T HEORIE a FYSICA c i s Fy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T HEORIE a FYSICA c i s Fy"

Transcriptie

1

2 T HEORIE FYSICA

3 Algemeen Inleiding Deze mini- cursus geeft een beknopt maar volledig overzicht van de theorie zoals gezien in het middelbaar onderwijs. Deze theoriecursus moet eerder als opfrissingsmiddel opgevat worden. Er wordt dan ook verwacht dat de student reeds een voorkennis heeft opgedaan in de fysicalessen van het middelbaar onderwijs. Fysica moet je begrijpen. Het heeft geen zin om alle formules en regeltjes klakkeloos vanbuiten te leren. Formules zien er vaak moeilijk uit, maar zijn steeds logisch opgebouwd. Door dit in te zien en goed te begrijpen waarvoor de grootheden in de formules precies staan kan je (met behulp van het formularium) aan de oefeningen beginnen. Er zijn geen voorbeeldoefeningen in deze theorie opgenomen, maar oefenen op het oplossen van vraagstukken is natuurlijk wel erg belangrijk. Een wetenschapper zegt echter steeds dat je geen probleem kan oplossen zonder een goede kennis van de theorie Grootheid eenheid Benaming Symbool Benaming Symbool Lengte l meter m Massa m kilogram kg Tijd t seconde s Elektrische stroomsterkte Thermodyna- mische temper- atuur Hoeveelheid materie I T n Ampère Kelvin mol A K mol Daarnaast zijn er nog een reeks afgeleide eenheden die als standaardeenheid voor bepaalde grootheden worden gekozen: Fysische grootheden Voor je aan een vraagstuk begint, is het altijd handig om alle gegevens op een rijtje te zetten en deze te noteren in hun standaardeenheid. Een aantal eenheden vormen de basiseenheden van de fysica, zij worden de SI- eenheden genoemd. Hieronder vind je een lijstje van enkele fysische grootheden met bijhorende SI- eenheid: 315

4 Grootheid Benaming Benaming Symbool Eenheid In andere eenheden In SI- een- heden Radioactiviteit Becquerel Bq 1/s Elektrische lading Coulomb C A.s Frequentie Hertz Hz 1/s Arbeid Joule J N.m kg.m²/s² Kracht Newton N kg.m/s² Druk, spanning Pascal Pa N/m² kg/(m.s²) Magnetische inductie Tesla T Wb/m² kg/(a.s²) Elektrische spanning, po- tentiaal Volt V W/A kg.m²/(a. s³) Vermogen, energiestroom Watt W J/s kg.m²/s³ Weber Wb V.s kg.m²/(a.s²) Elektrische weerstand Ohm V/A kg.m²/(a².s²) Hoek radiaal rad 1 Een goede tip om je oplossing te controleren is door altijd de eenheden van de grootheden mee te nemen in een berekening. Als je berekening correct verloopt kom je altijd de juiste eenheid uit. Als je dus bijvoorbeeld een kracht zoekt, maar een grootheid uitkomt die niet in Newton staat, weet je meteen dat er ergens een foutje in je berekening is geslopen! we de eenheidsvector volgens de positieve zin van drager r voor als, dan krijgen we: Scalaire en vectoriële grootheden Een scalaire fysische grootheid wordt enkel gekenmerkt door een grootte en een eenheid, bijvoorbeeld: massa, tijd, temperatuur. Een vectoriële grootheid wordt gekenmerkt door een grootte, een richting en een zin in de ruimte, bijvoorbeeld: snelheid, kracht. Een vectoriële grootheid wordt weergegeven door vector weergegeven door een pijl, waarvan de lengte evenredig is met zijn grootte, zoals in onderstaande van een drager r. Aan deze drager wordt een positieve en negatieve zin gegeven. De grootte van deze vector waarde van v, symbool v, is positief als de zin van de vector dezelfde is als de positieve zin van de drager r, en negatief als de zin tegengesteld is. Stellen Twee vectoren zijn dus gelijk indien ze dezelfde grootte, dezelfde richting en dezelfde zin hebben. worden zoals hieronder weergegeven, met: 316

5 Kinematica en Dynamica Rust, beweging, puntmassa, positie en afgelegde weg Rust en beweging zijn relatieve begrippen. Ze zijn enkel geldig voor een voorwerp, ten opzichte van een ander voorwerp. Een rijdende auto is dus een auto die in beweging is ten opzichte van de weg (en bij uitbreiding de aarde). Een bestuurder in een vrachtwagen kan echter even hard rijden als de auto. Hij zal zeggen dat de auto ten opzichte van hem in rust is. Een voorwerp is ten opzichte van een ander voorwerp in rust als de onderlinge afstand en oriëntatie tussen de voorwerpen gelijk blijft. Een voorwerp is ten opzichte van een ander voorwerp in beweging als de onderlinge afstand of oriëntatie tussen de voorwerpen verandert. Een belangrijke natuurkundige grootheid is de massa van een voorwerp. Dit is een maat voor de hoeveelheid materie dat een voorwerp bevat. Een puntmassa bekomen we als we de totale massa van een voorwerp in gedachte laten concentreren in een (oneindig klein) punt. Een star lichaam is een lichaam waarbij de afstand tussen om het even welke twee willekeurig gekozen punten van het lichaam steeds dezelfde is. Het kenmerk van zo een lichaam is dat zijn vorm niet verandert. Strikt genomen bestaan er geen dergelijke lichamen. Zelfs vaste stoffen zijn steeds in kleine mate vervormbaar. Ter vereenvoudiging nemen we aan dat vaste stoffen zoals een voetbal bijvoorbeeld, zich gedragen als een ideaal star lichaam. zwart = verplaatsing wit = afgelegde weg bijvoorbeeld als een voorwerp een cirkel beschrijft. Gemiddelde snelheid en versnelling, ogenblikkelijke snelheid en versnelling Er is een verschil tussen gemiddelde en ogenblikkelijke snelheid en versnelling. Snelheid veroorzaakt een toename of afname van de plaats of positie (SI- eenheid: m/s), versnelling veroorzaakt een toename of afname van snelheid (SI- eenheid m/s²). Hieronder volgt een beknopt lijstje met de formules: Gemiddelde snelheid : De baan van een voorwerp is de verzameling van de plaatsen waar het bewegende voorwerp achtereenvolgens aanwezig was. Vaak is het nodig om de bewegingsvergelijking van een systeem te zoeken. Dit betekent dat men voor elk tijdstip t de 0. Als het positief, als het systeem beweegt in de negatieve zin merken dat er een verschil is tussen de verplaatsing en de afgelegde weg. Gemiddelde versnelling : Ogenblikkelijke snelheid: 317

6 Ogenblikkelijke versnelling: Eenparig versnelde rechtlijnige beweging (EVRB) Een eenparig versnelde rechtlijnige beweging (EVRB) is een beweging waarbij de snelheid in de tijd lineair toe- of afneemt, ofwel een constante versnelling of vertraging van een beweging. Indien snelheid/versnelling gezocht is over een gebied (en tijdspanne) gebruik je de gemiddelde snelheid/versnelling. Indien deze gezocht is voor één bepaalde plaats (en tijdstip) gebruik je de ogenblikkelijke snelheid/versnelling. Eenparige rechtlijnige beweging (ERB) Een eenparige rechtlijnige beweging (ERB) is een beweging waarbij de verhouding van de afgelegde weg tot de tijdsduur van de beweging constant is op elke ogenblik. Dus dat wil zeggen dat de snelheid op elk ogenblik constant is. Bovendien is deze beweging rechtlijnig, er worden dus geen bochten gemaakt. Dit impliceert dat de versnelling voor een ERB altijd nul zal zijn. De snelheid van de ERB is de constante verhouding van de afgelegde weg tot de tijdsduur van de beweging. De helling van deze parabool is in elk punt gelijk aan de ogenblikkelijke snelheid van de beweging in dat als helling de versnelling van de beweging, en in een (a,t)- diagram wordt deze beweging voorgesteld door een lijnstuk evenwijdig met de tijd- as. Voorbeelden van bewegingen Vrije val De vrije val beweging is een speciaal geval van de EVRB, met a=- g (de valversnelling, g=9,81 m/s²) en v 0 =0 m/s. Bovendien wordt als eindpunt de grond gekozen (y_eind=0). Dan vindt men: voorgesteld door een lijnstuk. De helling van het lijnstuk is groter wanneer de snelheid van de beweging groter is. Een eenparige beweging wordt in een (v,t)- diagram voorgesteld door een lijnstuk evenwijdig met de tijd- as. De formule voor de EVRB wordt dus sterk vereenvoudigd voor de vrije val. 318

7 Verticale worp De verticale worp lijkt sterk op de vrije val, behalve dat men nu start met een worp omhoog vanaf de grond, er is Langs de andere kant hebben we in de horizontale richting een ERB met beginsnelheid. De totale snelheid in een punt is dan de vectoriële optelsom van deze componenten: in het hoogste punt is dus m.b.v. (1) vindt men dat Schuine worp Dit is de tijd nodig om tot het hoogste punt te geraken. De positie van dit hoogste punt is gegeven door (2): Een tweede vraag zou kunnen zijn wat de uiteindelijke snelheid zal zijn als het voorwerp de grond terug raakt. Deze is echter gelijk aan de beginsnelheid (het is een goede oefening om hier zelf over na te denken en eventueel een berekening te proberen). De grootte van de snelheden is met andere woorden gelijk, maar de vectoriële begin- en eindsnelheid zijn tegengesteld ten opzichte van elkaar. Dit is een logische uitkomst, die ook kan bekomen worden met het behoud van energie. De beweging van het projectiel is in feite de samenstelling van een eenparig rechtlijnige beweging (in de horizontale richting) en een eenparig veranderlijke beweging in de verticale richting met versnellingscomponent. Het is daarom aangewezen om het probleem opnieuw op te splitsen in 2 deelproblemen: een horizontale en een verticale beweging. Horizontale worp In het geval van de horizontale worp splitst men het probleem best op in 2 deelproblemen: Langs de ene kant hebben we een vrije val in de y richting (zie boven). De beginsnelheid kan ontbonden worden in twee componenten: De snelheidscomponenten tijdens de beweging zijn dan 319

8 en de bewegingsvergelijkingen De wetten van Newton Eerste wet: Deze wet wordt ook de traagheidswet genoemd. Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt blijft dezelfde beweging uitvoeren. Een voorwerp in rust blijft dus in rust, een voorwerp met een bepaalde snelheid beweegt verder met die snelheid. Dit principe is herkenbaar in de ERB. Door deze waarde in te vullen in (3) vindt men de dracht van het projectiel. Door rekening te houden met deze t- waarde vindt men uit (1) en (2) de componenten van de snelheid wanneer het projectiel de grond bereikt: Voor de grootte van de eindsnelheid vinden we hieruit: Tweede wet: Er bestaat een verband tussen kracht, massa en versnelling. Als de motor in een auto een even grote kracht zou kunnen uitoefenen als de motor in een vrachtwagen, dan zouden we veel sneller kunnen optrekken met deze auto. Deze verhouding tussen kracht, massa en versnelling werd vastgelegd in de tweede wet van Newton: Met andere woorden: geen resulterende kracht = geen versnelling! Maar als er een kracht op een voorwerp inwerkt zal deze een versnelling/ vertraging ondergaan. Let op: F is kracht of gewicht en wordt uitgedrukt in Newton. De massa m wordt uitgedrukt in kg. In het dagelijkse leven praten we over gewicht in (kilo) gram, maar dit is dus fysisch niet correct! De eindsnelheid is dus gelijk aan de beginsnelheid. Dit kan ook gevonden worden met het behoud op de grond terecht komt wordt bepaald via Derde wet: In evenwicht zijn de krachten die twee systemen (of voorwerpen, lichamen) op elkaar uitoefenen gelijk van grootte maar tegengesteld van richting. Deze wet wordt ook de actie- reactie wet genoemd, omdat de kracht die voorwerp A op voorwerp B uitoefent (actie) in evenwicht gelijk moet zijn aan de kracht die voorwerp B op voorwerp A uitoefent (reactie). 320

9 FF yy ss i i cc aa

10 OEFENINGEN FYSICA

11 Fysica augustus 2008 Vraag 1 Een vliegtuig heeft een opstijgbaan van 500 meter nodig om te kunnen opstijgen. Bij het opstijgen heeft het een snelheid van 50 m/s. Het vliegtuig begint met een snelheid v 0 = 0 m/s. Wat is de versnelling van het vliegtuig als je ervan uitgaat dat het de hele baan gebruikt? A. 1 m/s² B 1.5 m/s² C 2 m/s² D 2.5 m/s² Oplossing: Hiervoor kunnen we gebruik maken van de volgende formule: 0 = 0 geeft dit: dat: Dit invullen geeft: Dus antwoord D is juist. 474

12 Vraag 2 Een cilindervormige beker heeft een grondvlak van 30 cm², een hoogte van 20 cm en een massa van 120 gram. De beker bevindt zich rechtop in het water. Hoeveel water moet in de beker gegoten worden opdat de beker half onder water komt te liggen? A. 90 ml B. 180 ml C. 240 ml D. 320 ml Oplossing: Eerst zetten we alle gegeven in de juiste SI- eenheden: G= 30 cm² = 30*(10-2 )² m² = 30*10-4 m² H= 20 cm = 0.2 m Mbeker= 120 g = 0.12 kg Indien de helft van de beker onder water moet komen, bedraagt het totaal volume beker dat onder water ligt: V=oppervlakte grondvlak*hoogte=30*10-4 *0.1 m³=300*10-6 m³ Omgerekend naar kilogram (de dichtheid van water bedraagt 1 kg/l en 1 dm³=1l dus 1kg/l= 10³ kg/m³) W=300*10-6 *10³=300*10-3 kg=0.3 kg Aangezien de beker zelf al 0.12 kg weegt, moet het toegevoegde water 0.18 kg bedragen. Als we dit terug uitrekenen als een volume met behulp van de dichtheid van water, dan geeft dit: 0.18 kg water=0.18 l water=180 ml Dus antwoord B. 475

13 Vraag 3 De halfwaardetijd van Nikkel bedraagt 100 jaar. De massa bedraagt 86 kg. Bereken hoeveel massa er overblijft na 1000 jaar? A g B. 8.6 g C. 86 g D. 860 g Oplossing: We kennen dus volgende parameters: m(ni)= g T 1/2 =100 j De atomaire massa van Nikkel bedraagt 58.5 gram: M(Ni)= 58.5 g Met N A het getal van Avogadro Dus het aantal deeltjes is gelijk aan: Nu kunnen we de formule van het verval toepassen Hier kunnen terug de massa uit berekenen: Dus antwoord C. 476

14 Vraag 4 Gegeven zijn twee identieke kamers. De temperatuur in beide kamers is echter verschillend. Welke kamer bevat de grootste massa aan lucht? A. Beide kamers bevatten evenveel lucht aangezien het volume ook hetzelfde is. B. De kamer met de hoogste temperatuur C. De kamer met de laagste temperatuur D. De kamer met de hoogste druk Oplossing: Hier moeten we de algemene gaswet voor toepassen: P*V=n*R*T We weten dat n rechtevenredig gecorreleerd is met de luchtmassa aangezien: Indien we de ideale gaswet omvormen, geeft dit: Dus antwoord C. 477

15 Vraag 5 wagentje indien de massa wordt verdubbeld? A. De versnelling blijft gelijk B. De versnelling verdubbelt C. De versnelling verdrievoudigt D. De versnelling halveert Oplossing: De bewegingsvergelijking van het eerste wagentje wordt gegeven door: T- W*0=m 1 a T=0.02a Voor het tweede wagentje geeft dit: T- m 2 g=- m 2 a De vergelijking voor T invullen geeft dan: 0.02a- m 2 g=- m 2 a Eerst berekenen we het geval met als m 2 =0.02 kg. 0.02a- 0.02*10=- 0.02a 0.04a=0.2 a=0.8 In het geval m 2 =0.04 wordt dit: 0.02a- 0.04*10=- 0.04a 0.06a=0.4 a=2.4 Dus antwoord C. 478

16 Vraag 6 Gegeven is een draad met daarop punten aangeduid. Over deze draad loopt een stroom I in één richting en een A. A (M) B. B (N) C. C (P) D. D (S) Oplossing: Deze oefening moet opgelost worden met de regel van de rechterhand. Dus antwoord A. 479

17 Vraag 7 Gegeven onderstaande schakeling. In de ampèremeter (A) wordt een stroom van 0.65 A gemeten. De voltmeter (V) geeft 12.5 V aan. Wat is de weerstand van R? Oplossing: Aangezien dit een parallelschakeling van weerstanden voorstelt, geldt: Bovendien geldt: Dus: Dus antwoord A. 480

18 Vraag 8 Gegeven zijn twee geleidende en ongeladen bollen A en B die tegen elkaar gehouden worden. Een negatief geladen bol C komt in de buurt van bol B en wordt daarna terug verwijderd. Vervolgens worden bollen A en B van elkaar verwijderd. Wat is de lading van de bollen A en B? A. Beide zijn negatief geladen. B. Beide zijn ongeladen. C. Bol A is positief geladen, bol B is negatief geladen. D. Bol A is negatief geladen, bol B is positief geladen. Oplossing: Indien bol C in de buurt van bol B wordt gebracht, zullen de vrije elektronen van bol B zich zover mogelijk van bol C willen verwijderen. Daarom zullen deze naar bol A geleiden. Indien bol C verwijderd wordt en A en B van elkaar gescheiden worden, zal bol A deze elektronen nog steeds bezitten en zal dus een netto negatieve lading dragen. Bol Dus antwoord D. 481

19 Vraag 9 Een speelgoedproducent zorgt ervoor dat een bommenwerper plastieken bommen kan werpen met een energie van bommen de bommenwerper verlaten? A. 1 m/s B. 2 m/s C. 4 m/s D. 8 m/s Oplossing: Hiervoor gebruiken we volgende formule: Waarvan alle parameters gekend zijn, en we dus de snelheid uit kunnen halen. Dus antwoord C. 482

20 Fysica juli 2008 Vraag 1 Een auto rijdt aan 72 km/u en begint op een gegeven moment te remmen. Dit remmen gebeurt met een negatieve versnelling a = 2 m/s². Wat is de remafstand? A. 37 m B. 100 m C. 200 m D. 337 m Oplossing: De remafstand kan als volgt berekend worden: Met v =20 en a=- 2 Dus antwoord B. 483

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

Samenvatting. Natuurkunde VWO

Samenvatting. Natuurkunde VWO Samenvatting Natuurkunde (Inclusief Compex) VWO 00-0 Beweging Eenparig rechtlijnige beweging a a Eenparig versnelde rechtlijnige beweging a = constant a = 0 m/s Oppervlakte = v = 0 m/s Oppervlakte = v

Nadere informatie

Complexe getallen in context

Complexe getallen in context Complexe getallen in context voor wiskunde D ( 5 VWO) R.A.C. Dames H. van Gendt Versie 4, juni 0 In deze vierde versie zijn alleen een aantal zetfouten verbeterd. Inhoudelijk is deze versie geheel gelijk

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Algemene Natuurkunde II

Algemene Natuurkunde II Algemene Natuurkunde II professor P. Van Duppen Inge Verbeek 2006-2007 Inhoudsopgave IV Elektriciteit en Magnetisme 1 23 Elektrische velden en de wet van Coulomb 3 23.1 Eigenschappen van elektrische ladingen............................

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN 9 NATU6LW_Inner.indb 9 13/06/14 2:38 PM THEMA 1 KRACHT EN BEWEGING Je kent vast veel soorten bewegingen. Zelf ben je ook voortdurend in beweging. Niet alleen beweeg

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als:

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als: De zwaartekracht Herinner u: * Definitie: Kracht = oorzaak van versnelling (of vervorming, wat op mikroskopisch nivo op hetzelfde neerkomt). * Wet van Newton: hoe zwaarder iets is, hoe moeilijker het te

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 De krachtstoot... 4 Energie en energieoverdracht... 16 Besluit... 21 Bijlagen... 22 Voetnoten... 25 Bronnen...

Inhoudsopgave Inleiding... 3 De krachtstoot... 4 Energie en energieoverdracht... 16 Besluit... 21 Bijlagen... 22 Voetnoten... 25 Bronnen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De krachtstoot... 4 1.1 Impuls p en krachtstoot I... 4 1.2 Snelheid v... 6 1.3 Optellen van snelheden... 6 1.4 Kracht F en de 3 Wetten van Newton... 7 1.4.1 De eerste wet

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie ARBEID EN ENERGIE 1 Arbeid 2 Voorbeelden van werktuigen 3 Vermogen 4 Energie 5 Wet van behoud van energie 6 Het rendement van apparaten 7 Positieve en negatieve arbeid Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie,

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 VWO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Pagina 1 Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Werkblad 1 - schakelsymbolen 3 Werkblad 2 - Geleiders 6 Werkblad 3 - Weerstanden 8 Werkblad 4 - Serie en parallel 10 Werkblad 5 - Stroom meten 12 Werkblad

Nadere informatie

Vallen Wat houdt je tegen?

Vallen Wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen? Inleiding Stroming speelt een grote rol in vele processen. Of we het nu hebben over vliegtuigbouw, de stroming van bloed door onze aderen, formule 1 racing, het zwemmen van vissen of

Nadere informatie