Vertrouwd met arbeidszaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwd met arbeidszaken"

Transcriptie

1 Vertrouwd met arbedszaken

2

3 De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op het gebed van arbedsmarkt en arbedsverhoudngen n het publeke domen. Organsates en nstellngen n het publeke domen krjgen te maken met een veelhed aan arbedsgerelateerde vraagstukken. Of het nu gaat om de krapte of just de flexbltet van de arbedsmarkt, de toegang tot of vooral de grenzen van de arbedsmarkt; het CAOP heeft de kenns en de mensen n hus om u herover adves te kunnen geven. Het CAOP s het grootste kenns- en denstencentrum op het terren van de publeke arbedsmarkt. Het CAOP advseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers n verschllende sectoren, waaronder de rjksoverhed en de sectoren onderwjs en zorg. Dt doen wj effcënt, met zorg en veel enthousasme. CAOP. Vertrouwd met arbedszaken. Mr. N.Ph. (Phlp) Geelkerken, drecteur CAOP CAOP, vertrouwd met arbedszaken - Pagna 3

4 Het CAOP n vogelvlucht Het CAOP s het grootste kenns- en denstencentrum op het terren van de arbedsmarkt en arbedsverhoudngen n het publeke domen. Het CAOP advseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers n verschllende sectoren, waaronder de rjksoverhed en de sectoren onderwjs en zorg. Pagna 4 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

5 De afgelopen jaren zjn de arbedsmarkt en arbedsverhoudngen sterk veranderd. En de arbedsmarkt bljft zch n een razend tempo ontwkkelen. Deze veranderngen vragen om het voortdurend nzchteljk maken van trends en ontwkkelngen n arbedszaken. Het CAOP nteert dscusses over arbedsvraagstukken en werkt aan kennsdelng en -mplementate n de vorm van best practses en andere oplossngen. Organsates, ook n het publeke domen, hebben te maken met de gevolgen van de ontwkkelngen op de arbedsmarkt. Hoe gaan we bjvoorbeeld om met tekorten op de arbedsmarkt? Hoe maken we de arbedsmarkt toegankeljk? En welke nvloed hebben de regels ut Brussel? Met dergeljke vragen bent u bj het CAOP aan het goede adres. Het CAOP advseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers n verschllende sectoren, waaronder de rjksoverhed en de sectoren onderwjs en zorg. Het CAOP rcht zch net alleen op de arbedsmarkt n Nederland. Nu steeds meer arbedszaken Europees geregeld worden, s onze blk steeds vaker op Europa gercht en op wat Brussel betekent voor onze opdrachtgevers. Bj het CAOP kunt u gebrukmaken van de kenns en expertse van gedreven professonals. Samen met u werken wj aan oplossngen voor uw arbedsmarktvraagstukken en brengen we trends op de arbedsmarkt n kaart. Ook ondersteunen wj u bj de utvoerng van uw dageljkse werkzaamheden. We doen dt trouwens net alleen: n de loop der jaren hebben we een utgebred netwerk van wetenschappeljke en poltek-bestuurljke relates opgebouwd. < ORGANISATIE Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s een onafhankeljke denstverlener onder ledng van een statutar drecteur. Voor zjn verzelfstandgng n 1995 was het CAOP ondergebracht bj het mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates. De laatste jaren heeft het CAOP zjn werkterren en de actvteten sterk utgebred. Op dt moment werken bj het CAOP meer dan tweehonderd professonals aan kenns en densten rondom arbedszaken. CAOP. Vertrouwd met arbedszaken - Pagna 5

6 Professonaltet In al de jaren dat k, op welke maner dan ook, betrokken ben geweest bj het CAOP, valt me de professonaltet op van de medewerkers. CAOP ers voelen aan wat de klant wl en ze weten goed hoe de overhed denkt en werkt. mr. H.C.J.L. Borghouts, Commssars van de Konngn, Noord-Holland Pagna 6 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

7 Kennscentrum CAOP Veel arbedsgerelateerde ssues zjn voor edere organsate n het publeke domen relevant, of het nu zekenhuzen, verzorgngs- en verpleegtehuzen, scholen of unversteten betreft. Zoals het vraagstuk van de dverstet van de beroepsbevolkng en het werven en bnden van verschllende groepen. De vraag hoe we moeten omgaan met de vergrjzng van de beroepsbevolkng. Of hoe we de arbedsproductvtet en arbedsvreugde bevorderen? Het CAOP bedt een platform voor sectorspecfeke en sectoroverschrjdende arbedsgerelateerde vragen. Samen met de sectoren ntëren we het debat en ontwkkelen we een vse. We organseren kennskrngen en congressen, doen onderzoek en publceren daarover. Met als doel het ontwkkelen, utwsselen en verspreden van kenns voor een goed functonerend publek domen. BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR (BIOS) Integrtet behelst meer dan net frauderen of net corrupt zjn. De zorg voor (ntegrtets)beled draagt bj aan het vertrouwen van de burger n de organsate, de legtmtet van het optreden van de organsate en aan de medewerkertevredenhed bnnen de organsate. BIOS, een ntatef van het mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjkrelates (BZK) en onderdeel van het CAOP, stmuleert en ondersteunt het publeke domen bj het voeren van ntegrtetsbeled. Het zorgt voor acteve kennsdelng, onder meer va congressen en expertmeetngs en door het aanbeden van ntegrtetsnstrumenten zoals rscoanalyses, dlemmatranngen en opledngen. LEERSTOELEN Het CAOP werkt samen met en ondersteunt de Albeda-leerstoel en de Ien Dales-leerstoel. THEMA S Thema s waarop het CAOP expertse heeft ontwkkeld, zjn onder meer: tekorten op de arbedsmarkt levensfasebewust personeelsbeled (culturele) dverstet ntegrtet medezeggenschap socale velghed slmmer werken werken n het publeke domen U kunt het CAOP ook vragen een thema te verkennen en ut te werken. IN EUROPA De Nederlandse arbedsmarkt verandert en de nvloed van Europa herop s groot. Organsates hebben te maken met grensoverschrjdende arbedsmobltet en Europese regelgevng op het gebed van arbedsrecht. Ze moeten een poste nnemen en deelnemen aan de Europese socale daloog. Het CAOP organseert actvteten over Europese kerndossers op het gebed van socale zaken en werkgelegenhed. Zo beden we de socale partners n het publeke domen een platform om met elkaar van gedachten te wsselen over het nvullen van deze poste. DeAlbeda-leerstoel aan de Unverstet Leden heeft betrekkng op arbedsverhoudngen n de publeke sector. Daarbj gaat het om arbedsvoorwaarden, medezeggenschap en alternateve geschlbeslechtng (Alternatve Dspute Resoluton) n overhedssectoren. De leerstoel stoelt op de wetenschapsgebeden rechtsgeleerdhed, socologe, econome en bestuurskunde. De Ien Dales-leerstoel aan de Unverstet van Amsterdam heeft betrekkng op de overhed als arbedsorgansate. Belangrjke thema s zjn de verhoudng tussen poltek bestuur en ambteljke denst, de kwaltet van de overhedsorgansate en haar relate tot werkgevers en werknemers en de polteke en ambteljke ntegrtet van de publeke sector. De overhed als arbedsorgansate s een onderdeel van het currculum voor de mastersopledng Arbedsrecht van de Facultet der Rechtsgeleerdhed van de Unverstet van Amsterdam. < CAOP. Vertrouwd met arbedszaken - Pagna 7

8 Case, Deskundg her rumte en voor denstbaar de hoofdkop Ik heb rum vjften jaar ervarng met het CAOP. Daarbj gaat het om het secretaraat van het polteoverleg, maar ook om ondersteunng op andere terrenen. Voor mj s wel dudeljk dat de medewerkers van het CAOP hun Foto: Peter Brand vak verstaan. Met overtugng kan k van het CAOP zeggen: deskundg en denstbaar! J.F.W. van Dujn, ex-voorztter Nederlandse Poltebond Pagna 8 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

9 Denstencentrum Heeft u een vraag op het gebed van arbedszaken? Dan kunt u bj het CAOP terecht. We hebben jarenlange expertse opgebouwd op het gebed van: arbedsmarktfondsen ambtenaren- en arbedsrecht geschlbeslechtng en medaton ntegrtet en klokkenludersregelngen medezeggenschap arbedsvoorwaardenvormng agresse en velghed functewaarderng reorgansates U kunt voor een groot scala aan densten bj het CAOP terecht, zoals voor jurdsch adves bj reorgansatetrajecten of voor adves over bjvoorbeeld het nrchten van klokkenludersregelngen. Op het gebed van medezeggenschap beden we onder meer tranngen, workshops, adves en ondersteunng. Het CAOP bedt verder coachngstrajecten en werkt samen met u aan uw communcate- of onderzoeksvraagstukken. Ons adves s gercht op mplementate en concrete resultaten. Onze projectleders, secretarssen en admnstrateve medewerkers geven u adves op maat en kunnen processen effcënt nrchten en ondersteunen. Door ons brede pakket aan densten, de kenns en ervarng van onze medewerkers en ons utgebrede netwerk s het CAOP de partner voor al uw vragen op het gebed van de arbedsmarkt en arbedsverhoudngen n het publeke domen. Medezeggenschap Arbedsmarktfondsen Het Sectorbestuur Onderwjsarbedsmarkt (SBO) en de Stchtng Arbedsmarkt Zekenhuzen (StAZ) zjn twee van de vele arbedsmarktfondsen de het CAOP advseert en ondersteunt. Deze fondsen zjn n het leven geroepen om op tjd n te spelen op de dynamek van de arbedsmarkt. Hoe zjn personele tekorten te voorkomen? Is het werk aantrekkeljker te maken? Aan welke kenns s behoefte? Vragen waarmee de arbedsmarktfondsen zch bezghouden en waarbj het CAOP de fondsen beleds- en projectmatg ondersteunng bedt. Ook zorgen we ervoor dat de arbedsmarkt- en opledngsfondsen hun kenns en ervarng kunnen delen. Voor deze en andere arbedsmarktfondsen kan het CAOP het bestuurssecretaraat verzorgen, arbedsmarktonderzoeken en trendanalyses utvoeren, beled ontwkkelen, kenns verzamelen en veredelen, branchespecfeke projecten of campagnes opzetten, etc. Freddy Wema T (070) Sophe Kramer T (070) Heeft uw organsate een goede medezeggenschapsstructuur? Gaan medewerkers, ondernemngsraad en management op een professonele maner met elkaar om? En kennen zj de rechten en plchten vanut de Wet op de Ondernemngsraden (WOR)? Het CAOP bedt een grote dverstet aan densten op het gebed van medezeggenschap, zoals workshops over de WOR of strategsch onderhandelen en adves over het nrchten van het medezeggenschapsproces. Een voorbeeld hervan s de dgtale verkezngstool de het CAOP met Getroncs PnkRoccade aanbedt. Met deze tool organseert u op een eenvoudge en plezerge wjze verkezngen. Henk Sljkhus T (070) CAOP. Vertrouwd met arbedszaken - Pagna 9

10 Denstencentrum Communcate Elke organsate heeft te maken met complexe en mnder complexe communcate-ssues en het werkterren arbedszaken brengt specfeke communcatevragen met zch mee. Het CAOP heeft een communcateafdelng van zeventen advseurs en medewerkers de klaar staan om u te advseren en te ondersteunen bj dverse communcatevragen. Van strategsch adves tot de doorvertalng naar dverse communcatemddelen, waaronder de ontwkkelng en het beheer van neuwe meda, het schrjven van (dgtale) neuwsbreven en congresondersteunng. Onze expertsegebeden zjn publc affars, reputatemanagement, projectcommuncate en medarelates. Velgezorg Verbale of fyseke agresse. Net alleen mensen op straat of n de tren hebben er wel eens mee te maken; ook medewerkers van zekenhuzen en n de thuszorg ontmoeten soms agresse. Het CAOP heeft een aanpak ontwkkeld om agresse-ncdenten te bestrjden, velghed te creëren en de arbedsomstandgheden bnnen een organsate te verbeteren. Onderdelen van Velgezorg zjn een velghedsscan en het tranen van velghedscoaches bnnen uw organsate. De coaches rollen het programma vervolgens zelf verder ut ( tran de traner ). Onze aanpak s beproefd n de zorgsector en brukbaar voor vrjwel edere publeke en prvate organsate. Vera de Wtte T (070) Peter Peerdeman T (070) Pagna 10 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

11 Integrtet en klokkenludersregelngen Heeft u een vertrouwenspersoon aangewezen? Kent uw organsate een goede klokkenludersregelng en weten uw medewerkers hervan? Heeft u een geschllencommsse ngercht? Of wlt u kenns en ervarng utwsselen met andere overhedsorgansates? Het CAOP advseert en ondersteunt u op verschllende maneren. Margret Drent T (070) Ondersteunng bj overleg Heeft u behoefte aan admnstrateve of procesondersteunng bj overlegstuates? Het nschakelen van het CAOP zorgt net alleen voor onafhankeljkhed n het overlegproces, u krjgt ook een contactpersoon toegewezen de vanut een éénloketgedachte het verloop van uw overlegproces optmalseert. Van het opstellen van de agenda en de verspredng van stukken tot het regelen van een goede lunch. Door het CAOP n te nschakelen, nemen wj u veel werk ut handen. Carna van Agten T (070) Meer ondersteunng Ook op de gebeden Personeel & Organsate, Fnanceel Management en ICT kan het CAOP u bjstaan. Met adves en met praktsche ondersteunng, zoals het overnemen van uw fnancële admnstrate of het waarderen van functes. Margreet Aalbers T (070) Paul van den Berg T (070) Geschlbeslechtng Een conflct of probleem? Het CAOP bedt nhoudeljke en procedurele ondersteunng, begeledng en adves bj jurdsche geschlbeslechtng en organsate- en rechtspostonele vraagstukken. Herbj maken wj gebruk van onze expertse op het gebed van ambtenarenrecht, arbedsrecht, medezeggenschapsrecht, klachtenregelngen, ntegrtetvraagstukken en functewaarderng. Wj ondersteunen een groot aantal bezwaren- en geschllencommsses, daarnaast verlenen wj onze densten aan organsates n het prvate en publeke domen. Inden gewenst passen wj medaton toe om tot een voor bede partjen aanvaardbare oplossng te komen. Margret Drent T (070) CAOP. Vertrouwd met arbedszaken - Pagna 11

12 Veel expertse aanwezg Als we bepaalde expertse net n egen hus hebben, halen we de buten Foto: Norbert Voskens de deur. In een aantal gevallen bj het CAOP. Daar s veel expertse aanwezg, de bovenden n een plezerge mensgerchte samenwerkng samen wordt vorm gegeven. Dat s een belangrjke extra, wat mj betreft. R. van den Burg, drecteur van de Werkgeversorgansate n de Sport (WOS). Pagna 12 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

13 Zalencentrum Lange Voorhout De uneke lggng aan het Lange Voorhout, de prachtge zalen, de voordelge tareven en de utstekende servce maken het zalencentrum van het CAOP tot een voortreffeljke locate voor uw vergaderngen en bjeenkomsten. Het CAOP heeft 22 vergaderzalen voor congressen, expertmeetngs, commssezttngen en persconferentes, voor 6 tot 100 personen. De zalen varëren van grote, klasseke zalen tot nteme gespreksrumtes. Daarnaast hebben we stjlvolle ontvangstrumtes voor receptes, borrels, lunches en dners. Uteraard stemmen we de opstellng en de faclteten, zoals caterng, af op uw wensen. Het congres- en evenementenbureau van het CAOP kan de (nhoudeljke) organsate van een bjeenkomst ook van A tot Z voor u regelen, zowel bj het CAOP als op locate. Vanessa Leshout T (070) In 1842 kocht konng Wllem II het pand Lange Voorhout 13 voor zjn dochter, prnses Sophe. Zj woonde n Dutsland en kreeg een ped-à-terre n Den Haag. Lange Voorhout 13 werd daarna bewoond door dverse personen en organsates. Ten tjde van deze foto, ut 1961, was het pand n bezt van de N.V. Scheepsbouwbelangen. Het CAOP, eerder gevestgd aan de Lange Houtstraat, nam n 1995 zjn ntrek n dt pand. Het Lange Voorhout n foto G. Th. Delaware ( Rjksdenst voor Archeologe, Cultuurlandschap en Monumenten Zest)

14 Ook onder ons dak Voor kort en langlopende commsses, projectorgansates of andere samenwerkngsverbanden kan het CAOP werkrumte en overge facltare ondersteunng beden. Deze denstverlenng beden wj al aan een groot aantal partjen, zoals het Natonaal Advescentrum Vtale Infrastructuur (NAVI), het College van Toezcht Auteursrecht (CvTA) en de Resttutecommsse. Patty Scott T (070) NAVI Het Natonaal Advescentrum Vtale Infrastructuur (NAVI) s snds 2007 bj het CAOP gevestgd. Het NAVI geeft nformate en adves over de bevelgng van de vtale nfrastructuur. Dt zjn sectoren waarbj utval ledt tot grote maatschappeljke ontwrchtng, bjvoorbeeld telecommuncate, elektrctet, watervoorzenng, waterkerngen, voedselvoorzenng, transport, rechtsorde en openbaar bestuur. Het NAVI rcht zch op de beheerders van de vtale nfrastructuur ut het bedrjfsleven en overhedsorgansates. COLLEGE VAN TOEZICHT AUTEURSRECHT Ook het College van Toezcht Auteursrecht (CvTA) zetelt bj het CAOP. Dt college houdt toezcht op een aantal collecteve beheersorgansates voor auteurs- en naburge rechten. Dt zjn het Bureau voor Muzekauteursrecht (Buma), de Stchtng Repro-recht, Stchtng De Thuskope, de Stchtng ter explotate van naburge rechten (Sena) en de Stchtng Leenrecht. RESTITUTIECOMMISSIE Snds 2002 onderzoekt en beoordeelt de Resttutecommsse ndvduele verzoeken tot teruggave van kunstwerken de tjdens de Tweede Wereldoorlog zjn verdwenen. De commsse bestaat ut jursten en (kunst)hstorc. Ze geeft onafhankeljk adves aan de mnster van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap. Ook de Resttutecommsse s gevestgd bj het CAOP. Pagna 14 - CAOP. Vertrouwd met arbedszaken

15 Utgave van het CAOP, najaar REALISATIE VORMGEVING FOTOGRAFIE DRUK Sabel Communcate Den Haag Communcate & Marketng, CAOP Ontwerpwerk, Den Haag vandenboogaard [ontwerp & realsate], Blthoven Bert de Jong Graphc Desgn and Photography Veenman Drukkers, Rotterdam Vertrouwd met arbedszaken CAOP. Vertrouwd met arbedszaken - Pagna 15

16 Lange Voorhout EA Den Haag Postbus CN Den Haag (070) Vertrouwd met arbedszaken

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR MOTIEVEN VOOR NIET-INTEGER HANDELEN

HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR MOTIEVEN VOOR NIET-INTEGER HANDELEN HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR MOTIEVEN VOOR NIET-INTEGER HANDELEN BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HANDREIKING MOTIEVEN VOOR NIET-INTEGER HANDELEN SOCIAALPSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

In gesprek over mentaal welbevinden. Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet

In gesprek over mentaal welbevinden. Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet In gesprek over mentaal welbevinden Handreiking bij gesprekken over Vreugde, Verbondenheid, Verhalen en Verdriet In gesprek over mentaal welbevinden In gesprek over mentaal welbevinden Handreiking bij

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie