemd waarbij het punt is aangebroken waarbij de kans op het ontstaan van schade groot wordt. Overwogen wordt voor het bebouwde gebied geen peilaanpassing meer toe te passen. Ook kan worden overwogen om polders op de langere termijn een natuurfunctie te geven in plaats van een agrarische functie. Er zijn diverse technische oplossingen mogelijk om schade te voorkomen bij bebouwing en infrastructuur, echter deze brengen kosten met zich mee en sommige kunnen weer negatieve effect hebben op de agrarische functie. Door Wareco is reeds een globale analyse uitgevoerd van mogelijke oplossingen en de bijbehorende kosten. Voor bestuurders en belanghebbenden ontbreekt het echter aan een instrument om gezamenlijk een gedragen besluit te nemen. Een maatschappelijke kosten baten analyse. Hierin is het ook van belang voor de langere termijn een stage mkba voor peilbesluit MRU

11 2 vergelijking te maken. Daarnaast is de uitdaging om de analyse toegankelijk te maken zodat bestuurders een gefundeerde keuze kunnen maken. Eindresultaat Het einderesultaat van het onderzoek is een (visueel) toegankelijk gepresenteerde kosten-batenanalyse. Deze heeft de vorm van een instrument dat herhaaldelijk inzetbaar is bij toekomstige peilbesluiten van verschillende waterschappen. Een analyse waarin de relevante belangen zijn opgenomen en goed zijn vertaald. De bestuurders van waterschap en gemeenten krijgen daarmee inzicht in de consequenties van een keuzealternatief. Achterliggende informatie bij de kosten-batenanalyse omvat technische kenmerken en kostenkengetallen van natuur, landbouw, recreatie, bebouwing, infrastructuur en het oppervlaktewatersysteem. Deze opdracht is geen invuloefening! We zoeken voor deze opdracht iemand met kennis en doortastendheid om een MKBA instrument te ontwikkelen (inhoud en vorm) en deze te testen. stage mkba voor peilbesluit MRU

12 s/afstudeeronderzoeken waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan Water ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteiten en klimaatverandering Begeleider Arnout Linckens/Maria Rus De neerslaghoeveelheid en intensiteit verschilt in Nederland van locatie tot locatie. Als gevolg hiervan verschilt de vuilvracht uit een gemengd riool over Nederland, terwijl de kenmerken van het riool overal hetzelfde zijn. Tijdens deze stage ga je in kaart brengen wat de verschillen zijn tussen de vuilvrachten als gevolg van verschillen in neerslagpatronen en intensiteit in Nederland. Het doel is om uit te vinden hoe de verschillen tussen de meetstations en de voorspelde veranderingen door klimaatverandering zich verhouden. Dit zal in twee stappen gedaan worden. Ten eerste door de verschillen in neerslag in kaart te brengen. De neerslag intensiteit behorende bij een bepaalde herhalingstijd worden berekend en vergeleken. Stap twee is het in kaart brengen van de invloed op de afvoer via het riool, overstort frequentie en het overstort volume middels een modelsimulatie. Wat is de invloed van ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteit en klimaatverandering op afvoer via het riool, overstort frequenties en overstort volumes? Eindresultaat Een overzicht, middels kaarten en tabellen, van de gevonden verschillen.

13 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : doorlatendheidstesten, van veldwerk naar advies Waterbeheer Doorlatendheidstesten veldtools en achterliggende methoden en formules Begeleiders Jouke Rozema/Inge Schuurman (beiden adviseur water bij Wareco) In het werkveld als hydrologisch adviseur is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem essentieel om passend advies te doen bij ondergrondse toepassingen zoals infiltratiemogelijkheden. Om de doorlatendheid van de ondergrond te bepalen zijn verschillende veldmethoden en tools beschikbaar, zoals de dubbele ring infiltrometer en de Aardvark permeameter. Daarnaast is het mogelijk om in het lab korrelgrootteanalyses uit te voeren en aan de hand daarvan de doorlatendheid te berekenen. Om de resultaten van zowel de veld- als labmetingen naar één doorlatendheid om te rekenen zijn verschillende formules voorhanden. Deze formules zijn zowel empirische als analytische benaderingen. In deze stage kan jouw hydrologische kennis én veldervaring samenkomen. Figuur: Voorbeeld van een veldtool, de Aardvark permeameter, bron: Eijkelkamp doorlatendheidstesten

14 2 Eindresultaat Wat zijn de gevoeligheden bij de uitvoering van de metingen? Idee is om een (aantal) dag(en) mee te gaan op veldwerk om metingen uit te voeren. (Veldstudie) Wat zijn de verschillen tussen de toe te passen formules en in hoeverre beïnvloedt een wijziging van deze formule de uitkomsten? (literatuur en desk-studie). Een concrete dataset met resultaten van diverse metingen in één onderzoeksgebied is beschikbaar, zowel uit het veld als uit het laboratorium. Hoe verschillen uitkomsten van deze methoden, welke metingen lijken de meest betrouwbare uitkomsten op te leveren en hoe pakken we een vergelijkbare vraag in het vervolg het beste aan? Een naslagwerk met de gevoeligheden van verschillende meetmethoden, een afweging voor het gebruik van verschillende methodes en formules. voorstel doorlatendheidstesten

15 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : Effecten onttegel de stad!" Stedelijk (grond)water Onttegel de stad! Effect van vertegeling/onttegeling op hemelwaterafvoer, grondwater en hittestress: klimaatadaptatie Begeleiders Jouke Rozema, MSc. / Drs. ing. Maarten Kuiper De afgelopen decennia is het verhard oppervlak de hoeveelheid tegels in tuinen toegenomen. Gemeenten willen graag deze trend van betegelde tuinen in stedelijke gebied doorbreken. Zij doen dit met het idee de hemelwaterafvoer naar de riolering en hittestress in steden te verminderen. Hoeveel hemelwater stroomt eigenlijk van tuinen naar de riolering? Hoeveel hemelwater komt door de verharding en voedt het grondwater? Wat is het effect op de grondwaterstand tussen een betegelde of een onttegelde tuin? In welke mate kan onttegelen en beplanten van tuinen en openbaar terrein hittestress in stedelijk gebied tegengaan? Hoe zijn de resultaten van één tuin op te schalen naar een straat, wijk of de gehele stad? Maken bovenstaande vragen je enthousiast om dit verder te onderzoeken? Dan heeft Wareco Ingenieurs mogelijk een interessante stageplaats voor jou! Uitvoering Naast een verdiepende literatuurstudie zijn er binnen deze stage uitgebreide mogelijkheden voor een veldstudie in samenwerking met een gemeente, waarbij parameters als neerslag, grondwaterstanden, verhardoppervlak, temperatuur et cetera verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Eindresultaat Wie? Een naslagwerk waarin je aanpak, resultaten, analyses en conclusies helder zijn verwoord. (Praktische) toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten en conclusies heeft de voorkeur. - Hands-on! We verwachten dat je initiatief neemt om veldwerk te organiseren (denk aan: regelen proeflocatie, metingen verzorgen); - Aanpakken en doorzetten; een pragmatische insteek! Eigenschappen die goed tot z n recht komen om een (gedeeltelijke) veldstudie en het analyseren van een brede dataset uit te voeren. Wij begeleiden je hierbij graag en op professionele wijze. - Eigen inbreng. Het betreft een breed scala aan te onderzoeken onderwerpen. Samen met jou kunnen we (een gedeelte van) de onderzoeksvragen nader afbakenen. stage Onttegel de stad JOuke

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Zorgvuldige effectbepaling van een peilbesluit op de aanwezige bebouwing en het vaststellen van doelmatige maatregelen Definitief Uitgebracht aan: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM

Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM Daniël Goedbloed / oktober 2013 Voorwoord Voor u ligt een themarapport dat is opgesteld in het kader van de ontwikkeling van de Rotterdamse

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen M. Hoogvliet F. van de Ven J. Buma N. van Oostrom R.

Nadere informatie

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 stedelijk afvalwater, afvloeiend hemel Water en grondwater in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 10 januari 2013 076815886:A - Definitief C01022.100266.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties.

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Enschede, 15 augustus 2012 Universiteit Twente Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Begeleider: 1 e Dr. M.J.

Nadere informatie

Meerkosten gemeenten met een slechte bodemgesteldheid

Meerkosten gemeenten met een slechte bodemgesteldheid Meerkosten gemeenten met een slechte bodemgesteldheid nadere verfijning maatstaven slappe bodem in gemeentefonds 571001-014 Eindrapport Cebeon, 14 november 2005 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Plan

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer

waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 1 Inleiding 5 2 Visie

Nadere informatie

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport -

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - juni 2003 Dit rapport heeft 99 pagina s WIM3528 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1 0.1 Inleiding

Nadere informatie

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse 2014 31 Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer Voorwoord In de

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren

Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties van betrokken actoren Richard van der Weerd Januari 2007 Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling Analyse invloed op percepties

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

Openheid over opbrengsten

Openheid over opbrengsten Openheid over opbrengsten Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van het ministerie van BZK Openheid over opbrengsten Open Overheid vanuit een welvaartseconomisch kader Bert Hof Jarst Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER definitiestudie VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER RAPPORT 2009 11 Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer definitiestudie RAPPORT

Nadere informatie

Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw

Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Henk Kloen (CLM) Peter Sloot (DLV Groen & Ruimte) Linda van der Weijden (CLM) Gerwin Verschuur

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Inhoud. Eerste deel: Visie op gezamenlijk databeheer in de afvalwaterketen. Tweede deel: praktische verbeteringen. Format BRP afstemmen

Inhoud. Eerste deel: Visie op gezamenlijk databeheer in de afvalwaterketen. Tweede deel: praktische verbeteringen. Format BRP afstemmen Gezamenlijk databeheer in de afvalwaterketen Het project gezamenlijk databeheer in de afvalwaterketen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie