Projectwijzer 7 Meet the customer Begeleidersversie versie 1, oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectwijzer 7 Meet the customer Begeleidersversie versie 1, oktober 2013"

Transcriptie

1 Niveau 4 De projectwijzers zijn gebaseerd op het didactisch concept Competentie Gericht Onderwijs (CGO). CGO is een onderwijssysteem waarbij de studenten zowel individueel als in groepsverband werken aan leerstof die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. De projectwijzers zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De inhoud van de projectwijzers is afgestemd op de kwalificatiestructuur van het kwalificatieprofiel Middenkader Engineering cohort , voorjaar 2013, met de daar onderliggende brondocumenten/beroepscompetentieprofielen. Deze projectwijzer is bedoeld voor de kwalificatie Commercieel Technicus. middenkader engineering middenkader engineering Informatie- en Elektrotechniek Crebo LEERJAAR Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 1 t/m 3 PW 0 Basisdocument Middenkader engineering 1 PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 Van businessidee Backoffice Orders searching my naar businessplan Productie- verwerven bij career BEgeleider bij bij Inventor ComfortSystems Beroepsoriëntatie BPV 1 2 PW 5 PW 6 PW 7 Marketing Projectleider bij Meet the customer BPV 2 manager MPI machinebouw Bij E-wire Projectwijzer 7 Meet the customer Begeleidersversie versie 1, oktober PW 8/9 PW 10/11 Titel bij verschijnen kwailificerende opdracht titel bij verschijnen Een uitgave van: Artikelnummer: 13MEI4PW7CTBEG

2 commercieel technicus Crebo Projectwijzer 7 Meet the Customer Begeleidersversie In de rol van Junior Salesmanager Artikelnummer: 13MEI4PW7CTBEG

3 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van het Consortium Beroepsonderwijs. Directeur en managementteam M. Wouters, L. Fine, B. Huijberts, A. Pijnenburg, I. Rabelink Ontwikkelteamleider R.H. Karssies Ontwikkelteam C. Alberts, ROC Nijmegen D. Gray, MBO College Almere A. Papa, roc Aventus Apeldoorn T. de Vaal, ROC Zadkine M. van der Vlist, ROC Midden Nederland W. de Wit, ROC Albeda Redactie R.H. Karssies, M. Brok Ontwerp en opmaak Studio Blanche: Henny Witjes Foto s en afbeeldingen Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Consortium Beroepsonderwijs Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Organisatie Complexiteit van de projectwijzer Projectgroep Communicatie, Exact, Loopbaan en Burgerschap Persoonlijke ontwikkeling Aanpak van het project Beoordeling van het project Ondernemerschap 14 3 Introductie op het project De beroepscontext (Project-Start-Up) 25 4 Projectuitvoering Oriëntatie Definitie Ontwerp Werkvoorbereiding Realisatie Oplevering Nazorg Evalueren, Beoordelen en Kwalificeren Inleiding Beoordeling producten Beoordeling van competent gedrag Beoordeling van een werkproces Beoordeling van toetsen Verantwoording en kwalificeren De monitor De competentiescoretabel 82 Bijlagen 85 Bijlage 1 Projectdossier en fasedocument BPV-2 86 Bijlage 2 Plan van Aanpak 87 Bijlage 3 Voorbeeld communicatieplan 88 Bijlage 4 Weekstaat 89 Bijlage 5 Observatieformulier klantcontact 90 Bijlage 6 Reflectie 94 Bijlage 7 Formulier Tussentijdse Evaluatie 97 Bijlage 8 Formulier Eindevaluatie 99 Bijlage 9 Handreiking presentatie 100 Bijlage 10 Communicatieschema 102 Bijlage 11 Niveaubepalingen Nederlands 103 Bijlage 12 Informatie over een verslag 106

5 1 Inleiding 4 commercieel technicus

6 begeleidersinformatie Geachte collega, De projectwijzer is uitgewerkt volgens het didactisch model CGO: Competentie Gericht Onderwijs. Het is een routebeschrijving die studenten gedurende een aantal weken de weg wijst bij het realiseren van een project. Het gaat er bij deze opleiding vooral om dat de student zich ontwikkelt tot een competent middenkaderfunctionaris. Daarbij is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk element. Studenten zijn ook nu al zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hun studie verloopt. De taak van begeleiders op het ROC en in de beroepspraktijk is de student op allerlei manieren te coachen en terzijde te staan. Deze begeleiding kan naarmate de opleiding vordert, afnemen. Kenmerkend voor CGO-onderwijs is dat ook studenten een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een medestudent door met elkaar te evalueren en op elkaar te reflecteren. Uit onderzoek is gebleken dat studenten van u verwachten dat u kennis en visie aanreikt, dat u inzichten door kunt geven, dat u wijsheid toont en dat u hen kunt adviseren op basis van productbeoordeling, waarneming van gedrag en evaluatie. Voor de student is het van belang dat hij merkt dat zijn aanwezigheid ertoe doet, dat u hem opmerkt en belangstelling toont. Ook het motiveren van de student voor zijn beroep is voor u een belangrijke uitdaging. Ondersteuning In de grijze vlakken van deze begeleidersversie vindt u informatie en adviezen voor de diverse begeleiders. Alle niet-geaccentueerde tekst is letterlijk dezelfde als in de studentenversie. Deze ondersteuning is bedoeld als advies; u kunt daar natuurlijk naar eigen inzicht en mogelijkheden van afwijken. Meer informatie over de structuur van de opleiding en manieren van studeren staat in de begeleidersversie van projectwijzer 0, het Basisdocument voor deze opleiding. Digitale ondersteuning van de projectwijzer, tekeningen, de monitor, de competentiescoretabel e.d. kunt u downloaden via Deze projectwijzer Deze projectwijzer (PW7) is een routebeschrijving die de student de komende periode de weg wijst door een project. De naam van deze projectwijzer, Meet de Customer, verwijst naar de opdracht(en) die de student deze periode gaat uitvoeren. In dit project vervult de student namelijk de functie van Junior Salesmanager op de afdeling Sales van een organisatie. 5

7 begeleidersinformatie De projectwijzer heeft betrekking op het werkgebied Klantcontact. De student gaat hierin de volgende activiteiten uitvoeren: onderzoeken van de klanttevredenheid observatie klantenbenadering assisteren bij verkoop zelfstandig maar onder supervisie een verkooptraject doorlopen. Wanneer u deze projectwijzer koppelt aan de BPV, vraag dan het BPV-bedrijf om de student in te zetten op bovengenoemde activiteiten uit het werkgebied Klantcontact, zodat de student hierin kan oefenen en beoordeeld kan worden met de prestatie-indicatoren. Het is natuurlijk niet gebruikelijk dat een student een dergelijke functie op dit tijdstip van zijn opleiding vervult. Het is met name de bedoeling dat hij zich eens kan inleven in de activiteiten en verantwoordelijkheden die bij een dergelijke middenkaderfunctie behoren. Wij adviseren u deze projectwijzer in de laatste twee perioden van het tweede leerjaar in te zetten (18-20 weken) en raden u tevens aan deze periode duaal in te richten, d.w.z. met drie dagen per week BPV en twee dagen per week op school. Dit biedt het voordeel dat er één dag per week beschikbaar blijft voor projectbegeleiding en ondersteunende lessen op school. Daarnaast blijft er één dag over om te werken aan de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap en het eigen studentenbedrijf, volgens het concept Stichting Jong Ondernemen. Met dit studentenbedrijf is reeds in de eerste lesperiode van het tweede studiejaar een aanvang gemaakt. Het is van belang dat de studenten met deze projectwijzer al in de voorafgaande periode werken aan de voorbereiding van de BPV. ROC s die geen duale BPV-periode wensen in te richten, adviseren wij om deze projectwijzer in de derde lesperiode te gebruiken. Als context voor het klantcontact kan dan het eigen studentenbedrijf (St. Jong Ondernemen) worden gebruikt. Dit vereist wel een toelichting op de instructie aan studenten, want de instructie in de projectwijzer is gebaseerd op gebruik in de eerdergenoemde duale periode. U dient dan zelf zorg te dragen dat elke student betrokken wordt bij de in de projectwijzer genoemde activiteiten en dat hij hierop beoordeeld wordt. De studentinstructie Het eigen bedrijf en de certificeerbare Eenheid Ondernemerschap kunnen dan in deze derde lesperiode worden afgesloten, zodat de vierde lesperiode voor een BPV van vijf dagen per week gebruikt kan worden. Denkt u eraan om al ruim voor aanvang van de BPV te beginnen met de voorbereidingen hierop? Ondernemerschap Gedurende het hele tweede leerjaar en dus ook tijdens deze projectwijzer adviseren wij u om één dag per week te besteden aan Jong Ondernemen en CE-ondernemerschap (Certificeerbare Eenheid ondernemerschap). De tijd voor ondersteunende vaktheorie commerciële bedrijfskunde is daarom tijdens deze projectwijzer beperkt. Er wordt van uitgegaan dat de lessen CE-ondernemerschap voor een belangrijk deel ook ondersteunend zullen zijn voor deze projectwijzer. Wij wensen u veel succes! 6 commercieel technicus

8 Beste student, De opleiding die je volgt, is competentiegericht. Vandaar CGO: Competentie Gericht Onderwijs. Kennis, vaardigheden, een goede (werk)houding en je ambitie vormen samen de garantie dat je geschikt bent voor je beroep. Je bent dan competent. De benodigde kennis, vaardigheden en houding ontwikkel je het best door te oefenen in de praktijk. In dit project wordt de beroepspraktijk nagebootst of je gaat een periode op stage. Je raakt zo vertrouwd met het werken in teamverband, nauwkeurig werken onder tijdsdruk, correct en tijdig communiceren als iets niet lukt volgens afspraak en het zoeken naar een oplossing voor problemen. Je kunt niet zomaar competenties ontwikkelen in een opleiding. Ze zijn gerelateerd aan de behoefte van het bedrijfsleven. Daarom heeft de overheid samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een eisenpakket voor jouw opleiding ontwikkeld. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier Middenkader Engineering. In dit dossier staan de kwalificatie-eisen voor een technicus en een commercieel technicus. Bij het afronden van deze opleiding krijg je het diploma Commercieel Technicus. Je bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je studie verloopt en de resultaten die je behaalt. Begeleiders op school en in de praktijk zullen je op allerlei manieren coachen en terzijde staan. Ook de samenwerking met je medestudenten speelt bij deze vorm van onderwijs een belangrijke rol. Hoe het Competentie Gericht Onderwijs georganiseerd is, hoe je met de projectwijzers kunt werken, wat de relatie is tussen de werkgebieden en de werkprocessen en hoe de methode van evalueren, beoordelen, verantwoorden en kwalificeren gaat, staat allemaal omschreven in projectwijzer 0, het Basisdocument Commercieel Technicus. 7

9 De werkprocessen uit het kwalificatiedossier zijn gegroepeerd in drie werkgebieden: In de tabel kun je voor elke projectwijzer zien op welk(e) werkgebied(en) deze projectwijzer specifiek betrekking heeft: Marketing Klantcontact Backoffice In projectwijzer 1 en 4 komen de drie werkgebieden integraal aan de orde. In projectwijzer 3 en 9/10 komen zowel het werkgebied Klantcontact als het werkgebied Marketing aan de orde. Eerste leerjaar Tweede leerjaar Derde leerjaar Periodes Klantcontact PW3 compl A PW7 compl B PW9/10 compl C PW10/11 Kwal. cmpl D Backoffice PW2 compl A PW6 compl B PW9/10 compl C PW10/11 Kwal. cmpl D Marketing PW3 compl A PW5 compl B PW9/10 compl C PW10/11 Kwal. cmpl D Integraal PW1 compl A PW4 compl A Blauw: Geel: Rood: Groen: Grijze kolom: integraal project over alle werkgebieden project met accent op werkgebied Backoffice project met accent op werkgebied Klantcontact project met accent op werkgebied Marketing BPV Gedurende de opleiding zul je aan de hand van projectwijzers in verschillende werkgebieden gaan werken. In elk werkgebied begin je met eenvoudige projecten (complexiteit A). Aan het einde van de opleiding zijn de projecten ingewikkelder, zoals bij een beginnend beroepsbeoefenaar (Complexiteit D). Meer informatie vind je in projectwijzer 0, het Basisdocument voor de opleiding Commercieel Technicus. 8 commercieel technicus

10 Deze projectwijzer Voor je ligt projectwijzer 7 van de opleiding Commercieel Technicus. Deze projectwijzer gebruik je voor het organiseren en uitvoeren van de buitenschoolse leeractiviteiten in leerjaar 2. Het is de routebeschrijving die je de weg wijst voor het realiseren van je beroepspraktijkvorming (BPV). Je gaat de benodigde competenties om vakbekwaam te worden verder bij een bedrijf ontwikkelen. Voor de tweede keer in je opleiding ga je werken in het bedrijfsleven. In het eerste jaar heb je dat al een periode kunnen doen, De naam van de projectwijzer Meet the Customer verwijst naar de opdracht (en) die je tijdens deze periode dient uit te werken. Je hebt in deze projectwijzer de rol van Junior Salesmanager. In je BPV-bedrijf zul je ontdekken dat men dikwijls pas na enkele jaren ervaring in zo n functie komt. Door je nu al in te leven in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een Junior Salesmanager kun je je goed voorbereiden op een dergelijke functie. (Het is natuurlijk niet gebruikelijk dat je als student een dergelijke functie op dit tijdstip van je opleiding vervult. Het is vooral bedoeld om je in te laten leven in de activiteiten en verantwoordelijkheden die bij een dergelijke middenkaderfunctie horen). Het BPV-bedrijf bepaalt op welk onderdeel uit het werkgebied Klantcontact je wordt ingezet en met welke werkprocessen je in eerste instantie aan het werk kunt gaan. Tijdens deze projectwijzer zul je een dag in de week besteden aan Jong Ondernemen en de CEO (Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap). De ondersteunende vaktheorie voor commerciële bedrijfskunde is daarom in deze projectwijze beperkt. Er wordt van uitgegaan dat de theoretische lessen CEO ook ondersteuning geven aan de activiteiten die je in deze projectwijzer gaat uitvoeren. Veel succes met het uitvoeren van dit project! 9

11 2 Organisatie 10 commercieel technicus

12 2.1 Complexiteit van de projectwijzer Deze derde projectwijzer voor leerjaar 2 van je opleiding wordt uitgevoerd in complexiteit B. Dit betekent het volgende: Je werkt aan een eenvoudig maar omvangrijk project. Je werkt in een minder overzichtelijke omgeving (iets complexere beroepscontext). Je voert de opdrachten zelfstandig uit en krijgt minder begeleiding dan in leerjaar Projectgroep Dit project start je op met de projectgroep van het voorgaande project, Projectleider M.P.I. Na de oriëntatiefase is het een individueel project waarbij ieder voor zich in elke fase de projectresultaten moet opleveren. Je kunt elkaar door middel van een presentatie vertellen over je ervaringen. Deze presentatie kun je houden tijdens een terugkomdag of aan het eind van de BPV-periode. Tijdens de presentaties kun je veel van elkaar leren. Heeft iemand soms bij een bedrijf gewerkt waar jij een volgende keer wel zou willen werken? Hoe valt dit de volgende keer te organiseren? In deze projectwijzer ervaar je wat het betekent om de werkzaamheden van een junior salesmanager uit te voeren. Gedurende dit project werk je in de beroepspraktijk binnen een bedrijf of wordt de beroepspraktijk op school nagebootst. Taken die de junior salesmanager in deze periode op zich neemt, zijn onder andere: Deelnemen aan alle werkoverleggen De toegewezen werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever vervullen Alle informatie in een map oftewel het projectdossier verzamelen Effectief communiceren met de opdrachtgever en de klant Het leiden van een evaluatiegesprek aan het einde van het project. 2.3 Communicatie, Exact, Loopbaan en Burgerschap In deze projectwijzer staat bij elke fase een kopje Communicatie, Exact, Loopbaan en Burgerschap. De teksten die daaronder staan, hebben met het project te maken en zijn vooral bedoeld om je in deze vakken verder te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan je communicatieve vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven. Als Technicus Middenkader Engineering heb je deze vaardigheden nodig. 11

13 2.4 Persoonlijke ontwikkeling In je POP heb je vastgelegd welke competenties en vaardigheden je gedurende een langere periode wilt ontwikkelen. Dit Persoonlijk Ontwikkelings Plan kan na iedere periode in overleg met je Studie-Loopbaan-Begeleider worden bijgesteld. Tijdens de definitiefase maak je een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). Daarin leg je aan de hand van het Plan van Aanpak de activiteiten vast die je in deze periode gaat doen. Tevens benoem jij je eigen leerdoelen en je gewenste competentieontwikkeling. In het PAP leg je ook datgene vast wat je naar aanleiding van het vorige project in deze periode verder wilt ontwikkelen. Tot slot geef je aan wanneer je een en ander gaat doen. De competenties die je in deze periode gaat ontwikkelen, zullen voor een deel voor iedere student dezelfde zijn, maar voor een groot deel ook per student verschillen. Het is aan jou om een bedrijf te kiezen waar je denkt te kunnen leren en te ontwikkelen wat bij je past. Houd rekening met wat je wellicht in het derde jaar als laatste project wilt doen, want dan dien je te kiezen voor andere werkprocessen. Neem vooral tijdens de BPV een onderzoekende en een vragende houding aan. Vraag alles (zeker ook op technisch gebied) wat je wilt weten over zaken die belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, want mensen uit de praktijk kunnen je veel en weer andere zaken leren dan begeleiders op school. Om de projecten tot een goed einde te brengen wordt er een behoorlijke inzet van je verwacht. Meer over persoonlijke ontwikkeling, structuur van de opleiding en manieren van studeren staat in projectwijzer 0, het Basisdocument voor deze opleiding. 2.5 Aanpak van het project In verband met de tijd die nodig is om een BPV-bedrijf te vinden, is het belangrijk dit project ruim voor de aanvang van de BPV-periode op te starten. Als je uit een aantal bedrijven een keuze gemaakt hebt, wordt er door de school een BPV-overeenkomst aangemaakt. Dit is een overeenkomst tussen bedrijf, school en de student en omvat onder andere een beschrijving van alle rechten en plichten van alle partijen. LET OP, er wordt vanuit gegaan dat je, nog steeds conform de afspraken binnen het bedrijf, alle werkdagen aanwezig bent. Ter verantwoording hiervan vul je iedere week een weekstaat in, waarin je vermeldt waar jij je mee bezig gehouden hebt (zie bijlage 4). Deze weekstaten dienen om de 14 dagen (na ondertekening van de praktijkopleider) overlegd te worden aan de project - of BPV-begeleider. In verband met eventuele ziekte etc. heb je nog wat ruimte om toch het volledige aantal weken te kunnen volbrengen. Je hebt tenslotte een BPV-overeenkomst getekend voor een periode van 20 weken. 12 commercieel technicus

14 Ook in de BPV wordt gewerkt met een projectmatige aanpak. In deze projectwijzer werk je echter individueel aan je project en niet in een projectteam met medestudenten. Verdiep je eerst goed in het bedrijf, de werkwijze, de klantenbenadering van het bedrijf en vervolgens in de opdracht die het bedrijf je verstrekt. Onder leiding van je praktijkopleider worden de projectfasen opgestart en afgesloten. Elk van de 7 fasen kan met behulp van een vast stappenplan worden doorlopen. Deze leercirkel is een hulpmiddel om te komen tot een succesvol doorlopen van de fasen. De inhoud van de stappen is in het Basisdocument volledig omschreven. Vanaf de eerste activiteiten van dit project leg je een projectdossier aan, conform het voorbeeld in bijlage 1. Alle afspraken en producten doe je in het dossier. Aan het eind van de periode kun je met dit dossier aantonen dat je aan alle voorwaarden voldaan hebt. Stap 1 Opstarten Stap 4 Evalueren Stap 2 Plannen Stap 3 Uitvoeren Om je competent gedrag groei door te laten maken zal er bij het opstarten en afsluiten van de projectfasen steeds minder begeleiding aanwezig zijn. Op basis van de opgedane ervaringen uit de vorige projectwijzers moet het lukken om zelfstandig beter de teksten te lezen en zelfstandig al beter te overleggen en zaken te onderzoeken. Van de junior salesmanager wordt verwacht dat hij: de bijeenkomsten met de praktijkopleider goed voorbereidt (agenda, tijdsindeling, knelpunten) zelf de punten die aan de orde dienen te komen, agendeert de agendapunten afwikkelt in de afgesproken volgorde het leer- en samenwerkingsproces goed laat verlopen (spreektijd, samenvattingen geven, stimuleren, besluiten nemen, bemiddelen bij conflicten) tijdens het overleg de belangrijkste zaken noteert en daarna notulen met een actiepuntenlijst maakt. 13

15 2.6 Beoordeling van het project De beoordeling van dit project zal per werkproces plaatsvinden, waarbij de praktijkopleider voornamelijk de student begeleidt, het proces beoordeelt en kijkt of het product voldoet aan de kwaliteitseisen en situatie van het bedrijf. Voor deze projectwijzer gaat het bij de beoordeling vooral om de producten die je per fase oplevert. Dat een product voldoet aan de eisen is de beste aanwijzing dat je competent bent / goed hebt gehandeld. Pas nadat de praktijkopleider namens het bedrijf zijn fiat gegeven heeft aan het product en het juist doorlopen van het proces, zal de vakdocent op school beoordelen of het product ook aan de gestelde eisen van de opleiding voldoet. In de monitor staat precies aangegeven wie welk product beoordeelt. Als introductie zou de praktijkopleider met de student het gesprek aan kunnen gaan en het formulier Startgesprek in kunnen vullen om aan te geven hoever het gesteld is met de kennis, vaardigheden en mate van competent zijn van de student aan het begin van de periode (zie bijlage 7). Aan het eind van elke projectfase staan beoordelingstabellen. In de beoordelingstabellen staan de werkprocessen met de bijbehorende competenties. Deze competenties worden door middel van een driehoeksgesprek door de BPV-begeleider van de school en de praktijkopleider van het bedrijf beoordeeld tijdens de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie ( zie bijlage 8 en 9). Tot slot vindt een beoordelingsgesprek plaats of moet je een presentatie houden over een aantal werkprocessen die je hebt uitgevoerd. Dit is nodig om definitief vast te stellen of je competent hebt gehandeld. Je school bepaalt of dit beoordelingsgesprek plaatsvindt op school of in het bedrijf. Voor de beoordeling van Nederlands, Engels, Loopbaan en Burgerschap en Exact zal de school je de richtlijnen geven. De volledige manier van beoordelen staat omschreven in hoofdstuk Ondernemerschap De beheersing van ondernemerscompetenties heeft voor een Commercieel Technicus een hoge meerwaarde. Als je een eigen bedrijf gaat beginnen, maar ook als je gaat werken in een commerciële functie bij een bestaand bedrijf, zijn ondernemerscompetenties van belang. Als jouw ROC gekozen heeft voor de College Company via de stichting Jong Ondernemen en de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, ga je daar ook gedurende deze projectwijzer aan werken. Je docent zal hiervoor verdere aanwijzingen geven. 14 commercieel technicus

16 begeleidersinformatie PROJECT- en/of BPV-BEGELEIDER Ook dit project is bedoeld om de studenten op basis van ervaringen hun competenties te laten ontwikkelen. Zij maken kennis met een leidinggevende (middenkader)functie. Grijp in de gesprekken eens terug op de opgedane ervaringen uit het eerste leerjaar, met name de vorige BPV-periode en kijk ook vooruit naar de komende BPV-periode. Er wordt van u verwacht dat u m.b.v. de niveaubepaling Gesprekken voeren (zie bijlage 11) na afloop van zo n gesprek de student beoordeelt op zijn voortgang. Na afloop van de BPV verzamelt de student al zijn voortgangsbewijzen in zijn portfolio. De ondersteuning zoals in deze handleiding omschreven, is bedoeld als een advies. U kunt daar naar eigen inzicht en mogelijkheden van afwijken. Samenwerking docenten In het kader van de Drieslagmethode begeleidt en beoordeelt u de studenten op basisniveau bij de ontwikkeling op het gebied van communicatie (zie bijlage 10), projectmanagement en exact. Tijdens de uitvoering van het project zijn bij activiteiten de praktijkopleider en BPV-begeleider (projectbegeleider) vanuit school betrokken. U kunt d.m.v. Handreiking Praktijkopleider en/of Basisdocument 0 informatie downloaden via de bestelsite. Complexiteit Complexiteit B betekent dat de studenten nog veel begeleiding krijgen, maar dat ze bewust gemaakt moeten worden van de groei naar zelfstandigheid. Het uitgangspunt blijft hier dat ze bij de producten begeleid worden tot het product met een voldoende kan worden beoordeeld. Projectgroep Wij adviseren u dit project op te starten met de projectgroep van projectwijzer 6 en de studenten ruimschoots voor de aanvang van dit project op zoek te laten gaan naar een passend BPV-bedrijf. Wellicht verkrijgen ze zo inzicht in de eventueel door het bedrijf te verstrekken opdracht. Tevens raden wij u aan om de projectbegeleider uit de voorliggende periode op te laten treden als projectbegeleider ofwel BPV-begeleider. Dit borgt dat de student goed begeleid opstart en verder begeleid wordt door een vertrouwde en betrokken docent. Vanuit de opleiding wordt de praktijkopleider verzocht de junior salesmanager gedurende de hele periode te begeleiden bij en te beoordelen op de ontwikkeling van de leidinggevende competenties op het basisniveau middenkaderfunctionaris. Laat hem één of zo mogelijk alle vergaderingen voorzitten, de werkzaamheden verdelen, het proces leiden en alle informatie in een map oftewel het projectdossier verzamelen. Zorg voor een constructieve feedback op zijn functioneren. 15

17 begeleidersinformatie Aanpak project De auteurs gaan uit van het volgende: U werkt als projectbegeleider c.q. BPV-begeleider met de groep die alle voorgaande commerciële projectwijzers van de opleiding Commercieel Technicus heeft doorlopen. In deze fase van de opleiding begeleidt u de studenten en bezoekt hen op locatie. Wij stellen per student vijf uur begeleiding voor (introductiegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek). U zorgt in samenwerking met de praktijkopleider ervoor dat de student professioneel communiceert en de afspraken vastlegt, zodat er achteraf aan gerefereerd kan worden. Door de goede documentatie die de student gedurende de BPV-periode aangelegd heeft en zijn presentatie over zijn prestaties en ervaringen tijdens terugkomdagen, maakt hij het ook mogelijk dat zijn medestudenten van hem kunnen leren. In dit individuele project legt elke junior salesmanager zijn eigen projectdossier aan. Als introductie kan de praktijkopleider met de student het gesprek aangaan en het formulier Startgesprek invullen om aan te geven hoever het gesteld is met de kennis, vaardigheden en de mate van competent zijn van de student aan het begin van de periode (zie bijlage 7). Ontwikkeling van de student Om iedere student zijn eigen competenties te laten ontwikkelen is het van het grootste belang dat elke student zijn eigen creativiteit kan inzetten. Denk daarbij aan eigen inbreng in projectvergaderingen, individueel opzoeken van verschillende informatiebronnen, eigen presentatie enz. Bij elke projectfase staan tips voor de student om activiteiten uit te voeren om zijn persoonlijke ontwikkeling beter gestalte te geven. U en de praktijkopleider kunnen de studenten stimuleren hieraan te werken. Hierbij is het belangrijk dat de student een onderzoekende houding ontwikkelt. In deze fase van de opleiding is het nog steeds van belang dat u ze begeleidt bij het opstellen van hun Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). Inhoud van de projectwijzer Het belangrijkste eindproduct: Een verslag met daarin: Klanttevredenheidsonderzoek Observatie van een klantgesprek Bewijsstukken van klantbenadering zelfstandig of onder begeleiding Reflectie op punt 1 t/m commercieel technicus

18 begeleidersinformatie Advies faseplanning Week Oriëntatie Definitie Ontwerp Werkvoorbereiding Realisatie Oplevering Nazorg TECHNIEK Wat de techniek betreft, geeft het dossier de ruimte om de studenten af te laten studeren aan de hand van projecten die de regio te bieden heeft en/of die de voorkeur van de individuele studenten hebben. Het is aan u om te bewaken dat de projecten en de BPV-activiteiten ook voor deze opleiding technisch van voldoende inhoud, differentiatie en niveau zijn, maar met in het achterhoofd dat ze gezien dienen te worden als aanvullend i.p.v. maatgevend. Er dient natuurlijk competent gedrag getoond te worden bij het werken aan de kerntaken en de werkprocessen binnen de werkgebieden Klantcontact en Marketing. Het werkgebied waar het tijdens deze BPV-periode van de opleiding Commercieel Technicus om gaat, is het contact met klanten, de benadering van de klant en de daarbij behorende werkprocessen: Relaties opbouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Analyseren Behoeften en verwachtingen van een klant interpreteren Opleveren van werk Gedurende leerjaar 2 en 3 zal het de uitdaging zijn om de studenten een bepaalde periode in elk van de drie werkgebieden te laten werken. Hierover kunnen wellicht met de BPV-bedrijven afspraken gemaakt worden. De rapportage van de werkervaring met kerntaken en werkprocessen kan zichtbaar gemaakt worden in de weekstaten. Hierbij is het belangrijk dat de student de uitgevoerde werkzaamheden helder omschrijft en ze regelmatig in overleg ingeleverd worden. Daarnaast is het vooral belangrijk dat de praktijkopleider de student twee maal beoordeelt op competent gedrag. Hiervoor kunnen de evaluatieformulieren uit de bijlagen 8 en 9 gebruikt worden. 17

19 begeleidersinformatie Een startgesprek tussen praktijkopleider en student wordt aanbevolen Eventueel kan met behulp van bijlage 7 de beheersing van competenties aan het begin van de BPV periode geregistreerd worden. De rol van het BPV-bedrijf bij de beoordeling van de student wordt door de overheid op dit moment als zeer belangrijk en zwaarwegend gezien. PROJECTMANAGEMENT/BEDRIJFSKUNDE Studenten voeren in deze periode voornamelijk opdrachten uit waarbij de klant, het klantcontac, de klantbenadering en klanttevredenheid centraal staan. Het doel is dat mbo-studenten een soort helikopterview ontwikkelen en zich gedurende de BPV-perioden bewust worden van: Behoeften en verwachtingen van klanten Relaties opbouwen en netwerken Analyseren Overtuigen en beïnvloeden Opleveren van werk De onderzoeken gaan over: Bedrijfsprofiel Project-, procesmatige aanpak binnen het bedrijf Communicatielijnen en gegevensstromen Inventarisatie t.a.v. klantenwens, klantbenadering, klanttevredenheid e.d. Klantenonderzoek Klantengesprek Persoonlijke ontwikkeling loopbaankeuze Het is zinvol om vroegtijdig aandacht te besteden aan alle contacten/communicatielijnen die binnen zo n projectorganisatie een rol spelen en deze te combineren met de werkomgeving. Het gaat er daarbij vooral om dat de student zich bewust wordt van alle mogelijke contacten/communicatielijnen. Het deel over persoonlijke ontwikkeling ligt op het grensvlak van hoe om te gaan met de klant van het bedrijf en de persoonlijke ontwikkeling van de student. Wij adviseren u om tijdens een van de terugkomdagen een vakgroepoverstijgende workshop te organiseren, waarbij u de studenten kunt stimuleren tot en het begeleiden bij de realisatie van dit onderzoek. De uitwerking van het onderzoek wordt opgenomen in het algemene eindverslag en in de eindpresentatie. 18 commercieel technicus

20 begeleidersinformatie Wanneer de student een klantgesprek gaat observeren u hem wijzen op het observatieformulier (bijlage 5). Bronnen Boek Projectmanagement Roel Grit Verschillende bedrijfskundeboeken voor het MBO EXACT Exact is voor bijna alle onderdelen voor alle vakrichtingen van Middenkader Engineering hetzelfde. U kunt de ondersteuning voor deze onderdelen daarom in vakgroepoverschrijdende lessen/workshops aanbieden. Daar waar vakspecifieke vaardigheden nodig zijn, worden die aangegeven. Leeractiviteiten bij deze projectwijzer Wij adviseren u de onderstaande onderwerpen bij deze projectwijzer aan de orde te laten komen: Kerntaak Inhoud rekenen/ wiskunde Producten Niveau referentiekader rekenen Getallen Statistiek I C-3F Verhoudingen Druk II C-3F Meten en meetkunde Verbanden Natuurkunde Kansberekeningen Exponentiële functies Logaritmische functies Luchtvochtigheid III C-3F IV ABC-3F Leerlijn Hoe de bovengenoemde onderwerpen in de leerlijn gepositioneerd zijn, kunt u lezen in de leerlijn Exact (downloadbaar via de bestelsite). Referentiekader rekenen Ook in deze projectwijzer wordt rekening gehouden met de landelijke eisen voor rekenen en wiskunde. In de projectwijzers worden de leerlijn Exact van het kwalificatiedossier en de leerlijn Rekenen van het brondocument volledig verwerkt. Het is aan te bevelen dat rekenen apart op het rooster komt te staan, naast de vakken wis- en natuurkunde of het vak Exact. 19

21 begeleidersinformatie Drieslagmethode 1. De onderwerpen die in deze projectwijzer bij het vak Exact aan de orde komen, zijn ter ondersteuning van de lessen die gegeven worden in de diverse vakrichtingen. Deze onderwerpen zullen door de projectbegeleider of vakdocenten in gang worden gezet, begeleid en beoordeeld. Denk daarbij vooral aan het energierapport. U kunt daarin als coach van de exacte vakken richting geven en uw collega s ondersteunen. 2. U kunt de studenten specifieke ondersteuning geven, instrueren en de eisen stellen wat de inhoud van de exacte producten betreft. U zult ook les en begeleiding geven ten behoeve van de ontwikkeling van de rekenvaardigheden naar niveau 3F. 3. Bij het signaleren van onvoldoende voortgang ondersteunt u studenten bij specifieke problemen. COMMUNICATIE / NEDERLANDS Projectwijzer 7 is een unieke gelegenheid om het portfolio van de studenten te vullen met bewijsstukken uit de praktijk tijdens de BPV-periode. De projectwijzer is de tweede projectwijzer die gaat over een leidinggevende (middenkader)functie. Wat is er vanuit die rol op het gebied van communicatie nodig om op de werkvloer het werkproces goed te laten verlopen? Denkt u eraan dat deze projectwijzer bij uitstek een kans biedt om vooral de vaardigheid Gesprekken voeren op de werkvloer in een authentieke situatie te oefenen. Daartoe kunt u de studenten opdracht geven om alle gesprekken te laten beoordelen met de niveaubepaling Gesprekken voeren (bijlage 12), te beginnen met het sollicitatiegesprek, daarna de voortgangsgesprekken en tot slot het eindgesprek. Verliest u ook de deelname aan vergaderingen op de stageplek niet uit het oog. Wellicht kunt u als taalcoach de praktijkopleider begeleiden bij het beoordelen van deze gesprekken. Eventueel kunt u als beoordelaar tijdens het eindgesprek aanwezig zijn. Referentiekader Nederlands Volgens het Referentiekader moeten de vaardigheden lezen, luisteren, gesprekken voeren, schrijven en spreken op 3F-niveau worden afgesloten. Door middel van de Drieslagmethode kan er veel geoefend worden onder leiding van de projectbegeleider en techniekdocenten. Wij adviseren u om deze projectwijzer te gebruiken voor de vaardigheden gesprekken voeren en schrijven. Het is ook belangrijk dat de studenten de PSU en projectfasen analyseren. De docent Nederlands kan de producten samen met de projectbegeleider en praktijkopleider beoordelen volgens de niveaubepalingen van het Referentiekader Nederlands (zie bijlage 12). Deze niveaubepalingen kunnen ook worden gebruikt om de ontwikkeling van de student aan te geven. 20 commercieel technicus

22 begeleidersinformatie Leerlijn Voor het aanleren van een juiste manier van communiceren wordt het stappenplan van het Communicatieschema a t/m f gebruikt (zie bijlage 11). Deze projectwijzer De student past de theorie van het communicatieschema toe door de boodschap te plaatsen in de hieronder opgesomde communicatieproducten. De student moet nu de stappen a t/m f van het communicatieschema helemaal onder de knie hebben. Intensief overleg met de praktijkopleider en projectbegeleider over de op te leveren communicatieproducten zal nodig zijn. Producten Domein Lezen Luisteren Gesprekken voeren Spreken Schrijven Product Lezen en analyseren projectinformatie (hoofdstuk 3) en de projectfasen Informatie zoeken over het bedrijf t.b.v. het schrijven van een sollicitatiebrief en de voorbereiding van het sollicitatiegesprek. Tijdens gesprekken voeren (vergaderen) Sollicitatiegesprek, voortgangs-en eindgesprek Vergaderen Eindpresentatie Samenvatten projectinformatie Gespreksnotulen Plan van Aanpak en PAP Sollicitatiebrief en CV Observatieformulieren klantbenadering Klanttevredenheidsonderzoek Ondersteuning/Drieslagmethode 1. Veel activiteiten zullen door de projectbegeleider of de praktijkopleider in gang gezet, begeleid en beoordeeld worden. Schenk in deze PW extra aandacht aan gesprekken voeren en het schrijven van o.a. het klanttevredenheidsonderzoek. Het is van belang dat de praktijkopleider de studenten bij een aantal schrijf- en spreekproducten ondersteunt bij het formuleren van de boodschap en bij het beoordelen ervan. U kunt als taalcoach daaraan richting geven en uw collega s bijstaan. 2. U kunt de studenten tijdens workshops voorafgaand aan deze projectwijzer instrueren en ondersteunen bij het correct leren opbouwen van de boodschap van bovengenoemde communicatieproducten. Ook kunt u een aantal producten kiezen om te beoordelen of ze op voldoende niveau worden uitgevoerd. 3. Bij het signaleren van onvoldoende voortgang ondersteunt u studenten bij problemen. Alle ondersteuning voor Communicatie kan voorafgaand aan deze projectwijzer afdelingsoverstijgend worden aangeboden. 21

23 begeleidersinformatie De begeleider communicatie Nederlands kan de studenten voorafgaand aan deze projectwijzer ondersteunen bij het opstellen van de sollicitatiebrief en CV en het inrichten van het klanttevredenheidsonderzoek als communicatiemiddel. Hierbij gaat het natuurlijk om al het tot nu toe geleerde, maar speciaal over de opbouw van de boodschap. Denk ook aan vaardigheden als informatie verzamelen, lezen, analyseren en gesprekken voeren. COMMUNICATIE / ENGELS Wat de moderne vreemde talen betreft, kunt u een aantal activiteiten die in het Nederlands gedaan worden, ook in het Engels laten uitvoeren. Op een aantal plaatsen in de projectwijzer geven wij dat aan. Europees Raamwerk (CEF) Volgens het Europees Raamwerk moeten de vaardigheden Spreken, Gesprekkenvoeren en Schrijven op A2-niveau worden afgesloten; Luisteren en Lezen op B1. De docent kan op basis van de niveauomschrijvingen volgens het Raamwerk beoordelen of het taalniveau van de student voldoende is. Hiervoor kan een aantal beroepsproducten geselecteerd worden. Door het gebruik maken van het niveauomschrijving van het Raamwerk kan de docent Communicatie de voortgang van de student zichtbaar maken. De beroepsproducten van de student worden beoordeeld op vakinhoud en talige aspecten. Onderwerpen en producten in deze PW In de projectwijzer worden studenten aangezet d.m.v. de onderstaande producten vaardigheden te ontwikkelen. De opbouw van de boodschap zal in alle communicatievormen van even groot belang zijn. Vaardigheden Lezen Luisteren Gesprekken voeren Spreken Schrijven Product Bedrijfsinformatie verzamelen voor het stageverslag Websites in het Engels voor klantgegevens raadplegen. Zakelijk telefoongesprek Klantengesprek Presentatie Samenvatting van de bedrijfsopdracht Sollicitatiebrief Leerlijn Het toepassen van het communicatieschema vindt ook plaats bij de producten in het Engels (zie leerlijn Nederlands). 22 commercieel technicus

24 begeleidersinformatie LOOPBAAN & BURGERSCHAP De onderstaande onderwerpen kunnen vooraf of tijdens de terugkomdagen in een afdelingsoverschrijdende workshop worden behandeld. Hierin kunnen studenten ook hun ervaringen en bevindingen met elkaar delen. Als LB-docent kunt u hier ondersteuning aan de studenten bieden door: 1. De studenten te begeleiden in hun keuze van toekomstig werk en studie. U kunt aanwijzingen geven waarom de keuze belangrijk is (Dimensie 2 Loopbaanoriëntatie). 2. U kunt de studenten een handreiking geven over hun gedrag als werknemer. Er kan hier aandacht worden besteed aan bedrijfsculturen door de volgende vragen aan de orde te laten komen: Waarom is het belangrijk om op tijd en goed uitgerust op het werk te komen? Waarom moet men zich aan afspraken te houden? U kunt uitleggen waarom men netjes en adequaat gekleed moet gaan (1.2 De Economische Dimensie). 3. Het wordt aanbevolen om uit te leggen welke invloed een student kan uitoefenen op zijn eigen gezondheid bij het maken van verantwoorde keuzes en over de balans die nodig is tussen werk en vrije tijd (1.4 De Dimensie Vitaal Burgerschap). 4. Ten slotte kunt u ook ingaan op de problemen die de studenten hebben ondervonden: waar zijn ze allemaal tegen aangelopen? De begeleider Communicatie Engels kan de studenten voorafgaand aan zijn stage ondersteunen bij het opstellen van een sollicitatiebrief in het Engels. Wat betekent dit voor de opbouw van de boodschap en andere facetten van communicatie met een internationaal karakter? 23

25 3 Introductie op het project 24 commercieel technicus

26 3.1 De beroepscontext (Project-Start-Up) In het eerste en het begin van het tweede leerjaar heb jij je kunnen oriënteren op je opleiding en kunnen trainen in basiskennis en basisvaardigheden. Je hebt je competenties in de breedte ontwikkeld en je hebt theoretische kennis en praktische vaardigheden opgedaan. Je kunt je nu meer in de diepte gaan ontwikkelen en je voorbereiden op het afstuderen. Leerweg Er bestaan diverse manieren waarop je het komende anderhalf jaar kunt studeren. Al deze manieren kunnen leiden naar je diploma. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen jouw ROC kun je een keuze maken. Het is van groot belang dat jij je goed verdiept in de diverse mogelijkheden en je onderzoekt wat op jouw ROC mogelijk is. Wie naar het hbo wil, maakt misschien een andere keuze dan degene die na het mbo wil gaan werken. Buitenland Het is mogelijk dat jouw ROC je ruimte biedt om een BPV-periode in het buitenland door te brengen. Natuurlijk is dat een mogelijkheid om een fantastische ervaring op te doen. Je ziet wat van de wereld, je kunt het spreken, luisteren en schrijven in een vreemde taal wellicht in één keer op het eindniveau brengen. Deze ervaring kan in je latere carrière ook zeer van pas komen en je maakt kennis met andere (bedrijfs) culturen. Zeker de moeite waard om eens te overwegen. Loopbaan en Burgerschap Op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling is deze BPV-periode erg belangrijk. Denk daarbij aan het sturen van je loopbaan, functioneren in een arbeidsorganisatie, functioneren als consument, standaard (bedrijfs)procedures eigen maken, de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar leren kennen, collegialiteit, werken met mensen van andere culturen en zorg dragen voor je eigen gezondheid. Wellicht kom je bij een bedrijf waar jij je een aantal van deze punten extra kunt ontwikkelen. Vergeet niet alle bewijsstukken in je LB-portfolio vast te leggen. Werkgebieden, werkprocessen en competenties Gedurende het komende anderhalf jaar moet je de competenties die bij je opleiding horen, naar het eindniveau ontwikkelen en aantonen. Dit doe je door aan alle werkprocessen en competenties te werken. Je werkt in deze projectwijzer aan alle werkprocessen binnen het werkgebied Klantcontact. De werkprocessen binnen het werkgebied Klantcontact zijn: 1.1 Verzamelen en verwerken van productgegevens 3.4 Opleveren van werk 5.2 Onderhouden van contacten met klanten 25

27 Het is zaak om tijdig met je praktijkopleider afspraken te maken over de momenten waarop je aan deze werkprocessen kunt gaan werken. Algemene opmerking voor de BPV Het kan handig zijn om projectwijzer 4 en de resultaten daarvan nog eens te bekijken. 26 commercieel technicus

28 begeleidersinformatie PROJECTBEGELEIDER Het eerste wat van belang is, is dat u binnen uw schoolorganisatie bepaalt welke leerwegen u de studenten aanbiedt. Maak dit op een vroeg moment bekend zodat zij rustig eventueel in overleg met hun thuissituatie kunnen bepalen wat bij hen of bij hun situatie past. Ook de vraag of u de studenten de gelegenheid wilt geven deze BPV-periode in het buitenland door te brengen dient beantwoord te worden. Wij als auteurs willen deze mogelijkheid van harte bij u aanbevelen. Het is in een tijd van internationalisering van ongekende waarde dat studenten ervaringen in het buitenland opdoen. Ervaringen hebben aangetoond dat studenten na een dergelijke ervaring veel positiever naar Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven en het onderwijs kijken. De studenten moeten gedurende het derde leerjaar alle competenties op het complexiteitsniveau C/D ontwikkelen en aantonen. Vandaar dat de student onder begeleiding en sturing aan het eind van leerjaar 2 alle taken en werkprocessen binnen de drie werkgebieden op complexiteit niveau B moet hebben uitgevoerd. In het kwalificerende deel zullen de studenten tijdig moeten kiezen aan welk werkgebied met werkprocessen ze eerst gaan werken en welke later volgen. Per werkgebied bepaalt de student wanneer en waaraan hij gaat werken. Met het oog hierop is het zinvol om in deze periode al te inventariseren aan welke kwalificerende projecten het best binnen de BPV en aan welke beter binnen het ROC gewerkt kan worden. Het is van groot belang dat de studenten in hun projectdossier en hun portfolio alles goed registreren, verantwoorden, laten beoordelen en vastleggen. Zo verzamelen de studenten bewijsmateriaal om aan het eind van de opleiding aan te tonen dat ze recht hebben op een diploma. U kunt hen daarbij begeleiden en ondersteunen. Het is belangrijk dat u tijdig met de praktijkopleiders communiceert over de manier van beoordelen bij competentiegericht opleiden (zie ook de bijlagen 7, 8 en 9). 27

29 4 Projectuitvoering 28 commercieel technicus

30 4.1Oriëntatie In deze fase van het project oriënteer jij je op de manieren waarop het bedrijf met zijn klanten omgaat. Wat vindt de klant eigenlijk van het bedrijf, wordt er wel naar hem geluisterd, is er wederzijds respect, geeft het bedrijf vertrouwen, hoe gaat men om met eventuele problemen enz. Het gaat natuurlijk om klantcontact, maar dat is vrij breed, denk maar eens bijvoorbeeld aan: klantbenadering, informatie-uitwisseling qua product, het klantengesprek om te komen tot een verkoop, de afhandeling van een uiteindelijke verkoop en een stukje after-sales. Het belangrijkste eindproduct van dit project is een verslag met daarin: 1. Klanttevredenheidsonderzoek 2. Observatie van een klantgesprek 3. Bewijsstukken van klantbenadering, zelfstandig of onder begeleiding 4. Reflectie op punt 1 t/m 3. Ga zelf na en bespreek met je praktijkopleider op welke manier je het onderzoek voor dit verslag binnen jouw BPV-bedrijf zou kunnen doen. 29

31 De opdracht van het bedrijf zou bijvoorbeeld kunnen zijn om via een bestaand klanttevredenheidsonderzoek na te gaan uit welke segmenten het totale klantenbestand bestaat en hoe elk segment benaderd zou kunnen worden. Tenslotte is niet iedere klant gelijk. Onderzoek of er binnen het bedrijf gegevens over de tevredenheid van klanten beschikbaar zijn. Ook kun je op basis van bestaande verkoopgegevens analyseren of de wens van de klant hierin is terug te vinden, zodat je daarop in kunt spelen. Zodra je met dit project begint, leg je een projectdossier aan. Dit dossier richt je in conform bijlage 1. Gedurende het werken aan dit project vul je het dossier steeds verder aan met alle gegevens en bewijzen. Bij de eindevaluatie presenteer je het aan de beoordelaars. Tussentijds laat je de verantwoordelijke personen de producten goedkeuren. Als de producten zijn goedgekeurd, geeft je project- /BPV-begeleider en/of praktijkopleider een Go om verder te gaan. Beschrijf in concept hoe jouw bedrijfsopdracht er uit zou kunnen zien. In de volgende fase (de definitiefase) kom je de definitieve bedrijfsopdracht overeen met je praktijkopleider. Om goed te kunnen functioneren in je BPV-bedrijf is het belangrijk om te weten hoe het bedrijf is georganiseerd en hoe de communicatie tussen afdelingen en medewerkers verloopt. Maak daarom een organogram of een schematisch weergegeven organisatiemodel van het bedrijf. Bespreek met je praktijkopleider in hoeverre jouw schema overeenkomt met de werkelijkheid. De werkgebieden, kerntaken, werkprocessen en competenties Inmiddels volg je bijna twee jaar de opleiding tot Commercieel Technicus. Het derde leerjaar is in zicht. Het is de bedoeling dat je in leerjaar 2 in alle werkgebieden en werkprocessen op complexiteitsniveau B aantoont dat je competent bent. In deze projectwijzer ga je werken in het werkgebied Klantcontact. Denk vast na hoe je het kwalificerende deel van je opleiding in leerjaar 3 wilt invullen. Bij welke bedrijven zou jij je doelen willen realiseren? 30 commercieel technicus

32 Persoonlijke ontwikkeling Ook op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling kun je vragen stellen als: wat is voor mij de geschikte manier van leren en op basis waarvan kies ik eigenlijk? Ook kun je onderzoeken welke andere zaken van het dossier LB je gaat ontwikkelen. Maak voor je portfolio een samenvatting van je bedrijfsopdracht in het Engels. Dit wordt een goed hulpmiddel in de voorbereiding van je presentatie. De website is daarbij een nuttig hulpmiddel om marketingtermen op te zoeken. Vergeet niet je CV in het Engels te maken. Een internationaal bedrijf zal dit echt van jou verwachten. In te leveren producten Concept bedrijfsopdracht Organogram Samenvatting van de bedrijfsopdracht in het Engels Voorstel projectnaam Opzet projectdossier Toetsvoorstel Geen Bronnen bijlage 1: Projectdossier en fasedocument BPV-2 (register erkende leerbedrijven) kwalificatiedossier Middenkader Engineering voorgaande projectwijzers Evalueren en beoordelen Als je projectbegeleider akkoord gaat met alle zaken uit deze fase, tekent hij het beslisdocument en geeft jou een Go of een No-Go om naar de volgende fase te gaan. GO NO-GO 31

Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE

Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE Examendossier NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE NIVEAU 4 middenkader engineering Crebo 94421 3Examendossier kwalificerend Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie