Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ /"

Transcriptie

1 Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming G,t t: w \ / i\ ( N

2 Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming Nederlndse ê) Spoorwegten erntwoordeliike sectorchef : D. Kruiid Dtum le druk Dtum gewijzigde herdruk : 100 stuks : A.E. vn Houwelingen : Technische Opleidingen Archiefcode z L f.+0036f.lMrvm ltcrvr -4-

3

4 oorwoord Dit boek is bedoeld om te worden gebruikt bij de opleiding vn hoofdmonteurs Seinwezen. Buiten het gebruik bij de opleiding kn het boek mogelijk ook gebruikt worden voor de herctivering vn reeds functionerende hoofdmonteurs en tot nut zijn vn ndere die in het Seinwezenvkgebied werkzm zijn. De in dit boek verstrekte informtie is fundmenteel vn rd. n de prktijk dient gebruik gemkt te worden vn de documenttie die bij de pprtuur ter pltse nwezig is. Er is vn uitgegn dt men reeds op de hoogte is vn de schkelingen en eigenschppen vn de bij NS in gebruik zijnde utomtische blokstelsels, het seinstelsel, spoorstroomlopen en ATB-principes. n dit boek wordn lleen de fundmentele NX-schkelingen, welke lgemeen toegepst kunnen worden, behndeld. Schkelingen behorende bij een specifieke, weinig voorkomende, situtie komen niet n de orde. Op- en nrnerkingen die de inhoud vn dit boek ten goede kunnen komen worn Srne irrgewcht door ondertekende. A.E. vn Houwelingen Pz4 november

5

6 lnhoud Deel 1 l. l.l t"5 nleiding tot het NX-beveiliging systeem168 Historische ontwikkeling vn de sttionsbeveiliging Sttionsrelisbeveiligin gen Beveiligingseisen oordelen vn een N X-beveiliging Soorten N X-beveiligingen Blz. ll t4 l6 l Bedieningstoestellen nleiding Begin- en eindknoptoestel ereenvoudigd bedieningstoestel met keuzeknoppen ereenvoudigd bedieningstoestel type ntegr ntegr-toestellen met gescheiden bedienings- en signleringstoestellen Overige signleringen en schkelrs l ) i.t+ Componenten, schkelprincipes en schemtuur nleiding Componenten SchkelprinciPes Schemtuur l 4" " Blokschem N X-beveiliging systeem 168 nleiding Het blokschem N iet-veiligheidscircuits nleiding Keuzeknop- en seinknopschkeling ntegr Een ndere versie vn de seinknopschkeling De beginknopschkeling Het voorbereidingscircuit l 9l 9l "2 6.3 Niet-veiligheidscircuits 2 Eerste voltooiing (le vtc) ndividuele wisselbediening Tweede voltooingscircuit (2e vtc) -6- t r33

7 7. 7.t Wisselsturing nleiding Schkelingen vn het enkele wissel Wisselsturing gekoppeld wissel Weergve vn gekoppelde wissels op het bedieningstoestel Blz. t Deel "5 8.6 Wisselsignlering nleiding Wisselsignlering begin- en eindknoptoestel /isselsignlering op ntegr-toestellen met vereenvoudigd bedieningstoestel Wisselsignlering op ntegr-toestel met gescheiden bedienings- en kijktoestel Wisselsignlering op ntegr-kijktoestel Signlering gekoppeld wissel l0 l0 ll t7 t9 t9 23 9" 9.t Wisselvstlegging en vergrendeling nleiding Schkeling vn het rijrichtinghoudrelis Tisselselektiekontkten in de SR_schkeling Afsluiting Seinsturing BGZR l0.l nleiding lo.2 De schketing 0.3 Kontrole op de vrije bn 0.4 Angifte op de S-blden i l -7-

8 l. Seinsturint GR en HR t l.l nleiding ll,2 De GR-schkeling Ll.3 De HR-schkeling 1.4 Kontrole op de vrije bn 1.5 De lmpketen 11.6 Angifte op de S-blden Blz, E Seinsturing DR/DFR en ciiferbkken l2.l nleiding 12.2 Het DR-circuit 12.3 Het DFR-circuit 12.4 Ciiferbksturing 12.5 Hndleiding voor het lezen vn OS-blden 15. Diverse schkelingen t 5.1 nleiding 5,2 De treinnkondigingsschkeling 15.1 Ardfoutkontrole 15,4 ertreklichten 15.5 Herhlingssein 5.6 Sturing wisselverwrming

9 16. ATB<odeliinen opemplcementen l6.l nleiding 16.2 Eisen CR-schkeling 16.3 ATB-codelijnen sttion \ülwijk 16.4 Codelijn met wissel l: Cbinesein geel 17. Anvullende NX-begrippen 17.l nleiding 17.2 De voorkeursroute 17.9 De bijzondere of fwiikende voorkeursroute 17.4 De fgedwongen riiweg l.5 Een ndere route dn de voorkeursroute 17.6 oorkeursroute d.m.v. routeknoppen 17.7 De rvrije-ruimter kontrole 17"8 Het verzoekwissel 17.9 Het eiswissel ll4 l4 ll4 l5 tt7 rt7 ll8 L19 12L t23

10 20. Stop-doorschkeling op een sttion 20.1 nleiding 20.2 Situtie en globle werking 20.3 Stoptrein 20.4 Doorgnde trein 21. Routesignlering op een ntegr-toestel 2l.l nleiding 21.2 De schkelingen

11

12 Hoofdstuk 1 lnleiding tot de NX-beveiliging systeem '68. HSTORSCHE ONTWKKELNG AN DE STATONSBEELGNG l. l.l Mechnische beveiligingspprtuur n de beginiren vn het bestn vn de spoorwegenr toen er mr enkele treinen per dg reden, werden de wissels en seinen ter pltse bediend' Toen het treinverkeer lsmr drukker werd ontstond de behoefte om de bedieninriihtingen bij elkr te pltsen en onderling te koppelen ter voorkoming vn ongevllen. n Nederlánd werden de eerste vn dit soort bedieningsinrichtingen in 1876 door de NRS (Nederlndsche Rijn Spoorwegmii.) in dienst gesteld te Hrmelen en Breukelen. Deze toestellen wrên vn Engels ontwerp en mkelij' oor de wisselbediening werd vn een slnggeleiding gebruik gemkt en voor de seinen vn enkelvoudige trekdrden. Dit systeem werd echter l snel verlten en vervngen door bediening d.m.v. dubbele trekdrden (tgzg). Deze toestellen zorgden voor een belngrijke verhoging vn de veiligheidsgrd en vergrootten de cpciteit vn de sttions. Bij de mechnische beveiligingen worden wissels en seinen bediend vnuit hndelinrichtingen. Deze bestn uit een ntl hndels met hndelschijven wrover de drden of kettingen lopen die verbonden ziin met de trekdrden vn wissels en seinen' De hndels zijn onderling gekoppeld zodt een hndel lleen omgelegd kn worden bij een beplde stnd,vn de ndere hndels. Een voorbeeld vn deze toestellen wren de AY-hndelinrichtingen (Alkmrsche Jzergieterij). N 1875 werd in de sttionsbeveiliging steeds meer gebruik gemkt vn elektrische bloksloten ("vensters") voor de koppeling vn hndelinrichtingen op verschillende sttionsposten. Deze bloksloten kunnen lngs mechnische weg de beweging vn bijv' een seinhndel verhinderen. rijmking vn het blokslot gebeurt, lngs elektrische weg vi kbelders of tuchtliinen, door een seinhuiswchter op een ndere post of door de treindienstleider op de centrle post, Post T. Het bloktoestel met bloksloten werd boven op de hndelinrichting gepltst met drtussen een 28. linelenkst. -l -

13 De meest voorkomende hndelinrichtingen die toegepst werden wren vn het fbrikt HS, in dienst bij de HsM en sh (siemens & Hlske) ui e ss en NCS. Al deze hndelinrichtingen werkten volgens hetzelfde principe, de wisselhndels worden gelegd in de stnd die bij een beplde rijweg hoort. ervolgens wordt een metlen stf, de linel, in de linelenkst verschoven d.m.v. een krukje of trekker. Deze linel heeft tot doel de wisselhndels en drmee dus de rijweg vst te leggen. Dit heet wisselvstleggins. Dit vstleggen gebeurt vi nokken en pennen wrmee de wisselhndelschijven worden geblokkeerd. Tevens wordt de mechnische versperring vn een seinhndçl opgeheven, zodt het sein dt toegng geeft tot de rijweg uit de stnd stop kn worden gebrcht. Bij de hndelinrichtingen type HS worden de linelen verschoven m.b.v. zg. rtrekkersr', bij de SH-toestellen m.b.v. rrkrukjesrr. De tekening hieronder toont het principe vn wisselstrtvstlegring bij een SH-toestel. l A1 5 ^2 P0ST + + PosT T T BLOKSLOT (RJMAKNG DOOR POST T ø /l+ Ø' LNEAAL KRUKJE + SENHANDEL + + \./SSELHANDEL SEN A2 SEN A1 JSL 5 WSL ] -12-

14 Een beperkihg vn dit soort toestellen vormde de fstnd wrop wissels en seinen konden worden bediend, resp. c. 350 en 1300 m' Een niet l te groot sttion telde dn ook l guw miniml twee bedienposten en een centrle post, post T wr de treindienstleider zich bevindt. De ndere posten wren lngs elektrische weg fhnkelijk vn deze post die vk lleen mr een kst met bloksloten bevtte' l. 1.2 Elektrische stelknoptoestellen N een tussenfse wrbij de voorseinen en soms ook de hoofdseinen in de mechnische beveiliging lngs elektrische weg bediend werden ws de volgende ontwikkeling de indienststelling vn zg. elektrische stelknoptoestellen vn het fbrikt ES (ereinigte Eisenbhn Signlwerke' een combintie vn Siemens & Hlske en ndere firmts)' Net ls bij de mechnische hndelinrichting wordt de "beveili8in8" mechnisch verzorgd door linelen met nokken die elkr kunnen versperren. Er zijnstetknoppen nwezig die, net ls de hndels, lleen omgelegd kunnen worden bii een beplde stnd vn de linelen' Bij de mechnische toestellen worden de krukjes en trekkers versperd of vriigemkt door btrokvensters: bij de stelknoptoestellen gebeurt dit d.m.v. specil geconstrueerde spermgneten. Een spermgneet is te beschouwen ls een relis wrbij n het nker een metlen stfje is bevestigd welke op een nok n de stelknops kn werken' Boven de ste!knoppe n ziin meldingsvenstertjes ngebrcht wrin een ntl signleringen gegeven kunnen worden" nvoering vn het stelknoptoestel betekende een verdergnde centrlisering vn de bediening. De wissels en seinen worden lngs elektrische weg bediend. Een beperking vormde het feit dt geisoleerde spoorisoltie mondiesmt werd toegepst' Het te bedienen emplcements-gedeelte moest drdoor in principe voor de seinhuiswchter zichtbr zijn. Krkteristiek voor zowel de mechnische- ls de elektrische sttionsbeveiliging is het feit dt een rijweg ps vrijkomt ndt de trein de wisselstrt in z'n geheel verlten heeft. Op drukke emplcementen werkt dit ntuurlijk erg vertrgend bij de uitvoering vn de tieindienst. Het principe vn de wisselstrt vsthouden totdt de trein een bepld punt gepsseerd is heet wisselstrtv sthoudine. De tekening hieronder lt zien hoe dit uitgevoerd is bij het mechnische SH-toestel. Het is een uitbreiding vn de vorige tekening. -t3-

15 Als de trein het geîsoleerde spoorgedeelte chter de wisselstrt verlten heeft rspringtr een gelijkstroom-blokslot omhoog rvrn een krukje omgelegd kn worden. Dit krukje beweegt dn de linel vi welke de wissels in de rijweg vstgelegd w,ren. De principes vn wisselvstlegging en wisselstrtvsthouding zijn ook weer toegepst in de relisbeveiligingen zols die heden ten dge bij NS in gebruik zijn. Overigens dient opgemerkt te worden dt sttionsbeveiligingen zols hiervoor omschreven tot in de jren r80 dienst hebben gedn of nog doen met een hoge mte vn bedrijfszekerheid en veiligheid zij het dt ze niet meer pssen in het thns bestnde beeld vn treinbeheersingssystemen. De n de Tweede wereldoorlog op gng gekomen modernisering vn de beveiliging zl n het eind vn de jren t80 zijn beslg krijgen. Overl, misschien een enkele uitzondering drgelten, zullen dn relisbeveiligingen geînstlleerd zijn, l dn niet bestuurd vi een fstndstuursysteem zols bijv. de cl: (centrle erkeers Leiding). Nu reeds worden proeven genomen en ideeën ontwikkeld met de tegenwoordig ter beschikking stnde technologische middelen. (elektronik en computers)..2 STATO NSRELASBEELGN GE N nleiding Bij de hiervoor summier beschreven mechnische en elektrische beveiliging wordt de veiligheid voornmelijk verzekerd door robuuste mechnische pprtuur. Elektrische schkelingen met relis spelen drin slechts een ondersteunende rol. N de oorlog werden er echter dusdnig betrouwbre relis ontwikkeld dt het ook mogelijk ws de koppeling tussen wissels en seinen m.b.v. deze relis uit te voeren. Bij de relisbeveiliging wordt de kontrole op het vrij zijn vn de sporen niet meer visueel (op zicht) uitgevoerd mr d.m.v. geisoleerde spoorschkelingen, zodt de pprtuur op elk momentrweetrwr zich een trein- of rngeerdeel bevindt. De plts vn de wissel- en seinknoppen wordt nu niet meer bepld door de vereiste koppeling met nokken en linelen mr kunnen in een overzichtelijke geogrfische fbeelding vn het te bedienen emplcement gepltst worden. f)e eerste relisbeveiliging met een dergelijk bedieningstoestel werd in 1950 in 's Hertogenbosch in gebruik genomen. Het werd geleverd door de Generl Rilwy Signl Compny (CRS) uit de erenigde Stten. -14-

16 Systemen wrin relisbeveiligingen hun toepssing vinden worden ngeduid met: NX' AR, TPRB, CL en CL, wrbij de eerste drie betrekking hebben op ter pltse bediende sttionsbeveiligingen en de ltste twee op sttionsbeveiligingen die vnuit een centrle post op fstnd worden bediend vi een fstndstuursysteem' Opbouw vn de relisbeveiliging De rmoderne' relisbeveiligingen bestn uit verschillende onderdelen zols: een bedieningstoestel, de wissels, de seinen, de geîsoleerde sporen, elektrische voedingen en de eigenlijke beveiliging d.m.v. relis. De beveiliging bevindt zich in het relishuis of de reliskmer vn het seinhuis. We beplen ons nu verder tot de opbouw vn de NX-beveiliging. Bii een NX-beveiliging worden de wissels en seinen niet meer prt mr in één hndeling bediend door het drukken vn een knop n het begin vn de rijweg. De fzonderlijke bediening vn de wissels en het sein wordt hierbij overgenomen door de "NX<ircuits". Door deze wiize vn bedienen kn de treindienst sneller en met minder mensen worden fgewikkeld. Bij de NX-beveiliging systeem '68 bevinden bedieningstoestel, stuurcircuits en beveiliginlscircuits zich meestl in één gebouw, het seinrelishuis vn wruit de wisselen seinsturing rechtstreeks vi kbelders gebeurt tot over een fstnd vn c. 2km' 1.2"3 Kenmerken vn een NX-beveiliging n tegenstelling tot voorheen toegepste systemen is de NX (entrnce-exit) een routesysteem, d.w.z. er worden geen wissels en seinen fzonderliik bediend, mr rijwegen ingesteld wrbij de pprtuur de wissels in de gewenste stnd stuurt en het sein uit de stnd stop'brengt. Het is een 'll-rely' systeem wrbij het verbnd tussen wissels en seinen geheel lngs elektrische weg tot stnd komt. n zijn eenvoudigste vorm gebeurt er bij een rijweg-instelting het volgende: l. lle in de rijweg gelegen wissels worden in de voor die rijweg juiste stnd gestuurd' 2. de ingestelde rijweg wordt voor de ngegeven richting 'vstgeleßdr. Dit houdt in dt de stnd vn de wissels in dèze rijweg niet meer beînvloed kn worden door een ndere rijweg welke drmee strijdig is. 3. er wordt gecontroleerd of de wissels in de iuiste stnd gekomen zlin, of- de tongen goed nliggen en de vstlegging vn de wissels gereliseerd is. -t 5-

17 4' het resultt is dt een seinstuurrelis ntrekt wrdoor het sein n het begin vn de rijweg uit de stnd stop komt. 5. het ngetrokken seinstuurrelis (GR of HR) stelt tegelijkertijd cie wisselstrtvsthouding in werking. Dit betekent dt de wissels in de rijweg n herroepen vn het sein of n storing nog 2 minuten vstgelegd blijven. Het sein wordt onmiddellijk rood. Een trein die het gele of groene sein ndert en plotseling door rood verrst wordt en doorrijdt treft dn toch de bij het gele of groene sein behorende rijweg onvernderd n. Zou de rijweg bij herroepen of n storing direkt vrijkomen dn bestt de mogelijkheid dt de wissels in de rijweg direkt in een ndere stnd gestuurd worden, bijv. fleidend i.p.v. rechtdoor. 6' de normle wiize wrop een ingestelde rijweg weer vrijkomt is dt deze per,sectier wordt fgereden. Een wissel in de rijweg komt vrij zodr de trein de betreffende wisselsectie verlten heeft. Dit is in tegenstelling tot de hiervoor ter sprke gekomen mechnische en elektrische beveiligingen. 7' Als een rijweg herroepen wordt is het ps n twee minuten mogelijk een met de herroepen rijweg strijdige rijweg in te stellen. 8' of het sein dt toegng geeft tot een ingestelde rijweg geel of groen toont hngt f vn de stnd vn het volgende sein. Toont dit sein rood dn kn het toegnggevend sein geen beter seinbeeld dn geel tonen. Door een bijzondere bediening vn het sein kn dit ook geel knipper Sn tonen. n deze mogelijkheid kn gebruik gemkt worden orn een tweede trein tot de ingestelde riiweg toe te lten om bijv. met de eerste te combineren..3 BEELGNGSSENEN (UTTREKSEL A O) oordt door middel vn een sein n de mchinist vn een trein of een rngeerdeel toegng mg worden Segeven tot een rijweg moet voldn zijn n een ntl eisen. Deze eisen zijn vstgelegd in wetten en in door de overheid goedgekeurde reglementen, wrvn de voornmste zijn: l. door de overheid uitgegeven:. de spoorwegwet b. de loklspoor- en Trmwegwet c. het Algemeen Reglement Dienst, ARD d. het Reglement Dienst Hoofd- en Loklspoorwegen, RDHL 2. door de overheid goedgekeurd:. het Trein- en Rngeerdienstreglement, TRR b. het Seinreglement, SR -16-

18 An de gestelde eisen wordt voldn door in het sein dt toegng geeft tot de rijweg een ntl veiligheidsvoorwrden op te nemen' Deze veiligheidsvoorwrden zijn: l. het vrij en onbelemmerd zijn vn de riiweg' 2. het in de juiste stnd gebrcht ziin vn de in de rijweg voorkomende wisselst spoorfsluitingen en beweegbre bruggen' j. het in die stnd vstleggen vn bovengenoemde inrichtingen, dus tijdeliik onbedienbr mken. 4. het uitsluiten vn strijdige trein- en rngeerbewegingen' 5. het tiidig in werking treden vn utomtische wrschuwingsinstllties voor het wegverkeer. 6. het in bijzondere situties opnemen vn nvullende voorzieningen zols bv' flnkbeveitiging en doorschietlengte. An deze veiligheidsvoorwrden moet voldn worden tot de trein of het rngeerdeel de betrokken gevrpunten in zijn. geheel gepsseerd is of tot stilstnd gekomen is' De hiervoor genoemde beveiligingseisen worden verwezenlijkt in de seintechnische instllties en wr nodig ngevuld met reglementire beplingen. Onder seintechnische instlltie kn verstn worden een NX-beveiliging'.4 OORDELEN AN EEN NX-BEELGNG ergeleken met de oudere mechnische en elektro-mechnische systemen biedt het NX-systeem een ntl direct nwijsbre voordelen: controle o. De sporen zijn geïsoleerd en in secties verdeeldt sþoorbe zettins zodt steeds te zien is welke spoorgedeelten bezet ziin. wissels snel b. een wissel koml vrij, onmiddellijk ndt het door de trein bereden is en het kn dn meteen voor een ndere rijweg gebruikt worden. c. lle trein- en rngeerbewegingen worden uitgevoerd vi seinen en ingestelde rijwegen en zijn dus optiml beveiligd' Een bereden wissel is ltijd vstgelegd en kn drom nooit 'onder de trein" Setrokken worden. -17-

19 twee richtingen veel treinen d. lle beveiligde sporen kunnen in beide richtingen beveiligd worden bereden. e. doordt de geisoleerde secties vn de rijweg éen voor één chter de trein vrijkomen, lle sporen twee-richtingsverkeer hebben en de bediening vn de routes eenvoudiger en minder inspnnend is, kunnen per tijdseenheid meer één centrle post treinen bediend worden. f. doordt wissels en seinen over grotere fstnden bediend kunnen worden, kn de bediening vn een groot beveirigingsgebied op één plts geconcentreerd worden. De verkeersleiding vn een heel sttion of nog groter gebied komt dus overzichteliik weinir storinß beter onderhoud in één hnd, wrdoor het overzicht beter wordt en misverstnden spordisch worden. g. doordt een tbleu is toegepst, wordt de hele situtie vn sporen, wissels, seinen en treinen zichtbr gemkt. ' Hierdoor wordt een goede treindienstleiding vergemkkelijkt. h. technische storingen worden minder dn bij klssieke systemen door weersomstndigheden veroorzkt, doordt ngenoeg geen onderdelen n klimtinvloeden zijn blootgesteld. l-.:,-' i. om soortgelijke redenen is het technische onderhoud minder tijdrovend en lichmelijk minder inspnnend..5 SOORTEN NX-BEELGNGEN Dit boek hndelt over het NX-systeem'86. De stuurschkelingen worden hierbij opgebouwd met J-relis. ndr dt dit type NX ook wel wordt ngeduid ls NX rnet J-relis. Drnst kennen we de NX met A-relis in instllties, die voor l96g gebouwd zijn' De stuurschkelingen zijn hierbij opgebouwd met A-relis. Er bestt ook nog een type NX' ook uitgevoerd met 'A-relis'wrbij fwijkende B-relisschkelingen toegepst worden. Dit type wordt ngeduid ls 'GR - bsis HR'. Dit houdt grofweg gesproken in dt bij ngetrokken HR ook ltijd de GR ntrekt. - l8-

20 - l9-

21 Hoofdstuk 2 Bedieningstoestellen 2. NLEDNG Om een trein over een emplcement te lten rijden is het nodig dt de wissels die door deze trein bereden worden in de goede stnd worden gelegd. Tevens moet een sein luit de stnd stoprtgebrcht worden. Deze gebeurtenissen kunnen smengevt worden met de term rrrijweginstellingr'. Deze rijweginstelling wordt verzorgd door een treindienstleider of zijn ssistent de seinhuiswchter. Deze mensen hebben drtoe de beschikking over een bedieningstoestel: ook wel bedieningstbleu genoemd. Dit bedieningstoestel is een pneel met een schemtische weergve vn de sporensitutie op het emplcement. n dit schem zijn een ntl bedieningsknoppen en signleringslmpjes ingebouwd. De plts vn de knoppen en de lmpjes komt overeen met de plts vn de pprtuur buiten wrop deze knoppen en lmpjes betrekking hebben. Soms zijn de informtiefunctie en de bedieningsfunctie gescheiden. Er is dn een gescheiden bedieningstoestel en een signlerings-(kijk-)toestel. De toestellen die gebruikt worden voor de bediening vn een relisbeveiliging type NX kunnen nr uitvoering in drie ctegorieën ingedeeld worden: l. 'rklssieke, bedieningstoestellen met begin- en eindknoppen en wisselstndnwijzers. (f b. ). -20-

22 fb. 2. r'ereenvoudigderrbedieningstoestellen met keuzeknoppenr seinknoppen en wisselsignlering d.m.v. lmpjes. (-NX) (fb. 2) fb.2

23 3. rrlntegrrt-(domino)toestellen, wrbij gebruik gemkt wordt vn een gescheiden bedienings- en signleringstoestel of een geintegreerd bedienings- en signleringstoestel (fb. 3 en 4). -22-

24 t$ l ) #*Fii*rä'r = ã Ê ô r:'é ß oj9="ooprn 2ä äifriiië FåäiäË1 ã-r:i93t'ã-ãåfs 4fN_; H:EÈsåEs r+rå3äë Nt=irrÞF ä îreqeë'ã[ 6'9 -*i s.5'g'; "9ÊE iqi +8i,o çl-5' q:rsäfæ8qt 5. 3 î =_, Ë i- H ifãiëå$ä sä[ë;ê;f ^Fr+O^NO-.* îåitåä3å *feiqgn? H E ä ã' ã ä T ä,ì-e ä å + '3oËH?-* È: õ,*3 5 :åo+.v F pi$- qt T E *É8É8É888 rsã3ã3êbã f=j=f,jjj Cfq- OqrOA-t1-t U, -ñá- lñ ö.+ö.+ö+f+r+ oô-oo-oô-o-o- ËË.r0.ËË.Ê.Ë. S-É Ëå!'å =5É coiô so4o ooë ürtvr\ vr-\ oõoo :ìã.ì > Sqì Ë SrS SS< il ù i ò ü! q +qgã qqa å# q===o-ô # ))J)ñ Ä;s AlprÐprZJ ã ut- ut' cnl X q Ø---t.É.+ r+ i :X s 3i E ebü? Ëã ã ã Þ'B OJU, Fö? 8õ-q utlrlj- 17 :i +r -^J ;,ryñoo!ts'9y Po--otsr o9õ-ú+= (D5õo- r-=x- q; ogf-4! E ooxoõ ãë' ä ) =. id Fq.u, ' À Cr-l )JUt =oñ :to Ot- rpéþ'5 iéi *: ^ã's e F F 8iñ'*E 9,6*go. iu'o= +Jì Dã *o(,'o-i 5rD9=r s.p:'8; ='< '9 L2 * sãò= É s.' F s Fo:ipr Y.ll) rob h''o < onto Fooo 3õF sx i i. ãöe= ñ =.o F,-:.o.ã Ë'äÉ J)oPJ ocr=.=. uoj (t :t û EXsn :o,+ã't o5nô E[3õ iopjj g È -r i * dä ãe )O OofO ô- o r+o p) u t-h io EO ñ N \ n H / \, ï H t H '.u "\\ H \ ô).å \u 'n Hr.u tlw \ \ \\ \ \ E / \ o,/, \ \ /? ti Ê' Ët G' ii Ë ; ol cc: É, l!! E Ë E +- i l*- r+' r ê- 9< - +<F- : É- * l: Û

25 2.2 BEGN- EN ENDKNOPTOESTEL oor het instellen vn een rijweg behoeft de treindienstleider niets ders te doen dn een beginknop en een eindknop te bedienen. De beginknop geeft het begin vn de rijweg n en komt overeen met de plts vn het sein buiten. De eindknop mrkeert het eind vn de rijweg. Het begrip rijweg behoeft misschien enige toelichting. Een rijweg loopt ltijd vn sein tot sein, behoudens rijweginstellingen nr ongecontroleerd spoor, met inbegrip vn de wissels in dit spoorgedeelte. Bijvoorbeeld: vn sein 4 nr/tot sein l4 is een rijweg (f b. Ð. 24 O-t ro 12 r{ /-rc 1 -rc fb.5 n sein 4 nr sein l2 is ook een rijweg (f b. 6). 2rc r10 12rc l+ 11rc fb. 6 n fbeelding 7 is een rijweg vn sein l6 nr sein 8 geprojekteerd op het bedieningstoestel vn Wlwiik NX (zie ook OT-bld deel 2) U Íb.7-24-

26 Een pijl in het midden vn de beginknop geeft n voor welke rijrichting deze geldt. De beginknop kn op vier mnieren worden bediend, te weten: gedrukt, Setrokken' omhooggedrid en omlggedrid (fb. 8). drukken + J ll u z, o- Gedrukt: n loslten keert de knop weer in de normle stnd terug. normle stnd J l! U o- (zijnzicht) trekken J U =. o- 2. Getrokken; n loslten komt de knop weer in de normle stnd terug. witte stip boven 3. Omhooßgedrid, zodt de witte stip n de bovenknt vn de knop komt. n deze stnd is de knop noch te drukken noch te trekken. normle stnd witte stip onder (voornzicht) 4. Oml zodt de witte stip n de onderknt vn de knop komt. n deze stnd is de knop noch te drukken noch te trekken. fb. 8 edere hndeling met de beginknop heeft één bepld doel met betrekking tot de rijweginstelling. -25-

27 2.2.1 Rijweginstelling met gedrukte beginknop We nemen ls voorbeeld een rijweginstelling vn sein l6 nr sein 8 irr Wlwijk. n fbeelding 9 wordt nst een stukie vn het bedieningstoestel de situtie buiten getoond. B flg 14rc 9A 1ó WS SE LS T AND A AN! JZE R L 9 16 ENDKNOP SPOORBEZETTN6SLAMPJE ER6RENDELN6S- LAMPJE BE6NKNOP fb.9 De beginknop behorend bij sein l6 wordt gedrukt. n de knop gt rood licht brnden (in de pijl). Drn wordt de eindknop bij sein 8 gedrukt, n het einde vn de rijweg. De eindknop is een eenvoudige drukknop, welke n drukken in de normle stnd terugkeert. Een pijl op de knop geeft n voor welke richting hij geldt. Bluwe eindknoppen hebben betrekking op rijwegen die gedeeltelijk of niet voorzien zijn vn bovenleiding. N drukken vrì de eindknop zorgt de pprtuur voor het bedienen vn de wissels en, ls n lle veiligheidsvoorwrden is voldn, voor het uit de stnd stop brengen vn het sein. De wissels worden op het toestel weergegeven door wisselstndnwijzers ('vntjes,). De wisselstndnwijzers geven n in welke stnd een wissel gevrgd is. Lg wissel 9 in ons voorbeeld op het moment vn rijweginstelling linksleidend dn zl n het drukken vn de eirldknop de wisselstndnwijzer omklppen en ngeven dt het betreffende wissel rechtsleidend gevrgd is (fb. l0). -26-

28 ER6RENDELN6SLAHPJE \^, S S E LS T AN 0 AA N \{ JZ E R RECHTSLEDEND h/ SS E L S TANOA A Nh' J Z ER ENKET h'ssel fb. l0!sselsleutel l!'/tsselnummer,\, S S EL K ONTROL ELAMP JE fb. vn het wissel (hlf onder de wisselstndnwijzer) gt een Êìi-Ê]i tl(irí l ín f :i.rfi,i ; re1þ. s-lmpjb-'ër der'dë -27-

29 Drn komt het sein buiten uit de stnd STOP, op geel omdt het volgende sein stop toont en de rijweg is ingesteld met gedrukte knop. Toont het volgende sein geel of beter dn zl sein l6 utomtisch ook een beter seinbeeld dn geel gn tonen. Dit is niet zichtbr voor de treindienstleider. Deze ziet lleen mr het rode licht in de beginknop vernderen vn rood in geel wnneer het sein buiten met geel of beter uit de stnd STOP komt. Komt de trein met ziin eerste s op de eerste geîsoleerde sectie chter het sein dn gt er een wit spoorbezettingslmpje brnden in de rijweg. Het gele licht in de beginknop dooft ten teken dt het sein in de stnd stop teruggekomen is. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de voorste s vn de trein, gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. De spoorbezettingslmpjes doven ls de trein met zijn ltste s de respectievelijke secties verlt. Ligt in zo'n sectie een wissel, dn dooft tevens het vergrendelingslmpje vn dt wissel, ten teken dt het wissel weer beschikbr is voor een nieuwe rijweginstelling Uittrekken vn de beginknop Wenst de treindienstleider een rijweg te herroepen welke is ingesteld met gedrukte beginknop (sein geel of beter) dn trekt hij de beginknop uit. Het sein komt dn direkt in de stnd stop terug. De wissels komen met een tijdvertrging vn twee minuten vrij, om de rnchinist de gelegenheid te geven of voor het sein tot stilstnd te komen of door bezetting vn de secties chter het sein de rijweg te blokkeren Rijweginstelling met omlg gedride beginknop Wnneer de beginknop omlg gedrid wordt gt er in de beginknop ook rood licht brnden. Het onderscheid rnet rijweginstelling met gedrukte knop is dt nu de witte stip n de knop ook omlg gedrid is. Hiern is zichtbr dt niet ingesteld wordt met het seinbeeld geel of beter mr met het seinbeeld geel knipper hetgeen inhoudt: rijden op zicht met een mximum vn 30 km/u. N het uit de stnd stop komen vn het sein gt in de beginknop geel knipperlicht brnden. oor het overige verlopen de signleringen en bediening ls omschreven bij rijweginstelling met gedrukte knop. Herroepen ls ornschreven bij riiweginstelling met gedrukte knop. Herroepen vn een rijweg welke is ingesteld met omlg gedride knop gebeurt door het terugdrien vn de knop in de normle stnd. Ook dn blijven de wissels in de rijweg nog twee minuten vergrendelcj. nstelling met geel knipper wordt o.. toegepst voor rijwegen nr bezet- of ongecontroleerd spoor. -28-

30 2.2.4 Riiweginstellingen met omhoog gedride beginknop Riiweginstellingen met omhoog gedride beginknop hebben ls doel het sein dt toegng geeft tot betreffende rijweg,utomtisch'te stellen. Dit houdt in dt het sein n frijden en verlten zijn vn de rijweg zonder tussenkomst vn de treindienstleider opnieuw uit de stnd stop komt. Bij omhoog drien vn de beginknop Bt er rood licht in de knop brnden. N het uit de stnd stop komen vn het sein wordt dit geel licht. Wnneer de trein het sein frijdt dooft het licht in de beginknop niet mr verndert in rood. Ndt de trein de rijweg verlten heeft komt er weer geel licht in de beginknop. Om het sein weer uit de rutomtrte hlen dient de beginknop weer teruggedrid te worden in de normle stnd. Hierbij geldt weer dt de wissels in de rijweg twee minuten vergrendeld blijven zols bii herroepen vn seinen noodzkelijk is. N.B. Niet lle beginknoppen kunnen zowel gedrukt ls omhoog- of omlg gedrid worden Wisselsleutels De wissels kunnen in gevl vn storing of voor onderhoudsdoeleinden individueel bediend worden met behulp vn wisselsleutels. Deze zljn veell ngebrcht lngs de bovenrnd vn het toestel en kunnen in het vertikle vlk loodrecht op het tbleu bewegen (fb. ll). De sleutel is uitgevoerd ls een tuimelschkelr met 3 stnden. n de middenstnd vn de sleutel is het wissel opgenomen in de beveiligingscircuits. De bovenste stnd vn de wisselsleutel hoort bij de bnormle stnd vn het wissel. De bij deze stnd ngebrchte letter geeft n of het wissel in de bnormle stnd links- of rechtleidend ligt (fb. l2). De onderste stnd vn het wissel hoort bij de normle stnd vn het wissel. Zols l vermeld is bevindt zich onder de wisselsleutel het wisselcontrolelmpje vn het betreffende wissel. Dit lmpje is norml gedoofd. Het gt met wit knipperlicht brnden zodr de sturing vn het wissel niet meer in overeenstemming is met de stnd vn hef wissel. Men spreekt dn wel vn teen knipperend wissel". -29-

31 R= \ rechtsteidend in omgelegde stnd "middenstnd" R OMGELEGO NORMAAL L fb. l2 Ook bij individuele bediening met de wisselsleutel geeft de wisselstndnwijzer de gevrgde stnd n. De wisselstndnwijzers blijven, ook n het weer vrijkomen vn de wissels, in de ltstgevrgde stnd stn tot het moment dt een commndo wordt Segeven voor de tegengestelde stnd. Ook wnneer geen rijweg ingesteld is geven ze dus de wisselstnd n. Op deze signleringen mg echter niet vertrouwd worden bij het nernen vn veiligheidsbeslissingen. Het wil nl. wel eens voorkomen dt een wisselstndnwijzer mgnetisch blijft rklevenr. 2.2,6 Smenvtting begin- en eindknoptoestellen Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn begin- en eindknoppen. De wissels kunnen individueel bediend worden m.b.v. wisselsleutels. Signleringen vn het br-ritengebeuren worden gegeven d.m.v.: - lmpies in beginknorr gedoofd = sein niet bediend rood = sein bediend geel = sein 'veilig' (geel of beter) geel knipper = sein 'veilig' met geel knipper. - wisselvergrendelingslmpjes: deze zijn ngebrcht onder de wisselstndnwijzers en brnden rnet rood licht. Dit geeft dn n dt het betreffende wissel vergrendeld is en niet bedienbr. - bezetspoorlmpies: deze geven per sectie of ls verzmeling vn een pr secties n of deze bezet is door een trein, ze brnden dn met wit licht. - wisselcontrolelmpies: ngebrcht onder de wisselsleutels. tü(/nneer vn een wissel de sturing en stnd niet overeenkomen knippert hieronder een wit lmpje. - wisselstndnwiizers: deze geven de ltstgestuurde stnd vn het wissel n. -30-

32 De overige lmpjes c.q. schkelrs zullen n het eind vn dit hoofdstuk n de orde komen, het betreft de lmpjes stroomvoorzieningr, 'rdet, 'codegeverren de schkelrs 'wissels vrijmken' en rseinverlichtingr. 2.3 EREENOUDGD BEDENNGSTOESTEL MET KEUZEKNOPPEN Dit type bedieningstoestel is niet lgemeen in gebruik. Er bestn slechts 3 toestellen, te weten: Bred (NX), Lge Zwluwe (Ct), Utrecht-Arnhem (Cl-). olledigheidshlve zullen we toch ndcht n dit type toestel besteden te meer dr dit qu bediening en signlering ls de voorloper vn het ntegr-toestel beschouwd kn worden. De in het oog springende verschillen t..v. het begin- en eindknoptoestel ziin dt er i.p.v. de beginknoppen gebruik gemkt wordt vn seinknoppen die qu uitvoering overeenstemmen met een eindknop. Tevens ziin de wisselstndnwiizers vervn$en door een ntl lmpjes. Deze lmpjes doen eveneens dienst ls wisselcontrolelmpje en vergrendelingslmpje. Het lmpje onder de wisselsleutel ontbreekt derhlve. Het OT-bld 2 in het tekeningenboek geeft een beeld vn een -NX-toestel toegepst op de situtie in Wlwijk De keuzeknoppen en seinknoppen Keuzeknoppen zijn eenvoudige drukknoppen die, n gedrukt en losgelten te zijn' in de normle stnd terugkomen. Alvorens een seinknop gedrukt wordt moet eerst m.b.v. een vn de keuzeknoppen bepld worden op welke mnier een sein bediend moet worden. De keuzeknoppen bieden een viertl mogelijkheden (fb. l3) o NORM o BS o o oherr oaut fb. 3 De keuzeknop 'NORMil wordt gebruikt voor het instellen vn een rijweg, wrbij het sein n het begin vn deze rijweg met geel of beter uit de stnd stop zl komen. Het drukken vn deze keuzeknop komt overeen met het drukken vn de beginknop bij een begin- en eindknoptoestel. -31-

33 De keuzeknop 'rbsrrdient voor het instellen vn een rijweg met het seinbeeld geel knipper. Dit komt overeen met het omlgdrien vn de beginknop. De keuzeknop rrauttrwordt gedrukt wnneer men een sein in de utomt wil pltsen. Hiermee wordt hetzelfde effekt bereikt ls bii het omhoogdrien vn de beginknop. De keuzeknop 'THERR' wordt gebruikt ls men een ingestelde rijweg wil herroepen. N drukken vn de keuzeknop moet de seinknop vn het te herroepen sein gedrukt worden. Het mkt niet uit op welke mnier een sein bediend is, met de keuzeknop NORM, BS of AUT, in lle gevllen dient de keuzeknop HERR gedrukt te worden. De herroepkeuzeknop is rood, de ndere drie zijn zwrt. Boven elke keuzeknop is een lmpje ngebrcht' dt met wit licht gt brnden zodr de betreffende keuzeknop gedrukt wordt. Het lmpje dooft weer zodr de bij het sein behorende seinknop wordt gedrukt. Als voorbeeld voor een rijweginstelling nemen we een rijweg vn sein 4 nr sein 12 (fb. 4). 24 5BT f10 18AT /-rc 1A 1BT 185 r8 12rc 1/-rc l,æ SPOORBEZETTNGSLAMP JES 2 10 SENKNOP SENKNOP æl 12 t-æ r-æ t-.æ SENSYMBOOL oooo o o NORM BS o HERR oaut fb. l4 42-

34 Als sein 4 met geel uit de stnd stop moet komen drukt men drtoe eerst de keuzeknop 'rnormrr. Boven de knop gt een wit lmpje brnden. Drn wordt de seinknop welke behoort bij sein 4 gedrukt. Het lmpje boven de keuzeknop dooft en in het seinsymbool onder seinknop 4 gt een rood lmpje brnden (f b. l5). æ- '*! ROOD fb, 15 De seinknoppen zijn drukknoppen voorzien vn een pijl welke ngeeft voor welke richting dt sein geldt. Seinknop 4 is nu gedrukt ls beginknop. Als eindknop wordt de seinknop vn sein l2 gedrukt. Dn volgt vnuit de pprtuur de sturing vn de wissels in de juiste stnd en het uit de stnd stop brengen vn het sein. Wissels die een verkeerde stnd innemen moeten eerst omlopen. Dit wordt zichtbr door het gn knipperen vn een ntl lmpjes in het wisselsymbool op het bedieningstoestel. Op welke mnieren dit kn gebeuren is in het overzicht hieronder te zien. -33-

35 Wissel ligt in de normle stnd. Rijweg wordt ingesteld vn A nr B. enkel wsl. B gekoppeld wsl. B Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A A Als het wissel n sturing is omgelopen, brnden de wissellmpjes B B ls ngegeven. A A Wissel ligt in de bnormle stnd. Rijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A BA B Als het wissel n sturing is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A BA B o X o - gedoofd wissellmpjes = rr t rood knipperlicht brndend wissellmpje - rnêt rood licht brndend wissellmpje Ndt het wissel omgelopen is wordt het vergrendeld. Dit is zichtbr doordt het rood knipperlicht overgt in continu rood licht. De wissels die reeds in de gevrgde stnd lgen op het moment vn rijweginstelling tonen direkt continu rood licht. Als voldn is n lle veiligheidsvoorwrdenzl het sein uit de stnd stop komen. n het seinsymbool onder seinknop 4 dooft dn het rode licht. Een geel lmpje gt brnden. -34-

36 Komt de trein met zijn eerste s op de geisoleerde sectie chter sein 4 dn dooft het gele lmpie in het seinsymbool en it een wit spoorbezettingslmpje brnden in de gegrveerde lijn chter seinknop 4. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de eerste s vn de trein gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. Het lmpie dooft weer wnneer de ltste s vn de trein de sectie weer verlten heeft. Ligt in zorn sectie een wissel, dn dooft tevens het vergrendelingslmpje vn dt wisselr ten teken dt het wissel weer vrijgekomen is en weer beschikbr voor een nieuwe rijweginstelling over dt wissel Herroepen vn de ingestelde rijweg Om een ingestelde rijweg c.g. een sein te kunnen herroepen moet eerst de keuzeknop!'herr'' gedrukt worden. Drn de seinknop welke behoort bij het sein dt herroepen dient te worden. Het gele lmpje in het seinsymbool zl onmiddellijk doven. De wissels bliiven, behoudens uitzonderingen, nog twee minuten vergrendeld. N verstrijken vn die twee minuten doven de wisselvergrendelingslmpjes Rijweginstelling met de keuzeknop rrbsrf Rijweginstelling met de keuzeknop 'rbs" (Beperkte Snelheid) betekent dt het sein uiteindelijk met geel knipper uit de stnd stop zl komen. Deze mogelijkheid wordt toegepst wnneer rijwegen nr ongecontroleerd- of bezet spoor moeten worden ingesteld. Er moet dn op zicht gereden worden met een snelheid vn ten hoogste 30 km/u. Wr de mchinist wel vn verzekerd is, is dt de wissels in de rijweg in de juiste stnd liggen en vergrendeld zijn en dt er geen strijdige rijwegen ingesteld stn. Kontrole op spoorbezetting in de rijweg vindt echter niet plts. N drukken vn de keuzeknop BS moet de seinknop vn het "veilig" te stellen sein gedrukt worden. n het seinsymbool bij deze knop gt dn rood knipperlicht brnden ten teken dt het sein bediend is met de instelling rrbs'r. Drn wordt de seinknop welke behoort bij het sein wr men nrtoe wil rijden gedrukt ls eindknop. n gevl vn rijweginstelling nr ongecontroleerd spoor of nr de vrije bn wordt een echte eindknop gedrukt. Er is dn nl. geen bediend sein wr nrtoe gereden kn worden. N het drukken vn deze knoppen verloopt de rijweginstelling ls ngegeven bij de instelling met de keuzeknop rrnormrr. Ndt het sein uit de stnd stop gekomen is zl er in het seinsymbool geel knipperlicht gn brnden. -)5-

37 Herroepen vn de rijweg gebeurt door eerst de keuzeknop "HERR' te drukken en drn de seinknop welke hoort bij het te herroepen sein. Het sein wordt dn onmiddellijk in de stnd stop teruggebrcht. De wissels in de rijweg komen n 2 minuten weer vrij. Op dt moment zullen de vergrendelingslmpjes in de rijweg doven Rijweginstelling met de keuzeknop rrautrt Het doel vn deze rijweginstelling is dt het sein n het begin vn de rijweg op 'rutomtisch" gesteld wordt. \ùlt hiermee bedoeld wordt is reeds omschreven bij het begin- en eindknopstoestel Q.2.Ð. oorfgnd n het drukken vn de seinknop wordt de keuzeknop rrautrr gedrukt. Eerst komt er rood licht in het seinsymbool dt overgt in geel wnneer het sein buiten uit de stnd stop komt. Bij frijden vn een utomtisch gesteld sein zl het licht in het seinsymbool niet doven mr overgn in rood ten teken dt het sein weer uit de stnd stop zl komen zodr de trein de rijweg weer verlten heeft. Wil de treindiensleider het utomtisch gestelde sein weer in de stnd stop terugbrengen dn moet hij de keuzeknop "HERRrrdrukken en de betrokken seinknop. Het seinkomt dn op rood te stn en n 2 minuten (veell) komen de wissels weer vrij. Niet lle bediende seinen kunnen op utomtisch gesteld worden. Alleen die seinen wrbij boven de seinknop een witte stip is ngebrcht kunnen op utomtisch gesteld worden (f b' 16) ku u'i"'?'urqt 'f!'t\\) 2 t'æ l* t-æ AUTOM,ATSCH TE STELLEN SN fb. l6 Autorntisch te stellen seinen kunnen veell lleen mr utomtisch gesteld worden vi rrechte wissels'. -36-

38 2.3.5 Smenvtting -NX-toestel Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn een keuzeknop gevolgd door het drukken vn een seinknop ls beginknop en een seinknop ls eindknop of in plts drvn een echte eindknop in gevl vn rijweginstelling nr de vrije bn of ongecontroleerd spoor. De wissels kunnen individueel bediend worden met behulp vn wisselsleutels. Onder de wisselsleutel zijn geen wisselcontrolelmpjes ngebrcht. De signleringen worden gegeven d.m.v.: - lmpies in het seinsymbool gedoofd = sein niet bediendr toont rood. rood knipper = sein bediend met de keuzeknop "8S", is nog niet uit de stnd stop rood gekomen. = sein bediend met de keuzeknop "NORMil of 'rautrr, is nog niet uit de stnd stop gekomen. geel knipper = sein is uit de stnd stop gekomen met geel knipper. geel = sein is uit de stnd stop gekomen met geel of beter. - wissellm es deze kunnen met rood- of rood knipperlicht brnden. n de rusttoestnd zijn ze gedoofd. Ze hebben een driedelige functie nl. ls: wisselcontrolelmpje' wisselvergrendelingslmpje en wisselstndnwiizer. - bezetspoorlmples deze kunnen met wit licht brnden. Brnden ze met wit licht dn geeft zo,n lmpje n dt betreffende sectie of secties bezet islziin. De overige lmpjes c.q. schkelrs zullen n het eind vn dit hoofdstuk n de orde komen. Het betreft de lmpjesrstroomvoorzieningr, rrder, tcodegeverten de schkelrs 'wissels vrijmken' en'seinverlichtingr. 2.4 EREENOUDGD BEDENNGSTOESTEL TYPE NTEGRA De term vereenvoudigd bedieningstoestel houdt in dt op het bedieningstoestel ook lle signleringen gegeven worden en dt er dus geen prt kijktoestel gepltst is. Een voorbeeld hiervn is gegeven op OT-bld 3 in het tekeningenboek. Dit toestel vertoont grote overeenkomsten met het -NX-toestel. Ook hier zijn keuzeknoppen nwezigen seinknoppen zij het dt de vorm vn de knoppen fwijkt. Tevens kn er in de seinknop een signlering gegeven worden zodt er bij de knop geen prt sein symbool nwezig is om de benodigde signleringen omtrent dt sein te kunnen geven. n de wissels zijn ook weer de wissellmpjes terug te vinden. Deze zijn nu rechthoekig i.p.v. rond. De getoonde kleurt rood, blijft hetzelfde. De bez\etspoorlmpjes zijn wel rond en tonen bij spoorbezetting geel licht

39 op de seinknoppen is geen pijl ngebrcht. De richting wrvoor een sein geldt is f te leiden uit de kleur vn de ring welke om de knop zit. De seinknoppen en eindknoppen welke ziin voorzien vn een zwrte ri g gelden voor rijwegen vn links nr rechts. De sein- en eindknoppen voorzien vn een lvitte ring gelden voor rijwegen vn rechts nr links op het bedieningstoestel (fb. lz). SENKNOP MET ZJARTE RN6 2 \,/ SENKNOP MET WTTE RNG J \,6 -L WSSELLAMPJE BEZETSPOORLAMPJE o o N0Rl'1 BS o AUT o HERR KEUZEKNOPPEN fb. l Rijweginstelling met de keuzeknop'rnormrl Als voorbeeld nemen we een rijweginstelling vn sein 4 nr sein 12. Als eerste wordt de keuzeknop TNORMT gedrukt. Boven deze knop gt een wit lmpje brnden. De rijweg loopt op het toestel vn links nr rechts dus moeten er seinknoppen met een zwrte ring gedrukt worden. N drukken vn seinknop 4 ls beginknop, dooft het witte lmpje boven de keuzeknop en gt er in de seinknop een rood licht brnden ten teken dt sein 4 bediend is rnet de keuzeknop "NORMrr voor het seinbeeld geer of beter (fb. s). -38-

40 ZhlARTE STP - S6NALERN6 N DE SENKNOP fb. l8 Boven seinknop 4 is een zwrte stip ngebrcht ten teken dt dit sein ook utomtisch te stellen is. N drukken vn seinknop l2 ls eindknop verzorgt de pprtuur het sturen en vergrendelen vn de wissels en n diverse controles het uit de stnd stop brengen vn het sein. Op dt moment verndert het rode licht in de seinknop in geel. Welke signleringen de wissellmpjes geven is te zien in het hiernvolgend overzicht. Tevens is hierin te zien welke signleringen getoond worden bii het mnipuleren met de wisselsleutel. Ter verklring: x = gedoofd wissellmpje = Íì t rood knipperlicht brndend wissellmpje = rrêt rood licht brndend wissellmpje -?9-

41 l. Wissel ligt in de normle stnd. Wisselsleutel ligt in de stnd ilnorml" (nr beneden). Wissellmpjes brnden ls ngegeven. 2. Wissel ligt in de normle stnd. Wisselsleutel wordt in de stnd rbmgelegd" gepltst. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. 3. Als het wissel n hndeling 2 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. 4. rùissel ligt in de omgelegde stnd. rlíisselsleutel wordt in de stnd ilnormlt gepltst. llissellmpjes brnden met knipperlicht ls nsegeven. 5. Als het wissel n hndeling 4 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. 6. rùlissel ligt in de normle stnd. lì.ijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls A-L C B c ngegeven. B B 7. Als het wissel n hndeling 6 is omgelopen, brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A t t 8. Wissel ligt in de omgelegde stnd. B B l{ijweg wordt ingesteld vn A nr B. Wissellmpjes brnden met knipperlicht ls ngegeven. A t t 9. Als het wissel n hndeling 8 is omgelopen, B B brnden de wissellmpjes ls ngegeven. A C A t -40-

42 Als het sein door de trein 'fgeredenr wordt dooft het gele licht in de beginknop en gt er een geel bezetspoorlmpje brnden in de eerste sectie chter het sein. Bij bezetting vn iedere volgende sectie door de eerste s vn de trein gt het bijbehorende spoorbezettingslmpje brnden. Het lmpje dooft weer ls de ltste s vn de trein de sectie weer verlten heeft. Ligt in zorn sectie een wissel, dn dooft tevens het wissel(vergrendelings)lmpje. Dit houdt in dt het wissel weer vrijgekomen is en opnieuw beschikbr is voor een volgende rijweginstelling Herroepen vn de ingestelde riiweg en de instellingen met xbsrr en rrautrr Hiervoor geldt hetzelfde ls beschreven is bij het v-nx toestel. De signleringen zijn overeenkomstig met (riiweginstelling met de keuzeknop 'TNORM'r op ntegr toestel met vereenvoudigd bedieningstoestel) Smenvtting vereenvoudigd ntegr bedieningstoestel Het instellen vn rijwegen gebeurt door het drukken vn een keuzeknop gevolgd door het drukken vn twee seinknoppen, de eerste ls beginknop en de tweede ls eindknop. De wissels kunnen individueel bediend worden m.b.v. zg. wisselsleutels. Signleringen die hierbij voorkomen zijn: - in de seinknop: rood licht rood knipperliclft geel lich geel knipperlicht r - d.m.v. wissell sein bediend met de keuzeknop "NORM" of "AUT"' sein is nog niet uit de stnd stop gekomen. sein is bediend met de keuzeknop "8S", sein is nog niet uit de stnd stop gekomen. sein is uit de stnd stop gekomen met het seinbeeld geel of beter. sein is uit de stnd stop gekomen met het seinbeeld geel knipperlicht. s; deze kunnen met rood licht- of rood knipperlicht brnden. n de rusttoestnd zijn ze gedoofd. De lmpjes hebben een funktie ls wisselcontrolelmpiet wisselvergrendellmpje en wisselstndnwijzer. - d.m.v. bezetsooorlmpies: deze lm pjes brnden met geel licht wnneer de betrokken sectie bezet is. -41-

43 2.5 NTEGRA.TOESTELLEN MET GESCHEDEN BEDENNGS- EN SGNALERNGSTOESTEL n deze cte8orie wordt onderscheid gemkt tussen ntegrfs met bedieningstoestellen wrop signleringen gegeven worden en bedieningstoestellen wrop geen signleringen Segeven worden. n het tekeningenboek zijn hier voorbeelden vn gegeven betreft (ot-blden 4). ot-bld 4A/B betreft een ntegr met 'rblind" bedieningstoestel (geen signleringen zichtbr). ot-bld 5A/B een ntegr met een bedieningstoestel wrop signleringen gegeven worden. Deze signleringen zijn geliik n het toestel wt hiervoor besproken is, de ntegr met vereenvoudigd bedieningstoestel. Ook de bediening komt overeen met dit toestel. We zullen ons nu uitsluitend richten op het signleringstoestel. De ingestelde rijweg wordt zichtbr door de signlering vn de wissels in de rijweg en een ondersteunende signlering voor de overige delen vn de rijweg. Dit is de zogenmde routesignlering. De ingestelde rijweg wordt zichtbr ls een groen verlichte stippellijr{ (fb. l9). r ndersteunende si nler r----1 l,----j ondersteunende s wisselsignlering ondersteunende signlering d,m.v. roufe-indictielmpjes fb. 9 f)e ondersteunende signlering ofwel de route-indictielmpjes doen tevens dienst ls bezetspoorlmpjes. An het begin vn de rijweg stt een seinsymbool (fb. 20). SENSYMBOOL OP KJKTOESTEL ROOD 6EEL fb

44 n het seinsymbool kn rood licht, rood knipperlicht, geel licht of geel knipperlicht brnden, l nr gelng welke keuzeknop bediend is en of het sein l dn.niet uit de stnd stop gekomen is. M.b.v. tekeningen zullen we de signleringen tonen bijschrijven die bij het instellen' friiden en verlten vn een rijweg worden gegeven. De situtie en het bijbehorende kijktoestel stn fgebeeld in tek T + N00RD AlT 3T oo 1 oo l E 6 oo Géen rijweg ingesteld, lle signleringslmpjes gedoofd. fb. 2l l 2 oo l l- E RD 6 oo N drukken keuzeknop "NORM'r en seinknop 2 gt in het seinsymbool rood licht brnden. fb

45 l 6R E 2 oo 3 RD 6 oo fb.23 n fb. 23 is de eindknop, seinknop 4, gedrukt indien wissel moet omlopen nr de linksleidende stnd gt het wissellmpje voor de gevrgde stnd groen knipperen. N het omlopen wordt dit continue groen licht en wordt het wissel vergrendeld. Op dt moment gn ook de route-indictielmpjes in de rijweg brnden met groen licht. Drn gt in het seinsymbool geel licht brnden ten teken dt het sein uit de stnd stop gekomen is (fb. 24). 1T AlT 3T :l GR GR 6R 6R 6R 6R 6R E 2 4 oo 3 6L 6 oo lb.24 lsij frijden vn het sein dooft het licht in het seinsymbool terwijl de lmpjes die behoren bij de wisselsectie T geel worden, inclusief het wissellmpje Gfb. 2Ð. -44-

46 = 2 6L 6L 6L 6R GR 6R 6R E oo oo 3 l* E 6 oo fb.25 Als de trein sectie A4T bezet heeft en sectie lt verlt dn doven de lmpjes welke behoren bi j sectie T terwijl de lmpjes vn sectie A4T geel geworden zijn (fb. 26), l 2 6L GL 6L GL oo oo 3 l+ E 6 oo fb.26 Deze lmpjes in sectie A4T doven ls de trein in z'n geheel de rijweg verlten heeft. 2"6 OERGE SÍGNALERNGEN EN SCHAKELAARS Lmpje "stroomvoorziening" en knop rrwissels vriimkenrl Dit lmpje is in de rusttoestnd gedoofd. Het gn brnden met rood knipperlicht geeft n dt er een storing is opgetreden in het voedingssysteem vn de NX-instlltie. Deze storing kn vriëren vn een uitgevllen gelijkrichter tot een totle nulspnning vn de 3K-voeding. n lle gevllen zl de treindienstleider onverwijld de centrle schkelpost verwittigen die drop mtregelen neemt. Een uitgevllen gelijkrichter betekent dt de btterijen voor een beplde gelijkspnning, of 136, niet meer opgelden worden zodt deze btterijen n verloop vn tijd uitgeput rken. -45-

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Registratie. Coördi natie. http://qolnfi.minjus.nlj%7b2o4c6c6ffe6edf4b%7d/ 20-3-2014. Quality Un-Line document Page 1 of 2

Registratie. Coördi natie. http://qolnfi.minjus.nlj%7b2o4c6c6ffe6edf4b%7d/ 20-3-2014. Quality Un-Line document Page 1 of 2 Actietermijn: - (Forensisch (Forensisch Qulity Un-Line document Pge 1 of 2 Titel: Geen eisen gesteld n Nummer: kwliteitscontroles 20 dgen Registrtie Meldingsdtum: 31 mei 2013 16:15:34 Melder:, Onderzoek)

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen. B-Voorschriften. Deel I Algemeen C 5504/I. Augustus 2006.

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen. B-Voorschriften. Deel I Algemeen C 5504/I. Augustus 2006. C 5504/I B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen B-Voorschriften Deel I Algemeen Augustus 2006 Vrijgegeven Beherende instantie: ProRail: IS Infra Configuratie Beheer Inhoudsverantwoordelijke

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Automatische overwegen. 0pleiding en Vorming

Automatische overwegen. 0pleiding en Vorming Automatische overwegen 0pleiding en Vorming Automatisclre overwegen 0pleiding en Vorning ê> Nederlandsi Spoorwegen Sector s-opleidingen Schrijver A.E. van Houwelingen Goedgekeurd door: Chef Technische

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie