Communicatieplan CO2-prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan CO2-prestatieladder"

Transcriptie

1 Communicatieplan CO2-prestatieladder Status: Final Datum van uitgifte: Datum van ingang: Versienummer: 1.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz

2 Versiebeheer Revisie Datum Status Omschrijving Opsteller concept Eerste uitgave Werkgroep Communicatie concept Evaluatie uitgave QSN, J. Meyboom, P. v.d. Burg, J. Philipse, E. v.d. Hoff, E. Treffers definitief Definitieve uitgave Werkgroep Communicatie concept Aanvulling op def Communicatie concept 2 e aanvulling op def. Communicatie Definitief Definitieve uitgave Communicatie iom E vd Hoff en E. Treffers concept Aanpassing versie 2013 Communicatie iom EvhH Concept Aanpassing versie 2015 Communicatie iom BdJ Definitief Definitieve uitgave Communicatie iom AS Distributie Revisie Datum Aan Verspreiding Joulz B.V. MAVIM Joulz B.V. MAVIM Joulz B.V. JameZ Joulz B.V. JameZ / website Joulz Energy Solutions Jamez/Plaza/ website/skao Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 2 van 15

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Het instrument CO2-Prestatieladder Eisen vanuit de CO2-Presentatieladder 4 2. Communicatie 6 3. Communicatiemiddelen Interne middelen Externe middelen Overzicht middelen Inhoud middelen 9 4. Taken en verantwoordelijkheden Planning 15 Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 3 van 15

4 1. Inleiding In dit plan wordt beschreven hoe Joulz Energy Solutions zowel in- als extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstellingen. Effectieve in- en externe is essentieel voor een succesvolle implementatie van de CO2-uitstoot reducerende acties en maatregelen. Door effectieve en gerichte naar medewerkers en externe stakeholders wil Joulz het bewustzijn en betrokkenheid creëren en vooral medewerkers stimuleren om te participeren in CO2-reductie. ReVisie Medio 2014 kondigden netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz aan dat zij hun krachten gingen bundelen om de dienstverlening slagvaardiger en efficiënter te maken én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten. Hiervoor zijn Stedin en Joulz een gezamenlijk transformatietraject gestart genaamd ReVisie. Uitvoerende en voorbereidende activiteiten op het gebied van storingsherstel, beheer en onderhoud van huisaansluitingen tot middenspanning zijn nu belegd bij Joulz en worden direct onderdeel van Stedin. Hierdoor ontstaat er een brede netbeheerder Stedin. Businessunit Joulz Projects, specialist op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning, zet haar dienstverlening gewoon voort. Net zoals voorheen als onderdeel van Eneco Groep, maar sinds 1 januari 2015 met een eigen BV-naam: Joulz Energy Solutions B.V.. De handelsnaam van Joulz Energy Solutions B.V. blijft Joulz. 1.1 Het instrument CO2-Prestatieladder De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKOA) is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de ladder: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve-korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningsvoordeel. Hoe hoger de trede op het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. 1.2 Eisen vanuit de CO 2 -Presentatieladder Vanuit de invalshoek transparantie van de CO2-prestatieladder worden eisen gesteld aan de inen externe van Joulz. Vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 4 van 15

5 In 2010 behaalden Joulz het ISO14001-milieucertificaat. In 2011 certificeerden wij ons op niveau 4 van de CO2-prestatieladder. In oktober 2012 hebben wij niveau 5 behaald. In 2013, 2014 en 2015 hebben wij niveau 5 weten te handhaven. In de CO2-prestatieladder wordt extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO2-prestatieladder via de website van Joulz. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 5 van 15

6 2. Communicatie Joulz heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en presenteert zich als een duurzame onderneming. De missie van Joulz is dan ook Duurzame energie voor iedereen. Hierbij is de CO2-Prestatieladder een belangrijk instrument. De over Co2-Prestatieladder moet aansluiten bij de bedrijfskernwaarden Samen, Klant eerst en Vertrouwen & Verantwoordelijkheid. Joulz streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij het energiebeleid. Door effectieve en gerichte naar de medewerkers wil Joulz bewustzijn creëren en medewerkers stimuleren om te participeren in het reduceren van het energieverbruik. Joulz wil de medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te komen om het energieverbruik verder te reduceren. Het kan hierbij zowel gaan om mogelijkheden voor persoonlijke bijdrages als optimalisaties binnen het bedrijf. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder Vanuit de invalshoek transparantie van de CO2 prestatieladder worden eisen gesteld aan de interne en externe van Joulz. Met name vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2 Prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. In de CO2 prestatieladder wordt extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO2 prestatieladder via de website van Joulz. De volgende stakeholder groepen met bijbehorende doelstellingen worden onderscheiden: INTERNE DOELGROEPEN De kernboodschap voor interne doelgroepen is duurzaamheid. De doelgroepen die binnen Joulz worden onderscheiden, zijn: Directie en management Medewerkers op kantoor Medewerkers in de buitendienst *) Niet elke medewerker van Joulz heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die in de buitendienst werken, kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden. INTERNE DOELSTELLINGEN - Bewustwording en draagkracht creëren bij management en medewerkers over hoe Joulz wil omgaan met CO2 reductie. - Het aanhaken bij duurzame initiatieven vanuit de Eneco Groep en het stimuleren van medewerkers om hieraan deel te nemen. - Medewerkers informeren over de activiteiten in het kader van de CO2-prestatieladder. EXTERNE DOELGROEPEN De kernboodschap voor externe doelgroepen is samen duurzaam. Externe doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: o Overheden (gemeente waar Joulz is gevestigd) o Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers kunnen een bijdrage leveren om de CO2 uitstoot in de keten te reduceren. Om de leveranciers, opdrachtgevers en Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 6 van 15

7 onderaannemers te betrekken, te informeren en aan te geven hoe zij kunnen participeren, is het van groot belang een goede relatie te hebben en te onderhouden met de leveranciers. Leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers dienen mede geselecteerd te worden op hun bereidheid zich aan te sluiten bij de reductiedoelstellingen die Joulz zich heeft gesteld. o o Media Via (vak)media kunnen bedrijven bereikt worden. Dit leidt tot het vergroten van de naamsbekendheid van Joulz. Samenwerkingsverbanden De brancheorganisaties zijn geïnteresseerd in de reductie van de CO2 emissies in de keten. Eén van de initiatieven betreft het voorstel richting netbeheerders om voor de berekening van de CO2 emissie in de keten één berekeningsmethodiek te hanteren. DE EXTERNE COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN VAN JOULZ - Het betrekken en informeren van externe stakeholders over de CO2-reductiedoelstellingen. - Informeren van belanghebbenden over de CO2-footprint van Joulz. - Het betrekken en informeren van belanghebbenden over de CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. - Belanghebbenden informeren over de activiteiten in het kader van de CO2-prestatieladder. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 7 van 15

8 3. Communicatiemiddelen 3.1 Interne middelen Voor interne over CO2 worden de volgende middelen ingezet: Intranet (Plaza) Op Plaza is informatie te vinden over de CO2 footprint en de doelstellingen op het gebied van CO2 reductie. Ook kunnen berichten over CO2 als nieuwsbericht geplaatst worden. Zo worden medewerkers regelmatig op de hoogte gebracht van wat er speelt met betrekking tot CO2. Yammer Berichten kunnen via Yammer gedeeld worden. Er kan hier een keuze worden gemaakt voor de gehele Eneco groep of alleen voor Joulz. Personeelsblad Twee keer per jaar verschijnt het personeelsblad. Mochten er ontwikkelen zijn voor wat betreft CO2, dan kunnen deze meegenomen worden als artikel in het personeelsblad. 3.2 Externe middelen Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende middelen ingezet. De volgende middelen worden structureel danwel adhoc ingezet: Internet joulz.nl en social media Om externe belanghebbenden te informeren over de CO2-prestatieladder wordt hierover informatie opgenomen op de website van Joulz (www.joulz.nl). Regelmatig worden nieuwsberichten geplaatst op de homepage over de activiteiten die Joulz onderneemt. Artikelen, persberichten etc. zullen ook indien aanwezig worden gepubliceerd. Deze zullen ook in twitterberichten of facebookbericht gepubliceerd worden. De vereiste documenten die op dit moment al op joulz.nl staan moeten tijdig bijgewerkt en actueel worden gehouden. Het gaat om de volgende documenten: CO2-Bewust certificaat CO2 footprint: 3.A.1 Periodieke voortgangsrapportage: 3.A.1 Reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 en het Plan van Aanpak (3.B.1) Communicatie uitingen: 3.C.1 Deelname initiatief: 3.D.1 Bovenstaande documenten worden door KVM aangeleverd aan die de documenten vervolgens op de website vernieuwd. Relatiemagazine Het relatiemagazine wordt zowel intern als extern verspreid. Mochten er ontwikkelen zijn, dan kunnen deze als artikel worden opgenomen. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 8 van 15

9 3.3 Overzicht middelen Communicatiemiddel Doelgroep Verschijningsfrequentie Intranet (Plaza) Intern Informatie over CO2 is ten alle tijden te vinden op Plaza Adhoc berichten Yammer Intern Zodra er ontwikkelingen zijn. Adhoc berichten Personeelsblad Intern Verschijnt 2x per jaar, Nieuwsbrief Intern Adhoc Relatiemagazine Intern en Extern Verschijnt 2x per jaar Internet joulz.nl Extern Informatie over CO2 is er ten alle tijden te vinden. Adhoc berichten Social media Extern Adhoc 3.4 Inhoud middelen De over CO2 gaat over de het energiebeleid en reductiedoelstellingen, de footprint, de behaalde besparingen in CO2-uitstoot en de individuele bijdrage van medewerkers aan specifieke maatregelen. Hieronder worden deze onderdelen beschreven. Energiebeleid en reductiedoelstellingen Algemene reductie doelstellingen Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling: Consolideren van de CO2-uitstoot per medewerker t.o.v. niveau 2014 Verantwoordelijke: Directie Joulz 2x per jaar, Hoe: - Zie scope 1,2 & 3 reductiedoelstellingen. Aanvullend levert Joulz een actieve bijdrage aan de verdere aanscherping van het mobiliteitsbeleid binnen de Eneco Groep. Wijze van meten: Wanneer: Via de CO2-boekhouding 31 december 2015 gereed Scope 1 en 2 reductie doelstellingen Hieronder zijn de CO2 reductie doelstelling voor scope 1 beschreven. Voor scope 2 zijn geen reductie doelstellingen voor 2015 opgenomen, omdat de mogelijkheden voor reductie van het elektriciteitsverbruik beperkt zijn en er ook al gebruik gemaakt wordt van groene energie. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 9 van 15

10 Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling Verantwoordelijke: Gasverbruik in m3 JES panden verlagen met 2,5% t.o.v. niveau 2014 Directie Joulz Hoe: - Vergroening pand aan de Nijverheidsweg in Utrecht - Plaatsen warmte koude pompen - Bewustwording personeel ten aanzien van gasverbruik d.m.v. Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Doelstelling Verantwoordelijke: CO2 uitstoot bedrijfsauto s per km verminderen met 2.5% t.o.v. niveau 2014 Directie Joulz Hoe: - Betere planning van monteurs, waardoor minder werkverkeer kilometers gereden worden - Bewustwording medewerker d.m.v. en E- learning - Aanschaf van energie zuinigere auto s bij vervanging Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Scope 3 reductie doelstellingen Joulz constateert dat de scope 1 en 2 CO2 reductie mogelijkheden voor de Joulz vanuit gezonde economische bedrijfsvoering zal afnemen en daarom richt Joulz zich de komende jaren op CO2 reductie in afvalstromen, andere broeikasgassen en de keten. Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Meer inzicht in bedrijfsspecifieke afvalstromen Directie Joulz Op basis van inzichten in afvalstromen nagaan welke CO2 reductie bij Joulz of partners in de keten mogelijk zijn. Hoe: - Inzichtelijk maken afvalstromen nieuwe Joulz - Inzichtelijk maken wijze van verwerking afvalstromen en hoeveelheid - CO2 boekhouding opvragen bij afvalverwerkers Wijze van meten Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding afvalverwerkers Wanneer: 31 december 2015 gereed Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 10 van 15

11 Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Wijze van meten Wanneer: In kaart brengen van de drie belangrijkste CO2 ketens o.b.v. inkoopomzet voor Joulz Directie Joulz Nagaan waar in de keten reductie mogelijkheden zitten ten aanzien van CO2 Analyse van belangrijkste leveranciers. Het heeft de voorkeur dat deze leveranciers ook gecertificeerd zijn op de CO2 prestatieladder. Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 project Boekhouding 31 december 2015 gereed Doelstelling Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Opzetten SF6 boekhouding Hoogspanningsinstallaties Directie Joulz SF6 is een broeikasgas 1 kg SF6 staat gelijk aan kg CO2. Wanneer er sprake is van een lekkage in hoogspanningsinstallatie waar dit gas als isolatiemiddel wordt toegepast, kan er veel CO2 vrijkomen. Door een goede SF6 boekhouding op te zetten en onderhouden voor klanten (Asset Owners) kan Joulz de klanten beter informeren en adviseren. Dit met als uiteindelijk doel om de CO2 emissie in de keten te reduceren. Opzetten SF6 boekhouding in Hoogspanningsinstallaties van Asset Owners Wijze van meten: Halfjaarlijks SF6 rapportage (niet opgenomen in CO2 boekhouding) Wanneer: 31 december 2015 gereed Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 11 van 15

12 Huidig energiegebruik en trends binnen Joulz Er is een toename in CO2 verbruik als totaal JES maar het CO2 verbruik per medewerker is sterk gedaald met 18%. JES is een snel groeiende organisatie. De activiteiten van JES beperken zich niet alleen meer tot het verzorgingsgebied van de netbeheerder Stedin. JES opereert landelijk en internationaal, dit verklaart de stijging van het CO2 verbruik. Behaalde besparingen in CO2-uitstoot Maatregelen/bevindingen van de afgelopen jaren (referentiejaar 2012-heden) die wij als concern of als Joulz/JES hebben ondernomen t.a.v. CO2 reductie. Resultaat 2014 t.o.v. 2012: Huisvesting Verduurzaming van de panden door inzet groengas opgewerkt uit visafval vergisting (Biogas) Meer inzet stadsverwarming: door inzet van Warmte-Koude-Opslag is het verbruik van stadsverwarming en de daarmee de uitstoot per m2 beperkt. Warmte is niet verduurzaamd. Het duurzame pand aan de Reedijk te Heienoord is in 2013 gebruik genomen. Het oude grijze pand aan de zuiderparkweg in Rotterdam is verlaten. Begin 2015 heeft een verbeteringsslag plaatsgevonden met betrekking tot de toewijzing van m2. Hierdoor is het aantal m2 sterk gestegen, met als gevolg hogere verbruiken E, G en W. Voor zowel E als G blijft gelden dat 100% vergroend wordt. Huisvesting: Het pand aan de Nijverheidsweg te Utrecht wordt verduurzaamd, dit zal in de aankomende jaren plaats vinden. De leidt tot een mogelijke CO2 reductie Mobiliteit Er is een toename in CO2 verbruik bij woon werk & werk werk verkeer, dit is te verklaren door het aantal nieuw aangenomen medewerkers dat verder weg woont van hun standplaats. Ook worden er meer kilometers gemaakt door projecten buiten het verzorgingsgebied van Stedin. Vanaf In 2012 worden zijn alle leasewagens vervangen door schone leasewagens met een lagere CO2 uitstoot. Alle lease rijders hebben een cursus zuinig rijden gevolgd zowel theorie (E-learning) als praktijk. In 2013 zijn alle bedrijfswagens gelimiteerd qua snelheid op een maximum snelheid van 110 km/h. Tevens zijn deze wagens voorzien van een rittenregistratie. Woon-werk verkeer: Het aantal medewerkers is in de periode met 19% toegenomen (2012: 350; 2014: 416). Het aantal inleen medewerkers met maar liefst 75% (2012: 35; 2014: 62). Het totaal aantal medewerkers waarvoor woon-werkverkeer wordt berekend is daarmee met 24% toegenomen (2012: 385; 2014: 478). Wanneer we corrigeren voor bedrijfs-/leaseauto's (hiervoor wordt aangenomen dat de auto gebruik wordt voor Woon-werkverkeer), dan stijgt het percentage naar 34%. Door datavervuiling (niet alle bedrijfswagens zijn in 2014 goed geregistreerd in het HR systeem), ontstaat zelfs een verschil van 46%. 2015: actueel aantal medewerkers 517 waarvan 447 vast en 70,6 inleen. Het totaal aantal afgelegde kilometers en de uitstoot zijn ongeveer 60% gestegen, hetgeen betekent dat het gemiddelde aantal kilometers per medewerker substantieel is toegenomen. Analyse van de brondata toont aan dat de gemiddelde woon-werkafstand van de medewerkers die nieuw waren in 2013 of 2014 hoger was dan het gemiddelde van de medewerkers die in 2012 in dienst waren. In 2015 is het totaal aantal gereden kilometers nog verder gestegen. Dit is redelijk in lijn met de stijging van het aantal medewerkers in de wetenschap dat de Woon - Werk afstand gemiddeld hoger ligt dan voorheen. De uitstoot neemt in 2015 sterk af, doordat we, in tegenstelling tot eerdere jaren, specifieke informatie hebben verzameld over reisgedrag Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 12 van 15

13 van Joulz medewerkers voorheen hadden we alleen gewogen gemiddelden op divisie niveau. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat bijvoorbeeld het verbruik van de fiets substantieel hoger is dan aangenomen werd in het verleden. Personal Lease Als maatregel om de kosten en milieubelasting terug te dringen hebben medewerkers die veel kilometers met een privéauto maakten en declareerden een leaseauto aangeboden gekregen. Het aantal leaseauto's is mede door deze maatregel met maar liefst 39% toegenomen (december stuks; december stuks). De gemiddelde normuitstoot is gedaald met 22%. Per saldo is in % meer uitstoot veroorzaakt. De verdere stijging van het aantal liters in 2015 houdt gelijke tred met de toename van het aantal medewerkers. Declaraties gebruik privéauto Het effect van de eerder genoemde maatregel om medewerkers die veel kilometers met een privéauto declareerden een leaseauto aan te bieden is duidelijk te zien bij deze categorie. Wanneer aangenomen wordt dat zowel de toename bij PL en de afname bij declaraties privéauto puur en alleen het gevolg is van deze maatregelen is per saldo een reductie gerealiseerd van bijna kg CO2 (2014 t.o.v. 2012). Op alle vestigingen zijn elektrische scooters en fietsen beschikbaar voor mobiliteit voor korte afstanden. Individuele bijdrage van medewerkers aan specifieke maatregelen. In bovenstaande doelstellingen wordt ook aangegeven hoe medewerkers het komende jaar hun bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Verder wordt er in september gecommuniceerd met medewerkers hoe zij kunnen bijdrage aan CO2-reductie. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 13 van 15

14 4. Taken en verantwoordeijkheden Het directieteam van Joulz is eindverantwoordelijk voor de zoals beschreven in dit plan. De afdeling Communicatie verzorgt alle betreffende het Energie beleid, het milieumanagement en de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. De KVM afdeling zorgt ervoor dat de afdeling Communicatie alle relevante informatie ontvangt voor de interne en externe. Teamleiders en managers verzorgen de verspreiding van specifieke informatie naar uitvoerend personeel. Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 14 van 15

15 5. Planning Doelgroep Boodschap Middel Moment/frequentie verantwoordelijke Intern Vooraankondiging Intranet (Plaza), Augustus 2015 KVM levert JES en CO2 Yammer, Intern en Publicatie CO2 Intranet (Plaza), Augustus 2015 KVM levert Extern halfjaarcijfers Yammer, internet joulz.nl, Social media Intern en CO2 Intranet (Plaza), September 2015 KVM levert Extern prestatieladder Yammer, internet her certificering joulz.nl, Social media Intern Oproep Intranet (Plaza), September 2015 KVM levert medewerkers: Yammer meedoen aan CO2-reductie Intern Communiceren Intranet (Plaza), Oktober 2015 KVM levert resultaten audit Yammer informative aan (o.a. CO2 audit) Intern Resultaten CO2 Intranet (Plaza), November 2015 KVM levert reductie Yammer, Intern en Publicatie nieuw Intranet (Plaza), December 2015 KVM levert Extern CO2-certificaat Yammer, internet joulz.nl, Social media ADHOC- Doelgroep Boodschap Middel Moment/frequentie verantwoordelijke Intern Nader te bepalen Intranet (Plaza) Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Yammer Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Internet joulz.nl Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Social media Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Personeelsblad Adhoc KVM levert Intern Nader te bepalen Kwartaalmeeting Adhoc KVM levert Extern Nader te bepalen Relatiemagazine Adhoc KVM levert Communicatieplan_Co2-prestatieladder _Joulz_(v3.0)_ docm Pagina 15 van 15

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN Status: Final Datum van uitgifte: 19-08-2015 Datum van ingang: 8-09-2015 Versienummer: 2.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz Inhoud

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V.

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan versie 1.0 Pagina 1/9 Verantwoording Titel : Communicatieplan KONE B.V. Revisie : 1.0 Datum : 27-7-2015 Gecontroleerd en goedgekeurd door : Claes

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroepen (stakeholders) 3 2.1. Groep A; Veel invloed, veel belang 3 2.2.

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 215-217 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 3.1. 4 Vestiging A 3.2. 6 Vestiging B 6 6 3.3. 7 Werkplaats

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2-reductie

Communicatieplan CO 2-reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Saasveld, 8 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: M.G.M. Kleizen Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan 3 2 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 4 2.1 COMMUNICATIEDOELSTELLING

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris, Reijm Groep I B.V. Patricia de Leeuw-Booltink,

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie Communicatieplan 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020

Energie meetplan 2013-2020 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Onderwerp: Energiemeetplan 2013-2020 Referentie: CO₂ prestatie Blad 2 van 5 Inhoud Energie meetplan 2013-2020... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Communicatieplan Valmont Nederland B.V.

Communicatieplan Valmont Nederland B.V. VEMS 1-03 Communicatieplan 31-10-13 Vervangt 13-09-13 Communicatieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan 3.C. Communicatieplan (2015.001) Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Onderdeel van het Duurzaamheidsplan Opdrachtgever: Domein: Alle Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Monique van der Velden Documenthistorie

Nadere informatie

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V.

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 04-06-2014, versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Doelgroepen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroepen (stakeholders) 3 2.1. Groep A; Veel invloed, veel belang 3 2.2.

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Communicatie plan. CO₂ prestaties

Communicatie plan. CO₂ prestaties Communicatie plan CO₂ prestaties Rijssen, juni 2016 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wijze van communicatie Pagina 4 2.1 Doel Pagina 4 2.2

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Rapport 2015

CO 2 Prestatieladder Rapport 2015 Pagina 31 van 39 Bijlage E Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 32 van 39 E.1 Inleiding Het communicatieplan beschrijft de wijze waarop Sarens

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 Opgesteld door M. Hoogland (adviseur) Paraaf Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf Goedgekeurd door

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV Naam opdrachtgever: Amfors Holding BV Adres: Uraniumweg 15 Plaats: Amersfoort Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Meridiaan 61 Plaats Gouda Telefoon:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie