Jaarverslag. Fouten kredietcrisis bewijzen de grote waarde van eigen verantwoordelijkheid in de financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Fouten kredietcrisis bewijzen de grote waarde van eigen verantwoordelijkheid in de financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 George Möller: Foute kredietcrisis bewijze de grote waarde va eige veratwoordelijkheid i de fiaciële diestverleig Fiaciële oderemige moete zich kue ileve i maatschappelijke otwikkelige. Dit beteket vooral iet meegaa met de waa va de dag, maar wel koerse op structurele klimaatveraderig. Dat is u eemaal iheret aa hu publieke taak i de samelevig, stelt George Möller, de foudig father va DSI. Je moet iet allee aadacht geve aa corporate goverace, maar ook aa ee oderwerp als duurzaamheid. Je hoeft gee wereldverbeteraar te zij, maar wel vooruitkijke e je maatschappelijke afwegige make. Als je het gevoel krijgt dat er morge iets totaal oacceptabel is, da is dat iets om i het beleggigsbeleid va vadaag rekeig mee te houde. Je maatschappelijk kompas moet i orde zij. I de media overheerst het beeld va graaiede bakiers e i dit vertekede beeld va de werkelijkheid wordt welees vergete dat er geoeg fatsoelijke bakiers rodlope. Ee va he is George Möller (62), die verlede jaar de tijd gekome vod om zij fuctie als bestuurs va vermogesbeheerder Robeco Groep i te ruile voor meer reflecterede posities i de fiaciële wereld. Sids 1 jauari 2010 is hij va de Raad va Toezicht va de Autoriteit Fiaciële Markte (AFM). Hij is teves de iitiatiefemer va de post academische opleidig Fiacial Ethics die is opgezet door de Comeius Leergag i samewerkig met de Rijksuiversiteit Groige. Möller was ee va de architecte va Euroext e had zittig i de commissie-tabaksblat, die ee code voor goed oderemigsbestuur tot stad bracht. Wakker blijve Möller heeft zich meigmaal kritisch uitgelate over te weiig doordachte fiaciële iovaties zoals Legio Lease. Sterker og, hij was de eerste die aa het eid va de jare egetig de toemalige toezichthouder attedeerde op het dreigede gevaar va dit product e het raffiemet va de daarmee gepaard gaade verkoopmethode. Verwijzed aar die calamiteit liet hij i ee iterview met Elsevier (22 augustus 2009) de kop optekee dat je i de fiaciële wereld iet alles mag doe. Toch is hij gee tegestader va productverieuwig op zij werkterrei. Iovere met verstad Möller: Itegedeel, maar wel met toegevoegde waarde voor markt e cosumet. Da geldt voor alles: bezit eer gij begit. Je moet zeker wete welke uitwerkig producte oder verschillede marktomstadighede hebbe. Bij de otwikkelig va aadelelease-costructies is keelijk vergete dat de beurs iet allee omhoog, maar eve makkelijk heel grillig omlaag ka. Dat iovere met beleid e verstad ka, heeft hij late zie i zij tijd als COO va Euroext. Toe heeft hij geijverd om het beursbedrijf te iovere door ruim baa te geve voor techologie e het Nederladse Optiemodel met succes te exportere. Hij heeft daarmee ee belagrijke bijdrage geleverd aa de opkomst va de zelfstadig opererede particuliere belegger. Radertjes i orde Grote calamiteite i de fiaciële diestverleig zij iet allee ee kwestie va systeemfoute. Het zij foute die mese vaak i collectief verbad make. Mese zij da ook de grootste bro va systeemrisico s. Veel risico s houde ook verbad met foutieve producte e verkeerde verkoopmethodes. George Möller is va meig dat de kredietcrisis og ees op pijlijke wijze heeft duidelijk gemaakt dat de radertjes i het systeem eveees moete kloppe om otsporige te voorkome. Het is te bizar voor woorde dat de sigale va gebrek aa overzicht e misleidig iet va de lucht ware e me i de euforie va bullmarkets toch is doorgehold. Om het doorrolle va misstade te voorkome is het essetieel dat alles e iederee klopt. Daarom be ik ee groot voorstader va os huidige toezichtmodel Twi Peaks waarbij gedrag e prudetieel toezicht zij gescheide. Toch moet het besef og verder doordrige dat het meredeel va prudetiële calamiteite voortkomt uit gedragsfale!. Lees verder op volgede pagia George Möller

2 Vervolg va vorige pagia Eige veratwoordelijkheid Vauit die visie is DSI opgericht e werkzaam. Zelfs met veel blauw op straat is het omogelijk om de samelevig optimaal te beveilige. I de fiaciële diestverleig is het iet aders. Natuurlijk is adequate wetgevig e effectief toezicht belagrijk, maar zoder voldoede eige veratwoordelijkheid va de sector krijgt fatsoelijk zake doe ee te groot afbreukrisico. De verleidig i de fiaciële diestverleig is u eemaal iet gerig. Wetgever e toezichthouders gaa over de deugdelijkheid va de orgaisatie e de bestuurders va fiaciële oderemige. Door schade e schade wijs geworde is de fiaciële sector, de effectediestverleig voorop, tot het izicht gekome dat eige veratwoordelijkheid iet allee met de mod belede moet worde, maar ook hade e voete moet krijge. Möller: DSI geeft ivullig aa de eige veratwoordelijkheid op ieders werkplek. Dat gebeurt met de screeige, de registraties e het hadhave va de gedragcode oder de vlag va DSI. Medewerkers met klatcotact, met toegag tot de koppe va de fiaciële admiistratie of aderszis met ee itegriteitsgevoelige fuctie geve met hu DSI-registratie hu persoolijke commitmet aa deskudige e itegere diestverleig. Geef zelf het goede voorbeeld Vauit zij veelzijdige ervarig i de fiaciële wereld is George Möller i Groige u ee postdoctorale studie Fiacië e Ethiek aa het opzette. Hij is sterk betrokke bij deze materie. Illustratief daarvoor is de volgede aekdote. Toe hij a ee verschil va izicht met ee goude haddruk vertrok bij Euroext beloofde hij deze terug te betale als hij meer da ee bepaald bedrag zou gaa verdiee bij ee ieuwe werkgever. E dat is precies wat hij gedaa heeft toe hij bij Robeco aa de slag gig. Meer oderemigsgeest Vroeger ware alle merchatbaks mider gestructureerd e oderemeder. Nu zij ze allemaal strakker georgaiseerd e operere modialer. Beleggigsistellige moete hu oderemersgeest weer terugkrijge om oderscheided te zij a de kredietcrisis. Daaraast moete bake e verzekeraars zich beperke tot hu wezelijke activiteite e daari de klat cetraal stelle, beadrukt Möller. Allee beweze meerwaarde telt i de fiaciële diestverleig e verdiet i die cotext hoorerig. Misstade elimiere Ee paar jaar gelede las je ogal ees i de krat dat ee bak of ee commissioair ee beleggigsfods op het schap legde oder voorwaarde dat ze alle aadeletrasacties va dat beleggigsfods mochte uitvoere. Möller: Voor de belegger was dat fods lag iet altijd het beste advies e laat staa de beste koop. Aders gezegd de zake elders gedaa corrumpeerde het goede advies aa de klat. Daar is de toezichthouder tege i het geweer gekome e heeft voor die misstade hoge boetes uitgedeeld. Bacaire istellige realisere zich u meer da ooit dat hu verplichtige tegeover de belegger verder gaa da het diee va hu eige belag. Ispirered leidig geve George Möller is overtuigd va de voorbeeldrol va de topleidig. Aa de top va ee fiaciële istellig moet je ispirered leidiggeve. Dat is voor ee belagrijk deel ook ee voorbeeldfuctie vervulle. De mese moete zie dat je de kar trekt. E dat beteket dat je iet te ver va de troepe af moet staa. Deze bedrijfstak kede ee iets te hiërarchisch leiderschap. I ee professioele orgaisatie moet je dat iet te veel hebbe. Dat vervreemdt e tast het draagvlak aa. Bij Robeco heb ik ee keer geroepe dat er meer mese moete kome met grijze hare. Je moet academische kwaliteite mege met ervarig. Seioriteit e praktische itelligetie hebbe ook ee bijdrage te levere aa veraderigsprocesse. De wil te veradere is gee leeftijdgebode eigeschap. Ogetwijfeld zal de Miister va Fiacië Möller graag met eige regelmaat cosultere over fatsoelijk zake doe i de fiaciële diestverleig. DSI research fellowship Uiversiteit va Amsterdam Sids 2007 sposore wij ee research fellowship aa de Uiversiteit va Amsterdam. Deze leerstoel wordt bekleed door dr. Tom Looe, directeur Compliace & Busiess Itegrity bij Bak Isiger de Beaufort. I de relatie met DSI is hij va de Tuchtcommissie e geregistreerd Compliace Professioal. Elk jaar doet hij verslag va zij activiteite. Artikele e lezige Bijdrage: Het Ke-Uw-Cliët-begisel eist igrijpe va de sector; ecoomisch advisere moet weer prevalere bove juridisch correct hadele i het Jaarboek Compliace, uitgever Nederlads Compliace Istituut. Bijdrage La Comformité est morte, Vive la Comformité, de istituut gedreve istellig als ieuw paradigma i het boek Tie jaar Compliace, uitgeverij NIBE-SVV. Twee artikele i het Nederlads Tijdschrift voor Compliace: - Zorgplicht bij Steepeers e perpetuele leige ader bezie i Tijdschrift voor Compliace r. 1/2, jauari/april Kabietsvisie toekomst fiaciële sector co-auteur R. Bakkers i Tijdschrift voor Compliace r. 5, oktober Ee tietal lezige e colleges over de zorgplicht va fiaciële oderemige is gegeve aa AFM, bacaire istellige, uiversiteite e adere opleidigsistitute. Bijdrage DSI aa risico-profiele Sids ekele jare bepleite wij de otwikkelig va ee model-risicoprofiel. Eid 2008 heeft dr. Tom Looe same met prof. dr. Fred va Raaij (UvT) ee weteschappelijk artikel geschreve over de kwatitatieve werkig va risicoprofiele. Vervolges heeft hij same met mr. Frak t Hart (SpigtHoff) ee bijdrage gepubliceerd over ee kwalitatieve vergelijkig va risicoprofiele. Na eerstgeoemd artikel zij Kamervrage gesteld. Daarop heeft de miister va Fiacië ee oderzoek aagekodigd va de AFM, waari vauit het fellowship de odige keis is igebracht. Eid 2009 heeft de AFM ee cosultatierode gestart over haar vooreme ee richtlij of richtsoer te lacere over risicoprofiele. Met medewerkig va Tom Looe zulle wij i dit kader ee reactie geve.

3 DSI staat i diest va herstel va vertrouwe i fiaciële sector Het speerput va DSI is het herstel va cosumetevertrouwe e het cetraal stelle va de klat i de fiaciële diestverleig. Os gedachtegoed e oze prevetieve e correctieve activiteite zij ee belagrijke verworveheid i het stimulere va ee itegere markt. Als de meselijk factor iet i cotrol blijft, loopt het fiaciële systeem e de daarmee verbode diestverleig ee hoog afbreukrisico. Het bestuur va DSI kwam i 2009 vier keer bijee. Bijzodere aadachtspute ware: Jaarstukke 2008 e begrotig 2009 Orgaisatorische aagelegehede Thematiek DSI PIT 2010 (permaete educatie) Toekomstvisie DSI Pre-employmet screeig (PES) e DSI-registraties Samewerkig met relevate orgaisaties i de fiaciële sector Draagvlak Het is evidet dat deze oderwerpe de odige aadacht e expertise vroege i de voorbereidig e uitwerkig va de besluitvormig door directie e staf. Daarbij wil het bestuur wederom zij dak uitspreke aa de zogeaamde 100 va DSI. Hiermee wordt verweze aar de vele experts uit de sector die hu keis e passie jaarlijks belageloos ter beschikkig stelle va de goede zaak: het itegriteitsistituut va de fiaciële diestverleig. Bestuurswijzigig Het bestuurlijke werk i 2009 bego met de goedkeurig va de jaarstukke Aa het eide va het verslagjaar werd op voordracht va NYSE Euroext de heer Alla va Griethuyse als bestuurs verwelkomd. Hij is de opvolger va jhr. mr. Joost va der Does de Willebois aa wie DSI veel dak verschuldigd is voor zij waardevolle advieze oder hectische marktomstadighede gedurede de afgelope jare. Samewerkig DSI blijft streve aar verruimig va haar horizo. De goede ervarige op het vlak va het versterke va itegriteitsbewustzij e deskudigheid die i het afgelope deceium i de effectediestverleig zij opgedaa, kue de gehele fiaciële sector te goede kome. Tege deze achtergrod zoeke wij actief samewerkig met relevate orgaisaties. Zo is het persbericht va de NVHP over samewerkig met DSI positief otvage. Pre-employmet screeig (DSI PES) I het afgelope jaar zij circa screeige uitgevoerd. De belagstellig voor DSI PES komt iet allee va fiaciële oderemige zelf, maar ook va aa he toeleverede uitzed- e detacherigsbedrijve. Vijf orgaisaties hebbe igeschreve op de i-employmet screeig, waarva i 2009 twee orgaisaties ee overeekomst hebbe geteked. DSI PIT 2010 De voorbereidige voor de ieuwe rode periodieke itegriteitstoets (PIT) i 2010 zij i de tweede helft va het verslagjaar op stoom gekome. Het belag va permaete educatie voor de itegriteitsbewakig i de fiaciële diestverleig wordt breed oderschreve. Uit equêtes blijkt dat de bij DSI geregistreerde cursiste zeer tevrede zij over de ihoud e de gebruiksvriedelijkheid va dit e-learig -programma. Tucht- e Geschillecommissie De Tuchtcommissie heeft twee zake afgehadeld i Teves zij bij wijze va trasactie zes geldboetes opgelegd. Naast deze zake hebbe wij twaalf icidete oderzocht die gee aaleidig hebbe gegeve tot tuchtrechtelijke sacties. Hierbij spele de omstadighede va het geval ee doorslaggevede rol, zoals bijvoorbeeld de gerige erst va het feit. De Geschillecommissie heeft vier zake behadeld. I deze zake gig het om kadidaat-geregistreerde die het oees ware met de afwijzig va hu registratieverzoek door DSI. Deze zake zij buite de commissie tot ee oplossig gebracht. Commissie va Beroep I 2009 heeft de Commissie va Beroep eemaal uitspraak gedaa i ee beroep op de uitspraak va de Tuchtcommissie DSI. Kifid I 2009 is de samewerkig met Kifid zoals die i 2008 is opgezet, geprologeerd. De fuctie va algemee directeur bij Kifid is igevuld door Kees Oosterholt, die teves i 2009 oderdeel uitmaakte va de directie va DSI. De Commissie va Beroep va DSI e die va Kifid bestaa uit dezelfde persoe. Bakers Course Naar aaleidig va de uitkomste va de Commissie Maas e de Code Bake is ee maatschappelijke discussie otstaa over de deskudigheid e itegriteit aa de top va de Nederladse fiaciële istellige. DSI heeft het voortouw geome e same met de Duiseberg School of Fiace ee eerste stap gezet die heeft geleid tot de Bakers Course die i februari 2010 is gestart.

4 Bestuur, directie e commissies Bestuurslede Dr. R.W. de Korte Jhr. mr. J.J.M. va der Does de Willebois* CEO NYSE Euroext Amsterdam (* tot ) A. va Griethuyse (per ) Executive Director, Regioal Busiess Head NYSE Euroext Mr. W.A.J. Mijs directeur Nederladse Vereigig va Bake Mr. drs. T.G.A. Keijzers RBA bestuurs Beroepsvereigig va Beleggigsprofesssioals Drs. H.J.G. Kruisiga Associatio of Proprietary Traders C.J. Bijloos Vereigig va Vermogesbeheerders e Commissioairs Mr. P.J.W.G. Kok ames het Verbod va Verzekeraars Mr. J.B.J. Kemme ames de Vereigig va Bedrijfstakpesioefodse e de Stichtig voor Oderemigspesioefodse Mr. J.H.M. Jasse Daale algemee directeur Dutch Fud ad Asset Maagemet Associatio C. Kielstra (waaremer) directeur OvFD Mr. A.R. Groeemeijer (waaremer) federatie fidin Directie DSI D.J. Vis Mr. A.C. Oosterholt Tucht- e geschillecommissie DSI Mr. J.L.S.M. Hille F. Demmeie Prof. mr. R.E. va Esch B.H. Hekelma Dr. A.J.C.C.M. Looe MBA M.W. Scholte Mr. P.M. Wortel Mr. N.W. Zwikker Mr. M. va Luy secretaris Commissie va Beroep DSI Prof. mr. A.S. Hartkamp Mw. mr. A. Rutte-Roos plv. Mr. J.B. Fleers Drs. H.P.J. Kruisiga Mr. F.H.J. Mijsse Mr. G. St. Pajer A. Vastehouw Mw. mr. C.A. Joustra Mr. R.J.F. Thiesse Mr. A. Bus Drs. P.H.M. Kuijs AAG Mr. R. Herma F. Peijster Mr. M.J. Drijftholt secretaris Arbitragecommissie DSI Prof. mr. M.W. de Boogert Mr. A.H. va Delde (tot ) plv. F. Demmeie J. Dobber MBA Prof. dr. R.E. va Esch Mr. J.L.S.M. Hille Prof. dr. R.A.H. va der Meer Drs. E.A.J. va de Merwe Mr. J-W.G. Vik J.W. va de Water Mr. N.W. Zwikker Mr. D.P. Cras secretaris Accreditatiecommissie DSI Drs. C.L. Worms RBA Prof. dr. W.C. Boeschote H.H.H.M. Bruere RBA Prof. dr. J.M.G. Frijs Mr. drs. R. Kopper G.J.P. Okkema Prof. mr. W.A.K. Rak Mr. M.A. va der Lecq* secretaris Mr. R.P.J.W. va Wegberg** secretaris Effectehadelaar DSI H.J. Koppe M. Duyvekam A. Ressag P.G.A. Sprigorum Beleggigsadviseur DSI G.J. Frase Mw. drs. L.M.T. Boere Mr. P. va Gale Drs. F.J.G.M. va der Gu J. Heeremas Drs. E.R. Hesslig Vermogesbeheerder DSI A.A.M. Lute RBA Dr. R. va Dijk Drs. F. Hoogedijk H. Kleeve Dr. A.J.C.C.M. Looe MBA M.H. Zat Beleggigsaalist DSI H.H. Kloos RBA Drs. G.J.A. Nikke Mr. drs. R. Wuijster Compliace Professioal DSI Mr. G.St. Pajer Mr. R.A.M. Hoube Mr. Drs. D.J. Raithel R. Rozeburg Drs. H.P.M. Ruijgrok RA Mw. drs. M. Veltheer Wft-registers DSI J. Heeremas H.J. Butôt E. Kok * (tot ) ** (per )

5 DSI streeft aar krachtebudelig va registraties i de fiaciële diestverleig Het bestuur e de directie va DSI streve aar éé registratieistituut voor de gehele fiaciële diestverleig i os lad. Dit is de belagrijkste coclusie uit de toekomstvisie Same met DSI werke aa itegriteit i de fiaciële diestverleig die i de zomer va 2009 is gepreseteerd. DSI breekt ee las voor éé oafhakelijke persoosregistratie voor fiacieel diestverleers met itegriteit als uitgagsput e duidelijke herkebaarheid voor de cosumet. Door ee gebrek aa vertrouwe is het fiaciële systeem deels otwricht e zij acties die kue bijdrage aa het herstel va vertrouwe, vereist. Wij hebbe de visie opgesteld ter beatwoordig va de vraag welke sectorbrede rol DSI ka vervulle bij het herstelle e behoude va het vertrouwe. Beweze ervarig Wij hebbe als hét itegriteitsistituut va de fiaciële brache ruime e veelzijdige ervarig met dit vraagstuk. Deskudigheid, Screeig e Itegriteit (DSI) voor alle medewerkers op itegriteitgevoelige fucties bie de sector zij ee waarborg voor goed gedrag. De DSI-registratie wordt i de effecteidustrie al geruime tijd erked als de orm. Kostevoordeel door samewerkig Met oze ruime expertise e beproefde model kue e wille wij ook adere segmete i die sector va diest zij. Door het oderbrege va de verschillede iitiatieve i éé registratie-istituut ka ee idividuele registratie bovedie substatieel goedkoper worde aagebode. Dit leidt voor de brache tot ee koste- e efficiecyvoordeel oploped tot vele miljoee euro s op jaarbasis. Screeig e registratie Het bestuur e de directie va DSI vide de tijd rijp voor ee omslag i het deke e doe met betrekkig tot het borge va itegriteit. Iedere medewerker i ee itegriteitgevoelige fuctie bie de fiaciële diestverleig i Nederlad zou gescreed, deskudig e vakbekwaam moete zij e boveal i het belag va de klat moete operere. Beroepstrots zie wij als ee va de kerthema s. Persoolijk aaspreekbaar Met het oderschrijve va de DSI-gedragscode door de idividuele geregistreerde is gedrag te toetse e, idie odig, met het tuchtreglemet i de had te corrigere. Permaete educatie zorgt voor ee altijd vitale orm e houdt het geweste keisiveau op peil. Met ee DSI-registratie staat ee medewerker garat voor zij of haar professioele gedrag i overeestemmig met de actuele orme e waarde i het maatschappelijke verkeer. De cosumet ka eevoudig toetse of ee adviseur over ee DSI-registratie beschikt door het opebaar register op te raadplege. Het rapport is te dowloade via Top 10 suggesties 1 I de adviespraktijk staat de behoefte va de klat cetraal. Aa ee duurzame relatie met ee klat ligt da ook ee weloverwoge, trasparat e betrouwbaar advies te grodslag; 2 Met ee persoolijke registratie staat de adviseur zelf garat voor betrouwbare fiaciële diestverleig met de odige cosequeties voor zij betrouwbaarheidsprofiel; 3 Medewerkers i de sector zulle op deze cultuuromslag voorbereid moete worde. Norme e waarde otwikkele zich met de tijd; wat vroeger ko, ka u iet meer. Het begrip itegriteit zal cocreet gemaakt moete worde. Daartoe krijgt de desbetreffede medewerker de odige begeleidig met ee itegriteitsprogramma; 4 Medewerkers op ee itegriteitgevoelige fuctie, medewerkers met klatcotact e hu respectievelijke leidiggevede worde met ee DSI-registratie persoolijk aaspreekbaar op hu gedrag. Overtredig va de gedragscode wordt voorgelegd aa de Tuchtcommissie. Daaraast houde zij hu itegriteit e deskudigheid zichtbaar op peil (dit is ook relevat i verbad met de Code Bake); 5 De braches diee va fatsoelijke e itegere fiaciële diestverleig hoge prioriteit te make. Dit verkleit de oodzaak va meer overheidregulerig e verlegt het zwaarteput aar zelfregulerigsistitute zoals DSI, StFD e Kifid; 6 Voor de cosumet zal het ee groot voordeel zij idie het uiteidelijk tot éé oafhakelijk persoosregister komt, waardoor op éé website ka worde agetrokke of ee adviseur va obesproke gedrag is e zij deskudigheid op orde heeft; 7 Zelfregulerig om de oodzaak va overheidsregulerig te vermidere vraagt om ee actieve odersteuig va e ivesterig i deze zelfregulerig. Het zou ee verkeerd sigaal aar de markt zij als zelfregulerig iet adequaat wordt igevuld; 8 Partije moete derhalve ook i fiaciële zi ivestere i effectieve zelfregulerig. Als dat ovoldoede gebeurt, is meer overheidsregulerig het logisch gevolg e wordt de rekeig hoger; 9 De vermogespositie va DSI zal op ee voor ee istituut zoder wistoogmerk gagbare orm diee te zitte, waarbij gewerkt wordt met het criterium: de breedste schouders drage de hoogste laste aar rato va het aatal huidige é potetiële DSI-geregistreerde met klatcotact; 10 Met éé voor de cosumet herkebare persoosregistratie ka de fiaciële sector op kosteefficiëte maier samewerke. De geregistreerde medewerkers i de fiaciële diestverleig staa met hu persoolijke registratie garat voor deskudig e iteger advies. Eé registratie-istituut zal aazielijk mider koste da de som va de huidige istitute e orgaisaties.

6 Profiel Jaarrekeig 2009 DSI heeft te doel het vertrouwe va de cosumet i de fiaciële markte te versterke door de kwaliteit e de itegriteit va persoe die werkzaam zij i de Nederladse fiaciële sector, te bevordere e te bewake. DSI beoogt dit doel te bereike door het verstrekke va ee persoosregistratie aa deskudige bie de fiaciële diestverleig. Voorwaarde is dat zij aa bepaalde eise voldoe op het gebied va deskudigheid, itegriteit e werkervarig e de DSI Gedragscode oderschrijve. Idie dit het geval is, da registreert DSI he i ee opebaar register op Dit register ka geraadpleegd worde door (potetiële) klate, werkgevers, de toezichthouder e overige belaghebbede. De geregistreerde professioals zij actief i de hadel, de bemiddelig, de adviserig e het beheer va fiaciële dieste e producte of op het gebied va compliace. Teves verricht DSI de pre- e i-employmet screeig (DSI PES) voor medewerkers die werkzaam zij i itegriteitgevoelige fucties bie de fiaciële markte i Nederlad. Het ka de screeig va zowel vast als igehuurd persoeel betreffe. Ook biedt DSI ter beslechtig va geschille over belegge tusse fiaciële oderemige oderlig ee oafhakelijke arbitragecommissie. DSI faciliteert bovedie de Tucht- e Geschillecommissie e de DSI/Kifid Commissie va Beroep. De oafhakelijke stichtig DSI is i 1999 otstaa op iitiatief va NYSE Euroext Amsterdam e de bracheorgaisaties bie de fiaciële sector i Nederlad e wordt breed gesteud door deze partije e de toezichthouder. Balas per 31 december 2009 (i euro s) Vaste activa Materiële vaste activa Vlottede activa Vorderige Liquide middele Totaal Eige vermoge Algemee reserve Laglopede schulde Kortlopede schulde Totaal Staat va bate e laste 2009 (i euro s) Bate Omzet Overige bate Totaal Laste Persoeelslaste Overige laste Totaal Retebate Resultaat Kercijfers per 31 december 2009 Omschrijvig Aatal medewerkers DSI Aatal deelemers Aatal registraties Aatal persoe Aatal pre-employmet screeige Nadere iformatie over DSI is te vide op Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam. Telefoo:

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Total Health Management

Total Health Management GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde,

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Taget Iformatieblad voor het persoeel va Taget jaargag 8 ummer 2 december 2007 2 3 Kort ieuws Colofo Studie-tweedaagse directies Taget te Oisterwijk Tago is het ifobulleti voor

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser

Nadere informatie