VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO KBL 4. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013. Naam --------------------------------------"

Transcriptie

1 Schooljaar VMBO KBL 4 Naam Klas PTA 4 KBL pag. 1

2 Inhoudsopgave voorwoord pagina 3 lijst examinatoren VMBO KBL, BBL, lwt BBL pagina 4 begripsomschrijving pagina 5 informatie over het schoolexamen pagina 6 informatie over het eindexamen pagina 7 herkansing Commissie van beroep pagina 8 lijst examenkandidaten KBL pagina 9 Programma s van toetsing en afsluiting voor Nederlands pagina 10 Engels pagina 11 wiskunde pagina 12 natuur en scheikunde 1 pagina 13 biologie pagina 14 maatschappijleer pagina 15 lichamelijke opvoeding pagina 16 kunstvakken 1 pagina 17 techniek (breed) pagina 18 zorg en welzijn (breed) pagina 19 PTA 4 KBL pag. 2

3 Voorwoord. Beste examenkandidaten en ouders/ verzorgers, voor u ligt het informatieboekje over de eindexamens, het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het examenjaar Een belangrijk jaar waarin we hopen dat iedereen een diploma haalt. In dit document staan de examenreglementen, voor zover voor de examenkandidaten van belang. Hierna volgen de PTA s van de theorievakken en de beroepsgerichte vakken. Zoals u zult zien staan er codes bij de toetsen. U krijgt gedurende het examenjaar driemaal een overzicht van de behaalde cijfers. De cijfers horen bij de codes uit het PTA, zodat iedereen kan zien waar een cijfer voor behaald is. Daarnaast zijn het PTA en de cijferoverzichten te vinden binnen Magister. Daarvoor heeft u een toegangscode met wachtwoord gekregen. Het examenjaar is verdeeld is drie periodes: 1. periode 1 - van begin cursus tot en met 9 november 2012; 2. periode 2 - van 12 november tot en met 18 januari 2013; 3. periode 3 - van 21 januari tot en met 28 maart 2013; Na elke periode zijn er mogelijkheden tot herkansing. Voor de theorievakken zijn er per periode twee herkansingen mogelijk en voor de beroepsgerichte vakken één herkansing. In het PTA staat vermeld of en hoe er voor een bepaald onderdeel herkansing mogelijk is. De weging geeft aan hoe zwaar een onderdeel meetelt. Praktische opdrachten worden met een cijfer beoordeeld en tellen mee voor het eindcijfer schoolexamen. Deze mogen niet herkanst worden. Voor een handelingsdeel wordt geen cijfer gegeven, maar een beoordeling voldoende of onvoldoende Zonder voldoende beoordeling van deze onderdelen, mag niet meegedaan worden aan het eindexamen. Belangrijk is dus om steeds op tijd deze onderdelen in orde te hebben. De mentor is voor zowel de ouders/ verzorgers als voor de examenkandidaten het eerste aanspreekpunt. Zij zijn te bereiken via de Voor de afkorting, zie de lijst met examendocenten of anders op de website van de school. We wensen iedereen heel veel succes het komend jaar. Dhr K.C. Boogaard Mevr. E. Venema voorzitter van de examencommissie, teamleider zorg en welzijn, techniek breed en leerwerktraject secretaris van de examencommissie. PTA 4 KBL pag. 3

4 Lijst van examinatoren VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Nederlands HSH mevrouw K. Heshof HTN mevrouw Huitink ( Lwt ) Engels Maatschappijleer JON de heer B. de Jong HSM mevrouw M.M. Hasselmeijer SCT de heer Schot Wiskunde VOS mevrouw E. Vos DRV de heer R. de Reuver Natuurkunde Biologie LO Techniek breed VER de heer J. Vermeulen MAS de heer J. van der Maas HSC de heer F. van Heesch JBT de heer J.A.M. Boot GRN de heer R.A.M Groenewegen HMN de heer C. Hofman INC de heer E. Inacio Zorg en Welzijn EDN mevrouw E. van Eeden MDD mevrouw M. Middelkoop SCL mevrouw L. Schelling VLV mevrouw M.N. van Velthoven VNM mevrouw E. Venema VRM mevrouw M. Vermeulen PTA 4 KBL pag. 4

5 Begripsomschrijving De school: PTA: Toetsen: Examens: Actief College" te Oud-Beijerland c.q. de daaraan verbonden personen, instellingen en lichamen die op de verschillende werkterreinen aangesteld en bevoegd zijn tot het vaststellen en treffen van regelingen en tot beoordeling van processen en producten in de breedste zin van het woord. programma van toetsing en afsluiting. Alle schriftelijke, mondelinge of praktische onderdelen die in het PTA vermeld staan. Een toets kan worden beoordeeld met een cijfer of met een oordeel voldoende/goed. schoolexamen (SE), alle toetsen uit het PTA. centraal Examen:(CE) eindexamens voor de theorievakken. Voor KBL, BBL en lwt BBL zijn het digitale examens. Alle kandidaten krijgen viermaal de gelegenheid om met de digitale examens te oefenen onder begeleiding van de vakdocent. centraal schriftelijk en praktijkexamen: (CSPE) dit is het eindexamen voor de praktijkafdelingen zorg en welzijn breed en techniek breed. Deze worden in april afgenomen. Dit is een combinatie van praktijk en theoretische opdrachten. Deze examens duren afhankelijk van de afdeling één tot vier dagen. Examenbesluit: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo". Enkele bepalingen die van belang zijn voor de leerling worden vermeld in dit PTA. Voor de overige artikelen/onderdelen wordt u verwezen naar het volledige Besluit ter inzage op school verkrijgbaar, of op de internetpagina PTA 4 KBL pag. 5

6 Informatie over het schoolexamen VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Artikel 35: Beoordeling schoolexamen 1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 3. In afwijking van het eerste lid, worden de vakken kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding1 beoordeeld met "voldoende" of "goed". schoolexamen Een onderdeel van het schoolexamen kan, indien in het PTA aangegeven, herkanst worden. Het hoogst behaalde cijfer geldt als definitief cijfer voor het betreffende onderdeel. Een onvoldoende verslag kan in overleg met de vakdocent worden verbeterd. Het schoolexamen is verdeeld in drie periodes. Per periode kunnen 2 theorievakken herkanst worden, in totaal maximaal 6 herkansingen in het examenjaar. Per periode is 1 herkansing bij zorg en welzijn / techniek breed mogelijk. zal dan een werkveld, opdracht of module zijn. Dit kan ook een onderdeel hiervan zijn. Verhindering bij schoolexamen Indien een kandidaat door ziekte of anderszins bijzondere omstandigheden- ter beoordeling van de voorzitter van de eindexamencommissie- niet in staat is deel te nemen aan een onderdeel van het schoolexamen, wordt de voorzitter van de eindexamencommissie daarvan uiterlijk op de dag van de toets voor aanvang van de toets door de ouders/verzorgers in kennis gesteld. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingehaald en tellen niet mee voor de herkansingsregeling. Voor de leerling die zonder geldige reden niet binnen de door school aangegeven herkansingperiode en tijd verschijnt, wordt het reeds behaalde SE-cijfer definitief. Afsluiting schoolonderzoek De leerlingen en docenten tekenen voor akkoord SE cijfers uiterlijk 25 april Hierna is het SE cijfer definitief. Niet getekend is automatisch akkoord. PTA 4 KBL pag. 6

7 Informatie over het eindexamen VMBO KBL, BBL, Lwt BBL Artikel 47: Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste of tweede volzin, niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is dit cijfer tevens het eindcijfer. De weging van SE en CE is bij KBL, BBL en lwt BBL : SE (1x) plus het gemiddelde van CE en CSPE (1x), gedeeld door 2. Artikel 49: Uitslag 1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, en hij tevens: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. Het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. De eerste decimaal moet een 5 zijn. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt. Het eindcijfer voor het afdelingsvak / beroepsgerichte programma telt bij BBL, lwt BBL en KBL mee als 2 cijfers. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken1 is een voldoende behaald. Artikel 45. Verhindering centraal examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de voorzitter van de eindexamencommissie, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. PTA 4 KBL pag. 7

8 Artikel 51. centraal examen 1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, negende lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het cspe, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor het cspe af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak. De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Artikel 4. Commissie van beroep: Bij de klachtenprocedure moet onderscheid worden gemaakt tussen klachten over omstandigheden en onregelmatigheden de kandidaat betreffend. Klachten over de omstandigheden dienen gemeld te worden bij de voorzitter of de secretaris van de eindexamencommissie. Klachten betreffende de kandidaat dienen te worden gemeld bij de Commissie van Beroep. De commissie van beroep voor deze cursus wordt samengesteld uit: Namens het Actief College : De heer T.A. Adema Namens het openbaar basisonderwijs : De heer A.J.H. Schellekens Namens de medezeggenschapsraad (MR) : Mevrouw A. Cool De commissie van beroep wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. Indien beroep is aangetekend roept de voorzitter de commissie binnen twee maal 24 uur bijeen en stelt deze de afhandelingsprocedure in werking. De afhandelingsprocedure is als volgt: 1. De commissie gaat na of het beroep binnen de gestelde termijn is ingediend. 2. De commissie stelt de inspecteur op de hoogte van het feit, dat zij haar onderzoek heeft aangevangen. 3. De commissie hoort de voorzitter van de examencommissie. 4. De commissie hoort de examinator, c.q. de examinatoren die de onregelmatigheid hebben geconstateerd. 5. De commissie gaat na of de examencommissie en examinatoren procedureel correct hebben gehandeld. 6. De commissie hoort de betrokken kandidaat. 7. De commissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een vertrouwelijk protocol. 8. De commissie toetst haar bevindingen aan de van toepassing zijnde artikelen van het eindexamenbesluit (artikel 5) en wint eventueel informatie in bij de inspecteur van de inspectie waaronder de school ressorteert. 9. De commissie beslist binnen een termijn van veertien dagen of het beroep ontvankelijk is, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken en stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het schoolexamen en/of centraal examen geheel of gedeeltelijk opnieuw af te leggen. 10. De commissie stelt de voorzitter van de examencommissie, c.q. de directeur op de hoogte van haar beslissing en deelt die beslissing ook schriftelijk mede aan de inspectie en de kandidaat. PTA 4 KBL pag. 8

9 6653 Björn van Vliet K4TCA 6508 Christian van den Berg K4TCA 6457 Cliff van den Heuvel K4TCA 6760 Corbin Hoogenboom K4TCA 7436 Dylan de Groot K4TCA 6850 Evert Roy Koopmans K4TCA 7450 Jelle Vos K4TCA 6730 Leendert Arie van der Giessen K4TCA 6759 Leendert Dirk van Prooijen K4TCA 6692 Luuk van Wingerden K4TCA 6824 Nardo Sprangers K4TCA 7150 Peter Heine Willemc Brands K4TCA 6781 Remco van Peenen K4TCA 6795 Roi Durand K4TCA 6650 Sjoerd van der Stelt K4TCA 6790 Thomas Stouten K4TCA 6686 Tim Doodeman K4TCA 6681 Wesley Hage K4TCA 6631 Yegeremu Yiftu Tinke K4TCA 6715 Andrew Bakker K4TCB 6635 Caspar Thomas Groenewegen K4TCB 6784 Corné Kooijman K4TCB 6832 Daan van der Velden K4TCB 6794 David Zom K4TCB 6765 cob Marinus van der Sluys K4TCB 6575 Johan Kraak K4TCB 6667 Johannes Marie Bestebreur K4TCB 6712 Kevin Pieter n in 't Veld K4TCB 6857 Laurens van Santen K4TCB 6710 Matthijs Cornelis Vastenhout K4TCB 6758 Niels Bouman K4TCB 6698 Quinten Reilly de Feij K4TCB 6682 Rick de Boer K4TCB 6636 Robin de Jong K4TCB 6633 Rowan van Vliet K4TCB 6714 Roy Kühlman K4TCB 6829 Tom Roos K4TCB 6659 Walter Koopman K4TCB 6793 Angelique Corrie Maria Holleman K4ZW 6649 Argeta Tetaj K4ZW 6762 Cheyenne Andeweg K4ZW 6771 Conchita Almazan K4ZW 6716 Eline Daniëlle Verhagen K4ZW 6764 Emily Amber Hathorne K4ZW 6632 Esmée Lagrouw K4ZW 6711 Esmée Outermans K4ZW 6822 Ilona Stok K4ZW 6685 Iris Saffira Stok K4ZW 7431 Joost Oostenrijk K4ZW 6805 Jordy Guis K4ZW 6859 Kevin Dimitri Versluis K4ZW 6471 Kimberley de Kraai K4ZW 6495 Leah Evon van Zuijlen K4ZW 6792 Maria Sijmpje Waardenburg K4ZW 6791 Marjolein Schalkoord K4ZW 6782 Monica Pietertje Koster K4ZW 6648 Robert Robbemont K4ZW 6783 Romano Bruno Massimo Joostensz K4ZW 6696 Sascha Lupker K4ZW 6695 Shanita Bontekoe K4ZW 6835 Tess Reinders K4ZW 6640 Thomas Nijbroek K4ZW 6591 Titas Dura K4ZW PTA 4 KBL pag. 9

10 Vak: Nederlands Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. In het vak Nederlands wordt aandacht besteed aan vier kerngebieden : lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze onderdelen komen ti jdens de lessen - jaar 1 tot en met jaar 4 - aan bod, onder andere door gebruik te maken van de methode Op Nie uw Niveau. In het examenjaar worden leerlingen tijdens schoolonderzoeken geto etst op de kennis - wat ze weten - en kunde - wat ze kunnen (vaardigheden) - met betrekking tot lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze kennis en kunde is belangrijk om goed te functioneren in hun vervolgople iding en in de maatschappij. Tijdens het Centraal Schriftelijk Examen worden leerlingen met nam e getoetst op het gebied van lees - en schrijfvaardigheid. Schoolexamens EXTRA INFO PTA KLAS 4 KBL NEDERLANDS De lesstof die behandeld wordt op basis van de methode Op Nieuw Ni veau wordt viermaal getoetst, te weten hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. Het onderdeel Fictie toetst de fictietheorie uit de methode Op Nie uw Niveau in combinatie met een gelezen boek. Leerlingen kunnen ki ezen uit Mama Tandoori' van Ernest van der Kwast en Soldaten huilen niet' van R indert Kromhout (Jonge Lijsters 2011). Voor de Kijk - en Luistertoets wordt gebruik gemaakt van de CITO Kijk - en Luistervaardigheidstoets. Tijdens een presentatie van ca. 10 minuten spreken de leerlingen o ver het werkstuk dat gemaakt is in klas 3. De schrijfvaardigheid wordt getoetst aan de hand van twee schrijfo pdrachten, te denken valt aan een zakelijke/persoonlijke brief, een e - mailbericht, een formulier etc. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 2 2 Fictietoets 114 Periode 2 2 Kijk- en Luistertoets 121 Periode 3 1 Hoofdstuktoets Blok Periode 3 2 Presentatie 123 Periode 3 1 Schrijfopdracht Periode 3 1 Schrijfopdracht SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Er kunnen in totaal 6 toetsen worden herkanst: 101, 111, 112,121,1 23 en 124. en kunnen alleen worden afgenomen binnen een periode waarin de toets oorspronkelijk werd gemaakt. In Magister zijn spec iale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 10

11 Vak: Engels Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt een prognose afgegeven door de vakd ocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Sectoridioom: Bij dit onderdeel wordt de schrijfvaardigheid getoet st door middel van concrete onderwerpen uit de methode New Interfa ce. Kijk - en Luistervaardigheid: Voor het afnemen van de toets van dit onde rdeel wordt gebruik gemaakt van de landelijke Cito Kijk - en Luistervaardigheidstoets. Voorafgaand aan de toets wordt dit onder deel geoefend en besproken in de les. Spreekvaardigheid:De toetsing bestaat uit een leesbeurt en een per soonlijk gesprek over onderwerpen die betrekking hebben op de kand idaat zelf zoals hobby's, sport, vrije tijd, school, werk, vervolgopleiding enz. Vo orafgaand aan de toets wordt dit onderdeel geoefend en besproken i n de les. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 0,2 Taaltoets Unit Periode 1 0,2 Idioomtoets Unit Periode 1 0,2 Sectoridioom Periode 1 0,2 Kijkluistertoets 105 Periode 1 0,2 Sectoridioom Periode 2 0,2 Taaltoets Unit Periode 2 0,2 Idioomtoets Unit Periode 2 0,2 Sectoridioom Periode 2 0,2 Kijkluistertoets 115 Periode 3 1 Boektoets 121 Periode 3 1 S.E. schrijfvaardigheid 122 Periode 3 1 S.E. kijkluistertoets 123 Periode 3 1 S.E. spreekvaardigheid SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De toetsen die kunnen worden herkanst zijn: Taaltoets unit 1 (EN10 1), Idioomtoets unit 1 (EN102), Taaltoets unit 3 (EN111), Idioomto ets unit 3 (EN112) en Boektoets (EN 115). De herkansingen worden op een voora f vastgesteld moment ingeroosterd (zie jaarplanning). v oor de boektoets is na het begin van de praktijkexamens in de maand April. In Magister zijn speciale herkansingskolommen zichtbaar (origine el kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 11

12 Vak: wiskunde Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Methode Getal & Ruimte 4K1 en 4K2. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de vakdocent. Dit gebeurt met de co de o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 789. Deze pro gnose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er nu voor staat, een voldoende resultaat zal halen voor dit vak op het eindexamen. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 1 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 1 2 H1 + H2 112 Periode 2 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 2 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 2 2 H3 + H4 121 Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 1 Repetitie Hoofdstuk Periode 3 3 H5 + H6 + H SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De toetsen die kunnen worden herkanst zijn 103, 113 en 124. In Mag ister zijn speciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolom nummer + 100). PTA 4 KBL pag. 12

13 Vak: natuur- en scheikunde I Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 5: Elektrische schakelingen 102 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 9: Elektriciteit 103 Periode 1 1 SE Hoofdstuk 10: Geluid 111 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 1: Stoffen en materialen 112 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 11: Bouw van de materie 113 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 6: Beweging 114 Periode 2 1 SE Hoofdstuk 12: Veiligheid in het verkeer 121 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 2: Licht 122 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 3: Krachten 123 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 4: Verbranden en verwarmen 124 Periode 3 1 SE Hoofdstuk 7: Het weer SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Alle toetsen 101 t/m 122 komen in aanmerking voor herkansing, met een maximum van één herkansing per periode. In Magister zijn speci ale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 13

14 Vak: biologie Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 1 Theorietoets thema stofwisseling 102 Periode 1 1 Theorietoets thema planten 112 Periode 2 1 Theorietoets ecologie 113 Periode 2 1 Theorietoets thema mens en milieu 114 Periode 2 1 Theorietoets thema voeding en vertering 121 Periode 3 1 Theorietoets thema gaswisseling 122 Periode 3 1 Theorietoets thema transport 123 Periode 3 1 Werkstuk 501 Periode 1 1 PO 1: Practicum bloem 502 Periode 3 0 Practicum ontleden en verslaglegging SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) De acht toetsen kunnen allen worden herkanst. In Magister zijn spe ciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 14

15 Vak: maatschappijleer Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Schoolexamens De inleverdata van de praktische opdrachten (102, 112,113,122 en 1 23) worden door de docent bekend gemaakt. Bij overschrijding van e en inleverdatum zijn de volgende regels van toepassing: * Twee punten aftrek indien de opdracht van twee dagen tot een wee k te laat wordt ingeleverd * Drie punten aftrek als de opdracht in de week daarna wordt ingel everd * Nog later of helemaal niet: het cijfer 1 Bij een 'onvoldoende score' voor de handelingsdelen (103 en 114) m oet voor o.a. het werkboek een voldoende worden behaald. Indien di t onderdeel niet is afgesloten met een voldoende, is de kandidaat uitgesloten van deel name aan het centraal schriftelijk eindexamen. Het al dan niet voldoen van de kandidaat aan bovenstaande eisen wo rdt beoordeeld door de examencommissie. Toetsen SE moment weging omschrijving 101 Periode 1 2 hoofdstuk 1 t/m 7 thema media 102 Periode 1 1 voorpagina 103 Periode 1 0 werkhouding thema media 111 Periode 2 2 hoofdstuk 1 t/m 6 thema criminaliteit 112 Periode 2 1 criminelen in de krant 113 Periode 2 1 analyse maatschappelijk probleem 114 Periode 2 0 werkhouding thema criminaliteit 121 Periode 3 2 hoofdstuk 1 t/m 9 politiek 122 Periode 3 1 een nieuwe partij 123 Periode 3 1 politiek Den Haag 124 Periode 3 3 casus SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) Er kunnen in totaal 3 schoolexamens worden herkanst: 101, 111 en en worden afgenomen binnen een periode waarin de toe ts oorspronkelijk werd gemaakt. In Magister zijn speciale herkansing skolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 15

16 Vak: lichamelijke opvoeding Inleiding Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt afgegeven door de vakdo cent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) of t (twijfel) in kolom 790. Het vak LO dient minimaal met een waardering 'v' te worden af gesloten. Alle onderdelen worden beoordeeld naar het fysieke kunne n van de kandidaat. Vervangende opdracht bij vrijstelling - /afwezigheid is een werkstuk. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals he t er nu voor staat, een voldoende resultaat zal halen voor dit vak op het eindexamen. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving Turnen - grondoefening Turnen - ringen Turnen - kast (breedte) Turnen - kast (lengte) Turnen - minitramp springen Turnen - inzet Turnen - sociale vaardigheden Spel - Volleybal Spel - Basketbal Spel - Slagbal Spel - Hockey Spel - Recreatief Balspelen - inzet Balspelen - sociale vaardigheden Atletiek - loopvormen Atletiek - hoogspringen Atletiek - shuttelrun Atletiek - kogelstoten Atletiek - sprint startblokken Atletiek - inzet Atletiek - sociale vaardigheden Gemiddelde cijfer turnen Gemiddelde cijfer balspelen Gemiddelde cijfer atletiek Gemiddelde cijfer werkstukken Prognose Eindexamen Eindcijfer schoolexamen PTA 4 KBL pag. 16

17 Inleiding Dit vak is afgesloten in het derde leerjaar met de beoordeling V o f G. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving Vak: kunstvakken I 790 Eindcijfer Schoolexamen PTA 4 KBL pag. 17

18 Vak: techniek (breed) Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Bij Techniek Breed worden cijfers gegeven binnen vier werkgebieden : Bouwtechniek (vanaf kolom 101), Metaaltechniek (vanaf kolom 111), Elektrotechniek (vanaf kolom 121) en Mobiliteit (vanaf kolom 141). Binnen ieder we rkgebied telt het cijfer voor de stage het zwaarst mee met een weg ing van 5,5. Deze cijfers tellen allen mee voor de berekening van het eindcijfer lee rjaar 4 (kolom 785), waarbij aan deze voorwaarden moet zijn voldaa n: minimaal 3/5 van het werkgebied Bouwtechniek moet cijfermatig zijn afgerond, minima al 4/6 van het werkgebied Metaaltechniek moet cijfermatig zijn afg erond, minimaal 8/13 van het werkgebied Elektrotechniek moet cijfermatig zijn afge rond, minimaal 3/5 van het werkgebied Mobiliteit moet cijfermatig zijn afgerond. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving B8 halfsteens muur metselen B12 stellen B14 uitzetten B16 kozijnen B18 afhangen en sluitbaar maken 106 5,5 stage M6 inleiding verspanende techniek M7 inleiding verbindingstechniek I1 wasmachineaansluiting I3 wastafel I8 paneel radiator I10 vloerverwarming 117 5,5 stage E6 de meterkast E7 de badkamer en werkplaats E8 de elektrische installatie E11 relais gestuurde verlichting E21 toegangscontrole E23 informatie en communicatie E27 wet van ohm E28 werken met een relais E29 werken met pneumatiek E30 halfgeleiders E31 digitale bouwstenen E32 sensoren en actuatoren E33 regelsystemen 134 5,5 stage Motoren cijfer Voertuigen cijfer Elektro cijfer Materialen en gereedschappen cijfer 145 5,5 stage SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) In totaal kunnen zes cijfers worden herkanst. In Magister zijn spe ciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer + 100). PTA 4 KBL pag. 18

19 Vak: zorg en welzijn (breed) Inleiding Het eindcijfer van Leerjaar 3 staat in kolom 780 van Magister (per iode 3SE). Het gemiddelde cijfer van alle cijfers in Leerjaar 4 vo rmt het eindcijfer van Leerjaar 4 en staat in kolom 785 van Magister (periode 4SE). Het e indcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend in kolom 7 90: Eindcijfer Leerjaar 3 telt voor 10%, het Eindcijfer Leerjaar 4 telt voor 90%. Gedurende het schooljaar wordt er een prognose afgegeven door de v akdocent. Dit gebeurt met de code o (onvoldoende), v (voldoende) o f t (twijfel) in kolom 789. Deze prognose geeft aan of de examenkandidaat, zoals het er op dat moment voor staat, waarschijnlijk een voldoende resultaat voor di t vak zal behalen of niet. Alle toetsen die zonder geldige reden aan het eind van een periode ontbreken, worden met het cijfer 1 gewaardeerd. Binnen de afdeling zorg & welzijn wordt gewerkt met een werkplekke nstructuur. Gedurende het schooljaar doorloopt iedere leerling 7 van de 9 beschikbare werkvelden. Welke dit zijn is per leerling afhankelij k van de routing die de leerling in de werkplekkenstructuur doorlo opt. Alle behaalde cijfers zijn SE cijfers. Binnen ieder werkveld kan de theorietoets binnen de geldende examenregels worden herkanst. Schoolexamens Toetsen SE moment weging omschrijving wv woonbegeleiding deelprestaties wv woonbegeleiding werkhouding wv woonbegeleiding praktijktoets wv woonbegeleiding theorietoets wv leven met een beperking deelprestaties wv leven met een beperking werkhouding wv leven met een beperking praktijktoets wv leven met een beperking theorietoets wv zorg en dienstverlening deelprestaties wv zorg en dienstverlening werkhouding wv zorg en dienstverlening praktijktoets wv zorg en dienstverlening theorietoets wv basisschool deelprestaties wv basisschool werkhouding wv basisschool praktijktoets wv basisschool theorietoets wv uiterlijkse verzorging 2 deelprestaties wv uiterlijkse verzorging 2 werkhouding wv uiterlijkse verzorging 2 praktijktoets wv uiterlijkse verzorging 2 theorietoets wv facilitaire dienstverlening 2 deelprestaties wv facilitaire dienstverlening 2 werkhouding wv facilitaire dienstverlening 2 praktijktoets wv facilitaire dienstverlening 2 theorietoets wv keuze deelprestaties wv keuze werkhouding wv keuze praktijktoets wv keuze theorietoets wv 1 resterend uit klas 3 deelprestaties wv 1 resterend uit klas 3 werkhouding wv 1 resterend uit klas 3 praktijktoets wv 1 resterend uit klas 3 theorietoets wv 2 resterend uit klas 3 deelprestaties wv 2 resterend uit klas 3 werkhouding wv 2 resterend uit klas 3 praktijktoets wv 2 resterend uit klas 3 theorietoets verslag excursie verslag excursie Periode 2 1 werken aan prestaties 1 (WAP) 504 Periode 3 1 werken aan prestaties 2 (WAP) SE Eindcijfer Leerjaar SE Eindcijfer Leerjaar 4 PTA 4 KBL pag. 19

20 Vak: zorg en welzijn (breed) Prognose Eindexamen 790 SE Eindcijfer (gemiddelde leerjaar 3 en leerjaar 4) In totaal kunnen negen cijfers worden herkanst. In Magister zijn s peciale herkansingskolommen zichtbaar (origineel kolomnummer ). PTA 4 KBL pag. 20

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem DAAF GELUKSCHOOL Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 2014-2015 Vastgesteld september 2014 Verzonden aan de inspectie op 29 september 2014. 1 DAAF GELUKSCHOOL Examenreglement

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting derde- en vierde leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg Handel en administratie (BBL) schooljaar 2015-2016-2017 Basis Handel en Administratie 1 PTA

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Programma voor Toetsing en Afsluiting Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Colofon Protocollen centrale examens versie 2013 Redactie: Met dank aan: Ieke van Velden(Groenhorst) André Coenders (CvE), Gerard de Gier (CvE), Annemiek

Nadere informatie

NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix

NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD administratie & automatisering

Nadere informatie

Op weg naar het diploma

Op weg naar het diploma Op weg naar het diploma Ingrid de Jong Educatieve Voorziening AMC/VUmc Maart 2015 Tot stand gekomen in samenwerking met: Jantien Taams, Stichting Onderwijs aan zieke Kinderen Amsterdam Greet Snoodijk,

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5

B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5 Schoolgids Ten geleide. 2 INHOUDSOPGAVE A. ZAKELIJKE GEGEVENS 3 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 3 Postadres school 3 Schoolleiding 3 Medezeggenschapsraad 4 Ouderraad 4 Stichting Vrienden van De Amersfoortse

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie