Inhoud. Woord vooraf 3. 1 De school 4. 2 Waar De Branding voor staat 7. 3 De organisatie van het onderwijs 9. 4 De zorg voor de kinderen 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Woord vooraf 3. 1 De school 4. 2 Waar De Branding voor staat 7. 3 De organisatie van het onderwijs 9. 4 De zorg voor de kinderen 15"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Inhoud Woord vooraf 3 1 De school 4 2 Waar De Branding voor staat 7 3 De organisatie van het onderwijs 9 4 De zorg voor de kinderen 15 5 Personeel van De Branding 20 6 De ouders en De Branding 21 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 24 8 De resultaten van het onderwijs 25 9 Opvang Leerplicht en verlof Dit willen wij ook nog aan u kwijt 29 Protestants Christelijke basisschool De Branding 1

3 Colofon Deze schoolgids is een uitgave van Protestants Christelijke Basisschool De Branding. Protestants Christelijke Basisschool De Branding Zuidsingel CH Swifterbant T I E Facebook: Twitter: twitter.com/pcbdebranding Fotografie: Kitty de Ridder en Dirk Gommer Ontwerp: Mieneke van der Wekken - StudioTof! - Bij tussentijdse wijzigingen in de schoolgids zal er een nieuwe versie via de website van de school te downloaden zijn. Uitgave juli Protestants Christelijke basisschool De Branding

4 Woord vooraf De basisschool legt, zoals het woord al zegt, de basis voor verder onderwijs. Het is een belangrijke schakel in het leven van uw kind. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van een basisschool. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Ook verschillen ze in kwaliteit. Dat maakt kiezen er niet eenvoudiger op. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen een schoolgids te maken. De schoolgids kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op De Branding hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. In deze schoolgids verantwoorden we ons naar de ouders. Daarnaast is wettelijk een schoolplan vereist, waarin we ons verantwoorden naar de landelijke overheid. Deze schoolgids is gebaseerd op het schoolplan voor de periode U vindt het schoolplan op onze website. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid een en ander toe te lichten in een gesprek. Geertje van Keulen directeur Protestants Christelijke basisschool De Branding 3

5 1 De school Managementteam De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij het managementteam. Dit wordt gevormd door de directeur en de intern begeleider. Daarnaast is er een onderwijs ontwikkelteam. Deze bestaat uit directeur, intern begeleider, onderbouwcoördinator en bovenbouw coördinator. Deze vier overleggen regelmatig met elkaar over de ontwikkeling van de school. Bereikbaarheid directeur In alle gevallen dat de directeur niet aanwezig is, kunt u uw vragen kwijt bij de ib-er of één van de bouwcoördinatoren. Schooltijden Maandag t/m vrijdag: uur en uur. Woensdag: uur. Groep 1-4 is vrijdagmiddag vrij. De deuren gaan s morgens om 8.20 uur en s middags om uur open. De ouders van groep 1 en 2 kunnen de kinderen naar binnen brengen. De ouders van groep 3 kunnen de kinderen naar binnen brengen tot aan de kerstvakantie, daarna willen we graag dat de kinderen zelf de school ingaan en naar hun klas lopen. De kinderen van de andere groepen kunnen zelf naar de klas gaan. Om 8.30 uur en uur starten de lessen. Het uitgaan na schooltijd Om uur en om uur kunnen de ouders van de jongste groepen hun kinderen opwachten rondom het kleuterplein. Onderwijstijd In de groepen 1-4 moeten de kinderen minimaal 880 uur per jaar les krijgen, in de groepen 5-8 minimaal 1000 uur. Ze mogen ten hoogste 5,5 uur per dag naar school. In voldoen we ruim aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Pauzes Groep 7 en 8: uur uur Groep 5 en 6: uur uur Groep 3 en 4: uur uur De leerkrachten lopen pleinwacht. 4 Protestants Christelijke basisschool De Branding

6 Jaarbrief Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de jaarbrief van het betreffende cursusjaar met daarin allerlei infor ma tie over data van spreekavonden, vakanties en vrije dagen. Situering en grootte van de school 2014 Op de teldatum van 1 oktober telt onze school 257 leer lingen. Er werken 18 leerkrachten aan de school, deels met een parttime betrekking. We hebben twee onder wijsassistentes en een aantal mensen die het onderwijs ondersteunen met hand- en spandiensten.we beschikken over 10 leslokalen, een computerlokaal, een handen arbeid ruimte c.q. een kleine aula. Verder beschikken we over een speel lokaal voor de jongste groepen. De gymlessen geven we in De Steiger, gelegen direct achter onze school. Het logo van de school Ons logo laat spelende kinderen in de branding zien. De branding is altijd in beweging en is een plek waar het kind zichzelf kan zijn. PC Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft! De Raad van Toezicht Stichting Codenz Stichting Codenz heeft een Raad van Toezicht. Dit orgaan houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Codenz. U als belanghebbende binnen Codenz komt de Raad van Toezicht nauwelijks tegen aangezien deze weinig op de voorgrond treedt. Daarom willen wij u hiermee meer informatie verschaffen over de Raad van Toezicht. Definitie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezen - lijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting en op het functioneren van het College van Bestuur, de realisatie van het beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Dit is de letterlijke definitie vanuit de akte van de stichting. De Raad van Toezicht in de organisatie Het College van Bestuur, bestaande uit de voorzitter College van Bestuur Arjan Baak, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur (= Voorzitter College van Bestuur) in de uitoefening van haar functie. Hierbij vervult ze een werkgeversrol voor het College van Bestuur: ze benoemt, evalueert en ontslaat bestuursleden. Op deze wijze wordt een capabel bestuur van Codenz gewaarborgd. De Raad van Toezicht heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken. Hieronder zijn een aantal concrete taken van de Raad van Toezicht benoemt: Benoeming, evaluatie, schorsing en ontslag van het College van Bestuur Goedkeuring van begroting, beleidsplan, jaarplan en jaarverslag van de stichting Toezicht op naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen Goedkeuring bij beslissingen van het College van Bestuur betreffende onder meer: - Wijzigingen grondslag, opheffing, overname, fusies - Ingrijpende wijzigingen van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting Protestants Christelijke basisschool De Branding 5

7 - Belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting - Vaststelling van het bestuur statuut In het jaarverslag van de stichting legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het eigen functioneren. Wie zijn de leden van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld door de Raad van Toezicht en 1 lid kan worden voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een profielschets opgesteld. Een lid van de Raad van Toezicht moet onder meer de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting. Daarnaast waarborgt de Raad van Toezicht expertise op het gebied van juridische- en personele zaken, financiën en communicatie. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar waarbij het College van Bestuur een deel van de vergadering aanwezig is. De Raad van Toezicht heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht: Arjen Hordijk (voorzitter) Marion Zielhuis (vice voorzitter) Allard Stuifzand Evert Morren Paul Nelissen (voorgedragen vanuit GMR) De leden van de Raad van Toezicht nemen minimaal 4 jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 4 jaar. Voor vragen en/of opmerkingen is de Raad van Toezicht te bereiken op het mail-adres 6 Protestants Christelijke basisschool De Branding

8 2 Waar De Branding voor staat Hetgeen wij gehoord hebben en weten... Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht... Opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen... Psalm 78: 3a, 4b, 7a Het team van De Branding gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is, waarin Hij zichzelf aan de mensheid open - baart en laat kennen. Daarbij neemt het team de boven - staande tekst uit de Bijbel als uitgangspunt in de geloofs - opvoeding, met als kernbegrip vertrouwen op God. Het doorvertellen van de Bijbelse boodschap en de verhalen is één van de middelen daartoe. In ons samenwerken zijn wij begripvol, geven elkaar de ruimte en zijn wij duidelijk en doelgericht op basis van wederzijds respect. Op de Branding geven wij kwalitatief goed onderwijs door structuur en duidelijkheid te bieden. Hierbij maken wij gebruik van moderne onderwijsleermiddelen. Wij analyseren resultaten om het onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van kinderen. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, duidelijkheid en een positieve benadering, waardoor een ieder gezien en gewaardeerd wordt. Vanuit onze professionaliteit werken wij samen met ouders op basis van gelijkwaardigheid. Wij zijn een enthousiast en betrokken team met aandacht en waardering voor elkaar. Uitgangspunten Onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging werken vanuit Bijbelse normen en waarden: de Bijbel is voor ons het Woord van God. Daarin heeft Hij zich aan ons bekend gemaakt. Dit Woord maakt ons duidelijk hoe wij als mens moeten leven. Mens zijn is leven in relatie. In relatie tot God, de medemens en de natuur. Jezus Christus is de Ware Mens. Door Hem na te volgen geven we inhoud aan de relatie tot God; vertellen en lezen van de verhalen uit de Bijbel; dagopening en dagsluiting met gebed en/of lied; het toeleven naar en het vieren van christelijke feesten. Protestants Christelijke basisschool De Branding 7

9 Veiligheid en geborgenheid positieve aandacht en bemoediging voor ieder kind; stimuleren van zelfvertrouwen en zelfstandigheid; orde, rust en regelmaat door duidelijke regels en afspraken; elkaar serieus nemen en in zijn/haar waarde laten. Leren en vorming inspelen op de ontwikkeling van gave van hoofd, hart en handen; gericht op verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen; doorgaande lijn in begeleiding door afspraken tussen onderwijsgevenden en de keuze van moderne methoden en media. Individuele ondersteuning op maat door goede observatie, leerlingvolgsysteem en interne begeleiding; door een aanpak die rekening houdt met verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat kinderen in niveaugroepen kunnen werken of instructie krijgen in een kleinere setting; door individuele begeleiding waar dat nodig blijkt. Betrokkenheid van ouders en goede contacten tussen school en thuis in bestuur en beleid van de school; bij ontwikkeling van hun kind d.m.v. oudergesprekken, rapportages, mailcontact en eventueel huisbezoek; ouders en onderwijsgevende zijn samen verantwoordelijk. Positive Behavior Support (PBS) Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. We werken met een methode en nog belangrijker, we werken via de principes van het Positive Behavior Support. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We hebben als school vijf positief gestelde basisregels, waarbij we gedrag aanleren dat past bij deze regels. Adequaat gedrag wordt hierna positief bekrachtigd. Hiermee creëren we een veilig schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. 1. Rennen en roepen doen we op het schoolplein, in de school lopen we rustig, dat is pas fijn! 2. We zijn aardig en luisteren naar elkaar, het hele jaar! 3. We tonen respect! 4. We werken rustig en stil, dat is wat iedereen wil! 5. We vinden het fijn dat we allemaal zuinig op onze spullen zijn. Leerkrachten die met veel inzet en deskundigheid hun werk doen; die preventief en planmatig werken; die hun vak bijhouden door nascholing. 8 Protestants Christelijke basisschool De Branding

10 3 De organisatie van het onderwijs De school kent een groepensysteem, waar kinderen van dezelfde leeftijd onderwijs krijgen. Binnen de groepen werken we met verschillende niveaus. Er worden diverse werkvormen gehanteerd; kinderen werken alleen aan hun werk, in tweetallen of in groepjes. We hebben op school enkele en combinatie groepen. Verdeling leerlingen De groepsverdeling wordt per jaar herzien en heeft te maken met het aantal leerlingen per leerjaar. Aan het eind van het schooljaar wordt de verdeling bekend gemaakt. Spelen en werken in groep 1 en 2 Bij de jongste kinderen is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat; het wennen aan het naar school gaan en het leren met elkaar om te gaan. Leren gebeurt door spelen. Direct bij de eerste kennismakings - dagen ontvangt u als ouders een informatieve brief waarop specifieke wetenswaardigheden staan vermeld voor u als ouders/verzorgers van een kleuter. Er wordt gewerkt vanuit een thema en de meeste vakken komen in samenhang aan de orde. Diverse thema s worden gezamenlijk vast gesteld. De thema s hebben te maken met de tijd van het jaar of hetgeen de methode Onderbouwd biedt. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor bijna alle vakken. In de groepen 1 en 2 worden (ook op speelse wijze) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Halverwege groep 2 wordt gekeken of een kind toe is aan groep 3. Wanneer een kind na groep 2 nog niet rijp is voor groep 3 adviseren we een jaar langer groep 2 dan jarenlang op de tenen de school te moeten doorlopen. Onze ervaring leert dat het kind dan meer zelfvertrouwen ontwikkelt en minder moeite heeft met het doorlopen van de resterende groepen van onze school. Godsdienstonderwijs In groep 1 en 2 zitten de kinderen dagelijks in de kring. In de kring wordt er gebeden en geluisterd naar bijbelverhalen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Kind op Maandag. Protestants Christelijke basisschool De Branding 9

11 Taal/Lezen, rekenen en schrijven In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. Deze methode biedt de kinderen, taal, rekenen en oefeningen voor de (fijne) schrijfmotoriek aan. Creatieve vorming De creatieve vorming is geïntegreerd in het totale programma (arbeid met ontwikkelingsmateriaal). Wereldoriëntatie Vanaf schooljaar wordt er in de groepen gewerkt met de methode Wijzneus. Deze methode biedt lessen aan voor de jongste kinderen rond 8 thema s. Ontdekkend leren staat hier centraal. Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De klas, het schoolplein en in het bijzonder het speel - lokaal zijn ruimten waarin aan de motorische ontwikkeling wordt gewerkt. Voor groep 1 en 2 willen we graag gym - schoenen zonder veters en voorzien van de naam! Sociaal emotionele ontwikkeling In onze lessen gebruiken we de methode Kinderen en hun sociale talenten en volgen we de kinderen via de SCOL, een digitaal leerling volgsysteem. Sociale redzaamheid Bij sociale redzaamheid gaat het om gedragingen die een kind in staat stelt in alledaagse situaties zelfstandig op te treden. Het gaat erom kinderen hierin te stimuleren en vaardig te maken. Versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij heel belangrijk. Voor een evenwichtige sociaal-emo - tionele ontwikkeling is dit voor kinderen van groot belang. Computergebruik In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen omgaan met de computer en de muis. Er wordt vooral veel geoefend met het programma Bas gaat digitaal. Daarnaast gebruiken we de programma s Schatkist Rekenen en Bas telt mee. Groep 3 t/m 8 De kinderen werken vanaf groep 3 met dagtaken. Deze worden visueel gemaakt met dagritme kaarten. Deze hangen voorin de klas. Aan het begin van de dag wordt de dag met de kinderen doorgesproken, er wordt hierbij gebruik gemaakt van de dagritmekaarten. In de hogere groepen leren kinderen ook om taken te maken, waar ze een week de tijd voor krijgen. De kinderen moeten deze taak zelf inplannen en zelfstandig maken. Deze manier van werken geeft de kinderen zelfstandigheid. Godsdienstonderwijs Voor godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Kind op Maandag. Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met gebed. Er worden op 3 dagen Bijbelverhalen verteld. De overige dagen worden gebruikt voor het inleiden, verwerken en herhalen van de Bijbelverhalen én het aanleren van liederen. Taal In groep 3 is Taal en Lezen met elkaar geïntegreerd. Groep 4 t/m 8 werkt met de methode Taal Actief. Het taalonderwijs is heel uitgebreid. Het gaat in de methode om spelling van woorden en werkwoorden (vanaf groep 6), taal verkennen, woordenschat en creatief schrijven. Ook is er ruimte voor het leren van verwoorden van gedachten en ideeën en luisteren naar de ander. 10 Protestants Christelijke basisschool De Branding

12 Lezen Vanaf groep 3 krijgen de kinderen systematisch leesonderwijs. We hanteren hierbij de methode Veilig leren lezen. Het accent ligt op het aanvankelijk technisch lezen. Vanaf groep 4 werken de kinderen met de methode Lekker Lezen. Dit is een methode voor het voortgezet technisch lezen. Er wordt drie keer in de week gelezen. Daarnaast wordt er vanaf groep 4 gebruik gemaakt van de RALFI leesmethode. Deze leesmethode is een programma om de kinderen vlotter en meer vloeiend te leren lezen. Iedere week krijgen de kinderen een tekst aangeboden. Dagelijks wordt deze tekst voorgelezen, in koor gelezen en individueel gelezen. De leesvorderingen van de kinderen worden nauwgezet gevolgd en getoetst. Voor het begrijpend lezen gebruiken we met de methode Goed Gelezen. Deze methode biedt goede verhalen met verschillende vormen. De kinderen leren de tekst op een andere manier te lezen. De toetsen van deze methode worden digitaal afgenomen. Na het afnemen van de toetsen is er herhaling voor de kinderen die dit nodig hebben. Naast het gebruik van deze methode, worden er lessen gegeven uit het hulpboek begrijpend lezen. Dit zijn lessen die nauw aansluiten bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem begrijpend lezen. Het lezen van gewone en informatieve boeken vinden we belangrijk. Iedere dag staat het stillezen op het rooster. De leerkracht stimuleert dit door de boeken die in de groep aanwezig zijn actief te promoten en door zelf het goede voorbeeld te geven. De leerkracht leest ook als de kinderen lezen. We werken nauw samen met de bibliotheek. Iedere groep heeft een grote collectie boeken in de klas die we lenen van de bibliotheek. Deze wordt af en toe gewisseld. Naast de boeken die we op school hebben, biedt dit de kinderen een grote variatie aan boeken aan. We werken ook aan lees - projecten, doen mee aan de Kinderboekenweek en de jaarlijkse voorleeswedstrijd in groep 7 en 8. Rekenen Voor rekenen gebruiken we de methode Reken Zeker. Deze methode is nieuw ontwikkeld en gebruikt de nieuwste inzichten op het gebied van rekenonderwijs. In de methode staat een goede instructie en automatiseren centraal. Het stapsgewijs oefenen en herhalen van enkelvoudige strategieën zorgt ervoor dat iedere leerling dat aangeboden krijgt wat hij of zij nodig heeft. Zowel goede als zwakke rekenaars ontwikkelen met deze methode basisvaardigheden en begrip. Duidelijk instructie en veel herhalingsoefeningen zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat er is, kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardigheden toepassen in contexten. Schrijven We leren op school een doorlopend schrift: het aan elkaar schrijven van letters. We willen de kinderen een handschrift leren dat netjes en goed leesbaar is. Daarom worden er vaste lettervormen en verbindingen aangeleerd en wordt er aandacht besteed aan de juiste afstanden tussen letters en woorden. We werken van groep 3 t/m 8 met de methode Pennen - streken. In groep 3 leren de kinderen de verschillende letter symbolen van het verbonden schrift. In groep 4 wordt het handschrift verder ontwikkeld en komen de hoofdletters hier bij. Vanaf groep 5 worden er steeds minder hulplijnen gebruikt en wordt er gewerkt aan het schrijven in tempo. Op onze school schrijven we met potlood en vulpen (vanaf halverwege groep 4), omdat een vulpen meehelpt een beter handschrift te vormen. In groep 7 krijgen de kinderen Protestants Christelijke basisschool De Branding 11

13 blokletters aangeboden en wordt hiermee geoefend. Vanaf groep 8 wordt het schrijven in blokletters toegestaan. Techniek In iedere groep is er aandacht voor techniek. Er staan techniek boxen in de groepen, waaruit kinderen verschillende opdrachten kunnen uitvoeren. Ook zijn er dozen waarmee verschillende elektrische schakelingen worden gemaakt. In de lessen natuur en crea is er ook aandacht voor techniek. Creatieve vorming Naast het leren is creatieve vorming ook belangrijk. In de groepen 3 t/m 8 zijn handvaardigheid, tekenen en muziek/drama aparte vakken. Met handvaardigheid en tekenen maken we gebruik van verschillende werkvormen en materialen. Het aanbod van de lessen is gevarieerd. Wereldoriëntatie Onder wereldoriëntatie vakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis en natuur onderwijs. Zelf informatie zoeken en onderzoekend bezig zijn, zijn belangrijke werkvormen. In de hogere groepen gebruiken we daarvoor vaak het internet. We gebruiken de volgende wereldverkennende methoden: Aardrijkskunde: Argus Clou Geschiedenis: Wijzer Natuuronderwijs: Natuur buitengewoon Bewegingsonderwijs Groep 3 heeft 1x per week gym en speelt geregeld buiten. Vanaf groep 4 hebben de groepen 2x een les bewegings - onderwijs in een aparte gymzaal De Steiger. Het gymonder - wijs wordt door de leerkracht zelf gegeven. We willen graag dat de kinderen tijdens de gymles gymkleding dragen. De gym - kleding mag op school in een (bij voorkeur stoffen) tas aan de kapstok blijven hangen. Laat de kleding wel regel matig mee naar huis nemen om te wassen. Het is handig en veilig als kinderen op de dag dat ze gymles hebben, geen sieraden dragen. Deze dingen kunnen stukgaan, kwijtraken of in het ergste geval ook verwondingen veroorzaken tijdens de les. Sociaal emotionele ontwikkeling De godsdienstmethode biedt wekelijks een thema dat hoort bij de sociaal emotionele ontwikkeling. De bijbelverhalen worden vanuit dit thema verteld en bieden veel stof tot napraten. Alle groepen werken met de leerling van de week. Dit betekent dat er iedere week een kind centraal staat dat alle aandacht krijgt. Er is een pestprotocol dat in werking treedt op het moment er toch zaken fout dreigen te gaan. In onze lessen gebruiken we de methode Kinderen en hun sociale talenten en volgen we de kinderen via de SCOL, een digitaal leerling volgsysteem. Rots en Water Sinds een aantal jaren hebben we de mogelijkheid om Rots en Water training te geven. Rots en Water is een groeps training waarin kinderen leren sociale competenties te ontwikkelen. Het is een actieve training in de speelzaal waarbij de kinderen door opdrachten en oefeningen leren samen te werken, voor zich zelf op te komen, grenzen aan te geven en te ervaren. Rots staat voor: weten wat je wilt, voor jezelf opkomen en jezelf beschermen. Water staat voor: contact maken, vriendschap, respect en communicatie. Belangrijk is om tijdens de oefeningen de verschillen tussen een Rots en Water houding te ervaren. De lessen worden gegeven door eigen Rots en Water trainers. De groepsleer - kracht is tijdens de les aanwezig. De leerkracht kan in de lessen verder aandacht aan het geleerde geven. 12 Protestants Christelijke basisschool De Branding

14 Sociale redzaamheid Bij sociale redzaamheid gaat het om gedragingen die een kind in staat stelt in alledaagse situaties zelfstandig op te treden. Het gaat erom kinderen hierin te stimuleren en vaardig te maken. Versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij heel belangrijk. Voor een evenwichtige sociaalemotionele ontwikkeling is dit voor kinderen van groot belang. Verkeer Voor de kinderen in groep 3 gebruiken we verschillende onderwerpen over verkeer en gebruiken we 3vo als bron. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we uitgaven van 3vo: de kranten Stap vooruit en Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeers krant. In groep 7 doen de leerlingen mee aan een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Studievaardigheden Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op het internet. Wij leren de kinderen gericht zoeken en informatie te verwerken. Hiervoor gebruiken we de methode Blits. Deze methode biedt vier onderdelen aan; kaartlezen, hanteren studieteksten en informatiebronnen en het juist interpreteren van grafieken en tabellen. Engels In groep 5 t/m 8 wordt Engels gegeven. Op een aansprekende en speelse wijze leren de kinderen de eerste Engelse woorden en zinnen. We gebruiken de methode Take it easy. Het luisteren en spreken krijgen de meeste aandacht. In elke les luisteren de kinderen naar dialogen en oefenen ze m.b.v. de leerkracht of in groepjes hun spreekvaardigheid. Besteding onderwijstijd (in uren / per week) Groep 1/ /6 7/8 Godsdienstonderwijs Soc. emot. ontwik Nederlandse taal Lezen Schrijven Rekenen Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur Verkeer Tekenen Muziek Handenarbeid Engels Bewegingsonderwijs Arbeid naar keuze Andere middelen tot expressie 5.00 Pauze Totaal De rol van de computer We hebben een computerlokaal waar 12 computers staan en waar kinderen in een grotere groep samen kunnen werken. Vaak onder begeleiding van een ouder of student. Over de Windows omgeving is een schil aangebracht, waardoor de leerlingen niets meer van Windows zien. De computer start direct op met een scherm waar de leerling de groep moet aanklikken en daarna de software te zien krijgt die bij de groep hoort. Protestants Christelijke basisschool De Branding 13

15 Alle groepen komen aan bod, waarbij de bovenbouw vaker in het computerlokaal zit dan de onderbouw. Verder staan in iedere groep 2 tot 3 laptops. De laptops worden de hele dag door gebruikt door de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende programma s om het leren te bevorderen. In de hogere groepen leren de kinderen om te gaan met Word, PowerPoint en internet. Digitaal schoolbord In de groepen gebruiken we een digitaal schoolbord. Dit bord is een geweldige aanvulling op ons onderwijs. Naast de gewone uitleg, die op dit bord gegeven wordt, biedt dit bord ook een kijk in de wereld. Het is algemeen bekend dat kinderen heel visueel ingesteld zijn. Het is met een digitaal schoolbord erg gemakkelijk om de wereld in de klas te halen en de kinderen de wereld te laten zien. Huiswerk In groep 5 wordt er een begin gemaakt met het meegeven van huiswerk voor de wereld oriënterende vakken. Kinderen maken kennis met het leren van huiswerk en de strategie die er nodig is om thuis te leren. Vanaf groep 6 is er regelmatig huiswerk. Voor het oefenen van de spelling wordt er gewerkt met Bloon. Dit is een oefenprogramma op de computer, waar uw kind thuis ook mee kan oefenen. Voor rekenen maken we gebruik van Muiswerk. Dit computerprogramma wordt op school en thuis gebruikt. 14 Protestants Christelijke basisschool De Branding

16 4 De zorg voor de kinderen Aanmelding van nieuwe leerlingen in het algemeen en jonge kleuters Ouders bellen de school voor informatie. Ouders hebben een oriënterend gesprek met de directeur en bekijken de school. Een informatie pakket wordt daarna meegeven. Ouders die hun kind willen aanmelden krijgen formulieren voor aanmelding mee. Dit graag vier maanden, voordat uw kind 4 jaar wordt, inleveren. Voor oudere kinderen geldt dit vanzelfsprekend niet. De intern begeleider van de school bekijkt de formulieren en nodigt de ouders zonodig uit voor een gesprek. U ontvangt een bevestiging van de school dat uw kind is toegelaten. 4-jarigen kunnen twee ochtenden wennen. In de juni maand wordt er alleen gewend tijdens de doorschuif - middag! Na de wenochtend heeft de leerkracht een kort gesprek met de ouders. Uw kind kan de eerste schooldag na de 4e verjaardag starten. In december en juni worden kinderen niet toegelaten. Deze kinderen starten in januari en na de zomervakantie. Zorg voor het jonge kind: groep 1 en 2 Bij de start op de basisschool doet het kind veel nieuwe indrukken en ervaringen op. We nemen er rustig de tijd voor om het kind aan de nieuwe situatie van school- en groeps - gebeuren te laten wennen. Na verloop van tijd legt de groepsleerkracht vast hoe het kind zich ontwikkelt. In beide groepen worden de cito toetsen Ordenen en Taal voor kleuters in januari en/of juni afgenomen en volgen we de ontwikkeling aan de hand van het dyslexie protocol, waarin verschillende toetsmomenten zitten. Het eerste moment is eind groep 1. We volgen het kind nauw gezet, om te kijken hoe het staat met de voorwaarden om met lezen en rekenen te beginnen. De uitkomsten van de observaties en de toetsen worden in leerling- en groeps be sprekingen met collega s en daarna met de ouders besproken. Naar aanleiding van deze besprekingen kunnen kinderen eventueel extra en meer specifieke onder - steuning krijgen in hun ontwikkelings proces. Dit kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden. Protestants Christelijke basisschool De Branding 15

17 Zorg voor het oudere kind: groep 3 t/m 8 Rekening houden met verschillen kan alleen als we nauw - keurig weten wat kinderen kunnen. We moeten kinderen dan ook volgen in hun ontwikkeling. Dat begint in de groep. Iedere leerkracht observeert de kinderen, bekijkt het werk en signaleert (vaak al snel) wat kinderen door hebben en waar ze moeite mee hebben. Door dit regelmatig signaleren kan de groepsleerkracht met zijn onderwijs direct inspelen op wat kinderen nodig hebben. Naast de dagelijkse signalering zijn er toetsen die bij de methode horen. Er wordt getoetst of kinderen de aangeboden stof begrepen en goed verwerkt hebben. Kinderen die de stof beheersen kunnen verder met verdiepingsstof. Kinderen die het nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg en herhalingsstof. Om de kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling door de hele school, maken we gebruik van signaleringstoetsen. Dit zijn landelijk genormeerde Citotoetsen. Voor technisch lezen, spellen en rekenen worden die toetsen twee keer per jaar afgenomen, voor begrijpend lezen één keer. We krijgen zo een onafhan kelijk en goed beeld van de ontwikkeling door de jaren heen van leerlingen bij ons op school. Na het analyseren van de signalerings toetsen volgen de leerling- en groepsbesprekin gen met de intern begeleider en het schoolteam. Bij die besprekingen wordt het gedrag, het werken in de groep en de uitkomsten van de toetsen besproken. Extra zorgmaatregelen voor kinderen die dat nodig hebben worden genomen. Er wordt dan een handelingsplan opgesteld door de groepsleerkracht en zonodig met hulp van de intern begeleider. Dit handelings plan kan worden uit - gevoerd door de groepsleerkracht in de groep en/of buiten de groep op individuele basis. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld en bij het proces betrokken. Ook krijgt ieder kind een plek in het groepsplan, zodat het optimaal op eigen niveau kan ontwikkelen. Kinderen kunnen ook moeite met leren hebben, omdat er sociale of emotionele problemen zijn. Als school proberen we door gericht in de groep het zelfvertrouwen te stimuleren, de problemen hanteerbaar te maken. Van u als ouders/verzor gers horen we het graag z.s.m. als u denkt dat er op school of thuis iets mis is. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Het leerlingvolg-systeem De behaalde resultaten van de kinderen worden genoteerd in het leerlingvolg-systeem. Door middel van dit systeem, creëren we een overzichtelijk profiel van iedere leerling. De resultaten van alle leerlingen uit een groep worden overgezet in een groepsprofiel. Op die manier wordt zichtbaar hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van de groep. Het leerling-dossier Van iedere leerling op school wordt een leerling-dossier bij - gehouden. Hierin staan onder meer notities over de bespreking van uw kind door het team, van de gesprekken met u, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de handelingsplannen voor extra hulp aan uw kind. Het leerlingdossier wordt bewaard door de intern begeleider. De gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen een zaak tussen de des - betreffende ouders en de school. Deze gegevens moeten nog 5 jaar, nadat het kind van school is, worden bewaard. Rapportage De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis (januari en juni/juli). Rond de ontvangst hiervan hebt u de mogelijkheid om het rapport met de leerkracht te bespreken in een van de zes spreek middagen 16 Protestants Christelijke basisschool De Branding

18 of avonden. Mocht u naast de 10-minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind willen praten, maak dan een afspraak! De speciale zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Zorgteam Twee keer per jaar vindt een overleg plaats tussen school, zorg coördinator van de GGD, schoolbegeleider van de SBDIJ en waar nodig schoolmaatschappelijk werk en de leerplicht - ambtenaar. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan gaat dat altijd in overleg met u als ouders. De aanvraag wordt schriftelijk gedaan en u zult gevraagd worden om uw handtekening te zetten. De leerkracht en/of de intern begeleider zorgen ook voor de terugkoppeling naar de ouders na het overleg. Een jaar overdoen of een aangepast programma Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra hulp en zorg onvoldoende effect hebben. In overleg met ouders kan dan het besluit vallen om een groep over te doen. Dit gebeurt vooral in de onderbouw als een kind op veel pun ten (ook sociaal en emotioneel) zich langzamer ontwikkelt. De bedoeling is wel dat na een jaar langer in een groep, het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Ook komt het voor dat een kind, na diverse hulpprogramma s, wordt losgekoppeld van de groep en op eigen niveau de leerweg vervolgt. Het haalt dan niet het eindniveau van de basisschool op die vakken. Het aangepaste programma wordt zo opge steld dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs. In alle gevallen ligt de eindbeslissing over een eventuele doublure van een kind bij de school. Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en op het meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Onze school heeft zorgplicht. Dit betekent dat we aan ieder kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan bij ons, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Hier wordt u nauw bij betrokken. Onze school werkt samen met verschillende scholen in de Gemeente Dronten en Lelystad. Hoe we kinderen passend ondersteunen staat in een ondersteunings - plan. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs Bij uitzondering verwijzen wij een kind naar een speciale school voor basisonderwijs. Hieraan gaat een heel proces vooraf. Allereerst proberen we extra hulp en zorg te bieden. Als dit onvoldoende effect heeft en we twijfelen aan de vooruitzichten om de basisschool te doorlopen, wordt de hulp ingeroepen van de Schoolbegeleidingsdienst (SBDIJ) en de praktijkondersteuner huisarts. Na een consultatief gesprek met een medewerker van de SBDIJ wordt meestal besloten tot een onderzoek op school door de SBDIJ. Voor dit onderzoek is toestemming nodig van de ouders. Op basis van dit onder - zoek komt er een advies van de SBDIJ. Dit advies kan inhouden: doorgaan met een aangepast programma op de basisschool; vervolgonderzoek; verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Schorsing Incidenteel kan het nodig zijn een leerling van school te verwijderen. Zo n besluit tot verwijdering wordt door het bevoegd gezag genomen op voorstel van de schoolleiding. Voorafgaand aan een verwijdering kan een leerling eerst Protestants Christelijke basisschool De Branding 17

19 geschorst worden. In het leerlingenbeleid, wat op school ter inzage ligt, kunt u meer lezen over schorsen en verwijderen. Begeleiding meerbegaafde leerlingen Ook kinderen die heel goed kunnen leren, krijgen extra aandacht. Binnen de methodes is er extra oefenstof, waar gebruik van wordt gemaakt. Deze kinderen werken met een weektaak, waarin ze in overleg met de leerkracht in aangeven wat ze in de week gaan doen. Het dagelijkse werk wordt uitgebreid met extra leerstof, waaraan ze met minimale begeleiding kunnen werken. Daarnaast zijn er drie plusgroepen. In iedere bouw één. Kinderen die in de plusgroep werken worden begeleid door de meerbegaafden coördinator. Zij werkt met de kinderen om vooral de onderzoekende houding te ontwikkelen. Langdurige ziekte Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voort - zetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundig - heid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor kinderen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voor - ziening. Voor alle andere kinderen betreft het de consulenten van onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke kind, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat het kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. Het kind moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onder wijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. Schooladvies in groep 8 In april van ieder schooljaar maken de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets van CITO. Al voordat de toets wordt gemaakt wordt er een gesprek gevoerd tussen de ouders, leerling en de leerkrachten van groep 8. Samen wordt de juiste keus gemaakt voor het kind, waarna de ouders hun kind aanmelden bij de school naar keuze. Ouders van groep 8 kunnen informatie avonden van scholen in de buurt bezoeken. Scholen voor voortgezet onderwijs geven vaak de mogelijk heid om kinderen individueel of met de hele groep voor te lichten. Scholen voor voortgezet onderwijs in Dronten zijn: Het Ichthus College (christelijk) en het Almere College (openbaar). Leerlingen kunnen met hun ouders ook kiezen voor voortgezet onderwijs in de omliggende plaatsen. Kinderen die in aanmerking komen voor meer individueel voortgezet onderwijs, kunnen pas geplaatst worden na een positief advies van degenen die hierover gaan op het vo. Wanneer we dit traject ingaan worden de ouders in het begin van groep 8 hiervan op de hoogte gebracht. Jeugdgezondheidszorg Schoollogopedie De logopediste komt bij ons op school voor screening van 5-jarige kinderen, waarbij we vermoeden dat dit nodig is. De kinderen krijgen vooraf een brief mee waarin toestemming aan de ouders wordt gevraagd. 18 Protestants Christelijke basisschool De Branding

20 Preventief schoolonderzoek Tijdens een preventief schoolonderzoek bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige kan een problematiek gesignaleerd worden. Er vindt dan, met toestemming van de ouders, overleg plaats op school. Hierna kan zo nodig doorverwijzing plaatsvinden naar andere hulpinstanties. Te denken valt aan schoolbegeleidingsdienst, logopedie, huisarts, kinderarts, RIAGG, maatschappelijk werk e.a. Onderzoek in groep 7 Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermo gen. Voor het onderzoek vult u een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind. Na het onderzoek worden u en uw kind zo nodig uitgenodigd voor een gesprek of voor een aanvullend onderzoek. Onderzoek in groep 2 Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid van uw kind. Protestants Christelijke basisschool De Branding 19

21 5 Personeel van De Branding Directeur De directeur is degene die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken op school. Hier horen onder andere de volgende taken bij: contact onderhouden met ouders en kinderen, uitdragen missie en visie, uitvoeren beleid van de Stichting, leiding geven aan het team en het volgen en borgen van de onderwijsontwikkeling. Leerkrachten De spil van de klas is de professionele leerkracht die door op - leiding en ervaring toegerust is voor zijn/haar taak. Scholing en het bijhouden van vakliteratuur zorgen voor het bij de tijd blijven. De leerkracht is verantwoordelijk voor de kinderen in de groep en onderhoudt contact met de ouders. Leerkrachten met een speciale taak We kennen een aantal leerkrachten met een speciale taak naast de lesgevende. De volgende taken gebruiken we op onze school: onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator, hoogbegaafdencoördinator en een ICT-coördinator. De financiële administratie wordt door een administratieve kracht gedaan. Verder zijn er een aantal leerkrachten binnen de school Bedrijfs Hulpverlener. Intern Begeleider Op onze school is een Intern Begeleider werkzaam. Zij is een aantal dagen in de week aangesteld voor het coördineren en uitvoeren van de leerlingenzorg. Als een leerkracht een probleem ervaart met een kind, of als uit de toetsen blijkt dat een kind uitvalt, wordt er samen met de ib-er gezocht naar eventuele oorzaken en worden er plannen gemaakt om hulp te bieden. Het werk van de ib-er bestaat vooral uit het onderzoe ken van stagnatie bij de ontwikkeling van kinderen. De ib-er helpt de leerkrachten bij het maken van handelings - plannen voor het begeleiden van de kinderen. Het observeren in de klas en het voeren van oudergesprekken behoort ook tot de taken. Daarnaast on derhoudt zij de contacten met externe hulpverlenende instanties. Onderwijsassistent Er zijn twee onderwijsassistenten werkzaam. Zij begeleiden leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Daarnaast komen ook andere leerlingen in aanmerking voor hulp van de onderwijs assistenten. De hulp die de onderwijsassistenten bieden blijft onder verantwoording van de groepsleerkracht en de ib-er. Stagiaires Per jaar zijn er verschillende stagiaires binnen de school aan - wezig. Het gaat voornamelijk om stagiaires van verschillende PABO s en studenten van het ROC. Speciale vrijwilligers Een aantal vrijwilligers helpen in onze school om het gebouw netjes te houden en kleine klusjes uit te voeren. Ziekte van een leerkracht Bij ziekte van een meester of juf valt in principe de duo-leer - kracht in. We streven er naar om in zo n situatie een invaller te hebben die vertrouwd is met de gang van zaken in onze school en in de klas. Mocht dit niet lukken dan wordt er een andere vervanger gezocht. 20 Protestants Christelijke basisschool De Branding

22 6 De ouders en De Branding Algemeen We vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk en hechten waarde aan een goede sfeer tussen ouders en leerkrachten. Het team heeft uw kind(eren) een groot deel van de dag onder zijn hoede en wil samen met u de kinderen zo onderwijzen en opvoeden dat ze later zelfstandig door het leven kunnen. De medezeggenschapsraad en GMR De MR houdt zich voornamelijk inhoudelijk bezig met allerlei zaken die de school, de kinderen en het personeel aangaan. Daarover brengt de MR advies uit aan het bestuur en verleent zo nodig haar instemming op bestuursbesluiten. Onze MR bestaat uit zes leden. De leden van de raad worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen: de ouderleden (3) worden gekozen door ouders en de personeelsleden (3) door het personeel van de school. De oudercommissie Onze school heeft een oudercommissie. De oudercommissie is een groep ouders, die zorg draagt voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school. De ouder - commissie bestaat uit 6 ouderleden. De directeur is advise rend lid. De zittingsperiode van een commissielid is 3 jaar. Daarna is herverkiezing mogelijk. De oudercommissie wil namens u als ouders betrokken zijn bij de alledaagse zaken op school. Als er dingen zijn waarover u wilt praten, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de commissieleden en uw mening kenbaar te maken. Zij zijn ervoor en zo kunnen we met elkaar continue blijven werken aan het verbeteren en in stand hou den van de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen. OC leden hebben geheim houding beloofd. Een lijst met namen van de commissie vindt u in de Jaarbrief. Website De Branding heeft een website: Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over de school. Bran-dingen Eens in de drie weken komt er een nieuwsbrief uit. U krijgt deze via de . De Bran-Dingen kunt u ook vinden op onze website! In de Bran-Dingen leest u over alle belangrijke Protestants Christelijke basisschool De Branding 21

23 gebeurtenissen op school. Hebt u naar aanleiding daarvan vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie, teamleden of leden van de oudercommissie. Inloop informatieuur In een van de eerste weken van het schooljaar organiseren we een inloop informatieuur. U bent samen met uw kind welkom. Uw kind laat aan u zien hoe we werken op school. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten aanwezig, waar u vragen aan kunt stellen. Spreekmomenten Zes keer per jaar organiseren wij een spreekmiddag of spreek - avond waarop u de leerkracht van uw kind kunt spreken over de leervorderingen. Wij gaan er vanuit dat u minimaal 1 keer per jaar komt. Mocht de leerkracht het wenselijk vinden dat u komt, krijgt u hiervoor een uitnodiging. U kunt tot uiterlijk 3 werkdagen van te voren intekenen. Hiervoor hangen lijsten bij het lokaal van de betreffende groep. De data van deze spreekmomenten komen in de Jaarbrief en worden gemeld in de Bran-Dingen. Mochten de 10 minuten te kort zijn, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Tijdens de spreek - avonden zorgen de OC & MR voor koffie of thee, zodat u desgewenst nog wat langer kunt blijven en met andere ouders kunt praten. Uiteraard bent u tussendoor ook van harte welkom om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Kennismakingsgesprek Een aantal weken na de start van het nieuwe schooljaar worden van ieder kind (indien mogelijk) beide ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zijn vooral de ouders aan het woord om de leerkracht te vertellen over hun eigen kind. Huisbezoek Een huisbezoek kan plaatsvinden op verzoek van de leer kracht of op verzoek van de ouders/verzorgers. Ouderavond In februari/maart is de ouderavond/jaarvergadering in samen werking met de MR en de OC. Op die avond leggen beide verantwoording af over het gevoerde beleid en staat er een onderwerp centraal dat belangrijk is voor het onderwijs op school. Ouderparticipatie Ouders zijn op diverse manieren actief in de school. Zonder uw hulp zijn bepaalde activiteiten onmogelijk. Het mes snijdt wat dit betreft aan twee kanten: uw kind vindt het (meestal) prettig dat u zich inzet voor school en u leert de juf of meester van een andere kant kennen en u proeft de sfeer in school. Aan het begin van ieder schooljaar staat in de Bran-Dingen een oproep waarin ouders voor verschillende taken gevraagd worden. In de loop van het jaar komen hier kortdurende taken bij, waarvoor uw hulp gevraagd kan worden. Schoolschoonmaak Twee keer per jaar wordt er een schoolschoonmaak georga - niseerd. Van ieder gezin verwachten we de ouders 1x op school om te helpen. Klachtenregeling Procedure Klachtencommissie Stichting Codenz te Dronten: Stap 1: Wanneer u een vraag of klacht heeft over school dan kunt u daarmee terecht bij de directeur. Als u een vraag of een klacht heeft met betrekking tot uw kind kunt u daarvoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Stap 2: Als het nodig is kunt u over de vraag of klacht met 22 Protestants Christelijke basisschool De Branding

24 betrekking tot uw kind hierna contact opnemen met de directeur. In de meeste situaties zal er een oplossing gevonden kunnen worden. Stap 3: Wanneer de eerdere stappen niet tot voldoende resultaat leiden, kunt u een afspraak maken met één van de contactpersonen. Zij zijn op school aangesteld om u te begeleiden in het oplossen van uw vraag of klacht, door u bijvoorbeeld in contact te brengen met een externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. Stap 4: Na het doorlopen van stap 1 tot en met 3 kan het zijn dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost. U kunt uw klacht dan neerleggen bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze commissies behandelen geschillen, beroepen en klachten. Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten) procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Stichting GCBO Postbus EH Den Haag Tel.: Fax: De volledige klachtenregeling kunt u vinden op de website van Stichting Codenz: slechts een gedeelte daarvan. Als dat voor u geldt, laat ons dat dan weten! U betaalt deze bijdrage voor de kosten van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, vaderdag en moederdag, alle sportactiviteiten, extra handenarbeidmateriaal, ongevallen - verzekering, de kosten die zijn verbonden aan het maken van de nieuwsbrieven, klassenkranten en de schoolgids. Na de zomervakantie wordt u gevraagd om de bijdrage voor de herfstvakantie betaald te hebben. Als er door omstandig - heden betalingsproblemen zijn, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. In het voorjaar ontvangt u een oproep om het bedrag voor de kosten van de schoolreizen te betalen. Een gemiddelde schoolreis kost tegenwoordig 25,00. Machtiging afgeven We werken op school met het machtigen van ouderbijdrage, overblijfgeld, schoolreiskosten e.d. Inmiddels heeft zo n 85% van alle ouders/verzorgers een machtiging afgegeven. E.e.a. maakt voor ons de administratieve verwerking een stuk gemakkelijker. We roepen daarom ouders/verzorgers op om voor het incasseren van bovengenoemde kosten een machtiging af te geven. Ouderbijdrage We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage van de ouders. Hieruit worden zaken bekostigd, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie ontvangt. De hoogte van de ouderbijdrage is 27,50 voor het eerste kind en 22,50 voor elk volgend kind. Voor kinderen die na de Kerstvakantie op school komen is de bijdrage respectievelijk 20,00 en 15,00. Voor kinderen die tussen 1 mei en de zomervakantie op school komen, betaalt u niets. Omdat deze bijdrage vrijwillig is, is het in principe dus mogelijk om deze niet te betalen, of Protestants Christelijke basisschool De Branding 23

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Bij tussentijdse wijzigingen in de schoolgids zal er een nieuwe versie via de website van de school te downloaden zijn. Uitgave juli 2016.

Bij tussentijdse wijzigingen in de schoolgids zal er een nieuwe versie via de website van de school te downloaden zijn. Uitgave juli 2016. SCHOOLGIDS Colofon Deze schoolgids is een uitgave van Protestants Christelijke Basisschool De Branding. Protestants Christelijke Basisschool De Branding Zuidsingel 32 8255 CH Swifterbant T 0321 32 14 37

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Leren voor het leven

SCHOOLGIDS Leren voor het leven SCHOOLGIDS Leren voor het leven Inhoud Woord vooraf 3 1 Onze school 5 2 Waar De Branding voor staat 8 3 De organisatie van ons onderwijs 11 4 De zorg voor onze kinderen 17 5 Personeel van De Branding 23

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 Het accent in groep 1/2 ligt op: - welbevinden op school (is de basis!) - zelfstandigheid vergroten - zelfwerkzaamheid (ontwikkelen van een positieve speel-, werk- en

Nadere informatie

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt Welkom in groep 6 Beste ouders, In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 6. U vindt er informatie over de dagelijkse gang van zaken en andere informatie die van belang is. Juf Danitsja van

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen!

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen! Welkom in groep 4 Uw kind zit nu in groep 4, een enorme verandering ten opzichte van groep 3. Vooral het werken is heel anders. De kinderen moeten nu in een bepaalde tijd een hoeveelheid werk af hebben.

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn.

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Gedragsprotocol Basisschool De Vink april 2013 Inhoudsopgave Inleiding waarom een gedragsprotocol 3 Hoofdstuk 1 wij gedragen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. Informatieblad groep 3 Gang van zaken We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 8

Informatieboekje Groep 8 Informatieboekje Groep 8 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 7

Informatieboekje Groep 7 Informatieboekje Groep 7 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie