Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5."

Transcriptie

1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar havo-5. Ommen, september Geachte ouder(s)/verzorger(s), Deze week heeft uw zoon/dochter het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het vijfde leerjaar havo ontvangen. We hebben de leerling geadviseerd het PTA met u door te nemen. Het examencijfer per vak komt tot stand op basis van een Schoolexamen en een Centraal Examen. Het Schoolexamen wordt afgenomen in de leerjaren 4 en 5. In het vierde leerjaar zijn onderdelen afgerond die mede bepalend zijn voor de totstandkoming van het eindcijfer van het examen. In het PTA voor leerjaar 5 staat per vak aangegeven welke stof er in leerjaar 5 getoetst wordt en op welke wijze en in welke periode dat gebeurd. Na elke toets kan in de kolom behaalde resultaten het cijfer of de waardering (voldoende of goed) worden ingevuld. Het PTA geeft hierdoor op elk moment een goed overzicht hoe de leerling er voor staat. Om er zeker van te zijn dat zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van de inhoud van dit PTA, verzoek ik beiden onderstaande strook te ondertekenen en uiterlijk donderdag 3 oktober in te leveren bij de heer Oude Nijhuis. Voor de juiste gegevens op het diploma is het van belang dat wij een kopie van de ID-kaart van uw zoon/dochter krijgen (voor- en achterkant). Deze kan tegelijk met onderstaande strook ingeleverd worden. Met vriendelijke groet, A. van der Snel, teamleider havo/vwo. Door ALLE leerlingen te ondertekenen: Ondergetekende, handelende met oordeel des onderscheids of meerderjarig zijnde, verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen in het programma van toetsing en afsluiting en ziet zelf toe op het verkrijgen van de eventuele errata. Naam : Handtekening leerling: Klas : Datum : Plaats : Voor minderjarige leerlingen (jonger dan 18 jaar op 1 oktober 2013) geldt dat ook een handtekening van ouders/verzorgers noodzakelijk is. Ondergetekende, ouder/verzorger van bovengenoemde leerling, verklaart deze leerling toestemming te geven tot het ondertekenen van de hierboven afgedrukte verklaring. Handtekening ouder/verzorger:

2 Vechtdal College Van Reeuwijkstraat EH OMMEN Programma van Toetsing en Afsluiting havo Ommen, september 2013

3 Bij dit programma van toetsing en afsluiting behoren de bepalingen uit het Examenreglement van het Vechtdal College 1

4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Een aantal belangrijke gegevens en regels 3. Huiswerk 4. Artikelen uit het Examenreglement 5. Slaag-/zakregeling 6. Algemene opzet van het PTA 7. Schema toetsweken/herkansingen en centraal examens Programma van Toetsing en Afsluiting per vak 9. Herkansingsformulieren 2

5 1. VOORWOORD In dit boekje tref je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan van leerjaar havo-5, schooljaar 2013/2014. Er is een algemeen reglement voor het PTA, dat geldt voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken. Per periode wordt per vak aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Ook wordt aangegeven hoe het cijfer tot stand komt. Het PTA van leerjaar havo-4 en havo-5 vormt samen een geheel. Per vak wordt aangegeven hoe de behaalde cijfers voor het examendossier in leerjaar havo-5 zich verhouden tot de behaalde cijfers in leerjaar havo-4. A. van t Veld, voorzitter examencommissie H. Enoch, secretaris examencommissie 3

6 2. EEN AANTAL BELANGRIJKE GEGEVENS EN REGELS Alle beoordelingen die je in 4 en 5 havo krijgt, zijn onderdeel van je examendossier, behalve als het anders is aangegeven. Er zijn twee soorten beoordelingen: - een met cijfers - een zonder cijfers (handelingsdeel) Toetsen Een toets bestaat uit een aantal open en/of gesloten vragen. Een toets wordt altijd beoordeeld met een cijfer. Er zijn toetsen die meetellen voor het examendossier en in havo-4 zijn er ook toetsen, die alleen meetellen voor de overgang naar het volgende leerjaar. Per vak wordt dit in het PTA steeds aangegeven. Van elke toetsperiode verschijnt vooraf een indeling (zowel van de toetsen als van de herkansingen). Op het rooster staan telkens tijdstip en lokaal van elke toets vermeld. Noteer de voor jou belangrijke informatie meteen in je agenda. Je bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van de toetsdata en plaatsen. Aan eventuele misverstanden ("Ik had mijn vriend gevraagd het rooster voor mij op te halen en de tijden door te bellen, maar hij heeft nooit gebeld") kun je geen rechten op inhaaltoetsen of extra herkansingen ontlenen. Als een leerling te laat komt voor het maken van een toets krijgt hij geen extra tijd. Zelfs geldt dat wie een half uur of meer te laat komt niet meer de toets mag maken. Voor deze toets krijgt de leerling een 1. Deze toets mag wel herkanst worden, met inlevering van een herkansingsformulier. Bij het maken van een toets leg je je mobiel op de daarvoor bestemde plek in het lokaal, of je legt die van te voren in je kluisje. Herkansing, ziekte, inhalen Per periode is er één herkansingsmogelijkheid, dat betekent drie per jaar. In het PTA wordt bij elk vak aangegeven welke toetsen herkanst kunnen worden. Per vak mag je maximaal twee maal per schooljaar herkansen. Van een herkansing mag gebruik gemaakt worden, het hoeft niet. Herkansingen kunnen niet gespaard worden. Wanneer een deadline voor een handelingsdeel of PO niet gehaald wordt, verspeel je een herkansing. Het is alleen mogelijk om te herkansen na het moment van publicatie (zie kalender nieuwsbrief) van de cijfers van de achterliggende toetsperiode op een centraal herkansingsmoment. Op het centrale herkansingsmoment kan een leerling maximaal twee toetsen maken. Voor de toetsen die vallen tussen de toetsweken geldt dat als een leerling een toets, met een geldige reden, niet heeft kunnen maken, deze leerling die toets binnen 14 dagen inhaalt. De docent bepaalt op welk moment de toets wordt ingehaald. De leerling verliest hierbij in principe het recht op herkansing. Als ziekte de oorzaak is om een toets niet te maken, dan is van belang dat de ziekmelding vooraf telefonisch is gemeld door de ouders en achteraf met een briefje wordt bevestigd. Bij overmacht kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de teamleider om de toets alsnog te mogen maken. De teamleider beslist in overleg met de Examencommissie of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. Als een leerling een toets mist in de toetsweek, dan wordt de toets ingehaald tijdens het herkansingsmoment. De leerling verliest hierbij in principe het recht op herkansing. Als ziekte de oorzaak is om een toets niet te maken, dan is van belang dat de ziekmelding vooraf telefonisch is gemeld door de ouders en achteraf met een briefje wordt bevestigd. Bij overmacht kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de teamleider om de toets alsnog te mogen maken. De teamleider beslist in overleg met de Examencommissie of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. Tijdens het herkansingsmoment maakt een leerling maximaal twee toetsen (herkansing en inhaal of 2 inhaaltoetsen). Als een leerling meer toetsen moet maken, dan wordt maatwerk geleverd. 4

7 Doubleurs Een leerling die voor de tweede maal in leerjaar havo-5 zit, kan bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen om één SE-toets uit het leerjaar havo-4 te mogen herkansen. Het gaat hierbij om een toets waarvan het resultaat een duidelijk negatieve invloed heeft op het SE-4 cijfer. De examencommissie doet een bindende uitspraak over het verzoek. Handelingsdeel Onderdelen die niet met een cijfer worden afgesloten horen bij het zogenaamde handelingsdeel. Opdrachten van het handelingsdeel worden beoordeeld met o(nvoldoende, v(oldoende) of g(oed). Opdrachten die met een onvoldoende worden beoordeeld, moet je over doen tot de opdracht naar het oordeel van je docent naar behoren is vervuld, dus met een v kan worden beoordeeld. Onderdelen van het handelingsdeel kun je nooit tegen elkaar wegstrepen: het is niet zo dat een g, een v en een o gemiddeld een v opleveren. Onderdelen van het handelingsdeel kun je dus nooit compenseren. De leerling dient zich te houden aan de uiterste inleverdatum. Is dat niet het geval dan kan onder inlevering van een herkansingsformulier alsnog een week verlenging gekregen worden. In havo-5 geldt dat als het handelingsdeel onvoldoende blijft de leerling wel examen mag doen, maar dat hij geen diploma krijgt totdat dit handelingsdeel voldoende is afgerond. Praktische opdrachten Een praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer. De cijfers van enkele kleine opdrachten kunnen worden gecombineerd tot een opdrachtcijfer. De leerling dient zich te houden aan de uiterste inleverdatum. Is dat niet het geval dan kan onder inlevering van een herkansingsformulier alsnog een week verlenging gekregen worden. Overschrijding ervan leidt in principe tot het cijfer 1. Praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. Profielwerkstuk De onderwerpkeuze geschiedt in de vierde periode van leerjaar havo-4. De afronding van het profielwerkstuk vindt plaats aan het einde van de tweede periode van leerjaar havo-5. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een van de cijfers, op basis waarvan vastgesteld wordt of je al of niet geslaagd bent. Combinatiecijfer Het combinatiecijfer is een schoolexamencijfer dat gevormd wordt door het rekenkundig gemiddelde van de kleine vakken of onderdelen die met een cijfer op de cijferlijst staan. Naast de losse cijfers verschijnt ook het combinatiecijfer op de cijferlijst die bij de examenuitslag hoort. Het combinatiecijfer telt bij het bepalen van de uitslag als een vak mee. Het combinatiecijfer wordt opgebouwd uit het gemiddelde van het (op hele cijfers afgeronde) eindresultaat van godsdienst (havo-5), maatschappijleer (havo-4) en het profielwerkstuk (havo-5). Dit gemiddelde wordt weer afgerond op een heel cijfer, waarbij een 5,5 een 6 wordt en een 5,49 een 5. Om te kunnen slagen mag géén van de onderdelen van het combinatiecijfer (afgerond) een 3 of lager zijn. havo-4 gd + ma = (gd+ma)/2 = samengesteld cijfer havo-5 gd + ma + pws = (gd+ma+pws)/3 = combinatiecijfer 5

8 Deadline Voor het handelingsdeel, het profielwerkstuk en de praktische opdrachten gelden deadlines. Een deadline is een uiterste inleverdatum of een datum waarop iets afgerond dient te zijn. Daar waar een datum wordt genoemd kan er tot uiterlijk uur ingeleverd worden. Om risico's te vermijden is het zaak ver voor de deadline werk af te ronden en bij de docent in te leveren. Het niet tijdig inleveren heeft gevolgen voor de cijfermatige beoordeling. Rapportage Driemaal per schooljaar wordt een overzicht verstrekt met de tot dan toe behaalde resultaten. In het PTA is bij elk vak aangegeven hoe het eindcijfer tot stand komt. Bewaren en opslaan van werkstukken De school bewaart werkstukken e.d. tot een half jaar na het CE. Je dient zelf initiatief te nemen als je een werkstuk terug wilt hebben. 3. HUISWERK Als leerling mag je van de je vakdocent verwachten dat hij/zij het huiswerk voor een komende les duidelijk aan je opgeeft of materiaal verstrekt waaruit blijkt wat er voor de volgende les gedaan moet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de docent dat jij als leerling weet waar je, wat het huiswerk betreft, aan toe bent. Je mag hier de docent ook op aanspreken. Uitgangspunt hierbij is dat een leerling in de Vernieuwde Tweede Fase moet voldoen aan de wettelijke studielast. Deze is 1600 uur per jaar. Dat betekent - op basis van 40 schoolweken - dat je 40 uren per week voor school werkt. Je hebt zo n 30 lesuren per week: dat is 30 x 50 minuten = 1500 minuten oftewel 25 klokuren. Als je dus 40 uur per week moet maken, blijven er nog 15 uren over. En dat betekent dat je - verdeeld over 7 dagen - ruim 2 uur per dag aan huiswerk besteedt. Wanneer je in de les aan het werk kunt, ligt het voor de hand dat je werkt aan de opdrachten die je moeilijk vindt. Of dat je het lastige deel van de leerstof nog eens doorneemt en er vragen over stelt. De docent is immers aanwezig om door jou gestelde vragen te beantwoorden. De opdrachten die je eenvoudig vindt, maak je dan thuis. De vakdocent verwacht van jou dat jij het huiswerk af hebt, dat je hebt geleerd wat je moet leren, dat je je aan de opdrachten houdt. Kortom, het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen dat de volgende les goed is voorbereid. Belangrijk hierbij is dat je ontdekt dat er verschil is tussen leren en maken van de leerstof en het beheersen van leerstof. Verder is het erg belangrijk dat je regelmatig werkt. Wanneer je door ziekte o.i.d. het huiswerk niet hebt gemaakt, dan meld je dat aan het begin van de les. De docent gaat ervan uit dat je achterstallig huiswerk een volgende les hebt bijgewerkt. Wanneer huiswerk, leerwerk of opgegeven opdrachten etc. niet in orde zijn, zal de docent je hier op aanspreken. Zoals het jouw verantwoordelijkheid is om het werk te maken of te leren, is het de verantwoordelijkheid van de docent om je werkzaamheden te controleren. In het begin van de bovenbouw zal dit meer en nadrukkelijker gebeuren dan aan het eind: jij zult als leerling zelfstandiger (moeten) worden en steeds een beetje meer verantwoordelijkheid op je moeten nemen. Je gaat per slot van rekening eindexamen doen en bereidt je voor op een vervolgopleiding. Het streven is om per vak te registreren in welke mate het huiswerk voor het betreffende vak wel of niet in orde was. De registratie heeft een signalerende functie voor leerling, mentor en ouders. 6

9 4. ENKELE BEPALINGEN UIT HET EXAMENREGLEMENT VAN HET VECHTDAL COLLEGE Algemeen Voor kandidaten die 18 jaar of ouder zijn, geldt dat daar waar ouder(s)/verzorger(s) vermeld zijn, "de leerling" gelezen dient te worden. Regels voor de gang van zaken Voor alle vakken en alle onderdelen van het eindexamen geldt, dat alle eventuele wijzigingen tijdig aan de voorzitter van de examencommissie, de betrokken examinator of examinatoren en de betrokken kandidaat of kandidaten bekend gemaakt worden. Deelname aan enige toets van het eindexamen betekent, dat het eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid behoudt. Als een kandidaat door ZIEKTE OF DOOR ANDERE OMSTANDIGHEDEN buiten zijn schuld verhinderd is aan een onderdeel van het schoolexamen of centraal examen deel te nemen, dan moet de directeur - gedelegeerd aan de teamleider daarvan tevoren onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld worden, in geval van ziekte met opgave van de naam van de behandelende arts. Zo spoedig mogelijk moet een door de ouders/verzorgers getekende verklaring worden afgegeven waarin vermeld wordt:de aard van de ziekte, de naam en het adres van de arts die geraadpleegd is, of, indien het andere omstandigheden betreft, de naam en het adres van personen die informatie kunnen verschaffen. Als er geen verklaring als eerdergenoemd kan worden afgegeven, wordt de kandidaat geacht zich zonder geldige reden aan het schoolexamen te hebben onttrokken, hetgeen kan leiden tot verder uitsluiting van het schoolexamen. Een kandidaat die BUITEN ZIJN SCHULD NIET AANWEZIG kan zijn bij een van de onderdelen van het schoolexamen heeft het recht dit onderdeel in te halen. Dit dient zo spoedig mogelijk aan de directeur gemeld te zijn. (gedelegeerd aan de teamleider). Hij pleegt daartoe binnen een week na herverschijning op school overleg met de betreffende docent over het tijdstip van de afname van de toets. In gevallen waarin een kandidaat niet optimaal aan een onderdeel van het schoolexamen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden VOOR DE AANVANG van het betreffende onderdeel, dus niet achteraf. Beoordeling van het schoolexamen en bepaling van de eindcijfers Het cijfer voor het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 t/m 10 met daar tussenliggende cijfers met een decimaal. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd wordt ook het cijfer van het CE gegeven in een decimaal. Het eindcijfer van een vak is het rekenkundig gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het CE. Dit eindcijfer wordt afgerond tot een geheel getal: 0,5 of meer naar boven. Het eindoordeel over de vakken ckv en lo, alsmede het handelingsdeel dient voldoende of goed te zijn. Onregelmatigheden Wanneer een kandidaat zich aan het schoolexamen onttrekt of zich ten aanzien van (enig deel van) het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur maatregelen nemen. Deze maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of de verder deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; 7

10 d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Het niet op tijd inleveren van de boekenlijsten (talen), scripties e.d. kan ook leiden tot maatregelen zoals hiervoor genoemd. Wanneer de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het schoolexamen respectievelijk examen, kan de directeur: a. het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van deelname aan het centraal examen inhoudt, of b. bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door hem aan te wijzen onderdelen en op de door hem te bepalen wijze, respectievelijk de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden. Ontzegging van de verdere deelname aan het schoolexamen of ongeldigverklaring van het schoolexamen houdt ontzegging van deelname aan het centraal examen in. Indien het bedrog eerst na afloop van het centraal examen wordt ontdekt, onthoudt de directeur de kandidaat het diploma. Indien een andere onregelmatigheid eerst na afloop van centraal examen wordt ontdekt, kan de directeur de kandidaat het diploma onthouden. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar art. II.7.6. van het examenreglement, dat ter inzage ligt bij de secretaris van het eindexamen. 5. SLAAG/ZAK REGELING Een examenkandidaat is geslaagd als: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 is gehaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Daarnaast moeten ckv en lo zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, godsdienst en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als een van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. Let op: vanaf 1 augustus 2011 werden de eindexameneisen in twee stappen aangescherpt en kwamen bovenop de al geldende eisen: Stap 1: geldig vanaf schooljaar 2011/2012: voor alle vakken op het centraal examen (CE) moet gemiddeld een voldoende worden gehaald (5,50). Stap 2: geldig vanaf schooljaar 2012/2013: Er mag maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Inmiddels is bekend geworden dat in 2014 er extra eisen komen voor taal en rekenen. Voor de Nederlandse taal is dit opgenomen in het eindexamen. Voor rekenen komt er vanaf 2014 een rekentoets, waarbij havo-leerlingen aan het zgn. 3f niveau moeten voldoen. 1e afnameperiode 19 maart - 1 april e afnameperiode 26 mei - 6 juni

11 Een bijzondere situatie is er wanneer een extra vak gekozen is. Indien het nodig is de kandidaat te laten slagen kunnen een of meer vakken niet betrokken worden bij de uitslag. De overgebleven vakken dienen wel een volledig vakkenpakket te vormen. 6. ALGEMENE OPZET VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO-5 Het schooljaar wordt ingedeeld in 4 perioden. De laatste periode geldt als voorbereiding op het Centraal Examen. Voor de vakken waarin geen Centraal Examen wordt afgelegd geldt dat een leerling in principe alleen de eerste les in deze vierde periode moet bijwonen. Wanneer er sprake is van achterstanden kan hiervan worden afgeweken. Er is ook geen toetsweek. Na elke andere periode volgt een toetsweek. In deze toetsweken worden toetsen afgenomen en is er geen les. De toetsweken worden gehouden van: Maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november 2013 Maandag 27 januari tot en met vrijdag 7 februari 2014 Maandag 7 april tot en met donderdag 17 april 2014 Het is niet uitgesloten dat de toetsweek op enig moment wordt verlengd in verband met het aantal toetsen. 7. SCHEMA TOETSWEKEN/HERKANSINGEN* havo-5 toetsweek aanmelden voor herkansing herkansing periode t/m (12.00 uur) Do periode t/m (12.00 uur) Do periode t/m (12.00 uur) Wo In de praktijk kan het voorkomen dat de toetsweek een dag eerder start of een dag eerder is afgelopen. 9

12 Data examen 2014 Datum Tijd Vak Maandag 12 mei uur Kunst uur M&O Dinsdag 13 mei uur Nederlands Woensdag 14 mei uur Wiskunde-A Wiskunde-B Donderdag 15 mei uur Duits uur Economie Vrijdag 16 mei uur Aardrijkskunde uur Engels Maandag 19 mei uur Geschiedenis uur Frans Dinsdag 20 mei uur Scheikunde Woensdag 21 mei uur Biologie Donderdag 22 mei uur Natuurkunde Eerste tijdvak CSE: Maandag 12 mei t/m dinsdag 27 mei 2014 Uitslag 1 e tijdvak: Donderdag 12 juni 2014 Tweede tijdvak 2014 centrale examens Het tweede tijdvak begint op: 16 juni in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens) In maart 2014 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 20 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2014 gepubliceerd. Uitslag 2 e tijdvak: Woensdag 25 juni 2014 Diploma-uitreiking: Maandag 30 juni 2014, uur. 10

13 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Godsdienst periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 30% 1 45 Ethiek (1) a* 25% 2 45 Ethiek (2) b 25% 3 45 m/s (po) Praktische opdracht c* 20% Godsdienst Methode: - Van horen zeggen Over normaal gesproken (Uitgeverij Nijgh Versluys) + stencils - Eigen materiaal docent. De behaalde resultaten voor het vak godsdienst tellen mee in het combinatiecijfer. * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 11

14 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Nederlands periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Uit havo 4 meegenomen behaalde resultaten 1 45 s (tr) Formuleren 1 en 2 en Spellen 1 en 2 a* 45 Woordenschat 2 b 5% 95 Laagland cursus 3 en 4 + cursus 7 c h h s (tr) h h Leesdossier boek 5 Leesdossier boek 6 Laagland cursus 6 en 9 t/m 12 Gedocumenteerd schrijven: beschouwing Leesdossier boek 7 Leesdossier boek 8 d* e 15% 11 oktober december januari 14 4 maart 14 Nederlands 3 95 s (tr) Lezen 1 t/m 5 + Argumenteren 1 en 2 + cursus Eindexamen 1 e* 10 m Mondeling betoog over een actueel onderwerp f 20 Boekententamen g 20% Leerboeken: Nieuw Nederlands vierde 4/5 havo Laagland, literatuur en lezer havo-editie 2011 * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 12

15 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo-5 - Frans periode tijdsduur aard van 1 90 omschrijving van de leerstof per proef Delen uit Grandes Lignes H 1+ werkwoorden en grammatica uit Références + Références sprv school- cijfer weging examen overgang j/n h4 h5 a* weging schoolexamencijfer percentages handelingsdeel deadline behaalde resultaten 45 s (vl) Examenidioom H 1t/m 8 (FN) +examentekst (in week 42) b 5% h Boek 3 + stromingen Week s(tw) s l Delen uit Grandes lignes H 2+ werkwoorden en grammatica uit Références+ Références sprv Examenidioom H 9 t/m 14 (FN) + examentekst (In week 51) Cito luistervaardigheid c* d e 5% 20% Frans 25 h Boek 4 + stromingen Week s (vl) Schrijfvaardigheid met gebruik van woordenboek f 15% 45 s (vl) Examenidioom + examentekst g* 5% 20 m (tw) Gespreksvaardigheid in tweetallen h 20% Literatuurcijfer boek 3/ 4 i * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 13

16 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Duits periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages week/l behaalde deadline resultaten 1 45 s (vl) Literatuur 1 a 9% s (tr) Kijk- en luistervaardigheid 1 b 9% 45 s (vl) Tekstproef 1 (mk) Schrijfvaardigheden 1 (Kap 1 en 2 + vrij schrijven) c* 9% 20 duo m (tw) Mondeling**: gespreks/spreekvaardigheid 1 d 9% **Map: Duitse films/uitzendingen en teksten s (vl) s (vl) Literatuur 2 Kijk- en luistervaardigheid 2 (CITO) Schrijfvaardigheden 2 (Kap 3 en 4) d e f 9% 14% 9% 48 Duits 45 s (vl) Tekstproef 2 (mk) - - **Map: Duitse films/uitzendingen en teksten duo m (tw) Mondeling**: gespreks/spreekvaardigheid 2 h 14% 90 Tekstproef 3 (in laatste lesweek voor het examen) s (vl) Examenidioom en signaalwoorden in examenteksten I* 9% 90 Brief schrijven j 9% Leerboeken: Na Klar *= herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek m=mondeling l=luistertoets pd=per duo 14

17 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Engels periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 12,5% 1 45 Grammatica A* 25 s(vl) Vocabulaire 1+2 B 5% 20 s (vl) Literatuur 1 C 2,5% 2 90 Schrijfvaardigheid D* 20% s (vl) s (vl) Vocabulaire Cito Luistervaardigheid Literatuur 2 E F G 5% 20% 2,5% Engels m (vl) m (vl) s (vl) Spreekvaardigheid Presentatie Literatuur 3 H I J 12,5% 7,5% 2,5% * herkansbaar Vocabulaire: Follow up en idioom tijdschrift Alquin. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 15

18 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Geschiedenis/Staatsinrichting periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 40% 1 45 Van tsaar tot tsaar (Hoofdstuk 12) g* 15% Duitsland van 1870 tot heden Hoofdstuk CE Thema: De Republiek in een tijd van vorsten h* 20% 3 90 CE-thema: De Verenigde Staten en hun federale Overheid CE-thema: De Republiek in een tijd van vorsten* i* 25% Geschiedenis en staatsinrichting Leerboeken: Sprekend Verleden Handboek (HAVO) + Activiteitenboek (HAVO). Examenkaternen. * kan herkanst worden. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 16

19 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Aardrijkskunde periode tijdsduur aard van 1 90 omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Cijfers behaald in havo-4 30% Aarde: nat. processen en landschappen n het Middellandse zeegebied g* 15% Aarde: nat. gevaren in de VS behaalde resultaten po po po Presentatie over globalisering, samenhang of verscheidenheid in de wereld Indonesië als ontwikkelingsland: gebiedskenmerken Indonesië als ontwikkelingsland: actuele vraagstukken Onderzoek in de eigen leefomgeving Presentatie over een onderwerp naar keuze over natuurlijke processen op aarde of Presentatie over globalisering, samenhang of verscheidenheid in de wereld j*** h* i j*** 15% ** Voortschrijdend gemiddelde resultaten per. 1 en 2 Voortschrijdend gemiddelde resultaten per. 1 en 2 Aardrijkskunde 3 90 Nederland als leefomgeving: stedelijke gebieden Nederland als leefomgeving: stroomgebieden k* 20% Leerboeken: Wereldwijs * herkansbaar ** wordt later bekend gemaakt *** De leerlingen kunnen gedurende het gehele jaar zowel mondeling als schriftelijk, zowel aangekondigd als onaangekondigd, getoetst worden op inmiddels verworden geachte kennis en vaardigheden. Het (gewogen) gemiddelde cijfer (-j-) dat hieruit voortkomt is een voortschrijdingcijfer. Het ontwikkelt zich en wordt aan het eind van de derde periode definitief vastgesteld. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 17

20 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde A periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 50% 1 45 s (tr) Tentamen over stof havo-4 h 90 A deel 2 H1 Meer variabelen H2 Formules voor groei H3 Telproblemen H4 Rekenen met kansen 2 90 A deel 2 H3 Telproblemen H4 Rekenen met kansen H5 Binomiale verdelingen H6 Formules met breuken en machten H7 Veranderingen i* j* 15% Wiskunde a 3 90 s(tw) A deel 2 H 1 t/m H 7 Gehele examenstof wiskunde A k* 15% Leerboeken: Moderne Wiskunde havo a, deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 18

21 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde b periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 50% 1 90 s (tr) Tentamen over stof havo-4 h 90 B deel 2: H1 Machtsfuncties H2 Differentiëren H3 Transformaties H4 Functies en algebra 2 90 B deel 2 H1 t/m H4 H5 De kettingregel H6 Periodieke functies H7 De productregel Herhaling exponentiële- en logaritmische functie i* j* 15% Wiskunde b Herhaling meetkunde 3 90 Gehele examenstof wiskunde b k* 15% Leerboeken: Moderne wiskunde havo b deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 19

22 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Wiskunde D periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 35% 1 90 H3 Telproblemen g 20% H4 Rekenen met kansen H5 Binomiale verdelingen 2 90 H1 Hoeken H2 Afstanden H6 Differentiëren 3 90 H7 Differentiëren H8 Exponentiële en logaritmische functies h* 20% i* 25% Wiskunde D Onderwerp naar keuze Leerboeken: Moderne wiskunde havo D deel 2, 9 e editie * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 20

23 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting in havo-5 - Informatica Periode Aard van de proef Omschrijving van de leerstof per proef Tijdsduur Schoolexamen j/n Cijfer Weging schoolexamencijfer Resultaat Projectdeadline 1 e 8 weken 2 e 8 weken Cijfers behaald in havo-4 45% h Praktijkopdracht Module VI (Projectmanagement) n a O / V / G s-(vl)** Toets module VI j b* po Project module VI - Systeemontwikkeling j c h Graphics & Virtual Reality n d O / V / G po Eindopdracht Graphics & Virtual Reality j e 15% Informatica 3 e 8 weken po Eindopdracht j f 20% Digitale leeromgeving Instruct-online, editie 2012 * herkansbaar ** De toets kan digitaal of schriftelijk worden afgenomen of als combinatie van beide. 21

24 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Natuurkunde periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 33% 1 45 s (vl) H 2 en H 9 Elektrische schakelingen en technische automatisering (IBK-VBK 1) k 11% 45 H 11 en H 12 De Elektromotor, de dynamo en transformator (IBK-VBK 2) l* 11% natuurkunde 2 90 H 13 Beweging in de sport (IBK-VBK 2) H 4 en H 6 Krachten in de sport en verkeersveiligheid (IBK VBK 1) H 5 en H 7 Arbeid en energie en Energie en beweging (IBK-VBK 1) m* 22% 3 90 H 14 Muziek (IBK-VBK 2) H 10 en H 15 Materie en Kernenergie (IBK VBK 2) H 8 Straling en Gezondheid (IBK VBK 1) H 3 Optica (IBK VBK 1) n* 23% Leerboeken: Newton, deel 1 en 2 voor havo IBK = Informatieboek VBK = Verwerkingsboek * herkansbaar s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek 22

25 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo-5 - Scheikunde periode tijdsduur aard van 1 45 s(vl) omschrijving van de leerstof per proef school- cijfer weging examen j/n schoolexamencijfer cijfers behaald in havo-4 50% percentages stof vierde klas j g 9% handelingsdeel deadline behaalde resultaten po(tw) H8 + H13, chemisch rekenen en chemische evenwichten j h 8% s(vl) s(tw) H8 + H13, chemisch rekenen en chemische evenwichten H9 + H11, electrochemie en industriële chemie j j i * j * 9% 9% Scheikunde po(tr) Grote praktische opdracht j k 8% 45 s(tw) H , bio- en polymeerchemie j l 7% Boeken: Pulsar deel 2 Binas * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 23

26 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Biologie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 52% 1 15 slu po Grote praktische opdracht: Veldwerk bodem en plantengroei i i.o.m docent 90 Hoofdstuk 11 Ecostromen Hoofdstuk 12: Mens en milieu Hoofdstuk 1, 9 -par. 4 en 5, 10 (herhaling) j* 2 90 Hoofdstuk 13: Creatief met genen Hoofdstuk 14: Evolutie Hoofdstuk 15: Het bloed kruipt waar het gaan kan Hoofdstuk 2, 8 (herhaling) k* 14% Biologie 3 90 Hoofdstuk 16: Voedsel verwerken Hoofdstuk 17; Tussen je oren Hoofdstuk 18: Op het scherp van de snede Hoofdstuk 4, 9 par 1 t/m 3 (herhaling) l* 14% Leerboeken: Nectar 2 e druk havo bovenbouw, deel 1 en 2 Informatieboek: BINAS 5 e druk, Samengevat: havo biologie Leertaken zijn handelingsdelen die bij elk hoofdstuk horen. Zij moeten tijdig (voor de aanvang van een volgend hoofdstuk) en naar behoren zijn uitgevoerd. De leertaken zijn aangegeven in de studieplanner. *= herkansbaar, = toets in toetsweek, po=praktische opdracht 24

27 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo 5 Economie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo 4 40% 1 90 Module 6 Stop! Geen risico!? g* / ** 20% Module 7 Welvaart en groei 2 90 Module 7 Welvaart en groei h* / ** 20% Module 8 Goede tijden, slechte tijden 3 90 Module 2 t/m 8 examenstof i* / ** 20% Economie Leerboeken: Praktische economie (malmberg) module 2 t/m 8 Let op: het gebruik van de grafische rekenmachine is op toets momenten niet toegestaan. * herkansbaar ** klaslokaalexperimenten of keuzeonderwerpen kunnen onderdeel zijn van het toetscijfer. Bij de onderdelen g, h en i worden de begrippen vooraf getoetst. Deze begrippentoets maakt onderdeel uit van het toetscijfer en is niet herkansbaar. s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 25

28 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 - Management en Organisatie periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo-4 40% 1 90 H 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 g* 20% 2 90 H 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 h* 20% m & o 3 90 h H 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Examentraining i* 20% Leerboeken: Management en Organisatie in Balans, delen 1a, b, 2a, b Theorie en Werkboeken NB voorgaande stof wordt bij elke toets bekend verondersteld * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 26

29 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 Lichamelijk opvoeding periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel behaalde deadline resultaten Cijfers behaald in havo -4 1 Laatste week Atletiek: 1 looponderdeel, 1 werponderdeel, 1 sprong onderdeel O/V/G periode h Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden 2 3 h h Houdingsaspecten (Inzet, gedrag, mentaliteit, omgang materiaal, sociale aspecten) Turnen: Springen Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden zaalsporten Houdingsaspecten Sportkeuzeproject Spel: Beoordeling van het toepassen van spelvaardigheden Houdingsaspecten O/V/G O/V/G Laatste week periode Laatste week periode Lichamelijke opvoeding * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 27

30 2013/2014 Programma van Toetsing en Afsluiting havo-5 Kunst (beeldend) periode tijdsduur aard van omschrijving van de leerstof per proef cijfer percentages handelingsdeel deadline Cijfers behaald in havo-4 15% behaalde resultaten po s(tw) po s(tw) Praktische werkstukken in een discipline (te/hv/av) Het cijfer wordt aan het eind van de 2 e periode gegeven. Hofcultuur g* Praktische werkstukken in drie disciplines (te/hv/av) Hofcultuur + Massacultuur 3 90 s(tw) Hofcultuur + Cultuur van het Moderne + Massacultuur j* h i* 55% Kunst (beeldend) Leerboeken: Leer- en werkboek Hofcultuur + De twintigste eeuw inclusief dvd s (ART History) Mindmaps Hofcultuur/ Cultuur van het Moderne/ Massacultuur Beeldende begrippen (stencils/boekje) Praktische opdrachten dienen in lestijd te ontstaan. Werk dat geheel thuis of buiten de les is vervaardigd, kan worden geweigerd. * herkansbaar s=schriftelijk s (vl)= toets tijdens vakles s (tr)= toets volgens rooster = toets in toetsweek po=praktische opdracht m=mondeling l=luistertoets h=handelingsdeel 28

31 Periode 1 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

32 Periode 2 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

33 Periode 3 Herkansing Formulier herkansingen toetsen Leerjaar havo-5 in te vullen door de leerling: naam: klas: dyslectisch: ja/nee met het profiel: geeft hierbij aan de volgende toets te willen herkansen: vak: (maximaal 2 per vak per leerjaar) code toets: (zie PTA) 45/90 min. docent: Het resultaat van de destijds gemaakte toets was: Dit formulier voor herkansing tijdig inleveren bij de onderwijsassistent.

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem DAAF GELUKSCHOOL Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 2014-2015 Vastgesteld september 2014 Verzonden aan de inspectie op 29 september 2014. 1 DAAF GELUKSCHOOL Examenreglement

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 2. DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN... 3 3. DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting derde- en vierde leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg Handel en administratie (BBL) schooljaar 2015-2016-2017 Basis Handel en Administratie 1 PTA

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5 Schoolgids Ten geleide. 2 INHOUDSOPGAVE A. ZAKELIJKE GEGEVENS 3 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 3 Postadres school 3 Schoolleiding 3 Medezeggenschapsraad 4 Ouderraad 4 Stichting Vrienden van De Amersfoortse

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Programma van. Toetsing en Afsluiting 2014-2015. havo

Programma van. Toetsing en Afsluiting 2014-2015. havo Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 5 havo Tabor College, locatie Werenfridus PTA Tweede Fase 5 HAVO, versie 2014 Hoorn, september 2014 Aan de leerlingen die in 2015 eindexamen HAVO doen Ter

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Programma voor Toetsing en Afsluiting Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Op weg naar het diploma

Op weg naar het diploma Op weg naar het diploma Ingrid de Jong Educatieve Voorziening AMC/VUmc Maart 2015 Tot stand gekomen in samenwerking met: Jantien Taams, Stichting Onderwijs aan zieke Kinderen Amsterdam Greet Snoodijk,

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie