Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ /"

Transcriptie

1 Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming G,t t: w \ / i\ ( N

2 Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming Nederlndse ê) Spoorwegten erntwoordeliike sectorchef : D. Kruiid Dtum le druk Dtum gewijzigde herdruk : 100 stuks : A.E. vn Houwelingen : Technische Opleidingen Archiefcode z L f.+0036f.lMrvm ltcrvr -4-

3

4 oorwoord Dit boek is bedoeld om te worden gebruikt bij de opleiding vn hoofdmonteurs Seinwezen. Buiten het gebruik bij de opleiding kn het boek mogelijk ook gebruikt worden voor de herctivering vn reeds functionerende hoofdmonteurs en tot nut zijn vn ndere die in het Seinwezenvkgebied werkzm zijn. De in dit boek verstrekte informtie is fundmenteel vn rd. n de prktijk dient gebruik gemkt te worden vn de documenttie die bij de pprtuur ter pltse nwezig is. Er is vn uitgegn dt men reeds op de hoogte is vn de schkelingen en eigenschppen vn de bij NS in gebruik zijnde utomtische blokstelsels, het seinstelsel, spoorstroomlopen en ATB-principes. n dit boek wordn lleen de fundmentele NX-schkelingen, welke lgemeen toegepst kunnen worden, behndeld. Schkelingen behorende bij een specifieke, weinig voorkomende, situtie komen niet n de orde. Op- en nrnerkingen die de inhoud vn dit boek ten goede kunnen komen worn Srne irrgewcht door ondertekende. A.E. vn Houwelingen Pz4 november

5

6 lnhoud Deel 1 l. l.l t"5 nleiding tot het NX-beveiliging systeem168 Historische ontwikkeling vn de sttionsbeveiliging Sttionsrelisbeveiligin gen Beveiligingseisen oordelen vn een N X-beveiliging Soorten N X-beveiligingen Blz. ll t4 l6 l Bedieningstoestellen nleiding Begin- en eindknoptoestel ereenvoudigd bedieningstoestel met keuzeknoppen ereenvoudigd bedieningstoestel type ntegr ntegr-toestellen met gescheiden bedienings- en signleringstoestellen Overige signleringen en schkelrs l ) i.t+ Componenten, schkelprincipes en schemtuur nleiding Componenten SchkelprinciPes Schemtuur l 4" " Blokschem N X-beveiliging systeem 168 nleiding Het blokschem N iet-veiligheidscircuits nleiding Keuzeknop- en seinknopschkeling ntegr Een ndere versie vn de seinknopschkeling De beginknopschkeling Het voorbereidingscircuit l 9l 9l "2 6.3 Niet-veiligheidscircuits 2 Eerste voltooiing (le vtc) ndividuele wisselbediening Tweede voltooingscircuit (2e vtc) -6- t r33

7 7. 7.t Wisselsturing nleiding Schkelingen vn het enkele wissel Wisselsturing gekoppeld wissel Weergve vn gekoppelde wissels op het bedieningstoestel Blz. t Deel "5 8.6 Wisselsignlering nleiding Wisselsignlering begin- en eindknoptoestel /isselsignlering op ntegr-toestellen met vereenvoudigd bedieningstoestel Wisselsignlering op ntegr-toestel met gescheiden bedienings- en kijktoestel Wisselsignlering op ntegr-kijktoestel Signlering gekoppeld wissel l0 l0 ll t7 t9 t9 23 9" 9.t Wisselvstlegging en vergrendeling nleiding Schkeling vn het rijrichtinghoudrelis Tisselselektiekontkten in de SR_schkeling Afsluiting Seinsturing BGZR l0.l nleiding lo.2 De schketing 0.3 Kontrole op de vrije bn 0.4 Angifte op de S-blden i l -7-

8 l. Seinsturint GR en HR t l.l nleiding ll,2 De GR-schkeling Ll.3 De HR-schkeling 1.4 Kontrole op de vrije bn 1.5 De lmpketen 11.6 Angifte op de S-blden Blz, E Seinsturing DR/DFR en ciiferbkken l2.l nleiding 12.2 Het DR-circuit 12.3 Het DFR-circuit 12.4 Ciiferbksturing 12.5 Hndleiding voor het lezen vn OS-blden 15. Diverse schkelingen t 5.1 nleiding 5,2 De treinnkondigingsschkeling 15.1 Ardfoutkontrole 15,4 ertreklichten 15.5 Herhlingssein 5.6 Sturing wisselverwrming

9 16. ATB<odeliinen opemplcementen l6.l nleiding 16.2 Eisen CR-schkeling 16.3 ATB-codelijnen sttion \ülwijk 16.4 Codelijn met wissel l: Cbinesein geel 17. Anvullende NX-begrippen 17.l nleiding 17.2 De voorkeursroute 17.9 De bijzondere of fwiikende voorkeursroute 17.4 De fgedwongen riiweg l.5 Een ndere route dn de voorkeursroute 17.6 oorkeursroute d.m.v. routeknoppen 17.7 De rvrije-ruimter kontrole 17"8 Het verzoekwissel 17.9 Het eiswissel ll4 l4 ll4 l5 tt7 rt7 ll8 L19 12L t23

10 20. Stop-doorschkeling op een sttion 20.1 nleiding 20.2 Situtie en globle werking 20.3 Stoptrein 20.4 Doorgnde trein 21. Routesignlering op een ntegr-toestel 2l.l nleiding 21.2 De schkelingen

11

12 Hoofdstuk 1 lnleiding tot de NX-beveiliging systeem '68. HSTORSCHE ONTWKKELNG AN DE STATONSBEELGNG l. l.l Mechnische beveiligingspprtuur n de beginiren vn het bestn vn de spoorwegenr toen er mr enkele treinen per dg reden, werden de wissels en seinen ter pltse bediend' Toen het treinverkeer lsmr drukker werd ontstond de behoefte om de bedieninriihtingen bij elkr te pltsen en onderling te koppelen ter voorkoming vn ongevllen. n Nederlánd werden de eerste vn dit soort bedieningsinrichtingen in 1876 door de NRS (Nederlndsche Rijn Spoorwegmii.) in dienst gesteld te Hrmelen en Breukelen. Deze toestellen wrên vn Engels ontwerp en mkelij' oor de wisselbediening werd vn een slnggeleiding gebruik gemkt en voor de seinen vn enkelvoudige trekdrden. Dit systeem werd echter l snel verlten en vervngen door bediening d.m.v. dubbele trekdrden (tgzg). Deze toestellen zorgden voor een belngrijke verhoging vn de veiligheidsgrd en vergrootten de cpciteit vn de sttions. Bij de mechnische beveiligingen worden wissels en seinen bediend vnuit hndelinrichtingen. Deze bestn uit een ntl hndels met hndelschijven wrover de drden of kettingen lopen die verbonden ziin met de trekdrden vn wissels en seinen' De hndels zijn onderling gekoppeld zodt een hndel lleen omgelegd kn worden bij een beplde stnd,vn de ndere hndels. Een voorbeeld vn deze toestellen wren de AY-hndelinrichtingen (Alkmrsche Jzergieterij). N 1875 werd in de sttionsbeveiliging steeds meer gebruik gemkt vn elektrische bloksloten ("vensters") voor de koppeling vn hndelinrichtingen op verschillende sttionsposten. Deze bloksloten kunnen lngs mechnische weg de beweging vn bijv' een seinhndel verhinderen. rijmking vn het blokslot gebeurt, lngs elektrische weg vi kbelders of tuchtliinen, door een seinhuiswchter op een ndere post of door de treindienstleider op de centrle post, Post T. Het bloktoestel met bloksloten werd boven op de hndelinrichting gepltst met drtussen een 28. linelenkst. -l -

13 De meest voorkomende hndelinrichtingen die toegepst werden wren vn het fbrikt HS, in dienst bij de HsM en sh (siemens & Hlske) ui e ss en NCS. Al deze hndelinrichtingen werkten volgens hetzelfde principe, de wisselhndels worden gelegd in de stnd die bij een beplde rijweg hoort. ervolgens wordt een metlen stf, de linel, in de linelenkst verschoven d.m.v. een krukje of trekker. Deze linel heeft tot doel de wisselhndels en drmee dus de rijweg vst te leggen. Dit heet wisselvstleggins. Dit vstleggen gebeurt vi nokken en pennen wrmee de wisselhndelschijven worden geblokkeerd. Tevens wordt de mechnische versperring vn een seinhndçl opgeheven, zodt het sein dt toegng geeft tot de rijweg uit de stnd stop kn worden gebrcht. Bij de hndelinrichtingen type HS worden de linelen verschoven m.b.v. zg. rtrekkersr', bij de SH-toestellen m.b.v. rrkrukjesrr. De tekening hieronder toont het principe vn wisselstrtvstlegring bij een SH-toestel. l A1 5 ^2 P0ST + + PosT T T BLOKSLOT (RJMAKNG DOOR POST T ø /l+ Ø' LNEAAL KRUKJE + SENHANDEL + + \./SSELHANDEL SEN A2 SEN A1 JSL 5 WSL ] -12-

14 Een beperkihg vn dit soort toestellen vormde de fstnd wrop wissels en seinen konden worden bediend, resp. c. 350 en 1300 m' Een niet l te groot sttion telde dn ook l guw miniml twee bedienposten en een centrle post, post T wr de treindienstleider zich bevindt. De ndere posten wren lngs elektrische weg fhnkelijk vn deze post die vk lleen mr een kst met bloksloten bevtte' l. 1.2 Elektrische stelknoptoestellen N een tussenfse wrbij de voorseinen en soms ook de hoofdseinen in de mechnische beveiliging lngs elektrische weg bediend werden ws de volgende ontwikkeling de indienststelling vn zg. elektrische stelknoptoestellen vn het fbrikt ES (ereinigte Eisenbhn Signlwerke' een combintie vn Siemens & Hlske en ndere firmts)' Net ls bij de mechnische hndelinrichting wordt de "beveili8in8" mechnisch verzorgd door linelen met nokken die elkr kunnen versperren. Er zijnstetknoppen nwezig die, net ls de hndels, lleen omgelegd kunnen worden bii een beplde stnd vn de linelen' Bij de mechnische toestellen worden de krukjes en trekkers versperd of vriigemkt door btrokvensters: bij de stelknoptoestellen gebeurt dit d.m.v. specil geconstrueerde spermgneten. Een spermgneet is te beschouwen ls een relis wrbij n het nker een metlen stfje is bevestigd welke op een nok n de stelknops kn werken' Boven de ste!knoppe n ziin meldingsvenstertjes ngebrcht wrin een ntl signleringen gegeven kunnen worden" nvoering vn het stelknoptoestel betekende een verdergnde centrlisering vn de bediening. De wissels en seinen worden lngs elektrische weg bediend. Een beperking vormde het feit dt geisoleerde spoorisoltie mondiesmt werd toegepst' Het te bedienen emplcements-gedeelte moest drdoor in principe voor de seinhuiswchter zichtbr zijn. Krkteristiek voor zowel de mechnische- ls de elektrische sttionsbeveiliging is het feit dt een rijweg ps vrijkomt ndt de trein de wisselstrt in z'n geheel verlten heeft. Op drukke emplcementen werkt dit ntuurlijk erg vertrgend bij de uitvoering vn de tieindienst. Het principe vn de wisselstrt vsthouden totdt de trein een bepld punt gepsseerd is heet wisselstrtv sthoudine. De tekening hieronder lt zien hoe dit uitgevoerd is bij het mechnische SH-toestel. Het is een uitbreiding vn de vorige tekening. -t3-

15 Als de trein het geîsoleerde spoorgedeelte chter de wisselstrt verlten heeft rspringtr een gelijkstroom-blokslot omhoog rvrn een krukje omgelegd kn worden. Dit krukje beweegt dn de linel vi welke de wissels in de rijweg vstgelegd w,ren. De principes vn wisselvstlegging en wisselstrtvsthouding zijn ook weer toegepst in de relisbeveiligingen zols die heden ten dge bij NS in gebruik zijn. Overigens dient opgemerkt te worden dt sttionsbeveiligingen zols hiervoor omschreven tot in de jren r80 dienst hebben gedn of nog doen met een hoge mte vn bedrijfszekerheid en veiligheid zij het dt ze niet meer pssen in het thns bestnde beeld vn treinbeheersingssystemen. De n de Tweede wereldoorlog op gng gekomen modernisering vn de beveiliging zl n het eind vn de jren t80 zijn beslg krijgen. Overl, misschien een enkele uitzondering drgelten, zullen dn relisbeveiligingen geînstlleerd zijn, l dn niet bestuurd vi een fstndstuursysteem zols bijv. de cl: (centrle erkeers Leiding). Nu reeds worden proeven genomen en ideeën ontwikkeld met de tegenwoordig ter beschikking stnde technologische middelen. (elektronik en computers)..2 STATO NSRELASBEELGN GE N nleiding Bij de hiervoor summier beschreven mechnische en elektrische beveiliging wordt de veiligheid voornmelijk verzekerd door robuuste mechnische pprtuur. Elektrische schkelingen met relis spelen drin slechts een ondersteunende rol. N de oorlog werden er echter dusdnig betrouwbre relis ontwikkeld dt het ook mogelijk ws de koppeling tussen wissels en seinen m.b.v. deze relis uit te voeren. Bij de relisbeveiliging wordt de kontrole op het vrij zijn vn de sporen niet meer visueel (op zicht) uitgevoerd mr d.m.v. geisoleerde spoorschkelingen, zodt de pprtuur op elk momentrweetrwr zich een trein- of rngeerdeel bevindt. De plts vn de wissel- en seinknoppen wordt nu niet meer bepld door de vereiste koppeling met nokken en linelen mr kunnen in een overzichtelijke geogrfische fbeelding vn het te bedienen emplcement gepltst worden. f)e eerste relisbeveiliging met een dergelijk bedieningstoestel werd in 1950 in 's Hertogenbosch in gebruik genomen. Het werd geleverd door de Generl Rilwy Signl Compny (CRS) uit de erenigde Stten. -14-

16 Systemen wrin relisbeveiligingen hun toepssing vinden worden ngeduid met: NX' AR, TPRB, CL en CL, wrbij de eerste drie betrekking hebben op ter pltse bediende sttionsbeveiligingen en de ltste twee op sttionsbeveiligingen die vnuit een centrle post op fstnd worden bediend vi een fstndstuursysteem' Opbouw vn de relisbeveiliging De rmoderne' relisbeveiligingen bestn uit verschillende onderdelen zols: een bedieningstoestel, de wissels, de seinen, de geîsoleerde sporen, elektrische voedingen en de eigenlijke beveiliging d.m.v. relis. De beveiliging bevindt zich in het relishuis of de reliskmer vn het seinhuis. We beplen ons nu verder tot de opbouw vn de NX-beveiliging. Bii een NX-beveiliging worden de wissels en seinen niet meer prt mr in één hndeling bediend door het drukken vn een knop n het begin vn de rijweg. De fzonderlijke bediening vn de wissels en het sein wordt hierbij overgenomen door de "NX<ircuits". Door deze wiize vn bedienen kn de treindienst sneller en met minder mensen worden fgewikkeld. Bij de NX-beveiliging systeem '68 bevinden bedieningstoestel, stuurcircuits en beveiliginlscircuits zich meestl in één gebouw, het seinrelishuis vn wruit de wisselen seinsturing rechtstreeks vi kbelders gebeurt tot over een fstnd vn c. 2km' 1.2"3 Kenmerken vn een NX-beveiliging n tegenstelling tot voorheen toegepste systemen is de NX (entrnce-exit) een routesysteem, d.w.z. er worden geen wissels en seinen fzonderliik bediend, mr rijwegen ingesteld wrbij de pprtuur de wissels in de gewenste stnd stuurt en het sein uit de stnd stop'brengt. Het is een 'll-rely' systeem wrbij het verbnd tussen wissels en seinen geheel lngs elektrische weg tot stnd komt. n zijn eenvoudigste vorm gebeurt er bij een rijweg-instelting het volgende: l. lle in de rijweg gelegen wissels worden in de voor die rijweg juiste stnd gestuurd' 2. de ingestelde rijweg wordt voor de ngegeven richting 'vstgeleßdr. Dit houdt in dt de stnd vn de wissels in dèze rijweg niet meer beînvloed kn worden door een ndere rijweg welke drmee strijdig is. 3. er wordt gecontroleerd of de wissels in de iuiste stnd gekomen zlin, of- de tongen goed nliggen en de vstlegging vn de wissels gereliseerd is. -t 5-

17 4' het resultt is dt een seinstuurrelis ntrekt wrdoor het sein n het begin vn de rijweg uit de stnd stop komt. 5. het ngetrokken seinstuurrelis (GR of HR) stelt tegelijkertijd cie wisselstrtvsthouding in werking. Dit betekent dt de wissels in de rijweg n herroepen vn het sein of n storing nog 2 minuten vstgelegd blijven. Het sein wordt onmiddellijk rood. Een trein die het gele of groene sein ndert en plotseling door rood verrst wordt en doorrijdt treft dn toch de bij het gele of groene sein behorende rijweg onvernderd n. Zou de rijweg bij herroepen of n storing direkt vrijkomen dn bestt de mogelijkheid dt de wissels in de rijweg direkt in een ndere stnd gestuurd worden, bijv. fleidend i.p.v. rechtdoor. 6' de normle wiize wrop een ingestelde rijweg weer vrijkomt is dt deze per,sectier wordt fgereden. Een wissel in de rijweg komt vrij zodr de trein de betreffende wisselsectie verlten heeft. Dit is in tegenstelling tot de hiervoor ter sprke gekomen mechnische en elektrische beveiligingen. 7' Als een rijweg herroepen wordt is het ps n twee minuten mogelijk een met de herroepen rijweg strijdige rijweg in te stellen. 8' of het sein dt toegng geeft tot een ingestelde rijweg geel of groen toont hngt f vn de stnd vn het volgende sein. Toont dit sein rood dn kn het toegnggevend sein geen beter seinbeeld dn geel tonen. Door een bijzondere bediening vn het sein kn dit ook geel knipper Sn tonen. n deze mogelijkheid kn gebruik gemkt worden orn een tweede trein tot de ingestelde riiweg toe te lten om bijv. met de eerste te combineren..3 BEELGNGSSENEN (UTTREKSEL A O) oordt door middel vn een sein n de mchinist vn een trein of een rngeerdeel toegng mg worden Segeven tot een rijweg moet voldn zijn n een ntl eisen. Deze eisen zijn vstgelegd in wetten en in door de overheid goedgekeurde reglementen, wrvn de voornmste zijn: l. door de overheid uitgegeven:. de spoorwegwet b. de loklspoor- en Trmwegwet c. het Algemeen Reglement Dienst, ARD d. het Reglement Dienst Hoofd- en Loklspoorwegen, RDHL 2. door de overheid goedgekeurd:. het Trein- en Rngeerdienstreglement, TRR b. het Seinreglement, SR -16-

18 An de gestelde eisen wordt voldn door in het sein dt toegng geeft tot de rijweg een ntl veiligheidsvoorwrden op te nemen' Deze veiligheidsvoorwrden zijn: l. het vrij en onbelemmerd zijn vn de riiweg' 2. het in de juiste stnd gebrcht ziin vn de in de rijweg voorkomende wisselst spoorfsluitingen en beweegbre bruggen' j. het in die stnd vstleggen vn bovengenoemde inrichtingen, dus tijdeliik onbedienbr mken. 4. het uitsluiten vn strijdige trein- en rngeerbewegingen' 5. het tiidig in werking treden vn utomtische wrschuwingsinstllties voor het wegverkeer. 6. het in bijzondere situties opnemen vn nvullende voorzieningen zols bv' flnkbeveitiging en doorschietlengte. An deze veiligheidsvoorwrden moet voldn worden tot de trein of het rngeerdeel de betrokken gevrpunten in zijn. geheel gepsseerd is of tot stilstnd gekomen is' De hiervoor genoemde beveiligingseisen worden verwezenlijkt in de seintechnische instllties en wr nodig ngevuld met reglementire beplingen. Onder seintechnische instlltie kn verstn worden een NX-beveiliging'.4 OORDELEN AN EEN NX-BEELGNG ergeleken met de oudere mechnische en elektro-mechnische systemen biedt het NX-systeem een ntl direct nwijsbre voordelen: controle o. De sporen zijn geïsoleerd en in secties verdeeldt sþoorbe zettins zodt steeds te zien is welke spoorgedeelten bezet ziin. wissels snel b. een wissel koml vrij, onmiddellijk ndt het door de trein bereden is en het kn dn meteen voor een ndere rijweg gebruikt worden. c. lle trein- en rngeerbewegingen worden uitgevoerd vi seinen en ingestelde rijwegen en zijn dus optiml beveiligd' Een bereden wissel is ltijd vstgelegd en kn drom nooit 'onder de trein" Setrokken worden. -17-

19 twee richtingen veel treinen d. lle beveiligde sporen kunnen in beide richtingen beveiligd worden bereden. e. doordt de geisoleerde secties vn de rijweg éen voor één chter de trein vrijkomen, lle sporen twee-richtingsverkeer hebben en de bediening vn de routes eenvoudiger en minder inspnnend is, kunnen per tijdseenheid meer één centrle post treinen bediend worden. f. doordt wissels en seinen over grotere fstnden bediend kunnen worden, kn de bediening vn een groot beveirigingsgebied op één plts geconcentreerd worden. De verkeersleiding vn een heel sttion of nog groter gebied komt dus overzichteliik weinir storinß beter onderhoud in één hnd, wrdoor het overzicht beter wordt en misverstnden spordisch worden. g. doordt een tbleu is toegepst, wordt de hele situtie vn sporen, wissels, seinen en treinen zichtbr gemkt. ' Hierdoor wordt een goede treindienstleiding vergemkkelijkt. h. technische storingen worden minder dn bij klssieke systemen door weersomstndigheden veroorzkt, doordt ngenoeg geen onderdelen n klimtinvloeden zijn blootgesteld. l-.:,-' i. om soortgelijke redenen is het technische onderhoud minder tijdrovend en lichmelijk minder inspnnend..5 SOORTEN NX-BEELGNGEN Dit boek hndelt over het NX-systeem'86. De stuurschkelingen worden hierbij opgebouwd met J-relis. ndr dt dit type NX ook wel wordt ngeduid ls NX rnet J-relis. Drnst kennen we de NX met A-relis in instllties, die voor l96g gebouwd zijn' De stuurschkelingen zijn hierbij opgebouwd met A-relis. Er bestt ook nog een type NX' ook uitgevoerd met 'A-relis'wrbij fwijkende B-relisschkelingen toegepst worden. Dit type wordt ngeduid ls 'GR - bsis HR'. Dit houdt grofweg gesproken in dt bij ngetrokken HR ook ltijd de GR ntrekt. - l8-

20 - l9-

21 Hoofdstuk 2 Bedieningstoestellen 2. NLEDNG Om een trein over een emplcement te lten rijden is het nodig dt de wissels die door deze trein bereden worden in de goede stnd worden gelegd. Tevens moet een sein luit de stnd stoprtgebrcht worden. Deze gebeurtenissen kunnen smengevt worden met de term rrrijweginstellingr'. Deze rijweginstelling wordt verzorgd door een treindienstleider of zijn ssistent de seinhuiswchter. Deze mensen hebben drtoe de beschikking over een bedieningstoestel: ook wel bedieningstbleu genoemd. Dit bedieningstoestel is een pneel met een schemtische weergve vn de sporensitutie op het emplcement. n dit schem zijn een ntl bedieningsknoppen en signleringslmpjes ingebouwd. De plts vn de knoppen en de lmpjes komt overeen met de plts vn de pprtuur buiten wrop deze knoppen en lmpjes betrekking hebben. Soms zijn de informtiefunctie en de bedieningsfunctie gescheiden. Er is dn een gescheiden bedieningstoestel en een signlerings-(kijk-)toestel. De toestellen die gebruikt worden voor de bediening vn een relisbeveiliging type NX kunnen nr uitvoering in drie ctegorieën ingedeeld worden: l. 'rklssieke, bedieningstoestellen met begin- en eindknoppen en wisselstndnwijzers. (f b. ). -20-

22 fb. 2. r'ereenvoudigderrbedieningstoestellen met keuzeknoppenr seinknoppen en wisselsignlering d.m.v. lmpjes. (-NX) (fb. 2) fb.2

23 3. rrlntegrrt-(domino)toestellen, wrbij gebruik gemkt wordt vn een gescheiden bedienings- en signleringstoestel of een geintegreerd bedienings- en signleringstoestel (fb. 3 en 4). -22-

24 t$ l ) #*Fii*rä'r = ã Ê ô r:'é ß oj9="ooprn 2ä äifriiië FåäiäË1 ã-r:i93t'ã-ãåfs 4fN_; H:EÈsåEs r+rå3äë Nt=irrÞF ä îreqeë'ã[ 6'9 -*i s.5'g'; "9ÊE iqi +8i,o çl-5' q:rsäfæ8qt 5. 3 î =_, Ë i- H ifãiëå$ä sä[ë;ê;f ^Fr+O^NO-.* îåitåä3å *feiqgn? H E ä ã' ã ä T ä,ì-e ä å + '3oËH?-* È: õ,*3 5 :åo+.v F pi$- qt T E *É8É8É888 rsã3ã3êbã f=j=f,jjj Cfq- OqrOA-t1-t U, -ñá- lñ ö.+ö.+ö+f+r+ oô-oo-oô-o-o- ËË.r0.ËË.Ê.Ë. S-É Ëå!'å =5É coiô so4o ooë ürtvr\ vr-\ oõoo :ìã.ì > Sqì Ë SrS SS< il ù i ò ü! q +qgã qqa å# q===o-ô # ))J)ñ Ä;s AlprÐprZJ ã ut- ut' cnl X q Ø---t.É.+ r+ i :X s 3i E ebü? Ëã ã ã Þ'B OJU, Fö? 8õ-q utlrlj- 17 :i +r -^J ;,ryñoo!ts'9y Po--otsr o9õ-ú+= (D5õo- r-=x- q; ogf-4! E ooxoõ ãë' ä ) =. id Fq.u, ' À Cr-l )JUt =oñ :to Ot- rpéþ'5 iéi *: ^ã's e F F 8iñ'*E 9,6*go. iu'o= +Jì Dã *o(,'o-i 5rD9=r s.p:'8; ='< '9 L2 * sãò= É s.' F s Fo:ipr Y.ll) rob h''o < onto Fooo 3õF sx i i. ãöe= ñ =.o F,-:.o.ã Ë'äÉ J)oPJ ocr=.=. uoj (t :t û EXsn :o,+ã't o5nô E[3õ iopjj g È -r i * dä ãe )O OofO ô- o r+o p) u t-h io EO ñ N \ n H / \, ï H t H '.u "\\ H \ ô).å \u 'n Hr.u tlw \ \ \\ \ \ E / \ o,/, \ \ /? ti Ê' Ët G' ii Ë ; ol cc: É, l!! E Ë E +- i l*- r+' r ê- 9< - +<F- : É- * l: Û

25 2.2 BEGN- EN ENDKNOPTOESTEL oor het instellen vn een rijweg behoeft de treindienstleider niets ders te doen dn een beginknop en een eindknop te bedienen. De beginknop geeft het begin vn de rijweg n en komt overeen met de plts vn het sein buiten. De eindknop mrkeert het eind vn de rijweg. Het begrip rijweg behoeft misschien enige toelichting. Een rijweg loopt ltijd vn sein tot sein, behoudens rijweginstellingen nr ongecontroleerd spoor, met inbegrip vn de wissels in dit spoorgedeelte. Bijvoorbeeld: vn sein 4 nr/tot sein l4 is een rijweg (f b. Ð. 24 O-t ro 12 r{ /-rc 1 -rc fb.5 n sein 4 nr sein l2 is ook een rijweg (f b. 6). 2rc r10 12rc l+ 11rc fb. 6 n fbeelding 7 is een rijweg vn sein l6 nr sein 8 geprojekteerd op het bedieningstoestel vn Wlwiik NX (zie ook OT-bld deel 2) U Íb.7-24-

26 Een pijl in het midden vn de beginknop geeft n voor welke rijrichting deze geldt. De beginknop kn op vier mnieren worden bediend, te weten: gedrukt, Setrokken' omhooggedrid en omlggedrid (fb. 8). drukken + J ll u z, o- Gedrukt: n loslten keert de knop weer in de normle stnd terug. normle stnd J l! U o- (zijnzicht) trekken J U =. o- 2. Getrokken; n loslten komt de knop weer in de normle stnd terug. witte stip boven 3. Omhooßgedrid, zodt de witte stip n de bovenknt vn de knop komt. n deze stnd is de knop noch te drukken noch te trekken. normle stnd witte stip onder (voornzicht) 4. Oml zodt de witte stip n de onderknt vn de knop komt. n deze stnd is de knop noch te drukken noch te trekken. fb. 8 edere hndeling met de beginknop heeft één bepld doel met betrekking tot de rijweginstelling. -25-

27 2.2.1 Rijweginstelling met gedrukte beginknop We nemen ls voorbeeld een rijweginstelling vn sein l6 nr sein 8 irr Wlwijk. n fbeelding 9 wordt nst een stukie vn het bedieningstoestel de situtie buiten getoond. B flg 14rc 9A 1ó WS SE LS T AND A AN! JZE R L 9 16 ENDKNOP SPOORBEZETTN6SLAMPJE ER6RENDELN6S- LAMPJE BE6NKNOP fb.9 De beginknop behorend bij sein l6 wordt gedrukt. n de knop gt rood licht brnden (in de pijl). Drn wordt de eindknop bij sein 8 gedrukt, n het einde vn de rijweg. De eindknop is een eenvoudige drukknop, welke n drukken in de normle stnd terugkeert. Een pijl op de knop geeft n voor welke richting hij geldt. Bluwe eindknoppen hebben betrekking op rijwegen die gedeeltelijk of niet voorzien zijn vn bovenleiding. N drukken vrì de eindknop zorgt de pprtuur voor het bedienen vn de wissels en, ls n lle veiligheidsvoorwrden is voldn, voor het uit de stnd stop brengen vn het sein. De wissels worden op het toestel weergegeven door wisselstndnwijzers ('vntjes,). De wisselstndnwijzers geven n in welke stnd een wissel gevrgd is. Lg wissel 9 in ons voorbeeld op het moment vn rijweginstelling linksleidend dn zl n het drukken vn de eirldknop de wisselstndnwijzer omklppen en ngeven dt het betreffende wissel rechtsleidend gevrgd is (fb. l0). -26-

28 ER6RENDELN6SLAHPJE \^, S S E LS T AN 0 AA N \{ JZ E R RECHTSLEDEND h/ SS E L S TANOA A Nh' J Z ER ENKET h'ssel fb. l0!sselsleutel l!'/tsselnummer,\, S S EL K ONTROL ELAMP JE fb. vn het wissel (hlf onder de wisselstndnwijzer) gt een Êìi-Ê]i tl(irí l ín f :i.rfi,i ; re1þ. s-lmpjb-'ër der'dë -27-

29 Drn komt het sein buiten uit de stnd STOP, op geel omdt het volgende sein stop toont en de rijweg is ingesteld met gedrukte knop. Toont het volgende sein geel of beter dn zl sein l6 utomtisch ook een beter seinbeeld dn geel gn tonen. Dit is niet zichtbr voor de treindienstleider. Deze ziet lleen mr het rode licht in de beginknop vernderen vn rood in geel wnneer het sein buiten met geel of beter uit de stnd STOP komt. Komt de trein met ziin eerste s op de eerste geîsoleerde sectie chter het sein dn gt er een wit spoorbezettingslmpje brnden in de rijweg. Het gele licht in de beginknop dooft ten teken dt het sein in de stnd stop teruggekomen is. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de voorste s vn de trein, gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. De spoorbezettingslmpjes doven ls de trein met zijn ltste s de respectievelijke secties verlt. Ligt in zo'n sectie een wissel, dn dooft tevens het vergrendelingslmpje vn dt wissel, ten teken dt het wissel weer beschikbr is voor een nieuwe rijweginstelling Uittrekken vn de beginknop Wenst de treindienstleider een rijweg te herroepen welke is ingesteld met gedrukte beginknop (sein geel of beter) dn trekt hij de beginknop uit. Het sein komt dn direkt in de stnd stop terug. De wissels komen met een tijdvertrging vn twee minuten vrij, om de rnchinist de gelegenheid te geven of voor het sein tot stilstnd te komen of door bezetting vn de secties chter het sein de rijweg te blokkeren Rijweginstelling met omlg gedride beginknop Wnneer de beginknop omlg gedrid wordt gt er in de beginknop ook rood licht brnden. Het onderscheid rnet rijweginstelling met gedrukte knop is dt nu de witte stip n de knop ook omlg gedrid is. Hiern is zichtbr dt niet ingesteld wordt met het seinbeeld geel of beter mr met het seinbeeld geel knipper hetgeen inhoudt: rijden op zicht met een mximum vn 30 km/u. N het uit de stnd stop komen vn het sein gt in de beginknop geel knipperlicht brnden. oor het overige verlopen de signleringen en bediening ls omschreven bij rijweginstelling met gedrukte knop. Herroepen ls ornschreven bij riiweginstelling met gedrukte knop. Herroepen vn een rijweg welke is ingesteld met omlg gedride knop gebeurt door het terugdrien vn de knop in de normle stnd. Ook dn blijven de wissels in de rijweg nog twee minuten vergrendelcj. nstelling met geel knipper wordt o.. toegepst voor rijwegen nr bezet- of ongecontroleerd spoor. -28-

30 2.2.4 Riiweginstellingen met omhoog gedride beginknop Riiweginstellingen met omhoog gedride beginknop hebben ls doel het sein dt toegng geeft tot betreffende rijweg,utomtisch'te stellen. Dit houdt in dt het sein n frijden en verlten zijn vn de rijweg zonder tussenkomst vn de treindienstleider opnieuw uit de stnd stop komt. Bij omhoog drien vn de beginknop Bt er rood licht in de knop brnden. N het uit de stnd stop komen vn het sein wordt dit geel licht. Wnneer de trein het sein frijdt dooft het licht in de beginknop niet mr verndert in rood. Ndt de trein de rijweg verlten heeft komt er weer geel licht in de beginknop. Om het sein weer uit de rutomtrte hlen dient de beginknop weer teruggedrid te worden in de normle stnd. Hierbij geldt weer dt de wissels in de rijweg twee minuten vergrendeld blijven zols bii herroepen vn seinen noodzkelijk is. N.B. Niet lle beginknoppen kunnen zowel gedrukt ls omhoog- of omlg gedrid worden Wisselsleutels De wissels kunnen in gevl vn storing of voor onderhoudsdoeleinden individueel bediend worden met behulp vn wisselsleutels. Deze zljn veell ngebrcht lngs de bovenrnd vn het toestel en kunnen in het vertikle vlk loodrecht op het tbleu bewegen (fb. ll). De sleutel is uitgevoerd ls een tuimelschkelr met 3 stnden. n de middenstnd vn de sleutel is het wissel opgenomen in de beveiligingscircuits. De bovenste stnd vn de wisselsleutel hoort bij de bnormle stnd vn het wissel. De bij deze stnd ngebrchte letter geeft n of het wissel in de bnormle stnd links- of rechtleidend ligt (fb. l2). De onderste stnd vn het wissel hoort bij de normle stnd vn het wissel. Zols l vermeld is bevindt zich onder de wisselsleutel het wisselcontrolelmpje vn het betreffende wissel. Dit lmpje is norml gedoofd. Het gt met wit knipperlicht brnden zodr de sturing vn het wissel niet meer in overeenstemming is met de stnd vn hef wissel. Men spreekt dn wel vn teen knipperend wissel". -29-

31 R= \ rechtsteidend in omgelegde stnd "middenstnd" R OMGELEGO NORMAAL L fb. l2 Ook bij individuele bediening met de wisselsleutel geeft de wisselstndnwijzer de gevrgde stnd n. De wisselstndnwijzers blijven, ook n het weer vrijkomen vn de wissels, in de ltstgevrgde stnd stn tot het moment dt een commndo wordt Segeven voor de tegengestelde stnd. Ook wnneer geen rijweg ingesteld is geven ze dus de wisselstnd n. Op deze signleringen mg echter niet vertrouwd worden bij het nernen vn veiligheidsbeslissingen. Het wil nl. wel eens voorkomen dt een wisselstndnwijzer mgnetisch blijft rklevenr. 2.2,6 Smenvtting begin- en eindknoptoestellen Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn begin- en eindknoppen. De wissels kunnen individueel bediend worden m.b.v. wisselsleutels. Signleringen vn het br-ritengebeuren worden gegeven d.m.v.: - lmpies in beginknorr gedoofd = sein niet bediend rood = sein bediend geel = sein 'veilig' (geel of beter) geel knipper = sein 'veilig' met geel knipper. - wisselvergrendelingslmpjes: deze zijn ngebrcht onder de wisselstndnwijzers en brnden rnet rood licht. Dit geeft dn n dt het betreffende wissel vergrendeld is en niet bedienbr. - bezetspoorlmpies: deze geven per sectie of ls verzmeling vn een pr secties n of deze bezet is door een trein, ze brnden dn met wit licht. - wisselcontrolelmpies: ngebrcht onder de wisselsleutels. tü(/nneer vn een wissel de sturing en stnd niet overeenkomen knippert hieronder een wit lmpje. - wisselstndnwiizers: deze geven de ltstgestuurde stnd vn het wissel n. -30-

32 De overige lmpjes c.q. schkelrs zullen n het eind vn dit hoofdstuk n de orde komen, het betreft de lmpjes stroomvoorzieningr, 'rdet, 'codegeverren de schkelrs 'wissels vrijmken' en rseinverlichtingr. 2.3 EREENOUDGD BEDENNGSTOESTEL MET KEUZEKNOPPEN Dit type bedieningstoestel is niet lgemeen in gebruik. Er bestn slechts 3 toestellen, te weten: Bred (NX), Lge Zwluwe (Ct), Utrecht-Arnhem (Cl-). olledigheidshlve zullen we toch ndcht n dit type toestel besteden te meer dr dit qu bediening en signlering ls de voorloper vn het ntegr-toestel beschouwd kn worden. De in het oog springende verschillen t..v. het begin- en eindknoptoestel ziin dt er i.p.v. de beginknoppen gebruik gemkt wordt vn seinknoppen die qu uitvoering overeenstemmen met een eindknop. Tevens ziin de wisselstndnwiizers vervn$en door een ntl lmpjes. Deze lmpjes doen eveneens dienst ls wisselcontrolelmpje en vergrendelingslmpje. Het lmpje onder de wisselsleutel ontbreekt derhlve. Het OT-bld 2 in het tekeningenboek geeft een beeld vn een -NX-toestel toegepst op de situtie in Wlwijk De keuzeknoppen en seinknoppen Keuzeknoppen zijn eenvoudige drukknoppen die, n gedrukt en losgelten te zijn' in de normle stnd terugkomen. Alvorens een seinknop gedrukt wordt moet eerst m.b.v. een vn de keuzeknoppen bepld worden op welke mnier een sein bediend moet worden. De keuzeknoppen bieden een viertl mogelijkheden (fb. l3) o NORM o BS o o oherr oaut fb. 3 De keuzeknop 'NORMil wordt gebruikt voor het instellen vn een rijweg, wrbij het sein n het begin vn deze rijweg met geel of beter uit de stnd stop zl komen. Het drukken vn deze keuzeknop komt overeen met het drukken vn de beginknop bij een begin- en eindknoptoestel. -31-

33 De keuzeknop 'rbsrrdient voor het instellen vn een rijweg met het seinbeeld geel knipper. Dit komt overeen met het omlgdrien vn de beginknop. De keuzeknop rrauttrwordt gedrukt wnneer men een sein in de utomt wil pltsen. Hiermee wordt hetzelfde effekt bereikt ls bii het omhoogdrien vn de beginknop. De keuzeknop 'THERR' wordt gebruikt ls men een ingestelde rijweg wil herroepen. N drukken vn de keuzeknop moet de seinknop vn het te herroepen sein gedrukt worden. Het mkt niet uit op welke mnier een sein bediend is, met de keuzeknop NORM, BS of AUT, in lle gevllen dient de keuzeknop HERR gedrukt te worden. De herroepkeuzeknop is rood, de ndere drie zijn zwrt. Boven elke keuzeknop is een lmpje ngebrcht' dt met wit licht gt brnden zodr de betreffende keuzeknop gedrukt wordt. Het lmpje dooft weer zodr de bij het sein behorende seinknop wordt gedrukt. Als voorbeeld voor een rijweginstelling nemen we een rijweg vn sein 4 nr sein 12 (fb. 4). 24 5BT f10 18AT /-rc 1A 1BT 185 r8 12rc 1/-rc l,æ SPOORBEZETTNGSLAMP JES 2 10 SENKNOP SENKNOP æl 12 t-æ r-æ t-.æ SENSYMBOOL oooo o o NORM BS o HERR oaut fb. l4 42-

34 Als sein 4 met geel uit de stnd stop moet komen drukt men drtoe eerst de keuzeknop 'rnormrr. Boven de knop gt een wit lmpje brnden. Drn wordt de seinknop welke behoort bij sein 4 gedrukt. Het lmpje boven de keuzeknop dooft en in het seinsymbool onder seinknop 4 gt een rood lmpje brnden (f b. l5). æ- '*! ROOD fb, 15 De seinknoppen zijn drukknoppen voorzien vn een pijl welke ngeeft voor welke richting dt sein geldt. Seinknop 4 is nu gedrukt ls beginknop. Als eindknop wordt de seinknop vn sein l2 gedrukt. Dn volgt vnuit de pprtuur de sturing vn de wissels in de juiste stnd en het uit de stnd stop brengen vn het sein. Wissels die een verkeerde stnd innemen moeten eerst omlopen. Dit wordt zichtbr door het gn knipperen vn een ntl lmpjes in het wisselsymbool op het bedieningstoestel. Op welke mnieren dit kn gebeuren is in het overzicht hieronder te zien. -33-

35 Wissel ligt in de normle stnd. Rijweg wordt ingesteld vn A nr B. enkel wsl. B gekoppeld wsl. B Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A A Als het wissel n sturing is omgelopen, brnden de wissellmpjes B B ls ngegeven. A A Wissel ligt in de bnormle stnd. Rijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A BA B Als het wissel n sturing is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A BA B o X o - gedoofd wissellmpjes = rr t rood knipperlicht brndend wissellmpje - rnêt rood licht brndend wissellmpje Ndt het wissel omgelopen is wordt het vergrendeld. Dit is zichtbr doordt het rood knipperlicht overgt in continu rood licht. De wissels die reeds in de gevrgde stnd lgen op het moment vn rijweginstelling tonen direkt continu rood licht. Als voldn is n lle veiligheidsvoorwrdenzl het sein uit de stnd stop komen. n het seinsymbool onder seinknop 4 dooft dn het rode licht. Een geel lmpje gt brnden. -34-

36 Komt de trein met zijn eerste s op de geisoleerde sectie chter sein 4 dn dooft het gele lmpie in het seinsymbool en it een wit spoorbezettingslmpje brnden in de gegrveerde lijn chter seinknop 4. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de eerste s vn de trein gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. Het lmpie dooft weer wnneer de ltste s vn de trein de sectie weer verlten heeft. Ligt in zorn sectie een wissel, dn dooft tevens het vergrendelingslmpje vn dt wisselr ten teken dt het wissel weer vrijgekomen is en weer beschikbr voor een nieuwe rijweginstelling over dt wissel Herroepen vn de ingestelde rijweg Om een ingestelde rijweg c.g. een sein te kunnen herroepen moet eerst de keuzeknop!'herr'' gedrukt worden. Drn de seinknop welke behoort bij het sein dt herroepen dient te worden. Het gele lmpje in het seinsymbool zl onmiddellijk doven. De wissels bliiven, behoudens uitzonderingen, nog twee minuten vergrendeld. N verstrijken vn die twee minuten doven de wisselvergrendelingslmpjes Rijweginstelling met de keuzeknop rrbsrf Rijweginstelling met de keuzeknop 'rbs" (Beperkte Snelheid) betekent dt het sein uiteindelijk met geel knipper uit de stnd stop zl komen. Deze mogelijkheid wordt toegepst wnneer rijwegen nr ongecontroleerd- of bezet spoor moeten worden ingesteld. Er moet dn op zicht gereden worden met een snelheid vn ten hoogste 30 km/u. Wr de mchinist wel vn verzekerd is, is dt de wissels in de rijweg in de juiste stnd liggen en vergrendeld zijn en dt er geen strijdige rijwegen ingesteld stn. Kontrole op spoorbezetting in de rijweg vindt echter niet plts. N drukken vn de keuzeknop BS moet de seinknop vn het "veilig" te stellen sein gedrukt worden. n het seinsymbool bij deze knop gt dn rood knipperlicht brnden ten teken dt het sein bediend is met de instelling rrbs'r. Drn wordt de seinknop welke behoort bij het sein wr men nrtoe wil rijden gedrukt ls eindknop. n gevl vn rijweginstelling nr ongecontroleerd spoor of nr de vrije bn wordt een echte eindknop gedrukt. Er is dn nl. geen bediend sein wr nrtoe gereden kn worden. N het drukken vn deze knoppen verloopt de rijweginstelling ls ngegeven bij de instelling met de keuzeknop rrnormrr. Ndt het sein uit de stnd stop gekomen is zl er in het seinsymbool geel knipperlicht gn brnden. -)5-

37 Herroepen vn de rijweg gebeurt door eerst de keuzeknop "HERR' te drukken en drn de seinknop welke hoort bij het te herroepen sein. Het sein wordt dn onmiddellijk in de stnd stop teruggebrcht. De wissels in de rijweg komen n 2 minuten weer vrij. Op dt moment zullen de vergrendelingslmpjes in de rijweg doven Rijweginstelling met de keuzeknop rrautrt Het doel vn deze rijweginstelling is dt het sein n het begin vn de rijweg op 'rutomtisch" gesteld wordt. \ùlt hiermee bedoeld wordt is reeds omschreven bij het begin- en eindknopstoestel Q.2.Ð. oorfgnd n het drukken vn de seinknop wordt de keuzeknop rrautrr gedrukt. Eerst komt er rood licht in het seinsymbool dt overgt in geel wnneer het sein buiten uit de stnd stop komt. Bij frijden vn een utomtisch gesteld sein zl het licht in het seinsymbool niet doven mr overgn in rood ten teken dt het sein weer uit de stnd stop zl komen zodr de trein de rijweg weer verlten heeft. Wil de treindiensleider het utomtisch gestelde sein weer in de stnd stop terugbrengen dn moet hij de keuzeknop "HERRrrdrukken en de betrokken seinknop. Het seinkomt dn op rood te stn en n 2 minuten (veell) komen de wissels weer vrij. Niet lle bediende seinen kunnen op utomtisch gesteld worden. Alleen die seinen wrbij boven de seinknop een witte stip is ngebrcht kunnen op utomtisch gesteld worden (f b' 16) ku u'i"'?'urqt 'f!'t\\) 2 t'æ l* t-æ AUTOM,ATSCH TE STELLEN SN fb. l6 Autorntisch te stellen seinen kunnen veell lleen mr utomtisch gesteld worden vi rrechte wissels'. -36-

38 2.3.5 Smenvtting -NX-toestel Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn een keuzeknop gevolgd door het drukken vn een seinknop ls beginknop en een seinknop ls eindknop of in plts drvn een echte eindknop in gevl vn rijweginstelling nr de vrije bn of ongecontroleerd spoor. De wissels kunnen individueel bediend worden met behulp vn wisselsleutels. Onder de wisselsleutel zijn geen wisselcontrolelmpjes ngebrcht. De signleringen worden gegeven d.m.v.: - lmpies in het seinsymbool gedoofd = sein niet bediendr toont rood. rood knipper = sein bediend met de keuzeknop "8S", is nog niet uit de stnd stop rood gekomen. = sein bediend met de keuzeknop "NORMil of 'rautrr, is nog niet uit de stnd stop gekomen. geel knipper = sein is uit de stnd stop gekomen met geel knipper. geel = sein is uit de stnd stop gekomen met geel of beter. - wissellm es deze kunnen met rood- of rood knipperlicht brnden. n de rusttoestnd zijn ze gedoofd. Ze hebben een driedelige functie nl. ls: wisselcontrolelmpje' wisselvergrendelingslmpje en wisselstndnwiizer. - bezetspoorlmples deze kunnen met wit licht brnden. Brnden ze met wit licht dn geeft zo,n lmpje n dt betreffende sectie of secties bezet islziin. De overige lmpjes c.q. schkelrs zullen n het eind vn dit hoofdstuk n de orde komen. Het betreft de lmpjesrstroomvoorzieningr, rrder, tcodegeverten de schkelrs 'wissels vrijmken' en'seinverlichtingr. 2.4 EREENOUDGD BEDENNGSTOESTEL TYPE NTEGRA De term vereenvoudigd bedieningstoestel houdt in dt op het bedieningstoestel ook lle signleringen gegeven worden en dt er dus geen prt kijktoestel gepltst is. Een voorbeeld hiervn is gegeven op OT-bld 3 in het tekeningenboek. Dit toestel vertoont grote overeenkomsten met het -NX-toestel. Ook hier zijn keuzeknoppen nwezigen seinknoppen zij het dt de vorm vn de knoppen fwijkt. Tevens kn er in de seinknop een signlering gegeven worden zodt er bij de knop geen prt sein symbool nwezig is om de benodigde signleringen omtrent dt sein te kunnen geven. n de wissels zijn ook weer de wissellmpjes terug te vinden. Deze zijn nu rechthoekig i.p.v. rond. De getoonde kleurt rood, blijft hetzelfde. De bez\etspoorlmpjes zijn wel rond en tonen bij spoorbezetting geel licht

39 op de seinknoppen is geen pijl ngebrcht. De richting wrvoor een sein geldt is f te leiden uit de kleur vn de ring welke om de knop zit. De seinknoppen en eindknoppen welke ziin voorzien vn een zwrte ri g gelden voor rijwegen vn links nr rechts. De sein- en eindknoppen voorzien vn een lvitte ring gelden voor rijwegen vn rechts nr links op het bedieningstoestel (fb. lz). SENKNOP MET ZJARTE RN6 2 \,/ SENKNOP MET WTTE RNG J \,6 -L WSSELLAMPJE BEZETSPOORLAMPJE o o N0Rl'1 BS o AUT o HERR KEUZEKNOPPEN fb. l Rijweginstelling met de keuzeknop'rnormrl Als voorbeeld nemen we een rijweginstelling vn sein 4 nr sein 12. Als eerste wordt de keuzeknop TNORMT gedrukt. Boven deze knop gt een wit lmpje brnden. De rijweg loopt op het toestel vn links nr rechts dus moeten er seinknoppen met een zwrte ring gedrukt worden. N drukken vn seinknop 4 ls beginknop, dooft het witte lmpje boven de keuzeknop en gt er in de seinknop een rood licht brnden ten teken dt sein 4 bediend is rnet de keuzeknop "NORMrr voor het seinbeeld geer of beter (fb. s). -38-

40 ZhlARTE STP - S6NALERN6 N DE SENKNOP fb. l8 Boven seinknop 4 is een zwrte stip ngebrcht ten teken dt dit sein ook utomtisch te stellen is. N drukken vn seinknop l2 ls eindknop verzorgt de pprtuur het sturen en vergrendelen vn de wissels en n diverse controles het uit de stnd stop brengen vn het sein. Op dt moment verndert het rode licht in de seinknop in geel. Welke signleringen de wissellmpjes geven is te zien in het hiernvolgend overzicht. Tevens is hierin te zien welke signleringen getoond worden bii het mnipuleren met de wisselsleutel. Ter verklring: x = gedoofd wissellmpje = Íì t rood knipperlicht brndend wissellmpje = rrêt rood licht brndend wissellmpje -?9-

41 l. Wissel ligt in de normle stnd. Wisselsleutel ligt in de stnd ilnorml" (nr beneden). Wissellmpjes brnden ls ngegeven. 2. Wissel ligt in de normle stnd. Wisselsleutel wordt in de stnd rbmgelegd" gepltst. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. 3. Als het wissel n hndeling 2 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. 4. rùissel ligt in de omgelegde stnd. rlíisselsleutel wordt in de stnd ilnormlt gepltst. llissellmpjes brnden met knipperlicht ls nsegeven. 5. Als het wissel n hndeling 4 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. 6. rùlissel ligt in de normle stnd. lì.ijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls A-L C B c ngegeven. B B 7. Als het wissel n hndeling 6 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A t t 8. Wissel ligt in de omgelegde stnd. B B l{ijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A t t 9. Als het wissel n hndeling 8 is omgelopen, B B brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A C A t -40-

42 Als het sein door de trein 'fgeredenr wordt dooft het gele licht in de beginknop en gt er een geel bezetspoorlmpje brnden in de eerste sectie chter het sein. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de eerste s vn de trein gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. Het lmpje dooft weer ls de ltste s vn de trein de sectie weer verlten heeft. Ligt in zorn sectie een wissel, dn dooft tevens het wissel(vergrendelings)lmpje. Dit houdt in dt het wissel weer vrijgekomen is en opnieuw beschikbr is voor een volgende rijweginstelling Herroepen vn de ingestelde riiweg en de instellingen met xbsrr en rrautrr Hiervoor geldt hetzelfde ls beschreven is bij het v-nx toestel. De signleringen zijn overeenkomstig met (riiweginstelling met de keuzeknop 'TNORM'r op ntegr toestel met vereenvoudigd bedieningstoestel) Smenvtting vereenvoudigd ntegr bedieningstoestel Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn een keuzeknop gevolgd door het drukken vn twee seinknoppen, de eerste ls beginknop en de tweede ls eindknop. De wissels kunnen individueel bediend worden m.b.v. zg. wisselsleutels. Signleringen die hierbij voorkomen zijn: - in de seinknop: rood licht rood knipperliclft geel lich geel knipperlicht r - d.m.v. wissell sein bediend met de keuzeknop "NORM" of "AUT"' sein is nog niet uit de stnd stop gekomen. sein is bediend met de keuzeknop "8S", sein is nog niet uit de stnd stop gekomen. sein is uit de stnd stop gekomen met het seinbeeld geel of beter. sein is uit de stnd stop gekomen met het seinbeeld geel knipperlicht. s; deze kunnen met rood licht- of rood knipperlicht brnden. n de rusttoestnd zijn ze gedoofd. De lmpjes hebben een funktie ls wisselcontrolelmpiet wisselvergrendellmpje en wisselstndnwijzer. - d.m.v. bezetsooorlmpies: deze lm pjes brnden met geel licht wnneer de betrokken sectie bezet is. -41-

43 2.5 NTEGRA.TOESTELLEN MET GESCHEDEN BEDENNGS- EN SGNALERNGSTOESTEL n deze cte8orie wordt onderscheid gemkt tussen ntegrfs met bedieningstoestellen wrop signleringen gegeven worden en bedieningstoestellen wrop geen signleringen Segeven worden. n het tekeningenboek zijn hier voorbeelden vn gegeven betreft (ot-blden 4). ot-bld 4A/B betreft een ntegr met 'rblind" bedieningstoestel (geen signleringen zichtbr). ot-bld 5A/B een ntegr met een bedieningstoestel wrop signleringen gegeven worden. Deze signleringen zijn geliik n het toestel wt hiervoor besproken is, de ntegr met vereenvoudigd bedieningstoestel. Ook de bediening komt overeen met dit toestel. We zullen ons nu uitsluitend richten op het signleringstoestel. De ingestelde rijweg wordt zichtbr door de signlering vn de wissels in de rijweg en een ondersteunende signlering voor de overige delen vn de rijweg. Dit is de zogenmde routesignlering. De ingestelde rijweg wordt zichtbr ls een groen verlichte stippellijr{ (fb. l9). r ndersteunende si nler r----1 l,----j ondersteunende s wisselsignlering ondersteunende signlering d,m.v. roufe-indictielmpjes fb. 9 f)e ondersteunende signlering ofwel de route-indictielmpjes doen tevens dienst ls bezetspoorlmpjes. An het begin vn de rijweg stt een seinsymbool (fb. 20). SENSYMBOOL OP KJKTOESTEL ROOD 6EEL fb

44 n het seinsymbool kn rood licht, rood knipperlicht, geel licht of geel knipperlicht brnden, l nr gelng welke keuzeknop bediend is en of het sein l dn.niet uit de stnd stop gekomen is. M.b.v. tekeningen zullen we de signleringen tonen bijschrijven die bij het instellen' friiden en verlten vn een rijweg worden gegeven. De situtie en het bijbehorende kijktoestel stn fgebeeld in tek T + N00RD AlT 3T oo 1 oo l E 6 oo Géen rijweg ingesteld, lle signleringslmpjes gedoofd. fb. 2l l 2 oo l l- E RD 6 oo N drukken keuzeknop "NORM'r en seinknop 2 gt in het seinsymbool rood licht brnden. fb

45 l 6R E 2 oo 3 RD 6 oo fb.23 n fb. 23 is de eindknop, seinknop 4, gedrukt indien wissel moet omlopen nr de linksleidende stnd gt het wissellmpje voor de gevrgde stnd groen knipperen. N het omlopen wordt dit continue groen licht en wordt het wissel vergrendeld. Op dt moment gn ook de route-indictielmpjes in de rijweg brnden met groen licht. Drn gt in het seinsymbool geel licht brnden ten teken dt het sein uit de stnd stop gekomen is (fb. 24). 1T AlT 3T :l GR GR 6R 6R 6R 6R 6R E 2 4 oo 3 6L 6 oo lb.24 lsij frijden vn het sein dooft het licht in het seinsymbool terwijl de lmpjes die behoren bij de wisselsectie T geel worden, inclusief het wissellmpje Gfb. 2Ð. -44-

46 = 2 6L 6L 6L 6R GR 6R 6R E oo oo 3 l* E 6 oo fb.25 Als de trein sectie A4T bezet heeft en sectie lt verlt dn doven de lmpjes welke behoren bi j sectie T terwijl de lmpjes vn sectie A4T geel geworden zijn (fb. 26), l 2 6L GL 6L GL oo oo 3 l+ E 6 oo fb.26 Deze lmpjes in sectie A4T doven ls de trein in z'n geheel de rijweg verlten heeft. 2"6 OERGE SÍGNALERNGEN EN SCHAKELAARS Lmpje "stroomvoorziening" en knop rrwissels vriimkenrl Dit lmpje is in de rusttoestnd gedoofd. Het gn brnden met rood knipperlicht geeft n dt er een storing is opgetreden in het voedingssysteem vn de NX-instlltie. Deze storing kn vriëren vn een uitgevllen gelijkrichter tot een totle nulspnning vn de 3K-voeding. n lle gevllen zl de treindienstleider onverwijld de centrle schkelpost verwittigen die drop mtregelen neemt. Een uitgevllen gelijkrichter betekent dt de btterijen voor een beplde gelijkspnning, of 136, niet meer opgelden worden zodt deze btterijen n verloop vn tijd uitgeput rken. -45-

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Christian Doppler (1803-1853) In het algemeen geldt voor golven: voortplantingssnelheid = frequentie x golflengte

Christian Doppler (1803-1853) In het algemeen geldt voor golven: voortplantingssnelheid = frequentie x golflengte Doppler Effect Frequentieerndering n golferschijnselen (b.. licht of geluid) ls geolg n een snelheidserschil tussen bron en wrnemer. Christin Doppler (83-853) In het lgemeen geldt oor golen: = f oortplntingssnelheid

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b 1 Tweedimensionle Euclidische ruimte 11 Optelling, verschil en sclire vermenigvuldiging = ( b, ) b, is de verzmeling vn lle koppels reële getllen { } Zols we ons de reële getllen kunnen voorstellen ls

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur Fculteit Biomedische Technologie Tentmen OPTICA (8N040) 15 ugustus 013, 9:00-1:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De ntwoorden vn de opgven

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Hoofdstuk I. Lineire Algebr Les 4 Eigenwrden en eigenvectoren In het voorbeeld vn de verspreiding vn de Euro-munten hebben we gezien hoe we de mix vn munten n floop vn n jr uit de n-de mcht A n vn de overgngsmtrix

Nadere informatie

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht 2.1 Licht en zicht A1 Het voorwerp weerktst licht dt drn in je oog terechtkomt. b Nee, de mn is geen lichtbron. De mn zendt zelf geen licht uit,

Nadere informatie

onderwerp korte wand met raam langewand met doorgang langewand met schouw korte wand met schuifdeuren plafond boekenkast lambrisering hogelambrisering

onderwerp korte wand met raam langewand met doorgang langewand met schouw korte wand met schuifdeuren plafond boekenkast lambrisering hogelambrisering An: CentrlmuseumUtrecht t.v. mevr Í.vnZljl kunst toegepste conservtor AgnietenstrtI 3512XAUtrecht Dhrm:1G05-1998 Betreft : Lion Cchetkmer, tekenwerk$tk-lca 1 tot en met 10,toelichtingop het tekenwerkmiddelshet

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Methode symmetrische componenten, revisie 1

Methode symmetrische componenten, revisie 1 Methode symmetrische componenten, revisie 9-69 pmo mrt 9 Phse to Phse V trechtseweg 3 Postbus 68 rnhem T: 6 35 37 F: 6 35 379 www.phsetophse.nl 9-69 pmo Phse to Phse V, rnhem, Nederlnd. lle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

10.8. De Laplace vergelijking. De warmtevergelijking in meerdimensionale ruimten heeft de volgende vorm :

10.8. De Laplace vergelijking. De warmtevergelijking in meerdimensionale ruimten heeft de volgende vorm : 1.8. De Lplce vergelijking. De wrmtevergelijking in meerdimsionle ruimt heeft de volgde vorm : in R 2 : α 2 (u xx + u yy ) = u t in R 3 : α 2 (u xx + u yy + u zz ) = u t. Hierbij stelt u(x, y, t) de tempertuur

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek Over de lengte vn OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek DICK KLINGENS (e-mil: dklingens@pndd.nl Krimpenerwrd College, Krimpen n den IJssel (Nederlnd pril 2007 1. De lengte vn OH en OZ De punten O,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h Een regenton Op het domein [0, ] is de functie r gegeven door r ( ) 5 5 5. W is het vlkdeel dt wordt ingesloten door de -s, de y-s, de grfiek vn r en de lijn h, met 0 h. Zie de onderstnde figuur. figuur

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Primitieve en integraal

Primitieve en integraal Wiskunde voor kunstmtige intelligentie, 2003 Hoofdstuk II. Clculus Les 4 Primitieve en integrl Een motivtie om nr de fgeleide vn een functie f te kijken is het beplen vn de richtingscoëfficiënt vn de rklijn

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie