Jaardocument Inhoud Pagina. Verslag van de raad van bestuur 3 Verslag van de raad van toezicht Uitgangspunten van de verslaggeving 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011. Inhoud Pagina. Verslag van de raad van bestuur 3 Verslag van de raad van toezicht 7. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 10"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2011

2 Jaardocument 2011 Inhoud Pagina Verslag van de raad van bestuur 3 Verslag van de raad van toezicht 7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten Productie Belanghebbenden Patiëntenorganisaties Zorgverzekeraars Verwijzers Overheid Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen (STZ) Samenwerking Werkgebied Corporate Governance Bestuur en toezicht Governance code Raad van bestuur Raad van toezicht Risicomanagement en fraudebeheersing Stafbestuur Bestuurscollege Bedrijfsvoering Medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) Actuele thema s en toekomst informatie Visie/meerjarenbeleid Jaarplan Missie, visie, waarden en normen Algemeen kwaliteitsbeleid Patiëntveiligheid Re-actief leren Pro actief leren Thema s/projecten Landelijke thema s patiëntveiligheid 53 1

3 Medicatieveiligheid Cultuur Escalatie team locatie Eindhoven Brandveiligheid (externe) Toetsing Beleving door patiënten Medewerkers veiligheid Bedrijfsveiligheid Commissies Toegankelijkheid Medisch en Informatie Technologie (MIT) Wachttijden en toegangstijden MMC Academie Human Resource Management (HRM) Facilitair beleid (Services) Samenleving Marketing en communicatie Vastgoed en huisvesting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Financieel beleid 97 Bijlagen A. Overzicht leden vereniging medische staf per december 2011 B. Instemmings- en adviesvragen OR MMC C. Wetenschappelijke publicaties naar 107 zorggroep 2011 D. Informatiebijeenkomsten patiëntenverenigingen E. Resultaten patient tevredendheidsonderzoek 128 Jaarrekening 2011 Colofon Uitgave: Máxima Medisch Centrum, mei 2011 Jaarverslag commissie: Ralph van Disseldorp, marketing, communicatie en klantrelatie; Eduard van Helvoort, finance, control en informatiemanagement; Hanneke Kuijten, Kwaliteit en veiligheid Tekst en eindredactie: Afdeling marketing, communicatie en klantrelaties Vormgeving omslag en binnenwerk: Afdeling marketing, communicatie en klantrelaties Drukwerk omslag: Huisdrukkerij Máxima Medisch Centrum Binnenwerk en afwerking: Huisdrukkerij Máxima Medisch Centrum 2

4 Verslag van de raad van bestuur Met genoegen biedt de raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum (MMC) u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 aan. Wij leggen in dit document verantwoording af over de ontwikkelingen van MMC in het afgelopen jaar. Dit doen wij door terug te blikken op de ambitie en doelstellingen van MMC als topklinisch ziekenhuis en de belangrijkste activiteiten en behaalde resultaten in 2011 te benoemen. Het jaar 2011 kenmerkte zich voor Máxima Medisch Centrum als het jaar van voortbouwen op de ingezette koers waarbij diverse concrete resultaten geoogst konden worden. Het Vrouw Moeder Kind-centrum in Veldhoven is grotendeels gerealiseerd (ter grootte van circa een derde deel van de bestaande locatie). De eerste patiëntjes hebben in 2011 het nieuwe gebouw kunnen betrekken. Een belangrijke voorziening voor de topreferente functie van MMC in de perinatologie en zorg voor Vrouw Moeder Kind heeft hiermee fysiek gestalte gekregen. Patiënten van ver buiten de regio kunnen hier terecht voor zorg, gebaseerd op het in Nederland unieke family centered care principe. De verloskunde van MMC groeide tegen de landelijk trend in naar ruim 2000 bevallingen in Het centrum is door o.a. de kinderafdeling al in gebruik genomen, in mei 2012 zullen alle afdelingen verhuisd zijn naar de nieuwbouw. Het Vrouw Moeder Kind-centrum zal officieel geopend worden in september De nieuwbouw biedt dan tevens onderdak aan een aantal andere specialismen, zoals cardiologie (alle functies rondom cardiologie ondergebracht op één verdieping) en sportgeneeskunde. Patiënt centraal Het draait in MMC uiteraard om het centraal stellen van de patiënt in alles wat we doen. In dit kader is het fysiologieprogramma in 2011 nieuw leven ingeblazen. De patiënt geeft het Máxima gemiddeld ruim een acht, zo blijkt uit het patiënttevredenheidsonderzoek. De bejegening en verzorging door verpleegkundigen bleek hierin afgelopen jaar het hoogst te scoren. Ook de maaltijden en de bezoektijden werden heel positief beoordeeld door patiënten. Op donderdag 12 mei, de dag van de zorg, hebben het bestuur en middenkader van het ziekenhuis op de werkvloer meegewerkt onder het motto: de verpleegkundigen delen de lakens uit. Ons ziekenhuis, zo bleek in 2011, behoort tot de top 3 van meest gastvrije ziekenhuizen in Nederland. Dat bleek tijdens de uitreiking van de Gastvrijheidszorg Award. Locatie Veldhoven eindigde op de derde plaats en locatie Eindhoven op de vierde plaats. Máxima Medisch Centrum is er trots op dat beide locaties zulke hoge ogen hebben gegooid. Een belangrijke verbetering voor onze patiënten en bezoekers die in 2011 is doorgevoerd is een geheel nieuw systeem voor bewegwijzering in Veldhoven. Hiermee is een grote stap vooruit gemaakt zowel in functionele zin als met betrekking tot onze gastvrijheid. Ook kunst draagt bij aan een prettige omgeving voor patiënten. In dit kader tekenden MMC en het Van Abbe museum in 2011 een convenant tot samenwerking. In het kader van de verbouwing van MMC locatie Eindhoven wordt opdracht gegeven voor een gezichtsbepalend kunstwerk voor deze locatie. Revitalisering In 2011 is gestart met de ingrijpende revitalisering van de locatie Eindhoven, de plaats voor planbare zorg. Net als vorig jaar kende deze locatie in 2011 opnieuw de kortste toegangstijden in de regio. We zijn begonnen met een moderniseringsslag, wat leidt tot een ziekenhuislocatie voor planbare zorg die met verve veilig, vaardig en aardig genoemd mag worden. 3

5 Financieel gezond Grote uitdagingen lagen afgelopen jaar in het vinden van antwoorden op financiële uitdagingen, ondermeer gegeven de kortingen die de overheid oplegt. Op basis van het meerjaren financieel kader dat in 2010 vastgesteld is, zijn bezuinigingen in de begroting 2011 opgenomen. De voorbereiding en uitvoering daarvan staat hoog op de managementagenda. Een randvoorwaarde om onze ambities te verwezenlijken en state of the art patiëntenzorg te kunnen bieden is immers een financieel gezonde organisatie. De in 2011 voorgenomen bezuinigingsplannnen zijn niet allemaal gerealiseerd conform begroting. Geholpen door een paar meevallers hebben we desalniettemin het jaar af kunnen sluiten met een positief resultaat van ruim 1,7 miljoen. Conform verwachting. Ombuigingsprogramma en meerjaren financieel kader Als gevolg van overheidsbeleid ten aanzien van het handhaven van een strakke budgetdiscipline, zien we ons keer op keer geplaatst voor nieuwe kortingen. Dat vereist steeds opnieuw het uiterste aan creativiteit van de organisatie. Medio 2010 is besloten om een meerjaren ombuigingsprogramma op te stellen, in samenspraak met de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). De transitie is onderbouwd met een meerjaren financieel kader gericht op een forse besparing van 25,7 miljoen waarvan het accent ligt op de jaren 2011 t/m Drie hoofddoelstellingen staan centraal: 1. winstgevende marktgroei, 2. efficiency, 3. kostenreductie door middel van samenwerking. In 2011 is de marktgroei gerealiseerd conform begroting. De bezuinigingsplannen die moeten leiden tot vergroten van efficiency zijn niet geheel gerealiseerd conform begroting. Zo bleek een vakantiesluiting van de locatie Eindhoven niet haalbaar en zijn de resultaten van lean trajecten nog niet op het niveau van de begroting gerealiseerd. Het ziekteverzuim is gedaald en inkoopbesparingen zijn gerealiseerd. In de hele organisatie is veel aandacht voor bezuinigingen. Het is een gespreksonderwerp dat steeds hoog op de agenda staat en voortdurend aandacht krijgt van het management. Resultaten zijn zichtbaar maar niet in het tempo dat verwacht werd omdat voorbereiding en besluitvorming meer tijd vergt. Ook in 2012 is wederom sprake van grote bezuinigingsinspanningen. Het gaat om een bedrag van 6,7 miljoen als onderdeel van het meerjarenplan waartoe in 2010 besloten is. Strategisch kader Er is ingestemd met het strategisch kader waarin het meerjarenbeleid van de organisatie is vastgesteld. Hierin wordt de organisatie-inrichting middels medische centra geduid zodat meerdere centra als strategisch profiel kunnen worden aangewezen. Bovendien wordt de organisatiekoers verbreed van curatie naar behoud van gezondheid. Het meerjaren beleidsplan is geconcretiseerd in het jaarplan MMC. Ook dit jaarplan is uiteraard door de raad van bestuur geaccordeerd. Naast de reguliere bedrijfsvoering, ondersteund door de beleid- en budgetcyclus, passeerden in 2011 een groot aantal gebeurtenissen en onderwerpen de revue. Een aantal daarvan benoemen wij hier kort. NIAZ Reeds in 2010 zijn de voorbereidingen ter hand genomen voor een instellingsbrede NIAZaccreditatie. Deze voorbereidingen zijn in 2011 gecontinueerd. Hiermee wordt tevens een deel van het Veiligheids Management Systeem (VMS) verwezenlijkt. Er is een intern auditsysteem ontwikkeld, waarvoor intern auditoren zijn geworven en opgeleid. Een aantal medisch specialisten maakt deel uit van deze auditteams. Daarnaast is een documentatiesysteem opgericht en hebben afdelingen zelfevaluatierapporten geschreven, waarin staat in hoeverre zij 4

6 op dit moment voldoen aan de NIAZ-normen. Een stuurgroep rapporteert regelmatig over de vorderingen, onder andere door updates in een nieuwsbrief. Het streven is om in 2012 organisatiebreed de NIAZ-accreditatie te behalen. Verkenning van samenwerking Máxima Medisch Centrum zet voor de komende jaren in op samenwerking in de zorg. Het ziekenhuis volgt daarmee de landelijke beleidslijnen van overheid, inspectie, verzekeraars en NVZ die geënt zijn op concentratie en spreiding van zorg. Patiënten zijn immers gebaat bij het delen en afstemmen van kennis, ervaring en zorgcapaciteit tussen zorginstellingen. MMC heeft de afgelopen jaren zowel binnen als buiten de regio de mogelijkheden tot samenwerking breed verkend. Deze verkenning heeft twee intentieverklaringen tussen MUMC en MMC opgeleverd op respectievelijk de deelgebieden kindergeneeskunde en oncologie. MMC voerde in 2011 ook een brede verkenning uit naar de mogelijkheden tot samenwerking met het Catharina-ziekenhuis. Bovenop de bestaande samenwerkingsverbanden tussen beide ziekenhuizen zijn er naar aanleiding van de verkenning geen nieuwe bijgekomen. De ontwikkelingen in de zorg gaan momenteel te hard om samen daarin stappen te zetten. De patiënt kan echter wel baat hebben bij intensievere samenwerking tussen zorginstellingen binnen en buiten de regio. De raad van bestuur wil dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking van MMC zowel met het Catharina-ziekenhuis als met andere zorginstellingen (in de regio). Health Technology Park (HTP) Rondom het ziekenhuis in Veldhoven wordt een campus ontwikkeld onder de naam Health Technology Park. Eén van de aanleidingen voor de ontwikkeling van deze campus is gelegen in het feit dat ziekenhuizen economisch eigenaar zijn van het eigen vastgoed. Nog belangrijker voor dit initiatief is dat MMC een topklinisch ziekenhuis is met een langjarige wetenschappelijke en onderzoekstraditie met name op het terrein van medisch technologische ontwikkelingen. Doelstelling van het HTP is dat bedrijven en instellingen die zich richten op medische innovaties, zich in de nabijheid van het ziekenhuis vestigen en het ziekenhuis als proeftuin kunnen benutten. Hiermee levert MMC een substanstiële bijdrage aan het programma Brainport en aan de realisatie van de Brainport Avenue die langs de A2 en de A67 gestalte moet krijgen. Reeds in 2010 is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en een governancestructuur ontworpen, waar een stuurgroep en een raad van advies deel van uitmaakt. In 2011 zijn contacten met vastgoedpartijen en bedrijven die zich potentieel willen vestigen, geconcretiseerd. Daarnaast heeft intensief contact plaatsgevonden met de gemeente Veldhoven over wijziging van het bestemmingsplan. Risicomanagement In 2010 zijn reeds concreet de risicodomeinen benoemd en is risicobeheersing in een matrix uitgewerkt. De te onderscheiden domeinen zijn financieel, patiënt (medisch en verpleegkundig), arbeid, medische informatie, governance, facilitair en vastgoed en huisvesting. Per domein is van de te onderscheiden risico s vastgelegd het gevolg, de oorzaak, de beheersing en acties naar aanleiding van rest risico. Op deze wijze zijn risico s geclassificeerd. Er zijn domeineigenaren benoemd die verantwoordelijk zijn voor de follow up. Rapportage heeft in 2011 tweemaal per jaar plaatsgevonden. MMC heeft de meeste top-specialisten aan boord Ons ziekenhuis heeft het hoogste aantal top-specialisten aan boord van alle topklinische ziekenhuizen. Dat blijkt uit de uitslag van de MedNet-Topartsen verkiezing. Er zijn maar liefst 5

7 twaalf artsen voorgedragen voor de titel. Twee specialisten zijn gekozen tot Toparts: gynaecoloog Marlies Bongers en chirurg Gerrit Slooter. Parkeren locatie Veldhoven Na invoering van betaald parkeren op MMC locatie Veldhoven in 2010 zijn in 2011 een aantal aanvullende maatregelen genomen waardoor de parkeersituatie structureel verbeterd is. Milieu en duurzaamheid Bij de bouw en renovatieprojecten en aankoop, dan wel vervanging van systemen heeft het ziekenhuis bewust gekozen voor milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Locatie Veldhoven maakt vanaf 2010 gebruik van een duurzaam energieopslagsysteem voor het koelen en verwarmen van het ziekenhuis, de zogenoemde warmte/koude energieopslag in de bodem. Hiervoor is extra energie nodig en deze duurzame energieopwekking levert een CO2 reductie van 22% op ten opzichte van de traditionele methode. Om een beeld te geven: dit staat gelijk aan bomen of, omgerekend naar energiebehoefte, een besparing van energielevering voor 160 huishoudens voor gas en elektra. Ook is het ziekenhuis dat inmiddels 21 jaar oud is afgelopen jaar voorzien van duurzame HF verlichting en verbeterde isolatie door vernieuwing van de daken. Buiten de infrastructurele duurzame oplossingen werkt MMC bewust aan nieuwe concepten, zoals het eerder genoemde voedselconcept, dat leidt tot minder afval en verspilling. Nieuw maaltijdconcept MMC MMC streeft ernaar een hoogwaardige maaltijd te serveren. Patiënten in Máxima Medisch Centrum kunnen bijvoorbeeld aan het bed beslissen waar ze zin in hebben en hoeveel ze willen eten. Het maaltijdconcept heeft daardoor een positieve respons van patiënten. Daarnaast is voedselverspilling drastisch teruggebracht. Ook financieel zijn er goede resultaten geboekt. De facilitaire kosten zijn gedaald en de kosten van maaltijden zijn gereduceerd. Hoogste score in Elsevier-onderzoek Uit het onderzoek van weekblad Elsevier naar de beste ziekenhuizen blijkt dat MMC een optimale dienstverlening en informatieverstrekking aan de patiënt, weet te combineren met korte wachtlijsten. In het totale onderzoek van Elsevier behaalt MMC de maximale score van vier sterren. Daarmee behoort MMC tot de beste ziekenhuizen van Nederland volgens Elsevier. Dankwoord De raad van bestuur ziet met voldoening en trots terug op de prestaties van onze medewerkers. Met onder andere het jaarlijkse nieuwsjaarfeest spreken wij onze dank daarvoor uit. Ook zijn wij verheugd over de goede samenwerking met de raad van toezicht, het stafbestuur en de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, met wie wij ook in 2011 in alle openheid de ontwikkelingen bespreken en delen. Graag spreken wij op deze plaats onze waardering uit voor ieders bijdrage aan deze resultaten. Wij spannen ons gezamenlijk in, uiteindelijk voor één doel, namelijk onze patiënten en patientjes, hun naasten en de vele verwijzers en andere betrokkenen. Het jaar 2011 is een waardevol jaar gebleken. Wij willen graag eenieder onze erkentelijkheid tonen voor de inzet en inspanningen en het in ons gestelde vertrouwen. dr. R.H.J. van t Hullenaar, voorzitter raad van bestuur prof.dr. J.H. Zwaveling lid raad van bestuur 6

8 Verslag van de raad van toezicht Met het Jaardocument 2011 informeert Máxima Medisch Centrum (MMC) u over de belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen jaar. Als raad van toezicht blikken wij terug op vooral governance aangelegenheden en andere ontwikkelingen, waarin de raad van toezicht een rol heeft vervuld. Onze inzet is om proactief toezicht uit te oefenen op de realisatie van de missie, performance en continuïteit van MMC. Financiën Als gevolg van de overschrijdingen van het macrokader gezondheidszorg en de korting die VWS ziekenhuizen oplegde, heeft het ziekenhuis zich voorbereid op deze extra financiële opgave. De raad van toezicht heeft al in 2010 een ombuigingsprogramma akkoord bevonden alsmede een meerjaren financieel kader, waarmee in de loop van ruim 3 jaar een substantiële besparing wordt gerealiseerd. Hiermee streven wij naar de borging van een solide financiële basis, die nodig is om de continuïteit van goede zorg te garanderen en ambities te verwezenlijken. De productieis in 2011 gegroeid en heeft op het niveau van de begroting 2011 gelegen. Deze groei is tot stand gekomen door korte toegangs- en wachttijden, meer beschikbaarheid medisch specialisten en een positieve uitstraling van MMC. De begrote ombuigingstaakstellingen zijn niet geheel conform begroting 2011 gerealiseerd. In dit kader heeft de raad van toezicht aangedrongen op aanvullende maatregelen. Kwaliteit en veiligheid Naast het veilig stellen van een gezonde financiële positie is een tweede aandachtsgebied het thema veiligheid en kwaliteit. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat de raad van toezicht een commissie kwaliteit en veiligheid in het leven heeft geroepen. Deze is samengesteld uit een viertal leden van de raad van toezicht die overleggen met de raad van bestuur en stafbestuur. In 2011 heeft de commissie een groot aantal onderwerpen besproken en belegd. De raad van toezicht heeft in 2011 ondermeer het reglement commissie kwaliteit en veiligheid raad van toezicht, goedgekeurd. De commissie kwaliteit wordt elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van kwaliteitsindicatoren, het VMS en NIAZaccreditatie. De raad van toezicht heeft bovendien structureel ingezet op toezicht op risicomanagement. In dit kader is een integrale risicomatrix gemaakt als methodiek om het gehele ziekenhuis op dit onderwerp te monitoren. Twee keer per jaar wordt gerapporteerd over de integrale risicomatrix aan het bestuurscollege. De commissie kwaliteit raad van toezicht zal dit volgen. Samenwerking Máxima Medisch Centrum zet voor de komende jaren in op samenwerking in de zorg. Het ziekenhuis volgt daarmee de landelijke beleidslijnen van overheid, inspectie, verzekeraars en NVZ die gericht zijn zijn op een samenhangend stelsel van concentratie en spreiding van zorg. Patiënten zijn immers gebaat bij het delen en afstemmen van kennis, kunde, ervaring en zorgcapaciteit tussen zorginstellingen. De raad van toezicht wil dan ook blijven toezien op mogelijkheden voor samenwerking van MMC met andere zorginstellingen in de regio. Evaluatie bestuurscollege en leiderschap De raad van toezicht heeft zich in 2011 kunnen vinden in de zelfevaluatie van het bestuurscollege. De raad van toezicht handhaaft de initiële doelstellingen van de bestuursvorm bestuurscollege en maakt deze bestuursvorm definitief in MMC. Met de totstandkoming van het bestuurscollege werd in 2009 beoogd: 7

9 1. verbeteren van snelheid, kwaliteit en draagvlak van de besluitvorming 2. het intensiveren van de relatie van het bestuur met de organisatie 3. het intensiveren van de relatie van de raad van toezicht met de raad van bestuur 4. het vergroten van de transparantie van het bestuur met verdeling van verantwoordelijkheden 5. het borgen van de continuïteit van de organisatie De raad van toezicht is van mening dat de oprichting van het bestuurscollege een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de genoemde vijf doelstellingen. De raad van toezicht heeft in 2011 o.m. het onderwerp leiderschap besproken met het bestuurscollege. Er is afgesproken om het hoofd zorggroep en de bedrijfsmanager ieder op het eigen taakgebied aan te spreken, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de resultaat verantwoordelijke eenheid bij het hoofd zorggroep blijft. Elk van beiden dient zich bij verschil van inzicht tot de raad van bestuur te wenden. Strategisch kader en jaarplan De raad van toezicht heeft ingestemd met het strategisch kader waarin het meerjarenbeleid van de organisatie is vastgesteld. Hierin wordt de organisatie-inrichting door middel van medische centra geduid zodat meerdere centra als strategisch profiel kunnen worden aangemerkt. Bovendien wordt de organisatiekoers verbreed van curatie naar behoud van gezondheid. Het meerjaren beleidsplan is geconcretiseerd in het jaarplan MMC. Ook dit jaarplan is door de raad van toezicht geaccordeerd. Samenstelling raad van toezicht gewijzigd In overeenstemming met het rooster van aftreden is de heer J.G.M. Kegelaer teruggetreden. De raad van toezicht heeft in augustus 2011 de heren drs. B.J. Constandse, drs. C. van Kemenade MBA en Prof. dr. G. van Montfort benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hiermee is geanticipeerd op het vertrek van de heer J. Wilkes RA en mevrouw Mw. S.R. De Moor, van wie de statutaire benoemingstermijn in 2012 afloopt. De raad van toezicht bestaat hierdoor tijdelijk uit 7 leden en zal na vertrek van voornoemde leden weer uit 5 leden bestaan. Mevrouw A.M.L.M. Nelissen-Hanssen is benoemd tot vice-voorzitter van de raad van toezicht. MMC governancestructuur De landelijke ontwikkelingen bieden ziekenhuisorganisaties nieuwe kansen en mogelijkheden op het terrein van vastgoedontwikkeling, services en andere activiteiten die in joint venture met derden ontplooid kunnen worden. MMC voert een actief beleid om zich strategisch goed te positioneren en gebruik te maken van deze mogelijkheden voor flexibilisering en risicospreiding. Dit is in 2009 reeds in gang gezet door het aangaan van een aantal joint ventures in de vorm van BV s waarin het ziekenhuis een meerderheidsbelang heeft. De raad van toezicht heeft ingestemd met de inrichting van de governancestructuur voor het beoogde Health Technology Park. Renovatieplan MMC locatie Eindhoven De raad van toezicht heeft in 2011 het renovatieplan voor MMC locatie Eindhoven en de bijbehorende financiële lening geaccordeerd. Het plan omvat zowel de activiteiten om de infrastructuur van het gebouw (zoals sanitair en liften) te actualiseren, als de revitalisatie van het gebouw om het toekomstbestendig te maken voor de komende 15 jaar. 8

10 Toepassing governancecode De Zorgbrede Governancecode is toegepast op de organisatie. Dit heeft geleid tot een document Zorgbrede Governancecode; verantwoording van de toepassing. Incidenteel is bij een bepaling een kanttekening geplaatst. Dit kan zijn omdat MMC daar sinds toepassing van de Governancecode 2006 inmiddels aan voldoet, of omdat MMC op dat punt afwijkt van de code en wat dan de verklaring, dan wel vervolgactie is. Deze uitzonderingen raken bijna altijd aan het feit dat MMC een bestuurscollege kent. Afspraken bijvoorbeeld over taak, werkwijze en belangenverstrengeling zijn verbreed naar het bestuurscollege en opgenomen in het bestuursreglement. Een algemene conclusie vat de toepassing van de Governance-code samen. De raad van toezicht ziet terug op een constructief jaar, waarin veel werk is verricht in een goede sfeer en ambiance. De communicatie met de raad van bestuur, het bestuurscollege, de medezeggenschap- en adviesorganen is adequaat en plezierig verlopen. Wij spreken onze dank uit voor de grote inzet en moeite van velen om invulling te geven aan het type ziekenhuis dat MMC wil zijn en de zorg die de patiënten ontvangen. Wederom is dit het werk van velen. De raad van toezicht is raad van bestuur, de medisch specialisten, de medewerkers, hoofden zorggroep, bedrijfsmanagers, andere leidinggevenden en betrokkenen bij het ziekenhuis zeer erkentelijk voor de getoonde professionaliteit, inzet en bijdragen aan dit resultaat. raad van toezicht J. Wilkes RA, voorzitter april

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Eén van de belangrijke uitgangspunten voor corporate governance is het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Doorgaans gebeurt dit door een openbare publicatie over het gevoerde beleid in het verslagjaar en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. Met dit Jaardocument legt Máxima Medisch Centrum verantwoording af aan haar belanghebbenden. Het kader zoals dat door het Ministerie van VWS is aangereikt hebben wij hierbij als uitgangspunt gehanteerd. De informatie die in het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens moet worden gepubliceerd, is terug te vinden in de financiële bijlagen bij dit Jaardocument. Het Jaardocument is gepubliceerd op wordt in een papieren versie uitgebracht en is ook via onze website toegankelijk. Máxima Medisch Centrum heeft, naast een zorgdoelstelling, expliciet aangegeven een tweede doelstelling te hebben, namelijk het opleiden van professionals in de zorg. De inspanningen en resultaten die op dit terrein zijn bereikt mogen volgens ons dan ook niet in een Jaardocument ontbreken. In dit jaarverslag is bovendien ingezet op goede verslaglegging van kwalitatieve productie parameters zoals wacht- en toegangstijden. Facilitaire zaken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt voor ons steeds belangrijker. Deze bepalen voor een aanzienlijk deel de ervaringen van de patiënten met het Maxima Medisch Centrum als zorgorganisatie. Een voorbeeld is het voedselconcept, ter ondersteuning aan de primaire zorg, een belangrijke ervaringsfactor is. Daarnaast komen de kosten die hiermee gemoeid zijn in onze kostprijzen terug. Maatschappelijke betrokkenheid wordt beschreven in paragrafen over milieu en samenleving. Tenslotte wijden wij een apart hoofdstuk aan Informatie en Communicatie Technologie (ICT) omdat wij van mening zijn dat deze steeds meer de zorg van voor- tot achterdeur begeleidt. De professionaliteit daarvan is een op een terug te vinden in de kwaliteit van de verleende zorg en diensten. Om die redenen willen wij belanghebbenden hierover graag informeren. In het Jaardocument zijn kaders met tekst opgenomen met concrete gebeurtenissen die in 2011 hebben plaatsgevonden. Totstandkoming In het Jaardocument worden zowel de voorgenomen plannen als de resultaten hiervan weergegeven. De voorgenomen plannen worden door ons jaarlijks vastgelegd in een kaderbrief. Aan de hand van voortgangsrapportages wordt ten behoeve van de raad van toezicht, ter voorbereiding op de evaluatie van de raad van bestuur, beschreven in welke mate we de voorgenomen plannen ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Deze informatie wordt gegenereerd bij de verantwoordelijken voor bepaalde resultaatgebieden en vervolgens door de raad van bestuur beoordeeld. Deze rapportages vormen de basis voor het Jaardocument. Het concept jaardocument wordt inhoudelijk besproken met het stafbestuur en met het bestuurscollege van het ziekenhuis alvorens het door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het Jaardocument door de raad van toezicht goedgekeurd. Reikwijdte In dit document wordt over de Stichting Máxima Medisch Centrum verslag gedaan. 10

12 2. Profiel van de organisatie Het profiel van de organisatie beslaat behalve de algemene identificatiegegevens en structuur van het concern de kerngegevens, productie, belanghebbenden en het werkgebied van MMC. 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: stichting Máxima Medisch Centrum Rechtsvorm: Stichting Adres: De Run 4600 Postcode: 5504 DB Plaats: Veldhoven Telefoonnummer: (040) KVK nummer: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Máxima Medisch Centrum heeft als rechtsvorm een stichting, waarvan de bestuursvorm is vormgegeven overeenkomstig het raad van bestuur raad van toezicht model. Máxima Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis met twee voorzieningen in het kader van de Wet Bijzondere Medische verrichtingen (WBMV). Binnen de veranderende gezondheidszorg krijgt Máxima Medisch Centrum steeds meer te maken met marktwerking. Tussen de verschillende ziekenhuizen ontstaat concurrentie en ook steeds meer privéklinieken bieden dezelfde behandelingen aan. Dit vraagt om een gerichte, slagvaardige aanpak. Door het vormen van zorggroepen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun productie, budget, personeel en kwaliteit van de zorg gaat Máxima Medisch Centrum mee in die ontwikkelingen. De medische en medisch ondersteunde beroepsgroepen vormen per specialisme als zorggroep één bedrijf : samen zijn zij er verantwoordelijk voor dat de patiënt de beste behandeling krijgt, maar ook dat het bedrijf financieel gezond is. Meetbare kwaliteit blijft daarbij het allerbelangrijkst, want zonder kwaliteit zullen patiënten niet voor ons ziekenhuis kiezen. De zorggroepen functioneren als Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Een rve wordt geleid door een hoofd zorggroep. Dit is een medisch specialist uit de zorggroep, die voor managementzaken wordt bijgestaan door een bedrijfsmanager. Het hoofd zorggroep en de bedrijfsmanager maken deel uit van het managementteam van een rve, dat zij naar eigen inzicht samenstellen. Het hoofd zorggroep is verantwoordelijk voor de rve en rapporteert uit hoofde van diens functie aan het bestuurscollege.. Toelatingen Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2007 academische, algemene, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Máxima Medisch Centrum is een IMSZ (type 2): wij leveren alle voorkomende zorg en vallen tot 1 januari 2008 voor een deel van de bouwactiviteiten (zoals nieuwbouw en vervangende nieuwbouw) onder het bouwregime. Máxima 11

13 Medisch Centrum is daarnaast door het College voor Zorgverzekeringen toegelaten als Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (PAAZ). In 2011 is MMC Health BV opgericht. Deze BV heeft een toelating in het kader van de WTZi en is 100% dochter van Stichting MMC. Besturingsmodel De organisatie wordt bestuurd vanuit een aantal hoofdprincipes, te weten: Oriëntatie op de patiënt staat centraal. Er wordt naar een organisatie toegewerkt waarin meerwaarde voor de patiënt ontstaat door de kwaliteit van en afstemming tussen zorgprocessen centraal te stellen; Er is een nauwe betrokkenheid van de medisch specialist bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis; De leiding van decentrale eenheden draagt integrale managementverantwoordelijkheid (is verantwoordelijk voor en geeft sturing aan zowel zorginhoudelijke als bedrijfsvoeringaspecten); De organisatie wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur, met korte lijnen tussen het bestuur en het bestuur van de zorggroepen. Voor elke zorggroep is een medisch specialist in the lead, met ondersteuning van een bedrijfsmanager. En er is sprake van een effectieve positionering van ondersteunende functies (staffuncties), aansluitend bij de integrale managementverantwoordelijkheid. Contractmanagement (Service Level Agreements) en het werken naar resultaatverantwoordelijke eenheden is in ontwikkeling. Organisatorisch De raad van bestuur vormt samen met de voorzitter en vice voorzitter van de vereniging medische staf en de drie directieleden (bedrijfsvoering, organisatie ontwikkeling en financiën, control & informatiemanagement) het bestuurscollege. Het bestuurscollege neemt de strategische besluiten. De raad van bestuur is wettelijk en statutair belast met het besturen van de Stichting Máxima Medisch Centrum en uit dien hoofde eindverantwoordelijk voor (de resultaten van) het gevoerde bestuur en de leiding van de stichting. Medezeggenschap Máxima Medisch Centrum kent op het gebied van medezeggenschap een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Voor de samenstelling en de werkwijze van zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad verwijzen wij naar paragraaf 3.3. Bovendien functioneert onder de directie bedrijfsvoering sinds 2007 een Verpleegkundige AdviesRaad (VAR). Via de VAR zijn de belangen van verpleegkundigen goed behartigd. De VAR heeft geen formele medezeggenschap. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven is zowel een algemeen als een opleidingsziekenhuis. Zorg Máxima Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis en beschikt bovendien over een aantal uitgebreidere voorzieningen: Dialysecentrum; 12

14 Neonatale intensive care unit (NICU); Derdelijnsvoorziening voor obstetrische high care; Hemofiliebehandelcentrum. Máxima Medisch Centrum kent de volgende zorggroepen: Poortspecialismen Allergologie; Cardiologie; Chirurgie; Dermatologie; Gynaecologie/verloskunde; Interne geneeskunde; Kaakchirurgie; keel- neus en oorheelkunde; Kindergeneeskunde en neonatologie; Longgeneeskunde; Maag-, darm-, leverziekten; Neurologie; Oogheelkunde; Orthopedie; Plastische chirurgie; Pijnbestrijding; Psychiatrie; Reumatologie; Revalidatiegeneeskunde; Sportgeneeskunde; Urologie; Ondersteunende specialismen Anesthesiologie Apotheek/CSA Intensive care geneeskunde Klinische fysica Klinische laboratoria Medische psychologie Nucleaire geneeskunde Radiologie Máxima Medisch Centrum heeft in vergelijking met andere ziekenhuizen een compleet pakket aan vormen van zorg nagenoeg voor alle specialismen. Máxima Medisch Centrum heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur waarmee op tal van terreinen diagnostiek en therapie worden bedreven. Het betreft onder andere de geavanceerde beeldvormende technieken en bijzondere vormen van chirurgie. MMC is een erkend topklinisch ziekenhuis. In dit kader zijn een aantal expertcentra van MMC door de STZ erkend. Deze centra zijn medisch wetenschappelijk toonaangevend en hebben een bovenregionale uitstraling: - neonatale intensive care en perinatologie 13

15 - buikwandpijn en ACNES - staartbeenpijn - obesitas en bariatrische chirurgie Catharina en Máxima - bijniertumoren - retinopathie bij kinderen - sportgeneeskunde en topsport Productie In 2011 wisten weer meer patiënten het Maxima Medisch Centrum te vinden als voorgaande jaren. Het totaal aantal polikliniekbezoeken is in 2011 met ruim 2% toegenomen ten opzichte van 2010 van naar Het aantal eerste polikliniekbezoeken is zelfs nog meer gegroeid, ruim 3% van naar in Een duidelijke stijging is te zien bij Pijnbestrijding, Orthopedie en Kindergeneeskunde. Een daling is te zien bij Neurologie en Reumatologie. In 2011 heeft een grote stijging van het aantal dagbehandelingen plaatsgevonden. In 2011 zijn dagbehandelingen uitgevoerd, in 2010 waren dat er nog Een stijging van bijna 9%. Grote stijging is te zien bij Interne geneeskunde, Cardiologie, Oogheelkunde en Pijnbestrijding. De grootste stijging heeft zich voorgedaan bij de normale dagbehandelingen, maar ook het aantal zware dagbehandelingen is toegenomen. Een dagbehandeling wordt tot zwaar gerekend wanneer een operatieve ingreep plaats vindt. De vergoeding voor een zware dagbehandeling is ongeveer drie keer zo hoog. De stijging van het aantal zware dagbehandelingen betrof voornamelijk Oogheelkunde. Het aantal opnamen is met 3% gestegen van in 2010 naar in Het aantal verpleegdagen is echter afgenomen. Dientengevolge is er een daling van de gemiddelde verpleegduur. Deze bedroeg in ,8 dag, in 2011 is deze gedaald tot 5,5 dagen. De grootste daling is te bij interne geneeskunde. Daar nam de gemiddelde verpleegduur af van 7,9 dag in 2010 naar 7,0 dagen in In 2011 zijn 388 kindjes opgenomen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Dit is wederom een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er 367 kindjes behandeld. Het aantal beademiningsdagen op de Intensive Care is ongeveer gelijk gebleven met In 2011 waren er beademingsdagen. In 2011 zijn er 488 mensen opgenomen op de PAAZ. Dit zijn 75 meer opnamen dan Het aantal heropnamen is wel gedaald, van 50 in 2010 naar 42 in De gemiddelde verblijfsduur is enorm afgenomen. In 2010 verbleven de patiënten gemiddeld 35,5 dagen in het ziekenhuis. In 2011 is dit afgenomen naar 23,5 dagen. Het aantal extramurale behandelingen is ook enorm gestegen. In 2010 waren dit behandelingen, in 2011 is dit gestegen naar In 2011 is de dialyseafdeling op de locatie Eindhoven van start gegaan. Dit resulteerde in een stijging van het aantal dialyse behandelingen van ruim 8%. De realisatie in het A-segment was nagenoeg gelijk aan de productieafspraken. De productie in het B-segment lag voor sommige verzekeraars zelfs iets boven de afspraak. 14

16 Ook in 2011 zijne er door de zorgverzekeraar COPE controles uitgevoerd. Een groot gedeelte van de correcties spitste zich toe op serialiteit en parallelliteit van de geregistreerde DBC s. Het betrof zowel A- als B-segment. Alle zorgverzekeraars hebben hier aan deelgenomen. Het Maxima Medisch Centrum heeft alle controles afgerond eind december. Nog niet van alle zorgverzekeraars is een reactie ontvangen. In 2011 werd de zorg geregistreerd in DBC s. Vanaf 1 januari is de huidige DBC-structuur verandert in de DOT-productstructuur. Deze wijziging heeft gevolgen voor de registratie en facturatie van de zorg. In 2011 is veel energie gestoken in de overgang naar het nieuwe systeem. Er is vooral veel zorg besteed aan het tijdig, volledig en correct registreren van de verrichtingen bij de bron. In de nieuwe productstructuur is dat heel essentieel. Zorgverzekeraars geven aan in de toekomst meer selectief in willen kopen en niet meer alle zorg bij elke ziekenhuis af te nemen. In het Maxima Medisch Centrum wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een portfolio-beleid. Het ziekenhuis zal zelf keuzes maken waarin het zich wil ontwikkelen en onderscheiden. 2.4 Belanghebbenden Máxima Medisch Centrum kent een groot aantal stakeholders: patiënten(organisaties); zorgverzekeraars; overheid en (haar) inspecties (gemeentelijk, provinciaal en landelijk); andere zorgaanbieders; opleidingsinstellingen; particuliere instellingen Patiëntenorganisaties Het draait in Máxima Medisch Centrum om de patiëntenzorg. In dat kader koestert MMC het uitgebreide netwerk van contacten met patiëntenverenigingen. Máxima Medisch Centrum heeft in 2011 maar liefst 70 bijeenkomsten georganiseerd en/of mogelijk gemaakt (bijlage D). De onderwerpen variëren hierbij van borstvoeding tot rugklachten en van posttraumatische dystrofie tot stoppen met roken. Als medisch partner van marathon Eindhoven participeerde Máxima Medisch Centrum bovendien actief op de runnersbeurs waar sporters werden gewezen op het belang van gezond sporten en de mogelijkheden voor blessurebehandeling. Máxima Medisch Centrum participeert in het Regio-overleg om lokale aangelegenheden te bespreken met betrekking tot patiëntenvoorlichting en in het landelijke overleg (Compris) Zorgverzekeraars Máxima Medisch Centrum voert regelmatig overleg met zorgverzekeraars, zowel op bestuurlijk niveau, alsook technisch in het kader van lokaal overleg (technisch lokaal overleg (TLO)). In het kader van zorginkoop fungeert binnen MMC een sales team met vertegenwoordigers van bedrijfsvoering, medische staf, marketing, financiën en control. Het salesteam voert in het TLO het overleg met de marktleiders over het A-segment en voert met alle verzekeraars separaat overleg over het B-segment. CZ groep en UVIT zijn voor Máxima Medisch Centrum de marktleiders. 15

17 Verwijzers Binnen en buiten het Máxima Medisch Centrum is TransMáx hét aanspreekpunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de samenwerking eerste- en tweedelijn. De doelstelling van TransMáx is het bevorderen, afstemmen en coördineren van de samenwerking tussen huisartsen en Máxima Medisch Centrum. Eén onderdeel om haar doel te bereiken is het initiëren, formuleren, implementeren, borgen en (wetenschappelijk) evalueren van medische samenwerkingsafspraken, de zogenaamde Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) tussen huisartsen en medisch specialisten in de regio Zuidoost Brabant. In 2011 waren de volgende samenwerkingsafspraken actueel: - Astma bij kinderen ( Ontwikkeling) - Signalering Kindermishandeling acute fase (Implementatie) - Dementie ( Ontwikkeling) - Overgewicht bij kinderen ( Evaluatie) Een belangrijk moment in 2011 was na de totstandkoming van de RTA Astma bij kinderen de hieruit voortvloeiende samenwerking tussen diverse zorggroepen en kinderartsen uit regionale ziekenhuizen om gezamenlijk een zorgprogramma en transmurale DBC Astma bij kinderen te gaan ontwikkelen. Het jaar 2012 zal worden benut de eerste transmurale DBC in de regio op de kaart te zetten. TransMáx bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de eerstelijn, de acute huisartsenzorg en vanuit Máxima Medisch Centrum de raad van bestuur en vertegenwoordiging vanuit de medische staf. In 2011 zijn er twee stafartsen eerstelijn benoemd; Stijn Mol, longarts en Louis Lieverse, internist om gezamenlijk met TransMáx de regionale samenwerking eerste- en tweedelijn nog verder te optimaliseren. Samenwerking Integrale samenwerking tussen de Gemeente Veldhoven, Gezondheidscentrum De Bolzen, TransMáx, SIMAE en TNO heeft geleid tot het project: Integrale wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. In dit project wordt de organisatieontwikkeling van zorg dicht bij huis gestimuleerd, waarbij de patiënt en/of mantelzorger de regie voert. Belangrijke overlegorganen van TransMáx zijn : Federatie van Medisch Coördinerende Centra FMCC: de koepelorganisatie van ± 20 aangesloten medisch coördinerende centra, welke als doel heeft kennis en vaardigheden uit te wisselen om zodoende de taak en functie van haar leden te versterken. De medisch coördinator van TransMáx is secretaris van het bestuur van de FMCC. Commissie Continuïteit Gezondheidszorg: is het werk- en informatieplatform van Máxima Medisch Centrum onder regie van TransMáx. Ideeën en concepten worden hier aangeleverd. Acht adherente Hagro s van locatie Veldhoven zijn vertegenwoordigd in deze commissie. De medische staf van Máxima Medisch Centrum is vertegenwoordigd door leden van diverse vakgroepen/maatschappen en een lid van de Raad van Bestuur. Transmuraal Coördinatoren Overleg (TCO) Regio Zuidoost Brabant: de vier transmurale centra te weten TransMáx -MMC, Quartz- Elkerliek, Thema - Anna en HaCa- CZE voeren verschillende regionale transmurale projecten uit. Dit wordt gedaan o.a. door een vertaalslag te maken van de LTA s of andere landelijke richtlijnen (NHG, CBO) naar regionale transmurale richtlijnen (RTA s). Verder is er binnen de vier centra afstemming inzake regionale nascholing voor huisartsen en specialisten. 16

18 Regionaal Coördinatoren Overleg (RCO): vindt plaats tussen de transmurale centra, Diagnostiek Voor U, FASTeerstelijn, de Huisartsenkring en de Stichting KOH. Het doel van dit overleg is het uitwisselen en afstemmen van nieuwe ontwikkelingen, nascholing en projecten in de regio Netwerk Ketenzorg: de V&V sectoren en de thuiszorg die een samenwerkingsrelatie hebben met Máxima Medisch Centrum, het Catharina-ziekenhuis en het St. Anna ziekenhuis. Doel is de samenwerking te bevorderen, meer specifiek in de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goede transfer van patiënten door de zorgketen. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant: alle betrokken disciplines werken samen om een goede en maximaal op de zorgvraag toegespitste zorg te kunnen bieden aan terminale cliënten. Zorgketen Dementie ZPG; regio Eindhoven - Groot Kempenland (Uitgebreide Begeleidingscommissie, UBC) van de Plaatsings- en Urgentie Commissie voor psychogeriatrische cliënten in de regio Eindhoven - Groot Kempenland (PUC): bevorderen als gezamenlijke zorgaanbieders de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg aan psychogeriatrische cliënten te in de Regio Eindhoven - Groot Kempenland. Kennisoverdracht Elkaar persoonlijk kennen is en blijft een randvoorwaarde voor een goede samenwerking. Door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met een toegevoegde (medisch inhoudelijke) waarde in de vorm van nascholing en/of afstemming geeft TransMáx invulling aan deze randvoorwaarde. Het inmiddels in de regio bekende congres OverEINDse dagen georganiseerd met huisartsen, specialisten en specialisten ouderengeneeskunde is hiervan een voorbeeld. TransMáx faciliteert ook de symposia binnen het MMC en/of regionaal. Communicatie Om de communicatie tussen eerste -en tweedelijn te optimaliseren, maakt TransMáx gebruik van verschillende vormen van communicatie: De Zorgwijzer is een handzame klapper waarin de contactgegevens van de medisch specialisten die de zorg verlenen staan vermeld. In samenwerking met de afdeling Marketing, Communicatie en klantrelaties (MCK) wordt deze jaarlijks geactualiseerd. De MMC Nieuwsflash is een digitale nieuwsbrief die huisartsen, specialisten en specialisten ouderengeneeskunde op de hoogte brengt van nieuws op allerlei gebied. In samenwerking met MCK wordt om de week de nieuwsflash verspreid. De website TransMáx is een medium om TransMáx meer te profileren in de regio. Huisartsen, specialisten en specialisten ouderengeneeskunde worden geïnformeerd over de activiteiten van TransMáx en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de transmurale zorg in de regio. Eindverslag OverEINDse dagen komt jaarlijks uit na de congresreis. Het is bestemd voor adherente huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten van MMC en CZE Overheid Het algemeen jaarlijks toezichtbezoek van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft in oktober 2011 plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek waren: - Ontwikkelingen in het ziekenhuis algemeen - Volume en kwaliteit ontwikkeling - Governance aspecten 17

19 - Nationaal veiligheidsprogramma (VMS zorg) - Acute zorg - Overige onderwerpen Het bezoek is positief verlopen en IGZ heeft aangegeven dat ze de indruk heeft dat MMC zich transparant en toetsbaar opstelt. De inhoud van het gesprek, de overige informatie waarover IGZ beschikt en de ervaringen van de afgelopen jaren leiden ertoe dat IGZ vertrouwen heeft in de inspanningen van MMC om goede kwaliteit van zorg te leveren. IGZ heeft ook een aantal onderwerpen onder de aandacht gebracht om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zoals: - uitkomsten van dossieronderzoek gebruiken als stuurinformatie - doelstellingen landelijk veiligheidsprogramma inzetten als stuurinformatie - nog meer verrichten van prospectieve risico analyses TOP In oktober 2009 is door IGZ een onaangekondigd bezoek aan beide locaties van MMC gebracht in het kader van de follow up Toezicht Operatief Proces, het peroperatief traject. Tijdens dit bezoek zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd en aan het ziekenhuis werd verzocht om deze tekortkomingen binnen twee maanden te herstellen. Naar aanleiding hiervan zijn door het ziekenhuis diverse verbeteracties in gang gezet en zijn veel interne audits georganiseerd. Het herhaalbezoek van de inspectie heeft op 6 januari 2010 plaatsgevonden. Door de inspectie werd geconstateerd dat er hard gewerkt is en dat er vele verbeteringen zijn doorgevoerd. Een enkele tekortkoming werd nog geconstateerd. Aan het ziekenhuis is opdracht gegeven over deze punten te auditten en de Inspectie daarover te rapporteren. Naar aanleiding van die rapportage heeft de Inspectie haar waardering uitgesproken en het dossier gesloten. Als vervolg hierop organiseert de OK maandelijks een audit. SEH Naar aanleiding van het verschijnen van het uitgebracht rapport Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis, oktober 2009 heeft MMC al in 2009 een werkgroep gestart om invulling te geven aan wat beschreven in dit rapport. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal acties in gang gezet, zo is o.a. een inhaalslag gemaakt voor wat betreft het scholingsbeleid van de artsen voorafgaand aan de tewerkstelling op de SEH. In februari 2011 heeft IGZ een thematisch toezichtonderzoek naar spoedeisende hulpafdelingen uitgevoerd. In het kader daarvan is de SEH van MMC bezocht. Door IGZ is een aanbeveling gedaan voor de verdere implementatie van het kwaliteitssysteem op de SEH. Deze aanbeveling is door MMC geïmplementeerd. Separaties In mei 2010 heeft in het kader van het TT separeren/project Dwang en Drang een inspectiebezoek plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft MMC een aantal verbeteracties in gang gezet o.a. op het gebied van het verder terugdringen van het aantal en de duur van separaties en de registratie van deze separaties. In 2011 is dit volledig geïmplementeerd. GMP-Z Op 2 november 2011 is door IGZ een inspectiebezoek gebracht aan de apotheek van MMC. Doel van dit inspectiebezoek was het beoordelen of voldaan wordt aan Good Manufacturing Practice voor de ziekenhuisfarmacie. Tijdens dit bezoek zijn één kritische, negen belangrijke tekortkomingen en enkele onvolkomenheden geconstateerd. In vervolg hierop is door MMC een plan van aanpak opgesteld waarin per punt ook is aangegeven wanneer de punten gerealiseerd 18

20 zijn. De meeste van deze punten zijn in maart 2012 al geïmplementeerd. Volgens plan zal het laatste punt in oktober 2012 geïmplementeerd zijn. IC In 2010 is IGZ een onderzoek gestart naar alle IC-afdelingen in ziekenhuizen met een IC niveau 2 of 3. De eerste fase van dit onderzoek bestond uit het invullen van een vragenlijst. De tweede fase bestond uit een inspectiebezoek en dossieronderzoek aan zestien aselect gekozen ziekenhuizen. MMC was één van deze ziekenhuizen. Dit, kort van te voren aangekondigde bezoek, heeft plaatsgevonden op 25 en 26 november Het onverwachte avondbezoek vond plaats op 14 december Naast een enkel verbeterpunt, o.a. het accorderen van het zorgbeleidsplan door de medische staf, complimenteerde IGZ het ziekenhuis over de wijze waarop IC calamiteiten en trendgegevens uit de NICI geanalyseerd worden en gebruikt worden voor verbeteracties. Ook waren er complimenten voor het uitstekende beleid in het leerklimaat. In 2011 heeft MMC bericht ontvangen dat de IC voldoet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg. Werktijden Arts assistenten In 2010 is, samen met de opleiders, intensief gecontroleerd op de arbeidstijdenwet en gewerkt aan de naleving van de arbeidstijdenwet (ATB/ATW) en de CAO-ziekenhuizen door artsassistenten. Op 7 april 2010 heeft er een daadwerkelijke controle plaatsgevonden binnen MMC door de arbeidsinspectie. Hierbij zijn enkele overtredingen geconstateerd van de ATW. Een en ander heeft geleid tot een verdere aanscherping van regelgeving en procedures. Tijdens het controlebezoek van de arbeidsinspectie op 9 september 2010 is geconstateerd dat alle geregistreerde overtredingen zijn opgeheven. In 2010 is besloten dat de naleving van de werktijden van arts-assistenten via SP-Expert gaat plaatsvinden. In eerste instantie is gestart met een pilot bij het specialisme Interne geneeskunde. Vanaf 1 januari 2012 is dit voor alle specialismen geïmplementeerd. Informatiebeveiliging In november 2008 publiceerde IGZ en het College Bescherming Persoonsgegevens de resultaten van het onderzoek Informatiebeveiliging in ziekenhuizen voldoet niet aan de norm. Naar aanleiding hiervan moesten alle ziekenhuizen een plan van aanpak opstellen en is aan alle ziekenhuizen de verplichting opgelegd om in 2010 een externe audit te laten uitvoeren om te toetsen of zij voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging (NEN7510). Speciaal hiervoor is door de brancheorganisatie NVZ een toetsingsreglement opgesteld. Om hier binnen MMC uitvoering aan te geven is de Information Security Board ingesteld. Deze breed samengestelde board heeft o.a. het beleidsplan informatiebeveiliging MMC geactualiseerd. Dit beleid is geaccordeerd door het bestuurscollege. Eind 2010 heeft de externe audit plaatsgevonden. IGZ heeft echter de uitgevoerde risicoanalyse als onvoldoende beoordeeld. In 2011 is daarom veel aandacht geschonken aan het opstellen en vervolgens invoeren van een degelijke informatie risicoanalyse methodiek. Hiermee is MMC in staat op een gefundeerde en reproduceerbare wijze inzichtelijk te maken wat de belangrijkste informatie en informatiesystemen zijn en de mogelijke risico's die daarbij spelen. Deze risicoanalyse is in nauwe samenspraak gedaan met de verantwoordelijke afdelingsmanagers en eigenaren van systemen zodat een helder beeld is ontstaan van eventuele kwetsbaarheden. Hieruit zijn de noodzakelijke of mogelijke maatregelen vastgesteld. De in 2011 uitgevoerde werkzaamheden rondom de risicoanalyse resulteert naar verwachting in 2012 in een positief oordeel door IGZ. 19

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Inhoud Pagina. Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 9. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 12

Jaardocument 2010. Inhoud Pagina. Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 9. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 12 JAARDOCUMENT 2010 Jaardocument 2010 Máxima Medisch Centrum 1 Jaardocument 2010 Inhoud Pagina Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 9 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Implementa)e Convenant Medische Technologie

Implementa)e Convenant Medische Technologie Implementa)e Convenant Medische Technologie Ir. Marloes Damen klinisch fysicus m.damen@mmc.nl Dr. Ir. Carola van Pul klinisch fysicus c.vanpul@mmc.nl Afdeling Zorg en Informatietechnologie Máxima Medisch

Nadere informatie

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven Samenstelling afdeling TransMáx: Mariëtte Oostindiër, medisch coördinator Hanny van Gent, projectcoördinator Ine te Boekhorst, secretaresse Truus van der Werf,

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Jaardocument 2009. Inhoud. Pagina. Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 6. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8

Jaardocument 2009. Inhoud. Pagina. Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 6. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 jaardocument 2009 Jaardocument 2009 Maxima Medisch Centrum 1 Jaardocument 2009 Inhoud Verslag van de raad van bestuur 4 Verslag van de raad van toezicht 6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie Profiel Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de directie Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de Directie Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch opleidingsziekenhuis

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Werkplan IGZ 2014. Overzicht hoogte- en focuspunten

Werkplan IGZ 2014. Overzicht hoogte- en focuspunten Werkplan IGZ 2014 Overzicht hoogte- en focuspunten 2014 Geen nieuwe inhoudelijke toezichtprioriteiten 2014 cruciaal jaar voor de implementatie van de vastgestelde koers 2013: Toezicht & handhaving verder

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

nieuwsflash voor verwijzers

nieuwsflash voor verwijzers nieuwsflash voor verwijzers Nummer 17, 16 oktober 2014 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Kwartiermaker Transmuralisering Ronald Meerlo aangesteld OverEindse dagen Openingstijden

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie