Graduaat Elektromechanica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graduaat Elektromechanica"

Transcriptie

1 Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Elektromechanica Informatiebrochure

2 Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Missie en visie van de school Opleiding Elektromechanica 1. Doelstelling en visie van de opleiding Elektromechanica 2. Opleidingsconcept 3. Modulaire opleiding 4. Opleidingsprogramma Praktische informatie 1. Inschrijvingen en inschrijvingsvoorwaarden 2. Vrijstellingen 3. Wat met het diploma? 4. Waar vinden de lessen plaats? 5. Kostprijs 6. Aanwezigheden en examenreglement 7. Toledo: digitale leeromgeving 8. Organisatie van de opleiding Elektromechanica Organisatie van de lessen Graduaat Elektromechanica 1

3 Even voorstellen 1. Situering Het Katholieke Onderwijs voor Volwassenen (KOV) omvat twee centra: het Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen (CVO HIK) voor het hoger onderwijs en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef (CVO TISJ) voor het secundair onderwijs. De opdracht van CVO HIK en CVO TISJ is aan volwassenen omscholing, bijscholing en een diplomagericht hoogstaand onderwijs te bieden. Het KOV telt een 350-tal leerkrachten en om en bij de cursisten. Het is verspreid over zeven vestigingsplaatsen: de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Geel, de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Vorselaar, het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geel, het Heilig-Hartinstituut te Tessenderlo, het Sint-Lambertuscollege te Westerlo, het Sint-Claracollege te Arendonk en het Technicum Noord-Antwerpen te Antwerpen. De hoofdzetel is gehuisvest in de moderne campus van de KHK te Geel. Het KOV is een 50 jaar jonge en levendige avondschool, met als motto: Leren, een meerwaarde op elke leeftijd. Het CVO HIK heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot Dé Avondschool van de Kempen!. 2. Onze missie Aanbod Het CVO Hoger Instituut der Kempen biedt een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren. Hiermee beantwoordt het aan hoge kwaliteitsnormen en speelt optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. 2 Graduaat Elektromechanica

4 Het CVO HIK wil erkend blijven als een toonaangevend centrum voor volwassenenonderwijs, door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en ge actuali seerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden. Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele maatschappij waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien. Doelgroep Het Hoger Instituut der Kempen richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen door het behalen van een diploma of het volgen van een opleiding. De cursisten worden gezien als partners en in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen. Ook aan organisaties stelt het CVO HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van personeel. Middelen Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren lectoren, die voeling hebben en houden met de praktijk, staan borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn. Ze zorgen er ook voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun publiek. Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt het CVO optimaal gebruik van opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio. De centrale vestigingsplaats op de moderne en goed bereikbare campus van de KHK te Geel beschikt over een uitgebreide infrastructuur, een goed imago en dito naambekendheid. Graduaat Elektromechanica 3

5 De opleiding Elektromechanica Doelstelling en visie De opleiding Elektromechanica behoort tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5). Het is een bedrijfsgerichte opleiding op het niveau hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen. Na het succesvol afronden van een HBO5-opleiding behaal je een graduaatsdiploma, dat een duidelijke waarde op de arbeidsmarkt heeft. Daarnaast biedt het je ook de mogelijkheid een verkort traject te starten om vervolgens een professionele bachelor te behalen. De opleiding Elektromechanica bereidt de cursisten voor op een brede waaier van beroepen. De tewerkstelling is gespreid over alle domeinen: van sectoren met industriële activiteiten tot de tertiaire en non-profitsector. Ze bekleden hier de meest verscheidene functies. Deze functies situeren zich vooral in het middenkader. De opleiding stelt zich tot doel een volwaardig graduaatsdiploma af te leveren en cursisten met voorkennis bij te scholen in hun specialiteit of in een andere discipline zodat ze zich kunnen kwalificeren als hooggeschoolde technici. Een degelijke basisopleiding moet de cursist in staat stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Deze basisopleiding bestaat uit een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk. De afgestudeerde vormt immers de schakel die de theorie met de praktijk verbindt in het technologisch proces. Om zijn beroep uit te kunnen oefenen moet de afgestudeerde basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven over: Mechanica, elektriciteit, elektronica Pneumatiek, hydrauliek, materiaalkunde en thermodynamica 4 Graduaat Elektromechanica

6 Tevens bestaat de mogelijkheid om aan kennisverruiming te doen in ondermeer het domein van de procesautomatisering. De opleiding stelt zich tot doel een hooggeschoolde technicus te vormen die in staat is: Om op korte termijn ingezet te worden voor uitvoeringstaken, die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren. Om het ontwerpen, het realiseren, het in dienst stellen, het bedienen en onderhouden van complexe installaties die van elektrische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard kunnen zijn. Om na voldoende ervaring, leiding op te nemen tot op het niveau van middenkader. Om op verantwoorde wijze apparaten en gereedschappen te selecteren, rekening houdend met hun karakteristieken, kostprijs en veiligheid voor gebruikers en omgeving. Om probleemoplossend te denken. Om de nodige vorming en attitudes te bezitten om door zelfstudie en/of bijscholing zijn kennis continu bij te werken. Om alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen. Tijdens de opleiding worden attitudes ontwikkeld zoals zin voor initiatief, flexibiliteit, autonoom en in teamverband werken, zin voor efficiëntie, doorzettingsvermogen, zin voor nauwkeurigheid, analytisch en logisch denken. Graduaat Elektromechanica 5

7 Het opleidingsconcept Het opleidingsconcept is uitgewerkt in vier delen. A. Basis B. Mechanica C. Elektrotechniek D. Opties A: BASIS- MODULES 2 lestijden B: MECHANICA- + + MODULES 0 lestijden = C: ELEKTRO- TECHNIEK- MODULES 320 lestijden + Da: PROCES- AUTOMATISERING- MODULES 320 lestijden DIPLOMA HBO ELEKTROMECHANICA 1320 lestijden Basis Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden deze modules de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen. Het accent ligt hier vooral op de mechanische, elektrische en elektronische basiskennis. De wiskundelessen scherpen het analytisch vermogen en het probleemoplossend denken aan zodat het de cursist helpt bij het oplossen van technische problemen. Mechanica In deze modules wordt de voornamelijk theoretische mechanische basiskennis vanuit een toegepaste en praktische hoek aangeboden. De theoretische vorming en de labo s /oefeningen worden daarom geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. Elektrotechniek Deze modules beogen een grondige kennis van de analoge en digitale technieken. Ook hier wordt de theoretische vorming geïntegreerd aangeboden met de labo s / oefeningen. Optie: Procesautomatisering Hier neemt het labo- en projectwerk een belangrijke plaats in. Er wordt opgeleid tot gegradueerde technicus in de procesautomatisering. Voorlopig worden de opties klimatisatie, organisatie en zorgsystemen en productieautomatisering niet ingericht. 6 Graduaat Elektromechanica

8 Een modulaire opleiding De opleidingen uit het volwassenenonderwijs moeten afgestemd zijn op de beroepsprofielen van de betrokken sectoren. Door deze afstemming zijn werkgevers zeker dat een afgestudeerde precies geleerd heeft wat ze wensen. Alle opleidingen die door de Centra voor Volwassenenonderwijs aangeboden worden, moeten daarom georganiseerd worden volgens een centraal afgesproken modulair systeem. Dat wil zeggen dat elke opleiding opgedeeld wordt in kleinere gehelen (vakken) die in elke school dezelfde inhoud hebben. Wie een module succesvol afwerkt, behaalt een deelcertificaat, wie geslaagd is voor alle modules van een opleiding krijgt een certificaat. Centraal afgesproken modularisering heeft een aantal voordelen: cursisten kunnen een traject op maat volgen, de inhoud van elke module is voor iedereen duidelijk, wie afhaakt voor de opleiding rond is, kan toch een studiebewijs krijgen voor de modules die met succes afgewerkt zijn. Samengevat De modulaire schema s zijn universele schema s die gelden voor gans Vlaanderen. Ze moeten toegepast worden over de onderwijsnetten heen. De modulaire opleiding EM bevat overal 1320 lestijden van 50 minuten. Je kan voor aparte vakken (modules) inschrijven: je hoeft dus niet de volledige opleiding te volgen. De opleiding is te volgen in een eigen tempo. Er zijn waardevolle attesten/certificaten te behalen per vak. Wil je de ganse opleiding volgen, volg dan best het voorgesteld traject. Graduaat Elektromechanica 7

9 Het opleidingsprogramma Module A: Basis (2 LT) Eenheid Benaming Beknopte inhoud Lesuren A1 Toegepaste wiskunde 1 A2 Toegepaste wiskunde 2 Rekenkundige bewerkingen, machten, vergelijkingen Meetkunde, logaritmische functies, limieten, afgeleide, integralen A3 Basis elektriciteit Basiswetten, basisgrootheden magnetisme, wisselstroomkring A4 Basis elektronica Weerstanden, condesatoren, diodes, transistoren A5 Lab elektriciteit/elektronica Werken met meettoestellen, basisschakelingen opbouwen, basismetingen A6 Basis theoretiche mechanica Statica, kinematica, dynamica A7 Tekenen en schema-analyse 2D-tekeningen maken op pc, wijzigingen aanbrengen, schema s analyseren Module B: Mechanica (0 LT) Eenheid Benaming Beknopte inhoud Lesuren B1 Mechanica/Sterkteleer Trek, druk, spanning, traaheidsgrootheden, wringing, knik B2 Basis toegepaste mechanica Soorten overbrengingen, verbindingen, koppelingen B3 Materiaalkunde Materiaaleigenschappen, composieten, kunststoffen B4 Thermodynamica Gaswetten, open en gesloten systeen, energieomzettingen B5 Pompen, ventilatoren, compressoren Zuigerpomp, centrifugaalpomp, soorten ventilatoren, soorten compressoren B6 Pneumatica De compressorinstallatie, cilinders, ventielen, schakelingen B7 Toegepaste mechanica Metingen op arbeidswerktuigen Hydraulische componenten Hydraulische schakelingen 8 Graduaat Elektromechanica

10 Module C: Elektrotechniek (320 LT) Eenheid Benaming Beknopte inhoud Lesuren C1 Analoge basisschakelingen Gelijkrichting, de bipolaire transistor, FET - OPAMP C2 Vermogenelektronica Thyristoren, choppers - invertoren, stappenmotor - servomotor C3 Elektrische machines Arbeidsfactor en driefasennet, gelijkstroommachines, transformatoreninductiemotoren C4 Lab elektrische machines Karakteristieken opnemen, metingen uitvoeren op motoren, datasheets gebruiken C5 Digitale combinatorische schakelingen De algebra van Boole, combinatorische schakelingen, de flipflps Module D: OPTIE - Submodule: Da PROCESAUTOMATISERING (320 lt) Eenheid Benaming Beknopte inhoud Lesuren Da1 Meet- en regeltechnieken Eigenschappen van processen, regelkringen, PID-regelaar en proces Da2 PLC Inleiding tot de PLC, logische instructies, PLC-sturing ontwerpen Da3 PLC 2 Functies en functiebouwstenen, analoge signaalverwerking, bussysteem Da4 Projectwerk Procesautomatisering Kennis uit verschillende vakken toepassen. Formulering van de besluiten: eindwerk A Basis 2 lestijden Deelcertificaat Basis B Mechanica 0 lestijden Deelcertificaat Mechanica C Elektrotechniek 320 lestijden Deelcertificaat Elektrotechniek D Optie 320 lestijden Deelcertificaat A+B+C+D = 1320 lestijden Diploma HBO Elektromechanica Graduaat Elektromechanica 9

11 Praktische informatie Inschrijvingen en inschrijvingsvoorwaarden Enkele keren per jaar worden er infosessies georganiseerd, tijdens welke uitvoerig informatie wordt gegeven over alles wat met de opleiding Elektromechanica heeft te maken. Je kan er dan ook terecht met je specifieke en/of persoonlijke vragen. De data van deze informatiesessies vind je op onze website Tijdens deze sessies is er gelegenheid tot inschrijven. Inschrijvingsformulieren kan je ook downloaden via: Ook bestaat de mogelijkheid om online in te schrijven. Daarnaast kan je steeds terecht op het secretariaat van het Volwassenenonderwijs. Om te kunnen starten met de opleiding EM moet je 18 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de inschrijving, of 18 jaar worden vóór 31 december als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december. Naast deze voorwaarden moet je beschikken over één van volgende studiebewijzen: een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs (6 BSO) dat minstens drie jaar geleden behaald werd; een diploma van het secundair onderwijs; een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; een certificaat van het hoger beroepsonderwijs; een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of het hoger beroepsonderwijs; een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, bachelor of master; een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma s. Kandidaten die niet over één van de vereiste studiebewijzen beschikken, kunnen toch toegelaten worden op basis van specifieke redenen of op basis van het algemene niveau van de kandidaat, indien ze minstens drie jaar geleden het secundair onderwijs verlaten hebben. Dit algemene niveau wordt getoetst aan de hand van een toelatingsproef. Voor meer informatie kan je terecht bij de opleidingsverantwoordelijke 10 Graduaat Elektromechanica

12 Vrijstellingen Wie bepaalde vakinhouden al heeft gevolgd in een vorige opleiding van het niveau Hoger Onderwijs kan een vrijstelling aanvragen zodat een bepaalde module niet dient gevolgd te worden. Ook op basis van beroepservaring of verworven vaardigheden kan vrijstelling verkregen worden. De aanvraag voor een vrijstelling moet tijdig schriftelijk ingediend worden bij de opleidingsverantwoordelijke Hierbij staaf je uw vraag met één of meerdere van volgende documenten: een kopie van het studiebewijs (diploma, getuigschrift of certificaat); een overzicht van de behaalde examenresultaten; een programma van de gevolgde opleidingsonderdelen; een attest van de werkgever of de organisatie die de beroepservaring of verworven vaardigheden bevestigt. Wat met het diploma? Een diploma Elektromechanica biedt je heel wat mogelijkheden in het bedrijfsleven: er is permanent zeer veel vraag naar mensen met een dergelijk diploma. Het diploma van gegradueerde EM is niet hetzelfde als het diploma van professionele bachelor dat men aan de hogeschool kan behalen. De doorstroming naar een opleiding tot professionele bachelor is echter vergemakkelijkt doordat het CVO en de hogeschool samenwerken om een verkort traject uit te tekenen voor de aansluitende bacheloropleiding. Concreet betekent dit dat het aantal studiepunten dat je moet volgen in de bacheloropleiding gevoelig verminderd zal worden op basis van het reeds behaalde graduaatsdiploma. Waar vinden de lessen plaats? Al de lessen voor de opleiding EM hebben plaats in de gebouwen van de KHK-Geel. Op deze campus kunnen we gebruik maken van de moderne infrastructuur van de hogeschool. Er zijn uitstekend uitgeruste labo s met proefopstellingen naar de praktijk in het werkveld. In de leslokalen kan men beschikken over de modernste leermiddelen. Tevens is er een ruime parking met 1200 parkeerplaatsen. Graduaat Elektromechanica 11

13 Kostprijs Het inschrijvingsgeld bedraagt 1 per lestijd. Het inschrijvingsgeld wordt dus berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1 met een maximum van 0 per jaar en per gevolgde opleiding. Dit bedrag dient tijdens de eerste lesweek van een module voldaan te worden, eventueel met opleidingscheques. Daarnaast krijg je bij het begin van elke module een overzicht van het bedrag dat aangerekend wordt voor cursussen en handboeken. Cursisten die een formulier van VDAB, een attest van leefloon, of een attest van handicap voorleggen bij inschrijving, kunnen genieten van een verminderd inschrijvingsgeld of worden hiervan vrijgesteld. Voor meer informatie kan je terecht op het secretariaat. Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brusselse gewest kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse Overheid. Meer informatie vind je (via een link op onze website) bij be/opleidingscheques/werknemers.shtml). Betaald educatief verlof Betaald educatief verlof houdt in dat werknemers die een bepaalde opleiding volgen gedurende een aantal uren afwezig mogen zijn op het werk met behoud van het normale loon. Indien je educatief verlof geniet, laat je je aanwezigheid in de lessen registreren en wettig je steeds je afwezigheid. Tijdskrediet/loopbaanonderbreking De combinatie werk-gezin-opleiding is soms erg moeilijk. Dankzij loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je meer tijd vrij maken om te studeren. Via loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig. Aanwezigheden en examenreglement Gezien de beperkte lesmomenten rekenen wij op een maximale aanwezigheid. Indien de cursist te vaak afwezig is, kan hij niet deelnemen aan de examens. De evaluatie kan ook gebeuren via permanente evaluatie: aanwezigheid is dan noodzakelijk. Het examenreglement vind je op de website of kan je op eenvoudige vraag bekomen op het secretariaat van het CVO. 12 Graduaat Elektromechanica

14 TOLEDO: de digitale leeromgeving Sinds enkele jaren wordt door de KH Kempen Toledo (http://toledo.khk.be) gebruikt als elektronisch leerplatform. Toledo is de elektronische leer- en toetsomgeving aan de Associatie K.U.Leuven. Toledo is de afkorting van TOetsen en LEren Doeltreffend Ondersteunen. Deze digitale leeromgeving is een platform dat een aantal onderwijsondersteunende functionaliteiten aanbiedt binnen één webgebaseerde toepassing, zoals o.a. het verspreiden van studiemateriaal, het opzetten van communicatiekanalen en samenwerkingsvoorzieningen en het delen van kennis- en leerobjecten. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe leermethoden te integreren zoals het gebruik maken van discussiefora, e-learning en coöperatief werken. In het CVO HIK wordt eveneens gebruik gemaakt van Toledo voor de cursisten. In principe worden alle cursisten van het hoger onderwijs ingerold. Zo krijgt elke cursist toegang tot een brede waaier aan online studiemateriaal zoals cursusteksten, slides, voorbeeldmateriaal, links naar nuttige websites, oefenmateriaal, grafisch materiaal, multimedia materiaal, Het platform is bovendien het informatiekanaal voor de onderwijsplanning zoals examenregelingen, lessenroosters, studiebegeleidingsactiviteiten, mailfunctie, Graduaat Elektromechanica 13

15 Organisatie van de opleiding Elektromechanica De totale duur van de opleiding is 1320 lestijden. De lessen worden gegeven op maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond, telkens van 18u30 tot 22u05. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Per jaar worden er effectief 30 weken les gegeven. Indien je continu de lessen zou volgen aan 3 avonden (12 u.) per week dan zou je de opleiding op ongeveer 3,5 jaren kunnen afwerken; maar op sommige momenten zal je slechts aan een tempo van 2 avonden per week kunnen werken. Hierdoor mag je ervan uitgaan dat er vier jaren (12 periodes) zullen voorbijgaan alvorens je het diploma zal behalen. Een vak (module) varieert van tot lestijden. Elk academiejaar wordt onderverdeeld in 3 periodes. Jaar Periode Maandag Dinsdag Donderdag Mechanica / Sterkteleer Toegepaste wiskunde 1 Basis elektriciteit Lesvrije week: donderdag proclamatie 2 Mechanica / Sterkteleer Toegepaste wiskunde 2 Pompen, ventilatoren, compressoren Lesvrije week: donderdag proclamatie 3 Basis theoretische mechanica Thermodynamica Basis elektronica 4 Tekenen en schema-analyse Lab-elektriciteit / Elektronica Materiaalkunde Lesvrije week: donderdag proclamatie 5 Basis toegepaste mechanica Pneumatica Analoge basisschakelingen Lesvrije week: donderdag proclamatie 6 Pneumatica Analoge basisschakelingen 7 PLC Toegepaste mechanica Toegepaste mechanica Lesvrije week: donderdag proclamatie 2 PLC Digitale combinatie schakelingen Elektrische machines Lesvrije week: donderdag proclamatie 9 Digitale combinatorische schakelingen Lab elektrische machines 10 Meet- en regeltechniek Projectwerk Procesautomatisatie PLC2 Lesvrije week: donderdag proclamatie 11 Meet- en regeltechniek Vermogenelektronica PLC2 Lesvrije week: donderdag proclamatie 12 Projectwerk Procesautomatisatie Vermogenelektronica Starten met een nieuwe module kan dus begin september, december of maart. De laatste lesdag van elke module wordt afgesloten met een examen. 14 Graduaat Elektromechanica

16 Organisatie van de lessen Wie de ganse opleiding wil volgen, kan best het modeltraject doorlopen: {B1, A1, A3 A2, B5 A6, B4, A4} {A7, A5,B3 B2, B6, C1} {B7 Da2, C5, C3 + C4} Indien je hiervan wil afwijken, bespreek je dit best met de opleidingsverantwoordelijke. Jaar Periode Dag Module Lestijden Inschrijvingsgeld Lesdatums Ma B1 Mechanica/Sterkteleer,00 20 lesweken vanaf begin september tot eind februari Di A1 Toegepaste wiskunde 1,00 10 lesweken vanaf begin sepember tot eind november Do A3 Basis elektriciteit,00 10 lesweken vanaf begin sepember tot eind november Di A2 Toegepaste wiskunde 2,00 Do B5 Pompen, ventilatoren, compressoren,00 10 lesweken vanaf begin december tot eind februari 10 lesweken vanaf begin december tot eind februari Ma A6 Basis theoretische mechanica,00 10 lesweken vanaf begin maart tot eind mei, begin juni Di B4 Thermodynamica,00 10 lesweken vanaf begin maart tot eind mei, begin juni Do A4 Basis elektronica,00 10 lesweken vanaf begin maart tot eind mei, begin juni Jaar Periode Dag Module Lestijden Inschrijvingsgeld Lesdatums Ma A7 Tekenen en schema-analyse,00 10 lesweken vanaf begin september tot eind november Di A5 Lab elektriciteit / elektronica,00 10 lesweken vanaf begin sepember tot eind november Do B3 Materiaalkunde,00 Ma B2 Basis toegepaste mechanica,00 10 lesweken vanaf begin sepember tot eind november 10 lesweken vanaf begin december tot eind februari Di & Ma B6 Pneumatica,00 10 lesweken begin dec. t/m febr. en lesweken maart tot eind mei, juni Ma A6 Basis theoretische mechanica,00 20 lesweken vanaf begin maart tot eind mei, begin juni Graduaat Elektromechanica 15

17 Jaar Periode Dag Module Lestijden Inschrijvingsgeld Lesdatums Ma Da2 PLC,00 20 lesweken vanaf begin september tot eind februari Di & Do B7 Toegepaste mechanica,00 10 lesweken begin sept. t/m nov. en lesweken begin sept. t/m nov Di & Ma C5 Digitale combinatorische schakelingen,00 Ma B2 Basis toegepaste mechanica,00 10 lesweken begin dec. t/m febr. en lesweken maart tot eind mei, juni 10 lesweken vanaf begin december tot eind februari Do C3 Elektrische machines,00 10 lesweken december t.e.m. februari lesweken maart tot eind mei, juni Do C4 Lab elektrische machines,00 10 lesweken vanaf begin maart tot eind mei, begin juni Jaar Periode Dag Module Lestijden Inschrijvingsgeld Lesdatums Ma Da1 Meet- en regeltechniek,00 20 lesweken vanaf begin september tot eind februari Do Da3 PLC2,00 Di C2 Vermogenelektronica,00 Di Ma Da4 Projectwerk Procesautomatisering,00 20 lesweken vanaf begin september tot eind februari 20 lesweken vanaf begin december tot eind mei, begin juni - elke maand schriftelijke rapportering - mondelinge rapportering in september, november, maart, april en mei - presentatie voor jury, begin juni De meest recente versie van de lessentabellen vind je op onze website: Elektromechanica. Contactgegevens Adres: Kleinhoefstraat 4 24 Geel Tel. overdag: Tel. na 18u00: Mailadres: URL: 16 Graduaat Elektromechanica

18 Kleinhoefstraat 4-24 Geel Telefoon Fax

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Elektromechanica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1545/N 1 maart 2006 Structuurschema Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie Categorie Technisch Opleiding Elektromechanica

Nadere informatie

HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs. Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs

HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs. Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs HBO5: nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs Beroepsgerichte opleidingen in dag-, avond- of weekendonderwijs 2015 2016 04 Wat is HBO5? 04 Waarom een HBO5-opleiding? 04 Wat zijn de troeven van de

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Industriële Informatica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Industriële Informatica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Industriële Informatica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1553/N/G maart 2006 Structuurschema Leerplan Industriële informatica HOSP- maart 2006 - p. 2 Hoger Onderwijs

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan Industriële Informatica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1553/N/G

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat Business Plan Opleiding graduaat D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012 Gegradueerde in Strategisch ondernemingsbeleid HBO 5 Optie Marketingmanagement

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST HOGER BEROEPSONDERWIJS HBOWEST www.hbowest.be info@hbowest.be editie 2011-2012 HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO) Wat is HBO? Als je denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Rechtspraktijk } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 )

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 ) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 ) Wat is HBO? Als je denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor -studie aan de hogescholen of de universiteit zijn, heb je het verkeerd

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie