1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools"

Transcriptie

1 s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen 3. Standaardiseren bemalingsberekeningen 4. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand. 5. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten. 6. Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied. 7. Opstellen maatschappelijke kosten en baten analyse voor een peilbesluit 8. Ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan. 9. 'Doorlatendheidstesten', van veldwerk naar advies. 10. 'Onttegel de stad!'

2 s/afstudeeronderzoeken Marketing niveau : HBO/WO betreft : Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools Marketing Invullen en vormgeven van social media uitingen voor onder andere een wervingscampagne en digitaal gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van rekentools (vormgeving). Begeleider Frans Versloot Binnen ons bedrijf ontwikkelen we regelmatig nieuwe producten, zoals rekentools en innovatieve ontwerpen. Dat is technisch allemaal heel aardig, maar het mist een aansprekende vorm. We zoeken een stagiair die ons verder kan helpen om die dingen die wij maken in een aansprekende vormgeving online beschikbaar te maken. Daarnaast hebben we onder andere ons wervingsprogramma voor nieuwe medewerkers vanaf 2014 meer gebaseerd op social media, waaronder een aantal Faceboek-groepen en Facebook-activiteiten (die ook werkelijke activiteiten zijn). Ook hiervoor geld dat we de inhoud op orde hebben, maar niet de vorm. Wareco heeft recent twee rekentools ontwikkeld. Deze tools zijn interessant voor onze klanten. De tools werken nu en zijn geprogrammeerd in Python. Opdracht: breng de tools in een gebruiksvriendelijke vorm (eventueel in samenwerking met de programmeur) en breng ze in een aantrekkelijke vorm op onze website. De tweede vraag is onder andere onderdeel van de wervingscampagne voor nieuwe medewerkers die wij nu willen starten (jan 14). Onderdeel van de wervingscampagne is het geven van workshops op vijf universiteiten in het land. De workshops gaan over (civiel)technische vraagstukken voor ingenieurs. Het gaat om één workshop per maand, de eerste in februari. Nu willen we in de aanloop naar elke workshop een social media discussie op gang brengen over het onderwerp van de eerstvolgende workshop. Deze discussie vindt in eerste instantie plaats tussen de leden van de betreffende studieverenigingen. Opdracht: Richt een omgeving in voor een succesvolle social media discussie. We denken aan de volgende onderdelen: - Inrichten van workshoppagina s op Facebook, Twitter en LinkedIN (dit zijn dus geen Wareco reclame pagina s, maar pagina s die inhoudelijke discussie aanmoedigen). stage social media voor FVE

3 2 - Bedenken van een aanpak/benadering waarmee de leden/volgers/vrienden van de studieverenigingen naar die pagina s worden gehaald en deelnemen aan de discussie (bijvoorbeeld directe mailing naar de leden is een aanpak, maar hoe/wat?). - Opstellen van afspraken/acties voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen richt social media dusdanig in en stel samenwerkingsafspraken op voor de samenwerking tussen Wareco en studieverenigingen. - Idee over de nazorg / opvolging van de social media discussies.. Eindresultaat Voor de rekentools een aansprekende en goedwerkende vormgeving die onder andere via onze website te benaderen is. Voor social media een onderliggend beleid en uitvoeringsprogramma waarvan we gebruik kunnen maken voor zowel werving en selectie als andere uitingen in het kader voor onze werkzaamheden. stage social media voor FVE

4 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : U job.stageWaterbeheer.ghg-glg niveau : WO, Bachelor of Master thematisch onderzoek (2 tot 3 maanden) betreft :. nieuwe methode GHG/GLG Begeleider Waterbeheer Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen Johan Bouma GHG s en GLG s (Gemiddelde Hoogste/Laagste Grondwaterstanden) geven waardevolle informatie over grondwaterstandsfluctuaties in een gebied. Voor de formele bepaling hiervan dienen gedurende minimaal 8 jaar meetgegevens te worden verzameld. Dit is gebaseerd op metingen die éénmaal per 2 weken plaatsvinden. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van automatisch registrerende dataloggers, waarmee dagelijks de grondwaterstanden worden geregistreerd. In kortere tijd wordt derhalve veel meer grondwaterstandsdata verzameld dan vroeger. Voorgestelde Uitvoering Hoe kunnen representatieve hoge en lage grondwaterstanden (RHG/RLG) worden bepaald uit korte meetreeksen van loggers? Welke methode is hiervoor het meest geschikt? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een statistische methode op basis van percentielen; welke percentielwaarde is hiervoor dan representatief? En wat is de minimale meetreeks die hiervoor nodig is voor een betrouwbare uitspraak? Deel 1 bestaat uit een literatuurstudie, contact leggen met andere instanties die hier ook mee te maken hebben (zoals TNO) en bepalen welke statistische methode het meest geschikt is. Deel 2 bestaat uit het testen van je door jezelf ontwikkelde methode door daadwerkelijk bepalen van de RHG en RLG uit de vele langjarige meetreeksen die bij Wareco beschikbaar zijn van bijvoorbeeld de gemeente Delft. U job.stageWaterbeheer.ghg-glg

5 s/afstudeeronderzoeken water niveau : HBO/WO betreft : standaardiseren bemalingsberekeningen Water Begeleider Bemalingen voor rioolsleuven en bouwputten Rick Oosterhoff Om de effecten van bemaling te berekeningen worden grondwatermodellen gebruikt. Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling is een eenvoudig of een complex model nodig. Het komt relatief vaak voor dat de gegevens over de locatie beperkt zijn of dat de te modelleren situatie min of meer gelijk is aan eerdere situaties. We vermoeden dat met een aantal standaardsituaties een groot deel van onze bemalingsadviezen valt samen te vatten, waarbij met een beperkte set variabelen redelijk betrouwbare modelresultaten te halen zijn. Is het mogelijk op basis van eerder door Wareco uitgebrachte bemalingsadviezen een aantal standaard situaties te bepalen, die meer dan 50% van onze adviezen representeren? Kunnen die standaardsituaties in een GIS-omgeving gemodelleerd worden? Hoe betrouwbaar is zo n standaardaanpak ten opzichte van maatwerk? Eindresultaat Computermodel waarmee voor een aantal standaardsituaties door invoering van een beperkte set variabelen het bemalingseffect kan worden berekend en gevisualiseerd.

6 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand Begeleider Waterbeheer Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand: vervolgonderzoek Maarten Kuiper West-Nederland wordt grotendeels bedekt met een slecht waterdoorlatende klei- en veenlaag, een zgn. deklaag. Vele hydrologische ingrepen worden gedaan in deze deklaag. Gedacht kan worden aan het graven van oppervlaktewater, peilveranderingen in open water, het aanleggen van drainages, bemalingen voor bouwputten, etc. Afhankelijk van de bodemgesteldheid van de deklaag hebben de hydrologische ingrepen invloed op de freatische grondwaterstand. Het is op dit moment onvoldoende bekend hoe het effect van hydrologische ingrepen op de grondwaterstand in gebieden met een kleiige ondergrond optimaal kan worden ingeschat. Vaak wordt gebruik gemaakt van generieke literatuurwaarden, waardoor mogelijk over- of onderschatting van effecten plaatsvindt. Meer kennis is gewenst over het bepalen van hydrologische parameters van klei-/veenlagen in relatie tot het uitvoeren van effectberekeningen in slecht doorlatende lagen. Een student van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in 2011 gedurende een half jaar bij Wareco onderzoek uigevoerd naar dit onderwerp. Het onderzoek bestond uit een veldstudie (met mooie interessante resultaten) en een modelstudie. Hieruit zijn diverse nieuwe onderzoeksvragen naar voren gekomen, bijvoorbeeld: Op welke wijze kunnen effecten het beste worden berekend met een numeriek model. Is een koppeling met een oppervlaktewater- en/of onverzadigde zone model nodig? Wat is de betrouwbaarheid van de modelinstrumentaria voor stroming door kleibodems? Bij voorkeur maakt ook een studie naar veldmetingen onderdeel uit van de stage- of afstudeeropdracht. Dit is een uitstekende kans om je tanden te zetten in een sterk inhoudelijke uitdaging. effect hydro ingrepen op grondwaterstand_mku

7 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer kenmerk : niveau : HBO/WO betreft : Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Begeleider Waterbeheer Effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten Maarten Kuiper In diverse grondwateronderzoeken, pompproeven en effectstudies wordt onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen het freatische grondwater en onderliggende spanningspakketten. Kennis over de interactie is bijvoorbeeld van (groot) belang om schade bij bouwputbemalingen te voorkomen, om kwelstromen in beeld te krijgen, om effecten van oppervlaktewaterpeilwijzigingen te berekenen, etc. Door de onderzoeken zijn in de loop van de tijd veel metingen beschikbaar gekomen van de grondwaterstand en de stijghoogte. Soms komt het voor dat een gemeten verandering in de grondwaterstand en stijghoogte niet eenduidig te verklaren zijn op basis van alleen grondwaterstroming. Mogelijk speelt een ander effect een belangrijke rol: dat van het gewicht van freatisch water op de stijghoogte in spaningspakketten. Dit onderwerp is ondermeer aangehaald in het specialistische vakblad Stromingen van de NHV. Een beter begrip van het effect van gewichtverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten is een onderwerp bij uitstek om een vernieuwend en inhoudelijk uitdagende afstudeer- of stageonderzoek op te richten. Voorgestelde?? uitvoering effect van gewichtsverandering op _MKU

8 2 Terug naar Index effect van gewichtsverandering op _MKU

9 s/afstudeeronderzoeken [fun/water] niveau : WO betreft : Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied Funderingen/Water Waardering van het economisch droogterisico in stedelijk gebied bij Klimaatscenario s Begeleider Stan Geurts van Kessel (Wareco), Manfred Wienhoven (Ecorys) Bij een ontwikkeling volgens een droog klimaatscenario (G+ en W+) is een toename in de watervraag vanuit de stad te verwachten. Wordt hierin niet voorzien dan dreigt een toename van het risico op zettingsschade door het verzakken van constructies en mogelijk ook schadekosten van paalrot. De mogelijke funderingsschade wordt geschat op ca. 40 miljard (Deltares, 2013). De veronderstelling hierbij is dat schade optreedt aan alle voor lage grondwaterstanden gevoelige panden. Dit is een zeer simplistische benadering. Wat is het werkelijke schaderisico? Het feit of wel geen schade optreedt in de vorm van zettingsschade of paalrot en de omvang van de schade, hangt onder meer samen met het niveau en de frequentie en duur waarmee grondwaterstanden uitzakken. Tevens is het moment van optreden van schade in de tijd bepalend voor het schatten van de huidige (contante) waarde van de schade (in verband met confrontatie met de kosten). Relevante vragen: - Weegt de vermeden (droogte)schade aan opstallen e.d. op tegen de kosten van de maatregelen die nodig zijn om het grondwaterpeil op niveau te houden? - Is er een eenduidige relatie te leggen tussen maatregelgrondwaterstand (ingreep-effectrelatie) enerzijds en grondwaterstand/duur/frequentie-economische schade (dosiseffectrelatie) anderzijds? - Is er voldoende informatie beschikbaar om enigszins harde uitspraken te kunnen doen over het moment waarop/ de droogtesituatie waarbij fysieke schade aan funderingen op zal treden? Zowel voor paalfunderingen als funderingen op staal? - Wat zijn de schade (meer)kosten door klimaatverandering, dus los van de schade die er nu al is, of die sowieso zou optreden? Eindresultaat Deze studie bestaat uit verschillende deelvragen. Het resultaat van de stage is het beantwoorden van één of meerdere van bovenstaande vragen.

10 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : Ontwikkelen MKBA instrument voor peilbesluiten" Waterbeheer Het ontwikkelen en testen van een MKBA instrument (maatschappelijke kosten-baten analyse) voor het nemen van peilbesluiten in zettingsgevoelige veengebieden. Begeleiders Stan Geurts van Kessel (Wareco) en Jurgen Bals (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Voor polders in Nederland worden peilbesluiten genomen. Daarin stelt het waterschap een verantwoord oppervlaktewaterpeil vast. Met name in de laagst gelegen veengebieden van Nederland wordt het steeds lastiger om een goede afweging van belangen te maken. Waar het vroeger ging om land- en akkerbouw, is er nu ook een sterke vertegenwoordiging van recreatieschappen, ondernemers, natuurbeheerders en particuliere huiseigenaren. Door maaivelddaling worden tegenstrijdige belangen steeds duidelijker. Er is behoefte aan een MKBA instrument om de situatie hanteerbaar te maken voor bestuurders en belanghebbenden. Dit instrument moet worden ontwikkeld en getoetst, zodat het herhaaldelijk inzetbaar is voor toekomstige peilbesluiten bij verschillende waterschappen. Een groot aantal polders in met name het laaggeleven westen van Nederland bestaat uit zettingsgevoeilige veengronden. Hier wordt het waterpeil afgestemd op het zakkende maaiveld ( peilaanpassing ). Dit wordt gedaan zodat de agrarische functie behouden blijft: op natte grond is de agrarische opbrengst lager. Het aanpassen (verlagen) van het oppervlaktewaterpeil kan echter ook negatieve effecten op bebouwing en infrastructuur hebben. Dit zijn met name negatieve effecten op de funderingen van woningen en verzakking van wegen. Er zijn meerdere polders benoemd waarbij het punt is aangebroken waarbij de kans op het ontstaan van schade groot wordt. Overwogen wordt voor het bebouwde gebied geen peilaanpassing meer toe te passen. Ook kan worden overwogen om polders op de langere termijn een natuurfunctie te geven in plaats van een agrarische functie. Er zijn diverse technische oplossingen mogelijk om schade te voorkomen bij bebouwing en infrastructuur, echter deze brengen kosten met zich mee en sommige kunnen weer negatieve effect hebben op de agrarische functie. Door Wareco is reeds een globale analyse uitgevoerd van mogelijke oplossingen en de bijbehorende kosten. Voor bestuurders en belanghebbenden ontbreekt het echter aan een instrument om gezamenlijk een gedragen besluit te nemen. Een maatschappelijke kosten baten analyse. Hierin is het ook van belang voor de langere termijn een stage mkba voor peilbesluit MRU

11 2 vergelijking te maken. Daarnaast is de uitdaging om de analyse toegankelijk te maken zodat bestuurders een gefundeerde keuze kunnen maken. Eindresultaat Het einderesultaat van het onderzoek is een (visueel) toegankelijk gepresenteerde kosten-batenanalyse. Deze heeft de vorm van een instrument dat herhaaldelijk inzetbaar is bij toekomstige peilbesluiten van verschillende waterschappen. Een analyse waarin de relevante belangen zijn opgenomen en goed zijn vertaald. De bestuurders van waterschap en gemeenten krijgen daarmee inzicht in de consequenties van een keuzealternatief. Achterliggende informatie bij de kosten-batenanalyse omvat technische kenmerken en kostenkengetallen van natuur, landbouw, recreatie, bebouwing, infrastructuur en het oppervlaktewatersysteem. Deze opdracht is geen invuloefening! We zoeken voor deze opdracht iemand met kennis en doortastendheid om een MKBA instrument te ontwikkelen (inhoud en vorm) en deze te testen. stage mkba voor peilbesluit MRU

12 s/afstudeeronderzoeken waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : ruimtelijke verschillen in neerslag en de gevolgen hiervan Water ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteiten en klimaatverandering Begeleider Arnout Linckens/Maria Rus De neerslaghoeveelheid en intensiteit verschilt in Nederland van locatie tot locatie. Als gevolg hiervan verschilt de vuilvracht uit een gemengd riool over Nederland, terwijl de kenmerken van het riool overal hetzelfde zijn. Tijdens deze stage ga je in kaart brengen wat de verschillen zijn tussen de vuilvrachten als gevolg van verschillen in neerslagpatronen en intensiteit in Nederland. Het doel is om uit te vinden hoe de verschillen tussen de meetstations en de voorspelde veranderingen door klimaatverandering zich verhouden. Dit zal in twee stappen gedaan worden. Ten eerste door de verschillen in neerslag in kaart te brengen. De neerslag intensiteit behorende bij een bepaalde herhalingstijd worden berekend en vergeleken. Stap twee is het in kaart brengen van de invloed op de afvoer via het riool, overstort frequentie en het overstort volume middels een modelsimulatie. Wat is de invloed van ruimtelijke verschillen in neerslag intensiteit en klimaatverandering op afvoer via het riool, overstort frequenties en overstort volumes? Eindresultaat Een overzicht, middels kaarten en tabellen, van de gevonden verschillen.

13 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : WO betreft : doorlatendheidstesten, van veldwerk naar advies Waterbeheer Doorlatendheidstesten veldtools en achterliggende methoden en formules Begeleiders Jouke Rozema/Inge Schuurman (beiden adviseur water bij Wareco) In het werkveld als hydrologisch adviseur is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem essentieel om passend advies te doen bij ondergrondse toepassingen zoals infiltratiemogelijkheden. Om de doorlatendheid van de ondergrond te bepalen zijn verschillende veldmethoden en tools beschikbaar, zoals de dubbele ring infiltrometer en de Aardvark permeameter. Daarnaast is het mogelijk om in het lab korrelgrootteanalyses uit te voeren en aan de hand daarvan de doorlatendheid te berekenen. Om de resultaten van zowel de veld- als labmetingen naar één doorlatendheid om te rekenen zijn verschillende formules voorhanden. Deze formules zijn zowel empirische als analytische benaderingen. In deze stage kan jouw hydrologische kennis én veldervaring samenkomen. Figuur: Voorbeeld van een veldtool, de Aardvark permeameter, bron: Eijkelkamp doorlatendheidstesten

14 2 Eindresultaat Wat zijn de gevoeligheden bij de uitvoering van de metingen? Idee is om een (aantal) dag(en) mee te gaan op veldwerk om metingen uit te voeren. (Veldstudie) Wat zijn de verschillen tussen de toe te passen formules en in hoeverre beïnvloedt een wijziging van deze formule de uitkomsten? (literatuur en desk-studie). Een concrete dataset met resultaten van diverse metingen in één onderzoeksgebied is beschikbaar, zowel uit het veld als uit het laboratorium. Hoe verschillen uitkomsten van deze methoden, welke metingen lijken de meest betrouwbare uitkomsten op te leveren en hoe pakken we een vergelijkbare vraag in het vervolg het beste aan? Een naslagwerk met de gevoeligheden van verschillende meetmethoden, een afweging voor het gebruik van verschillende methodes en formules. voorstel doorlatendheidstesten

15 s/afstudeeronderzoeken Waterbeheer niveau : HBO/WO betreft : Effecten onttegel de stad!" Stedelijk (grond)water Onttegel de stad! Effect van vertegeling/onttegeling op hemelwaterafvoer, grondwater en hittestress: klimaatadaptatie Begeleiders Jouke Rozema, MSc. / Drs. ing. Maarten Kuiper De afgelopen decennia is het verhard oppervlak de hoeveelheid tegels in tuinen toegenomen. Gemeenten willen graag deze trend van betegelde tuinen in stedelijke gebied doorbreken. Zij doen dit met het idee de hemelwaterafvoer naar de riolering en hittestress in steden te verminderen. Hoeveel hemelwater stroomt eigenlijk van tuinen naar de riolering? Hoeveel hemelwater komt door de verharding en voedt het grondwater? Wat is het effect op de grondwaterstand tussen een betegelde of een onttegelde tuin? In welke mate kan onttegelen en beplanten van tuinen en openbaar terrein hittestress in stedelijk gebied tegengaan? Hoe zijn de resultaten van één tuin op te schalen naar een straat, wijk of de gehele stad? Maken bovenstaande vragen je enthousiast om dit verder te onderzoeken? Dan heeft Wareco Ingenieurs mogelijk een interessante stageplaats voor jou! Uitvoering Naast een verdiepende literatuurstudie zijn er binnen deze stage uitgebreide mogelijkheden voor een veldstudie in samenwerking met een gemeente, waarbij parameters als neerslag, grondwaterstanden, verhardoppervlak, temperatuur et cetera verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Eindresultaat Wie? Een naslagwerk waarin je aanpak, resultaten, analyses en conclusies helder zijn verwoord. (Praktische) toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten en conclusies heeft de voorkeur. - Hands-on! We verwachten dat je initiatief neemt om veldwerk te organiseren (denk aan: regelen proeflocatie, metingen verzorgen); - Aanpakken en doorzetten; een pragmatische insteek! Eigenschappen die goed tot z n recht komen om een (gedeeltelijke) veldstudie en het analyseren van een brede dataset uit te voeren. Wij begeleiden je hierbij graag en op professionele wijze. - Eigen inbreng. Het betreft een breed scala aan te onderzoeken onderwerpen. Samen met jou kunnen we (een gedeelte van) de onderzoeksvragen nader afbakenen. stage Onttegel de stad JOuke

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools

1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools s Index 1. Opzetten van een social media beleid uitvoeringsprogramma en vormgeving van rekentools 2. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen

Nadere informatie

1. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand.

1. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand. Stages Index 1. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand. 2. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten. 3. Waardering

Nadere informatie

1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen

1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen Stages Index 1. Nieuwe methode voor de bepaling van representatieve hoge en lage grondwaterstanden uit grondwaterstandsmetingen 2. Het belang van zout grondwater in grondwatermodellen van de Nederlandse

Nadere informatie

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden

Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Deventer, juni 2013 Universiteit Twente J. Averink 1 2 Titel Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden Versie Eind Datum 17-06-2013

Nadere informatie

Module C2500 Grondwateronderzoek. Inhoud

Module C2500 Grondwateronderzoek. Inhoud Module C2500 Grondwateronderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Aanleiding en afbakening 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Waarom en wanneer een grondwateronderzoek?

Nadere informatie

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015 DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK Kosten en baten van inrichting Wiebe Bakker november 2015 Waar is nog behoefte aan? Keuze bij inrichting openbare ruimte + riolering: traditioneel of

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Een alternatieve GHG analyse

Een alternatieve GHG analyse Een alternatieve GHG analyse Drs. D.H. Edelman, Ir. A.S. Burger 1 Inleiding Nederland raakt steeds voller. Daardoor wordt er op steeds meer locaties gebouwd die eerdere generaties bestempelden als niet

Nadere informatie

Het klimaat past ook in uw straatje

Het klimaat past ook in uw straatje DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK Het klimaat past ook in uw straatje Voorbeeldenboek Ronald Loeve 5 april 2017 1 2 VOOR DE PRAKTIJK EN MET DE PRAKTIJK Samenwerking: Consortium: gemeenten

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie.

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. Versie 28 februari 2014 Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. 250 miljoen euro per jaar wordt geraamd als extra onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen en rioleringen)

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van Memo Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex Van drs. D.H. Edelman Telefoon +31 (0)73 658 22 72 Fax +31 (0)73 658 22 99 E-mail dedelman@breijn.nl Bijlage(n) 1 Aan Dhr. M. van Vemden, Waternet

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Module B2300. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.

Module B2300. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1. Module B2300 Functioneel ontwerp: grondwater(overlast) maatregelen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 4 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Functioneren

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

REVIEW FUGRO EN WARECO

REVIEW FUGRO EN WARECO REVIEW FUGRO EN WARECO GRAVEN- EN BLOEMENBUURT OORZAKEN DROOGSTAND FUNDERINGSHOUT Inleiding In juni 2016 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg op verzoek van bewoners een verkenning uitgebracht

Nadere informatie

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM

AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM AM Wonen BV Noord-Holland T.a.v. de heer S. Hupkens Postbus 20556 1001 NN AMSTERDAM Datum: 11 april 2008 Kenmerk: Ka71w.001aoo.brf Betreft: Effecten ondergrondse constructies op de Waterhuishouding Parkzicht,

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Raak onderzoek 2015, 2016 Wiebe Bakker

Raak onderzoek 2015, 2016 Wiebe Bakker De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk Raak onderzoek 2015, 2016 Wiebe Bakker Een hot item Aandacht voor klimaatadaptatie Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering Klimaatbestendige Stad

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

De klimaatbestendige (oude) stad

De klimaatbestendige (oude) stad De klimaatbestendige (oude) stad Peter den Nijs Wareco ingenieurs F3O KANS OP PAALROT Groot deel Nederland Grote verschillen bodemopbouw Grote verschillen in klimaateffect Grote spreiding in risico s 1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram Begrippenlijst AMP Druksonde EN (elektroneutraliteit) Gebied GG GLG GXG IR/EC-diagram Maucha-diagram Meetpunt Metingtype Peilbuis Peilschaal Raai Stiff-diagram Tijdreeks Barometer Duurlijn Flume Gebiedgroep

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor

Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor 2015 10A In 2014 heeft het KNMI met het oog op klimaatverandering nieuwe klimaatscenario s

Nadere informatie

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg

Nadere informatie

Samenvatting 203 Klimaatverandering leidt volgens de voorspellingen tot een toename van de mondiale temperatuur en tot veranderingen in de mondiale waterkringloop. Deze veranderingen in de waterkringloop

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied. Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer. Opdrachtgever: het Deltaprogramma

Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied. Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer. Opdrachtgever: het Deltaprogramma Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied Focus op funderingsschade Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer Opdrachtgever: het Deltaprogramma Doel Deltaprogramma Garanderen

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Paalrot door lekke drainerende riolen Tot 1960-1970 soms ook nog daarna zijn houten heipalen gebruikt in klei en veengebieden voor de fundering van woningen. Tot ongeveer 1910 als Amsterdamse en Rotterdamse

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Waterbeheer en landbouw

Waterbeheer en landbouw Waterbeheer en landbouw Melkveehouderij in veenweidegebieden Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Animal Sciences Group) Jan van Bakel (Alterra) Inhoud 1. Probleem 2. Waterpas model 3. Peilverhoging polder

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief

Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht. Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Definitief Grondwatermonitoring grondwatermeetnet Zwijndrecht Periode december 2009 t/m november 2013 Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Zwijndrecht

Nadere informatie

OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND

OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND OORZAKEN DALING GRONDWATERSTAND Droge voeten én natte palen, geen eenvoudig te combineren doelen. Droge voeten symboliseert wateroverlast op straat, natte palen grondwateronderlast. Wateroverlast op straat

Nadere informatie

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden Definitief Uitgebracht aan: Wareco Ingenieurs Auteur J.R. de Graaf Periode 06-05-2015 tot 05-08-2015 Datum 21-8-2015 Status Definitief 21-8-2015 Samenvatting

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied mei 2003 (op enkele punten in juni 2007 herzien vanwege de herziening van de Keur in maart 2006) De in deze notitie voorgestelde

Nadere informatie

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 15 IJsselstein Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 190 De bewoners van woningen aan de Hoge Biezen in IJsselstein durfden in de zomer amper op vakantie te gaan.

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht. Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen

Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht. Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen Introductie Diverse veenpolders hebben een zeer diepe maaiveldsligging, zoals Polder Groot Mijdrecht

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet, Van: "Vierssen van M." Aan: "Tiny van Hoek (t.vanhoek@middendrenthe.nl)" Datum 8/30/2011 2:58 Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM

AMSTERDAM. Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot. Michelangelostraat BW AMSTERDAM Betreft : Beschouwing barrièrewerking nieuwbouw woningbouw project Kavel G in de Kop Zuidas te AMSTERDAM Opdrachtgever : Multi Veste 201 B.V. T.a.v. Dhr. J. de Groot Michelangelostraat 67 1077 BW AMSTERDAM

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

Voorkomen van natte terreinen tijdens en na de bouw

Voorkomen van natte terreinen tijdens en na de bouw Voorkomen van natte terreinen tijdens en na de bouw Henny van Dijk Adviseur/projectleider regionale en stedelijke infrastructuur Royal Haskoning Inhoud presentatie Wateroverlast tijdens het bouwen: problematiek

Nadere informatie

Waterwijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? Mirjam Hack en Ruud Bartholomeus november 2016

Waterwijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? Mirjam Hack en Ruud Bartholomeus november 2016 Waterwijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? Mirjam Hack en Ruud Bartholomeus november 2016 Waterwijzer Landbouw Waarom en wat is Waterwijzer Landbouw? Wat kan je straks met Waterwijzer Landbouw?

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma

Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf. Jelle Buma Grondwater onder de Oude en de Nieuwe Delf Jelle Buma Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem - Wetgeving - Maatregelen Waterschade Binnenhof (1998) Oorzaak: te diep gebaggerd Inhoud - Voorstellen - Grondwatersysteem

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen

Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Toepassing van onderwaterdrains in stad en land: mogelijkheden en kansen Workshop 1.4 Kennisconferentie Deltaprogramma Jan van den Akker Alterra / Wageningen UR janjh.vandenakker@wur.nl Bodemdaling Component

Nadere informatie

Veelzijdig Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar)

Veelzijdig Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar) Welke grondwaterstand te hanteren bij het plannen van een bronbemaling? 7 juni 2016 Platformbijeenkomst Bronbemaling SIKB bijeenkomst 1 Veelzijdig Bezig met maakbare zaken. Jong team (gem 37 jaar) Ondernemend

Nadere informatie

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie:

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie: Verkennen van grootschalige potentie van kleinschalige maatregelen Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie worden

Nadere informatie

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

Klimaatverandering & schadelast. April 2015 Klimaatverandering & schadelast April 2015 Samenvatting Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond, heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario s van het KNMI (2014) voor klimaatverandering

Nadere informatie

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA)

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA) Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Hydrologie VKA Voorkeursalternatief (VKA) Deelrapport Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Milieueffectrapport (MER) 05-12-2016 De begrenzing van de zandwinplas

Nadere informatie

Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie

Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie Ben van der Wal Bij natuurontwikkelingsprojecten is het van belang inzicht te krijgen in de watersamenstelling in de wortelzone. Hydrologische effecten van

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie