Cao-afspraken per sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cao-afspraken per sector"

Transcriptie

1 Cao-afspraken per sector Bijlage bij Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek. Vierde meting van de Monitor O&O-fondsen In deze bijlage wordt per sector weergegeven welke afspraken ten aanzien van scholing in de cao zijn vastgelegd. We gaan daarbij uit van de sectoren die in het onderzoek van 2004 zijn gehanteerd. Binnen een sector kunnen een aantal branches worden onderscheiden. We noemen hier in het kader van ons onderzoek voornamelijk de branches die de beschikking hebben over een opleidingsfonds. De afspraken staan per sector afgebeeld in een tabel. De tabellen hebben als doel inzichtelijk te maken welke scholingsafspraken per branche en per sector zijn vastgelegd in de cao en de bijdrage van de O&O-fondsen om de scholing vorm te geven. In de meeste cao s staat een verwijzing staat naar het sociaal of opleidingsfonds. Er wordt over het algemeen echter geen melding gemaakt van de fondsbijdragen. Voor de fondsen worden aparte cao s opgesteld met afspraken die de sociale partners over de fondsen hebben gemaakt. In de tabellen is er dan ook geen directe verbinding tussen de kolom en de kolom. Wel is per branche af te lezen of er financieringsmogelijkheden zijn binnen de branche waarvan gebruik kan worden gemaakt wanneer er een beroep wordt gedaan op de scholingsafspraken. Om een indruk te krijgen van de impact van de cao-afspraken staat een schatting van het aantal werknemers vermeld dat werkzaam is in de betreffende branche. Deze aantallen zijn ontleend aan de laatst beschikbare tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij de meeste cijfers afkomstig zijn uit Daarnaast is gebruikgemaakt van de arbeidsmarktrapportages van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de website van caoweb.nl 1. Het hoofdstuk eindigt met een intersectorale vergelijking van scholingsafspraken en de bjidragen van O&O fondsen. Landbouw In de sector Landbouw gelden verschillende cao s. Opvallend is dat Colland Arbeidsmarkt voor de sector het enige, actieve fonds beheert. Omdat de sociale partners per branche afspraken maken, zijn er verschillen in de bijdragen van het fonds. De (Glas)tuinbouw en Open teelt zijn de grootste branches binnen de sector. Er is geen verschil in scholingsafspraken tussen deze branches en de overige branches. De meeste branches kennen een recht op scholingsverlof toe van maximaal tien dagdelen. Ten opzichte van het onderzoek uit 2004 is geen verandering zichtbaar in het aantal dagdelen. Het recht op volgen van (de theoretische) component in de bbl-opleidingen wordt alleen in de cao van Bos en Natuur vermeld. Voor de branches Tuinzaadbedrijven, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, (Glas)tuinbouw en Dierhouderij wordt een recht op scholing in het kader van pensionering vermeld. Hiervoor staan in alle gevallen 5 dagen ter beschikking. Scholing in het kader van vakbondsopleidingen is gereguleerd in de Branches Tuinzaadbedrijven (betaald), Bos en Natuur (5 dagen onbetaald), Hoveniersbedrijf (10 dagen onbetaald), Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (betaald), Rundveeverbetering (onbetaald), Varkensverbetering (onbetaald), (Glas)tuinbouw (5 dagen onbetaald) en Dierhouderij (5 dagen onbetaald). Voor het afleggen van examens wordt in de 1 maart Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 1

2 branches Bos en Natuur (2 dagen), Rundvee- en Varkensverbetering en Groenvoerdrogerijnen (2dagen) betaald verlof gegeven. De bijdragen van het fonds hebben over het algemeen betrekking op de cursuskosten. Voor vier branches wordt bij de fondsbijdragen vermeld dat ook de kosten ten aanzien van de bbl worden vergoed. Ook de bijdrage aan verletkosten verschilt per branche. Reiskosten in het kader van scholing worden alleen (deels) vergoed binnen de bedrijfsverzorgingsdiensten, het hoveniersbedrijf en Groenvoerbedrijven. 2 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

3 Tabel B.1 Overzicht scholingsafspraken in de sector Landbouw, 2011 Branche Werknemers* Tuinzaadbedrijven scholing en vorming in verband met vakvereniging moet met behoud van salaris worden toegestaan. Ter voorbereiding op pensionering recht op max. 5 dagen betaald verlof. Fonds voor de tuinzaadbedrijven in 2006 vervallen Bedrijfsverzorgingsdiensten Er is recht op 10 dagdelen scholingsverlof. Colland: cursuskosten, reiskosten en verletkosten Open teelt Er is recht op 10 dagdelen scholingsverlof. De werknemer is om i.h.k.v. bedrijfsbelang max. 5 dagdelen te volgen Colland: cursuskosten en de kosten voor de scholing in het kader van de bbl-opleiding Bos en Natuur Werkgevers moeten de scholing en vorming stimuleren. Werknemer heeft recht op het volgen Colland: cursuskosten van een cursus die voorkomt op de lijst van het fonds. Dat geldt ook voor de scholing in het kader van bbl niveaus 2 t/m 4 en voor noodzakelijk bijscholing. Voor excursies en examens heeft de werknemer recht op 2 dagen per jaar. In het kader van vakbondopleidingen heeft de werknemer recht op 5 dagen onbetaald verlof Hoveniersbedrijf De cursussen die door de werkgever verplicht worden gesteld worden voor 100% vergoed in tijd of geld. Voor scholing gegeven door vakorganisatie (vakbond) heeft de werknemer recht op maximaal 10 dagen onbetaald verlof Colland: cursuskosten, loonverzuim en reiskosten (één bedrag voor loon en reiskosten), ook bbl Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 3

4 Branche Landbouwwerktuigenexploiterende ondernemingen Rundveeverbetering Varkensverbetering Werknemers* Vanaf 1 sep 2011: 1 De werknemer die een wettelijk verplichte of direct met bedrijfscertificering samenhangende cursus c.q. scholing volgt, die noodzakelijk is voor de uitoefening van de eigen functie, heeft recht op het feitelijk loon over de cursusdagen. De werkgever betaalt de cursuskosten. 2 De individuele werknemer, die op verzoek van de werkgever een cursus c.q. scholing volgt specifiek in het belang van het bedrijf, heeft recht op het feitelijk loon over de cursusdagen. De werkgever betaalt de cursuskosten. 3 Voor niet onder lid 1 of 2 genoemde cursussen c.q. scholing, welke in gezamenlijk belang zijn van werkgever en werknemer, stelt de werknemer zelf de benodigde tijd beschikbaar. De werkgever betaalt de cursuskosten. 4 De werknemer die een cursus c.q. scholing wenst te volgen, zonder dat sprake is van een gezamenlijk belang, heeft recht op opname van vrije dagen en/of roostervrije- dagen, mits hij deze dagen tijdig bij de werkgever aanvraagt en dit niet strijdig is met het bedrijfsbelang Studiekosten voor studie vereist voor huidige of toekomstige functie worden volledig vergoed, studiekosten voor studie die nuttig is voor huidige of toekomstige functie wordt voor 75% en studiekosten voor voortgezet onderwijs (niet vmbo of havo) wordt voor 50% vergoed. Examengeld wordt 1 maal vergoed, voor examens / tentamens wordt betaald verlof gegeven indien onder werktijd afgenomen. Er is onbetaald verlof voor bijwonen van cursus t.b.v vakvereniging De werkgever geeft onbetaald verlof voor bijwonen van cursussen vanuit het fonds georganiseerd en voor vakvereniging. studiekosten voor studie vereist voor huidige of toekomstige functie worden volledig vergoed, studiekosten voor studie die nuttig is voor huidige of toekomstige functie wordt voor 75% en studiekosten voor voortgezet onderwijs (niet vmbo of havo) wordt voor 50% vergoed. Examengeld wordt 1 maal vergoed, voor examens / tentamens wordt betaald verlof gegeven indien onder werktijd afgenomen. Colland: cursuskosten, ook bbl Colland: bijdrage onbekend Colland: bijdrage onbekend 4 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

5 Branche Werknemers* (Glas)tuinbouw dagdelen voor cursussen vanuit het fonds. 5 dagen onbetaald verlof voor cursussen i.h.k.v. vakvereniging. Overige cursussen en scholing in overleg met werkgever. 5 dagen onbetaald verlof voor voorbereiding pensioen Dierhouderij dagdelen voor cursussen vanuit het fonds. 5 dagen onbetaald verlof voor cursussen i.h.k.v. vakvereniging. Overige cursussen en scholing in overleg met werkgever. 5 dagen onbetaald verlof voor voorbereiding pensioen Groenvoerdrogerijen 10 dagdelen betaald verlof voor cursussen vanuit het fonds. Voor overige cursussen kan in overleg onbetaald verlof worden gekregen voor 10 dagdelen. Voor het bijwonen van een examen geldt 1 dag betaald verlof, voor een examen van bedrijfsgericht onderwijs geldt 2 dagen betaald verlof. Colland: Loonverzuim en cursuskosten uit het fonds vergoed (geldt ook voor bbl). Loonverzuim en cursuskosten uit het fonds vergoed. cursuskosten, loonverzuim en reiskosten (één bedrag voor loon en reiskosten) * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Aequor (2009), caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 5

6 Industrie De industrie wordt naar analogie van het onderzoek uit 2004 opgedeeld in de subsectoren: Metaal- en technische industrie; De voedingsindustrie; en de Overige industriebranches. Metaal- en technische industrie Een breed pallet aan branches valt onder deze subsector, variërend van hele kleine branches, zoals de Goud- en Zilvernijverheid tot en met hele grote branches zoals Metalektro, Installatiebedrijven en Metaalbewerking. De scholingsafspraken verschillen echter niet zo sterk, omdat er een brancheoverstijgende cao geldt voor de het Carrosseriebedrijf, de Isolatiebedrijven, Installatiebedrijven, Metaalbewerkingsbedrijven, Goud- en zilvernijverheid en Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Samen vormen zij de Metaal en Techniek. Binnen deze branches wordt opleidingstijd voor bbl-opleidingen op niveau 2 doorbetaald. Daarnaast geldt een algemeen scholingsrecht van één doorbetaalde scholingsdag per jaar. De werknemers in deze branches hebben daarnaast eens in de vijf jaar recht op EVC, waarvan de toetsdag wordt doorbetaald. Wanneer medewerkers scholing volgen in het kader van de vakbond dan komt de tijd hiervoor voor eigen rekening. Wanneer we naar de andere branches kijken valt op dat zij eveneens in één scholingsdag voorzien. Binnen de Metalelektro geldt ook een recht op EVC, zij het dat hier vermeld wordt dat de werkgever 750 euro vergoedt. Voor de scheepsonderdelenbranche geldt dat 50% van de tijd voor een cursus dat door het fonds is ontwikkeld wordt doorbetaald. De scholingsafspraken ten opzichte van 2004 zijn niet noemenswaardig veranderd. De scholingsbijdragen worden uit branchespecifieke fondsen gedaan. Deze verschillen per branche. Binnen alle branches wordt voorzien in de cursuskosten. De fondsen voor Installatie-, Metaalbewerking-, Metalelektro-, en Goud- en zilverbedrijven vergoeding voor de bbl. Reiskosten worden alleen door het fonds voor de Scheepsonderdelenbedrijven vergoed. De fondsen voor de branches Goud- & zilvernijverheid, Motorvoertuigen & tweewielerbedrijven en Scheepsonderdelen vergoeden loonkosten in het kader van opleidingen. Het fonds voor de Technische installatiebedrijven kent brede vergoedingsmogelijkheden doordat het ook scholing voor 45-plussers vergoedt, evenals EVC, loopbaanplanning en bedrijfsopleidingsplannen. Het fonds voor de Isolatiebedrijven betaalt als enige een diplomatoeslag en het fonds OOMT materiaalkosten. Ten opzichte van het onderzoek dat in 2004 werd uitgevoerd lijken de vergoedingen van de fondsen iets te zijn verruimd. 6 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

7 Tabel B.2 Overzicht scholingsafspraken in de metaal- en technische industrie Branche Werknemers* Carrosseriebedrijf Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Scheepsonderdelen scholingsdag per jaar, 50% in tijd van een cursus door het fonds ontwikkeld. Wettelijk verplichte cursussen worden beschouwd als werktijd. Isolatiebedrijf Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Technische Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 installatie-edrijven scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Metaal Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 bewerking scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Metalelektro Er zijn 2 opleidingsdagen per jaar beschikbaar. Verder betaald verlof voor deelname cursus vakvereniging. De werknemer heeft recht op EVC, waarvan werkgever 750,- euro betaalt. Goud- & 450 Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 zilvernijverheid scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Motorvoertuigen- & Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 tweewielerbedrijven scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage SVGB (2009), caoweb.nl OO Carrosseriebedrijf: cursuskosten, EVC O&A SZS: cursuskosten, loonkosten en reiskosten OOI: cursuskosten, diplomatoeslag OTIB: cursuskosten en kosten bbl, scholing 45-plus, EVC, loopbaanplanning, BOP OOM: cursuskosten en kosten bbl A&O Metalektro: cursuskosten en kosten bbl OOGZ: cursuskosten, loonkosten en bbl OOMT: cursuskosten, tegemoetkoming loonkosten, materiaalkosten, EVC Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 7

8 Voedingsindustrie Binnen de Voedingsindustrie is een overkoepelend fonds actief (SOL) naast branchespecifieke fondsen. Het overkoepelend fonds is bedoeld voor ondernemingen uit branches die geen eigen fonds kennen. Deze branches hebben geen algemene cao voor de levensmiddelenindustrie. De andere branches hebben sterk wisselende scholingsafspraken gemaakt in de cao s. De suikerverwerkende industrie en de chocoladeverwerkende industrie kennen tegenwoordig één cao en één fonds. In de pluimveebranche en de bakkersbranche wordt het volgen van een opleiding door jongeren expliciet gestimuleerd. Het betreft voornamelijk het volgen van een bbl-opleiding. Binnen de zoetwaren industrie zijn voor het volgen van een bbl-opleiding ook afspraken gemaakt. Voor de vleesverwerkende industrie en de gemaksvoedingsindustrie zijn heel weinig scholingsrechten vastgelegd. Er is alleen een scholingsverlof in het kader van de vakvereniging en of voor pensioenvoorbereiding afgesproken. Het recht op pensioenvoorbereiding is ook afgesproken voor de pluimveeindustrie en de zoetwarenindustrie. Speciaal scholingsverlof ten behoeve van de vakvereniging is tevens vastgelegd voor de pluimveebranche, het bakkersbedrijf en de zoetwarenindustrie. Het gewone scholingsverlof varieert van één dag tot en met de tijd voor de met de werkgever afgesproken scholing. Examenverlof wordt is voor twee branches afgesproken. Net als in het vorig onderzoek, is in een aantal branches afgesproken dat een scholingsplan wordt opgesteld. De fondsen vergoeden voor zover bekend de cursuskosten en (deels) de kosten voor de bbl. Dit kan in de vorm van een toeslag of een bredere vergoeding van de kosten. Opvallend dat in de informatie van het fonds Sol, de optie van een Individuele Leerrekening wordt genoemd. EVC wordt vergoed door SOL en door vleeswarenindustrie. Deze mogelijkheid werd in het onderzoek van 2004 nog niet genoemd. 8 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

9 Tabel B.3 Overzicht scholingsafspraken in de voedingsindustrie Branche Werknemers Levensmiddelenindustrie Geen algemene levensmiddelenindustrie cao SOL: cursuskosten, bbl-kosten, ILR en EVC Pluimvee Jeugdigen tot 19 jaar (zonder leerplicht) hebben recht op 1 scholingsdag per week voor het volgen van een opleiding. De werknemer heeft recht op 1 scholingsdag per jaar op basis van een scholingsplan. Deelname aan vergaderingen en cursussen van werknemersorganisatie geeft recht op max. 8 dagen (die worden vergoed aan werkgever). Personen van 62 jaar en ouder hebben recht op 5 scholingsdagen per OFP: Loonkosten, cursuskosten, examenkosten en reiskosten, en diplomatoeslag bij het behalen van een diploma van een aan de werkgever vergoede opleiding. jaar (betaald). De werkgever krijgt de helft van de tijd vergoed. In de cao is de diplomatoeslag vastgelegd, Bakkersbedrijf Recht op het volgen van een vakopleiding in het kader van WEB. Er is een SSFB: bijdrage in cursuskosten, kosten bbl studievergoeding voor werknemers jonger dan 21 jaar van 12,5% van het loon voor de tijd dat hij theorielessen heeft gevolgd. Voor de rest is er recht op 3 dagen onbetaald scholingsverlof. Er is recht op betaald examenverlof. Voor cursus van werknemersorganisatie heeft de werknemer recht op max. 6 dagen betaald verlof, voor kaderleden geldt max. 12 dagen betaald verlof. Vleeswarenindustrie Scholingsverlof i.h.k.v. vakvereniging, recht op 5 dagen t.b.v. voorbereiding pensionering. Voor EVC-toets wordt de toets en toetsdag betaald. Cursus FCBVW: cursuskosten, loonkosten, bbl, EVC, scholing in kader van loopbaan Nederlands op de Werkvloer wordt betaald door werkgever. Gemaksvoedingsindustrie ter voorbereiding op pensioen max. 5 dagen (eenmalig) verlof (betaald). EVC-toets en dag wordt betaald door werkgever. SFG: bijdrage onbekend Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 9

10 Branche Zoetwarenindustrie: suikerverwerking Zoetwarenindustrie: chocoladeverwerking Werknemers Bbl-toeslag, de werkgever vergoedt de scholingskosten (cursus, materiaal, reis- en SFZ: bijdrage onbekend verblijf), de met de werkgever afgesproken opleiding vindt plaats onder werktijd met behoud van salaris. Er wordt 1 dag vrijaf gegeven ter voorbereiding op examens en vrijaf gegeven voor de tijd van het afleggen van het examen. Voor cursussen door de werknemersorganisatie is een recht op minimaal 5 mensdagen per onderneming en voorts 1 mensdag per 5 aangesloten medewerkers. Voor pensioenvoorbereiding is een recht op verzuim van 5 diensten voor een periode 3 jaren Zie zoetwaren: suiker SFZ: bijdrage onbekend Vleessector dagen scholingsverlof, bedrijf moet verplicht scholingsplan opstellen. EVC-toets en dag wordt betaald door wg. Bijdrage scholingskosten max Eur 500 pj/eur 1000 per 2 jaar inc. Tijd voor afleggen examen. Cursus NL op de werkvloer wordt betaald. * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage Kenwerk (2009), caoweb.nl FCBV: bijdrage onbekend 10 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

11 Overige industriebranches De sector Overige industriële branches bevat branches uit de jachtbouw, houtverwerkende en meubelindustrie, de proces- en verpakkingsindustrie, textiel- en confectie-industrie, de vlakglasbranche, de grafiemedia en de tandtechniek, hoewel deze laatste branche ook een ambachtelijke deel heeft met zeer kleine bedrijven. De scholingsafspraken voor deze overige branches lopen uiteen. Het scholingsverlof varieert. Vier branches geven recht op het volgen van scholing gedurende werktijd in opdracht van de werkgever. Sommige branches verlenen een scholingsrecht van twee dagen, drie dagen of 24 uur per jaar. In de confectie-industrie mag naast de drie scholingsdagen 40 overuren worden opgenomen voor scholing. De meeste branches geven expliciet recht op het volgen van een bbl-opleiding. Twee branches hebben examenverlof in de cao opgenomen. Enkele branches vermelden expliciet scholingsverlof ter voorbereiding op de pensionering en ten behoeve van de vakvereniging. Ten opzichte van het onderzoek uitgevoerd in 2004 is er weinig veranderd in de cao s. De scholingsfondsen vergoeden over het algemeen de cursuskosten. In de houtbranches, tandtechniek, verpakkingsindustrie en grafimedia worden bbl-kosten vergoed. Drie fondsen vergoeden de loonkosten. Er is een aantal bijzondere vergoedingen die vanuit specifieke fondsen worden betaald. Het fonds voor de houtverwerkende industrie vergoed EVC-kosten. Het fonds voor de timmerindustrie kent stimuleringspremies toe, naast een vergoeding voor loopbaanadvies. In het fonds voor de verpakkingsindustrie worden middelen ter beschikking gesteld voor voorlichting over employability. Het fonds voor de grafimedia ten slotte keert vergoedingen uit ten behoeve van vmbo-stages. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 11

12 Tabel B.4 Overzicht scholingsafspraken in de overige industriebranches Branche Werknemers* Meubelindustrie Betaald studieverlof voor de benodigde tijd voor opleiding in opdracht van werkgever. Door werkgever verplichte opleiding buiten werktijd geeft recht op 50% van cursustijd. Opleiding op eigen initiatief maar met belang voor de onderneming geeft recht op 25% van de tijd aan SSWM: cursuskosten, loonkosten en reiskosten Evc-toets en dag wordt betaald door werkgever. studieverlof (max. 20 uur per jaar). Recht op 5 dagen betaald verlof voor cursus ter voorbereiding op pensioen. Max. 3 dagen per jaar betaald verlof voor examens vakopleiding Houtverwerkende industrie Er is recht op bbl-opleiding met loondoorbetaling, er is een recht op 24 scholingsuren per contractjaar, t.b.v. personeelsvertegenwoordiging is recht op 3 scholingsdagen per zittingsperiode van 3 jaar, recht op loopbaangesprek 1 keer per 3 jaar. SFHI: cursuskosten, loonkosten, reiskosten, bbl (materiaalkosten), EVC Procesindustrie Geen algemene procesindustrie cao OVP: cursuskosten Tandtechniek er is een recht op scholing, welke wordt afgesproken tussen werkgever/werknemer. Hiervoor dient werkgever scholingsverlof te verlenen (waaronder bbl). Voor scholing gevolgd buiten Alg. soc. Fonds voor tandtechn: loonkosten vakopleiding (bbl) werktijd wordt deze vergoed tegen tijd. Voor scholing t.b.v. vakvereniging max 3 dagen betaald verlof. Tenslotte is er recht op examenverlof voor een vakopleiding. Vlakglasbranche recht op 5 scholingsdagen (2009). STOOV: cursuskosten Timmerindustrie Recht op bbl-opleiding met recht op vervolgstudie in de bbl, het aantal scholingsdagen voor (bij)scholing is twee maal het aantal FTE's, er is recht op loopbaanadvies via het fonds, er is recht op een stimuleringspremie vanuit het fonds voor iemand die zonder vakdiploma SSWT: cursuskosten, loonkosten, vergoeding bbl, loopbaanadvies, stimuleringspremies binnenkomt, tevens heeft deze persoon recht op vakopleiding door de bedrijfstak vergoed. Kartonnage & verpakkingsbedrijf Tot 18 jaar max. 1 dag per week voor een bbl-opleiding. max. 3 dagen onbetaald verlof voor vakvereniging, recht op cursus met behoud van loon t.b.v. van ondernemingsraad, Kabeflex: cursuskosten, materiaalkosten, kosten bbl, voorlichting employability Confectie-industrie Er is recht op een bijscholingsplan met scholing zoveel mogelijk binnen werktijd, Daarnaast is er een recht op 3 dagen per jaar (betaald), plus maximaal 40 gespaarde overuren per jaar. OOC: cursuskosten, materiaalkosten, reiskosten 12 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

13 Branche Werknemers* Textielindustrie De werkgever moet max. 2% v. loonsom besteden aan opleiden. Recht op 40 scholingsuren per jaar (voor inzetbaarheid binnen én buiten de onderneming en loopbaancheck). Bbl aan jeugdigen wordt bevorderd, de opleidingstijd wordt doorbetaald. Scholing aan partieel leerplichtigen wordt niet doorbetaald. Jachtbouw (Hiswa) De werknemer heeft recht op 2 scholingsdagen per jaar (doorbetaald), er is tevens recht op scholing i.h.k.v. vakvereninging (onbetaald), twee scholingsdagen zijn beschikbaar voor voorbereiding op pensioen Grafimedia De werkgever moet een Bedrijfsopleidingsplan maken en alle kosten van de opleiding van de werknemer vergoeden (inclusief materiaal). De scholing vindt in principe gedurende werktijd plaats. Er is een recht op het volgen van cursussen vanuit de vakorganisatie (onbetaald). Diplomatoeslag van Eur 100,- Bruto O&O-fonds Textielindustrie: nog niet actief HISWA: tegemoetkoming cursuskosten A&O Grafimedia: cursuskosten via ESF; Rekening Reprografie: cursuskosten, bbl, stagevergoeding vmbo, * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages SH&M (2009), SVGB (2009) en GOC (2009) en caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 13

14 Energie & water Voor de sector Energie & water beschrijven we twee branches: waterbedrijven en energieen nutsbedrijven. De beide branches hebben gedeeltelijk vergelijkbare scholingsafspraken. Eens in de vijf jaar heeft de medewerker recht op een loopbaanscan. De studiekosten komen voor rekening van de werkgever, maar de tijd voor opleidingen komt voor helft voor rekening van de werkgever. Tijd voor examens wordt in beide branches geheel vergoed. Er zijn ook verschillen. Zo worden in de branche van waterbedrijven maximaal 6 dagen voor cursussen ten behoeve van de vakorganisatie vergoed. Binnen de energie- en nutsbedrijven wordt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld en een persoonlijk opleidingsbudget ter beschikking gesteld van 300 euro per jaar voor opleidingen die de arbeidsmarktpositie intern of extern verbeteren. De scholingsafspraken zijn voor deze branche in de afgelopen 5 jaren verruimd. Beide fondsen vergoeden de cursuskosten. Bij het fonds voor wateropleidingen is de voorwaarde dat alleen opleidingen uit de eigen cursuslijst via ESF worden vergoed. 14 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

15 Tabel B.5 Overzicht scholingsafspraken in de energie en water Branche Werknemers* Waterbedrijven keer in 5 jaar recht op loopbaanscan. Studiekosten voor afgesproken opleidingen komen voor rekening van de werkgever. De tijd komt voor 50% voor rekening van de werkgever. De tijd gemoeid met examens komt voor 100% voor rekening van de werkgever. Voor cursus t.b.v. vakorganisatie max. 6 dagen per twee jaar. Energie- & Jaarlijks wordt een POP opgesteld. Iedere werknemer heeft de beschikking over een persoonlijk nutsbedrijven Kabel & opleidingsbudget van euro per jaar (max. 5 jaar kan opgespaard worden). Dit budget kan Telecom en Afval & aangewend worden voor de huidige functie of voor versterking van de interne of externe milieu arbeidsmarktpositie. 1 maal per 5 jaar is er een recht op een loopbaanscan. Kosten voor bedrijfsgerichte opleidingen worden voor 100% betaald door werkgever. 50% van de opleidingstijd komt voor rekening van de werkgever, evenals 100% van de tijd voor examens. St. Wateropleidingen: cursuskosten via ESF uit lijst van Stichting Wateropleidingen O&Oenb: Cursuskosten * Aantallen ontleend aan CBS en caoweb.nl Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 15

16 Bouw De Bouw is een grote sector met actieve scholingsfondsen. Deze sector wordt zwaar getroffen door de huidige economische crisis. Een aantal fondsen stelt daarom extra financiering ter beschikking. In vier van de branches wordt het volgen van een bbl-opleiding gestimuleerd voornamelijk voor jeugdige werknemers. Deze branches kennen ook de meest uitgebreide afspraken. Voor deze branches is over het algemeen een algemeen scholingsrecht afgesproken van twee dagen per jaar, behalve voor de schilders- en onderhoudsbranche. Daar is recht op één dag. Van deze branches is de cao voor bouwbedrijven het grootst ( medewerkers). Voor deze branche is afgesproken dat een scholingsplan wordt opgesteld. Ook is vastgelegd dat er recht is op loopbaanadvies en EVC. Voor de natuursteenbranche en de Afbouw & onderhoud is het recht op het volgen van een avondopleiding (of AVO) vastgelegd. Deze afspraak werd in het onderzoek van 2004 nog niet gerapporteerd. Opvallend voor de Afbouw- en onderhoudsbranche is de diplomatoeslag en het stimuleren van het bedrijfsleermeesterschap. Opvallend voor deze branche is ook dat opleidingen gericht voor werk buiten de branche voor twee derde worden betaald. De branche voor dakbedekking kent een scholingsrecht van twee dagen en twee dagen voor een cursus gericht op pensioenvoorbereiding. In de branches mortel, parketvloeren en waterbouw wordt alleen twee tot vier dagen per jaar scholingsverlof toegezegd. De fondsen vergoeden over het algemeen de cursuskosten. De fondsen voor vier branches vergoeden loonkosten. Er zijn ook vier fondsen die de bbl-kosten vergoeden. De fondsen voor de parketvloerenbranche en de bouwbedrijven vergoeden EVC. De Natuursteenbranche kent een tijdelijk loopbaanproject voor medewerkers die met ontslag zijn bedreigd. Extra impulsen in het licht van de huidige economische crisis worden ook gegeven in de schilders en afbouw en onderhoudsbranche. Het fonds voor de dakbedekkingsbedrijven stelt een omscholingsbudget van 5000,- euro ter beschikking. 16 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

17 Tabel B.6 Overzicht scholingsafspraken in de bouw Branche Werk-nemers* Natuursteen Er is een scholingsrecht van 2 dagen per jaar. Een medewerker tot 27 jaar heeft recht op het volgen van beroepsopleiding (WEB). Bij een avond(web)opleiding mag de deelnemer betaald eerder stoppen met zijn werkzaamheden. Een deelnemer tot 18 jaar heeft in SF Natuursteen: cursuskosten, bblkosten, tijdelijke bekostiging van loopbaanproject voor medewerkers met ontslag bedreigd en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. ieder geval recht op 1 dag scholing per week (betaald). Ter voorbereiding op het pensioen heeft de werknemer recht op 5 scholingsdagen. Voor scholing t.b.v. vakorganisatie geldt een onbetaald scholingsrecht. Parketvloerenbranche Volgens cao, max. 4 cursusdagen per jaar. Bij bbl wordt maximaal 8 uur per week wordt vergoed. SF Parket: cursuskosten, EVC en loopbaanadvies Examentijd wordt vergoed. Waterbouw Max. 2 dagen per jaar, met vergoeding van tijd en reiskosten O&O Waterbouw: loonkosten en reiskosten Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 17

18 Branche Werk-nemers* Afbouw & onderhoud , (Afbouw) Recht op 2 scholingsdagen per jaar. Daarnaast recht op het volgen van een bbl-opleiding (met BPVO), aanvullend een recht op 7,5 uur per week betaald studieverlof (voor jongeren 4 uur) theoretisch of praktisch onderwijs. Recht op volgen van AVO gedurende avonduren met het recht de werkdag eerder te beëindigen (betaald) als de opleiding dit O&O Afbouw en onderhoud: Stimuleringssubsidie, diplomasubsidie, studiekosten bbl, reiskosten, cursuskosten via ESF, O&O Afbouw: cursuskosten, loonkosten, reiskosten, kosten bbl nodig maakt. Daarnaast recht op betaald verlof t.b.v. examens. Toeslag bedrijfsleermeester. Diplomatoeslag. Recht op EVC (voor zover sector budget toereikend is). Partieel leerplichtige leerlingen hebben recht op 1 tot 2 dagen per week onbetaald verlof. Voor cursus ter voorbereiding op pensionering 3 dagen. Verplichte interne bedrijfscursussen worden door werkgever betaald. Overeengekomen cursussen buiten het bedrijf worden voor 2/3 betaald. Schilders- & onderhoudsbedrijf Er geldt een werkgarantieplicht voor medewerkers die opleiding volgen op niveau 1 en 2. Het O&O Schilders en Onderhoud: diploma premie bbl-opleidingen samenwerkingsverband van leerbedrijven heeft deze plicht ook voor opleidingen op niveau 3. Iedere werknemer met een beroepspraktijkovereenkomst heeft recht op betaald volgen van het bijbehorende theoretisch onderwijs. Voor iedere werknemer geldt een scholingsrecht van 1 dag betaald per jaar. Mortel Max. 2 dagen per jaar, onder werktijd met vergoeding van reiskosten. SF Mortel: bijdrage onbekend 18 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

19 Branche Werk-nemers* Dakbedekking Er is een recht op 2 scholingsdagen betaald per jaar. Na drie jaar worden niet ter beschikking gestelde scholingsdagen uitbetaald. Daarnaast geldt een recht op omscholing binnen of buiten de bedrijfstak. Ter O&O Dakbedekking: tegemoetkoming in cursuskosten, reis en verblijf en verletkosten, vergoeding voor omscholing van 5000,-. voorbereiding op pensioen heeft werknemer recht op cursus van max. twee dagen. Bouwbedrijf jeugdigen hebben recht op onbetaald volgen van een beroepsopleiding. Voor werknemers tot 27 jaar is er recht op het volgen van een bbl-opleiding (betaald). Ook examendagen worden doorbetaald. Daarnaast is recht op 2 dagen per jaar scholingsverlof (betaald) op basis van een opleidingsplan. Tevens is er recht op loopbaanadvies en EVC TBB: cursuskosten, verletkosten en reiskosten, kosten EVC, kosten bbl * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Savantis (2009), SH&M (2009) en caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 19

20 Handel (groot- en detail-) In navolging van het onderzoek uit 2004 worden voor de handel twee subsectoren onderscheiden: de groothandel en de detailhandel. Twee zeer grote sectoren met respectievelijk ruim en ruim medewerkers. Groothandel In de cao s voor de branches in de groothandel is een scholingsverlof vastgelegd van 2 dagen tot en met de tijd die nodig is voor de afgesproken opleidingen. In drie branches is het recht op het volgen van scholing in het kader van een bbl-opleiding expliciet vastgelegd. Voor vier branches is scholing voor pensioenvoorbereiding geregeld. Voor de Houthandel, Bouwmaterialenhandel en Technische groothandel wordt gesproken van een scholingsplan of schriftelijk vastgelegde scholingsafspraken. De Bouwmaterialenhandel kent naast zes betaalde functiegerichte scholingsdagen een recht op vier dagen onbetaald scholingsverlof voor scholing naar keuze. De cao Groothandel AGF stimuleert EVC en het volgen van opleidingen in het kader van employability. Voor de tankstationbranche is alleen het recht op betaald verlof voor examens vastgelegd (voor erkende diploma s). De scholingsfondsen keren over het algemeen vergoedingen uit voor cursuskosten. Het fonds voor de tankstationbranche kent geen direct verstrekte vergoedingen, maar geven deelnemers kortingen op gevolgde opleidingen. Voor de bandenbranche keert het fonds tegemoetkomingen uit voor schoolgeld en materiaalkosten ten behoeve van bbl-opleidingen, evenals voor EVC. Het Groothandelsfonds AGF vergoedt naast een deel van de cursuskosten ook een deel van de reiskosten. Ten opzichte van het onderzoek uit 2004 lijkt het erop dat de fondsen iets ruime vergoedingsvoorwaarden kennen. 20 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

21 Tabel B.7 Overzicht scholingsafspraken in groothandel Branche Werknemers* Bandenbranche De cursuskosten worden gedeeltelijk of geheel door de werkgever betaald. FKB Banden en Wielen: cursuskosten, tegemoetkoming examengeld, tegemoetkoming schoolgeld en materiaalkosten voor bbl-opleidingen, kosten EVC Houthandel De werkgever stelt werknemer in staat max. 8 uur per week een bbl-opleiding te volgen. F OO&A Houthandel: cursuskosten Werkgever is verplicht beroepstraining te laten volgen ten behoeve van de hele hout- en meubelsector. Een individueel scholingsverzoek uit het scholingsaanbod van het scholingsplan of de scholingsgids van Stichting HOC wordt in beginsel gehonoreerd Leden van de personeelsvertegenwoordiging hebben recht op twee scholingsdagen per jaar Textiel Max. 7 dagen per jaar betaald scholingsverlof. Voor bbl max. 1 dag per week max. 5 dagen FKB Textielgoederen: cursuskosten groothandel betaald verlof per jaar voor cursussen van vakorganisaties Bouwmaterialenhandel Voor de werknemers wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld. Er is een recht op 6 betaalde scholingsdagen voor functiegerichte scholing of scholing voor andere functie FCB Bouwmaterialen: tegemoetkoming in cursuskosten. binnen het bedrijf. Daarnaast geldt een recht op 4 onbetaalde scholingsdagen voor scholing naar keuze. Ter voorbereiding op pensioen mogen betaald cursussen worden gevolgd. Technische groothandel Max. 2 scholingsdagen per jaar. Voorafgaand aan pensionering gelden max. 5 dagen. Voor scholing worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer FKB Technische groothandel: bijdrage onbekend Groothandel levensmiddelen Tijd nodig voor afgesproken opleiding en examens wordt doorbetaald of vergoed in tijd (buiten rooster). 1 dag voorbereidingstijd voor examen. FCB Groothandel levensmiddelen: cursuskosten Groothandel AGF Recht op max. 6 dagen per jaar studieverlof (betaald, mits gericht op werkzaamheden voor werkgever), max. 1 dag examenverlof (betaald), max. 5 dagen betaald verlof ter voorbereiding op pensioen (1 jaar voorafgaand). Max. 5 dagen betaald verlof voor cursussen t.b.v. vakverenigingen. Verder stimulering tot volgen EVC-procedure, evenals het stimuleren van opleidingen in het kader van employability. Groothandelsfonds: AGF: cursuskosten, deel reiskosten Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 21

22 Branche Werknemers* Vleesgroothandel Cao Vleessector: Max. 5 dagen per jaar betaald verlof voor scholing. Functie gebonden opleidingen ontvangen 100% vergoeding van de kosten en tijd. Werkgever is verplicht SOV: fonds is niet actief, maar werkt met ESF-gelden cursus NL op de werkvloer aan te bieden. Tankstationbranche Er is examenverlof (betaald) voor erkende diploma's. Recht op een halve doorbetaalde opleidingsdag per jaar OFT: Door fonds worden opleidingen bekostigd. Deelnemers betalen lagere prijs. Groothandel Geen overkoepelende cao SOG: cursuskosten via ESF Kaaspakhuisbedrijf Max. 3 dagen betaald verzuim i.h.k.v. cursussen door vakbonden en 150,- max. per dag FKB Kaaspakhuis: cursuskosten voor deze cursussen uit het fonds betaald, 4 dagen als voorbereiding op pensionering en 1 dag per week in het kader van een bbl-opleiding * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages SH&M (2009), Ecabo (2009) en caoweb.nl. 22 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

23 Detailhandel Voor de detailhandel is een aantal cao s onbekend of verouderd. Voor de slagersbranche, de Elektronische Detailhandel, de Kappersbranche en de Woonbranche zijn stimulerende bepalingen opgenomen in de cao s voor het volgen van een bbl-opleiding, hoewel het aantal uren voor de Kappersbranche niet toereikend is voor een heel jaar. Voor de bloemendetailhandel zijn vooral een aantal beperkingen ten aanzien van het volgen van een bbl-opleiding opgenomen. In de cao s van de meeste branches wordt scholing in het kader van ontwikkeling al dan niet op basis van een plan, gestimuleerd. Het aantal beschikbare scholingsdagen varieert echter van twee dagen tot de benodigde tijd. Voor de branches Wonen, Tuincentrum en Doe-het-zelf is een bepaling vastgelegd dat de werkgever opleidingen die door hen verplicht worden gesteld volledig vergoedt. De werkgever draagt minder bij aan Niet-verplichte of opleidingen op eigen verzoek (driekwart tot een kwart van de kosten wordt vergoed). Voor drie branches zijn aparte bepalingen ten aanzien van examenverlof in de cao vermeld. Opvallend is dat in de cao voor de Detailhandel AGF specifiek het volgen van een ondernemersopleiding en EVC wordt gestimuleerd. Vier cao s hebben aparte bepalingen voor pensioenvoorbereiding. Voor vijf branches is scholing in het kader van vakbondsopleidingen geregeld. De verlofduur hiervoor varieert van drie dagen per jaar tot en met 14 dagen in twee jaar. De fondsen geven voornamelijk vergoedingen voor cursuskosten. Een deel van de fondsen doet dit op basis van ESF-financiering. Enkele branches vergoeden bbl-kosten. Voor het fonds van de Doe-het-zelf-branche is alleen een diplomatoeslag bekend. Diplomatoeslagen worden ook uitgekeerd door de fondsen voor de Detailhandel AGF en de Wonenbranche. De fondsen voor de slagersbranche en de Detailhandel AGF vergoeden EVC. Het fonds voor de bloemendetailhandel kent alleen een bijdrage in de verletkosten voor opleidingen in het kader van de vakvereniging. Het fonds van de elektronische detailhandel vermeld als enige een bijdrage voor bedrijfsinterne opleidingen, en het fonds voor de Wonenbranche een online competentiescan. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 23

24 Tabel B.8 Overzicht scholingsafspraken in detailhandel Branche Werknemers* Detailhandel (deels) Optiek: Juwel.: Onbekend SF Samenwerkende Branches Detailhandel (HBD): Cursuskosten via ESF (voornamelijk Optiek, Juweliers en Tuinbranche) Totaal detail Brood en banket Zie bakkersbedrijf, onder Industrie SSF Brood en Banket; cursuskosten, cursuskosten via ESF, bijdrage bbl Slagersbedrijf Volgens cao recht op volgen bbl/bol opleiding. Een her/bij scholingsrecht is er ook voor functiegerichte scholing en goed gekeurd door het opleidingsfonds (Betaald verlof). De duur SOVVB: cursuskosten, loonkosten, materiaal, examenkosten, EVC is 4 dagen per twee jaar. Evc-toets en dag worden betaald door de werkgever Voor opleiding voor vakbond geldt 14 dagen per twee jaar. Drogisterijbranche Recht op 3 dagen verlof voor opleiding in kader van vakbondswerk, 5 dagen voor cursus in kader van pensionering, recht op examenverlof. Er zijn opleidingseisen gekoppeld aan SF Drogisterij-branche: cursuskosten, loonkosten (bbl), functiegroepen. De verplichte opleidingen moeten door werkgever worden bekostigd. Recht op diploma-toeslag voor vakgebonden diploma s Elektronische detailhandel Voor bbl-opleidingen geldt in principe een loondoorbetaling. de werkgever kan overeenkomen de cursuskosten en bijkomende kosten te vergoeden. De tijd nodig voor examen in het kader van BBL wordt vergoed. Voor een andere opleiding geldt een OFED: alle opleidingskosten (aanbod via fonds), max euro voor interne opleidingen. examenverlof van max. 2 dagen, of zoveel langer als wordt overeengekomen. Audiovisuele handel Er is een basisakkoord waarin geen afspraken over scholing zijn vastgelegd St ABC: bijdrage onbekend Schoenherstellers Valt onder de Schoen- en Lederwarenindustrie -cao. Recht op 5 dagen per jaar voor cursussen ter voorbereiding op pensioen. Loondoorbetaling voor afleggen branchegerichte vakexamens inc. Reistijd. Bij jarigen twee halve dagen per week betaald vrij voor vakopleiding of bbl. SF O&O schoenherstellers: bijdrage onbekend 24 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

25 Branche Werknemers* Melk- & zuiveldetailhandel Alleen verouderde cao beschikbaar SF Melk- en Zuiveldetailhandel: bijdrage onbekend Detailhandel AGF In de cao staat dat er recht is door het fonds bekostigde opleiding tot zelfstandig ondernemerschap, ook is er recht op EVC (ook uit het fonds bekostigd), een werknemer SF Detailhandel AGF: cursuskosten, diplomatoeslag, EVC heeft recht op 2 doorbetaalde verlofdagen voor scholing Kappersbedrijf De cao bepaalt dat max. 63 uur per jaar voor bbl besteed mag worden. Voor alle medewerkers geldt max. 30 uur per jaar. Voor vakbondsverlof geldt maximaal 10 dagen per jaar beschikbaar voor opleiding gericht op vakbond en vergaderingen (samen) Eur 150 individueel opleidingsbudget per jaar voor werknemer beschikbaar. Daarnaast subsidie uit o&o fonds van 50% van de kosten met een maximum van Eur 75 per jaar. SF O&O Kappersbedrijf: cursuskosten, bbl Speelgoedbranche Volgens de cao zijn er max. 3 scholingsdagen beschikbaar. Verder zijn de vergoeding uit het fonds in de cao vermeld. Wonen extra vakantie-uren voor jarigen die een bbl-opleiding volgen. Een werknemer die een bbl-opleiding volgt, krijgt tijd op school / instituut doorbetaald, verplichte cursussen worden doorbetaald door werkgever, voor niet-verplichte cursussen wordt de tijd voor 50% vergoed (max. 20 uren) en de cursuskosten en reiskosten eveneens voor 50% (max. 1 bruto maandsalaris). jaarlijks wordt opleidingsplan voor bedrijf opgesteld. Op individueel niveau worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling. Mode- & Max. 3 dagen scholing voor vakbond. Verder wordt alleen verwezen naar cao voor Sociaal sportdetailhandel fonds. In deze cao staan alleen subsidievoorwaarden en geen scholingsdagen vermeld. In de cao geldig van 1/7/2010-1/7/2012 staat: Opleiding& Diplomatoeslag: tijdens de looptijd van deze cao zal hier onderzoek naar plaatsvinden. Schoendetailhandel De laatste cao is van toen gold een recht van max. 2 dagen per jaar. De cao voor het sociaal fonds is per 2005 ontbonden. SF Gemengde branche en Speelgoed branche: cursuskosten, loonkosten deel opleidingskosten via ESF, online competentiescan, diplomabonus SF Mode- en sportdetailhandel: cursuskosten, ontwikkelingskosten en loonkosten SF Schoendetail-handel: fonds ontbonden per 2005 Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 25

26 Branche Werknemers* Tuincentrumbranche De werkgever vergoedt geheel of gedeeltelijk de opleiding van medewerker (inclusief reisen verblijfkosten ) en wordt doorbetaald als werktijd (opleiding tijdens werktijd). Een opleiding op verzoek van de werkgever wordt voor 100% vergoed, een opleiding op verzoek SF Tuincentrum-branche: cursuskosten via ESF (cursus via tuincentrum academie) van werknemer maar werkgever onderschrijft belang voor 75%, en overige opleidingen voor 50% vergoed door werkgever ter beoordeling van werkgever. Ter voorbereiding op pensioen geldt een recht op het betaald volgen een cursus van 2 dagen. Bloemendetailhandel Voor de partieel leerplichtige geldt de tijd bij de opleidingsinstelling als arbeidstijd. Werknemers die een bbl-opleiding volgen krijgen de tijd bij de opleidingsinstelling niet SF Bloemendetail-handel: verletkosten voor cursus i.h.k.v. vakorganisatie. doorbetaald. Wel is er scholingsverlof voor toetsen bbl. De tijd hiervoor wordt alleen doorbetaald wanneer de toets binnen het leerbedrijf plaatsvindt. Voor een cursus ten behoeve van werknemersorganisatie geldt een recht van maximaal 6 dagen betaald verlof. Ter voorbereiding op het pensioen max. 5 dagen (tot 3 jaar voorafgaand). Jaarlijks worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling in het kader van loopbaanbegeleiding Videodetailhandel Cao onbekend SFV: bijdrage onbekend Doe-het-zelfbranche Opleiding of cursus op verzoek werkgever vindt plaats binnen werktijd met behoud van loon en onder vergoeding van de noodzakelijke kosten (incl reiskosten). De tijd voor opleidingen buiten de werktijd wordt niet beschouwd als werktijd. Opleiding op verzoek van de werknemer vindt plaats buiten de werktijd en wordt niet als zodanig aangemerkt. Wanneer de werkgever het belang inziet wordt 50% van de noodzakelijke kosten vergoed, anders wordt 25% vergoed. Voor voorbereiding op pensioen geldt een scholingsverlof (betaald) van max. 5 dagen (tot 3 jaar voorafgaand). SF Doe-het-zelf-branche: diplomabonus * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Ecabo (2009), SVGB (2009) caoweb.nl. 26 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

27 Horeca Onder de sector Horeca vallen drie branches: Verblijfsrecreatie, Horeca en Contractcatering. Voor de Horeca is bepaald dat 1% van de totale loonsom wordt besteed aan ontwikkeling van het personeel. Binnen de Contractcatering wordt eens per twee jaar een POP opgesteld. De Verblijfsrecreatie en Contractcatering richten zich voornamelijk op erkende opleidingen. De doorbetaalde opleidingstijd is hiervoor respectievelijk vijf dagen en zolang als noodzakelijk. De Contractcatering maakt onderscheid tussen noodzakelijke opleidingen en wenselijke opleidingen. De noodzakelijke opleidingen worden voor 100% vergoed evenals de tijd. Van de wenselijke opleidingen wordt 50% van de opleidingskosten betaald, maar geen tijd. Bbl-opleidingen worden voor de Horecabranche en de Contractcateringbranche apart gereguleerd. De opleidingstijd wordt binnen de Horeca niet doorbetaald. In de Cateringbranche wordt deze in principe wel betaald, maar niet aan leerlingen die vallen onder de leerplicht en geen praktijkovereenkomst hebben. Tijd voor cursussen ten behoeve van de vakorganisatie wordt in de drie branches ter beschikking gesteld. Voor de Verblijfsrecreatie is dat acht dagen (betaald), voor Horeca is dat twee dagen onbetaald en voor Contractcatering is dat 12 dagen per jaar (betaald). De drie branches hebben een elk een eigen fonds. Het fonds voor de Verblijfsrecreatie vergoedt cursuskosten en scholingsadvies. Voor dit advies is een individueel budget beschikbaar. Het fonds voor het Horecabedrijf vergoedt de cursuskosten via ESF. Voor het fonds voor de Contractcatering wordt alleen een vergoeding voor examenkosten vermeld. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 27

28 Tabel B.9 Overzicht scholingsafspraken in Horeca Branche Werknemers* Recreatie Bij door bedrijfstak erkende opleidingen geldt: max. 5 dagen scholingsverlof (betaald). 2 dagen examenverlof (betaald). Cursus t.b.v. werknemersorganisatie max. 8 dagen (betaald). Horeca De onderneming geeft 1% van de totale loonsom uit aan ontwikkeling van het personeel (cursuskosten, materiaal, examen, EVC). Werkgever en werknemer maken afspraken over het benodigde verlof. Voor cursussen t.b.v. vakorganisatie geldt een recht op onbetaald verlof van 2 dagen. De scholingsdagen voor bbl-gelden als arbeidstijd maar zijn onbetaald. Ter voorbereiding op pensioen mogen extra ATV-uren passend bij leeftijd ingezet worden voor cursus. Contract Noodzakelijke cursussen (cursussen OCC) worden 100% vergoed en de tijd wordt doorbetaald, evenals examens. catering Voor wenselijke cursussen geldt een vergoeding van 50%. De tijd wordt niet doorbetaald). Eens per twee jaar afspraken en POP. De schooldag bij bbl-opleidingen wordt doorbetaald. Maar voor het volgen van cursus binnen de leerplicht maar zonder praktijkovereenkomst wordt het loon niet doorbetaald. Cursussen t.b.v. vakorganisatie worden doorbetaald tot max. 12 dagen per jaar * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage Kenwerk (2009), caoweb.nl. Bijdragen scholingsfondsen SFV: cursuskosten en scholingsadvies via individueel budget SF Horecabedrijf: cursuskosten via ESF St. Opleidingen Contractcatering: examenkosten 28 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit AARDAPPELEN GROENTEN

Nadere informatie

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de markt van Reïntegratie,

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

LEVENSLOOPBESTENDIGE AFSPRAKEN

LEVENSLOOPBESTENDIGE AFSPRAKEN Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEVENSLOOPBESTENDIGE AFSPRAKEN Een overzicht van afspraken samengesteld op basis van verschillende door de Arbeidsinspectie uitgevoerde

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 ESF 3-BELEIDSKADER Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 Gewijzigd bij besluit van de Minister SZW van: 4 maart 2002 nr. ABG/ESM/2002/10510

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2003/2005

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2003/2005 PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2003/2005 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Declaratieregeling stervensbegeleiding en rouwverlof 130 Wintersluiting

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2009/2011 IS AANVALSPLAN CRISIS

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2009/2011 IS AANVALSPLAN CRISIS PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2009/2011 IS AANVALSPLAN CRISIS De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves Juni 2007 W. Smits H.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 17.2, derde lid Ook bij het volgen van een verplichte opleiding Ja kunnen de opleidingskosten

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

WET AANPASSING ARBEIDSDUUR Een onderzoek naar in CAO s vastgelegde afspraken om de arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen

WET AANPASSING ARBEIDSDUUR Een onderzoek naar in CAO s vastgelegde afspraken om de arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen Directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie WET AANPASSING ARBEIDSDUUR Een onderzoek naar in CAO s vastgelegde afspraken om de arbeidsduur

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017 Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017 Op zaterdagochtend 13 juni 2015 hebben cao partijen Bouw na ruim 1,5 jaar onderhandelen - een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit resultaat

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Persol Pagina: 1.6. - 1 / 5 1.6. BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG Er is een verschil met betrekking tot de arbeidsovereenkomst tussen een gewone werknemer en een werknemer die in het kader van zijn opleiding

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Individuele budget

Vraag en antwoord. Individuele budget Vraag en antwoord Individuele budget Wie gaat het individuele budget beheren? Voor Bouwvakkers wordt het individueel budget gestort in het Tijdspaarfonds. Er zal dus meer geld komen te staan in het Tijdspaarfonds.

Nadere informatie

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie?

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie? oktober 2010 Leren als je werkt Praktische tips voor werknemers over scholing Hoe kan ik kans maken op promotie? Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Mijn werk wordt

Nadere informatie

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Onderwerp 2-ploegendienst 13 Instroombevordering Wajongeren 17 3-ploegendienst 13 Aanloopschaal 17 Adoptieverlof, pensioenopbouw 40 Afbouwtoeslag,

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar.

Uitwerking garantielonen voor jeugdigen. Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Uitwerking garantielonen voor jeugdigen Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar. Tabel 3: Uurlonen voor jeugdigen per 1 januari 2012 (in euro) Leeftijd Zonder Beroepsopleiding in de bouw Beroepsopleiding

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

35,1&,3($..225' De Bedrijfstak Metaal en Techniek kent + 35.000 werkgevers en + 390.000 werknemers. +(7&$55266(5,(%('5,-) +(7(/(.7527(&+1,6&+%('5,-)

35,1&,3($..225' De Bedrijfstak Metaal en Techniek kent + 35.000 werkgevers en + 390.000 werknemers. +(7&$55266(5,(%('5,-) +(7(/(.7527(&+1,6&+%('5,-) 35,1&,3($..225' $5%(,'69225:$$5'(1,1'(0(7$$/(17(&+1,(. De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt met betrekking

Nadere informatie

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht voor de sector Agrarisch Bedrijf 2006 2007 Premie-overzicht 2007 Colland Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Van Swieten Instituut

Van Swieten Instituut Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding 1 Van Swieten Instituut Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015 Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015 Inleiding Dit toetsingskader is opgesteld in opdracht van het bestuur van het Fonds Collectieve

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

Investeren in vakmanschap

Investeren in vakmanschap Investeren in vakmanschap Je bent nooit te oud om te leren. Ook vakmensen in de metaal moeten bijblijven. Om je te blijven ontwikkelen in je vak, om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken

Nadere informatie

handreikingen duurzaam participatiebeleid

handreikingen duurzaam participatiebeleid keuzeruimte voor bedrijf en individu De CAO Wijzer Duurzame Participatie biedt op zes thema s handreikingen voor duurzaam participatiebeleid. De wijzer bevat voor CAO-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2015 Eindbod werkgevers

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2015 Eindbod werkgevers CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2015 Eindbod werkgevers In de onderhandelingen voor de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf heeft de werkgeversorganisatie OnderhoudNL

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013 PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt met betrekking

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit St. Opleidings-, Ontw.fonds Arbeidsmarkt Willemdreeslaan 88, 9363 ES Marsum Correspondentieadres Telefoon

Nadere informatie

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2 CA-ICT 400 202,286 69 84,998 13 39,819 Opleidingsfonds Groothandel (SOG), Stichting 29 53,743 6 79,184 38 47,686 Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie 13 18,110 9 56,976 1 15,792 CWI 4 14,639

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

verlenging) Eenmalige verhogingen, structurele minimaal. 2,5%, schaalsalarissen en feitelijke salarissen Boven CAO-ers ook matigen Studie AIQ

verlenging) Eenmalige verhogingen, structurele minimaal. 2,5%, schaalsalarissen en feitelijke salarissen Boven CAO-ers ook matigen Studie AIQ Onderwerp FNV CNV Unie Werkgevers Resultaat Looptijd 1 jaar 1 jaar 1 jaar, eventueel 2 jaar (1 jaar als 25 maanden, langer. het gaat om een 1 april 2003 t/m 30 april 2005 Loons verhoging 2,5% per 1-4-

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ARBEID EN ZORG IN CAO S 2004 Een update van de resultaten van het over 2003 uitgevoerde onderzoek

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ARBEID EN ZORG IN CAO S 2004 Een update van de resultaten van het over 2003 uitgevoerde onderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie ARBEID EN ZORG IN CAO S 2004 Een update van de resultaten

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers

Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers Inhoud In het kort...1 Vanaf 2014 extra CAO. Ouderdomspensioenpremies ook rood...2 Gevolg: premies Ouderdomspensioen eerste tijdvak

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2008/2009

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2008/2009 PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2008/2009 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

pagina 01 05 Gemengde Branche en Speelgoedbranche 1,00% 1,50% 2,50% loon Wfsv -/- franchise 1

pagina 01 05 Gemengde Branche en Speelgoedbranche 1,00% 1,50% 2,50% loon Wfsv -/- franchise 1 pagina 01 05 Werknemers in de detailhandel nemen vanaf de leeftijd van 20 jaar automatisch deel aan de verplichte pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Vanaf

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT EDRIJF IN DE SECTOR CO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN

SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer Inhoud Artikel 1: algemeen Pagina: 2 Artikel 2: definities en afkortingen Pagina:

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Federatie Werkgevers Techniek Looptijd: die past bij de bedrijfstak en moet leiden tot één cao voor de Metalektro en Metaal en Techniek. Participatie

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie