Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:"

Transcriptie

1 Regeling sollicitatieprocedure Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

2 Inleiding In deze notitie zijn de procedures vastgelegd die binnen de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. gehanteerd worden ten behoeve van de invulling van (formatieve) vacatures. De notitie start met een algemeen deel, waarin de delen beschreven staan die voor de verschillende procedures hetzelfde zijn. De sollicitatieprocedure is opgesplitst in vier delen. In deel A, de werving en selectie van het personeel in de scholen, m.u.v. de procedure ten behoeve van managementteam- en directieleden. In deel B, de werving en selectie van managementteamleden. In deel C, de werving en selectie van directieleden. In deel D, de werving en selectie van de bovenschoolse staffuncties. In deel E, de procedure voor het omgaan met open sollicitaties. Deze regeling is vastgesteld na overleg met de diverse geledingen en met inachtneming van de terzake doende bevoegdheden van de GMR/MR. ALGEMEEN Algemeen De directeur stelt het College van Bestuur (CvB) op de hoogte van een vacature. De juiste omvang van de vacature wordt in overleg met het CvB vastgesteld, waarbij tevens wordt nagegaan of de vacature op grond van de vigerende rechtspositie moet worden aangeboden aan één of meer al binnen de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. werkzaam zijnde personeelsleden. In overleg tussen de directeur en CvB kan worden besloten om niet over te gaan tot een sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld indien een benoembare kandidaat aanwezig is of een parttimer de taakomvang wil uitbreiden. Indien er geen sprake is van rechtspositionele verplichtingen, zal de MR omtrent het niet volgen van de procedure om advies worden gevraagd. Indien dit wel het geval is wordt de MR hierover geïnformeerd. Privacy van de kandidaat De leden van de benoemingsadviescommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle tijdens de sollicitatieprocedure verkregen informatie en van de voortgang van de procedure. De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na afronding van de procedure en nadat de benoemingsadviescommissie is opgeheven. Dat geldt zowel voor de inhoud van de sollicitatiebrieven van de kandidaten, als voor de inhoud van de gesprekken welke in en rond de procedure worden gevoerd. Alle kopieën van de sollicitatiebrieven, alsmede andere schriftelijke informatie (waaronder aantekeningen van gesprekken) worden bij de voorzitter van de commissie ingeleverd. Hij/zij draagt zorg voor onmiddellijke en zorgvuldige vernietiging. Op uitdrukkelijk verzoek van de kandidaat kunnen de originele sollicitatiebrieven worden teruggezonden. De brief van de benoemde kandidaat wordt opgenomen in het personeelsdossier. De kandidaat wordt hierover geïnformeerd. Adverteren Het personeelsbeleid van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o is erop gericht mobiliteit te bevorderen. Dientengevolge hebben interne kandidaten (kandidaten werkzaam bij de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o) een voorkeurspositie ten opzichte van externe kandidaten. Hierbij geldt dat bij gelijke geschiktheid een interne kandidaat voorrang heeft bij benoeming. De vacature zal bij voorkeur eerst intern worden verspreid. Afhankelijk van de tijdsdruk kan besloten worden om de vacature tegelijkertijd in de daartoe geëigende media open te stellen voor externe kandidaten. Mocht dit besluit genomen worden, dan zal dit worden gemeld in de interne advertentie. In de vacature wordt vermeld dat een assessment, psychologische test en of werkplek onderzoek een onderdeel van de selectieprocedure kan vormen. KPOA Sollicitatieprocedure pagina 2

3 Advertentiekosten: De benoemingsadviescommissie stelt vast op welke wijze de vacature wordt opgesteld; Advertenties worden indien mogelijk gezamenlijk met andere scholen geplaatst; Advertentiekosten zijn in principe voor rekening van de betreffende school; Indien de benoemingsadviescommissie plaatsing van een advertentie in een landelijke krant overweegt moet hiervoor vooraf toestemming gevraagd worden aan het CvB; Na toestemming vergoedt het CvB de kosten van de advertentie in een landelijk krant; Indien een school meermalen moet adverteren, na overleg en met toestemming van het CvB, vergoedt het CvB bij elke tweede uitvraag de helft van alle advertentiekosten; De directie stelt ter verrekening van de gemaakte kosten door het CvB een afrekening op. Overplaatsing en mobiliteit Indien een interne kandidaat solliciteert naar de vacature wordt deze kandidaat altijd uitgenodigd voor een gesprek, mits hij/zij voldoet aan de profielschets. Indien er sprake is van een verplichte overplaatsing, worden in overleg met de directeur afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokkene binnen de school wordt geïntroduceerd. Feitelijk vindt er dan geen sollicitatiegesprek plaats conform deze regeling. Indien iemand in het kader van de belangstellingsregistratie wordt "overgeplaatst", vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats tussen de directie van de school en de betrokkene. Indien dit gesprek positief verloopt, volgt een nader kennismakingsgesprek met een aantal vertegenwoordigers (maximaal 5) van de school. Slechts zeer zwaarwegende argumenten kunnen ertoe leiden dat er geen formele benoeming plaats zal vinden. Het CvB neemt in deze uiteindelijk het besluit. Afwijzen van kandidaten De kandidaten met wie een of meer gesprekken zijn gevoerd en die zijn afgewezen worden mondeling door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie geïnformeerd met vermelding van de redenen van afwijzing. Interne kandidaten die in hierna genoemde procedures niet voor benoeming in aanmerking komen, worden altijd in een gesprek door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, dan wel de voorzitter van het CvB van de reden op de hoogte gebracht. KPOA Sollicitatieprocedure pagina 3

4 DEEL A: SOLLICITATIEPROCEDURE BIJ (FORMATIEVE) VACATURES Benoemingsadviescommissie De benoemingsadviescommissie wordt gevormd onder verantwoordelijkheid van de directie en bestaat uit maximaal 5 personen, waaronder de directeur en minimaal één vertegenwoordiger van de ouders. De directeur van de school is voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De administratieve ondersteuning (ontvangstbevestiging, verspreiding van de brieven onder de leden van de benoemingsadviescommissie e.d) wordt onder zijn/haar verantwoordelijkheid uitgevoerd. Verwanten van sollicitanten kunnen onder geen beding deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie. De procedure De directeur van de school stelt samen met het team een profielschets op. In de profielschets worden in ieder geval opgenomen de algemeen wettelijke eisen en de in het ARKO-reglement, hoofdstuk 4, artikel 6, lid f beschreven eisen m.b.t. de identiteit. (Uit Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs:..dat in de aan het personeel van katholieke scholen uit te reiken akte van benoeming de bepaling is opgenomen waaruit voortvloeit dat de benoemde bij de vervulling van zijn taak loyaal meewerkt aan de doelstellingen van de katholieke school en de grondslag daarvan onderschrijft) De vacature wordt in definitieve aard en omvang ter kennis gebracht aan de personeelsleden van de scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Als er binnen de stichting geen kandidaten belangstelling hebben of niet passen binnen de profielschets, dan wordt ook extern geworven. Kandidaten worden opgeroepen binnen de gestelde termijn een sollicitatiebrief met cv te zenden aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De kandidaat krijgt een ontvangstbevestiging. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden op basis van strikte vertrouwelijkheid kopieën van de binnengekomen brieven aan de leden van de benoemingsadviescommissie verstrekt. De benoemingsadviescommissie bepaalt aan de hand van de brieven welke kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek. Aan de overige kandidaten wordt schriftelijk medegedeeld, dat er inmiddels een (eerste) selectie is gemaakt, dat hij/zij daar geen deel van uitmaakt en dat hij/zij niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature. Als de benoemingsadviescommissie de mogelijkheid wil openhouden om kandidaten in tweede instantie alsnog op te roepen, dan dienen de betreffende kandidaten daarover schriftelijk geïnformeerd te worden. Na de definitieve afsluiting van de procedure krijgen deze kandidaten daarover schriftelijk bericht. De benoemingsadviescommissie voert gesprekken met de kandidaten. Op basis van deze gesprekken kan de benoemingsadviescommissie besluiten of zij behoefte heeft aan nadere informatie van of over een kandidaat, dit kan in de vorm van: o een vervolggesprek, o het bijwonen van een door de kandidaat te geven proefles, o het inwinnen van referenties, o het een dag(deel) laten meelopen van de kandidaat op de betreffende school. De benoemingsadviescommissie zal deze selectiemogelijkheden altijd vooraf met de kandidaat bespreken. De benoemingsadviescommissie komt na zorgvuldige afweging tot een keuze op basis van de consensus of - indien dat niet haalbaar is - tot een voordracht die door elk lid van de benoemingsadviescommissie gedragen kan worden. Indien het in het voorgaande lid van dit artikel gestelde niet bereikt wordt, treedt de benoemingsadviescommissie in overleg met het CvB. De voordracht De benoemingsadviescommissie brengt aan het CvB een éénduidige voordracht uit en doet daarbij tevens verslag van de gevolgde werkwijze. Indien de werkwijze overeenkomt met de in dit reglement beschreven procedure, accordeert het CvB de voordracht. Indien de voordracht niet wordt overgenomen, treedt het CvB in overleg met de benoemingsadviescommissie. Het CvB zal daarbij haar argumenten kenbaar maken. KPOA Sollicitatieprocedure pagina 4

5 De voorgedragen kandidaat krijgt van het CvB een benoemingsbrief met daarin in ieder geval de aanvangsdatum van de benoeming en indien van toepassing de datum van beëindiging van de benoeming. Een eerste benoeming onder het bestuur van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. is in principe voor het eerste jaar tijdelijk. Uitzonderingen zijn mogelijk conform de regeling "vast benoemen bij eerste in dienst treden van " De directeur krijgt, in overleg met het CvB, de opdracht de noodzakelijke formaliteiten te verzorgen. DEEL B: SOLLICITATIEPROCEDURE MT- LEDEN Inleiding In deel B wordt de wervings- en selectieprocedure voor MT-leden voor de scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. beschreven. Kandidaten uit het management development traject worden persoonlijk geïnformeerd over de vacature en worden uitgenodigd te solliciteren. Benoemingsadviescommissie De benoemingsadviescommissie wordt gevormd onder verantwoordelijkheid van de directeur en bestaat uit maximaal 5 personen, waaronder de directeur en minimaal één vertegenwoordiger van de ouders. Voorafgaand aan de start van de procedure wordt in overleg met het CvB bepaald of namens het CvB de beleidsmedewerker personeel vertegenwoordigd is in de benoemingsadviescommissie. De directeur van de school is voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De administratieve ondersteuning (ontvangstbevestiging, verspreiding van de brieven onder de leden van de benoemingsadviescommissie e.d) wordt onder zijn/haar verantwoordelijkheid uitgevoerd. Verwanten van sollicitanten kunnen onder geen beding deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie. De procedure De directeur van de school stelt samen met het team een profielschets op. In de profielschets worden in ieder geval opgenomen de algemeen wettelijke eisen en de in het ARKO-reglement, hoofdstuk 4, artikel 6, lid f beschreven eisen m.b.t. de identiteit. (Uit Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs:..dat in de aan het personeel van katholieke scholen uit te reiken akte van benoeming de bepaling is opgenomen waaruit voortvloeit dat de benoemde bij de vervulling van zijn taak loyaal meewerkt aan de doelstellingen van de katholieke school en de grondslag daarvan onderschrijft) De vacature wordt in definitieve aard en omvang ter kennis gebracht aan de personeelsleden van de scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. door middels van publicatie op de website van KPOA Als er binnen de Stichting geen kandidaten belangstelling hebben of niet passen binnen de profielschets, dan wordt ook extern geworven. Kandidaten worden opgeroepen binnen de gestelde termijn een sollicitatiebrief met cv te zenden aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De kandidaat krijgt een ontvangstbevestiging. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden op basis van strikte vertrouwelijkheid kopieën van de binnengekomen brieven aan de leden van de benoemingsadviescommissie verstrekt. De benoemingsadviescommissie bepaalt aan de hand van de brieven welke kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek. Aan de overige kandidaten wordt schriftelijk medegedeeld, dat er inmiddels een (eerste) selectie is gemaakt, dat hij/zij daar geen deel van uitmaakt en dat hij/zij niet in aanmerking komt voor de vervulling van de vacature. Als de benoemingsadviescommissie de mogelijkheid wil openhouden om kandidaten in tweede instantie alsnog op te roepen, dan dienen de betreffende kandidaten daarover schriftelijk geïnformeerd te worden. Na de definitieve afsluiting van de procedure krijgen deze kandidaten daarover schriftelijk bericht. KPOA Sollicitatieprocedure pagina 5

6 De benoemingsadviescommissie voert gesprekken met de kandidaten. Op basis van deze gesprekken kan de benoemingsadviescommissie besluiten of zij behoefte heeft aan nadere informatie van of over een kandidaat, dit kan in de vorm van: o assessment, o een vervolggesprek, o het inwinnen van referenties, o het een dag(deel) laten meelopen van de kandidaat op de betreffende school. De benoemingsadviescommissie zal deze selectiemogelijkheden altijd vooraf met de kandidaat bespreken. Indien een assessment wordt overwogen, dient hierover vooraf overleg gevoerd te worden met het CvB. De benoemingsadviescommissie komt na zorgvuldige afweging tot een keuze op basis van de consensus of - indien dat niet haalbaar is - tot een voordracht die door elk lid van de benoemingsadviescommissie gedragen kan worden. Indien het in het voorgaande lid van dit artikel gestelde niet bereikt wordt, treedt de benoemingsadviescommissie in overleg met het CvB. De voordracht De benoemingsadviescommissie brengt aan het CvB een eenduidige voordracht uit en doet daarbij tevens verslag van de gevolgde werkwijze. Indien de werkwijze overeenkomt met de in dit reglement beschreven procedure, accordeert het CvB de voordracht. De benoemingsvoordracht aan het CvB heeft tot doel het afleggen van verantwoording door de benoemingsadviescommissie over de gevolgde procedure. Onderwerpen die in een benoemingsvoordracht aan de orde moeten komen zijn: o het aantal interne sollicitanten, o globaal aangegeven waarom aan interne kandidaten niet de voorkeur is gegeven, o het aantal externe kandidaten, o het aantal kandidaten waarmee gesprekken gehouden zijn, o selectie van eventueel kandidaten uit het management development traject. Als deze kandida(a)t(en) niet worden voorgedragen, wat is daarvan de reden; o de redenen waarom de voorgedragen kandidaten benoembaar worden geacht met zonodig een voorkeursvolgorde, o advies van de MR. Indien de voordracht niet wordt overgenomen, treedt het CvB in overleg met de benoemingsadviescommissie. Het CvB zal daarbij haar argumenten kenbaar maken. De voorgedragen kandidaat krijgt van het CvB een benoemingsbrief met daarin in ieder geval de aanvangsdatum van de benoeming en indien van toepassing de datum van beëindiging van de benoeming. Een eerste benoeming onder het bestuur van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. is in principe voor het eerste jaar tijdelijk. Uitzonderingen zijn mogelijk conform de regeling "vast benoemen bij eerste in dienst treden van " De directeur krijgt, in overleg met het CvB, de opdracht de noodzakelijke formaliteiten te verzorgen. DEEL C.1: SOLLICITATIEPROCEDURE DIRECTEUR (VOLLEDIGE PROCEDURE) Inleiding In deel C wordt de wervings- en selectieprocedure voor directeuren voor de scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. beschreven. Kandidaten uit het management development traject worden persoonlijk geïnformeerd over de vacature en worden uitgenodigd te solliciteren. Eventueel kan besloten worden om (een deel van) de procedure te laten verzorgen door een bureau voor werving en selectie. Als laatste punt van dit deel C wordt een schematische weergave van de mogelijke procedures weergegeven. Doelstelling Het voor alle betrokkenen inzichtelijk maken via welke weg directeuren binnen de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. worden geselecteerd. Dit geldt voor alle betrokken KPOA Sollicitatieprocedure pagina 6

7 partijen dus: sollicitanten, leden van benoemingsadviescommissies, teamleden en de betrokken medezeggenschapsorganen. Mocht het CvB, om haar moverende redenen, van deze procedure willen afwijken, dan zal zij de medezeggenschapsraad om advies vragen. Daar waar het gaat om een te benoemen kandidaat aan een bestaande school, zal hierover in overleg worden getreden met de geledingen uit die school. Indien er sprake is van een benoeming aan een nieuw te stichten school zal hierover overlegd gevoerd worden met twee directieleden van bestaande scholen en twee leden vanuit de GMR. De voorbereiding van de procedure Alvorens een wervings- en selectieprocedure wordt gestart, bepaalt het CvB of: o er sprake is van mogelijke verplichte (her-) plaatsingskandidaten o er wel/niet een externe adviseur wordt ingeschakeld Procedure wordt in eigen beheer uitgevoerd Voor een juiste en zorgvuldige werving en selectie van kandidaten en waarin rond de functie die vrijkomt zoveel mogelijk mensen betrokken kunnen worden, worden er drie commissies samengesteld. Dit zijn: o Het CvB o De benoemingsadviescommissie o De ontvangstcommissie Benoemingsadviescommissie: o Beleidsmedewerker van het stafbureau (voorzitter commissie) o Een MT lid vanuit de school o Eén leerkracht o Een vertegenwoordiger van de ouders Ontvangstcommissie bestaat uit: o Personeelsleden van de school De leden van de commissies worden door de geleding waaruit zij voortkomen voorgedragen en functioneren binnen de commissies op persoonlijke titel. Zij zijn als zodanig geen verantwoording schuldig aan hun achterban. De taak van de commissies is het zorgvuldig doorlopen van deze procedure met inachtneming van de privacy van de sollicitanten Het CvB functioneert autonoom en legt na de formele besluitvorming verantwoording af aan de MR van de school, over de gevolgde procedure conform het gestelde in het medezeggenschapsreglement. De benoemingsadviescommissie stelt een conceptprofiel op van de toekomstige directeur. Hierin wordt aangegeven aan welke eisen de nieuwe directeur zou moeten voldoen. Deze commissie streeft ernaar een zo concreet mogelijk profiel te formuleren. Het conceptprofiel wordt op zo kort mogelijke termijn in de teamvergadering en in een vergadering van de MZR besproken. De opmerkingen worden doorgegeven aan de benoemingsadviescommissie, die de gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk zal verwerken in het profiel. Het definitieve conceptprofiel wordt op zo kort mogelijk termijn door het CvB vastgesteld. De sollicitant, die voor een gesprek wordt uitgenodigd, zal vooraf geïnformeerd worden over de wervings- en selectieprocedure. De selectie Kandidaten die op de advertentie reageren ontvangen vanuit het bestuursbureau een informatiepakket Het CvB, aangevuld door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, leest de brieven van de kandidaten en beoordeelt of kandidaten voldoen aan het functieprofiel. Interne kandidaten zullen te allen tijde voor een gesprek worden uitgenodigd, mits zij voldoen aan de profielschets. Voor externe kandidaten geldt dat diegenen die het functieprofiel het meest benaderen, worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd krijgen een schriftelijke afwijzing KPOA Sollicitatieprocedure pagina 7

8 Het CvB, aangevuld met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, gaat in dit eerste gesprek na in hoeverre de kandidaat ook werkelijk past binnen het opgestelde profiel. Uit deze gesprekken worden kandidaten geselecteerd waarmee men verder wil. Deze kandidaten worden uitgenodigd door de benoemingsadviescommissie. De benoemingsadviescommissie heeft de mogelijkheid de kandidaat te vragen een presentatie te geven over een bepaald thema. Kandidaten die niet wordt geselecteerd voor een tweede gesprek worden door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie mondeling geïnformeerd over de reden van de afwijzing De benoemingsadviescommissie kan besluiten of zij behoefte heeft aan nadere informatie van en over de kandidaat. Dit kan in de vorm van: o Assessment o Het inwinnen van referenties o Een dag(deel) laten meelopen van de kandidaat De benoemingsadviescommissie zal deze (selectie)mogelijkheden altijd vooraf met de kandidaat bespreken. Indien gekozen wordt voor het afnemen van een assessment dient hierover overleg gevoerd te worden met het CvB De benoemingsadviescommissie besluit of de kandidaat voor een tweede gesprek wordt uitgenodigd. Dit tweede gesprek vindt altijd plaats in de school waar de vacature speelt. Kandidaten worden ontvangen door de ontvangstcommissie. Die leidt de kandidaat rond in de school. De ontvangstcommissie geeft haar indrukken die zij van de kandidaat heeft door aan de benoemingsadviescommissie. Op basis van beide gesprekken draagt de benoemingsadviescommissie indien mogelijk, twee kandidaten voor aan het CvB inclusief een motivering en zonodig een prioritering. De benoemingsvoordracht De benoemingsadviescommissie zal in haar benoemingsvoordracht aan het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o verantwoording afleggen over de gevolgde procedure. Onderwerpen die in een benoemingsvoordracht aan de orde moeten komen zijn: o het aantal interne sollicitanten o globaal aangegeven waarom aan interne kandidaten niet de voorkeur is gegeven; o het aantal externe kandidaten; o de aantallen kandidaten waarmee gesprekken gehouden zijn; o welke selectie-instrumenten de benoemingsadviescommissie wel of niet heeft ingezet en wat daarvan de reden is o heeft de benoemingsadviescommissie overwogen om de vacature in te vullen als duo-baan. Zo nee, wat is hiervan de reden; o de redenen waarom de voorgedragen kandidaten benoembaar worden geacht met zonodig een voorkeursvolgorde Besluitvorming Het CvB heeft een gesprek met de voorgedragen kandidaten en beoordeelt welke zij het meest geschikt achten en nemen een voorgenomen besluit. Het CvB kan besluiten hier een assessment aan vooraf te laten gaan, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden De kandidaten die niet benoemd worden, worden door de voorzitter van het CvB mondeling geïnformeerd Dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de MR van de school. In de verantwoording richting de MR zal het CvB expliciet melding maken van het feit of een assessment wel of niet is overwogen en wat daarvan de reden is. DEEL C.2: SOLLICITATIEPROCEDURE DIRECTEUR INTERNE KANDIDATEN Gelet op het feit dat het personeelsbeleid van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs KPOA Sollicitatieprocedure pagina 8

9 Amersfoort e.o erop gericht is vrijwillige mobiliteit te bevorderen, kan het CvB besluiten om een vacature alleen intern uit te zetten. Indien dit het geval is, worden directeuren en waar mogelijk ook andere MT leden, al dan niet gericht, uitgenodigd te solliciteren. De volgende stappen zijn hierbij van kracht (zie verder onderdeel C.1): Het team en de MZR worden gevraagd een profielschets op te stellen Op basis van dit profiel vindt er tussen de kandidaat en de voorzitter van het CvB, in aanwezigheid van de personeelsadviseur, een oriënterend gesprek plaats Op basis van dit gesprek wordt de kandidaat gemeld of hij/zij in de ogen van het CvB een benoembare kandidaat is De kandidaten schrijft een sollicitatiebrief aan de benoemingsadviescommissie Het gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt altijd plaats op de betreffende school, waarbij de kandidaten worden ontvangen door een ontvangstcommissie. De benoemingsadviescommissie kan besluiten om de kandidaten te vragen een presentatie over een bepaald thema te geven De benoemingsadviescommissie kan besluiten dat er een tweede gesprek plaatsvindt De benoemingsadviescommissie draagt, waar mogelijk, twee benoembare kandidaten voor incl. een toelichting Het CvB besluit op basis hiervan wie voor de benoeming in aanmerking komt en neemt een besluit Het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o hanteert de stelregel dat een directeur alleen dan goed kan functioneren, als zij of hij gedragen wordt door alle geledingen rond en binnen de school. Daarom zal afwijken van het voorstel van de benoemingsadviescommissie alleen plaatsvinden als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. In een dergelijk geval zal het CvB hierover overleg plegen met de benoemingsadviescommissie. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Procedure bij inschakelen van een extern wervings- en selectiebureau Bij het inschakelen van externe organisatie zal een vergelijkbare procedure gevolgd worden. Afwijkingen van de procedure in eigen beheer: 1. Bij de brievenselectie zal ook de externe adviseur betrokken worden 2. De externe adviseur wordt toegevoegd aan de benoemingsadviescommissie en zal de rol van voorzitter op zich nemen 3. Het 1 e oriënterend gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van één van de leden van het CvB, de beleidsmedewerker en de externe adviseur DEEL D: SOLLICITATIEPROCEDURE TEN BEHOEVE VAN DE BOVENSCHOOLSE STAFFUNCTIES. Inleiding In deel D wordt de wervings- en selectieprocedure voor staffuncties binnen de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o beschreven. Het gaat hierbij om de volgende functies: Secretaris CvB Beleidsmedewerkers Doelstelling Het voor alle betrokkenen inzichtelijk maken via welke weg staffunctionarissen binnen de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o worden geselecteerd. Dit geldt voor alle betrokken partijen dus: sollicitanten, leden van benoemingsadviescommissies, bestuursleden en de GMR. Mocht het CvB, om haar moverende redenen, van deze procedure willen afwijken en zelf een kandidaat willen aanstellen, dan zal zij in overleg treden met de benoemingsadviescommissie en of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De voorbereiding van de procedure KPOA Sollicitatieprocedure pagina 9

10 Het CvB benoemt een benoemingsadviescommissie. De samenstelling van deze commissie is gerelateerd aan de brede context waarbinnen bovenschoolse functionarissen functioneren. Afhankelijk van de zwaarte van de functie kan de benoemingsadviescommissie bestaan uit: o Beleidsmedewerker (voorzitter van de commissie) o Eén van de medewerkers van het stafbureau o Een vertegenwoordiger vanuit de GMR. o Een vertegenwoordiger vanuit het Dibera De leden worden door de geleding waaruit zij voortkomen voorgedragen en functioneren binnen de benoemingsadviescommissie op persoonlijke titel en zijn als zodanig geen verantwoording schuldig aan hun achterban. De taak van de benoemingsadviescommissie is het zorgvuldig doorlopen van de sollicitatieprocedure met inachtneming van de privacy van de sollicitanten en het formuleren van een benoemingsvoorstel aan het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. De benoemingsadviescommissie functioneert autonoom en legt bij de voordracht verantwoording af over de gevolgde procedure. De benoemingsadviescommissie stelt een conceptprofiel op van het toekomstige lid van de staf. Hierin wordt aangegeven aan welke eisen de nieuwe functionaris zou moeten voldoen. De benoemingsadviescommissie streeft ernaar een zo concreet mogelijk profiel te formuleren. Het conceptprofiel wordt in het Dibera besproken. Het Dibera wordt om advies gevraagd. In het profiel wordt vermeld dat een assessment of psychologische test onderdeel van de selectieprocedure kan vormen. Het conceptprofiel wordt op zo kort mogelijke termijn door het CvB besproken en vastgesteld. De selectie Kandidaten die op de advertentie reageren ontvangen vanuit het bestuursbureau een informatiepakket Het CvB, aangevuld door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, leest de brieven van de kandidaten en beoordeelt of kandidaten voldoen aan het functieprofiel. Interne kandidaten zullen te allen tijde voor een gesprek worden uitgenodigd, mits zij voldoen aan de profielschets. Voor externe kandidaten geldt dat diegenen die het functieprofiel het meest benaderen, worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd krijgen een schriftelijke afwijzing Het CvB, aangevuld met de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, gaat in dit eerste gesprek na in hoeverre de kandidaat ook werkelijk past binnen het opgestelde profiel. Uit deze gesprekken worden kandidaten geselecteerd waarmee men verder wil. Deze kandidaten worden uitgenodigd door de benoemingsadviescommissie. In het eerste gesprek van deze commissie wordt de kandidaat gevraagd een presentatie te geven over een bepaald thema. Kandidaten die niet wordt geselecteerd voor een tweede gesprek worden door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie mondeling geïnformeerd over de reden van de afwijzing Indien de benoemingsadviescommissie voornemens is een kandidaat voor een tweede gesprek uit te nodigen, kan zij vooraf navraag doen bij opgegeven referenten na toestemming van de kandidaat Op basis hiervan bepaalt de benoemingsadviescommissie of de kandidaat voor een tweede gesprek wordt uitgenodigd. Op basis van beide gesprekken draagt de benoemingsadviescommissie indien mogelijk, twee kandidaten voor aan het CvB inclusief een motivering en zonodig een prioritering. De benoemingsvoordracht De benoemingsadviescommissie zal in haar benoemingsvoordracht aan het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o verantwoording afleggen over de KPOA Sollicitatieprocedure pagina 10

11 gevolgde procedure. Onderwerpen die in een benoemingsvoordracht aan de orde moeten komen zijn: o het aantal interne sollicitanten o globaal aangegeven waarom aan interne kandidaten niet de voorkeur is gegeven; o het aantal externe kandidaten; o de aantallen kandidaten waarmee gesprekken gehouden zijn; o heeft de benoemingsadviescommissie overwogen om de vacature in te vullen als duobaan.zo nee, wat is hiervan de reden; o de redenen waarom de voorgedragen kandidaten benoembaar worden geacht met zonodig een voorkeursvolgorde. Het College van Bestuur Het CvB van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. nodigt de voorgedragen kandidaten uit voor een gesprek Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een voorgenomen besluit genomen De GMR wordt geïnformeerd over het voorgenomen besluit en gevraagd om advies. Indien er sprake is van een vacature administratief medewerkster wordt er gekozen voor een benoemingsadviescommissie die samengesteld wordt uit medewerkers van het bestuursbureau De verantwoordelijkheid voor het invullen van een vacature binnen het CvB ligt bij de RvT. DEEL E: PROTOCOL VOOR OPEN SOLLICITATIES Alle open sollicitaties die binnen komen bij het bestuursbureau van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o worden onder verantwoordelijkheid van het CVB geregistreerd. De sollicitant wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. De brieven worden één jaar bewaard en daarna vernietigd. Het overzicht van open sollicitaties wordt maandelijks naar de scholen gestuurd, waardoor bij de werving en selectie van personeel ook van deze aanmeldingen gebruik kan worden gemaakt. De sollicitanten zijn op de hoogte van deze procedure. De privacy van de kandidaten genoemd in deze regeling is ook van toepassing op de open sollicitaties. Aldus vastgesteld, Handtekening College van Bestuur KPOA Sollicitatieprocedure pagina 11

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur De Maremak

Procedure benoeming directeur De Maremak Procedure benoeming directeur De Maremak 19 december 2012 Tijdpad procedure benoeming directeur SBO De Maremak Periode Week Actie 4 Benoeming directeur 4 Assessment Dinsdag 15/1 en Donderdag 17/1 3-4 Gesprekken

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel December 2009 Februari 2010 3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Personeel/Procedure bij sollicitatie Aves Inhoudsopgave 1. Procedure bij sollicitatie

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Een belangrijke stap in het implementatieproces van robuust aansturen is de benoeming van: Directeuren Schoolleiders

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO BIJLAGE 8 SOLLICITATIECODE Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode behorende bij artikel 11.8 uit de CAO-PO 2006-2008 Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter 1. De Procedure 1. De directeur-bestuurder stelt op: - een functiebeschrijving - profielbeschrijving met functie-eisen - selectiecriteria

Nadere informatie

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Datum: november 2008 1 Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 2 2. Soort Vacature 2 3. Algemene selectieprocedure 5 4. Selectieprocedure directeur 6 5. Vaststelling

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Concept DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Voor meer informatie: Mevrouw Angelika Stift, P&O adviseur, telefoon 015-26 08 239. Delft, 03 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Artikel 1. Taak De commissie heeft tot taak: a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Versie 14-10-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onze visie op mobiliteit... 4 3. Doelstellingen van

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

Protocol Werving en selectie

Protocol Werving en selectie Colofon ons kenmerk 12-0431/5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB 03-07-2012/ instemming AMR d.d.09-10-2012 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, besluit tot het vaststellen van de PROCEDURE WERVING EN SELECTIE BAR-ORGANISATIE De procedure voor de werving en selectie wordt

Nadere informatie

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv.

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): 2016/008385 2015/045132 Uw brief van: 9 maart

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie