Cao-afspraken per sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cao-afspraken per sector"

Transcriptie

1 Cao-afspraken per sector Bijlage bij Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek. Vierde meting van de Monitor O&O-fondsen In deze bijlage wordt per sector weergegeven welke afspraken ten aanzien van scholing in de cao zijn vastgelegd. We gaan daarbij uit van de sectoren die in het onderzoek van 2004 zijn gehanteerd. Binnen een sector kunnen een aantal branches worden onderscheiden. We noemen hier in het kader van ons onderzoek voornamelijk de branches die de beschikking hebben over een opleidingsfonds. De afspraken staan per sector afgebeeld in een tabel. De tabellen hebben als doel inzichtelijk te maken welke scholingsafspraken per branche en per sector zijn vastgelegd in de cao en de bijdrage van de O&O-fondsen om de scholing vorm te geven. In de meeste cao s staat een verwijzing staat naar het sociaal of opleidingsfonds. Er wordt over het algemeen echter geen melding gemaakt van de fondsbijdragen. Voor de fondsen worden aparte cao s opgesteld met afspraken die de sociale partners over de fondsen hebben gemaakt. In de tabellen is er dan ook geen directe verbinding tussen de kolom en de kolom. Wel is per branche af te lezen of er financieringsmogelijkheden zijn binnen de branche waarvan gebruik kan worden gemaakt wanneer er een beroep wordt gedaan op de scholingsafspraken. Om een indruk te krijgen van de impact van de cao-afspraken staat een schatting van het aantal werknemers vermeld dat werkzaam is in de betreffende branche. Deze aantallen zijn ontleend aan de laatst beschikbare tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij de meeste cijfers afkomstig zijn uit Daarnaast is gebruikgemaakt van de arbeidsmarktrapportages van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de website van caoweb.nl 1. Het hoofdstuk eindigt met een intersectorale vergelijking van scholingsafspraken en de bjidragen van O&O fondsen. Landbouw In de sector Landbouw gelden verschillende cao s. Opvallend is dat Colland Arbeidsmarkt voor de sector het enige, actieve fonds beheert. Omdat de sociale partners per branche afspraken maken, zijn er verschillen in de bijdragen van het fonds. De (Glas)tuinbouw en Open teelt zijn de grootste branches binnen de sector. Er is geen verschil in scholingsafspraken tussen deze branches en de overige branches. De meeste branches kennen een recht op scholingsverlof toe van maximaal tien dagdelen. Ten opzichte van het onderzoek uit 2004 is geen verandering zichtbaar in het aantal dagdelen. Het recht op volgen van (de theoretische) component in de bbl-opleidingen wordt alleen in de cao van Bos en Natuur vermeld. Voor de branches Tuinzaadbedrijven, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, (Glas)tuinbouw en Dierhouderij wordt een recht op scholing in het kader van pensionering vermeld. Hiervoor staan in alle gevallen 5 dagen ter beschikking. Scholing in het kader van vakbondsopleidingen is gereguleerd in de Branches Tuinzaadbedrijven (betaald), Bos en Natuur (5 dagen onbetaald), Hoveniersbedrijf (10 dagen onbetaald), Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (betaald), Rundveeverbetering (onbetaald), Varkensverbetering (onbetaald), (Glas)tuinbouw (5 dagen onbetaald) en Dierhouderij (5 dagen onbetaald). Voor het afleggen van examens wordt in de 1 maart Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 1

2 branches Bos en Natuur (2 dagen), Rundvee- en Varkensverbetering en Groenvoerdrogerijnen (2dagen) betaald verlof gegeven. De bijdragen van het fonds hebben over het algemeen betrekking op de cursuskosten. Voor vier branches wordt bij de fondsbijdragen vermeld dat ook de kosten ten aanzien van de bbl worden vergoed. Ook de bijdrage aan verletkosten verschilt per branche. Reiskosten in het kader van scholing worden alleen (deels) vergoed binnen de bedrijfsverzorgingsdiensten, het hoveniersbedrijf en Groenvoerbedrijven. 2 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

3 Tabel B.1 Overzicht scholingsafspraken in de sector Landbouw, 2011 Branche Werknemers* Tuinzaadbedrijven scholing en vorming in verband met vakvereniging moet met behoud van salaris worden toegestaan. Ter voorbereiding op pensionering recht op max. 5 dagen betaald verlof. Fonds voor de tuinzaadbedrijven in 2006 vervallen Bedrijfsverzorgingsdiensten Er is recht op 10 dagdelen scholingsverlof. Colland: cursuskosten, reiskosten en verletkosten Open teelt Er is recht op 10 dagdelen scholingsverlof. De werknemer is om i.h.k.v. bedrijfsbelang max. 5 dagdelen te volgen Colland: cursuskosten en de kosten voor de scholing in het kader van de bbl-opleiding Bos en Natuur Werkgevers moeten de scholing en vorming stimuleren. Werknemer heeft recht op het volgen Colland: cursuskosten van een cursus die voorkomt op de lijst van het fonds. Dat geldt ook voor de scholing in het kader van bbl niveaus 2 t/m 4 en voor noodzakelijk bijscholing. Voor excursies en examens heeft de werknemer recht op 2 dagen per jaar. In het kader van vakbondopleidingen heeft de werknemer recht op 5 dagen onbetaald verlof Hoveniersbedrijf De cursussen die door de werkgever verplicht worden gesteld worden voor 100% vergoed in tijd of geld. Voor scholing gegeven door vakorganisatie (vakbond) heeft de werknemer recht op maximaal 10 dagen onbetaald verlof Colland: cursuskosten, loonverzuim en reiskosten (één bedrag voor loon en reiskosten), ook bbl Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 3

4 Branche Landbouwwerktuigenexploiterende ondernemingen Rundveeverbetering Varkensverbetering Werknemers* Vanaf 1 sep 2011: 1 De werknemer die een wettelijk verplichte of direct met bedrijfscertificering samenhangende cursus c.q. scholing volgt, die noodzakelijk is voor de uitoefening van de eigen functie, heeft recht op het feitelijk loon over de cursusdagen. De werkgever betaalt de cursuskosten. 2 De individuele werknemer, die op verzoek van de werkgever een cursus c.q. scholing volgt specifiek in het belang van het bedrijf, heeft recht op het feitelijk loon over de cursusdagen. De werkgever betaalt de cursuskosten. 3 Voor niet onder lid 1 of 2 genoemde cursussen c.q. scholing, welke in gezamenlijk belang zijn van werkgever en werknemer, stelt de werknemer zelf de benodigde tijd beschikbaar. De werkgever betaalt de cursuskosten. 4 De werknemer die een cursus c.q. scholing wenst te volgen, zonder dat sprake is van een gezamenlijk belang, heeft recht op opname van vrije dagen en/of roostervrije- dagen, mits hij deze dagen tijdig bij de werkgever aanvraagt en dit niet strijdig is met het bedrijfsbelang Studiekosten voor studie vereist voor huidige of toekomstige functie worden volledig vergoed, studiekosten voor studie die nuttig is voor huidige of toekomstige functie wordt voor 75% en studiekosten voor voortgezet onderwijs (niet vmbo of havo) wordt voor 50% vergoed. Examengeld wordt 1 maal vergoed, voor examens / tentamens wordt betaald verlof gegeven indien onder werktijd afgenomen. Er is onbetaald verlof voor bijwonen van cursus t.b.v vakvereniging De werkgever geeft onbetaald verlof voor bijwonen van cursussen vanuit het fonds georganiseerd en voor vakvereniging. studiekosten voor studie vereist voor huidige of toekomstige functie worden volledig vergoed, studiekosten voor studie die nuttig is voor huidige of toekomstige functie wordt voor 75% en studiekosten voor voortgezet onderwijs (niet vmbo of havo) wordt voor 50% vergoed. Examengeld wordt 1 maal vergoed, voor examens / tentamens wordt betaald verlof gegeven indien onder werktijd afgenomen. Colland: cursuskosten, ook bbl Colland: bijdrage onbekend Colland: bijdrage onbekend 4 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

5 Branche Werknemers* (Glas)tuinbouw dagdelen voor cursussen vanuit het fonds. 5 dagen onbetaald verlof voor cursussen i.h.k.v. vakvereniging. Overige cursussen en scholing in overleg met werkgever. 5 dagen onbetaald verlof voor voorbereiding pensioen Dierhouderij dagdelen voor cursussen vanuit het fonds. 5 dagen onbetaald verlof voor cursussen i.h.k.v. vakvereniging. Overige cursussen en scholing in overleg met werkgever. 5 dagen onbetaald verlof voor voorbereiding pensioen Groenvoerdrogerijen 10 dagdelen betaald verlof voor cursussen vanuit het fonds. Voor overige cursussen kan in overleg onbetaald verlof worden gekregen voor 10 dagdelen. Voor het bijwonen van een examen geldt 1 dag betaald verlof, voor een examen van bedrijfsgericht onderwijs geldt 2 dagen betaald verlof. Colland: Loonverzuim en cursuskosten uit het fonds vergoed (geldt ook voor bbl). Loonverzuim en cursuskosten uit het fonds vergoed. cursuskosten, loonverzuim en reiskosten (één bedrag voor loon en reiskosten) * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Aequor (2009), caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 5

6 Industrie De industrie wordt naar analogie van het onderzoek uit 2004 opgedeeld in de subsectoren: Metaal- en technische industrie; De voedingsindustrie; en de Overige industriebranches. Metaal- en technische industrie Een breed pallet aan branches valt onder deze subsector, variërend van hele kleine branches, zoals de Goud- en Zilvernijverheid tot en met hele grote branches zoals Metalektro, Installatiebedrijven en Metaalbewerking. De scholingsafspraken verschillen echter niet zo sterk, omdat er een brancheoverstijgende cao geldt voor de het Carrosseriebedrijf, de Isolatiebedrijven, Installatiebedrijven, Metaalbewerkingsbedrijven, Goud- en zilvernijverheid en Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Samen vormen zij de Metaal en Techniek. Binnen deze branches wordt opleidingstijd voor bbl-opleidingen op niveau 2 doorbetaald. Daarnaast geldt een algemeen scholingsrecht van één doorbetaalde scholingsdag per jaar. De werknemers in deze branches hebben daarnaast eens in de vijf jaar recht op EVC, waarvan de toetsdag wordt doorbetaald. Wanneer medewerkers scholing volgen in het kader van de vakbond dan komt de tijd hiervoor voor eigen rekening. Wanneer we naar de andere branches kijken valt op dat zij eveneens in één scholingsdag voorzien. Binnen de Metalelektro geldt ook een recht op EVC, zij het dat hier vermeld wordt dat de werkgever 750 euro vergoedt. Voor de scheepsonderdelenbranche geldt dat 50% van de tijd voor een cursus dat door het fonds is ontwikkeld wordt doorbetaald. De scholingsafspraken ten opzichte van 2004 zijn niet noemenswaardig veranderd. De scholingsbijdragen worden uit branchespecifieke fondsen gedaan. Deze verschillen per branche. Binnen alle branches wordt voorzien in de cursuskosten. De fondsen voor Installatie-, Metaalbewerking-, Metalelektro-, en Goud- en zilverbedrijven vergoeding voor de bbl. Reiskosten worden alleen door het fonds voor de Scheepsonderdelenbedrijven vergoed. De fondsen voor de branches Goud- & zilvernijverheid, Motorvoertuigen & tweewielerbedrijven en Scheepsonderdelen vergoeden loonkosten in het kader van opleidingen. Het fonds voor de Technische installatiebedrijven kent brede vergoedingsmogelijkheden doordat het ook scholing voor 45-plussers vergoedt, evenals EVC, loopbaanplanning en bedrijfsopleidingsplannen. Het fonds voor de Isolatiebedrijven betaalt als enige een diplomatoeslag en het fonds OOMT materiaalkosten. Ten opzichte van het onderzoek dat in 2004 werd uitgevoerd lijken de vergoedingen van de fondsen iets te zijn verruimd. 6 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

7 Tabel B.2 Overzicht scholingsafspraken in de metaal- en technische industrie Branche Werknemers* Carrosseriebedrijf Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Scheepsonderdelen scholingsdag per jaar, 50% in tijd van een cursus door het fonds ontwikkeld. Wettelijk verplichte cursussen worden beschouwd als werktijd. Isolatiebedrijf Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Technische Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 installatie-edrijven scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Metaal Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 bewerking scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Metalelektro Er zijn 2 opleidingsdagen per jaar beschikbaar. Verder betaald verlof voor deelname cursus vakvereniging. De werknemer heeft recht op EVC, waarvan werkgever 750,- euro betaalt. Goud- & 450 Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 zilvernijverheid scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening Motorvoertuigen- & Opleidingstijd bbl Niv. 2 wordt doorbetaald. Voor overige opleidingen geldt het recht op 1 tweewielerbedrijven scholingsdag per jaar (doorbetaald). Eens per 5 jaar recht op EVC. Voor EVC-toets wordt de toetsdag doorbetaald. De tijd voor scholing t.b.v. vakbond komt voor eigen rekening * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage SVGB (2009), caoweb.nl OO Carrosseriebedrijf: cursuskosten, EVC O&A SZS: cursuskosten, loonkosten en reiskosten OOI: cursuskosten, diplomatoeslag OTIB: cursuskosten en kosten bbl, scholing 45-plus, EVC, loopbaanplanning, BOP OOM: cursuskosten en kosten bbl A&O Metalektro: cursuskosten en kosten bbl OOGZ: cursuskosten, loonkosten en bbl OOMT: cursuskosten, tegemoetkoming loonkosten, materiaalkosten, EVC Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 7

8 Voedingsindustrie Binnen de Voedingsindustrie is een overkoepelend fonds actief (SOL) naast branchespecifieke fondsen. Het overkoepelend fonds is bedoeld voor ondernemingen uit branches die geen eigen fonds kennen. Deze branches hebben geen algemene cao voor de levensmiddelenindustrie. De andere branches hebben sterk wisselende scholingsafspraken gemaakt in de cao s. De suikerverwerkende industrie en de chocoladeverwerkende industrie kennen tegenwoordig één cao en één fonds. In de pluimveebranche en de bakkersbranche wordt het volgen van een opleiding door jongeren expliciet gestimuleerd. Het betreft voornamelijk het volgen van een bbl-opleiding. Binnen de zoetwaren industrie zijn voor het volgen van een bbl-opleiding ook afspraken gemaakt. Voor de vleesverwerkende industrie en de gemaksvoedingsindustrie zijn heel weinig scholingsrechten vastgelegd. Er is alleen een scholingsverlof in het kader van de vakvereniging en of voor pensioenvoorbereiding afgesproken. Het recht op pensioenvoorbereiding is ook afgesproken voor de pluimveeindustrie en de zoetwarenindustrie. Speciaal scholingsverlof ten behoeve van de vakvereniging is tevens vastgelegd voor de pluimveebranche, het bakkersbedrijf en de zoetwarenindustrie. Het gewone scholingsverlof varieert van één dag tot en met de tijd voor de met de werkgever afgesproken scholing. Examenverlof wordt is voor twee branches afgesproken. Net als in het vorig onderzoek, is in een aantal branches afgesproken dat een scholingsplan wordt opgesteld. De fondsen vergoeden voor zover bekend de cursuskosten en (deels) de kosten voor de bbl. Dit kan in de vorm van een toeslag of een bredere vergoeding van de kosten. Opvallend dat in de informatie van het fonds Sol, de optie van een Individuele Leerrekening wordt genoemd. EVC wordt vergoed door SOL en door vleeswarenindustrie. Deze mogelijkheid werd in het onderzoek van 2004 nog niet genoemd. 8 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

9 Tabel B.3 Overzicht scholingsafspraken in de voedingsindustrie Branche Werknemers Levensmiddelenindustrie Geen algemene levensmiddelenindustrie cao SOL: cursuskosten, bbl-kosten, ILR en EVC Pluimvee Jeugdigen tot 19 jaar (zonder leerplicht) hebben recht op 1 scholingsdag per week voor het volgen van een opleiding. De werknemer heeft recht op 1 scholingsdag per jaar op basis van een scholingsplan. Deelname aan vergaderingen en cursussen van werknemersorganisatie geeft recht op max. 8 dagen (die worden vergoed aan werkgever). Personen van 62 jaar en ouder hebben recht op 5 scholingsdagen per OFP: Loonkosten, cursuskosten, examenkosten en reiskosten, en diplomatoeslag bij het behalen van een diploma van een aan de werkgever vergoede opleiding. jaar (betaald). De werkgever krijgt de helft van de tijd vergoed. In de cao is de diplomatoeslag vastgelegd, Bakkersbedrijf Recht op het volgen van een vakopleiding in het kader van WEB. Er is een SSFB: bijdrage in cursuskosten, kosten bbl studievergoeding voor werknemers jonger dan 21 jaar van 12,5% van het loon voor de tijd dat hij theorielessen heeft gevolgd. Voor de rest is er recht op 3 dagen onbetaald scholingsverlof. Er is recht op betaald examenverlof. Voor cursus van werknemersorganisatie heeft de werknemer recht op max. 6 dagen betaald verlof, voor kaderleden geldt max. 12 dagen betaald verlof. Vleeswarenindustrie Scholingsverlof i.h.k.v. vakvereniging, recht op 5 dagen t.b.v. voorbereiding pensionering. Voor EVC-toets wordt de toets en toetsdag betaald. Cursus FCBVW: cursuskosten, loonkosten, bbl, EVC, scholing in kader van loopbaan Nederlands op de Werkvloer wordt betaald door werkgever. Gemaksvoedingsindustrie ter voorbereiding op pensioen max. 5 dagen (eenmalig) verlof (betaald). EVC-toets en dag wordt betaald door werkgever. SFG: bijdrage onbekend Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 9

10 Branche Zoetwarenindustrie: suikerverwerking Zoetwarenindustrie: chocoladeverwerking Werknemers Bbl-toeslag, de werkgever vergoedt de scholingskosten (cursus, materiaal, reis- en SFZ: bijdrage onbekend verblijf), de met de werkgever afgesproken opleiding vindt plaats onder werktijd met behoud van salaris. Er wordt 1 dag vrijaf gegeven ter voorbereiding op examens en vrijaf gegeven voor de tijd van het afleggen van het examen. Voor cursussen door de werknemersorganisatie is een recht op minimaal 5 mensdagen per onderneming en voorts 1 mensdag per 5 aangesloten medewerkers. Voor pensioenvoorbereiding is een recht op verzuim van 5 diensten voor een periode 3 jaren Zie zoetwaren: suiker SFZ: bijdrage onbekend Vleessector dagen scholingsverlof, bedrijf moet verplicht scholingsplan opstellen. EVC-toets en dag wordt betaald door wg. Bijdrage scholingskosten max Eur 500 pj/eur 1000 per 2 jaar inc. Tijd voor afleggen examen. Cursus NL op de werkvloer wordt betaald. * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage Kenwerk (2009), caoweb.nl FCBV: bijdrage onbekend 10 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

11 Overige industriebranches De sector Overige industriële branches bevat branches uit de jachtbouw, houtverwerkende en meubelindustrie, de proces- en verpakkingsindustrie, textiel- en confectie-industrie, de vlakglasbranche, de grafiemedia en de tandtechniek, hoewel deze laatste branche ook een ambachtelijke deel heeft met zeer kleine bedrijven. De scholingsafspraken voor deze overige branches lopen uiteen. Het scholingsverlof varieert. Vier branches geven recht op het volgen van scholing gedurende werktijd in opdracht van de werkgever. Sommige branches verlenen een scholingsrecht van twee dagen, drie dagen of 24 uur per jaar. In de confectie-industrie mag naast de drie scholingsdagen 40 overuren worden opgenomen voor scholing. De meeste branches geven expliciet recht op het volgen van een bbl-opleiding. Twee branches hebben examenverlof in de cao opgenomen. Enkele branches vermelden expliciet scholingsverlof ter voorbereiding op de pensionering en ten behoeve van de vakvereniging. Ten opzichte van het onderzoek uitgevoerd in 2004 is er weinig veranderd in de cao s. De scholingsfondsen vergoeden over het algemeen de cursuskosten. In de houtbranches, tandtechniek, verpakkingsindustrie en grafimedia worden bbl-kosten vergoed. Drie fondsen vergoeden de loonkosten. Er is een aantal bijzondere vergoedingen die vanuit specifieke fondsen worden betaald. Het fonds voor de houtverwerkende industrie vergoed EVC-kosten. Het fonds voor de timmerindustrie kent stimuleringspremies toe, naast een vergoeding voor loopbaanadvies. In het fonds voor de verpakkingsindustrie worden middelen ter beschikking gesteld voor voorlichting over employability. Het fonds voor de grafimedia ten slotte keert vergoedingen uit ten behoeve van vmbo-stages. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 11

12 Tabel B.4 Overzicht scholingsafspraken in de overige industriebranches Branche Werknemers* Meubelindustrie Betaald studieverlof voor de benodigde tijd voor opleiding in opdracht van werkgever. Door werkgever verplichte opleiding buiten werktijd geeft recht op 50% van cursustijd. Opleiding op eigen initiatief maar met belang voor de onderneming geeft recht op 25% van de tijd aan SSWM: cursuskosten, loonkosten en reiskosten Evc-toets en dag wordt betaald door werkgever. studieverlof (max. 20 uur per jaar). Recht op 5 dagen betaald verlof voor cursus ter voorbereiding op pensioen. Max. 3 dagen per jaar betaald verlof voor examens vakopleiding Houtverwerkende industrie Er is recht op bbl-opleiding met loondoorbetaling, er is een recht op 24 scholingsuren per contractjaar, t.b.v. personeelsvertegenwoordiging is recht op 3 scholingsdagen per zittingsperiode van 3 jaar, recht op loopbaangesprek 1 keer per 3 jaar. SFHI: cursuskosten, loonkosten, reiskosten, bbl (materiaalkosten), EVC Procesindustrie Geen algemene procesindustrie cao OVP: cursuskosten Tandtechniek er is een recht op scholing, welke wordt afgesproken tussen werkgever/werknemer. Hiervoor dient werkgever scholingsverlof te verlenen (waaronder bbl). Voor scholing gevolgd buiten Alg. soc. Fonds voor tandtechn: loonkosten vakopleiding (bbl) werktijd wordt deze vergoed tegen tijd. Voor scholing t.b.v. vakvereniging max 3 dagen betaald verlof. Tenslotte is er recht op examenverlof voor een vakopleiding. Vlakglasbranche recht op 5 scholingsdagen (2009). STOOV: cursuskosten Timmerindustrie Recht op bbl-opleiding met recht op vervolgstudie in de bbl, het aantal scholingsdagen voor (bij)scholing is twee maal het aantal FTE's, er is recht op loopbaanadvies via het fonds, er is recht op een stimuleringspremie vanuit het fonds voor iemand die zonder vakdiploma SSWT: cursuskosten, loonkosten, vergoeding bbl, loopbaanadvies, stimuleringspremies binnenkomt, tevens heeft deze persoon recht op vakopleiding door de bedrijfstak vergoed. Kartonnage & verpakkingsbedrijf Tot 18 jaar max. 1 dag per week voor een bbl-opleiding. max. 3 dagen onbetaald verlof voor vakvereniging, recht op cursus met behoud van loon t.b.v. van ondernemingsraad, Kabeflex: cursuskosten, materiaalkosten, kosten bbl, voorlichting employability Confectie-industrie Er is recht op een bijscholingsplan met scholing zoveel mogelijk binnen werktijd, Daarnaast is er een recht op 3 dagen per jaar (betaald), plus maximaal 40 gespaarde overuren per jaar. OOC: cursuskosten, materiaalkosten, reiskosten 12 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

13 Branche Werknemers* Textielindustrie De werkgever moet max. 2% v. loonsom besteden aan opleiden. Recht op 40 scholingsuren per jaar (voor inzetbaarheid binnen én buiten de onderneming en loopbaancheck). Bbl aan jeugdigen wordt bevorderd, de opleidingstijd wordt doorbetaald. Scholing aan partieel leerplichtigen wordt niet doorbetaald. Jachtbouw (Hiswa) De werknemer heeft recht op 2 scholingsdagen per jaar (doorbetaald), er is tevens recht op scholing i.h.k.v. vakvereninging (onbetaald), twee scholingsdagen zijn beschikbaar voor voorbereiding op pensioen Grafimedia De werkgever moet een Bedrijfsopleidingsplan maken en alle kosten van de opleiding van de werknemer vergoeden (inclusief materiaal). De scholing vindt in principe gedurende werktijd plaats. Er is een recht op het volgen van cursussen vanuit de vakorganisatie (onbetaald). Diplomatoeslag van Eur 100,- Bruto O&O-fonds Textielindustrie: nog niet actief HISWA: tegemoetkoming cursuskosten A&O Grafimedia: cursuskosten via ESF; Rekening Reprografie: cursuskosten, bbl, stagevergoeding vmbo, * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages SH&M (2009), SVGB (2009) en GOC (2009) en caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 13

14 Energie & water Voor de sector Energie & water beschrijven we twee branches: waterbedrijven en energieen nutsbedrijven. De beide branches hebben gedeeltelijk vergelijkbare scholingsafspraken. Eens in de vijf jaar heeft de medewerker recht op een loopbaanscan. De studiekosten komen voor rekening van de werkgever, maar de tijd voor opleidingen komt voor helft voor rekening van de werkgever. Tijd voor examens wordt in beide branches geheel vergoed. Er zijn ook verschillen. Zo worden in de branche van waterbedrijven maximaal 6 dagen voor cursussen ten behoeve van de vakorganisatie vergoed. Binnen de energie- en nutsbedrijven wordt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld en een persoonlijk opleidingsbudget ter beschikking gesteld van 300 euro per jaar voor opleidingen die de arbeidsmarktpositie intern of extern verbeteren. De scholingsafspraken zijn voor deze branche in de afgelopen 5 jaren verruimd. Beide fondsen vergoeden de cursuskosten. Bij het fonds voor wateropleidingen is de voorwaarde dat alleen opleidingen uit de eigen cursuslijst via ESF worden vergoed. 14 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

15 Tabel B.5 Overzicht scholingsafspraken in de energie en water Branche Werknemers* Waterbedrijven keer in 5 jaar recht op loopbaanscan. Studiekosten voor afgesproken opleidingen komen voor rekening van de werkgever. De tijd komt voor 50% voor rekening van de werkgever. De tijd gemoeid met examens komt voor 100% voor rekening van de werkgever. Voor cursus t.b.v. vakorganisatie max. 6 dagen per twee jaar. Energie- & Jaarlijks wordt een POP opgesteld. Iedere werknemer heeft de beschikking over een persoonlijk nutsbedrijven Kabel & opleidingsbudget van euro per jaar (max. 5 jaar kan opgespaard worden). Dit budget kan Telecom en Afval & aangewend worden voor de huidige functie of voor versterking van de interne of externe milieu arbeidsmarktpositie. 1 maal per 5 jaar is er een recht op een loopbaanscan. Kosten voor bedrijfsgerichte opleidingen worden voor 100% betaald door werkgever. 50% van de opleidingstijd komt voor rekening van de werkgever, evenals 100% van de tijd voor examens. St. Wateropleidingen: cursuskosten via ESF uit lijst van Stichting Wateropleidingen O&Oenb: Cursuskosten * Aantallen ontleend aan CBS en caoweb.nl Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 15

16 Bouw De Bouw is een grote sector met actieve scholingsfondsen. Deze sector wordt zwaar getroffen door de huidige economische crisis. Een aantal fondsen stelt daarom extra financiering ter beschikking. In vier van de branches wordt het volgen van een bbl-opleiding gestimuleerd voornamelijk voor jeugdige werknemers. Deze branches kennen ook de meest uitgebreide afspraken. Voor deze branches is over het algemeen een algemeen scholingsrecht afgesproken van twee dagen per jaar, behalve voor de schilders- en onderhoudsbranche. Daar is recht op één dag. Van deze branches is de cao voor bouwbedrijven het grootst ( medewerkers). Voor deze branche is afgesproken dat een scholingsplan wordt opgesteld. Ook is vastgelegd dat er recht is op loopbaanadvies en EVC. Voor de natuursteenbranche en de Afbouw & onderhoud is het recht op het volgen van een avondopleiding (of AVO) vastgelegd. Deze afspraak werd in het onderzoek van 2004 nog niet gerapporteerd. Opvallend voor de Afbouw- en onderhoudsbranche is de diplomatoeslag en het stimuleren van het bedrijfsleermeesterschap. Opvallend voor deze branche is ook dat opleidingen gericht voor werk buiten de branche voor twee derde worden betaald. De branche voor dakbedekking kent een scholingsrecht van twee dagen en twee dagen voor een cursus gericht op pensioenvoorbereiding. In de branches mortel, parketvloeren en waterbouw wordt alleen twee tot vier dagen per jaar scholingsverlof toegezegd. De fondsen vergoeden over het algemeen de cursuskosten. De fondsen voor vier branches vergoeden loonkosten. Er zijn ook vier fondsen die de bbl-kosten vergoeden. De fondsen voor de parketvloerenbranche en de bouwbedrijven vergoeden EVC. De Natuursteenbranche kent een tijdelijk loopbaanproject voor medewerkers die met ontslag zijn bedreigd. Extra impulsen in het licht van de huidige economische crisis worden ook gegeven in de schilders en afbouw en onderhoudsbranche. Het fonds voor de dakbedekkingsbedrijven stelt een omscholingsbudget van 5000,- euro ter beschikking. 16 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

17 Tabel B.6 Overzicht scholingsafspraken in de bouw Branche Werk-nemers* Natuursteen Er is een scholingsrecht van 2 dagen per jaar. Een medewerker tot 27 jaar heeft recht op het volgen van beroepsopleiding (WEB). Bij een avond(web)opleiding mag de deelnemer betaald eerder stoppen met zijn werkzaamheden. Een deelnemer tot 18 jaar heeft in SF Natuursteen: cursuskosten, bblkosten, tijdelijke bekostiging van loopbaanproject voor medewerkers met ontslag bedreigd en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. ieder geval recht op 1 dag scholing per week (betaald). Ter voorbereiding op het pensioen heeft de werknemer recht op 5 scholingsdagen. Voor scholing t.b.v. vakorganisatie geldt een onbetaald scholingsrecht. Parketvloerenbranche Volgens cao, max. 4 cursusdagen per jaar. Bij bbl wordt maximaal 8 uur per week wordt vergoed. SF Parket: cursuskosten, EVC en loopbaanadvies Examentijd wordt vergoed. Waterbouw Max. 2 dagen per jaar, met vergoeding van tijd en reiskosten O&O Waterbouw: loonkosten en reiskosten Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 17

18 Branche Werk-nemers* Afbouw & onderhoud , (Afbouw) Recht op 2 scholingsdagen per jaar. Daarnaast recht op het volgen van een bbl-opleiding (met BPVO), aanvullend een recht op 7,5 uur per week betaald studieverlof (voor jongeren 4 uur) theoretisch of praktisch onderwijs. Recht op volgen van AVO gedurende avonduren met het recht de werkdag eerder te beëindigen (betaald) als de opleiding dit O&O Afbouw en onderhoud: Stimuleringssubsidie, diplomasubsidie, studiekosten bbl, reiskosten, cursuskosten via ESF, O&O Afbouw: cursuskosten, loonkosten, reiskosten, kosten bbl nodig maakt. Daarnaast recht op betaald verlof t.b.v. examens. Toeslag bedrijfsleermeester. Diplomatoeslag. Recht op EVC (voor zover sector budget toereikend is). Partieel leerplichtige leerlingen hebben recht op 1 tot 2 dagen per week onbetaald verlof. Voor cursus ter voorbereiding op pensionering 3 dagen. Verplichte interne bedrijfscursussen worden door werkgever betaald. Overeengekomen cursussen buiten het bedrijf worden voor 2/3 betaald. Schilders- & onderhoudsbedrijf Er geldt een werkgarantieplicht voor medewerkers die opleiding volgen op niveau 1 en 2. Het O&O Schilders en Onderhoud: diploma premie bbl-opleidingen samenwerkingsverband van leerbedrijven heeft deze plicht ook voor opleidingen op niveau 3. Iedere werknemer met een beroepspraktijkovereenkomst heeft recht op betaald volgen van het bijbehorende theoretisch onderwijs. Voor iedere werknemer geldt een scholingsrecht van 1 dag betaald per jaar. Mortel Max. 2 dagen per jaar, onder werktijd met vergoeding van reiskosten. SF Mortel: bijdrage onbekend 18 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

19 Branche Werk-nemers* Dakbedekking Er is een recht op 2 scholingsdagen betaald per jaar. Na drie jaar worden niet ter beschikking gestelde scholingsdagen uitbetaald. Daarnaast geldt een recht op omscholing binnen of buiten de bedrijfstak. Ter O&O Dakbedekking: tegemoetkoming in cursuskosten, reis en verblijf en verletkosten, vergoeding voor omscholing van 5000,-. voorbereiding op pensioen heeft werknemer recht op cursus van max. twee dagen. Bouwbedrijf jeugdigen hebben recht op onbetaald volgen van een beroepsopleiding. Voor werknemers tot 27 jaar is er recht op het volgen van een bbl-opleiding (betaald). Ook examendagen worden doorbetaald. Daarnaast is recht op 2 dagen per jaar scholingsverlof (betaald) op basis van een opleidingsplan. Tevens is er recht op loopbaanadvies en EVC TBB: cursuskosten, verletkosten en reiskosten, kosten EVC, kosten bbl * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Savantis (2009), SH&M (2009) en caoweb.nl. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 19

20 Handel (groot- en detail-) In navolging van het onderzoek uit 2004 worden voor de handel twee subsectoren onderscheiden: de groothandel en de detailhandel. Twee zeer grote sectoren met respectievelijk ruim en ruim medewerkers. Groothandel In de cao s voor de branches in de groothandel is een scholingsverlof vastgelegd van 2 dagen tot en met de tijd die nodig is voor de afgesproken opleidingen. In drie branches is het recht op het volgen van scholing in het kader van een bbl-opleiding expliciet vastgelegd. Voor vier branches is scholing voor pensioenvoorbereiding geregeld. Voor de Houthandel, Bouwmaterialenhandel en Technische groothandel wordt gesproken van een scholingsplan of schriftelijk vastgelegde scholingsafspraken. De Bouwmaterialenhandel kent naast zes betaalde functiegerichte scholingsdagen een recht op vier dagen onbetaald scholingsverlof voor scholing naar keuze. De cao Groothandel AGF stimuleert EVC en het volgen van opleidingen in het kader van employability. Voor de tankstationbranche is alleen het recht op betaald verlof voor examens vastgelegd (voor erkende diploma s). De scholingsfondsen keren over het algemeen vergoedingen uit voor cursuskosten. Het fonds voor de tankstationbranche kent geen direct verstrekte vergoedingen, maar geven deelnemers kortingen op gevolgde opleidingen. Voor de bandenbranche keert het fonds tegemoetkomingen uit voor schoolgeld en materiaalkosten ten behoeve van bbl-opleidingen, evenals voor EVC. Het Groothandelsfonds AGF vergoedt naast een deel van de cursuskosten ook een deel van de reiskosten. Ten opzichte van het onderzoek uit 2004 lijkt het erop dat de fondsen iets ruime vergoedingsvoorwaarden kennen. 20 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

21 Tabel B.7 Overzicht scholingsafspraken in groothandel Branche Werknemers* Bandenbranche De cursuskosten worden gedeeltelijk of geheel door de werkgever betaald. FKB Banden en Wielen: cursuskosten, tegemoetkoming examengeld, tegemoetkoming schoolgeld en materiaalkosten voor bbl-opleidingen, kosten EVC Houthandel De werkgever stelt werknemer in staat max. 8 uur per week een bbl-opleiding te volgen. F OO&A Houthandel: cursuskosten Werkgever is verplicht beroepstraining te laten volgen ten behoeve van de hele hout- en meubelsector. Een individueel scholingsverzoek uit het scholingsaanbod van het scholingsplan of de scholingsgids van Stichting HOC wordt in beginsel gehonoreerd Leden van de personeelsvertegenwoordiging hebben recht op twee scholingsdagen per jaar Textiel Max. 7 dagen per jaar betaald scholingsverlof. Voor bbl max. 1 dag per week max. 5 dagen FKB Textielgoederen: cursuskosten groothandel betaald verlof per jaar voor cursussen van vakorganisaties Bouwmaterialenhandel Voor de werknemers wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld. Er is een recht op 6 betaalde scholingsdagen voor functiegerichte scholing of scholing voor andere functie FCB Bouwmaterialen: tegemoetkoming in cursuskosten. binnen het bedrijf. Daarnaast geldt een recht op 4 onbetaalde scholingsdagen voor scholing naar keuze. Ter voorbereiding op pensioen mogen betaald cursussen worden gevolgd. Technische groothandel Max. 2 scholingsdagen per jaar. Voorafgaand aan pensionering gelden max. 5 dagen. Voor scholing worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer FKB Technische groothandel: bijdrage onbekend Groothandel levensmiddelen Tijd nodig voor afgesproken opleiding en examens wordt doorbetaald of vergoed in tijd (buiten rooster). 1 dag voorbereidingstijd voor examen. FCB Groothandel levensmiddelen: cursuskosten Groothandel AGF Recht op max. 6 dagen per jaar studieverlof (betaald, mits gericht op werkzaamheden voor werkgever), max. 1 dag examenverlof (betaald), max. 5 dagen betaald verlof ter voorbereiding op pensioen (1 jaar voorafgaand). Max. 5 dagen betaald verlof voor cursussen t.b.v. vakverenigingen. Verder stimulering tot volgen EVC-procedure, evenals het stimuleren van opleidingen in het kader van employability. Groothandelsfonds: AGF: cursuskosten, deel reiskosten Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 21

22 Branche Werknemers* Vleesgroothandel Cao Vleessector: Max. 5 dagen per jaar betaald verlof voor scholing. Functie gebonden opleidingen ontvangen 100% vergoeding van de kosten en tijd. Werkgever is verplicht SOV: fonds is niet actief, maar werkt met ESF-gelden cursus NL op de werkvloer aan te bieden. Tankstationbranche Er is examenverlof (betaald) voor erkende diploma's. Recht op een halve doorbetaalde opleidingsdag per jaar OFT: Door fonds worden opleidingen bekostigd. Deelnemers betalen lagere prijs. Groothandel Geen overkoepelende cao SOG: cursuskosten via ESF Kaaspakhuisbedrijf Max. 3 dagen betaald verzuim i.h.k.v. cursussen door vakbonden en 150,- max. per dag FKB Kaaspakhuis: cursuskosten voor deze cursussen uit het fonds betaald, 4 dagen als voorbereiding op pensionering en 1 dag per week in het kader van een bbl-opleiding * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages SH&M (2009), Ecabo (2009) en caoweb.nl. 22 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

23 Detailhandel Voor de detailhandel is een aantal cao s onbekend of verouderd. Voor de slagersbranche, de Elektronische Detailhandel, de Kappersbranche en de Woonbranche zijn stimulerende bepalingen opgenomen in de cao s voor het volgen van een bbl-opleiding, hoewel het aantal uren voor de Kappersbranche niet toereikend is voor een heel jaar. Voor de bloemendetailhandel zijn vooral een aantal beperkingen ten aanzien van het volgen van een bbl-opleiding opgenomen. In de cao s van de meeste branches wordt scholing in het kader van ontwikkeling al dan niet op basis van een plan, gestimuleerd. Het aantal beschikbare scholingsdagen varieert echter van twee dagen tot de benodigde tijd. Voor de branches Wonen, Tuincentrum en Doe-het-zelf is een bepaling vastgelegd dat de werkgever opleidingen die door hen verplicht worden gesteld volledig vergoedt. De werkgever draagt minder bij aan Niet-verplichte of opleidingen op eigen verzoek (driekwart tot een kwart van de kosten wordt vergoed). Voor drie branches zijn aparte bepalingen ten aanzien van examenverlof in de cao vermeld. Opvallend is dat in de cao voor de Detailhandel AGF specifiek het volgen van een ondernemersopleiding en EVC wordt gestimuleerd. Vier cao s hebben aparte bepalingen voor pensioenvoorbereiding. Voor vijf branches is scholing in het kader van vakbondsopleidingen geregeld. De verlofduur hiervoor varieert van drie dagen per jaar tot en met 14 dagen in twee jaar. De fondsen geven voornamelijk vergoedingen voor cursuskosten. Een deel van de fondsen doet dit op basis van ESF-financiering. Enkele branches vergoeden bbl-kosten. Voor het fonds van de Doe-het-zelf-branche is alleen een diplomatoeslag bekend. Diplomatoeslagen worden ook uitgekeerd door de fondsen voor de Detailhandel AGF en de Wonenbranche. De fondsen voor de slagersbranche en de Detailhandel AGF vergoeden EVC. Het fonds voor de bloemendetailhandel kent alleen een bijdrage in de verletkosten voor opleidingen in het kader van de vakvereniging. Het fonds van de elektronische detailhandel vermeld als enige een bijdrage voor bedrijfsinterne opleidingen, en het fonds voor de Wonenbranche een online competentiescan. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 23

24 Tabel B.8 Overzicht scholingsafspraken in detailhandel Branche Werknemers* Detailhandel (deels) Optiek: Juwel.: Onbekend SF Samenwerkende Branches Detailhandel (HBD): Cursuskosten via ESF (voornamelijk Optiek, Juweliers en Tuinbranche) Totaal detail Brood en banket Zie bakkersbedrijf, onder Industrie SSF Brood en Banket; cursuskosten, cursuskosten via ESF, bijdrage bbl Slagersbedrijf Volgens cao recht op volgen bbl/bol opleiding. Een her/bij scholingsrecht is er ook voor functiegerichte scholing en goed gekeurd door het opleidingsfonds (Betaald verlof). De duur SOVVB: cursuskosten, loonkosten, materiaal, examenkosten, EVC is 4 dagen per twee jaar. Evc-toets en dag worden betaald door de werkgever Voor opleiding voor vakbond geldt 14 dagen per twee jaar. Drogisterijbranche Recht op 3 dagen verlof voor opleiding in kader van vakbondswerk, 5 dagen voor cursus in kader van pensionering, recht op examenverlof. Er zijn opleidingseisen gekoppeld aan SF Drogisterij-branche: cursuskosten, loonkosten (bbl), functiegroepen. De verplichte opleidingen moeten door werkgever worden bekostigd. Recht op diploma-toeslag voor vakgebonden diploma s Elektronische detailhandel Voor bbl-opleidingen geldt in principe een loondoorbetaling. de werkgever kan overeenkomen de cursuskosten en bijkomende kosten te vergoeden. De tijd nodig voor examen in het kader van BBL wordt vergoed. Voor een andere opleiding geldt een OFED: alle opleidingskosten (aanbod via fonds), max euro voor interne opleidingen. examenverlof van max. 2 dagen, of zoveel langer als wordt overeengekomen. Audiovisuele handel Er is een basisakkoord waarin geen afspraken over scholing zijn vastgelegd St ABC: bijdrage onbekend Schoenherstellers Valt onder de Schoen- en Lederwarenindustrie -cao. Recht op 5 dagen per jaar voor cursussen ter voorbereiding op pensioen. Loondoorbetaling voor afleggen branchegerichte vakexamens inc. Reistijd. Bij jarigen twee halve dagen per week betaald vrij voor vakopleiding of bbl. SF O&O schoenherstellers: bijdrage onbekend 24 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

25 Branche Werknemers* Melk- & zuiveldetailhandel Alleen verouderde cao beschikbaar SF Melk- en Zuiveldetailhandel: bijdrage onbekend Detailhandel AGF In de cao staat dat er recht is door het fonds bekostigde opleiding tot zelfstandig ondernemerschap, ook is er recht op EVC (ook uit het fonds bekostigd), een werknemer SF Detailhandel AGF: cursuskosten, diplomatoeslag, EVC heeft recht op 2 doorbetaalde verlofdagen voor scholing Kappersbedrijf De cao bepaalt dat max. 63 uur per jaar voor bbl besteed mag worden. Voor alle medewerkers geldt max. 30 uur per jaar. Voor vakbondsverlof geldt maximaal 10 dagen per jaar beschikbaar voor opleiding gericht op vakbond en vergaderingen (samen) Eur 150 individueel opleidingsbudget per jaar voor werknemer beschikbaar. Daarnaast subsidie uit o&o fonds van 50% van de kosten met een maximum van Eur 75 per jaar. SF O&O Kappersbedrijf: cursuskosten, bbl Speelgoedbranche Volgens de cao zijn er max. 3 scholingsdagen beschikbaar. Verder zijn de vergoeding uit het fonds in de cao vermeld. Wonen extra vakantie-uren voor jarigen die een bbl-opleiding volgen. Een werknemer die een bbl-opleiding volgt, krijgt tijd op school / instituut doorbetaald, verplichte cursussen worden doorbetaald door werkgever, voor niet-verplichte cursussen wordt de tijd voor 50% vergoed (max. 20 uren) en de cursuskosten en reiskosten eveneens voor 50% (max. 1 bruto maandsalaris). jaarlijks wordt opleidingsplan voor bedrijf opgesteld. Op individueel niveau worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling. Mode- & Max. 3 dagen scholing voor vakbond. Verder wordt alleen verwezen naar cao voor Sociaal sportdetailhandel fonds. In deze cao staan alleen subsidievoorwaarden en geen scholingsdagen vermeld. In de cao geldig van 1/7/2010-1/7/2012 staat: Opleiding& Diplomatoeslag: tijdens de looptijd van deze cao zal hier onderzoek naar plaatsvinden. Schoendetailhandel De laatste cao is van toen gold een recht van max. 2 dagen per jaar. De cao voor het sociaal fonds is per 2005 ontbonden. SF Gemengde branche en Speelgoed branche: cursuskosten, loonkosten deel opleidingskosten via ESF, online competentiescan, diplomabonus SF Mode- en sportdetailhandel: cursuskosten, ontwikkelingskosten en loonkosten SF Schoendetail-handel: fonds ontbonden per 2005 Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 25

26 Branche Werknemers* Tuincentrumbranche De werkgever vergoedt geheel of gedeeltelijk de opleiding van medewerker (inclusief reisen verblijfkosten ) en wordt doorbetaald als werktijd (opleiding tijdens werktijd). Een opleiding op verzoek van de werkgever wordt voor 100% vergoed, een opleiding op verzoek SF Tuincentrum-branche: cursuskosten via ESF (cursus via tuincentrum academie) van werknemer maar werkgever onderschrijft belang voor 75%, en overige opleidingen voor 50% vergoed door werkgever ter beoordeling van werkgever. Ter voorbereiding op pensioen geldt een recht op het betaald volgen een cursus van 2 dagen. Bloemendetailhandel Voor de partieel leerplichtige geldt de tijd bij de opleidingsinstelling als arbeidstijd. Werknemers die een bbl-opleiding volgen krijgen de tijd bij de opleidingsinstelling niet SF Bloemendetail-handel: verletkosten voor cursus i.h.k.v. vakorganisatie. doorbetaald. Wel is er scholingsverlof voor toetsen bbl. De tijd hiervoor wordt alleen doorbetaald wanneer de toets binnen het leerbedrijf plaatsvindt. Voor een cursus ten behoeve van werknemersorganisatie geldt een recht van maximaal 6 dagen betaald verlof. Ter voorbereiding op het pensioen max. 5 dagen (tot 3 jaar voorafgaand). Jaarlijks worden afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling in het kader van loopbaanbegeleiding Videodetailhandel Cao onbekend SFV: bijdrage onbekend Doe-het-zelfbranche Opleiding of cursus op verzoek werkgever vindt plaats binnen werktijd met behoud van loon en onder vergoeding van de noodzakelijke kosten (incl reiskosten). De tijd voor opleidingen buiten de werktijd wordt niet beschouwd als werktijd. Opleiding op verzoek van de werknemer vindt plaats buiten de werktijd en wordt niet als zodanig aangemerkt. Wanneer de werkgever het belang inziet wordt 50% van de noodzakelijke kosten vergoed, anders wordt 25% vergoed. Voor voorbereiding op pensioen geldt een scholingsverlof (betaald) van max. 5 dagen (tot 3 jaar voorafgaand). SF Doe-het-zelf-branche: diplomabonus * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportages Ecabo (2009), SVGB (2009) caoweb.nl. 26 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

27 Horeca Onder de sector Horeca vallen drie branches: Verblijfsrecreatie, Horeca en Contractcatering. Voor de Horeca is bepaald dat 1% van de totale loonsom wordt besteed aan ontwikkeling van het personeel. Binnen de Contractcatering wordt eens per twee jaar een POP opgesteld. De Verblijfsrecreatie en Contractcatering richten zich voornamelijk op erkende opleidingen. De doorbetaalde opleidingstijd is hiervoor respectievelijk vijf dagen en zolang als noodzakelijk. De Contractcatering maakt onderscheid tussen noodzakelijke opleidingen en wenselijke opleidingen. De noodzakelijke opleidingen worden voor 100% vergoed evenals de tijd. Van de wenselijke opleidingen wordt 50% van de opleidingskosten betaald, maar geen tijd. Bbl-opleidingen worden voor de Horecabranche en de Contractcateringbranche apart gereguleerd. De opleidingstijd wordt binnen de Horeca niet doorbetaald. In de Cateringbranche wordt deze in principe wel betaald, maar niet aan leerlingen die vallen onder de leerplicht en geen praktijkovereenkomst hebben. Tijd voor cursussen ten behoeve van de vakorganisatie wordt in de drie branches ter beschikking gesteld. Voor de Verblijfsrecreatie is dat acht dagen (betaald), voor Horeca is dat twee dagen onbetaald en voor Contractcatering is dat 12 dagen per jaar (betaald). De drie branches hebben een elk een eigen fonds. Het fonds voor de Verblijfsrecreatie vergoedt cursuskosten en scholingsadvies. Voor dit advies is een individueel budget beschikbaar. Het fonds voor het Horecabedrijf vergoedt de cursuskosten via ESF. Voor het fonds voor de Contractcatering wordt alleen een vergoeding voor examenkosten vermeld. Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (concept) ecbo 27

28 Tabel B.9 Overzicht scholingsafspraken in Horeca Branche Werknemers* Recreatie Bij door bedrijfstak erkende opleidingen geldt: max. 5 dagen scholingsverlof (betaald). 2 dagen examenverlof (betaald). Cursus t.b.v. werknemersorganisatie max. 8 dagen (betaald). Horeca De onderneming geeft 1% van de totale loonsom uit aan ontwikkeling van het personeel (cursuskosten, materiaal, examen, EVC). Werkgever en werknemer maken afspraken over het benodigde verlof. Voor cursussen t.b.v. vakorganisatie geldt een recht op onbetaald verlof van 2 dagen. De scholingsdagen voor bbl-gelden als arbeidstijd maar zijn onbetaald. Ter voorbereiding op pensioen mogen extra ATV-uren passend bij leeftijd ingezet worden voor cursus. Contract Noodzakelijke cursussen (cursussen OCC) worden 100% vergoed en de tijd wordt doorbetaald, evenals examens. catering Voor wenselijke cursussen geldt een vergoeding van 50%. De tijd wordt niet doorbetaald). Eens per twee jaar afspraken en POP. De schooldag bij bbl-opleidingen wordt doorbetaald. Maar voor het volgen van cursus binnen de leerplicht maar zonder praktijkovereenkomst wordt het loon niet doorbetaald. Cursussen t.b.v. vakorganisatie worden doorbetaald tot max. 12 dagen per jaar * Aantallen ontleend aan CBS, Arbeidsmarktrapportage Kenwerk (2009), caoweb.nl. Bijdragen scholingsfondsen SFV: cursuskosten en scholingsadvies via individueel budget SF Horecabedrijf: cursuskosten via ESF St. Opleidingen Contractcatering: examenkosten 28 ecbo Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (juli 2013)

Hoe werken sectorfondsen?

Hoe werken sectorfondsen? Hoe werken sectorfondsen? Peter Donker van Heel Jaco van Velden Johan Siegert Ria Groenendijk Marieke de Kogel Ekim Sincer ECORYS Rotterdam, 14 januari 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN 6 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 Vereniging van Parketvloeren Leveranciers ( VPL) Postbus 50151 1305 AE ALMERE telefoon:

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe cao. Met vriendelijke groet,

VOORWOORD. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe cao. Met vriendelijke groet, POPULAIRE VERSIE CAO METAAL & TECHNIEK 2013/ 2015 VOORWOORD Hierbij bieden wij u als lid van FNV Bondgenoten dit exemplaar aan van de populaire versie van de cao voor de Metaal en Technische bedrijfstakken.

Nadere informatie

Onderzoek naar cao afspraken en de praktijkinvulling van scholing in de levensmiddelen- en genotsmiddelenindustrie. Adviesrapport

Onderzoek naar cao afspraken en de praktijkinvulling van scholing in de levensmiddelen- en genotsmiddelenindustrie. Adviesrapport Onderzoek naar cao afspraken en de praktijkinvulling van scholing in de levensmiddelen- en genotsmiddelenindustrie Adviesrapport Afstudeerorganisatie: Afstudeerders: Anique Wijtmans 433445 Heleen Baarslag

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10403 2 juli 2010 Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en Scheepsbenodigdhedenhandel

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

CAO voor het Kappersbedrijf

CAO voor het Kappersbedrijf CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV Mooi CNV Vakmensen 1 CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Wat

Nadere informatie

Algemene informatie voor de leerling

Algemene informatie voor de leerling Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding?

Nadere informatie

BUITENLANDSE WERKNEMERS EN GECERTIFICEERDE UITZENDBUREAUS 2010

BUITENLANDSE WERKNEMERS EN GECERTIFICEERDE UITZENDBUREAUS 2010 BUITENLANDSE WERKNEMERS EN GECERTIFICEERDE UITZENDBUREAUS 2010 Een onderzoek naar cao-afspraken over buitenlandse werknemers en gecertificeerde uitzendbureaus Juni 2011 A.M. Wilms A. Houtkoop INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CAO TENTOONSTELLINGSBEDRIJVEN. 1-1-2012 t/m 31-12-2013

CAO TENTOONSTELLINGSBEDRIJVEN. 1-1-2012 t/m 31-12-2013 CAO TENTOONSTELLINGSBEDRIJVEN 1-1-2012 t/m 31-12-2013 Copyright 2012 CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, FNV Bouw, CNV Vakmensen Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

KHN. Arbeidsvoorwaardenreglement. KHN maakt zich sterk voor de horeca

KHN. Arbeidsvoorwaardenreglement. KHN maakt zich sterk voor de horeca KHN Arbeidsvoorwaardenreglement KHN maakt zich sterk voor de horeca Let op: Dit reglement kan worden toegepast door ondernemingen waarin het horeca- en aanverwante bedrijf wordt gevoerd, voor zover er

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012

Subsidies en fiscale voordelen. Bedrijven 2011-2012 Subsidies en fiscale voordelen Bedrijven 2011-2012 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale mogelijkheden waar u als bedrijf gebruik van kunt maken.

Nadere informatie

Visie op de branche, CAO 2009-2011 focus op de ondernemer. De PersoneelsFocus van FOSAG bevat de volgende uitgavenummers: 5.01 5.02 5.03 5.

Visie op de branche, CAO 2009-2011 focus op de ondernemer. De PersoneelsFocus van FOSAG bevat de volgende uitgavenummers: 5.01 5.02 5.03 5. CAO 2009-2011 Landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor het schilders-, afwerkingsen glaszetbedrijf in Nederland. 1 maart 2009-1 maart 2011 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

De belangrijkste cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

De belangrijkste cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 De belangrijkste cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Partijen bij de CAO voor de Bouwnijverheid Inhoud Over dit boekje 6 Van indiensttreding tot ontslag

Nadere informatie

C A O - L E O. Deze cao is afgesloten tussen:

C A O - L E O. Deze cao is afgesloten tussen: C A O - L E O Deze cao is afgesloten tussen: Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland (CUMELA Nederland) te Nijkerk enerzijds en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND 2009-2011. Cao 2009-2011,4-11-09

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND 2009-2011. Cao 2009-2011,4-11-09 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND 2009-2011 Cao 2009-2011,4-11-09 Voorwoord Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor het Schilders-,

Nadere informatie

D r o g i s t e r i j b r a n c h e

D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2 010-2 012 D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2010-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN DE DROGISTERIJBRANCHE ZOALS DEZE GELDT VAN 1 OKTOBER 2010 TOT EN MET 31 MAART

Nadere informatie

VOLTIJD DEELTIJD EN CONTRACTEN VOOR BEPAALDE- EN ONBEPAALDE TIJD 2011

VOLTIJD DEELTIJD EN CONTRACTEN VOOR BEPAALDE- EN ONBEPAALDE TIJD 2011 VOLTIJD DEELTIJD EN CONTRACTEN VOOR BEPAALDE- EN ONBEPAALDE TIJD 2011 Een cao-onderzoek naar onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen voltijders en deeltijders en werknemers met een contract voor bepaalde-

Nadere informatie

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 Uitgave september 2009 CAO voor VPO Medewerkers Postbus van 144 Payroll 1170 Ondernemingen AC Badhoevedorp 2009-2010 3 Inhoud Artikel 1 Definities

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 #1669594 CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 Cao Groothandel Textiel Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2153 10 maart 2011 Elektrotechnische detailhandel 2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013

Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013 Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013 Pagina 1 van 45 De ondergetekenden: en Koninklijke Horeca Nederland (gevestigd te Woerden) De Unie (gevestigd

Nadere informatie

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo De bbl als leerweg voor volwassenen Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo Colofon Titel De bbl als leerweg voor volwassenen Achtergronden

Nadere informatie