Voorwaarden Overbruggings AOV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Overbruggings AOV"

Transcriptie

1 Index A Belangrijke informatie 1. Hoe leest u deze voorwaarden? 2. Hoe werkt deze verzekering? B Welke algemene voorwaarden gelden er? 1. Bij wie bent u verzekerd? 1.1 Wat zijn onze bedrijfsgegevens? 1.2 Privacy en uw persoonlijke gegevens? 1.3 Hoe kunt u een klacht indienen? 2. Het begin en einde van de verzekering? 2.1 Ingangsdatum en verlenging 2.2 Het beëindigen van de verzekering 2.3 Heeft u recht op een uitkering na stoppen van de verzekering? 3. Wat verwachten wij van u? 4. Hoe stellen wij de premie vast? 5. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? 6. Wat is nooit verzekerd? 7. Hoe is arbeidsongeschiktheid door terrorisme geregeld? 8. Wanneer vragen wij geld terug (verhalen)? 9. Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt? 10. Wat zijn de maximaal te verzekeren bedragen? 11. Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering? 12. Wanneer vervalt een uitkering? 13. Overdracht van rechten? C Welke regels gelden er? Hier krijgt u een uitleg wat er wel en niet is verzekerd. productvoorwaarden Arbeidsongeschikt door een ernstige ziekte of ongeval a. Wat is verzekerd? b. Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? c. Wat bedoelen wij met een ongeval. d. Wanneer krijgt u geen uitkering? e. Hoe berekenen wij de uitkering? f. Wanneer ontvangt u de uitkering? g. Wanneer stopt de uitkering? h. Welke bijzonderheden zijn er? D Wat bedoelen wij met.? 1. Verklarende woordenlijst voor deze verzekering. 2. Verklarende woordenlijst voor de ernstige ziektes. A Belangrijke informatie Hier leggen wij u uit hoe u deze voorwaarden leest. Daarna beschrijven wij hoe deze verzekering werkt en wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte ziet u de kernpunten van deze verzekering. 1. Hoe leest u deze voorwaarden? Deze polisvoorwaarden zijn een onderdeel van de afspraken over uw verzekering. De Algemene Voorwaarden van Intrasurance bv en de details in uw Persoonlijk Digitale Dossier horen hierbij. In uw Persoonlijk Digitaal Dossier staan de verzekeringen genoemd die u bij ons heeft afgesloten en welke voorwaarden daarbij gelden. Dat betekent dat u daar kunt lezen wanneer u wel geld krijgt bij arbeidsongeschiktheid en wanneer niet. De afspraken over deze verzekering zijn als volgt opgebouwd: - Eerst zijn er de Algemene Voorwaarden van Intrasurance. Hierin staat de basis voor de overeenkomst tussen u en ons. - Daarna komen de Productvoorwaarden. Hierin zijn de regels van de dekking vastgelegd. - Eventueel zijn er clausules. Hierin worden afwijkende afspraken tussen u en ons vastgelegd. - Het Persoonlijk digitaal dossier. Hierin kunt u alle afspraken over uw verzekering terugvinden. Ook vindt u hier de persoonlijke gegevens en de door u gekozen inhoud van de verzekering. Als er tegenstrijdigheden zijn in de voorwaarden, gaan de Productvoorwaarden voor de Algemene Voorwaarden. De extra afspraken in de clausules gaan weer voor de regels van de Productvoorwaarden. En de gegevens in uw Persoonlijk Digitaal Dossier maken het geheel compleet. Wat betekent.? Soms moeten we in polisvoorwaarden woorden gebruiken met een eigen betekenis. Omdat dit voor de verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. We hebben deze woorden voor u verzameld en leggen ze uit op de laatste pagina s van deze voorwaarden. Vragen? Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk voor u te maken. Hebt u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op. Blad 1

2 2. Hoe werkt deze verzekering? De is geen doorsnee arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering is ontwikkeld om u als zelfstandig ondernemer tegen een zo laag mogelijke prijs te verzekeren voor een flink aantal serieuze aandoeningen. U moet zich hierbij realiseren dat wij niet in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid uitkeren. Wanneer wij wel of niet uitkeren beschrijven wij in deze voorwaarden. Leest u deze voorwaarden goed. Want heeft u eenmaal gekozen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is het bijna onmogelijk om uw verzekering nog te veranderen. Voor het afsluiten of veranderen van de verzekering is het volgende van groot belang. Wat wilt u precies verzekeren en past dat bij u en uw situatie? Kunt u dat zelf niet goed overzien? Dan moet u zich eerst goed laten voorlichten voordat u een keuze maakt. Belangrijke aandachtspunten bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: - Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd? Niet elke oorzaak van arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Bij de is alleen arbeidsongeschiktheid door met name genoemde ernstige ziektes en ongeval verzekerd. Hierdoor hoeft de verzekering minder vaak uit te keren en is de premie lager. - Wat is de wachttijd voordat u een uitkering krijgt? Dit is de periode die u financieel moet overbruggen voordat u een uitkering krijgt. - Wat is het arbeidsongeschiktheidscriterium? U kunt 100% arbeidsongeschikt zijn voor uw eigen beroep en tegelijk 100% arbeidsgeschikt voor een passende arbeid. Voor de kijkt de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid naar uw eigen beroep. - Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid heeft u een uitkering nodig? Is het nodig om een uitkering te krijgen als u beperkt arbeidsongeschikt bent? Veel ondernemers blijven lang doorwerken. Dan is een uitkering vanaf een hoog percentage arbeidsongeschiktheid een goede optie. Uitkeren vanaf een lager percentage maakt de verzekering duur. - Hoe lang heeft u een uitkering nodig? De keert maximaal 1 jaar uit. Gaat u bij langdurige arbeidsongeschiktheid uw bedrijf verkopen? En levert dat voldoende op? Of kunt op een andere manier inkomen krijgen? Gaat u dat jaar van uitkering gebruiken om een andere invulling en.of beroepsbestemming aan uw leven te geven? Dan kan een het verzekeren van een uitkering tot 1 jaar voor u voldoende zijn. Dit en nog veel meer zijn belangrijke overwegingen voor het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is van belang dat u goed weet wat u wilt verzekeren. Als u dat zelf niet goed kunt overzien, is het van belang dat u zich eerst goed laat voorlichten voordat u een keuze maakt. Blad 2

3 Overzicht van de verzekering. Overbruggings uitkering bij ernstige Ziekte of Ongeval Toelichting: Verzekerde oorzaken van arbeidsongeschiktheid: Wachttijd voordat u een uitkering krijgt: Arbeidsongeschiktheidscriterium: U krijgt een uitkering: Deze dekking is bedoeld voor een 1-jarige uitkering bij ernstige ziekte of ongeval. - Ernstige ziektes (zie de lijst van verzekerde aandoeningen). - Ongeval. 2 maanden Eigen beroep Gedurende het 1e half jaar: - als vastgesteld is dat u een ernstige ziekte heeft of - als u tenminste 80% arbeidsongeschiktheid bent door een ongeval. Gedurende het 2e half jaar: - als vastgesteld wordt dat u nog steeds voor tenminste 40% arbeidsongeschikt bent door: - een ernstige ziekte of; - door een ongeval Uitkeringsduur: Uitkering: Premie: U krijgt een uitkering tot maximaal 1 jaar. U ontvangt de periodieke uitkering in de 2e en 4e maand en daarna maandelijks achteraf. De premie wordt hoger naarmate u ouder wordt. Blad 3

4 B) Welke algemene voorwaarden gelden er? In dit deel van de voorwaarden beschrijven wij de regels die gelden voor deze verzekering. Lees ook dit goed door, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. De basis voor de verzekering zijn de door u verstrekte gegevens. 1. Bij wie bent u verzekerd? 1.1 U bent verzekerd bij Elips Life AG, statutair gevestigd te Vaduz in Liechtenstein. Elips Life AG heeft in Amstelveen een kantoor in Nederland. De verzekeringen worden afgesloten en behandeld via Verzekeruzelf.nl en Intrasurance B.V. Intrasurance b.v. heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) ) en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Onze adresgegevens zijn: Intrasurance B.V. Postbus GA s Hertogenbosch AFM vergunningnummer: KifiD zie KvK Oost Brabant, onder nummer Privacy en uw persoonlijke gegevens? De gegevens die u bij de aanvraag van de verzekering aan ons geeft, gebruiken wij voor het accepteren van aanvragen, het aangaan en het uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor een verantwoord acceptatie- en uitkeringsbeleid kunnen wij informatie vragen of informatie verstrekken aan de Stichting CIS te Zeist. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1.3 Hoe kunt u een klacht indienen? Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien de klacht dan in bij onze directie. Bent u daarna niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) of aan de rechter. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt een register bij van verleende vergunningen aan financiële dienstverleners. Meer informatie over deze vergunningen kunt u in dit register vinden (www.afm.nl). Ons AFM vergunningnummer is Het begin en einde van de verzekering? 2.1 Ingangsdatum en verlenging Afsluiten en veranderen van uw verzekeringen doet u altijd via uw Persoonlijk Digitaal Dossier. U krijgt dat dossier automatisch na het afsluiten van uw eerste verzekering. De verzekering begint op de ingangsdatum. Deze staat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. Op de polispagina staat ook de contractsvervaldatum van uw contract. Na afloop van deze datum wordt de verzekering automatisch voor een gelijke periode verlengd. U heeft geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering. 2.2 Het beëindigen van de verzekering Wij kunnen uw verzekering beëindigen, als: wij de premie niet binnen 21 dagen nadat u deze moest betalen kunnen afschrijven van uw rekening; wij bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of te weinig informatie hebben gekregen; u bij arbeidsongeschiktheid niet de juiste informatie heeft gegeven; uw beroep of bedrijfsactiviteiten veranderen; u of uw bedrijf failliet gaat; u van de rechter uw betalingen mag uitstellen (dit wordt surseance van betaling genoemd); u gebruik maakt van de schuldsaneringsregeling; vaststaat dat er sprake is van(een poging tot) fraude. Wij stoppen dan de verzekering op de datum die in de brief staat waarin wij u dit meedelen; u stopt met werken; u verhuist naar het buitenland Wij betalen u de teveel betaalde premie terug. Dit doen wij niet bij fraude of als u ons opzettelijk probeert te misleiden. De verzekering stopt ook als: wij de premie en/of voorwaarden van deze verzekering (tussentijds) wijzigen en u aan ons doorgeeft het daar niet mee eens te zijn. De verzekering stopt dan op de datum zoals genoemd in de brief waarin wij de verandering meedelen. u de verzekering stopzet in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. De verzekering stopt dan meteen of op de datum in de toekomst die u Blad 4

5 aangeeft. Heeft u teveel premie betaald? Dan storten wij dit terug. 2.3 Heeft u recht op een uitkering na het stoppen van de verzekering? U blijft recht houden op een uitkering als de eerst dag van de arbeidsongeschiktheid ligt voor de datum waarop de verzekering gestopt is. U moet nog wel premie betalen over de periode tussen het moment van arbeidsongeschikt worden en het starten van de uitkering. Alle andere regels van deze verzekering blijven gelden. 3. Wat verwachten wij van u? Wij verwachten dat u: zich aan de afgesproken regels van deze verzekering houdt; aan ons doorgeeft als u langer dan twee maanden naar het buitenland gaat; de juiste informatie aan ons geeft bij het afsluiten, of aanpassen van de verzekering; wijzigingen in uw beroepsactiviteiten tijdig aan ons doorgeeft; op tijd uw premie betaalt. Let op: als u zich niet aan deze regels houdt of niet meewerkt aan het verstrekken van informatie, bestaat de kans dat wij uw schade niet of maar gedeeltelijk betalen, de verzekering stopzetten of de premie verhogen. Ook kunnen wij uitkeringen en/of kosten die wij hebben gemaakt door u laten terugbetalen. Bij fraude of een poging tot fraude, doen wij aangifte. Ook kunnen wij u registreren in de door verzekeraars bijgehouden databank van de Stichting CIS Heeft u binnen 21 dagen nog geen premie betaald? Dan gaan wij er vanuit dat u de verzekering helemaal niet had willen afsluiten. Wij zetten uw verzekering dan stop. U krijgt hier op tijd bericht van. Wilt u niet dat wij uw verzekering stopzetten? Maak dan zo snel mogelijk uw premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau naar ons over. Als wij dit geld hebben ontvangen en aangenomen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht; in de tussenliggende periode bent u niet verzekerd. 6. Wat is nooit verzekerd? U krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of is verergerd door: - gevaarlijke sporten; - opzet of een poging tot zelfdoding; - roekeloosheid; - gebruik van bedwelmende middelen, verdovende middelen of opwekkende middelen of gebruik van niet voorgeschreven geneesmiddelen of gebruik van medicijnen op niet voorgeschreven wijze; - een ongeval dat u overkomt terwijl het bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of als het ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was; - het deelnemen aan gewapende dienst of krijgsdienst voor een ander land dan Nederland; - molest; 4. Hoe stellen wij de premie vast? De premie stellen wij vast op het moment dat u de verzekering aanvraagt. De premie wordt hoger naarmate u ouder wordt. Op het moment van aanvragen van de verzekering kan een toeslag op de premie worden gevraagd. 5. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? U kunt uw premie alleen betalen via automatische incasso. Als u uw verzekering afsluit, geeft u ons automatisch toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven. Als wij de premie niet op tijd kunnen afschrijven, moet u administratiekosten betalen. U moet binnen 14 dagen na de start van uw verzekering betaald hebben. Doet u dit niet, dan heeft u ook geen dekking. Blad 5

6 Ook krijgt u geen uitkering: als de gezondheidsklachten niet objectief medisch vast te stellen zijn en het ziektebeeld dat uw behandelend arts/specialist bij u heeft vastgesteld niet voorkomt in de lijst van gedekte aandoeningen in de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering; - als u in de gevangenis zit of in voorlopige hechtenis. Dit geldt ook tijdens terbeschikkingstelling aan de regering (tbs) ; - als u fraudeert. 7. Hoe is arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door terrorisme geregeld? Arbeidsongeschiktheid door terrorisme vergoeden wij op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NHT). De volledige tekst van dit protocol vindt u op en op de site Onder terrorisme valt ook kwaadwillige besmetting of het nemen van preventieve maatregelen om arbeidsongeschiktheid door terrorisme te voorkomen. 8. Wanneer vragen wij geld terug (verhalen)? Wij hebben het recht om een betaalde uitkering te verhalen (terug te vragen), als: - U door opzet mede de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt; - U de afspraken in deze voorwaarden niet nakomt. Wij kunnen een betaalde schade verhalen op iemand die daarvoor aansprakelijk is. 9. Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt? - Bent u arbeidsongeschikt door een ongeval of is een ernstige ziekte die voorkomt in de lijst van gedekte aandoeningen vastgesteld? Dan moet u dit onmiddellijk aan ons doorgeven. U geeft dit aan ons door via uw Persoonlijk Digitaal Dossier. - U moet zich direct onder behandeling stellen van een bevoegd arts. - U moet alles doen wat u kunt om weer beter te worden. - U moet alle medewerking verlenen om de arbeidsongeschiktheid te verminderen. - U moet alle medewerking verlenen om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen. - U mag niets doen wat het herstelproces of de re-integratie in het arbeidsproces kan vertragen. - U moet zich houden aan voorschriften en adviezen van de arts of arbeidsdeskundige. - U moet alle informatie doorgeven die voor de afhandeling van belang kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ander aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid of als er sprake is van opzet. - U moet direct aan ons doorgeven als u weer geheel of gedeeltelijk bent hersteld. 10. Wat zijn de maximaal te verzekeren bedragen? a. Bij deze verzekering is de maximale uitkering die u kunt verzekeren ,- b. U heeft het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag - zonder het invullen van een gezondheidsverklaring of ondergaan van een medische keuring- te verhogen met 10%. Dit geldt zolang het verzekerde bedrag het maximum van ,- niet bereikt. Dit automatische verhogingsrecht vervalt als er twee keer achter elkaar geen gebruik van is gemaakt. c. De maximale uitkering die wij op grond van deze verzekering doen is ,-. Dit maximum geldt ook als u bij ons meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft afgesloten. Het maximum geldt dus niet per verzekering, maar per verzekerde. 11. Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering? Wij betalen de uitkering rechtstreeks aan u. Heeft u geen BV? Dan zullen wij de wettelijk voorgeschreven heffingen, revisierente en premies inhouden op de uitkering. De eerste en de laatste uitkering worden zo nodig gedeeltelijk gedaan. Als wij teveel hebben betaald moet u dat onmiddellijk terugbetalen. Worden wij aansprakelijk gehouden voor inkomstenbelasting, loonheffingen en/of revisierente die u moet betalen? Dan mogen wij deze belasting en/of revisierente verrekenen met de uitkeringen. Lukt dit niet dan moet u het verschuldigde bedrag aan belasting en/of revisierente aan ons vergoeden. 12. Wanneer vervalt een uitkering? Uitkeringen die u niet opvraagt binnen 3 jaar nadat u er recht op hebt, betalen wij niet meer. U verliest dan het recht op deze uitkeringen. 13. Overdracht van rechten? De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, kunnen niet worden beleend, afgekocht, vervreemd of in pand gegeven of op een andere manier tot zekerheid dienen. Blad 6

7 C. Welke regels gelden er? In dit hoofdstuk beschrijven we de specifieke voorwaarden van uw verzekering. a) Wat is verzekerd? - U ontvangt in de eerste zes maanden een uitkering: - als vastgesteld is dat u een ernstige ziekte heeft of - als u 80% arbeidsongeschiktheid bent door een ongeval. - U ontvangt in de volgende zes maanden een uitkering: - als vastgesteld wordt dat u nog voor 40% of meer arbeidsongeschikt bent door: - een ernstige ziekte, of; - door een ongeval - Bij arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van het door u opgegeven beroep. - De eerste uitkering volgt 2 na maanden. - De uitkering stopt na 1 jaar. b) Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? Onder ernstige ziekte verstaan wij uitsluitend: Vormen van kanker: Dit is een kwaadaardige tumor met ongecontroleerde groei en verspreiding van kwaadaardige cellen en ingroei van weefsel. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist en zijn vastgesteld door histologisch/ weefselonderzoek. Onder kanker verstaan wij ook sarcoom, leukemie en kwaadaardige aandoeningen van het lymfatische systeem zoals de ziekte van Hodgkin. Een beroerte: Dit is het afsterven van hersenweefsel als gevolg van ontoereikende bloedtoevoer of bloeding binnen de schedel, met als gevolg blijvende neurologische uitval met klinische symptomen. De diagnose moet bevestigd worden door kenmerkende klinische symptomen en CTscan of MRI scan van de hersenen. De neurologische uitval dient ten minste gedurende 2 maanden te bestaan. Een specialist zal deze diagnose en de duur van de uitval moeten bevestigen. Niet verzekerd zijn: - alle voorstadia van kanker - chronische lymfatische leukemie behalve als er sprake is van stadium A of hoger volgens het Binet stageringssysteem - elke carcinoma in situ - ieder stadium van niet kwaadaardige baarmoeder halskanker in het CINstagering systeem (Cervicale Intraepitheliale Neoplasie) - alle vormen van huidkanker behalve het maligne melanoom waarbij histologische uitbreiding vanuit de epidermis naar de dermis is vastgesteld. - elke niet-invasieve kanker - elke premaligne tumor - prostaattumoren stadium 1 (T1a, 1b, 1c de zogenaamde TNM stagering) Niet verzekerd is: - transient Ischaemic Attack ( TIA ) - hersenbeschadiging ten gevolge van een ongeval. Eventueel biedt de verzekering bij hersenbeschadiging door een ongeval en hierdoor arbeidsongeschikt worden wel een dekking. Zie hiervoor de omschrijving van de ongevalsdekking van deze verzekering. - neurologische symptomen als gevolg van migraine. Blad 7

8 b) Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? Een hartaanval Het afsterven van een gedeelte van de hartspier als gevolg van ontoereikende bloedtoevoer en kenmerkende klachten zoals pijn op de borst. De diagnose hartinfarct moet worden bevestigd door een specialist en vastgesteld zijn aan de hand van nieuwe karakteristieke veranderingen op het elektrocardiogram (registratie van de electrische activiteit van de hartspier) en een verhoging van hartinfarct specifieke enzymen, Troponine (> 1microgram/L; dat is een specifiek eiwit waarvan de aanwezigheid bij een hartinfarct in het bloed is verhoogd) of andere specifieke biochemische markers. Nierfalen in beide nieren Eindstadium van nierfalen zich presenterend als chronische onomkeerbaar functieverlies van beide nieren, als gevolg waarvan nierdialyse of een niertransplantatie wordt uitgevoerd. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist. Een hersentumor Een goedaardige tumor of cyste in de hersenen, hersenzenuw of hersenvlies resulterend in permanente neurologische uitval met voortdurende klinische symptomen. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist. Coronaire Bypass Coronaire Bypass/ CABG: Coronary Arterial Bypass Grafting. Het ondergaan van een open hartoperatie om vernauwingen of verstoppingen van een of meer krans- slagaders van het hart te corrigeren met een bypass graft (omleiding). Orgaantransplantatie Het ondergaan als ontvanger van een orgaantransplantatie van de volgende organen: hart, long, nier of lever. De transplantatie moet worden bevestigd door een specialist. Niet verzekerd is: - non-st segment verhoogd hartinfarct(nstemi) - andere acute coronaire syndromen inclusief stabiele of instabiele angina pectoris - Stil myocard infarct (een infarct dat in het verleden zonder duidelijke symptomen verlopen is of waarvan de diagnose is gemist. Op dat moment waren er geen specifieke klachten en functionele beperkingen.) Niet verzekerd is: - uitval van 1 nier. Niet verzekerd is: - goedaardige tumoren in de hypofyse - angioom en aneurysma Niet verzekerd: - zijn andere procedures om een vernauwing of verstopping van de kransslagaders te behandelen. Dit zijn onder andere Dotteren, PTCA (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek), PCI (Percutane Coronaire Interventie) Niet verzekerd is: - transplantatie van elk ander orgaan, gedeelte van organen, weefsels of cellen. Let op: Het kan zijn dat door een behandelend arts of in het spraakgebruik dezelfde omschrijving wordt gebruikt als hierboven staat en de verzekering toch geen recht op een uitkering geeft. Dit is mogelijk als de werkelijke diagnose van de ernstige ziekte niet voldoet aan de volledige omschrijving zoals genoemd in deze voorwaarden. Blad 8

9 c) Wat bedoelen wij met een ongeval? d) Wanneer krijgt u geen uitkering? Een plotseling en onverwacht van buitenkomend geweld (het ongeval) waardoor lichamelijk letsel wordt veroorzaakt. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Als ongeval gelden ook: - de gevolgen van het onvrijwillig inademen van gassen en dampen en het ongewild binnenkrijgen van giftige of bijtende stoffen; - verstuikingen, verrekkingen en scheuren van spieren of pezen als gevolg van een plotselinge eigen krachtsinspanning; - bevriezing, zonnesteek, verdrinking en uitputting, verhongering, uitdroging als je geïsoleerd raakt. U krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of is verergerd door aandoeningen die niet objectief medisch vast te stellen zijn zoals psychische klachten. In artikel B 6 leest u in welke gevallen u ook geen uitkering van ons krijgt. e) Hoe bepalen wij de uitkering? - We gaan uit van het verzekerde bedrag dat staat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. - Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschikt tot de 6e maand bepalen wij de uitkering als volgt: Wij stellen vast of de juiste diagnose ernstige ziekte door de behandelend arts/specialist is gesteld. Of dat u een ongeval is overkomen waardoor u meer dan 80% arbeidsongeschiktheid bent. Is dat het geval dan ontvangt u: - 25 % van het uit te keren bedrag na 2 maanden; - 25% van het uit te keren bedrag na 4 maanden ; - Na 6 maanden beoordelen wij of u nog voor 40% of meer arbeidsongeschikt bent om uw beroep te kunnen uitoefenen. Nadat de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, berekenen wij het uit te keren bedrag als volgt: - Tot 40% arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen uitkering. - Van 40% tot 45 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 40% van het verzekerde bedrag. - Van 45 tot 55 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 50% van het verzekerde bedrag. - Van 55 tot 65 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 60% van het verzekerde bedrag. - Van 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 75% van het verzekerde bedrag. - Van 80 t/m 100% arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 100% van het verzekerde bedrag. De uitkering ontvangt u: - vanaf de 6e maand in maandelijkse termijnen achteraf. f) Wanneer stopt de uitkering? g) Welke bijzonderheden zijn er? Een uitkering stopt op de dag wanneer u: - minder dan 40% arbeidsongeschikt bent; - de maximale periode van de uitkering is bereikt; - overlijdt; - met (vervroegd) pensioen gaat; - langer dan twee maanden stopt met werken; - verhuist naar het buitenland; - niet meer het verzekerde beroep uitoefent. - Als u binnen 30 dagen na herstel weer arbeidsongeschiktheid wordt, gaat er niet opnieuw een wachttijd in. - Wij betalen de kosten van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het onderzoek van de arts of andere deskundige. De reis en verblijfkosten betalen wij niet. Blad 9

10 D. Wat bedoelen wij met? In deze verzekering gebruiken wij niet alledaagse woorden en begrippen. Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk voor u te maken, leggen wij deze begrippen en woorden uit. 1. Verklarende woordenlijst voor deze verzekering: Atoomkernreactie: elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Fraude: bedrog (oneerlijk zijn) met als doel om zichzelf of een ander een voordeel te bezorgen. Gevaarlijke sporten: duiken, wildwaterkanoën, springen van rotsen in georganiseerd of wedstrijdverband, jetskiwedstrijden, nationale of internationale roeiwedstrijden, transatlantische roei- tochten, wedstrijdsurfen, kanaal-zwemmen, waterskiwedstrijden, windsurfwedstrijden, rafting, kitesurfen, canyoning, powerboat- racen (alle vormen), oceaanzeilen, wedstrijdzeilen op zee, ijszeilen, alle vormen van vliegen, anders dan als passagier in een motorvliegtuig voor burgerlijk passagiersvervoer, zoals onder meer kunstvliegen, snelheidsvliegen, luchtvaart gerelateerde recordpogingen, vliegen met molenwiekvliegtuigen of autogiro s, ballonvaart, zweefvliegen, stuntvliegen, testvliegen, (gemotoriseerd) zeilvliegen, deltavliegen, parapenten, ultralichtvliegen, parasailing, parascending, parachute springen, vrijevalspringen, base jumping, sky diving, sky surfing, helicoptervliegen, bungee jumping, autosport, autocross, motorsport en motor cross, bergbeklimmen en rotsklimmen waarbij berg en/of rots niet zonder Alpine hulpmiddelen begaanbaar zijn, holenonderzoek, grotonderzoek, ijsklimmen. Inkomen als zelfstandig ondernemer of zelfstandig beroepsbeoefenaar: Dan telt als inkomen: het aan de arbeidsinzet toe te rekenen jaarlijkse inkomen uit zelfstandige uitoefening van het verzekerde beroep. Het is de uit de definitieve aanslag inkomstenbelasting blijkende belastbare winst uit onderneming zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 voor: - Aftrekbare bijdragen in de pensioenregeling; - Investeringsaftrek; - Ondernemersaftrek; - Mkb-winstvrijstelling. Inkomen als directeur-grootaandeelhouder? Dan wordt onder inkomen verstaan: - Het aan de arbeidsinzet toe te rekenen jaarlijkse belastbaar loon verhoogd met de op basis van de financierings- of verzekeringsovereenkomst voor uw pensioenregeling verschuldigde premie. - Een deel van de aan de arbeidsinzet toe te rekenen management fee dat nog niet is doorbetaald als loon en is toe te rekenen aan uw arbeidsinzet. - Aan uw BV toegekende winstaandelen kunnen in aanmerking genomen worden als inkomen als deze zijn toe te rekenen als directe beloning voor uw arbeidsinzet. Molest: hieronder verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities ervan zijn onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is geregistreerd bij de griffie van de Rechtbank in Den Haag Polispagina: dit zijn de pagina s in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. Hierop staan uw persoonlijke gegevens en hoe u verzekerd bent. Persoonlijk Digitaal Dossier: bij het afsluiten van een verzekering krijgt u direct exclusief toegang tot uw eigen Persoonlijk Digitaal Dossier. In dit elektronische dossier staat welke dekkingen u heeft gekozen (waartegen u zichzelf heeft verzekerd). Ook vindt u hier voor hoeveel geld u verzekerd bent (verzekerde bedragen). U kunt altijd inloggen en bekijken hoe uw dekking in elkaar zit en welke dekking u heeft gekozen. Terrorisme: hiermee wordt bedoeld: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen. U/uw: de persoon die verzekerd is en de verzekeringsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Verzekerde beroep: het beroep dat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier staat. Wachttijd: De wachttijd is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent maar (nog) geen uitkering ontvangt. Wij/ons: Intrasurance B.V. als Gevolmachtigd Assurantiebedrijf van Elips Life AG. Blad 10

11 2. Verklarende woordenlijst voor ernstige ziektes a. Verklarende woordenlijst behorende bij kanker: Binet stagering: een systeem dat Chronische Lymfatische Leukemie classificeert in 3 stadia (A,B,C) afhankelijk van het aantal gebieden, die betrokken zijn (dat wil zeggen, de milt en de lymfeklieren van de nek, lies en oksels) en eveneens classificeert op de aanwezigheid van bloedarmoede of een verlaagd aantal bloedplaatjes. Carcinoma in situ: een voorstadium van een kwaadaardige tumor. Het gaat hier om cellen met kwaadaardige kenmerken die echter nog niet zijn doorgegroeid naar aangrenzend weefsel en nog niet op afstand zijn uitgezaaid. CIN stagering: een erkend stageringssysteem voor niet kwaadaardige aandoeningen van de baarmoederhals. Wanneer deze niet tijdig zouden worden vastgesteld en behandeld kunnen ze zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Dermis: huidweefsel dat direct onder de buitenste huidlaag ligt. Epidermis: buitenste huidlaag. Histologisch onderzoek: Microscopisch onderzoek van een dun plakje van het te onderzoeken weefsel of orgaan. Leukemie: is een verzamelnaam voor verschillende vormen van beenmergkanker Lymfatisch systeem: is het geheel van organen, vaten en weefsels in het lichaam waarin zich hoofdzakelijk lymfe en lymfocyten bevinden en getransporteerd worden. Lymfe: een lichaamsvloeistof die door een lymfatisch systeem stroomt. Lymfocyten: een type witte bloedcel die in het beenmerg wordt gevormd. Maligne melanoom: is een vorm van kwaadaardige huidtumor. Niet invasief: zonder doorgroei naar aangrenzend weefsel. Premaligne: cellen die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot kwaadaardige cellen maar dat nog niet hebben gedaan. Prostaattumor: een vorm van een goed- of kwaadaardige aandoening van de prostaat. Prostaat: een klier die direct onder de blaas ligt bij de man. Sarcoom: is een kwaadaardige tumor van steunen tussenweefsels of van de weke delen, zoals botten, spieren of bindweefsel. TNM stageringsysteem: Een internationaal erkend systeem voor de stagering van kanker. De T staat voor tumor en beschrijft de lokale uitbreiding. De N staat voor lymfeklieruitzaaiing (Engels: Node) De M staat voor metastase (uitzaaiingen) op afstand. De waardes kunnen gebruikt worden om de wijze van uitbreiding van een tumor te beschrijven. Ziekte van Hodgkin: een kwaadaardige aandoening van het lymfatisch systeem. b. Verklarende woordenlijst behorende bij hartinfarct: Angina pectoris: een drukkend, zwaar gevoel en/of pijn midden op de borst dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen. Biochemische markers: het zijn specifieke stoffen die passen bij een bepaalde ziekte en verhoogd zijn in het bloed. Coronaire syndromen: acuut ziektebeeld met klachten en verschijnselen passend bij aandoeningen van de kransslagaderen. Electrocardiogram: een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Troponine: een specifiek eiwit dat bij een hartinfarct in het bloed is verhoogd. c. Verklarende woordenlijst behorende bij beroerte: CT-scan of MRI-scan: dit zijn bijzondere vormen van röntgenonderzoeken. TIA: een neurologische aanduiding voor een bepaalde gebeurtenis in het centraal zenuwstelsel. De bloeddoorstroming van een deel van de hersenen wordt even onderbroken door een niet nader gespecificeerde oorzaak en de verschijnselen die dit teweegbrengt zijn binnen 24 uur geheel verdwenen. Neurologische symptomen: ziekteverschijnselen zoals halfzijdige verlammingen en spraakstoornissen. d. Verklarende voordenlijst bij hersentumor: Aneurysma: een verwijding in een deel van het vaatstelsel. Angioom: goedaardige woekeringen van bloedvaten Cyste: een onnatuurlijke lichaamsholte die bekleed is met epitheel, die gevuld is met lucht, vocht of semi-vast materiaal. Hersenvlies: dat zijn structuren, die tussen de schedel en de hersenschors gelegen zijn en doorlopen om de kleine hersenen, de hersenstam tot aan het einde van het ruggenmerg in de onderrug. Hersenzenuw: zenuw waarvan de oorsprong direct in de hersenen gelegen is. Hypofyse: dit is een klier in het hoofd onderaan de hersenen, die meerdere hormonen vormt. Tumor: goed- of kwaadaardig gezwel. e. Verklarende woordenlijst behorende bij coronaire bypass: Coronary Artery: kransslagader Graft: Transplantatie Blad 11

Collectieve ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden

Collectieve ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering U heeft een Collectieve Ongevallenverzekering bij ons afgesloten of u wilt dat mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor.

Nadere informatie

Persoonlijke ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden

Persoonlijke ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden Persoonlijke ongevallenverzekering Polisvoorwaarden POP 01012015 Persoonlijke ongevallenverzekering Met de Persoonlijke ongevallenverzekering bent u verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Bij overlijden

Nadere informatie

Gespreid Betalen Verzekering. Goed verzekerd indien uw inkomen plotseling wegvalt

Gespreid Betalen Verzekering. Goed verzekerd indien uw inkomen plotseling wegvalt Gespreid Betalen Verzekering Goed verzekerd indien uw inkomen plotseling wegvalt Een extra comfortabel gevoel: de Gespreid Betalen Verzekering Als u de rekening van uw ICS creditcard gespreid betaalt,

Nadere informatie

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden OAOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1422

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1422 AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. 1422 Inhoudsopgave Pagina Algemene voorwaarden AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 Bijzondere Voorwaarden Variant 1. Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden nr. 2200

Algemene Voorwaarden nr. 2200 AEGON Algemene Voorwaarden nr. 2200 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Samen met de Bijzondere Voorwaarden en uw polisblad vormen zij één geheel. U kunt hierin lezen waar u precies voor

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Dit zijn de voorwaarden van uw Collectieve Ongevallenverzekering. Deze verzekering geeft een eenmalige

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Bestelautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden

Bestelautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden Bestelautopakketverzekering zakelijk Polisvoorwaarden ZB 01012015 Bestelautopakketverzekering zakelijk Met deze Bestelautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw bestelauto aan iemand anders

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering bedrijf. Polisvoorwaarden

Rechtsbijstandverzekering bedrijf. Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering bedrijf Polisvoorwaarden RBB 01012015 Rechtsbijstandverzekering bedrijf Deze verzekering biedt juridische hulp bij vrijwel alle zakelijke conflicten. Dit zijn de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden OAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De

Nadere informatie

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden Personenautopakketverzekering zakelijk Polisvoorwaarden PPZ 01012015 Personenautopakketverzekering zakelijk Met de Personenautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw personenauto aan iemand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Flexibele AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Flexibele AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Flexibele AOV Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van het risico 7 Wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

HUUR OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN RENT 0512

HUUR OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN RENT 0512 HUUR OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U heeft bij ons een Huur Opvang Polis afgesloten. Wat spreken wij met elkaar

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorwaarden ongevallenverzekering

Voorwaarden ongevallenverzekering Voorwaarden ongevallenverzekering Ongevallenverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Leeswijzer 04 Contact 05 Inhoud 06 Voorwaarden Ongevallenverzekering Algemeen deel 14 Voorwaarden Ongevallenverzekering Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42803 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie