Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen"

Transcriptie

1 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Tijdelijk Anders Bestemmen

2 Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijke bestemming: Stadslandbouw, Marconistrip Rotterdam Foto: Uit Eigen Stad

3 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat (CIP) zijn binnen het project Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) de mogelijkheden om te Reserveren zonder te bevriezen verkend. De context hiervoor wordt gevormd door het Deltaprogramma, dat mogelijk nieuwe reserveringen ten behoeve van de waterveiligheid met zich mee zal brengen. In het Deltaprogramma worden plannen ontwikkeld om Nederland in de 21 e eeuw voldoende te beschermen tegen het water. Zo worden de normen voor waterveiligheid aangepast op de bevolkingstoename in de afgelopen 50 jaar en de toegenomen economische waarde van gebieden. Bovendien wordt geanticipeerd op de verwachte stijging van de zeespiegel en rivierafvoeren door klimaatverandering in Tegen deze achtergrond heeft het innovatieproject TAB standpunten verkend rond het ontwikkelen van een flexibele strategie voor bestaande en mogelijke toekomstige ruimtelijke reserveringen voor waterveiligheid. Er is behoefte aan zo n flexibele strategie. Allereerst omdat de waterveiligheidsopgave van de toekomst een grote bandbreedte heeft en daarmee het benodigde ruimtebeslag langs rivieren en voor waterbergingsgebieden niet hard in te tekenen is. Ten tweede omdat de maatschappelijke weerstand tegen harde reserveringen toeneemt, omdat deze lokale maatschappelijke en economische ontwikkelingen moeilijk maakt, of zelfs blokkeert. Van de zoektocht naar deze nieuwe strategie, die in samenwerking met o.a. de Deltaprogramma s Rivieren en Nieuwbouw en Herstructurering is gemaakt doet deze brochure verslag onder het motto Reserveren zonder te bevriezen. De insteek verandert op deze manier van: u mag hier niks naar u kunt dit gebied tot jaartal x benutten. 3 We beantwoorden de volgende vragen: 1. Wat zijn de juridisch-planologische mogelijkheden om ontwikkelings mogelijkheden te bieden in reserveringsgebieden? 2. Hoe werken deze oplossingsrichtingen in de dagelijkse (juridische) praktijk, zowel in binnendijks als buitendijks gebied? 3. Wat zijn belangrijke aandachts- en discussiepunten bij het flexibel omgaan met ruimtelijke reserveringen?

4 Tijdelijk Anders Bestemmen De gangbare werkwijze om ruimte voor water te borgen is het vastleggen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), een juridisch planologisch instrument dat doorwerkt op bestemmingsplan niveau. In deze brochure illustreren we planologische en juridische mogelijkheden om op een flexibele manier invulling te geven aan de in het Barro vastgelegde reserveringsgebieden: Reserveren zonder te bevriezen. Doel is, om binnen het kader van het Barro in de toekomst flexibel met regionale en lokale initiatieven om te kunnen gaan, zonder maatschappelijke belangen te schaden. De informatie in deze brochure is daarnaast bedoeld om de beleidsdiscussie te voeden bij de uitwerking van het Deltabesluit Juridisch kader voor ruimtelijke reserveringen Allereerst schetsen we het juridische kader waarbinnen op Rijksniveau ruimtelijke reserveringen worden vastgelegd. Dit betreft de situatie onder de sinds 2008 geldende Wet ruimtelijke ordening (Wro). 4 De huidige Wro biedt de mogelijkheid om lange termijn doelen vast te leggen in een structuurvisie. Een structuurvisie kan worden vastgesteld door het Rijk, de provincie of de gemeente en is bindend voor het eigen bestuursorgaan. Een rijks structuurvisie kan kader stellende uitspraken bevatten die bedoeld zijn om rechtstreeks of indirect via tussenkomst van de provincies, door te werken in bestemmingsplannen op lokaal niveau. Dergelijke uitspraken worden in de regel juridisch bevestigd in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) of een Verordening. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is de AmvB die de juridische bevestiging vormt van de kader stellende uitspraken uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 1. Het Barro werkt door in de ruimtelijke instrumenten van andere overheden, bijvoorbeeld in de gemeentelijke bestemmingsplannen en de provinciale inpassingplannen en ruimtelijke verordeningen. Op deze manier stelt het Barro dus eisen aan lokale ruimtelijke ontwikkelingen die aan het bestemmingsplannen getoetst worden. Zo worden sommige ontwikkelingen verboden omdat ze toekomstige waterveiligheidsmaatregelen kunnen belemmeren, andere kunnen onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan; ook kunnen bepaalde bestemmingen worden afgedwongen (bijv. ten behoeve van nutsvoorzieningen). Om af te kunnen wijken van het Barro bestaat de mogelijkheid om de Minister van Infrastructuur en Milieu een ontheffing te vragen. 2 In de nieuwe Omgevingswet lijkt te worden voorzien 1 De SVIR is een structuurvisie in de zin van artikel 2.3 Wro 2 Het betreft artikel 3.2 Barro

5 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen in een vergelijkbaar instrument als de structuurvisie, namelijk de omgevingsvisie. Ook hier geldt dat Rijk, provincie en gemeente daarover zullen beschikken. De omgevingsvisie kan worden uitgewerkt in zogenaamde omgevingsverordeningen, die in de plaats komen van de bestemmingsplannen. Vooralsnog wordt in de omgevingsvisie ruimte geboden om voor de lange termijn een visie te ontwikkelen. Maar er zal dan wel enig zicht moeten worden geboden op de wijze van uitvoering. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het rijk is voor heel Nederland een dertiental ruimtelijke speerpunten beschreven die van Rijksbelang worden geacht. Naast bijvoorbeeld Mainportontwikkeling Rotterdam en de bescherming van de Waddenzee, betreft het ook de bescherming van de waterveiligheid in en rond de grote rivieren. De SVIR is uitgewerkt (zie hierboven) in het Barro. Voor bijvoorbeeld de grote rivieren is in het Barro een aantal regels opgenomen waar bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Dit geldt voor zowel het rivierbed (het buitendijkse gebied), als voor de aangewezen binnendijkse lange termijn reserveringsgebieden voor waterveiligheid. In het Barro is de beleidsinhoud van oudere beleidsinstrumenten, zoals de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (deel 3), de Beleidslijn Grote Rivieren (beide uit 2006) en de Beleidslijn Kust (2007) overgenomen. Het Barro geeft aan welke veranderingen in het bestaande grondgebruik zijn toegestaan en onder welke voorwaarden, in binnen- en buitendijkse reserveringsgebieden; deze gebieden staan ingetekend op een kaart 3. Qua ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden is er een duidelijk onderscheid tussen binnendijkse en buitendijkse reserveringsgebieden. 5 De lange termijn reserveringsgebieden liggen binnendijks. Voor deze gebieden is bepaald dat er in principe geen nieuwe kapitaalintensieve of grootschalige ontwikkelingen zijn toegestaan, die de toekomstige uitvoering van rivierverruimende maatregelen in de weg kunnen staan. Deze bepaling is in de bestemmingsplannen overgenomen. De criteria kapitaalintensief en grootschalig zijn niet nader gedefinieerd. Dat is enerzijds een kracht: het laat in principe ruimte voor allerlei activiteiten zolang ze maar niet grootschalig of kapitaalintensief zijn. Anderzijds is het ook een zwakte: bepaald ongewenst gebruik is niet 3 Naast de hier genoemde reserveringen bestaan er nog zg. vrijwaringszones, smalle zones (max. 125m) aan weerszijden van rijks(vaar)wegen en rijkswateren, die dienen om dijken en waterstaatswerken te beschermen zodat ze duurzaam kunnen functioneren. Grondgebruik dat hiermee in strijd is niet toegestaan. De vrijwaringszones worden in het Barro genoemd (art. 2.1.), onder verwijzing naar de legger van de waterschappen waarin de begrenzing ervan is vastgelegd; het Barro schrijft voor (art. 2.11) dat deze zones in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen. Hoewel het smalle zones betreft kan ook hier flexibele toepassing van de regels gewenst zijn. De in deze brochure genoemde nieuwe mogelijkheden zijn daarvoor in principe eveneens bruikbaar.

6 Tijdelijk Anders Bestemmen op voorhand op basis van een nauwkeurige omschrijving uitgesloten, maar alleen wanneer het aan de genoemde, niet eenduidig te interpreteren criteria voldoet. Voor de buitendijkse (korte termijn) reserverings gebieden is - in tegenstelling tot voor de lange termijn reserveringsgebieden - nauwkeurig omschreven welke activiteiten er zijn toegestaan. Alle andere activiteiten zijn hier op voorhand verboden. De bepalingen die voor de buitendijkse reserveringsgebieden gelden zijn een krachtig middel om waterveiligheid te borgen en toekomstige onnodig hoge uitkoopkosten te voorkomen. Ze zijn echter ook inflexibel en bieden in principe geen mogelijkheden voor tijdelijk ander gebruik dan het huidige of het via de reservering geplande, in het bestemmingsplan vastgelegde gebruik, ook al brengt dat tijdelijk andere gebruik de waterveiligheidsdoelstelling niet in gevaar en levert het - tijdelijk- sociaal-economische of ecologische voordelen op. 6 De huidige korte- en lange termijn reserveringen uit het Barro zijn gevisualiseerd op de Kansenkaart voor TAB. De Kansenkaart en het bijbehorende rapport 4 geeft inzicht in welke tijdelijke gebruiksmogelijkheden kansrijk zijn voor welk type reserveringsgebied. De Kansenkaart is op de achterpagina van deze brochure opgenomen. Het juridisch-planologisch onderzoek dat in het kader van Reserveren zonder te bevriezen is uitgevoerd heeft nieuwe mogelijkheden aan het licht gebracht om flexibel en toch verantwoord - in de zin van veilig en betaalbaar - met ruimtelijke reserveringen om te gaan. Deze worden hieronder eerst systematisch beschreven en vervolgens geïllustreerd aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, een binnendijks en een buitendijks. Hoewel mogelijke nieuwe reserveringen in het kader van het Deltaprogramma in het binnendijkse gebied zullen liggen kan er toch sprake zijn van een wisselwerking tussen binnen- en buitendijks gebied, zoals het eerste voorbeeld (Haaften) aantoont. 4 TAB (2011). Kansenkaart Tijdelijk Anders Bestemmen, voor de Deltaprogramma s Kust, Rivieren en Rijnmond & Drechtsteden. Rijkswaterstaat i.s.m. D.EFAC.TO en Deltares.

7 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Nieuwe mogelijkheden voor reserveren zonder te bevriezen Wanneer er sprake is van een initiatief van burgers of bedrijven om te gaan investeren in een reserveringsgebied, zijn er twee uitgangssituaties: 1. de betrokken gronden zijn wel in eigendom bij de rijksoverheid, of 2. de gronden zijn niet in eigendom van de overheid maar van de initiatiefnemer. In beide gevallen is het uitgangspunt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de gronden moet kunnen beschikken op het moment dat er (bijvoorbeeld) rivier verruimende maatregelen genomen moeten worden. Ad 1 Als de gronden al in het bezit zijn van de rijksoverheid is de benadering relatief eenvoudig: de overheid sluit een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer, waarin de titel voor het gebruik (huur/pacht) wordt vastgelegd èn de termijn voor het gebruik. Ook wordt voorzien in een regeling wanneer de gronden vòòr de overeengekomen termijn al nodig zijn voor de ontwikkeling waarvoor is gereserveerd. Hierbij kan worden gedacht aan een compensatieregeling voor misgelopen inkomsten voor de initiatiefnemer. De initiatiefnemer weet hiermee dat het om tijdelijk gebruik gaat voor een afgesproken periode en kan dus 7 Case windmolenpark Kreekraksluizen Het bedrijf Econnection heeft in de reserveringszone voor de derde kolk van de Kreekraksluizen een windmolenpark gerealiseerd. Voor Rijkswaterstaat was het duidelijk dat er binnen een aanzienlijke periode geen derde kolk zou worden gerealiseerd, dus dat bood kansen voor energiewinning. De locatie van het reserveringsgebied is ideaal voor windmolens en dus heeft Econnection een aanvraag ingediend om voor een periode van tenminste 15 jaar een windmolenpark te realiseren. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een vergunning afgegeven waarbij in de overeenkomst is opgenomen dat de gronden weer schoon moeten worden opgeleverd en dat de termijn eindig is. Ook is een clausule opgenomen dat Rijkswaterstaat de gronden eerder kan vorderen, mocht de derde kolk spoediger dan verwacht gerealiseerd worden. Daarbij wordt de ondernemer gecompenseerd voor de misgelopen inkomsten. Op de hiervoor beschreven manier heeft het Rijk (RVOB) inkomsten gekregen uit het tijdelijk ter beschikking stellen van gronden voor initiatieven. De ondernemer heeft succesvol een flinke periode duurzame energie kunnen produceren. Rijkswaterstaat heeft door de clausules in de overeenkomst geen risico gelopen.

8 Tijdelijk Anders Bestemmen een gedegen kosten-batenanalyse maken. Overigens kan de periode desgewenst verlengd worden wanneer gronden nog niet benodigd zijn voor de uitvoering van maatregelen. Verder wordt in de overeenkomst ook de aanspraak op eventuele vergoeding van de gedane investeringen beperkt en kan worden opgenomen dat de gronden schoon worden opgeleverd. In het recente verleden heeft Rijkswaterstaat op deze wijze de realisatie van een windmolenpark in de reserveringszone voor de uitbreiding van de Kreekraksluizen (Zeeland) toegestaan. Meer informatie hierover kunt u lezen in het kader op de vorige pagina. Ad 2 In het geval dat de gronden (nog) niet in bezit zijn van de (rijks)overheid is de benadering minder eenvoudig maar ook hier kan gebruik gemaakt worden van een privaatrechtelijk overeenkomst, de zg. bevoegdhedenovereenkomst. De overheid verplicht zich hierin om (planologische) medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling. Daar staan verplichtingen van de initiatiefnemer tegenover, zoals de beperkte termijn waarvoor de toestemming wordt verleend. In de overeenkomst moet in ieder geval goed worden beschreven dat het gaat om een investering in een reserveringsgebied. 8 Om te voorkomen dat na het verloop van de overeengekomen termijn de gronden moeten worden verworven inclusief de gepleegde investeringen, kan in de overeenkomst een koopoptie opgenomen worden tegen een prijs die geldt op het moment van sluiten van de overeenkomst (dus zonder de investeringen). Een andere mogelijkheid om de verwervingskosten in de toekomst zo laag mogelijk te houden zou kunnen bestaan uit een aanpassing in de wetgeving (Wro/Omgevingswet en Onteigenings wet (Ow)). Deze aanpassing moet het mogelijk maken om als peildatum voor de bepaling van de schadeloosstelling op basis van de Ow de datum waarop de overheid besluit tot reserveren te kiezen. De hierboven beschreven mogelijkheden maken, onder voorwaarden, het toevoegen van economische waarde aan een gereserveerd gebied mogelijk. 5 5 Het reserveren van gebieden die al een hoge economische waarde vertegenwoordigen vraagt om een andere strategie.

9 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Twee voorbeelden uit de praktijk De hiervoor beschreven oplossingsrichtingen hoe reserveren zonder te bevriezen zou kunnen werken in de praktijk, illustreren we met twee concrete voorbeelden. De voorbeelden schetsen initiatieven van ondernemers in respectievelijk een buitendijks- en een binnendijks gebied. Buitendijkse case: Haaften, transportbedrijf Van Uden Haaften is een dijkdorp direct gelegen aan de Waal. Een aantal dijkwoningen is met de laatste dijkverzwaring van 1999 verdwenen. Haaften heeft een overnachtingshaven die plaats biedt aan 25 tot 30 schepen. Aangrenzend ligt bedrijventerrein Haaften in de uiterwaard Kerkewaard waar Van Uden Logistic Site Investments B.V. gevestigd is. Dit bedrijf is op dit moment niet watergebonden. De ontwikkeling naar multimodaal transport, dus ook watergebonden activiteiten, is een belangrijke drijfveer voor Van Uden om het initiatief te nemen voor uitbreiding in de Kerkewaard. Daarnaast spelen in dit initiatief ook de 9

10 Tijdelijk Anders Bestemmen 10 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en economische versterking binnen de gemeente Neerijnen een rol. Van Uden wil in westelijke richting uitbreiden. De grondpositie van Van Uden is 19,5 ha (gebieden A t/m D). Hiervan heeft 6 ha (zuidwestelijke punt, gebieden C en D) reeds een planologische bebouwingsbestemming. De overige 13,5 ha ( de kuil : gebieden A en B) is nu bestemd als water. In deelgebied E is het huidige warehouse van Van Uden gevestigd. Dit gebied is niet in eigendom van Van Uden. In gebied A wordt een uitbreiding van het warehouse voorgesteld ( m 2 ) en in gebied B de vestiging van een jachtbouwer m 2. Van Uden heeft voor de gewenste uitbreiding toestemming nodig van zowel de gemeente voor de bestemmingsplanwijziging, als van Rijkswaterstaat voor de Waterwetvergunning. Zoals hiervoor in de paragraaf over het juridische kader is beschreven, geldt voor buitendijkse gebieden wat betreft ruimtelijke ordening nu het Barro. 6 De voorgenomen ontwikkelingen passen daar niet in. In dit geval zou gebruik kunnen worden gemaakt van de bevoegdhedenovereenkomst, te sluiten met alle betrokken overheden: Gemeente Neerijnen (waarin Haaften gelegen is) als bestemmingsplanwetgever; Eventueel de provincie Gelderland, mocht die op termijn hier ontwikkelingen willen realiseren; De Minister van Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Rijkswaterstaat, die toestemming moet verlenen voor afwijken van het Barro, respectievelijk een vergunning moet afgeven op basis van de Waterwet. 6 Meer precies gelden de artikelen , regels die voorheen in de Beleidslijn Grote Rivieren waren opgenomen.

11 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen In de considerans van de bevoegdhedenovereenkomst moet duidelijk worden vastgelegd, waarom in afwijking van de reservering een ontwikkeling wordt toegestaan en dat deze tijdelijk van aard is met een vooraf afgesproken termijn. Als ontbindende voorwaarde wordt opgenomen dat van Rijkswege de vereiste toestemming wordt gegeven. De termijn wordt vastgelegd, met de mogelijkheid deze te verlengen en te bekorten. Voor dit laatste geval kan een schadevergoedingsregeling worden opgenomen. En als het gebied in de toekomst aangekocht moet worden door de overheid, dan kan de waarde van de grond gefixeerd worden op de waarde ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst. Binnendijkse case: Rijnstrangen, recreatiegebied Carvium Novum Het bedrijf Wezendonk Zand en Grind BV Pannerden is al sinds 1966 actief met de winning van oppervlaktedelfstoffen in de gemeente Rijnwaarden. De gemeente ligt langs de Rijn en op het grondgebied van de gemeente ligt een lange termijn reservering uit het Barro voor een mogelijk toekomstig retentiegebied: Rijnstrangen. Ten behoeve van de regionale grondstoffenvoorziening en de continuïteit in de bedrijfsvoering is Wezendonk steeds op zoek naar potentiële winlocaties. Een locatie oostelijk gelegen van de dorpskern bleek een geschikte 11 Potentiële winlocatie ten oosten van dorpskern Lobith Bron: Bestemmingsplan Carvium Novum, 2010

12 Tijdelijk Anders Bestemmen zandwinlocatie. Naar aanleiding van de door de gemeente gewenste ontwikkeling van een Toeristische Trekker heeft Wezendonk de ideeën voor deze ontzanding gecombineerd met de inrichting van het gebied, na ontzanding, als recreatieterrein. De voorgestelde inrichting bestaat uit een combinatie van natte natuur met een kleinschalig speelterrein, inclusief een horecavoorziening en een beperkt aantal overnachtingsplaatsen. Het recreatieterrein 12 Bestemmings plankaart Carvium Novum

13 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen beslaat in totaal circa 7 ha. Het gebied waarop Wezendonk de ontwikkelingen wil realiseren is onderdeel van het potentiele retentiegebied Rijnstrangen. In dit geval is er door RWS in het verleden, toen het Barro nog niet van kracht was, medewerking verleend aan de voorgenomen ontwikkelingen van Wezendonk. onder bepaalde voorwaarden. Eén daarvan was dat de overnachtingsplekken sober moesten worden opgezet, daarmee invulling gevend aan de wens om kapitaalintensieve ontwikkelingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook moest het maaiveldniveau voor bebouwing op kruinhoogteniveau liggen van de in het gebied gelegen oude dijken. De schade bij een eventuele onderwaterzetting komt voor rekening van de initiatiefnemer. Daarmee is destijds al een pragmatische oplossing gevonden om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Wanneer de plannen zich op dit moment zouden voordoen, nu het Barro geldt, zou voor het gebied op grond van artikel gelden dat er in een bestemmingsplan geen nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk mogen worden gemaakt die de rivierverruiming kunnen belemmeren. Wel zou het mogelijk zijn geweest om een ontheffing te vragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (artikel 3.2), met als argument dat de provinciale of gemeentelijke ontwikkelingen onevenredig werden belemmerd. In casu zou dan kunnen worden aangevoerd dat met een solide bevoegdhedenovereenkomst kan worden voorzien in een regeling die het mogelijk maakt dat op termijn toch zonder problemen een retentiegebied kan worden ingericht. In deze overeenkomst zou kunnen worden geregeld dat RWS de gepleegde investeringen niet zou hoeven te vergoeden. Dit zou het bedrijf de vrijheid hebben gegeven om zelf te bepalen of het rendabel zou zijn om meer hoogwaardige overnachtingsplekken te realiseren. 13

14 Tijdelijk Anders Bestemmen Aandachts- en discussie punten De resultaten van de verkenning van juridisch planologische mogelijkheden om flexibel om te gaan met bestaande ruimtelijke reserveringen voor waterveiligheid zijn bediscussieerd tijdens twee workshops met deelnemers uit het Ministerie van I&M (Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Ruimte en Water) en betrokkenen bij de Deltaprogramma s Grote Rivieren, Nieuwbouw en Herstructurering en Kust. Uit deze workshops kwamen een aantal aandachts- en discussiepunten naar voren die te maken hebben met: 1. de inhoud en de naleving van hierboven toegelichte privaatrechtelijke overeenkomsten als onderdeel van een flexibele strategie, en 2. het onzekere karakter van lange termijn reserveringen voor waterveiligheid en hoe dat zich verhoudt tot de juridisch-planologische verankering middels het ruimtelijk planningsstelsel, dat primair gericht is op het bieden van rechtszekerheid. 14 Inhoud, naleving en toepassing privaatrechtelijke overeenkomsten Bij (bevoegdheden)overeenkomsten die flexibel tijdelijk gebruik in reserveringsgebieden mogelijk maken gaat het meestal om termijnen van enkele tientallen jaren. Het is daarom belangrijk dat deze overeenkomsten goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld bij notariële akte en kadastrale (digitale, gegeorefereerde) registratie, en dat de naleving van deze overeenkomsten wordt gewaarborgd, m.n. bij tussentijdse verkoop van gronden of bij failissementen van betrokken bedrijven. Voor de naleving van overeenkomsten zou onderzocht kunnen worden of private partijen hierin een rol kunnen hebben. Vooralsnog is onduidelijk welke baten een particuliere partij hieruit zou kunnen halen. Ook zou introductie van een periodiek herijkingsmechanisme overwogen kunnen worden. Dit heeft meerdere voordelen: naast actualisering van nut en noodzaak van de reservering ook schouw van inmiddels verleende ontheffingen en aangegane overeenkomsten en van de naleving van de overeenkomsten. Bij de vastlegging van overeenkomsten zou een grotere rol voor lokale overheden, de gemeenten en waterschappen kunnen worden overwogen, omdat deze de lokale situatie goed kennen. Het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten door overheden is nieuw. Omdat het gaat over vermogensrechtelijke overeenkomsten moet inzichtelijk worden gemaakt welke risico s voor de overheid hiermee gepaard kunnen gaan. Het reserveren van gebieden voor waterveiligheidsdoelen is van groot maatschappelijk

15 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Tijdelijke bestemming: Recreatie, Blijburg Amsterdam Foto: Defacto belang. Het afsluiten van bevoegdhedenovereenkomsten is een aanvullend middel om flexibel met dit instrument om te gaan als dat mogelijk en wenselijk is. 15 Ruimtelijke plannen en reserveringen Reserveringen voor waterveiligheid, m.n. lange termijn reserveringen, kunnen vanwege hun lange tijdshorizon (langer dan 10 jaar) en de onzekerheid of ze überhaupt nodig zullen blijken te zijn, niet rechtstreeks in ruimtelijke plannen juridisch worden vastgelegd. Via het bestemmingsplan kunnen wel beperkingen worden opgelegd aan bestaande, of op afzienbare termijn te realiseren bestemmingen. Ook kunnen randvoorwaarden worden gesteld aan bestemmingsveranderingen. Een voorbeeld hiervan zijn de randvoorwaarden niet kapitaalsintensief en niet grootschalig die vanuit het Barro doorwerken in bestemmingsplannen. Deze randvoorwaarden zouden verder kunnen worden uitgewerkt, zodat ze meer houvast bieden, zowel om ontwikkelingen toe te staan, als om ze te verbieden. Dit geldt ook voor de randvoorwaarden waaronder de ontheffingsbevoegdheid van kracht is; hier zou verduidelijkt kunnen worden wat onder onevenredige belemmering van gemeentelijke of provinciale belangen en onder bijzondere omstandigheden moet worden verstaan. Uitwerking en concretisering vergroot de rechtszekerheid voor alle betrokken partijen, maar heeft als nadeel dat er minder ruimte overblijft voor lokaal maatwerk. Uit de gehouden workshops bleek dat gemeenten er soms de voorkeur aan geven om grote

16 Tijdelijk Anders Bestemmen ingrepen zoals by-passes van rivieren in de tijd naar voren te halen, zodat lokale partijen op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. Daarnaast kan het maken van een inrichtingsplan voor een reserveringsgebied ervoor zorgen dat tussentijdse initiatieven getoetst kunnen worden aan dit plan, waarmee duidelijkheid ontstaat zowel voor de initiatiefnemer als voor de vergunningverlener. Beide opties komen in feite neer op het verminderen van onzekerheid. 16 Foto: Defacto Tijdelijke bestemming: Natuur, Haven Amsterdam Het streven naar flexibelere bestemmingsplannen, dat wil zeggen bestemmingsplannen die beter omgaan met onzekerheid, speelt een belangrijke rol in de discussie rond de nieuwe Omgevingswet. Platform 31 voert in dit verband bijvoorbeeld met een aantal gemeenten experimenten uit met drie nieuwe planvormen: globale bestemmingsplannen (een flexibele vorm die al bestaat maar in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt); uitnodigingsplanologie (een plankaart waarop staat aangegeven waar ontwikkelingen gewenst zijn en waar alleen onder bepaalde voorwaarden); en beschrijving van gewenste en ongewenste ontwikkelingen in een visie, die niet via bestemmingen op een plankaart maar via regels wordt vastgelegd. Ook op provinciaal niveau wordt geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met een flexibele structuurvisie, waarin verschillende toekomstige scenario s inclusief milieu-effectrapportages worden gepresenteerd. Naar gelang de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zou dan op zeker moment van het ene scenario naar het andere overgestapt kunnen worden zonder dat langdurige procedures moeten worden doorlopen.

17 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Conclusie Terugkomend op de drie vragen waar we deze verkenning mee begonnen zijn. 1. Uit het vorenstaande wordt duidelijk dat er juridisch-planologische mogelijkheden zijn binnen de huidige wetgeving om in reserveringsgebieden toch ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit met de garantie dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de gronden op tijd in handen heeft en zonder dat dit er toe leidt dat het later gedwongen is de gedane investeringen te vergoeden. Dit kan worden gerealiseerd door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst. De optie aanpassing van de onteigeningswet, bestaande uit het naar voren halen van de peildatum voor de waardebepaling bij onteigening naar het moment van ter inzage legging van het plan waarin de reservering is opgenomen, lijkt niet noodzakelijk, nog los van het feit dat het niet bepaald reëel is te verwachten dat een dergelijke fundamentele aanpassing in het onteigeningsrecht snel kan worden doorgevoerd. 2. In deze verkenning bleek dat er bij overheden nog amper ervaring is opgedaan met de toepassing van privaatrechtelijke overeenkomsten om afspraken te maken over gebruik in ruimtelijke reserveringsgebieden. Dat er kansen liggen laten de praktijkvoorbeelden in deze brochure zien. De geïdentificeerde aandachtspunten maken vervolgens duidelijk dat met de nodige inventiviteit en durf overeenkomsten tot stand kunnen komen waarin betrokken partijen hun plichten en rechten voor de toekomst op zo n manier kunnen vastleggen dat ieders belangen worden gewaarborgd. Het is zaak de betrokkenen er van te overtuigen dat contracteren de juiste oplossing biedt, met meer dan voldoende vrijheid om de rijksbelangen zeker te stellen In de workshops met Deltaprogramma Rivieren, Provincie Gelderland, en met Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Kust kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten en discussiepunten naar boven. Degene die het meest in het oog sprong is de onbekendheid met het maken en handhaven van langdurige privaatrechtelijke afspraken. Hoe doe je dat goed, ook op de lange termijn? Het maatschappelijke belang van een betaalbaar hoogwaterveiligheidsbeleid is groot en vraagt om zorgvuldigheid. Ondanks dit dilemma is de ervaring ook dat reserveringsgebieden maatschappelijke weerstand oproepen. En de verwachting is dat dit voor mogelijke nieuwe reserveringen in het kader van het Deltaprogramma niet anders zal zijn. Des te belangrijker is het van meet af aan de mogelijkheden om flexibel met reserveringen verder te ontwikkelen, te benutten en succesvolle voorbeelden van tijdelijk anders bestemmen naar voren te schuiven.

18 Tijdelijk Anders Bestemmen Kansenkaart Tijdelijk Anders Bestemmen 18

19 Oplossingsrichtingen voor Ruimtelijk reserveren, zonder te bevriezen Gronden gereserveerd voor ruimte voor het water: nieuwe riviertakken dijkverlegging verlagen buitendijks gebied buitendijks gebied dat onder loopt ontpolderen overloopgebied / inundatiepolder inrichtingsmaatregelen Gronden gereserveerd voor waterwerken: 19 bestaand waterwerk: dijk bestaand waterwerk: duin (kernzone) toekomstige dijk, kade of duin toekomstig kunstwerk ruimte voor dijkversterking reserverings/beschermingszone kust Gronden met een afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen: tijdelijk aanwezig land tijdelijk aanwezig land buitendijks wordt binnendijks

20 COLOFON Dit is een product in het kader van het Corporate Innovatie Programma (CIP) van Rijkswaterstaat, cluster ruimte en Duurzaamheid. Interviews & gesprekken Met veel dank aan inspirerende interviews en gesprekken met: Erwin Klerkx, Henk de Hartog, Marc van Hemmen, Frederique Klooster-Valk, Sonja Seuren Provincie Gelderland Deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van: Iwan Smeenk Smeenk Law Rosalie Franssen, Bonne van der Veen, Gerda Roeleveld Deltares Ireen Röling Rijkswaterstaat Auteurs Meer informatie over TAB kunt u vinden via Hein Middelaar Gemeente Nijmegen en P2 Consultants Ard Schenk Gemeente Rijnwaarden Jan Pieter Vermeulen, Koos Beurskens Deltaprogramma Rivieren Frank Wagemans Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering Jan Struiksma Vrije Universteit Amsterdam Jelle Troelstra Ministerie IenM, Programma Eenvoudig Beter Ton Lavrijzen, Rolf Jan Sielcken, Yvonne Borgers Rijkswaterstaat Marrit van de Schaar Platform 31

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

TAB Verdienmodel. 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel:

TAB Verdienmodel. 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel: TAB Verdienmodel 1. Overzicht potentieel TAB areaal 2. Huidig grondbezit 3. Quickscan verdienmodel 4. Cases verdienmodel: Stadslandbouw Tijdelijke (wind)energie Natte bedrijventerreinen Potentieel TAB

Nadere informatie

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING Noodzaak van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Gedurende de afgelopen veertig jaar is de

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

Regie op ruimte in het rivierbed

Regie op ruimte in het rivierbed Regie op ruimte in het rivierbed Belangen in het rivierbed De hoofdfunctie van de rivieren is het afvoeren van water, sediment en ijs. Daarnaast is het rivierengebied een belangrijk onderdeel van het Nederlands

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer... 3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag... 3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003,

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Kansenkaart energie uit waterkracht

Kansenkaart energie uit waterkracht Kansenkaart energie uit waterkracht Bedoeling van de kansenkaart In de zoektocht naar duurzame energie gaat de belangstelling ook uit naar energie uit water. Als waterschap hebben we, net als onze regio,

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine

Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente 1 Inleiding In Oosterwold, het landschappelijk gebied aan weerszijden van de A27, laten

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer...3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag...3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Het land beschermen tegen overstromingen. Aanleg, reconstructie en onderhoud van rijkswegen. Het bevorderen

Nadere informatie

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad RAADSBERICHT Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad Nummer : 2012-29 Datum : 10 oktober 2012 Onderwerp : Informatie actualisatie bestemmingsplannen/toepassen beheersverordeningen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad)

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Op 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Wro kent een vernieuwd stelsel

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant

Statenmededeling. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Statenmededeling Onderwerp Mestbewerking in Noord-Brabant Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Actuele ontwikkelingen rondom mestbeleid in Noord-Brabant Aanleiding In maart 2014 hebben

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Nakoming gemaakte afspraken project 'Ruimte voor de Waal - Nijmegen'

Nakoming gemaakte afspraken project 'Ruimte voor de Waal - Nijmegen' Openbaar Onderwerp Nakoming gemaakte afspraken project 'Ruimte voor de Waal - Nijmegen' Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van het project Ruimte voor de Waal

Nadere informatie

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost 1 Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost Inhoudsopgave 1. Inleiding en juridische procedure... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Procedure...4 2. Inspraakreacties en commentaar... 4 2.1 Waterschap Hunze

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Deze samenvatting hoort bij de rapportage Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) voor het project Dijkversterking Tiel Waardenburg en Rivierverruiming Varik - Heesselt. Werken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp 34-36 Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

Zaandam Oost en West Toelichting

Zaandam Oost en West Toelichting Onherroepelijk Beheersverordening Zaandam Oost en West Toelichting Zaandam Oost en West Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Uitgangspunten en achtergrond Achtergrond beheersverordening

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2. Toelichting

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2. Toelichting Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2 Toelichting 17 juli 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding...2 1.2 Plangebied...2 2. PLANOPZET... 2 2.1 Bebouwingspercentage bouwwerken,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

De verbeelding en de planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd:

De verbeelding en de planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd: *13.22537* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: W. van der Harst Afdeling/cluster: afdeling Grondgebiedszaken/cluster OW Telefoonnr.: 0591-535220 Portefeuillehouder: J.J. Bruintjes Onderwerp:

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken

regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken Informatiebrochure regelingen aankoop en schadevergoeding onroerende zaken in het kader van de realisatie van de PKB Ruimte voor de Rivier Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verzoek om schadevergoeding 3.

Nadere informatie

Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg

Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg Memo procedure Woningbouw Oosterveld Norg Van Project : : Rho adviseurs: Jur van der Velde, Joske Poelstra 20161897 Opdrachtgever : Gemeente Noordenveld Datum : 9 januari 2017 Aan : Gemeente Noordenveld:

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Realiseren paardenbak

Realiseren paardenbak Realiseren paardenbak Ruimtelijke onderbouwing Langereis 25 Hoogwoud Ontwerp Bakker Zwollo-de Wilt juristen Locatie: Langereis 25 Hoogwoud Opgesteld door: Mw. drs. I.A. Zwollo Bakker Zwollo-de Wilt juristen

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 3 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Plangebied 4 1.4 De bij het plan

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3 Begrenzing van het plangebied

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3 Begrenzing van het plangebied Woonwijken Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 7 1.2 Doel van de beheersverordening 7 1.3 Begrenzing van het plangebied 8 Hoofdstuk 2 Juridische

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

Naar een veilige en aantrekkelijke (bedijkte) Maas voor iedereen! Belangrijkste kenmerken van de potentiële voorkeurstrategie voor de bedijkte Maas (van Heumen/Katwijk tot aan Geertruidenberg), december

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP Provincie Utrecht partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang ONTWERP Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Provinciaal belang 3.

Nadere informatie

Fotoverslag Tijdelijk Anders Bestemmen Datum vrijdag 11 september 2009 Locatie LEF Future Center

Fotoverslag Tijdelijk Anders Bestemmen Datum vrijdag 11 september 2009 Locatie LEF Future Center Fotoverslag Tijdelijk Anders Bestemmen Datum vrijdag 11 september 2009 Locatie LEF Future Center Tijdelijk ruimtegebruik als duurzame oplossing. Innoveert u mee? Georganiseerd door Rijkswaterstaat, Deltares,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd aan te geven wat de gewenste rol is van de publieke partijen (Rijk, Provincie

Nadere informatie