Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5."

Transcriptie

1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5. Ommen, september Geachte ouder(s)/verzorger(s), Deze week heeft uw zoon/dochter het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het vijfde leerjaar havo ontvangen. We hebben de leerling geadviseerd het PTA met u door te nemen. Het examencijfer per vak komt tot stand op basis van een Schoolexamen en een Centraal Examen. Het Schoolexamen wordt afgenomen in de leerjaren 4 en 5. In het vierde leerjaar zijn onderdelen afgerond die mede bepalend zijn voor de totstandkoming van het eindcijfer van het examen. In het PTA voor leerjaar 5 staat per vak aangegeven welke stof er in leerjaar 5 getoetst wordt en op welke wijze en in welke periode dat gebeurd. Na elke toets kan in de kolom behaalde resultaten het cijfer of de waardering (voldoende of goed) worden ingevuld. Het PTA geeft hierdoor op elk moment een goed overzicht hoe de leerling er voor staat. Om er zeker van te zijn dat zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van de inhoud van dit PTA, verzoek ik beiden onderstaande strook te ondertekenen en uiterlijk donderdag 3 oktober in te leveren bij de heer Oude Nijhuis. Voor de juiste gegevens op het diploma is het van belang dat wij een kopie van de ID-kaart van uw zoon/dochter krijgen (voor- en achterkant). Deze kan tegelijk met onderstaande strook ingeleverd worden. Met vriendelijke groet, A. van der Snel, teamleider havo/vwo. Door ALLE leerlingen te ondertekenen: Ondergetekende, handelende met oordeel des onderscheids of meerderjarig zijnde, verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen in het programma van toetsing en afsluiting en ziet zelf toe op het verkrijgen van de eventuele errata. Naam : Handtekening leerling: Klas : Datum : Plaats : Voor minderjarige leerlingen (jonger dan 18 jaar op 1 oktober 2013) geldt dat ook een handtekening van ouders/verzorgers noodzakelijk is. Ondergetekende, ouder/verzorger van bovengenoemde leerling, verklaart deze leerling toestemming te geven tot het ondertekenen van de hierboven afgedrukte verklaring. Handtekening ouder/verzorger:

2 Vechtdal College Van Reeuwijkstraat EH OMMEN Programma van Toetsing en Afsluiting havo Ommen, september 2013

3 Bij dit programma van toetsing en afsluiting behoren de bepalingen uit het Examenreglement van het Vechtdal College 1

4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Een aantal belangrijke gegevens en regels 3. Huiswerk 4. Artikelen uit het Examenreglement 5. Slaag-/zakregeling 6. Algemene opzet van het PTA 7. Schema toetsweken/herkansingen en centraal examens Programma van Toetsing en Afsluiting per vak 9. Herkansingsformulieren 2

5 1. VOORWOORD In dit boekje tref je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan van leerjaar havo-5, schooljaar 2013/2014. Er is een algemeen reglement voor het PTA, dat geldt voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken. Per periode wordt per vak aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Ook wordt aangegeven hoe het cijfer tot stand komt. Het PTA van leerjaar havo-4 en havo-5 vormt samen een geheel. Per vak wordt aangegeven hoe de behaalde cijfers voor het examendossier in leerjaar havo-5 zich verhouden tot de behaalde cijfers in leerjaar havo-4. A. van t Veld, voorzitter examencommissie H. Enoch, secretaris examencommissie 3

6 2. EEN AANTAL BELANGRIJKE GEGEVENS EN REGELS Alle beoordelingen die je in 4 en 5 havo krijgt, zijn onderdeel van je examendossier, behalve als het anders is aangegeven. Er zijn twee soorten beoordelingen: - een met cijfers - een zonder cijfers (handelingsdeel) Toetsen Een toets bestaat uit een aantal open en/of gesloten vragen. Een toets wordt altijd beoordeeld met een cijfer. Er zijn toetsen die meetellen voor het examendossier en in havo-4 zijn er ook toetsen, die alleen meetellen voor de overgang naar het volgende leerjaar. Per vak wordt dit in het PTA steeds aangegeven. Van elke toetsperiode verschijnt vooraf een indeling (zowel van de toetsen als van de herkansingen). Op het rooster staan telkens tijdstip en lokaal van elke toets vermeld. Noteer de voor jou belangrijke informatie meteen in je agenda. Je bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van de toetsdata en plaatsen. Aan eventuele misverstanden ("Ik had mijn vriend gevraagd het rooster voor mij op te halen en de tijden door te bellen, maar hij heeft nooit gebeld") kun je geen rechten op inhaaltoetsen of extra herkansingen ontlenen. Als een leerling te laat komt voor het maken van een toets krijgt hij geen extra tijd. Zelfs geldt dat wie een half uur of meer te laat komt niet meer de toets mag maken. Voor deze toets krijgt de leerling een 1. Deze toets mag wel herkanst worden, met inlevering van een herkansingsformulier. Bij het maken van een toets leg je je mobiel op de daarvoor bestemde plek in het lokaal, of je legt die van te voren in je kluisje. Herkansing, ziekte, inhalen Per periode is er één herkansingsmogelijkheid, dat betekent drie per jaar. In het PTA wordt bij elk vak aangegeven welke toetsen herkanst kunnen worden. Per vak mag je maximaal twee maal per schooljaar herkansen. Van een herkansing mag gebruik gemaakt worden, het hoeft niet. Herkansingen kunnen niet gespaard worden. Wanneer een deadline voor een handelingsdeel of PO niet gehaald wordt, verspeel je een herkansing. Het is alleen mogelijk om te herkansen na het moment van publicatie (zie kalender nieuwsbrief) van de cijfers van de achterliggende toetsperiode op een centraal herkansingsmoment. Op het centrale herkansingsmoment kan een leerling maximaal twee toetsen maken. Voor de toetsen die vallen tussen de toetsweken geldt dat als een leerling een toets, met een geldige reden, niet heeft kunnen maken, deze leerling die toets binnen 14 dagen inhaalt. De docent bepaalt op welk moment de toets wordt ingehaald. De leerling verliest hierbij in principe het recht op herkansing. Als ziekte de oorzaak is om een toets niet te maken, dan is van belang dat de ziekmelding vooraf telefonisch is gemeld door de ouders en achteraf met een briefje wordt bevestigd. Bij overmacht kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de teamleider om de toets alsnog te mogen maken. De teamleider beslist in overleg met de Examencommissie of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. Als een leerling een toets mist in de toetsweek, dan wordt de toets ingehaald tijdens het herkansingsmoment. De leerling verliest hierbij in principe het recht op herkansing. Als ziekte de oorzaak is om een toets niet te maken, dan is van belang dat de ziekmelding vooraf telefonisch is gemeld door de ouders en achteraf met een briefje wordt bevestigd. Bij overmacht kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de teamleider om de toets alsnog te mogen maken. De teamleider beslist in overleg met de Examencommissie of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. Tijdens het herkansingsmoment maakt een leerling maximaal twee toetsen (herkansing en inhaal of 2 inhaaltoetsen). Als een leerling meer toetsen moet maken, dan wordt maatwerk geleverd. 4

7 Doubleurs Een leerling die voor de tweede maal in leerjaar havo-5 zit, kan bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen om één SE-toets uit het leerjaar havo-4 te mogen herkansen. Het gaat hierbij om een toets waarvan het resultaat een duidelijk negatieve invloed heeft op het SE-4 cijfer. De examencommissie doet een bindende uitspraak over het verzoek. Handelingsdeel Onderdelen die niet met een cijfer worden afgesloten horen bij het zogenaamde handelingsdeel. Opdrachten van het handelingsdeel worden beoordeeld met o(nvoldoende, v(oldoende) of g(oed). Opdrachten die met een onvoldoende worden beoordeeld, moet je over doen tot de opdracht naar het oordeel van je docent naar behoren is vervuld, dus met een v kan worden beoordeeld. Onderdelen van het handelingsdeel kun je nooit tegen elkaar wegstrepen: het is niet zo dat een g, een v en een o gemiddeld een v opleveren. Onderdelen van het handelingsdeel kun je dus nooit compenseren. De leerling dient zich te houden aan de uiterste inleverdatum. Is dat niet het geval dan kan onder inlevering van een herkansingsformulier alsnog een week verlenging gekregen worden. In havo-5 geldt dat als het handelingsdeel onvoldoende blijft de leerling wel examen mag doen, maar dat hij geen diploma krijgt totdat dit handelingsdeel voldoende is afgerond. Praktische opdrachten Een praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer. De cijfers van enkele kleine opdrachten kunnen worden gecombineerd tot een opdrachtcijfer. De leerling dient zich te houden aan de uiterste inleverdatum. Is dat niet het geval dan kan onder inlevering van een herkansingsformulier alsnog een week verlenging gekregen worden. Overschrijding ervan leidt in principe tot het cijfer 1. Praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. Profielwerkstuk De onderwerpkeuze geschiedt in de vierde periode van leerjaar havo-4. De afronding van het profielwerkstuk vindt plaats aan het einde van de tweede periode van leerjaar havo-5. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een van de cijfers, op basis waarvan vastgesteld wordt of je al of niet geslaagd bent. Combinatiecijfer Het combinatiecijfer is een schoolexamencijfer dat gevormd wordt door het rekenkundig gemiddelde van de kleine vakken of onderdelen die met een cijfer op de cijferlijst staan. Naast de losse cijfers verschijnt ook het combinatiecijfer op de cijferlijst die bij de examenuitslag hoort. Het combinatiecijfer telt bij het bepalen van de uitslag als een vak mee. Het combinatiecijfer wordt opgebouwd uit het gemiddelde van het (op hele cijfers afgeronde) eindresultaat van godsdienst (havo-5), maatschappijleer (havo-4) en het profielwerkstuk (havo-5). Dit gemiddelde wordt weer afgerond op een heel cijfer, waarbij een 5,5 een 6 wordt en een 5,49 een 5. Om te kunnen slagen mag géén van de onderdelen van het combinatiecijfer (afgerond) een 3 of lager zijn. havo-4 gd + ma = (gd+ma)/2 = samengesteld cijfer havo-5 gd + ma + pws = (gd+ma+pws)/3 = combinatiecijfer 5

8 Deadline Voor het handelingsdeel, het profielwerkstuk en de praktische opdrachten gelden deadlines. Een deadline is een uiterste inleverdatum of een datum waarop iets afgerond dient te zijn. Daar waar een datum wordt genoemd kan er tot uiterlijk uur ingeleverd worden. Om risico's te vermijden is het zaak ver voor de deadline werk af te ronden en bij de docent in te leveren. Het niet tijdig inleveren heeft gevolgen voor de cijfermatige beoordeling. Rapportage Driemaal per schooljaar wordt een overzicht verstrekt met de tot dan toe behaalde resultaten. In het PTA is bij elk vak aangegeven hoe het eindcijfer tot stand komt. Bewaren en opslaan van werkstukken De school bewaart werkstukken e.d. tot een half jaar na het CE. Je dient zelf initiatief te nemen als je een werkstuk terug wilt hebben. 3. HUISWERK Als leerling mag je van de je vakdocent verwachten dat hij/zij het huiswerk voor een komende les duidelijk aan je opgeeft of materiaal verstrekt waaruit blijkt wat er voor de volgende les gedaan moet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de docent dat jij als leerling weet waar je, wat het huiswerk betreft, aan toe bent. Je mag hier de docent ook op aanspreken. Uitgangspunt hierbij is dat een leerling in de Vernieuwde Tweede Fase moet voldoen aan de wettelijke studielast. Deze is 1600 uur per jaar. Dat betekent - op basis van 40 schoolweken - dat je 40 uren per week voor school werkt. Je hebt zo n 30 lesuren per week: dat is 30 x 50 minuten = 1500 minuten oftewel 25 klokuren. Als je dus 40 uur per week moet maken, blijven er nog 15 uren over. En dat betekent dat je - verdeeld over 7 dagen - ruim 2 uur per dag aan huiswerk besteedt. Wanneer je in de les aan het werk kunt, ligt het voor de hand dat je werkt aan de opdrachten die je moeilijk vindt. Of dat je het lastige deel van de leerstof nog eens doorneemt en er vragen over stelt. De docent is immers aanwezig om door jou gestelde vragen te beantwoorden. De opdrachten die je eenvoudig vindt, maak je dan thuis. De vakdocent verwacht van jou dat jij het huiswerk af hebt, dat je hebt geleerd wat je moet leren, dat je je aan de opdrachten houdt. Kortom, het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen dat de volgende les goed is voorbereid. Belangrijk hierbij is dat je ontdekt dat er verschil is tussen leren en maken van de leerstof en het beheersen van leerstof. Verder is het erg belangrijk dat je regelmatig werkt. Wanneer je door ziekte o.i.d. het huiswerk niet hebt gemaakt, dan meld je dat aan het begin van de les. De docent gaat ervan uit dat je achterstallig huiswerk een volgende les hebt bijgewerkt. Wanneer huiswerk, leerwerk of opgegeven opdrachten etc. niet in orde zijn, zal de docent je hier op aanspreken. Zoals het jouw verantwoordelijkheid is om het werk te maken of te leren, is het de verantwoordelijkheid van de docent om je werkzaamheden te controleren. In het begin van de bovenbouw zal dit meer en nadrukkelijker gebeuren dan aan het eind: jij zult als leerling zelfstandiger (moeten) worden en steeds een beetje meer verantwoordelijkheid op je moeten nemen. Je gaat per slot van rekening eindexamen doen en bereidt je voor op een vervolgopleiding. Het streven is om per vak te registreren in welke mate het huiswerk voor het betreffende vak wel of niet in orde was. De registratie heeft een signalerende functie voor leerling, mentor en ouders. 6

9 4. ENKELE BEPALINGEN UIT HET EXAMENREGLEMENT VAN HET VECHTDAL COLLEGE Algemeen Voor kandidaten die 18 jaar of ouder zijn, geldt dat daar waar ouder(s)/verzorger(s) vermeld zijn, "de leerling" gelezen dient te worden. Regels voor de gang van zaken Voor alle vakken en alle onderdelen van het eindexamen geldt, dat alle eventuele wijzigingen tijdig aan de voorzitter van de examencommissie, de betrokken examinator of examinatoren en de betrokken kandidaat of kandidaten bekend gemaakt worden. Deelname aan enige toets van het eindexamen betekent, dat het eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid behoudt. Als een kandidaat door ZIEKTE OF DOOR ANDERE OMSTANDIGHEDEN buiten zijn schuld verhinderd is aan een onderdeel van het schoolexamen of centraal examen deel te nemen, dan moet de directeur - gedelegeerd aan de teamleider daarvan tevoren onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld worden, in geval van ziekte met opgave van de naam van de behandelende arts. Zo spoedig mogelijk moet een door de ouders/verzorgers getekende verklaring worden afgegeven waarin vermeld wordt:de aard van de ziekte, de naam en het adres van de arts die geraadpleegd is, of, indien het andere omstandigheden betreft, de naam en het adres van personen die informatie kunnen verschaffen. Als er geen verklaring als eerdergenoemd kan worden afgegeven, wordt de kandidaat geacht zich zonder geldige reden aan het schoolexamen te hebben onttrokken, hetgeen kan leiden tot verder uitsluiting van het schoolexamen. Een kandidaat die BUITEN ZIJN SCHULD NIET AANWEZIG kan zijn bij een van de onderdelen van het schoolexamen heeft het recht dit onderdeel in te halen. Dit dient zo spoedig mogelijk aan de directeur gemeld te zijn. (gedelegeerd aan de teamleider). Hij pleegt daartoe binnen een week na herverschijning op school overleg met de betreffende docent over het tijdstip van de afname van de toets. In gevallen waarin een kandidaat niet optimaal aan een onderdeel van het schoolexamen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden VOOR DE AANVANG van het betreffende onderdeel, dus niet achteraf. Beoordeling van het schoolexamen en bepaling van de eindcijfers Het cijfer voor het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 t/m 10 met daar tussenliggende cijfers met een decimaal. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd wordt ook het cijfer van het CE gegeven in een decimaal. Het eindcijfer van een vak is het rekenkundig gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het CE. Dit eindcijfer wordt afgerond tot een geheel getal: 0,5 of meer naar boven. Het eindoordeel over de vakken ckv en lo, alsmede het handelingsdeel dient voldoende of goed te zijn. Onregelmatigheden Wanneer een kandidaat zich aan het schoolexamen onttrekt of zich ten aanzien van (enig deel van) het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur maatregelen nemen. Deze maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of de verder deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; 7

10 d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Het niet op tijd inleveren van de boekenlijsten (talen), scripties e.d. kan ook leiden tot maatregelen zoals hiervoor genoemd. Wanneer de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het schoolexamen respectievelijk examen, kan de directeur: a. het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van deelname aan het centraal examen inhoudt, of b. bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door hem aan te wijzen onderdelen en op de door hem te bepalen wijze, respectievelijk de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden. Ontzegging van de verdere deelname aan het schoolexamen of ongeldigverklaring van het schoolexamen houdt ontzegging van deelname aan het centraal examen in. Indien het bedrog eerst na afloop van het centraal examen wordt ontdekt, onthoudt de directeur de kandidaat het diploma. Indien een andere onregelmatigheid eerst na afloop van centraal examen wordt ontdekt, kan de directeur de kandidaat het diploma onthouden. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar art. II.7.6. van het examenreglement, dat ter inzage ligt bij de secretaris van het eindexamen. 5. SLAAG/ZAK REGELING Een examenkandidaat is geslaagd als: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 is gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Daarnaast moeten ckv en lo zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, godsdienst en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als een van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. Let op: vanaf 1 augustus 2011 werden de eindexameneisen in twee stappen aangescherpt en kwamen bovenop de al geldende eisen: Stap 1: geldig vanaf schooljaar 2011/2012: voor alle vakken op het centraal examen (CE) moet gemiddeld een voldoende worden gehaald (5,50). Stap 2: geldig vanaf schooljaar 2012/2013: Er mag maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Inmiddels is bekend geworden dat in 2014 er extra eisen komen voor taal en rekenen. Voor de Nederlandse taal is dit opgenomen in het eindexamen. Voor rekenen komt er vanaf 2014 een rekentoets, waarbij havo-leerlingen aan het zgn. 3f niveau moeten voldoen. 1e afnameperiode 19 maart - 1 april e afnameperiode 26 mei - 6 juni

11 Een bijzondere situatie is er wanneer een extra vak gekozen is. Indien het nodig is de kandidaat te laten slagen kunnen een of meer vakken niet betrokken worden bij de uitslag. De overgebleven vakken dienen wel een volledig vakkenpakket te vormen. 6. ALGEMENE OPZET VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO-5 Het schooljaar wordt ingedeeld in 4 perioden. De laatste periode geldt als voorbereiding op het Centraal Examen. Voor de vakken waarin geen Centraal Examen wordt afgelegd geldt dat een leerling in principe alleen de eerste les in deze vierde periode moet bijwonen. Wanneer er sprake is van achterstanden kan hiervan worden afgeweken. Er is ook geen toetsweek. Na elke andere periode volgt een toetsweek. In deze toetsweken worden toetsen afgenomen en is er geen les. De toetsweken worden gehouden van: Maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november 2013 Maandag 27 januari tot en met vrijdag 7 februari 2014 Maandag 7 april tot en met donderdag 17 april 2014 Het is niet uitgesloten dat de toetsweek op enig moment wordt verlengd in verband met het aantal toetsen. 7. SCHEMA TOETSWEKEN/HERKANSINGEN* havo-5 toetsweek aanmelden voor herkansing herkansing periode t/m (12.00 uur) Do periode t/m (12.00 uur) Do periode t/m (12.00 uur) Wo In de praktijk kan het voorkomen dat de toetsweek een dag eerder start of een dag eerder is afgelopen. 9

12 Data examen 2014 Datum Tijd Vak Maandag 12 mei uur Kunst uur M&O Dinsdag 13 mei uur Nederlands Woensdag 14 mei uur Wiskunde-A Wiskunde-B Donderdag 15 mei uur Duits uur Economie Vrijdag 16 mei uur Aardrijkskunde uur Engels Maandag 19 mei uur Geschiedenis uur Frans Dinsdag 20 mei uur Scheikunde Woensdag 21 mei uur Biologie Donderdag 22 mei uur Natuurkunde Eerste tijdvak CSE: Maandag 12 mei t/m dinsdag 27 mei 2014 Uitslag 1 e tijdvak: Donderdag 12 juni 2014 Tweede tijdvak 2014 centrale examens Het tweede tijdvak begint op: 16 juni in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens) In maart 2014 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 20 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2014 gepubliceerd. Uitslag 2 e tijdvak: Woensdag 25 juni 2014 Diploma-uitreiking: Maandag 30 juni 2014, uur. 10

13 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Godsdienst periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 30% 1 45 Ethiek (1) a* 25% 2 45 Ethiek (2) b 25% 3 45 m/s (po) Praktische opdracht c* 20% Godsdienst Methode: - Van horen zeggen Over normaal gesproken (Uitgeverij Nijgh Versluys) + stencils - Eigen materiaal docent. De behaalde resultaten voor het vak godsdienst tellen mee in het combinatiecijfer. * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 11

14 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Nederlands periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Uit havo 4 meegenomen behaalde resultaten 1 45 s (tr) Formuleren 1 en 2 en Spellen 1 en 2 a* 45 Woordenschat 2 b 5% 95 Laagland cursus 3 en 4 + cursus 7 c h h s (tr) h h Leesdossier boek 5 Leesdossier boek 6 Laagland cursus 6 en 9 t/m 12 Gedocumenteerd schrijven: beschouwing Leesdossier boek 7 Leesdossier boek 8 d* e 15% 11 oktober december januari 14 4 maart 14 Nederlands 3 95 s (tr) Lezen 1 t/m 5 + Argumenteren 1 en 2 + cursus Eindexamen 1 e* 10 m Mondeling betoog over een actueel onderwerp f 20 Boekententamen g 20% Leerboeken: Nieuw Nederlands vierde 4/5 havo Laagland, literatuur en lezer havo-editie 2011 * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 12

15 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo-5 - Frans periode tijdsduur aard van 1 90 omschrijving van de leerstof per proef Delen uit Grandes Lignes H 1+ werkwoorden en grammatica uit Références + Références sprv school- cijfer weging examen overgang j/n h4 h5 a* weging schoolexamencijfer percentages handelingsdeel deadline behaalde resultaten 45 s (vl) Examenidioom H 1t/m 8 (FN) +examentekst (in week 42) b 5% h Boek 3 + stromingen Week s(tw) s l Delen uit Grandes lignes H 2+ werkwoorden en grammatica uit Références+ Références sprv Examenidioom H 9 t/m 14 (FN) + examentekst (In week 51) Cito luistervaardigheid c* d e 5% 20% Frans 25 h Boek 4 + stromingen Week s (vl) Schrijfvaardigheid met gebruik van woordenboek f 15% 45 s (vl) Examenidioom + examentekst g* 5% 20 m (tw) Gespreksvaardigheid in tweetallen h 20% Literatuurcijfer boek 3/ 4 i * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 13

16 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Duits periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages week/l behaalde deadline resultaten 1 45 s (vl) Literatuur 1 a 9% s (tr) Kijk- en luistervaardigheid 1 b 9% 45 s (vl) Tekstproef 1 (mk) Schrijfvaardigheden 1 (Kap 1 en 2 + vrij schrijven) c* 9% 20 duo m (tw) Mondeling**: gespreks/spreekvaardigheid 1 d 9% **Map: Duitse films/uitzendingen en teksten s (vl) s (vl) Literatuur 2 Kijk- en luistervaardigheid 2 (CITO) Schrijfvaardigheden 2 (Kap 3 en 4) d e f 9% 14% 9% 48 Duits 45 s (vl) Tekstproef 2 (mk) - - **Map: Duitse films/uitzendingen en teksten duo m (tw) Mondeling**: gespreks/spreekvaardigheid 2 h 14% 90 Tekstproef 3 (in laatste lesweek voor het examen) s (vl) Examenidioom en signaalwoorden in examenteksten I* 9% 90 Brief schrijven j 9% Leerboeken: Na Klar *= herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek m=mondeling l=luistertoets pd=per duo 14

17 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Engels periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 12,5% 1 45 Grammatica A* 25 s(vl) Vocabulaire 1+2 B 5% 20 s (vl) Literatuur 1 C 2,5% 2 90 Schrijfvaardigheid D* 20% s (vl) s (vl) Vocabulaire Cito Luistervaardigheid Literatuur 2 E F G 5% 20% 2,5% Engels m (vl) m (vl) s (vl) Spreekvaardigheid Presentatie Literatuur 3 H I J 12,5% 7,5% 2,5% * herkansbaar Vocabulaire: Follow up en idioom tijdschrift Alquin. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 15

18 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Geschiedenis/Staatsinrichting periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 40% 1 45 Van tsaar tot tsaar (Hoofdstuk 12) g* 15% Duitsland van 1870 tot heden Hoofdstuk CE Thema: De Republiek in een tijd van vorsten h* 20% 3 90 CE-thema: De Verenigde Staten en hun federale Overheid CE-thema: De Republiek in een tijd van vorsten* i* 25% Geschiedenis en staatsinrichting Leerboeken: Sprekend Verleden Handboek (HAVO) + Activiteitenboek (HAVO). Examenkaternen. * kan herkanst worden. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 16

19 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Aardrijkskunde periode tijdsduur aard van 1 90 omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Cijfers behaald in havo-4 30% Aarde: nat. processen en landschappen n het Middellandse zeegebied g* 15% Aarde: nat. gevaren in de VS behaalde resultaten po po po Presentatie over globalisering, samenhang of verscheidenheid in de wereld Indonesië als ontwikkelingsland: gebiedskenmerken Indonesië als ontwikkelingsland: actuele vraagstukken Onderzoek in de eigen leefomgeving Presentatie over een onderwerp naar keuze over natuurlijke processen op aarde of Presentatie over globalisering, samenhang of verscheidenheid in de wereld j*** h* i j*** 15% ** Voortschrijdend gemiddelde resultaten per. 1 en 2 Voortschrijdend gemiddelde resultaten per. 1 en 2 Aardrijkskunde 3 90 Nederland als leefomgeving: stedelijke gebieden Nederland als leefomgeving: stroomgebieden k* 20% Leerboeken: Wereldwijs * herkansbaar ** wordt later bekend gemaakt *** De leerlingen kunnen gedurende het gehele jaar zowel mondeling als schriftelijk, zowel aangekondigd als onaangekondigd, getoetst worden op inmiddels verworden geachte kennis en vaardigheden. Het (gewogen) gemiddelde cijfer (-j-) dat hieruit voortkomt is een voortschrijdingcijfer. Het ontwikkelt zich en wordt aan het eind van de derde periode definitief vastgesteld. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 17

20 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde A periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 50% 1 45 s (tr) Tentamen over stof havo-4 h 90 A deel 2 H1 Meer variabelen H2 Formules voor groei H3 Telproblemen H4 Rekenen met kansen 2 90 A deel 2 H3 Telproblemen H4 Rekenen met kansen H5 Binomiale verdelingen H6 Formules met breuken en machten H7 Veranderingen i* j* 15% Wiskunde a 3 90 s(tw) A deel 2 H 1 t/m H 7 Gehele examenstof wiskunde A k* 15% Leerboeken: Moderne Wiskunde havo a, deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 18

21 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde b periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 50% 1 90 s (tr) Tentamen over stof havo-4 h 90 B deel 2: H1 Machtsfuncties H2 Differentiëren H3 Transformaties H4 Functies en algebra 2 90 B deel 2 H1 t/m H4 H5 De kettingregel H6 Periodieke functies H7 De productregel Herhaling exponentiële- en logaritmische functie i* j* 15% Wiskunde b Herhaling meetkunde 3 90 Gehele examenstof wiskunde b k* 15% Leerboeken: Moderne wiskunde havo b deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 19

22 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde D periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 35% 1 90 H3 Telproblemen g 20% H4 Rekenen met kansen H5 Binomiale verdelingen 2 90 H1 Hoeken H2 Afstanden H6 Differentiëren 3 90 H7 Differentiëren H8 Exponentiële en logaritmische functies h* 20% i* 25% Wiskunde D Onderwerp naar keuze Leerboeken: Moderne wiskunde havo D deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 20

23 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting in havo-5 - Informatica Periode Aard van de proef Omschrijving van de leerstof per proef Tijdsduur Schoolexamen j/n Cijfer Weging schoolexamencijfer Resultaat Projectdeadline 1 e 8 weken 2 e 8 weken Cijfers behaald in havo-4 45% h Praktijkopdracht Module VI (Projectmanagement) n a O / V / G s-(vl)** Toets module VI j b* po Project module VI - Systeemontwikkeling j c h Graphics & Virtual Reality n d O / V / G po Eindopdracht Graphics & Virtual Reality j e 15% Informatica 3 e 8 weken po Eindopdracht j f 20% Digitale leeromgeving Instruct-online, editie 2012 * herkansbaar ** De toets kan digitaal of schriftelijk worden afgenomen of als combinatie van beide. 21

24 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Natuurkunde periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 33% 1 45 s (vl) H 2 en H 9 Elektrische schakelingen en technische automatisering (IBK-VBK 1) k 11% 45 H 11 en H 12 De Elektromotor, de dynamo en transformator (IBK-VBK 2) l* 11% natuurkunde 2 90 H 13 Beweging in de sport (IBK-VBK 2) H 4 en H 6 Krachten in de sport en verkeersveiligheid (IBK VBK 1) H 5 en H 7 Arbeid en energie en Energie en beweging (IBK-VBK 1) m* 22% 3 90 H 14 Muziek (IBK-VBK 2) H 10 en H 15 Materie en Kernenergie (IBK VBK 2) H 8 Straling en Gezondheid (IBK VBK 1) H 3 Optica (IBK VBK 1) n* 23% Leerboeken: Newton, deel 1 en 2 voor havo IBK = Informatieboek VBK = Verwerkingsboek * herkansbaar s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 22

25 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo-5 - Scheikunde periode tijdsduur aard van 1 45 s(vl) omschrijving van de leerstof per proef school- cijfer weging examen j/n schoolexamencijfer cijfers behaald in havo-4 50% percentages stof vierde klas j g 9% handelingsdeel deadline behaalde resultaten po(tw) H8 + H13, chemisch rekenen en chemische evenwichten j h 8% s(vl) s(tw) H8 + H13, chemisch rekenen en chemische evenwichten H9 + H11, electrochemie en industriële chemie j j i * j * 9% 9% Scheikunde po(tr) Grote praktische opdracht j k 8% 45 s(tw) H , bio- en polymeerchemie j l 7% Boeken: Pulsar deel 2 Binas * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 23

26 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Biologie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 52% 1 15 slu po Grote praktische opdracht: Veldwerk bodem en plantengroei i i.o.m docent 90 Hoofdstuk 11 Ecostromen Hoofdstuk 12: Mens en milieu Hoofdstuk 1, 9 -par. 4 en 5, 10 (herhaling) j* 2 90 Hoofdstuk 13: Creatief met genen Hoofdstuk 14: Evolutie Hoofdstuk 15: Het bloed kruipt waar het gaan kan Hoofdstuk 2, 8 (herhaling) k* 14% Biologie 3 90 Hoofdstuk 16: Voedsel verwerken Hoofdstuk 17; Tussen je oren Hoofdstuk 18: Op het scherp van de snede Hoofdstuk 4, 9 par 1 t/m 3 (herhaling) l* 14% Leerboeken: Nectar 2 e druk havo bovenbouw, deel 1 en 2 Informatieboek: BINAS 5 e druk, Samengevat: havo biologie Leertaken zijn handelingsdelen die bij elk hoofdstuk horen. Zij moeten tijdig (voor de aanvang van een volgend hoofdstuk) en naar behoren zijn uitgevoerd. De leertaken zijn aangegeven in de studieplanner. *= herkansbaar, = toets in toetsweek, po=praktische opdracht 24

27 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo 5 Economie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo 4 40% 1 90 Module 6 Stop! Geen risico!? g* / ** 20% Module 7 Welvaart en groei 2 90 Module 7 Welvaart en groei h* / ** 20% Module 8 Goede tijden, slechte tijden 3 90 Module 2 t/m 8 examenstof i* / ** 20% Economie Leerboeken: Praktische economie (malmberg) module 2 t/m 8 Let op: het gebruik van de grafische rekenmachine is op toets momenten niet toegestaan. * herkansbaar ** klaslokaalexperimenten of keuzeonderwerpen kunnen onderdeel zijn van het toetscijfer. Bij de onderdelen g, h en i worden de begrippen vooraf getoetst. Deze begrippentoets maakt onderdeel uit van het toetscijfer en is niet herkansbaar. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 25

28 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Management en Organisatie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 40% 1 90 H 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 g* 20% 2 90 H 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 h* 20% m & o 3 90 h H 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Examentraining i* 20% Leerboeken: Management en Organisatie in Balans, delen 1a, b, 2a, b Theorie en Werkboeken NB voorgaande stof wordt bij elke toets bekend verondersteld * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 26

29 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 Lichamelijk opvoeding periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo -4 1 Laatste week Atletiek: 1 looponderdeel, 1 werponderdeel, 1 sprong onderdeel O/V/G periode h Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden 2 3 h h Houdingsaspecten (Inzet, gedrag, mentaliteit, omgang materiaal, sociale aspecten) Turnen: Springen Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden zaalsporten Houdingsaspecten Sportkeuzeproject Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden Houdingsaspecten O/V/G O/V/G Laatste week periode Laatste week periode Lichamelijke opvoeding * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 27

30 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 Kunst (beeldend) periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Cijfers behaald in havo-4 15% behaalde resultaten po s(tw) po s(tw) Praktische werkstukken in een discipline (te/hv/av) Het cijfer wordt aan het eind van de 2 e periode gegeven. Hofcultuur g* Praktische werkstukken in drie disciplines (te/hv/av) Hofcultuur + Massacultuur 3 90 s(tw) Hofcultuur + Cultuur van het Moderne + Massacultuur j* h i* 55% Kunst (beeldend) Leerboeken: Leer- en werkboek Hofcultuur + De twintigste eeuw inclusief dvd s (ART History) Mindmaps Hofcultuur/ Cultuur van het Moderne/ Massacultuur Beeldende begrippen (stencils/boekje) Praktische opdrachten dienen in lestijd te ontstaan. Werk dat geheel thuis of buiten de les is vervaardigd, kan worden geweigerd. * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 28

31 Periode 1 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

32 Periode 2 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

33 Periode 3 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

Programma van. Toetsing en Afsluiting. havo-5 2015-2016

Programma van. Toetsing en Afsluiting. havo-5 2015-2016 Vechtdal College Van Reeuwijkstraat 1 7731 EH OMMEN Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 2015-2016 Ommen, september 2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5. Ommen,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Vechtdal College Balkerweg RZ Ommen. Programma van Toetsing en Afsluiting havo

Vechtdal College Balkerweg RZ Ommen. Programma van Toetsing en Afsluiting havo Vechtdal College Balkerweg 2 7731 RZ Ommen Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 2016-2017 Ommen, september 2016 Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5. Ommen, september

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Programma van. Toetsing en Afsluiting. vwo-6 2015-2016

Programma van. Toetsing en Afsluiting. vwo-6 2015-2016 Vechtdal College Van Reeuwijkstraat 1 7731 EH OMMEN Programma van Toetsing en Afsluiting vwo-6 2015-2016 Ommen, september 2015 Aan de ouders van de leerlingen van vwo-6 Aan de leerlingen van vwo-6 Ommen,

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Vechtdal College Balkerweg RZ OMMEN. Programma van Toetsing en Afsluiting vwo

Vechtdal College Balkerweg RZ OMMEN. Programma van Toetsing en Afsluiting vwo Vechtdal College Balkerweg 2 7731 RZ OMMEN Programma van Toetsing en Afsluiting vwo-6 2016-2017 Ommen, september 2016 Aan de ouders van de leerlingen van vwo-6 Aan de leerlingen van vwo-6 Ommen, september

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo HAVO 5 Code SOM percentage Vak: Aardrijkskunde Cohort: 2013 Totale studielast: 240 A H4 Onafgerond eind HAVO-4 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 Dinsdag 1 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf Sinds 2012: slaag/zakregeling strenger (gemiddeld 5.5 of hoger bij centraal examen)

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5 COHORT 2014-2016 SCHOOLJAAR 2015 2016 1 Inhoud VOORWOORD... 3 HET PTA IN 5 HAVO... 4 REKENTOETS CENTRAAL EXAMEN IN 2016... 4 REKENTOETS... 7 VAK: NEDERLANDS...

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Programma van. Toetsing en Afsluiting. vwo-6

Programma van. Toetsing en Afsluiting. vwo-6 Vechtdal College Sector havo/vwo Burg. Schuitestraat 3 7772 BS Hardenberg 0523-281428 Programma van Toetsing en Afsluiting vwo-6 2015 2016 Hardenberg, augustus 2015 Bij dit programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS

BIJEENKOMST KLAS BIJEENKOMST KLAS 6 2016-2017 Dinsdag 6 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf 1 103 examenkandidaten Vorig jaar: 95% geslaagden Controle adressenlijsten Invullen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo VWO 6 code SOM duur (minuten) herkansbaar Cijfer Vak: Biologie Cohort: 2012 Totale studielast: 480 Aanduiding A

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers 11 oktober 2016 Cygnus Gymnasium Ouderavond 6 e klas Agenda Studiekeuze (decaan) Eindexamen Mentoren vragen en opmerkingen Gymnasium 6 De examenperiode: SE en CE 1.

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 MAVO 4 e klas VOORWOORD Beste leerlingen, Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, beter bekend als het PTA. In dit boekwerk staan alle formele

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie