Halfjaarverslag per 30 juni KBC Multi Track

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag per 30 juni 2014. KBC Multi Track"

Transcriptie

1 1 Halfjaarverslag per 30 juni 2014 KBC Multi Track Openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van de essentiële beleggersinformatie of het prospectus.

2 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie over de bevek 1.1. Organisatie van de bevek 1.2. Beheerverslag Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten 1.3. Geglobaliseerde balans 1.4. Geglobaliseerde resultatenrekening 1.5. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen

3 3 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVEK 1.1 ORGANISATIE VAN DE BEVEK MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE BEVEK: Havenlaan 2, B-1080 Brussel, België. OPRICHTINGSDATUM VAN DE BEVEK: 10 oktober 2000 BESTAANSDUUR: Onbeperkte duur. RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEVEK: Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV Paul Beller, Head Specialised Investment Management KBC Asset Management NV Luc Vanderhaegen, Private Banking & Wealth Management Branch General Manager KBC Bank NV Olivier Morel, Financieel Directeur CBC Banque NV Theo Peeters, Onafhankelijk Bestuurder Voorzitter: Luc Vanderhaegen, Private Banking & Wealth Management Branch General Manager KBC Bank NV. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding van de Bevek is toevertrouwd: Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV Paul Beller, Head Specialised Investment Management KBC Asset Management NV BEHEERTYPE: Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld. De aangestelde beheervennootschap is KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, B-1080 Brussel. OPRICHTINGSDATUM VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP: 30 december NAAM EN FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP: Voorzitter: L. Gijsens Bestuurders: D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité J. Peeters, Onafhankelijk bestuurder P. Buelens, Gedelegeerd Bestuurder J. Daemen, Niet-uitvoerend Bestuurder P. Konings, Niet-uitvoerend Bestuurder J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder O. Morel, Niet-uitvoerend Bestuurder K. Mattelaer, Niet-uitvoerend Bestuurder K. Van Eeckhoutte, Niet-uitvoerend Bestuurder W. Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder L. Demunter, Gedelegeerd Bestuurder

4 4 NAAM EN FUNCTIE VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN AAN WIE DE EFFECTIEVE LEIDING VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP IS TOEVERTROUWD: D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder W. Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder L. Demunter, Gedelegeerd Bestuurder Deze personen kunnen tevens bestuurder zijn in diverse beveks. COMMISSARIS VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met als vertegenwoordigend vennoot Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor en erkend revisor, De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem. STATUUT VAN DE BEVEK: Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER: Wat de delegatie van de beleggingsportefeuille betreft, wordt verwezen naar de Informatie betreffende het Compartiment. FINANCIËLE DIENST: De financiële dienst zal in België verzekerd worden door: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel BEWAARDER: KBC Bank N.V., Havenlaan 2, B-1080 Brussel. ADMINISTRATIEF EN BOEKHOUDKUNDIG BEHEER: KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, B-1080 Brussel. COMMISSARIS, ERKENDE REVISOR VAN DE BEVEK: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en erkend revisor, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem. DISTRIBUTEUR: KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg. PROMOTOR: KBC De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. LIJST VAN DE COMPARTIMENTEN VAN KBC MULTI TRACK 1. Belgium 2. Germany 3. Netherlands In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige (half)jaarverslag heeft de Nederlandse tekst de voorrang. en anderstalige uitgaven van het

5 5 1.2 BEHEERVERSLAG INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS Terugvordering van buitenlandse voorheffingen ingehouden op dividenden. In sommige lidstaten van de Europese Unie genieten binnenlandse beleggingsinstellingen van vrijstellingen of terugbetalingen van voorheffing wanneer zij dividenden ontvangen van binnenlandse entiteiten. Dezelfde belastingvoordelen worden niet toegekend aan buitenlandse beleggingsinstellingen die grensoverschrijdend beleggen. Dergelijk belastingregels zijn niet in overeenstemming met het vrij verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie. Sinds 2006 dienen de KBC fondsen jaarlijks een administratief verzoekschrift in om de betaalde discriminerende voorheffing terug te vorderen, meer bepaald in Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland, Finland, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk. Er werden al terugbetalingen ontvangen van de Finse, Franse, Noorse, Oostenrijkse en Zweedse fiscale administratie ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE MARKTEN 1 juli juni 2014 Twijfels over de duurzaamheid van het economische herstel hebben lange tijd het beleggingsklimaat beheerst. Maar in de zomermaanden van 2013 begon de stemming positiever te worden. Europa schudde de recessie van zich af, de eurocrisis loste haar wurggreep, de VS verteerden met gemak een zwaar saneringsprogramma en Japan doorbrak de negatieve deflatiespiraal. De aandelenmarkten koesterden het conjunctuuroptimisme. De obligatiemarkten raakten in de ban van tapering, vakjargon voor het programma van de Amerikaanse centrale bank om geleidelijk haar aankopen van schuldpapier terug te schroeven. De slappe koord van de conjunctuur Sinds 2010 worden in de VS meer banen gecreëerd dan geschrapt, maar het tempo van de werkgelegenheidsgroei bleef lange tijd aan de magere kant. De werkloosheidsgraad daalde wel, maar om de foute redenen: niet omdat de werkgelegenheid sterk groeide, maar omdat veel Amerikanen ontgoocheld uit de arbeidsmarkt stapten. De lonen stegen nauwelijks meer dan de inflatie. Beide factoren samen zorgden ervoor dat de koopkracht van de Amerikaanse gezinnen maar matig groeide en daardoor bleef de economische groei aan de zwakke kant. Onderliggend was de Amerikaanse conjunctuur evenwel veel sterker dan de naakte groeicijfers lieten vermoeden. Op 1 januari 2013 liepen een aantal tijdelijke belastingverlagingen en andere budgettaire stimuli af. Daardoor zou de al zwakke groei zodanig worden afgeremd dat voor een nieuwe recessie werd gevreesd. Ook de strenge winter van had nefast kunnen zijn. De herleving van de economie in het voorjaar van 2014 bevestigde de relatieve sterkte van de economie. In de eerste vijf maanden van 2014 werden netto maandelijks gemiddeld nieuwe jobs gecreëerd en is de werkloosheidsgraad gedaald met 0,7 procentpunt tot 6,3%. In de EMU kwam er een einde aan de recessie die was uitgelokt door de eurocrisis en al duurde sinds het vierde kwartaal van Vanaf het tweede kwartaal van 2013 werden eindelijk opnieuw positieve groeicijfers opgetekend en de werkloosheidsgraad klom globaal niet meer. Het consumenten- en producentenvertrouwen herstelden zich vrij fors, verrassend ook in het zwaar getroffen Zuid-Europa. Japan wist de negatieve deflatiespiraal te doorbreken. In december 2012 had de nieuwe regering met veel bravoure een nieuw economisch programma aangekondigd en in april 2013 verkondigde de Japanse centrale bank expliciet een inflatie van +2% na te streven. Ze wilde daartoe de monetaire basis verdubbelen. Anticiperend op die beleidsommezwaai was de yen al sinds augustus 2012 fors aan het verzwakken. Dat zorgde ervoor dat in 2013 de uitvoer herstelde en de inflatiecijfers positief werden. De zwakke groei in het Westen had ook gevolgen voor de uitvoerprestaties van de groeilanden. Het voorbije jaar vertaalde dat zich in een sterke afkoeling van de groei, vooral in landen met een omvangrijke grondstoffenindustrie, zoals Brazilië en Zuid-Afrika. De groeivertraging in China bracht de problematiek van een overdreven schuldenlast van de Chinese banken van tijd tot tijd naar de voorgrond. Tot tweemaal toe (in juni en in december) belandde de interbankenmarkt kortstondig in een crisis, die de Bank of China met massale liquiditeitsinjecties wist te onderdrukken.

6 6 De eurocrisis wegpraten De eurocrisis brak uit in oktober 2009, toen de obligatiebeleggers de kredietwaardigheid van Griekenland in vraag begonnen te stellen, en woedde tot in de zomer van Ze leidde tot het bankroet van Griekenland en Cyprus. Maar ook Portugal en Ierland raakten het vertrouwen van de internationale obligatiebeleggers kwijt en moesten steun zoeken bij het IMF, de ECB en de partnerlanden van de EMU. De verwevenheid van het solvabiliteitsrisico van de Europese banken, die traditioneel een uitgebreide portefeuille overheidsobligaties aanhouden en die verzwakt uit de kredietcrisis van waren gekomen, met het lot van de nationale overheden, die moreel garant staan voor hun bankensector en met ontwrichte overheidsfinanciën uit de recessie waren gekomen, had het eurostelsel aan het wankelen gebracht en het voortbestaan van de eenheidsmunt bedreigd. Tijdens die stormen werd een aantal spelregels van de muntunie hervormd. Maar zodra de hoogdringendheid verdwenen was, was het bijna onmogelijk de violen van het euro-orkest nog gelijk te stemmen. Het steunfonds ESM trad met veel vertraging in werking. Het nieuwe begrotingsverdrag, pas van kracht sinds 1 januari 2013, werd bijna meteen in vraag gesteld. Het compromis over de bankenunie getuigde van het gebrek aan een solidaire visie. De ECB stond er dus alleen voor om de euro te verdedigen. Met diverse programma s verzekerde en versterkte ze de liquiditeitsverschaffing aan de bankensector. Die liquiditeitsinjecties hadden evenwel niet het verhoopte effect, want ze werden meer herbelegd in overheidspapier dan besteed aan kredietverlening aan kmo s. Vanaf februari 2011 werden die liquiditeitsinjecties stopgezet. Dat belette de ECB niet om in september 2012 met klem te verzekeren dat ze zo nodig bereid was op ongelimiteerde schaal en voor onbepaalde tijd liquiditeiten in de markt te pompen. Die woorden alleen al waren voldoende om de eurocrisis te bedaren. Het vertrouwen keerde terug. De interbancaire markt begon opnieuw te functioneren. De renteverschillen tussen de EMU-partners daalden. In de loop van 2014 waren Ierland en Portugal opnieuw in staat zich via de klassieke kanalen te financieren. In maart 2014 kon zelfs Griekenland met succes een nieuwe obligatielening plaatsen. Een nieuw record voor bedrijfswinsten Even spectaculair als de winstval tijdens de recessie was het herstel van de bedrijfswinsten vanaf het vierde kwartaal van Alle ondernemingen uit de Amerikaanse S&P 500 samen evenaarden al in het derde kwartaal van 2012 het winstniveau van voor de recessie, en sindsdien blijven de winsten met ongeveer 5% per jaar stijgen. Die winststijging was niet alleen te danken aan een omzetstijging, maar ook aan een scherpe daling van de (loon)kostendruk. Het spectaculaire winstherstel dat de bedrijven in de MSCI Europe tot in 2011 beleefden, hield niet stand. De eurocrisis, de daarmee gepaard gaande recessie in Europa, de afwaardering van de portefeuilles overheidsobligaties bij de banken en de sterke euro lieten hun sporen na. In het eerste kwartaal van 2014 lag de winst per aandeel gemiddeld 25% lager dan midden De correctie van de grondstoffenmarkten gaat door Door de Arabische lente en de machtsstrijd in Libië kostte een vat Brentolie eind april Amerikaanse dollar. De voorbije drie jaar zorgden de vraag-aanbodverhoudingen (wereldwijd zwakke vraag, grote voorraden en stijgend aanbod) voor een daling van de olieprijzen, met nu en dan een stijging door opflakkerende geopolitieke spanningen (zoals de onderbrekingen van de leveringen in Libië en Nigeria in 2013 en de bedreiging van Iraakse olievelden door islamitische terreur in 2014). Eind juni 2014 bedroeg de prijs voor een vat ruwe olie 112 dollar. De meeste andere grondstoffenmarkten zetten al eerder een punt achter de sterke prijshausse. Veel industriële metalen en landbouwproducten noteerden midden februari 2011 tegen piekprijzen. Daarna kwam er een correctie, die sinds de piekniveaus van begin 2011 is opgelopen tot 30 à 35%. Het wegebben van de conjunctuurtwijfels lijkt in de voorbije maanden een bodem te hebben gelegd onder die prijscorrectie. De inflatie kalfde af. In de VS daalde de jaarstijging van de consumptieprijzenindex van een piek van 3,9% in september 2011 tot 1,5% in april Over diezelfde periode daalde de inflatie in de EMU van 3% tot 0,5%.

7 7 Leren leven met een negatieve rente De Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft zijn beleidsrente al heel vroeg in de crisis verlaagd. Sinds december 2008 bedraagt die een symbolische 0,25%. De ECB wachtte veel langer om de rente te verlagen. In 2013 verlaagde ze de beleidsrente twee keer met 25 basispunten. Op 5 juni 2014 knipte ze nog eens 10 basispunten van de herfinancieringsrente, die nu 0,15% bedraagt. Bij die laatste gelegenheid voerde ze een negatief tarief van -0,10% in voor de depositorente. Dat beleid van (bijna) gratis geld was niet voldoende om te garanderen dat het economische herstel een duurzaam karakter kreeg. Daarom zochten de centrale banken naar alternatieven. De Amerikaanse Fed, de Bank of England en de Bank of Japan grepen rechtstreeks in op de obligatiemarkten en kochten op grote schaal schuldpapier op in een poging ook de langetermijnrente laag te houden. Zo kocht de Fed tot eind 2013 maandelijks voor 85 miljard Amerikaanse dollar aan overheidsobligaties en hypotheekleningen in. Sinds januari 2014 wordt dat programma stapsgewijs teruggeschroefd en momenteel koopt de Fed nog voor 55 miljard dollar per maand aan schuldpapier in. Daarmee is een nieuwe trend ingezet, tapering genaamd, die de excessieve liquiditeitsverschaffing geleidelijk afbouwt. In de komende maanden zal de Fed de geldkraan verder dichtdraaien, zodat de aankoopprogramma s tegen het einde van het jaar volledig stilvallen. Tenminste als de economische omstandigheden gunstig blijven. De Bank of England heeft haar versie van excessieve liquiditeitsinjecties eind 2013 al gestopt. De Bank of Japan is er pas in april 2013 mee gestart en kan nog een tijdje doorgaan. De ECB staat erg huiverig tegenover een dergelijk onorthodox beleid. Ze blijft de diverse mogelijkheden bestuderen, maar komt, onder druk van de Duitse Bundesbank, niet tot acties. Alleen tijdens de donkerste maanden van de eurocrisis heeft de ECB schuldpapier van bedreigde overheden opgekocht. De obligatiemarkten tasten de bodem af De sterke conjunctuurtwijfels, het besef dat de inflatie zo goed als dood is en de interventies van de centrale banken houden de obligatierente historisch laag. Op 1 juni 2012 bereikten de Amerikaanse en de Duitse tienjaarsrente een dieptepunt van respectievelijk 1,45% en 1,15%. Bijna een vol jaar bleven ze dicht bij die lage niveaus schommelen. Nadat Ben Bernanke, de toenmalige Fedvoorzitter, eind mei 2013 een ballonnetje had opgelaten over het afbouwen van de aankoopprogramma s van overheidsobligaties (tapering) klom de obligatierente enkele weken pijlsnel. Maar de Fed en de ECB wisten de markten ervan te overtuigen dat een te forse stijging van de obligatierente niet in hun scenario paste. Daarop daalde de obligatierente opnieuw. Op het einde van de verslagperiode bedroeg de Amerikaanse tienjaarsrente 2,50%, de Duitse 1,25%. De euro blijft sterk Ruim anderhalf jaar is de eurocrisis van de radar verdwenen. In die periode zijn de centrale banken van de VS en de EMU eigen en andere accenten gaan leggen in hun monetaire beleid: twee belangrijke wijzigingen, maar de EUR/USD-wisselkoers was niet volatieler dan in andere jaren. De euro noteerde aan het einde van de verslagperiode tegen 1,369 Amerikaanse dollar. Dat is een appreciatie van 4,6% tegenover een jaar eerder. Het herstel op de aandelenmarkten zet zich door De eurocrisis en de vrees dat de Europese bankensector eronder zou bezwijken, wierpen in de periode van april 2010 tot oktober 2011 bijna permanent een schaduw over de aandelenmarkten. De stemming veranderde in de loop van 2012 met betere berichten uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. De voorbije maanden versterkten vrij stevige PMI s (barometers van het ondernemersvertrouwen) het conjunctuuroptimisme. Vanaf juni 2012 was de onderliggende trend op de internationale aandelenmarkten onmiskenbaar positief. Al bij al noteerde de MSCI All Country World Index (de ruimste wereldindex) eind juni 2014 in euro 17,1% hoger dan een jaar eerder. Bij de klassieke markten zette West-Europa zijn inhaalbeweging, ingezet in 2012, weliswaar met wisselend succes voort (rendement van de MSCI Europe in euro over deze periode: +22,5%). De vrees dat de problemen van de EMU een systeemrisico inhouden, verdween volledig. De goedkopere waardering van Europa (tegenover de VS) gaf allicht ook steun. Maar sinds het eerste kwartaal van 2012 blijven de bedrijfswinsten in Europa sterk achter, zowel ten opzichte van de verwachtingen als in vergelijking met de winstontwikkeling in de VS. Wall Street stond eind juni 2014 fors hoger dan een jaar eerder (S&P ,4%, Dow Jones +12,4%). De S&P 500 bereikte op 1 juli 2014 zijn hoogste koers ooit.

8 8 De Bel-20 (+23,5%) presteerde min of meer in overeenstemming met de andere Europese beurzen. De distributeurs lijden onder een moordende concurrentie, waarbij nieuwkomers marktaandeel afsnoepen in een sterk verzadigde markt. Colruyt moest voor het eerst een lager marktaandeel en een winstdaling rapporteren. Delhaize koos voor de vlucht vooruit en ontvouwde een drastisch herstructureringsplan. Biotechbedrijf Thrombogenics vindt maar geen partner, kreeg zware klappen en moest de Bel-20 verlaten. Het werd op 23 maart 2014 in de index vervangen door Bpost. Japan was positief in yen (+9,0%), maar voor de Europese belegger werd die winst grotendeels tenietgedaan door de muntdepreciatie (-4,0% in euro). De jongste maanden verliest Tokio aan elan. De inflatie is wel positief geworden en de groei hersteld, maar de deflatieverwachtingen zijn nog niet verdwenen. De ontluikende regio s bleven teleurstellen, zowel in absolute als in relatieve cijfers. De Aziatische opkomende markten (+11,3%) wisten hun rol van groeipool van de wereldeconomie niet echt te verzilveren. Twijfels over het groeiverhaal werden niet bevestigd door het indicatorenbeeld. Maar ook niet tegengesproken. Daardoor bleef de bezorgdheid over een krediet- en schuldenproblematiek in China de beleggers afschrikken. Latijns-Amerika (+4,1%) beleefde wel een groeivertraging. De link met de grondstoffenmarkten is in die regio nooit ver weg. De sociale onlusten in Brazilië schrikten ook buitenlandse beleggers af. Oost-Europa (+6,2%) was ook een relatieve tegenvaller. Rusland bleek niet immuun voor de zwakke Europese conjunctuur. In 2014 eisten de politieke onlusten in Oekraïne natuurlijk ook hun tol. De Turkse beurs leed dan weer onder het straatprotest van de secularisten in Istanboel en de interne machtsstrijd binnen de AKP. Tussen de sectoren waren er belangrijke returnverschillen. Tot de best presterende sectoren behoorden Energie (+24,3%), Technologie (+23,8%) en Farma-industrie (+22,4%). Onder de achterblijvers vermelden we Niet-cyclische consumentensectoren (+10,1%), Cyclische consumentensectoren (+14,3%) en Financiële sectoren (+14,6%). De oliemaatschappijen waren uitermate goedkoop geworden. De outperformance is dus aan een inhaalbeweging toe te schrijven en is geen fundamentele beweging. De sector kampt met een zwakke winstgevendheid en een opbod aan investeringen. De sector Technologie koesterde zich in een aantrekkelijke waardering, verbeterde groeivooruitzichten en winstcijfers die de verwachtingen fors overtroffen. Het recente resultatenseizoen bevestigde dat de omzet en winsten ondersteund worden door trends zoals e- commerce, mobiele apparatuur, cloud computing, netwerkupgrades, enz. De balansen zijn bijna schuldenvrij en de bedrijven beschikken over veel cash die ze in toenemende mate uitkeren aan de aandeelhouders. De beursintroductie van Twitter gaf de sector een boost. De farma-aandelen werden lange tijd gemeden door een gebrek aan productinnovatie, vervallende patenten en de hervormingen in de Amerikaanse ziekteverzekering. Maar de voorbije maanden hadden de beleggers meer aandacht voor het antwoord van de sector op die uitdagingen: herstructureringen en verkopen van niet-strategische divisies. De aandelen van voedingsdistributeurs zijn heel goedkoop, maar helaas zijn daar goede redenen voor. Ze worden geconfronteerd met een westerse consument die heel prijsbewust is geworden. En die nieuwe houding zal niet veranderen zolang de werkloosheid hoog blijft. De distributeurs pogen met dure marketingcampagnes het tij te keren. De auto-industrie is uit haar as herrezen. Na een stijgende verkoop in de VS en in het Europese luxesegment zien we nu zelfs stijgende verkopen bij de Europese massaproducenten. In Europa heeft de autoverkoop een sterke dreun gekregen door de recessie, vooral in het massasegment en in het zuiden van Europa. Er zijn nog problemen van overcapaciteit, maar de winstverwachtingen zijn laag en we zien tekenen dat het herstel in Europa voor een omslag zorgt. De Duitse fabrikanten van luxewagens realiseren zowat de helft van hun winst in China. Met de verkoop van 22 miljoen auto s werd een nieuw wereldrecord gevestigd in Ook in 2014 blijft de vraag erg stevig. De Duitse luxemerken stevenen dan ook af op een nieuw recordjaar. De bankaandelen namen een adempauze. In Europa wordt uitgekeken naar de resultaten van het grootschalige onderzoek door de ECB naar de kwaliteit van de kredietportefeuilles van de Europese banken (asset quality review of AQR), en de stresstests die daarop zullen volgen.

9 9 De sector Vastgoed (-8,5%) moest gas terugnemen na de sterke prestaties in de voorgaande jaren. De financiële turbulenties van dwongen de vastgoedondernemingen om hun balansen op te ruimen. Dat gaf de sector dan ook een solide basis om optimaal van het herstel te profiteren. Daardoor verdween de traditionele korting ten opzichte van de intrinsieke waarde waartegen de sector normaal gezien noteert en raakte de sector wat overgewaardeerd. Vooruitzichten De Amerikaanse en Europese barometers die het vertrouwen onder de bedrijfsleiders meten, waren in het voorjaar van 2013 afgegleden tot net boven (VS) of fors onder (EMU) het vriespunt. Vanuit die lage niveaus zijn ze het voorbije jaar fors gaan stijgen. In de VS heeft de graadmeter vandaag al een niveau bereikt dat verenigbaar is met een groeitempo van ongeveer 3%. In Duitsland staat de IFO, de toonaangevende index van het ondernemersvertrouwen, ondertussen op een niveau dat tot de beste observaties van de voorbije dertig jaar behoort. Ook in Zuid-Europa heeft het ondernemersvertrouwen de dooizone bereikt. Verrassend is dat zo vroeg in deze cyclus het consumentenvertrouwen zich bij die beweging aansluit en eveneens een scherp herstel beleeft. We verwachten dan ook dat de groei in de VS positief maar toch eerder bescheiden zal blijven (2 à 2,5% op jaarbasis in de komende kwartalen), omdat de loonstijging nauwelijks de inflatie overstijgt en het begrotingsbeleid nu toch definitief (en allicht voor meerdere jaren) de weg van sanering is ingeslagen. Het herstel van de huizenmarkt en de bedrijfsinvesteringen kan zich voortzetten. Hoe sterk de groei in 2014 zal uitvallen, hangt in hoge mate af van twee factoren: de dynamiek van de arbeidsmarkt en de inflatie. De voorbije maanden groeide de werkgelegenheid in de VS met ongeveer 2% op jaarbasis. Als dat ook in de komende maanden zo blijft en niets wijst op het tegendeel zorgt dat voor een gezonde basis voor koopkrachtverruiming van de gezinnen. De reële consumptiegroei kan nog wat hoger uitvallen als de inflatie lager blijft dan 2,5%. Ook dat is zeker haalbaar: niemand verwacht voor de VS een inflatie van meer dan 2%. Europa kruipt uit de recessie. De begrotingsplannen, het verstrengde kredietbeleid van de banken en de grote onzekerheid bij consumenten en producenten zullen op de groei blijven wegen. In de komende maanden wordt gerekend op een groei van hooguit +1 à +1,5% op jaarbasis. Dat is geen reden tot euforie, maar toch beter dan een negatieve groei. Deflatie- of depressiescenario s, die geregeld de stemming op de obligatiemarkten overheersen, zijn evenwel niet gerechtvaardigd. De voorbije jaren werd de basis gelegd voor een meer duurzame groei in 2014 en de volgende jaren. De Amerikaanse gezinnen hebben hun schuldgraad sterk afgebouwd, de spaarquote is al fors gestegen en de financiëledienstenlast (aflossingen en rentebetalingen samen) slorpt nog maar 10% van het gezinsbudget op (het laagste niveau in vijftien jaar vier jaar geleden was dat nog 12,5%). Stilaan ontstaat er ademruimte om een groter deel van de koopkracht aan consumptie te besteden. De explosieve winstgroei in de periode dikte de al ruime cashposities van de bedrijven verder aan. Tijdens de crisis waren de investeringen sterk teruggeschroefd. De fundamenten zijn gelegd om een inhaalbeweging op gang te brengen. In de VS hebben republikeinen en democraten elkaar gevonden in een compromis over het begrotingsbeleid. De financiering van de federale overheid is verzekerd tot maart De scherpste punten werden van het meerjarenplan voor budgettaire sanering afgevijld. Belangrijker dan de directe effecten van de besparingen op de economische groei, die bovendien niet overdreven zijn, is allicht dat een bron van onzekerheid is weggenomen en de Amerikaanse centrale bank de handen vrij heeft om het monetaire beleid dat zij wenselijk acht uit te voeren. De Fed acht de tijd rijp om het extreem soepele monetaire beleid bij te sturen. Hij geeft met zijn aankoopprogramma voor staatsobligaties en ander schuldpapier ongeziene liquiditeitsinjecties in de hoop dat de banken die omzetten in kredieten aan niet al te strenge voorwaarden. Dat beleid was een succes en in de ogen van de Amerikaanse centrale bank is het economische herstel duurzaam genoeg om geleidelijk de liquiditeitsinjecties te laten uitdoven. Zo lang de beleidsrente extreem laag blijft en dat zal allicht zo zijn in de volgende twaalf maanden blijft het monetaire beleid evenwel soepel en gericht op groei. In elk geval zal het de langetermijnrente laag houden en alle vrees voor deflatie wegnemen. De wereld van vandaag is er een met twee snelheden. De klassieke, geïndustrialiseerde economieën (VS, Europa, Japan) blijven hangen in een laagconjunctuur, zonder onderliggende inflatiedruk, met een aanhoudend lage rente en ontwrichte overheidsfinanciën. In de opkomende markten ziet dat beeld er helemaal anders uit. De sterke economische groei heeft in Azië soms al voor inflatoire spanningen gezorgd. Een aangepast monetair beleid is dan ook noodzakelijk: soms afremmend (zoals in 2011), dan weer stimulerend (zoals nu).

10 10 Een van de grote uitdagingen voor dit decennium is de verdere ontwikkeling van de consumptie in China en de rest van Azië. Dat kan bijdragen tot een meer evenwichtige economische wereldorde. Het vermindert niet alleen de uitvoerafhankelijkheid van de regio. Minstens even belangrijk is de weerslag op de internationale kapitaalstromen. Meer consumptie in China betekent minder besparingen en meer invoer, ook uit de VS en Europa. Dat helpt het Westen om uit zijn schuldproblemen te groeien. De eurocrisis is naar de achtergrond verdreven, maar vele problemen wachten nog op een oplossing. In 2014 gaat de aandacht uit naar het grootschalige onderzoek van de ECB naar de kwaliteit van de kredietportefeuilles van de Europese banken. Dat onderzoek en de daaropvolgende stresstests (die nagaan of de kapitaalbuffers van de banken voldoende ruim zijn om crisissen te overleven) moeten de ECB voldoende informatie verschaffen om vanaf november haar taak van pan-europese toezichthouder te vervullen. Frankfurt hoopt vooral dat het onderzoek het onderlinge vertrouwen tussen de Europese banken voldoende herstelt, zodat zij hun interbancaire relaties normaliseren. Op het vlak van begrotingsdiscipline worden de teugels wat gevierd. De controle op de nationale begrotingen is wel verscherpt, maar de normen zijn minder absoluut geworden en daardoor is er meer speelruimte. In dit verkiezingsjaar wordt die manoeuvreerruimte maximaal benut. Het (bijna) nultarief voor de geldmarktrente zal nog een lange tijd gehandhaafd blijven. Zolang de laagconjunctuur in het Westen aanhoudt en er geen wezenlijke inflatoire spanningen optreden, zijn er macro-economisch geen dwingende redenen om een restrictiever beleid te voeren. Inflatie is al lang geen reden voor bezorgdheid meer. Integendeel, die is eerder te laag (de officiële doelstelling voor de inflatie in de eurozone is 2%). Er is wel ongerustheid over de groei. En de ECB wil absoluut vermijden dat de eurocrisis opnieuw opflakkert. Allicht blijft ze streven naar een normaal tarief van 3% voor de kortetermijnrente in de eurozone, maar dat is nu een doelstelling op zeer lange termijn geworden. Op korte termijn (horizon eind 2015) is dat absoluut uitgesloten. De grootste bezorgdheid van de ECB vandaag is niet de hoogte van haar rentetarieven, maar hoe ze ervoor kan zorgen dat die lage rente ook doorsijpelt in de marktrente in Zuid-Europa. Daar is een lage rente het meest nodig, maar uitgerekend daar blijft de marktrente het hoogst. De centrale banken van de VS, het VK en Japan zullen naar onze inschatting ook nog lang wachten voordat ze hun beleidsrente verhogen. De Amerikaanse centrale bank heeft officieus (een vroegere officiële aankondiging werd ondertussen herroepen) midden 2015 naar voren geschoven als vroegste tijdstip voor een renteverhoging. De obligatierente heeft allicht zijn bodem bereikt. Gezien de huidige laagterecords zou het logisch zijn dat de obligatierente stijgt, gevoed door een betere economische omgeving (of toch het verder afschrijven van neerwaartse groeirisico s). Daardoor zal de markt al in de loop van de volgende maanden kunnen anticiperen op een strakker monetair beleid in de loop van 2015 of later. Die rentestijging zal de volgende maanden evenwel (nog) niet heel sterk zijn. De centrale banken zullen dat, uit vrees voor negatieve gevolgen voor de groei, vermijden door hun aankoopprogramma s te doseren. De premie voor het debiteurenrisico op de markt van de bedrijfsobligaties is in de voorbije jaren zeer sterk gedaald. Het huidige niveau vergoedt het debiteurenrisico op een correcte manier. Veel spreadvernauwing valt dus niet meer te verwachten, ook al is de financiële structuur van de meeste ondernemingen heel gezond. Ook de renteverschillen binnen de EMU zijn al fors gedaald en weerspiegelen stilaan op een correcte manier de kwaliteitsverschillen van de verschillende overheden als debiteuren. Gezien de hangende problemen van de euro is een opstoot van risicoaversie en volatiliteit van de renteverschillen niet uit te sluiten. Dankzij de aanhoudend sterke groei in de opkomende markten kan de groei van de wereldeconomie (+2,8% in 2013) in 2014 op 3,6% uitkomen. Dat betekent dat de bedrijfswinsten in de komende kwartalen zouden kunnen blijven stijgen met 8 à 10%, en dat is een versnelling in vergelijking met het recente verleden. De sterke winstgroei is ook te danken aan een volgehouden loonmatiging. Veel meer dan koopkrachtbehoud valt er niet te rapen. Van reële loonstijging is er nauwelijks sprake. Kortom, elke eurocent bijkomende omzet is (bijna) volledig een bijkomende cent winst.

11 11 De geldmarktrente zal niet snel stijgen en de obligatierente bevindt zich op een historisch dieptepunt. Alles lijkt naar aandelen te wijzen als het meest interessante beleggingsalternatief voor de komende maanden. Maar een gebrek aan alternatieven is natuurlijk een onvoldoende reden om een opwaardering van de markt te krijgen. Daarvoor moeten de beleggers opnieuw wat meer risicoappetijt krijgen. Aandelen zijn niet meer zo goedkoop als een tijd geleden. Op basis van de verwachte winst voor de komende twaalf maanden bedraagt de koers-winstverhouding (K/W) 16,9 voor de S&P 500 en 14,3 voor de MSCI Europe. Dat is redelijk te noemen, niet echt goedkoop maar evenmin duur. In vergelijking met obligaties zijn aandelen evenwel nog altijd spotgoedkoop. Het winstrendement, het omgekeerde van de K/W, bedraagt voor de MSCI Europe nu 7,00%, een uitzonderlijk hoge premie van 575 basispunten boven de Duitse obligatierente. Redactie beëindigd op 3 juli 2014

12 GEGLOBALISEERDE BALANS (IN EUR) Balansschema 30/06/2014 (in de valuta van de bevek) 30/06/2013 (in de valuta van de bevek) TOTAAL NETTO ACTIEF , ,18 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties ,00 a} Ontvangen collateral in obligaties , ,06 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen , ,25 Waarvan uitgeleende aandelen , ,00 D. Andere effecten 27, ,72 F. Financiële derivaten m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-) 2.726,50 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar A. Vorderingen a) Te ontvangen bedragen , ,39 b) Fiscale tegoeden ,80 c) Collateral , ,00 B. Schulden a) Te betalen bedragen (-) , ,62 c) Ontleningen (-) , ,76 d) Collateral (-) , ,06 V. Deposito's en liquide middelen A. Banktegoeden op zicht , ,25 VI. Overlopende rekeningen A. Over te dragen kosten , ,55 B. Verkregen opbrengsten , ,11 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,51 TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,18 A. Kapitaal , ,48 B. Deelneming in het resultaat , ,42 D. Resultaat van de periode , ,12

13 13 Posten buiten-balanstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) I.A Collateral (+/-) I.A.A Effecten/geldmarktinstrumenten , ,06 I.A.B Liquide middelen/deposito's , ,00 III Notionele bedragen van de termijncontracten(+) III.A Gekochte termijncontracten ,50 III.B Verkochte termijncontracten ,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten , ,00

14 GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING (IN EUR) Resultatenrekening 30/06/2014 (in de valuta van de bevek) 30/06/2013 (in de valuta van de bevek) I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen , ,89 D. Andere effecten , ,38 F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten , ,03 H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen 98,05 510,15 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen A. Dividenden , ,62 B. Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten , ,60 b) Deposito's en liquide middelen , ,54 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) , ,44 IV. Exploitatiekosten A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,66 B. Financiële kosten (-) , ,72 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,11 D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer , ,86 b) Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,05 E. Administratiekosten (-) , ,80 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) , ,57 G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) -868,00-868,00 H. Diensten en diverse goederen (-) , ,99 J. Taksen , ,52 K. Andere kosten (-) , ,61 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat , ,43 V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening , ,12 VII. Resultaat van de periode , ,12

15 SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS SAMENVATTING VAN DE REGELS Samenvatting van de waarderingsregels overeenkomstig het KB van 10/11/2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. De waardering van de activa van de verschillende compartimenten gebeurt op de volgende manier: De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten worden bij aankoop en verkoop in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening. De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten worden na de eerste opname gewaardeerd tegen hun reële waarde op basis van volgende regels: o Voor de waarden die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; o Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering van de activa. Gezien evenwel de meeste internationale benchmarks midprijzen gebruiken, en de dataproviders geen biedprijzen kunnen aanleveren (vb. JP Morgan, iboxx, MSCI, ) worden voor de waardering van schuldinstrumenten aan reële waarde de midprijzen weerhouden, zoals voorzien in de toelichting bij voornoemd KB. De methode om deze midprijzen te corrigeren ten einde te komen tot de biedkoers wordt niet weerhouden wegens onvoldoende betrouwbaarheid en mogelijke grote schommelingen. o Voor de waarden waarvan de laatst gekende koers niet representatief is, en voor de waarden die niet toegelaten zijn tot een officiële notering of een andere georganiseerde markt, gebeurt de waardering als volgt: Voor de waardering aan reële waarde wordt de actuele reële waarde van soortgelijke vermogens-bestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen. Indien geen reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen bestaat, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen aanvaarde economische methodes, en die op regelmatige basis worden geijkt en getest. Indien er voor vermogensbestanddelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt bij de waardering bovendien rekening gehouden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen. o Aandelen waarvoor geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, en waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald zoals hierboven vermeld, worden gewaardeerd aan kostprijs. Op deze aandelen worden bijzondere waardeverminderingen toegepast zo er hiervoor objectieve aanwijzingen zijn. o Voor de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen (waarvoor geen georganiseerde markt bestaat) gebeurt de waardering aan reële waarde tegen hun laatste netto-inventariswaarde.

16 16 De liquiditeiten, met inbegrip van tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening-courant ten aanzien van kredietinstellingen, op korte termijn te betalen en te ontvangen bedragen die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten (andere dan ten aanzien van kredietinstellingen), fiscale tegoeden en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Andere vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd tegen hun reële waarde. Op tegoeden, te ontvangen bedragen en vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag of zo de realisatiewaarde van deze activa lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de in de vorige alinea bedoelde tegoeden, bedragen en vorderingen om rekening te houden met hetzij de evolutie van hun waarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken activa. De opbrengsten die voortvloeien uit effectenleningen worden verwerkt als leningrente. Deze opbrengsten worden prorata temporis voor de looptijd van de verrichting in de resultatenrekening opgenomen. De waarden uitgedrukt in een andere munt dan die van het desbetreffende compartiment worden omgezet in de munt van het compartiment tegen een wisselkoers op basis van de laatst gekende middenkoers. VERSCHILLEN Soms kan er een licht verschil voorkomen tussen de netto-inventariswaarde zoals gepubliceerd in de pers en deze in onderhavig verslag. Dan betreft dit minimale afwijkingen in de berekening van de netto-activa, die na de publicatie in de pers werden opgemerkt. Indien een dergelijke afwijking een bepaalde tolerantiegrens bereikt of overschrijdt, wordt het verschil vergoed. Deze tolerantiegrens wordt voor de toe- en uittreders en de bevek bepaald als een bepaald percentage van de inventariswaarde respectievelijk de netto-activa. Deze tolerantiegrens bedraagt: o geldmarktfondsen: 0,25% o obligatiefondsen, gemengde fondsen kapitaalbeschermde fondsen: 0,50% o aandelenfondsen: 1% o andere fondsen (vastgoedfondsen, ): 0,50% WISSELKOERSEN 1 EUR = 30/06/ /06/2013 0,8007 GBP 0,857 GBP

17 17 Halfjaarverslag per 30 juni 2014 INHOUDSOPGAVE 2. Informatie over KBC Multi Track Netherlands 2.1. Beheerverslag Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs Beursnotering Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Financieel portefeuillebeheer Distributeurs Index en benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) 2.2. Balans 2.3. Resultatenrekening 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa Wijziging in de samenstelling van de activa Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten

18 18

19 19 2 INFORMATIE OVER KBC MULTI TRACK NETHERLANDS 2.1 BEHEERVERSLAG LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS Lanceringsdatum: 25 november 1996 Initiële inschrijvingsprijs: 250 NLG Uitdrukkingsmunt: EUR BEURSNOTERING Niet van toepassing DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID DOEL VAN HET COMPARTIMENT : Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen. BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT : CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA: De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito s, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het vermelde doel. Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. GRENZEN VAN HET BELEGGINGSBELEID: Het beleggingsbeleid wordt gevoerd binnen de door de regelgeving gestelde grenzen. Het compartiment mag ontleningen aangaan tot 10% van haar netto-activa, voor zover het gaat om kortlopende ontleningen met het doel tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES: Derivaten kunnen zowel gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te realiseren als om risico s in te dekken. Er kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt: het kan gaan om termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. Alle kosten verbonden aan de transacties zijn ten laste van het compartiment en alle opbrengsten komen toe aan het compartiment. Als er door de transacties een risico ontstaat op de tegenpartij, kan dat risico worden ingeperkt door gebruik te maken van een margebeheersysteem dat verzekert dat het compartiment de begunstigde is van een zekerheid onder de vorm van contanten of investment grade obligaties. Bij het bepalen van de waarde van de obligaties wordt een marge toegepast die varieert in functie van de resterende looptijd en de uitdrukkingsmunt van de betreffende obligatie. De relatie met de tegenpartij(en) wordt geregeld op basis van internationale standaardovereenkomsten. Derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa van het compartiment in te dekken tegen open wisselkoersrisico s ten opzichte van de uitdrukkingsmunt.

20 20 In zoverre er met derivaten wordt gewerkt, gaat het om vlot verhandelbare en liquide instrumenten. Bijgevolg heeft het gebruik van derivaten geen invloed op het liquiditeitsrisico. Het gebruik van derivaten verandert ook niets aan de spreiding van de portefeuille over regio s, sectoren of thema s. Bijgevolg heeft het geen invloed op het concentratierisico. Derivaten worden niet gebruikt om een gehele of gedeeltelijke kapitaalbescherming te waarborgen. Ze verhogen noch verminderen het kapitaalrisico. Het gebruik van derivaten heeft ook geen invloed op het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het bewaarnemingsrisico, het flexibiliteitsrisico, het inflatierisico of het risico afhankelijk van externe factoren. BEPAALDE STRATEGIE: De activa zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen van Nederlandse bedrijven. RISICOCONCENTRATIE: Nederlandse aandelen. VOLGEN VAN INDICES: Het compartiment heeft tot doel de samenstelling van een index te volgen in de zin van en binnen de grenzen van artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Betrokken index/indices: AEX index., die de 25 meest verhandelde aandelen genoteerd op Euronext Amserdam bevat. Bijkomende informatie over deze index en zijn samenstelling zijn te vinden op volgende website: Methode gebruikt om de index/indices te volgen: fysieke replicatie op basis van Optimized Sampling: de index wordt gevolgd op basis van een selectie van de samenstelling van de index met tot doel de index zo goed mogelijk te volgen. Bij Optimized Sampling koopt de beheerder een beperktere maar uitgebalanceerde set van instrumenten aan die ervoor zorgen dat de index goed gevolgd wordt. Hoofdzakelijk om toe- en uittredingen op te vangen en daarbij transactiekosten te vermijden kan in beperkte mate ook gebruik worden gemaakt van synthetische replicatie via het gebruik van futures. De index wordt jaarlijks geherbalanceerd. Hoe frequenter herbalancering plaatsvindt, hoe groter de potentiële impact op de transactiekosten binnen het compartiment. De verwachte tracking error in normale marktomstandigheden ligt tussen 0% en 1%. Mogelijke oorzaken van deze tracking error kunnen zijn: de gebruikte methode om de index te volgen, transactiekosten, dividendherinvestering, de kosten in het algemeen ten laste van het compartiment, eventuele opbrengsten van uitlening van financiële instrumenten. Wanneer de samenstelling van de index niet meer voldoende gediversifieerd is of de index niet meer voldoende representatief is voor de markt waarop hij betrekking heeft of de waarde en de samenstelling van de index niet meer op passende wijze wordt bekendgemaakt, licht de beheervennootschap de Raad van Bestuur onverwijld in. De Raad van Bestuur zal zich beraden over de gepaste actie in het belang van de belegger en kan de algemene vergadering samenroepen teneinde het beleggingsbeleid te wijzigen. UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN: Het compartiment mag financiële instrumenten uitlenen binnen de beperkingen bepaald door de toepasselijke regelgeving. Het uitlenen gebeurt in het kader van een effectenleningensysteem beheerd door hetzij een principaal, hetzij een agent. In het eerste geval heeft het compartiment enkel een relatie met de principaal van het effectenleningensysteem die als tegenpartij optreedt en aan wie de eigendom van de uitgeleende effecten wordt overgedragen. In het tweede geval heeft het compartiment een relatie met enerzijds de agent (als beheerder van het systeem) en anderzijds één of meerdere tegenpartijen aan wie de eigendom van de uitgeleende effecten wordt overgedragen. De agent zelf treedt op als tussenpersoon tussen het compartiment en de tegenpartij(en).

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

PROSPECTUS IN.FOCUS 14/09/2015

PROSPECTUS IN.FOCUS 14/09/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V. -

Robeco Life Cycle Funds N.V. - Robeco Life Cycle Funds N.V. - Verslag over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie