Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,..."

Transcriptie

1 Richtlijnen elektriciteit (keuring, signalisatie, documenten en andere verplichtingen, werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties,...) (datum laatste wijziging: 3 januari 2012) Verklaring van in dit document gebruikte afkortingen AREI DPBW EDTC IDPBW Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk Externe Dienst voor Technische Controle Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk INHOUD 1. Doel van de richtlijnen 2. Wetgeving en documentatie 3. Verantwoordelijken 4. Definities 5. Gevaren en opvolging van elektrisering 6. Keuring van de installatie en andere verplichtingen 7. Bekwaamheid 8. Richtlijnen 1. DOEL VAN DE RICHTLIJNEN Deze richtlijnen informeren de betrokken personeelsleden over preventie bij werkzaamheden aan, met of in de omgeving van elektrische installaties, inclusief de gevaren, opvolging van elektrisering, keuringen en andere verplichtingen. De teksten van deze richtlijnen kunnen niet gebruikt worden als handleiding of cursusboek. Personeelsleden die werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties worden geacht om zeer goed op de hoogte te zijn van de gevaren en de beschermingsmaatregelen eigen aan de werkzaamheden, hetzij door scholing, hetzij door bijkomende opleidingen of andere, om hun eigen veiligheid en die van hun collega's en eventuele bezoekers te waarborgen. Het is de betrokken hiërarchische lijn die oordeelt over deze bekwaamheid, kennis en ervaring. De richtlijnen zijn geen letterlijke weergave van de wetteksten. Er werd getracht om de teksten op te stellen zodat deze begrijpbaar zijn voor ieder personeelslid. Bij twijfel raadpleeg de DPBW voor advies. 2. WETGEVING EN DOCUMENTATIE In het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) vinden we de voornaamste algemene wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties. Voor advies kan je terecht bij de DPBW. Als bijlage bij deze procedure: voorbeeld van een BA4/BA5 bekwaamheidsattest. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 1

2 3. VERANTWOORDELIJKEN De leidend ambtenaar is verantwoordelijk om het voeren van een preventiebeleid volgens de welzijnswetgeving. Alle personeelsleden staan de leidend ambtenaar bij voor het uitvoeren van dit preventiebeleid zoals vermeld in de welzijnswetgeving, het globaal preventieplan, het jaaractieplan van de IDPBW en interne (veiligheids)richtlijnen en procedures. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk om: - deze richtlijnen te communiceren naar de betrokken hiërarchische lijn en na te gaan of de betrokken hiërarchische lijn de richtlijnen goed begrijpen en goed uitvoeren; - preventiemaatregelen voor te stellen en effectieve controle uit te oefenen op de goede toepassing van de richtlijnen; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de richtlijnen noodzakelijk is. De locatieverantwoordelijken of installatieverantwoordelijken zijn verantwoordelijk om: - het uitvoeren van de opdrachten en taken in het kader van werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties zoals beschreven in deze richtlijnen; - het actualiseren en laten aanpassen van elektrische schema's bij elke wijziging aan de elektrische installatie; - effectieve en efficiënte organisatie en opvolging van de keuringen en het onderhoud van de elektrische installaties; - actualiseren en bijhouden van de inventarislijst van keuringen en controles; - coördinatie en begeleiding van de keuringen en bijhouden van de keuringsverslagen in de klasseermap 'Welzijn op het Werk' of in het dossier van de elektrische installatie; - coördinatie en begeleiding van onderhoudstechnici, controlerende firma s of instanties; - (coördinatie van) verhelpen aan de opmerkingen in de keuringsverslagen, indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid van eigen personeelsleden en externen; - nemen van maatregelen opdat het AREI en andere wettelijke bepalingen altijd nageleefd worden; - opstellen en actualiseren van documenten zoals het explosieveiligheidsdossier en het interne noodplan; - te zorgen dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn in het gebruik van eerste brandinterventiemiddelen en dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn als bedrijfseerstehulp zodat tijdens de werkuren de nodige eerste hulp kan verleend worden; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de procedure noodzakelijk is. De hiërarchische lijn is verantwoordelijk om: - deze richtlijnen toe te passen en te communiceren naar de betrokken personeelsleden; - na te gaan of de betrokken personeelsleden de richtlijnen goed begrijpen en goed uitvoeren; - effectieve controle uit te oefenen op de goede toepassing van de richtlijnen; - ter beschikking stellen van aangepast gereedschap en de nodige beschermingsmiddelen; - effectieve controle uit te oefenen op de arbeidsmiddelen en de beschermingsmiddelen om eventuele onregelmatigheden te kunnen vaststellen en indien nodig maatregelen te nemen; - effectieve en efficiënte organisatie en opvolging van de keuringen en het onderhoud van de elektrische installaties (inventarislijst, keuringsverslagen, coördinatie, begeleiding, ); - (coördinatie van) verhelpen aan de opmerkingen in de keuringsverslagen, indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid van eigen personeelsleden en externen; - nemen van maatregelen opdat het AREI en andere wettelijke bepalingen altijd nageleefd worden; - de IDPBW tijdig op de hoogte te brengen indien een aanpassing van de richtlijnen noodzakelijk is; - het opmaken en actualiseren van een risicoanalyse voor werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties; - te zorgen dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn in het gebruik van eerste brandinterventiemiddelen en dat er voldoende personeelsleden opgeleid zijn als bedrijfseerstehulp zodat tijdens de werkuren de nodige eerste hulp kan verleend worden; - preventiemaatregelen voorstellen en, indien nodig, uitvoeren van arbeidsongevallenonderzoek; Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 2

3 - te controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de verschillende taken worden uitgevoerd door de personeelsleden die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen; - betrokken personeelsleden informeren over de risico's eigen aan het werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties en eventuele vormingsbehoeften meedelen aan het DVP HRM en Vorming; - controleren of de betrokken personeelsleden voldoende kennis hebben van de blootstelling aan de gevaren en de risico's eigen aan hun werkzaamheden. De DPBW staan in voor: - het verlenen van advies. Het entiteitsoverlegcomité is bevoegd voor: - het goedkeuren van deze richtlijnen; - het verlenen van advies. De personeelsleden staan in voor: - het naleven van deze richtlijnen; - het op de juiste wijze gebruik maken van installaties, arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen; - de hiërarchische lijn onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt. 4. DEFINITIES Elektrische werkzaamheden: werkzaamheden aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie (zoals metingen en andere controles, bedienen en besturen, schakelen, herstellen, schoonmaken van elektrische delen, exploitatie, vervangen, wijzigen, uitbreiden, onderhoud,...) en die rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie. Elke vorm van werkzaamheden die met een elektriciteitsgevaar gepaard gaan. Werkzaamheden onder spanning: werkzaamheden waarbij een persoon in aanraking kan komen met blanke delen onder spanning of in een zone onder spanning kan binnendringen, hetzij met een lichaamsdeel, hetzij met arbeidsmiddelen of uitrustingen. Werkzaamheden buiten spanning: werkzaamheden op elektrische installaties die noch onder spanning, noch elektrisch geladen zijn en die uitgevoerd worden nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektriciteitsrisico genomen zijn. De werken worden slechts als 'werkzaamheden buiten spanning' beschouwd nadat deze toestand geverifieerd is via correcte metingen. Werkverantwoordelijke: persoon aangeduid om de leiding en de verantwoordelijkheid van de werkzaamheden op zich te nemen. Werkzone: ruimte waarbinnen de elektrische werkzaamheden uitgevoerd worden. BA5: (vakbekwamen volgens artikel 47 van het AREI) personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden. BA4: (gewaarschuwden volgens artikel 47 van het AREI) personen die voldoende ingelicht zijn, of bewaakt worden door vakbekwame personen om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden. 5. GEVAREN EN OPVOLGING VAN ELEKTRISERING De gevaren van elektrische stroom door het lichaam zijn elektrisering (stroomdoorgang zonder dodelijke afloop) en elektrocutie (dodelijke afloop). De gevolgen kunnen onder andere fibrillatie en verbranding (inwendige en/of uitwendige brandwonden) zijn. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 3

4 Fibrillatie is het niet geordend samentrekken van het hart waardoor de bloedcirculatie stopt. Na een elektrisering kunnen nog secundaire gevolgen optreden, zoals nierbeschadiging en vergiftiging doordat schadelijke stoffen in het bloed komen. Indien een personeelslid of een externe persoon, ondanks alle preventiemaatregelen, toch met een elektrische stroom in aanraking is geweest, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de betrokken hiërarchische lijn. Omdat het mogelijk is dat de ernst van de gevolgen zich slechts enkele uren of dagen na het ongeval uiten, moet bij elk ongeval met elektriciteit onmiddellijk een dokter geraadpleegd of het slachtoffer naar de spoedopname gebracht worden, zelfs indien het slachtoffer geen gezondheidsklachten heeft en er geen sporen van letsels zijn. 6. KEURING VAN DE INSTALLATIE EN ANDERE VERPLICHTINGEN Laagspanning- en hoogspanninginstallaties moeten voor de ingebruikname en bij iedere belangrijke wijziging of uitbreiding aan een gelijkvormigheidsonderzoek onderworpen worden. Indien bij dit onderzoek overtredingen worden vastgesteld, mag de installatie niet in gebruik worden genomen. Tijdelijke of mobiele installaties, hoogspanningsinstallaties en installaties in ruimtes waar er een risico is op explosie door een mengsel van lucht met gas, damp, nevel of stof moeten periodiek (jaarlijks) gekeurd worden door een EDTC. Laagspanningsinstallaties moeten periodiek (vijfjaarlijks) gekeurd worden door een EDTC. Indien er in het verslag van een periodieke keuring opmerkingen worden genoteerd, moeten deze onmiddellijk verholpen worden en, als de installatie in dienst blijft, alle nodige maatregelen worden genomen zodat de installatie geen gevaar vormt. Voor elke elektrische installatie moet een dossier worden bijgehouden in de klasseermap 'Welzijn op het Werk'. Dit dossier omvat minstens: - de keuringsverslagen van de EDTC; - de planning en de opvolging van eventuele opmerkingen in deze keuringsverslagen; - de schema's van de installatie; -... Indien nodig moet de betrokken hiërarchische lijn alle documenten die nodig zijn om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren zoals het hierboven vermelde dossier, veiligheidsinstructiekaarten, de teksten van het AREI en andere wettelijke bepalingen, gelijkvormigheidsattesten,... voor raadpleging ter beschikking stellen van personeelsleden die werken uitvoeren aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Alle elektriciteitsverdeelkasten en spanningscabines moeten steeds op slot zijn. De sleutels moeten op een veilige plaats worden bewaard. Verdeelkasten, cabines en gelijkaardige delen van de elektrische installatie mogen enkel voor bevoegde personen toegankelijk zijn. De elektriciteitsschema's worden bewaard bij de betrokken installatie (verdeelkast, cabine,...). De nodige aangepaste pictogrammen (gevaar voor elektrische spanning, aanduiding van de spanning, verboden voor onbevoegden,...) moeten aangebracht worden op: - toegangsdeuren tot verdeelkasten, cabines en andere gelijkaardige bedrijfsruimten (ruimten die hoofdzakelijk of exclusief dienen voor de uitbating van elektrische installaties); - elektrische installaties, machines, toestellen en leidingen op laagspanning die niet volledig beschermd zijn tegen rechtstreekse aanraking; - schakelborden, kasten, machines, toestellen en leidingen op hoogspanning die zich in gewone ruimten bevinden. Signalisatie en afscherming tegen de gevaren van elektriciteit is verplicht voor alle elektrisch materieel met onvoldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 4

5 De plaats en de afmetingen van pictogrammen en andere signalisatie moeten worden gekozen rekening houdend enerzijds met de afmetingen van de installaties, machines, toestellen en leidingen op welke zij geplaatst worden en anderzijds met de afstand waarop zij gewoonlijk worden waargenomen. In de nabijheid van elektriciteitsverdeelkasten moet een CO2 blusser geplaatst worden en moet de betrokken hiërarchische lijn een veiligheidsinstructiekaart met eerste hulp bepalingen en informatie voor redding ingeval van ongeval, zichtbaar bevestigen. Toegangen tot elektriciteitsverdeelkasten, evacuatiewegen en (nood)uitgangen moeten altijd vrij zijn. De verlichting in ruimten met elektrische installaties moet voldoende zijn om herstellings-, onderhouds-, en andere werken te kunnen uitvoeren. Bij het uitvallen van de verlichting moet de veiligheidsverlichting toelaten dat de aanwezige personen de ruimte veilig kunnen verlaten. 7. BEKWAAMHEID Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters 'BA' gevolgd door een cijfer. Code BA4 betreft personen die ofwel voldoende opgeleid werden aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden (bijvoorbeeld uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties) ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de werkzaamheden om de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te herleiden. Code BA5 betreft vakbekwamen, zoals ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties, die voldoende kennis hebben door opleiding en/of ervaring. Deze kennis moet hen toelaten om de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden in te schatten en de maatregelen te bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken. De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de personeelsleden toegekend door de betrokken hiërarchische lijn door middel van een bekwaamheidsattest. Dit attest omvat minstens de naam van het personeelslid, een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden/activiteiten/taken, een beschrijving van de elektrische installaties waaraan of waar nabij mag gewerkt worden met de eventuele bijzondere beperkingen ervan, de geldigheidsduur en de eventuele voorwaarden voor het behouden van de bekwaamheid. Bij het toekennen van de bekwaamheid houdt de hiërarchische lijn minstens rekening met: - de kennis, door opleiding en/of ervaring, van het betrokken personeelslid met betrekking tot de risico's bij werken aan of nabij elektrische installaties; - de aard en de verscheidenheid van de elektrische installaties; - de werkzone (hoogspanning, zone met een mogelijke explosieve atmosfeer,...); - de kennis voor het juiste gebruik van (explosievrije) machines, meettoestellen, gereedschappen, beschermingsmiddelen,...; - de aard en de verscheidenheid van activiteiten aan of nabij elektrische installaties (nabijheid van onder spanning staande delen, schakelwerkzaamheden, controle, inspectie, metingen,...). 8. RICHTLIJNEN Enkel vakbekwame of bevoegde personeelsleden die voor de betreffende installatie geattesteerd zijn, mogen verdeelkasten openen of zich in hoogspanningscabines (of 'elektrische' bedrijfsruimten zoals ruimten met noodstroomgeneratoren, aangesloten batterijen, UPS ruimten, ruimten die hoofdzakelijk of exclusief dienen voor de uitbating van elektrische installaties en alle andere ruimten waar er gevaar is voor rechtstreekse aanraking) bevinden. De bevoegdheid om te mogen werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties of elektrische apparatuur moet aangetoond worden door een bekwaamheidsattest dat werd afgeleverd door de betrokken hiërarchische lijn. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 5

6 Voor aanvang van werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties, zowel eenmalige als regelmatig weerkerende: - maakt de hiërarchische lijn een risicobeoordeling, die toelaat te bepalen hoe de werkzaamheden moeten voorbereid en veilig uitgevoerd worden; - stelt de hiërarchische lijn een veiligheidsinstructiekaart ter beschikking van de personeelsleden die de werken gaan uitvoeren met minimum een gedetailleerde beschrijving van de werken, preventiemaatregelen, beschermingsmiddelen, werkmethode, eerste hulp en redding bij ongeval. Werken aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties worden als algemene regel altijd spanningloos uitgevoerd. Schakelen in een hoogspanningsomgeving is een uiterst gevaarlijke taak en mag enkel uitgevoerd worden in opdracht van de betrokken hiërarchische lijn door ervaren vakbekwame personeelsleden die hiervoor een recente en aangepaste opleiding kregen en deze opleiding goed begrepen hebben en deze in de praktijk probleemloos kunnen toepassen. Het is verboden te werken aan rechtstreeks onder spanning staande delen van eender welk toestel, apparaat, installatie, machine, gereedschap, e.d. (bijvoorbeeld genaakbare geleiders, beschadigde elektriciteitskabels,...). Bij herstellingen of onderhoud aan elektrische toestellen, machines, e.d. wordt eerst de stekker uit het stopcontact getrokken. Bijkomend voor vast opgestelde machines worden bij onderhouds- of herstellingswerken waarschuwingsborden geplaatst. (Toepassen van de 'Vitale 7') Het is, tenzij onmogelijk zoals bij het testen van spanningsaanwezigheid bij laagspanning, verboden om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. Het spanningloos werken geldt ook voor kleine werkzaamheden van korte duur zoals het vervangen van lampen, starters, zekeringen. Indien het bij laagspanning toch onmogelijk is om de werken spanningloos uit te voeren, is het absoluut noodzakelijk: - voor de eigen veiligheid en de veiligheid van personen of de omgeving na te gaan of het echt noodzakelijk is dat de installatie onder spanning blijft tijdens het uitvoeren van de werken; - na te gaan of de kenmerken van de installatie het werken onder spanning toelaten; - dat de hiërarchische lijn extra controle uitoefent of de werken door ervaren en voor de betreffende installatie vakbewame personen worden uitgevoerd; - aangepaste werkmethoden en technieken toe te passen; - voorafgaandelijk alle maatregelen ter voorkoming van brandwonden, brand en ontploffing te treffen; - beschermingsmaatregelen te nemen om elektrische schokken en kortsluitingen te voorkomen; collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; - isolerende gereedschappen te gebruiken; - dat alle gereedschappen, arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen in goede staat zijn en geschikt om de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn moeilijk brandbare kleding, isolerende veiligheidsschoenen, isolerende veiligheidshandschoenen, helm met gelaatscherm, armbescherming. Alle beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen moeten in goede staat zijn, geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties en correct worden gebruikt. Werken aan een elektrische laagspanningsinstallatie onder spanning is een uiterst gevaarlijke taak en mag enkel uitgevoerd worden in opdracht van de betrokken hiërarchische lijn door ervaren personeelsleden die hiervoor een recente en aangepaste opleiding kregen en deze opleiding goed begrepen hebben en deze in de praktijk probleemloos kunnen toepassen. Bij het uitschakelen van de elektriciteit moet telefonische alarmmelding mogelijk blijven. Werkzaamheden aan elektriciteit worden niet onderbroken en volledig afgewerkt. Indien het werk toch onderbroken wordt of niet volledig kan afgewerkt worden, moet de werkverantwoordelijke alle nodige maatregelen treffen om de toegang tot niet-geïsoleerde delen onder spanning te beletten en elke nietgeoorloofde schakeling op de installatie te voorkomen. Bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur moet de werkzone worden afgebakend en moeten waarschuwingsborden geplaatst worden. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 6

7 Als een (hoofd)schakelaar of een (automatische) zekering werd uitgeschakeld, moeten de nodige voorzieningen (vergrendelen van het bedieningsmechanisme, waarschuwingsborden) worden getroffen om een onvrijwillig inschakelen door andere personen uit te sluiten. Het aanbrengen van een waarschuwingsbord als enige beveiliging is onvoldoende om het onvrijwillig inschakelen te voorkomen. Afbakeningen, vergrendelingen, signalisatie worden aangewend tijdens de volledige duur van de werkzaamheden. De hiërarchische lijn gaat na of de werk- en veiligheidsinstructies correct worden toegepast en of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap en het principe van de 'Vitale 7'. Op de plaats van de werkzaamheden moet de vloer droog zijn. beschermingsmiddelen en een rubberen mat of een geïsoleerd bankje. Gebruik de nodige Maak zo weinig mogelijk gebruik van verlengsnoeren. Werp beschadigde kabels of ander onbruikbaar elektrisch materiaal onmiddellijk weg. Wees steeds voorzichtig bij het werken met elektrische apparatuur, inclusief bij het werken met een ladder, een hijstoestel of een ander lang voorwerp in de nabijheid van elektrische leidingen of luchtlijnen. Meld onveilige situaties onmiddellijk aan de hierarchische lijn. Bij buitenwerkzaamheden worden bij voorkeur gereedschappen met een accu gebruikt. Bij gebruik van een generator als voeding moet er op worden gelet dat de generator niet wordt geaard en dat er elektrisch gereedschap van klasse II (dubbele of versterkte isolatie, voedingskabel zonder aardgeleider) wordt gebruikt. Indien er voor buitenwerkzaamheden wordt gevoed van het openbaar net moet een beschermingstransformator worden geplaatst tussen het net en de gereedschappen. Om een foutstroom tussen de elektrische gereedschappen te voorkomen, mogen er nooit meerdere elektrische toestellen (van klasse II) tegelijkertijd op de generator of de beschermingstransformator worden aangesloten. Werkzaamheden aan installaties in de open lucht, of aan een toestel dat direct is verbonden met een dergelijke installatie, moeten onmiddellijk worden gestaakt bij neerslag, bliksem, donder of wanneer er een (onweers)bui nadert. De hiërarchische lijn wordt hiervan op de hoogte gebracht. (Indien van toepassing: grondwerken mogen slechts uitgevoerd worden na raadplegen van de bevoegde overheid of de eigenaar van de grond om na te gaan of er zich in de werkzone ondergrondse elektrische kabels bevinden. In geval er zich elektrische kabels in de grond bevinden, mogen de werken slechts begonnen worden na de correcte lokalisatie ervan.) Na het voltooien van de werkzaamheden worden alle arbeidsmiddelen, de signalering en de beschermingsmiddelen weggenomen. Eventuele opmerkingen worden gemeld aan de hiërarchische lijn. Indien het werk probleemloos kon uitgevoerd worden en er geen opmerkingen zijn, dan wordt de hiërarchische lijn enkel geïnformeerd over het beëindigen van de werken. De toelating om de installatie terug onder spanning te brengen mag enkel worden gegeven door de locatieverantwoordelijke of installatieverantwoordelijke. Frank Van Sevencoten Administrateur-generaal BIJLAGE: BEKWAAMHEIDSATTEST Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 7

8 BEKWAAMHEIDSATTEST Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist een bijzonder attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. De kennis van de risico s eigen aan de elektrische installaties is een vereiste bij de toekenning van dit attest. Het is een verklaring van bevoegdheid om te werken aan en met een elektrische installatie. Van het BA5 personeelslid wordt verwacht dat hij/zij de gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en zelf de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken. Van het BA4 personeelslid wordt verwacht dat hij/zij ofwel voldoende opgeleid werd betreffende de elektrische risico s ofwel bewaakt wordt door een vakbekwaam BA5 persoon. Het bekwaamheidsattest wordt afgeleverd door de betrokken leidinggevende of zijn/haar afgevaardigde. Ondergetekende, aangestelde van de leidend ambtenaar, verklaart dat het personeelslid: Naam: (*) voldoende ingelicht is, of bewaakt wordt door vakbekwame personen, om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (BA4: gewaarschuwden volgens artikel 47 van het AREI) (*) voldoende technische kennis of ervaring bezit om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden (BA5: vakbekwamen volgens artikel 47 van het AREI) (*) schrappen wat niet past als gevolg van volgende opleidingen en/of ervaring: O een elektrotechnisch diploma aangevuld met jaar praktische relevante beroepservaring O het recent volgen van een opleiding 'BA4 gewaarschuwde', attest behaald op O het recent volgen van een opleiding 'BA5 vakbekwame', attest behaald op O specifieke opleiding(en) gevolgd te op datum van O bijzondere kennis van en ervaring met de aard van de installatie en met de uit te voeren werken O andere: bevoegd is om te werken aan en met de volgende elektrische installatie (locatie, voedingsspanning, plaatsbeschrijving, ): voor het uitvoeren van volgende werkzaamheden: 1

9 Hierbij gelden volgende specificaties (uitvoeren van werkzaamheden onder spanning is verboden, specifieke beschermingsmaatregelen, bijkomende preventiemaatregelen, beperkingen, aanduiden van een werkverantwoordelijke, ): Geldigheidsperiode: Dit bekwaamheidsattest is geldig VAN TOT Voorwaarden voor het behoud van de bekwaamheid gedurende de geldigheidsperiode: Als algemene voorwaarde bij de aanstelling wordt van de betrokkene geacht dat hij/zij steeds verantwoord en plichtsbewust zal handelen en blijk zal geven van goed vakmanschap. De voorschriften van het AREI, de interne richtlijnen en de specifieke veiligheidsinstructies van de betreffende installaties en de werkprocedures betreffende de werkzaamheden dienen steeds gekend en strikt nageleefd te worden. De betrokkene voert de werkzaamheden steeds uit onder leiding en coördinatie van de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke. Gewaarschuwden BA4 worden onder toezicht gesteld van een vakbekwame BA5. In voorkomend geval bewaakt de vakbekwame persoon permanent de gewaarschuwde personen tijdens de uitvoering van de hen toevertrouwde werkzaamheden om de aan elektriciteit verbonden risico s te voorkomen. Gelezen en goedgekeurd door alle partijen, Plaats: Datum: Namens de leidend ambtenaar; handtekening voor bevoegdheid: Werknemer; handtekening voor akkoord: Naam: Functie: Naam: Functie: 2

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Voorstelling UZ Leuven

Voorstelling UZ Leuven Elektrische bevoegdheden BA4-BA5: Hoe implementeren in uw organisatie? 10/10/2017 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Provinciaal bestuurslid Prebes Vlaams Brabant Brussel Voorstelling UZ Leuven UZ

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning

Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning Achtergrondinformatie de Gouden Acht veiligheidsprocedure om werken uit te voeren aan een installatie buiten spanning De gouden acht Het verschil tussen Vitale Vijf en Gouden Acht. Gouden Acht = Vitale

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 19.6.2008) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Procedure PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine 31-5-2017 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 2 2. Doel 2 3. Wetgeving

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Houston, we have a problem

Houston, we have a problem INITIELE INFO VEILIGHEID WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES 1 Houston, we have a problem 2 EHBO 3 4 WETGEVING HET AREI HET ARAB WELZIJN OP HET WERK DIVERSE K.B. DIVERSE M.B DIVERSE DECRETEN DIVERSE

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN

HSE guidelines. Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE guidelines Sapril 2017 ELEKTRISCHE GEVAREN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat onderdelen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (BS 21.12.2012) Contents Koninklijk besluit van 4 december

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

KB Elektrische installaties

KB Elektrische installaties Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen. (BS van 19 juni 2008) Koninklijk besluit van 2

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 1 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid Doelstelling Overzicht status/nieuwigheden omtrent

Nadere informatie

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI 1. Inleiding De fiche 4 (Observatie) geeft een inleiding en vat de inhoud samen van het Algemeen Reglement over de Elektrische Installaties (AREI).

Nadere informatie

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Stappenplan (her)keuring van (oude) elektrische installaties KB van 2 juni 2008 Minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Focus op elektrische installaties 2013/2

Focus op elektrische installaties 2013/2 Preventie en wetgeving Focus op elektrische installaties 2013/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.3 KB Elektrische installaties... 7 2 Krachtlijnen... 9 2.1 Definities

Nadere informatie

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem Praktische aanpak: KB elektrische installaties Borging door middel van een managementsysteem Jan Van Ocken coördinerend preventieadviseur scholengroep Ekeren-Merksem Wetgeving 21-12-2012 Op 21 december

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT C1/123 07.05.2010 C1-123_NL_100507.doc 1 INHOUDSTAFEL 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED...3

Nadere informatie

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

KB van 4 december 2012 - Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST PROCEDURE OPNEMEN METERSTAND HOOGSPANNINGSCABINE Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine Uitgave 2 Datum: 20/01/10 Pagina 1 van 7 1. Definitie

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Interventies aan machines Consignatieprocedure Paul Van Haecke FOD WASO AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

Interventies aan machines Consignatieprocedure Paul Van Haecke FOD WASO AD Toezicht op het Welzijn op het Werk Interventies aan machines Consignatieprocedure Paul Van Haecke FOD WASO AD Toezicht op het Welzijn op het Werk 30 september 2016 1 1. Het probleem 2. De wetgeving 3. Een case (EAO) 30 september 2016 2

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

BIJDRAGE TOT INRICHTING VAN EEN LEERATELIER ELEKTRICITEIT

BIJDRAGE TOT INRICHTING VAN EEN LEERATELIER ELEKTRICITEIT BIJDRAGE TOT IRICHTIG VA EE LEERATELIER ELEKTRICITEIT Risicoanalyse op verschillende elektrische netstelsels Realisatie samenwerking FOD WASO - VDAB Waarom veiligheid? In de Welzijnswet wordt de werkgever

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

Elektrische consignatie. Maandthema september

Elektrische consignatie. Maandthema september Elektrische consignatie Maandthema september Elektrische consignatie: wat is het? Onder elektrische consignatie of inbeslagname, wordt verstaan de stappen die men moet nemen om een elektrische installatie

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE KB 04/12/2012 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES over DE PROBLEMEN M.B.T. HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN HET CONTROLEBEZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (ARTIKEL 270

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING 1. SCOPE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATEN K.B. van 4 /12 / 2012 (B.S. 21 / 12 / 2012) TOELICHTING Dit besluit bevat regels met betrekking tot: * het technisch dossier dat de elektrische installatie

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 Te hanteren voorschriften bij het werken aan laagspanningsinstallaties Opgesteld: VLR/NLB-Arbocommissie Datum : 01-05-2014 versie: 4 INHOUD blad 0. INLEIDING 3 1. OPLEIDINGEN

Nadere informatie

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk TWW RD Limburg-Vlaams-Brabant Koning Albertstraat 16B 3290 Diest http://www.werk.belgie.be

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR Versie 1.0 Uitgevoerd in opdracht van BEMEFA door VEKMO nv Met de steun van IWT Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt DAVGOS Werkgroep Preventieadviseurs Elektromechanica Bespreking: Oude Elektrische installaties Rik Callens - Eric Van Gucht Eddy Leemans Georges Bouchier Kurt Van Meerhaeghe - P. De Roissart Gastheer:

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

1467052,61 0 0 28 28 19,08 0 0 576 576 0,39 0 0 0 0,39 9 0 360588 0 0 9 9 24,9 0 0 299 299 0,83 0 0 0 0,83 1 0 1064567 0 0 33 33 33,99 0 0 810 810 0,76 0 0 0 0,76 15 0 661952 0 0 4 4 6,04 0 0 54 54 0,08

Nadere informatie

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 14/06/2017 Inspecteur: Ben Grossen Mentor: Levi Installateur: - Datum verslag: 14/06/2017

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 148001860 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015021238 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 13/07/2017 Inspecteur: Jef Haest Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 13/07/2017 B.T.W.

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie