vba journaal 21e jaargang najaar 2005 De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vba journaal 21e jaargang najaar 2005 De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility 9"

Transcriptie

1 vba journaal 3nummer 21e jaargang najaar 2005 De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility 9 Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico De theorie en de praktijk 18 9 Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen? 26 Sustainability reporting 34 The economics of and trends in securities fraud class action litigation

2 Inhoud Agenda De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility 9 In dit artikel betoogd de auteur dat het op dit moment interessant is voor beleggers om een longpositie in te nemen in de volatility van de aandelenmarkt. Belangrijke factoren in dit verband zijn het huidige niveau en de hedging karakteristieken van de volatility. Tevens bespreekt de auteur de verschillende mogelijkheden om een positie in de volatility van de aandelenmarkt in te nemen. Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico De theorie en de praktijk 18 Met het oog op de implementatie van Bazel II zijn vrijwel alle banken actief bezig met het ontwikkelen van systemen om operationeel risico in kaart te brengen. Deze systemen dienen als basis voor het bepalen van het economisch kapitaal dat hiervoor aangehouden dient te worden. In deze bijdrage bespreekt de auteur zowel de theorie alsook de praktische aspecten van de economisch kapitaalbepaling voor operationeel risico. Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen? 26 Vanwege de gepercipieerde risico s van termijncontracten wordt door sommigen beweerd dat grondstofaandelen een goed alternatief zijn voor een directe belegging in grondstoffen via een termijncontract. In deze bijdrage heeft de auteur deze stelling aan een empirisch onderzoek onderworpen en komt tot de conclusie dat deze stelling niet wordt gesteund door de beschikbare onderzoeksresultaten. Sustainability reporting 34 In deze bijdrage geeft de auteur een verslag van de ontwikkelingen op het gebied van sustainability reporting. Onder andere door de toegenomen belangstelling voor SRI thema s onder beleggers is dit een onderwerp dat voor beleggers aan betekenis wint. The economics of and trends in securities fraud class action litigation 43 Met name door de vele accounting schandalen van de afgelopen jaren is er meer belangstelling gekomen voor securities fraud class action litigation. In deze bijdrage schets te auteur het proces van class actions, internationale ontwikkelingen op dit gebied en de wijze waarop institutionele beleggers hiermee om dienen te gaan. Programma VBA oktober oktober 2005 Presentatie AIG European Private Equity Rosarium te Amsterdam 25 oktober 2005 China presentatie Fortis te Amsterdam 27 oktober 2005 TAA seminar Tactical Asset Allocation Rosarium te Amsterdam november november e Jaarvergadering VBA, aansluitend het Jaardiner 3 en 10 november 2005 Cursus PE Commodities - Jelle Beenen Rosarium te Amsterdam 8 november 2005 Seminar Alternative Management Banque Artesia te Amsterdam 16 november 2005 ALM seminar over de houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel Rosarium te Amsterdam 17 november 2005 Cursus PE Behavorial Finance - Jenke ter Horst Rosarium te Amsterdam 24 november 2005 Themabijeenkomst Fiduciar Management nadere informatie volgt december december 2005 Cursus PE Behavorial Finance - Jenke ter Horst Rosarium te Amsterdam januari en 19 januari 2006 Cursus PE Hedge Funds - Mark Geene Rosarium te Amsterdam juni juni 2006 Negende Lustrum van de VBA De toekomst van de financiële industrie in Nederland Informatie over bovenstaande bijeenkomsten te verkrijgen bij het secretariaat: telefoon: of website 2 VBA Journaal Redactie Abonnementen De in het VBA Journaal geplaatsis een uitgave van VBA- Drs. J.L.H. van der Kolk RBA VBA te artikelen geven de mening Beroepsvereniging van A.H. Leuftink Herengracht 479 weer van de auteurs en niet Beleggingsdeskundigen Drs. Ph.D.H. Menco RBA 1017 BS Amsterdam noodzakelijk de mening van de Herengracht 479 Drs. K.P.B. Oldenkamp telefoon: redactie BS Amsterdam Drs. A. Ratra RBA Drs. M.B.A. Sanders RBA Abonnementenprijs 2005: ISSN-nummer Hoofdredacteur Drs. C.M.H.G. de Vaan RBA 81,35 inclusief verzendkosten Drs. A.J.C. de Ruiter Redactieadres & Vormgeving en realisatie Copyright 2005 Plaatsvervangend opgave advertenties a z az grafisch serviceburo bv, VBA-Beroepsvereniging van hoofdredacteur VBA Den Haag. Beleggingsdeskundigen Prof.Dr. Ph. Stork Irma Willemsen telefoon: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Van de voorzitter Zoals de leden hebben kunnen constateren is het programma van permanente educatie van start gegaan. Na jarenlange discussie in de vereniging is het dan eindelijk zover gekomen. Het programma zoals dat is rondgestuurd bestaat uit 3 cursussen van twee dagdelen. In de toekomst zullen we daar waarschijnlijk meer variatie in aan brengen; er zullen cursussen van drie of vier dagdelen volgen, maar ook van één dagdeel. De gekozen onderwerpen zijn door de leden zelf aangedragen. Ook in de komende jaren zal het bestuur open staan voor suggesties van leden voor onderwerpen en organisatie. Binnenkort zal worden opgericht een Curatorium voor de permanente educatie. De cursussen zullen worden ondergebracht bij de Stichting Morreau Instituut. Naar aanleiding van het programma permanente educatie zijn er vele vragen binnengekomen bij het secretariaat. Omdat het ondoenlijk is alle vragen stellers individueel te beantwoorden, zal ik hier op de meeste gestelde vragen ingaan. Het volgen van PE is niet verplicht, maar het bestuur raadt de leden aan regelmatig een cursus te volgen. Bij het niet volgen van PE zal de titel RBA niet verloren gaan. Wel is het bestuur voornemens om bij te houden wie cursussen heeft gevolgd. We sluiten niet uit dat leden die regelmatig cursussen volgen een VBA keurmerk krijgen en dat dit openbaar wordt gemaakt via de web site. Het volgen van een programma van permanente educatie is voor nagenoeg alle beroepsgroepen een normale zaak. Artsen, advocaten en actuarissen hebben een eigen PE programma. In het kader van de aangescherpte eisen rond compliance, integriteit en deskundigheid kan een zichzelf respecterende beroepsvereniging niet zonder PE. De organisatie van de PE zal door ons eigen secretariaat worden verzorgd. Indien noodzakelijk zal het bestuur de bezetting van het secretariaat hiervoor uitbreiden. De cursussen worden in eerste instantie gegeven in het Rosarium, maar andere locaties zijn mogelijk. Opgeven is slechts mogelijk voor een gehele cursus. Een cursus met een collega delen is mogelijk, maar niet wenselijk. Cursusmateriaal wordt uitsluitend verspreid onder deelnemers aan de cursus. Wij wensen iedereen veel succes met het PE programma. De Wet Marktmisbruik is van kracht geworden. Dat betekent dat er zwaardere eisen worden gesteld aan analisten en aan analistenrapporten. Doel is belangenverstrengeling te vermijden en transparantie te verbeteren. Alle analistenrapporten moeten vergezeld gaan van de noodzakelijke disclaimer. In eerste instantie beoogde de wetgever de analist hier direct verantwoordelijk voor te stellen, maar er is toch besloten om de werkgever hier als eerste verantwoordelijke voor aan te spreken. Het bestuur van de VBA is echter van mening dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de analisten zelf. Analisten moeten er ook op toezien dat de wet- en regelgeving goed wordt toegepast en indien werkgevers onvoldoende medewerking verlenen dan is er een morele verplichting tot melding. Via de websites van AFM en Ministerie van Financiën is de noodzakelijke informatie te vinden. Tot slot zijn er nog twee data om in uw agenda te zetten, te weten 1 november 2005 de 44 e jaarvergadering van de VBA en 1 juni 2006 de viering van het 9 e lustrum 45 jaar. René Willemsen Dr. René Th. H. Willemsen RBA, voorzitter VBA 3

4 vba journaal nr. 3, najaar 2005 Verenigingsnieuws. Van het secretariaat De VBA is verhuisd! Het nieuwe adres is Herengracht 479, 1017 BS Amsterdam. Het telefoonnummer, faxnummer en adres zijn ongewijzigd gebleven.. Van het bestuur Permanente educatie bij de VBA gaat van start! De inschrijving is geopend! De VBA zet een belangrijke stap in de dienstverlening aan haar leden. Het bestuur van de VBA is verheugd dat het in het cursusjaar zes korte cursussen zal aanbieden. De onderwerpen voor de cursussen zijn gekozen op basis van de door de VBA leden in het voorjaar ingevulde enquête. De volgende zes onderwerpen worden aangeboden: Commodities 3 en 10 november 2005 Behavorial Finance 17 november en 1 december 2005 Hedge Funds 12 en 19 januari 2006 Derivaten februari 2006 Risk Management maart 2006 Asset & Liability april 2006 (onder Management voorbehoud) De cursussen worden gegeven op donderdag middagen in het Rosarium in Amsterdam. Alle zes cursussen nemen twee middagen van 13:30 tot 17:30 uur in beslag. Voor de cursussen zijn docenten bereid gevonden die binnen de beroepspraktijk als echte experts gezien worden en waarvan bekend is dat ze deze kennis kunnen overdragen. Het karakter van deze korte cursussen is inleidend. Basiskennis uit de VBA opleiding wordt bekend verondersteld. Het aantal cursisten per cursus wordt beperkt tot maximaal 25 om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken. De docenten zullen cases integreren in het programma. Vooraf aan de cursus ontvangt u een cursusmap met daarin de door de docent gekozen literatuur. Een deel daarvan is bedoeld als naslagwerk, voor een enkel artikel kunt u verzocht worden om dit van tevoren te lezen. U ontvangt deze map twee weken voordat de cursus begint. De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door de VBA opdat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van de VBA. Na uw deelname aan de cursus zult u ook gevraagd worden naar uw mening over deze cursus, opdat we er voor zorg kunnen dragen dat de cursussen goed aansluiten bij de verwachtingen van de leden van de VBA. Hieronder treft u voor de eerste drie cursussen korte cursusbeschrijvingen aan met de data en de namen van de docenten. De inschrijving voor deze drie cursussen zijn vanaf nu geopend. De inschrijving voor de laatste drie cursussen begint per 1 november, u ontvangt daarvoor een nieuwe mailing. De prijs per cursus bedraagt 495 Euro voor leden van de VBA, 575 Euro voor leden van de zusterorganisatie NSIP en 750 Euro voor overige geïnteresseerden. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan waarin u uw naam en de cursusnaam vermeldt. U ontvangt dan een factuur voor het cursusbedrag. U betaalt deze uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de VBA de kosten volledig in rekening. Wij vertrouwen er op dat deze belangrijke stap bijdraagt aan verdere professionalisering van de vereniging en bij zal dragen aan de waarde van het VBA lidmaatschap. 1. Refresher course: Commodities Data: 3 en 10 november 2005 van 13:30 tot 17:30 uur Docent: Jelle Beenen (PGGM). In deze cursus van twee middagen wordt een inleiding gegeven in beleggen in commodities. De volgende onderwerpen komen aan bod: a. Wat zijn commodities? b. Hoe en waarom kan er rendement behaald worden uit (passief) beleggen in commodities? c. Wanneer en waarom zijn commodities zinvol in een beleggingsportefeuille? d. Wat is een geschikte benchmark? Marktindices 4

5 vba journaal nr. 3, najaar 2005 Verenigingsnieuws e. Implementatie issues f. Passieve of actieve beleggingsstijl? Beide middagen worden afgesloten met een case. In de eerste case wordt geïllustreerd hoe commodities bijdragen aan een beleggingsportefeuille waarin alleen aandelen en obligaties zijn opgenomen. In de tweede case wordt een vergelijking gemaakt van de rendementsopbouw van verschillende commodities. Na afronding van de cursus heeft u: een fundamenteel begrip van de plaats van commodities binnen het beleggingsbeleid, en heeft u inleidende kennis over de implementatie van een belegging in commodities. Bij de cursus behoort een reader met een aantal artikelen die u vooraf wordt toegezonden. De docent bij deze cursus is Jelle Beenen. De heer Beenen is hoofd van de Commodities en Quantitative Strategies binnen PGGM Investments. 2. Refresher course: Behavorial Finance Data: 17 november en 1 december 2005, van 13:30 tot 17:30 uur Docent: Jenke ter Horst (KUB) Vanaf de jaren zeventig zijn de eerste scheurtjes ontstaan in ons geloof in efficiënte markten. De onderzoekstak van Finance waarin aandacht gegeven werd aan anomalieën werd in de jaren tachtig bekend onder de naam Behavioral Finance. Daarmee vonden psychologische concepten hun weg binnen Finance en de Beleggingsleer. In deze cursus van twee middagen wordt een inleiding gegeven in Behavioral Finance, en zullen recente publicaties op dit gebied uitvoerig worden besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod: a. Wat is behavioral finance? b. Hoe verhoudt behavioral finance zich tot de standaard MPT beleggingstheorie? c. Welk beleggingsgedrag vertonen mensen in het algemeen? d. Welke beleggingsgedrag vertoon ik zelf? e. Hoe kan ik behavioral finance gebruiken in mijn beleggingsbeleid? f. De grenzen van arbitrage mogelijkheden. In beide middagen wordt gewerkt met cases, waarin u uw eigen handelen en dat van uw medecursisten kunt toetsen op rationaliteit. Er worden een aantal korte praktijk cases besproken waarin beleggers nadrukkelijk geconfronteerd werden met irrationaliteit. Daarnaast zult u een aantal keren worden gevraagd mee te werken aan korte experimenten, die vervolgens zullen worden gekoppeld aan terminologie binnen behavioral finance. Na afronding van de cursus heeft u: een fundamenteel begrip van behavioral finance een goed begrip van de impact van behavioral finance op het beleggingsbeleid een goed overzicht van relevante recente publicaties op het gebied van behavioral finance Bij de cursus behoort een reader met een aantal artikelen die u vooraf wordt toegezonden. De slides van de cursus zullen Engelstalig zijn. De docent bij deze cursus is Jenke ter Horst. De heer Ter Horst is verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij is gepromoveerd en werkzaam als universitair hoofddocent in het Departement Financiering. Zijn onderzoek richt zich naast behavioral finance ook op hedge funds en beleggingsfondsen. 3. Refresher course Hedge funds Data: 12 en 19 januari 2006, van 13:30 tot 17:30 uur Docent: Mark Geene (MeesPierson) In deze cursus van twee middagen staat het beleggen in hedge funds centraal. De cursus heeft een inleidend niveau. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Wat zijn hedge funds? 2. Soorten hedge funds, beleggingsstijlen 3. Risico en rendementskarakteristieken van hedge funds 4. Plaats van hedge funds in een portefeuille, incl. ALM aspecten 5. Constructie van een hedge funds portefeuille risk management aspecten 6. Due diligence: investment & operational Elke middag wordt afgesloten met een interactieve case. 5

6 vba journaal nr. 3, najaar 2005 Verenigingsnieuws Na afloop van deze cursus heeft u een goed begrip van de belangrijkste aspecten bij het beleggen in hedge funds. De docent is Mark Geene, Senior Hedge Fund Analyst & Portfolio Manager bij MeesPierson Fund of Hedge Funds.. Commissie Asset & Liability Management 16 november 2005 VBA Seminar Houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel In het huidige pensioenstelsel geldt gemiddeld genomen dat men één dag per week voor zijn/haar pensioen werkt. Met de invoering van het nftk zal de nadruk op korte termijn risicomanagement alleen maar toenemen en zullen pensioenfondsen minder snel in staat zijn om tekorten over een langere periode aan te zuiveren. Bijkomende complicerende factor is de twee werelden van nominale toetsingscriteria enerzijds en reële indexatieambitie anderzijds. De vraag rijst dan ook of het huidige pensioenstelsel en bijbehorende toetsingskader wel houdbaar is. Seminar Op woensdag 16 november 2005 organiseert de ALM Commissie een seminar onder de titel Houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel. Op dit seminar wordt een kort overzicht gegeven van de huidige lopende discussies en aangevuld met technische onderwerpen als Liability Driven Investments en timing van implementatie van renterisicomanagement. Ook komen beleidsmatige onderwerpen als risicodeling, getrapte pensioentoezeggingen en zelfs nieuwe pensioenproducten, zoals esculated anuities, aan de orde. Sprekers zijn afkomstig uit de commissie aangevuld met ALM-specialisten van Nederlandse pensioenfondsen en adviesbureaus als ook internationale asset managers en herverzekeraars. Het seminar wordt afgesloten met een paneldiscussie met onderwerpen als communicatie over èn uitvoerbaarheid van pensioenen. Het seminar zal plaatsvinden in het Rosarium te Amsterdam, nabij de RAI.. Commissie Vastgoed Is door de toegenomen institutionele belangstelling voor vastgoed in de afgelopen jaren de illiquiditeit nog een issue? Afgelopen jaar heeft een institutionele belegger in Amerika zijn belang in zogenaamde REITs (Real Estate Investment Trusts) binnen een week met $250 miljoen terug gebracht zonder dat sprake was van een markt impact. Een dergelijk transactie zou vier jaar geleden nog een maand in beslag hebben genomen. In juli jongst leden is in de VS een bedrijfsgebouwenportefeuille bestaande uit 200 gebouwen van eigenaar verwisseld. De fondsbeheerder kon de acquisitie financieren uit de bestaande aandeelhouders in het fonds en beleggers die op een wachtlijst stonden. In de negentiger jaren zou een dergelijk transactie nooit hebben kunnen plaatsvinden. Europa loopt enigszins achter, maar vergelijkbare tendensen zijn ook hier te zien. In het Verenigd Koninkrijk is in vijf jaar tijd de secundaire markt voor PUTs (Property Unit trusts) verdubbeld. Dat liquiditeit nog actueel is in de besluitvorming om in vastgoed te beleggen blijkt uit een recent onderzoek naar alternatieve beleggingen van Russell en Goldman Sachs. Uit dit onderzoek blijkt dat 17% van de respondenten niet belegt in vastgoed vanwege de illiquiditeit. Binnen de commissie vastgoed zijn Michiel Dubois, Dirk Brounen en Harm Medendorp bezig om een tweede themabijeenkomst te organiseren. Centraal bij deze thema bijeenkomst staat de liquiditeit van vastgoed. De bijeenkomst zal begin december plaats vinden.. Commissie Duurzaam Beleggen De commissie duurzaam beleggen heeft op 21 september 2005 een seminar georganiseerd getiteld: Integrating non-financial / Sustainability analysis in mainstream investing. De commissie is op dit moment bezig de uitkomsten van deze dag te verwerken. Voor meer informatie, zie 6

7 vba journaal nr. 3, najaar 2005 Verenigingsnieuws. Enthousiaste Private Equity professionals gezocht De commissie Alternatieve Beleggingen heeft zich in eerste instantie gericht op het onderwerp hedge funds. In een serie van drie lezingen zijn de volgende onderwerpen behandeld: allocatie, performancemeting en risk management. Nu de eerste cyclus van lezingen over hedge funds achter de rug is, zal de commissie haar werkterrein verplaatsen naar een andere alternatieve belegging: private equity. Hiervoor is zij op zoek naar enthousiaste VBA-leden die actief zijn op dit gebied. Geïnteresseerden worden verzocht dit kenbaar te maken aan Wouter ten Brinke, voorzitter van de commissie Alternatieve Beleggingsvormen en -strategieën. Telefoon: of Commissie Investment Performance Measurement Na de uitgebreide stand van zaken welke de Commissie Investment Performance Measurement (IPM) in het zomernummer heeft gegeven volstaan we deze keer met een korte update. Er zijn vier ontwikkelingen, die alle te maken hebben met de wereldwijde Global Investment Performance Standards (GIPS). Vertaling van GIPS 2006 Al enkele malen heeft de Commissie melding gemaakt van het feit dat de VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 per aanstaande 1 januari komen te vervallen. De Nederlandse performance presentatie standaarden dragen per die datum de naam GIPS. VBA-PPS 2003 was overigens reeds identiek aan GIPS, waarmee we de 1999 versie van GIPS bedoelen. De nieuwe versie van GIPS wordt 1 januari a.s. van kracht. Met deze upgrade is niet alleen sprake van een upgrade van de Nederlandse standaarden, maar vervalt ook de naam VBA-PPS. Omdat zo n 25 landen de naam van hun lokale standaarden laten vervallen, is per saldo nog slechts sprake van één naam, wat de duidelijkheid ten goede komt. De Commissie legt momenteel de laatste hand aan de Nederlandse vertaling van GIPS 2006, welke zal verschijnen in de vorm van een VBA katern. De vertaling zal ook voor niet-leden verkrijgbaar zijn. Informatieavond GIPS 2006 voor VBA-leden De Commissie wil de leden van het VBA gelegenheid geven zich verder op de hoogte te laten stellen van de aangescherpte en toegevoegde eisen van GIPS 2006 en daar vragen over te stellen. De bijeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid in de periode december-februari plaatsvinden. De aankondiging zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wijzigingen in de internationale organisatiestructuur aangaande GIPS De plannen zoals die vorig kwartaal zijn aangekondigd, zijn medio augustus geaccordeerd. Dit betekent dat het oude besluitvormende orgaan, het IPC, is komen te vervallen. In de plaats daarvan komt het Executive Committee (EC), dat nog slechts uit 9 in plaats van 15 personen bestaat. Het mandaat van het EC zal min of meer hetzelfde zijn als dat van het voormalige IPC. Belangrijk is dat er naast, of liever onder het EC het GIPS Council komt. In dit Council hebben alle landen die GIPS hebben geadopteerd zitting. Nederland is één van de leden. Middels het Council is er een veel betere communicatie tussen de lokale sponsoren van GIPS en het besluitnemende lichaam. Het Council heeft een adviserende rol. Uitbreiding van GIPS Het Investment Performance Council, de besluitnemende instantie achter GIPS, heeft goedkeuring gegeven aan een nieuw Guidance Statement. Het onderwerp van het Guidance Statement betreft wrap fees. Uit deze vergoedingen voor vermogensbeheer, die ook wel all-in fees of bundled fees worden genoemd, worden èn de transactiekosten die met het vermogensbeheer gepaard gaan èn de beheervergoeding betaald. In het bruto rendementsbegrip van GIPS mag de beheervergoeding wel meedoen, maar de transactiekosten mogen dat niet. In die gevallen waar de wrap fee niet is te splitsen in transactiekosten enerzijds en beheervergoeding anderzijds was GIPS niet helder. Het Guidance Statement geeft nu wel duidelijkheid over de handelswijzen. Voor de details verwijzen wij naar ips/gips/proposedgips_status.html. Het Guidance statement is per 1 januari 2006 effectief en maakt derhalve per die datum onderdeel uit van GIPS. 7

8 De wekelijkse boodschappen Ziet uw vermogensbeheerder deze mogelijkheden ook? Voor meer informatie:

9 vba journaal nr. 3, najaar 2005 De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility Joost van der Kolk Senior investment manager bij Hoogovens Pensioenfonds Inleiding In dit artikel wordt betoogd dat het op dit moment aantrekkelijk is een longpositie in te nemen in de beweeglijkheid van de aandelenmarkten. Deze beweeglijkheid wordt volatility (volatiliteit) genoemd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen realized volatility en implied volatility. Realized volatility heeft betrekking op het verleden en geeft de gerealiseerde beweeglijkheid over een bepaalde periode weer. Deze wordt bepaald door de (geannualiseerde) standaarddeviatie te berekenen van dagelijkse rendementen over deze periode. Implied volatility heeft betrekking op de toekomst en geeft de verwachte volatility weer over een bepaalde looptijd. Deze kan worden afgeleid uit optieprijzen. Realized en implied volatility hangen in sterke mate met elkaar samen. Zo zorgt een periode van relatieve rust (lage realized volatility) op de aandelenmarkten er in het algemeen voor dat de prijs die beleggers bereid zijn te betalen voor een verzekering tegen koersdalingen (putopties) afneemt en dat andere marktparticipanten (zoals market makers) bereid zijn deze verzekering te verschaffen tegen een lagere premie. Hierdoor dalen de prijzen op de optiemarkten en dus ook de implied volatility. Er zijn twee redenen waarom het momenteel voor een belegger aantrekkelijk is om long volatility te gaan. De eerste is dat het huidige niveau van im plied en realized volatilities absoluut gezien laag is. Hierdoor is het neerwaartse risico van een longpositie, in ieder geval in historisch perspectief, beperkt. Daar komt nog bij dat volatility op langere termijn mean reverting is, hetgeen inhoudt dat zij de neiging heeft om op langere termijn naar een gemiddelde te tenderen. Aangezien de huidige volatilities laag zijn, impliceert dit dat het opwaartse potentieel van een longpositie veel groter is dan het neerwaartse risico. De tweede reden is dat een longpositie in volatility een aantrekkelijke hedge kan vormen tegen bepaalde risico s die beleggers in hun beleggingsportefeuille lopen. In wezen brengt een belegging in de meeste beleggingcategorieën namelijk een short-exposure naar volatility met zich mee. Dit houdt in dat een toenemende onrust (stijgende volatility) op de aandelenmarkten in het algemeen negatief samenhangt met het rendement op de beleggingsportefeuille. Een longpositie in volatility kan dit effect dus mitigeren. Nog relevanter vanuit beleggingsperspectief is dat een longpositie in volatility een zeer goede hedge kan vormen tegen grote drawdowns (cumu- 9

10 Figuur 1 Verloop van 12-maands realized volatility van de S&P 500 index 40% 30% 20% 10% 0% dec-70 dec-72 dec-74 dec-76 dec-78 dec-80 latieve verliezen vanaf een voorgaande piek) in de beleggingsportefeuille. Dit is temeer van belang daar de (verwachte) risicopremies op de meeste financiële markten op dit moment historisch gezien laag zijn. De waarderingen van high yield bonds en Emerging Market bonds bevinden zich bijvoorbeeld rond historische hoogtepunten, en binnen aandelen lijkt vooral de waardering van Amerikaanse aandelen en bepaalde sectoren (zoals technologie) hoog. De kans op een significante drawdown is dus zeker aanwezig en dit versterkt de aantrekkelijkheid van een longpositie in volatility. Overigens moet benadrukt worden dat hier niet betoogd wordt dat een longpositie in volatility altijd aantrekkelijk is, maar dat dit nu het geval is. Het gaat dus om een tactische aanbeveling. Indien de volatility hoog zou zijn en risicopremies hoog zouden zijn, Figuur 2 Verloop van de VIX index en de VDAX index 70 dec-82 dec-84 dec-86 dec-88 dec-90 dec-92 dec-94 dec-96 dec-98 dec-00 dec-02 dec-04 zou het juist aantrekkelijk zijn om een shortpositie in volatility in te nemen. In overige situaties (bijvoorbeeld lage volatility en hoge risicopremies) is een positie in volatility (long of short) minder aantrekkelijk. In het onderstaande komt eerst het argument dat huidige volatilities in historisch perspectief laag zijn aan de orde, en vervolgens dat een longpositie in volatility een goede hedge kan vormen tegen risico s in de beleggingsportefeuille. Om de argumenten kracht bij te zetten, zal gebruik worden gemaakt van historische data. Hierna wordt aandacht besteed aan de vraag wat de beste manier is om een pure positie in volatility in te nemen. Tot slot volgen de belangrijkste conclusies en enkele slotopmerkingen. Huidige volatility is absoluut gezien laag Het lage huidige niveau van volatility kan het best aan de hand van enkele figuren getoond worden. Figuur 1 laat het verloop van de 12-maands realized volatility van de S&P 500 index zien, gebruik makend van dagelijkse slotkoersen van deze index vanaf begin 1970 tot en met 11 augustus Deze figuur verschaft dus een lange termijn perspectief van (realized) volatility. Uit de figuur komt het mean reverting karakter van volatility duidelijk naar voren. We zien dat perioden van lage volatility worden afgewisseld met perioden van hoge volatility, en dat volatility zich binnen bepaald grenzen beweegt. De maximale waarde van 35,0% werd bereikt na de crash van 1987, 1 en de minimale volatility (7,8%) werd eigenlijk in twee perioden gerealiseerd: het einde van 1972 en het einde van De mediaan van de waarnemingen is 13,8% en het gemiddelde 15,0%. Het huidige niveau (per 11 augustus) van de 12-maands volatility is 10,4% en bevindt zich hiermee in het 21 e percentiel van de historische observaties (79% van de observaties zijn hoger) jan-92 jul-92 jan-93 jul-93 jan-94 jul-94 jan-95 jul-95 jan-96 jul-96 jan-97 jul VIX Index jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 VDAX Index jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 Figuur 2 laat het verloop zien van de VIX index en de (nieuwe) VDAX index vanaf januari De VIX index is een maatstaf van de implied volatility van S&P 500 opties en de VDAX van opties op de (Duitse) DAX index. Beide indices zijn een maatstaf voor de implied volatility voor de komende dertig (kalender)dagen en nemen zowel at-the-money opties als out-of-themoney opties in beschouwing. 2 Uit de figuur blijkt dat de samenhang tussen beide indices groot is, vooral voor wat betreft trendmatige veranderingen in volatility. 3

11 Tabel 1 Historische verdeling van de VIX en de VDAX ( ) Percentiel Huidig Min. 5 e 25 e 50 e 75 e 95 e Max. Gemiddeld (perc.) VIX 12,4 (13 e ) 9,3 11,6 14,0 18,5 23,2 31,9 45,7 19,4 VDAX 15,0 (23 e ) 9,4 12,3 15,4 20,9 27,2 46,7 62,6 23,1 Uit Figuur 2 blijkt ook het lage niveau van de huidige implied volatility. Dit geldt zowel voor de VIX index als de VDAX index. In Tabel 1 wordt de historische distributie van de VIX en de VDAX weergegeven over deze periode. De huidige stand van de VIX is 12,4 hetgeen betekent dat de verwachte standaarddeviatie van de S&P 500 over de komende dertig dagen gelijk is aan 12,4% op jaarbasis. De VIX bevindt zich hiermee in het 13 e percentiel van de historische waarnemingen. De huidige stand van de VDAX is 15,0 en bevindt zich in het 23 e percentiel. De mediaan van de observaties is voor de VIX 18,5 en voor de VDAX 20,9, terwijl de gemiddelde niveaus 19,4 respectievelijk 23,1 zijn. Het laagste niveau van de VIX over deze periode was 9,3 en dat van de VDAX 9,4. Maximale niveaus waren 45,7 respectievelijk 62,6. We zien dat deze waarden veel hoger zijn dan de hoogste waarden die bereikt worden door langere termijn realized volatility (Figuur 1). De VIX wordt daarom ook wel gezien als een graadmeter voor angst in de markten ( fear gauge ): in tijden van stress en onrust kan deze zeer snel oplopen. Het mean reverting karakter van volatility komt ook weer duidelijk uit Figuur 2 naar voren. Grofweg kunnen drie volatility regimes onderscheiden worden over deze periode: een rustige periode die liep van begin 92 tot en met het eerste halfjaar van 97, aansluitend daarop een zeer volatiele periode die begon met de Aziëcrisis van 97 en duurde tot ongeveer 2004, en vervolgens weer een rustige periode die tot op de dag van vandaag voortduurt. Om deze mean Tabel 2 12-maands procentuele verandering bij lage en hoge implied volatility ( ) VIX < 25 e perc. VDAX < 25 e perc. VIX > 75 e perc. VDAX >75 e perc. Percentiel Min. 25 e 50 e 75 e Max. Gemiddeld 23% 25% 59% 64% 1% 10% 34% 44% 14% 30% 17% 29% 31% 54% 1% 1% 166% 242% 84% 103% 17% 40% 15% 17% reversion van volatility verder te onderzoeken is bekeken wat de 12-maands procentuele veranderingen van de VIX en de VDAX zijn geweest bij een lage en een hoge beginstand van de volatility. Laag is hierbij gedefinieerd als een observatie lager dan het 25 e percentiel en hoog als een observatie hoger dan het 75 e percentiel (ex post bepaald). We zouden verwachten dat de 12-maands verandering bij een lage initiele volatility scheef verdeeld is naar rechts en bij een hoge volatility scheef naar links. Tabel 2 toont dat dit inderdaad het geval is voor de VIX en de VDAX. Zo is de maximale stijging bij een lage VDAX 242% en de maximale daling 25%. De mediaan is 30% en het 25 e percentiel is nog altijd positief (10%). Bij een hoge VDAX is de mediaan van de 12-maands veranderingen daarentegen -29%, is het 25 e percentiel -44% en is het 75 e percentiel nog maar net positief (1%). Bij de VIX zien we vergelijkbare uitkomsten. Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden (1) dat het huidige niveau van implied en realized volatilities in historische context laag is, en (2) dat het veel waarschijnlijker is dat volatilities vanaf het huidige niveau aanzienlijk gaan stijgen dan dat ze significant gaan dalen. Volatility als hedge tegen beleggingsrisico s Correlatiekarakteristieken van volatility Het is algemeen bekend dat aandelenrendementen negatief samenhangen met veranderingen in de volatility. Dit wordt vooral waargenomen bij beurscrashes, welke eigenlijk altijd gepaard gaan met scherpe spikes in volatility. Wat echter minder bekend is, is dat andere markten en beleggingscategorieën ook een negatieve samenhang vertonen met aandelenvolatility. Dit komt naar voren uit Tabel 3, waarin de correlaties vermeld staan van de VIX, de VDAX en een gelijkgewogen combinatie van deze indices met een aantal beleggings(sub)categorieën. Deze correlaties zijn berekend met behulp van maanddata over de periode januari 1992 tot en met juli De (sub)categorieën zijn: Europese aandelen (MSCI Europe), Amerikaanse aandelen (S&P 500), Aziatische aandelen (MSCI Pacific), Emerging Market aandelen (MSCI Emerging Markets), investment grade obligaties (ML Corporate Master), high yield obligaties (ML High Yield Master) en Emerging Market obligaties (ML Emerging Market Sovereign Plus). 4 11

12 Tabel 3 Correlaties (maanddata: 1992:1 2005:7) MSCI EUR S&P 500 MSCI PAC MSCI EM IG HY EMB Portefeuille VIX VDAX VIX/VDAX 54% 56% 60% 61% 55% 63% 41% 34% 41% 51% 48% 54% 11% 10% 0% 37% 36% 40% 54% 40% 51% 63% 58% 66% Verder zijn de correlaties berekend met een iedere maand gerebalancede portefeuille van deze categorieën (behalve investment grade obligaties). Deze portefeuille bestaat voor 25% uit Europese aandelen, 25% uit Amerikaanse aandelen, 20% uit Emerging Market aandelen, 12% uit Aziatische aandelen, 9% uit high yield bonds (HY) en 9% uit Emerging Market bonds (EMB). (De verhouding tussen deze wegingen komt grofweg overeen met de verhouding tussen de wegingen van deze categorieën in de beleggingsportefeuille van Hoogovens). Uit Tabel 3 blijkt dat alle correlaties, behalve de correlaties met investment grade obligaties (IG), negatief zijn. Niet alleen Amerikaanse en Europese aandelen hangen dus sterk negatief samen met volatility, maar ook Emerging Market aandelen en bonds, Aziatische aandelen en high yield bonds. Opvallend is dus dat in wezen alle aandelenmarkten negatief samenhangen met volatility, maar dat bij obligaties onderscheid gemaakt moet worden tussen investment grade obligaties, die geen samenhang vertonen met aandelenvolatility, en de meer risicovolle obligaties (HY en EMB), die wel duidelijk negatief samenhangen met aandelenvolatility. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een grotere volatility van de meest risicovolle beleggingscategorie (aandelen) in het algemeen gepaard gaat met een lagere bereidheid van beleggers om risico s te nemen. Hierdoor gaat de hogere aandelenvolatity niet alleen gepaard met dalende aandelenkoersen maar ook met dalende koersen van relatief risicovolle beleggingscategorieën zoals HY en EMB. Bij investment grade obligaties zijn echter twee tegengestelde krachten actief. Aan de ene kant vormen aandelen een buffer in de kapitaalstructuur van ondernemingen en zal een hoger vermeend risico van aandelen tot een hogere credit spread moeten leiden. Aan de andere kant zijn investment grade obligaties relatief veilige beleggingen, waardoor ze juist gevraagd kunnen zijn in tijden van onrust. Deze tegengestelde krachten zouden kunnen verklaren dat er geen duidelijk empirisch verband bestaat tussen aandelenvolatility en investment grade obligaties. Het wordt nog interessanter indien we onderscheid maken tussen stijgende en dalende markten. Zoals blijkt uit Tabel 4 heeft volatility een sterke negatieve correlatie bij dalende markten en een minder sterke negatieve correlatie bij stijgende markten. Het is opvallend dat dit voor alle markten behalve investment grade obligaties geldt en ook in sterke mate voor de portefeuille als geheel. De portefeuille heeft een correlatie van -12% met volatility in positieve maanden en een correlatie van -72% in negatieve maanden. De positieve hedging-karakteristieken van volatility doen zich dus vooral voor wanneer deze het meest nodig zijn (in ieder geval over deze dataset). Om de relatie tussen volatility en de rendementen van markten verder te onderzoeken, is voor iedere markt/categorie een regressievergelijking geschat. De maandelijkse procentuele verandering van vola- Tabel 4 Correlaties in positieve en negatieve maanden (1992:1 2005:7) MSCI EUR S&P 500 MSCI PAC MSCI EM IG HY EMB Portefeuille VIX/VDAX markt 66% 65% 44% 61% 4% 61% 64% 72% VIX/VDAX + markt 15% 22% 12% 8% 1% 31% 14% 12% 12

13 Tabel 5 Uitkomsten van regressies van % verandering volatility op rendement markten; onderscheid tussen positieve en negatieve markten (1992:1-2005:7) Coëfficiënt markt (t-stat) Coëfficiënt + markt (t-stat) MSCI EUR 3,07 ( 10,12) 1,04 ( 3,95) S&P 500 3,67 ( 10,46) 1,34 ( 4,63) MSCI PAC 1,65 ( 5,95) 0,58 ( 2,32) MSCI EM 1,77 ( 8,98) 0,54 ( 3,04) IG HY EMB Portefeuille 0,42 ( 0,25) 0,52 (0,56) 5,15 ( 5,50) 1,33 ( 1,97) 2,59 ( 7,92) 0,71 ( 2,22) 3,69 ( 11,58) 1,31 ( 4,66) Adj. R 2 41% 44% 19% 34% 2% 16% 28% 48% tility (gelijkgewogen combinatie VIX/VDAX) is geregresseerd op het gelijktijdige rendement van de desbetreffende markt, hierbij expliciet onderscheid makend tussen positieve en negatieve markten. 5 Deze vergelijkingen zijn zonder constante geschat. De uitkomsten van de regressies staan in Tabel 5. Uit de tabel blijkt dat de verklaringskracht van de vergelijking in de meeste gevallen redelijk hoog is (zie de adjusted R 2 s). Alleen bij investment grade obligaties is sprake van geen enkel verband. In alle andere gevallen is het verband met negatieve rendementen sterker dan dat met positieve rendementen. De t-stats duiden erop dat het verband van volatility met negatieve marktrendementen zeer significant negatief is. De coëfficiënten van positieve rendementen zijn echter ook significant negatief. Laten we de resultaten van de portefeuille er even uitlichten. De relatie tussen het rendement van deze portefeuille en procentuele veranderingen van volatility is op zijn minst redelijk sterk te noemen, gezien Figuur 3 Relatie tussen % verandering van volatility en rendement van de portefeuille (1992:1 2005:7) % verandering volatility 100% 0% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 80% 60% 40% 20% 20% 40% Rendement portefeuille de adjusted R 2 van 48%. De coëfficiënt van positieve rendementen is -1,31 en de t-stat is -4,66. Het verband bij negatieve returns is echter veel sterker: een coëfficiënt van -3,69 en een t-stat van -11,58. Dit betekent dat de stijgingen van volatility die in het algemeen gepaard gaan met negatieve rendementen groter zijn dan de dalingen van volatility die gepaard gaan met positieve rendementen. Zo gaat een negatief rendement van deze portefeuille van 5% gepaard met een geschatte stijging van de volatility van 18,5%, terwijl een positief rendement van 5% gepaard gaat met een geschatte daling van de volatility van 6,5%. Figuur 3 geeft dit geschatte verband tussen de procentuele verandering van volatility en het rendement van de portefeuille weer. Volatility en drawdowns Het bovenstaande handelde over het verband tussen maandelijkse veranderingen in volatility en maandelijkse returns. Vanuit beleggingsperspectief is het echter belangrijker om te weten hoe volatility zich gedraagt bij grote cumulatieve verliezen van individuele beleggingscategorieën en de gehele portefeuille. Deze cumulatieve verliezen ten opzichte van voorgaande pieken worden drawdowns genoemd. Om het verband tussen volatility en drawdowns te onderzoeken, is van alle categorieën en de portefeuille bepaald in welke periode de maximale drawdown heeft plaatsgevonden en hoe groot deze drawdown was. Vervolgens is berekend hoe groot de procentuele verandering van volatility (VIX/VDAX) over dezelfde periode was. Tevens is de maximale procentuele verandering van volatility (ten opzichte van de volatility aan het begin van de periode) over de drawdown-periode berekend. Hetzelfde is gedaan voor de op één na grootste drawdown. 13

14 De drawdowns blijken zich voornamelijk in twee periodes te hebben afgespeeld: augustus 1997 tot oktober 1998 en april 2000 tot april Zo beleefde de S&P 500 een maximale drawdown van 44% over de periode september 2000 tot en met september 2002 en de MSCI Europe een maximale drawdown van 53% over september 2000 tot en met maart De verandering van de volatility bedroeg tijdens de eerste periode 185% en tijdens de tweede periode 124%. De maximale verandering ten opzichte van de volatility aan het einde van augustus 2000 werd bij beide drawdowns eind september 2002 bereikt. Het dieptepunt op de Amerikaanse aandelenmarkt (op basis van maandelijkse data) ging dus samen met een piek in volatility. Zonder verder in details te treden, blijkt uit een bestudering van de uitkomsten dat de grootste en één na grootste drawdowns van de Tabel 6 Grote drawdowns in de portefeuille en veranderingen in volatility (maanddata: 1992:1 2005:7) Maximale drawdown Eén na grootste drawdown Periode april 2000 t/m maart 2003 april 1998 t/m september Rendement portefeuille % verandering volatility 39% 55% 97% 23% 100% 101% Maximale % verandering volatility Figuur 4 Verloop van waarde portefeuille en volatility gedurende maximale drawdown dec-99 feb-00 apr-00 jun-00 aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 Portefeuille jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 VIX/VDAX feb-02 apr-02 jun-02 aug-02 okt-02 dec-02 feb-03 onderscheiden markten/categorieën over deze periode in praktisch alle gevallen gepaard zijn gegaan met grote stijgingen van de volatility. 6 In Tabel 6 staan de resultaten van de drawdown-analyse voor de portefeuille die bestaat uit aandelen, high yield bonds en Emerging Market bonds. We zien dat de maximale drawdown van de portefeuille maar liefst 39% bedroeg en dat deze zich voordeed over de periode april 2000 tot en met maart De procentuele verandering van volatility over deze periode was 55%. We zagen echter al eerder dat het einde van deze periode niet gepaard ging met een piek in volatility, maar dat deze reeds eind september 2002 werd bereikt. Hierdoor is de maximale procentuele verandering van volatility hoger: 97% over de periode april 2000 tot en met september Dit blijkt ook uit Figuur 4, waarin het verloop van volatility en de portefeuille over de drawdown-periode wordt weergegeven. De reeksen zijn hierin zodanig aangepast dat ze eind maart 2000 een waarde van 100 hebben. De één na grootste drawdown vond plaats gedurende april tot en met september 1998 (Rusland-crisis en blow up van LTCM). Deze bedroeg 23%. De procentuele verandering van volatility was over deze periode 100% en de maximale verandering was 101%. In dit geval eindigde de drawdown dus wel (grofweg) met een piek in volatility. Een kanttekening bij bovenstaande analyse is wel op zijn plaats, en dat is dat de ontwikkeling van (im plied) volatility zoals deze bijvoorbeeld wordt getoond in Figuur 4 niet realiseerbaar is voor een belegger. Het is namelijk niet mogelijk om direct in implied volatility te beleggen en te profiteren van een procentuele stijging van een implied volatility met constante looptijd. In de praktijk zullen variance swaps of vergelijkbare instrumenten gebruikt moeten worden indien men wil profiteren van een oplopende volatiliteit. Bij een variance swap is de pay-off gebaseerd op het verschil tussen de realized variance (kwadraat van volatility) over de looptijd van de swap en de implied variance die bij het afsluiten van de swap afgesproken is (zie verder de volgende paragraaf). Omdat de pay-off van deze instrumenten naar alle waarschijnlijkheid een minder goede hedge is tegen drawdowns dan de pay-off van een (hypothetische) positie in implied volatility worden de voordelen van een positie een longpositie in volatility in het bovenstaande vermoedelijk overschat. Vanwege de sterke samenhang tussen implied en

15 realized volatilities blijft de conclusie dat een longpositie in volatility een aantrekkelijke hedge is tegen grote drawdowns in de beleggingsportefeuille echter gerechtvaardigd. Wijze van implementatie Laten we ervan uitgaan dat we een zo puur mogelijke longpositie in volatility willen innemen. Hiermee wordt bedoeld dat we met deze positie willen profiteren van een toenemende volatiliteit ongeacht het niveau en het specifieke pad van de aandelenmarkt. Er zijn drie manieren om volatility te spelen: straddles met deltahedging, futures op volatility of variance, en variance swaps. De vraag is nu wat de beste manier is. 7 Straddles met deltahedging Bij een (long) straddle worden at-the-money calls en puts gekocht op dezelfde onderliggende waarde met dezelfde looptijd (en dezelfde strike). Om de positie ongevoelig voor marktbewegingen te maken moet bovendien een positie in de futures van de onderliggende index genomen worden. Deze hedge moet voortdurend aangepast worden indien de onderliggende waarde beweegt (de delta s van de opties veranderen immers). Bovendien moet de hedge aangepast worden vanwege tijdsverloop, omdat delta s ook veranderen als functie van de tijd. Met een dergelijke positie kan geprofiteerd worden van een werkelijke (realized) volatility die hoger is dan de initiële implied volatility. Het probleem is echter dat de positie niet per se winstgevend is als dit het geval is. De winstgevendheid is namelijk niet alleen afhankelijk van de gemiddelde volatility maar ook van het specifieke pad dat wordt bewandeld door de index. De winstgevendheid is namelijk afhankelijk van de gemiddelde volatiliteit maal de gemiddelde gamma. De gamma is de verandering van de delta als de onderliggende waarde beweegt. Deze is hoger als de index zich in de buurt van de strike bevindt en is lager verder van de strike af. De gamma is bovendien afhankelijk van de resterende looptijd. Het specifieke pad bepaalt dus de gemiddelde gamma en daarmee ook de exposure naar volatiliteit. Dit maakt de straddle een ongeschikte kandidaat om puur volatility te spelen. Volatility en variance futures VIX futures zijn op de CFE (Chicago Futures Exchange) verhandelde contracten met als onderliggende waarde de VIX index. Het contract heeft in wezen betrekking op de forward 30-daags implied volatility van de S&P 500 op de afloopdatum van het contract. Deze futures zijn op zich een aantrekkelijke manier om te profiteren van een sterke stijging van (forward) implied volatility op korte termijn, maar er kleven een aantal nadelen aan. Een belangrijk nadeel is dat de pay-off van de futures onmogelijk is om te hedgen, waardoor de prijsvorming minder transparant en waarschijnlijk minder efficiënt is dan die van variance swaps. Verder zijn alleen korte looptijden beschikbaar en hebben de futures alleen betrekking op korte termijn (30-daags) volatility. Hierdoor is het in de praktijk onmogelijk om middels de futures een positie in langere termijn volatility in te nemen. Het grootste nadeel is echter de beperkte handel in de contracten. Overigens heeft de Eurex recentelijk aangekondigd dat op 19 september 2005 vergelijkbare futures gelanceerd worden op de (nieuwe) VDAX, VSTOXX (implied volatility van Euro Stoxx 50) en de VSMI (implied volatility van Zwitserse SMI). Naast de VIX futures worden op de CFE driemaands S&P 500 variance futures verhandeld. Deze contracten komen in wezen overeen met (forward starting) driemaands variance swaps op de S&P 500. Omdat de pay-off van deze contracten wel te hedgen is met posities in opties of (OTC) variance swaps is de prijsvorming van deze contracten transparanter en waarschijnlijk efficiënter dan die van VIX futures. Nadeel is dat de contracten alleen beschikbaar zijn voor de S&P 500 en dat ze alleen betrekking hebben op driemaands variantie. Net als bij VIX futures is bovendien de liquiditeit van deze contracten zeer laag, zeker vergeleken met de OTC variance swap markt. Om deze redenen zijn volatility en variance futures niet de meest geschikte instrumenten om pure posities in volatility in te nemen. Ze kunnen echter, zeker als de liquiditeit toeneemt, wel een nuttige aanvulling vormen op de beste manier om puur volatility te spelen: variance swaps. Variance swaps Variance swaps zijn OTC contracten waarbij een bepaalde implied variantie over een bepaalde looptijd wordt geruild met de over deze periode werkelijk gerealiseerde variantie. De implied variance die afgesproken wordt, wordt de variance strike genoemd. 15

16 Bij het aangaan van de swap is er geen cash flow; er is alleen een cash flow bij afloop van het contract. De reden dat de pay-off in termen van variantie is en niet in termen van standaarddeviatie, is dat de eerstgenoemde pay-off gemakkelijker te hedgen is. 8 Hierdoor is de bid-ask spread bij een variance swap significant lager dan bij een swap die gebaseerd is op standaarddeviaties (volatility swap). De laatste swap is in de praktijk dan ook bijna uitgestorven. De grootte van een swap wordt afgesproken in termen van vega. Een vega van betekent bijvoorbeeld dat de winst op een longpositie is als de volatility met 1%-punt toeneemt. Gegeven de vega en de strike kan de notional (of nominal) amount berekend worden. Deze notional is het onderliggende bedrag waarbij een 1%-punt volatility stijging een winst betekent op een longpositie die gelijk is aan de vega. De pay-off van een variance swap is dus: de notional x (realized variance minus variance strike). Vanwege de pay-off in termen van variantie is sprake van een convexity-effect, dat gunstig is vanuit het perspectief van een longpositie: de winst bij een realized volatility (standaarddeviatie) die 5%-punt hoger is dan de strike (uitgedrukt in standaarddeviatie) is hoger dan het verlies bij een 5%-punt lagere volatility dan de strike. Variance swaps worden vanaf 1997 verhandeld op de OTC-markt. De handel in deze instrumenten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vandaag de dag wordt per week gemiddeld genomen ongeveer $ 25 miljoen vega verhandeld op de variance swap markt, hetgeen aanzienlijk meer is dan (in equivalente termen) in eerdergenoemde futures wordt verhandeld. De markt in variance swaps wordt onderhouden door dealers (grote investment banks) en de meest actieve marktparticipanten zijn hedge funds (bijvoorbeeld volatility arb, convertible arb en statistical arb funds). Verder zijn asset managers, verzekeraars en (op beperkte schaal) pensioenfondsen op deze markt actief. De meest liquide onderliggende indices zijn de indices met de meest actieve optiemarkten, zoals de S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei, FTSE en DAX, en looptijden variëren van korter dan één maand tot pakweg vijf jaar. De afloopdatum van een swap komt altijd overeen met een optie-expiratiedatum. De bid-ask spread van een swap voor een vega van is ongeveer 0,6%-punt (in termen van volatility), en de kosten zijn dus ongeveer 0,3%-punt. Het is belangrijk om in te zien dat de variance swap niet alleen exposure naar realized volatility geeft, maar ook naar veranderingen in implied volatility. De mark-to-market waardering op enig moment na afsluiten van de swap wordt namelijk bepaald door twee factoren: de tot op dat moment realized variance ten opzichte van afgesproken variance strike en de verandering in implied variance. De wegingen van deze delen zijn proportioneel aan de verstreken respectievelijk resterende looptijd. Indien de implied volatility aan het begin van de looptijd van de swap dus sterk verandert, dan zal dit een groot effect hebben op de waarde van de swap op dat moment, ongeacht de tot dat moment realized volatility. Deze waarde (minus transactiekosten) kan overigens ook daadwerkelijk gerealiseerd worden door een tegengestelde swap met dezelfde afloopdatum aan te gaan. Het bovenstaande samenvattend, kan gesteld worden dat (1) middels de variance swap een pure positie in volatility (eigenlijk: variance) kan worden verkregen, (2) de liquiditeit van het instrument relatief hoog is en de kosten relatief laag zijn, en (3) de variance swap voldoende flexibiliteit biedt ten aanzien van onderliggende indices en looptijden. Deze drie aspecten tezamen maken de variance swap het beste instrument om een pure positie in volatility in te nemen. Conclusies en slotopmerkingen De volgende conclusies kunnen met betrekking tot volatility worden getrokken: huidige implied (en realized) volatilities zijn in absolute zin laag, volatilities zijn op langere termijn mean reverting, aandelenvolatility hangt in het algemeen negatief samen met alle (risicovolle) beleggingscategorieën, en dus niet alleen met aandelen, deze correlatie is in het algemeen meer negatief bij dalende markten dan bij stijgende markten, en een longpositie in volatility is een zeer goede hedge tegen grote drawdowns in de beleggingsportefeuille. Deze aspecten maken een longpositie in volatility op dit moment zeer aantrekkelijk. Het beste instrument om deze longpositie op een zo puur mogelijke wijze te effectueren is de variance swap. Vergeleken met alternatieven zoals volatility futures is de liquiditeit bij de variance swap relatief hoog en zijn de kosten relatief laag. Bovendien biedt 16

vba journaal 22e jaargang najaar 2006 Performance Meting voor Pensioenfondsen 13 Setting up a Performance Attribution Framework 23

vba journaal 22e jaargang najaar 2006 Performance Meting voor Pensioenfondsen 13 Setting up a Performance Attribution Framework 23 vba journaal 3nummer 22e jaargang najaar 2006 Performance Meting voor Pensioenfondsen 13 Setting up a Performance Attribution Framework 23 Managing Risk in Multi-Asset, Liability-Driven Portfolios 29 Pensioenfondsen

Nadere informatie

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 vba journaal 3nummer 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 7 Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard 24 Infrastructuur

Nadere informatie

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 vba journaal 2nummer 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie 18 8 Adjusted Liability

Nadere informatie

vba journaal 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18

vba journaal 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18 vba journaal 4nummer 22e jaargang winter 2006 Waarom ABP in grondstoffen belegt 13 Redenen om niet in commodities te beleggen 18 Indexleningen in de eurozone 24 Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

Nadere informatie

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 vba journaal 1nummer 21e jaargang voorjaar 2005 Special: Matching Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexambitie 22 13

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 vba journaal 2nummer 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 11 Terug naar de toekomst 11 Pensioenfonds: een zero-sum game of

Nadere informatie

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 vba journaal 2nummer 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 13 Een recept voor outperformance 30 Superioriteit

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8

vba journaal 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8 vba journaal 1nummer 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen kan beter 5 Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8 8 FTK en rentegevoeligheid: een voorstel voor een

Nadere informatie

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Actieve portefeuille beschermingsstrategie Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Portfolio Management Ostrica BV Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13

vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 vba journaal 2nummer 22e jaargang zomer 2006 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder 21 Beleggen, begrijpt

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging jaargang 30_nummer 119 JOURNAAL najaar 2014 Hedging De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars 9 Afdekken van valutarisico 21 De tweede jeugd van balansmanagement 25 Een flexibel en efficiënt

Nadere informatie

Zicht op beleggingsrisico s en kansen voor particuliere beleggers. Prof.dr. Th.E. Nijman. Rede

Zicht op beleggingsrisico s en kansen voor particuliere beleggers. Prof.dr. Th.E. Nijman. Rede Zicht op beleggingsrisico s en kansen voor particuliere beleggers Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de Van Lanschot leerstoel Beleggingstheorieën aan de Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal vba journaal 4nummer 20e jaargang winter 2004 20 jaar VBA Journaal Inhoud Bijdrage Beckers 12 In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief

Nadere informatie

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 vba journaal 4nummer 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak 21 14 De contouren van een Life Settlement

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave 1

Voorwoord. Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1. Projectkader 5 1.2. Probleemstelling 5 1.3. Doelstelling 5 1.4. Conceptueel model 6 1.5. Centrale vragen 6 1.6. Onderzoeksopzet 7 Hoofdstuk 2: Gevestigde

Nadere informatie

het toezicht op pensioenbeleggingen

het toezicht op pensioenbeleggingen het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals Het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK Amsterdam,

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

vba Jaarverslag 2002/2003

vba Jaarverslag 2002/2003 vba Jaarverslag 2002/2003 Vereniging van Beleggingsanalisten Jaarverslag 2002/2003 Vereniging van Beleggingsanalisten Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2003 3 : Verslag van

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie