Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering"

Transcriptie

1 Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering Geachte Toshiba Computer Cover klant, Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Toshiba s All-Riskverzekering voor Toshiba notebooks and Pocket PCs. De noden en tevredenheid van onze klanten zijn voor ons een absolute prioriteit en wij bieden u daarom een unieke, wereldwijde verzekeringspolis aan die uw Toshiba computerinvestering beschermt tegen algeheel verlies en schadegevallen. Om uw verzekeringspolis te activeren moet u zich registreren. Neem daarom enkele minuten de tijd om u te registreren zoals hieronder wordt aangegeven. Eens succesvol geregistreerd, kunt u profiteren van onze uitgebreide systeemdekking. Om uw verzekeringspolis te activeren, gelieve u te registreren on-line op: Gedurende het registratieprocess zal u gevraagd worden informatie te verstrekken over deze verzekering (certificaatnummer), over uw Toshiba Notebook of Pocket PC (serienummer) en over uzelf (gebruikersinformatie zoals naam en adres). Het certificaatnummer kunt u vinden op de cover van dit boekje. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 1

2 nederlands In geval van problemen bij registratie van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het volgende nummer: Na succesvolle registratie wordt u per post een verzekeringscertificaat en -polis toegezonden. In het geval van een claim, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het bovenstaande telefoonnummer. Houd, als u belt, uw certificaatnummer bij de hand. Hier volgen de voorwaarden en bepalingen van uw verzekeringspolis die u ook per post nogmaals toegezonden worden. Belangrijk: Bewaar uw kwitantie voor de aankoop van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering. Als u een claim indient, bent u verplicht uw kwitantie op te sturen. DE HIERONDER AFGEDRUKTE ALGEMENE VOORWAARDEN, ALSMEDE DE SPECIALE VOORWAARDEN (HET CERTIFICAAT) EN HET AANBOD VOR- MEN DE VERZEKERINGSPOLIS WAARIN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN ZIJN GEREGELD. U WORDT VERZOCHT DEZE DOOR TE LEZEN TENEINDE VAST TE STELLEN OF EEN EN ANDER OVEREENKOMT MET UW BEHOEFTEN. Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd (een in België ingeschreven onderneming, hierna aangeduid als de Verzekeraar) en de op het Certificaat genoemde Verzekerde komen het volgende overeen: Deze Polis en het Certificaat (waaronder begrepen iedere wijziging of vervanging van het Certificaat uitgegeven door de Verzekeraar) zullen beschouwd worden als één enkel document. Iedere verwijzing naar de Polis wordt geacht ook het Certificaat te omvatten en woorden of uitdrukkingen waaraan een speciale betekenis is toegekend hebben deze betekenis ongeacht waar zij voorkomen. Het Aanvraagformulier en alle informatie verstrekt door de Verzekerde worden opgenomen in de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de Verzekeraar en de Verzekerde. De Verzekeraar levert de in de Polis beschreven verzekering, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden, gedurende de verzekeringsperiode aangegeven in het Certificaat en elke verdere periode waarvoor de Verzekerde zich bij inschrijving verbindt en de Verzekeraar akkoord gaat met de betaling van de premie. Onder voorbehoud dat deze Polis niet van kracht is tenzij het door een bevoegde functionaris van de Verzekeraar is geparafeerd. SCHADELOOSSTELLING Indien enig onderdeel van de Apparatuur beschreven in het Certificaat binnen de Territoriale Grenzen schade oploopt door een oorzaak die niet uitgesloten is, verbindt de Verzekeraar zich ertoe: i) De kosten van reparatie van de Apparatuur door een gekwalificeerde en door de Verzekeraar goedgekeurde reparateur op zich te nemen, of ii) De Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur met een overeenkomstige specificatie. De beslissing tot repareren of vervangen ligt bij de Verzekeraar. De Verzekeraar is niet verplicht de Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur 2 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 3

3 nederlands met een identieke specificatie maar slechts naargelang de omstandigheden dit toelaten. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor de betaling van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) indien de Verzekerde bij het Ministerie van Financiën voor de BTW ingeschreven is. Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de Verzekeraar in een Polisjaar niet groter is dan tweemaal de totale Verzekerde Waarde of, met betrekking tot een onderdeel van de Apparatuur, tweemaal de Verzekerde Waarde hiervan, of enige andere aansprakelijkheidslimiet die in de Polis vermeld is. BEPALINGEN In geval van overdracht van Apparatuur, eindigt de verzekering van rechtswege vanaf het moment dat de Apparatuur niet meer in het bezit van Verzekerde is. In geval van overlijden van de Verzekerde gaan de contractuele rechten en verplichtingen over op de nieuwe houder, wettige erfgenamen of daartoe aangewezen personen. Aanvraag: Hieronder wordt verstaan een schriftelijke aanvraag, in een door de Verzekeraar goedgekeurde vorm, neergelegd door een potentiële Verzekerde die Apparatuur wenst te verzekeren krachtens deze overeenkomst. Schade: Hieronder wordt verstaan diefstal, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade door ongeval. Apparatuur: Hieronder wordt verstaan computers, de bijbehorende computerhardware en de standaard software. Standaard software betekent besturingssoftware (operating system) of een applicatieprogramma dat algemeen in kleinhandel vrij verkocht wordt en dat vervangen kan worden door een kopie te kopen zonder over te moeten gaan tot individuele programmering of het schrijven van een programma. Software die speciaal geschreven of aangepast is in een vorm die over het algemeen niet in de kleinhandel te koop is, is uitgesloten. Waar sprake is van vervanging van Apparatuur van een overeenkomstige specificatie, zal de Verzekeraar zich redelijkerwijze inspanning getroosten om de Apparatuur te vervangen door Apparatuur met een identieke specificatie. Om verzekerd te zijn, moet de Apparatuur op het Certificaat beschreven zijn. Polisjaar: Hieronder wordt verstaan een periode van 12 aaneengesloten maanden die begint op de datum van uitgifte of verlenging van het Certificaat en, in het geval van een Certificaat voor meer dan één jaar, elke periode van 12 maanden van verzekeringsdekking die begint op de premievervaldag van een dergelijke aanvang/verlenging. 4 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Territoriale Grenzen: Hieronder wordt verstaan België, evenals elk ander land waarin de Verzekerde tijdelijk met de uitrusting verblijft, onder voorwaarde dat de Verzekerde zijn domicilie heeft in België. Terrorisme: Hieronder wordt verstaan de daad van een persoon die handelt voor rekening van of in samenwerking met een organisatie waarvan de activiteiten direct in verband staan met de omverwerping van of inmenging in enige wettige of feitelijke regering en dit door dwang of geweld. ALGEMENE VOORWAARDEN 1) Aangifte van schadegevallen en verplichtingen In geval van schade moet de Verzekerde: a) daarvan onmiddellijk Toshiba Computer Cover Claims, c/o op de hoogte te stellen, zo mogelijk per telefoon onder nummer (+32(0) ) alsmede een schadeformulier indienen en, in geval van verlies door diefstal, of als de Verzekerde redenen heeft tot verdenking van een strafbaar feit, daarvan eveneens de politie op de hoogte te stellen en een genummerde verklaring van het neerleggen van de klacht bij de bevoegde autoriteiten te verkrijgen; Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 5

4 b) voorzorgsmaatregelen nemen om verdere Schade aan de Apparatuur te voorkomen. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor eventele verergering van de Schade die voortvloeit uit het verdere of onjuist gebruik van de Apparatuur tot de Apparatuur tot genoegdoening van de Verzekeraar is gerepareerd; c) alle beschadigde Apparatuur of onderdelen daarvan bewaren; d) zijn volle en volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval vast te stellen; e) de Verzekeraar alle technische bijstand verlenen die het vraagt voor de uitoefening van zijn subrogerende verhaal tegen een aansprakelijke derde. Als de Verzekerde één van voornoemde verplichtingen niet vervult verlaagt de Verzekeraar haar uitkering in overeenstemming met het nadeel dat zij heeft ondervonden. 2) Herverzekering In het geval van een geldige claim die de vervanging of reparatie van het geheel of een deel van de Apparatuur tot gevolg heeft, vindt er een automatische vernieuwing van de dekking van de Apparatuur plaats. Dit betekent dat de Apparatuur (inclusief de vervangen onderdelen) na een eerste reparatie en/of vervanging onder deze verzekering gedekt blijft. Indien de Apparatuur (of een onderdeel daarvan) nogmaals Schade ondervindt, zal deze vervangen of gerepareerd worden, maar zal de Apparatuur gedurende de rest van het verzekeringsjaar niet meer onder de dekking van deze verzekering vallen. Indien de Verzekeraar dat goedkeurt, kan de vervangen Apparatuur desondanks verzekerd worden op voorwaarde van betaling van een door de Verzekeraar vast te stellen aanvullende premie. Indien de Verzekerde een verzekering heeft gekocht voor langer dan één jaar en nog één or meer jaren niet verlopen zijn, is de Apparatuur op grond van de Polis vanaf het begin van het volgende Polisjaar volgend op het Polisjaar waarin de tweede claim ingediend werd opnieuw verzekerd. nederlands 3) Andere verzekeringen Indien, ten tijde van enig schadegeval, op de Apparatuur een andere verzekering is afgesloten (of zou zijn bij afwezigheid van dit contract) blijft de aansprakelijkheid van de Verzekeraar beperkt tot haar aandeel in het krachtens deze verzekering verschuldigde bedrag. Indien deze bepaling van toepassing is betalen de Verzekerde of de andere verzekeringsondernemingen de Verzekeraar het bedrag dat krachtens die andere verzekeringen betaalbaar is voor reparatie of vervanging van de uitrusting, of kunnen, naar keuze van de Verzekeraar, de Verzekerde/andere verzekeringsondernemingen en de Verzekeraar hun respectieve bijdrage overmaken aan de onderneming die belast is met de reparatie of aan de leverancier van vervangingsappartuur. 4) Andere voorzorgen De Verzekerde neemt alle redelijke voorzorgen ter voorkoming van het optreden van enige Schade aan de Apparatuur. 5) Toegang De Verzekeraar of haar vertegenwoordigers heeft/hebben op iedere redelijke tijd het recht van toegang tot de Apparatuur. 6) Verandering en wijziging De Verzekerde stelt de Verzekeraar op de hoogte van iedere voorgenomen verandering of wijziging van de verzekerde Apparatuur en van elke voorgenomen verandering in de gebruikelijke exploitatiecondities. 7) Annulering De Verzekeraar kan zonder voorbericht de overeenkomst verbreken in geval van a) overlijden of b) faillissement of c) in gebreke blijven door de Verzekerde ten opzichte van de contractuele verplichtingen. In geval van niet-betaling van de premie kan de Verzekeraar de contractuele waarborg opschorten of deze opheffen indien de houder aangemaand is bij deurwaardersexploot of aangetekende brief per post, volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. 6 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 7

5 8) Nietigheid van de overeenkomst of redenen tot opzegging Ingeval van achterhouding of opzettelijk gebrek aan punctualiteit bij de opgave van met het risico in verband staande elementen bij de inschrijving of gedurende de loop van de overeenkomst. 9) Deze overeenkomst is niet van toepassing voor enige Apparatuur die, nadat de verzekering van kracht is geworden, een wijziging heeft ondergaan die a) het schaderisico verhoogt, of, b) de beëindiging van de deelneming van de Verzekerde met zich meebrengt, behalve bij te dien einde verleende toestemming van de Verzekeraar 10) Fraude Iedere zwendel of poging tot zwendel ten opzichte van de Verzekeraar leidt niet alleen tot opzegging van de verzekeringsovereenkomst, maar is ook onderwerp van strafvervolging op basis van artikel 496 van het Wetboek van Strafrecht. 11) Speciale voorwaarde - Terrorisme (arbeidsconflicten en aanslagen) De Verzekeraar dekt de materiële schade veroorzaakt aan verzekerde Apparatuur als gevolg van een arbeidsconflict of een aanslag, zoals gedefinieerd in het aanhangsel van het Koninklijk Arrest van 24 december 1992 waarin de verzekering tegen brand en andere gevaren veroorzaakt door brand, explosie (waaronder begrepen die van de explosieven) of implosie; - rechtstreeks veroorzaakt zijn aan de verzekerde Apparatuur door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag - voortkomen uit maatregelen die in het voornoemde geval genomen zijn door een wettig benoemd gezagsorgaan ter bescherming en beveiliging van de verzekerde Apparatuur. 8 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands 12) Bevoegdheid De geschillen die tussen partijen kunnen opkomen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het bekende domicilie van de Verzekerde in België. UITSLUITINGEN Van deze verzekeringspolis zijn uitgesloten: 1) Eigen fouten, normale slijtage, enz... Schade veroorzaakt aan de Apparatuur door: a) een fout in ontwerp, materiaal of fabricage b) een in essentie aanwezige fout, een latent gebrek, een voortschrijdende achteruitgang of normale slijtage c) een fabricagefout, een verkeerd gebruik of een nalatigheid vanwege de Verzekerde of enige persoon die de Apparatuur gebruikt met zijn uitdr ukkelijke of impliciete toestemming; d) corrosie, roest, condensatie of verdamping, vocht, droogte, stof of verandering van temperatuur; e) een mechanische of elektrische storing of een onderbreking veroorzaakt door de Apparatuur zelf f) schrammen, slijtplekken en kleurverandering, van de structuur of afwerking van de omkasting van de Apparatuur, maar dit sluit niet uit Schade die voorkomt uit andere Schade die niet uitgesloten is. 2) Geen bewaking van de Apparatuur Schade veroorzaakt door het onbewaakt achterlaten van de uitrusting: a) in een auto, tenzij de Apparatuur zich bevindt: i) in de vergrendelde kofferbak van een vierdeursauto ii) verborgen onder de achterbank van een auto met vergrendelde portieren iii) verborgen in het reservewiel of enige andere afgesloten afdeling van een vergrendelde auto en dat het voertuig binnengedrongen is door inbraak en dat het proces verbaal van de klachtneerlegging van het schadegeval vergezeld wordt van het bewijs van een dergelijke inbraak. b) buiten, op een voor iedereen toegankelijke plaats of bijgebouwen als de Apparatuur daar is achtergelaten zonder bewaking door de Verzekerde. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 9

6 3) Opzettelijke handelingen Uitgesloten zijn elk verlies en alle schade of verergeringen daarvan, te wijten aan gebruik waarvoor de bewuste Apparatuur niet bedoeld is, experimenten of probeersels. Iedere elektrische, mechanische of fysieke overbelasting en alle ono pzettelijke nalatigheden. 4) Gebruik door derden Schade veroorzaakt aan de Apparatuur terwijl deze onder de hoede van een derde is, met name iedere persoon anders dan de Verzekerde of een lid van zijn onmiddellijke familie die ingeschreven is en woont op het op het Certificaat aangegeven adres. 5) Oorlogsschade Onder voorbehoud van de uitsluitingsbepalingen onder 6) Terrorisme hieronder, de schade veroorzaakt door oorlog, invasie, acties van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (met of zonder oorlogsverklaring), burgeroorlog, oproer, revolutie, opstand, de militaire of door overweldiging verkregen macht, confiscatie, nationalisatie of inbeslagname, vernietiging of beschadiging van goederen door of op last van enige regering of publieke of juridische autoriteit. 6) Terrorisme In België uitsluitend door een brand of explosie veroorzaakte schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een daad van terrorisme, behalve in de mate genoemd in de speciale voorwaarde betreffende terrorisme. In elke juridische actie of andere procedure waarin de Verzekeraar weigert schadevergoeding uit te keren vanwege deze uitsluiting (of de schade uitsluitend wenst te vergoeden tot een nauwkeurig aangegeven uitkeringslimiet) is het aan de Verzekerde te bewijzen dat de schade gedekt is (of tot de uitkeringslimiet gedekt is) door dit contract. 7) Nucleaire schade Schade veroorzaakt of teweeggebracht door i) ioniserende straling of radioactieve vervuiling van elke nucleaire brandstof 10 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands of afval van nucleaire brandstof; ii) radioactieve, toxische, explosieve eigenschappen of andere gevaarlijke eigenschappen van enige nucleaire inrichting of onderdeel van een dergelijke inrichtring. 8) Geluidsbarrière Schade direct veroorzaakt door de drukgolven voortvloeiend uit het doorbreken van de geluidsbarrière door een vliegtuig of enig ander luchtschip. 9) Verlies van gegevens Ieder verlies of verandering van de informatie of de gegevens vervat of opgeslagen in de Apparatuur ten gevolge van Schade of een andere oorzaak van welke aard ook. 10) Verandering van gegevens Directe of indirecte schade veroorzaakt door of aan de uitrusting indien deze de gegevens die het jaar 2000 weergeven of enige andere gegevens niet op de juiste wijze kan herkennen, een gebrekkige functionering of een storing met zich meebrengend. 11) Indirect verlies Iedere indirect verlies of indirecte schade voortvloeiend uit een gedekte schade of een andere oorzaak. Onder indirect verlies wordt verstaan elk financieel verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging voorzien in de hierboven opgenomen clausule Schadeloosstelling. Als indirect verlies worden beschouwd: -a) de kosten van onderbreking van de werkzaamheden of van het verlies aan omzet of winst voortkomend uit het niet gebruiken van de Apparatuur -b) het verlies van informatie in of in het geheugen van de Apparatuur -c) de kosten van het opnieuw samenstellen van deze informatie -d) elke verantwoordelijkheid tegenover derden of een klant die daarmee in logisch verband staat door een vertraging of een niet-uitvoering van de Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 11

7 french verplichtingen voorzien in een contract met dezen -e) elk hiermee verenigbaar verlies van andere Apparatuur of delen daarvan. 12) Vrijstelling Ieder bedrag dat als vrijstelling is bepaald in het Certificaat. 13) Waarborgen Gratis aflosbare schade aan de Verzekerde in het kader van enige waarborg of enig onderhouds-, huur- of huurkoopcontract. Couverture Assurance Tous Risques pour ordinateurs Toshiba Cher Business Partner, KLACHTENP[ROCEDURE Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd heeft zich ertoe verplicht een uitstekend professioneel niveau in stand te houden in alle relaties met haar klanten. Indien u desondanks meent dat uw aanvragen tot schadevergoeding niet op de verwachte wijze zijn behandeld en u hierover een klacht wenst in te dienen, verzoeken wij u zich te richten tot de Manager, Toshiba Computer Cover,c/o tel. (+32(0) ) Indien u denkt dat de kwestie nog steeds niet tot uw tevredenheid is opgelost kunt u schrijven aan: Directeur Général Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd Avenue Louise, 287, Bte Brussell Handelsregister BL OCA 519 Nous vous remercions d avoir choisi l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba pour votre système informatique portable Toshiba. La satisfaction de notre clientèle est notre priorité absolue et nous nous engageons à vous fournir une solution qui protégera votre investissement informatique contre les risques et les accidents de la vie quotidienne. Veuillez prendre quelques instants pour vous inscrire et activer votre police d assurance en suivant les instructions ci-dessous, afin de pouvoir utiliser ce service. Vous bénéficierez ainsi d une couverture globale de votre système prenant effet à la date d achat de votre équipement informatique. Pour enregistrer cette police d assurance, veuillez vous inscrire on-line à l adresse suivante: Vous devrez y introduire différentes données concernant ce contrat (numéro de certificat), votre ordinateur portable Toshiba (numéro de série) et vous-même. Le numéro de certificat (certificate number) se trouve au recto de cette brochure. Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 13

8 french french Si vous rencontrez des difficultés lors de l enregistrement de votre assurance Tous Risques Toshiba, veuillez prendre contact avec la ligne d assistance téléphonique Toshiba en composant le numéro ci-dessous: Dès que votre inscription sera effective, un certificat d assurance vous sera envoyé par courrier. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au service d assistance Toshiba au numéro de téléphone susmentionné. Votre numéro de certificat vous sera demandé lors de votre appel. Votre police d assurance est soumise aux modalités et conditions suivantes. Important:Veuillez conserver votre facture confirmant votre souscription à l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba. Si vous introduisez une réclamation, vous serez invité à envoyer votre facture. LES CONDITIONS GENERALES CI-DESSOUS, AINSI QUE LES CONDI- TIONS PARTICULIERES (LE CERTIFICAT) ET LA PROPOSITION FORMENT LA POLICE D ASSURANCE QUI REGLE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. VEUILLEZ LE PARCOURIR AFIN DE VERIFIER QU IL CORRE- SPOND A VOS BESOINS. Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd (une société immatriculée en Belgique ci-après dénommée la Société ) et l Assuré nommé au Certificat conviennent ce qui suit : Ce contrat et le certificat (y compris toute modification ou substitution du certificat délivré par la Société) seront réputés constituer un document unique. Toute référence au contrat sera réputée inclure le certificat et tout terme ou toute expression auquel/à laquelle est attachée une signification particulière revêtira cette signification à chaque fois qu il/elle apparaîtra. La demande et toutes les informations fournies par l assuré seront incorporées au contrat d assurance conclu entre la Société et l assuré. La Société fournira la garantie décrite au contrat, sous réserve des modalités, pendant la période d assurance stipulée au certificat et toute période ultérieure que l assuré s engage à souscrire, et la Société convient d accepter le versement de la prime. Ce contrat ne prendra effet qu après avoir été validé par un représentant agréé de la Société. INDEMNITE Si toute partie de l équipement décrit au certificat subit, dans les limites territoriales, des dommages causés par la survenance de tout événement non-exclu, la Société s engage à : i) Prendre en charge les frais de réparation de l équipement par un réparateur qualifié agréé par la Société; ou ii) Remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire, la décision de réparer ou de remplacer étant à la discrétion de la Société. La Société n est pas tenue de remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire et le fera uniquement en fonction des circonstances. La Société ne sera pas tenue de prendre en charge la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) lorsque l Assuré est immatriculé pour la TVA auprès du Ministère des Finances. 14 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 15

9 french L indemnité totale due par la Société en vue de la réparation et/ou le remplacement de l équipement ne pourra dépasser deux fois sa valeur d achat stipulée sur le certificat d assurance même en cas de pluralité de sinistres sur la période d assurance. DEFINITIONS On entend par dommage: le vol, la perte accidentelle, la destruction ou l avarie. Equipement On entend les ordinateurs, le matériel informatique périphérique et le logiciel standard. Par logiciel standard, on entend un système d exploitation ou un programme d application généralement en vente libre et pouvant être remplacé par l achat d une copie sans avoir recours à une programmation individuelle ou à l écriture d un programme, est exclu le logiciel spécialement écrit et adapté et se présentant sous une forme qui n est généralement pas en vente libre. Lorsqu il est fait référence au remplacement par un équipement de spécification similaire, la Société fera tout son possible pour fournir un équipement de remplacement de spécification identique. Pour être garanti, l équipement doit être identifié dans le certificat. french Limites territoriales On entend la Belgique, ainsi que tout autre pays dans lequel l assuré est présent temporairement avec l équipement, à condition que l assuré soit domicilié et réside en Belgique. Terrorisme On entend l acte d une personne agissant pour le compte ou en rapport avec une organisation dont les activités sont directement associées au renversement de ou à l ingérence dans tout gouvernement de droit ou de fait, et cela par la force ou la violence. CONDITIONS GENERALES 1) Déclaration des sinistres et obligations En cas de sinistre l assuré doit: a) en informer immédiatement Toshiba Computer Cover Claims, c/o Période d assurance La durée du contrat est fixée au maximum à 12 mois consécutifs à partir de la date d émission figurant sur le certificat et n est pas renouvelée. En cas de cession entre vifs de l équipement, l assurance prend fin de plein droit dès que l assuré n en a plus possession. En cas de décès de l assuré les droits et obligations du contrat sont transmis au nouveau titulaire, héritiers légaux ou désignés. Demande On entend une demande écrite, sous une forme approuvée par la Société, déposée par un assuré potentiel souhaitant assurer l équipement en vertu de ce contrat. si possible par téléphone en appelant le (+32(0) ) ainsi que par introduction d une déclaration de sinistre et, en cas de perte par vol, ou si l assuré a des raisons de suspecter un délit pénal, en informer également la police et obtenir un numéro de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. b) éviter toute aggravation du dommage. La Société n interviendra pas dans toute aggravation du dommage consécutive à un usage imprudent de l équipement avant réparation; c) conserver l équipement ou les parties d équipement endommagées; d) apporter sa collaboration pleine et entière pour déterminer les causes et circonstances du sinistre, e) donner à la compagnie toute assistance technique qu elle sollicitera pour l exercice de son recours subrogatoire contre un tiers responsable. 16 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 17

10 french french Si l assuré ne remplit pas une des obligations précitées, la Société réduit sa prestation a concurrence du préjudice qu elle a subi. 4) Autres précautions L assuré prendra toutes les précautions raisonnables pour éviter la survenance de tout dommage à l équipement. 2) Reconstitution Dans le cas où une demande d indemnité valable donnerait lieu au remplacement ou à la réparation de tout ou partie de l équipement, la garantie sur l équipement fera l objet d une reconstitution automatique. Cela signifie que tout l équipement (y compris les pièces remplacées) continuera d être couvert par cette assurance après une première réparation et/ou un premier remplacement, mais que si des dommages surviennent de nouveau à l équipement (ou à toute partie de l équipement), celui-ci sera remplacé ou réparé, mais ne sera plus couvert par cette assurance pendant le restant de l année d assurance. A la discrétion de la Société, l équipement remplacé pourra néanmoins être assuré à condition de verser une prime additionnelle déterminée par la Société. Si l assuré a souscrit la garantie pendant une durée supérieure à un an et l assurance est encore valable pendant plus d un an, l équipement sera, en vertu de ce contrat, assuré à compter du premier jour de l année d assurance suivant l année d assurance pendant laquelle la deuxième déclaration de sinistre a été déposée. 5) Accès La Société ou ses représentants seront en droit d avoir, en tout temps raisonnable, accès à l équipement. 6) Altération & modification L assuré informera la Société de toute altération ou modification proposée de l équipement assuré et de tout changement proposé dans les conditions d exploitation habituelles. 7) Annulation La Société peut résilier le contrat sans préavis en cas, a) de décès ou b) de faillite ou c) de manquement des obligations contractuelles de la part de l assuré. En cas de non-paiement de la prime, la Société peut suspendre la garantie du contrat ou résilier celui-ci si le preneur a été mis en demeure par exploit d huissier ou lettre recommandée à la poste, suivant les dispositions légales en vigueur. 3) Autres assurances Si, au moment de tout sinistre, une autre assurance a été contractée sur l équipement (ou le serait en l absence de ce contrat) par ou pour le compte de l assuré, la responsabilité de la Société sera limitée à sa proportion du montant dû en vertu de cette assurance. En cas d application de cette condition, l assuré ou les autres assurés verseront à la Société le montant payable en vertu des autres assurances avant la réparation ou le remplacement de l équipement ou, au choix de la Société, l assuré/les autres assurés et la Société pourront verser leur contribution respective à la société chargée de la réparation ou au fournisseur. 8) Nullité du contrat ou causes de résiliation En cas de réticence ou d inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque à la souscription ou dans le cours du contrat 9) Ce contrat ne s appliquera pas à tout équipement ayant subi, après la prise d effet de la garantie, une modification a) augmentant le risque de dommages; ou b) entraînant la cessation de la participation de l assuré, sauf autorisation par écrit à cet effet de la Société. 18 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 19

11 french 10) Fraude Toute escroquerie ou tentative d escroquerie envers la Société entraîne non seulement la résiliation du contrat d assurance, mais fait également l objet de poursuites pénales sur base de l article 496 du Code Pénal. 11) Condition spéciale - Terrorisme (conflits du travail et attentats) La Société couvre les dommages matériels causés aux équipements assurés suite à un conflit du travail ou un attentat, tel que défini à l annexe de l Arrêté Royal du 24 décembre 1992 régissant l assurance contre l incendie et autres périls par l incendie, l explosion(en ce compris celle d explosifs) ou implosion; -causés directement aux équipements assurés par des personnes prenant part à un conflit du travail ou à un attentat -qui résulterait de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des équipements assurés. 12) Compétence Les différends qui peuvent surgir entre les parties seront soumis aux tribunaux compétents du domicile connu de l assuré en Belgique. EXCLUSIONS Cette police d assurance exclut: 1) Vices propres, usure normale, etc... Dommages causés à l équipement par: a) un vice de conception, de matériau ou de fabrication; b) un vice inhérent, un défaut latent, une dégradation progressive ou une usure normale; c) un défaut de fabrication, une erreur d exploitation ou une omission de la part de l assuré ou de toute personne utilisant l équipement avec son consentement exprès ou implicite; d) la corrosion, la rouille, la condensation ou l évaporation, l humidité, la sécheresse, la poussière ou le changement de température; french e) une panne mécanique ou électrique ou une interruption causée par l équipement lui-même, f) les éraflures, l abrasion et le changement de couleur, de texture ou de finition du revêtement de l équipement; sans que soient exclus les dommages causés d autres dommages non-exclus. 2) Non-surveillance de l équipement Dommages causés à l équipement laissé sans surveillance : a) dans un véhicule, à moins que l équipement soit : i) dans le coffre verrouillé d une berline; ou ii) dissimulé sous la plage arrière d une voiture à hayon verrouillée; ou iii) dissimulé dans la roue de secours ou tout autre compartiment fermé d une voiture verrouillée et que le véhicule ait été pénétré par effraction et que le procès verbal de dépôt de plainte du sinistre soit accompagné de la preuve d une telle effraction; b) à l extérieur, dans un lieu public ou des dépendances si l équipement y a été laissé sans surveillance par l assuré. 3) Actions intentionnelles Sont exclus toutes pertes et tous dommages ou aggravation de ceux-ci, dûs à un usage pour lequel l équipement n est pas destiné, à des expérimentations ou essais. Toute surcharge électrique mécanique ou physique ou toute négligence intentionnelle. 4) Usage par des tiers Dommages causés à l équipement tandis que celui-ci est sous la garde d un tiers, notamment toute personne autre que l assuré ou un membre de sa famille immédiate domicilié et résidant à l adresse stipulée au certificat. 20 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 21

12 french 5) Risque de guerre Sous réserve des dispositions de l exclusion 6 Terrorisme ci-après, les dommages causés par la guerre, l invasion, les actions d ennemis étrangers, les hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), la guerre civile, la rébellion, la révolution, l insurrection, le pouvoir militaire ou usurpé, la confiscation, la nationalisation ou la réquisition, la destruction ou l endommagement de biens par ou sur l ordre de tout(e) gouvernement ou autorité publique ou juridique. 6) Terrorisme Dommages causés en Belgique uniquement par un incendie ou une explosion résultant directement ou indirectement d un acte de terrorisme, sauf dans la mesure évoquée dans la condition spéciale sur le terrorisme; Dans toute action en justice ou autre procédure où la Société refuse d indemniser les dommages en raison de cette exclusion (ou souhaite les indemniser uniquement jusqu à une limite de garantie précisée), il appartiendra à l assuré de prouver que ces dommages sont couverts (ou couverts au-delà de la limite de garantie) par ce contrat. 7) Risque nucléaire Dommages causés ou provoqués par i) des radiations ionisantes ou la contamination radioactive de tout combustible nucléaire ou déchet de la combustion nucléaire, ii) des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de tout dispositif nucléaire explosif ou composant d un tel dispositif. 8) Mur du son Dommages directement causés par les vagues de pression résultant du franchissement du mur du son par un avion ou tout autre aéronef. french 10) Changement de données Dommages directs ou indirects causés par ou à l équipement lorsque celui-ci manque de reconnaître correctement les données représentant l an 2000 ou toute autre donnée, entraînant un fonctionnement défectueux ou une panne. 11) Perte indirecte Toute perte ou tout dommage indirect découlant d un dommage couvert ou d une autre cause. Par perte indirecte, on entend toute perte financière autre que les frais de réparation ou de remplacement prévu dans la clause indemnité sus visée Sont considérées comme pertes indirectes - a) le coût de l interruption des activités ou de la perte de chiffre d affaire ou de bénéfice résultant de la non utilisation de l équipement - b) la perte d information contenue ou en mémoire dans l équipement. - c) les frais de reconstitution de ces informations - d) toute responsabilité envers les tiers ou un client consécutif à un retard ou à une non-exécution des obligations prévues dans un contrat avec ceux-ci. - e) toute perte en compatibilité avec d autres équipements ou partie d équipement. 12) Franchise Tout montant défini comme la franchise dans le certificat. 13) Garanties Dommages remboursables gratuitement à l assuré dans le cadre de toute garantie ou de tout contrat de maintenance, de location-vente ou de location. 9) Perte de données Toute perte ou altération de l information ou des données contenues ou entreposées dans l équipement survenant des dommages ou d une autre cause, de quelque nature qu elle soit. 22 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 23

13 french PROCEDURE DE RECLAMATION Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd s est engagé à maintenir un excellent niveau de professionnalisme dans toutes ses relations avec ses clients. Si vous pensez cependant que vos demandes d indemnité n ont pas été traitées de la manière escomptée et souhaitez déposer une réclamation, veuillez contacter le Manager, Toshiba Computer Cover, c/o Tel (+32(0) ) Si vous pensez que la question n a toujours pas été résolue à votre satisfaction, vous pouvez écrire au : Directeur Général, Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd., Avenue Louise, 287, Bte Bruxelles, Registre de commerce BL OCA 519 Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance

GARANTIE NO MATTER WHAT

GARANTIE NO MATTER WHAT GARANTIE NO MATTER WHAT La garantie «No matter what» d un an de Toshiba Notre priorité n 1, c est votre satisfaction. Par le biais de cette extension de garantie, nous souhaitons faire en sorte que votre

Nadere informatie

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Conditions Générales de Basware Compte mybasware Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Article 1. Généralités Les conditions générales de Basware Belgium S.A. («Basware»), dont le siège social

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. INLEIDING Onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden die op de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP Une traduction en Français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

I. Cadre normatif 3 I. Normatief kader. II. Contexte 3 II. CONTEXT. III. Objectif 3 III. Doelstelling

I. Cadre normatif 3 I. Normatief kader. II. Contexte 3 II. CONTEXT. III. Objectif 3 III. Doelstelling Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 20 juin 2013 Brussel, 20 juni 2013 CIRCULAIRE N 15/2013 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI DOC 53 3280/007 DOC 53 3280/007 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 février 2014 PROJET DE LOI portant insertion du Livre X Contrats d agence commerciale,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23828 BELGISCH STAATSBLAD 31.05.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 JULI 2014 BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT VOOR SOMMIGE BEDIENDEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 JULI 2014 BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT VOOR SOMMIGE BEDIENDEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 JULI 2014 BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT VOOR SOMMIGE BEDIENDEN Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA ART.1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR VAN FLANCCO BVBA Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, afhaalbonnen en leveringen van bouwdroger.info, zijnde

Nadere informatie

tarif de location / verhuurtarief

tarif de location / verhuurtarief VENTE - LOCATION - SERVICE VERKOOP - VERHUUR - SERVICE Le Spécialiste du travail en hauteur De Specialist in hoogtewerkers tarif de location / verhuurtarief Bureau et atelier - Kantoor en werkplaats :

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 COMMUNE D ETTERBEEK GEMEENTE ETTERBEEK EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD Séance du 23.11.2009 Zitting van PRESENTS

Nadere informatie

1. Services bancaires et d investissement. 1. Bank- en beleggingsdiensten MONITEUR BELGE 13.12.1997 BELGISCH STAATSBLAD

1. Services bancaires et d investissement. 1. Bank- en beleggingsdiensten MONITEUR BELGE 13.12.1997 BELGISCH STAATSBLAD 33371 [C 97/21260] 3 DECEMBRE 1997. Circulaire. Marchés publics. Services financiers visés dans la catégorie 6 de l annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d investissement et services

Nadere informatie

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD 49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Al annexe MI-003 «compteurs d énergie électrique active» du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 le point 5.1 est remplacé

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE ONTWIKKELING, DE INPRODUCTIE- STELLING EN ONDERSTEUNING BIJ DE OPSTART VAN EEN INFORMATICATOEPASSING IN HET

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 41684 BELGISCH STAATSBLAD 28.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE HOOFDSTUK IV. Bevoegdheidstoewijzing Art. 5. De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet, coördineren

Nadere informatie

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Boek 4 Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Bedrijfsadministratie Dit deel van het International Business Opportunity Handboek maakt u vertrouwd met de administratieve procedures van Herbalife, die zorgen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 7916 BELGISCH STAATSBLAD 09.02.2010 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 30.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD 24725 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95 1688/1 94 19S 1688/1 941 95 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1994-1995 (*) 25 JANUARI 1995 SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*) 25 JANVIER 1995

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3296/001 DOC 53 3296/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 janvier 2014 17 januari 2014 PROPOSITION DE LOI réglant le signalement d une atteinte

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1285/001 DOC 50 1285/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 juni 2001 6 juin 2001 WETSONTWERP wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve

Nadere informatie