Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,..."

Transcriptie

1 Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...) (datum laatste wijziging: 3 januari 2012) Verklaring van in dit document gebruikte afkortingen AREI DPBW EDTC IDPBW Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk Externe Dienst voor Technische Controle Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk INHOUD 1. Doel van de richtlijnen 2. Wetgeving en documentatie 3. Verantwoordelijken 4. Definities 5. Gevaren en opvolging van elektrisering 6. Keuring van de installatie en andere verplichtingen 7. Bekwaamheid 8. Richtlijnen 1. DOEL VAN DE RICHTLIJNEN Deze richtlijnen informeren de betrokken personeelsleden over preventie bij werkzaamheden aan, met of in de omgeving van elektrische installaties, inclusief de gevaren, opvolging van elektrisering, keuringen en andere verplichtingen. De teksten van deze richtlijnen kunnen niet gebruikt worden als handleiding of cursusboek. Personeelsleden die werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties worden geacht om zeer goed op de hoogte te zijn van de gevaren en de beschermingsmaatregelen eigen aan de werkzaamheden, hetzij door scholing, hetzij door bijkomende opleidingen of andere, om hun eigen veiligheid en die van hun collega's en eventuele bezoekers te waarborgen. Het is de betrokken hiërarchische lijn die oordeelt over deze bekwaamheid, kennis en ervaring. De richtlijnen zijn geen letterlijke weergave van de wetteksten. Er werd getracht om de teksten op te stellen zodat deze begrijpbaar zijn voor ieder personeelslid. Bij twijfel raadpleeg de DPBW voor advies. 2. WETGEVING EN DOCUMENTATIE In het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) vinden we de voornaamste algemene wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties. Voor advies kan je terecht bij de DPBW. Als bijlage bij deze procedure: voorbeeld van een BA4/BA5 bekwaamheidsattest. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 1

2 3. VERANTWOORDELIJKEN De leidend ambtenaar is verantwoordelijk om het voeren van een preventiebeleid volgens de welzijnswetgeving. Alle personeelsleden staan de leidend ambtenaar bij voor het uitvoeren van dit preventiebeleid zoals vermeld in de welzijnswetgeving, het globaal preventieplan, het jaaractieplan van de IDPBW en interne (veiligheids)richtlijnen en procedures. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk om: - deze richtlijnen te communiceren naar de betrokken hiërarchische lijn en na te gaan of de betrokken hiërarchische lijn de richtlijnen goed begrijpen en goed uitvoeren; - preventiemaatregelen voor te stellen en effectieve controle uit te oefenen op de goede toepassing van de richtlijnen; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de richtlijnen noodzakelijk is. De locatieverantwoordelijken of installatieverantwoordelijken zijn verantwoordelijk om: - het uitvoeren van de opdrachten en taken in het kader van werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties zoals beschreven in deze richtlijnen; - het actualiseren en laten aanpassen van elektrische schema's bij elke wijziging aan de elektrische installatie; - effectieve en efficiënte organisatie en opvolging van de keuringen en het onderhoud van de elektrische installaties; - actualiseren en bijhouden van de inventarislijst van keuringen en controles; - coördinatie en begeleiding van de keuringen en bijhouden van de keuringsverslagen in de klasseermap 'Welzijn op het Werk' of in het dossier van de elektrische installatie; - coördinatie en begeleiding van onderhoudstechnici, controlerende firma s of instanties; - (coördinatie van) verhelpen aan de opmerkingen in de keuringsverslagen, indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid van eigen personeelsleden en externen; - nemen van maatregelen opdat het AREI en andere wettelijke bepalingen altijd nageleefd worden; - opstellen en actualiseren van documenten zoals het explosieveiligheidsdossier en het interne noodplan; - te zorgen dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn in het gebruik van eerste brandinterventiemiddelen en dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn als bedrijfseerstehulp zodat tijdens de werkuren de nodige eerste hulp kan verleend worden; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de procedure noodzakelijk is. De hiërarchische lijn is verantwoordelijk om: - deze richtlijnen toe te passen en te communiceren naar de betrokken personeelsleden; - na te gaan of de betrokken personeelsleden de richtlijnen goed begrijpen en goed uitvoeren; - effectieve controle uit te oefenen op de goede toepassing van de richtlijnen; - ter beschikking stellen van aangepast gereedschap en de nodige beschermingsmiddelen; - effectieve controle uit te oefenen op de arbeidsmiddelen en de beschermingsmiddelen om eventuele onregelmatigheden te kunnen vaststellen en indien nodig maatregelen te nemen; - effectieve en efficiënte organisatie en opvolging van de keuringen en het onderhoud van de elektrische installaties (inventarislijst, keuringsverslagen, coördinatie, begeleiding, ); - (coördinatie van) verhelpen aan de opmerkingen in de keuringsverslagen, indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid van eigen personeelsleden en externen; - nemen van maatregelen opdat het AREI en andere wettelijke bepalingen altijd nageleefd worden; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de richtlijnen noodzakelijk is; - het opmaken en actualiseren van een risicoanalyse voor werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties; - te zorgen dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn in het gebruik van eerste brandinterventiemiddelen en dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn als bedrijfseerstehulp zodat tijdens de werkuren de nodige eerste hulp kan verleend worden; - preventiemaatregelen voorstellen en, indien nodig, uitvoeren van arbeidsongevallenonderzoek; Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 2

3 - te controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de verschillende taken worden uitgevoerd door de personeelsleden die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen; - betrokken personeelsleden informeren over de risico's eigen aan het werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties en eventuele vormingsbehoeften meedelen aan het DVP HRM en Vorming; - controleren of de betrokken personeelsleden voldoende kennis hebben van de blootstelling aan de gevaren en de risico's eigen aan hun werkzaamheden. De DPBW staan in voor: - het verlenen van advies. Het entiteitsoverlegcomité is bevoegd voor: - het goedkeuren van deze richtlijnen; - het verlenen van advies. De personeelsleden staan in voor: - het naleven van deze richtlijnen; - het op de juiste wijze gebruik maken van installaties, arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen; - de hiërarchische lijn onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt. 4. DEFINITIES Elektrische werkzaamheden: werkzaamheden aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie (zoals metingen en andere controles, bedienen en besturen, schakelen, herstellen, schoonmaken van elektrische delen, exploitatie, vervangen, wijzigen, uitbreiden, onderhoud,...) en die rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie. Elke vorm van werkzaamheden die met een elektriciteitsgevaar gepaard gaan. Werkzaamheden onder spanning: werkzaamheden waarbij een persoon in aanraking kan komen met blanke delen onder spanning of in een zone onder spanning kan binnendringen, hetzij met een lichaamsdeel, hetzij met arbeidsmiddelen of uitrustingen. Werkzaamheden buiten spanning: werkzaamheden op elektrische installaties die noch onder spanning, noch elektrisch geladen zijn en die uitgevoerd worden nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektriciteitsrisico genomen zijn. De werken worden slechts als 'werkzaamheden buiten spanning' beschouwd nadat deze toestand geverifieerd is via correcte metingen. Werkverantwoordelijke: persoon aangeduid om de leiding en de verantwoordelijkheid van de werkzaamheden op zich te nemen. Werkzone: ruimte waarbinnen de elektrische werkzaamheden uitgevoerd worden. BA5: (vakbekwamen volgens artikel 47 van het AREI) personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden. BA4: (gewaarschuwden volgens artikel 47 van het AREI) personen die voldoende ingelicht zijn, of bewaakt worden door vakbekwame personen om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden. 5. GEVAREN EN OPVOLGING VAN ELEKTRISERING De gevaren van elektrische stroom door het lichaam zijn elektrisering (stroomdoorgang zonder dodelijke afloop) en elektrocutie (dodelijke afloop). De gevolgen kunnen onder andere fibrillatie en verbranding (inwendige en/of uitwendige brandwonden) zijn. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 3

4 Fibrillatie is het niet geordend samentrekken van het hart waardoor de bloedcirculatie stopt. Na een elektrisering kunnen nog secundaire gevolgen optreden, zoals nierbeschadiging en vergiftiging doordat schadelijke stoffen in het bloed komen. Indien een personeelslid of een externe persoon, ondanks alle preventiemaatregelen, toch met een elektrische stroom in aanraking is geweest, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de betrokken hiërarchische lijn. Omdat het mogelijk is dat de ernst van de gevolgen zich slechts enkele uren of dagen na het ongeval uiten, moet bij elk ongeval met elektriciteit onmiddellijk een dokter geraadpleegd of het slachtoffer naar de spoedopname gebracht worden, zelfs indien het slachtoffer geen gezondheidsklachten heeft en er geen sporen van letsels zijn. 6. KEURING VAN DE INSTALLATIE EN ANDERE VERPLICHTINGEN Laagspanning- en hoogspanninginstallaties moeten voor de ingebruikname en bij iedere belangrijke wijziging of uitbreiding aan een gelijkvormigheidsonderzoek onderworpen worden. Indien bij dit onderzoek overtredingen worden vastgesteld, mag de installatie niet in gebruik worden genomen. Tijdelijke of mobiele installaties, hoogspanningsinstallaties en installaties in ruimtes waar er een risico is op explosie door een mengsel van lucht met gas, damp, nevel of stof moeten periodiek (jaarlijks) gekeurd worden door een EDTC. Laagspanningsinstallaties moeten periodiek (vijfjaarlijks) gekeurd worden door een EDTC. Indien er in het verslag van een periodieke keuring opmerkingen worden genoteerd, moeten deze onmiddellijk verholpen worden en, als de installatie in dienst blijft, alle nodige maatregelen worden genomen zodat de installatie geen gevaar vormt. Voor elke elektrische installatie moet een dossier worden bijgehouden in de klasseermap 'Welzijn op het Werk'. Dit dossier omvat minstens: - de keuringsverslagen van de EDTC; - de planning en de opvolging van eventuele opmerkingen in deze keuringsverslagen; - de schema's van de installatie; -... Indien nodig moet de betrokken hiërarchische lijn alle documenten die nodig zijn om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren zoals het hierboven vermelde dossier, veiligheidsinstructiekaarten, de teksten van het AREI en andere wettelijke bepalingen, gelijkvormigheidsattesten,... voor raadpleging ter beschikking stellen van personeelsleden die werken uitvoeren aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Alle elektriciteitsverdeelkasten en spanningscabines moeten steeds op slot zijn. De sleutels moeten op een veilige plaats worden bewaard. Verdeelkasten, cabines en gelijkaardige delen van de elektrische installatie mogen enkel voor bevoegde personen toegankelijk zijn. De elektriciteitsschema's worden bewaard bij de betrokken installatie (verdeelkast, cabine,...). De nodige aangepaste pictogrammen (gevaar voor elektrische spanning, aanduiding van de spanning, verboden voor onbevoegden,...) moeten aangebracht worden op: - toegangsdeuren tot verdeelkasten, cabines en andere gelijkaardige bedrijfsruimten (ruimten die hoofdzakelijk of exclusief dienen voor de uitbating van elektrische installaties); - elektrische installaties, machines, toestellen en leidingen op laagspanning die niet volledig beschermd zijn tegen rechtstreekse aanraking; - schakelborden, kasten, machines, toestellen en leidingen op hoogspanning die zich in gewone ruimten bevinden. Signalisatie en afscherming tegen de gevaren van elektriciteit is verplicht voor alle elektrisch materieel met onvoldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 4

5 De plaats en de afmetingen van pictogrammen en andere signalisatie moeten worden gekozen rekening houdend enerzijds met de afmetingen van de installaties, machines, toestellen en leidingen op welke zij geplaatst worden en anderzijds met de afstand waarop zij gewoonlijk worden waargenomen. In de nabijheid van elektriciteitsverdeelkasten moet een CO2 blusser geplaatst worden en moet de betrokken hiërarchische lijn een veiligheidsinstructiekaart met eerste hulp bepalingen en informatie voor redding ingeval van ongeval, zichtbaar bevestigen. Toegangen tot elektriciteitsverdeelkasten, evacuatiewegen en (nood)uitgangen moeten altijd vrij zijn. De verlichting in ruimten met elektrische installaties moet voldoende zijn om herstellings-, onderhouds-, en andere werken te kunnen uitvoeren. Bij het uitvallen van de verlichting moet de veiligheidsverlichting toelaten dat de aanwezige personen de ruimte veilig kunnen verlaten. 7. BEKWAAMHEID Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters 'BA' gevolgd door een cijfer. Code BA4 betreft personen die ofwel voldoende opgeleid werden aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden (bijvoorbeeld uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties) ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de werkzaamheden om de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te herleiden. Code BA5 betreft vakbekwamen, zoals ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties, die voldoende kennis hebben door opleiding en/of ervaring. Deze kennis moet hen toelaten om de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden in te schatten en de maatregelen te bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken. De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de personeelsleden toegekend door de betrokken hiërarchische lijn door middel van een bekwaamheidsattest. Dit attest omvat minstens de naam van het personeelslid, een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden/activiteiten/taken, een beschrijving van de elektrische installaties waaraan of waar nabij mag gewerkt worden met de eventuele bijzondere beperkingen ervan, de geldigheidsduur en de eventuele voorwaarden voor het behouden van de bekwaamheid. Bij het toekennen van de bekwaamheid houdt de hiërarchische lijn minstens rekening met: - de kennis, door opleiding en/of ervaring, van het betrokken personeelslid met betrekking tot de risico's bij werken aan of nabij elektrische installaties; - de aard en de verscheidenheid van de elektrische installaties; - de werkzone (hoogspanning, zone met een mogelijke explosieve atmosfeer,...); - de kennis voor het juiste gebruik van (explosievrije) machines, meettoestellen, gereedschappen, beschermingsmiddelen,...; - de aard en de verscheidenheid van activiteiten aan of nabij elektrische installaties (nabijheid van onder spanning staande delen, schakelwerkzaamheden, controle, inspectie, metingen,...). 8. RICHTLIJNEN Enkel vakbekwame of bevoegde personeelsleden die voor de betreffende installatie geattesteerd zijn, mogen verdeelkasten openen of zich in hoogspanningscabines (of 'elektrische' bedrijfsruimten zoals ruimten met noodstroomgeneratoren, aangesloten batterijen, UPS ruimten, ruimten die hoofdzakelijk of exclusief dienen voor de uitbating van elektrische installaties en alle andere ruimten waar er gevaar is voor rechtstreekse aanraking) bevinden. De bevoegdheid om te mogen werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties of elektrische apparatuur moet aangetoond worden door een bekwaamheidsattest dat werd afgeleverd door de betrokken hiërarchische lijn. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 5

6 Voor aanvang van werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties, zowel eenmalige als regelmatig weerkerende: - maakt de hiërarchische lijn een risicobeoordeling, die toelaat te bepalen hoe de werkzaamheden moeten voorbereid en veilig uitgevoerd worden; - stelt de hiërarchische lijn een veiligheidsinstructiekaart ter beschikking van de personeelsleden die de werken gaan uitvoeren met minimum een gedetailleerde beschrijving van de werken, preventiemaatregelen, beschermingsmiddelen, werkmethode, eerste hulp en redding bij ongeval. Werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties worden als algemene regel altijd spanningloos uitgevoerd. Schakelen in een hoogspanningsomgeving is een uiterst gevaarlijke taak en mag enkel uitgevoerd worden in opdracht van de betrokken hiërarchische lijn door ervaren vakbekwame personeelsleden die hiervoor een recente en aangepaste opleiding kregen en deze opleiding goed begrepen hebben en deze in de praktijk probleemloos kunnen toepassen. Het is verboden te werken aan rechtstreeks onder spanning staande delen van eender welk toestel, apparaat, installatie, machine, gereedschap, e.d. (bijvoorbeeld genaakbare geleiders, beschadigde elektriciteitskabels,...). Bij herstellingen of onderhoud aan elektrische toestellen, machines, e.d. wordt eerst de stekker uit het stopcontact getrokken. Bijkomend voor vast opgestelde machines worden bij onderhouds- of herstellingswerken waarschuwingsborden geplaatst. (Toepassen van de 'Vitale 7') Het is, tenzij onmogelijk zoals bij het testen van spanningsaanwezigheid bij laagspanning, verboden om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. Het spanningloos werken geldt ook voor kleine werkzaamheden van korte duur zoals het vervangen van lampen, starters, zekeringen. Indien het bij laagspanning toch onmogelijk is om de werken spanningloos uit te voeren, is het absoluut noodzakelijk: - voor de eigen veiligheid en de veiligheid van personen of de omgeving na te gaan of het echt noodzakelijk is dat de installatie onder spanning blijft tijdens het uitvoeren van de werken; - na te gaan of de kenmerken van de installatie het werken onder spanning toelaten; - dat de hiërarchische lijn extra controle uitoefent of de werken door ervaren en voor de betreffende installatie vakbewame personen worden uitgevoerd; - aangepaste werkmethoden en technieken toe te passen; - voorafgaandelijk alle maatregelen ter voorkoming van brandwonden, brand en ontploffing te treffen; - beschermingsmaatregelen te nemen om elektrische schokken en kortsluitingen te voorkomen; collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; - isolerende gereedschappen te gebruiken; - dat alle gereedschappen, arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen in goede staat zijn en geschikt om de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn moeilijk brandbare kleding, isolerende veiligheidsschoenen, isolerende veiligheidshandschoenen, helm met gelaatscherm, armbescherming. Alle beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen moeten in goede staat zijn, geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties en correct worden gebruikt. Werken aan een elektrische laagspanningsinstallatie onder spanning is een uiterst gevaarlijke taak en mag enkel uitgevoerd worden in opdracht van de betrokken hiërarchische lijn door ervaren personeelsleden die hiervoor een recente en aangepaste opleiding kregen en deze opleiding goed begrepen hebben en deze in de praktijk probleemloos kunnen toepassen. Bij het uitschakelen van de elektriciteit moet telefonische alarmmelding mogelijk blijven. Werkzaamheden aan elektriciteit worden niet onderbroken en volledig afgewerkt. Indien het werk toch onderbroken wordt of niet volledig kan afgewerkt worden, moet de werkverantwoordelijke alle nodige maatregelen treffen om de toegang tot niet-geïsoleerde delen onder spanning te beletten en elke nietgeoorloofde schakeling op de installatie te voorkomen. Bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur moet de werkzone worden afgebakend en moeten waarschuwingsborden geplaatst worden. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 6

7 Als een (hoofd)schakelaar of een (automatische) zekering werd uitgeschakeld, moeten de nodige voorzieningen (vergrendelen van het bedieningsmechanisme, waarschuwingsborden) worden getroffen om een onvrijwillig inschakelen door andere personen uit te sluiten. Het aanbrengen van een waarschuwingsbord als enige beveiliging is onvoldoende om het onvrijwillig inschakelen te voorkomen. Afbakeningen, vergrendelingen, signalisatie worden aangewend tijdens de volledige duur van de werkzaamheden. De hiërarchische lijn gaat na of de werk- en veiligheidsinstructies correct worden toegepast en of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap en het principe van de 'Vitale 7'. Op de plaats van de werkzaamheden moet de vloer droog zijn. beschermingsmiddelen en een rubberen mat of een geïsoleerd bankje. Gebruik de nodige Maak zo weinig mogelijk gebruik van verlengsnoeren. Werp beschadigde kabels of ander onbruikbaar elektrisch materiaal onmiddellijk weg. Wees steeds voorzichtig bij het werken met elektrische apparatuur, inclusief bij het werken met een ladder, een hijstoestel of een ander lang voorwerp in de nabijheid van elektrische leidingen of luchtlijnen. Meld onveilige situaties onmiddellijk aan de hierarchische lijn. Bij buitenwerkzaamheden worden bij voorkeur gereedschappen met een accu gebruikt. Bij gebruik van een generator als voeding moet er op worden gelet dat de generator niet wordt geaard en dat er elektrisch gereedschap van klasse II (dubbele of versterkte isolatie, voedingskabel zonder aardgeleider) wordt gebruikt. Indien er voor buitenwerkzaamheden wordt gevoed van het openbaar net moet een beschermingstransformator worden geplaatst tussen het net en de gereedschappen. Om een foutstroom tussen de elektrische gereedschappen te voorkomen, mogen er nooit meerdere elektrische toestellen (van klasse II) tegelijkertijd op de generator of de beschermingstransformator worden aangesloten. Werkzaamheden aan installaties in de open lucht, of aan een toestel dat direct is verbonden met een dergelijke installatie, moeten onmiddellijk worden gestaakt bij neerslag, bliksem, donder of wanneer er een (onweers)bui nadert. De hiërarchische lijn wordt hiervan op de hoogte gebracht. (Indien van toepassing: grondwerken mogen slechts uitgevoerd worden na raadplegen van de bevoegde overheid of de eigenaar van de grond om na te gaan of er zich in de werkzone ondergrondse elektrische kabels bevinden. In geval er zich elektrische kabels in de grond bevinden, mogen de werken slechts begonnen worden na de correcte lokalisatie ervan.) Na het voltooien van de werkzaamheden worden alle arbeidsmiddelen, de signalering en de beschermingsmiddelen weggenomen. Eventuele opmerkingen worden gemeld aan de hiërarchische lijn. Indien het werk probleemloos kon uitgevoerd worden en er geen opmerkingen zijn, dan wordt de hiërarchische lijn enkel geïnformeerd over het beëindigen van de werken. De toelating om de installatie terug onder spanning te brengen mag enkel worden gegeven door de locatieverantwoordelijke of installatieverantwoordelijke. Frank Van Sevencoten Administrateur-generaal BIJLAGE: BEKWAAMHEIDSATTEST Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 7

8 BEKWAAMHEIDSATTEST Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist een bijzonder attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. De kennis van de risico s eigen aan de elektrische installaties is een vereiste bij de toekenning van dit attest. Het is een verklaring van bevoegdheid om te werken aan en met een elektrische installatie. Van het BA5 personeelslid wordt verwacht dat hij/zij de gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en zelf de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken. Van het BA4 personeelslid wordt verwacht dat hij/zij ofwel voldoende opgeleid werd betreffende de elektrische risico s ofwel bewaakt wordt door een vakbekwaam BA5 persoon. Het bekwaamheidsattest wordt afgeleverd door de betrokken leidinggevende of zijn/haar afgevaardigde. Ondergetekende, aangestelde van de leidend ambtenaar, verklaart dat het personeelslid: Naam: (*) voldoende ingelicht is, of bewaakt wordt door vakbekwame personen, om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (BA4: gewaarschuwden volgens artikel 47 van het AREI) (*) voldoende technische kennis of ervaring bezit om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (BA5: vakbekwamen volgens artikel 47 van het AREI) (*) schrappen wat niet past als gevolg van volgende opleidingen en/of ervaring: O een elektrotechnisch diploma aangevuld met jaar praktische relevante beroepservaring O het recent volgen van een opleiding 'BA4 gewaarschuwde', attest behaald op O het recent volgen van een opleiding 'BA5 vakbekwame', attest behaald op O specifieke opleiding(en) gevolgd te op datum van O bijzondere kennis van en ervaring met de aard van de installatie en met de uit te voeren werken O andere: bevoegd is om te werken aan en met de volgende elektrische installatie (locatie, voedingsspanning, plaatsbeschrijving, ): voor het uitvoeren van volgende werkzaamheden: 1

9 Hierbij gelden volgende specificaties (uitvoeren van werkzaamheden onder spanning is verboden, specifieke beschermingsmaatregelen, bijkomende preventiemaatregelen, beperkingen, aanduiden van een werkverantwoordelijke, ): Geldigheidsperiode: Dit bekwaamheidsattest is geldig VAN TOT Voorwaarden voor het behoud van de bekwaamheid gedurende de geldigheidsperiode: Als algemene voorwaarde bij de aanstelling wordt van de betrokkene geacht dat hij/zij steeds verantwoord en plichtsbewust zal handelen en blijk zal geven van goed vakmanschap. De voorschriften van het AREI, de interne richtlijnen en de specifieke veiligheidsinstructies van de betreffende installaties en de werkprocedures betreffende de werkzaamheden dienen steeds gekend en strikt nageleefd te worden. De betrokkene voert de werkzaamheden steeds uit onder leiding en coördinatie van de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke. Gewaarschuwden BA4 worden onder toezicht gesteld van een vakbekwame BA5. In voorkomend geval bewaakt de vakbekwame persoon permanent de gewaarschuwde personen tijdens de uitvoering van de hen toevertrouwde werkzaamheden om de aan elektriciteit verbonden risico s te voorkomen. Gelezen en goedgekeurd door alle partijen, Plaats: Datum: Namens de leidend ambtenaar; handtekening voor bevoegdheid: Werknemer; handtekening voor akkoord: Naam: Functie: Naam: Functie: 2

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid Kenmerk:CvB UIT-1099 Datum: 26-03-2015 Auteur: J.M.J. Sanders H.J.M. Holtkamp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches

SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches Hulpfiches SOBANE methoden: Elektriciteit Hulpfiches Fiche 1 (Observatie): Definities... 2 Fiche 2 (Observatie): Onderbrekings- en beschermingsmateriaal... 5 Fiche 3 (Observatie): Effecten... 6 Fiche 4

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen Risicoanalyse & Risicobeheer Organisatie van actieve ontspanningsevenementen Deze brochure is grotendeels gebaseerd op een document opgesteld door de firma isi-print. Indien u opmerkingen of suggesties

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico

Nadere informatie

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie)

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie) Risicoanalyse & Risicobeheer Organisatie van actieve ontspanningsevenementen (Voorlopige versie) Editie1.0 Deze brochure is grotendeels gebaseerd op een document opgesteld door de firma isi-print. Indien

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014 11 MAART 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad... 3 2. Onderwerpen schade beperkende maatregelen

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - laagspanning

Elektrische veiligheid - laagspanning Elektrische veiligheid - laagspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid:_laagspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden Arbocatalogus sector Waterschappen Versie 2013 Deel 2 Besloten ruimten Deel 0 Hoofdrapport Deel 1 Publieksgeweld Deel 2 Besloten ruimten Deel 3 Struikelen, uitglijden en vallen Deel 4 Knellen, pletten

Nadere informatie