Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Eigen Energie opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of het geven van advies Overeenkomst, de overeenkomst waarbij Eigen Energie zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, diensten te leveren of advies te geven Offerte, een (schriftelijke) aanbieding van door Eigen Energie te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, termijn, prijs en andere voorwaarden. 2. Geldigheid 2.1. Op alle door Eigen Energie uitgebrachte offertes, overeenkomsten en wijzigingen daarvan, waarbij Eigen Energie of een door haar ingeschakelde derde zaken en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanvulling en/of wijziging van een artikel van deze voorwaarden prevaleert boven het betreffende artikel zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, waarbij zonder uitzondering de overige en ongewijzigde artikelen onverminderd van kracht blijven Eigen Energie verbindt zich door het sluiten van een overeenkomst, zorg te dragen voor uitvoering van de overeenkomst naar beste inzicht, in overeenstemming met gespecificeerde eisen en goed vakmanschap Eigen Energie is gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door een partij waarmee Eigen Energie een partnerovereenkomst heeft gesloten, indien dit naar het oordeel van Eigen Energie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, of indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven Het is de opdrachtgever niet toegestaan deren bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, noch heeft de opdrachtgever het recht de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen Indien twee of meer personen c.q. rechtspersonen tezamen een overeenkomst met Eigen Energie hebben gesloten, dan zijn zij ieder afzonderlijk tegenover Eigen Energie verbonden.

2 2.6. Het aan Eigen Energie verstrekken van opdrachten wordt geacht onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Als door een opdrachtgever eigen condities en/of voorwaarden worden gehanteerd, dan zullen deze wijken voor deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 3. Offertes 3.1. Offertes worden vrijblijvend door Eigen Energie aangeboden Een offerte is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt Eigen Energie beschrijft in de offerte en in de opdrachtovereenkomst zo goed mogelijk de opdracht en geeft daarbij de opdrachtgever inzicht in de te volgen werkwijze Een offerte is zo lang geldig, als in de offerte staat aangegeven en onder de leveringsvoorwaarden die worden vermeld Voor zover zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal Eigen Energie de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3 4. Aanvang van de overeenkomst 4.1. De door Eigen Energie en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt door Eigen Energie vastgelegd in een opdrachtovereenkomst Deze opdrachtovereenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven De opdrachtovereenkomst wordt, door Eigen Energie ondertekend, toegezonden aan de opdrachtgever, dan wel de opdrachtgever persoonlijk ter hand gesteld De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever. 5. Uitvoering van de overeenkomst 5.1. Door Eigen Energie uit te brengen adviezen en/of te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst verstrekte schriftelijke en mondelinge informatie en de op dat moment geldende opvattingen Eigen Energie zal de overeenkomst met zorg uitvoeren, naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Indien Eigen Energie bij de aanvaarding en de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden tegenkomt die de voortgang van haar werkzaamheden of het resultaat van haar diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, zal zij de opdrachtgever hiervan in kennis stellen De door Eigen Energie aangegeven termijn voor het uitbrengen van haar advies, te leveren diensten of te verrichten werkzaamheden zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van de termijn de opdrachtgever niet het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Eigen Energie zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren en zal gedurende de uitvoering met de opdrachtgever regelmatig overleg hebben over de voortgang van en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd De opdrachtgever zal Eigen Energie steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Eigen Energie noodzakelijk of nuttig acht teneinde de overeengekomen werkzaamheden te kunnen verrichten Tevens dient Eigen Energie te kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever Resultaten van toepassing en gebruik van door Eigen Energie verrichte studies, verstrekte adviezen en geleverde producten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloedssfeer van Eigen Energie vallen. Eigen Energie kan derhalve geen

4 garanties met betrekking tot de resultaten geven tenzij door haar een allesomvattende invloed kan worden uitgeoefend in de fase van toepassing van het advies en/of de dienst en/of het product, zoals blijkt uit de opdracht. 6. Aanpassing en wijziging van de overeenkomst 6.1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht Indien de opdrachtgever aanpassing respectievelijk wijziging van de opdracht wenst zal Eigen Energie desgevraagd de opdrachtgever over de consequenties van deze gewenste aanpassing (in het bijzonder over de te betalen vergoeding, respectievelijk de te verwachten declaratie) nader informeren. Eigen Energie is gerechtigd indien zij zulks noodzakelijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, respectievelijk opdracht derden in te schakelen, tenzij zulks uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Eigen Energie zal de opdrachtgever ten aanzien van de inschakeling van derden op voorhand informeren.

5 7. Beëindiging van de overeenkomst 7.1. De overeenkomst eindigt met haar volbrenging Opdrachtgever en Eigen Energie hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde, gewichtige omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort beëindigd te worden Opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien zij schriftelijk en met een opzeggingstermijn van een maand geschiedt, tenzij dit in de opdrachtovereenkomst anders is vastgelegd In geval van voortijdige beëindiging zal de opdrachtgever de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal vergoeden. Opdrachtgever noch Eigen Energie kunnen in dat geval enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen De opdrachtgever die de overeenkomst onrechtmatig doet eindigen, is gehouden aan Eigen Energie alle directe en/of indirecte schade die hieruit voortvloeit en die Eigen Energie lijdt, te vergoeden. 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit betrekking heeft op de werkwijze, aanpak en rapportages van Eigen Energie, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Afwijking van dit geheimhoudingsbeding is slechts en alleen mogelijk indien dit door beide partijen expliciet en schriftelijk wordt overeengekomen.

6 9. Auteursrecht en intellectueel eigendom 9.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Eigen Energie samengestelde offertes, projectplannen, uitgebrachte adviezen, cursusmateriaal, en andere in dit artikel niet nader genoemde geestesproducten die door Eigen Energie en/of haar werknemers en/of derden in haar opdracht zijn geproduceerd berust bij Eigen Energie, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven of vooraf anderszins schriftelijk door Eigen Energie en haar opdrachtgever is overeengekomen De opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Energie zal door de opdrachtgever geen gegevens uit samengestelde offertes, projectplannen, uitgebrachte adviezen, cursusmateriaal, en andere in dit artikel niet nader genoemde geestesproducten geheel of gedeeltelijk of in uittreksel worden gepubliceerd of op welke andere wijze dan ook worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. 10. Aansprakelijkheid Eigen Energie is, mede gezien de aard van de door haar te verrichten werkzaamheden niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke hetzij direct, hetzij indirect voortvloeit uit of samenhangt met de door Eigen Energie verrichte werkzaamheden of verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van Eigen Energie Eigen Energie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de opdrachtgever lijdt, indien Eigen Energie door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Eigen Energie opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel Eigen Energie als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat De omvang van de aansprakelijkheid van Eigen Energie strekt per overeenkomst nooit verder dan de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht c.q. de hoogte van de prijs van het geleverde product. Onverminderd het voorgaande zal Eigen Energie niet tot een grotere schadevergoeding gehouden zijn dan een maximum van voor iedere opdracht, waaronder tevens een eventuele opdracht die voortvloeit uit een eerdere opdracht is begrepen. Eigen Energie is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke

7 prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim of de ondeugdelijke prestatie niet herstelbaar is Ieder recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van een jaar na voltooiing van de opdracht Bij inschakeling van een derde door Eigen Energie voor het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen, is deze derde jegens de opdrachtgever van Eigen Energie aansprakelijk voor de door hem verrichtte diensten of leveringen. De ingeschakelde derde vrijwaart Eigen Energie van elke aanspraak terzake van de door deze derde verrichtte werkzaamheden of gegeven advies. Tenzij anders overeengekomen zijn tussen de opdrachtgever en de door Eigen Energie ingeschakelde derde deze algemene voorwaarden van toepassing Eigen Energie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden, die schade geleden menen te hebben op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door Eigen Energie ten behoeve van de opdrachtgever. Eigen Energie wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.

8 11. Betalingsvoorwaarden De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de declaratie van Eigen Energie binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie. Bij niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan Eigen Energie verschuldigd bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is Eigen Energie gerechtigd vanaf de vervaldag tot een rentevergoeding over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn, ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 3 % per maand, waarbij elk gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting, uit welke hoofde dan ook. De betaling dient plaats te vinden op de en door Eigen Energie aangegeven bankrekening Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld Alle opdrachten zijn voor de wederpartij onherroepelijk en verplichten hem tot volledige betaling. Indien de opdrachtgever nalatig is in de nakoming van op hem uit hoofde van de overeenkomst respectievelijk opdracht rustende verplichtingen dan wel nalatig is hetgeen door hem verschuldigd is te betalen, alsmede ingeval van aanvraag van faillissement of surséance van betaling door de opdrachtgever zelf en/of door derden, zullen alle door de opdrachtgever aan Eigen Energie verschuldigde bedragen van rechtswege zonder dat een nadere in gebrekestelling vereist is, terstond geheel opeisbaar zijn. Eigen Energie zal in dat geval gerechtigd zijn haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van door Eigen Energie door de ontbinding geleden schade, respectievelijk vergoeding van door of namens haar verrichte werkzaamheden Alle buitenrechtelijke kosten en gerechtelijke kosten die Eigen Energie zal moeten maken om de haar toekomende bedragen te incasseren dan wel de opdrachtgever te bewegen tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen zullen voor rekening van de opdrachtgever komen, waarbij de opdrachtgever terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag aan Eigen Energie zal dienen te vergoeden met een minimum van 250.

9 12. Onverbindend verklaring Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke instantie onverbindend worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. 13. Toepasselijk recht en geschillen De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Eigen Energie, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken Indien een geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Eigen Energie. Eigen Energie staat ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer Eigen Energie Amsterdam, 20 maart 2006

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Interimair, bureau voor interim-management, advies en ondersteuning in de sociale zekerheid en zorg, verleent haar diensten onder de navolgende algemene voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden (Leveringsvoorwaarden) Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden/lezen op http://www.ceeyo.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Social Business Kees

Algemene voorwaarden Social Business Kees Algemene voorwaarden Social Business Kees 1. Definities 1.1 Social Business Kees: adviesbureau op het gebied van social media. 1.2 Opdrachtgever: de partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie