Executive Master in Information Management EMIM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executive Master in Information Management EMIM"

Transcriptie

1 Executive Master in Information Management EMIM

2 Stellen dat we in een informatie maatschappij leven, is een wijd openstaande deur intrappen. De consequenties van deze vast stelling voor uzelf en uw organisatie doorgronden, is dat beslist niet. Organisaties worstelen hardnekkig met hun ICT-infrastructuren, maar de klant met zijn iphone en de jonge medewerkster met haar always on laptop hebben hier niet langer een boodschap aan. Dat informatie beschikbaar is, is vanzelfsprekend. Kennis ontwikkelen we door deze informatie te delen, over de grenzen van plaats en tijd (en vooral van organisaties) heen. Organisaties hebben het hier moeilijk mee. Bedrijfsresultaten halen en het op orde brengen van de bedrijfsprocessen zijn nog wel degelijk noodzakelijke, maar niet langer voldoende, kenmerken van een goede manager. De manager anno nu kenmerkt zich door vooruitzien: selecteren en interpreteren van de juiste signalen en vanuit deze visie inspirerend handelen en leiding geven in organisatorische net werken. De CIO en de informatiemanager spelen nog steeds een verbindende voor trekkersrol, maar effectief informatiemanagement is een algemene managementverantwoordelijkheid. Het gepast gebruiken van informatie is minstens even belangrijk als het adequaat aanleveren ervan. Leren is in dit verband een wezenlijk kenmerk van onze condition humaine : wie niet op tijd bijtankt, valt vroeg of laat stil. De informatiesamenleving heeft behoefte aan roergangers die de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen weten te vertalen naar hun eigen omgeving. Voor deze pioniers is de Executive Master in Information Management opleiding bedoeld. Deze opleiding bestaat inmiddels ruim 25 jaar en het programma wordt telkens opnieuw, ook dit jaar, aangepast aan vernieuwde inzichten in de effecten van de informatiesamenleving. De opleiding levert generatieve kennis op, die deelnemers in staat stelt een vóórdenkersrol te vervullen in deze informatiesamenleving en in de positionering van hun organisatie of die van hun klanten. In een complexe omgeving gaat informatiemanagement niet over het bieden van zekerheden, maar over het omgaan met onzekerheden. Prof. dr. ir. R. Maes De opleiding biedt niet alleen een brede, verfrissende kijk op informatie, communicatie, media en ICT, maar vooral een verruiming van denkkaders en reflectie voorbij het instrumentele. Aansprekend informatiemanagement veronderstelt tegelijk vernieuwend denken en inspirerend vormgeven; dit kan niet zonder persoonlijk engagement. De opleiding Executive Master in Information Management heeft de ambitie, maar ook de geloofsbrieven van vele jaren, om dit engagement samen met u waar te maken. 2 3

3 EMIM: iets voor u? De managementopleiding Executive Master in Information Management (EMIM) is gericht op de thema s informatie, kennis, communicatie, nieuwe media en ICT. De opleiding biedt niet alleen een brede, vernieuwde, verfrissende en inspirerende kijk op deze thema s, maar biedt vooral een verruiming van denkkaders en reflectie in het snel evoluerende vakgebied. We beschouwen informatiemanagement in de EMIM-opleiding als een essentieel aspect van management waar iedere manager verantwoordelijkheid voor draagt, net zoals strategisch manage- cieel management of human resource management. Uw loopbaan U hebt de afgelopen jaren uw methodische gereedschapskist gevuld. U kunt situaties inschatten en afhankelijk van de situatie zet u verschillende management-, advies-, ontwerp- en/of beheer methoden in. U hebt echter ook het gevoel dat u staat voor nieuwe uitdagingen: strategische, multidisciplinaire, keten- of maatschappijgeoriënteerde, innovatieve of (infra)structurele uitdagingen. U hebt te maken met situaties waarop verschil lende perspectieven mogelijk zijn en waarin uiteenlopende belangen gelden. Uw blikveld wordt strategischer, u ziet steeds meer ontwikkelingen in uw omgeving en hebt behoefte om deze te duiden, fundamenteel te doordenken en te beïnvloeden, met vernieuwde praktische handvatten. U hebt tevens de behoefte om uw ervaringen te ordenen en te toetsen in een andere omgeving dan binnen uw eigen organisatie. U hebt het gevoel dat reflectie op uw ervaring, uitbreiding van uw denkkaders en vernieuwende opvattingen over het vakgebied, u de inzichten en inspiratie gaan brengen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Uw verantwoordelijkheids gebied Uw keuzes of adviezen worden steeds meer van strategisch belang. Uw beïnvloedingssfeer verandert; van direct naar indirect leiderschap, van de eigen afdeling naar verschillende afdelingen, van project naar programma, van systemen naar infrastructuur, van binnen de organisatie naar ketenbreed, van management naar leiderschap, van nationaal naar international of van technische processen naar sociale processen. Uw context verbreedt zich en uw verantwoordelijkheid voor klanten, businesspartners, leveranciers, overheidsinstanties en de maatschappij 4 5

4 EMIM: iets voor u? Academy for Information & Management wordt zichtbaarder. Het gaat in uw werk steeds vaker over verschillende groepen en geledingen met uiteenlopende belangen, en u moet steeds vaker met verschillende disciplines kunnen samenwerken. U hebt behoefte aan denkwijzen om deze verbrede context te doorgronden en te beïnvloeden. U hebt behoefte aan denkinstrumentaria om snel andere disciplines te doorgronden zonder u deze eigen te hoeven maken; u wilt over de disciplines heen kunnen kijken. zieningen. U merkt dat goed beheer essentieel is voor innovatie, maar dat innoveren niet lukt met beheerders. Regelmatig komt de inzet van nieuwe media ter sprake en altijd gaat dit open contact met de buitenwereld gepaard met zorgen; over beveiliging, reputatieschade of verlies van grip op imago en identiteit. U merkt dat jongere medewerkers en klanten liever gebruik maken van eigen, algemeen beschikbare en op internet gebaseerde voorzieningen. U ziet dat om deze dilemma s te kunnen doorgronden en te kunnen managen of te doorbreken. Uw functie De Executive Master in Information Management is een opleiding voor managers, beleidsmedewerkers en adviseurs, die onderkennen dat informatie, kennis, ICT en nieuwe media essentiële elementen van hun verantwoordelijkheid zijn. Uiteraard zijn dit functionaris- media en ontwikkelingen in sectoren zoals media, ICT, content providers of telecommunicatie, is zij zeker ook geschikt voor ondernemers, managers, beleidsmakers en adviseurs in dit veld. Managers en beleidsmakers in de ICTindustrie of van ICT-afdelingen volgen de opleiding om hun organisatie scherper te kunnen managen. Medewerkers met een achtergrond in de ICT (zoals analisten, architecten, projectleiders, consultants en ontwerpers) doorlopen onze opleiding Uw organisatie U werkt in een bedrijf of overheidsinstel- zorgvuldig verzamelde en veredelde informatie soms op een verrassende en onbedoelde wijze wordt geïnterpreteerd sen die primair de verantwoordelijkheid dragen voor informatiemanagement of daarover advies uitbrengen, zoals Chief om hun denkkader te verbreden richting business vraagstukken. Daarnaast participeert een toenemend aantal medewer- ling waarin informatie van levensbelang of wordt aangewend om politiek te bedrij- - kers uit het maatschappelijke middenveld is of u werkt op het raakvlak van infor- ven. U weet dat het management van gers, project- en programmamanagers, en (semi-) overheidsinstanties in de matie, communicatie, media en ICT. informatie en kennis meer betekent dan beleidsmedewerkers, kennismanagers opleiding, omdat veel vraagstukken over U ziet regelmatig terugkerende manage- het aanwenden van ICT, maar merkt dat of adviseurs. Omdat de opleiding tevens informatie, kennis, media en technologie, ment dilemma s rondom de infor matie- de technologie steeds weer de aandacht een scherp beeld geeft van de informatie- keten- en samenlevingsvraagstukken zijn huis houding en onderliggende ICT-voor- trekt. U hebt behoefte aan fundamenten samenleving, het landschap van nieuwe geworden. 6 7

5 Karakter van de opleiding De EMIM-opleiding heeft meer dan 25 leergangen Reflectie en verbreding van denkkaders De opleiding bouwt voort op uw kennis Integratie In het opleidingsprogramma ontwikkelt u een integrale kijk op vraagstukken Diverse beschouwingsniveaus De EMIM-opleiding gaat doelbewust verder dan het klassieke beschouwing- georganiseerd. De deelnemers aan deze leergangen kwamen semi-overheids- en overheidsorganisaties. en ervaring en verbreedt en verdiept deze tegelijkertijd. Uw denkkader wordt verbreed in de communicatie met de andere deelnemers, door de inbreng van nieuwe theoretische visies en door de praktische instelling en praktijkervaringen van docenten uit verschillende disciplines. We maken daarbij gebruik van verrassende invalshoeken. Zo combineren we bijvoorbeeld nieuwe denkwijzen op het terrein van management en organisatie met kunst en design ; of belichten we informatiearchitectuur en infrastructuur vanuit bouwkunde ( echte architectuur) op het gebied van strategie, organisatie, management, informatie, kennis, communicatie, ICT, nieuwe media, innovatie en organisatieverandering. Door deze aanpak leert u hoe u strategische keuzes kunt verbinden met de inzet van informatie en kennis, in organi - saties en de samenleving; en hoe u met deze inzet sturing kunt geven aan de ont wikkeling van technologische hulp middelen en media. Na-ervaringsonderwijs De opleiding is primair themagericht sniveau van (informatie)management: de organisatie. Natuurlijk worden begrippen als management, informatie, Reflectie, verbreding van denkkaders en praktijkgerichtheid zijn belangrijke pijlers van de EMIM-opleiding. kennis, media en technologie behandeld in relatie tot individuele organisaties. Echter, management voor de of psychologie (cognitieve architectuur). in plaats van disciplinegericht. Ons informatiesamenleving,betekent méér. na- ervaringsonderwijs onderscheidt Organisaties vermaatschappelijken en We bezoeken met een beeldconsulente zich hiermee van initiële opleidingen, die management geeft via de eigen orga- een museum om u bewust te maken hoe vaak werken vanuit een hoofddiscipline. nisatie vorm aan de informatiesamen- u kijkt, hoe anderen de wereld beschou- De EMIM-opleiding vormt niet de initiële leving. Daarom wordt binnen de opleiding wen en in welke mate onze gevoelens introductie op een discipline of vakgebied, geschakeld tussen 5 verschillende kleuren wat we zien. Niet alleen uw maar adresseert juist die vraagstukken beschouwingsniveaus: individu, groep, kennis wordt verbreed en verdiept maar waar u met uw jarenlange ervaring voor organisatie, keten en samenleving. u legt ook de verbinding met meervoudige invalshoeken en inzichten van anderen om samen complexe vraag- staat: vraagstukken waarin u inzichten uit diverse disciplines moet verenigen; vraagstukken waarvoor oplossingen Praktijkgericht Wat u in de opleiding leert, vertaalt u in stukken tot een oplossing te brengen. zich slechts laten benaderen vanuit een individuele en groepsopdrachten naar breed (multidisciplinair) denkkader. uw werksituatie. Op die actiegerichtheid 8 9

6 Karakter van de emim opleiding Academy for Information & Management volgt steeds reflectie, wat weer tot bestaat een intensieve uitwisseling ma tiemanagement ontwikkeld. Dit nieuwe leerervaringen leidt. De inbreng tussen deel nemers en docenten, en raamwerk wordt in diverse organisaties van uw eigen vraagstukken, die van de tussen deel nemers onderling. gebruikt om het omvangrijke werkveld andere deelnemers en de inbreng van de praktijkervaringen van docenten dragen bij aan deze praktijkgerichtheid zodat u Academisch niveau Van deelnemers wordt verwacht dat zij informatiemanagement in kaart te brengen, te bespreken en te verkavelen. Het raamwerk verbindt strategische, dit kunt vertalen naar krachtig handelen zelfstandig, kritisch en op academisch (infra)structurele en operationele aspec- in de praktijk. niveau denken en met de leerstof kunnen ten van bedrijfsvoering, informatie en Persoonlijk leren De opleiding ondersteunt de combinatie van professioneel en persoonlijk leren. De aanpak verschilt van initiële opleidingen, waarin vaak het leren van min of meer homogene groepen centraal omgaan. Daar horen basale academische schrijf- en discussievaardigheden bij. In verschillende literatuur-, schrijf- en presentatieopdrachten verdiept u deze vaardigheden zodat u met vertrouwen uw Meesterproef kunt voltooien ter afronding van de opleiding. Na succesvolle afron- Inhoudelijk navigatieschema: het Amsterdams Raamwerk voor Informatiemanagement technologie. Binnen de opleiding gebruiken we onder andere dit raamwerk om de diverse onderwerpen van informatiemanagement te positioneren. Sociaal leermodel Leren op volwassen leeftijd vraagt om staat. Bij de EMIM-opleiding vormt u zelf ding van de EMIM-opleiding ontvangt waarom niet? is leidend. Samen leren we een leermodel waarin sociale processen uw leerpad aan de hand van persoonlijke u het NVAO-geaccrediteerde Master of van en voor de toekomst en ontwikkelen centraal staan en waarin persoonlijk en leerdoelen; een leerpad dat uiteraard Science (MSc) diploma. we een visie op de informatiesamenle- professioneel leren hand in hand gaan. nauw aansluit op uw ervaring. Omdat deze aanpak alleen mogelijk is binnen een relatief kleinschalige opleiding, Uw ontwikkeling De EMIM-opleiding is gericht op het ving. Een positieve visie op mogelijkheden en thought leadership. U leert de vraagstukken waar u en uw organisatie mee In de opleiding hanteren we daarom het learning by sharing model. De opleiding onderscheidt zich door een unieke visie werken we met maximaal 24 deelnemers ontwikkelen van uw innovatief denk- geconfronteerd worden op strategisch op de samenwerking tussen deelnemers, per groep. Door dit beperkte aantal vermogen. Niet het achteruitkijkend niveau te verwoorden en aan te pakken. hun organisaties, de docenten en hun studenten en de gekozen aanpak, afvragen waarom?, maar vooruitkijkend Voor deze taaie vraagstukken is het leren onderzoeksinstituten. Als gelijkgestem- stellen van de juiste vragen belangrijker den, maar vanuit onze eigen expertise dan het vinden van pasklare antwoorden. en invalshoeken, delen we onze kennis, Door de complexiteit en taaiheid van interesses en ervaringen. Deelnemers vraagstukken te doorgronden kunnen we en docenten zijn reflective learners die deze op een andere wijze framen om zo bereid en in staat zijn om hun denken en tot innovatieve ideeën te komen. functioneren open in vraag te stellen. Elke kennis is knowledge in progress die deel- Door de jaren heen is door de Universiteit nemers samen met docenten en elkaar van Amsterdam en de EMIM-opleiding ontwikkelen en uitbreiden. Samen leren is het Amsterdams Raamwerk voor Infor- het uitgangspunt

7 Programma 2014 / 2016 In 1,5 jaar neemt een keur aan gerenom- Semester 1: september januari Het eerste semester staat in het teken Semester 3: september januari In het derde semester bestuderen we meerde docenten u in drie semesters mee naar de grenzen van onze kennis van het oprekken van bestaande denkkaders. Fundamentele nieuwe inzichten en theorieën passeren de revue. Er wordt gewerkt aan de literatuuropdracht waarin verschillende boeken en artikelen worden bestudeerd. De stevige theoretische insteek van dit semester stelt u in staat hoe de inzichten die zijn opgedaan tijdens de opleiding verankerd kunnen worden in de organisatie en in de informatiesamenleving. Zowel persoonlijke als organisatorische en systemische aspecten van de veranderingsprocessen komen aan bod. Uiteraard worden deze onderwerpen over informatiemanagement in de breedst mogelijke zin. om uw denkkader te herijken en om kritisch na te denken over informatiemanagement in uw eigen omgeving. Semester 2: februari juni In het tweede semester werken we aan gerelateerd aan de fundamenten uit het eerste semester en de praktijkervaringen uit het tweede semester. Meesterproef Na het derde semester leggen deelnemers zich toe op het afronden van hun Deze beknopte beschrijving van de modules toont het na-ervarings- en postinitiële karakter van de EMIM-opleiding. We richten ons hierbij nadrukkelijk op kennis en vaardigheden die verder reiken dan het klassieke instrumentarium van de manager of automatiseerder. Wil het beklijven van de nieuwe inzichten, Meesterproef. informatiemanagement effectief en aan- onder andere door er actief mee te Een klassieke thesis behoort uiteraard sprekend worden, dan volstaat het niet werken in een praktijkgerichte opdracht. tot de mogelijk heden maar ingege- langer om datgene wat we al jaren doen Deze opdracht geven we vorm langs de ven door het feit dat infor matie in veel beter te doen, maar moeten we op zoek ontwerprichtlijnen: voelbaar maken, het verschillende vormen bestaat worden naar nieuwe concepten en nieuw voca- denkbare ontwikkelen, het maakbare deelnemers gestimuleerd om andere bularium om over in dialoog te treden en onderzoeken en het haalbare bepalen. nieuwe benaderingen om inhoud en vorm Daarnaast worden diverse onderwerpen wetenschappelijk artikel etc) afhankelijk te geven aan ontwikkelingen. Juist hierin behandeld die in de praktijk van organi- van hun onderwerp en doelgroep. wil de EMIM opleiding voorzien. saties spelen

8 Praktische informatie Master titel: Executive Master in Information Management. Data modules: zie Eisen aan vooropleiding en werkervaring: een academische, hbo- of daaraan gelijk te stellen opleiding; Kosten , btw vrijgesteld, inclusief opleidingsmateriaal. Betaling in termijnen is in bepaalde gevallen mogelijk. Eventuele verblijfskosten als overnachtingen en diners worden apart Maximaal aantal deelnemers: 24 ondernemer, adviseur, beleidsmedewerker of ontwerper; basiskennis in het werkveld management, informatie, com- gefactureerd. Een verblijfs arrangement per module van woensdag t/m vrijdag kost ongeveer 350, excl. btw. Enkele onderdelen van modules Studiebelasting: 1680 uur (verdeeld over twee jaar) municatie, nieuwe media en ICT (u kunt deze kennis eventueel voorafgaand aan de opleiding worden buiten het Weesperbadhuis georganiseerd. De overnachtingen gedurende deze opleidingsonderdelen Vijftien modules in anderhalf jaar: Dertien onderwijsmodules van 3 dagen en de studiereis van 2 aaneengeschakelde modules aanvullen of uitdiepen); kennis van de Engelse taal op conversatieniveau. Inschrijving en toelating U schrijft zich in door het bijgevoegde kosten eveneens 350, per module, excl. btw. Betaling en annulering U krijgt een bevestiging van uw inschrijving voor de opleiding. verdeeld over 3 semesters. aanmeldingsformulier in te vullen en Acht dagen na ontvangst van deze Dr. A. Snel programmacoördinator EMIM Module-indeling: Woensdag en donderdag: op te sturen naar het adres dat staat vermeld op de achterzijde van deze brochure. bevestiging wordt uw inschrijving als uiterlijk dertig dagen voor het begin de ochtend, middag en avond van de opleiding annuleert, wordt 50% (tot ca ); Een toelatingscommissie bepaalt uw van het opleidingsgeld gerestitueerd. vrijdag: de ochtend en middag geschiktheid op basis van uw personalia Bij annulering na de gestelde termijn (tot max uur). en uw schriftelijke motivatie. Dit wordt blijft het volledige bedrag verschuldigd. Locatie: Weesperbadhuis aangevuld met de resultaten van een intakegesprek. Een belangrijk criterium om te worden toegelaten tot de oplei- U kunt alleen schriftelijk per aan getekende post annuleren. Voormalige Stadstimmertuin 91 ding is uw geschiktheid om een actieve Betaling moet geschieden vóór 1018 ET Amsterdam bijdrage te leveren aan het gezamenlijke aanvang van de opleiding. leerproces

9 Academy for Information & Management Stichting I + M Voormalige Stadstimmertuin ET Amsterdam T (020) E

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving Executive Master in Information Management Management voor de Informatiesamenleving Inhoudsopgave EMIM: iets voor u? 4 Karakter van de opleiding 6 Programma 8 De docenten 12 Praktische informatie 14 2

Nadere informatie

Executive Master in Information Management

Executive Master in Information Management UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam Business School Executive Master in Information Management Informatie bepaalt de kracht van organisaties. Business informatiemanagers van onze opleiding weten deze

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE In de Wind Invloedrijk handelen in adviesprocessen Nader beschouwd In de Wind In kort bestek presenteert het professionaliseringstraject in

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

TAKING LEARNERS SERIOUSLY

TAKING LEARNERS SERIOUSLY Academy for Information & Management TAKING LEARNERS SERIOUSLY 1 De Academy for Information & Management ( de AI&M) is een academie voor informatieprofessionals in de ruime zin van het woord. Het is een

Nadere informatie

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd Master Master of Education 2011-2012 deeltijd o Onderwijs en Opvoeding Master of Education 2 Inhoudsopgave Een logische carrièrestap 4 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) 5 Algemene Economie

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie