VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Naam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013. Naam --------------------------------------"

Transcriptie

1 Schooljaar VMBO KBL 4 Naam Klas PTA 4 KBL pag. 1

2 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren VMBO KBL, BBL, lwt BBL pagina 4 begripsomschrijving pagina 5 informatie over het schoolexamen pagina 6 informatie over het eindexamen pagina 7 herkansing Commissie van beroep pagina 8 lijst examenkandidaten KBL pagina 9 Programma s van toetsing en afsluiting voor Nederlands pagina 10 Engels pagina 11 wiskunde pagina 12 natuur en scheikunde 1 pagina 13 biologie pagina 14 maatschappijleer pagina 15 lichamelijke opvoeding pagina 16 kunstvakken 1 pagina 17 techniek (breed) pagina 18 zorg en welzijn (breed) pagina 19 PTA 4 KBL pag. 2

3 Voorwoord. Beste examenkandidaten en ouders/ verzorgers, voor u ligt het informatieboekje over de eindexamens, het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het examenjaar Een belangrijk jaar waarin we hopen dat iedereen een diploma haalt. In dit document staan de examenreglementen, voor zover voor de examenkandidaten van belang. Hierna volgen de PTA s van de theorievakken en de beroepsgerichte vakken. Zoals u zult zien staan er codes bij de toetsen. U krijgt gedurende het examenjaar driemaal een overzicht van de behaalde cijfers. De cijfers horen bij de codes uit het PTA, zodat iedereen kan zien waar een cijfer voor behaald is. Daarnaast zijn het PTA en de cijferoverzichten te vinden binnen Magister. Daarvoor heeft u een toegangscode met wachtwoord gekregen. Het examenjaar is verdeeld is drie periodes: 1. periode 1 - van begin cursus tot en met 9 november 2012; 2. periode 2 - van 12 november tot en met 18 januari 2013; 3. periode 3 - van 21 januari tot en met 28 maart 2013; Na elke periode zijn er mogelijkheden tot herkansing. Voor de theorievakken zijn er per periode twee herkansingen mogelijk en voor de beroepsgerichte vakken één herkansing. In het PTA staat vermeld of en hoe er voor een bepaald onderdeel herkansing mogelijk is. De weging geeft aan hoe zwaar een onderdeel meetelt. Praktische opdrachten worden met een cijfer beoordeeld en tellen mee voor het eindcijfer schoolexamen. Deze mogen niet herkanst worden. Voor een handelingsdeel wordt geen cijfer gegeven, maar een beoordeling voldoende of onvoldoende Zonder voldoende beoordeling van deze onderdelen, mag niet meegedaan worden aan het eindexamen. Belangrijk is dus om steeds op tijd deze onderdelen in orde te hebben. De mentor is voor zowel de ouders/ verzorgers als voor de examenkandidaten het eerste aanspreekpunt. Zij zijn te bereiken via de Voor de afkorting, zie de lijst met examendocenten of anders op de website van de school. We wensen iedereen heel veel succes het komend jaar. Dhr K.C. Boogaard Mevr. E. Venema voorzitter van de examencommissie, teamleider zorg en welzijn, techniek breed en leerwerktraject secretaris van de examencommissie. PTA 4 KBL pag. 3

4 Lijst van examinatoren VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Nederlands HSH mevrouw K. Heshof HTN mevrouw Huitink ( Lwt ) Engels Maatschappijleer JON de heer B. de Jong HSM mevrouw M.M. Hasselmeijer SCT de heer Schot Wiskunde VOS mevrouw E. Vos DRV de heer R. de Reuver Natuurkunde Biologie LO Techniek breed VER de heer J. Vermeulen MAS de heer J. van der Maas HSC de heer F. van Heesch JBT de heer J.A.M. Boot GRN de heer R.A.M Groenewegen HMN de heer C. Hofman INC de heer E. Inacio Zorg en Welzijn EDN mevrouw E. van Eeden MDD mevrouw M. Middelkoop SCL mevrouw L. Schelling VLV mevrouw M.N. van Velthoven VNM mevrouw E. Venema VRM mevrouw M. Vermeulen PTA 4 KBL pag. 4

5 Begripsomschrijving De school: PTA: Toetsen: Examens: Actief College" te Oud-Beijerland c.q. de daaraan verbonden personen, instellingen en lichamen die op de verschillende werkterreinen aangesteld en bevoegd zijn tot het vaststellen en treffen van regelingen en tot beoordeling van processen en producten in de breedste zin van het woord. programma van toetsing en afsluiting. Alle schriftelijke, mondelinge of praktische onderdelen die in het PTA vermeld staan. Een toets kan worden beoordeeld met een cijfer of met een oordeel voldoende/goed. schoolexamen (SE), alle toetsen uit het PTA. centraal Examen:(CE) eindexamens voor de theorievakken. Voor KBL, BBL en lwt BBL zijn het digitale examens. Alle kandidaten krijgen viermaal de gelegenheid om met de digitale examens te oefenen onder begeleiding van de vakdocent. centraal schriftelijk en praktijkexamen: (CSPE) dit is het eindexamen voor de praktijkafdelingen zorg en welzijn breed en techniek breed. Deze worden in april afgenomen. Dit is een combinatie van praktijk en theoretische opdrachten. Deze examens duren afhankelijk van de afdeling één tot vier dagen. Examenbesluit: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo". Enkele bepalingen die van belang zijn voor de leerling worden vermeld in dit PTA. Voor de overige artikelen/onderdelen wordt u verwezen naar het volledige Besluit ter inzage op school verkrijgbaar, of op de internetpagina PTA 4 KBL pag. 5

6 Informatie over het schoolexamen VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Artikel 35: Beoordeling schoolexamen 1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 3. In afwijking van het eerste lid, worden de vakken kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding1 beoordeeld met "voldoende" of "goed". schoolexamen Een onderdeel van het schoolexamen kan, indien in het PTA aangegeven, herkanst worden. Het hoogst behaalde cijfer geldt als definitief cijfer voor het betreffende onderdeel. Een onvoldoende verslag kan in overleg met de vakdocent worden verbeterd. Het schoolexamen is verdeeld in drie periodes. Per periode kunnen 2 theorievakken herkanst worden, in totaal maximaal 6 herkansingen in het examenjaar. Per periode is 1 herkansing bij zorg en welzijn / techniek breed mogelijk. zal dan een werkveld, opdracht of module zijn. Dit kan ook een onderdeel hiervan zijn. Verhindering bij schoolexamen Indien een kandidaat door ziekte of anderszins bijzondere omstandigheden- ter beoordeling van de voorzitter van de eindexamencommissie- niet in staat is deel te nemen aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt de voorzitter van de eindexamencommissie daarvan uiterlijk op de dag van de toets voor aanvang van de toets door de ouders/verzorgers in kennis gesteld. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingehaald en tellen niet mee voor de herkansingsregeling. Voor de leerling die zonder geldige reden niet binnen de door school aangegeven herkansingperiode en tijd verschijnt, wordt het reeds behaalde SE-cijfer definitief. Afsluiting schoolonderzoek De leerlingen en docenten tekenen voor akkoord SE cijfers uiterlijk 25 april Hierna is het SE cijfer definitief. Niet getekend is automatisch akkoord. PTA 4 KBL pag. 6

7 Informatie over het eindexamen VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Artikel 47: Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste of tweede volzin, niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is dit cijfer tevens het eindcijfer. De weging van SE en CE is bij KBL, BBL en lwt BBL : SE (1x) plus het gemiddelde van CE en CSPE (1x), gedeeld door 2. Artikel 49: Uitslag 1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, en hij tevens: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. Het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. De eerste decimaal moet een 5 zijn. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt. Het eindcijfer voor het afdelingsvak / beroepsgerichte programma telt bij BBL, lwt BBL en KBL mee als 2 cijfers. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken1 is een voldoende behaald. Artikel 45. Verhindering centraal examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de voorzitter van de eindexamencommissie, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. PTA 4 KBL pag. 7

8 Artikel 51. centraal examen 1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, negende lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het cspe, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor het cspe af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak. De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Artikel 4. Commissie van beroep: Bij de klachtenprocedure moet onderscheid worden gemaakt tussen klachten over omstandigheden en onregelmatigheden de kandidaat betreffend. Klachten over de omstandigheden dienen gemeld te worden bij de voorzitter of de secretaris van de eindexamencommissie. Klachten betreffende de kandidaat dienen te worden gemeld bij de Commissie van Beroep. De commissie van beroep voor deze cursus wordt samengesteld uit: Namens het Actief College : De heer T.A. Adema Namens het openbaar basisonderwijs : De heer A.J.H. Schellekens Namens de medezeggenschapsraad (MR) : Mevrouw A. Cool De commissie van beroep wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. Indien beroep is aangetekend roept de voorzitter de commissie binnen twee maal 24 uur bijeen en stelt deze de afhandelingsprocedure in werking. De afhandelingsprocedure is als volgt: 1. De commissie gaat na of het beroep binnen de gestelde termijn is ingediend. 2. De commissie stelt de inspecteur op de hoogte van het feit, dat zij haar onderzoek heeft aangevangen. 3. De commissie hoort de voorzitter van de examencommissie. 4. De commissie hoort de examinator, c.q. de examinatoren die de onregelmatigheid hebben geconstateerd. 5. De commissie gaat na of de examencommissie en examinatoren procedureel correct hebben gehandeld. 6. De commissie hoort de betrokken kandidaat. 7. De commissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een vertrouwelijk protocol. 8. De commissie toetst haar bevindingen aan de van toepassing zijnde artikelen van het eindexamenbesluit (artikel 5) en wint eventueel informatie in bij de inspecteur van de inspectie waaronder de school ressorteert. 9. De commissie beslist binnen een termijn van veertien dagen of het beroep ontvankelijk is, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken en stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het schoolexamen en/of centraal examen geheel of gedeeltelijk opnieuw af te leggen. 10. De commissie stelt de voorzitter van de examencommissie, c.q. de directeur op de hoogte van haar beslissing en deelt die beslissing ook schriftelijk mede aan de inspectie en de kandidaat. PTA 4 KBL pag. 8

9 6653 Björn van Vliet K4TCA 6508 Christian van den Berg K4TCA 6457 Cliff van den Heuvel K4TCA 6760 Corbin Hoogenboom K4TCA 7436 Dylan de Groot K4TCA 6850 Evert Roy Koopmans K4TCA 7450 Jelle Vos K4TCA 6730 Leendert Arie van der Giessen K4TCA 6759 Leendert Dirk van Prooijen K4TCA 6692 Luuk van Wingerden K4TCA 6824 Nardo Sprangers K4TCA 7150 Peter Heine Willemc Brands K4TCA 6781 Remco van Peenen K4TCA 6795 Roi Durand K4TCA 6650 Sjoerd van der Stelt K4TCA 6790 Thomas Stouten K4TCA 6686 Tim Doodeman K4TCA 6681 Wesley Hage K4TCA 6631 Yegeremu Yiftu Tinke K4TCA 6715 Andrew Bakker K4TCB 6635 Caspar Thomas Groenewegen K4TCB 6784 Corné Kooijman K4TCB 6832 Daan van der Velden K4TCB 6794 David Zom K4TCB 6765 cob Marinus van der Sluys K4TCB 6575 Johan Kraak K4TCB 6667 Johannes Marie Bestebreur K4TCB 6712 Kevin Pieter n in 't Veld K4TCB 6857 Laurens van Santen K4TCB 6710 Matthijs Cornelis Vastenhout K4TCB 6758 Niels Bouman K4TCB 6698 Quinten Reilly de Feij K4TCB 6682 Rick de Boer K4TCB 6636 Robin de Jong K4TCB 6633 Rowan van Vliet K4TCB 6714 Roy Kühlman K4TCB 6829 Tom Roos K4TCB 6659 Walter Koopman K4TCB 6793 Angelique Corrie Maria Holleman K4ZW 6649 Argeta Tetaj K4ZW 6762 Cheyenne Andeweg K4ZW 6771 Conchita Almazan K4ZW 6716 Eline Daniëlle Verhagen K4ZW 6764 Emily Amber Hathorne K4ZW 6632 Esmée Lagrouw K4ZW 6711 Esmée Outermans K4ZW 6822 Ilona Stok K4ZW 6685 Iris Saffira Stok K4ZW 7431 Joost Oostenrijk K4ZW 6805 Jordy Guis K4ZW 6859 Kevin Dimitri Versluis K4ZW 6471 Kimberley de Kraai K4ZW 6495 Leah Evon van Zuijlen K4ZW 6792 Maria Sijmpje Waardenburg K4ZW 6791 Marjolein Schalkoord K4ZW 6782 Monica Pietertje Koster K4ZW 6648 Robert Robbemont K4ZW 6783 Romano Bruno Massimo Joostensz K4ZW 6696 Sascha Lupker K4ZW 6695 Shanita Bontekoe K4ZW 6835 Tess Reinders K4ZW 6640 Thomas Nijbroek K4ZW 6591 Titas Dura K4ZW PTA 4 KBL pag. 9

10 Vak: Nederlands Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. In het vak Nederlands wordt aandacht besteed aan vier kerngebieden : lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze onderdelen komen ti jdens de lessen - jaar 1 tot en met jaar 4 - aan bod, onder andere door gebruik te maken van de methode Op Nie uw Niveau. In het examenjaar worden leerlingen tijdens schoolonderzoeken geto etst op de kennis - wat ze weten - en kunde - wat ze kunnen (vaardigheden) - met betrekking tot lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze kennis en kunde is belangrijk om goed te functioneren in hun vervolgople iding en in de maatschappij. Tijdens het Centraal Schriftelijk Examen worden leerlingen met nam e getoetst op het gebied van lees - en schrijfvaardigheid. Schoolexamens EXTRA INFO PTA KLAS 4 KBL NEDERLANDS De lesstof die behandeld wordt op basis van de methode Op Nieuw Ni veau wordt viermaal getoetst, te weten hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. Het onderdeel Fictie toetst de fictietheorie uit de methode Op Nie uw Niveau in combinatie met een gelezen boek. Leerlingen kunnen ki ezen uit Mama Tandoori' van Ernest van der Kwast en Soldaten huilen niet' van R indert Kromhout (Jonge Lijsters 2011). Voor de Kijk - en Luistertoets wordt gebruik gemaakt van de CITO Kijk - en Luistervaardigheidstoets. Tijdens een presentatie van ca. 10 minuten spreken de leerlingen o ver het werkstuk dat gemaakt is in klas 3. De schrijfvaardigheid wordt getoetst aan de hand van twee schrijfo pdrachten, te denken valt aan een zakelijke/persoonlijke brief, een e - mailbericht, een formulier etc. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 2 Fictietoets 114 Periode 2 2 Kijk- en Luistertoets 121 Periode 3 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 3 2 Presentatie 123 Periode 3 1 Schrijfopdracht Periode 3 1 Schrijfopdracht SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Er kunnen in totaal 6 toetsen worden herkanst: 101, 111, 112,121,1 23 en 124. en kunnen alleen worden afgenomen binnen een periode waarin de toets oorspronkelijk werd gemaakt. In Magister zijn spec iale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 10

11 Vak: Engels Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt een prognose afgegeven door de vakd ocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Sectoridioom: Bij dit onderdeel wordt de schrijfvaardigheid getoet st door middel van concrete onderwerpen uit de methode New Interfa ce. Kijk - en Luistervaardigheid: Voor het afnemen van de toets van dit onde rdeel wordt gebruik gemaakt van de landelijke Cito Kijk - en Luistervaardigheidstoets. Voorafgaand aan de toets wordt dit onder deel geoefend en besproken in de les. Spreekvaardigheid:De toetsing bestaat uit een leesbeurt en een per soonlijk gesprek over onderwerpen die betrekking hebben op de kand idaat zelf zoals hobby's, sport, vrije tijd, school, werk, vervolgopleiding enz. Vo orafgaand aan de toets wordt dit onderdeel geoefend en besproken i n de les. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 0,2 Taaltoets Unit Periode 1 0,2 Idioomtoets Unit Periode 1 0,2 Sectoridioom Periode 1 0,2 Kijkluistertoets 105 Periode 1 0,2 Sectoridioom Periode 2 0,2 Taaltoets Unit Periode 2 0,2 Idioomtoets Unit Periode 2 0,2 Sectoridioom Periode 2 0,2 Kijkluistertoets 115 Periode 3 1 Boektoets 121 Periode 3 1 S.E. schrijfvaardigheid 122 Periode 3 1 S.E. kijkluistertoets 123 Periode 3 1 S.E. spreekvaardigheid SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De toetsen die kunnen worden herkanst zijn: Taaltoets unit 1 (EN10 1), Idioomtoets unit 1 (EN102), Taaltoets unit 3 (EN111), Idioomto ets unit 3 (EN112) en Boektoets (EN 115). De herkansingen worden op een voora f vastgesteld moment ingeroosterd (zie jaarplanning). v oor de boektoets is na het begin van de praktijkexamens in de maand April. In Magister zijn speciale herkansingskolommen zichtbaar (origine el kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 11

12 Vak: wiskunde Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Methode Getal & Ruimte 4K1 en 4K2. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de vakdocent. Dit gebeurt met de co de o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 789. Deze pro gnose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er nu voor staat, een voldoende resultaat zal halen voor dit vak op het eindexamen. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 1 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 1 2 H1 + H2 112 Periode 2 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 2 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 2 2 H3 + H4 121 Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 3 H5 + H6 + H SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De toetsen die kunnen worden herkanst zijn 103, 113 en 124. In Mag ister zijn speciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolom nummer + 100). PTA 4 KBL pag. 12

13 Vak: natuur- en scheikunde I Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 5: Elektrische schakelingen 102 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 9: Elektriciteit 103 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 10: Geluid 111 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 1: Stoffen en materialen 112 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 11: Bouw van de materie 113 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 6: Beweging 114 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 12: Veiligheid in het verkeer 121 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 2: Licht 122 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 3: Krachten 123 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 4: Verbranden en verwarmen 124 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 7: Het weer SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Alle toetsen 101 t/m 122 komen in aanmerking voor herkansing, met een maximum van één herkansing per periode. In Magister zijn speci ale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 13

14 Vak: biologie Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Theorietoets thema stofwisseling 102 Periode 1 1 Theorietoets thema planten 112 Periode 2 1 Theorietoets ecologie 113 Periode 2 1 Theorietoets thema mens en milieu 114 Periode 2 1 Theorietoets thema voeding en vertering 121 Periode 3 1 Theorietoets thema gaswisseling 122 Periode 3 1 Theorietoets thema transport 123 Periode 3 1 Werkstuk 501 Periode 1 1 PO 1: Practicum bloem 502 Periode 3 0 Practicum ontleden en verslaglegging SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De acht toetsen kunnen allen worden herkanst. In Magister zijn spe ciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 14

15 Vak: maatschappijleer Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens De inleverdata van de praktische opdrachten (102, 112,113,122 en 1 23) worden door de docent bekend gemaakt. Bij overschrijding van e en inleverdatum zijn de volgende regels van toepassing: * Twee punten aftrek indien de opdracht van twee dagen tot een wee k te laat wordt ingeleverd * Drie punten aftrek als de opdracht in de week daarna wordt ingel everd * Nog later of helemaal niet: het cijfer 1 Bij een 'onvoldoende score' voor de handelingsdelen (103 en 114) m oet voor o.a. het werkboek een voldoende worden behaald. Indien di t onderdeel niet is afgesloten met een voldoende, is de kandidaat uitgesloten van deel name aan het centraal schriftelijk eindexamen. Het al dan niet voldoen van de kandidaat aan bovenstaande eisen wo rdt beoordeeld door de examencommissie. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 2 hoofdstuk 1 t/m 7 thema media 102 Periode 1 1 voorpagina 103 Periode 1 0 werkhouding thema media 111 Periode 2 2 hoofdstuk 1 t/m 6 thema criminaliteit 112 Periode 2 1 criminelen in de krant 113 Periode 2 1 analyse maatschappelijk probleem 114 Periode 2 0 werkhouding thema criminaliteit 121 Periode 3 2 hoofdstuk 1 t/m 9 politiek 122 Periode 3 1 een nieuwe partij 123 Periode 3 1 politiek Den Haag 124 Periode 3 3 casus SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Er kunnen in totaal 3 schoolexamens worden herkanst: 101, 111 en en worden afgenomen binnen een periode waarin de toe ts oorspronkelijk werd gemaakt. In Magister zijn speciale herkansing skolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 15

16 Vak: lichamelijke opvoeding Inleiding Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt afgegeven door de vakdo cent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 790. Het vak LO dient minimaal met een waardering 'v' te worden af gesloten. Alle onderdelen worden beoordeeld naar het fysieke kunne n van de kandidaat. Vervangende opdracht bij vrijstelling - /afwezigheid is een werkstuk. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals he t er nu voor staat, een voldoende resultaat zal halen voor dit vak op het eindexamen. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving Turnen - grondoefening Turnen - ringen Turnen - kast (breedte) Turnen - kast (lengte) Turnen - minitramp springen Turnen - inzet Turnen - sociale vaardigheden Spel - Volleybal Spel - Basketbal Spel - Slagbal Spel - Hockey Spel - Recreatief Balspelen - inzet Balspelen - sociale vaardigheden Atletiek - loopvormen Atletiek - hoogspringen Atletiek - shuttelrun Atletiek - kogelstoten Atletiek - sprint startblokken Atletiek - inzet Atletiek - sociale vaardigheden Gemiddelde cijfer turnen Gemiddelde cijfer balspelen Gemiddelde cijfer atletiek Gemiddelde cijfer werkstukken Prognose Eindexamen Eindcijfer schoolexamen PTA 4 KBL pag. 16

17 Inleiding Dit vak is afgesloten in het derde leerjaar met de beoordeling V o f G. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving Vak: kunstvakken I 790 Eindcijfer Schoolexamen PTA 4 KBL pag. 17

18 Vak: techniek (breed) Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Bij Techniek Breed worden cijfers gegeven binnen vier werkgebieden : Bouwtechniek (vanaf kolom 101), Metaaltechniek (vanaf kolom 111), Elektrotechniek (vanaf kolom 121) en Mobiliteit (vanaf kolom 141). Binnen ieder we rkgebied telt het cijfer voor de stage het zwaarst mee met een weg ing van 5,5. Deze cijfers tellen allen mee voor de berekening van het eindcijfer lee rjaar 4 (kolom 785), waarbij aan deze voorwaarden moet zijn voldaa n: minimaal 3/5 van het werkgebied Bouwtechniek moet cijfermatig zijn afgerond, minima al 4/6 van het werkgebied Metaaltechniek moet cijfermatig zijn afg erond, minimaal 8/13 van het werkgebied Elektrotechniek moet cijfermatig zijn afge rond, minimaal 3/5 van het werkgebied Mobiliteit moet cijfermatig zijn afgerond. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving B8 halfsteens muur metselen B12 stellen B14 uitzetten B16 kozijnen B18 afhangen en sluitbaar maken 106 5,5 stage M6 inleiding verspanende techniek M7 inleiding verbindingstechniek I1 wasmachineaansluiting I3 wastafel I8 paneel radiator I10 vloerverwarming 117 5,5 stage E6 de meterkast E7 de badkamer en werkplaats E8 de elektrische installatie E11 relais gestuurde verlichting E21 toegangscontrole E23 informatie en communicatie E27 wet van ohm E28 werken met een relais E29 werken met pneumatiek E30 halfgeleiders E31 digitale bouwstenen E32 sensoren en actuatoren E33 regelsystemen 134 5,5 stage Motoren cijfer Voertuigen cijfer Elektro cijfer Materialen en gereedschappen cijfer 145 5,5 stage SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) In totaal kunnen zes cijfers worden herkanst. In Magister zijn spe ciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 18

19 Vak: zorg en welzijn (breed) Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Binnen de afdeling zorg & welzijn wordt gewerkt met een werkplekke nstructuur. Gedurende het schooljaar doorloopt iedere leerling 7 van de 9 beschikbare werkvelden. Welke dit zijn is per leerling afhankelij k van de routing die de leerling in de werkplekkenstructuur doorlo opt. Alle behaalde cijfers zijn SE cijfers. Binnen ieder werkveld kan de theorietoets binnen de geldende examenregels worden herkanst. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving wv woonbegeleiding deelprestaties wv woonbegeleiding werkhouding wv woonbegeleiding praktijktoets wv woonbegeleiding theorietoets wv leven met een beperking deelprestaties wv leven met een beperking werkhouding wv leven met een beperking praktijktoets wv leven met een beperking theorietoets wv zorg en dienstverlening deelprestaties wv zorg en dienstverlening werkhouding wv zorg en dienstverlening praktijktoets wv zorg en dienstverlening theorietoets wv basisschool deelprestaties wv basisschool werkhouding wv basisschool praktijktoets wv basisschool theorietoets wv uiterlijkse verzorging 2 deelprestaties wv uiterlijkse verzorging 2 werkhouding wv uiterlijkse verzorging 2 praktijktoets wv uiterlijkse verzorging 2 theorietoets wv facilitaire dienstverlening 2 deelprestaties wv facilitaire dienstverlening 2 werkhouding wv facilitaire dienstverlening 2 praktijktoets wv facilitaire dienstverlening 2 theorietoets wv keuze deelprestaties wv keuze werkhouding wv keuze praktijktoets wv keuze theorietoets wv 1 resterend uit klas 3 deelprestaties wv 1 resterend uit klas 3 werkhouding wv 1 resterend uit klas 3 praktijktoets wv 1 resterend uit klas 3 theorietoets wv 2 resterend uit klas 3 deelprestaties wv 2 resterend uit klas 3 werkhouding wv 2 resterend uit klas 3 praktijktoets wv 2 resterend uit klas 3 theorietoets verslag excursie verslag excursie Periode 2 1 werken aan prestaties 1 (WAP) 504 Periode 3 1 werken aan prestaties 2 (WAP) SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar 4 PTA 4 KBL pag. 19

20 Vak: zorg en welzijn (breed) Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) In totaal kunnen negen cijfers worden herkanst. In Magister zijn s peciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer ). PTA 4 KBL pag. 20

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2014-2015 VMBO LWT 4. PTA 4 LWT 2014 2015 Pagina 1

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2014-2015 VMBO LWT 4. PTA 4 LWT 2014 2015 Pagina 1 Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2014-2015 VMBO LWT 4 PTA 4 LWT 2014 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 lijst examinatoren vmbo kbl, bbl, lwt bbl 2014-2015 pagina 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO LWT 3. Klas

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO LWT 3. Klas Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 VMBO LWT 3 Naam ----------------------------------- Klas ----------------------------------- 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 begripsomschrijving

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 VMBO BBL 4. Klas ------------------------------------ PTA 4 BBL 2012-2013 pag.

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 VMBO BBL 4. Klas ------------------------------------ PTA 4 BBL 2012-2013 pag. Schooljaar 2012-2013 - VMBO BBL 4 Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------ PTA 4 BBL 2012-2013 pag. 1 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren VMBO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2016 VMBO LWT 4. Leerwerktrajec

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2016 VMBO LWT 4. Leerwerktrajec Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2016 VMBO LWT 4 Leerwerktrajec Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren vmbo lwt bbl 2015-2016 pagina 4 begripsomschrijving pagina 5 informatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2013-2014. Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2013-2014. Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------ schooljaar 2013-2014 VMBO LWT 3 Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------ Pagina 1 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 begripsomschrijving pagina 4 informatie over

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 VMBO BBL3. Naam --------------------------------- Klas ----------------------------------

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013 VMBO BBL3. Naam --------------------------------- Klas ---------------------------------- Schooljaar 2012-2013 VMBO BBL3 Naam --------------------------------- Klas ---------------------------------- 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 begrips pagina 4 informatie over het schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO KBL3. Klas

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO KBL3. Klas Schooljaar 2012-2013 VMBO KBL3 Naam ---------------------------------------- Klas ---------------------------------------- 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 begrips pagina 4 informatie over het

Nadere informatie

VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2013-2014. Naam ------------------------------------

VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2013-2014. Naam ------------------------------------ schooljaar 2013-2014 VMBO KBL 4 Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------ PTA KBL 4 2013-2014 Pagina 1 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren VMBO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO BBL 4 techniek breed

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO BBL 4 techniek breed PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2017-2018 VMBO BBL 4 techniek breed Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord 3 lijst examinatoren vmbo glt, kbl, bbl, lwt blb 2017-2018 4/5 begripsomschrijving 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2017 VMBO LWT 3

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2017 VMBO LWT 3 Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2015-2017 VMBO LWT 3 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 begripsomschrijving pagina 4 informatie over het schoolexamen pagina 5 Programma s van toetsing en

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO BBL 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO BBL 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016-2017 VMBO BBL 4 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord 3 lijst examinatoren vmbo gl, kbl, bbl, lwt bbl 2016-2017 4 begripsomschrijving 5 informatie over het

Nadere informatie

VMBO BBL 4. Programma van toetsing en afsluiting schooljaar Naam

VMBO BBL 4. Programma van toetsing en afsluiting schooljaar Naam schooljaar 2013-2014 VMBO BBL 4 Naam ------------------------------------ Klas ------------------------------------ PTA BBL 4 2013-2014 Pagina 1 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren VMBO

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3:

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3: WELKOM Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. INFORMATIEAVOND KLAS 3 Programma: 19.00 algemene informatie dhr

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO GTL4 profiel bouw, wonen en interieur

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO GTL4 profiel bouw, wonen en interieur PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2017-2018 VMBO GTL4 profiel bouw, wonen en interieur Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord 3 lijst examinatoren vmbo gtl, kbl, bbl, lwt bbl 2017-2018 4/5 begripsomschrijving

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar VMBO GL 3. PTA 3GL Pagina 1

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar VMBO GL 3. PTA 3GL Pagina 1 schooljaar 2014-2015 - VMBO GL 3 PTA 3GL 2014 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 begrips pagina 4 informatie over het schoolexamen pagina 5 Programma s van toetsing en afsluiting voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar VMBO BBL 3. PTA 3BBL Pagina 1

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar VMBO BBL 3. PTA 3BBL Pagina 1 schooljaar 2014-2015 VMBO BBL 3 PTA 3BBL 2014 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave pagina 2 voorwoord pagina 3 begrips pagina 4 informatie over het schoolexamen pagina 5 Programma s van toetsing en afsluiting voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Het examenreglement van het Via Nova College

Het examenreglement van het Via Nova College Het examenreglement van het Via Nova College Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de examencommissie van het Via Nova College op 29-09- 2016. Het examenreglement van het Via Nova College is gebaseerd

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 207-208 VMBO-basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-320555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie