Jaarverslag. Fouten kredietcrisis bewijzen de grote waarde van eigen verantwoordelijkheid in de financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Fouten kredietcrisis bewijzen de grote waarde van eigen verantwoordelijkheid in de financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 George Möller: Foute kredietcrisis bewijze de grote waarde va eige veratwoordelijkheid i de fiaciële diestverleig Fiaciële oderemige moete zich kue ileve i maatschappelijke otwikkelige. Dit beteket vooral iet meegaa met de waa va de dag, maar wel koerse op structurele klimaatveraderig. Dat is u eemaal iheret aa hu publieke taak i de samelevig, stelt George Möller, de foudig father va DSI. Je moet iet allee aadacht geve aa corporate goverace, maar ook aa ee oderwerp als duurzaamheid. Je hoeft gee wereldverbeteraar te zij, maar wel vooruitkijke e je maatschappelijke afwegige make. Als je het gevoel krijgt dat er morge iets totaal oacceptabel is, da is dat iets om i het beleggigsbeleid va vadaag rekeig mee te houde. Je maatschappelijk kompas moet i orde zij. I de media overheerst het beeld va graaiede bakiers e i dit vertekede beeld va de werkelijkheid wordt welees vergete dat er geoeg fatsoelijke bakiers rodlope. Ee va he is George Möller (62), die verlede jaar de tijd gekome vod om zij fuctie als bestuurs va vermogesbeheerder Robeco Groep i te ruile voor meer reflecterede posities i de fiaciële wereld. Sids 1 jauari 2010 is hij va de Raad va Toezicht va de Autoriteit Fiaciële Markte (AFM). Hij is teves de iitiatiefemer va de post academische opleidig Fiacial Ethics die is opgezet door de Comeius Leergag i samewerkig met de Rijksuiversiteit Groige. Möller was ee va de architecte va Euroext e had zittig i de commissie-tabaksblat, die ee code voor goed oderemigsbestuur tot stad bracht. Wakker blijve Möller heeft zich meigmaal kritisch uitgelate over te weiig doordachte fiaciële iovaties zoals Legio Lease. Sterker og, hij was de eerste die aa het eid va de jare egetig de toemalige toezichthouder attedeerde op het dreigede gevaar va dit product e het raffiemet va de daarmee gepaard gaade verkoopmethode. Verwijzed aar die calamiteit liet hij i ee iterview met Elsevier (22 augustus 2009) de kop optekee dat je i de fiaciële wereld iet alles mag doe. Toch is hij gee tegestader va productverieuwig op zij werkterrei. Iovere met verstad Möller: Itegedeel, maar wel met toegevoegde waarde voor markt e cosumet. Da geldt voor alles: bezit eer gij begit. Je moet zeker wete welke uitwerkig producte oder verschillede marktomstadighede hebbe. Bij de otwikkelig va aadelelease-costructies is keelijk vergete dat de beurs iet allee omhoog, maar eve makkelijk heel grillig omlaag ka. Dat iovere met beleid e verstad ka, heeft hij late zie i zij tijd als COO va Euroext. Toe heeft hij geijverd om het beursbedrijf te iovere door ruim baa te geve voor techologie e het Nederladse Optiemodel met succes te exportere. Hij heeft daarmee ee belagrijke bijdrage geleverd aa de opkomst va de zelfstadig opererede particuliere belegger. Radertjes i orde Grote calamiteite i de fiaciële diestverleig zij iet allee ee kwestie va systeemfoute. Het zij foute die mese vaak i collectief verbad make. Mese zij da ook de grootste bro va systeemrisico s. Veel risico s houde ook verbad met foutieve producte e verkeerde verkoopmethodes. George Möller is va meig dat de kredietcrisis og ees op pijlijke wijze heeft duidelijk gemaakt dat de radertjes i het systeem eveees moete kloppe om otsporige te voorkome. Het is te bizar voor woorde dat de sigale va gebrek aa overzicht e misleidig iet va de lucht ware e me i de euforie va bullmarkets toch is doorgehold. Om het doorrolle va misstade te voorkome is het essetieel dat alles e iederee klopt. Daarom be ik ee groot voorstader va os huidige toezichtmodel Twi Peaks waarbij gedrag e prudetieel toezicht zij gescheide. Toch moet het besef og verder doordrige dat het meredeel va prudetiële calamiteite voortkomt uit gedragsfale!. Lees verder op volgede pagia George Möller

2 Vervolg va vorige pagia Eige veratwoordelijkheid Vauit die visie is DSI opgericht e werkzaam. Zelfs met veel blauw op straat is het omogelijk om de samelevig optimaal te beveilige. I de fiaciële diestverleig is het iet aders. Natuurlijk is adequate wetgevig e effectief toezicht belagrijk, maar zoder voldoede eige veratwoordelijkheid va de sector krijgt fatsoelijk zake doe ee te groot afbreukrisico. De verleidig i de fiaciële diestverleig is u eemaal iet gerig. Wetgever e toezichthouders gaa over de deugdelijkheid va de orgaisatie e de bestuurders va fiaciële oderemige. Door schade e schade wijs geworde is de fiaciële sector, de effectediestverleig voorop, tot het izicht gekome dat eige veratwoordelijkheid iet allee met de mod belede moet worde, maar ook hade e voete moet krijge. Möller: DSI geeft ivullig aa de eige veratwoordelijkheid op ieders werkplek. Dat gebeurt met de screeige, de registraties e het hadhave va de gedragcode oder de vlag va DSI. Medewerkers met klatcotact, met toegag tot de koppe va de fiaciële admiistratie of aderszis met ee itegriteitsgevoelige fuctie geve met hu DSI-registratie hu persoolijke commitmet aa deskudige e itegere diestverleig. Geef zelf het goede voorbeeld Vauit zij veelzijdige ervarig i de fiaciële wereld is George Möller i Groige u ee postdoctorale studie Fiacië e Ethiek aa het opzette. Hij is sterk betrokke bij deze materie. Illustratief daarvoor is de volgede aekdote. Toe hij a ee verschil va izicht met ee goude haddruk vertrok bij Euroext beloofde hij deze terug te betale als hij meer da ee bepaald bedrag zou gaa verdiee bij ee ieuwe werkgever. E dat is precies wat hij gedaa heeft toe hij bij Robeco aa de slag gig. Meer oderemigsgeest Vroeger ware alle merchatbaks mider gestructureerd e oderemeder. Nu zij ze allemaal strakker georgaiseerd e operere modialer. Beleggigsistellige moete hu oderemersgeest weer terugkrijge om oderscheided te zij a de kredietcrisis. Daaraast moete bake e verzekeraars zich beperke tot hu wezelijke activiteite e daari de klat cetraal stelle, beadrukt Möller. Allee beweze meerwaarde telt i de fiaciële diestverleig e verdiet i die cotext hoorerig. Misstade elimiere Ee paar jaar gelede las je ogal ees i de krat dat ee bak of ee commissioair ee beleggigsfods op het schap legde oder voorwaarde dat ze alle aadeletrasacties va dat beleggigsfods mochte uitvoere. Möller: Voor de belegger was dat fods lag iet altijd het beste advies e laat staa de beste koop. Aders gezegd de zake elders gedaa corrumpeerde het goede advies aa de klat. Daar is de toezichthouder tege i het geweer gekome e heeft voor die misstade hoge boetes uitgedeeld. Bacaire istellige realisere zich u meer da ooit dat hu verplichtige tegeover de belegger verder gaa da het diee va hu eige belag. Ispirered leidig geve George Möller is overtuigd va de voorbeeldrol va de topleidig. Aa de top va ee fiaciële istellig moet je ispirered leidiggeve. Dat is voor ee belagrijk deel ook ee voorbeeldfuctie vervulle. De mese moete zie dat je de kar trekt. E dat beteket dat je iet te ver va de troepe af moet staa. Deze bedrijfstak kede ee iets te hiërarchisch leiderschap. I ee professioele orgaisatie moet je dat iet te veel hebbe. Dat vervreemdt e tast het draagvlak aa. Bij Robeco heb ik ee keer geroepe dat er meer mese moete kome met grijze hare. Je moet academische kwaliteite mege met ervarig. Seioriteit e praktische itelligetie hebbe ook ee bijdrage te levere aa veraderigsprocesse. De wil te veradere is gee leeftijdgebode eigeschap. Ogetwijfeld zal de Miister va Fiacië Möller graag met eige regelmaat cosultere over fatsoelijk zake doe i de fiaciële diestverleig. DSI research fellowship Uiversiteit va Amsterdam Sids 2007 sposore wij ee research fellowship aa de Uiversiteit va Amsterdam. Deze leerstoel wordt bekleed door dr. Tom Looe, directeur Compliace & Busiess Itegrity bij Bak Isiger de Beaufort. I de relatie met DSI is hij va de Tuchtcommissie e geregistreerd Compliace Professioal. Elk jaar doet hij verslag va zij activiteite. Artikele e lezige Bijdrage: Het Ke-Uw-Cliët-begisel eist igrijpe va de sector; ecoomisch advisere moet weer prevalere bove juridisch correct hadele i het Jaarboek Compliace, uitgever Nederlads Compliace Istituut. Bijdrage La Comformité est morte, Vive la Comformité, de istituut gedreve istellig als ieuw paradigma i het boek Tie jaar Compliace, uitgeverij NIBE-SVV. Twee artikele i het Nederlads Tijdschrift voor Compliace: - Zorgplicht bij Steepeers e perpetuele leige ader bezie i Tijdschrift voor Compliace r. 1/2, jauari/april Kabietsvisie toekomst fiaciële sector co-auteur R. Bakkers i Tijdschrift voor Compliace r. 5, oktober Ee tietal lezige e colleges over de zorgplicht va fiaciële oderemige is gegeve aa AFM, bacaire istellige, uiversiteite e adere opleidigsistitute. Bijdrage DSI aa risico-profiele Sids ekele jare bepleite wij de otwikkelig va ee model-risicoprofiel. Eid 2008 heeft dr. Tom Looe same met prof. dr. Fred va Raaij (UvT) ee weteschappelijk artikel geschreve over de kwatitatieve werkig va risicoprofiele. Vervolges heeft hij same met mr. Frak t Hart (SpigtHoff) ee bijdrage gepubliceerd over ee kwalitatieve vergelijkig va risicoprofiele. Na eerstgeoemd artikel zij Kamervrage gesteld. Daarop heeft de miister va Fiacië ee oderzoek aagekodigd va de AFM, waari vauit het fellowship de odige keis is igebracht. Eid 2009 heeft de AFM ee cosultatierode gestart over haar vooreme ee richtlij of richtsoer te lacere over risicoprofiele. Met medewerkig va Tom Looe zulle wij i dit kader ee reactie geve.

3 DSI staat i diest va herstel va vertrouwe i fiaciële sector Het speerput va DSI is het herstel va cosumetevertrouwe e het cetraal stelle va de klat i de fiaciële diestverleig. Os gedachtegoed e oze prevetieve e correctieve activiteite zij ee belagrijke verworveheid i het stimulere va ee itegere markt. Als de meselijk factor iet i cotrol blijft, loopt het fiaciële systeem e de daarmee verbode diestverleig ee hoog afbreukrisico. Het bestuur va DSI kwam i 2009 vier keer bijee. Bijzodere aadachtspute ware: Jaarstukke 2008 e begrotig 2009 Orgaisatorische aagelegehede Thematiek DSI PIT 2010 (permaete educatie) Toekomstvisie DSI Pre-employmet screeig (PES) e DSI-registraties Samewerkig met relevate orgaisaties i de fiaciële sector Draagvlak Het is evidet dat deze oderwerpe de odige aadacht e expertise vroege i de voorbereidig e uitwerkig va de besluitvormig door directie e staf. Daarbij wil het bestuur wederom zij dak uitspreke aa de zogeaamde 100 va DSI. Hiermee wordt verweze aar de vele experts uit de sector die hu keis e passie jaarlijks belageloos ter beschikkig stelle va de goede zaak: het itegriteitsistituut va de fiaciële diestverleig. Bestuurswijzigig Het bestuurlijke werk i 2009 bego met de goedkeurig va de jaarstukke Aa het eide va het verslagjaar werd op voordracht va NYSE Euroext de heer Alla va Griethuyse als bestuurs verwelkomd. Hij is de opvolger va jhr. mr. Joost va der Does de Willebois aa wie DSI veel dak verschuldigd is voor zij waardevolle advieze oder hectische marktomstadighede gedurede de afgelope jare. Samewerkig DSI blijft streve aar verruimig va haar horizo. De goede ervarige op het vlak va het versterke va itegriteitsbewustzij e deskudigheid die i het afgelope deceium i de effectediestverleig zij opgedaa, kue de gehele fiaciële sector te goede kome. Tege deze achtergrod zoeke wij actief samewerkig met relevate orgaisaties. Zo is het persbericht va de NVHP over samewerkig met DSI positief otvage. Pre-employmet screeig (DSI PES) I het afgelope jaar zij circa screeige uitgevoerd. De belagstellig voor DSI PES komt iet allee va fiaciële oderemige zelf, maar ook va aa he toeleverede uitzed- e detacherigsbedrijve. Vijf orgaisaties hebbe igeschreve op de i-employmet screeig, waarva i 2009 twee orgaisaties ee overeekomst hebbe geteked. DSI PIT 2010 De voorbereidige voor de ieuwe rode periodieke itegriteitstoets (PIT) i 2010 zij i de tweede helft va het verslagjaar op stoom gekome. Het belag va permaete educatie voor de itegriteitsbewakig i de fiaciële diestverleig wordt breed oderschreve. Uit equêtes blijkt dat de bij DSI geregistreerde cursiste zeer tevrede zij over de ihoud e de gebruiksvriedelijkheid va dit e-learig -programma. Tucht- e Geschillecommissie De Tuchtcommissie heeft twee zake afgehadeld i Teves zij bij wijze va trasactie zes geldboetes opgelegd. Naast deze zake hebbe wij twaalf icidete oderzocht die gee aaleidig hebbe gegeve tot tuchtrechtelijke sacties. Hierbij spele de omstadighede va het geval ee doorslaggevede rol, zoals bijvoorbeeld de gerige erst va het feit. De Geschillecommissie heeft vier zake behadeld. I deze zake gig het om kadidaat-geregistreerde die het oees ware met de afwijzig va hu registratieverzoek door DSI. Deze zake zij buite de commissie tot ee oplossig gebracht. Commissie va Beroep I 2009 heeft de Commissie va Beroep eemaal uitspraak gedaa i ee beroep op de uitspraak va de Tuchtcommissie DSI. Kifid I 2009 is de samewerkig met Kifid zoals die i 2008 is opgezet, geprologeerd. De fuctie va algemee directeur bij Kifid is igevuld door Kees Oosterholt, die teves i 2009 oderdeel uitmaakte va de directie va DSI. De Commissie va Beroep va DSI e die va Kifid bestaa uit dezelfde persoe. Bakers Course Naar aaleidig va de uitkomste va de Commissie Maas e de Code Bake is ee maatschappelijke discussie otstaa over de deskudigheid e itegriteit aa de top va de Nederladse fiaciële istellige. DSI heeft het voortouw geome e same met de Duiseberg School of Fiace ee eerste stap gezet die heeft geleid tot de Bakers Course die i februari 2010 is gestart.

4 Bestuur, directie e commissies Bestuurslede Dr. R.W. de Korte Jhr. mr. J.J.M. va der Does de Willebois* CEO NYSE Euroext Amsterdam (* tot ) A. va Griethuyse (per ) Executive Director, Regioal Busiess Head NYSE Euroext Mr. W.A.J. Mijs directeur Nederladse Vereigig va Bake Mr. drs. T.G.A. Keijzers RBA bestuurs Beroepsvereigig va Beleggigsprofesssioals Drs. H.J.G. Kruisiga Associatio of Proprietary Traders C.J. Bijloos Vereigig va Vermogesbeheerders e Commissioairs Mr. P.J.W.G. Kok ames het Verbod va Verzekeraars Mr. J.B.J. Kemme ames de Vereigig va Bedrijfstakpesioefodse e de Stichtig voor Oderemigspesioefodse Mr. J.H.M. Jasse Daale algemee directeur Dutch Fud ad Asset Maagemet Associatio C. Kielstra (waaremer) directeur OvFD Mr. A.R. Groeemeijer (waaremer) federatie fidin Directie DSI D.J. Vis Mr. A.C. Oosterholt Tucht- e geschillecommissie DSI Mr. J.L.S.M. Hille F. Demmeie Prof. mr. R.E. va Esch B.H. Hekelma Dr. A.J.C.C.M. Looe MBA M.W. Scholte Mr. P.M. Wortel Mr. N.W. Zwikker Mr. M. va Luy secretaris Commissie va Beroep DSI Prof. mr. A.S. Hartkamp Mw. mr. A. Rutte-Roos plv. Mr. J.B. Fleers Drs. H.P.J. Kruisiga Mr. F.H.J. Mijsse Mr. G. St. Pajer A. Vastehouw Mw. mr. C.A. Joustra Mr. R.J.F. Thiesse Mr. A. Bus Drs. P.H.M. Kuijs AAG Mr. R. Herma F. Peijster Mr. M.J. Drijftholt secretaris Arbitragecommissie DSI Prof. mr. M.W. de Boogert Mr. A.H. va Delde (tot ) plv. F. Demmeie J. Dobber MBA Prof. dr. R.E. va Esch Mr. J.L.S.M. Hille Prof. dr. R.A.H. va der Meer Drs. E.A.J. va de Merwe Mr. J-W.G. Vik J.W. va de Water Mr. N.W. Zwikker Mr. D.P. Cras secretaris Accreditatiecommissie DSI Drs. C.L. Worms RBA Prof. dr. W.C. Boeschote H.H.H.M. Bruere RBA Prof. dr. J.M.G. Frijs Mr. drs. R. Kopper G.J.P. Okkema Prof. mr. W.A.K. Rak Mr. M.A. va der Lecq* secretaris Mr. R.P.J.W. va Wegberg** secretaris Effectehadelaar DSI H.J. Koppe M. Duyvekam A. Ressag P.G.A. Sprigorum Beleggigsadviseur DSI G.J. Frase Mw. drs. L.M.T. Boere Mr. P. va Gale Drs. F.J.G.M. va der Gu J. Heeremas Drs. E.R. Hesslig Vermogesbeheerder DSI A.A.M. Lute RBA Dr. R. va Dijk Drs. F. Hoogedijk H. Kleeve Dr. A.J.C.C.M. Looe MBA M.H. Zat Beleggigsaalist DSI H.H. Kloos RBA Drs. G.J.A. Nikke Mr. drs. R. Wuijster Compliace Professioal DSI Mr. G.St. Pajer Mr. R.A.M. Hoube Mr. Drs. D.J. Raithel R. Rozeburg Drs. H.P.M. Ruijgrok RA Mw. drs. M. Veltheer Wft-registers DSI J. Heeremas H.J. Butôt E. Kok * (tot ) ** (per )

5 DSI streeft aar krachtebudelig va registraties i de fiaciële diestverleig Het bestuur e de directie va DSI streve aar éé registratieistituut voor de gehele fiaciële diestverleig i os lad. Dit is de belagrijkste coclusie uit de toekomstvisie Same met DSI werke aa itegriteit i de fiaciële diestverleig die i de zomer va 2009 is gepreseteerd. DSI breekt ee las voor éé oafhakelijke persoosregistratie voor fiacieel diestverleers met itegriteit als uitgagsput e duidelijke herkebaarheid voor de cosumet. Door ee gebrek aa vertrouwe is het fiaciële systeem deels otwricht e zij acties die kue bijdrage aa het herstel va vertrouwe, vereist. Wij hebbe de visie opgesteld ter beatwoordig va de vraag welke sectorbrede rol DSI ka vervulle bij het herstelle e behoude va het vertrouwe. Beweze ervarig Wij hebbe als hét itegriteitsistituut va de fiaciële brache ruime e veelzijdige ervarig met dit vraagstuk. Deskudigheid, Screeig e Itegriteit (DSI) voor alle medewerkers op itegriteitgevoelige fucties bie de sector zij ee waarborg voor goed gedrag. De DSI-registratie wordt i de effecteidustrie al geruime tijd erked als de orm. Kostevoordeel door samewerkig Met oze ruime expertise e beproefde model kue e wille wij ook adere segmete i die sector va diest zij. Door het oderbrege va de verschillede iitiatieve i éé registratie-istituut ka ee idividuele registratie bovedie substatieel goedkoper worde aagebode. Dit leidt voor de brache tot ee koste- e efficiecyvoordeel oploped tot vele miljoee euro s op jaarbasis. Screeig e registratie Het bestuur e de directie va DSI vide de tijd rijp voor ee omslag i het deke e doe met betrekkig tot het borge va itegriteit. Iedere medewerker i ee itegriteitgevoelige fuctie bie de fiaciële diestverleig i Nederlad zou gescreed, deskudig e vakbekwaam moete zij e boveal i het belag va de klat moete operere. Beroepstrots zie wij als ee va de kerthema s. Persoolijk aaspreekbaar Met het oderschrijve va de DSI-gedragscode door de idividuele geregistreerde is gedrag te toetse e, idie odig, met het tuchtreglemet i de had te corrigere. Permaete educatie zorgt voor ee altijd vitale orm e houdt het geweste keisiveau op peil. Met ee DSI-registratie staat ee medewerker garat voor zij of haar professioele gedrag i overeestemmig met de actuele orme e waarde i het maatschappelijke verkeer. De cosumet ka eevoudig toetse of ee adviseur over ee DSI-registratie beschikt door het opebaar register op te raadplege. Het rapport is te dowloade via Top 10 suggesties 1 I de adviespraktijk staat de behoefte va de klat cetraal. Aa ee duurzame relatie met ee klat ligt da ook ee weloverwoge, trasparat e betrouwbaar advies te grodslag; 2 Met ee persoolijke registratie staat de adviseur zelf garat voor betrouwbare fiaciële diestverleig met de odige cosequeties voor zij betrouwbaarheidsprofiel; 3 Medewerkers i de sector zulle op deze cultuuromslag voorbereid moete worde. Norme e waarde otwikkele zich met de tijd; wat vroeger ko, ka u iet meer. Het begrip itegriteit zal cocreet gemaakt moete worde. Daartoe krijgt de desbetreffede medewerker de odige begeleidig met ee itegriteitsprogramma; 4 Medewerkers op ee itegriteitgevoelige fuctie, medewerkers met klatcotact e hu respectievelijke leidiggevede worde met ee DSI-registratie persoolijk aaspreekbaar op hu gedrag. Overtredig va de gedragscode wordt voorgelegd aa de Tuchtcommissie. Daaraast houde zij hu itegriteit e deskudigheid zichtbaar op peil (dit is ook relevat i verbad met de Code Bake); 5 De braches diee va fatsoelijke e itegere fiaciële diestverleig hoge prioriteit te make. Dit verkleit de oodzaak va meer overheidregulerig e verlegt het zwaarteput aar zelfregulerigsistitute zoals DSI, StFD e Kifid; 6 Voor de cosumet zal het ee groot voordeel zij idie het uiteidelijk tot éé oafhakelijk persoosregister komt, waardoor op éé website ka worde agetrokke of ee adviseur va obesproke gedrag is e zij deskudigheid op orde heeft; 7 Zelfregulerig om de oodzaak va overheidsregulerig te vermidere vraagt om ee actieve odersteuig va e ivesterig i deze zelfregulerig. Het zou ee verkeerd sigaal aar de markt zij als zelfregulerig iet adequaat wordt igevuld; 8 Partije moete derhalve ook i fiaciële zi ivestere i effectieve zelfregulerig. Als dat ovoldoede gebeurt, is meer overheidsregulerig het logisch gevolg e wordt de rekeig hoger; 9 De vermogespositie va DSI zal op ee voor ee istituut zoder wistoogmerk gagbare orm diee te zitte, waarbij gewerkt wordt met het criterium: de breedste schouders drage de hoogste laste aar rato va het aatal huidige é potetiële DSI-geregistreerde met klatcotact; 10 Met éé voor de cosumet herkebare persoosregistratie ka de fiaciële sector op kosteefficiëte maier samewerke. De geregistreerde medewerkers i de fiaciële diestverleig staa met hu persoolijke registratie garat voor deskudig e iteger advies. Eé registratie-istituut zal aazielijk mider koste da de som va de huidige istitute e orgaisaties.

6 Profiel Jaarrekeig 2009 DSI heeft te doel het vertrouwe va de cosumet i de fiaciële markte te versterke door de kwaliteit e de itegriteit va persoe die werkzaam zij i de Nederladse fiaciële sector, te bevordere e te bewake. DSI beoogt dit doel te bereike door het verstrekke va ee persoosregistratie aa deskudige bie de fiaciële diestverleig. Voorwaarde is dat zij aa bepaalde eise voldoe op het gebied va deskudigheid, itegriteit e werkervarig e de DSI Gedragscode oderschrijve. Idie dit het geval is, da registreert DSI he i ee opebaar register op Dit register ka geraadpleegd worde door (potetiële) klate, werkgevers, de toezichthouder e overige belaghebbede. De geregistreerde professioals zij actief i de hadel, de bemiddelig, de adviserig e het beheer va fiaciële dieste e producte of op het gebied va compliace. Teves verricht DSI de pre- e i-employmet screeig (DSI PES) voor medewerkers die werkzaam zij i itegriteitgevoelige fucties bie de fiaciële markte i Nederlad. Het ka de screeig va zowel vast als igehuurd persoeel betreffe. Ook biedt DSI ter beslechtig va geschille over belegge tusse fiaciële oderemige oderlig ee oafhakelijke arbitragecommissie. DSI faciliteert bovedie de Tucht- e Geschillecommissie e de DSI/Kifid Commissie va Beroep. De oafhakelijke stichtig DSI is i 1999 otstaa op iitiatief va NYSE Euroext Amsterdam e de bracheorgaisaties bie de fiaciële sector i Nederlad e wordt breed gesteud door deze partije e de toezichthouder. Balas per 31 december 2009 (i euro s) Vaste activa Materiële vaste activa Vlottede activa Vorderige Liquide middele Totaal Eige vermoge Algemee reserve Laglopede schulde Kortlopede schulde Totaal Staat va bate e laste 2009 (i euro s) Bate Omzet Overige bate Totaal Laste Persoeelslaste Overige laste Totaal Retebate Resultaat Kercijfers per 31 december 2009 Omschrijvig Aatal medewerkers DSI Aatal deelemers Aatal registraties Aatal persoe Aatal pre-employmet screeige Nadere iformatie over DSI is te vide op Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam. Telefoo:

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

De bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretaris en griffier van Provincies, Gemeenten en Watersciiappen. De SG's van de departementen.

De bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretaris en griffier van Provincies, Gemeenten en Watersciiappen. De SG's van de departementen. AÜ^ eocer.^ p U^OJÜ^ 2L0 oppci^'*'''^ acor. BINNENEKOIVf!EH ESCAK^ OP 12 mf mi ' > Reto'uradres Postbus 20011 2500 EA e Haag Vl Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties ^^ e bestuurders, volksvertegewoordigers,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie