Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering"

Transcriptie

1 Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering Geachte Toshiba Computer Cover klant, Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Toshiba s All-Riskverzekering voor Toshiba notebooks and Pocket PCs. De noden en tevredenheid van onze klanten zijn voor ons een absolute prioriteit en wij bieden u daarom een unieke, wereldwijde verzekeringspolis aan die uw Toshiba computerinvestering beschermt tegen algeheel verlies en schadegevallen. Om uw verzekeringspolis te activeren moet u zich registreren. Neem daarom enkele minuten de tijd om u te registreren zoals hieronder wordt aangegeven. Eens succesvol geregistreerd, kunt u profiteren van onze uitgebreide systeemdekking. Om uw verzekeringspolis te activeren, gelieve u te registreren on-line op: Gedurende het registratieprocess zal u gevraagd worden informatie te verstrekken over deze verzekering (certificaatnummer), over uw Toshiba Notebook of Pocket PC (serienummer) en over uzelf (gebruikersinformatie zoals naam en adres). Het certificaatnummer kunt u vinden op de cover van dit boekje. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 1

2 nederlands In geval van problemen bij registratie van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het volgende nummer: Na succesvolle registratie wordt u per post een verzekeringscertificaat en -polis toegezonden. In het geval van een claim, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het bovenstaande telefoonnummer. Houd, als u belt, uw certificaatnummer bij de hand. Hier volgen de voorwaarden en bepalingen van uw verzekeringspolis die u ook per post nogmaals toegezonden worden. Belangrijk: Bewaar uw kwitantie voor de aankoop van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering. Als u een claim indient, bent u verplicht uw kwitantie op te sturen. DE HIERONDER AFGEDRUKTE ALGEMENE VOORWAARDEN, ALSMEDE DE SPECIALE VOORWAARDEN (HET CERTIFICAAT) EN HET AANBOD VOR- MEN DE VERZEKERINGSPOLIS WAARIN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN ZIJN GEREGELD. U WORDT VERZOCHT DEZE DOOR TE LEZEN TENEINDE VAST TE STELLEN OF EEN EN ANDER OVEREENKOMT MET UW BEHOEFTEN. Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd (een in België ingeschreven onderneming, hierna aangeduid als de Verzekeraar) en de op het Certificaat genoemde Verzekerde komen het volgende overeen: Deze Polis en het Certificaat (waaronder begrepen iedere wijziging of vervanging van het Certificaat uitgegeven door de Verzekeraar) zullen beschouwd worden als één enkel document. Iedere verwijzing naar de Polis wordt geacht ook het Certificaat te omvatten en woorden of uitdrukkingen waaraan een speciale betekenis is toegekend hebben deze betekenis ongeacht waar zij voorkomen. Het Aanvraagformulier en alle informatie verstrekt door de Verzekerde worden opgenomen in de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de Verzekeraar en de Verzekerde. De Verzekeraar levert de in de Polis beschreven verzekering, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden, gedurende de verzekeringsperiode aangegeven in het Certificaat en elke verdere periode waarvoor de Verzekerde zich bij inschrijving verbindt en de Verzekeraar akkoord gaat met de betaling van de premie. Onder voorbehoud dat deze Polis niet van kracht is tenzij het door een bevoegde functionaris van de Verzekeraar is geparafeerd. SCHADELOOSSTELLING Indien enig onderdeel van de Apparatuur beschreven in het Certificaat binnen de Territoriale Grenzen schade oploopt door een oorzaak die niet uitgesloten is, verbindt de Verzekeraar zich ertoe: i) De kosten van reparatie van de Apparatuur door een gekwalificeerde en door de Verzekeraar goedgekeurde reparateur op zich te nemen, of ii) De Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur met een overeenkomstige specificatie. De beslissing tot repareren of vervangen ligt bij de Verzekeraar. De Verzekeraar is niet verplicht de Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur 2 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 3

3 nederlands met een identieke specificatie maar slechts naargelang de omstandigheden dit toelaten. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor de betaling van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) indien de Verzekerde bij het Ministerie van Financiën voor de BTW ingeschreven is. Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de Verzekeraar in een Polisjaar niet groter is dan tweemaal de totale Verzekerde Waarde of, met betrekking tot een onderdeel van de Apparatuur, tweemaal de Verzekerde Waarde hiervan, of enige andere aansprakelijkheidslimiet die in de Polis vermeld is. BEPALINGEN In geval van overdracht van Apparatuur, eindigt de verzekering van rechtswege vanaf het moment dat de Apparatuur niet meer in het bezit van Verzekerde is. In geval van overlijden van de Verzekerde gaan de contractuele rechten en verplichtingen over op de nieuwe houder, wettige erfgenamen of daartoe aangewezen personen. Aanvraag: Hieronder wordt verstaan een schriftelijke aanvraag, in een door de Verzekeraar goedgekeurde vorm, neergelegd door een potentiële Verzekerde die Apparatuur wenst te verzekeren krachtens deze overeenkomst. Schade: Hieronder wordt verstaan diefstal, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade door ongeval. Apparatuur: Hieronder wordt verstaan computers, de bijbehorende computerhardware en de standaard software. Standaard software betekent besturingssoftware (operating system) of een applicatieprogramma dat algemeen in kleinhandel vrij verkocht wordt en dat vervangen kan worden door een kopie te kopen zonder over te moeten gaan tot individuele programmering of het schrijven van een programma. Software die speciaal geschreven of aangepast is in een vorm die over het algemeen niet in de kleinhandel te koop is, is uitgesloten. Waar sprake is van vervanging van Apparatuur van een overeenkomstige specificatie, zal de Verzekeraar zich redelijkerwijze inspanning getroosten om de Apparatuur te vervangen door Apparatuur met een identieke specificatie. Om verzekerd te zijn, moet de Apparatuur op het Certificaat beschreven zijn. Polisjaar: Hieronder wordt verstaan een periode van 12 aaneengesloten maanden die begint op de datum van uitgifte of verlenging van het Certificaat en, in het geval van een Certificaat voor meer dan één jaar, elke periode van 12 maanden van verzekeringsdekking die begint op de premievervaldag van een dergelijke aanvang/verlenging. 4 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Territoriale Grenzen: Hieronder wordt verstaan België, evenals elk ander land waarin de Verzekerde tijdelijk met de uitrusting verblijft, onder voorwaarde dat de Verzekerde zijn domicilie heeft in België. Terrorisme: Hieronder wordt verstaan de daad van een persoon die handelt voor rekening van of in samenwerking met een organisatie waarvan de activiteiten direct in verband staan met de omverwerping van of inmenging in enige wettige of feitelijke regering en dit door dwang of geweld. ALGEMENE VOORWAARDEN 1) Aangifte van schadegevallen en verplichtingen In geval van schade moet de Verzekerde: a) daarvan onmiddellijk Toshiba Computer Cover Claims, c/o op de hoogte te stellen, zo mogelijk per telefoon onder nummer (+32(0) ) alsmede een schadeformulier indienen en, in geval van verlies door diefstal, of als de Verzekerde redenen heeft tot verdenking van een strafbaar feit, daarvan eveneens de politie op de hoogte te stellen en een genummerde verklaring van het neerleggen van de klacht bij de bevoegde autoriteiten te verkrijgen; Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 5

4 b) voorzorgsmaatregelen nemen om verdere Schade aan de Apparatuur te voorkomen. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor eventele verergering van de Schade die voortvloeit uit het verdere of onjuist gebruik van de Apparatuur tot de Apparatuur tot genoegdoening van de Verzekeraar is gerepareerd; c) alle beschadigde Apparatuur of onderdelen daarvan bewaren; d) zijn volle en volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval vast te stellen; e) de Verzekeraar alle technische bijstand verlenen die het vraagt voor de uitoefening van zijn subrogerende verhaal tegen een aansprakelijke derde. Als de Verzekerde één van voornoemde verplichtingen niet vervult verlaagt de Verzekeraar haar uitkering in overeenstemming met het nadeel dat zij heeft ondervonden. 2) Herverzekering In het geval van een geldige claim die de vervanging of reparatie van het geheel of een deel van de Apparatuur tot gevolg heeft, vindt er een automatische vernieuwing van de dekking van de Apparatuur plaats. Dit betekent dat de Apparatuur (inclusief de vervangen onderdelen) na een eerste reparatie en/of vervanging onder deze verzekering gedekt blijft. Indien de Apparatuur (of een onderdeel daarvan) nogmaals Schade ondervindt, zal deze vervangen of gerepareerd worden, maar zal de Apparatuur gedurende de rest van het verzekeringsjaar niet meer onder de dekking van deze verzekering vallen. Indien de Verzekeraar dat goedkeurt, kan de vervangen Apparatuur desondanks verzekerd worden op voorwaarde van betaling van een door de Verzekeraar vast te stellen aanvullende premie. Indien de Verzekerde een verzekering heeft gekocht voor langer dan één jaar en nog één or meer jaren niet verlopen zijn, is de Apparatuur op grond van de Polis vanaf het begin van het volgende Polisjaar volgend op het Polisjaar waarin de tweede claim ingediend werd opnieuw verzekerd. nederlands 3) Andere verzekeringen Indien, ten tijde van enig schadegeval, op de Apparatuur een andere verzekering is afgesloten (of zou zijn bij afwezigheid van dit contract) blijft de aansprakelijkheid van de Verzekeraar beperkt tot haar aandeel in het krachtens deze verzekering verschuldigde bedrag. Indien deze bepaling van toepassing is betalen de Verzekerde of de andere verzekeringsondernemingen de Verzekeraar het bedrag dat krachtens die andere verzekeringen betaalbaar is voor reparatie of vervanging van de uitrusting, of kunnen, naar keuze van de Verzekeraar, de Verzekerde/andere verzekeringsondernemingen en de Verzekeraar hun respectieve bijdrage overmaken aan de onderneming die belast is met de reparatie of aan de leverancier van vervangingsappartuur. 4) Andere voorzorgen De Verzekerde neemt alle redelijke voorzorgen ter voorkoming van het optreden van enige Schade aan de Apparatuur. 5) Toegang De Verzekeraar of haar vertegenwoordigers heeft/hebben op iedere redelijke tijd het recht van toegang tot de Apparatuur. 6) Verandering en wijziging De Verzekerde stelt de Verzekeraar op de hoogte van iedere voorgenomen verandering of wijziging van de verzekerde Apparatuur en van elke voorgenomen verandering in de gebruikelijke exploitatiecondities. 7) Annulering De Verzekeraar kan zonder voorbericht de overeenkomst verbreken in geval van a) overlijden of b) faillissement of c) in gebreke blijven door de Verzekerde ten opzichte van de contractuele verplichtingen. In geval van niet-betaling van de premie kan de Verzekeraar de contractuele waarborg opschorten of deze opheffen indien de houder aangemaand is bij deurwaardersexploot of aangetekende brief per post, volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. 6 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 7

5 8) Nietigheid van de overeenkomst of redenen tot opzegging Ingeval van achterhouding of opzettelijk gebrek aan punctualiteit bij de opgave van met het risico in verband staande elementen bij de inschrijving of gedurende de loop van de overeenkomst. 9) Deze overeenkomst is niet van toepassing voor enige Apparatuur die, nadat de verzekering van kracht is geworden, een wijziging heeft ondergaan die a) het schaderisico verhoogt, of, b) de beëindiging van de deelneming van de Verzekerde met zich meebrengt, behalve bij te dien einde verleende toestemming van de Verzekeraar 10) Fraude Iedere zwendel of poging tot zwendel ten opzichte van de Verzekeraar leidt niet alleen tot opzegging van de verzekeringsovereenkomst, maar is ook onderwerp van strafvervolging op basis van artikel 496 van het Wetboek van Strafrecht. 11) Speciale voorwaarde - Terrorisme (arbeidsconflicten en aanslagen) De Verzekeraar dekt de materiële schade veroorzaakt aan verzekerde Apparatuur als gevolg van een arbeidsconflict of een aanslag, zoals gedefinieerd in het aanhangsel van het Koninklijk Arrest van 24 december 1992 waarin de verzekering tegen brand en andere gevaren veroorzaakt door brand, explosie (waaronder begrepen die van de explosieven) of implosie; - rechtstreeks veroorzaakt zijn aan de verzekerde Apparatuur door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag - voortkomen uit maatregelen die in het voornoemde geval genomen zijn door een wettig benoemd gezagsorgaan ter bescherming en beveiliging van de verzekerde Apparatuur. 8 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands 12) Bevoegdheid De geschillen die tussen partijen kunnen opkomen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het bekende domicilie van de Verzekerde in België. UITSLUITINGEN Van deze verzekeringspolis zijn uitgesloten: 1) Eigen fouten, normale slijtage, enz... Schade veroorzaakt aan de Apparatuur door: a) een fout in ontwerp, materiaal of fabricage b) een in essentie aanwezige fout, een latent gebrek, een voortschrijdende achteruitgang of normale slijtage c) een fabricagefout, een verkeerd gebruik of een nalatigheid vanwege de Verzekerde of enige persoon die de Apparatuur gebruikt met zijn uitdr ukkelijke of impliciete toestemming; d) corrosie, roest, condensatie of verdamping, vocht, droogte, stof of verandering van temperatuur; e) een mechanische of elektrische storing of een onderbreking veroorzaakt door de Apparatuur zelf f) schrammen, slijtplekken en kleurverandering, van de structuur of afwerking van de omkasting van de Apparatuur, maar dit sluit niet uit Schade die voorkomt uit andere Schade die niet uitgesloten is. 2) Geen bewaking van de Apparatuur Schade veroorzaakt door het onbewaakt achterlaten van de uitrusting: a) in een auto, tenzij de Apparatuur zich bevindt: i) in de vergrendelde kofferbak van een vierdeursauto ii) verborgen onder de achterbank van een auto met vergrendelde portieren iii) verborgen in het reservewiel of enige andere afgesloten afdeling van een vergrendelde auto en dat het voertuig binnengedrongen is door inbraak en dat het proces verbaal van de klachtneerlegging van het schadegeval vergezeld wordt van het bewijs van een dergelijke inbraak. b) buiten, op een voor iedereen toegankelijke plaats of bijgebouwen als de Apparatuur daar is achtergelaten zonder bewaking door de Verzekerde. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 9

6 3) Opzettelijke handelingen Uitgesloten zijn elk verlies en alle schade of verergeringen daarvan, te wijten aan gebruik waarvoor de bewuste Apparatuur niet bedoeld is, experimenten of probeersels. Iedere elektrische, mechanische of fysieke overbelasting en alle ono pzettelijke nalatigheden. 4) Gebruik door derden Schade veroorzaakt aan de Apparatuur terwijl deze onder de hoede van een derde is, met name iedere persoon anders dan de Verzekerde of een lid van zijn onmiddellijke familie die ingeschreven is en woont op het op het Certificaat aangegeven adres. 5) Oorlogsschade Onder voorbehoud van de uitsluitingsbepalingen onder 6) Terrorisme hieronder, de schade veroorzaakt door oorlog, invasie, acties van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (met of zonder oorlogsverklaring), burgeroorlog, oproer, revolutie, opstand, de militaire of door overweldiging verkregen macht, confiscatie, nationalisatie of inbeslagname, vernietiging of beschadiging van goederen door of op last van enige regering of publieke of juridische autoriteit. 6) Terrorisme In België uitsluitend door een brand of explosie veroorzaakte schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een daad van terrorisme, behalve in de mate genoemd in de speciale voorwaarde betreffende terrorisme. In elke juridische actie of andere procedure waarin de Verzekeraar weigert schadevergoeding uit te keren vanwege deze uitsluiting (of de schade uitsluitend wenst te vergoeden tot een nauwkeurig aangegeven uitkeringslimiet) is het aan de Verzekerde te bewijzen dat de schade gedekt is (of tot de uitkeringslimiet gedekt is) door dit contract. 7) Nucleaire schade Schade veroorzaakt of teweeggebracht door i) ioniserende straling of radioactieve vervuiling van elke nucleaire brandstof 10 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands of afval van nucleaire brandstof; ii) radioactieve, toxische, explosieve eigenschappen of andere gevaarlijke eigenschappen van enige nucleaire inrichting of onderdeel van een dergelijke inrichtring. 8) Geluidsbarrière Schade direct veroorzaakt door de drukgolven voortvloeiend uit het doorbreken van de geluidsbarrière door een vliegtuig of enig ander luchtschip. 9) Verlies van gegevens Ieder verlies of verandering van de informatie of de gegevens vervat of opgeslagen in de Apparatuur ten gevolge van Schade of een andere oorzaak van welke aard ook. 10) Verandering van gegevens Directe of indirecte schade veroorzaakt door of aan de uitrusting indien deze de gegevens die het jaar 2000 weergeven of enige andere gegevens niet op de juiste wijze kan herkennen, een gebrekkige functionering of een storing met zich meebrengend. 11) Indirect verlies Iedere indirect verlies of indirecte schade voortvloeiend uit een gedekte schade of een andere oorzaak. Onder indirect verlies wordt verstaan elk financieel verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging voorzien in de hierboven opgenomen clausule Schadeloosstelling. Als indirect verlies worden beschouwd: -a) de kosten van onderbreking van de werkzaamheden of van het verlies aan omzet of winst voortkomend uit het niet gebruiken van de Apparatuur -b) het verlies van informatie in of in het geheugen van de Apparatuur -c) de kosten van het opnieuw samenstellen van deze informatie -d) elke verantwoordelijkheid tegenover derden of een klant die daarmee in logisch verband staat door een vertraging of een niet-uitvoering van de Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 11

7 french verplichtingen voorzien in een contract met dezen -e) elk hiermee verenigbaar verlies van andere Apparatuur of delen daarvan. 12) Vrijstelling Ieder bedrag dat als vrijstelling is bepaald in het Certificaat. 13) Waarborgen Gratis aflosbare schade aan de Verzekerde in het kader van enige waarborg of enig onderhouds-, huur- of huurkoopcontract. Couverture Assurance Tous Risques pour ordinateurs Toshiba Cher Business Partner, KLACHTENP[ROCEDURE Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd heeft zich ertoe verplicht een uitstekend professioneel niveau in stand te houden in alle relaties met haar klanten. Indien u desondanks meent dat uw aanvragen tot schadevergoeding niet op de verwachte wijze zijn behandeld en u hierover een klacht wenst in te dienen, verzoeken wij u zich te richten tot de Manager, Toshiba Computer Cover,c/o tel. (+32(0) ) Indien u denkt dat de kwestie nog steeds niet tot uw tevredenheid is opgelost kunt u schrijven aan: Directeur Général Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd Avenue Louise, 287, Bte Brussell Handelsregister BL OCA 519 Nous vous remercions d avoir choisi l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba pour votre système informatique portable Toshiba. La satisfaction de notre clientèle est notre priorité absolue et nous nous engageons à vous fournir une solution qui protégera votre investissement informatique contre les risques et les accidents de la vie quotidienne. Veuillez prendre quelques instants pour vous inscrire et activer votre police d assurance en suivant les instructions ci-dessous, afin de pouvoir utiliser ce service. Vous bénéficierez ainsi d une couverture globale de votre système prenant effet à la date d achat de votre équipement informatique. Pour enregistrer cette police d assurance, veuillez vous inscrire on-line à l adresse suivante: Vous devrez y introduire différentes données concernant ce contrat (numéro de certificat), votre ordinateur portable Toshiba (numéro de série) et vous-même. Le numéro de certificat (certificate number) se trouve au recto de cette brochure. Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 13

8 french french Si vous rencontrez des difficultés lors de l enregistrement de votre assurance Tous Risques Toshiba, veuillez prendre contact avec la ligne d assistance téléphonique Toshiba en composant le numéro ci-dessous: Dès que votre inscription sera effective, un certificat d assurance vous sera envoyé par courrier. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au service d assistance Toshiba au numéro de téléphone susmentionné. Votre numéro de certificat vous sera demandé lors de votre appel. Votre police d assurance est soumise aux modalités et conditions suivantes. Important:Veuillez conserver votre facture confirmant votre souscription à l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba. Si vous introduisez une réclamation, vous serez invité à envoyer votre facture. LES CONDITIONS GENERALES CI-DESSOUS, AINSI QUE LES CONDI- TIONS PARTICULIERES (LE CERTIFICAT) ET LA PROPOSITION FORMENT LA POLICE D ASSURANCE QUI REGLE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. VEUILLEZ LE PARCOURIR AFIN DE VERIFIER QU IL CORRE- SPOND A VOS BESOINS. Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd (une société immatriculée en Belgique ci-après dénommée la Société ) et l Assuré nommé au Certificat conviennent ce qui suit : Ce contrat et le certificat (y compris toute modification ou substitution du certificat délivré par la Société) seront réputés constituer un document unique. Toute référence au contrat sera réputée inclure le certificat et tout terme ou toute expression auquel/à laquelle est attachée une signification particulière revêtira cette signification à chaque fois qu il/elle apparaîtra. La demande et toutes les informations fournies par l assuré seront incorporées au contrat d assurance conclu entre la Société et l assuré. La Société fournira la garantie décrite au contrat, sous réserve des modalités, pendant la période d assurance stipulée au certificat et toute période ultérieure que l assuré s engage à souscrire, et la Société convient d accepter le versement de la prime. Ce contrat ne prendra effet qu après avoir été validé par un représentant agréé de la Société. INDEMNITE Si toute partie de l équipement décrit au certificat subit, dans les limites territoriales, des dommages causés par la survenance de tout événement non-exclu, la Société s engage à : i) Prendre en charge les frais de réparation de l équipement par un réparateur qualifié agréé par la Société; ou ii) Remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire, la décision de réparer ou de remplacer étant à la discrétion de la Société. La Société n est pas tenue de remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire et le fera uniquement en fonction des circonstances. La Société ne sera pas tenue de prendre en charge la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) lorsque l Assuré est immatriculé pour la TVA auprès du Ministère des Finances. 14 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 15

9 french L indemnité totale due par la Société en vue de la réparation et/ou le remplacement de l équipement ne pourra dépasser deux fois sa valeur d achat stipulée sur le certificat d assurance même en cas de pluralité de sinistres sur la période d assurance. DEFINITIONS On entend par dommage: le vol, la perte accidentelle, la destruction ou l avarie. Equipement On entend les ordinateurs, le matériel informatique périphérique et le logiciel standard. Par logiciel standard, on entend un système d exploitation ou un programme d application généralement en vente libre et pouvant être remplacé par l achat d une copie sans avoir recours à une programmation individuelle ou à l écriture d un programme, est exclu le logiciel spécialement écrit et adapté et se présentant sous une forme qui n est généralement pas en vente libre. Lorsqu il est fait référence au remplacement par un équipement de spécification similaire, la Société fera tout son possible pour fournir un équipement de remplacement de spécification identique. Pour être garanti, l équipement doit être identifié dans le certificat. french Limites territoriales On entend la Belgique, ainsi que tout autre pays dans lequel l assuré est présent temporairement avec l équipement, à condition que l assuré soit domicilié et réside en Belgique. Terrorisme On entend l acte d une personne agissant pour le compte ou en rapport avec une organisation dont les activités sont directement associées au renversement de ou à l ingérence dans tout gouvernement de droit ou de fait, et cela par la force ou la violence. CONDITIONS GENERALES 1) Déclaration des sinistres et obligations En cas de sinistre l assuré doit: a) en informer immédiatement Toshiba Computer Cover Claims, c/o Période d assurance La durée du contrat est fixée au maximum à 12 mois consécutifs à partir de la date d émission figurant sur le certificat et n est pas renouvelée. En cas de cession entre vifs de l équipement, l assurance prend fin de plein droit dès que l assuré n en a plus possession. En cas de décès de l assuré les droits et obligations du contrat sont transmis au nouveau titulaire, héritiers légaux ou désignés. Demande On entend une demande écrite, sous une forme approuvée par la Société, déposée par un assuré potentiel souhaitant assurer l équipement en vertu de ce contrat. si possible par téléphone en appelant le (+32(0) ) ainsi que par introduction d une déclaration de sinistre et, en cas de perte par vol, ou si l assuré a des raisons de suspecter un délit pénal, en informer également la police et obtenir un numéro de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. b) éviter toute aggravation du dommage. La Société n interviendra pas dans toute aggravation du dommage consécutive à un usage imprudent de l équipement avant réparation; c) conserver l équipement ou les parties d équipement endommagées; d) apporter sa collaboration pleine et entière pour déterminer les causes et circonstances du sinistre, e) donner à la compagnie toute assistance technique qu elle sollicitera pour l exercice de son recours subrogatoire contre un tiers responsable. 16 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 17

10 french french Si l assuré ne remplit pas une des obligations précitées, la Société réduit sa prestation a concurrence du préjudice qu elle a subi. 4) Autres précautions L assuré prendra toutes les précautions raisonnables pour éviter la survenance de tout dommage à l équipement. 2) Reconstitution Dans le cas où une demande d indemnité valable donnerait lieu au remplacement ou à la réparation de tout ou partie de l équipement, la garantie sur l équipement fera l objet d une reconstitution automatique. Cela signifie que tout l équipement (y compris les pièces remplacées) continuera d être couvert par cette assurance après une première réparation et/ou un premier remplacement, mais que si des dommages surviennent de nouveau à l équipement (ou à toute partie de l équipement), celui-ci sera remplacé ou réparé, mais ne sera plus couvert par cette assurance pendant le restant de l année d assurance. A la discrétion de la Société, l équipement remplacé pourra néanmoins être assuré à condition de verser une prime additionnelle déterminée par la Société. Si l assuré a souscrit la garantie pendant une durée supérieure à un an et l assurance est encore valable pendant plus d un an, l équipement sera, en vertu de ce contrat, assuré à compter du premier jour de l année d assurance suivant l année d assurance pendant laquelle la deuxième déclaration de sinistre a été déposée. 5) Accès La Société ou ses représentants seront en droit d avoir, en tout temps raisonnable, accès à l équipement. 6) Altération & modification L assuré informera la Société de toute altération ou modification proposée de l équipement assuré et de tout changement proposé dans les conditions d exploitation habituelles. 7) Annulation La Société peut résilier le contrat sans préavis en cas, a) de décès ou b) de faillite ou c) de manquement des obligations contractuelles de la part de l assuré. En cas de non-paiement de la prime, la Société peut suspendre la garantie du contrat ou résilier celui-ci si le preneur a été mis en demeure par exploit d huissier ou lettre recommandée à la poste, suivant les dispositions légales en vigueur. 3) Autres assurances Si, au moment de tout sinistre, une autre assurance a été contractée sur l équipement (ou le serait en l absence de ce contrat) par ou pour le compte de l assuré, la responsabilité de la Société sera limitée à sa proportion du montant dû en vertu de cette assurance. En cas d application de cette condition, l assuré ou les autres assurés verseront à la Société le montant payable en vertu des autres assurances avant la réparation ou le remplacement de l équipement ou, au choix de la Société, l assuré/les autres assurés et la Société pourront verser leur contribution respective à la société chargée de la réparation ou au fournisseur. 8) Nullité du contrat ou causes de résiliation En cas de réticence ou d inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque à la souscription ou dans le cours du contrat 9) Ce contrat ne s appliquera pas à tout équipement ayant subi, après la prise d effet de la garantie, une modification a) augmentant le risque de dommages; ou b) entraînant la cessation de la participation de l assuré, sauf autorisation par écrit à cet effet de la Société. 18 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 19

11 french 10) Fraude Toute escroquerie ou tentative d escroquerie envers la Société entraîne non seulement la résiliation du contrat d assurance, mais fait également l objet de poursuites pénales sur base de l article 496 du Code Pénal. 11) Condition spéciale - Terrorisme (conflits du travail et attentats) La Société couvre les dommages matériels causés aux équipements assurés suite à un conflit du travail ou un attentat, tel que défini à l annexe de l Arrêté Royal du 24 décembre 1992 régissant l assurance contre l incendie et autres périls par l incendie, l explosion(en ce compris celle d explosifs) ou implosion; -causés directement aux équipements assurés par des personnes prenant part à un conflit du travail ou à un attentat -qui résulterait de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des équipements assurés. 12) Compétence Les différends qui peuvent surgir entre les parties seront soumis aux tribunaux compétents du domicile connu de l assuré en Belgique. EXCLUSIONS Cette police d assurance exclut: 1) Vices propres, usure normale, etc... Dommages causés à l équipement par: a) un vice de conception, de matériau ou de fabrication; b) un vice inhérent, un défaut latent, une dégradation progressive ou une usure normale; c) un défaut de fabrication, une erreur d exploitation ou une omission de la part de l assuré ou de toute personne utilisant l équipement avec son consentement exprès ou implicite; d) la corrosion, la rouille, la condensation ou l évaporation, l humidité, la sécheresse, la poussière ou le changement de température; french e) une panne mécanique ou électrique ou une interruption causée par l équipement lui-même, f) les éraflures, l abrasion et le changement de couleur, de texture ou de finition du revêtement de l équipement; sans que soient exclus les dommages causés d autres dommages non-exclus. 2) Non-surveillance de l équipement Dommages causés à l équipement laissé sans surveillance : a) dans un véhicule, à moins que l équipement soit : i) dans le coffre verrouillé d une berline; ou ii) dissimulé sous la plage arrière d une voiture à hayon verrouillée; ou iii) dissimulé dans la roue de secours ou tout autre compartiment fermé d une voiture verrouillée et que le véhicule ait été pénétré par effraction et que le procès verbal de dépôt de plainte du sinistre soit accompagné de la preuve d une telle effraction; b) à l extérieur, dans un lieu public ou des dépendances si l équipement y a été laissé sans surveillance par l assuré. 3) Actions intentionnelles Sont exclus toutes pertes et tous dommages ou aggravation de ceux-ci, dûs à un usage pour lequel l équipement n est pas destiné, à des expérimentations ou essais. Toute surcharge électrique mécanique ou physique ou toute négligence intentionnelle. 4) Usage par des tiers Dommages causés à l équipement tandis que celui-ci est sous la garde d un tiers, notamment toute personne autre que l assuré ou un membre de sa famille immédiate domicilié et résidant à l adresse stipulée au certificat. 20 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 21

12 french 5) Risque de guerre Sous réserve des dispositions de l exclusion 6 Terrorisme ci-après, les dommages causés par la guerre, l invasion, les actions d ennemis étrangers, les hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), la guerre civile, la rébellion, la révolution, l insurrection, le pouvoir militaire ou usurpé, la confiscation, la nationalisation ou la réquisition, la destruction ou l endommagement de biens par ou sur l ordre de tout(e) gouvernement ou autorité publique ou juridique. 6) Terrorisme Dommages causés en Belgique uniquement par un incendie ou une explosion résultant directement ou indirectement d un acte de terrorisme, sauf dans la mesure évoquée dans la condition spéciale sur le terrorisme; Dans toute action en justice ou autre procédure où la Société refuse d indemniser les dommages en raison de cette exclusion (ou souhaite les indemniser uniquement jusqu à une limite de garantie précisée), il appartiendra à l assuré de prouver que ces dommages sont couverts (ou couverts au-delà de la limite de garantie) par ce contrat. 7) Risque nucléaire Dommages causés ou provoqués par i) des radiations ionisantes ou la contamination radioactive de tout combustible nucléaire ou déchet de la combustion nucléaire, ii) des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de tout dispositif nucléaire explosif ou composant d un tel dispositif. 8) Mur du son Dommages directement causés par les vagues de pression résultant du franchissement du mur du son par un avion ou tout autre aéronef. french 10) Changement de données Dommages directs ou indirects causés par ou à l équipement lorsque celui-ci manque de reconnaître correctement les données représentant l an 2000 ou toute autre donnée, entraînant un fonctionnement défectueux ou une panne. 11) Perte indirecte Toute perte ou tout dommage indirect découlant d un dommage couvert ou d une autre cause. Par perte indirecte, on entend toute perte financière autre que les frais de réparation ou de remplacement prévu dans la clause indemnité sus visée Sont considérées comme pertes indirectes - a) le coût de l interruption des activités ou de la perte de chiffre d affaire ou de bénéfice résultant de la non utilisation de l équipement - b) la perte d information contenue ou en mémoire dans l équipement. - c) les frais de reconstitution de ces informations - d) toute responsabilité envers les tiers ou un client consécutif à un retard ou à une non-exécution des obligations prévues dans un contrat avec ceux-ci. - e) toute perte en compatibilité avec d autres équipements ou partie d équipement. 12) Franchise Tout montant défini comme la franchise dans le certificat. 13) Garanties Dommages remboursables gratuitement à l assuré dans le cadre de toute garantie ou de tout contrat de maintenance, de location-vente ou de location. 9) Perte de données Toute perte ou altération de l information ou des données contenues ou entreposées dans l équipement survenant des dommages ou d une autre cause, de quelque nature qu elle soit. 22 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 23

13 french PROCEDURE DE RECLAMATION Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd s est engagé à maintenir un excellent niveau de professionnalisme dans toutes ses relations avec ses clients. Si vous pensez cependant que vos demandes d indemnité n ont pas été traitées de la manière escomptée et souhaitez déposer une réclamation, veuillez contacter le Manager, Toshiba Computer Cover, c/o Tel (+32(0) ) Si vous pensez que la question n a toujours pas été résolue à votre satisfaction, vous pouvez écrire au : Directeur Général, Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd., Avenue Louise, 287, Bte Bruxelles, Registre de commerce BL OCA 519 Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES Neerlegging-Dépôt: 10/06/2009 Regist.-Enregjstr.: 14/09/2009 N : 94307/CO/109 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2009 CONCERNANT L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 CONCERNANT

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid

BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 8 december 2016 8 décembre 2016 WETSONTWERP houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012)

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) Sven De Mulder Sectormanager voor de sector Brussel Dirigeant de secteur Bruxelles Pour/ voor IMMO BALCAEN 28/05/2015

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Recommendation - How to use the DED segment group

Recommendation - How to use the DED segment group Recommendation - How to use the DED segment group page 1 / 9 CNTRCT ROD ICD DED CNTRCT ROD ICD ISD DED CNTRCT : (

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES

AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES A Member of AIG, Inc. Air Arabia vous a proposé, afin de vous assurer au cours de votre transport et de votre séjour touristique de moins de 31 jours, les

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (319.01)

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (319.01) PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 2-/'M^J^ tve+ betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie