Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering"

Transcriptie

1 Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering Geachte Toshiba Computer Cover klant, Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Toshiba s All-Riskverzekering voor Toshiba notebooks and Pocket PCs. De noden en tevredenheid van onze klanten zijn voor ons een absolute prioriteit en wij bieden u daarom een unieke, wereldwijde verzekeringspolis aan die uw Toshiba computerinvestering beschermt tegen algeheel verlies en schadegevallen. Om uw verzekeringspolis te activeren moet u zich registreren. Neem daarom enkele minuten de tijd om u te registreren zoals hieronder wordt aangegeven. Eens succesvol geregistreerd, kunt u profiteren van onze uitgebreide systeemdekking. Om uw verzekeringspolis te activeren, gelieve u te registreren on-line op: Gedurende het registratieprocess zal u gevraagd worden informatie te verstrekken over deze verzekering (certificaatnummer), over uw Toshiba Notebook of Pocket PC (serienummer) en over uzelf (gebruikersinformatie zoals naam en adres). Het certificaatnummer kunt u vinden op de cover van dit boekje. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 1

2 nederlands In geval van problemen bij registratie van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het volgende nummer: Na succesvolle registratie wordt u per post een verzekeringscertificaat en -polis toegezonden. In het geval van een claim, gelieve contact op te nemen met de Toshiba Computer Cover helplijn op het bovenstaande telefoonnummer. Houd, als u belt, uw certificaatnummer bij de hand. Hier volgen de voorwaarden en bepalingen van uw verzekeringspolis die u ook per post nogmaals toegezonden worden. Belangrijk: Bewaar uw kwitantie voor de aankoop van uw Toshiba Computer Cover All-Riskverzekering. Als u een claim indient, bent u verplicht uw kwitantie op te sturen. DE HIERONDER AFGEDRUKTE ALGEMENE VOORWAARDEN, ALSMEDE DE SPECIALE VOORWAARDEN (HET CERTIFICAAT) EN HET AANBOD VOR- MEN DE VERZEKERINGSPOLIS WAARIN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN ZIJN GEREGELD. U WORDT VERZOCHT DEZE DOOR TE LEZEN TENEINDE VAST TE STELLEN OF EEN EN ANDER OVEREENKOMT MET UW BEHOEFTEN. Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd (een in België ingeschreven onderneming, hierna aangeduid als de Verzekeraar) en de op het Certificaat genoemde Verzekerde komen het volgende overeen: Deze Polis en het Certificaat (waaronder begrepen iedere wijziging of vervanging van het Certificaat uitgegeven door de Verzekeraar) zullen beschouwd worden als één enkel document. Iedere verwijzing naar de Polis wordt geacht ook het Certificaat te omvatten en woorden of uitdrukkingen waaraan een speciale betekenis is toegekend hebben deze betekenis ongeacht waar zij voorkomen. Het Aanvraagformulier en alle informatie verstrekt door de Verzekerde worden opgenomen in de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de Verzekeraar en de Verzekerde. De Verzekeraar levert de in de Polis beschreven verzekering, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden, gedurende de verzekeringsperiode aangegeven in het Certificaat en elke verdere periode waarvoor de Verzekerde zich bij inschrijving verbindt en de Verzekeraar akkoord gaat met de betaling van de premie. Onder voorbehoud dat deze Polis niet van kracht is tenzij het door een bevoegde functionaris van de Verzekeraar is geparafeerd. SCHADELOOSSTELLING Indien enig onderdeel van de Apparatuur beschreven in het Certificaat binnen de Territoriale Grenzen schade oploopt door een oorzaak die niet uitgesloten is, verbindt de Verzekeraar zich ertoe: i) De kosten van reparatie van de Apparatuur door een gekwalificeerde en door de Verzekeraar goedgekeurde reparateur op zich te nemen, of ii) De Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur met een overeenkomstige specificatie. De beslissing tot repareren of vervangen ligt bij de Verzekeraar. De Verzekeraar is niet verplicht de Apparatuur te vervangen door nieuwe Apparatuur 2 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 3

3 nederlands met een identieke specificatie maar slechts naargelang de omstandigheden dit toelaten. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor de betaling van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) indien de Verzekerde bij het Ministerie van Financiën voor de BTW ingeschreven is. Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de Verzekeraar in een Polisjaar niet groter is dan tweemaal de totale Verzekerde Waarde of, met betrekking tot een onderdeel van de Apparatuur, tweemaal de Verzekerde Waarde hiervan, of enige andere aansprakelijkheidslimiet die in de Polis vermeld is. BEPALINGEN In geval van overdracht van Apparatuur, eindigt de verzekering van rechtswege vanaf het moment dat de Apparatuur niet meer in het bezit van Verzekerde is. In geval van overlijden van de Verzekerde gaan de contractuele rechten en verplichtingen over op de nieuwe houder, wettige erfgenamen of daartoe aangewezen personen. Aanvraag: Hieronder wordt verstaan een schriftelijke aanvraag, in een door de Verzekeraar goedgekeurde vorm, neergelegd door een potentiële Verzekerde die Apparatuur wenst te verzekeren krachtens deze overeenkomst. Schade: Hieronder wordt verstaan diefstal, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade door ongeval. Apparatuur: Hieronder wordt verstaan computers, de bijbehorende computerhardware en de standaard software. Standaard software betekent besturingssoftware (operating system) of een applicatieprogramma dat algemeen in kleinhandel vrij verkocht wordt en dat vervangen kan worden door een kopie te kopen zonder over te moeten gaan tot individuele programmering of het schrijven van een programma. Software die speciaal geschreven of aangepast is in een vorm die over het algemeen niet in de kleinhandel te koop is, is uitgesloten. Waar sprake is van vervanging van Apparatuur van een overeenkomstige specificatie, zal de Verzekeraar zich redelijkerwijze inspanning getroosten om de Apparatuur te vervangen door Apparatuur met een identieke specificatie. Om verzekerd te zijn, moet de Apparatuur op het Certificaat beschreven zijn. Polisjaar: Hieronder wordt verstaan een periode van 12 aaneengesloten maanden die begint op de datum van uitgifte of verlenging van het Certificaat en, in het geval van een Certificaat voor meer dan één jaar, elke periode van 12 maanden van verzekeringsdekking die begint op de premievervaldag van een dergelijke aanvang/verlenging. 4 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Territoriale Grenzen: Hieronder wordt verstaan België, evenals elk ander land waarin de Verzekerde tijdelijk met de uitrusting verblijft, onder voorwaarde dat de Verzekerde zijn domicilie heeft in België. Terrorisme: Hieronder wordt verstaan de daad van een persoon die handelt voor rekening van of in samenwerking met een organisatie waarvan de activiteiten direct in verband staan met de omverwerping van of inmenging in enige wettige of feitelijke regering en dit door dwang of geweld. ALGEMENE VOORWAARDEN 1) Aangifte van schadegevallen en verplichtingen In geval van schade moet de Verzekerde: a) daarvan onmiddellijk Toshiba Computer Cover Claims, c/o op de hoogte te stellen, zo mogelijk per telefoon onder nummer (+32(0) ) alsmede een schadeformulier indienen en, in geval van verlies door diefstal, of als de Verzekerde redenen heeft tot verdenking van een strafbaar feit, daarvan eveneens de politie op de hoogte te stellen en een genummerde verklaring van het neerleggen van de klacht bij de bevoegde autoriteiten te verkrijgen; Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 5

4 b) voorzorgsmaatregelen nemen om verdere Schade aan de Apparatuur te voorkomen. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor eventele verergering van de Schade die voortvloeit uit het verdere of onjuist gebruik van de Apparatuur tot de Apparatuur tot genoegdoening van de Verzekeraar is gerepareerd; c) alle beschadigde Apparatuur of onderdelen daarvan bewaren; d) zijn volle en volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval vast te stellen; e) de Verzekeraar alle technische bijstand verlenen die het vraagt voor de uitoefening van zijn subrogerende verhaal tegen een aansprakelijke derde. Als de Verzekerde één van voornoemde verplichtingen niet vervult verlaagt de Verzekeraar haar uitkering in overeenstemming met het nadeel dat zij heeft ondervonden. 2) Herverzekering In het geval van een geldige claim die de vervanging of reparatie van het geheel of een deel van de Apparatuur tot gevolg heeft, vindt er een automatische vernieuwing van de dekking van de Apparatuur plaats. Dit betekent dat de Apparatuur (inclusief de vervangen onderdelen) na een eerste reparatie en/of vervanging onder deze verzekering gedekt blijft. Indien de Apparatuur (of een onderdeel daarvan) nogmaals Schade ondervindt, zal deze vervangen of gerepareerd worden, maar zal de Apparatuur gedurende de rest van het verzekeringsjaar niet meer onder de dekking van deze verzekering vallen. Indien de Verzekeraar dat goedkeurt, kan de vervangen Apparatuur desondanks verzekerd worden op voorwaarde van betaling van een door de Verzekeraar vast te stellen aanvullende premie. Indien de Verzekerde een verzekering heeft gekocht voor langer dan één jaar en nog één or meer jaren niet verlopen zijn, is de Apparatuur op grond van de Polis vanaf het begin van het volgende Polisjaar volgend op het Polisjaar waarin de tweede claim ingediend werd opnieuw verzekerd. nederlands 3) Andere verzekeringen Indien, ten tijde van enig schadegeval, op de Apparatuur een andere verzekering is afgesloten (of zou zijn bij afwezigheid van dit contract) blijft de aansprakelijkheid van de Verzekeraar beperkt tot haar aandeel in het krachtens deze verzekering verschuldigde bedrag. Indien deze bepaling van toepassing is betalen de Verzekerde of de andere verzekeringsondernemingen de Verzekeraar het bedrag dat krachtens die andere verzekeringen betaalbaar is voor reparatie of vervanging van de uitrusting, of kunnen, naar keuze van de Verzekeraar, de Verzekerde/andere verzekeringsondernemingen en de Verzekeraar hun respectieve bijdrage overmaken aan de onderneming die belast is met de reparatie of aan de leverancier van vervangingsappartuur. 4) Andere voorzorgen De Verzekerde neemt alle redelijke voorzorgen ter voorkoming van het optreden van enige Schade aan de Apparatuur. 5) Toegang De Verzekeraar of haar vertegenwoordigers heeft/hebben op iedere redelijke tijd het recht van toegang tot de Apparatuur. 6) Verandering en wijziging De Verzekerde stelt de Verzekeraar op de hoogte van iedere voorgenomen verandering of wijziging van de verzekerde Apparatuur en van elke voorgenomen verandering in de gebruikelijke exploitatiecondities. 7) Annulering De Verzekeraar kan zonder voorbericht de overeenkomst verbreken in geval van a) overlijden of b) faillissement of c) in gebreke blijven door de Verzekerde ten opzichte van de contractuele verplichtingen. In geval van niet-betaling van de premie kan de Verzekeraar de contractuele waarborg opschorten of deze opheffen indien de houder aangemaand is bij deurwaardersexploot of aangetekende brief per post, volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. 6 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 7

5 8) Nietigheid van de overeenkomst of redenen tot opzegging Ingeval van achterhouding of opzettelijk gebrek aan punctualiteit bij de opgave van met het risico in verband staande elementen bij de inschrijving of gedurende de loop van de overeenkomst. 9) Deze overeenkomst is niet van toepassing voor enige Apparatuur die, nadat de verzekering van kracht is geworden, een wijziging heeft ondergaan die a) het schaderisico verhoogt, of, b) de beëindiging van de deelneming van de Verzekerde met zich meebrengt, behalve bij te dien einde verleende toestemming van de Verzekeraar 10) Fraude Iedere zwendel of poging tot zwendel ten opzichte van de Verzekeraar leidt niet alleen tot opzegging van de verzekeringsovereenkomst, maar is ook onderwerp van strafvervolging op basis van artikel 496 van het Wetboek van Strafrecht. 11) Speciale voorwaarde - Terrorisme (arbeidsconflicten en aanslagen) De Verzekeraar dekt de materiële schade veroorzaakt aan verzekerde Apparatuur als gevolg van een arbeidsconflict of een aanslag, zoals gedefinieerd in het aanhangsel van het Koninklijk Arrest van 24 december 1992 waarin de verzekering tegen brand en andere gevaren veroorzaakt door brand, explosie (waaronder begrepen die van de explosieven) of implosie; - rechtstreeks veroorzaakt zijn aan de verzekerde Apparatuur door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag - voortkomen uit maatregelen die in het voornoemde geval genomen zijn door een wettig benoemd gezagsorgaan ter bescherming en beveiliging van de verzekerde Apparatuur. 8 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands 12) Bevoegdheid De geschillen die tussen partijen kunnen opkomen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het bekende domicilie van de Verzekerde in België. UITSLUITINGEN Van deze verzekeringspolis zijn uitgesloten: 1) Eigen fouten, normale slijtage, enz... Schade veroorzaakt aan de Apparatuur door: a) een fout in ontwerp, materiaal of fabricage b) een in essentie aanwezige fout, een latent gebrek, een voortschrijdende achteruitgang of normale slijtage c) een fabricagefout, een verkeerd gebruik of een nalatigheid vanwege de Verzekerde of enige persoon die de Apparatuur gebruikt met zijn uitdr ukkelijke of impliciete toestemming; d) corrosie, roest, condensatie of verdamping, vocht, droogte, stof of verandering van temperatuur; e) een mechanische of elektrische storing of een onderbreking veroorzaakt door de Apparatuur zelf f) schrammen, slijtplekken en kleurverandering, van de structuur of afwerking van de omkasting van de Apparatuur, maar dit sluit niet uit Schade die voorkomt uit andere Schade die niet uitgesloten is. 2) Geen bewaking van de Apparatuur Schade veroorzaakt door het onbewaakt achterlaten van de uitrusting: a) in een auto, tenzij de Apparatuur zich bevindt: i) in de vergrendelde kofferbak van een vierdeursauto ii) verborgen onder de achterbank van een auto met vergrendelde portieren iii) verborgen in het reservewiel of enige andere afgesloten afdeling van een vergrendelde auto en dat het voertuig binnengedrongen is door inbraak en dat het proces verbaal van de klachtneerlegging van het schadegeval vergezeld wordt van het bewijs van een dergelijke inbraak. b) buiten, op een voor iedereen toegankelijke plaats of bijgebouwen als de Apparatuur daar is achtergelaten zonder bewaking door de Verzekerde. Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 9

6 3) Opzettelijke handelingen Uitgesloten zijn elk verlies en alle schade of verergeringen daarvan, te wijten aan gebruik waarvoor de bewuste Apparatuur niet bedoeld is, experimenten of probeersels. Iedere elektrische, mechanische of fysieke overbelasting en alle ono pzettelijke nalatigheden. 4) Gebruik door derden Schade veroorzaakt aan de Apparatuur terwijl deze onder de hoede van een derde is, met name iedere persoon anders dan de Verzekerde of een lid van zijn onmiddellijke familie die ingeschreven is en woont op het op het Certificaat aangegeven adres. 5) Oorlogsschade Onder voorbehoud van de uitsluitingsbepalingen onder 6) Terrorisme hieronder, de schade veroorzaakt door oorlog, invasie, acties van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (met of zonder oorlogsverklaring), burgeroorlog, oproer, revolutie, opstand, de militaire of door overweldiging verkregen macht, confiscatie, nationalisatie of inbeslagname, vernietiging of beschadiging van goederen door of op last van enige regering of publieke of juridische autoriteit. 6) Terrorisme In België uitsluitend door een brand of explosie veroorzaakte schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een daad van terrorisme, behalve in de mate genoemd in de speciale voorwaarde betreffende terrorisme. In elke juridische actie of andere procedure waarin de Verzekeraar weigert schadevergoeding uit te keren vanwege deze uitsluiting (of de schade uitsluitend wenst te vergoeden tot een nauwkeurig aangegeven uitkeringslimiet) is het aan de Verzekerde te bewijzen dat de schade gedekt is (of tot de uitkeringslimiet gedekt is) door dit contract. 7) Nucleaire schade Schade veroorzaakt of teweeggebracht door i) ioniserende straling of radioactieve vervuiling van elke nucleaire brandstof 10 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance nederlands of afval van nucleaire brandstof; ii) radioactieve, toxische, explosieve eigenschappen of andere gevaarlijke eigenschappen van enige nucleaire inrichting of onderdeel van een dergelijke inrichtring. 8) Geluidsbarrière Schade direct veroorzaakt door de drukgolven voortvloeiend uit het doorbreken van de geluidsbarrière door een vliegtuig of enig ander luchtschip. 9) Verlies van gegevens Ieder verlies of verandering van de informatie of de gegevens vervat of opgeslagen in de Apparatuur ten gevolge van Schade of een andere oorzaak van welke aard ook. 10) Verandering van gegevens Directe of indirecte schade veroorzaakt door of aan de uitrusting indien deze de gegevens die het jaar 2000 weergeven of enige andere gegevens niet op de juiste wijze kan herkennen, een gebrekkige functionering of een storing met zich meebrengend. 11) Indirect verlies Iedere indirect verlies of indirecte schade voortvloeiend uit een gedekte schade of een andere oorzaak. Onder indirect verlies wordt verstaan elk financieel verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging voorzien in de hierboven opgenomen clausule Schadeloosstelling. Als indirect verlies worden beschouwd: -a) de kosten van onderbreking van de werkzaamheden of van het verlies aan omzet of winst voortkomend uit het niet gebruiken van de Apparatuur -b) het verlies van informatie in of in het geheugen van de Apparatuur -c) de kosten van het opnieuw samenstellen van deze informatie -d) elke verantwoordelijkheid tegenover derden of een klant die daarmee in logisch verband staat door een vertraging of een niet-uitvoering van de Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 11

7 french verplichtingen voorzien in een contract met dezen -e) elk hiermee verenigbaar verlies van andere Apparatuur of delen daarvan. 12) Vrijstelling Ieder bedrag dat als vrijstelling is bepaald in het Certificaat. 13) Waarborgen Gratis aflosbare schade aan de Verzekerde in het kader van enige waarborg of enig onderhouds-, huur- of huurkoopcontract. Couverture Assurance Tous Risques pour ordinateurs Toshiba Cher Business Partner, KLACHTENP[ROCEDURE Mitsui Sumitono Insurance Co. (Europe) Ltd heeft zich ertoe verplicht een uitstekend professioneel niveau in stand te houden in alle relaties met haar klanten. Indien u desondanks meent dat uw aanvragen tot schadevergoeding niet op de verwachte wijze zijn behandeld en u hierover een klacht wenst in te dienen, verzoeken wij u zich te richten tot de Manager, Toshiba Computer Cover,c/o tel. (+32(0) ) Indien u denkt dat de kwestie nog steeds niet tot uw tevredenheid is opgelost kunt u schrijven aan: Directeur Général Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd Avenue Louise, 287, Bte Brussell Handelsregister BL OCA 519 Nous vous remercions d avoir choisi l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba pour votre système informatique portable Toshiba. La satisfaction de notre clientèle est notre priorité absolue et nous nous engageons à vous fournir une solution qui protégera votre investissement informatique contre les risques et les accidents de la vie quotidienne. Veuillez prendre quelques instants pour vous inscrire et activer votre police d assurance en suivant les instructions ci-dessous, afin de pouvoir utiliser ce service. Vous bénéficierez ainsi d une couverture globale de votre système prenant effet à la date d achat de votre équipement informatique. Pour enregistrer cette police d assurance, veuillez vous inscrire on-line à l adresse suivante: Vous devrez y introduire différentes données concernant ce contrat (numéro de certificat), votre ordinateur portable Toshiba (numéro de série) et vous-même. Le numéro de certificat (certificate number) se trouve au recto de cette brochure. Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 13

8 french french Si vous rencontrez des difficultés lors de l enregistrement de votre assurance Tous Risques Toshiba, veuillez prendre contact avec la ligne d assistance téléphonique Toshiba en composant le numéro ci-dessous: Dès que votre inscription sera effective, un certificat d assurance vous sera envoyé par courrier. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au service d assistance Toshiba au numéro de téléphone susmentionné. Votre numéro de certificat vous sera demandé lors de votre appel. Votre police d assurance est soumise aux modalités et conditions suivantes. Important:Veuillez conserver votre facture confirmant votre souscription à l assurance Tous Risques des ordinateurs Toshiba. Si vous introduisez une réclamation, vous serez invité à envoyer votre facture. LES CONDITIONS GENERALES CI-DESSOUS, AINSI QUE LES CONDI- TIONS PARTICULIERES (LE CERTIFICAT) ET LA PROPOSITION FORMENT LA POLICE D ASSURANCE QUI REGLE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. VEUILLEZ LE PARCOURIR AFIN DE VERIFIER QU IL CORRE- SPOND A VOS BESOINS. Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd (une société immatriculée en Belgique ci-après dénommée la Société ) et l Assuré nommé au Certificat conviennent ce qui suit : Ce contrat et le certificat (y compris toute modification ou substitution du certificat délivré par la Société) seront réputés constituer un document unique. Toute référence au contrat sera réputée inclure le certificat et tout terme ou toute expression auquel/à laquelle est attachée une signification particulière revêtira cette signification à chaque fois qu il/elle apparaîtra. La demande et toutes les informations fournies par l assuré seront incorporées au contrat d assurance conclu entre la Société et l assuré. La Société fournira la garantie décrite au contrat, sous réserve des modalités, pendant la période d assurance stipulée au certificat et toute période ultérieure que l assuré s engage à souscrire, et la Société convient d accepter le versement de la prime. Ce contrat ne prendra effet qu après avoir été validé par un représentant agréé de la Société. INDEMNITE Si toute partie de l équipement décrit au certificat subit, dans les limites territoriales, des dommages causés par la survenance de tout événement non-exclu, la Société s engage à : i) Prendre en charge les frais de réparation de l équipement par un réparateur qualifié agréé par la Société; ou ii) Remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire, la décision de réparer ou de remplacer étant à la discrétion de la Société. La Société n est pas tenue de remplacer l équipement par un nouvel équipement de spécification similaire et le fera uniquement en fonction des circonstances. La Société ne sera pas tenue de prendre en charge la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) lorsque l Assuré est immatriculé pour la TVA auprès du Ministère des Finances. 14 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 15

9 french L indemnité totale due par la Société en vue de la réparation et/ou le remplacement de l équipement ne pourra dépasser deux fois sa valeur d achat stipulée sur le certificat d assurance même en cas de pluralité de sinistres sur la période d assurance. DEFINITIONS On entend par dommage: le vol, la perte accidentelle, la destruction ou l avarie. Equipement On entend les ordinateurs, le matériel informatique périphérique et le logiciel standard. Par logiciel standard, on entend un système d exploitation ou un programme d application généralement en vente libre et pouvant être remplacé par l achat d une copie sans avoir recours à une programmation individuelle ou à l écriture d un programme, est exclu le logiciel spécialement écrit et adapté et se présentant sous une forme qui n est généralement pas en vente libre. Lorsqu il est fait référence au remplacement par un équipement de spécification similaire, la Société fera tout son possible pour fournir un équipement de remplacement de spécification identique. Pour être garanti, l équipement doit être identifié dans le certificat. french Limites territoriales On entend la Belgique, ainsi que tout autre pays dans lequel l assuré est présent temporairement avec l équipement, à condition que l assuré soit domicilié et réside en Belgique. Terrorisme On entend l acte d une personne agissant pour le compte ou en rapport avec une organisation dont les activités sont directement associées au renversement de ou à l ingérence dans tout gouvernement de droit ou de fait, et cela par la force ou la violence. CONDITIONS GENERALES 1) Déclaration des sinistres et obligations En cas de sinistre l assuré doit: a) en informer immédiatement Toshiba Computer Cover Claims, c/o Période d assurance La durée du contrat est fixée au maximum à 12 mois consécutifs à partir de la date d émission figurant sur le certificat et n est pas renouvelée. En cas de cession entre vifs de l équipement, l assurance prend fin de plein droit dès que l assuré n en a plus possession. En cas de décès de l assuré les droits et obligations du contrat sont transmis au nouveau titulaire, héritiers légaux ou désignés. Demande On entend une demande écrite, sous une forme approuvée par la Société, déposée par un assuré potentiel souhaitant assurer l équipement en vertu de ce contrat. si possible par téléphone en appelant le (+32(0) ) ainsi que par introduction d une déclaration de sinistre et, en cas de perte par vol, ou si l assuré a des raisons de suspecter un délit pénal, en informer également la police et obtenir un numéro de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. b) éviter toute aggravation du dommage. La Société n interviendra pas dans toute aggravation du dommage consécutive à un usage imprudent de l équipement avant réparation; c) conserver l équipement ou les parties d équipement endommagées; d) apporter sa collaboration pleine et entière pour déterminer les causes et circonstances du sinistre, e) donner à la compagnie toute assistance technique qu elle sollicitera pour l exercice de son recours subrogatoire contre un tiers responsable. 16 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 17

10 french french Si l assuré ne remplit pas une des obligations précitées, la Société réduit sa prestation a concurrence du préjudice qu elle a subi. 4) Autres précautions L assuré prendra toutes les précautions raisonnables pour éviter la survenance de tout dommage à l équipement. 2) Reconstitution Dans le cas où une demande d indemnité valable donnerait lieu au remplacement ou à la réparation de tout ou partie de l équipement, la garantie sur l équipement fera l objet d une reconstitution automatique. Cela signifie que tout l équipement (y compris les pièces remplacées) continuera d être couvert par cette assurance après une première réparation et/ou un premier remplacement, mais que si des dommages surviennent de nouveau à l équipement (ou à toute partie de l équipement), celui-ci sera remplacé ou réparé, mais ne sera plus couvert par cette assurance pendant le restant de l année d assurance. A la discrétion de la Société, l équipement remplacé pourra néanmoins être assuré à condition de verser une prime additionnelle déterminée par la Société. Si l assuré a souscrit la garantie pendant une durée supérieure à un an et l assurance est encore valable pendant plus d un an, l équipement sera, en vertu de ce contrat, assuré à compter du premier jour de l année d assurance suivant l année d assurance pendant laquelle la deuxième déclaration de sinistre a été déposée. 5) Accès La Société ou ses représentants seront en droit d avoir, en tout temps raisonnable, accès à l équipement. 6) Altération & modification L assuré informera la Société de toute altération ou modification proposée de l équipement assuré et de tout changement proposé dans les conditions d exploitation habituelles. 7) Annulation La Société peut résilier le contrat sans préavis en cas, a) de décès ou b) de faillite ou c) de manquement des obligations contractuelles de la part de l assuré. En cas de non-paiement de la prime, la Société peut suspendre la garantie du contrat ou résilier celui-ci si le preneur a été mis en demeure par exploit d huissier ou lettre recommandée à la poste, suivant les dispositions légales en vigueur. 3) Autres assurances Si, au moment de tout sinistre, une autre assurance a été contractée sur l équipement (ou le serait en l absence de ce contrat) par ou pour le compte de l assuré, la responsabilité de la Société sera limitée à sa proportion du montant dû en vertu de cette assurance. En cas d application de cette condition, l assuré ou les autres assurés verseront à la Société le montant payable en vertu des autres assurances avant la réparation ou le remplacement de l équipement ou, au choix de la Société, l assuré/les autres assurés et la Société pourront verser leur contribution respective à la société chargée de la réparation ou au fournisseur. 8) Nullité du contrat ou causes de résiliation En cas de réticence ou d inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque à la souscription ou dans le cours du contrat 9) Ce contrat ne s appliquera pas à tout équipement ayant subi, après la prise d effet de la garantie, une modification a) augmentant le risque de dommages; ou b) entraînant la cessation de la participation de l assuré, sauf autorisation par écrit à cet effet de la Société. 18 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 19

11 french 10) Fraude Toute escroquerie ou tentative d escroquerie envers la Société entraîne non seulement la résiliation du contrat d assurance, mais fait également l objet de poursuites pénales sur base de l article 496 du Code Pénal. 11) Condition spéciale - Terrorisme (conflits du travail et attentats) La Société couvre les dommages matériels causés aux équipements assurés suite à un conflit du travail ou un attentat, tel que défini à l annexe de l Arrêté Royal du 24 décembre 1992 régissant l assurance contre l incendie et autres périls par l incendie, l explosion(en ce compris celle d explosifs) ou implosion; -causés directement aux équipements assurés par des personnes prenant part à un conflit du travail ou à un attentat -qui résulterait de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des équipements assurés. 12) Compétence Les différends qui peuvent surgir entre les parties seront soumis aux tribunaux compétents du domicile connu de l assuré en Belgique. EXCLUSIONS Cette police d assurance exclut: 1) Vices propres, usure normale, etc... Dommages causés à l équipement par: a) un vice de conception, de matériau ou de fabrication; b) un vice inhérent, un défaut latent, une dégradation progressive ou une usure normale; c) un défaut de fabrication, une erreur d exploitation ou une omission de la part de l assuré ou de toute personne utilisant l équipement avec son consentement exprès ou implicite; d) la corrosion, la rouille, la condensation ou l évaporation, l humidité, la sécheresse, la poussière ou le changement de température; french e) une panne mécanique ou électrique ou une interruption causée par l équipement lui-même, f) les éraflures, l abrasion et le changement de couleur, de texture ou de finition du revêtement de l équipement; sans que soient exclus les dommages causés d autres dommages non-exclus. 2) Non-surveillance de l équipement Dommages causés à l équipement laissé sans surveillance : a) dans un véhicule, à moins que l équipement soit : i) dans le coffre verrouillé d une berline; ou ii) dissimulé sous la plage arrière d une voiture à hayon verrouillée; ou iii) dissimulé dans la roue de secours ou tout autre compartiment fermé d une voiture verrouillée et que le véhicule ait été pénétré par effraction et que le procès verbal de dépôt de plainte du sinistre soit accompagné de la preuve d une telle effraction; b) à l extérieur, dans un lieu public ou des dépendances si l équipement y a été laissé sans surveillance par l assuré. 3) Actions intentionnelles Sont exclus toutes pertes et tous dommages ou aggravation de ceux-ci, dûs à un usage pour lequel l équipement n est pas destiné, à des expérimentations ou essais. Toute surcharge électrique mécanique ou physique ou toute négligence intentionnelle. 4) Usage par des tiers Dommages causés à l équipement tandis que celui-ci est sous la garde d un tiers, notamment toute personne autre que l assuré ou un membre de sa famille immédiate domicilié et résidant à l adresse stipulée au certificat. 20 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 21

12 french 5) Risque de guerre Sous réserve des dispositions de l exclusion 6 Terrorisme ci-après, les dommages causés par la guerre, l invasion, les actions d ennemis étrangers, les hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), la guerre civile, la rébellion, la révolution, l insurrection, le pouvoir militaire ou usurpé, la confiscation, la nationalisation ou la réquisition, la destruction ou l endommagement de biens par ou sur l ordre de tout(e) gouvernement ou autorité publique ou juridique. 6) Terrorisme Dommages causés en Belgique uniquement par un incendie ou une explosion résultant directement ou indirectement d un acte de terrorisme, sauf dans la mesure évoquée dans la condition spéciale sur le terrorisme; Dans toute action en justice ou autre procédure où la Société refuse d indemniser les dommages en raison de cette exclusion (ou souhaite les indemniser uniquement jusqu à une limite de garantie précisée), il appartiendra à l assuré de prouver que ces dommages sont couverts (ou couverts au-delà de la limite de garantie) par ce contrat. 7) Risque nucléaire Dommages causés ou provoqués par i) des radiations ionisantes ou la contamination radioactive de tout combustible nucléaire ou déchet de la combustion nucléaire, ii) des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de tout dispositif nucléaire explosif ou composant d un tel dispositif. 8) Mur du son Dommages directement causés par les vagues de pression résultant du franchissement du mur du son par un avion ou tout autre aéronef. french 10) Changement de données Dommages directs ou indirects causés par ou à l équipement lorsque celui-ci manque de reconnaître correctement les données représentant l an 2000 ou toute autre donnée, entraînant un fonctionnement défectueux ou une panne. 11) Perte indirecte Toute perte ou tout dommage indirect découlant d un dommage couvert ou d une autre cause. Par perte indirecte, on entend toute perte financière autre que les frais de réparation ou de remplacement prévu dans la clause indemnité sus visée Sont considérées comme pertes indirectes - a) le coût de l interruption des activités ou de la perte de chiffre d affaire ou de bénéfice résultant de la non utilisation de l équipement - b) la perte d information contenue ou en mémoire dans l équipement. - c) les frais de reconstitution de ces informations - d) toute responsabilité envers les tiers ou un client consécutif à un retard ou à une non-exécution des obligations prévues dans un contrat avec ceux-ci. - e) toute perte en compatibilité avec d autres équipements ou partie d équipement. 12) Franchise Tout montant défini comme la franchise dans le certificat. 13) Garanties Dommages remboursables gratuitement à l assuré dans le cadre de toute garantie ou de tout contrat de maintenance, de location-vente ou de location. 9) Perte de données Toute perte ou altération de l information ou des données contenues ou entreposées dans l équipement survenant des dommages ou d une autre cause, de quelque nature qu elle soit. 22 Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance 23

13 french PROCEDURE DE RECLAMATION Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd s est engagé à maintenir un excellent niveau de professionnalisme dans toutes ses relations avec ses clients. Si vous pensez cependant que vos demandes d indemnité n ont pas été traitées de la manière escomptée et souhaitez déposer une réclamation, veuillez contacter le Manager, Toshiba Computer Cover, c/o Tel (+32(0) ) Si vous pensez que la question n a toujours pas été résolue à votre satisfaction, vous pouvez écrire au : Directeur Général, Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd., Avenue Louise, 287, Bte Bruxelles, Registre de commerce BL OCA 519 Norman Insurance Brokers OCA & Toshiba Computer Cover All-Risks Insurance

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES Neerlegging-Dépôt: 10/06/2009 Regist.-Enregjstr.: 14/09/2009 N : 94307/CO/109 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2009 CONCERNANT L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 CONCERNANT

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

"Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen:

Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen: Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124308/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Cadre légal. Descriptif

Cadre légal. Descriptif Cadre légal Descriptif Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois minimum et celles contenues dans la carte du chauffeur tous les 21 jours. Toutes ces données

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE Neerlegging-Dépôt: // Regist.-Enregistr.: 9//8 N : 889/CO/. PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK COMMISSION PARITAIRE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DU Collectieve april 8 arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES

AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES AIG EUROPE ASSURANCE VOYAGE CONDITIONS GENERALES A Member of AIG, Inc. Air Arabia vous a proposé, afin de vous assurer au cours de votre transport et de votre séjour touristique de moins de 31 jours, les

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder - Verkoper: BVBA Verstraeten Agritechnieken, met maatschappelijke zetel te 2890 Sint- Amands, Provincialeweg

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/11143] 21 FEBRUARI 2014. Koninklijk

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Vullingen / Remplissages Gezandstraalde Figuren Figures Sablées Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Les professionnels conseillent les portes et fenêtres de Profel! Blz.: 3 Index - Index

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE Afdeling IV. Wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Section IV. Modifications de la

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2016 BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016 01-01- 2016 SdPSP Service Paiements Tour

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling Arrêté royal relatif aux conditions des agents immobiliers dans les contrats d'intermédiaire Albert II,

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184 38 (1968) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr, 184 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Benelux-Ov er eenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE

Nadere informatie

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2014 BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014 01-01- 2014 SdPSP Service Paiements Place

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

FORCMS-MM-050. perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen. lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties

FORCMS-MM-050. perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen. lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties FORCMS-MM-050 perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties perceel 3: Directiezetel met bijpassende bezoekersstoelen lot

Nadere informatie

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV Augmentation du nombre d'actions en circulation COMPANY PLACE: AVIS N : DATE: 31/03/2015 MARCHE: Suite à l'avis PAR_20150331_02596_EUR Marché de référence: EURONEXT PARIS Augmentation du nombre d'actions

Nadere informatie

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide?

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide? FOTO FUN PHOTO FUN hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? WAT KRIJG JE AANGEBODEN? QUE RECEVREZ-VOUS? 1. 2. 3. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 FOTO FUN PHOTO FUN 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02)

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) NtERLEGGING-DÉPÔT \ 2-10- 2007 REGISTFL-ENREGISTR. 2 9-11- 2007 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) Convention collective de travail du 1 er octobre

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen C.N.A.I./2009/AVIS-8 N.R.V./2009/ADVIES-8 19/05/2009 Avis du Conseil national de l art infirmier fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l art infirmier à se prévaloir de la qualification

Nadere informatie