Information Management. wo-master Universiteit van Amsterdam. 6 maart NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Information Management. wo-master Universiteit van Amsterdam. 6 maart 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding"

Transcriptie

1 Information Management wo-master Universiteit van Amsterdam 6 maart 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies

2 Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording Werkwijze panel Opbouw paneladvies 6 3 Beschrijving van de opleiding Algemeen Profiel instelling Profiel opleiding 8 4 Beoordeling per onderwerp Doelstellingen opleiding Programma Inzet personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Continuïteit 30 5 Overzicht advies 32 Bijlage 1: Samenstelling panel 33 Bijlage 2: Programma site visit 35 Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 36 Bijlage 4: Lijst met afkortingen 37 pagina 2

3 1 Samenvattend advies De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft van de Universiteit Amsterdam (UvA) een aanvraag ontvangen voor een toets nieuwe opleiding met betrekking tot de deeltijdse postinitiële wo-masteropleiding Information Management. De NVAO heeft de aanvraag in behandeling genomen nadat aanvullende informatie over het concrete programma van de voorgaande twee jaar door de instelling gegeven was. De NVAO heeft vervolgens een panel van deskundigen samengesteld met als opdracht de opleiding te toetsen aan het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs ingesteld en haar over deze aanvraag te adviseren. Het panel heeft hiertoe het door de UvA opgestelde aanvraagdossier bestudeerd en in besloten vergadering besproken. Op 19 december 2008 heeft het panel een bezoek gebracht aan de opleiding, alwaar met betrokkenen is gesproken over de opleiding. Het panel is tot zijn advies gekomen op basis van het aanvraagdossier, op verzoek van het panel verstrekte aanvullende informatie, het locatiebezoek en na het locatiebezoek ontvangen informatie. De opleiding beoogt mensen op te leiden die op verantwoorde en inspiratievolle wijze invulling geven aan het management van informatie en kennis en de toepassing van daaraan gerelateerde technologieën in organisaties, netwerken van organisaties of de maatschappij als geheel in overwegend seniore management-, advies- of beleidsfuncties. De opleiding concretiseert deze doelstelling door specifiek een aantal verschillende rollen te benoemen: informatiestrateeg, bedrijfsstrategieadviseur, ICT-portfoliomanager, organisatiearchitect, business adviseur en trend watcher De eindkwalificaties van de opleiding zijn gebaseerd op het modelcurriculum voor masteropleidingen van de internationale beroepsorganisatie. Naast deze onderbouwing van de eindkwalificaties heeft de opleiding gezorgd voor een adequate aansluiting van de opleiding met het actuele wetenschappelijke en beroepsmatige referentiekader door een Raad van Advies, editorial en review taken van de kerndocenten, het participeren van docenten in het Prima Vera onderzoeksprogramma, de verbinding van de docenten met een programma voor continue nascholing, de frequente inzet van gastdocenten, en de inbreng van studenten die allen relevante functies bekleden. In het aanvraagdossier worden de eindtermen van de opleiding onderbouwd aan de hand van de Dublin descriptoren. Het panel stelt vast dat het uitstroomniveau, gedefinieerd in kennis en vaardigheden, overeenkomt met het niveau van de wo-master. De opleiding slaagt erin een adequate mix te vinden tussen praktische beroepsvaardigheden en academische vaardigheden Door het schrijven van de masterthesis toont de student aan in staat te zijn zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De opleiding is postinitieel en richt zich op werkende professionals. Het multidisciplinaire karakter van de vraagstukken uit de beroepspraktijk van de informatiemanager, die door de opleiding gebruikt worden in het programma, maakt dat de student bij uitstek wordt getraind in het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken. De opleiding doet echter geen concessies aan het academisch niveau dat van de student verwacht wordt. Het panel constateert dat de eindtermen en beoogde eindkwalificaties adequaat zijn vertaald in een opleidingsprogramma. Het programma bestaat uit een cursorisch deel en pagina 3

4 het gedeelte voor een masterthesis. Het cursorisch deel wordt gevormd door drie semesters, elk bestaande uit vijf modulen. Het contactonderwijs in deze modulen wordt gevormd door drie aaneengesloten dagen van tezamen acht dagdelen residentieel onderwijs op Château Marquette (Heemskerk). 13 Modulen zijn op deze wijze ingericht, de overige twee modulen vormen tezamen een studiereis. Het aanvraagdossier maakt inzichtelijk welke eindkwalificaties met welke leerdoelen, waar met name worden gerealiseerd. Het didactisch concept en de werkvormen sluiten aan bij de beoogde eindkwalificaties. De inbreng van de beroepspraktijk door zowel gastdocenten als de studenten zelf zorgt daarbij, in combinatie met de inbreng van de wetenschappelijke praktijk door de UvA-docenten, voor een effectieve realisatie van de eindkwalificaties. De wijze van toetsen door middel van referaten, opdrachten en presentaties sluit aan bij de eindkwalificaties en het onderwijsconcept. Wel is panel van mening dat de inzichtelijkheid van de feedback van de beoordeling verbeterd zou moeten worden. Het panel kan zich vinden in de wijze waarop het programma inhoudelijk samenhangt. De verschuiving van kennis, inzicht, begrip, concepten en principes naar verdieping en vernieuwing, vindt op een logische wijze plaats. De totale studielast van de opleiding is begroot op 1680 uur, waarvan 600 uur voor de thesis (inclusief voorbereidingstraject) en 450 uur contacturen. Buiten de contacturen besteedt de student anderhalf tot twee dagen aan de studie. Dit vergt een grote discipline en inzet van de student die de opleiding als deeltijdstudie volgt naast een baan als informatiemanager. De opleiding heeft van haar kant voldoende maatregelen genomen om de studeerbaarheid van het programma te vergroten. Deze betreffen de bewaking van de instroom, het houden van een halfjaarlijks voortgangsgesprek en andere individuele begeleiding, het continue evalueren in de modulen, de concentratie van het onderwijs op drie dagen en het werken in kleine groepen. De opleiding heeft de studeerbaarheid voor instromende hbo-afgestudeerden vergroot door te voorzien in een schakeltraject waarin training in academische vaardigheden is opgenomen. Wel stelt het panel vast dat circa een kwart van de studenten er niet voor kiest om de opleiding met een thesis af te ronden. Het al of niet afronden van de thesis heeft geen relatie met de vooropleiding. Het panel geeft de opleiding ter overweging om maatregelen te treffen (zoals bijvoorbeeld peer review workshops na afloop van het cursorische gedeelte) om het aantal niet-afstudeerders verder terug te dringen. De instromende studenten zijn ervaren professionals, ouder dan 35 jaar, met een afgeronde relevante vooropleiding op bachelor of masterniveau. De inhoud van de opleiding en de wijze waarop deze wordt aangeboden en getoetst sluiten aan bij het kennis- en ervaringsniveau van de student. Het panel heeft een groot aantal mastertheses bekeken. Het panel beoordeelt deze theses als scripties als zijnde op wo-masterniveau en constateert dat de opleiding erin slaagt het gat tussen hbo-bachelor en wo-master te overbruggen. De totale studielast bedraagt 60 ECTS. Hiermee voldoet de opleiding aan de formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum. Het panel is van mening dat de opleiding erin is geslaagd om bij de samenstelling van het docententeam een goede mix te vinden tussen professionals uit het veld en academici. Het aantal betrokken onderzoekers die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied is zonder meer voldoende, zonder dat de aansluiting bij de professionele praktijk uit het oog wordt verloren. Het panel beoordeelt op basis van de beschikbare informatie de pagina 4

5 hoeveelheid beschikbaar personeel als voldoende. Het panel stelt vast dat het in te zetten personeel gekwalificeerd is voor een inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De opleiding wordt residentieel verzorgd in Château Marquette te Heemskerk. Château Marquette beschikt over een goede infrastructuur zoals break-out rooms voor werken in kleine groepjes en snel internet. De locatie wordt door de studenten gewaardeerd. Het panel heeft de materiële voorzieningen primair beoordeeld op basis van het aanvraagdossier. De materiële voorzieningen zoals beschreven in het aanvraagdossier zijn toereikend. Het panel stelt vast dat de opleiding voorziet in een gedegen systeem van studiebegeleiding dat recht doet aan de intensiteit en de grote zelfstandigheid die van studenten wordt verwacht. De begeleiding is persoonlijk en waar nodig voldoende intensief. Wel geeft het panel de opleiding ter overweging om aan de begeleiders een meer gestructureerd kader aan te reiken voor de voortgangsbegeleiding. Het panel stelt vast dat de opleiding actief feedback vraagt van studenten, zowel mondeling als schriftelijk. Er is een Raad van Advies die geraadpleegd wordt en een actieve alumnivereniging. Het panel stelt voorts vast dat de opleiding aantoonbaar actie onderneemt op basis van ontvangen feedback. Wel constateert het panel dat er niet wordt gewerkt aan de hand van vooraf vastgestelde streefdoelen, er geen verslaglegging plaatsvindt van de evaluatiegesprekken met de studenten en dat de besprekingen met relevante gremia niet of summier gedocumenteerd worden. Alumni worden niet formeel bij de interne kwaliteitszorg betrokken. Ondanks het feit dat het panel van mening is, dat de systematiek van kwaliteitszorg op deze aspecten kan worden verbeterd, beoordeelt het panel gezien de omvang van de opleiding dit facet wel als voldoende. Het panel constateert dat aan de verplichting van het geven van een afstudeergarantie is voldaan. Studenten die zijn begonnen aan de opleiding zullen deze ook daadwerkelijk af kunnen ronden, ook indien de opleiding onverhoopt zou worden gestaakt. De opleiding wordt reeds twintig jaar aangeboden. De relevante investeringen zijn reeds in het verleden gedaan. Er is geen sprake meer van startinvesteringen. De opleiding is succesvol tot stand gebracht en alle noodzakelijk investeringen zijn reeds in het verleden gedaan. Het panel beoordeelt de opleiding op alle facetten als voldoende. Derhalve adviseert het panel het bestuur van de NVAO positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de womasteropleiding Information Management. Den Haag, 6 maart 2009 Namens het panel ter beoordeling van de postinitiële deeltijdse opleiding wo-master Information Management van de Universiteit van Amsterdam, Prof.dr. E.W. Berghout (voorzitter) drs. D.C. Duchatteau, MBA (secretaris) pagina 5

6 2 Inleiding en verantwoording 2.1 Werkwijze panel De NVAO heeft van de Universiteit van Amsterdam een verzoek ontvangen voor een Toets Nieuwe Opleiding voor de wo-masteropleiding Information Management. De NVAO heeft de aanvraag in behandeling genomen nadat aanvullende informatie over het concrete programma van de voorgaande twee jaar door de instelling gegeven was. De NVAO heeft vervolgens een panel van deskundigen ingesteld om het bestuur omtrent deze aanvraag te adviseren. Het panel bestond uit: Prof.dr. E. W. Berghout, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Rijksuniversiteit Groningen; Prof.dr. J.M. Akkermans, hoogleraar Bedrijfsinformatica, Vrije Universiteit Amsterdam; Prof.dr. G.J. Houben, hoogleraar Web Information Systems, Technische Universiteit Delft; Prof. dr. W. Van Grembergen, hoogleraar Economie en Management, Universiteit Antwerpen. Voorzitter van het panel was professor Berghout. Secretaris was Duco Duchatteau. Coördinator voor de NVAO was Adèle Meijer. Alle panelleden hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend. De panelleden hebben kennis genomen van het vooraf beschikbaar gestelde aanvraagdossier bestaande uit een zelfevaluatie van 50 pagina s met 125 pagina s in bijlage. Het panel heeft het ontvangen dossier besproken in vergadering op 14 november 2008 ten kantore van de NVAO. Naar aanleiding van deze vergadering heeft het panel aanvullende informatie gevraagd aan de opleiding betreffende de omvang en samenstelling van de staf, de student-docentratio en de behandeling van de instroom. Het panel heeft voorafgaand aan het locatiebezoek van deze aanvullende informatie kennis kunnen nemen. Op 19 december 2008 heeft het panel een locatiebezoek gebracht aan de opleiding. Tijdens dit bezoek heeft het panel gesproken met betrokkenen. Voorts heeft het panel ter plaatse kennis genomen van diverse ter inzage gelegde materialen, waaronder afstudeertheses en de beoordelingen ervan. Het panel heeft dit advies opgesteld op basis van zijn bevindingen uit de schriftelijke informatie, de bevindingen tijdens het locatiebezoek en de nagekomen informatie. 2.2 Opbouw paneladvies In het eerste hoofdstuk van dit advies staat een beknopte samenvatting van het advies. Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze van het panel en de opbouw van dit advies. Hoofdstuk drie bevat een korte beschrijving van de opleiding. In hoofdstuk 4 staat de beoordeling van de beoogde opleiding per onderwerp beschreven. Achtereenvolgens worden behandeld: - Doelstellingen van de opleiding: domeinspecifieke eisen, master en oriëntatie wo; pagina 6

7 - Programma: eisen wo, relatie tussen doelstellingen en programma, samenhang programma, studielast, instroom en duur; - Inzet personeel: eisen wo, kwantiteit en kwaliteit personeel - Voorzieningen: materiële voorzieningen en studiebegeleiding - Interne kwaliteitszorg: systematische aanpak en betrokkenheid - Continuïteit: afstudeergarantie, investeringen en financiële voorzieningen. In hoofdstuk 5 wordt het advies in een tabel samengevat. Een viertal bijlagen maakt onderdeel uit van dit advies: samenstelling panel, programma locatiebezoek, overzicht van bestudeerde documenten en een lijst met afkortingen. pagina 7

8 3 Beschrijving van de opleiding 3.1 Algemeen Land Instelling Opleiding Niveau Oriëntatie Graad Variant Sector Nederland Universiteit van Amsterdam Information Management master wo Master of Science (MSc) Deeltijd Economie 3.2 Profiel instelling De opleiding wordt verzorgd door de Amsterdam Business School (ABS), onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA behoort tot de grote algemene universiteiten van Europa. De UvA heeft circa medewerkers en verzorgt onderwijs voor circa studenten. Het jaarbudget van de UvA bedraagt ruim 487 miljoen euro. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De wetenschappelijke output van de UvA bedraagt jaarlijks zo n wetenschappelijke publicaties. 1 Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde studeren circa 4000 studenten. Het onderwijs is georganiseerd in twee scholen: de Amsterdam Business School (ABS) en Amsterdam School of Economics (ASE). Zij verzorgen driejarige bachelor- en eenjarige masteropleidingen in de richtingen Economie en Bedrijfskunde, Fiscale Economie, Econometrie en Operationele Research en -als enige in Nederland- Actuariële wetenschappen. Daarnaast bieden de twee scholen postdoctorale opleidingen en andere onderwijsvormen, waaronder maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscholingen en lezingen. Aan beide scholen zijn onderzoeksinstituten verbonden. 2 Bestuurlijk is de opleiding ondergebracht bij de Stichting Informatie en Management. Deze stichting is onderdeel van de ABS. Bedrijfseconomisch worden de resultaten van de stichting geconsolideerd in de jaarrekening van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 3.3 Profiel opleiding Algemeen Informatiemanagement (IM) is een relatief jonge managementdiscipline waarvan de inhoud continu in beweging is. Informatiemanagement vraagstukken hebben betrekking op de deelgebieden (1) business, (2) informatie & communicatie en (3) technologie. 1 Bron: 2 Bron: pagina 8

9 De opleiding Informationmanagment van de Universiteit van Amsterdam richt zich in relatie tot ieder van de drie gebieden op a) strategie (richten), b) structuur (inrichten) en c) operations (verrichten). Aldus wordt een matrix gevormd van in totaal drie maal drie is negen vlakken zoals beschreven in het IM-raamwerk van Maes. Dit raamwerk dient als uitgangspunt voor de opleiding. De taken van de informatiemanager liggen dan met name in de verbinding tussen de verschillende vlakken in het IM-raamwerk. De opleiding beoogt studenten op te leiden voor verschillende rollen op de grensgebieden van de verschillende vlakken van het IM-raamwerk. De rollen die de opleiding onderscheidt zijn: informatiestrateeg, bedrijfsstrategieadviseur, ICT-portfoliomanager, organisatiearchitect, business adviseur en trend watcher (zie schema). Business Inf./comm. Technologie Strategie Structuur Operations Schema: informatiemanagement gedefinieerd (Maes) Nieuwe opleiding voor Nederland Een masteropleiding Information Management is niet nieuw voor Nederland. Zo biedt bijvoorbeeld ook TiasNimbas Business School de Executive Master of Information Management aan en bestaan er meerdere contextgerichte masteropleidingen in dit vakgebied zoals de Master of Information Management for Health Care Professionals (TiasNimbas). De masteropleiding aan de UvA onderscheidt zich van deze opleidingen door de inhoud en doelstellingen van de opleiding op te hangen aan het IM-raamwerk van Maes. Dit IMraamwerk fungeert voor de opleiding als een centraal referentiekader. Het raamwerk wordt inmiddels door verschillende toonaangevende bedrijven als KLM en Schiphol, verschillende gemeentes en de politie als referentiekader gehanteerd. Nieuwe opleiding voor de instelling pagina 9

10 Hoewel het een aanvraag in het kader van een Toets Nieuwe Opleiding betreft, wordt de universitaire masteropleiding Information Management reeds sinds twintig jaar aangeboden door de UvA. Studieomvang De totale studieomvang is 60 ECTS (1680 uren), verdeeld over drie semesters. De opleiding bestaat uit een cursorisch deel van 1,5 jaar (drie semesters van elk vijf modulen) en een uitloop van enige maanden voor het schrijven van een masterthesis. pagina 10

11 4 Beoordeling per onderwerp In dit hoofdstuk toetst het panel de aanvraag aan de hand van de zes onderwerpen en negentien facetten uit het toetsingskader. Per facet staan kort samengevat de bevindingen op basis van de informatie die door de UvA aan het panel is verstrekt en de overwegingen en het oordeel van het panel. Tot slot staat per onderwerp een samenvattend oordeel verwoord. 4.1 Doelstellingen opleiding In het Onderwijs- en Examenreglement verwoordt de opleiding de doelstelling van de opleiding als volgt: De EMIM 3 opleiding beoogt mensen op te leiden die op verantwoorde en inspiratievolle wijze invulling geven aan het management van informatie en kennis en de toepassing van daaraan gerelateerde technologieën in organisaties, netwerken van organisaties of de maatschappij als geheel in overwegend seniore management-, advies- of beleidsfuncties. De opleiding concretiseert deze doelstelling door specifiek verschillende rollen te benoemen op de grensgebieden van de verschillende vlakken van het IM-raamwerk. De rollen die de opleiding onderscheidt zijn: informatiestrateeg, bedrijfsstrategieadviseur, ICTportfoliomanager, organisatiearchitect, business adviseur en trend watcher Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Bevindingen In het aanvraagdossier staan zeven eindkwalificaties benoemd. Drie eindkwalificaties betreffen kennis van theorieën op het gebied van IM, drie eindkwalificaties betreffen het doordenken van beleidsmatige implicaties van nieuwe ontwikkelingen en het doorvoeren ervan, en één eindkwalificatie betreft academische vaardigheden om tot nieuwe, onderbouwde, inzichten te komen. De eindkwalificaties zijn: De afgestudeerde Information Management heeft: 1. inzicht in recente theorieën en de beperkingen daarvan betreffende het management van informatie en kennis in organisaties, netwerken van organisaties en de maatschappij als geheel; 2. inzicht in recente theorieën en ontwikkelingen op het terrein van strategie, management en organisatie voortkomende uit de sociale, economische en media- en communicatiewetenschappen voor zover deze relevant zijn voor het managen van informatie en kennis in organisaties, netwerken en de maatschappij; 3. inzicht in recente theorieën en ontwikkelingen op het terrein van Informatie- en Communicatietechnologie voortkomende uit de informatica en ingenieurswetenschappen voor zover deze relevant zijn voor het managen van informatie en kennis in organisaties, netwerken en de maatschappij; 3 EMIM: Executive Master in Information Management pagina 11

12 4. kennis van de maatschappelijke, strategische en organisatorische implicaties van het toepassen van moderne ICT en kan deze kennis zelfstandig omzetten in beleidsmatige keuzes; 5. de academische vaardigheden om bestaande en nieuwe vraagstukken in het vakgebied innovatief op te lossen, waarin theorie en praktijk worden verbonden en innovatieve resultaten aan het vakgebied kunnen worden toegevoegd; 6. het vermogen te functioneren in posities zoals manager, adviseur of beleidsfunctionaris in multidisciplinaire omgevingen waarin hij/zij vanuit zijn inzicht op het terrein van het management van informatie en kennis regelmatig de rol moet vervullen als brugfunctionaris tussen deskundigen op het gebied van de bedrijfsvoering enerzijds en deskundigen op het terrein van de ICT en ontwerp anderzijds; 7. kennis van en ervaring met academische onderzoeks- en beroepsvaardigheden waarmee bovengenoemde inzichten generatief kunnen worden aangewend zodat de afgestudeerde tot eigen, nieuwe en academisch onderbouwde inzichten kan komen en deze kan toevoegen aan het vakgebied. De eindkwalificaties zijn gebaseerd op een internationaal referentiekader voor masteropleidingen op het gebied van information systems: het door de Association for Information Systems en de Association for Computing Machinery opgestelde modelcurriculum. Ditzelfde referentiekader heeft gediend als uitgangspunt voor het nationale referentiekader van de QANU voor opleidingen op het gebied van Informatiekunde. Waar relevant valt de opleiding terug op referentiekaders van belendende vakgebieden als information science, economie, sociologie of filosofie. Dit is noodzakelijk gezien het multi-disciplinaire karakter van de vraagstukken waarmee de informatiemanager geconfronteerd wordt. Naast deze internationale onderbouwing van de eindkwalificaties heeft de opleiding gezorgd voor een adequate aansluiting van de opleiding met de nationale beroepspraktijk. Deze aansluiting is geborgd door een Raad van Advies, editorial en review taken van de kerndocenten, de verbinding met een programma voor continue nascholing, frequente inzet van gastdocenten, de onderzoekspraktijk van docenten en de inbreng van de studenten die allen relevante functies bekleden. Tevens maakt de opleiding gebruik van een klankbordgroep van vooraanstaande Chief Information Officers die verbonden zijn aan het Conference Committee van de International Conference on Information Management. Aangezien de opleiding reeds 20 jaar bestaat is deze in de gelegenheid geweest meerdere malen te toetsen of de beoogde eindkwalificaties nog in voldoende mate aansluiten bij zowel het wetenschappelijk referentiekader als het beroepenveld. In het verleden heeft de opleiding diverse wijzigingen doorgevoerd om aan te blijven sluiten bij zowel wetenschappelijke als professionele ontwikkelingen. Het panel is van mening dat de opleiding momenteel goed aansluit bij zowel de academische als de professionele ontwikkelingen. Overwegingen Het panel stelt vast dat de eindkwalificaties aan een internationaal referentiekader zijn ontleend. Daarnaast heeft de opleiding gezorgd voor een nauwe aansluiting met de beroepspraktijk. De opleiding wordt tenslotte regelmatig geëvalueerd met onder andere (leden uit) de Raad van Advies, zodat de opleiding kan blijven voldoen aan de domeinspecifieke eisen in een vakgebied dat continu verandert. pagina 12

13 Conclusie Het panel stelt vast dat de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden beoordeelt het facet 1.1 Domeinspecifieke eisen derhalve als voldoende Master (facet 1.2) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Bevindingen In het aanvraagdossier worden de eindtermen van de opleiding onderbouwd aan de hand van de Dublin descriptoren. Kennis en inzicht Deze descriptor wordt met name afgedekt door de eerste drie van de zeven in het aanvraagdossier benoemde eindkwalificaties. De student krijgt gedurende de opleiding een mix aangereikt van kennis en inzichten uit handboeken, klassieke en actuele wetenschappelijke publicaties. Toepassen kennis en inzicht Deze descriptor wordt met name afgedekt door de laatste vier van de zeven in het aanvraagdossier benoemde eindkwalificaties. Gedurende de opleiding wordt de student diverse malen uitgedaagd tot het innovatief oplossen van multidisciplinaire vraagstukken. Het is niet de doelstelling van de opleiding om studenten te trainen in het technisch ontwerpen van informatiesystemen, maar in plaats daarvan reflectie en een zekere beschouwelijkheid te realiseren ten aanzien van de eigen information systems managementpraktijk. Oordeelsvorming Ook deze descriptor wordt met name afgedekt door de laatste vier van de zeven in het aanvraagdossier benoemde eindkwalificaties. De afgestudeerde is in de woorden van de opleiding instaat om praktijksituaties vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) te beschouwen, opdrachten te (her)interpreteren, benodigde gegevens te verzamelen, zich een oordeel te vormen, dit oordeel te relateren aan alternatieve oordeelsvorming en vraagstukken innovatief op te lossen waarbij een deel van de innovativiteit zit in het samenbrengen van verschillende inzichten. De afgestudeerde is tevens in staat om de implicaties van zijn oplossing te overzien in termen van gevolgen voor de informatievoorziening en de organisatie en deze te vertalen naar een adequaat advies of een adequate veranderingsaanpak. Communicatie In de opleiding doet de student met meerdere opdrachten ervaring op in zowel schriftelijk als mondeling communicatie in het Nederlands en het Engels. Zowel communicatie richting vakspecialisten als communicatie naar een lekenpubliek krijgt aandacht in de opleiding. Leervaardigheden Tijdens de opleiding leert de student vraagstukken uit de praktijk multidisciplinair en op wetenschappelijke wijze te benaderen. De opleiding beoogt door een combinatie van zelfinzicht, zicht op datgene wat de student nog niet weet, zijn leerervaring en de diverse pagina 13

14 oplossingsstrategieën die hij ontwikkelt in de opleiding, bij de student de leervaardigheden te ontwikkelen die hij nodig heeft om vorm te kunnen geven aan levenslang leren en het acteren als reflective practitioner. Een lerende, vragende en reflecterende houding wordt door de opleiding actief gestimuleerd. Overwegingen In het aanvraagdossier wordt het niveau van de eindtermen van de opleiding onderbouwd aan de hand van de Dublin descriptoren. Het panel stelt vast dat de beoogde eindkwalificaties overeenkomen met het niveau van een wo-master. De opleiding slaagt erin een adequate mix te vinden van praktische beroepsvaardigheden en academische vaardigheden. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 1.2 Master als voldoende Oriëntatie wo (facet 1.3) De beoogde eindkwalificaties sluiten aan bij de volgende beschrijving van een master in het wo: De beoogde eindkwalificaties zijn ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en voor daarvoor in aanmerking komende opleidingen de relevante praktijk in het toekomstig beroepenveld. Een wo-master heeft de kwalificaties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten of multi- en interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk waarvoor een wo-opleiding vereist of dienstig is Bevindingen In paragraaf is reeds vermeld dat de beoogde eindkwalificaties zijn gestoeld op een nationaal en internationaal wetenschappelijk referentiekader alsmede op de beroepspraktijk. Eindkwalificatie zeven is expliciet gericht op het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het multidisciplinaire karakter van de vraagstukken uit de beroepspraktijk van de informatiemanager maakt dat de student bij uitstek wordt getraind in het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken. De opleiding is postinitieel en gericht op werkende professionals. De opleiding doet echter geen concessies aan het academisch niveau dat zij van de student verwacht. Overwegingen Het panel stelt vast dat de opleiding voldoet aan de eisen van facet 1.3. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 1.3 Oriëntatie wo als voldoende Samenvattend oordeel onderwerp 1 Doelstellingen opleiding Het panel beoordeelt alle onderdelen van onderwerp 1 als voldoende. Het panel beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding als geheel daarmee ook als voldoende. pagina 14

15 4.2 Programma Het programma bestaat uit een cursorisch deel en het gedeelte voor masterthesis. Het cursorisch deel wordt gevormd door drie semesters, elk bestaande uit vijf modulen. In totaal zijn er derhalve 15 modulen. Het contactonderwijs in deze modulen wordt gevormd door drie aaneengesloten dagen van tezamen acht dagdelen residentieel onderwijs. De studenten verblijven voor dit onderwijs als groep op Château Marquette. Vrijwel alle studenten slapen hier ook gedurende de residentiële dagen. 13 modulen zijn op deze wijze ingericht, de twee overige modulen vormen tezamen een studiereis. Semester 1, Fundamentals Blok Titel blok Onderwerp 1. Sept. Introductie Informatiemanagement Informatiemanagement 2. Okt. Strategie en betekenis Strategie 3. Nov. Organiseren en leiderschap Organiseren 4. Dec. Architectuur en ontwerp Structuur van de informatievoorziening 5. Jan Technologie Technologische ontwikkelingen 1 5. Literatuuronderzoek Boeken en wetenschappelijke artikelen over informatie en informatiemanagement Reisopdracht Voorbereiding van de studiereis. Semester 2, Verdieping Blok Titel blok Onderwerp 6. Feb. Kanalen, ketens en netwerken Strategie (in relatie tot marktbenadering, ketenintegratie en netwerkpositionering) 7. Mrt. Omgaan met oude Structuur van de informatievoorziening (in relatie tot het technologie managen van bestaande technologieën) 8. April Nieuwe technologie Technologische ontwikkelingen 9. Mei Veranderen en innovatie Organiseren (van verandering en innovatie) 10. Juni Informatiemanagement Informatiemanagement Praktijkonderzoek Onderzoek in de praktijk van een organisaties van een van de deelnemers naar een onderwerp dat in dit semester central staat Reisopdracht Vervolg voorbereiding van de studiereis. Semester 3, Vernieuwing Blok Titel blok Onderwerp 11. Sept. Nieuwe overheden Strategie (in relatie tot marktregulatie door overheden of machtige partijen/instituties) 12, 13. Okt. Studiereis Informatiemanagement in internationale context 14. Dec. Publieke Informatieruimte Organiseren en structuur van de informatievoorziening (in de publieke ruimte) 15. Jan. Informatiemanagement Informatiemanagement Thesisopzet Ontwerpen van een onderzoek 12 Thesis Doen van en rapporteren over onderzoek pagina 15

16 4.2.1 Eisen wo (facet 2.1) Het beoogde programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een woopleiding Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen relevante disciplines Het programma sluit aan bij ontwikkelingen in de relevante wetenschappelijke discipline(s) door aantoonbare verbanden met actuele wetenschappelijke theorieën. Het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bij daarvoor in aanmerking komende opleidingen heeft het programma aantoonbare verbanden met de actuele praktijk van relevante beroepen. Bevindingen De interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek wordt met name tot stand gebracht door de aansluiting bij de onderzoeksprogramma's van de diverse instellingen waar aan de docenten werken, zoals het Prima Vera research programma van de Universiteit van Amsterdam. De opleiding heeft gezorgd voor een nauwe relatie met de internationale academische wereld. Zo wordt de opleiding onder andere geadviseerd door een Academic Board, bestaande uit internationaal gerenommeerde wetenschappers. Deze Board is lid van de International Academy for Information Management. Studenten dienen regelmatig gebruik te maken van actuele wetenschappelijke literatuur. De meest pregnante voorbeelden hiervan zijn de literatuuropdracht in het eerste semester (zie ook 4.2.2) en de masterthesis. Het panel heeft kennisgenomen van de gehanteerde literatuur en is van mening dat de gekozen literatuur een adequate dekking geeft van de benodigde kennis. Ook verricht de student eigen literatuuronderzoek (in het eerste semester ten behoeve van een literatuurstudie) en bij het schrijven van de masterthesis. Het raadplegen van wetenschappelijke literatuur is echter niet tot deze twee elementen beperkt. Tijdens het locatiebezoek hebben de studenten aangegeven regelmatig wetenschappelijke literatuur te moeten raadplegen voor de opleiding. Het daadwerkelijk aanleren van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt primair gerealiseerd door het schrijven van de masterthesis en met de voorbereidende stappen, zoals het goed formuleren van een onderzoeksvraag. Een verbinding met de actuele praktijk wordt gelegd door het uitwerken van cases of mini vraagstukken. De praktijkopdracht in module twee en de thesis na module drie zijn grotere proeven van bekwaamheid in het toepassen van kennis en inzicht. Overwegingen Het panel stelt vast dat in het programma kennisontwikkeling plaatsvindt volgens de eisen die daaraan voor een wo-opleiding gesteld worden. Daarnaast heeft het panel tijdens het locatiebezoek verschillende studieopdrachten en mastertheses bekeken. Het panel is van oordeel dat de opdrachten en de beoordeelde werkstukken blijk geven van het kennis- en toepassingsniveau dat van een wo-masterstudent mag worden verwacht. De theses geven blijk van het ontwikkelde vermogen tot wetenschappelijk onderzoek en de professionele toepassing daarvan. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 2.1 Eisen wo als voldoende. pagina 16

17 4.2.2 Relatie tussen doelstelling en programma (facet 2.2) Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Bevindingen Het programma is niet gestructureerd in vakken, maar in modules waarin aan bepaalde thema s wordt gewerkt. In het aanvraagdossier heeft de opleiding de eindkwalificaties geoperationaliseerd in 48 leerdoelen, onderverdeeld in vijf clusters: informatiemanagement, strategie, organiseren, structuur van de informatievoorziening, technische ontwikkeling. In het eerste semester worden de fundamentals van Informatiemanagement en de verschillende aspecten van het gehanteerde raamwerk besproken. In het tweede semester ligt de nadruk op een verdieping, in het derde op de vernieuwing. Omdat in de opleiding steeds dezelfde groep van studenten (het cohort) de gehele opleiding doorloopt en omdat cohorten in samenstelling variëren qua achtergrond en niveau, werkt de opleiding bewust met een flexibele structuur. Een structuur waarin afhankelijk van de samenstelling van het cohort enerzijds, en ontwikkelingen in het vakgebied anderzijds, kan worden gevarieerd met de invulling van de modulen en de precieze leerdoelen. Bij een groep deelnemers voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven kan zo bijvoorbeeld worden gekozen voor een bijdrage in bijvoorbeeld blok 6 waarin ontwikkelingen op het terrein van supply chain management worden behandeld, terwijl bij groepen uit de overheid een bijdrage op het gebied van keteninformatisering binnen de overheid voor de hand ligt. Vanwege deze flexibele structuur zijn de eindtermen van de opleiding vertaald naar leerdoelen op het niveau van meerdere blokken waarin een onderwerp wordt behandeld op de drie verschillende niveaus. In de aanvullende informatie heeft de opleiding de thema s en concrete leerdoelen van de modulen gegeven van de leergangen en Een aantal van de eindkwalificaties van de opleiding komt met name aan de orde in het thesistraject. Dit traject loopt parallel aan het cursorisch gedeelte van de opleiding, met een toenemende intensiteit, culminerend in het schrijven van de thesis aan het eind van semester drie. Deze wordt doorgaans in het Nederlands, soms in het Engels geschreven. Halverwege de opleiding wordt door een docent Communicatie feedback gegeven op tot dan toe geproduceerde werkstukken in termen van academische schrijfvaardigheid. Naast de inhoudelijke pijler van het Amsterdamse negenvlak kent de opleiding nog een tweede pijler die is gericht op de vorm van het onderwijs: het leermodel learning-bysharing. Dit betekent volgens het aanvraagdossier dat de studenten als gelijkgestemden, maar elk met hun expertise en invalshoek, kennis, interesses en ervaringen met elkaar delen. Docenten presenteren hun ideeën, inzichten en modellen in een continue dialoog met de deelnemers en indirect ook met hun organisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges en werkcolleges. Door aangepaste werkvormen (onderzoeksgroep en leergesprek) waarin van rol wordt gewisseld, oefenen de deelnemers hun vermogen in het omzetten van hun visie in concrete resultaten en kritisch te reflecteren op hun werksituatie en hun rol daarin. Docenten nemen daarbij steeds een coachende houding aan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van cases, praktijkoefeningen op locatie en een managementgame. In de aanvullende informatie is precies aangegeven wanneer van welke werkvormen gebruik gemaakt wordt. Het enigszins residentiële karakter van de opleiding dient zowel een logistiek als een didactisch doel. Het contactonderwijs kan zo geconcentreerd worden aangeboden. De opleiding organiseert verder socializing events om de cohesie van de groep te bevorderen. pagina 17

18 De modulen worden doorgaans afgerond met een beperkte opdracht, waarop schriftelijk feedback wordt gegeven. Elk semester wordt afgesloten met een grote opdracht. Het eerste semester wordt afgerond met een literatuuronderzoek. Dit wordt beoordeeld door een panel van drie à vier docenten op basis van een groepspresentatie en groepsdiscussie. Het tweede semester wordt afgerond met een praktijkonderzoek: onderzoek in de praktijk van een organisatie van een van de deelnemers naar een onderwerp dat in dit semester centraal staat. Het praktijkonderzoek leidt tot een onderzoeksopzet voor de thesis en wordt beoordeeld door de begeleider. In het derde semester maken de studenten een studiereis. Deze wordt in een reisopdracht voorbereid in het eerste en tweede semester. Ook deze reisopdracht geldt als een van de grote opdrachten. Het programma kent geen formele tentamens in klassieke zin. Doorlopende toetsing geschiedt aan de hand van participatie, presentaties en kleinere opdrachten. Alle opdrachten worden beschouwd als onderdeel van het examen en moeten met voldoende resultaat worden afgerond. Volgens het aanvraagdossier vindt terugkoppeling van de opdrachten aan de student schriftelijk plaats. Iedere opdracht kent deliverables die samen met een schriftelijke reflectie op de uitvoering van de opdracht door de student worden toegevoegd aan zijn examendossier. De voortgang van de integrale probleemstelling en de opdrachten wordt bewaakt gedurende de begeleidingsmomenten op de woensdagavonden in de blokken 2 t/m 10. De thesis dient een onderwerp te behandelen op het gebied van de integratie van informatie(-technologie) in de strategie en inrichting en/of verandering van organisaties, veelal in de vorm van een theoretische uitdieping aan de hand van reflectie op de literatuur en een praktische toetsing. Ook moet de student zijn masterthesis mondeling verdedigen. Voor de thesis heeft de opleiding concreet en specifiek aangegeven wat er van de thesis verwacht wordt. Voor het examen benoemt de examencommissie uit haar gelederen een subcommissie die uit minimaal drie personen bestaat. Van de commissie maken in ieder geval de voorzitter of een lid van de examencommissie, de begeleider en een tweede deskundige uit het docententeam deel uit. Afhankelijk van de vorm van de thesis kan deze commissie worden uitgebreid met een externe deskundige. Vóór het examen vormt de Examencommissie zich aan de hand van het volledige examendossier een beeld van de examinandus. Op grond van het examendossier komt de commissie tot een beargumenteerd besluit ten aanzien van het al dan niet toekennen van de Masterstitel, waarbij de eindtermen van de opleiding als richtsnoer dienen. Overwegingen Het panel constateert dat de eindtermen en beoogde eindkwalificaties adequaat zijn vertaald in een opleidingsprogramma. Ondanks het flexibele karakter van het programma is het duidelijk welke leerdoelen tot welke eindkwalificaties leiden en waar en hoe dat gebeurt. Het didactisch concept houdt nadrukkelijk rekening met de professionele achtergrond van de studenten. Het betreft postinitieel onderwijs voor werkzame professionals. Door als groep van tussen de 12 en 24 deelnemers intensief met elkaar op te trekken wordt de interactie en de uitwisseling van ideeën tussen de studenten gestimuleerd. De werkvormen voorzien in een adequate kennisontwikkeling en toepassing daarvan. De opzet van toetsing acht het panel in principe valide en betrouwbaar. De wijze van toetsen door middel van een individueel examendossier is in overeenstemming met de achtergrond van de studentenpopulatie en de doelstelling van de opleiding. Het panel heeft pagina 18

19 enkele examendossiers bekeken en heeft daarbij echter wel moeten constateren dat de beoordeling niet inzichtelijk is. De dossiers zijn verschillend van samenstelling, soms is er checklist van competenties afgekruist, soms is er een globale korte beoordeling van een groepsopdracht. Andere vormen van feedback zijn niet aangetroffen. Ook feedback van een persoonlijke begeleider is niet aangetroffen. Het panel adviseert daarom de opleiding op dit punt verbeteringen te treffen. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 2.2 Relatie tussen doelstelling en programma als voldoende Samenhang programma (facet 2.3) Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Bevindingen Het programma kent een logische opbouw. De opbouw van het programma beweegt zich van inleidend naar verdiepend en vernieuwend. In het eerste semester ligt meer nadruk op kennis, inzicht, begrip, concepten en principes. Dit sluit aan bij de grote opdracht van semester een: de literatuuropdracht. In semester twee verschuift het accent naar analyse, evaluatie en synthese. In de tweede grote opdracht (de praktijkopdracht) moet de student laten zien dat hij een multidisciplinair probleem kan analyseren en op basis van wetenschappelijke inzichten oplossingen aan kan dragen en deze kan communiceren naar zowel leken als vakspecialisten. In het derde semester wordt de context verruimd door de internationale studiereis. Inhoudelijk verschuift de nadruk van verdieping naar vernieuwing, uiteindelijk resulterend in de masterthesis. Uit de auditgesprekken is gebleken dat er één keer per jaar afstemming plaatsvindt door de docenten onderling tijdens een onderwijsdag. De kerndocenten houden zicht op de gebruikte literatuur en de inhoud van de modulen. Overwegingen Het panel kan zich vinden in de wijze waarop het programma inhoudelijk is georganiseerd. De verschuiving van kennis, inzicht, begrip, concepten en principes naar verdieping en vernieuwing, vindt bewust en op een logische wijze plaats. Tijdens het locatiebezoek is in het gesprek met de studenten getoetst hoe zij de samenhang van het programma beoordeelden. Het panel stelt vast dat ook de studenten het curriculum als samenhangend beoordelen. Dit geldt zowel voor de modulen afzonderlijk als voor het programma als geheel. Conclusie Het panel concludeert dat het programma inhoudelijk samenhangend is en beoordeelt het facet 2.3 Samenhang programma als voldoende Studielast (facet 2.4) Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Bevindingen De totale studielast van de opleiding is begroot op 2000 uur, waarvan 600 uur voor de thesis (inclusief voorbereidingstraject) en 450 uur contacturen. Derhalve resteert nog 950 pagina 19

20 uur voor zelfstudie en de opdrachten. Dit komt grosso modo overeen met de beleving van de studenten die aangeven anderhalf tot twee dagen per week aan de studie te besteden. Dit vergt een grote discipline en inzet van de student die de opleiding als deeltijdstudie volgt naast een baan als informatiemanager. De opleiding heeft een aantal maatregelen genomen om de studeerbaarheid van het programma te vergroten. Deze betreffen de bewaking van de instroom, het houden van een halfjaarlijks voortgangsgesprek en andere individuele begeleiding, het continue evalueren in de modulen, de concentratie van het onderwijs op drie dagen en het werken in kleine groepen. De opleiding heeft de studeerbaarheid voor instromende hbo-afgestudeerden vergroot door meer training in academische vaardigheden in het programma op te nemen. De uitval van studenten is erg hoog geweest (tot 50%, cohort ) en bedraagt nog 25%. Dit element is nadrukkelijk besproken met het opleidingsmanagement. Tot aan het thesistraject valt vrijwel geen enkele student uit. De grote uitval is gelegen in het thesis traject. Het opleidingsmanagement heeft drie oorzaken geïdentificeerd om deze hoge uitval te verklaren: Niet iedere student ambieert de academische graad (velen hebben reeds een ba of ma titel) of de academische vaardigheden die men ontwikkelt bij het schrijven van een thesis. Een aantal studenten vindt dat met het cursorisch onderwijs een voldoende rendement is behaald en acht de benodigde inspanning voor het schrijven van een thesis te hoog voor wat er voor hem als professional tegenover staat. Nadat de modulen zijn afgerond neemt veelal de druk vanuit de werkgever om weer voltijds beschikbaar te zijn toe. Tussen de modulen en het thesistraject zat een scherpe cesuur. De regelmaat valt weg, de groep valt uiteen en de sociale druk om aan de opleiding te werken verdwijnt. Om deze grote uitval tegen te gaan is het thesis voorbereidingstraject naar eerder in de studie verplaatst, zodat de student binnen de context van het residentiële onderwijs reeds met zijn afstudeerscriptie bezig is. Door deze maatregel is het rendement van de opleiding verhoogd. Het rendement van de laatste vijf cohorten die de opleiding geheel hebben afgerond bedraagt 75%. Overwegingen Het panel constateert dat de opleiding een aantal maatregelen heeft genomen om de studeerbaarheid van het programma te bevorderen. Studenten geven aan dat de studielast momenteel hoog, maar niet te hoog is. Het semi-residentiële karakter van de opleiding wordt door de studenten gewaardeerd. Het panel geeft de opleiding ter overweging om ook nadat de residentiële modulen zijn afgerond de studenten een structuur aan te bieden om het cohort, en daarmee de sociale druk en collegiale steun, in stand te houden, bijvoorbeeld in de vorm van peer review workshops. Alles overwegende is het panel van oordeel dat de opleiding voldoende maatregelen neemt om de studeerbaarheid te bevorderen. De opleiding heeft aangetoond waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Derhalve heeft het panel er vertrouwen in dat de opleiding factoren die betrekking hebben op het programma en die de studievoortgang belemmeren waar mogelijk wegneemt. Conclusie Het panel beoordeelt het facet 2.4 Studielast als voldoende. pagina 20

21 4.2.5 Instroom (facet 2.5) Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. Bevindingen Instroomniveau Tot de masteropleiding worden alleen studenten toegelaten die vooraf aan door de opleiding gestelde eisen voldoen: een academische, hbo- of daaraan gelijk te stellen vooropleiding, minimaal vijf jaar bedrijfservaring in profit- of non-profit organisaties, bij voorkeur in een managementfunctie, basiskennis van informatiesystemen en bedrijfskunde, kennis van de Engelse taal op conversatie niveau, geschiktheid om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke leerproces. De jongste student is 36 jaar. In de regel hebben studenten 10 jaar of meer werkervaring. Het programma is hierop afgesteld. Voor toelating vindt een oriënterend intakegesprek plaats. Dit vindt doorgaans plaats nog voordat de student binnen zijn organisatie financiering voor de opleiding heeft geregeld. Het oriënterend gesprek is bedoeld om de student een inschatting te kunnen laten maken van de kans dat hij wordt aangenomen, wanneer hij zich formeel aanmeldt. Na aanmelding vindt een formeel selectiegesprek plaats waarin naast toetsing aan de instroomcriteria aandacht is voor motivatie en persoonlijke leerdoelen. Het panel heeft geen gedetailleerd zicht kunnen krijgen van het percentage geaccepteerde studenten of redenen van afwijzing, daar alleen succesvolle aanmeldingen worden geadministreerd. Naar schatting van de opleiding wordt circa tweederde van de kandidaten aangenomen. Ongeveer een derde hiervan dient nog zelfstandig een deficiëntie weg te werken. Overwegingen Het panel heeft kennis genomen van de selectieprocedure en toelatingscriteria. In zijn algemeenheid sluit het programma zowel qua inhoud als qua vorm goed aan bij het instroomniveau van de studenten. Het was het panel opgevallen dat het mogelijk is om met een hbo-bachelorgraad rechtstreeks in te stromen in dit wo masterprogramma. Dit zonder aanvullende scholing of schakeljaar. Op basis van het aanvraagdossier had het panel de zorg dat hbo-bachelors moeite zouden ondervinden bij het realiseren van de beoogde wetenschappelijke eindkwalificaties. Tijdens het locatiebezoek heeft het panel dit onderwerp nadrukkelijk besproken met het opleidingsmanagement. In de beginjaren van de opleiding bleek dit inderdaad het geval. Sindsdien kent de opleiding een deficiëntieprogramma op dezelfde tijden en leslocatie als de opleiding zelf dat bestaat uit aan de opleiding aangepaste modulen, waarvan de omvang aangepast wordt aan de individuele student. Dit deficiëntieprogramma is in de aanvraag als onderdeel van de opleiding beschreven, maar bleek daar los van te moeten worden gezien. In het deficiëntieprogramma wordt aandacht besteed aan het gebruiken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het schrijven van werkstukken en scripties op academisch niveau. Het is de ervaring van de opleiding dat studenten met een hbo-opleiding na toelating net zo goed presteren als studenten met een wo-opleiding als vooropleiding. Daar het panel op dit onderwerp de nodige zorg had, heeft het panel een groot aantal mastertheses bekeken. Het panel beoordeelt deze theses als scripties op wo-masterniveau en concludeert dat de opleiding er kennelijk in slaagt het gat tussen hbo-bachelor en wo-master te overbruggen. pagina 21

Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV. 7 juli 2010. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV. 7 juli 2010. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV 7 juli 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Hbo-ba Organisatiepsychologie Hogeschool NCOI. 28 mei 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-ba Organisatiepsychologie Hogeschool NCOI. 28 mei 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-ba Organisatiepsychologie Hogeschool NCOI 28 mei 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2 Opbouw paneladvies 6

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW Juni 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel 5 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie Pro Education 18 November 2014 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie Pro Education 18 November 2014 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie Pro Education 18 November 2014 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 7

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd HES School of Economics and Business Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University. oktober 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University. oktober 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University oktober 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Stenden Hogeschool HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/63 NQA Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Entrepreneurship (MCE) Master in Finance and Accounting (MFA) Master

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1

Nadere informatie

EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam

EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam EuroCollegeHogeschool (ECHS), Rotterdam Opleiding: Hospitality & Evenementen Management Croho: 39273 (HEM) Opleiding: International Hotel & Hospitality Management Croho: 39275 (IHHM) Varianten: hbo-bachelor,

Nadere informatie