Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve."

Transcriptie

1 GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 25 januari 2010 Aanwezig: Stefaan Rasson, Jozef Bruneel, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Desiere Renaat, Mario Desloovere, Ide Desplancke, Patrick Gheysens, Lut Martens, Jean-Pierre Minne, Joseph Patyn, Ivan Pottie, Patrick Pottie, Frans Spillebeen, Jacqueline Tavernier, Hubert Vandenberghe, Steven Vanderstraeten, Geert Vangheluwe, Geert Vanhauwaert, Vanneste André. Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve. AGENDA De Voorzitter heet iedereen welkom. 1. Verslag van de vorige vergadering Er wordt bij het vorige verslag de opmerking gemaakt dat er wel degelijk reeds een wandelverbinding is tussen de Kapelaniestraat en de spoorwegbedding, via wandelpaden en de Ieperstraat. Antwoord: het verslag vermeld niet dat een dergelijke verbinding niet zou bestaan, en geeft de vergadering weer zoals ze is verlopen. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Aanbrengen van de variapunten. Er worden geen variapunten aangebracht. 3. goedkeuring jaarverslag milieuraad 2009 Het jaarverslag werd vooraf aan de leden overgemaakt. Er worden geen opmerkingen geformuleerd of vragen gesteld. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 12 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen. 4. Milieuprijs Er werden 6 kandidaturen ingediend, waarvan 2 verenigingen en 4 scholen. De leden kregen de kandidaturen vooraf toegestuurd. Verenigingen: jeugdclub Ten Goudberge Kokkopelli Scholen Posthoornschool Sint-Pauluscollege Moorsele 1

2 Bamo Moorsele Kleuterschool Gullegem Het dagelijks bestuur heeft de kandidaturen bekeken en stelt voor om een selectie van de kandidaten te nomineren. Er zijn immers ruim voldoende kandidaten en bij de scholen is er een kwaliteitsverschil tussen de ingediende kandidaturen. Het voorstel van het dagelijks bestuur is om de kleuterschool Gullegem en Bamo Moorsele niet te nomineren. De projecten zijn op zich waardevol, maar bij de kleuterschool is de inspanning bovenop de normale werking voor het project te beperkt en bij Bamo gaat het project overwegend over verkeersveiligheid en minder over de milieuaspecten. Er worden op dit voorstel geen opmerkingen geformuleerd. Stemming: de nominatie van 4 van de kandidaten wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en 2 onthoudingen. 5. advisering projecten samenwerkingsovereenkomst 2010 (definitieve versie) De projecten werden in de milieuraad van 1 december reeds via een voorlopige nota behandeld. Pas nadien (te laat volgens de samenwerkingsovereenkomst) werd de projectenveloppe bekend gemaakt en werd duidelijk dat hierin grondig gesnoeid was: de projectenveloppe voor Wevelgem bedraagt slechts ongeveer in plaats van vroeger euro. Hieraan gekoppeld werd de indientermijn voor de projecten verschoven van 31 december 2009 naar 31 januari Dit liet toe om de projecten verder uit te werken en deze nogmaals, in een definitieve versie, ter advies aan de milieuraad voor te leggen. Naast de grondiger uitwerking van de projecten volgens de instructies uit de samenwerkingsovereenkomst, zijn er de volgende wijzigingen tegenover de voorlopige versie: - de ramingen zijn hier en daar gewijzigd door vervolledigen van informatie - bij de startmomenten voor het nachtregime werd geen vertoning of act voorzien - de zonneboiler is uit het project REG sporthal Gullegem gehaald omdat dit in eerste instantie niet meer in het bestek is opgenomen omdat het voorziene budget voor 2010 ontoereikend zou zijn. De nodige voorzieningen voor een latere plaatsing worden wel geplaatst, zodat dit nog kan voorzien worden. Dit zou normaal een apart project worden, maar door de kleinere projectenveloppe heeft het geen zin om dit voor 2010 in te dienen. - Bij het aankoopproject Ballokstraat-Ledegemstraat zijn de onderhandelingen nog lopend Er worden geen bijzondere vragen of opmerkingen bij de toelichting geformuleerd. De projecten worden GUNSTIG geadviseerd met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen volgens het voorliggende voorstel (in volgorde): 1. proefproject invoeren nachtregime openbare verlichting 2. opening NEC project Boeboeks 3. REG-project sporthal Gullegem 4. natuur- en verbindingsproject Ledegemstraat-Ballokstraat 5. energiescans gemeentelijke gebouwen 2

3 6. Milieuvergunningsdossiers 6.1. Ter kennisgeving advies CBS : a) d.d : Sterima-Vanguard Textiles Services, Bissegemstraat 117 : wijziging lozingsnormen voor lozing bedrijfsafvalwater Om aan de BZV norm van 500 mg/l te voldoen heeft het bedrijf een gehuurde beluchte buffer in dienst. Hierdoor wordt ca. 30% BZV en CZV afgebroken vooraleer op de riolering lopende naar de RWZI te Heule geloosd wordt. Sinds het voorjaar 2009 is de productie te Gullegem sterk verminderd, nu werk afgevoerd wordt naar andere wasserijen van de Sterima-groep. In Gullegem wordt enkel nog wasgoed afkomstig uit RVT gereinigd. De wasprocessen werden opnieuw afgesteld. Het waterverbruik is gedaald van max. 180 m³/dag naar 95 m³/dag max. Na bespreking met VMM en Aquafin was de conclusie dat gezien de goede verhoudingen van dit afvalwater het uitbreiden van de huidige vrachten geen probleem kan vormen voor de werking van de nabije RWZI te Heule, mits grenswaarden worden gerespecteerd. De in deze aanvraag opgenomen concentraties respecteren deze grenswaarden. Het advies van het CBS was daarom gunstig. b) d.d : Delorge Richard NV, Hondschotestraat 96: uitbreiding van een inrichting voor recyclage van textielafval Het CBS verleende gunstig advies aan de vraag van Delorge Richard NV, Hondschotestraat 96, mits : - het strikt naleven van de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II - op de oostzijde van het terrein geen ruststorende bedrijfsactiviteiten uit te voeren voor 7 uur s morgens en na 19 uur s avonds; er wordt aangenomen dat het laden, lossen of verplaatsen van containers een rustverstorende activiteit is - de poorten uitgevend naar de Ballingstraat toe tijdens de werkzaamheden steeds gesloten te houden - er wordt gunstig advies verleend tegenover de vraag niet te voorzien in de aanleg van de groenzone aan de oostelijke perceelsgrens van perceel sectie A nr. 445w; ter compensatie dient evenwel de groenzone aan de oostzijde van het terrein, grenzend aan de privétuinen van de woningen heraangelegd te worden met meer passend en streekeigen groen, en dit over een breedte van minstens 10 meter; voor de aanleg van deze groenzone dient de exploitant het advies in te winnen van de gemeentelijke dienst milieu cel groen; - de exploitant dient ten opzichte van de aardgasvoerleiding Pittem-Wevelgem de erfdienstbaarheden en veiligheidsafstanden te respecteren, eveneens zich ervan te onthouden gelijk welke constructies te plaatsen of activiteiten uit te voeren binnen een strook van 5 meter langs weerszijden van de as van de aardgastransportleiding, onverminderd alle andere regels opgenomen in het advies d.d verstrekt door FLUXYS N.V Ter kennisgeving beslissing Deputatie : a) d.d : aan Ghekiere NV, Bieststraat 80: verder exploiteren en kleine interne wijzigingen (verandering/uitbreiding) van een koppen- en paardenfokkerij 3

4 De deputatie heeft bij beslissing in zitting van de milieuvergunning VLAREM 1 ste klasse verleend aan Ghekiere N.V., Bieststraat 80, voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een kippen- en paardenfokkerij De vergunning wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op , en eindigt op : voor de diepe winning voor de overige inrichtingen De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor nieuwe en bestaande inrichtingen van titel II van het VLAREM, aangevuld met volgende bijzondere milieuvoorwaarden : - Voor de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen. - Voor de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie. - Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden. Korte toelichting : De deputatie moest een besluit nemen op De pmvc verleende over de aanvraag op slechts een gunstig advies voor een periode van 10 jaar. Het CBS had in haar advies d.d. de verdere exploitatie gekoppeld aan de toepassing van de BBT bij een vergunningstermijn van 20 jaar. Uit de conclusie van de pmvc bleek dat het technisch niet haalbaar is voor deze bedrijfsuitbating de BBT toe te passen. Zodoende beantwoordde dit niet meer aan het oorspronkelijk door het college verleende advies. De pmvc stelde de deputatie daarom voor de vergunningstermijn te beperken tot 10 jaar. De deputatie nam op kennis van het advies van de pmvc en besliste daarop de behandelingstermijn van de voorliggende aanvraag met 60 dagen te verlengen. Uiteindelijk werd een definitieve beslissing genomen op b) d.d : aan Beyls Frans, Ketelstraat 16: wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij De Deputatie heeft in zitting van de milieuvergunning VLAREM 1 ste klasse verleend aan de heer Frans Beyls, Ketelstraat 16, voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij tot een varkens- en rundveefokkerij met 95 zeugen (incl. biggen), 2 beren, 693 mestvarkens, 96 runderen (30 < 1 jaar, 25 van 1 2 jaar, 30 zoogkoeien, 11 anderen), m³ mest, liter mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 9 m³/dag en m³/jaar in het kwartair dek (boorput), grondwaterwinning 81 m³/dag en m³/jaar in het kwartair dek (filterputten en vijver) De vergunning wordt verleend voor een termijn: - tot huidige einddatum lopende grondwaterwinning (tot ) voor de grondwaterwinning 81 m³/dag en m³/jaar via filterputten en vijver - van 20 jaar voor de overige inrichtingen (tot ). De verkregen vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het VLAREM, aangevuld met volgende bijzondere milieuvoorwaarden: * Het hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden 4

5 * grondwaterwinning : - De boorput, filterputten en vijver dienen voorzien te zijn van een aparte debietmeter (3 in totaal) waarvan de tellerstanden worden genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elke maand waarin de grondwater werd opgepompt. - De filterputten dienen gespreid en gelijkmatig gebruikt te worden. Het is niet toegelaten dat het grondwater via een beperkt aantal filterputten wordt opgepompt. - Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 uur s avonds tot 10 uur s morgens. - Indien er beregend wordt, dient het dagdebiet van alle grondwaterwinningen bijgehouden te worden in een logboek. Dit ter controle van het vergund dagdebiet en verbod op overpompen van grondwater in de vijver. Dit logboek dient op het bedrijf ter beschikking gehouden te worden. - Het grondwater uit de vijver dient prioritair gebruikt te worden t.o.v. het grondwater uit de filterputten Te adviseren : a) Frits Antoon, Meerlaanstraat 10: verder exploiteren van een gemengde veehouderij, uitbreiding door wijziging van de veestapel en mestopslag, verhoging grondwaterdebiet: * 9.5.a)2 : uitbreiden en omvormen van de varkensstapel door vermindering met 211 zeugen en uitbreiding van 528 tot 900 mestvarkens, uitbreiding van de rundveestapel van 102 naar 120 dieren (35 < 1 jaar, 35 ts. 1-2 jaar, 50 andere runderen) de veranderingen grijpen plaats binnen de bestaande stallen * : het stallen van 7 landbouwvoertuigen (3 tractoren en 4 aanhangwagens) * b) : opslag van liter mazout (8.000 liter verwarming stallen liter voor de tractor * : 1 verdeelslang voor brandstof tractoren * 28.2.a)3 : uitbreiding van de mestopslagcapaciteit, van tot m³ * : uitbreiding van de grondwaterwinning van m³/jaar (3,5 m³/dag) naar m³/jaar (4,8 m³/dag) verdeeld als volgt : - vernieuwen van de vergunning voor de diepe winning, boorput 138 meter, Landeniaan, m³/jaar - uitbreiding via steenput op 8 meter diepte, Quartair dek, 500 m³/jaar Het openbaar onderzoek leverde 1 schriftelijk bezwaar op ingediend door verkavelaar VEKABO NV. De verkavelaar is eigenaar van de gronden gelegen grenzend ten zuiden van de inrichting in het woonuitbreidingsgebied. Zij verzetten zich niet tegen de verdere exploitatie, maar vragen gelet op de uitbreiding van de varkensstapel om de meest strenge voorwaarden op te leggen wat betreft de voorkoming van geurhinder, de regelmatige controle en vervanging van filters, voorwaarden inzake transport. De aanvraag heeft twee aspecten: enerzijds is er een reorganisatie van de veestapel, door afbouw van de zeugen en vervanging met mestvarkens onder behoud van de bestaande NER s, en anderzijds het verder gebruiken van een diepe grondwaterwinning, met aanvulling van een gedeelte van dit bij de vorige vergunning tot m³/jaar beperkt debiet én op proef tot (deputatie ), door het oppompen van bijkomend 500 m³/jaar grondwater uit een steenput (8 meter) op het erf van het landbouwbedrijf gelegen. 5

6 Het bedrijf wordt op zeer zorgvuldige wijze geëxploiteerd en gaf tot op heden geen aanleiding tot klachten. Leidingwater wordt slechts in geval van schaarste aan grond- of regenwater als drinkwater aangewend. In de aanvraag is ter motivatie een waterstudie toegevoegd (opgemaakt POVLT, Beitem, ). Stemming: de milieuraad geeft GUNSTIG advies, met 16 stemmen voor en 1 onthouding. b) Cogen Energy/Vamo BVBA, Ter Poperenweg 7: uitbreiding met de bouw van een nieuwe mestverwerkinginstallatie, met verbrandingsinstallatie voor ongevaarlijk behandeld houtafval en biomassa, alsook een warmtekrachtkoppeling voor elektriciteitsproductie De milieuambtenaar geeft vooraf duiding bij het uitgevoerd openbaar onderzoek, dat ingesteld werd van tot Er werden 94 schriftelijke bezwaren ingediend, waarvan 2 petitielijsten (Dadizele/Wittemolenstraat en Moorselestraat-Wevelgem). Het CBS besliste pas in vergadering van om een informatievergadering te organiseren, dit in OC De Stekke. De avond voor de beëindiging van het openbaar onderzoek werd deze vergadering belegd, dinsdag 5 januari. Er waren een 100-tal aanwezigen. De leden van de milieuraad werden via bericht ook tot deze vergadering uitgenodigd. De secretaris verontschuldigt zich toen de opmerking werd geformuleerd (Ide Desplancke) dat niet iedereen blijkbaar dit bericht ontvangen heeft. Voorwerp van de milieuaanvraag: De varkenshouderij VAMO bvba (voorheen Pauwelyn Jozef, VAMO/Pauwelyn Jurgen) verkreeg op van de deputatie een milieuvergunning 1 ste klasse voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie (tot voor de luchtwasser, tot voor de overige installaties). Deze exploitatie werd echter nooit opgestart wegens problemen in de ontworpen toepassing en problemen met de levering van biomassa(er was palmolie voorzien). Deze installatie was vergund voor een mestverwerkingscapaciteit van ton/jaar, en specifiek gericht op de verwerking van de eigen overtollige bedrijfsmest en dit van een ander familiaal bedrijf uit de onmiddellijke omgeving. De firma Cogen Energy uit Eeklo promoot de plaatsing van WKK-installaties, in werking gebracht door verbrandingsinstallaties voor biomassa (installaties Vyncke, Harelbeke). De te verkrijgen groenestroomcertificaten zijn een belangrijke stimulans, zo niet de uiteindelijke drijfveer. De biomassa wordt in hoofdzaak geleverd als houtafval. Het toegepast principe van mestverwerking is het indrogen van de eigen en aangevoerde varkensdrijfmest. Vooreerst wordt de mest ingedikt. De droging zelf vindt plaats op een banddroger systeem. De lucht wordt opgewarmd via condensatiewarmte, en komt vrij onder vorm van water te verspreiden via ventilatoren en warmtewisselaars. De rookgassen worden na gaswassing gebruikt om de varkensmest te drogen via een wervelbed droger, naar een drogestofgehalte van 80%. Ook de restwarmte zal worden gebruikt voor de droging van de mest, die uit de ruime omgeving van het bedrijf zal aangevoerd worden. Het thermische vermogen van de brander bedraagt 7,994 MW. Het opgewekt elektrische vermogen is bruto kw. 6

7 De inrichting zal uren per jaar operationeel zijn en kan jaarlijks maximaal ton mest drogen. Jaarlijks kan netto kwh groene stroom geproduceerd worden, waarbij ton houtafval verbrand wordt. Uit de aanvraag blijkt dat de mestdroging in secundaire instantie zal gebeuren door de warmterecuperatie uit de rookgassen van de verbrandingsinstallatie. De warmte ontstaan uit de verbranding wordt in eerste instantie gebruikt voor de aandrijving van de WKK-installatie. In werkelijkheid moet het procesverloop als volgt worden weergegeven: 1. Verbranding van ongevaarlijk houtafval en biomassa afval met energie terugwinning. 2. Opwekking van warmte. 3. Opwekking van elektriciteit. 4. Verwerking van varkensdrijfmest en dikke fractie afkomstig van biologische verwerkingen. Discussiepunten : Beantwoordt de aanvraag aan de voorwaarden van de omzendbrief RO/2006/01 voor het toelaten van mestverwerkingsinstallaties in agrarisch gebied (< ton inputmateriaal)? Bestaat er gevaar voor geluidshinder? Wat met de verbrandingsinstallatie en de emissienormen? Is de gaswassing met het oog op de verwijdering van ammoniakdampen uit de te drogen mest voldoende gedimensioneerd en is de gebruikte techniek toereikend? Kan er zo maar opslag van gevaarlijke producten in agrarisch gebied? Welke maatregelen worden er getroffen in geval van defect, technische problemen? Wat bij brand: is de inrichting gemakkelijk toegankelijk en is er voldoende bluswater? Hoe wordt het verkeersprobleem opgelost en is het wel verantwoord zowel de Poperen weg als de Wittemolenstraat extra te belasten met bijkomend zwaar verkeer? Hoe zal de veiligheid van de fietsers op het traject Wittemolenstraat-Ter Poperenweg gewaarborgd blijven? Is er voldoende mest om te verwerken uit de onmiddellijke omgeving? Uit de gegevens van het dossier komt ruim de helft van een inrichting op meer dan 30 kilometer? Welke lokale verweving is er dan nog? Is het niet misleidend deze aanvraag als mestverwerkingsproject voor te stellen? Is het niet eerder een elektriciteitsfabriekje met mestverwerking als toemaatje? Wat met de esthetische kenmerken van het gebouw en de aanpassing in de omgeving? Het zicht op de molen grote macht? Wat met de talrijk ingediende klachten? Is de bewering van de aanvrager dat dergelijke installatie niet zou toegelaten worden in een industriezone correct? Suggestie om alternatieve locatie op industriezone te onderzoeken of te koppelen aan de Kleine Molen met WKK om woningen te verwarmen. Vanuit de vertegenwoordiger van de landelijke gilde wordt opgemerkt dat er zeker een nood is aan een nabije en goedkope(re) mogelijkheid voor verwerking van mest. Noot: mobiliteitsaspect: Volgende transportstromen zullen bijkomend in de Poperenweg plaatsgrijpen : * aanvoer van varkensdrijfmest: ts. 7 en 19 uur, tijdens werkweek, ca ton van buitenaf * aanvoer van brandstoffen (houtafval en biomassa) : ts. 7 en 19 uur tijdens de werkweek, ton per jaar * afvoer afgewerkt product : ts. 7 en 19 uur, tijdens werkweek, ton/jaar * afvoer assen verbrandingsinstallatie : 1150 ton/jaar (in natte toestand) * aanvoer van grondstoffen voor de werking van de installaties (zuren, mazout, oliën): afhankelijk van de behoefte 7

8 Stemming: de milieuraad adviseert ONGUNSTIG met 9 stemmen tegen, 1 voor en 4 onthoudingen De vertegenwoordiger van de landelijke gilde merkt op dat de landbouwsector sterk ondervertegenwoordigd is in de raad, en dat hieruit een dergelijk advies te verwachten is. 7. Varia Vanuit het secretariaat worden een aantal brochures ter beschikking gelegd en wordt de planning voor de komende maanden toegelicht: 22/2 is er milieuraad 15/3 is er milieuraad voor de behandeling van het milieujaarprogramma en deze vergadering zal gecombineerd worden met de GNOP-commissie. Voor verslag, Herman en Maarten. 8

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Hoe geuremissies beheersen

Hoe geuremissies beheersen Hoe geuremissies beheersen Demonstratieproject duurzame landbouw 01/09/2011-31/10/2013 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Eindbrochure Hoe geuremissies

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Het zwarte gat van de Oosterweel

Het zwarte gat van de Oosterweel Het zwarte gat van de Oosterweel Over de contractvorming tussen de Vlaamse regering, BAM en het bouwconsortium Noriant, en hoe die in de weg ging zitten van een mobiliteitsoplossing voor Antwerpen Manu

Nadere informatie

Wat zweeft er in de lucht?

Wat zweeft er in de lucht? Wat zweeft er in de lucht? De problematiek van zwevend stof in de Vlaamse land- en tuinbouw Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Veerle Campens Wat zweeft er in de lucht? De problematiek

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie