Communicatieplan CO2-prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan CO2-prestatieladder"

Transcriptie

1 Communicatieplan CO2-prestatieladder Status: Final Datum van uitgifte: Datum van ingang: Versienummer: 1.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz

2 Versiebeheer Revisie Datum Status Omschrijving Opsteller concept Eerste uitgave Werkgroep Communicatie concept Evaluatie uitgave QSN, J. Meyboom, P. v.d. Burg, J. Philipse, E. v.d. Hoff, E. Treffers definitief Definitieve uitgave Werkgroep Communicatie concept Aanvulling op def Communicatie concept 2 e aanvulling op def. Communicatie Definitief Definitieve uitgave Communicatie iom E vd Hoff en E. Treffers concept Aanpassing versie 2013 Communicatie iom EvhH Concept Aanpassing versie 2015 Communicatie iom BdJ Definitief Definitieve uitgave Communicatie iom AS Distributie Revisie Datum Aan Verspreiding Joulz B.V. MAVIM Joulz B.V. MAVIM Joulz B.V. JameZ Joulz B.V. JameZ / website Joulz Energy Solutions Jamez/Plaza/ website/skao Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 2 van 15

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Het instrument CO2-Prestatieladder Eisen vanuit de CO2-Presentatieladder 4 2. Communicatie 6 3. Communicatiemiddelen Interne middelen Externe middelen Overzicht middelen Inhoud middelen 9 4. Taken en verantwoordelijkheden Planning 15 Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 3 van 15

4 1. Inleiding In dit plan wordt beschreven hoe Joulz Energy Solutions zowel in- als extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstellingen. Effectieve in- en externe is essentieel voor een succesvolle implementatie van de CO2-uitstoot reducerende acties en maatregelen. Door effectieve en gerichte naar medewerkers en externe stakeholders wil Joulz het bewustzijn en betrokkenheid creëren en vooral medewerkers stimuleren om te participeren in CO2-reductie. ReVisie Medio 2014 kondigden netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz aan dat zij hun krachten gingen bundelen om de dienstverlening slagvaardiger en efficiënter te maken én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten. Hiervoor zijn Stedin en Joulz een gezamenlijk transformatietraject gestart genaamd ReVisie. Uitvoerende en voorbereidende activiteiten op het gebied van storingsherstel, beheer en onderhoud van huisaansluitingen tot middenspanning zijn nu belegd bij Joulz en worden direct onderdeel van Stedin. Hierdoor ontstaat er een brede netbeheerder Stedin. Businessunit Joulz Projects, specialist op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning, zet haar dienstverlening gewoon voort. Net zoals voorheen als onderdeel van Eneco Groep, maar sinds 1 januari 2015 met een eigen BV-naam: Joulz Energy Solutions B.V.. De handelsnaam van Joulz Energy Solutions B.V. blijft Joulz. 1.1 Het instrument CO2-Prestatieladder De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKOA) is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de ladder: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve-korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningsvoordeel. Hoe hoger de trede op het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. 1.2 Eisen vanuit de CO 2 -Presentatieladder Vanuit de invalshoek transparantie van de CO2-prestatieladder worden eisen gesteld aan de inen externe van Joulz. Vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 4 van 15

5 In 2010 behaalden Joulz het ISO14001-milieucertificaat. In 2011 certificeerden wij ons op niveau 4 van de CO2-prestatieladder. In oktober 2012 hebben wij niveau 5 behaald. In 2013, 2014 en 2015 hebben wij niveau 5 weten te handhaven. In de CO2-prestatieladder wordt extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO2-prestatieladder via de website van Joulz. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 5 van 15

6 2. Communicatie Joulz heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en presenteert zich als een duurzame onderneming. De missie van Joulz is dan ook Duurzame energie voor iedereen. Hierbij is de CO2-Prestatieladder een belangrijk instrument. De over Co2-Prestatieladder moet aansluiten bij de bedrijfskernwaarden Samen, Klant eerst en Vertrouwen & Verantwoordelijkheid. Joulz streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij het energiebeleid. Door effectieve en gerichte naar de medewerkers wil Joulz bewustzijn creëren en medewerkers stimuleren om te participeren in het reduceren van het energieverbruik. Joulz wil de medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te komen om het energieverbruik verder te reduceren. Het kan hierbij zowel gaan om mogelijkheden voor persoonlijke bijdrages als optimalisaties binnen het bedrijf. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder Vanuit de invalshoek transparantie van de CO2 prestatieladder worden eisen gesteld aan de interne en externe van Joulz. Met name vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2 Prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. In de CO2 prestatieladder wordt extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO2 prestatieladder via de website van Joulz. De volgende stakeholder groepen met bijbehorende doelstellingen worden onderscheiden: INTERNE DOELGROEPEN De kernboodschap voor interne doelgroepen is duurzaamheid. De doelgroepen die binnen Joulz worden onderscheiden, zijn: Directie en management Medewerkers op kantoor Medewerkers in de buitendienst *) Niet elke medewerker van Joulz heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die in de buitendienst werken, kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden. INTERNE DOELSTELLINGEN - Bewustwording en draagkracht creëren bij management en medewerkers over hoe Joulz wil omgaan met CO2 reductie. - Het aanhaken bij duurzame initiatieven vanuit de Eneco Groep en het stimuleren van medewerkers om hieraan deel te nemen. - Medewerkers informeren over de activiteiten in het kader van de CO2-prestatieladder. EXTERNE DOELGROEPEN De kernboodschap voor externe doelgroepen is samen duurzaam. Externe doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: o Overheden (gemeente waar Joulz is gevestigd) o Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers kunnen een bijdrage leveren om de CO2 uitstoot in de keten te reduceren. Om de leveranciers, opdrachtgevers en Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 6 van 15

7 onderaannemers te betrekken, te informeren en aan te geven hoe zij kunnen participeren, is het van groot belang een goede relatie te hebben en te onderhouden met de leveranciers. Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers dienen mede geselecteerd te worden op hun bereidheid zich aan te sluiten bij de reductiedoelstellingen die Joulz zich heeft gesteld. o o Media Via (vak)media kunnen bedrijven bereikt worden. Dit leidt tot het vergroten van de naamsbekendheid van Joulz. Samenwerkingsverbanden De brancheorganisaties zijn geïnteresseerd in de reductie van de CO2 emissies in de keten. Eén van de initiatieven betreft het voorstel richting netbeheerders om voor de berekening van de CO2 emissie in de keten één berekeningsmethodiek te hanteren. DE EXTERNE COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN VAN JOULZ - Het betrekken en informeren van externe stakeholders over de CO2-reductiedoelstellingen. - Informeren van belanghebbenden over de CO2-footprint van Joulz. - Het betrekken en informeren van belanghebbenden over de CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. - Belanghebbenden informeren over de activiteiten in het kader van de CO2-prestatieladder. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 7 van 15

8 3. Communicatiemiddelen 3.1 Interne middelen Voor interne over CO2 worden de volgende middelen ingezet: Intranet (Plaza) Op Plaza is informatie te vinden over de CO2 footprint en de doelstellingen op het gebied van CO2 reductie. Ook kunnen berichten over CO2 als nieuwsbericht geplaatst worden. Zo worden medewerkers regelmatig op de hoogte gebracht van wat er speelt met betrekking tot CO2. Yammer Berichten kunnen via Yammer gedeeld worden. Er kan hier een keuze worden gemaakt voor de gehele Eneco groep of alleen voor Joulz. Personeelsblad Twee keer per jaar verschijnt het personeelsblad. Mochten er ontwikkelen zijn voor wat betreft CO2, dan kunnen deze meegenomen worden als artikel in het personeelsblad. 3.2 Externe middelen Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende middelen ingezet. De volgende middelen worden structureel danwel adhoc ingezet: Internet joulz.nl en social media Om externe belanghebbenden te informeren over de CO2-prestatieladder wordt hierover informatie opgenomen op de website van Joulz (www.joulz.nl). Regelmatig worden nieuwsberichten geplaatst op de homepage over de activiteiten die Joulz onderneemt. Artikelen, persberichten etc. zullen ook indien aanwezig worden gepubliceerd. Deze zullen ook in twitterberichten of facebookbericht gepubliceerd worden. De vereiste documenten die op dit moment al op joulz.nl staan moeten tijdig bijgewerkt en actueel worden gehouden. Het gaat om de volgende documenten: CO2-Bewust certificaat CO2 footprint: 3.A.1 Periodieke voortgangsrapportage: 3.A.1 Reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 en het Plan van Aanpak (3.B.1) Communicatie uitingen: 3.C.1 Deelname initiatief: 3.D.1 Bovenstaande documenten worden door KVM aangeleverd aan die de documenten vervolgens op de website vernieuwd. Relatiemagazine Het relatiemagazine wordt zowel intern als extern verspreid. Mochten er ontwikkelen zijn, dan kunnen deze als artikel worden opgenomen. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 8 van 15

9 3.3 Overzicht middelen Communicatiemiddel Doelgroep Verschijningsfrequentie Intranet (Plaza) Intern Informatie over CO2 is ten alle tijden te vinden op Plaza Adhoc berichten Yammer Intern Zodra er ontwikkelingen zijn. Adhoc berichten Personeelsblad Intern Verschijnt 2x per jaar, Nieuwsbrief Intern Adhoc Relatiemagazine Intern en Extern Verschijnt 2x per jaar Internet joulz.nl Extern Informatie over CO2 is er ten alle tijden te vinden. Adhoc berichten Social media Extern Adhoc 3.4 Inhoud middelen De over CO2 gaat over de het energiebeleid en reductiedoelstellingen, de footprint, de behaalde besparingen in CO2-uitstoot en de individuele bijdrage van medewerkers aan specifieke maatregelen. Hieronder worden deze onderdelen beschreven. Energiebeleid en reductiedoelstellingen Algemene reductie doelstellingen Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling: Consolideren van de CO2-uitstoot per medewerker t.o.v. niveau 2014 Verantwoordelijke: Directie Joulz 2x per jaar, Hoe: - Zie scope 1,2 & 3 reductiedoelstellingen. Aanvullend levert Joulz een actieve bijdrage aan de verdere aanscherping van het mobiliteitsbeleid binnen de Eneco Groep. Wijze van meten: Wanneer: Via de CO2-boekhouding 31 december 2015 gereed Scope 1 en 2 reductie doelstellingen Hieronder zijn de CO2 reductie doelstelling voor scope 1 beschreven. Voor scope 2 zijn geen reductie doelstellingen voor 2015 opgenomen, omdat de mogelijkheden voor reductie van het elektriciteitsverbruik beperkt zijn en er ook al gebruik gemaakt wordt van groene energie. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 9 van 15

10 Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling Verantwoordelijke: Gasverbruik in m3 JES panden verlagen met 2,5% t.o.v. niveau 2014 Directie Joulz Hoe: - Vergroening pand aan de Nijverheidsweg in Utrecht - Plaatsen warmte koude pompen - Bewustwording personeel ten aanzien van gasverbruik d.m.v. Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Doelstelling Verantwoordelijke: CO2 uitstoot bedrijfsauto s per km verminderen met 2.5% t.o.v. niveau 2014 Directie Joulz Hoe: - Betere planning van monteurs, waardoor minder werkverkeer kilometers gereden worden - Bewustwording medewerker d.m.v. en E- learning - Aanschaf van energie zuinigere auto s bij vervanging Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Scope 3 reductie doelstellingen Joulz constateert dat de scope 1 en 2 CO2 reductie mogelijkheden voor de Joulz vanuit gezonde economische bedrijfsvoering zal afnemen en daarom richt Joulz zich de komende jaren op CO2 reductie in afvalstromen, andere broeikasgassen en de keten. Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Meer inzicht in bedrijfsspecifieke afvalstromen Directie Joulz Op basis van inzichten in afvalstromen nagaan welke CO2 reductie bij Joulz of partners in de keten mogelijk zijn. Hoe: - Inzichtelijk maken afvalstromen nieuwe Joulz - Inzichtelijk maken wijze van verwerking afvalstromen en hoeveelheid - CO2 boekhouding opvragen bij afvalverwerkers Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding afvalverwerkers Wanneer: 31 december 2015 gereed Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 10 van 15

11 Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Wijze van meten Wanneer: In kaart brengen van de drie belangrijkste CO2 ketens o.b.v. inkoopomzet voor Joulz Directie Joulz Nagaan waar in de keten reductie mogelijkheden zitten ten aanzien van CO2 Analyse van belangrijkste leveranciers. Het heeft de voorkeur dat deze leveranciers ook gecertificeerd zijn op de CO2 prestatieladder. Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 project Boekhouding 31 december 2015 gereed Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Opzetten SF6 boekhouding Hoogspanningsinstallaties Directie Joulz SF6 is een broeikasgas 1 kg SF6 staat gelijk aan kg CO2. Wanneer er sprake is van een lekkage in hoogspanningsinstallatie waar dit gas als isolatiemiddel wordt toegepast, kan er veel CO2 vrijkomen. Door een goede SF6 boekhouding op te zetten en onderhouden voor klanten (Asset Owners) kan Joulz de klanten beter informeren en adviseren. Dit met als uiteindelijk doel om de CO2 emissie in de keten te reduceren. Opzetten SF6 boekhouding in Hoogspanningsinstallaties van Asset Owners Wijze van meten: Halfjaarlijks SF6 rapportage (niet opgenomen in CO2 boekhouding) Wanneer: 31 december 2015 gereed Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 11 van 15

12 Huidig energiegebruik en trends binnen Joulz Er is een toename in CO2 verbruik als totaal JES maar het CO2 verbruik per medewerker is sterk gedaald met 18%. JES is een snel groeiende organisatie. De activiteiten van JES beperken zich niet alleen meer tot het verzorgingsgebied van de netbeheerder Stedin. JES opereert landelijk en internationaal, dit verklaart de stijging van het CO2 verbruik. Behaalde besparingen in CO2-uitstoot Maatregelen/bevindingen van de afgelopen jaren (referentiejaar 2012-heden) die wij als concern of als Joulz/JES hebben ondernomen t.a.v. CO2 reductie. Resultaat 2014 t.o.v. 2012: Huisvesting Verduurzaming van de panden door inzet groengas opgewerkt uit visafval vergisting (Biogas) Meer inzet stadsverwarming: door inzet van Warmte-Koude-Opslag is het verbruik van stadsverwarming en de daarmee de uitstoot per m2 beperkt. Warmte is niet verduurzaamd. Het duurzame pand aan de Reedijk te Heienoord is in 2013 gebruik genomen. Het oude grijze pand aan de zuiderparkweg in Rotterdam is verlaten. Begin 2015 heeft een verbeteringsslag plaatsgevonden met betrekking tot de toewijzing van m2. Hierdoor is het aantal m2 sterk gestegen, met als gevolg hogere verbruiken E, G en W. Voor zowel E als G blijft gelden dat 100% vergroend wordt. Huisvesting: Het pand aan de Nijverheidsweg te Utrecht wordt verduurzaamd, dit zal in de aankomende jaren plaats vinden. De leidt tot een mogelijke CO2 reductie Mobiliteit Er is een toename in CO2 verbruik bij woon werk & werk werk verkeer, dit is te verklaren door het aantal nieuw aangenomen medewerkers dat verder weg woont van hun standplaats. Ook worden er meer kilometers gemaakt door projecten buiten het verzorgingsgebied van Stedin. Vanaf In 2012 worden zijn alle leasewagens vervangen door schone leasewagens met een lagere CO2 uitstoot. Alle lease rijders hebben een cursus zuinig rijden gevolgd zowel theorie (E-learning) als praktijk. In 2013 zijn alle bedrijfswagens gelimiteerd qua snelheid op een maximum snelheid van 110 km/h. Tevens zijn deze wagens voorzien van een rittenregistratie. Woon-werk verkeer: Het aantal medewerkers is in de periode met 19% toegenomen (2012: 350; 2014: 416). Het aantal inleen medewerkers met maar liefst 75% (2012: 35; 2014: 62). Het totaal aantal medewerkers waarvoor woon-werkverkeer wordt berekend is daarmee met 24% toegenomen (2012: 385; 2014: 478). Wanneer we corrigeren voor bedrijfs-/leaseauto's (hiervoor wordt aangenomen dat de auto gebruik wordt voor Woon-werkverkeer), dan stijgt het percentage naar 34%. Door datavervuiling (niet alle bedrijfswagens zijn in 2014 goed geregistreerd in het HR systeem), ontstaat zelfs een verschil van 46%. 2015: actueel aantal medewerkers 517 waarvan 447 vast en 70,6 inleen. Het totaal aantal afgelegde kilometers en de uitstoot zijn ongeveer 60% gestegen, hetgeen betekent dat het gemiddelde aantal kilometers per medewerker substantieel is toegenomen. Analyse van de brondata toont aan dat de gemiddelde woon-werkafstand van de medewerkers die nieuw waren in 2013 of 2014 hoger was dan het gemiddelde van de medewerkers die in 2012 in dienst waren. In 2015 is het totaal aantal gereden kilometers nog verder gestegen. Dit is redelijk in lijn met de stijging van het aantal medewerkers in de wetenschap dat de Woon - Werk afstand gemiddeld hoger ligt dan voorheen. De uitstoot neemt in 2015 sterk af, doordat we, in tegenstelling tot eerdere jaren, specifieke informatie hebben verzameld over reisgedrag Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 12 van 15

13 van Joulz medewerkers voorheen hadden we alleen gewogen gemiddelden op divisie niveau. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat bijvoorbeeld het verbruik van de fiets substantieel hoger is dan aangenomen werd in het verleden. Personal Lease Als maatregel om de kosten en milieubelasting terug te dringen hebben medewerkers die veel kilometers met een privéauto maakten en declareerden een leaseauto aangeboden gekregen. Het aantal leaseauto's is mede door deze maatregel met maar liefst 39% toegenomen (december stuks; december stuks). De gemiddelde normuitstoot is gedaald met 22%. Per saldo is in % meer uitstoot veroorzaakt. De verdere stijging van het aantal liters in 2015 houdt gelijke tred met de toename van het aantal medewerkers. Declaraties gebruik privéauto Het effect van de eerder genoemde maatregel om medewerkers die veel kilometers met een privéauto declareerden een leaseauto aan te bieden is duidelijk te zien bij deze categorie. Wanneer aangenomen wordt dat zowel de toename bij PL en de afname bij declaraties privéauto puur en alleen het gevolg is van deze maatregelen is per saldo een reductie gerealiseerd van bijna kg CO2 (2014 t.o.v. 2012). Op alle vestigingen zijn elektrische scooters en fietsen beschikbaar voor mobiliteit voor korte afstanden. Individuele bijdrage van medewerkers aan specifieke maatregelen. In bovenstaande doelstellingen wordt ook aangegeven hoe medewerkers het komende jaar hun bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Verder wordt er in september gecommuniceerd met medewerkers hoe zij kunnen bijdrage aan CO2-reductie. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 13 van 15

14 4. Taken en verantwoordeijkheden Het directieteam van Joulz is eindverantwoordelijk voor de zoals beschreven in dit plan. De afdeling Communicatie verzorgt alle betreffende het Energie beleid, het milieumanagement en de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. De KVM afdeling zorgt ervoor dat de afdeling Communicatie alle relevante informatie ontvangt voor de interne en externe. Teamleiders en managers verzorgen de verspreiding van specifieke informatie naar uitvoerend personeel. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 14 van 15

15 5. Planning Doelgroep Boodschap Middel Moment/frequentie verantwoordelijke Intern Vooraankondiging Intranet (Plaza), Augustus 2015 KVM levert JES en CO2 Yammer, Intern en Publicatie CO2 Intranet (Plaza), Augustus 2015 KVM levert Extern halfjaarcijfers Yammer, internet joulz.nl, Social media Intern en CO2 Intranet (Plaza), September 2015 KVM levert Extern prestatieladder Yammer, internet her certificering joulz.nl, Social media Intern Oproep Intranet (Plaza), September 2015 KVM levert medewerkers: Yammer meedoen aan CO2-reductie Intern Communiceren Intranet (Plaza), Oktober 2015 KVM levert resultaten audit Yammer informative aan (o.a. CO2 audit) Intern Resultaten CO2 Intranet (Plaza), November 2015 KVM levert reductie Yammer, Intern en Publicatie nieuw Intranet (Plaza), December 2015 KVM levert Extern CO2-certificaat Yammer, internet joulz.nl, Social media ADHOC- Doelgroep Boodschap Middel Moment/frequentie verantwoordelijke Intern Nader te bepalen Intranet (Plaza) Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Yammer Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Internet joulz.nl Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Social media Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Personeelsblad Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Kwartaalmeeting Adhoc KVM levert Extern Nader te bepalen Relatiemagazine Adhoc KVM levert Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 15 van 15

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN Status: Final Datum van uitgifte: 19-08-2015 Datum van ingang: 8-09-2015 Versienummer: 2.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 18 Communicatieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 KvK Veluwe

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3.

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3. 2014 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Woon- werk verkeer Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Versie 3.2 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 Irene van Dam Strukton 10 februari 2013 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 5 DEEL 2 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie