Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve."

Transcriptie

1 GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 25 januari 2010 Aanwezig: Stefaan Rasson, Jozef Bruneel, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Desiere Renaat, Mario Desloovere, Ide Desplancke, Patrick Gheysens, Lut Martens, Jean-Pierre Minne, Joseph Patyn, Ivan Pottie, Patrick Pottie, Frans Spillebeen, Jacqueline Tavernier, Hubert Vandenberghe, Steven Vanderstraeten, Geert Vangheluwe, Geert Vanhauwaert, Vanneste André. Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve. AGENDA De Voorzitter heet iedereen welkom. 1. Verslag van de vorige vergadering Er wordt bij het vorige verslag de opmerking gemaakt dat er wel degelijk reeds een wandelverbinding is tussen de Kapelaniestraat en de spoorwegbedding, via wandelpaden en de Ieperstraat. Antwoord: het verslag vermeld niet dat een dergelijke verbinding niet zou bestaan, en geeft de vergadering weer zoals ze is verlopen. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Aanbrengen van de variapunten. Er worden geen variapunten aangebracht. 3. goedkeuring jaarverslag milieuraad 2009 Het jaarverslag werd vooraf aan de leden overgemaakt. Er worden geen opmerkingen geformuleerd of vragen gesteld. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 12 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen. 4. Milieuprijs Er werden 6 kandidaturen ingediend, waarvan 2 verenigingen en 4 scholen. De leden kregen de kandidaturen vooraf toegestuurd. Verenigingen: jeugdclub Ten Goudberge Kokkopelli Scholen Posthoornschool Sint-Pauluscollege Moorsele 1

2 Bamo Moorsele Kleuterschool Gullegem Het dagelijks bestuur heeft de kandidaturen bekeken en stelt voor om een selectie van de kandidaten te nomineren. Er zijn immers ruim voldoende kandidaten en bij de scholen is er een kwaliteitsverschil tussen de ingediende kandidaturen. Het voorstel van het dagelijks bestuur is om de kleuterschool Gullegem en Bamo Moorsele niet te nomineren. De projecten zijn op zich waardevol, maar bij de kleuterschool is de inspanning bovenop de normale werking voor het project te beperkt en bij Bamo gaat het project overwegend over verkeersveiligheid en minder over de milieuaspecten. Er worden op dit voorstel geen opmerkingen geformuleerd. Stemming: de nominatie van 4 van de kandidaten wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en 2 onthoudingen. 5. advisering projecten samenwerkingsovereenkomst 2010 (definitieve versie) De projecten werden in de milieuraad van 1 december reeds via een voorlopige nota behandeld. Pas nadien (te laat volgens de samenwerkingsovereenkomst) werd de projectenveloppe bekend gemaakt en werd duidelijk dat hierin grondig gesnoeid was: de projectenveloppe voor Wevelgem bedraagt slechts ongeveer in plaats van vroeger euro. Hieraan gekoppeld werd de indientermijn voor de projecten verschoven van 31 december 2009 naar 31 januari Dit liet toe om de projecten verder uit te werken en deze nogmaals, in een definitieve versie, ter advies aan de milieuraad voor te leggen. Naast de grondiger uitwerking van de projecten volgens de instructies uit de samenwerkingsovereenkomst, zijn er de volgende wijzigingen tegenover de voorlopige versie: - de ramingen zijn hier en daar gewijzigd door vervolledigen van informatie - bij de startmomenten voor het nachtregime werd geen vertoning of act voorzien - de zonneboiler is uit het project REG sporthal Gullegem gehaald omdat dit in eerste instantie niet meer in het bestek is opgenomen omdat het voorziene budget voor 2010 ontoereikend zou zijn. De nodige voorzieningen voor een latere plaatsing worden wel geplaatst, zodat dit nog kan voorzien worden. Dit zou normaal een apart project worden, maar door de kleinere projectenveloppe heeft het geen zin om dit voor 2010 in te dienen. - Bij het aankoopproject Ballokstraat-Ledegemstraat zijn de onderhandelingen nog lopend Er worden geen bijzondere vragen of opmerkingen bij de toelichting geformuleerd. De projecten worden GUNSTIG geadviseerd met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen volgens het voorliggende voorstel (in volgorde): 1. proefproject invoeren nachtregime openbare verlichting 2. opening NEC project Boeboeks 3. REG-project sporthal Gullegem 4. natuur- en verbindingsproject Ledegemstraat-Ballokstraat 5. energiescans gemeentelijke gebouwen 2

3 6. Milieuvergunningsdossiers 6.1. Ter kennisgeving advies CBS : a) d.d : Sterima-Vanguard Textiles Services, Bissegemstraat 117 : wijziging lozingsnormen voor lozing bedrijfsafvalwater Om aan de BZV norm van 500 mg/l te voldoen heeft het bedrijf een gehuurde beluchte buffer in dienst. Hierdoor wordt ca. 30% BZV en CZV afgebroken vooraleer op de riolering lopende naar de RWZI te Heule geloosd wordt. Sinds het voorjaar 2009 is de productie te Gullegem sterk verminderd, nu werk afgevoerd wordt naar andere wasserijen van de Sterima-groep. In Gullegem wordt enkel nog wasgoed afkomstig uit RVT gereinigd. De wasprocessen werden opnieuw afgesteld. Het waterverbruik is gedaald van max. 180 m³/dag naar 95 m³/dag max. Na bespreking met VMM en Aquafin was de conclusie dat gezien de goede verhoudingen van dit afvalwater het uitbreiden van de huidige vrachten geen probleem kan vormen voor de werking van de nabije RWZI te Heule, mits grenswaarden worden gerespecteerd. De in deze aanvraag opgenomen concentraties respecteren deze grenswaarden. Het advies van het CBS was daarom gunstig. b) d.d : Delorge Richard NV, Hondschotestraat 96: uitbreiding van een inrichting voor recyclage van textielafval Het CBS verleende gunstig advies aan de vraag van Delorge Richard NV, Hondschotestraat 96, mits : - het strikt naleven van de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II - op de oostzijde van het terrein geen ruststorende bedrijfsactiviteiten uit te voeren voor 7 uur s morgens en na 19 uur s avonds; er wordt aangenomen dat het laden, lossen of verplaatsen van containers een rustverstorende activiteit is - de poorten uitgevend naar de Ballingstraat toe tijdens de werkzaamheden steeds gesloten te houden - er wordt gunstig advies verleend tegenover de vraag niet te voorzien in de aanleg van de groenzone aan de oostelijke perceelsgrens van perceel sectie A nr. 445w; ter compensatie dient evenwel de groenzone aan de oostzijde van het terrein, grenzend aan de privétuinen van de woningen heraangelegd te worden met meer passend en streekeigen groen, en dit over een breedte van minstens 10 meter; voor de aanleg van deze groenzone dient de exploitant het advies in te winnen van de gemeentelijke dienst milieu cel groen; - de exploitant dient ten opzichte van de aardgasvoerleiding Pittem-Wevelgem de erfdienstbaarheden en veiligheidsafstanden te respecteren, eveneens zich ervan te onthouden gelijk welke constructies te plaatsen of activiteiten uit te voeren binnen een strook van 5 meter langs weerszijden van de as van de aardgastransportleiding, onverminderd alle andere regels opgenomen in het advies d.d verstrekt door FLUXYS N.V Ter kennisgeving beslissing Deputatie : a) d.d : aan Ghekiere NV, Bieststraat 80: verder exploiteren en kleine interne wijzigingen (verandering/uitbreiding) van een koppen- en paardenfokkerij 3

4 De deputatie heeft bij beslissing in zitting van de milieuvergunning VLAREM 1 ste klasse verleend aan Ghekiere N.V., Bieststraat 80, voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een kippen- en paardenfokkerij De vergunning wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op , en eindigt op : voor de diepe winning voor de overige inrichtingen De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor nieuwe en bestaande inrichtingen van titel II van het VLAREM, aangevuld met volgende bijzondere milieuvoorwaarden : - Voor de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen. - Voor de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie. - Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden. Korte toelichting : De deputatie moest een besluit nemen op De pmvc verleende over de aanvraag op slechts een gunstig advies voor een periode van 10 jaar. Het CBS had in haar advies d.d. de verdere exploitatie gekoppeld aan de toepassing van de BBT bij een vergunningstermijn van 20 jaar. Uit de conclusie van de pmvc bleek dat het technisch niet haalbaar is voor deze bedrijfsuitbating de BBT toe te passen. Zodoende beantwoordde dit niet meer aan het oorspronkelijk door het college verleende advies. De pmvc stelde de deputatie daarom voor de vergunningstermijn te beperken tot 10 jaar. De deputatie nam op kennis van het advies van de pmvc en besliste daarop de behandelingstermijn van de voorliggende aanvraag met 60 dagen te verlengen. Uiteindelijk werd een definitieve beslissing genomen op b) d.d : aan Beyls Frans, Ketelstraat 16: wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij De Deputatie heeft in zitting van de milieuvergunning VLAREM 1 ste klasse verleend aan de heer Frans Beyls, Ketelstraat 16, voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij tot een varkens- en rundveefokkerij met 95 zeugen (incl. biggen), 2 beren, 693 mestvarkens, 96 runderen (30 < 1 jaar, 25 van 1 2 jaar, 30 zoogkoeien, 11 anderen), m³ mest, liter mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 9 m³/dag en m³/jaar in het kwartair dek (boorput), grondwaterwinning 81 m³/dag en m³/jaar in het kwartair dek (filterputten en vijver) De vergunning wordt verleend voor een termijn: - tot huidige einddatum lopende grondwaterwinning (tot ) voor de grondwaterwinning 81 m³/dag en m³/jaar via filterputten en vijver - van 20 jaar voor de overige inrichtingen (tot ). De verkregen vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het VLAREM, aangevuld met volgende bijzondere milieuvoorwaarden: * Het hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden 4

5 * grondwaterwinning : - De boorput, filterputten en vijver dienen voorzien te zijn van een aparte debietmeter (3 in totaal) waarvan de tellerstanden worden genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elke maand waarin de grondwater werd opgepompt. - De filterputten dienen gespreid en gelijkmatig gebruikt te worden. Het is niet toegelaten dat het grondwater via een beperkt aantal filterputten wordt opgepompt. - Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 uur s avonds tot 10 uur s morgens. - Indien er beregend wordt, dient het dagdebiet van alle grondwaterwinningen bijgehouden te worden in een logboek. Dit ter controle van het vergund dagdebiet en verbod op overpompen van grondwater in de vijver. Dit logboek dient op het bedrijf ter beschikking gehouden te worden. - Het grondwater uit de vijver dient prioritair gebruikt te worden t.o.v. het grondwater uit de filterputten Te adviseren : a) Frits Antoon, Meerlaanstraat 10: verder exploiteren van een gemengde veehouderij, uitbreiding door wijziging van de veestapel en mestopslag, verhoging grondwaterdebiet: * 9.5.a)2 : uitbreiden en omvormen van de varkensstapel door vermindering met 211 zeugen en uitbreiding van 528 tot 900 mestvarkens, uitbreiding van de rundveestapel van 102 naar 120 dieren (35 < 1 jaar, 35 ts. 1-2 jaar, 50 andere runderen) de veranderingen grijpen plaats binnen de bestaande stallen * : het stallen van 7 landbouwvoertuigen (3 tractoren en 4 aanhangwagens) * b) : opslag van liter mazout (8.000 liter verwarming stallen liter voor de tractor * : 1 verdeelslang voor brandstof tractoren * 28.2.a)3 : uitbreiding van de mestopslagcapaciteit, van tot m³ * : uitbreiding van de grondwaterwinning van m³/jaar (3,5 m³/dag) naar m³/jaar (4,8 m³/dag) verdeeld als volgt : - vernieuwen van de vergunning voor de diepe winning, boorput 138 meter, Landeniaan, m³/jaar - uitbreiding via steenput op 8 meter diepte, Quartair dek, 500 m³/jaar Het openbaar onderzoek leverde 1 schriftelijk bezwaar op ingediend door verkavelaar VEKABO NV. De verkavelaar is eigenaar van de gronden gelegen grenzend ten zuiden van de inrichting in het woonuitbreidingsgebied. Zij verzetten zich niet tegen de verdere exploitatie, maar vragen gelet op de uitbreiding van de varkensstapel om de meest strenge voorwaarden op te leggen wat betreft de voorkoming van geurhinder, de regelmatige controle en vervanging van filters, voorwaarden inzake transport. De aanvraag heeft twee aspecten: enerzijds is er een reorganisatie van de veestapel, door afbouw van de zeugen en vervanging met mestvarkens onder behoud van de bestaande NER s, en anderzijds het verder gebruiken van een diepe grondwaterwinning, met aanvulling van een gedeelte van dit bij de vorige vergunning tot m³/jaar beperkt debiet én op proef tot (deputatie ), door het oppompen van bijkomend 500 m³/jaar grondwater uit een steenput (8 meter) op het erf van het landbouwbedrijf gelegen. 5

6 Het bedrijf wordt op zeer zorgvuldige wijze geëxploiteerd en gaf tot op heden geen aanleiding tot klachten. Leidingwater wordt slechts in geval van schaarste aan grond- of regenwater als drinkwater aangewend. In de aanvraag is ter motivatie een waterstudie toegevoegd (opgemaakt POVLT, Beitem, ). Stemming: de milieuraad geeft GUNSTIG advies, met 16 stemmen voor en 1 onthouding. b) Cogen Energy/Vamo BVBA, Ter Poperenweg 7: uitbreiding met de bouw van een nieuwe mestverwerkinginstallatie, met verbrandingsinstallatie voor ongevaarlijk behandeld houtafval en biomassa, alsook een warmtekrachtkoppeling voor elektriciteitsproductie De milieuambtenaar geeft vooraf duiding bij het uitgevoerd openbaar onderzoek, dat ingesteld werd van tot Er werden 94 schriftelijke bezwaren ingediend, waarvan 2 petitielijsten (Dadizele/Wittemolenstraat en Moorselestraat-Wevelgem). Het CBS besliste pas in vergadering van om een informatievergadering te organiseren, dit in OC De Stekke. De avond voor de beëindiging van het openbaar onderzoek werd deze vergadering belegd, dinsdag 5 januari. Er waren een 100-tal aanwezigen. De leden van de milieuraad werden via bericht ook tot deze vergadering uitgenodigd. De secretaris verontschuldigt zich toen de opmerking werd geformuleerd (Ide Desplancke) dat niet iedereen blijkbaar dit bericht ontvangen heeft. Voorwerp van de milieuaanvraag: De varkenshouderij VAMO bvba (voorheen Pauwelyn Jozef, VAMO/Pauwelyn Jurgen) verkreeg op van de deputatie een milieuvergunning 1 ste klasse voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie (tot voor de luchtwasser, tot voor de overige installaties). Deze exploitatie werd echter nooit opgestart wegens problemen in de ontworpen toepassing en problemen met de levering van biomassa(er was palmolie voorzien). Deze installatie was vergund voor een mestverwerkingscapaciteit van ton/jaar, en specifiek gericht op de verwerking van de eigen overtollige bedrijfsmest en dit van een ander familiaal bedrijf uit de onmiddellijke omgeving. De firma Cogen Energy uit Eeklo promoot de plaatsing van WKK-installaties, in werking gebracht door verbrandingsinstallaties voor biomassa (installaties Vyncke, Harelbeke). De te verkrijgen groenestroomcertificaten zijn een belangrijke stimulans, zo niet de uiteindelijke drijfveer. De biomassa wordt in hoofdzaak geleverd als houtafval. Het toegepast principe van mestverwerking is het indrogen van de eigen en aangevoerde varkensdrijfmest. Vooreerst wordt de mest ingedikt. De droging zelf vindt plaats op een banddroger systeem. De lucht wordt opgewarmd via condensatiewarmte, en komt vrij onder vorm van water te verspreiden via ventilatoren en warmtewisselaars. De rookgassen worden na gaswassing gebruikt om de varkensmest te drogen via een wervelbed droger, naar een drogestofgehalte van 80%. Ook de restwarmte zal worden gebruikt voor de droging van de mest, die uit de ruime omgeving van het bedrijf zal aangevoerd worden. Het thermische vermogen van de brander bedraagt 7,994 MW. Het opgewekt elektrische vermogen is bruto kw. 6

7 De inrichting zal uren per jaar operationeel zijn en kan jaarlijks maximaal ton mest drogen. Jaarlijks kan netto kwh groene stroom geproduceerd worden, waarbij ton houtafval verbrand wordt. Uit de aanvraag blijkt dat de mestdroging in secundaire instantie zal gebeuren door de warmterecuperatie uit de rookgassen van de verbrandingsinstallatie. De warmte ontstaan uit de verbranding wordt in eerste instantie gebruikt voor de aandrijving van de WKK-installatie. In werkelijkheid moet het procesverloop als volgt worden weergegeven: 1. Verbranding van ongevaarlijk houtafval en biomassa afval met energie terugwinning. 2. Opwekking van warmte. 3. Opwekking van elektriciteit. 4. Verwerking van varkensdrijfmest en dikke fractie afkomstig van biologische verwerkingen. Discussiepunten : Beantwoordt de aanvraag aan de voorwaarden van de omzendbrief RO/2006/01 voor het toelaten van mestverwerkingsinstallaties in agrarisch gebied (< ton inputmateriaal)? Bestaat er gevaar voor geluidshinder? Wat met de verbrandingsinstallatie en de emissienormen? Is de gaswassing met het oog op de verwijdering van ammoniakdampen uit de te drogen mest voldoende gedimensioneerd en is de gebruikte techniek toereikend? Kan er zo maar opslag van gevaarlijke producten in agrarisch gebied? Welke maatregelen worden er getroffen in geval van defect, technische problemen? Wat bij brand: is de inrichting gemakkelijk toegankelijk en is er voldoende bluswater? Hoe wordt het verkeersprobleem opgelost en is het wel verantwoord zowel de Poperen weg als de Wittemolenstraat extra te belasten met bijkomend zwaar verkeer? Hoe zal de veiligheid van de fietsers op het traject Wittemolenstraat-Ter Poperenweg gewaarborgd blijven? Is er voldoende mest om te verwerken uit de onmiddellijke omgeving? Uit de gegevens van het dossier komt ruim de helft van een inrichting op meer dan 30 kilometer? Welke lokale verweving is er dan nog? Is het niet misleidend deze aanvraag als mestverwerkingsproject voor te stellen? Is het niet eerder een elektriciteitsfabriekje met mestverwerking als toemaatje? Wat met de esthetische kenmerken van het gebouw en de aanpassing in de omgeving? Het zicht op de molen grote macht? Wat met de talrijk ingediende klachten? Is de bewering van de aanvrager dat dergelijke installatie niet zou toegelaten worden in een industriezone correct? Suggestie om alternatieve locatie op industriezone te onderzoeken of te koppelen aan de Kleine Molen met WKK om woningen te verwarmen. Vanuit de vertegenwoordiger van de landelijke gilde wordt opgemerkt dat er zeker een nood is aan een nabije en goedkope(re) mogelijkheid voor verwerking van mest. Noot: mobiliteitsaspect: Volgende transportstromen zullen bijkomend in de Poperenweg plaatsgrijpen : * aanvoer van varkensdrijfmest: ts. 7 en 19 uur, tijdens werkweek, ca ton van buitenaf * aanvoer van brandstoffen (houtafval en biomassa) : ts. 7 en 19 uur tijdens de werkweek, ton per jaar * afvoer afgewerkt product : ts. 7 en 19 uur, tijdens werkweek, ton/jaar * afvoer assen verbrandingsinstallatie : 1150 ton/jaar (in natte toestand) * aanvoer van grondstoffen voor de werking van de installaties (zuren, mazout, oliën): afhankelijk van de behoefte 7

8 Stemming: de milieuraad adviseert ONGUNSTIG met 9 stemmen tegen, 1 voor en 4 onthoudingen De vertegenwoordiger van de landelijke gilde merkt op dat de landbouwsector sterk ondervertegenwoordigd is in de raad, en dat hieruit een dergelijk advies te verwachten is. 7. Varia Vanuit het secretariaat worden een aantal brochures ter beschikking gelegd en wordt de planning voor de komende maanden toegelicht: 22/2 is er milieuraad 15/3 is er milieuraad voor de behandeling van het milieujaarprogramma en deze vergadering zal gecombineerd worden met de GNOP-commissie. Voor verslag, Herman en Maarten. 8

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM COGEN ENERGY / VAMO BVBA Ter Poperenweg 7 8560 MOORSELE Informatievergadering OC De Stekke Moorsele 5 januari 2010 Voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM-definities

Nadere informatie

1. Verslag van de vorige vergadering Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd.

1. Verslag van de vorige vergadering Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 6 december 2011 Aanwezig: Stefaan Rasson, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Kurt Deleu, Ide Desplancke, Eline

Nadere informatie

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~  ~ AMV/000151415/1004 Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

Verontschuldigd: Ide Desplancke, Chris Verdure, Benny Yserbyt Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Ide Desplancke, Chris Verdure, Benny Yserbyt Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 13 februari 2012 Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Ivan Deklerck,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Verontschuldigd: Mario Desloovere, Eline Goemaere, Lut Martens, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Mario Desloovere, Eline Goemaere, Lut Martens, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 14 februari 2011 Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Ivan Deklerck,

Nadere informatie

AMV/00066448/1012. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/00066448/1012. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/00066448/1012 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, van

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

De nota opgemaakt door Geert Delaere, ontwerper van het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan), wordt door hem overlopen.

De nota opgemaakt door Geert Delaere, ontwerper van het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan), wordt door hem overlopen. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 21 maart 2011 Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Ivan Deklerck, Renaat Desiere,

Nadere informatie

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B J' Vlaamse Regering : ~............ AMV1000143935/1 004/B Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

AMV/ /1002. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1002. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/000143635/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 37007/21/1/A/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer NOPPE ANDRE voor het verder exploiteren en uitbreiden van een inrichting gelegen te MEULEBEKE. De

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Paul Herpels, Noël Stockman, Robin Tailleu, Veronique Vanthournout, Burgemeester Gilbert Seynaeve.

Verontschuldigd: Paul Herpels, Noël Stockman, Robin Tailleu, Veronique Vanthournout, Burgemeester Gilbert Seynaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 17 februari 2003 Aanwezig: Jan Seynhaeve, Stefaan Rasson, Luc Scherpereel, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Jozef Bruneel, Roger Cuvelier, Erwin Decoene,

Nadere informatie

1. Verslag van de vorige vergadering Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd.

1. Verslag van de vorige vergadering Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 21 februari 2005 Aanwezig: Steven Cuvelier, Stefaan Rasson, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Erwin Decoene, Ivan Deklerck, Ide Desplancke, Patrick Gheysens,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0300000188/ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV MOONS MET BETREKKING

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2013-01-30 van overname door Haesen-Roebben lv, Diepestraat 8, 3620 Lanaken

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2011-05-17 (bij het provinciebestuur ingekomen op 2011-07-12) van overname

Nadere informatie

Dossiernummer 7C/37011/17/2/M/1

Dossiernummer 7C/37011/17/2/M/1 Dossiernummer 7C/37011/17/2/M/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, inzake de overname gemeld door B.V.B.A. TIKAL voor een inrichting gelegen Sint-Amandsstraat 11 te Pittem. De Bestendige

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Verontschuldigd: Alex Cuvelier, Barbara Buyse, Agna Mollefait, Geert Vanhauwaert, Pierre Vanooteghem, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Alex Cuvelier, Barbara Buyse, Agna Mollefait, Geert Vanhauwaert, Pierre Vanooteghem, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 23 oktober 2012 Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Erwin Decoene, Ivan Deklerck, Kurt Deleu, Renaat

Nadere informatie

33021/21/2/A/4. De deputatie van de Provincieraad,

33021/21/2/A/4. De deputatie van de Provincieraad, 33021/21/2/A/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VANDERSTRAETEN MARC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

p r o v i n De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding, ontvangen

Nadere informatie

AMV/ /1007 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals

AMV/ /1007 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals ^ \ Vlaamse Regering AMV/000119824/1007 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.9.6.1, 2,1, van titel II van het VLAREM ingediend door Luc en Yves Van Caeneghem,

Nadere informatie

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, AMV/OOO 13008/1 005 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Vlaamse Regering : AMV/ /1 002

Vlaamse Regering : AMV/ /1 002 .... Vlaamse Regering : AMV/00018771 /1 002 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincié

Nadere informatie

Voorbeeld van de bijlage bij de aangifte heffingsjaar 2014: Seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit

Voorbeeld van de bijlage bij de aangifte heffingsjaar 2014: Seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit Voorbeeld van de bijlage bij de aangifte heffingsjaar 2014: Seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit Een bedrijf heeft 2 boorputten en 3 vijvers waar enkel grondwater

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 32030/6/2/A/7 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V. TEN BERNARDSPLAS gelegen Pypegale 13 te Reninge (Lo- Reninge). De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /nvd. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juni 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2012-05-02 van overname door VERHOEVEN lv, Maatheide 42, 3920 Lommel (ondernemingsnr.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

de omgevingsvergunning partim milieu

de omgevingsvergunning partim milieu de omgevingsvergunning partim milieu inleiding toepassingsgebied gevraagde informatie behandeling aanvraag slotbemerkingen inleiding fusie van twee werelden : stedenbouw en milieu blind getrouwd uitdagingen,

Nadere informatie

Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018

Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018 Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018 10.1 Ruimtelijke situering Het bedrijf is gelegen aan de Statiestraat 56 te Dentergem. Volgens het kadastraal plan bevindt het bedrijf zich op volgende

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

Hervergunning, uitbreiding en wijziging van een veeteeltbedrijf en biogasinstallatie

Hervergunning, uitbreiding en wijziging van een veeteeltbedrijf en biogasinstallatie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Melding van de overname van een vergunde inrichting Melding van de overname van een vergunde inrichting Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad VLAREM-03-01062012 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/000143165/1003

VLAAMSE REGERING AMV/000143165/1003 VLAAMSE REGERING AMV/000143165/1003 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. M03/P/44048/47/4/A/2/WV/HD VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

34027/22/2/A/3. De deputatie van de Provincieraad,

34027/22/2/A/3. De deputatie van de Provincieraad, 34027/22/2/A/3 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan V.O.F. DE BRUGPOORT / LANNOY MIA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MENEN. De

Nadere informatie

36012/38/1/A/7. De deputatie van de Provincieraad,

36012/38/1/A/7. De deputatie van de Provincieraad, 36012/38/1/A/7 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANOVERBEKE GUIDO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MOORSLEDE. De deputatie

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Verontschuldigd: Renaat Desiere, Lut Martens, Jean-Pierre Minne, Frans Spillebeen, Jacqueline Tavernier, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Renaat Desiere, Lut Martens, Jean-Pierre Minne, Frans Spillebeen, Jacqueline Tavernier, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 7 november 2011 Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Ivan Deklerck,

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001 VLAAMSE REGERING AMV/000151017/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.9.2.1BIS, 1 EN 2, VAN TITEL 11 VAN

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Verontschuldigd: Luc Scherpereel, Jos Delbeke, Antoine Roels, Noël Stockman, Burgemeester Gilbert Seynaeve.

Verontschuldigd: Luc Scherpereel, Jos Delbeke, Antoine Roels, Noël Stockman, Burgemeester Gilbert Seynaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 12 mei 2003 Aanwezig: Jan Seynhaeve, Stefaan Rasson, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Jozef Bruneel, Roger Cuvelier, Erwin Decoene, Ivan Deklerck, Ide

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

::7 :.~~~ AMV/ /1027

::7 :.~~~ AMV/ /1027 VLAAMSE GEMEENSCHAP ::7 :.~~~ n~ AMV/0006370/1027 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV KANEKA BELGIUM,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Luc Scherpereel, Erwin Decoene, Leticia Gheysens, Christina Nayaert, Veronique Vanthournout, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Luc Scherpereel, Erwin Decoene, Leticia Gheysens, Christina Nayaert, Veronique Vanthournout, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 13 februari 2006 Aanwezig: Stefaan Rasson, Steven Cuvelier, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Jozef Bruneel, Ivan Deklerck, Jos Delbeke, Ide Desplancke,

Nadere informatie

38002/140/2/S/1. De deputatie van de Provincieraad,

38002/140/2/S/1. De deputatie van de Provincieraad, 38002/140/2/S/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, inzake milieuvergunningssituatie van het mestverwerkend bedrijf nv SAMAGRO gelegen te Beverenstraat 78 te Leisele (Alveringem) De deputatie

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 januari 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

34042/114/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34042/114/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34042/114/1/A/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De Heer VANNESTE GERMAIN voor het verder exploiteren van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 12 mei 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy Bruggeman

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Verontschuldigd: Kris Debrouwere, Bruno Demaître, Piet Dermauw, Steven Vanderstraeten, Herman Vanhoutte, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Kris Debrouwere, Bruno Demaître, Piet Dermauw, Steven Vanderstraeten, Herman Vanhoutte, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 28 augustus 2007 Aanwezig: Stefaan Rasson, Jozef Bruneel, Maarten Tavernier, Frank Acke, Christel Carrein, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Ivan Deklerck,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-123/hs. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEREN PIET EN DANNY VERMEIREN MET BETREKKING

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-420/mavb. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER NOYENS FRANS MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr.: VL2-645 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de deputatie van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00068315/1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. D/PMVC/05L07/05262

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

AMV/OOO 1493/ Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/OOO 1493/ Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/OOO 1493/1 013 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit nr. 37011/113/3/A/2 van de deputatie van de provincie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie