MM European Equity Afdekking Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MM European Equity Afdekking Fund"

Transcriptie

1 MM European Equity Afdekking Fund JAARVERSLAG 2014

2 2 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder Verslag Gebruik financiële instrumenten Risicobeheer 17 5 Jaarrekening Balans (na verwerking resultaatbestemming) Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Grondslagen voor de jaarrekening Grondslagen voor de balans Grondslagen voor de winst-en-verliesrekening Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening Overige toelichtingen 34 6 Overige gegevens Resultaatsbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de beheerder Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 37

3 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Algemene informatie

4 4 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Beheerder en Bewaarder TKP Investments B.V., gevestigd te Groningen, is de Beheerder. TKP Investments B.V. beheert alle fondsgoederen (art. 4 Terms & Conditions TKPI MM Fund Series). Vanaf 22 juli 2014 vervult Citibank International Ltd. Netherlands Branch, gevestigd te Schiphol, de taak van bewaarder. De toezichthoudende taken heeft Citibank International Ltd. uitbesteed aan Citibank N.A. Tot 22 juli 2014 was de bewaarder Aegon Custody B.V., gevestigd te Den Haag. Aegon Custody B.V. vervult vanaf 22 juli 2014 alleen nog de taak van juridisch eigenaar. Directie TKP InvestmentsB.V. De directie van TKP Investments B.V. wordt gevoerd door R. van Wijk-Russchen RBA, drs. C. Luning RBA, drs. A. Laning RA RC en drs. R.E. Leenes RBA. Adres Europaweg AS Groningen Correspondentieadres Postbus GC Groningen Telefoon: (050) Fax: (050) Internetadres Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Beheer en administratie TKP Investments B.V. (hierna ook genoemd TKPI ) voert het beheer en de administratie van het MM European Equity Afdekking Fund. TKPI maakt gebruik van de diensten van Stichting TKP Pensioen Treasury alwaar voor rekening van het fonds posities in rekening courant en deposito s kunnen worden aangehouden.

5 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Profiel

6 6 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Het MM European Equity Afdekking Fund (hierna ook genoemd European Equity Afdekking Fund of het fonds) is opgericht op 18 juni Het fonds heeft vanaf 18 september 2007 beleggingen onder haar beheer. Het fonds is een Multi Manager fonds. Het fonds is een Fonds voor Gemene Rekening en is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Multi Manager Fonds Het beleggingsfonds wordt beheerd door TKP Investments. TKP Investments hanteert het Multi Manager -concept waarbij binnen het fonds van een of meerdere gespecialiseerde externe managers gebruik kan worden gemaakt. Aan externe managers worden nauw omschreven mandaten verleend. Deze mandaten kunnen zowel actief als passief van aard zijn. Per mandaat zijn met de externe managers een maximale tracking error en/of verschillende lineaire restricties overeengekomen. De omvang van een mandaat ten opzichte van de omvang van de totale portefeuille is afhankelijk van het risicoprofiel van het desbetreffende mandaat. In het geval van dit fonds gaat het om een passief mandaat dat verstrekt is aan 1 manager. Beleggingsbeleid Het fonds heeft als doelstelling te beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Dit wordt bereikt door het beleggen in units van het TKP MM European Equity Fund. Daarnaast wordt in dit fonds de Britse ponden exposure die hieruit voortvloeit volledig afgedekt. De feitelijke beleggingen geschieden volgens het multi-manager concept door het verlenen van nauw omschreven mandaten aan daartoe geselecteerde, gespecialiseerde vermogensbeheerders. Deze mandaten kunnen zowel actief als passief van aard zijn. Het fonds keert geen dividend uit. Alle ontvangen inkomsten worden herbelegd. Ter verkrijging van marktexposure kan het fonds gebruik maken van aan aandelen gerelateerde instrumenten, zoals index futures en valuta futures. Bovendien draagt de beheerder er zorg voor dat de totale exposure van de portefeuille niet groter is dan de exposure die bereikt kan worden zonder gebruik te maken van derivaten. Doelstelling Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert. Benchmark TKPI Europe Index Total Net Return (in Euro) based on MSCI Europe Index Total Net Return Index. Beleggingen in met de beheerder gelieerde beleggingsfondsen Het fonds belegt in de volgende gelieerde beleggingsfondsen: MM European Equity Fund. Structuur Het fonds is een Fonds voor Gemene Rekening van het semi-open-end type. De verplichting tot inname van units door het fonds is beperkt qua frequentie. Rechtspersoon en voorwaarden Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Terms & Conditions en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Het fonds heeft als doelstelling het collectief en voor rekening en risico van de participanten beleggen in effecten. De werking van het fonds is neergelegd in de Terms & Conditions. In de productnota is het beleggingsbeleid van het fonds omschreven. Participanten In het fonds kunnen uitsluitend entiteiten participeren die aangemerkt kunnen worden als gekwalificeerde belegger volgens de Wet op het financieel toezicht.

7 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Units De door de participanten te verwerven units luiden op naam en zijn, behoudens inlossing door de beheerder, niet overdraagbaar en mogen niet worden verpand of bezwaard met enig ander beperkt recht van welke aard dan ook. De beheerder geeft geen participatiebewijzen uit. De beheerder zal krachtens en in overeenstemming met het bepaalde in de Toetredingsovereenkomst of het Bijschrijvingsbericht, respectievelijk het Bericht van Uittreding, op elke Waardebepalingsdatum units uitgeven respectievelijk inlossen. Elke laatste werkdag van de maand geldt als Waardebepalingsdatum alsmede door de beheerder op verzoek van de participant vastgestelde werkdagen. De vergoeding bij toe- en uittreding is forfaitair vastgesteld op 0,25% van de ingelegde gelden respectievelijk 0,05% van het bedrag van de inlossing. De beheerder is te allen tijde bevoegd om, in afwijking van het voorgaande, de werkelijke transactiekosten in rekening te brengen. De beheerder is bevoegd om de transactiekosten te laten vervallen indien en voor zover toe- en uittredingen gesaldeerd kunnen worden. De vergoeding bij toe- en uittreding komt volledig ten gunste van het fonds en dient ter dekking van de transactiekosten die door toe- en uittreding veroorzaakt worden. De door het fonds ontvangen vergoedingen voor toe- en uittredingen zijn als een separate inkomstencategorie opgenomen in de winst-en-verliesrekening. De grondslag voor toe- en uittreding en de berekening van de marktwaarde per unit is de netto fondsvermogenswaarde, zoals bepaald in de Terms & Conditions. Securities lending Het fonds kan, conform de voorwaarden van het fonds deelnemen aan een securities lending programma. Een derde partij (lending agent) leent tegen vergoeding aandelen van het fonds uit. De aandelen kunnen uitgeleend worden aan geselecteerde kredietwaardige tegenpartijen en tegen afgesproken acceptabel onderpand. Contractueel is bepaald dat het onderpand, afhankelijk van het soort uitgeleend financieel instrument, minimaal 105% dient te zijn van de waarde van de uitgeleende stukken. Een eventuele onderschrijding wordt dagelijks door de tegenpartijen aangevuld. De opbrengst van het securities lending programma komt, na vergoeding aan de lending agent, geheel ten goede aan het fonds. Fiscaal Er is sprake van fiscale transparantie, dat wil zeggen dat het fonds niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting en dat de resultaten op beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten zelf. Oprichting Het fonds is per 18 juni 2007 opgericht. Inceptie Vanaf 18 september 2007 heeft het fonds beleggingen onder beheer.

8 8 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Kerncijfers

9 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Waardeontwikkeling (bedragen x 1.000) Fondsvermogen Aantal units Unitwaarde (in ) 113, , , , ,86337 Rendement Netto rendement 5,1% 20,8% 16,1% (10,3%) 9,7% Rendement benchmark 4,4% 20,6% 15,7% (9,1%) 9,7% Outperformance 0,6% 0,2% 0,3% (1,3%) 0,0% Outperformance sinds inceptie (1,8%) (2,4%) (2,6%) (2,9%) (1,6%) Annualized outperformance sinds inceptie (0,2%) (0,4%) (0,5%) (0,7%) (0,5%) Waardeontwikkeling per unit 1 (bedragen x 1) Inkomsten ,01 - Waardeveranderingen 5,03 18,70 12,58 (8,80) 5,75 Overig resultaat (2012 en eerder: Toe- en uittredingsvergoedingen) 0,21 0,11 0,05-0,19 Kosten (0,02) Totaal resultaat 5,24 18,81 12,63 (8,79) 5,92 Waardeontwikkeling 2 (bedragen x 1.000) Inkomsten Waardeveranderingen (23.837) Overig resultaat (2012 en eerder: Toe- en uittredingsvergoedingen) Kosten (6) (10) (3) (11) (130) Totaal resultaat (23.804) Kosten ratio s Ongoing Charges Figure (OCF) 3 0,06% 0,06% 0,08% Omloopsnelheid Bepaling beleggingsrendement Het beleggingsrendement is de time weighted return berekend op dagbasis na kosten. 1 Waardeontwikkeling is op basis van gemiddeld aantal uitstaande units. Tot 2013 werd het gemiddeld aantal units berekend gebaseerd op de som van de cijfers per 31 december van het voorafgaande boekjaar, 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het huidige boekjaar, waarbij de bedoelde tijdstippen worden gewogen in de verhouding: 0,5:1:1:1:0,5.. Met ingang van boekjaar 2013 wordt het gemiddeld aantal units berekend op basis van de aantallen units op elke dag dat de intrinsieke waarde van het fonds is bepaald gedurende de verslaggevingsperiode. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn overeenkomstig aangepast. 2 De indeling van de winst- en verliesrekening is aangepast naar aanleiding van de invoering van de AIFMD. De kerncijfers inzake waardeontwikkeling over 2014 en 2013 zijn overeenkomstig aangepast. De kerncijfers inzake waardeontwikkeling over eerdere jaren zijn niet aangepast. 3 Het Ongoing Charges Figure is vanaf boekjaar 2013 toegevoegd aan de jaarrekening, met vergelijkende cijfers over Om die reden zijn geen vergelijkende cijfers over 2011 en oudere jaren opgenomen. 4 Met ingang van boekjaar 2013 wordt de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds (onderdeel van de berekening van de omloopsnelheid) berekend op basis van de intrinsieke waarden van elke dag dat deze zijn bepaald gedurende de verslaggevingsperiode. Het vergelijkende cijfer over 2012 is overeenkomstig aangepast.

10 sep-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 aug-13 feb-14 aug MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Ontwikkeling van de unitwaarde vanaf inceptiedatum (inceptie =100) Fonds Benchmark

11 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Verslag van de beheerder

12 12 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Verslag 2014 Marktontwikkelingen 2014 was een jaar waarin, door lage inflatie, geopolitieke onrust en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), de rente scherp daalde. Nadat de ECB in de eerste maanden van het jaar nog een afwachtende houding aannam, veranderde dit in mei. De ECB gaf aan bezorgd te zijn over de dure euro en de lage inflatie. Zowel in juni als in september nam de ECB dan ook verschillende maatregelen in een poging om deflatie te voorkomen. Ondertussen was de markt vrij onzeker over de wisselende economische groeicijfers. Het economische nieuws vanuit met name Duitsland bleef in de eerste helft van het jaar redelijk positief, maar gedurende het jaar bleek toch dat Europa moeite had de crisis achter zich te laten. In veel Europese landen bleef de werkloosheid hoog. Macro-economische factoren hadden dit jaar grote invloed op de aandelenrendementen. De dalende rentes en de toegenomen kwantitatieve verruiming zorgden voor stijgende koersen. De oplopende geopolitieke spanningen in Rusland en Midden-Oosten zorgden daarentegen een aantal keer voor een correctie. Vanaf september corrigeerden de aandelenmarkten relatief sterk, met name als gevolg van tegenvallende economische cijfers en de angst voor deflatie in met name Europa. In het laatste kwartaal van het jaar herstelden de aandelenkoersen zich weer, ondanks de volatiliteit, mede veroorzaakt door politieke spanningen en een daling van de olieprijs weer. Aandelenbeleggingen in Europa eindigden het jaar 2014 dan ook positief. De volgende grafiek geeft de rendementsontwikkeling weer van de MSCI Europe Index Total Net Return en van de door TKPI berekende Europe Index GBP afgedekt naar euro ( gebaseerd op MSCI Europe Total Net Return Index) in ,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 TKPI berekende Europe Index GBP afgedekt naar euro MSCI Europe Index Total Net Return 85,0 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 Beleggingsbeleid Portefeuille Het MM European Equity Afdekking Fund belegt in het MM European Equity Fund en belegt daarmee indirect in aandelen in Europese ontwikkelde markten. Het fonds dekt op dagelijkse basis het valutarisico van het benchmark gewicht af van het Britse pond naar de euro door gebruik te maken van valutaswaps en futures. Het fonds heeft een passief beleid en streeft naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark. Vanuit kostenoverwegingen is, anders dan bij actieve fondsen, het mandaat bij één externe manager ondergebracht. De benchmark is de door TKPI berekende Europe Index GBP afgedekt naar euro. Deze index is gebaseerd op MSCI Europe Total Net Return Index.

13 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Rendement Door de stijging van de aandelenbeurzen, behaalde het MM European Equity Afdekking Fund een positief rendement Met een rendement van 5,1% was dit 0,6% beter dan dat van de benchmark. Het afdekken van het valutarisico van het Britse pond had dit jaar een negatief effect op het absolute rendement door het sterker worden van het Britse pond in Hierdoor kwam het fondsrendement lager uit dan het rendement van het MM European Equity Fund. Het fonds dekt dagelijks het valutarisico van het Britse pond af in plaats van eens per maand zoals de standaard MSCI index. Deze methodiek van bijsturen leverde het fonds in basispunten additioneel absoluut rendement op. Bij een passief beleggingsbeleid ligt het rendement in lijn met dat van de benchmark. Afwijkingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de timing van stortingen, terug ontvangen dividendbelastingen of valuta- en kaseffecten. Daarnaast kan het verantwoord beleggingsbeleid leiden tot afwijkingen ten opzichte van het benchmarkrendement en kan het uitlenen van aandelen (securities lending) extra rendement opleveren. Het uitlenen van aandelen en het uitsluitingsbeleid behorend bij het verantwoord beleggingsbeleid droegen positief bij aan het relatieve rendement. Daarnaast droeg het terugvorderen van dividendbelasting positief bij. Bij het berekenen van het benchmark rendement wordt namelijk de mogelijkheid om dividendbelasting terug te vragen niet meegenomen, terwijl dit door de fiscale status van het fonds deels wel mogelijk is. Het fonds heeft namens de participanten in Spanje geprocedeerd voor gelijke behandeling van de participanten van het fonds ten opzichte van Spaanse pensioenfondsen. Hierdoor is het fonds nu vrijgesteld van dividendbelasting in Spanje. Het fonds ontving als gevolg hiervan ook een eenmalige uitkering van het alsnog terug ontvangen van dividendbelasting over de periode van 2008 en Risico Het risico van het fonds wordt aangegeven door de tracking error. Dit getal geeft een indicatie van de mate waarin het rendement van de portefeuille afwijkt van het rendement van de benchmark. Omdat het fonds de benchmark volgt, is de beoogde tracking error van het fonds laag. Per eind 2014 bedroeg de ex post tracking error (op basis van gerealiseerde rendementen in de afgelopen 36 maanden) 0,25%. Eind 2013 was de periode van het passieve fonds is nog te kort om een tracking error te kunnen berekenen. Vooruitzichten De verwachting voor de rendementen van Europese aandelen is positief. Door de eurocrisis zijn Europese aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. De economische groei zal naar verwachting de komende periode aantrekken en zal een positief effect hebben op de bedrijfswinsten. Mede door de relatief hoge waarderingen voor Amerikaanse aandelen is Europa interessant voor beleggers. Daarnaast is de verwachting dat de ECB de rente de komende periode laag houdt waardoor de risicobereidheid van de investeerders zal toenemen. Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding Wij hebben de overtuiging dat aandacht voor Environmental, Social en Governance (ESG)-aspecten in het beleggingsproces bijdraagt aan een beter risico/rendementsprofiel van de door ons aangeboden beleggingsfondsen. Het Verantwoord Beleggen beleid bestaat uit de periodieke screening op duurzaamheid van de ondernemingen waarin wordt belegd, het voeren van een dialoog met bedrijven, uitsluiting van bepaalde bedrijven en landen en een actief stembeleid. Ook is de integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces een vast onderdeel van het multi manager selectieproces. TKPI voert dit beleid al langere tijd maar het was nog niet voor alle beleggingsfondsen formeel vastgelegd. Het beleid is met ingang van 2014 geformaliseerd via de fondsvoorwaarden van de TKPI beleggingsfondsen. TKPI is voor de onroerend goed beleggingen aangesloten bij GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dit is een wereldwijd initiatief voor het meten van de duurzaamheid van vastgoedportefeuilles en het verbeteren van deze duurzaamheid.

14 14 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Om beter in staat te zijn de aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen te betrekken bij de beslissingen die de portefeuille managers nemen, volgden alle portefeuille managers een uitgebreide e-learning module bij de PRI Academy. PRI Academy is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van verantwoord beleggen. Screening en engagement Wij streven ernaar dat alle ondernemingen waarin wij voor onze klanten direct beleggen, zich gedragen volgens de Global Compact Principles (GCP), zoals opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Jaarlijks laten wij de door ons beheerde portefeuilles screenen op het naleven van deze principes. Voor het screenen maken wij gebruik van een gespecialiseerde externe partij, Sustainalytics. Bij de screening van de aandelen en vastrentende waarden beleggingen per ultimo 2013 voldeden binnen het universum van alle TKPI beleggingsfondsen 27 bedrijven niet aan de UN Global Compact principes (op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie). Met elf van deze bedrijven is in 2014 een dialoog gevoerd op verschillende thema s. Van deze bedrijven toonden drie verbetering aan waardoor ze niet langer als non-compliant werden beoordeeld. Deze bedrijven zullen overigens nog wel nauwlettend gevolgd worden en zijn op de watchlist geplaatst. De volgende toelichting geeft deze succesvolle engagement trajecten weer: BP: Dit bedrijf was betrokken bij verschillende incidenten met omvangrijke milieuschade. Een belangrijk incident betrof de explosie op het Deepwater Horizon platform. BP heeft zich bewust getoond van de milieurisico s door maatregelen te treffen en wijzigingen in het management door te voeren. Het bedrijf heeft een intern onderzoek gedaan en 26 aanbevelingen geformuleerd (het Bly rapport). Met het implementeren van15 van deze aanbevelingen heeft BP laten zien goede vooruitgang te boeken in het adresseren van veiligheidsrisico s. BP verwacht de resterende 11 aanbevelingen (meer reactief dan preventief) eind 2015 te hebben geïmplementeerd. Daarmee wordt BP niet langer als non-compliant beoordeeld. Transocean had een slechte historie op het gebied van veiligheid en was eveneens betrokken bij de ramp met het Deepwater horizon platform. Daarnaast was het de eigenaar en tevens de werkgever van de bemanning op het platform. Het bedrijf heeft zich inmiddels gecommitteerd om zogenaamde best practices te hanteren voor haar offshore operaties en haar safety record is verbeterd. Daarmee wordt Transocean niet langer als non-compliant beoordeeld. HSBC werd in verband gebracht met betrokkenheid bij witwaspraktijken (corruptie). Uit het engagement onderzoek bleek dat HSBC substantieel vooruitgang heeft geboekt in haar antimoney-laundering programma en tevens zeer bereid is om haar gedrag te verbeteren. Zo zijn o.a. management wisselingen doorgevoerd, interne richtlijnen aangepast en het toezicht verscherpt. Hierdoor is HSBC niet langer als non-compliant beoordeeld. Drie andere bedrijven zijn aan de uitsluitingenlijst toegevoegd omdat er onvoldoende voortgang in de dialoog werd geboekt. Dit zijn Barrick Gold (milieu), PetroChina (mensenrechten) en Wal-Mart Stores Inc (anti corruptie). Naast de reguliere dialoog met 10 bedrijven is in 2014 met tien bedrijven een dialoog gevoerd rond het thema mensenrechten (waaronder vrijheid van vakbeweging) in combinatie met zakendoen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het Protect, Respect and Remedy raamwerk van VN afgezant John Ruggie. Dit raamwerk spoort het bedrijfsleven aan verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten te nemen en het bedrijf op de reputatie-, operationele en juridische risico s aan te spreken. Zes van de bedrijven die niet overeenkomstig de UN Global Compact principes handelden zijn staats(gerelateerde) bedrijven. Bij deze bedrijven zal naar verwachting niet worden meegewerkt aan een dialoog. De soevereine staten die eigenaar zijn van deze bedrijven kwalificeren op dit moment niet voor uitsluiting. Uitsluitingen Wij passen een uitsluitingsbeleid toe op alle bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Dit zijn de volgende soorten wapens, munitie en mijnen: biologische wapens, nucleaire wapens, chemische wapens, anti-persoonsmijnen, clusterbommen en munitie met verarmd uranium. Met dit uitsluitingenbeleid voldoet TKPI ook aan het wettelijke verbod op investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie zoals dat sinds 1 januari 2013 van kracht is.

15 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Naast deze bedrijven kunnen ook bedrijven die non-compliant zijn met de UN Global Compact en onvoldoende voortgang in de dialoog tonen, worden opgenomen op de uitsluitingenlijst. In 2014 betrof dit twee bedrijven: Vedanta Resources Plc en Freeport-Mcmoran Copper and Gold Inc. Op de uitsluitingslijst van 2014 stonden in totaal 36 bedrijven. Deze bedrijven maken in totaal 1,22% uit van de aandelenbenchmark MSCI AC World Index. Stembeleid In 2014 is gestemd op 540 (2013: 456) vergaderingen op ruim (2013: 6.600) onderwerpen. In ongeveer 10% van de onderwerpen is tegen het voorstel gestemd. Dit betrof dan met name voorstellen voor benoeming van bestuurders of toezichthouders en beloningsvoorstellen. De grafieken tonen enkele dwarsdoorsnedes van de uitgebrachte stemmen in 2014: Duitsland; 60 Vergaderingen 2014 per land Zwitserland; 36 België; 31 Italië; 28 Nederland; 39 Spanje; 24 Zweden; 39 Finland; 17 Oostenrijk; 14 Denemarken; 12 Overig; 24 Frankrijk; 76 Verenigd Koninkrijk; 140 Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Zweden Nederland Zwitserland België Italië Spanje Finland Oostenrijk Denemarken Overzicht uitgebrachte stemmen in ,0% 89,5% 0,6% Stemmen "Voor" Stemmen "Tegen" Stemmen "Onthouden" Overige activiteiten in 2014 CIO dialoog: TKPI participeert met andere vermogensbeheerders in de CIO dialoog een dialoog met een groep van Nederlandse Chief Investment Officers die met elkaar spreekt over een duurzaam financieel stelsel. Als onderdeel hiervan organiseerde TKPI samen met SPF Beheer, MN en Univest een persbijeenkomst. Door een aantal praktijkvoorbeelden te bespreken, gaven de vermogensbeheerders een indruk van de manier waarop maatschappelijk verantwoord wordt belegd door hun organisatie. Zo kwam duidelijk naar voren dat het voor institutionele beleggers niet ophoudt bij de vraag of er wel of niet moet worden geïnvesteerd in een bedrijf. Een belangrijker doel is juist het uitoefenen van invloed door middel van het voeren van een dialoog met het bedrijf in kwestie. Uitsluiting is een laatste redmiddel. De toekomst van maatschappelijk verantwoord beleggen ligt in positieve keuzes in plaats van in kritiek op ondernemingen. TKPI bracht daarbij de initiatieven die ontplooid worden om met Shell een dialoog aan te gaan over de aardbevingenproblematiek in Groningen naar voren. Qatar: De FNV bracht een rapport uit waarin vijf bedrijven in verband worden gebracht met slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. Dit betreft met name de bouw van stadions voor het WK Voetbal in Deze bedrijven zijn Vinci, Hyundai Engineering & Construction, Hochtief, Boskalis en Arcadis. Het screenen op arbeidsomstandigheden bij bedrijven maakt integraal onderdeel uit van het TKPI beleggingsproces. De vijf genoemde bedrijven kwamen niet naar voren als non compliant met de UN Global Compact thema s. Wel heeft research aanbieder

16 16 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Sustainalytics, waar TKPI gebruik van maakt, mede naar aanleiding van het FNV rapport en een eerder rapport van Amnesty aangegeven hier nader onderzoek naar te doen. Uiteraard zijn de vermeende controverses rond deze vijf bedrijven ook aan de orde gesteld in de gesprekken met de externe managers. ESG database en screening: Om het inzicht in het duurzaamheidsprofiel van de verschillende portefeuilles te vergroten, maakt TKPI gebruik van een ESG screening met de database van aanbieder MSCI. De namen van bedrijven die slecht scoren op ESG criteria worden gerapporteerd aan de externe manager. Deze scores worden vervolgens besproken in de periodieke overleggen tussen TKPI en de externe managers. 4.2 Gebruik financiële instrumenten Het fonds maakt gebruik van diverse financiële instrumenten. Het fonds belegt in aandelen, aandelenfondsen, afgeleide financiële instrumenten en deposito s. Afgeleide financiële instrumenten bevatten rechten en verplichtingen, waardoor één of meer van de financiële risico s waaraan de onderliggende primaire financiële instrumenten onderhevig zijn, tussen partijen worden overgedragen. Zij leiden niet tot overdracht van het onderliggende primaire financiële instrument bij het aangaan van de overeenkomst en overdracht behoeft ook niet altijd plaats te vinden bij expiratie van de overeenkomst. Voorbeelden van afgeleide financiële instrumenten zijn termijncontracten, swaps en futures. Het onderliggende primaire financiële product kan onder meer een valutaproduct of een aandelenproduct zijn. De overgedragen financiële risico s zijn de prijsrisico s van de onderliggende markten. Indien van toepassing worden valutarisico s conform het beleggingsbeleid van het fonds afgedekt door middel van valutatermijncontracten en valuta futures. De valutatermijncontracten betreffen over-the-counter contracten. De futures zijn ter beurze genoteerd. Verder wordt gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten om op een snelle en efficiënte wijze de asset allocatie te wijzigen door middel van het kopen of verkopen van futures op aandelen en obligaties. In het algemeen zijn de volgende risico s verbonden aan het gebruik van financiële instrumenten: (1) Het risico dat schommelingen in wisselkoersen de waarde van beleggingen beïnvloeden; (2) Het risico dat een te grote concentratie van beleggingen een navenante invloed kan hebben op de waarde van beleggingen; (3) Het risico dat een positie in effecten niet tijdig tegen een redelijke prijs geliquideerd kan worden; (4) Het risico dat betrokken partijen in faillissement of surseance van betaling geraken, nalatig zijn of frauduleus handelen; (5) Het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft; (6) Het risico dat er in bepaalde markten geen gelijktijdige levering en betaling is waardoor geleverd of betaald kan zijn met uitblijven van de tegenprestatie; (7) Het risico dat de hele markt of een categorie van beleggingen daalt, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. De waardering van de financiële instrumenten is gebaseerd op de actuele waarde zijnde de marktwaarde van deze instrumenten per balansdatum. Op basis van marktontwikkelingen en/of nieuwe informatie kan de waarde van de financiële instrumenten en daarmede de waardering van het fonds nadien stijgen of dalen. Het na balansdatum stijgen of dalen van de waardering van financiële instrumenten en daarmede stijgen of dalen van de waardering van het fonds is een inherent beleggingsrisico.

17 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Risicobeheer Het beheersen van risico's is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van TKPI. Centraal hierbij is de risico-inschatting van TKPI zelf, de Risk Self Assessment (RSA), van de operationele processen van TKPI, inclusief de uitbestede processen. De RSA wordt enerzijds gevoed uit de permanente bewaking van de procesuitvoering en anderzijds uit de planning- en controlcyclus binnen TKPI. In de analyse wordt meegenomen de kwaliteit van de beheersmaatregelen bij uitbestedingspartners op basis van de ISAE3402 Type II rapportages van deze partijen. De RSA leidt tot de identificatie van risico's en de mate waarin deze risico's zijn afgedekt. De onderkende risico's worden bewaakt door middel van risicomeetsystemen en door interne beheersmaatregelen. De opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersmaatregelen zijn beschreven in het ISAE3402 Type II rapport van TKP Investments. Deze beheersmaatregelen hebben betrekking op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering van TKPI zoals het aanstellen en monitoren van externe managers, het opstellen van strategische beleggingsplannen, het rapporteren over beleggingsresultaten en diverse andere aandachtsgebieden binnen TKPI. Dit ISAE 3402 rapport is voorzien van een Assurance rapport van de externe accountant met een oordeel over de effectiviteit van de beheersmaatregelen en de mate waarin de beschreven controle doelstellingen worden behaald. Groningen, 20 maart 2015 TKP Investments B.V. R. van Wijk-Russchen RBA drs. C. Luning RBA

18 18 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Jaarrekening

19 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Balans (na verwerking resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) ACTIVA Beleggingen Aandelen en aandelenfondsen {1} Aandelenfutures {2} Valutatermijncontracten {3} Beleggingen Liquide middelen {5} 2 18 Vorderingen {6} TOTAAL ACTIVA PASSIVA Fondsvermogen participanten {7} Beleggingen Valutatermijncontracten {3} Beleggingen Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten {8} Overige schulden {9} Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA {.} De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en winst-enverliesrekeningen

20 20 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Winst-en-verliesrekening (bedragen x 1.000) Interest 9 7 Direct beleggingsresultaat 9 7 Waardeveranderingen van beleggingen {11} Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Toe- en uittredingsvergoedingen Securities lending - (3) Koersresultaten op valutaomrekening Overige inkomsten 7 - Totaal overig resultaat Accountantskosten (3) (3) Juridische kosten (1) (3) Administratie- en bankkosten (2) (4) Som van de kosten {12} (6) (10) Totaal resultaat {.} De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans en winst-enverliesrekeningen

21 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Kasstroomoverzicht (bedragen x 1.000) Interest 10 8 Securities lending - (3) Overige inkomsten 7 - Ontvangsten uit hoofde van beleggingen 17 5 Aankopen van beleggingen ( ) (16.016) Verkopen van beleggingen Saldo aan- en verkopen van beleggingen ( ) (12.165) Afwikkeling valutatermijncontracten (10.311) Mutatie marginverplichtingen (70) 347 Mutatie cash collateral - (1.500) Uitgaven en verrekeningen inzake kosten (6) (10) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) (10.105) Stortingen Onttrekkingen (13.402) (8.497) Toe- en uittredingsvergoedingen Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Koersverschillen Netto kasstroom (7.748) Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Mutatie liquide middelen (7.748) De liquide middelen bestaan uit de banktegoeden, de schulden aan kredietinstellingen en de rekening-courant verhoudingen met Stichting TKP Pensioen Treasury.

22 22 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Toelichting Grondslagen voor de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld. Een actief wordt in de balans verwerkt als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en het actief een waarde heeft waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Een post van het vreemd vermogen wordt in de balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economisch voordeel in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Bij de waardering van activa en passiva en bij de bepaling van het resultaat over het boekjaar, zijn baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Financiële instrumenten worden verwerkt op transactiedatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post nog af te wikkelen transacties welke als kortlopende vordering hetzij als kortlopende schuld wordt opgenomen. Stelselwijziging Tot en met 2013 werd de jaarrekening van het fonds opgesteld in overeenstemming met grondslagen gebaseerd op de voorwaarden van beheer en bewaring. Met ingang van 2014 wordt de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit betekent een wijziging van het stelsel van grondslagen, maar heeft geen effect op de wijze van waardering van de beleggingen en de overige posten in de jaarrekening. Als gevolg van deze stelselwijziging is het niet nodig de gepresenteerde vergelijkende cijfers aan te passen. Waardering Activa en verplichtingen worden op het moment van verkrijging gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs inclusief kosten, zijnde de actuele waarde van het actief of de verplichting. Vervolgens worden de beleggingen en afgeleide financiële instrumenten, gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde is gebaseerd op marktwaarde, tenzij anders is vermeld. De waardering op marktwaarde wordt gebaseerd op de waarde waarvoor de betreffende beleggingen aan een effectenbeurs zijn genoteerd. Eventuele incourante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van de voor deze beleggingen meest recente beschikbare informatie waarover de Beheerder beschikt. De Beheerder zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente informatie. Dit impliceert dat in tegenstelling tot beursgenoteerde beleggingen voor incourante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen een mate van datering kan gelden. Indien na vaststelling van de intrinsieke waarde maar voorafgaand aan publicatie van het jaarverslag informatie beschikbaar komt, die leidt tot een materieel ander inzicht ten aanzien van de te publiceren intrinsieke waarde in het jaarverslag, dan zal dit in het verslag worden gemeld. De nadere informatie zal verwerkt worden bij de eerstvolgende vaststelling van de intrinsieke waarde. Beleggingen waarvan in zijn geheel geen informatie over de waardering beschikbaar is, zal de marktwaarde, door middel van waarderingsmodellen, door de Beheerder worden vastgesteld. De overige posten worden gewaardeerd op basis van nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Aan- en verkoopkosten van beleggingen De aan- en verkoopkosten van beleggingen worden direct in het aankoopbedrag respectievelijk verkoopbedrag van de beleggingen opgenomen.

23 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Saldering Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd en als nettobedrag in de balans opgenomen als er sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. Karakter beleggingen Alle participaties, investeringen in beleggingsfondsen, trusts en andere Fondsen voor Gemene Rekening hebben een beleggingskarakter en vormen geen groepsmaatschappij en/of deelneming in de zin van de wet. Vreemde valuta Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de valutakoers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen actuele waarde. In de winsten-verliesrekening worden koersverschillen verwerkt onder overig resultaat. Baten en lasten voortvloeiend uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum Grondslagen voor de balans Beleggingen Beleggingen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de meest recente openings- of slotkoers, of, bij gebreke daarvan, op de door de Beheerder getaxeerde waarde. Bij deze waardering wordt de mid-prijs aangehouden. Indien financiële instrumenten op verschillende effectenbeurzen zijn genoteerd, bepaalt de Beheerder van welke effectenbeurs de koers in aanmerking wordt genomen. In geval van bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote volatiliteit op financiële markten) waardoor naar de mening van de Beheerder de waardering op de hierboven beschreven wijze leidt tot een waardering die niet de werkelijke waarde weerspiegelt, kan de Beheerder bij de vaststelling van de waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten rekening houden met verwachte noteringen aan de hand van relevante indices op financiële markten. Eventuele incourante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van de voor deze beleggingen meest recente beschikbare informatie waarover de Beheerder beschikt. De Beheerder zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente informatie. Dit impliceert dat in tegenstelling tot beursgenoteerde beleggingen voor incourante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen een mate van datering kan gelden. Indien na vaststelling van de intrinsieke waarde maar voorafgaand aan publicatie van het jaarverslag informatie beschikbaar komt, die leidt tot een materieel ander inzicht ten aanzien van de te publiceren intrinsieke waarde in het jaarverslag, dan zal dit in het verslag worden gemeld. De nadere informatie zal verwerkt worden bij de eerstvolgende vaststelling van de intrinsieke waarde. Beleggingen waarvan in zijn geheel geen informatie over de waardering beschikbaar is, zal de marktwaarde, door middel van waarderingsmodellen, door de Beheerder worden vastgesteld. Alle beleggingen worden geacht deel uit te maken van de handelsportefeuille van het Fonds. Liquide middelen Dit betreft direct opeisbare tegoeden in rekening-courant bij banken. Vorderingen De vorderingen betreffen zaken zoals te vorderen belastingen, vastgestelde dividenden, lopende rente, vorderingen uit nog niet afgewikkelde transacties en overige vorderingen alsmede uitgezette deposito s en vorderingen in rekening-courant bij Stichting TKP Pensioen Treasury. Deposito s worden gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief de lopende interest per balansdatum. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met, indien van toepassing, de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering. Fondsvermogen participanten

24 24 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Het fondsvermogen participanten geeft de netto fondsvermogenswaarde weer van units die door de participanten in het fonds worden gehouden. De mutatie in het fondsvermogen wordt bepaald door het resultaat en toe- en uittredingen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen zaken zoals nog te betalen beheervergoedingen aan externe managers inzake base- en performance fees, schulden in rekening-courant aan banken, schulden uit hoofde van nog niet afgewikkelde transacties alsmede opgenomen deposito s en schulden in rekening-courant aan Stichting TKP Pensioen Treasury. Deposito s worden gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief de lopende interest per balansdatum. De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de kortlopende schulden Grondslagen voor de winst-en-verliesrekening Presentatiewijziging In het kader van de implementatie van de AIFMD is de indeling van de winst- en verliesrekening aangepast. Resultaten uit hoofde van valutaomrekening activa en passiva anders dan de beleggingen van het fonds werden voorheen als onderdeel van de waardeveranderingen gepresenteerd. Met ingang van boekjaar 2014 worden resultaten uit hoofde van valutaomrekening op andere activa en passiva dan de beleggingen van het fonds als aparte post koersverschillen op valutaomrekening in de winst- en verliesrekening opgenomen onder Overig resultaat. Resultaten uit hoofde van securities lending werden voorheen als onderdeel van het direct resultaat gepresenteerd. Met ingang van boekjaar 2014 worden resultaten uit hoofde van securities lending als onderdeel van het Overig resultaat gepresenteerd. De post Toe- en uittredingsvergoedingen, voorheen een afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening, wordt met ingang van boekjaar als onderdeel van het Overig resultaat gepresenteerd. Directe beleggingsopbrengsten Dit betreft directe beleggingsopbrengsten uit hoofde van inkomsten uit dividend, rente en securities lending. Dividenden worden verantwoord op ex-dividenddatum, rekening houdend met de niet terugvorderbare dividendbelasting. Rente wordt verantwoord in de periode waarop zij betrekking heeft. Inkomsten uit securities lending worden verantwoord in de periode van ontvangst. Indirecte beleggingsopbrengsten Dit betreft de indirecte beleggingsopbrengsten uit hoofde van gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen. Deze opbrengsten worden verwerkt in de periode waarin zij optreden of worden herkend. De gerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen worden bepaald als het verschil tussen de verkoopwaarde en de gemiddelde historische aankoopwaarde. De ongerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen worden bepaald als de mutatie in de ongerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen gedurende het boekjaar. De terugboeking van in voorgaande jaren verwerkte ongerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen is opgenomen in de ongerealiseerde waardeveranderingen en valutakoersverschillen bij realisatie van deze resultaten. Toe- en uittredingsvergoedingen De participanten betalen bij toe- en uittreding een vergoeding aan het fonds. Deze vergoeding wordt verwerkt in de periode waarop zij betrekking heeft. De door het fonds ontvangen vergoedingen voor toe- en uittredingen zijn als onderdeel van het Overig resultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Kosten Kosten worden verwerkt in de periode waarop zij betrekking hebben. Aankoopkosten worden verwerkt in de verkrijgingprijs. Kosten die worden gemaakt bij de verkoop van beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengsten van deze beleggingen.

25 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag Kosten inzake fondsen waarin direct of indirect wordt deelgenomen Kosten inzake fondsen waarin direct of indirect wordt deelgenomen worden, ongeacht de wijze waarop deze kosten uiteindelijk voor rekening van het fonds komen, niet opgenomen als kosten in de winst-en-verliesrekening van het fonds maar verantwoord door opname van deze kosten in een synthetische kostenratio in de toelichting Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode waarbij de operationele ontvangsten en uitgaven als zodanig worden gepresenteerd. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van beleggingen zijn verantwoord onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Ontvangsten en uitgaven inzake toe- en uittredingen door participanten zijn als kasstroom uit financieringsactiviteiten opgenomen. De liquide middelen in het kasstroomoverzicht omvatten de direct opeisbare tegoeden en schulden bij banken en de rekening-courant verhoudingen met Stichting TKP Pensioen Treasury. Deze definitie wijkt af van de definitie van de balans. Op de balans worden de gesaldeerde uitgezette en opgenomen deposito s en vorderingen in rekeningcourant aan de actiefzijde gepresenteerd en de schulden in rekening-courant aan de passief zijde. Aankopen en verkopen van obligaties zijn inclusief lopende rente en transactiekosten. De verkopen worden getoond op basis van marktwaarde. Het kasstroomoverzicht is op basis van afgewikkelde transacties opgesteld. Voor beleggingen wordt op de balans de economische positie gehanteerd. De mutaties in de verloopoverzichten kunnen hierdoor afwijken van de stromen in het kasstroomoverzicht. De in- en uitgaande geldstromen van futurecontracten inzake te ontvangen en te stellen zekerheden op marginaccounts en het afwikkelen en/of sluiten van futurecontracten worden gesaldeerd opgenomen. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers van de transactie. Koersverschillen worden afzonderlijk getoond Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 1. Mutatieoverzicht aandelen en aandelenfondsen (bedragen x 1.000) Marktwaarde begin boekjaar Aankopen Verkopen - (432) Waardeveranderingen Marktwaarde einde boekjaar Mutatieoverzicht aandelenfutures (bedragen x 1.000) Marktwaarde begin boekjaar 346 (64) Marktwaarde verkopen en expiraties (600) (2.164) Waardeveranderingen Marktwaarde einde boekjaar

26 26 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag 2014 Overzicht aandelenfutures naar categorie (bedragen x 1.000) Exposure Waarde Exposure Waarde AEX CAC DAX FTSE IBEX MIB OMX S&P SMI Totaal De per balansdatum resterende looptijd van de aandelenfutures bedraagt maximaal 3 maanden. 3. Mutatieoverzicht valutatermijncontracten (bedragen x 1.000) Marktwaarde begin boekjaar (1.115) 535 Verkopen en expiraties (3.218) Waardeveranderingen (13.758) Marktwaarde einde boekjaar (4.562) (1.115) Overzicht valutatermijncontracten naar categorie (bedragen x 1.000) Exposure Waarde Exposure Waarde Britse Pond ( ) (4.562) ( ) (1.115) Totaal ( ) (4.562) ( ) (1.115) De per balansdatum resterende looptijd van de valutatermijncontracten bedraagt maximaal 2 maanden. 4. Relevante risico s ten aanzien van de financiële instrumenten Marktrisico Marktrisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderde economische, politieke of marktomstandigheden. Het risico dat wordt gelopen als gevolg van deze veranderingen wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden naar land en bedrijfstakken. Portefeuillesamenstelling naar land Het overzicht van de portefeuillesamenstelling naar land is opgesteld gebruik makend van data waarbij het land waar economisch risico wordt gelopen als basis wordt genomen.

27 MM European Equity Afdekking Fund Jaarverslag (bedragen x 1.000) in % in % België , ,9 Denemarken , ,8 Duitsland , ,4 Finland , ,3 Frankrijk , ,2 Ierland , ,4 Italië , ,3 Luxemburg 234 0,0-0,0 Nederland , ,2 Noorwegen , ,2 Oostenrijk , ,4 Portugal , ,3 Rusland 16 0,0-0,0 Spanje , ,2 Verenigd Koninkrijk , ,7 Verenigde Staten - 0, ,1 Zweden , ,9 Zwitserland , ,7 Totaal , ,0 Portefeuillesamenstelling naar land ultimo boekjaar in % Verenigd Koninkrijk 32,0% Zwitserland 14,4% Duitsland 14,1% Frankrijk 14,0% Spanje 5,6% Zweden 4,7% Nederland 4,3% Italië 3,3% Denemarken 2,4% België 2,0% Finland 1,4% Noorwegen 1,0% Oostenrijk 0,3% Ierland 0,3% Portugal 0,2% Portefeuillesamenstelling naar bedrijfstakken Het overzicht van de portefeuillesamenstelling naar bedrijfstak is bepaald aan de hand van de Global Industry Classification Standard bedrijfstakverdeling.

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

TKPI European Real Estate Fund

TKPI European Real Estate Fund TKPI European Real Estate Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI European Real Estate Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens...

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens... ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht......

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht...... Sustainable Values Fund Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds AVEBE. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Profiel van het Pensioenfonds 3 B Kerncijfers 5 C Karakteristieken van het pensioenfonds 7 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 10 E Bestuursverslag 12 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie