Algemene Voorwaarden Energiewerk (Healing & Reading; mens en dier)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Energiewerk (Healing & Reading; mens en dier)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Energiewerk (Healing & Reading; mens en dier) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Practice Adora en de cliënt De algemene voorwaarden zoals deze zijn toegevoegd aan de website dienen te worden gelezen en geraadpleegd voor aanvraag en/of aanvang van een consult. Indien van deze voorwaarden geen kennis is genomen, vooaf aan een consult, komt dit volledig tot verantwoording van de cliënt en kan Practice Adora niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst 2.1. Practice Adora zal de behandelingen en consulten naar beste inzicht, vermogen en bekwaamheid uitvoeren Bij het niet goed aanvoelen van een persoon en/of omgeving vind er geen consult plaats. De cliënt wordt dan niet geacht te betalen. Eventueel gemaakte reiskosten kunnen niet gedeclareerd worden Als de reading of healing wordt aangevraagd voor een ander persoon, dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de betrokkene en hiervan moet een schriftelijk bewijs met handtekening en legitimatie worden overhandigd voor aanvang van het consult. Voor kinderen tot de leeftijd van 10 jaar kan zonder toestemming om advies worden gevraagd, waarbij met respect en inachtneming van hun persoonlijke energetische toestemming zal worden gecommuniceerd op wezensniveau. Artikel 3. Verantwoording en Aansprakelijkheid 3.1. Doordat bepaalde diensten, geleverd door Practice Adora, en werkzaamheden buiten de praktijk om, afhankelijk zijn van de beschikbaarheid op oproepbasis, bestaat de kans dat een afspraak op elk willekeurig moment zal worden verzet naar een ander tijdstip of dag. Practice Adora is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijk financiële, tijdgerelateerde, emotionele of overige consequenties die hiervan het gevolg zijn. Bij het aanvragen van een consult geldt dat de aanvrager op de hoogte is van deze mogelijkheid en zich bewust is dat op elk willekeurig moment een afspraak niet door kan gaan. In overleg wordt gekozen voor een nieuw geschikt moment. Vergoeding of korting zal niet worden verstrekt op grond van deze wijzigingen Bij medische klachten of geestelijke zorgen adviseert Practice Adora om vooraf, tijdens en na aanvraag van een consult altijd professioneel advies en hulp in te roepen bij een dokter, specialist, psycholoog of psychiater. Ook bij accute klachten of verergering van symptomen, raad Practice Adora aan contact op te nemen met een behandelend arts. Een reading of healing is geenszins een vervanging van reguliere medische en professionele zorg, maar werkt als ondersteuning en mogelijke aanvulling op genezing en herstel. Practice Adora kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wel of niet raadplegen van professionele adviezen. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt Professionele zorg en of reeds verkregen medisch advies dient niet te worden verontachtzaamd of vermeden, door informatie verkregen in een consult op reading of

2 healing bij Practice Adora. Dit geldt eveneens voor informatie verkregen via website of overige geschreven of gesproken media-/communicatiemiddelen vanuit Practice Adora Het effect van een consult in healing of reading heeft tijd nodig om volledig door te werken en te integreren. Mogelijk ervaar je dat je stemming wat daalt of juist piekt met daarna een daling of dat er fysieke en/of emotionele uitwerkingen zijn, die je aandacht vragen. Hierbij kun je denken aan vermoeidheid, onrust, boosheid, maar ook kou en huidirritaties. Dit zijn normale verschijnselen die voortkomen uit het opwekken en loslaten van oude informatie om ruimte te maken voor je eigen energie en kracht. Bij lang aanhouden van de uitwerkingen adviseert Practice Adora contact op te nemen met een behandelend arts, naast advies inwinnen bij de praktijk. Indien er onrust opkomt tijdens het consult zelf, kun je dit gewoon aangeven. Ik zal kijken wat er gebeurt en of het vanuit jou of mij komt. In beide gevallen zegt het vaak iets over het thema waarop gelezen of geheeld wordt. Als reader en healer fungeer je vaak als spiegel voor de cliënt Vanwege het persoonlijke karakter en de mogelijke uitwerkingen van de consulten is het belangrijk dat je een stabiele emotionele en mentale gesteldheid hebt. Consulten en behandelingen dienen in juist perspectief en met nuchter bewustzijn te worden overwogen en beleefd. Als je onder behandeling bent (geweest) van een psychiater of andere professionele hulpverlener en/of gebruikmaakt van medicatie, dient Practice Adora te worden geïnformeerd over deze bijzonderheden. De behandeling kan hierop worden aangepast en mogelijk wordt er met de behandelend arts contact opgenomen voor overleg of toestemming, alvorens het consult kan plaatsvinden. Bij overmatig gebruik van alcohol en/of drugs of bij geestelijke problematiek van omvangrijke of kritieke aard, kan een consult niet worden aangevraagd, voordat de situatie stabiel en onder controle is. In dit geval adviseert Practice Adora allereerst een behandeling te starten bij een gespecialeerde hulpverlener De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling of consult, tijdig aan Practice Adora worden medegedeeld Practice Adora is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fysieke, psychische, emotionele of (im)materiële schade of diefstal ontstaan voor, tijdens of na consulten en/of op heen- of terugreis Garanties over het verloop van het bewustwordingsproces op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau kunnen niet worden gegeven. Eigen inzet, openheid, en motivatie spelen een doorslaggevende rol. Alles wat aan informatie over mogelijke ontwikkelingen en veranderingen wordt gegeven, kunnen daarom niet als leidend worden genomen. Het kan zich nog blijvend in alle richtingen ontwikkelen; daar ligt je eigen verantwoordelijkheid. Naar eigen inzicht kunnen adviezen als richtlijnen worden gezien, maar kunnen eveneens naar wens worden genegeerd of afgewezen Practice Adora is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3 Artikel 4. Beëindiging 4.1. Indien bij vermoeden van drank- en/of drugsgebruik of instabiele geestelijke gesteldheid, de cliënt wenst niet de verzochte informatie omtrent de fysieke of geestelijke gesteldheid te verstrekken, is Practice Adora gerechtigd om ieder consult of behandeling stop te zetten of te beëindigen. Practice Adora behoudt zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tijd en inzet zullen alsnog in rekening worden gebracht als het consult reeds is aangevangen of binnen de geldende tijdsperiode van 24 of 48 uur voor aanvang van het consult valt (zie voorwaarde in artikel 7.1) Bij wangedrag van de klant wordt een consult stopgezet. Onder wangedrag wordt gezien lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie en zowel mondeling als lichamelijk onrespectvol gedrag Practice Adora behoudt haar het recht om zelf te bepalen aan wie een consult zal worden verstrekt. Als, ongeacht de reden, het niet goed voelt om iemand als cliënt te ontvangen, zal er geen afspraak worden gemaakt, of deze alsnog kunnen worden beëindigd. Hiervoor geld geen restitutie of compensatie van het verschuldigde bedrag, zoals bepaald in deze algemenen voorwaarden. Artikel 5. Geheimhouding 5.1. Practice Adora verstrekt geen informatie uit consulten aan derden. Als blijkt dat het in het belang is van de cliënt, zal enkel in overleg en met toestemming van de cliënt, en/of ouder of zorgdrager van de cliënt in geval van een minderjarige, informatie worden gedeeld met derden. Voor gebruik van informatie, voorkomend uit een consult, voor anoniem verslag in teksten voor publiciteitsdoeleinden, op website of in artikelen of boekvorm, zal eveneens vooraf toestemming gevraagd worden aan de cliënt en de mate van uitvoering worden overlegd De cliënt bepaalt zelf wat hij/zij doet met de informatie die uit een consult ontvangen wordt. Voor gebruik op publieke media, zoals bv. in artikelen of plaatsing op een website, dient echter eerst toestemming te worden gevraagd bij Practice Adora. Zonder goedkeuring kan hiertoe niet worden overgegaan. Vertrouwelijke informatie verstrekt in interactie met Practice Adora over de praktijk, dient als dusdanig behandeld te worden en mag niet worden gedeeld met derden. Artikel 6. Betalingswijzen en voorwaarden 6.1. De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur of anders overeengekomen Ben je aantoonbaar minder daadkrachtig, dan zijn de kosten in overleg Voor reading en healingconsulten geldt dat betaling contant geschiedt na afloop van het consult. Voor consulten op afstand, ongeacht voor mens of dier, geldt een vooruitbetaling via onderstaand bankrekeningsnummer. Het consult zal plaatsvinden na bijschrijven van het geld op de rekening. Hiervoor geldt doorgaans een periode van ten minste 2 werkdagen. De afspraak zal na deze periode plaatsvinden, in overleg met de cliënt. Bij spoedsituaties zal betaling in overleg worden besproken. Vooruitbetaling kan via bankoverschrijving naar Bankrekeningnummer: Rabobank NL71 RABO ter attentie van Practice Adora. Vermeld bij je betaling altijd je naam, het type consult en factuurnummer.

4 6.4. Er is helaas geen mogelijkheid tot declaratie van een healing of reading bij een zorgverzekeraar. Echter raad ik aan wel de factuur door te sturen, zodat de zorgverzekeraar bekend wordt met de wens vanuit de cliënt en mogelijk hierop het pakket zal aanpassen Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd In overleg is een consult bij je thuis eventueel mogelijk; ik spreek van tevoren af welke onkostenvergoeding wordt gerekend als meerprijs (afhankelijk van afstand en vervoer) Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Practice Adora is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. Artikel 7. Annulering 7.1 Bij niet verschijnen op het consult, verhindering en annulering, dien je 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen, anders word de gereserveerde tijd in rekening gebracht en zal het voltallige bedrag (100%) moeten worden voldaan. Bij verhindering en annulering binnen 48 uur, zal 50% van de consultprijs in rekening worden gebracht. Bij aantoonbare overmacht zal hierin een uitzondering worden gemaakt. Bij directe vervanging voor het consult, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Het doorgeven kan telefonisch, per of sms. Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 8.1. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen in overweging worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing Iedere aansprakelijkheid van Practice Adora van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop van het consult Practice Adora schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld. Artikel 9. Dierencommunicatie 9.1. Bovenstaande voorwaarden voor consulten in healing en reading voor de mens zijn ook van toepassing op die voor het dier en de opsporing bij vermissing Readingen/healingen werken als aanvulling en ter ondersteuning op reguliere medische zorg en gedragtherapie bij dieren. Op geenswijze is het bedoeld als vervanging van advies en diagnoses gesteld door een dierenarts of gediplomeerde specialist in medische en mentale zorg bij dieren. Practice Adora adviseert daarom altijd contact op te nemen met de behandelend dierenarts bij ziektes, stress-situaties, en gedragsproblemen. De consulten kunnen wel een welkom en doeltreffende aanvulling in ondersteuning bieden bij medische kwesties en als hulpmiddel bij opsporing bij vermissing Practice Adora kan geen garanties geven in het localiseren en vinden van uw huisdier bij aanvraag van ondersteuning in opsporing van vermiste dieren. Het dier kan mogelijk alweer naar een andere locatie vertrokken zijn, of in sommige gevallen niet gevonden willen

5 worden, waardoor aanwijzingen gegeven door Practice Adora niet tot het gewenste resultaat leiden. Practice Adora kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijk emotionele, psychische of lichamelijke kwetsuren die een eigenaar kan oplopen in hun zoektocht naar het dier Betalingsvoorwaarden: zie voorwaarden zoals vermeld in artikel 6. Mogelijkheid tot ongedaan maken van healing Het ontvangen, het resultaat en de beleving van een healing liggen volledig in eigen verantwoordelijkheid. Het effect van de healing kan niet blijvend zijn, tenzij de cliënt dit zelf wil. Indien een healing als onprettig wordt ervaren en de cliënt dit wijt aan de healing of healer, kan de cliënt deze zelf ongedaan maken. Het aannemen en vasthouden van de healing, bepaalt het effect. Indien na het ontvangen een onbehagelijk gevoel achterblijft en je dit als cliënt wijt aan de healing, kan de cliënt deze zelfstandig naar keuze ongedaan maken, simpelweg door hiervoor te kiezen. Dit kan op de volgende manier: Ga rustig zitten op een stoel, met beide voeten op de grond. Adem een aantal keer diep in en richt je op het onprettige gevoel. Kies bewust om de healing zoals deze is ontvangen, los te laten en ongedaan te maken door de healing terug te geven. Zeg hardop of in gedachten: Ik laat alles wat ik aanneem als zijnde een gevolg van de healing, los en maak het ongedaan. Alles mag uit mijn systeem worden losgelaten en mijn energieveld herstelt zich naar omstandigheid zoals het was voor de healing. Eindig met nogmaals diepe ademhalingen en laat het idee dat de healing vat op je heeft, los. Herhaal net zolang tot je rustig wordt en zelf overtuigd bent van je eigen zeggenschap. Geef het tijd om te bezinken. Geef altijd uit liefde en dus uit eigen kracht de healing terug, anders blijf je in strijd met de healing en geef je je over aan het idee dat de healing kracht over je heeft, terwijl je dit zelf zo vasthoudt. Jij bent zelf autoriteit over je eigen energie; er is niets wat een ander kan toevoegen of veranderen als je dit niet zelf toelaat. Hetzelfde geldt voor wat je doet met de informatie verkregen uit een reading. Slotbepaling Dit zijn de algemene voorwaarden vanaf Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van Practice Adora.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V.

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jixons BV te Amstelveen, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Social Business Kees

Algemene voorwaarden Social Business Kees Algemene voorwaarden Social Business Kees 1. Definities 1.1 Social Business Kees: adviesbureau op het gebied van social media. 1.2 Opdrachtgever: de partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk.

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk. Algemene voorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement Algemeen, AVA101 versie 2015.02 In de Algemene Voorwaarden leest u: - Algemene bepalingen zoals: uw en onze rechten en verplichtingen; wat u van ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gowide

Algemene voorwaarden Gowide Algemene voorwaarden Gowide Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Gowide te Varsseveld, Kamer van Koophandel 58637966 en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten

Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Kerah Internetdiensten te Roosendaal, Kamer

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 ALGEMENE VOORWAARDEN Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033 www.triggertekst.nl info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie